EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ."

Transcript

1 EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2012

2 Πίνακαρ πεπιεσομένων ελ. Αξζξν 1. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΥΩΡΟΗ Αξζξν 2. ΗΥΤ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Αξζξν 3. ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ Αξζξν 4. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ...θάλμα! Γεν έσει οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. Αξζξν 5. ΟΡΓΑΝΩΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ Αξζξν 6. ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΡΔΑΣΩΝ Αξζξν 7. ΩΡΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΥΩΡΟΗ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΩΝ ΠΩΛΖΔΩΝ Αξζξν 8. ΩΡΔ ΔΗΟΓΟΤ ΚΑΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΡΟΥΟΦΟΡΩΝ Αξζξν 9. ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΚΑΗ ΣΗΜΔ Αξζξν 10. ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ Αξζξν 11. Ζ ΣΑΞΖ ΣΖΝ Κ.Α.Θ. Α.Δ Αξζξν 12. ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΔΗ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΖ ΚΑΘ ΑΔ Αξζξν 13. ΒΟΖΘΖΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΤΛΗΚΔΗΑ Κ.Λ.Π. ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΚΑ.Θ Α.Δ Αξζξν 14. ΚΑΚΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΜΗΘΗΟΤ Αξζξν 15. ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΖΝ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Αξζξν 16. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 2

3 ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ Α.Δ. ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ Γ.. ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ Α.Δ. Σν Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ππ αξηζ. 411/1998 Π.Γ. «κεηαηξνπή ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο ζε Αλψλπκε Δηαηξεία θαη έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ελαξκνλίζζεθε ζην Ν.3429/05 (Φ.Δ.Κ. 314 A ) θαη ηε ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ Καζνξίδνπκε ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ. Άξζξν 1. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΥΩΡΟΗ. Οη πάζεο θχζεσο εγθαηαζηάζεηο ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ. (Λαραλαγνξά θαη Κξεαηαγνξά), νη ινηπνί βνεζεηηθνί ρψξνη θαζψο θαη ην νηθφπεδν επί ηνπ νπνίνπ επξίζθνληαη, αλήθνπλ ζηελ πεξηνπζία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., κνλαδηθφο κέηνρνο ηεο νπνίαο είλαη ην Διιεληθφ Γεκφζην, πνπ αζθεί ηελ θαηά λφκν επνπηεία ηνπ κέζσ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ. Ζ δηνίθεζε θαη δηαρείξηζή ηνπο αζθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απηήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Π.Γ. 411/1998 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ελαξκνλίζζεθε ζην Ν. 3429/05 (Φ.Δ.Κ. 314 A ). Άξζξν 2. ΗΥΤ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ. Ο θαλνληζκφο απηφο έρεη ηζρχ εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ. θαη αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο Λαραλαγνξάο θαη Κξεαηαγνξάο. Άξζξν 3. ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ. Καλέλαο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ή ηνπο ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ρσξίο λα είλαη λφκηκνο κηζζσηήο θαη γηα ζθνπνχο δηάθνξνπο εθείλσλ ηεο κίζζσζεο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. Οηνζδήπνηε δε εηζέξρεηαη εληφο ησλ ρψξσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ιεηηνπξγίαο ηεο. ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 3

4 Άξζξν 4. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ην ρψξν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. δηεμάγνληαη ρνλδξηθψο αγνξαπσιεζίεο, πνπ αθνξνχλ λσπά νπσξνθεπεπηηθά πξντφληα, αγξνηηθά πξντφληα θαη είδε θξέαηνο θαη γεληθά πξντφληα θπηηθήο θαη δστθήο πξνέιεπζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αιηεπκάησλ θαη ππνπξντφλησλ ή θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα κε ηελ νηθεία λνκνζεζία. Άξζξν 5. ΟΡΓΑΝΩΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ. I.ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ Α. Καηαζηήμαηα : 1. Σα θαηαζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. 2. Οη έκπνξνη θαηαζηεκαηάξρεο θαη νη ππάιιεινη απηψλ ζα εθνδηαζζνχλ κε εηδηθά απηνθφιιεηα ζήκαηα γηα ηα απηνθίλεηά ηνπο απφ ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη ζα εηζέξρνληαη ζηε Λαραλαγνξά θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο φπσο απηέο θαζνξίδνληαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. 3. Ζ είζνδνο ησλ απηνθηλήησλ πνπ κεηαθέξνπλ νπσξνιαραληθά γηα ηα θαηαζηήκαηα γίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ Πχιε - Επγηζηήξην ζην νπνίν ζα θαηαβάιινπλ ην αληίζηνηρν ηέινο εηζφδνπ θαηά ηηο εκέξεο θαη ψξεο φπσο απηέο θαζνξίδνληαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. ε φιεο ηηο ππφινηπεο ψξεο απαγνξεχεηαη ε είζνδνο θνξησκέλσλ νρεκάησλ κε νπσξνθεπεπηηθά ζηελ Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο. Σα ΚΔΝΑ θνξηεγά απηνθίλεηα ησλ εκπφξσλ κηζζσηψλ θαηαζηεκάησλ ηεο Λαραλαγνξάο ηα νπνία έρνπλ ην εηδηθφ απηνθφιιεην ζήκα, ζα εηζέξρνληαη (θαηφπηλ ειέγρνπ ηεο security) απφ ηηο πχιεο πνπ θαζνξίδνληαη θάζε θνξά κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. Σα θελά εκπνξηθά απηνθίλεηα ζα εμέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ Πχιε εμφδνπ. Β. Ππομηθεςηέρ Ζ είζνδνο ησλ απηνθηλήησλ πνπ κεηαθέξνπλ νπσξνιαραληθά γηα ηα θαηαζηήκαηα ηεο Κ.A.Θ. Α.Δ. ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ Πχιε - Επγηζηήξην ζην νπνίν ζα θαηαβάιινπλ ην αληίζηνηρν ηέινο εηζφδνπ θαη έπεηηα απφ έιεγρν ησλ ηηκνινγίσλ δειηίσλ απνζηνιψλ θαηά ηηο εκέξεο θαη ψξεο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ε είζνδνο κπνξεί λα γίλεη θαη απφ άιιεο Πχιεο, θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν αληίηηκν πνπ νξίδεηαη απφ ην κεηθηφ βάξνο ηνπ νρήκαηνο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο. Μεηά ηελ εθθφξησζε ησλ πξντφλησλ νη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα εμέιζνπλ απφ ηε Λαραλαγνξά άκεζα. ε φιεο ηηο ππφινηπεο ψξεο απαγνξεχεηαη ε είζνδνο θνξησκέλσλ νρεκάησλ κε νπσξνθεπεπηηθά ζηελ Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο. ε πεξίπησζε πνπ είλαη θελνί γηα λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πχιεο πνπ ζα νξίδνληαη θάζε θνξά κε απνθάζεηο ηνπ Γ.. ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 4

5 Σα θελά απηνθίλεηα (παξαγσγψλ, κεηαθνξέσλ) πνπ έρνπλ μεθνξηψζεη νπσξνιαραληθά ζηα θαηαζηήκαηα βγαίλνπλ απνθιεηζηηθά απφ ηελ Έμνδν θαηά ηηο εκέξεο θαη ψξεο φπσο απηέο ζα νξίδνληαη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Σα θελά απηνθίλεηα (παξαγσγψλ, κεηαθνξέσλ) πνπ έρνπλ μεθνξηψζεη νπσξνιαραληθά ζηα θαηαζηήκαηα βγαίλνπλ απνθιεηζηηθά απφ ηελ Έμνδν θαηά ηηο εκέξεο θαη ψξεο φπσο απηέο ζα νξίδνληαη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Γ. Αγοπαζηέρ Οη αγνξαζηέο (κε θελά νρήκαηα) ζα εηζέξρνληαη ζηελ Αγνξά απφ ηηο πχιεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ζχκθσλα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Αγνξάο. ε πεξίπησζε πνπ πξνζέιζνπλ ζηελ Αγνξά πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγνξνπσιεζηψλ εηζέξρνληαη ζηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο πξνθαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν ηέινο εηζφδνπ θαη ζην ρψξν ζηάζκεπζεο ηεο Πχιεο 3 αθνχ πξνκεζεπηνχλ ην αληίζηνηρν πξνπιεξσκέλν Γειηίν Δηζφδνπ. Σα πξνπιεξσκέλα Γειηία Δηζφδνπ ηζρχνπλ γηα έλα κήλα. Με ηελ έλαξμε ησλ αγνξαπσιεζηψλ πξνσζνχληαη ζηελ Αγνξά κέζσ ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο. Όζνη αγνξαζηέο πξνζέξρνληαη ζηελ Αγνξά κεηά ηελ έλαξμε ησλ αγνξαπσιεζηψλ εηζέξρνληαη απφ ηηο Πχιεο 1 θαη 5 θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν ηέινο εηζφδνπ. ημείωζη: Σν ηέινο ρξήζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα θαηαβάιιεηαη θαηά ηελ είζνδν ζηελ Αγνξά, φπσο απηφ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ε πεξίπησζε άξλεζεο θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο ρξήζεο εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηελ είζνδν ζηελ αγνξά, ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ην χςνο ηνπ νπνίνπ ζα θαζνξίδεηαη κε απνθάζεηο ηνπ Γ.. θαη ζα απνηειεί έζνδν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Γ. Αγοπαζηέρ ηηρ επαπσίαρ : Έκθνξηνη ε πεξίπησζε πνπ πξνζέιζνπλ ζηελ αγνξά έκθνξηνη εηζέξρνληαη απφ ην Επγηζηήξην θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν ηέινο, θαη έπεηηα απφ έιεγρν ησλ ηηκνινγίσλ- δειηίσλ απνζηνιήο, θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξίαο θχιαμεο, μεθνξηψλνπλ, θαη ζηε ζπλέρεηα εμέξρνληαη απφ ηελ Πχιε εμφδνπ θαη νδεγνχληαη ζην ρψξν ζηάζκεπζεο φπνπ ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ κέρξη ηελ έλαξμε ησλ αγνξαπσιεζηψλ. Κελνί πιένλ εηζέξρνληαη ζηε Λαραλαγνξά απφ ηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο αηειψο. ε πεξίπησζε πνπ πξνζέιζνπλ ζηελ αγνξά κεηά ηελ έλαξμε ησλ αγνξαπσιεζηψλ εηζέξρνληαη απφ ηελ Πχιε ηνπ Επγηζηεξίνπ, θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν ηέινο. Δ. Αλλοδαποί Αγοπαζηέρ: Έμθοπηοι ε πεξίπησζε πνπ πξνζέιζνπλ ζηελ αγνξά έκθνξηνη εηζέξρνληαη απφ ην δπγηζηήξην θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν ηέινο θαη έπεηηα απφ έιεγρν ησλ ηηκνινγίσλ δειηίσλ απνζηνιήο μεθνξηψλνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα εμέξρνληαη θαη νδεγνχληαη ζην ρψξν ζηάζκεπζεο φπνπ ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο θχιαμεο θαη ζα παξακέλνπλ έσο ηελ ψξα ελάξμεσο ησλ αγνξαπσιεζηψλ. Κελνί πιένλ εηζέξρνληαη ζηε Λαραλαγνξά απφ ηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο αηειψο. ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 5

6 ε πεξίπησζε πνπ πξνζέιζνπλ ζηελ αγνξά κεηά ηελ έλαξμε ησλ αγνξνπσιεζηψλ, εηζέξρνληαη απφ ηελ Πχιε ηνπ Επγηζηεξίνπ, φπνπ ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο θχιαμεο, θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν ηέινο. η. Φοπηοεκθοπηωηέρ Οη θνξηνεθθνξησηέο ηνπ σκαηείνπ είλαη εθνδηαζκέλνη κε εηδηθέο ηαπηφηεηεο απφ ην χλδεζκν Δκπφξσλ θαη απηνθφιιεηα ζήκαηα απφ ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ελψ ζα απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζε θνξηνεθθνξησηή πνπ δελ δηαζέηεη ηα παξαπάλσ (ηαπηφηεηα- ζήκα). Ε. Σα θοπηοηαξί: Όηαλ είλαη έκθνξηα ηζρχνπλ νη δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο πξνκεζεπηέο ελψ φηαλ είλαη θελά ηζρχνπλ νη δηαδηθαζίεο ησλ αγνξαζηψλ. Ζ. Σα θπιηθεία αθνινπζνχλ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ. II. ΛΟΗΠΟΗ ΥΩΡΟΗ Α. Πξνζσπηθφ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 1. Οη ππάιιεινη ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. κπνξνχλ λα εηζέξρνληαη ζηελ Αγνξά ειεχζεξα θαη πέξαλ ηνπ σξαξίνπ ηεο εξγαζίαο ηνπο φηαλ απηφ ην απαηηνχλ νη αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο θχιαμεο. 2. Οη ζπλαιιαζζφκελνη κε ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. αθνινπζνχλ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο. 1. Οη ζπλεξγάηεο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. (δηάθνξνη ζπκβαιιφκελνη κε απηήλ) αθνινπζνχλ ην ζπκβαηηθφ ηνπο σξάξην. 2. Οη επηζθέπηεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. αθνινπζνχλ ην σξάξην ησλ ξγαδνκέλσλ. Β. Σεισλείν : 1. Οη ππάιιεινη ηνπ Σεισλείνπ κπαίλνπλ ζην ρψξν ηνπο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο ηνπο. 2. Οη εθηεισληζηέο κπαίλνπλ ζην ρψξν ηνπ Σεισλείνπ κε ην φρεκά ηνπο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ εθηεισληζκνχ. Δπηζθέπηνληαη δε ην εηδηθφ ηακείν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. εληφο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ. 3. Οη νδεγνί ησλ νρεκάησλ πξνο εθηεισληζκφ παξακέλνπλ ζην ρψξν ηνπ Σεισλείνπ (ζηα νρήκαηά ηνπο, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, θαηά ηελ δηαλπθηέξεπζε). Γ. Υεκείν : Οη ππάιιεινη ηνπ Υεκείνπ αθνινπζνχλ ην σξάξηφ ηνπο. Γ. Σξάπεδεο : 1. Οη πειάηεο ησλ Σξαπεδψλ αθνινπζνχλ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ Σξαπεδψλ. 2. Οη πειάηεο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηα απηφκαηα κεραλήκαηα ησλ ηξαπεδψλ ζε ψξεο πνπ είλαη θιεηζηέο νη ηξάπεδεο κπνξνχλ λα κπαίλνπλ γηα εμππεξέηεζε κφλνλ πεδνί κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα δίλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο ζην θχιαθα ηεο πχιεο. Οη επηζθέπηεο ησλ ινηπψλ ρψξσλ (Σεισλείν, Σξάπεδεο θ.ιπ.) ζα κπαίλνπλ ζην ρψξν ζηάζκεπζεο ηεο Πχιεο 3. ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 6

7 Άξζξν 6. ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΡΔΑΣΩΝ. 1. Σα θαηαζηήκαηα νπσξνθεπεπηηθψλ θαη θξεάησλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. εθκηζζψλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ην Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., θαζψο θαη ηεο ππ αξηζκ. Α2-565/2012 Κ.Τ.Α. 2. Ζ εθκίζζσζε ησλ θαηαζηεκάησλ γίλεηαη κε ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ απαγνξεπκέλεο απνιχησο ηεο νιηθήο ή κεξηθήο ππεθκίζζσζεο ησλ ρψξσλ ησλ θαηαζηεκάησλ, ή ηεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπο. Ο έιεγρνο ηεο πηζηήο ηήξεζεο ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ αλαηίζεηαη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 3. Οη ρψξνη θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., κε απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο, ηίζεληαη ζηελ δηάζεζε ησλ πάζεο θχζεσο επηρεηξήζεσλ ρνλδξηθήο εκπνξίαο νπσξνθεπεπηηθψλ, θξεάησλ θαη γεληθφηεξα αγξνηηθψλ πξντφλησλ, λσπψλ ή κεηαπνηεκέλσλ, ησλ Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ νκάδσλ παξαγσγψλ, ησλ πάζεο θχζεσο αγνξαζηψλ, ιηαλνπσιεηψλ, ζπλεηαηξηζκψλ θαηαλαισηψλ, ηδξπκάησλ θαη ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη ησλ κεηαθνξέσλ, θνξηνεθθνξησηψλ, αξκνδίσλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, ηξαπεδψλ, βνεζεηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ινηπψλ πξνζψπσλ, ηα νπνία θαηά ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. 4. Οη κηζζσηέο ησλ θαηαζηεκάησλ κπνξνχλ ηηο ψξεο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη κφλν λα ηνπνζεηνχλ ζε ισξίδα πιάηνπο 1,20 κ. κπξνζηά απφ ηα θαηαζηήκαηά ηνπο ηα πξνο πψιεζε πξντφληα ηνπο. Μεηά ηε ιήμε ησλ ζπλαιιαγψλ, απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε επί ηεο απνβάζξαο νπνηνπδήπνηε εκπνξεχκαηνο ή εηδψλ ζπζθεπαζίαο (ηειάξα, παιέηεο, ζάθνη θ.ιπ.) θαη απηή πξέπεη λα ηεξείηαη, κε κέξηκλα ησλ κηζζσηψλ, απαιιαγκέλε απνξξηκκάησλ θαη επηκειψο θαζαξηζκέλε. Απαγνξεχεηαη επίζεο ε ηνπνζέηεζε νπνηνπδήπνηε αληηθεηκέλνπ (κέζα ζπζθεπαζίαο, παιέηεο, πιάζηηγγεο θ.ιπ.) ζηνπο δξφκνπο, δηαρσξηζηηθά δηαδψκαηα, ινηπνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη εγθαηαζηάζεηο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 5. Οη κηζζσηέο ησλ θαηαζηεκάησλ ππνρξενχληαη ζηελ θαιή ρξήζε, δηαηήξεζε θαη ζπληήξεζε, ζε άξηζηε θαηάζηαζε ησλ κηζζίσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο (ειεθηξνινγηθέο, πδξαπιηθέο, κεραλνινγηθφ θαη ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ θ.ιπ.), ηεο απνβάζξαο θαη ηεο ξάκπαο πξνζπέιαζεο θαη ησλ θνηλνρξήζησλ εγθαηαζηάζεσλ, κε ίδηα έμνδα, επζπλφκελνη ζε πιήξε απνθαηάζηαζε ή θαη απνδεκίσζε γηα νπνηαδήπνηε αμίαο θζνξέο ή δεκίεο, επηζθεπέο θ.ιπ., πνπ ζα επηβαξπλζεί ν εθκηζζσηήο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα γξάςεη ζηελ κεηψπε, πάλσ απφ ηελ είζνδν ηνπ κηζζίνπ θαη πνπζελά αιινχ, κε καχξα ή κειαλά γξάκκαηα, ηνλ ηχπν θαη ηηο δηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ ζα εγθξίλεη πξνεγνπκέλσο ν εθκηζζσηήο ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζήο ηνπ. ηνπο παξαβάηεο εκπφξνπο-κηζζσηέο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. νη νπνίνη δηαπηζηψλεηαη απφ ειέγρνπο ησλ αξκνδίσλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., φηη δελ ηεξνχλ ηηο αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο θαη ηξνπνπνηνχλ ηελ φςε ηνπ θηηξίνπ πνπ ζηεγάδεηαη ν ρψξνο κίζζσζεο ζε ρψξν άιιν πέξαλ ηεο ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 7

8 κεηψπεο ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ εθκηζζψλεη ε επηρείξεζε/εηαηξεία, ζα επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν χςνπο 147,00 γηα θάζε παξάβαζε. Σα ελ ιφγσ πξφζηηκα ζα απνηεινχλ έζνδα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. χκθσλα κε ηελ 328/5/ απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζηνπο κηζζσηέο νη νπνίνη δελ δηαηεξνχλ ζε θαιή θαηάζηαζε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη εηδηθφηεξα εθφζνλ πθίζηαηαη θζνξά ή δεκηά ζηελ ξάκπα κπξνζηά απφ ηα θαηαζηήκαηα πνπ κηζζψλνπλ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε ηνπ Γ.., χζηεξα απφ θαηαγξαθή απηψλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Ζ δηαπίζησζε ηνπ εχξνπο ησλ θζνξψλ θαζψο θαη ν αλαγθαίνο ηξφπνο επηζθεπήο θαη ε απνθαηάζηαζε απηψλ, ζα γίλεηαη κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. ε πεξηπηψζεηο αλαθαηαζθεπψλ θαη νπζησδψλ ηξνπνπνηήζεσλ ζηα κίζζηα αθνινπζνχληαη ν δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο Α2-565/2012 Κ.Τ.Α., φπσο απηή ηζρχεη θάζε θνξά. 6. Όπνηεο βειηηψζεηο, δηαξξπζκίζεηο, πξνζζήθεο θαη αλαθαηαζθεπέο ησλ κηζζίσλ θαη ησλ γχξσ ρψξσλ πξαγκαηνπνηνχληαη κε δαπάλεο ησλ κηζζσηψλ, θαηφπηλ έγθξηζεο ησλ ζρεδίσλ θαη εξγαζηψλ ππφ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. παξακέλνπλ πξνο φθεινο ησλ κηζζίσλ θαη ηεο Κ.Α.Θ Α.Δ., ε νπνία θαη δηαηεξεί ην δηθαίσκα επηζθεπψλ, βειηηψζεσλ θαη δηαξξπζκίζεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο, ππνρξεσκέλσλ ησλ κηζζσηψλ λα κελ παξεκπνδίδνπλ ηηο επηγελφκελεο παξεκβάζεηο. Μεηά ηελ θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ή ιήμε ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο, φιεο νη βειηηψζεηο - θαηαζθεπάζκαηα - πξνζζήθεο - επηζθεπέο - δηακνξθψζεηο δηαξξπζκίζεηο θ.ιπ. ησλ κηζζίσλ παξακέλνπλ πξνο φθειφο ησλ κηζζίσλ αλαπνδεκίσηεο, είηε εμππεξεηνχλ ην κίζζην, είηε πξνζσξηλψο ηηο αλάγθεο ηεο αζθνχκελεο ζην κίζζην δξαζηεξηφηεηαο ηνπ κηζζσηή, είηε έρνπλ κφληκν είηε πξνζσξηλφ ραξαθηήξα. 7. Ζ επέκβαζε ησλ κηζζσηψλ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ ινηπψλ κηζζσκέλσλ ρψξσλ ζηηο ειεθηξνινγηθέο θαη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, απαγνξεχεηαη απνιχησο. Απαγνξεχεηαη ε απζαίξεηε θαζαίξεζε ηνπ κεζφηνηρνπ ησλ κηζζίσλ ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηνπο κηζζσηέο ησλ θαηαζηεκάησλ, πιελ ηεο νπζηαζηηθήο θαη επείγνπζαο αλάγθεο, φπνπ ζα κπνξνχζε λα εγθξηζεί απφ ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ε θαζαίξεζή ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν κηζζσηήο νθείιεη λα θαηαβάιεη εγγχεζε φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 15 3 ηεο Α2-565/2012 Κ.Τ.Α., φπσο ηζρχεη εθάζηνηε. Απαγνξεχεηαη επίζεο ε απζαίξεηε επέθηαζε ησλ άθξσλ ξακπψλ. 8. ε φζα θαηαζηήκαηα έγηλε αιιαγή ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πξηλ ηελ θχξσζε θαη εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, κεηαηξεπνκέλσλ απηψλ ζε ςπθηηθνχο ζαιάκνπο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο εκπνξεπκάησλ, νη κηζζσηέο ηνπο ππνρξενχληαη λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο θαη λφκηκεο ελέξγεηεο πξνο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ ηνπο, επζπλφκελνη απνθιεηζηηθά θαη κφλν νη ίδηνη νη κηζζσηέο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ. Ο εθκηζζσηήο Κ.Α.Θ. Α.Δ. νπδεκία επζχλε θέξεη εάλ νη κηζζσηέο ησλ θαηαζηεκάησλ δελ ιάβνπλ ηηο ζρεηηθέο άδεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ, φπσο επίζεο θαη γηα ηπρφλ απαγφξεπζε απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κηζζίσλ σο θαηαζηεκάησλ αζθήζεσο εκπνξίαο. Ζ απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ κηζζσηψλ επεθηείλεηαη επίζεο θαη έλαληη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ νξίδνληαη ζηηο ηζρχνπζεο Αγνξαλνκηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο σο πξνο ηελ θαζαξηφηεηα ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 8

9 ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ ηνπο, ηελ απνζήθεπζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ, ηνλ ηξφπν ζηνηβαζίαο ηνπο θαη φισλ ησλ θαλφλσλ δηαθίλεζεο θαη ειέγρσλ πνπ νξίδνληαη γηα ηα πξντφληα ςπγείσλ. ε θάζε πεξίπησζε ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. δελ δχλαηαη λα λνκηκνπνηήζεη ή λα κνληκνπνηήζεη ηηο ηπρφλ πξφζζεηεο απηέο εγθαηαζηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αιιαγή ρξήζεο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη δελ θέξεη θακία επζχλε έλαληη ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ρνξήγεζεο ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ θαη ειέγρσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, δπλάκελε λα ηηο αθαηξέζεη, κε απφθαζε ηνπ Γ.. εθφζνλ ηνχην θξίλεηαη αλαγθαίν απφ ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ. 9. Οη κηζζσηέο ησλ θαηαζηεκάησλ ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε κφληκε βάζε, δηαηεξψληαο ηνπο κηζζσκέλνπο ρψξνπο αλνηθηνχο. Αλ ηα κίζζηα παξακείλνπλ θιεηζηά ή δελ ιεηηνπξγνχλ πέξαλ ηνπ ελφο κελφο, ρσξίο έγγξαθε άδεηα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. (εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο ή ησλ θαζηεξσκέλσλ αξγηψλ), ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε κίζζσζε θαη λα απνβάιεη ηε κηζζψηξηα επηρείξεζε απφ ηα κίζζηα. Οη κηζζσηέο ππνρξενχληαη λα ιεηηνπξγνχλ ην κίζζην, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηεο Α2-565/2012 Κ.Τ.Α. φπσο ηζρχεη εθάζηνηε. Άξζξν 7. ΩΡΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΥΩΡΟΗ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΩΝ ΠΩΛΖΔΩΝ. Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη θξεάησλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ.δ.κ.λ.θ. θαη ηεο Έλσζεο Δκπφξσλ Κξέαηνο θαη Εψλησλ Εψσλ Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη Θεζζαιίαο. Ζ απφθαζε ηνπ Γ.. ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο : Α. Σηο πξνηάζεηο ηνπ.δ.κ.λ.θ θαη ηεο Έλσζεο Δκπφξσλ Κξέαηνο θαη Εψλησλ Εψσλ Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη Θεζζαιίαο. Β. Σνλ νκαιφ εθνδηαζκφ ηεο Αγνξάο ζε εκπνξεχκαηα απφ παξαγσγνχο θαη ελ γέλεη πξνκεζεπηέο. Γ. Σνλ νκαιφ εθνδηαζκφ ησλ αγνξαζηψλ (ιηαλνπσιεηψλ) κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ. Γ. Σελ αλεκπφδηζηε ιεηηνπξγία ηεο Αγνξάο (κφλν γηα εμαγσγέο) γηα ηνπο κηζζσηέο νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχλ απνδεδεηγκέλα εμαγσγέο. Δ. Σελ εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ πγηνχο αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ εκπφξσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Απαγνξεχεηαη ξεηά λα δηεμάγνληαη πσιήζεηο εθηφο ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ. Ζ ψξα εηζφδνπ ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ αγνξαζηψλ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηξνθνδνζία ηδξπκάησλ ηξαηνχ θ.ιπ κπνξεί λα δίλεηαη εηδηθή άδεηα απφ ηελ Κ.Α.Θ.Α.Δ., κεηά απφ πξφηαζε ηνπ.δ.κ.λ.θ., γηα ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ απηψλ. ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 9

10 Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε πξντφλησλ ζην ρψξν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. απφ άηνκα ή επηρεηξήζεηο, πνπ δελ έρνπλ κηζζψζεη λφκηκα ρψξν ή θαηάζηεκα. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο ησλ πσιήζεσλ γίλνληαη απνθιεηζηηθά ζηα κίζζηα θαη φρη ζε ειεχζεξνπο ρψξνπο εληφο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη ην πξνζσπηθφ απηήο δελ αλακηγλχνληαη ακέζσο ή εκκέζσο ζηηο αγνξαπσιεζίεο ησλ πξντφλησλ. Ζ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ζα επνπηεχεηαη 1) απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., 2) απφ ηνλ.δ.κ.λ.θ. θαη 3) απφ ηελ Έλσζε Δκπφξσλ Κξέαηνο θαη Εψλησλ Εψσλ Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη Θεζζαιίαο. Οη θπξψζεηο πνπ ζα επηβάιινληαη απφ ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ ζα θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Γ.. Άξζξν 8. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΡΟΥΟΦΟΡΩΝ ΥΩΡΟΗ ΣΑΘΜΔΤΖ - ΓΔΝΗΚΑ. 1. Όια αλεμαηξέησο ηα νρήκαηα πνπ εηζέξρνληαη, θηλνχληαη θαη ζηαζκεχνπλ ζηελ Αγνξά, κε κέξηκλα θαη επζχλε ησλ νδεγψλ ηνπο, νθείινπλ λα αθνινπζνχλ εληφο ηεο Αγνξάο ην φξην ηαρχηεηαο (20 ρηι/ψξα), θαζψο θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί κε απφθαζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Σξνραίαο. Ζ παξακνλή παληφο κεηαθνξηθνχ κέζνπ ζην ρψξν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. πέξαλ ησλ θαζνξηδνκέλσλ σξψλ εξγαζίαο απηήο θαη ε εγθαηάιεηςή ηνπ, ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαβνιή εθ κέξνπο ηνπ νδεγνχ πξνζηίκνπ, ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. απηήο. Ζ Κ.Α.Θ. Α.Δ. δελ επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε δεκηά θαη απφ νπνηνδήπνηε θίλδπλν (ελδεηθηηθψο θινπή, ππξθαγηά, θζνξέο, δηάξξεμε, θαηξηθά θαηλφκελα θιπ) θαη γεληθψο απφ νπνηαδήπνηε αηηία πξνθιεζεί ζε απηνθίλεηα ή αλζξψπνπο πνπ θηλνχληαη ζηνπο ρψξνπο ηεο. 2. Οη νδεγνί νρεκάησλ είλαη ππεχζπλνη γηα θάζε θζνξά, πνπ ζα πξνθιεζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., απφ ππαηηηφηεηά ηνπο. Πξνο ηνχην θαη επηθπιαζζνκέλεο ηεο έλαληη ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, πιήξνπο επζχλεο ηνπ κηζζσηνχ γηα θάζε δεκία ηνπ κηζζίνπ πέξαλ ηεο εθ ηεο ζπλήζνπο ρξήζεσο, νη κηζζσηέο ησλ ρψξσλ ή ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ακέζσο ζηε Γηνίθεζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ή ζηα αξκφδηα φξγαλα απηήο, θάζε θζνξά ζηελ πξν ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπο απνβάζξα θαζψο θαη ηα ζηνηρεία απηνχ, πνπ ηελ πξνμέλεζαλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε είλαη ππεχζπλνη θαη ππφθεηληαη ζηελ θαηαβνιή ηεο αμίαο ηεο πξνμελεζείζαο δεκίαο ή θζνξάο. 3. Ζ είζνδνο φισλ ησλ ΔΜΦΟΡΣΩΝ νρεκάησλ ζα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηελεξγείηαη απξφζθνπηα ν ζπζηεκαηηθφο έιεγρφο ηνπο. 4. Σα ΚΔΝΑ κεηαθνξηθά κέζα ησλ ιηαλνπσιεηψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Αγνξάο (εκπφξσλ επαξρηψλ, ζνχπεξ κάξθεη θ.ιπ.) θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ σξψλ θαη εκεξψλ πνπ επηηξέπεηαη ε είζνδφο ηνπο ζηελ Αγνξά, θαζψο θαη ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ, ζα εηζέξρνληαη κφλν απφ ηηο θαζνξηδφκελεο Πχιεο εηζφδνπ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ν έιεγρνο ζα γίλεηαη θαη ζηα θελά νρήκαηα, φπνηε απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηνπο θχιαθεο αζθαιείαο. Σα ΚΔΝΑ κεηαθνξηθά κέζα Γ.Υ. θαη Η.Υ. επηρεηξήζεσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. κε ζθνπφ ηελ παξαιαβή θελψλ κέζσλ ζπζθεπαζίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπο ηφπνπο ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 10

11 παξαγσγήο πξντφλησλ θαηά ηηο ψξεο πνπ επηηξέπεηαη ε είζνδφο ηνπο, ζα εηζέξρνληαη απφ ηελ θαζνξηδφκελε δηαδξνκή ηεο Πχιεο Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε είζνδνο : ε νρήκαηα πνπ κεηαθέξνπλ απνξξίκκαηα (νηθηαθά, ιάζηηρα απηνθηλήησλ, πιηθά νηθνδνκψλ, ππφινηπα ηεκαρηζκέλνπ θξέαηνο θ.ιπ.) γηα ηελ απνθπγή ξχπαλζεο ησλ ρψξσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ε νρήκαηα πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηαθφξησζεο πξντφλησλ άζρεησλ κε ην ρψξν. ε νρήκαηα πνπ έρνπλ ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ρψξν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. γηα δηάθνξεο κεραλνινγηθέο θαη ινηπέο εξγαζίεο (γξαζαξίζκαηα θ.ιπ.). ε νρήκαηα δηαθφξσλ κηθξνπσιεηψλ (εηδψλ ξνπρηζκνχ, ππαίζξησλ θαληηλψλ θ.ά.). ε νρήκαηα νηνλδήπνηε ηξίησλ, πνπ κεηαθέξνπλ πξφζσπα, ηα νπνία έρνπλ ζθνπφ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηνπο ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., γηα ηελ απνθπγή θζνξψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. ε έκθνξηα νρήκαηα, πνπ απφ ηνλ έιεγρν ησλ παξαζηαηηθψλ πξνθχπηεη φηη δελ εηζθνκίδνπλ πξντφληα κε παξαιήπηεο εγθαηεζηεκέλνπο εκπφξνπο εληφο ηεο Αγνξάο. Δπίζεο, απαγνξεχεηαη ε ζπληήξεζε θαη δηαηήξεζε εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαηνηθηδίσλ ή άιισλ δψσλ παξά ησλ κηζζσηψλ, ή θαη ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ εληφο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη ε είζνδνο νπσξνθεπεπηηθψλ πξντφλησλ κε αλπςσηηθά κεραλήκαηα (Κιαξθ) απφ ην δπγηζηήξην. Σα αλπςσηηθά κεραλήκαηα ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ ηα νπνία θπθινθνξνχλ εληφο ηεο Λαραλαγνξάο ππνρξενχληαη λα θέξνπλ πηλαθίδεο θπθινθνξίαο θαη αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο. Ζ θπθινθνξία αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ (θιαξθ) κέζα ζην ρψξν ηεο Λαραλαγνξάο ηα νπνία δελ θέξνπλ πηλαθίδεο κε αξηζκφ θπθινθνξίαο θαη αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο. 6. Σελ επζχλε ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ εηζφδνπ, θίλεζεο θαη ζηάζκεπζεο παληφο ηξνρνθφξνπ ζηελ Αγνξά έρνπλ απνθιεηζηηθά νη θχιαθεο αζθαιείαο θαη νη αξκφδηνη ππάιιεινη ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 7. Ζ ζηάζκεπζε επηηξέπεηαη ΜΟΝΟ ζηνπο εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο νη νπνίνη ζα ειέγρνληαη κε θάκεξεο αζθαιείαο. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ε ζηάζκεπζε ησλ Η.Υ. νρεκάησλ θαη θνξηεγψλ φισλ ησλ εκπφξσλππαιιήισλ αιιά θαη ησλ αγνξαζηψλ ζηηο ξάκπεο ησλ θαηαζηεκάησλ. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ηα θνξηεγά θαη ηα Η.Υ. νρήκαηα λα ζηαζκεχνπλ κφληκα ζην ρψξν ηεο Λαραλαγνξάο-Κξεαηαγνξάο. ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ γηα ηα νρήκαηα πνπ είλαη αθηλεηνπνηεκέλα επί καθξφλ, ζα αθνινπζεζεί ε λφκηκε δηαδηθαζία (κέζσ ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ - Μελεκέλεο) γηα ηελ απνκάθξπλζή ηνπο θαη ηε κεηαθνξά ηνπο ζε εηδηθνχο ρψξνπο, φπσο πξνβιέπεη ε λνκνζεζία. 8. Απαγνξεχεηαη ε κεηαθφξησζε πξντφλησλ απφ ηξνρνθφξν ζε ηξνρνθφξν ζηνπο εληφο ηεο Αγνξάο ρψξνπο ζηάζκεπζήο ηεο, ζε νρήκαηα ησλ νπνίσλ νη νδεγνί ή νη εξγαδφκελνη θαη επηρεηξεκαηίεο δελ αλήθνπλ ζε επηρεηξήζεηο κηζζσηέο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 11

12 9. Οη παξαβάηεο νδεγνί πάζεο θχζεσο νρεκάησλ θαη ηξνρνθφξσλ ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2696/99 «πεξί θπξψζεσο ηνπ Κ.Ο.Κ.», ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ν. 1845/89 θαη ησλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 10. Απαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε θαη δηαλπθηέξεπζε νρεκάησλ θνξηεγψλ ή θαη Η.Υ. κεηά ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Αγνξάο. Σν Γ.. κεηά απφ απφθαζή ηνπ κπνξεί λα νξίζεη ηέινο δηαλπθηέξεπζεο ζε φζα νρήκαηα εηζέξρνληαη ζην ρψξν ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο (Λαραλαγνξά- Κξεαηαγνξά) θαη παξακέλνπλ ζηαζκεπκέλα ζηνπο ρψξνπο. Δμαηξνχληαη ηα νρήκαηα πνπ εηζέξρνληαη ζην ρψξν ηεο Αγνξάο έκθνξηα θαη δελ πξνιαβαίλνπλ λα παξαδψζνπλ ηα εκπνξεχκαηα ζηνπο κηζζσηέο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., κέζα ζε εηθνζηηέζζεξηο (24) ψξεο. Μεηά ην πέξαο ησλ εηθνζηηεζζάξσλ σξψλ ζα θαηαβάιιεηαη θαλνληθά ην πξνβιεπφκελν ηέινο. Άξζξν 9. ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΚΑΗ ΣΗΜΔ. 1. Απνηειεί ππνρξέσζε φζσλ ζπλαιιάζζνληαη κε ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. λα ζπλδξάκνπλ ηε Γηνίθεζή ηεο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαηηήησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζα επηηξέςνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πνζνηήησλ γηα εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ησλ πξντφλησλ. 2. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαζελφο είλαη απφιπηα κπζηηθά θαη δελ θνηλνπνηνχληαη πξνο νπνηνλδήπνηε θαη γηα θαλέλα ιφγν. Σα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία είλαη ζηε δηάζεζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ. 3. Οη νδεγνί θάζε έκθνξηνπ νρήκαηνο, πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ., νθείινπλ λα παξαδίδνπλ ζην αξκφδην φξγαλν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. αληίγξαθα ησλ θνξησηηθψλ ή ησλ δειηίσλ κεηαθνξάο πξντφλησλ ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/ Ζ κε ζπκκφξθσζε απηψλ ζπλεπάγεηαη ηελ απαγφξεπζε εηζφδνπ ηνπο ζηε Κ.Α.Θ. Α.Δ. Όιεο νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα παξαδίδνπλ ζηε Γηνίθεζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., εθ φζνλ ηνπο δεηεζνχλ, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. Ζ παξάδνζε αλαιεζψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ εθ πξνζέζεσο απνηειεί ζνβαξφ ιφγν θαηαγγειίαο θαη ιχζεο ηεο κίζζσζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ κηζζσηή. 5. Ζ Γηνίθεζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη θάζε κέξα κε ηα αξκφδηα, φξγαλά ηεο, ζηε ιήςε ησλ ηηκψλ πψιεζεο ησλ πξντφλησλ. Όιεο νη επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα δίδνπλ ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θάζε δεηνχκελε πιεξνθνξία γηα ηηο ηηκέο, πνζφηεηεο, θαη πξνέιεπζε ησλ δηαθηλνπκέλσλ πξντφλησλ θαζψο θαη γηα ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε απηψλ. 6. Βάζεη ησλ ζπιιεγνκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ηηκψλ ζπληάζζεηαη ην εκεξήζην δειηίν ηηκψλ ρνλδξηθήο πψιεζεο θξνχησλ, ιαραληθψλ θαη θξεάησλ, ην νπνίν αλαθνηλψλεηαη επξέσο πξνο ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, θαη έθδνζε ηνπ Γειηίνπ Σηκψλ Υνλδξηθήο Πψιεζεο. ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 12

13 Άξζξν 10. ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. 1. Οη κηζζσηέο θαηαζηεκάησλ ή ινηπψλ ρψξσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαζψο θαη νη παξέρνληεο ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηα κηζζία θαη ηνπο παξαρσξεζέληεο ρψξνπο ηνπο θαζαξνχο, ζε πγηεηλή θαηάζηαζε θαη ηάμε. Υψξνο ελαπφζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ είλαη απνθιεηζηηθά νη θάδνη απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ - Μελεκέλεο, πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ή νη θάδνη ηεο επηρείξεζεο θαζαξηφηεηαο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπκπιεξσκαηηθά ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. 2. Απαγνξεχεηαη ε ξίςε ή ελαπφζεζε απνξξηκκάησλ θαη θελψλ ζπζθεπαζηψλ ζε ζεκεία, πέξαλ ησλ αλσηέξσ θαη ηδίσο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Ηδίσο θαη φισο ελδεηθηηθψο απαγνξεχεηαη ε ξίςε θελψλ ηειάξσλ θαη ζπζθεπαζηψλ θαζψο θαη ινηπψλ αληηθεηκέλσλ ζηηο ηαξάηζεο ησλ θαηαζηεκάησλ, πνπ ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ ζηηο κνλψζεηο, ζηηο πδξνξξνέο θαη ζηηο ινηπέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 3. Ζ ξχπαλζε ηεο Αγνξάο θαη ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηεο κε δηάθνξεο αλαγξαθέο θαη πηλαθίδεο ζηα θηίζκαηα απαγνξεχεηαη απφιπηα θαη ζπλεπάγεηαη γηα ηνλ ππαίηην ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηεο απαηηνχκελεο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηνπ θηίζκαηνο ζηελ πξφηεξα θαηάζηαζε. 4. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο, νη κηζζσηέο νθείινπλ λα απνκαθξχλνπλ ηα ζηαζκεπκέλα νρήκαηά ηνπο, θαηά ηελ ππφδεημε ησλ νξγάλσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε θαχζε νησλδήπνηε αληηθεηκέλσλ απνξξηκκάησλ κέζα ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 5. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ δηαηεξνχλ κηζζσκέλνπο ρψξνπο ή «ζέζεηο» ζηελ Αγνξά, ή παξέρνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο, πνπ ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Αγνξάο, νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηνπο παξαρσξεζέληεο ζε απηνχο ρψξνπο θαζαξνχο, ζε πγηεηλή θαηάζηαζε θαη ηάμε. Οη κηζζσηέο ζα πξέπεη επίζεο λα κεξηκλνχλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ γεηηληάδνπλ κε ηα θαηαζηήκαηά ησλ θαζψο θαη ησλ ρψξσλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ θεληξηθνχ θηηξίνπ ηεο Κξεαηαγνξάο. 6. Ο θάζε ρξήζηεο ηεο Αγνξάο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηβιέπεη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ θαηαιακβάλεη θαη λα ελαπνζέηεη ηα απνξξίκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, ζπλεπεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, εληφο ησλ παξαρσξεζέλησλ θάδσλ, ή ησλ ρψξσλ θνληέτλεξ ζπιινγήο απνξξηκκάησλ ζηηο άθξεο θάζε ξάκπαο ησλ θαηαζηεκάησλ, ησλ ππνζηέγσλ θαη ηεο ξάκπαο, πνπ έρνπλ ππνδεηρζεί γηα ηελ εχθνιε ζπιινγή ηνπο ζην θαζνξηζκέλν σξάξην. Ζ θαζαξηφηεηα ησλ δξφκσλ, ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ, ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, (θαηεθφξηα) θαηαζηεκάησλ, θαζψο θαη φισλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, είλαη ππεπζπλφηεηα ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ - Μελεκέλεο. 7. ηα απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνληαη : Α. Τιηθά ζπγθεληξσκέλα θαηά ηηο ζπλήζεηο θαζαξηζηηθέο δηαδηθαζίεο. ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 13

14 Β. Οξγαληθά θαηάινηπα, ζε ζηεξεή θαη πγξή κνξθή, παξαγφκελα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζηεγαζκέλσλ ζηνπο ρψξνπο επηρεηξήζεσλ εκπνξίαο πξντφλησλ, θπηηθήο ή δστθήο πξνέιεπζεο. Γ. Αρξεζηκνπνίεηα ή παξαπεηακέλα κέζα ζπζθεπαζίαο, πιηθά ζπζθεπαζίαο ή πεξηηπιίγκαηα. 8. Οη κηζζσηέο ηεο Κξεαηαγνξάο πξέπεη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ απνκάθξπλζε θαη θαχζε ηπρφλ δστθψλ απνβιήησλ ζηνλ θιίβαλν πνπ ππάξρεη ζηνπο ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. πξνο ην ζθνπφ απηφ ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 9. Απνξξίκκαηα ζε πνζφηεηεο κεγαιχηεξεο ησλ ζπλήζσλ απνθνκίδνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζπλελλφεζε θαη ζπκθσλία κε ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ηεο Αγνξάο θαη ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ - Μελεκέλεο. 10. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ πνπ ζπληειείηαη ν θαζαξηζκφο ησλ νδψλ, απαγνξεχεηαη θάζε θίλεζε ηξνρνθφξνπ ζηελ Αγνξά, ηα ζηαζκεπκέλα νρήκαηα νθείινπλ ππνρξεσηηθά λα απνκαθξχλνληαη απφ ηνπο ρψξνπο απηνχο, εθ ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ, κε ππνδείμεηο ησλ νξγάλσλ θαζαξηφηεηαο. 11. Απαγνξεχεηαη λα ξίπηνληαη ζην θαηάζηξσκα ησλ νδψλ θαη ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ηξνρνθφξσλ ζθνππίδηα, ή θζαξκέλα πξντφληα, ή κέζα ζπζθεπαζίαο. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ην θάςηκν απηψλ εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο Αγνξάο. 12. Ζ ξχπαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Αγνξάο απαγνξεχεηαη απνιχησο. 13. ε θάζε κε ζπκκνξθνχκελν θαη εμαθνινχζεζε κε ηηο δηαηάμεηο πεξί ηήξεζεο θαζαξηφηεηαο ζηελ αγνξά, επηβάιιεηαη πξφζηηκν κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ε πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ θαη εμαθνινχζεζε ξππάλζεσλ ηεο Αγνξάο ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. δχλαηαη λα επηβάιεη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηελ απνβνιή ηνπ εθ ηεο Αγνξάο. 14. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο ηεο δηαθίλεζεο πγηεηλψλ ηξνθίκσλ κε πηζηνπνίεζε ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπο, ειέγρνπ ηεο πνηφηεηάο ηνπο, κέξηκλαο απνηξνπήο ηεο παξαπιάλεζήο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ πγηεηλή, ηελ επηζήκαλζε ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ ηηκή ηνπο, φια ηα πξνζθεξφκελα πξνο δηάζεζε πξντφληα ζηελ Αγνξά, δηαθηλνχκελα, απνζεθεπκέλα θαη εθηεζεηκέλα πξνο πψιεζε, ππφθεηληαη ζηνλ Τγεηνλνκηθφ θαη Πνηνηηθφ Έιεγρν ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ. ηνλ Τγεηνλνκηθφ θαη Πνηνηηθφ Έιεγρν, κε πηζηνπνίεζε ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπο, ππφθεηληαη επίζεο ηα θαηαζηήκαηα, νη ζπκπιεξσκαηηθέο θαηαζθεπέο, νη «ζέζεηο» θαη άιια παξφκνηα, θαζψο θαη ηα κέζα ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ, ηα πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε απηά, ηα νρήκαηα θαη ηα πξφζσπα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εκπφξην θαη ηε κεηαθνξά ζηα πιαίζηα απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ωο πηζηνπνίεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ δηαθηλνπκέλσλ ζηελ Αγνξά πξντφλησλ, ησλ θαηαζηεκάησλ ή «ζέζεσλ», ή εγθαηαζηάζεσλ απφ φπνπ απηά δηαθηλνχληαη, θαζψο θαη ησλ κέζσλ ζπζθεπαζίαο, πιηθψλ θαη νρεκάησλ, λνείηαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ζηηο πξνδηαγξαθφκελεο απαηηήζεηο, πνπ νξίδνληαη απφ ηελ θείκελε εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο πγηεηλψλ θαη πνηνηηθά ειεγκέλσλ, ηππνπνηεκέλσλ ή κε, νπσξνθεπεπηηθψλ θαη θξεάησλ θαηάιιεισλ πξνο βξψζε απφ ηνλ άλζξσπν. 15. Με ηε ζπλδξνκή θαη ζπλεξγαζία ηεο Γηνίθεζεο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηεο δηελεξγείηαη ν Τγεηνλνκηθφο θαη Πνηνηηθφο Έιεγρνο, ηφζν απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. φζν θαη απφ ηηο πξνο ηνχην αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο (Δ.Φ.Δ.Σ., Τπεξεζίεο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ). ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 14

15 16. Σα αξκφδηα φξγαλα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. αιιά θαη νη αλσηέξσ ππεξεζίεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηνίθεζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη ηα φξγαλα ηεο, είλαη ππεχζπλα γηα ηα αθφινπζα : Α. Γηα θάζε είδνπο έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη ηππνπνίεζεο ησλ δηαθηλνπκέλσλ πξντφλησλ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο. Β. Σελ επηζεψξεζε ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πεξηβαιιφλησλ ρψξσλ έκπξνζζελ εθάζηνπ θαηαζηήκαηνο. Γ. Σελ θαηάζρεζε θαη αλ παξίζηαηαη αλάγθε ηελ θαηαζηξνθή ησλ πξντφλησλ, πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο θαηαλαισηηθέο πξνδηαγξαθέο. Γ. Σε ζχληαμε έθζεζεο γηα θάζε επηζεψξεζε θαη έιεγρν, αληίγξαθν ηεο νπνίαο θνηλνπνηείηαη ζε φιεο ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο θαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Απαγνξεχεηαη ε πξνζθνξά πξνο πψιεζε ζηνπο ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., πξντφλησλ αθαηάιιεισλ πξνο βξψζε, ή πξντφλησλ κε θαιήο εκθάληζεο θαη πνηφηεηαο. Οη πσιεηέο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αξλεζνχλ ηε δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ ή θαηαζρέζεσλ γηα αηηηνινγεκέλνπο ιφγνπο. Δ. ηνπο παξαβάηεο εκπφξνπο- κηζζσηέο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. νη νπνίνη δηαπηζηψλεηαη απφ ειέγρνπο ησλ αξκνδίσλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., φηη δηαθηλνχλ λσπά αγξνηηθά πξντφληα ζε παξαγσγηθέο θινχβεο, ζα επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν χςνπο # 300,00 # γηα θάζε παξάβαζε. Σα ελ ιφγσ πξφζηηκα ζα απνηεινχλ έζνδα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 17. Ζ Γηνίθεζε ηεο Αγνξάο κε ηα αξκφδηα φξγαλα θαη ππεξεζίεο ηεο, ζα δηαηεξεί αξρείν ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη φιεο νη παξαβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζεσξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 18. Οη κηζζσηέο ππνρξενχληαη λα δέρνληαη θαη λα ππνβνεζνχλ ρσξίο αληηξξήζεηο θάζε έιεγρν απφ αξκφδηα φξγαλα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη δεκνζίσλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ ζρεηηθά κε ηελ θαζαξηφηεηα θαη πγηεηλή ησλ ρψξσλ. Άξζξν 11. Ζ ΣΑΞΖ ΣΖΝ Κ.Α.Θ. Α.Δ. 1. Ζ δεκφζηα ηάμε θαη αζηπλφκεπζε ζην ρψξν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. δηαζθαιίδεηαη απφ ηα εληεηαικέλα απφ ηα εμνπζηνδνηεκέλα φξγαλα ησλ ππεξεζηψλ αζθαιείαο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν απφ αζηπλνκηθνχο ηεο ΔΛ.Α. Οη εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. επξηζθφκελνη νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο εληνιέο θαη νδεγίεο ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ νξγάλσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Ζ κε ζπκκφξθσζή ηνπο κπνξεί λα επηθέξεη ηελ απνβνιή απφ ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ηνπο εηζεξρφκελνπο ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. απαγνξεχεηαη λα θέξνπλ καδί ηνπο ζθπιηά ή άιια δψα. 2. Ζ Γηνίθεζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. κπνξεί λα απαγνξεχεη ηελ είζνδν ζηνπο ρψξνπο απηήο πξνζψπσλ πνπ πάζρνπλ απφ κεηαδνηηθά λνζήκαηα. Οπνηνδήπνηε παξάπνλν ζα αλαθέξεηαη ζηε Γηνίθεζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. εγγξάθσο. 3. Γηα παξαβάζεηο ζηάζκεπζεο θαη εηζφδνπ νρεκάησλ, γηα δηεμαγσγή πσιήζεσλ ρσξίο ζπγθεθξηκέλε κίζζσζε ή άδεηα απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο, γηα θαηάιεςε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ή θελψλ θαηαζηεκάησλ, γηα ξχπαλζε ηνπ ρψξνπ ηεο Αγνξάο ή ερνξχπαλζε, γηα παξαβίαζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ, γηα ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 15

16 θαηαζηξνθή ησλ ζηεζαίσλ ησλ ππιψλ εηζφδνπ ή νπνηαδήπνηε άιιε πιηθή δεκηά ζηηο εηζφδνπο, πχιεο θαη ελ γέλεη εγθαηαζηάζεηο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., ε νπνία ζα νθείιεηαη ζε δφιν ηνπ δεκηψζαληνο θαη γεληθά ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο επηβάιινληαη ρξεκαηηθά πξφζηηκα ηα νπνία απνθαζίδνληαη απφ ην Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., αθνχ πξψηα βεβαησζνχλ απφ ηα αξκφδηα εληεηαικέλα φξγαλα. Σα ελ ιφγσ πξφζηηκα ζα απνηεινχλ έζνδα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθαιείηαη ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. απφ ηηο αλσηέξσ αηηίεο, εθηφο απφ ην πξφζηηκν, ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. δηθαηνχηαη λα αλαδεηήζεη επηπιένλ θαη θάζε άιιε απνδεκίσζή ηεο (ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία) ηελ νπνία ελδερνκέλσο ζα έρεη ππνζηεί ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. Δθηφο ησλ αλσηέξσ ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα επηβάιεη πξφζηηκα θαη γηα παξαβάζεηο ξχπαλζεο κηζζίσλ ή/θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, νη νπνίεο βεβαηψλνληαη απφ ηα αξκφδηα πξνο ηνχην φξγαλά ηεο θαη νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ εληφο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Σα πξφζηηκα απηά επηβάιινληαη αλεμαξηήησο θαη επηπιένλ ηεο ελδερφκελεο επηβνιήο πξνζηίκσλ απφ θξαηηθέο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ πγεηνλνκηθνχο ή/θαη πνηνηηθνχο ειέγρνπο ζρεηηθψο κε ηελ ηήξεζε φξσλ θαη ζπλζεθψλ πγηεηλήο θαη πνηφηεηαο. 4. Οη νδεγνί, πνπ δηαπξάηηνπλ παξαβάζεηο θαηά ηελ είζνδν έμνδφ ηνπο, είλαη ππνρξεσκέλνη λα δίδνπλ πιήξσο ηα ζηνηρεία ηνπο θαη λα επηδεηθλχνπλ ηηο άδεηεο θπθινθνξίαο ζηα εληεηαικέλα απφ ηελ Κ.Α.Θ Α.Δ φξγαλα ή ζηνπο ππαιιήινπο ηεο ζπκβεβιεκέλεο κε ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. εηαηξείαο θχιαμεο, άιισο ζα επηβάιιεηαη ζε απηνχο πξφζηηκν. Ζ δε κε επίδνζε ησλ πιήξσλ ζηνηρείσλ απνηειεί επηπξφζζεηε παξάβαζε ε νπνία ζα ηηκσξείηαη κε επηπιένλ πξφζηηκν. 5. Οπνηνδήπνηε πξφζηηκν πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα Δηδηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Λαραλαγνξάο Κξεαηαγνξάο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ή νπνηνδήπνηε άιιν αξκφδην πξνο ηνχην φξγαλν, επηβάιιεηαη αθνχ πξψηα βεβαησζεί απφ ηα αξκφδηα εληεηαικέλα φξγαλα θαη εθδνζνχλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο, ηα νπνία ζα αλαθέξνπλ ην είδνο ηεο παξάβαζεο, ηνλ παξαβάηε, ηνλ ηφπν, ην ρξφλν, απφ πνηνλ δηαπηζηψζεθε ε παξάβαζε θαη ζα νξίδνπλ ηελ πξνζεζκία θαη ην αξκφδην φξγαλν ππνβνιήο ηπρφλ αληηξξήζεσλ ηνπ παξαβάηε. Όια ηα επηβαιιφκελα πξφζηηκα γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία, απνηεινχλ έζνδα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 6. Δηδηθφηεξα, επηβάιιεηαη πξφζηηκν: α) ζηνπο κηζζσηέο - εκπφξνπο ηεο Λαραλαγνξάο- Κξεαηαγνξάο νη νπνίνη δελ πξνζθνκίδνπλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη αλά ηεηξάκελν απφ ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη απνηεινχλ παξάβαζε ησλ παξαγξάθσλ 1,3,4 & 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, β) ζηνπο κηζζσηέο - εκπφξνπο ηεο Λαραλαγνξάο- Κξεαηαγνξάο πνπ ζπληεξνχλ θαη δηαηεξνχλ ζηνπο ρψξνπο ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο θαηνηθίδηα ή άιια δψα ή εηζεξρφκελνη ζηελ Κ.Α.Θ. θέξνληαο καδί ηνπο θαηνηθίδηα ή άιια δψα θαη απνηεινχλ παξάβαζε ησλ παξαγξάθσλ 5 ηνπ άξζξνπ 8, παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 10 θαη ησλ παξ. 1 & 3 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Δηδηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Λαραλαγνξάο- Κξεαηαγνξάο. 7. Ζ Κ.Α.Θ. Α.Δ. δελ ππέρεη θακία επζχλε γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ζε πξφζσπα ή πξάγκαηα (ζεηηθή ή απνζεηηθή πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εζηθήο βιάβεο) ήζειε πξνθιεζεί απφ ηνπο κηζζσηέο θαη πξνζηεζέληεο θαη ελ γέλεη φξγαλα απηψλ έλαληη νηνπδήπνηε ηξίηνπ θαη απφ νπνηαδήπνηε αηηία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ε δε επζχλε απφ ηα αλσηέξσ ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 16

17 βαξχλεη θαζ νινθιεξία ηνπο κηζζσηέο. Σν πξνζσπηθφ ησλ κηζζσηψλ δελ ζπλδέεηαη κε ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. κε θαλελφο είδνπο εξγαζηαθή ζρέζε, ζχκβαζεο έξγνπ θ.ιπ. Έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ν κηζζσηήο έρεη φιε ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, ηήξεζε νηθείσλ Δ θ.ιπ., ε δε Κ.Α.Θ. Α.Δ. δελ ππέρεη θακία ζρεηηθή επζχλε. Ο κηζζσηήο επίζεο ππνρξενχηαη : α. Να ηεξεί φια ηα κέηξα αζθαιείαο, κέξηκλαο θαη πξφλνηαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηψλ ή άιισλ βιαπηηθψλ επελεξγεηψλ πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίηνλ, πνπ απνξξένπλ φρη κφλν απφ λφκηκεο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο ηνπ ειιεληθνχ ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ αιιά θαη απφ ηε γεληθή θαιή πίζηε θαη ππνρξέσζε ηήξεζεο κέηξσλ αζθαιείαο ζηηο ζπλαιιαγέο. β. Να ελεκεξψλεη ζρεηηθψο κε ηα αλσηέξσ κέηξα αζθαιείαο θαη πξνλνίαο ηνπο ηπρφλ ηξίηνπο εκπιεθφκελνπο ή ζπλεξγαδφκελνπο, είηε θπζηθά είηε λνκηθά πξφζσπα, θαη φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, ζπλεξγάηεο, ζηειέρε, λνκίκνπο εθπξνζψπνπο θαη θάζε άιινλ αξκφδην πνπ εκπιέθεηαη ή δχλαηαη εκκέζσο ή ακέζσο λα εκπιαθεί ζηε ρξήζε ή ζηε ιεηηνπξγία ησλ Δγθαηαζηάζεσλ, ηνπ Δμνπιηζκνχ ή λα γίλεη εκκέζσο ή ακέζσο απνδέθηεο ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ. γ. Να παίξλεη φια ηα κέηξα πνπ πξέπεη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ ζηνπο ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., γηα ηελ πξφιεςε δπζηπρεκάησλ ή δεκηψλ, ζε νπνηαδήπνηε πξφζσπα ή πξάγκαηα. δ. Να έρεη αζθαιίζεη ζην Η.Κ.Α. θαη ζηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία ή νξγαληζκνχο θχξηαο ή/ θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί γηα ην έξγν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. ε. Να ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο θαη απνθάζεηο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. πνπ ηνπ θνηλνπνηνχληαη, φπσο απηέο εθάζηνηε ηζρχνπλ θαη γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ελεκεξσζεί νη ζρεηηθνί θνξείο ( χλδεζκνο Δκπφξσλ Κεληξηθήο Λαραλαγνξάο Θεζζαινλίθεο, Έλσζε Δκπφξσλ Κξέαηνο θαη Εψλησλ Εψσλ Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη Θεζζαιίαο). 8. Οη κηζζσηέο ηνπ θηηξίνπ Γηνίθεζεο, νη νπνίνη δελ επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζέξκαλζε πνπ ηνπο παξέρεηαη απφ ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη απνκνλψλνπλ ηα ζεξκαληηθά ζψκαηά ηνπο (θαινξηθέξ), ζα πξέπεη λα θαηαβάιινπλ σο δαπάλε ζέξκαλζεο ην 30% ηνπ πνζνχ πνπ αλαινγεί ζηηο ζεξκίδεο ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε ρψξν. Άξζξν 12. ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΔΗ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΖ ΚΑΘ ΑΔ Οη θνξηνεθθνξηψζεηο ζην ρψξν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ελεξγνχληαη, εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ σξαξίνπ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 17

18 Άξζξν 13. ΒΟΖΘΖΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΤΛΗΚΔΗΑ Κ.ΛΠ. ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. κπνξεί λα παξαρσξεί κε εθκίζζσζε νξηζκέλνπο ρψξνπο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε βνεζεηηθψλ επηρεηξήζεσλ δειαδή θπιηθείσλ, θαηαζηεκάησλ πψιεζεο εηδψλ ζπζθεπαζίαο, γξαθείσλ θ.ιπ. ζε ελδηαθεξφκελα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. Οη ιεηηνπξγίεο ζην ρψξν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ βνεζεηηθψλ επηρεηξήζεσλ ππάγνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ. Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κπιηθείσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Σα είδε πνπ πξνζθέξνληαη πξνο πψιεζε απφ ηα θπιηθεία θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε ηζρχνληεο λφκνπο. Άξζξν 14. ΚΑΚΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΜΗΘΗΟΤ. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ κηζζσηψλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, εθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα απηνχ, ε Κ.Α.Θ. Α.Δ δηθαηνχηαη πξνζζέησο λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε κηζζψζεσο γηα θαθή ρξήζε ηνπ κηζζίνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηεο Α2-565/2012 Κ.Τ.Α., φπσο ηζρχεη εθάζηνηε θαη λα επηδηψμεη δηθαζηηθψο ηελ έμσζε ηνπ παξαβάηε κηζζσηή. Άξζξν 15. ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΖΝ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ. 1. Οη κηζζσηέο ρψξσλ ηεο Κξεαηαγνξάο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. νθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα ηελ απνκάθξπλζε θαη θαχζε ησλ δστθψλ απνβιήησλ ηνπο, ζηνλ εηδηθφ θιίβαλν, πνπ βξίζθεηαη εληφο ησλ ρψξσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 2. Οη κηζζσηέο ππνρξενχληαη λα δέρνληαη αλεκπφδηζηα θαη ρσξίο αληηξξήζεηο, επηζθέςεηο ηνπ αξκφδηνπ θηεληάηξνπ (ππαιιήινπ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.) ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο ησλ πξνο εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ απφ ηελ ππεξεζία. Δπίζεο ππνρξενχληαη λα δίδνπλ ζηνηρεία ηηκήο, πνζφηεηαο θαη πξνέιεπζεο γηα θάζε δηαθηλνχκελν πξντφλ απφ ηελ επηρείξεζή ησλ. Ζ παξνρή απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ εθπξφζσπν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. (Σκήκα Δπνπηείαο θαη Δκπνξίαο) ζα ζπκβάιιεη θαηά πνιχ ζηελ έθδνζε ηνπ δειηίνπ ηηκψλ ρνλδξηθήο πψιεζεο. 3. χκθσλα κε ηνλ φξν 10 ηνπ Ηδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ Μίζζσζεο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Κξεαηαγνξάο : «Ζ Κ.Α.Θ. Α.Δ. κπνξεί λα πξνβεί ζηε δηαθνπή ξεπκαηνδφηεζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο, εθφζνλ παξέιζεη έλαο (1) κήλαο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο δαπάλεο ξεπκαηνδφηεζεο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ παξαζηαηηθνχ, ρσξίο ν κηζζσηήο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο αλσηέξσ δαπάλεο». ε πεξίπησζε πνπ νη κηζζσηέο ηεο Κξεαηαγνξάο δελ πξνβνχλ ζηελ θαηαβνιή ηεο αληίζηνηρεο δαπάλεο κεηά ην πέξαο ηνπ κελφο απφ ηελ θνηλνπνίεζε, ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζα πξνβαίλεη ζηε δηαθνπή ηεο ξεπκαηνδφηεζεο αθνχ γίλεη θαη λέα έγγξαθε ελεκέξσζή ηνπο. Ζ δηαθνπή δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε 10 νιφθιεξσλ εξγάζηκσλ εκεξψλ αθφηνπ ν κηζζσηήο έιαβε γλψζε ηεο ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 18

19 ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., παξνπζία ησλ κηζζσηψλ, θαηαγξαθή ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ ςπγείσλ θαη ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη απηά, ε νπνία ζα πξνζππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο κηζζσηέο ησλ θαηαζηεκάησλ, νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηε ζσζηή δηαηήξεζή ηνπο, ρσξίο ε ΚΑΘ λα έρεη θακία επζχλε. ε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο παξά ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε δελ είλαη παξψλ, ε δηαθνπή ζα γίλεηαη ελ απνπζία ηνπ, ρσξίο ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. λα θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ εκπνξεχκαηα, θαζφζνλ δελ ζα είλαη δπλαηή ε θαηαγξαθή θαη κεηαθνξά ηνπο, απφ ππαηηηφηεηα ηνπ κηζζσηή. Άξζξν 16. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Σν Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. κπνξνχλ κε απνθάζεηο ησλ λα ξπζκίδνπλ θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. Κάζε ζέκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ζα ξπζκίδεηαη κε απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. ΑΔ. Δπίζεο ην Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. δχλαηαη λα ηξνπνπνηεί ή ζπκπιεξψλεη ελ κέξεη, ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, βάζεη ησλ απνθάζεψλ ηνπ. Ο παξψλ εηδηθφο θαλνληζκφο εγθξίζεθε κε ηελ ππ αξηζ. 205/2/ απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ αξίζκ. 308/14/ , 310/5/ , 328/5/ , 342/3/ , 347/4/ , 352/5/ , 361/9/ , 377/9/ , 423/5/ , 433/27/ θαη 439/6/ απνθάζεηο ηνπ Γ.. θαη ηζρχεη απφ ηελ εκέξα έγθξηζήο ηνπ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. & ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΑΚΑΦΗΚΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 19

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών

Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Κανόνερ Διακίνηζηρ και Εμποπίαρ Πποϊόνηων και Παποσήρ Τπηπεζιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Τ.) Απιθμ. Α2 861 (ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) ΕΝΟΣΗΣΑ 4.6. ΟΠΩΡΟΛΑΥΑΝΙΚΑ Άπθπο 38 Διακίνηζη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Παξηζηακέλνπ θαη ηνπ Γεκάξρνπ θ. Καξαζηέξγηνπ Θ. Γεκεηξίνπ

ΑΠΟΠΑΜΑ. Παξηζηακέλνπ θαη ηνπ Γεκάξρνπ θ. Καξαζηέξγηνπ Θ. Γεκεηξίνπ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο αξηζκ. 23/2015 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γεζθάηεο. Απιθμ. Απόθαζηρ: 270/2015 Θ Δ Μ Α Φήθηζε Καλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Απόθαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηωλ ππ αξ. 354/30-9-1997 & 280/14-9-2000 θαλνληζηηθώλ απνθάζεωλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί «Καλνληζκνύ θαζαξηόηεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο» ΤΟ ΓΖΜΟΤΗΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΗΟ ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16 1. Ννκηθφ Πιαίζην... 3 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο... 5 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα... 6 4. Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο... 6 5. Καηάινγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ-ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ- ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΓΑ: ΒΔΝΜΟΚΟΚ-4Ν0 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Άξζξν 1 θνπφο παξφληνο θαλνληζκνχ Άξζξν 2 Αξκνδηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) Z0708 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) ΟΡΗΜΟΗ 1. ΔΣΑΗΡΗΑ Δίλαη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ΗΝΣΔΡΑΜΔΡΗΚΑΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΕΖΜΗΧΝ Α.Δ., κε έδξα ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ OTE TV Μέζυ Γοπςθόπος 1. Ανηικείμενο 1.1 Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν ΟΣΔ παξαρσξεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν (ζην εμήο πλδξνκεηήο ) ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο OTE TV Μέζσ Γνξπθφξνπ (ζην εμήο «Τπεξεζία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & ΔΦΚ ΣΔΛΩΝΔΗΟ ΛΑΡΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Πιεξνθνξίεο : Μπάθα Οιπκπία Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή-Ενημέρωζη. 1. Γενικοί Όροι, Δικαιώμαηα & Τποτρεώζεις

Ειζαγωγή-Ενημέρωζη. 1. Γενικοί Όροι, Δικαιώμαηα & Τποτρεώζεις Ειζαγωγή-Ενημέρωζη Ο ηζηνρψξνο www.farmakeio-omorfia.gr είλαη ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα δηαδηθηπαθήο πψιεζεο πξντφλησλ πνπ αλήθεη ζηελ εηαηξεία «ΦΑΡΜΑΚΔΙΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΥΡ. ΜΑΡΚΑΓΑ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ.» (ζην εμήο Δηαηξεία),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 Πσο δηαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Σακούλα Κάδο θαη Κάπηα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 Πσο δηαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Σακούλα Κάδο θαη Κάπηα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 Πσο δηαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Σακούλα Κάδο θαη Κάπηα Γηαζθάιηζε ηεο είζπξαμεο ζην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία, πξνυπνζέηεη φηη ζε θάζε θηίξην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC.

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. Ζ. ΔΜΙΕ - ΗΑΚΜΚΓΟ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ 01/03/2014 Γηα ηελ ρξήζε ηνπ Πηκνινγίνπ Απηνθηλήησλ ε ρψξα ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο : 1. ATTIKH& ΟΑΘΑΙΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα