EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ."

Transcript

1 EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2012

2 Πίνακαρ πεπιεσομένων ελ. Αξζξν 1. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΥΩΡΟΗ Αξζξν 2. ΗΥΤ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Αξζξν 3. ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ Αξζξν 4. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ...θάλμα! Γεν έσει οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. Αξζξν 5. ΟΡΓΑΝΩΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ Αξζξν 6. ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΡΔΑΣΩΝ Αξζξν 7. ΩΡΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΥΩΡΟΗ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΩΝ ΠΩΛΖΔΩΝ Αξζξν 8. ΩΡΔ ΔΗΟΓΟΤ ΚΑΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΡΟΥΟΦΟΡΩΝ Αξζξν 9. ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΚΑΗ ΣΗΜΔ Αξζξν 10. ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ Αξζξν 11. Ζ ΣΑΞΖ ΣΖΝ Κ.Α.Θ. Α.Δ Αξζξν 12. ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΔΗ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΖ ΚΑΘ ΑΔ Αξζξν 13. ΒΟΖΘΖΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΤΛΗΚΔΗΑ Κ.Λ.Π. ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΚΑ.Θ Α.Δ Αξζξν 14. ΚΑΚΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΜΗΘΗΟΤ Αξζξν 15. ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΖΝ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Αξζξν 16. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 2

3 ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ Α.Δ. ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ Γ.. ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ Α.Δ. Σν Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ππ αξηζ. 411/1998 Π.Γ. «κεηαηξνπή ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο ζε Αλψλπκε Δηαηξεία θαη έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ελαξκνλίζζεθε ζην Ν.3429/05 (Φ.Δ.Κ. 314 A ) θαη ηε ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ Καζνξίδνπκε ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ. Άξζξν 1. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΥΩΡΟΗ. Οη πάζεο θχζεσο εγθαηαζηάζεηο ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ. (Λαραλαγνξά θαη Κξεαηαγνξά), νη ινηπνί βνεζεηηθνί ρψξνη θαζψο θαη ην νηθφπεδν επί ηνπ νπνίνπ επξίζθνληαη, αλήθνπλ ζηελ πεξηνπζία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., κνλαδηθφο κέηνρνο ηεο νπνίαο είλαη ην Διιεληθφ Γεκφζην, πνπ αζθεί ηελ θαηά λφκν επνπηεία ηνπ κέζσ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ. Ζ δηνίθεζε θαη δηαρείξηζή ηνπο αζθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απηήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Π.Γ. 411/1998 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ελαξκνλίζζεθε ζην Ν. 3429/05 (Φ.Δ.Κ. 314 A ). Άξζξν 2. ΗΥΤ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ. Ο θαλνληζκφο απηφο έρεη ηζρχ εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο Α.Δ. θαη αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο Λαραλαγνξάο θαη Κξεαηαγνξάο. Άξζξν 3. ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ. Καλέλαο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ή ηνπο ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ρσξίο λα είλαη λφκηκνο κηζζσηήο θαη γηα ζθνπνχο δηάθνξνπο εθείλσλ ηεο κίζζσζεο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. Οηνζδήπνηε δε εηζέξρεηαη εληφο ησλ ρψξσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ιεηηνπξγίαο ηεο. ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 3

4 Άξζξν 4. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ην ρψξν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. δηεμάγνληαη ρνλδξηθψο αγνξαπσιεζίεο, πνπ αθνξνχλ λσπά νπσξνθεπεπηηθά πξντφληα, αγξνηηθά πξντφληα θαη είδε θξέαηνο θαη γεληθά πξντφληα θπηηθήο θαη δστθήο πξνέιεπζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αιηεπκάησλ θαη ππνπξντφλησλ ή θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα κε ηελ νηθεία λνκνζεζία. Άξζξν 5. ΟΡΓΑΝΩΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ. I.ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ Α. Καηαζηήμαηα : 1. Σα θαηαζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. 2. Οη έκπνξνη θαηαζηεκαηάξρεο θαη νη ππάιιεινη απηψλ ζα εθνδηαζζνχλ κε εηδηθά απηνθφιιεηα ζήκαηα γηα ηα απηνθίλεηά ηνπο απφ ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη ζα εηζέξρνληαη ζηε Λαραλαγνξά θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο φπσο απηέο θαζνξίδνληαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. 3. Ζ είζνδνο ησλ απηνθηλήησλ πνπ κεηαθέξνπλ νπσξνιαραληθά γηα ηα θαηαζηήκαηα γίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ Πχιε - Επγηζηήξην ζην νπνίν ζα θαηαβάιινπλ ην αληίζηνηρν ηέινο εηζφδνπ θαηά ηηο εκέξεο θαη ψξεο φπσο απηέο θαζνξίδνληαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. ε φιεο ηηο ππφινηπεο ψξεο απαγνξεχεηαη ε είζνδνο θνξησκέλσλ νρεκάησλ κε νπσξνθεπεπηηθά ζηελ Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο. Σα ΚΔΝΑ θνξηεγά απηνθίλεηα ησλ εκπφξσλ κηζζσηψλ θαηαζηεκάησλ ηεο Λαραλαγνξάο ηα νπνία έρνπλ ην εηδηθφ απηνθφιιεην ζήκα, ζα εηζέξρνληαη (θαηφπηλ ειέγρνπ ηεο security) απφ ηηο πχιεο πνπ θαζνξίδνληαη θάζε θνξά κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. Σα θελά εκπνξηθά απηνθίλεηα ζα εμέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ Πχιε εμφδνπ. Β. Ππομηθεςηέρ Ζ είζνδνο ησλ απηνθηλήησλ πνπ κεηαθέξνπλ νπσξνιαραληθά γηα ηα θαηαζηήκαηα ηεο Κ.A.Θ. Α.Δ. ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ Πχιε - Επγηζηήξην ζην νπνίν ζα θαηαβάιινπλ ην αληίζηνηρν ηέινο εηζφδνπ θαη έπεηηα απφ έιεγρν ησλ ηηκνινγίσλ δειηίσλ απνζηνιψλ θαηά ηηο εκέξεο θαη ψξεο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ε είζνδνο κπνξεί λα γίλεη θαη απφ άιιεο Πχιεο, θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν αληίηηκν πνπ νξίδεηαη απφ ην κεηθηφ βάξνο ηνπ νρήκαηνο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο. Μεηά ηελ εθθφξησζε ησλ πξντφλησλ νη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα εμέιζνπλ απφ ηε Λαραλαγνξά άκεζα. ε φιεο ηηο ππφινηπεο ψξεο απαγνξεχεηαη ε είζνδνο θνξησκέλσλ νρεκάησλ κε νπσξνθεπεπηηθά ζηελ Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο. ε πεξίπησζε πνπ είλαη θελνί γηα λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πχιεο πνπ ζα νξίδνληαη θάζε θνξά κε απνθάζεηο ηνπ Γ.. ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 4

5 Σα θελά απηνθίλεηα (παξαγσγψλ, κεηαθνξέσλ) πνπ έρνπλ μεθνξηψζεη νπσξνιαραληθά ζηα θαηαζηήκαηα βγαίλνπλ απνθιεηζηηθά απφ ηελ Έμνδν θαηά ηηο εκέξεο θαη ψξεο φπσο απηέο ζα νξίδνληαη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Σα θελά απηνθίλεηα (παξαγσγψλ, κεηαθνξέσλ) πνπ έρνπλ μεθνξηψζεη νπσξνιαραληθά ζηα θαηαζηήκαηα βγαίλνπλ απνθιεηζηηθά απφ ηελ Έμνδν θαηά ηηο εκέξεο θαη ψξεο φπσο απηέο ζα νξίδνληαη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Γ. Αγοπαζηέρ Οη αγνξαζηέο (κε θελά νρήκαηα) ζα εηζέξρνληαη ζηελ Αγνξά απφ ηηο πχιεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ζχκθσλα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Αγνξάο. ε πεξίπησζε πνπ πξνζέιζνπλ ζηελ Αγνξά πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγνξνπσιεζηψλ εηζέξρνληαη ζηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο πξνθαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν ηέινο εηζφδνπ θαη ζην ρψξν ζηάζκεπζεο ηεο Πχιεο 3 αθνχ πξνκεζεπηνχλ ην αληίζηνηρν πξνπιεξσκέλν Γειηίν Δηζφδνπ. Σα πξνπιεξσκέλα Γειηία Δηζφδνπ ηζρχνπλ γηα έλα κήλα. Με ηελ έλαξμε ησλ αγνξαπσιεζηψλ πξνσζνχληαη ζηελ Αγνξά κέζσ ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο. Όζνη αγνξαζηέο πξνζέξρνληαη ζηελ Αγνξά κεηά ηελ έλαξμε ησλ αγνξαπσιεζηψλ εηζέξρνληαη απφ ηηο Πχιεο 1 θαη 5 θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν ηέινο εηζφδνπ. ημείωζη: Σν ηέινο ρξήζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα θαηαβάιιεηαη θαηά ηελ είζνδν ζηελ Αγνξά, φπσο απηφ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ε πεξίπησζε άξλεζεο θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο ρξήζεο εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηελ είζνδν ζηελ αγνξά, ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ην χςνο ηνπ νπνίνπ ζα θαζνξίδεηαη κε απνθάζεηο ηνπ Γ.. θαη ζα απνηειεί έζνδν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Γ. Αγοπαζηέρ ηηρ επαπσίαρ : Έκθνξηνη ε πεξίπησζε πνπ πξνζέιζνπλ ζηελ αγνξά έκθνξηνη εηζέξρνληαη απφ ην Επγηζηήξην θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν ηέινο, θαη έπεηηα απφ έιεγρν ησλ ηηκνινγίσλ- δειηίσλ απνζηνιήο, θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξίαο θχιαμεο, μεθνξηψλνπλ, θαη ζηε ζπλέρεηα εμέξρνληαη απφ ηελ Πχιε εμφδνπ θαη νδεγνχληαη ζην ρψξν ζηάζκεπζεο φπνπ ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ κέρξη ηελ έλαξμε ησλ αγνξαπσιεζηψλ. Κελνί πιένλ εηζέξρνληαη ζηε Λαραλαγνξά απφ ηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο αηειψο. ε πεξίπησζε πνπ πξνζέιζνπλ ζηελ αγνξά κεηά ηελ έλαξμε ησλ αγνξαπσιεζηψλ εηζέξρνληαη απφ ηελ Πχιε ηνπ Επγηζηεξίνπ, θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν ηέινο. Δ. Αλλοδαποί Αγοπαζηέρ: Έμθοπηοι ε πεξίπησζε πνπ πξνζέιζνπλ ζηελ αγνξά έκθνξηνη εηζέξρνληαη απφ ην δπγηζηήξην θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν ηέινο θαη έπεηηα απφ έιεγρν ησλ ηηκνινγίσλ δειηίσλ απνζηνιήο μεθνξηψλνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα εμέξρνληαη θαη νδεγνχληαη ζην ρψξν ζηάζκεπζεο φπνπ ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο θχιαμεο θαη ζα παξακέλνπλ έσο ηελ ψξα ελάξμεσο ησλ αγνξαπσιεζηψλ. Κελνί πιένλ εηζέξρνληαη ζηε Λαραλαγνξά απφ ηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο αηειψο. ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 5

6 ε πεξίπησζε πνπ πξνζέιζνπλ ζηελ αγνξά κεηά ηελ έλαξμε ησλ αγνξνπσιεζηψλ, εηζέξρνληαη απφ ηελ Πχιε ηνπ Επγηζηεξίνπ, φπνπ ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο θχιαμεο, θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν ηέινο. η. Φοπηοεκθοπηωηέρ Οη θνξηνεθθνξησηέο ηνπ σκαηείνπ είλαη εθνδηαζκέλνη κε εηδηθέο ηαπηφηεηεο απφ ην χλδεζκν Δκπφξσλ θαη απηνθφιιεηα ζήκαηα απφ ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ελψ ζα απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζε θνξηνεθθνξησηή πνπ δελ δηαζέηεη ηα παξαπάλσ (ηαπηφηεηα- ζήκα). Ε. Σα θοπηοηαξί: Όηαλ είλαη έκθνξηα ηζρχνπλ νη δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο πξνκεζεπηέο ελψ φηαλ είλαη θελά ηζρχνπλ νη δηαδηθαζίεο ησλ αγνξαζηψλ. Ζ. Σα θπιηθεία αθνινπζνχλ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ. II. ΛΟΗΠΟΗ ΥΩΡΟΗ Α. Πξνζσπηθφ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 1. Οη ππάιιεινη ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. κπνξνχλ λα εηζέξρνληαη ζηελ Αγνξά ειεχζεξα θαη πέξαλ ηνπ σξαξίνπ ηεο εξγαζίαο ηνπο φηαλ απηφ ην απαηηνχλ νη αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο θχιαμεο. 2. Οη ζπλαιιαζζφκελνη κε ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. αθνινπζνχλ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο. 1. Οη ζπλεξγάηεο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. (δηάθνξνη ζπκβαιιφκελνη κε απηήλ) αθνινπζνχλ ην ζπκβαηηθφ ηνπο σξάξην. 2. Οη επηζθέπηεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. αθνινπζνχλ ην σξάξην ησλ ξγαδνκέλσλ. Β. Σεισλείν : 1. Οη ππάιιεινη ηνπ Σεισλείνπ κπαίλνπλ ζην ρψξν ηνπο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο ηνπο. 2. Οη εθηεισληζηέο κπαίλνπλ ζην ρψξν ηνπ Σεισλείνπ κε ην φρεκά ηνπο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ εθηεισληζκνχ. Δπηζθέπηνληαη δε ην εηδηθφ ηακείν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. εληφο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ. 3. Οη νδεγνί ησλ νρεκάησλ πξνο εθηεισληζκφ παξακέλνπλ ζην ρψξν ηνπ Σεισλείνπ (ζηα νρήκαηά ηνπο, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, θαηά ηελ δηαλπθηέξεπζε). Γ. Υεκείν : Οη ππάιιεινη ηνπ Υεκείνπ αθνινπζνχλ ην σξάξηφ ηνπο. Γ. Σξάπεδεο : 1. Οη πειάηεο ησλ Σξαπεδψλ αθνινπζνχλ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ Σξαπεδψλ. 2. Οη πειάηεο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηα απηφκαηα κεραλήκαηα ησλ ηξαπεδψλ ζε ψξεο πνπ είλαη θιεηζηέο νη ηξάπεδεο κπνξνχλ λα κπαίλνπλ γηα εμππεξέηεζε κφλνλ πεδνί κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα δίλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο ζην θχιαθα ηεο πχιεο. Οη επηζθέπηεο ησλ ινηπψλ ρψξσλ (Σεισλείν, Σξάπεδεο θ.ιπ.) ζα κπαίλνπλ ζην ρψξν ζηάζκεπζεο ηεο Πχιεο 3. ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 6

7 Άξζξν 6. ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΡΔΑΣΩΝ. 1. Σα θαηαζηήκαηα νπσξνθεπεπηηθψλ θαη θξεάησλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. εθκηζζψλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ην Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., θαζψο θαη ηεο ππ αξηζκ. Α2-565/2012 Κ.Τ.Α. 2. Ζ εθκίζζσζε ησλ θαηαζηεκάησλ γίλεηαη κε ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ απαγνξεπκέλεο απνιχησο ηεο νιηθήο ή κεξηθήο ππεθκίζζσζεο ησλ ρψξσλ ησλ θαηαζηεκάησλ, ή ηεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπο. Ο έιεγρνο ηεο πηζηήο ηήξεζεο ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ αλαηίζεηαη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 3. Οη ρψξνη θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., κε απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο, ηίζεληαη ζηελ δηάζεζε ησλ πάζεο θχζεσο επηρεηξήζεσλ ρνλδξηθήο εκπνξίαο νπσξνθεπεπηηθψλ, θξεάησλ θαη γεληθφηεξα αγξνηηθψλ πξντφλησλ, λσπψλ ή κεηαπνηεκέλσλ, ησλ Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ νκάδσλ παξαγσγψλ, ησλ πάζεο θχζεσο αγνξαζηψλ, ιηαλνπσιεηψλ, ζπλεηαηξηζκψλ θαηαλαισηψλ, ηδξπκάησλ θαη ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη ησλ κεηαθνξέσλ, θνξηνεθθνξησηψλ, αξκνδίσλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, ηξαπεδψλ, βνεζεηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ινηπψλ πξνζψπσλ, ηα νπνία θαηά ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. 4. Οη κηζζσηέο ησλ θαηαζηεκάησλ κπνξνχλ ηηο ψξεο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη κφλν λα ηνπνζεηνχλ ζε ισξίδα πιάηνπο 1,20 κ. κπξνζηά απφ ηα θαηαζηήκαηά ηνπο ηα πξνο πψιεζε πξντφληα ηνπο. Μεηά ηε ιήμε ησλ ζπλαιιαγψλ, απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε επί ηεο απνβάζξαο νπνηνπδήπνηε εκπνξεχκαηνο ή εηδψλ ζπζθεπαζίαο (ηειάξα, παιέηεο, ζάθνη θ.ιπ.) θαη απηή πξέπεη λα ηεξείηαη, κε κέξηκλα ησλ κηζζσηψλ, απαιιαγκέλε απνξξηκκάησλ θαη επηκειψο θαζαξηζκέλε. Απαγνξεχεηαη επίζεο ε ηνπνζέηεζε νπνηνπδήπνηε αληηθεηκέλνπ (κέζα ζπζθεπαζίαο, παιέηεο, πιάζηηγγεο θ.ιπ.) ζηνπο δξφκνπο, δηαρσξηζηηθά δηαδψκαηα, ινηπνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη εγθαηαζηάζεηο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 5. Οη κηζζσηέο ησλ θαηαζηεκάησλ ππνρξενχληαη ζηελ θαιή ρξήζε, δηαηήξεζε θαη ζπληήξεζε, ζε άξηζηε θαηάζηαζε ησλ κηζζίσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο (ειεθηξνινγηθέο, πδξαπιηθέο, κεραλνινγηθφ θαη ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ θ.ιπ.), ηεο απνβάζξαο θαη ηεο ξάκπαο πξνζπέιαζεο θαη ησλ θνηλνρξήζησλ εγθαηαζηάζεσλ, κε ίδηα έμνδα, επζπλφκελνη ζε πιήξε απνθαηάζηαζε ή θαη απνδεκίσζε γηα νπνηαδήπνηε αμίαο θζνξέο ή δεκίεο, επηζθεπέο θ.ιπ., πνπ ζα επηβαξπλζεί ν εθκηζζσηήο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα γξάςεη ζηελ κεηψπε, πάλσ απφ ηελ είζνδν ηνπ κηζζίνπ θαη πνπζελά αιινχ, κε καχξα ή κειαλά γξάκκαηα, ηνλ ηχπν θαη ηηο δηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ ζα εγθξίλεη πξνεγνπκέλσο ν εθκηζζσηήο ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζήο ηνπ. ηνπο παξαβάηεο εκπφξνπο-κηζζσηέο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. νη νπνίνη δηαπηζηψλεηαη απφ ειέγρνπο ησλ αξκνδίσλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., φηη δελ ηεξνχλ ηηο αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο θαη ηξνπνπνηνχλ ηελ φςε ηνπ θηηξίνπ πνπ ζηεγάδεηαη ν ρψξνο κίζζσζεο ζε ρψξν άιιν πέξαλ ηεο ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 7

8 κεηψπεο ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ εθκηζζψλεη ε επηρείξεζε/εηαηξεία, ζα επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν χςνπο 147,00 γηα θάζε παξάβαζε. Σα ελ ιφγσ πξφζηηκα ζα απνηεινχλ έζνδα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. χκθσλα κε ηελ 328/5/ απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζηνπο κηζζσηέο νη νπνίνη δελ δηαηεξνχλ ζε θαιή θαηάζηαζε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη εηδηθφηεξα εθφζνλ πθίζηαηαη θζνξά ή δεκηά ζηελ ξάκπα κπξνζηά απφ ηα θαηαζηήκαηα πνπ κηζζψλνπλ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε ηνπ Γ.., χζηεξα απφ θαηαγξαθή απηψλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Ζ δηαπίζησζε ηνπ εχξνπο ησλ θζνξψλ θαζψο θαη ν αλαγθαίνο ηξφπνο επηζθεπήο θαη ε απνθαηάζηαζε απηψλ, ζα γίλεηαη κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. ε πεξηπηψζεηο αλαθαηαζθεπψλ θαη νπζησδψλ ηξνπνπνηήζεσλ ζηα κίζζηα αθνινπζνχληαη ν δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο Α2-565/2012 Κ.Τ.Α., φπσο απηή ηζρχεη θάζε θνξά. 6. Όπνηεο βειηηψζεηο, δηαξξπζκίζεηο, πξνζζήθεο θαη αλαθαηαζθεπέο ησλ κηζζίσλ θαη ησλ γχξσ ρψξσλ πξαγκαηνπνηνχληαη κε δαπάλεο ησλ κηζζσηψλ, θαηφπηλ έγθξηζεο ησλ ζρεδίσλ θαη εξγαζηψλ ππφ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. παξακέλνπλ πξνο φθεινο ησλ κηζζίσλ θαη ηεο Κ.Α.Θ Α.Δ., ε νπνία θαη δηαηεξεί ην δηθαίσκα επηζθεπψλ, βειηηψζεσλ θαη δηαξξπζκίζεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο, ππνρξεσκέλσλ ησλ κηζζσηψλ λα κελ παξεκπνδίδνπλ ηηο επηγελφκελεο παξεκβάζεηο. Μεηά ηελ θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ή ιήμε ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο, φιεο νη βειηηψζεηο - θαηαζθεπάζκαηα - πξνζζήθεο - επηζθεπέο - δηακνξθψζεηο δηαξξπζκίζεηο θ.ιπ. ησλ κηζζίσλ παξακέλνπλ πξνο φθειφο ησλ κηζζίσλ αλαπνδεκίσηεο, είηε εμππεξεηνχλ ην κίζζην, είηε πξνζσξηλψο ηηο αλάγθεο ηεο αζθνχκελεο ζην κίζζην δξαζηεξηφηεηαο ηνπ κηζζσηή, είηε έρνπλ κφληκν είηε πξνζσξηλφ ραξαθηήξα. 7. Ζ επέκβαζε ησλ κηζζσηψλ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ ινηπψλ κηζζσκέλσλ ρψξσλ ζηηο ειεθηξνινγηθέο θαη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, απαγνξεχεηαη απνιχησο. Απαγνξεχεηαη ε απζαίξεηε θαζαίξεζε ηνπ κεζφηνηρνπ ησλ κηζζίσλ ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηνπο κηζζσηέο ησλ θαηαζηεκάησλ, πιελ ηεο νπζηαζηηθήο θαη επείγνπζαο αλάγθεο, φπνπ ζα κπνξνχζε λα εγθξηζεί απφ ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ε θαζαίξεζή ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν κηζζσηήο νθείιεη λα θαηαβάιεη εγγχεζε φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 15 3 ηεο Α2-565/2012 Κ.Τ.Α., φπσο ηζρχεη εθάζηνηε. Απαγνξεχεηαη επίζεο ε απζαίξεηε επέθηαζε ησλ άθξσλ ξακπψλ. 8. ε φζα θαηαζηήκαηα έγηλε αιιαγή ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πξηλ ηελ θχξσζε θαη εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, κεηαηξεπνκέλσλ απηψλ ζε ςπθηηθνχο ζαιάκνπο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο εκπνξεπκάησλ, νη κηζζσηέο ηνπο ππνρξενχληαη λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο θαη λφκηκεο ελέξγεηεο πξνο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ ηνπο, επζπλφκελνη απνθιεηζηηθά θαη κφλν νη ίδηνη νη κηζζσηέο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ. Ο εθκηζζσηήο Κ.Α.Θ. Α.Δ. νπδεκία επζχλε θέξεη εάλ νη κηζζσηέο ησλ θαηαζηεκάησλ δελ ιάβνπλ ηηο ζρεηηθέο άδεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ, φπσο επίζεο θαη γηα ηπρφλ απαγφξεπζε απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κηζζίσλ σο θαηαζηεκάησλ αζθήζεσο εκπνξίαο. Ζ απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ κηζζσηψλ επεθηείλεηαη επίζεο θαη έλαληη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ νξίδνληαη ζηηο ηζρχνπζεο Αγνξαλνκηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο σο πξνο ηελ θαζαξηφηεηα ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 8

9 ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ ηνπο, ηελ απνζήθεπζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ, ηνλ ηξφπν ζηνηβαζίαο ηνπο θαη φισλ ησλ θαλφλσλ δηαθίλεζεο θαη ειέγρσλ πνπ νξίδνληαη γηα ηα πξντφληα ςπγείσλ. ε θάζε πεξίπησζε ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. δελ δχλαηαη λα λνκηκνπνηήζεη ή λα κνληκνπνηήζεη ηηο ηπρφλ πξφζζεηεο απηέο εγθαηαζηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αιιαγή ρξήζεο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη δελ θέξεη θακία επζχλε έλαληη ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ρνξήγεζεο ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ θαη ειέγρσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, δπλάκελε λα ηηο αθαηξέζεη, κε απφθαζε ηνπ Γ.. εθφζνλ ηνχην θξίλεηαη αλαγθαίν απφ ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ. 9. Οη κηζζσηέο ησλ θαηαζηεκάησλ ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε κφληκε βάζε, δηαηεξψληαο ηνπο κηζζσκέλνπο ρψξνπο αλνηθηνχο. Αλ ηα κίζζηα παξακείλνπλ θιεηζηά ή δελ ιεηηνπξγνχλ πέξαλ ηνπ ελφο κελφο, ρσξίο έγγξαθε άδεηα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. (εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο ή ησλ θαζηεξσκέλσλ αξγηψλ), ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε κίζζσζε θαη λα απνβάιεη ηε κηζζψηξηα επηρείξεζε απφ ηα κίζζηα. Οη κηζζσηέο ππνρξενχληαη λα ιεηηνπξγνχλ ην κίζζην, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηεο Α2-565/2012 Κ.Τ.Α. φπσο ηζρχεη εθάζηνηε. Άξζξν 7. ΩΡΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΥΩΡΟΗ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΩΝ ΠΩΛΖΔΩΝ. Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη θξεάησλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ.δ.κ.λ.θ. θαη ηεο Έλσζεο Δκπφξσλ Κξέαηνο θαη Εψλησλ Εψσλ Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη Θεζζαιίαο. Ζ απφθαζε ηνπ Γ.. ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο : Α. Σηο πξνηάζεηο ηνπ.δ.κ.λ.θ θαη ηεο Έλσζεο Δκπφξσλ Κξέαηνο θαη Εψλησλ Εψσλ Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη Θεζζαιίαο. Β. Σνλ νκαιφ εθνδηαζκφ ηεο Αγνξάο ζε εκπνξεχκαηα απφ παξαγσγνχο θαη ελ γέλεη πξνκεζεπηέο. Γ. Σνλ νκαιφ εθνδηαζκφ ησλ αγνξαζηψλ (ιηαλνπσιεηψλ) κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ. Γ. Σελ αλεκπφδηζηε ιεηηνπξγία ηεο Αγνξάο (κφλν γηα εμαγσγέο) γηα ηνπο κηζζσηέο νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχλ απνδεδεηγκέλα εμαγσγέο. Δ. Σελ εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ πγηνχο αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ εκπφξσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Απαγνξεχεηαη ξεηά λα δηεμάγνληαη πσιήζεηο εθηφο ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ. Ζ ψξα εηζφδνπ ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ αγνξαζηψλ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηξνθνδνζία ηδξπκάησλ ηξαηνχ θ.ιπ κπνξεί λα δίλεηαη εηδηθή άδεηα απφ ηελ Κ.Α.Θ.Α.Δ., κεηά απφ πξφηαζε ηνπ.δ.κ.λ.θ., γηα ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ απηψλ. ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 9

10 Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε πξντφλησλ ζην ρψξν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. απφ άηνκα ή επηρεηξήζεηο, πνπ δελ έρνπλ κηζζψζεη λφκηκα ρψξν ή θαηάζηεκα. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο ησλ πσιήζεσλ γίλνληαη απνθιεηζηηθά ζηα κίζζηα θαη φρη ζε ειεχζεξνπο ρψξνπο εληφο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη ην πξνζσπηθφ απηήο δελ αλακηγλχνληαη ακέζσο ή εκκέζσο ζηηο αγνξαπσιεζίεο ησλ πξντφλησλ. Ζ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ζα επνπηεχεηαη 1) απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., 2) απφ ηνλ.δ.κ.λ.θ. θαη 3) απφ ηελ Έλσζε Δκπφξσλ Κξέαηνο θαη Εψλησλ Εψσλ Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη Θεζζαιίαο. Οη θπξψζεηο πνπ ζα επηβάιινληαη απφ ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ ζα θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Γ.. Άξζξν 8. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΡΟΥΟΦΟΡΩΝ ΥΩΡΟΗ ΣΑΘΜΔΤΖ - ΓΔΝΗΚΑ. 1. Όια αλεμαηξέησο ηα νρήκαηα πνπ εηζέξρνληαη, θηλνχληαη θαη ζηαζκεχνπλ ζηελ Αγνξά, κε κέξηκλα θαη επζχλε ησλ νδεγψλ ηνπο, νθείινπλ λα αθνινπζνχλ εληφο ηεο Αγνξάο ην φξην ηαρχηεηαο (20 ρηι/ψξα), θαζψο θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί κε απφθαζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Σξνραίαο. Ζ παξακνλή παληφο κεηαθνξηθνχ κέζνπ ζην ρψξν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. πέξαλ ησλ θαζνξηδνκέλσλ σξψλ εξγαζίαο απηήο θαη ε εγθαηάιεηςή ηνπ, ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαβνιή εθ κέξνπο ηνπ νδεγνχ πξνζηίκνπ, ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. απηήο. Ζ Κ.Α.Θ. Α.Δ. δελ επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε δεκηά θαη απφ νπνηνδήπνηε θίλδπλν (ελδεηθηηθψο θινπή, ππξθαγηά, θζνξέο, δηάξξεμε, θαηξηθά θαηλφκελα θιπ) θαη γεληθψο απφ νπνηαδήπνηε αηηία πξνθιεζεί ζε απηνθίλεηα ή αλζξψπνπο πνπ θηλνχληαη ζηνπο ρψξνπο ηεο. 2. Οη νδεγνί νρεκάησλ είλαη ππεχζπλνη γηα θάζε θζνξά, πνπ ζα πξνθιεζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., απφ ππαηηηφηεηά ηνπο. Πξνο ηνχην θαη επηθπιαζζνκέλεο ηεο έλαληη ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, πιήξνπο επζχλεο ηνπ κηζζσηνχ γηα θάζε δεκία ηνπ κηζζίνπ πέξαλ ηεο εθ ηεο ζπλήζνπο ρξήζεσο, νη κηζζσηέο ησλ ρψξσλ ή ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ακέζσο ζηε Γηνίθεζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ή ζηα αξκφδηα φξγαλα απηήο, θάζε θζνξά ζηελ πξν ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπο απνβάζξα θαζψο θαη ηα ζηνηρεία απηνχ, πνπ ηελ πξνμέλεζαλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε είλαη ππεχζπλνη θαη ππφθεηληαη ζηελ θαηαβνιή ηεο αμίαο ηεο πξνμελεζείζαο δεκίαο ή θζνξάο. 3. Ζ είζνδνο φισλ ησλ ΔΜΦΟΡΣΩΝ νρεκάησλ ζα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηελεξγείηαη απξφζθνπηα ν ζπζηεκαηηθφο έιεγρφο ηνπο. 4. Σα ΚΔΝΑ κεηαθνξηθά κέζα ησλ ιηαλνπσιεηψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Αγνξάο (εκπφξσλ επαξρηψλ, ζνχπεξ κάξθεη θ.ιπ.) θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ σξψλ θαη εκεξψλ πνπ επηηξέπεηαη ε είζνδφο ηνπο ζηελ Αγνξά, θαζψο θαη ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ, ζα εηζέξρνληαη κφλν απφ ηηο θαζνξηδφκελεο Πχιεο εηζφδνπ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ν έιεγρνο ζα γίλεηαη θαη ζηα θελά νρήκαηα, φπνηε απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηνπο θχιαθεο αζθαιείαο. Σα ΚΔΝΑ κεηαθνξηθά κέζα Γ.Υ. θαη Η.Υ. επηρεηξήζεσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. κε ζθνπφ ηελ παξαιαβή θελψλ κέζσλ ζπζθεπαζίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπο ηφπνπο ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 10

11 παξαγσγήο πξντφλησλ θαηά ηηο ψξεο πνπ επηηξέπεηαη ε είζνδφο ηνπο, ζα εηζέξρνληαη απφ ηελ θαζνξηδφκελε δηαδξνκή ηεο Πχιεο Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε είζνδνο : ε νρήκαηα πνπ κεηαθέξνπλ απνξξίκκαηα (νηθηαθά, ιάζηηρα απηνθηλήησλ, πιηθά νηθνδνκψλ, ππφινηπα ηεκαρηζκέλνπ θξέαηνο θ.ιπ.) γηα ηελ απνθπγή ξχπαλζεο ησλ ρψξσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ε νρήκαηα πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηαθφξησζεο πξντφλησλ άζρεησλ κε ην ρψξν. ε νρήκαηα πνπ έρνπλ ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ρψξν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. γηα δηάθνξεο κεραλνινγηθέο θαη ινηπέο εξγαζίεο (γξαζαξίζκαηα θ.ιπ.). ε νρήκαηα δηαθφξσλ κηθξνπσιεηψλ (εηδψλ ξνπρηζκνχ, ππαίζξησλ θαληηλψλ θ.ά.). ε νρήκαηα νηνλδήπνηε ηξίησλ, πνπ κεηαθέξνπλ πξφζσπα, ηα νπνία έρνπλ ζθνπφ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηνπο ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., γηα ηελ απνθπγή θζνξψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. ε έκθνξηα νρήκαηα, πνπ απφ ηνλ έιεγρν ησλ παξαζηαηηθψλ πξνθχπηεη φηη δελ εηζθνκίδνπλ πξντφληα κε παξαιήπηεο εγθαηεζηεκέλνπο εκπφξνπο εληφο ηεο Αγνξάο. Δπίζεο, απαγνξεχεηαη ε ζπληήξεζε θαη δηαηήξεζε εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαηνηθηδίσλ ή άιισλ δψσλ παξά ησλ κηζζσηψλ, ή θαη ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ εληφο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη ε είζνδνο νπσξνθεπεπηηθψλ πξντφλησλ κε αλπςσηηθά κεραλήκαηα (Κιαξθ) απφ ην δπγηζηήξην. Σα αλπςσηηθά κεραλήκαηα ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ ηα νπνία θπθινθνξνχλ εληφο ηεο Λαραλαγνξάο ππνρξενχληαη λα θέξνπλ πηλαθίδεο θπθινθνξίαο θαη αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο. Ζ θπθινθνξία αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ (θιαξθ) κέζα ζην ρψξν ηεο Λαραλαγνξάο ηα νπνία δελ θέξνπλ πηλαθίδεο κε αξηζκφ θπθινθνξίαο θαη αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο. 6. Σελ επζχλε ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ εηζφδνπ, θίλεζεο θαη ζηάζκεπζεο παληφο ηξνρνθφξνπ ζηελ Αγνξά έρνπλ απνθιεηζηηθά νη θχιαθεο αζθαιείαο θαη νη αξκφδηνη ππάιιεινη ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 7. Ζ ζηάζκεπζε επηηξέπεηαη ΜΟΝΟ ζηνπο εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο νη νπνίνη ζα ειέγρνληαη κε θάκεξεο αζθαιείαο. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ε ζηάζκεπζε ησλ Η.Υ. νρεκάησλ θαη θνξηεγψλ φισλ ησλ εκπφξσλππαιιήισλ αιιά θαη ησλ αγνξαζηψλ ζηηο ξάκπεο ησλ θαηαζηεκάησλ. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ηα θνξηεγά θαη ηα Η.Υ. νρήκαηα λα ζηαζκεχνπλ κφληκα ζην ρψξν ηεο Λαραλαγνξάο-Κξεαηαγνξάο. ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ γηα ηα νρήκαηα πνπ είλαη αθηλεηνπνηεκέλα επί καθξφλ, ζα αθνινπζεζεί ε λφκηκε δηαδηθαζία (κέζσ ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ - Μελεκέλεο) γηα ηελ απνκάθξπλζή ηνπο θαη ηε κεηαθνξά ηνπο ζε εηδηθνχο ρψξνπο, φπσο πξνβιέπεη ε λνκνζεζία. 8. Απαγνξεχεηαη ε κεηαθφξησζε πξντφλησλ απφ ηξνρνθφξν ζε ηξνρνθφξν ζηνπο εληφο ηεο Αγνξάο ρψξνπο ζηάζκεπζήο ηεο, ζε νρήκαηα ησλ νπνίσλ νη νδεγνί ή νη εξγαδφκελνη θαη επηρεηξεκαηίεο δελ αλήθνπλ ζε επηρεηξήζεηο κηζζσηέο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 11

12 9. Οη παξαβάηεο νδεγνί πάζεο θχζεσο νρεκάησλ θαη ηξνρνθφξσλ ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2696/99 «πεξί θπξψζεσο ηνπ Κ.Ο.Κ.», ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ν. 1845/89 θαη ησλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 10. Απαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε θαη δηαλπθηέξεπζε νρεκάησλ θνξηεγψλ ή θαη Η.Υ. κεηά ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Αγνξάο. Σν Γ.. κεηά απφ απφθαζή ηνπ κπνξεί λα νξίζεη ηέινο δηαλπθηέξεπζεο ζε φζα νρήκαηα εηζέξρνληαη ζην ρψξν ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο (Λαραλαγνξά- Κξεαηαγνξά) θαη παξακέλνπλ ζηαζκεπκέλα ζηνπο ρψξνπο. Δμαηξνχληαη ηα νρήκαηα πνπ εηζέξρνληαη ζην ρψξν ηεο Αγνξάο έκθνξηα θαη δελ πξνιαβαίλνπλ λα παξαδψζνπλ ηα εκπνξεχκαηα ζηνπο κηζζσηέο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., κέζα ζε εηθνζηηέζζεξηο (24) ψξεο. Μεηά ην πέξαο ησλ εηθνζηηεζζάξσλ σξψλ ζα θαηαβάιιεηαη θαλνληθά ην πξνβιεπφκελν ηέινο. Άξζξν 9. ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΚΑΗ ΣΗΜΔ. 1. Απνηειεί ππνρξέσζε φζσλ ζπλαιιάζζνληαη κε ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. λα ζπλδξάκνπλ ηε Γηνίθεζή ηεο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαηηήησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζα επηηξέςνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πνζνηήησλ γηα εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ησλ πξντφλησλ. 2. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαζελφο είλαη απφιπηα κπζηηθά θαη δελ θνηλνπνηνχληαη πξνο νπνηνλδήπνηε θαη γηα θαλέλα ιφγν. Σα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία είλαη ζηε δηάζεζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ. 3. Οη νδεγνί θάζε έκθνξηνπ νρήκαηνο, πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ., νθείινπλ λα παξαδίδνπλ ζην αξκφδην φξγαλν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. αληίγξαθα ησλ θνξησηηθψλ ή ησλ δειηίσλ κεηαθνξάο πξντφλησλ ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/ Ζ κε ζπκκφξθσζε απηψλ ζπλεπάγεηαη ηελ απαγφξεπζε εηζφδνπ ηνπο ζηε Κ.Α.Θ. Α.Δ. Όιεο νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα παξαδίδνπλ ζηε Γηνίθεζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., εθ φζνλ ηνπο δεηεζνχλ, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. Ζ παξάδνζε αλαιεζψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ εθ πξνζέζεσο απνηειεί ζνβαξφ ιφγν θαηαγγειίαο θαη ιχζεο ηεο κίζζσζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ κηζζσηή. 5. Ζ Γηνίθεζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη θάζε κέξα κε ηα αξκφδηα, φξγαλά ηεο, ζηε ιήςε ησλ ηηκψλ πψιεζεο ησλ πξντφλησλ. Όιεο νη επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα δίδνπλ ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θάζε δεηνχκελε πιεξνθνξία γηα ηηο ηηκέο, πνζφηεηεο, θαη πξνέιεπζε ησλ δηαθηλνπκέλσλ πξντφλησλ θαζψο θαη γηα ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε απηψλ. 6. Βάζεη ησλ ζπιιεγνκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ηηκψλ ζπληάζζεηαη ην εκεξήζην δειηίν ηηκψλ ρνλδξηθήο πψιεζεο θξνχησλ, ιαραληθψλ θαη θξεάησλ, ην νπνίν αλαθνηλψλεηαη επξέσο πξνο ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, θαη έθδνζε ηνπ Γειηίνπ Σηκψλ Υνλδξηθήο Πψιεζεο. ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 12

13 Άξζξν 10. ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. 1. Οη κηζζσηέο θαηαζηεκάησλ ή ινηπψλ ρψξσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαζψο θαη νη παξέρνληεο ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηα κηζζία θαη ηνπο παξαρσξεζέληεο ρψξνπο ηνπο θαζαξνχο, ζε πγηεηλή θαηάζηαζε θαη ηάμε. Υψξνο ελαπφζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ είλαη απνθιεηζηηθά νη θάδνη απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ - Μελεκέλεο, πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ή νη θάδνη ηεο επηρείξεζεο θαζαξηφηεηαο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπκπιεξσκαηηθά ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. 2. Απαγνξεχεηαη ε ξίςε ή ελαπφζεζε απνξξηκκάησλ θαη θελψλ ζπζθεπαζηψλ ζε ζεκεία, πέξαλ ησλ αλσηέξσ θαη ηδίσο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Ηδίσο θαη φισο ελδεηθηηθψο απαγνξεχεηαη ε ξίςε θελψλ ηειάξσλ θαη ζπζθεπαζηψλ θαζψο θαη ινηπψλ αληηθεηκέλσλ ζηηο ηαξάηζεο ησλ θαηαζηεκάησλ, πνπ ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ ζηηο κνλψζεηο, ζηηο πδξνξξνέο θαη ζηηο ινηπέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 3. Ζ ξχπαλζε ηεο Αγνξάο θαη ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηεο κε δηάθνξεο αλαγξαθέο θαη πηλαθίδεο ζηα θηίζκαηα απαγνξεχεηαη απφιπηα θαη ζπλεπάγεηαη γηα ηνλ ππαίηην ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηεο απαηηνχκελεο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηνπ θηίζκαηνο ζηελ πξφηεξα θαηάζηαζε. 4. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο, νη κηζζσηέο νθείινπλ λα απνκαθξχλνπλ ηα ζηαζκεπκέλα νρήκαηά ηνπο, θαηά ηελ ππφδεημε ησλ νξγάλσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε θαχζε νησλδήπνηε αληηθεηκέλσλ απνξξηκκάησλ κέζα ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 5. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ δηαηεξνχλ κηζζσκέλνπο ρψξνπο ή «ζέζεηο» ζηελ Αγνξά, ή παξέρνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο, πνπ ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Αγνξάο, νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηνπο παξαρσξεζέληεο ζε απηνχο ρψξνπο θαζαξνχο, ζε πγηεηλή θαηάζηαζε θαη ηάμε. Οη κηζζσηέο ζα πξέπεη επίζεο λα κεξηκλνχλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ γεηηληάδνπλ κε ηα θαηαζηήκαηά ησλ θαζψο θαη ησλ ρψξσλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ θεληξηθνχ θηηξίνπ ηεο Κξεαηαγνξάο. 6. Ο θάζε ρξήζηεο ηεο Αγνξάο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηβιέπεη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ θαηαιακβάλεη θαη λα ελαπνζέηεη ηα απνξξίκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, ζπλεπεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, εληφο ησλ παξαρσξεζέλησλ θάδσλ, ή ησλ ρψξσλ θνληέτλεξ ζπιινγήο απνξξηκκάησλ ζηηο άθξεο θάζε ξάκπαο ησλ θαηαζηεκάησλ, ησλ ππνζηέγσλ θαη ηεο ξάκπαο, πνπ έρνπλ ππνδεηρζεί γηα ηελ εχθνιε ζπιινγή ηνπο ζην θαζνξηζκέλν σξάξην. Ζ θαζαξηφηεηα ησλ δξφκσλ, ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ, ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, (θαηεθφξηα) θαηαζηεκάησλ, θαζψο θαη φισλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, είλαη ππεπζπλφηεηα ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ - Μελεκέλεο. 7. ηα απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνληαη : Α. Τιηθά ζπγθεληξσκέλα θαηά ηηο ζπλήζεηο θαζαξηζηηθέο δηαδηθαζίεο. ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 13

14 Β. Οξγαληθά θαηάινηπα, ζε ζηεξεή θαη πγξή κνξθή, παξαγφκελα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζηεγαζκέλσλ ζηνπο ρψξνπο επηρεηξήζεσλ εκπνξίαο πξντφλησλ, θπηηθήο ή δστθήο πξνέιεπζεο. Γ. Αρξεζηκνπνίεηα ή παξαπεηακέλα κέζα ζπζθεπαζίαο, πιηθά ζπζθεπαζίαο ή πεξηηπιίγκαηα. 8. Οη κηζζσηέο ηεο Κξεαηαγνξάο πξέπεη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ απνκάθξπλζε θαη θαχζε ηπρφλ δστθψλ απνβιήησλ ζηνλ θιίβαλν πνπ ππάξρεη ζηνπο ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. πξνο ην ζθνπφ απηφ ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 9. Απνξξίκκαηα ζε πνζφηεηεο κεγαιχηεξεο ησλ ζπλήζσλ απνθνκίδνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζπλελλφεζε θαη ζπκθσλία κε ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ηεο Αγνξάο θαη ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ - Μελεκέλεο. 10. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ πνπ ζπληειείηαη ν θαζαξηζκφο ησλ νδψλ, απαγνξεχεηαη θάζε θίλεζε ηξνρνθφξνπ ζηελ Αγνξά, ηα ζηαζκεπκέλα νρήκαηα νθείινπλ ππνρξεσηηθά λα απνκαθξχλνληαη απφ ηνπο ρψξνπο απηνχο, εθ ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ, κε ππνδείμεηο ησλ νξγάλσλ θαζαξηφηεηαο. 11. Απαγνξεχεηαη λα ξίπηνληαη ζην θαηάζηξσκα ησλ νδψλ θαη ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ηξνρνθφξσλ ζθνππίδηα, ή θζαξκέλα πξντφληα, ή κέζα ζπζθεπαζίαο. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ην θάςηκν απηψλ εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο Αγνξάο. 12. Ζ ξχπαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Αγνξάο απαγνξεχεηαη απνιχησο. 13. ε θάζε κε ζπκκνξθνχκελν θαη εμαθνινχζεζε κε ηηο δηαηάμεηο πεξί ηήξεζεο θαζαξηφηεηαο ζηελ αγνξά, επηβάιιεηαη πξφζηηκν κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ε πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ θαη εμαθνινχζεζε ξππάλζεσλ ηεο Αγνξάο ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. δχλαηαη λα επηβάιεη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηελ απνβνιή ηνπ εθ ηεο Αγνξάο. 14. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο ηεο δηαθίλεζεο πγηεηλψλ ηξνθίκσλ κε πηζηνπνίεζε ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπο, ειέγρνπ ηεο πνηφηεηάο ηνπο, κέξηκλαο απνηξνπήο ηεο παξαπιάλεζήο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ πγηεηλή, ηελ επηζήκαλζε ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ ηηκή ηνπο, φια ηα πξνζθεξφκελα πξνο δηάζεζε πξντφληα ζηελ Αγνξά, δηαθηλνχκελα, απνζεθεπκέλα θαη εθηεζεηκέλα πξνο πψιεζε, ππφθεηληαη ζηνλ Τγεηνλνκηθφ θαη Πνηνηηθφ Έιεγρν ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ. ηνλ Τγεηνλνκηθφ θαη Πνηνηηθφ Έιεγρν, κε πηζηνπνίεζε ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπο, ππφθεηληαη επίζεο ηα θαηαζηήκαηα, νη ζπκπιεξσκαηηθέο θαηαζθεπέο, νη «ζέζεηο» θαη άιια παξφκνηα, θαζψο θαη ηα κέζα ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ, ηα πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε απηά, ηα νρήκαηα θαη ηα πξφζσπα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εκπφξην θαη ηε κεηαθνξά ζηα πιαίζηα απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ωο πηζηνπνίεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ δηαθηλνπκέλσλ ζηελ Αγνξά πξντφλησλ, ησλ θαηαζηεκάησλ ή «ζέζεσλ», ή εγθαηαζηάζεσλ απφ φπνπ απηά δηαθηλνχληαη, θαζψο θαη ησλ κέζσλ ζπζθεπαζίαο, πιηθψλ θαη νρεκάησλ, λνείηαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ζηηο πξνδηαγξαθφκελεο απαηηήζεηο, πνπ νξίδνληαη απφ ηελ θείκελε εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο πγηεηλψλ θαη πνηνηηθά ειεγκέλσλ, ηππνπνηεκέλσλ ή κε, νπσξνθεπεπηηθψλ θαη θξεάησλ θαηάιιεισλ πξνο βξψζε απφ ηνλ άλζξσπν. 15. Με ηε ζπλδξνκή θαη ζπλεξγαζία ηεο Γηνίθεζεο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηεο δηελεξγείηαη ν Τγεηνλνκηθφο θαη Πνηνηηθφο Έιεγρνο, ηφζν απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. φζν θαη απφ ηηο πξνο ηνχην αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο (Δ.Φ.Δ.Σ., Τπεξεζίεο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ). ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 14

15 16. Σα αξκφδηα φξγαλα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. αιιά θαη νη αλσηέξσ ππεξεζίεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηνίθεζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη ηα φξγαλα ηεο, είλαη ππεχζπλα γηα ηα αθφινπζα : Α. Γηα θάζε είδνπο έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη ηππνπνίεζεο ησλ δηαθηλνπκέλσλ πξντφλησλ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο. Β. Σελ επηζεψξεζε ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πεξηβαιιφλησλ ρψξσλ έκπξνζζελ εθάζηνπ θαηαζηήκαηνο. Γ. Σελ θαηάζρεζε θαη αλ παξίζηαηαη αλάγθε ηελ θαηαζηξνθή ησλ πξντφλησλ, πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο θαηαλαισηηθέο πξνδηαγξαθέο. Γ. Σε ζχληαμε έθζεζεο γηα θάζε επηζεψξεζε θαη έιεγρν, αληίγξαθν ηεο νπνίαο θνηλνπνηείηαη ζε φιεο ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο θαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Απαγνξεχεηαη ε πξνζθνξά πξνο πψιεζε ζηνπο ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., πξντφλησλ αθαηάιιεισλ πξνο βξψζε, ή πξντφλησλ κε θαιήο εκθάληζεο θαη πνηφηεηαο. Οη πσιεηέο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αξλεζνχλ ηε δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ ή θαηαζρέζεσλ γηα αηηηνινγεκέλνπο ιφγνπο. Δ. ηνπο παξαβάηεο εκπφξνπο- κηζζσηέο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. νη νπνίνη δηαπηζηψλεηαη απφ ειέγρνπο ησλ αξκνδίσλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., φηη δηαθηλνχλ λσπά αγξνηηθά πξντφληα ζε παξαγσγηθέο θινχβεο, ζα επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν χςνπο # 300,00 # γηα θάζε παξάβαζε. Σα ελ ιφγσ πξφζηηκα ζα απνηεινχλ έζνδα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 17. Ζ Γηνίθεζε ηεο Αγνξάο κε ηα αξκφδηα φξγαλα θαη ππεξεζίεο ηεο, ζα δηαηεξεί αξρείν ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη φιεο νη παξαβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζεσξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 18. Οη κηζζσηέο ππνρξενχληαη λα δέρνληαη θαη λα ππνβνεζνχλ ρσξίο αληηξξήζεηο θάζε έιεγρν απφ αξκφδηα φξγαλα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη δεκνζίσλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ ζρεηηθά κε ηελ θαζαξηφηεηα θαη πγηεηλή ησλ ρψξσλ. Άξζξν 11. Ζ ΣΑΞΖ ΣΖΝ Κ.Α.Θ. Α.Δ. 1. Ζ δεκφζηα ηάμε θαη αζηπλφκεπζε ζην ρψξν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. δηαζθαιίδεηαη απφ ηα εληεηαικέλα απφ ηα εμνπζηνδνηεκέλα φξγαλα ησλ ππεξεζηψλ αζθαιείαο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν απφ αζηπλνκηθνχο ηεο ΔΛ.Α. Οη εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. επξηζθφκελνη νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο εληνιέο θαη νδεγίεο ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ νξγάλσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Ζ κε ζπκκφξθσζή ηνπο κπνξεί λα επηθέξεη ηελ απνβνιή απφ ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ηνπο εηζεξρφκελνπο ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. απαγνξεχεηαη λα θέξνπλ καδί ηνπο ζθπιηά ή άιια δψα. 2. Ζ Γηνίθεζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. κπνξεί λα απαγνξεχεη ηελ είζνδν ζηνπο ρψξνπο απηήο πξνζψπσλ πνπ πάζρνπλ απφ κεηαδνηηθά λνζήκαηα. Οπνηνδήπνηε παξάπνλν ζα αλαθέξεηαη ζηε Γηνίθεζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. εγγξάθσο. 3. Γηα παξαβάζεηο ζηάζκεπζεο θαη εηζφδνπ νρεκάησλ, γηα δηεμαγσγή πσιήζεσλ ρσξίο ζπγθεθξηκέλε κίζζσζε ή άδεηα απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο, γηα θαηάιεςε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ή θελψλ θαηαζηεκάησλ, γηα ξχπαλζε ηνπ ρψξνπ ηεο Αγνξάο ή ερνξχπαλζε, γηα παξαβίαζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ, γηα ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 15

16 θαηαζηξνθή ησλ ζηεζαίσλ ησλ ππιψλ εηζφδνπ ή νπνηαδήπνηε άιιε πιηθή δεκηά ζηηο εηζφδνπο, πχιεο θαη ελ γέλεη εγθαηαζηάζεηο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., ε νπνία ζα νθείιεηαη ζε δφιν ηνπ δεκηψζαληνο θαη γεληθά ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο επηβάιινληαη ρξεκαηηθά πξφζηηκα ηα νπνία απνθαζίδνληαη απφ ην Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., αθνχ πξψηα βεβαησζνχλ απφ ηα αξκφδηα εληεηαικέλα φξγαλα. Σα ελ ιφγσ πξφζηηκα ζα απνηεινχλ έζνδα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθαιείηαη ζηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. απφ ηηο αλσηέξσ αηηίεο, εθηφο απφ ην πξφζηηκν, ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. δηθαηνχηαη λα αλαδεηήζεη επηπιένλ θαη θάζε άιιε απνδεκίσζή ηεο (ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία) ηελ νπνία ελδερνκέλσο ζα έρεη ππνζηεί ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. Δθηφο ησλ αλσηέξσ ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα επηβάιεη πξφζηηκα θαη γηα παξαβάζεηο ξχπαλζεο κηζζίσλ ή/θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, νη νπνίεο βεβαηψλνληαη απφ ηα αξκφδηα πξνο ηνχην φξγαλά ηεο θαη νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ εληφο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Σα πξφζηηκα απηά επηβάιινληαη αλεμαξηήησο θαη επηπιένλ ηεο ελδερφκελεο επηβνιήο πξνζηίκσλ απφ θξαηηθέο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ πγεηνλνκηθνχο ή/θαη πνηνηηθνχο ειέγρνπο ζρεηηθψο κε ηελ ηήξεζε φξσλ θαη ζπλζεθψλ πγηεηλήο θαη πνηφηεηαο. 4. Οη νδεγνί, πνπ δηαπξάηηνπλ παξαβάζεηο θαηά ηελ είζνδν έμνδφ ηνπο, είλαη ππνρξεσκέλνη λα δίδνπλ πιήξσο ηα ζηνηρεία ηνπο θαη λα επηδεηθλχνπλ ηηο άδεηεο θπθινθνξίαο ζηα εληεηαικέλα απφ ηελ Κ.Α.Θ Α.Δ φξγαλα ή ζηνπο ππαιιήινπο ηεο ζπκβεβιεκέλεο κε ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. εηαηξείαο θχιαμεο, άιισο ζα επηβάιιεηαη ζε απηνχο πξφζηηκν. Ζ δε κε επίδνζε ησλ πιήξσλ ζηνηρείσλ απνηειεί επηπξφζζεηε παξάβαζε ε νπνία ζα ηηκσξείηαη κε επηπιένλ πξφζηηκν. 5. Οπνηνδήπνηε πξφζηηκν πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα Δηδηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Λαραλαγνξάο Κξεαηαγνξάο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ή νπνηνδήπνηε άιιν αξκφδην πξνο ηνχην φξγαλν, επηβάιιεηαη αθνχ πξψηα βεβαησζεί απφ ηα αξκφδηα εληεηαικέλα φξγαλα θαη εθδνζνχλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο, ηα νπνία ζα αλαθέξνπλ ην είδνο ηεο παξάβαζεο, ηνλ παξαβάηε, ηνλ ηφπν, ην ρξφλν, απφ πνηνλ δηαπηζηψζεθε ε παξάβαζε θαη ζα νξίδνπλ ηελ πξνζεζκία θαη ην αξκφδην φξγαλν ππνβνιήο ηπρφλ αληηξξήζεσλ ηνπ παξαβάηε. Όια ηα επηβαιιφκελα πξφζηηκα γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία, απνηεινχλ έζνδα ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 6. Δηδηθφηεξα, επηβάιιεηαη πξφζηηκν: α) ζηνπο κηζζσηέο - εκπφξνπο ηεο Λαραλαγνξάο- Κξεαηαγνξάο νη νπνίνη δελ πξνζθνκίδνπλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη αλά ηεηξάκελν απφ ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη απνηεινχλ παξάβαζε ησλ παξαγξάθσλ 1,3,4 & 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, β) ζηνπο κηζζσηέο - εκπφξνπο ηεο Λαραλαγνξάο- Κξεαηαγνξάο πνπ ζπληεξνχλ θαη δηαηεξνχλ ζηνπο ρψξνπο ηεο Κεληξηθήο Αγνξάο Θεζζαινλίθεο θαηνηθίδηα ή άιια δψα ή εηζεξρφκελνη ζηελ Κ.Α.Θ. θέξνληαο καδί ηνπο θαηνηθίδηα ή άιια δψα θαη απνηεινχλ παξάβαζε ησλ παξαγξάθσλ 5 ηνπ άξζξνπ 8, παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 10 θαη ησλ παξ. 1 & 3 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Δηδηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Λαραλαγνξάο- Κξεαηαγνξάο. 7. Ζ Κ.Α.Θ. Α.Δ. δελ ππέρεη θακία επζχλε γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ζε πξφζσπα ή πξάγκαηα (ζεηηθή ή απνζεηηθή πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εζηθήο βιάβεο) ήζειε πξνθιεζεί απφ ηνπο κηζζσηέο θαη πξνζηεζέληεο θαη ελ γέλεη φξγαλα απηψλ έλαληη νηνπδήπνηε ηξίηνπ θαη απφ νπνηαδήπνηε αηηία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ε δε επζχλε απφ ηα αλσηέξσ ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 16

17 βαξχλεη θαζ νινθιεξία ηνπο κηζζσηέο. Σν πξνζσπηθφ ησλ κηζζσηψλ δελ ζπλδέεηαη κε ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. κε θαλελφο είδνπο εξγαζηαθή ζρέζε, ζχκβαζεο έξγνπ θ.ιπ. Έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ν κηζζσηήο έρεη φιε ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, ηήξεζε νηθείσλ Δ θ.ιπ., ε δε Κ.Α.Θ. Α.Δ. δελ ππέρεη θακία ζρεηηθή επζχλε. Ο κηζζσηήο επίζεο ππνρξενχηαη : α. Να ηεξεί φια ηα κέηξα αζθαιείαο, κέξηκλαο θαη πξφλνηαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηψλ ή άιισλ βιαπηηθψλ επελεξγεηψλ πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίηνλ, πνπ απνξξένπλ φρη κφλν απφ λφκηκεο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο ηνπ ειιεληθνχ ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ αιιά θαη απφ ηε γεληθή θαιή πίζηε θαη ππνρξέσζε ηήξεζεο κέηξσλ αζθαιείαο ζηηο ζπλαιιαγέο. β. Να ελεκεξψλεη ζρεηηθψο κε ηα αλσηέξσ κέηξα αζθαιείαο θαη πξνλνίαο ηνπο ηπρφλ ηξίηνπο εκπιεθφκελνπο ή ζπλεξγαδφκελνπο, είηε θπζηθά είηε λνκηθά πξφζσπα, θαη φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, ζπλεξγάηεο, ζηειέρε, λνκίκνπο εθπξνζψπνπο θαη θάζε άιινλ αξκφδην πνπ εκπιέθεηαη ή δχλαηαη εκκέζσο ή ακέζσο λα εκπιαθεί ζηε ρξήζε ή ζηε ιεηηνπξγία ησλ Δγθαηαζηάζεσλ, ηνπ Δμνπιηζκνχ ή λα γίλεη εκκέζσο ή ακέζσο απνδέθηεο ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ. γ. Να παίξλεη φια ηα κέηξα πνπ πξέπεη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ ζηνπο ρψξνπο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., γηα ηελ πξφιεςε δπζηπρεκάησλ ή δεκηψλ, ζε νπνηαδήπνηε πξφζσπα ή πξάγκαηα. δ. Να έρεη αζθαιίζεη ζην Η.Κ.Α. θαη ζηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία ή νξγαληζκνχο θχξηαο ή/ θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί γηα ην έξγν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. ε. Να ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο θαη απνθάζεηο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. πνπ ηνπ θνηλνπνηνχληαη, φπσο απηέο εθάζηνηε ηζρχνπλ θαη γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ελεκεξσζεί νη ζρεηηθνί θνξείο ( χλδεζκνο Δκπφξσλ Κεληξηθήο Λαραλαγνξάο Θεζζαινλίθεο, Έλσζε Δκπφξσλ Κξέαηνο θαη Εψλησλ Εψσλ Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη Θεζζαιίαο). 8. Οη κηζζσηέο ηνπ θηηξίνπ Γηνίθεζεο, νη νπνίνη δελ επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζέξκαλζε πνπ ηνπο παξέρεηαη απφ ηελ Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαη απνκνλψλνπλ ηα ζεξκαληηθά ζψκαηά ηνπο (θαινξηθέξ), ζα πξέπεη λα θαηαβάιινπλ σο δαπάλε ζέξκαλζεο ην 30% ηνπ πνζνχ πνπ αλαινγεί ζηηο ζεξκίδεο ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε ρψξν. Άξζξν 12. ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΔΗ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΖ ΚΑΘ ΑΔ Οη θνξηνεθθνξηψζεηο ζην ρψξν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ελεξγνχληαη, εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ σξαξίνπ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 17

18 Άξζξν 13. ΒΟΖΘΖΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΤΛΗΚΔΗΑ Κ.ΛΠ. ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. κπνξεί λα παξαρσξεί κε εθκίζζσζε νξηζκέλνπο ρψξνπο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε βνεζεηηθψλ επηρεηξήζεσλ δειαδή θπιηθείσλ, θαηαζηεκάησλ πψιεζεο εηδψλ ζπζθεπαζίαο, γξαθείσλ θ.ιπ. ζε ελδηαθεξφκελα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. Οη ιεηηνπξγίεο ζην ρψξν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ βνεζεηηθψλ επηρεηξήζεσλ ππάγνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ. Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κπιηθείσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. Σα είδε πνπ πξνζθέξνληαη πξνο πψιεζε απφ ηα θπιηθεία θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε ηζρχνληεο λφκνπο. Άξζξν 14. ΚΑΚΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΜΗΘΗΟΤ. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ κηζζσηψλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, εθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα απηνχ, ε Κ.Α.Θ. Α.Δ δηθαηνχηαη πξνζζέησο λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε κηζζψζεσο γηα θαθή ρξήζε ηνπ κηζζίνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηεο Α2-565/2012 Κ.Τ.Α., φπσο ηζρχεη εθάζηνηε θαη λα επηδηψμεη δηθαζηηθψο ηελ έμσζε ηνπ παξαβάηε κηζζσηή. Άξζξν 15. ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΖΝ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ. 1. Οη κηζζσηέο ρψξσλ ηεο Κξεαηαγνξάο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. νθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα ηελ απνκάθξπλζε θαη θαχζε ησλ δστθψλ απνβιήησλ ηνπο, ζηνλ εηδηθφ θιίβαλν, πνπ βξίζθεηαη εληφο ησλ ρψξσλ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. 2. Οη κηζζσηέο ππνρξενχληαη λα δέρνληαη αλεκπφδηζηα θαη ρσξίο αληηξξήζεηο, επηζθέςεηο ηνπ αξκφδηνπ θηεληάηξνπ (ππαιιήινπ ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ.) ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο ησλ πξνο εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ απφ ηελ ππεξεζία. Δπίζεο ππνρξενχληαη λα δίδνπλ ζηνηρεία ηηκήο, πνζφηεηαο θαη πξνέιεπζεο γηα θάζε δηαθηλνχκελν πξντφλ απφ ηελ επηρείξεζή ησλ. Ζ παξνρή απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ εθπξφζσπν ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. (Σκήκα Δπνπηείαο θαη Δκπνξίαο) ζα ζπκβάιιεη θαηά πνιχ ζηελ έθδνζε ηνπ δειηίνπ ηηκψλ ρνλδξηθήο πψιεζεο. 3. χκθσλα κε ηνλ φξν 10 ηνπ Ηδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ Μίζζσζεο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Κξεαηαγνξάο : «Ζ Κ.Α.Θ. Α.Δ. κπνξεί λα πξνβεί ζηε δηαθνπή ξεπκαηνδφηεζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο, εθφζνλ παξέιζεη έλαο (1) κήλαο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο δαπάλεο ξεπκαηνδφηεζεο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ παξαζηαηηθνχ, ρσξίο ν κηζζσηήο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο αλσηέξσ δαπάλεο». ε πεξίπησζε πνπ νη κηζζσηέο ηεο Κξεαηαγνξάο δελ πξνβνχλ ζηελ θαηαβνιή ηεο αληίζηνηρεο δαπάλεο κεηά ην πέξαο ηνπ κελφο απφ ηελ θνηλνπνίεζε, ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. ζα πξνβαίλεη ζηε δηαθνπή ηεο ξεπκαηνδφηεζεο αθνχ γίλεη θαη λέα έγγξαθε ελεκέξσζή ηνπο. Ζ δηαθνπή δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε 10 νιφθιεξσλ εξγάζηκσλ εκεξψλ αθφηνπ ν κηζζσηήο έιαβε γλψζε ηεο ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 18

19 ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., παξνπζία ησλ κηζζσηψλ, θαηαγξαθή ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ ςπγείσλ θαη ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη απηά, ε νπνία ζα πξνζππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο κηζζσηέο ησλ θαηαζηεκάησλ, νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηε ζσζηή δηαηήξεζή ηνπο, ρσξίο ε ΚΑΘ λα έρεη θακία επζχλε. ε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο παξά ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε δελ είλαη παξψλ, ε δηαθνπή ζα γίλεηαη ελ απνπζία ηνπ, ρσξίο ε Κ.Α.Θ. Α.Δ. λα θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ εκπνξεχκαηα, θαζφζνλ δελ ζα είλαη δπλαηή ε θαηαγξαθή θαη κεηαθνξά ηνπο, απφ ππαηηηφηεηα ηνπ κηζζσηή. Άξζξν 16. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Σν Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. κπνξνχλ κε απνθάζεηο ησλ λα ξπζκίδνπλ θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. Κάζε ζέκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ζα ξπζκίδεηαη κε απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. ΑΔ. Δπίζεο ην Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ. δχλαηαη λα ηξνπνπνηεί ή ζπκπιεξψλεη ελ κέξεη, ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, βάζεη ησλ απνθάζεψλ ηνπ. Ο παξψλ εηδηθφο θαλνληζκφο εγθξίζεθε κε ηελ ππ αξηζ. 205/2/ απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Κ.Α.Θ. Α.Δ., ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ αξίζκ. 308/14/ , 310/5/ , 328/5/ , 342/3/ , 347/4/ , 352/5/ , 361/9/ , 377/9/ , 423/5/ , 433/27/ θαη 439/6/ απνθάζεηο ηνπ Γ.. θαη ηζρχεη απφ ηελ εκέξα έγθξηζήο ηνπ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. & ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΑΚΑΦΗΚΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Κ.Α..Θ. Α.Δ. 19

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών

Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Κανόνερ Διακίνηζηρ και Εμποπίαρ Πποϊόνηων και Παποσήρ Τπηπεζιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Τ.) Απιθμ. Α2 861 (ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) ΕΝΟΣΗΣΑ 4.6. ΟΠΩΡΟΛΑΥΑΝΙΚΑ Άπθπο 38 Διακίνηζη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16 1. Ννκηθφ Πιαίζην... 3 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο... 5 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα... 6 4. Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο... 6 5. Καηάινγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Απόθαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηωλ ππ αξ. 354/30-9-1997 & 280/14-9-2000 θαλνληζηηθώλ απνθάζεωλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί «Καλνληζκνύ θαζαξηόηεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο» ΤΟ ΓΖΜΟΤΗΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΗΟ ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC.

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. Ζ. ΔΜΙΕ - ΗΑΚΜΚΓΟ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ 01/03/2014 Γηα ηελ ρξήζε ηνπ Πηκνινγίνπ Απηνθηλήησλ ε ρψξα ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο : 1. ATTIKH& ΟΑΘΑΙΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ «ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ» Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΜΕ ΥΡΟΝΟΜΕΡΙΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ (TIMESHARING)»

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΜΕ ΥΡΟΝΟΜΕΡΙΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ (TIMESHARING)» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ- MANAGEMENT ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αντικατάσταση των κευαλαίων 6 και 7 τος Άπθπος 71 τηρ Α.Δ. 7/09 Αζήλα, 06-07 -2010 Αξ. Πξση. : Α2-1382 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ Ν.4036 & ΆΛΛΕς ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013 ΑΔΑΜΙΔΟΤ ΖΩΗ ΝΟΜΟΣ 4036/2012 Με ην λ. 4036/2012 ξπζκίδνληαη:

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 1 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8 ... 8

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 1 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8 ... 8 ΧΑΡΣΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ (Χ.Τ.Κ.) Περιεχόμενα Περιεχόμενα.... Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8... 8 5. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΠΙΔΡΙΑ Γ Η Μ Ο Π Τ Γ Ν Α - Κ Ο Λ Ι Ν Γ Ρ Ο Τ Κολινδρός 03/08/2015 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ-ΑΘΛΗΗ Αριθ.Πρωτ. 622 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (ΓΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Τ) Σαρ.Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827 26 β) Αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ αγνξά, δηαρείξηζε, επέλδπζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. γ) Οη λνκηθέο νληφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ OROI TOY CHAT 1. ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ εγγξαθή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ site επηηξέπεηαη κφλν ζηνποελήιηθνπο, άλσ ησλ 18 εηψλ. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ ην κέινοππνρξενχηαη λα δειψλεη εάλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9 Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ Σειίδα 1 από 9 Αγαπηηοί πελάηες Με ην παξόλ έληππν ζαο θαιωζνξίδνπκε ζην Jennifer Home-Hotel θαη ζαο παξνπζηάδνπκε κε θαηαλνεηό ηξόπν ηνπο θύξηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ Απνθάζεηο Γ.. / ΟΛΠ ΑΔ: 92/31-3-2004 (ΦΔΚ 1194 / Β /3-8-2004), 30/31-1-2007 (ΦΔΚ 375 / Β /19-3-2007), 248/9-10-2007 (ΦΔΚ 2155/Β/7-11-2007), 311/13-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Η ππεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ («Τπεξεζία»)

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ Έθδνζε 1.4, Κέξθπξα 07/07/2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πξννίκην 1.1 Πεξί ηνπ θαλνληζκνχ 1.2 θνπφο 1.3 Γεκνζηφηεηα 2. Οξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ

Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΔΕΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΔΗΓΗΚΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ : ΔΛΗΓΑ 14 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΣΔΘΧΡΑΚΗΜΔΝΧΝ : ΔΛΗΓΑ 31 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΤΡΟΒΟΛΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 42 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Γεθέκβξηνο 2012 ΔΗΑΓΩΓΖ ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο.

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 196 11521 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ: Θ.ΠΑΝΑΓΟΤΛΙΑ ΣΗΛ. 2132010130 ΑΠΟΦΑΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR 1. Ζ ΠΔΗΡΑΗΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ Α.Δ. (ΑΦΜ: 998279132, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ, Λ. πγγξνχ 87-11745 Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΝΟΜΗΚΖ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ Τπεχζπλνη

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925722 2015-07-21

15REQ002925722 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012

Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012 Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012 Ζ Νέα Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε πνπ θαζνξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο είλαη ε Αξηζκ.Τ1Τ/ΓΠ/νηθ.96967

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αιγιαλείας 2014

Δήμος Αιγιαλείας 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ > Δηζαγσγηθφ ζεκείσκα > ΑΡΥΔ > ΣΟΥΟΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΔ/ΟΡΗΜΟΗ Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Άξζξν 2: Αξκνδηφηεηα γηα ηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ Η θαζαξηφηεηα ζην Γήκν θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015)

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟ: Κάζε Δλδηαθεξφκελν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μ.Σ.. Γλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνκεζεηψλ ΚΟΙΝ.: ΝΙΜΣ/ΓΟΤ Σει.: 210-72 88 136 137 ΝΙΜΣ/ΣΜ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ FAX: 210-72 11 223 Φ.800/09/6236.1195

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ γξαθείσλ ηεο Α.ΓΗ.Π. επί ηεο Λεσθφξνπ πγγξνχ 44, 5 νο φξνθνο.

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ γξαθείσλ ηεο Α.ΓΗ.Π. επί ηεο Λεσθφξνπ πγγξνχ 44, 5 νο φξνθνο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Σαρ. Γ/λζε : Λεσθφξνο πγγξνχ 56 Σαρ. Κψδηθαο : Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Γ. Παληειεάθεο, θ. Γθίλε Τηλέφωνο : 210 92.20.944 FAX : 210 92.20.143

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα