Ο επεξεργαστής. Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών. Η Διασύνδεση Υλικού και Λογισμικού, 4 η έκδοση Κεφάλαιο 4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο επεξεργαστής. Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών. Η Διασύνδεση Υλικού και Λογισμικού, 4 η έκδοση Κεφάλαιο 4"

Transcript

1 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η Διασύνδεση Υλικού και Λογισμικού, 4 η έκδοση Κεφάλαιο 4 Ο επεξεργαστής Γηαθάλεηεο δηδαζθαιίαο ηνπ πξσηόηππνπ βηβιίνπ κεηαθξαζκέλεο ζηα ειιεληθά (κεηάθξαζε, επηκέιεηα: Γεκήηξεο Γθηδόπνπινο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ)

2 Διζαγυγή Παξάγνληεο απόδνζεο ηεο CPU Πιήζνο εληνιώλ Καζνξίδεηαη από ηελ αξρηηεθηνληθή ζπλόινπ εληνιώλ θαη ην κεηαγισηηηζηή CPI θαη Υξόλνο θύθινπ Καζνξίδεηαη από ην πιηθό ηεο CPU Θα εμεηάζνπκε δύν πινπνηήζεηο ηνπ MIPS Μηα απινπζηεπκέλε έθδνζε Μηα πην ξεαιηζηηθή έθδνζε κε δηνρέηεπζε (pipeline) Απιό ππνζύλνιν, δείρλεη ηηο πεξηζζόηεξεο πηπρέο Αλαθνξά κλήκεο: lw, sw Αξηζκεηηθέο/ινγηθέο: add, sub, and, or, slt Μεηαθνξάο ειέγρνπ: beq, j 4.1 Δηζαγσγή Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 2

3 Δκηέλεζη ενηολήρ PC κλήκε εληνιώλ, πξνζθόκηζε (fetch) εληνιήο Αξηζκνί θαηαρσξεηώλ αξρείν θαηαρσξεηώλ (register file), αλάγλσζε θαηαρσξεηώλ Αλάινγα κε ηε θαηεγνξία ηεο εληνιήο Υξήζε ηεο ALU γηα ηνλ ππνινγηζκό Αξηζκεηηθνύ απνηειέζκαηνο Γηεύζπλζεο κλήκεο γηα εληνιέο load/store Γηεύζπλζε πξννξηζκνύ δηαθιάδσζεο Πξνζπέιαζε κλήκεο δεδνκέλσλ γηα load/store PC δηεύζπλζε πξννξηζκνύ ή PC + 4 Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 3

4 Δπιζκόπηζη ηηρ CPU Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 4

5 Πολςπλέκηερ Γελ κπνξνύκε απιώο λα ελώζνπκε θαιώδηα καδί Υξήζε πνιππιεθηώλ Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 5

6 Έλεγσορ Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 6

7 Βαζικά λογικήρ ζσεδίαζηρ Η πιεξνθνξία θσδηθνπνηείηαη δπαδηθά Υακειή ηάζε = 0, Τςειή ηάζε = 1 Έλα θαιώδην αλά bit Γεδνκέλα πνιιώλ bit θσδηθνπνηνύληαη κε δηαύινπο πνιιώλ θαισδίσλ πλδπαζηηθό ζηνηρείν Δπελεξγεί ζε δεδνκέλα Η έμνδνο είλαη ζπλάξηεζε ηεο εηζόδνπ ηνηρεία θαηάζηαζεο (αθνινπζηαθά) Απνζεθεύνπλ πιεξνθνξίεο 4.2 πκβάζεηο ινγηθήο ζρεδίαζεο Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 7

8 Σςνδςαζηικά ζηοισεία Πύιε AND Y = A & B Αζξνηζηήο Y = A + B A B + Y A B I0 I1 M u x S Y Πνιππιέθηεο Y = S? I1 : I0 Y Αξηζκεηηθή/Λνγηθή Μνλάδα Y = F(A, B) A B ALU F Y Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 8

9 Ακολοςθιακά ζηοισεία Καηαρσξεηήο: απνζεθεύεη δεδνκέλα ζε έλα θύθισκα Υξεζηκνπνηεί ζήκα ξνινγηνύ γηα λα θαζνξίζεη πόηε ελεκεξώλεηαη ε απνζεθεπκέλε ηηκή Αθκνππξνδνηνύκελε: ελεκέξσζε όηαλ ην Clk αιιάδεη από 0 ζε 1 D Clk Q Clk D Q Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 9

10 Ακολοςθιακά ζηοισεία Καηαρσξεηήο κε έιεγρν εγγξαθήο Δλεκεξώλεη ζηελ αθκή ηνπ ξνινγηνύ κόλν όηαλ ε είζνδνο ειέγρνπ εγγξαθήο είλαη 1 Υξεζηκνπνηείηαη όηαλ ε απνζεθεπκέλε ηηκή απαηηείηαη αξγόηεξα Clk D Write Clk Q Write D Q Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 10

11 Μεθοδολογία σπονιζμού Η ζπλδπαζηηθή ινγηθή κεηαζρεκαηίδεη ηα δεδνκέλα ζηε δηάξθεηα ησλ θύθισλ ξνινγηνύ Μεηαμύ αθκώλ ξνινγηνύ Δίζνδνο από ζηνηρεία θαηάζηαζεο, έμνδνο ζε ζηνηρεία θαηάζηαζεο Η κεγαιύηεξε θαζπζηέξεζε θαζνξίδεη ηελ πεξίνδν ηνπ ξνινγηνύ Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 11

12 Καηαζκεςή διαδπομήρ δεδομένυν Γηαδξνκή δεδνκέλσλ (datapath) ηνηρεία πνπ επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα θαη δηεπζύλζεηο ζηε CPU Καηαρσξεηέο, ALU, πνιππιέθηεο, κλήκεο, Θα θαηαζθεπάζνπκε κηα δηαδξνκή δεδνκέλσλ MIPS κε δηαδνρηθά βήκαηα Θα θάλνπκε πην αλαιπηηθό ην ζπλνιηθό ζρέδην 4.3 Καηαζθεπή δηαδξνκήο δεδνκέλσλ Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 12

13 Πποζκόμιζη ενηολήρ (Instruction Fetch) θαηαρσξεηήο 32 bit Αύμεζε θαηά 4 γηα ηελ επόκελε εληνιή Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 13

14 Δνηολέρ μοπθήρ R Αλάγλσζε δύν ηειεζηέσλ θαηαρσξεηώλ Δθηέιεζε αξηζκεηηθήο/ινγηθήο ιεηηνπξγίαο Δγγξαθή απνηειέζκαηνο ζε θαηαρσξεηή Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 14

15 Δνηολέρ Load/Store Αλάγλσζε ηειεζηέσλ θαηαρσξεηώλ Τπνινγηζκόο δηεύζπλζεο κε ρξήζε ηεο ζρεηηθήο απόζηαζεο (offset) ησλ 16 bit Υξήζε ηεο ALU, αιιά κε επέθηαζε πξνζήκνπ ηνπ offset Φόξησζε (Load): αλάγλσζε κλήκεο θαη ελεκέξσζε θαηαρσξεηή Απνζήθεπζε (Store): εγγξαθήο ηηκήο θαηαρσξεηή ζηε κλήκε Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 15

16 Δνηολέρ διακλάδυζηρ (branch) Αλάγλσζε ηειεζηέσλ θαηαρσξεηώλ ύγθξηζε ηειεζηέσλ Υξήζε ALU, αθαίξεζε θαη έιεγρνο ηεο εμόδνπ Zero Τπνινγηζκόο δηεύζπλζεο πξννξηζκνύ Δπέθηαζε πξνζήκνπ ηεο κεηαηόπηζεο (displacement) Αξηζηεξή νιίζζεζε θαηά 2 ζέζεηο (κεηαηόπηζε ιέμεο) Πξόζζεζε ζην PC + 4 Έρεη ήδε ππνινγηζηεί από ηελ πξνζθόκηζε εληνιήο Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 16

17 Δνηολέρ διακλάδυζηρ Απιώο επαλαδξνκνινγεί ηηο εγγξαθέο Δπαλαιακβάλεηαη ην θαιώδην ηνπ bit πξνζήκνπ Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 17

18 Γημιοςπγία ηυν ζηοισείυν Μηα πξώηε δηαδξνκή δεδνκέλσλ (data path) εθηειεί κία εληνιή ζε έλαλ θύθιν ξνινγηνύ Κάζε ζηνηρείν ηεο δηαδξνκήο δεδνκέλσλ θάλεη κόλν κία ζπλάξηεζε θάζε θνξά Έηζη, ρξεηαδόκαζηε μερσξηζηέο κλήκεο εληνιώλ θαη δεδνκέλσλ Υξήζε πνιππιεθηώλ όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη δηαθνξεηηθέο πξνειεύζεηο δεδνκέλσλ ζε δηαθνξεηηθέο εληνιέο Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 18

19 Γιαδπομή δεδομένυν για Τύπο R/Load/Store Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 19

20 Πλήπηρ διαδπομή δεδομένυν Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 20

21 Έλεγσορ ALU Η ALU ρξεζηκνπνηείηαη γηα Load/Store: ιεηηνπξγία = add Branch: ιεηηνπξγία = subtract Σύπνπ R: ιεηηνπξγία εμαξηάηαη από ην πεδίν funct Έιεγρνο ALU Λεηηνπξγία 0000 AND 0001 OR 0010 add 0110 subtract 0111 set-on-less-than 1100 NOR 4.4 Μηα απιή κέζνδνο πινπνίεζεο Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 21

22 Έλεγσορ ALU Τπνζέηνπκε όηη έλα πεδίν 2 bit ALUOp εμάγεηαη από ην opcode πλδπαζηηθή ινγηθή εμάγεη ηνλ έιεγρν ηεο ALU opcode ALUOp Λεηηνπξγία funct ALU function ALU control lw 00 load word XXXXXX add 0010 sw 00 store word XXXXXX add 0010 beq 01 branch equal XXXXXX subtract 0110 R-type 10 add add 0010 subtract subtract 0110 AND AND 0000 OR OR 0001 set-on-less-than set-on-less-than 0111 Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 22

23 Ζ κύπια μονάδα ελέγσος ήκαηα ειέγρνπ πνπ εμάγνληαη από εληνιή Σύπνπ R Load/ Store Branch 0 rs rt rd shamt funct 31:26 25:21 20:16 15:11 10:6 5:0 35 or 43 rs rt address 31:26 25:21 20:16 15:0 4 rs rt address 31:26 25:21 20:16 15:0 opcode πάληα αλάγλσζε αλάγλσζε, εθηόο από ηε load εγγξαθή γηα ηύπνπ R θαη load επέθηαζε πξνζήκνπ θαη πξόζζεζε Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 23

24 Γιαδπομή δεδομένυν και έλεγσορ Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 24

25 Δνηολή ηύπος R Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 25

26 Δνηολή Load Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 26

27 Δνηολή Branch-on-Equal Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 27

28 Υλοποίηζη αλμάηυν Jump 2 address Η Jump ρξεζηκνπνηεί δηεύζπλζε ιέμεο Δλεκέξσζε ηνπ PC κε ζπλέλσζε ησλ Τςειόηεξσλ 4 bit ηνπ παιηνύ PC Γηεύζπλζεο άικαηνο ησλ 26 bit 00 31:26 25:0 Υξεηάδεηαη έλα επηπιένλ ζήκα ειέγρνπ από ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ opcode Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 28

29 Γιαδπομή δεδ. με πποζθήκη αλμάηυν Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 29

30 Εηηήμαηα απόδοζηρ Η κεγαιύηεξε θαζπζηέξεζε θαζνξίδεη ηελ πεξίνδν ξνινγηνύ Κξίζηκε δηαδξνκή (critical path): εληνιή load Μλήκε εληνιώλ αξρείν θαηαρσξεηώλ ALU κλήκε δεδνκέλσλ αξρείν θαηαρσξεηώλ Γελ είλαη εθηθηή δηαθνξεηηθή πεξίνδνο γηα δηαθνξεηηθέο εληνιέο Παξαβηάδεη ηε ζρεδηαζηηθή αξρή Κάλε ηε ζπλεζηζκέλε πεξίπησζε γξήγνξε Θα βειηηώζνπκε ηελ απόδνζε κε ηε δηνρέηεπζε (pipelining) Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 30

31 Αναλογία διοσέηεςζηρ Μπνπγάδα κε δηνρέηεπζε: επηθάιπςε εθηέιεζεο Η παξαιιειία βειηηώλεη ηελ απόδνζε Σέζζεξα θνξηία: Δπηηάρπλζε = 8/3.5 = 2.3 Αζηακάηεηα: Δπηηάρπλζε = 2n/0.5n = αξηζκόο ζηαδίσλ 4.5 Γεληθά γηα ηε δηνρέηεπζε Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 31

32 Γιοσέηεςζη ηος MIPS Πέληε ζηάδηα (stages), έλα βήκα ζε θάζε ζηάδην 1. IF: Instruction fetch from memory (πξνζθόκηζε εληνιήο από ηε κλήκε) 2. ID: Instruction decode & register read (απνθσδηθνπνίεζε εληνιήο & αλάγλσζε θαηαρσξεηώλ) 3. EX: Execute operation or calculate address (εθηέιεζε ιεηηνπξγίαο ή ππνινγηζκόο δ/λζεο) 4. MEM: Access memory operand (πξνζπέιαζε ηειεζηένπ κλήκεο) 5. WB: Write result back to register (επαλεγγξαθή απνηειέζκαηνο ζε θαηαρσξεηή) Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 32

33 Απόδοζη διοσέηεςζηρ Τπνζέζηε όηη ν ρξόλνο ησλ ζηαδίσλ είλαη 100ps γηα αλάγλσζε ή εγγξαθή θαηαρσξεηή 200ps γηα ηα άιια ζηάδηα ύγθξηζε ηεο δηαδξνκήο δεδνκέλσλ κε δηνρέηεπζε κε ηε δηαδξνκή δεδνκέλσλ ελόο θύθινπ Δληνιή Instr fetch Register read ALU op Memory access Register write πλνιηθόο ρξόλνο lw 200ps 100 ps 200ps 200ps 100 ps 800ps sw 200ps 100 ps 200ps 200ps 700ps R-format 200ps 100 ps 200ps 100 ps 600ps beq 200ps 100 ps 200ps 500ps Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 33

34 Απόδοζη διοσέηεςζηρ Δλόο θύθινπ (T c = 800ps) Με δηνρέηεπζε (T c = 200ps) Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 34

35 Δπιηάσςνζη λόγυ διοσέηεςζηρ Αλ είλαη ηζνξξνπεκέλα όια ηα ζηάδηα Γειαδή, όια δηαξθνύλ ηνλ ίδην ρξόλν Υξόλνο κεηαμύ εληνιώλ κε δηνρέηεπζε = Υξόλνο κεηαμύ εληνιώλ ρσξίο δηνρέηεπζε Αξηζκόο ζηαδίσλ Αλ δελ είλαη ηζνξξνπεκέλα, ε επηηάρπλζε είλαη κηθξόηεξε Δπηηάρπλζε ιόγσ απμεκέλεο δηεθπεξαησηηθήο ηθαλόηεηαο (throughput) Λαλζάλσλ ρξόλνο latency (ρξόλνο γηα θάζε εληνιή) δε κεηώλεηαη Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 35

36 Γιοσέηεςζη και ζσεδίαζη ζςνόλος ενηολών Σν ζύλνιν εληνιώλ ηνπ MIPS είλαη ζρεδηαζκέλν γηα δηνρέηεπζε Όιεο νη εληνιέο είλαη ησλ 32 bit Δπθνιόηεξε πξνζθόκηζε θαη απνθσδηθνπνίεζε ζε έλαλ θύθιν ζύγθξηζε κε x86: εληνιέο 1 έσο 17 byte Λίγεο θαη θαλνληθέο κνξθέο εληνιώλ Μπνξεί λα απνθσδηθνπνηήζεη θαη λα δηαβάζεη θαηαρσξεηέο ζε έλα βήκα Γηεπζπλζηνδόηεζε Load/store Μπνξεί λα ππνινγίζεη ηε δ/λζε ζην ηξίην ζηάδην, θαη λα πξνζπειάζεη ηε κλήκε ζην ηέηαξην ζηάδην Δπζπγξάκκηζε ησλ ηειεζηέσλ κλήκεο Πξνζπέιαζε κλήκεο δηαξθεί κόλν έλαλ θύθιν Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 36

37 Κίνδςνοι (hazards) Καηαζηάζεηο πνπ απνηξέπνπλ ηελ εθθίλεζε ηεο επόκελεο εληνιήο ζηνλ επόκελε θύθιν Κίλδπλνο δνκήο (structure hazards) Έλαο απαηηνύκελνο πόξνο είλαη απαζρνιεκέλνο Κίλδπλνο δεδνκέλσλ (data hazard) Πξέπεη λα πεξηκέλεη ηελ πξνεγνύκελε εληνιή λα νινθιεξώζεη ηελ αλάγλσζε/εγγξαθή δεδνκέλσλ ηεο Κίλδπλνο ειέγρνπ (control hazard) Η απόθαζε ζε κηα ελέξγεηα ειέγρνπ εμαξηάηαη από πξνεγνύκελε εληνιή Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 37

38 Κίνδςνοι δομήρ Γηέλεμε ζηε ρξήζε ελόο πόξνπ ηε δηνρέηεπζε ηνπ MIPS κε κία κνλαδηθή κλήκε Οη εληνιέο load/store απαηηνύλ πξνζπέιαζε κλήκεο Η πξνζθόκηζε εληνιήο πξέπεη λα καθυστερήσει (stall) ζε εθείλν ην θύθιν Θα πξνθαινύζε «θπζαιίδα» ηεο δηνρέηεπζεο (pipeline bubble ) Έηζη, νη δηαδξνκέο δεδνκέλσλ κε δηνρέηεπζε απαηηνύλ μερσξηζηέο κλήκεο εληνιώλ/δεδνκέλσλ Ή μερσξηζηέο θξπθέο κλήκεο (cache memories) εληνιώλ/δεδνκέλσλ Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 38

39 Κίνδςνοι δεδομένυν Μηα εληνιή εμαξηάηαη από ηελ νινθιήξσζε κηαο πξνζπέιαζεο δεδνκέλσλ κηαο πξνεγνύκελεο εληνιήο add $s0, $t0, $t1 sub $t2, $s0, $t3 Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 39

40 Πποώθηζη (Forwarding) Λέγεηαη επίζεο Παξάθακςε (Bypassing) Υξήζε ηνπ απνηειέζκαηόο όηαλ δεκηνπξγεζεί Μελ πεξηκέλεηο λα απνζεθεπηεί ζε θαηαρσξεηή Απαηηεί επηπιένλ ζπλδέζεηο ζηε δηαδξνκή δεδνκέλσλ Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 40

41 Κίνδςνορ δεδομένυν Φόπηυζηρ/Φπήζηρ Φόξησζε/Υξήζε (Load/Use) Γελ κπνξνύκε λα απνθύγνπκε πάληα ηηο θαζπζηεξήζεηο κε ηελ πξνώζεζε Αλ ε ηηκή δελ έρεη ππνινγηζηεί όηαλ ρξεηάδεηαη Γελ κπνξεί λα γίλεη πξνώζεζε πξνο ηα πίζσ ζην ρξόλν! Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 41

42 Φπονοππογπ/μόρ κώδικα για αποθςγή καθςζηεπήζευν Αλαδηάηαμε θώδηθα γηα απνθπγή ρξήζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο load ζηελ επόκελε εληνιή Κώδηθαο C γηα ην A = B + E; C = B + F; θαζπζηέξεζε θαζπζηέξεζε lw $t1, 0($t0) lw $t2, 4($t0) add $t3, $t1, $t2 sw $t3, 12($t0) lw $t4, 8($t0) add $t5, $t1, $t4 sw $t5, 16($t0) 13 θύθινη lw $t1, 0($t0) lw $t2, 4($t0) lw $t4, 8($t0) add $t3, $t1, $t2 sw $t3, 12($t0) add $t5, $t1, $t4 sw $t5, 16($t0) 11 θύθινη Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 42

43 Κίνδςνοι ελέγσος Η δηαθιάδσζε θαζνξίδεη ηε ξνή ηνπ ειέγρνπ (flow of control) Η πξνζθόκηζε ηεο επόκελεο εληνιήο εμαξηάηαη από ην απνηέιεζκα ηεο δηαθιάδσζεο Η δηνρέηεπζε δελ κπνξεί λα πξνζθνκίζεη πάληα ηε ζσζηή εληνιή Αθόκε δνπιεύεη ζην ζηάδην ID ηεο δηαθιάδσζεο ηε δηνρέηεπζε ηνπ MIPS Πξέπεη λα ζπγθξίλεη θαηαρσξεηέο θαη λα ππνινγίζεη ηε δ/λζε πξννξηζκνύ λσξίο ζηε δηνρέηεπζε Πξνζζήθε πιηθνύ γηα λα γίλνπλ ζην ζηάδην ID Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 43

44 Καθςζηέπηζη ζε διακλάδυζη Stall on branch Πεξίκελε κέρξη λα θαζνξηζηεί ην απνηέιεζκα ηεο δηαθιάδσζεο πξηλ πξνζθνκίζεηο ηελ επόκελε εληνιή Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 44

45 Ππόβλετη διακλάδυζηρ Branch prediction Οη κεγαιύηεξεο δηνρεηεύζεηο δελ κπνξνύλ λα θαζνξίζνπλ ζύληνκα ην απνηέιεζκα ηεο δηαθιάδσζεο Η πνηλή θαζπζηέξεζεο (stall penalty) γίλεηαη ππεξβνιηθά κεγάιε Πξόβιεςε (predict) ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δηαθιάδσζεο Καζπζηέξεζε κόλν αλ ε πξόβιεςε είλαη ιαλζαζκέλε ηε δηνρέηεπζε ηνπ MIPS Μπνξεί λα γίλεη πξόβιεςε κε ιήςεο ηεο δηαθιάδσζεο (predict not taken) Πξνζθόκηζε ηεο εληνιήο κεηά ηε δηαθιάδσζε, ρσξίο θαζόινπ θαζπζηέξεζε Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 45

46 MIPS με ππόβλετη μη λήτηρ σζηή πξόβιεςε Λαλζαζκέλε πξόβιεςε Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 46

47 Πιο πεαλιζηική ππόβλετη διακλάδυζηρ ηαηηθή πξόβιεςε δηαθιάδσζεο Βαζίδεηαη ζηελ ηππηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δηαθιαδώζεσλ Παξάδεηγκα: δηαθιαδώζεηο ζε βξόρνπο θαη εληνιέο if Πξόβιεςε δηαθιαδώζεσλ πξνο ηα πίζσ (backward branches) σο ιακβαλόκελεο Πξόβιεςε δηαθιαδώζεσλ πξνο ηα εκπξόο (forward branches) σο κε ιακβαλόκελεο Γπλακηθή πξόβιεςε δηαθιάδσζεο Σν πιηθό κεηξάεη ηε πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά δηαθιαδώζεσλ π.ρ., θαηαγξάθεη ηελ πξόζθαηε ηζηνξία θάζε δηαθιάδσζεο Τπνζέηεη όηη ε κειινληηθή ζπκπεξηθνξά ζα ζπλερίζεη ηελ ηάζε ε πεξίπησζε ιάζνπο, γίλεηαη θαζπζηέξεζε θαηά ηελ επαλαπξνζθόκηζε, θαη ελεκέξσζε ηνπ ηζηνξηθνύ Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 47

48 Πεπίλητη διοσέηεςζηρ ΓΕΝΙΚΗ εικόνα Η δηνρέηεπζε βειηηώλεη ηελ απόδνζε κε ηελ αύμεζε ηεο δηεθπεξαησηηθήο ηθαλόηεηαο ζε εληνιέο Δθηειεί πνιιέο εληνιέο παξάιιεια Κάζε εληνιή έρεη ηνλ ίδην ιαλζάλνληα ρξόλν Τπόθεηηαη ζε θηλδύλνπο Γνκήο, δεδνκέλσλ, ειέγρνπ Η ζρεδίαζε ηνπ ζπλόινπ εληνιώλ επηδξά ζηελ πνιππινθόηεηα ηεο πινπνίεζεο ηεο δηνρέηεπζεο Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 48

49 MEM Γιαδπομή δεδομένυν MIPS με διοσέηεςζη Ρνή από δεμηά πξνο αξηζηεξά νδεγεί ζε θηλδύλνπο (hazards) WB 4.6 Γηαδξνκή δεδνκέλσλ θαη έιεγρνο κε δηνρέηεπζε Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 49

50 Καηασυπηηέρ διοσέηεςζηρ Υξεηάδνληαη θαηαρσξεηέο αλάκεζα ζηα ζηάδηα Γηα λα θξαηήζνπλ πιεξνθνξίεο πνπ παξάγνληαη ζηνλ πξνεγνύκελν θύθιν Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 50

51 Λειηοςπγία διοσέηεςζηρ Αλά θύθιν ξνή ησλ εληνιώλ κέζα από ηε δηαδξνκή δεδνκέλσλ κε δηνρέηεπζε Γηάγξακκα δηνρέηεπζεο «ελόο θύθινπ ξνινγηνύ» ( single-clock-cycle ) Γείρλεη ηε ρξήζε ηεο δηνρέηεπζεο ζε έλα κόλν θύθιν Σνλίδεη ηνπο πόξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ύγθξηζε κε δηάγξακκα «πνιιώλ θύθισλ ξνινγηνύ» ( multi-clock-cycle ) Γξάθεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ζην ρξόλν Θα δνύκε δηαγξάκκαηα «ελόο θύθινπ ξνινγηνύ» γηα εληνιέο load θαη store Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 51

52 Σηάδιο IF για Load, Store, Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 52

53 Σηάδιο ID για Load, Store, Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 53

54 Σηάδιο EX για Load Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 54

55 Σηάδιο MEM για Load Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 55

56 Σηάδιο WB για Load Λάζνο αξηζκόο θαηαρσξεηή Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 56

57 Γιοπθυμένη διαδπομή Load Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 57

58 Σηάδιο EX για Store Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 58

59 Σηάδιο MEM για Store Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 59

60 Σηάδιο WB για Store Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 60

61 Γιάγπαμμα διοσέηεςζηρ πολλών κύκλυν Μνξθή πνπ δείρλεη ηε ρξήζε ησλ πόξσλ Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 61

62 Γιάγπαμμα διοσέηεςζηρ πολλών κύκλυν Παξαδνζηαθή κνξθή Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 62

63 Γιάγπαμμα διοσέηεςζηρ ενόρ κύκλος Καηάζηαζε ηεο δηνρέηεπζεο ζε δεδνκέλν θύθιν Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 63

64 Έλεγσορ διοσέηεςζηρ (απλοςζ.) Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 64

65 Έλεγσορ διοσέηεςζηρ ήκαηα ειέγρνπ εμάγνληαη από ηελ εληνιή Όπσο θαη ζηελ πινπνίεζε ελόο θύθινπ Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 65

66 Έλεγσορ διοσέηεςζηρ Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 66

67 Κίνδςνοι δεδομένυν ζε ενηολέρ ALU Θεσξήζηε ηελ αθνινπζία: sub $2, $1,$3 and $12,$2,$5 or $13,$6,$2 add $14,$2,$2 sw $15,100($2) Μπνξνύκε λα επηιύζνπκε ηνπο θηλδύλνπο κε πξνώζεζε (forwarding) Πώο αληρλεύνπκε πόηε πξέπεη λα γίλεη πξνώζεζε; 4.7 Κίλδπλνη δεδνκέλσλ: πξνώζεζε θαη θαζπζηέξεζε Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 67

68 Δξαπηήζειρ και πποώθηζη Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 68

69 Ανίσνεςζη ανάγκηρ για πποώθηζη Μεηαβίβαζε αξηζκώλ θαηαρσξεηώλ κέζα ζηε δηνρέηεπζε π.ρ., ID/EX.RegisterRs = αξηζκόο θαηαρσξεηή γηα ην Rs πνπ βξίζθεηαη ζηνλ θαηαρσξεηή δηνρέηεπζεο ID/EX Οη αξηζκνί θαηαρσξεηώλ ησλ ηειεζηέσλ ηεο ALU ζην ζηάδην EX δίλνληαη από ηα ID/EX.RegisterRs, ID/EX.RegisterRt Κίλδπλνη δεδνκέλσλ όηαλ 1α. EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs 1β. EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt 2α. MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs 2β. MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt Πξνσζ. από EX/MEM θαηαρ. δηνρ. Πξνώζ. από MEM/WB θαηαρ. δηνρ. Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 69

70 Ανίσνεςζη ανάγκηρ για πποώθηζη Αιιά κόλν αλ ε εληνιή πνπ πξνσζεί πξόθεηηαη λα γξάςεη ζε θάπνην θαηαρσξεηή! EX/MEM.RegWrite, MEM/WB.RegWrite Καη κόλν αλ ην Rd ηεο εληνιήο δελ είλαη $zero EX/MEM.RegisterRd 0, MEM/WB.RegisterRd 0 Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 70

71 Γιαδπομέρ πποώθηζηρ Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 71

72 Σςνθήκερ πποώθηζηρ Κίλδπλνο ζην ζηάδην EX if (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd 0) and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs)) ForwardA = 10 if (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd 0) and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt)) ForwardB = 10 Κίλδπλνο ζην ζηάδην MEM if (MEM/WB.RegWrite and (MEM/WB.RegisterRd 0) and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs)) ForwardA = 01 if (MEM/WB.RegWrite and (MEM/WB.RegisterRd 0) and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt)) ForwardB = 01 Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 72

73 Γιπλόρ κίνδςνορ δεδομένυν Θεσξήζηε ηελ αθνινπζία: add $1,$1,$2 add $1,$1,$3 add $1,$1,$4 πκβαίλνπλ θαη νη δύν θίλδπλνη Θέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ πην πξόζθαην Αλαζεώξεζε ηεο ζπλζήθεο πξνώζεζεο ηνπ MEM Πξνώζεζε κόλν αλ ε ζπλζήθε θηλδύλνπ ηνπ ζηαδίνπ EX δελ είλαη αιεζήο Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 73

74 Αναθευπημένη ζςνθήκη πποώθηζηρ Κίλδπλνο ζην ζηάδην MEM if (MEM/WB.RegWrite and (MEM/WB.RegisterRd 0) and not (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd 0) and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs)) and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs)) ForwardA = 01 if (MEM/WB.RegWrite and (MEM/WB.RegisterRd 0) and not (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd 0) and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt)) and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt)) ForwardB = 01 Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 74

75 Γιαδπομή δεδομένυν με πποώθηζη Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 75

76 Κίνδςνορ δεδομένυν θόπηυζηρ-σπήζηρ Απαηηείηαη θαζπζηέξεζε γηα έλαλ θύθιν Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 76

77 Ανίσνεςζη κινδύνος θόπηυζηρ-σπήζηρ Έιεγρνο όηαλ ε εληνιή πνπ θάλεη ηε ρξήζε απνθσδηθνπνηείηαη ζην ζηάδην ID Οη αξηζκνί ησλ θαηαρσξεηώλ ηειεζηέσλ ηεο ALU ζην ζηάδην ID δίλνληαη από ηα IF/ID.RegisterRs, IF/ID.RegisterRt Κίλδπλνο θόξησζεο-ρξήζεο όηαλ ID/EX.MemRead and ((ID/EX.RegisterRt = IF/ID.RegisterRs) or (ID/EX.RegisterRt = IF/ID.RegisterRt)) Αλ αληρλεπζεί, γίλεηαη θαζπζηέξεζε ηεο δηνρέηεπζεο θαη εηζάγεηαη θπζαιίδα Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 77

78 Πώρ καθςζηεπεί η διοσέηεςζη Οη ηηκέο ειέγρνπ ζηνλ θαηαρσξεηή ID/EX γίλνληαη 0 Σα EX, MEM θαη WB εθηεινύλ nop (no-operation, απξαμία) Απνηξέπεηαη ε ελεκέξσζε ηνπ PC θαη ηνπ θαηαρσξεηή IF/ID Η εληνιή πνπ θάλεη ηε ρξήζε απνθσδηθνπνηείηαη θαη πάιη Η επόκελε εληνιή πξνζθνκίδεηαη θαη πάιη Η θαζπζηέξεζε 1 θύθινπ επηηξέπεη ζην MEM λα δηαβάζεη ηα δεδνκέλα γηα ηελ εληνιή lw Μπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα θάλεη πξνώζεζε ζην ζηάδην EX Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 78

79 Καθςζηέπηζη/θςζαλίδα ζηη διοσέηεςζη Η θαζπζηέξεζε εηζάγεηαη εδώ Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 79

80 Καθςζηέπηζη/θςζαλίδα ζηη διοσέηεςζη θαζπζηεξεί ζην ID θαζπζηεξεί ζην IF Ή, γηα ηελ αθξίβεηα Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 80

81 Γιαδπομή δεδομένυν με ανίσνεςζη κινδύνυν Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 81

82 Καθςζηεπήζειρ και απόδοζη ΓΕΝΙΚΗ εικόνα Οη θαζπζηεξήζεηο κεηώλνπλ ηελ απόδνζε Αιιά είλαη απαξαίηεηεο γηα λα πάξνπκε ζσζηά απνηειέζκαηα Ο κεηαγισηηηζηήο κπνξεί λα αλαδηαηάμεη ηνλ θώδηθα γηα λα απνθεπρζνύλ νη θίλδπλνη θαη νη θαζπζηεξήζεηο Απαηηεί γλώζε ηεο δνκήο ηεο δηνρέηεπζεο Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 82

83 Κίνδςνοι διακλάδυζηρ Αλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαθιάδσζεο θαζνξίδεηαη ζην MEM 4.8 Κίλδπλνη ειέγρνπ Δθθέλσζε απηώλ ησλ εληνιώλ (ηηκέο ειέγρνπ ζην 0) PC Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 83

84 Μείυζη καθςζηέπηζηρ διακλάδυζηρ Μεηαθνξά πιηθνύ γηα πξνζδηνξηζκό απνηειέζκαηνο ζην ζηάδην ID Αζξνηζηήο δηεύζπλζεο πξννξηζκνύ πγθξηηήο θαηαρσξεηώλ Παξάδεηγκα: ιακβαλόκελε δηαθιάδσζε 36: sub $10, $4, $8 40: beq $1, $3, 7 44: and $12, $2, $5 48: or $13, $2, $6 52: add $14, $4, $2 56: slt $15, $6, $ : lw $4, 50($7) Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 84

85 Παπάδειγμα: λαμβανόμενη διακλάδυζη Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 85

86 Παπάδειγμα: λαμβανόμενη διακλάδυζη Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 86

87 Κίνδςνοι δεδομένυν για διακλαδώζειρ Αλ έλαο θαηαρσξεηήο ζύγθξηζεο είλαη πξννξηζκόο εληνιήο ALU πνπ πξνεγείηαη θαηά 2 ή 3 ζέζεηο add $1, $2, $3 IF ID EX MEM WB add $4, $5, $6 IF ID EX MEM WB IF ID EX MEM WB beq $1, $4, target IF ID EX MEM WB Μπνξεί λα ιπζεί κε πξνώζεζε Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 87

88 Κίνδςνοι δεδομένυν για διακλαδώζειρ Αλ έλαο θαηαρσξεηήο ζύγθξηζεο είλαη πξννξηζκόο εληνιήο ALU πνπ πξνεγείηαη ακέζσο ή εληνιήο θόξησζεο πνπ πξνεγείηαη θαηά 2 ζέζεηο Υξεηάδεηαη 1 θύθινο θαζπζηέξεζεο lw $1, addr IF ID EX MEM WB add $4, $5, $6 IF ID EX MEM WB beq stalled IF ID beq $1, $4, target ID EX MEM WB Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 88

89 Κίνδςνοι δεδομένυν για διακλαδώζειρ Αλ έλαο θαηαρσξεηήο ζύγθξηζεο είλαη πξννξηζκόο κηαο εληνιήο θόξησζεο πνπ πξνεγείηαη ακέζσο Υξεηάδνληαη 2 θύθινη θαζπζηέξεζεο lw $1, addr IF ID EX MEM WB beq stalled IF ID beq stalled ID beq $1, $0, target ID EX MEM WB Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 89

90 Γςναμική ππόβλετη διακλάδυζηρ ε πην βαζηέο θαη ππεξβαζκσηέο δηνρεηεύζεηο, ε πνηλή ηεο δηαθιάδσζεο είλαη πην ζεκαληηθή Υξήζε δπλακηθήο πξόβιεςεο Πξνζσξηλή κλήκε πξόβιεςεο δηαθιάδσζεο (branch prediction buffer), πνπ ιέγεηαη θαη πίλαθαο ηζηνξηθνύ δηαθιάδσζεο (branch history table) Γεηθηνδνηείηαη από ηηο δηεπζύλζεηο ηεο πξόζθαηεο εληνιήο δηαθιάδσζεο Απνζεθεύεη ην απνηέιεζκα (ιήςε/κε ιήςε) Γηα εθηέιεζε κηαο δηαθιάδσζεο Έιεγρνο ηνπ πίλαθα, ππόζεζε ηνπ ίδηνπ απνηειέζκαηνο Δθθίλεζε πξνζθόκηζεο από ηελ επόκελε ή ηνλ πξννξηζκό Αλ ιάζνο, εθθέλσζε δηνρέηεπζεο θαη αληηζηξνθή πξόβιεςεο Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 90

91 Γιάηαξη ππόβλετηρ 1 bit: μειονέκηημα Οη δηαθιαδώζεηο ηνπ εζσηεξηθνύ βξόρνπ πξνβιέπνληαη ιαλζαζκέλα δύν θνξέο outer: inner: beq,, inner beq,, outer Λαλζαζκέλε πξόβιεςε ιήςεο ζηελ ηειεπηαία επαλάιεςε ηνπ εζσηεξηθνύ βξόρνπ Μεηά ιαλζαζκέλε πξόβιεςε κε ιήςεο ζηελ πξώηε επαλάιεςε ηνπ εζσηεξηθνύ βξόρνπ ηελ επόκελε θνξά πνπ ζα εθηειεζηεί Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 91

92 Γιάηαξη ππόβλετηρ ηυν 2 bit Αιιάδεη ε πξόβιεςε κόλν κεηά από δύν δηαδνρηθέο ιαλζαζκέλεο πξνβιέςεηο Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 92

93 Υπολογιζμόρ πποοπιζμού διακλάδυζηρ Αθόκε θαη κε πξόβιεςε, πξέπεη αθόκε λα ππνινγηζηεί ε δηεύζπλζε δηαθιάδσζεο Πνηλή 1 θύθινπ γηα ιακβαλόκελε δηαθιάδσζε Πξνζσξηλή κλήκε πξννξηζκνύ δηαθιάδσζεο (branch target buffer) Κξπθή κλήκε γηα δηεπζύλζεηο πξννξηζκνύ Γεηθηνδνηείηαη από ηνλ PC όηαλ πξνζθνκίδεηαη ε εληνιή Αλ ππάξρεη επζηνρία (hit) θαη ε εληνιή είλαη δηαθιάδσζε κε πξόβιεςε ιήςεο, κπνξεί λα γίλεη άκεζε πξνζθόκηζε ηνπ πξννξηζκνύ Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 93

94 Δξαιπέζειρ και διακοπέρ «Με αλακελόκελα» ζπκβάληαη πνπ απαηηνύλ αιιαγή ηεο ξνήο ηνπ ειέγρνπ Γηαθνξεηηθέο αξρηηεθηνληθέο ζπλόινπ εληνιώλ ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο όξνπο δηαθνξεηηθά Δμαίξεζε (exception) Παξνπζηάδεηαη κέζα ζηε CPU π.ρ., κε νξηζκέλνο θσδηθόο ιεηηνπξγίαο (undefined opcode), ππεξρείιηζε (overflow), θιήζε ζπζηήκαηνο (syscall), Γηαθνπή (interrupt) Από έλαλ εμσηεξηθό ειεγθηή εηζόδνπ/εμόδνπ Γύζθνινο ν ρεηξηζκόο ηνπο ρσξίο λα ζπζηαζηεί απόδνζε 4.9 Δμαηξέζεηο Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 94

95 Φειπιζμόρ εξαιπέζευν ην MIPS, ηηο εμαηξέζεηο δηαρεηξίδεηαη έλαο πλεπεμεξγαζηήο Διέγρνπ πζηήκαηνο (System Control Coprocessor), ν CP0 Απνζήθεπζε ηνπ PC ηεο εληνιήο πνπ δηαθόπηεηαη ην MIPS: Exception Program Counter (EPC) Απνζήθεπζε ηεο έλδεημεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηνλ MIPS: θαηαρσξεηήο Cause (Αηηίνπ) Τπνζέηνπκε 1 bit κόλν 0 γηα κε νξηζκέλν θσδηθό ιεηηνπξγίαο (undefined opcode), θαη 1 γηα ππεξρείιηζε Άικα ζην ρεηξηζηή ζηε δ/λζε Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 95

96 Δναλλακηικόρ μησανιζμόρ Γηαλπζκαηηθέο δηαθνπέο (vectored interrupts) Η δ/λζε ηνπ ρεηξηζηή θαζνξίδεηαη από ηελ αηηία Παξάδεηγκα: Με νξηζκέλνο opcode: C Τπεξρείιηζε: C : C Οη εληνιέο είηε Αζρνινύληαη κε ηε δηαθνπή, είηε Κάλνπλ άικα ζηνλ πξαγκαηηθό ρεηξηζηή Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 96

97 Δνέπγειερ ηος σειπιζηή Αλάγλσζε αηηίνπ, θαη κεηάβαζε ζην ζρεηηθό ρεηξηζηή Καζνξηζκόο απαηηνύκελεο ελέξγεηαο Αλ ε εληνιή είλαη επαλεθθηλήζηκε (restartable) Δθέιεζεζε δηνξζσηηθήο ελέξγεηαο Υξήζε ηνπ EPC γηα επηζηξνθή ζην πξόγξακκα Αιιηώο Σεξκαηηζκόο πξνγξάκκαηνο Αλαθνξά ζθάικαηνο κε ρξήζε ηνπ EPC, ηνπ αηηίνπ, Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 97

98 Δξαιπέζειρ ζε μια διοσέηεςζη Άιιε κνξθή θηλδύλνπ ειέγρνπ Θεσξήζηε ππεξρείιηζε ζηελ πξόζζεζε ζην ζηάδην EX add $1, $2, $1 Απνθπγή δεκηάο (εγγξαθήο) ζηνλ $1 Οινθιήξσζε ησλ πξνεγνύκελσλ εληνιώλ Δθθέλσζε ηεο add θαη ησλ επόκελσλ εληνιώλ Ρύζκηζε ηηκώλ ησλ θαηαρσξεηώλ Cause θαη EPC Μεηαθνξά ειέγρνπ ζην ρεηξηζηή Όκνηα κε ιαλζαζκέλε πξόβιεςε δηαθιάδσζεο Υξήζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ ίδηνπ πιηθνύ Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 98

99 Γιοσέηεςζη με εξαιπέζειρ Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 99

100 Ηδιόηηηερ ηυν εξαιπέζευν Δπαλεθθηλήζηκεο εμαηξέζεηο (restartable exceptions) Η δηνρέηεπζε κπνξεί λα εθθελώζεη ηελ εληνιή Ο ρεηξηζηήο εθηειείηαη, κεηά επηζηξέθεη ζηελ εληνιή Δπαλαπξνζθνκίδεηαη θαη εθηειείηαη από ηελ αξρή Ο PC απνζεθεύεηαη ζηνλ θαηαρσξεηή EPC Πξνζδηνξίδεη ηελ εληνιή πνπ πξνθαιεί εμαίξεζε ηε πξαγκαηηθόηεηα απνζεθεύεηαη ν PC + 4 Ο ρεηξηζηήο πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 100

101 Παπάδειγμα εξαίπεζηρ Δμαίξεζε ζηελ add ζηνλ θώδηθα 40 sub $11, $2, $4 44 and $12, $2, $5 48 or $13, $2, $6 4C add $1, $2, $1 50 slt $15, $6, $7 54 lw $16, 50($7) Υεηξηζηήο sw $25, 1000($0) sw $26, 1004($0) Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 101

102 Παπάδειγμα εξαίπεζηρ Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 102

103 Παπάδειγμα εξαίπεζηρ Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 103

104 Πολλαπλέρ εξαιπέζειρ Η δηνρέηεπζε επηθαιύπηεη ηελ εθηέιεζε πνιιώλ εληνιώλ Μπνξνύκε λα έρνπκε πνιιέο εμαηξέζεηο ηαπηόρξνλα Απιή πξνζέγγηζε: αζρνιήζνπ κε ηελ εμαίξεζε ηεο λσξίηεξεο εληνιήο Δθθέλσζε ησλ επόκελσλ εληνιώλ «Αθξηβείο» ( Precise ) εμαηξέζεηο ε ζύλζεηεο δηνρεηεύζεηο Πνιιέο εληνιέο μεθηλνύλ αλά θύθιν Οινθιήξσζε εθηόο ζεηξάο (out-of-order) Η δηαηήξεζε ησλ αθξηβώλ εμαηξέζεσλ είλαη δύζθνιε! Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 104

105 Μη ακπιβείρ (imprecise) εξαιπέζειρ Απιώο ζηακάηα ηε δηνρέηεπζε θαη απνζήθεπζε ηελ θαηάζηαζε πκπεξηιακβάλεηαη θαη ην αίηην (ή ηα αίηηα) ηεο εμαίξεζεο Άθεζε ζην ρεηξηζηή λα βξεη Πνηεο εληνιέο είραλ εμαηξέζεηο Πνηεο λα νινθιεξώζεη ή λα εθθελώζεη Μπνξεί λα ρξεηαζηεί κε απηόκαηε νινθιήξσζε Απινπνηεί ην πιηθό, αιιά απαηηεί πην ζύλζεην ινγηζκηθό ηνπ ρεηξηζηή Γελ είλαη εθηθηό γηα ζύλζεηεο δηνρεηεύζεηο κε πνιιαπιή εθθίλεζε θαη εθηέιεζε εθηόο ζεηξάο Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 105

106 Παπαλληλία επιπέδος ενηολήρ Instruction-Level Parallelism (ILP) Γηνρέηεπζε: παξάιιειε εθηέιεζε πνιιώλ εληνιώλ Γηα αύμεζε ηνπ ILP Βαζύηεξε δηνρέηεπζε Ληγόηεξε δνπιεηά αλά ζηάδην κηθξόηεξνο θύθινο ξνινγηνύ Πνιιαπιή εθθίλεζε (multiple issue) Δπαλάιεςε ζηαδίσλ δηνρέηεπζεο πνιιέο δηνρεηεύζεηο Δθθίλεζε πνιιώλ εληνιώλ αλά θύθιν ξνινγηνύ CPI < 1, ζπλεπώο ρξήζε ηνπ Instructions Per Cycle (IPC) Π.ρ., 4GHz πνιιαπιή εθθίλεζε 4 δξόκσλ (4-way multipleissue) 16 BIPS, κέγηζην CPI = 0.25, κέγηζην IPC = 4 Αιιά νη εμαξηήζεηο ην κεηώλνπλ ζηελ πξάμε Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ Παξαιιειία θαη Πξνεγκέλε Παξαιιειία Δπηπέδνπ Δληνιήο

107 Πολλαπλή εκκίνηζη ηαηηθή πνιιαπιή εθθίλεζε Ο κεηαγισηηηζηήο νκαδνπνηεί ηηο εληνιέο πνπ ζα μεθηλήζνπλ καδί Σηο ζπζθεπάδεη ζε «ππνδνρέο εθθίλεζεο» ( issue slots ) Ο κεηαγισηηηζηήο αληρλεύεη θαη απνθεύγεη ηνπο θηλδύλνπο Γπλακηθή πνιιαπιή εθθίλεζε Η CPU εμεηάδεη ην ξεύκα ησλ εληνιώλ θαη επηιέγεη εληνιέο γηα εθθίλεζε ζε θάζε θύθιν Ο κεηαγισηηηζηήο κπνξεί λα βνεζήζεη κε αλαδηάηαμε ησλ εληνιώλ Η CPU επηιύεη ηνπο θηλδύλνπο κε πξνεγκέλεο ηερληθέο θαηά ην ρξόλν εθηέιεζεο Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 107

108 Δικαζία (speculation) «Μαληεςηά» ηη λα θάλνπκε κε κηα εληνιή Δθθίλεζε ιεηηνπξγίαο ην ζπληνκόηεξν Έιεγρνο αλ ε εηθαζία ήηαλ ζσζηή Αλ λαη, νινθιήξσζε ηεο ιεηηνπξγίαο Αλ όρη, επηζηξνθή (roll-back) θαη εθηέιεζε ηνπ ζσζηνύ πλεζηζκέλε ζηε ζηαηηθή θαη ηε δπλακηθή πνιιαπιή εθθίλεζε Παξαδείγκαηα Δηθαζία ζην απνηέιεζκα δηαθιάδσζεο Δπηζηξνθή αλ ε ιεθζείζα δηαδξνκή είλαη δηαθνξεηηθή Δηθαζία ζε θόξησζε (load) Δπηζηξνθή αλ ε ζέζε κλήκεο έρεη αιιάμεη ηηκή Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 108

109 Δικαζία μεηαγλυηηιζηή/ςλικού Ο κεηαγισηηηζηήο κπνξεί λα αλαδηαηάμεη ηηο εληνιέο π.ρ., κεηαθίλεζε κηαο θόξησζεο πξηλ από κηα δηαθιάδσζε Μπνξεί λα πεξηιάβεη εληνιέο «δηόξζσζεο» γηα λα αλαθάκςεη από ιάζνο εηθαζίεο Σν πιηθό κπνξεί λα δεη πην πέξα γηα εληνιέο πξνο εθηέιεζε Απνζεθεύεη πξνζσξηλά ηα απνηειέζκαηα κέρξη λα πξνζδηνξίζεη όηη ρξεηάδνληαη πξαγκαηηθά Δθθελώλεη ηηο πξνζσξηλέο κλήκεο αλ γίλεη ιάζνο εηθαζία Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 109

110 Δικαζία και εξαιπέζειρ Ση γίλεηαη αλ ζπκβεί εμαίξεζε ζε κηα εληνιή πνπ εθηειείηαη κε εηθαζία; π.ρ., θόξησζε κε εηθαζία πξηλ ηνλ έιεγρν θελνύ δείθηε (null-pointer check) ηαηηθή εηθαζία Μπνξεί λα πξνζζέζεη ππνζηήξημε από ηελ αξρηηεθηνληθή ζπλόινπ εληνιώλ γηα εμαηξέζεηο πνπ έρνπλ κεηαηεζεί (deferring exceptions) Γπλακηθή εηθαζία Μπνξεί λα απνζεθεύεη πξνζσξηλά ηηο εμαηξέζεηο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο εληνιήο (πνπ κπνξεί λα κε ζπκβεί) Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 110

111 Σηαηική πολλαπλή εκκίνηζη Ο κεηαγισηηηζηήο νκαδνπνηεί ηηο εληνιέο ζε «παθέηα εθθίλεζεο» ( issue packets ) Οκάδα εληνιώλ πνπ κπνξνύλ λα μεθηλήζνπλ ζε έλαλ θύθιν Καζνξίδεηαη από ηνπο πόξνπο ηεο δηνρέηεπζεο πνπ απαηηνύληαη θεθζείηε έλα παθέην εθθίλεζεο σο κηα πνιύ κεγάιε εληνιή Πξνζδηνξίδεη πνιιέο ηαπηόρξνλεο ιεηηνπξγίεο Πνιύ κεγάιε ιέμε εληνιήο (Very Long Instruction Word VLIW) Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 111

112 Φπονοππογ/ζμόρ ζηαηικήρ Ο κεηαγισηηηζηήο πξέπεη λα αθαηξέζεη θάπνηνπο ή όινπο ηνπο θηλδύλνπο Αλαδηάηαμε εληνιώλ ζε παθέηα εθθίλεζεο Όρη εμαξηήζεηο κέζα ζε έλα παθέην Πηζαλόλ θάπνηεο εμαξηήζεηο κεηαμύ παθέησλ Γηαθνξέο κεηαμύ αξρηηεθηνληθώλ ν κεηαγισηηηζηήο πξέπεη λα ην γλσξίδεη! πκπιήξσζε κε εληνιέο nop αλ ρξεηάδεηαη Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 112

113 MIPS με ζηαηική διπλή εκκίνηζη Παθέηα δηπιήο εθθίλεζεο Μηα εληνιή ALU ή branch Μηα εληνιή load ή store Δπζπγξακκηζκέλεο ζηα 64 bit ALU/branch, κεηά load/store πκπιήξσζε κηαο αρξεζηκνπνίεηεο εληνιήο κε nop Γηεύζπλζε Σύπνο εληνιήο ηάδηα δηνρέηεπζεο n ALU/branch IF ID EX MEM WB n + 4 Load/store IF ID EX MEM WB n + 8 ALU/branch IF ID EX MEM WB n + 12 Load/store IF ID EX MEM WB n + 16 ALU/branch IF ID EX MEM WB n + 20 Load/store IF ID EX MEM WB Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 113

114 MIPS με ζηαηική διπλή εκκίνηζη Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 114

115 Κίνδςνοι ζηο MIPS με διπλή εκκίνηζη Πεξηζζόηεξεο εληνιέο εθηεινύληαη παξάιιεια Κίλδπλνο δεδνκέλσλ EX Η πξνώζεζε απέθπγε ηηο θαζπζηεξήζεηο ζηελ απιή εθθίλεζε Σώξα δελ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην απνηέιεζκα ηεο ALU ζε κηα load/store ζην ίδην παθέην add $t0, $s0, $s1 load $s2, 0($t0) Υσξηζκόο ζε δύν παθέηα, νπζηαζηηθά κία θαζπζηέξεζε (stall) Κίλδπλνο θόξησζεο-ρξήζεο Καη πάιη έλαο θύθινο ιαλζάλνληνο ρξόλνπ ρξήζεο, αιιά ηώξα δύν εληνιέο Αλάγθε πην επηζεηηθνύ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνύ Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 115

116 Παπάδειγμα σπονοππ/ζμού Υξνλνπξνγξακκαηίζηε απηό ζε MIPS δηπιήο εθθίλεζεο Loop: lw $t0, 0($s1) # $t0=array element addu $t0, $t0, $s2 # add scalar in $s2 sw $t0, 0($s1) # store result addi $s1, $s1, 4 # decrement pointer bne $s1, $zero, Loop # branch $s1!=0 ALU/branch Load/store θύθινο Loop: nop lw $t0, 0($s1) 1 addi $s1, $s1, 4 nop 2 addu $t0, $t0, $s2 nop 3 bne $s1, $zero, Loop sw $t0, 4($s1) 4 IPC = 5/4 = 1.25 (ζύγθξηζε κε κέγηζην IPC = 2) Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 116

117 Ξεηύλιγμα βπόσος Loop unrolling Δπαλάιεςε ηνπ ζώκαηνο ηνπ βξόρνπ γηα λα εκθαληζηεί κεγαιύηεξε παξαιιειία Μεηώλεη ηελ επηβάξπλζε ειέγρνπ ηνπ βξόρνπ Υξήζε δηαθνξεηηθώλ θαηαρσξεηώλ αλά επαλάιεςε Ολνκάδεηαη «κεηνλνκαζία θαηαρσξεηώλ ( register renaming ) Απνθπγή «αληεμαξηήζεσλ» ( anti-dependencies ) πνπ κεηαθέξνληαη ζην βξόρν (loop-carried) Store πνπ αθνινπζείηαη από load ζηνλ ίδην θαηαρσξεηή Ολνκάδεηαη επίζεο θαη «εμάξηεζε νλόκαηνο» ( name dependence ) Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ελόο νλόκαηνο θαηαρσξεηή Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 117

118 Παπάδειγμα ξεηςλίγμαηορ βπόσος ALU/branch Load/store Κύθινο Loop: addi $s1, $s1, 16 lw $t0, 0($s1) 1 nop lw $t1, 12($s1) 2 addu $t0, $t0, $s2 lw $t2, 8($s1) 3 addu $t1, $t1, $s2 lw $t3, 4($s1) 4 addu $t2, $t2, $s2 sw $t0, 16($s1) 5 addu $t3, $t4, $s2 sw $t1, 12($s1) 6 nop sw $t2, 8($s1) 7 bne $s1, $zero, Loop sw $t3, 4($s1) 8 IPC = 14/8 = 1.75 Πιεζηέζηεξν ζην 2, αιιά κε θόζηνο ζε θαηαρσξεηέο θαη κέγεζνο θώδηθα Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 118

119 Γςναμική πολλαπλή εκκίνηζη Τπεξβαζκσηνί ( superscalar ) επεμεξγαζηέο Η CPU απνθαζίδεη αλ ζα μεθηλήζνπλ 0, 1, 2, εληνιέο ζε θάζε θύθιν Απνθπγή θηλδύλσλ δνκήο θαη δεδνκέλσλ Απνθεύγεη ηελ αλάγθε γηα ρξνλνπξνγξακκαηηζκό από ην κεηαγισηηηζηή Παξόιν πνπ απηόο κπνξεί αθόκε λα βνεζήζεη Η CPU εγγπάηαη ηε ζεκαζηνινγία ηνπ θώδηθα Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 119

120 Φπονοππογ/ζμόρ δςναμικήρ Η CPU κπνξεί λα εθηειεί εληνιέο εθηόο ζεηξάο (out of order) γηα απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ Αιιά δέζκεπζε (commit) ηνπ απνηειέζκαηνο ζε θαηαρσξεηέο ζε ζεηξά Παξάδεηγκα lw $t0, 20($s2) addu $t1, $t0, $t2 sub $s4, $s4, $t3 slti $t5, $s4, 20 Μπνξεί λα μεθηλήζεη ε sub ελώ ε addu πεξηκέλεη ηε lw Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 120

121 CPU με δςναμικό σπον/ζμό Γηαηεξεί ηηο εμαξηήζεηο Κξαηάεη ηνπο ηειεζηένπο ζε εθθξεκόηεηα Πξνζσξηλή κλήκε αλαδηάηαμεο γηα εγγξαθέο ζε θαηαρσξεηέο Μπνξεί λα παξέρεη ηειεζηένπο γηα εληνιέο πνπ μεθίλεζαλ Σα απνηειέζκαηα ζηέιλνληαη θαη ζε νπνηνλδήπνηε ζηαζκό θξάηεζεο (reservation station) ηα πεξηκέλεη Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 121

122 Μεηονομαζία καηασυπηηών Οη ζηαζκνί θξάηεζεο (reservation stations) θαη ε πξνζσξηλή κλήκε αλαδηάηαμεο (reorder buffer) ζηελ πξάμε παξέρνπλ κεηνλνκαζία θαηαρσξεηώλ Καηά ηελ εθθίλεζε εληνιήο ζε ζηαζκό θξάηεζεο Αλ ν ηειεζηένο είλαη δηαζέζηκνο ζην αξρείν θαηαρσξεηώλ ή ηελ πξνζσξηλή κλήκε αλαδηάηαμεο Αληηγξάθεηαη ζην ζηαζκό θξάηεζεο Γε ρξεηάδεηαη άιιν ζηνλ θαηαρσξεηή, θαη κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί Αλ ν ηειεζηένο δελ είλαη αθόκα δηαζέζηκνο Θα παξαζρεζεί ζην ζηαζκό θξάηεζεο από κηα ιεηηνπξγηθή κνλάδα Μπνξεί λα κε ρξεηαζηεί ελεκέξσζε θαηαρσξεηή Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 122

123 Δικαζία (speculation) Πξόβιεςε δηαθιάδσζεο θαη ζπλέρηζε ηεο εθθίλεζεο Γε γίλεηαη δέζκεπζε (commit) κέρξη λα θαζνξηζηεί ην απνηέιεζκα ηεο δηαθιάδσζεο Δηθαζία θόξησζεο (load speculation) Απνθπγή ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο θόξησζεο θαη ηεο αζηνρίαο θξπθήο κλήκεο (cache miss) Πξόβιεςε ηεο πξαγκαηηθήο δηεύζπλζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο θόξησζεο Φόξησζε πξηλ ηελ νινθιήξσζε εθθξεκνπζώλ απνζεθεύζεσλ Παξάθακςε/πξνώζεζε ηηκώλ απνζήθεπζεο πξνο ηε κνλάδα θόξησζεο Γε γίλεηαη δέζκεπζε (commit) ηεο θόξησζεο κέρξη λα μεθαζαξηζηεί ε εηθαζία Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 123

124 Γιαηί δςναμικόρ σπονοπ/ζμόρ; Γηαηί λα κελ αθήζνπκε απιώο ην κεηαγισηηηζηή λα ρξνλνπξνγξακκαηίζεη ηνλ θώδηθα; Γελ είλαη όιεο νη θαζπζηεξήζεηο πξνβιέςηκεο π.ρ., αζηνρίεο θξπθήο κλήκεο (cache misses) Γελ κπνξεί λα γίλεη πάληα ρξνλνπξ/ζκόο γύξσ από δηαθιαδώζεηο Σν απνηέιεζκα ηεο δηαθιάδσζεο θαζνξίδεηαη δπλακηθά Γηαθνξεηηθέο πινπνηήζεηο κηαο αξρηηεθηνληθήο έρνπλ δηαθνξεηηθνύο ιαλζάλνληεο ρξόλνπο θαη θηλδύλνπο Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 124

125 Γοςλεύει η πολλαπλή εκκίνηζη; ΓΕΝΙΚΗ εικόνα Ναη, αιιά όρη όζν ζα ζέιακε Σα πξνγξάκκαηα έρνπλ πξαγκαηηθέο εμαξηήζεηο πνπ πεξηνξίδνπλ ην ILP Μεξηθέο εμαξηήζεηο είλαη δύζθνιν λα εμαιεηθζνύλ π.ρ., ςεπδσλπκία δείθηε (pointer aliasing) Κάπνηα παξαιιειία είλαη δύζθνιν λα εκθαληζηεί Πεξηνξηζκέλν κέγεζνο παξαζύξνπ θαηά ηελ εθθίλεζε εληνιώλ Καζπζηεξήζεηο κλήκεο θαη πεξηνξηζκέλν εύξνο δώλεο Γύζθνιν λα δηαηεξεζνύλ γεκάηεο νη δηνρεηεύζεηο Η εηθαζία κπνξεί λα βνεζήζεη αλ γίλεη θαιά Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 125

126 Αποδοηικόηηηα ιζσύορ Η πνιππινθόηεηα ηνπ δπλακηθνύ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνύ θαη ηεο εηθαζίαο απαηηεί ειεθηξηθή ηζρύ Οη πνιινί απινύζηεξνη ππξήλεο κπνξεί λα είλαη θαιύηεξνη Μηθξνεπεμεξγαζηήο Έηνο Ρπζκόο ξνινγηνύ ηάδηα δηνρέηεπζεο Πιάηνο εθθίλεζεο Δθηόο-ζεηξάο/ Δηθαζία Ππξήλεο i MHz 5 1 No 1 5W Pentium MHz 5 2 No 1 10W Pentium Pro MHz 10 3 Yes 1 29W P4 Willamette MHz 22 3 Yes 1 75W Ιζρύο P4 Prescott MHz 31 3 Yes 1 103W Core MHz 14 4 Yes 2 75W UltraSparc III MHz 14 4 No 1 90W UltraSparc T MHz 6 1 No 8 70W Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 126

127 Μικποαπσιηεκηονική ηος Opteron X4 72 θπζηθνί θαηαρσξεηέο Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ Πξαγκαηηθόηεηα: Γηνρέηεπζε AMD Opteron X4 (Barcelona)

128 Γιοσέηεςζη ηος Opteron X4 Γηα αθέξαηεο ιεηηνπξγίεο Γηα θηλεηή ππνδηαζηνιή είλαη 5 ζηάδηα κεγαιύηεξε Μέρξη 106 ιεηηνπξγίεο RISC ζε εμέιημε εκεία ζπκθόξεζεο Πνιύπινθεο εληνιέο κε κεγάιεο εμαξηήζεηο Λάζνο πξνβιέςεηο δηαθιάδσζεο Καζπζηεξήζεηο πξνζπέιαζεο κλήκεο Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 128

129 Πλάνερ Η δηνρέηεπζε είλαη εύθνιε (!) Η βαζηθή ηδέα είλαη εύθνιε Ο δηάβνινο θξύβεηαη ζηηο ιεπηνκέξεηεο π.ρ., αλίρλεπζε θηλδύλσλ δεδνκέλσλ Η δηνρέηεπζε είλαη αλεμάξηεηε από ηελ ηερλνινγία Σόηε γηαηί δελ θάλακε πάληα δηνρέηεπζε; Σα πεξηζζόηεξα ηξαλδίζηνξ θάλνπλ εθηθηέο ηηο πην πξνεγκέλεο ηερληθέο Η ζρεδίαζε αξρηηεθηνληθώλ ζπλόινπ εληνιώλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηνρέηεπζε πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε ηεο ηηο ηερλνινγηθέο ηάζεηο π.ρ., εληνιέο κε θαηεγνξήκαηα Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ Πιάλεο θαη παγίδεο

130 Παγίδερ Η θησρή ζρεδίαζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ζπλόινπ εληνιώλ κπνξεί λα θάλεη δπζθνιόηεξε ηε δηνρέηεπζε π.ρ., πνιύπινθα ζύλνια εληνιώλ (VAX, IA-32) εκαληηθή επηβάξπλζε γηα λα δνπιέςεη ε δηνρέηεπζε Πξνζέγγηζε ηνπ IA-32 κε κηθξνιεηηνπξγίεο (micro-ops) π.ρ., πνιύπινθνη ηξόπνη δηεπζπλζηνδόηεζεο Παξελέξγεηεο ελεκέξσζεο θαηαρσξεηώλ, εκκεζόηεηα κλήκεο π.ρ., θαζπζηεξεκέλεο δηαθιαδώζεηο Οη πξνεγκέλεο δηνρεηεύζεηο έρνπλ κεγάιεο ππνδνρέο θαζπζηέξεζεο Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 130

131 Σςμπεπαζμαηικέρ παπαηηπήζειρ Η αξρηηεθηνληθή ζπλόινπ εληνιώλ επεξεάδεη ηε ζρεδίαζε ηεο δηαδξνκήο δεδνκέλσλ θαη ηεο κνλάδαο ειέγρνπ Η δηαδξνκή δεδνκέλσλ θαη ε κνλάδα ειέγρνπ επεξεάδνπλ ηε ζρεδίαζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ζπλόινπ εληνιώλ Η δηνρέηεπζε βειηηώλεη ηε δηεθπεξαησηηθή ηθαλόηεηα εληνιώλ κε ηε ρξήζε παξαιιειίαο Πεξηζζόηεξεο εληνιέο νινθιεξώλνληαη αλά δεπηεξόιεπην Ο ιαλζάλσλ ρξόλνο θάζε εληνιήο δε κεηώλεηαη Κίλδπλνη: δνκήο, δεδνκέλσλ, ειέγρνπ Πνιιαπιή εθθίλεζε θαη δπλακηθόο ρξνλνπξνγξακκαηηζκόο (παξαιιειία επηπέδνπ εληνιήο ILP) Οη εμαξηήζεηο πεξηνξίδνπλ ηελ επηηεύμηκε παξαιιειία Η πνιππινθόηεηα νδεγεί ζην ηείρνο ηεο ηζρύνο (power wall) 4.14 πκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο Κεθάλαιο 4 Ο επεξεπγαζηήρ 131

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΑΣΚΗΣΗ ΛΥΣΗ 2.1 ΑΣΚΗΣΗ ΛΥΣΗ 3.1 ΑΣΚΗΣΗ

1.1 ΑΣΚΗΣΗ ΛΥΣΗ 2.1 ΑΣΚΗΣΗ ΛΥΣΗ 3.1 ΑΣΚΗΣΗ 1.1 ΑΣΚΗΣΗ i) Έστω ότι οι εντολές κινητής υποδιαστολής ευθύνονται για το 25% του χρόνου εκτέλεσης ενός προγράµµατος σε ένα µηχάνηµα. Προτείνεται να βελτιωθεί το υλικό που σχετίζεται µε αριθµούς κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly Αρης Ευθυμίου Το σημερινό μάθημα! Σύνταξη εντολών! Θέματα σχετικά με τη προσπέλαση, οργάνωση μνήμης διευθύνση για κάθε byte διευθύνσεις λέξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Γ. Τσιατούχας 2 ο Κεφάλαιο ιάρθρωση 1. Οργάνωση της 2. εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ

Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ Οη μαζεηέξ κα γκςνίζμοκ... ηόπμη Σμ μνηζμό ημο οιηθμύ θαη από ηηξ μμκάδεξ από ηηξ μπμίεξ απμηειείηαη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Βαζικές Δνόηηηες VHDL

Βαζικές Δνόηηηες VHDL Βαζικές Δνόηηηες VHDL Έλα απηόλνκν κέξνο θώδηθα VHDL πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο βαζηθέο ελόηεηεο: Δνόηηηα δήλωζης βιβλιοθηκών: Δήιωζε ηωλ βηβιηνζεθώλ πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην ζρεδηαζκό,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

EM 361: Παπάλληλοι Υπολογιζμοί

EM 361: Παπάλληλοι Υπολογιζμοί EM 361: Παπάλληλοι Υπολογιζμοί Φαπμανδάπηρ Βαγγέληρ, Τμήμα Δθαπμοζμένων Μαθημαηικών Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ, Φειμεπινό Δξάμηνο 2010/11 Κεθάλαιο 2: Απσιηεκηονική Απσιηεκηονική Παπάλληλων Σςζηημάηων. Ταξινόμηζη

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture-ISA) 1 Ένας υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 7: Πρόγνωση διακλαδώσεων. Εξαρτήσεις και εκτέλεση εκτός σειράς. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα;

Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα; Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα; Αλάθηεζε δεδνκέλωλ από ηνλ Microsoft SQL Server κε ηελ ρξήζε ηνπ ADO.NET θαη ζρεηηθέο θιάζεηο. SqlConnection θαη SqlConnectionStringBuilder SqlCommand θαη SqlParameter SqlDataReader

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 17: Δυναμικός Παραλληλισμός Εντολών -- Superscalar Επεξεργαστές --

ΔΙΑΛΕΞΗ 17: Δυναμικός Παραλληλισμός Εντολών -- Superscalar Επεξεργαστές -- ΗΜΥ 312 -- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο ΔΙΑΛΕΞΗ 17: Δυναμικός Παραλληλισμός Εντολών -- Superscalar Επεξεργαστές -- Διδάσκουσα: ΜΑΡΙΑ Κ. ΜΙΧΑΗΛ Επίκουρη Καθηγήτρια, ΗΜΜΥ (mmichael@ucy.ac.cy)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

WiFiPort. Wireless Ethernet to serial module for third party developers (12 I/0 pins & one serial port )

WiFiPort. Wireless Ethernet to serial module for third party developers (12 I/0 pins & one serial port ) WiFiPort Wireless Ethernet to serial module for third party developers (12 I/0 pins & one serial port ) 1. ςνοπηική πεπιγπαθή To WiFiPort βαζηδόκελν ζην TCP/IP Stack ηεο Microchip θαη ην MRF24WB0MA 2.4

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή. Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ

Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή. Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ Η απσιηεκηονική von Neumann (1/3) Ο όξνο Απσιηεκηονική ενόρ ηλεκηπονικού ςπολογιζηικού ζςζηήμαηορ αναθέπεηαι ζηνλ βαζηθό ιεηηνπξγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων tapostolatos@aegean.gr Τι είναι ηο website Σύνολο από ιζηοζελίδες σπερκειμένοσ (hypertext)...πνπ θηινμελνύληαη ζε έλα web server Έρεη μοναδική διεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ASSEMBLY TOY MIX

Η ΓΛΧΑ ASSEMBLY TOY MIX Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 105 Η ΓΛΧΑ ASSEMBLY TOY MIX 5.1 Ζ πκβνιηθή Γιώζζα Μεραλήο MIXAL... 106 5.2 Πεξηγξαθή Δληνιώλ ΜΗΥΑL... 107 5.3 Γνκή πκβνινκεηαθξαζηή θαη ε Γηαδηθαζία Μεηάθξαζεο... 109

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα