Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015"

Transcript

1 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

2 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ τθσ ΕΤΕ για Ρεριβαλλοντικι Υπευκυνότθτα και δράςεισ 8 Δείπνα πελατϊν Premium Banking Θμερίδεσ με κζμα: «Ανάπτυξθ, μικρομεςαία επιχείρθςθ και Εκνικι Τράπεηα» 9 Το πρϊτο πρόγραμμα ςυνολικισ επιβράβευςθσ go4more 10 i-bank Simple Pay Spot: Νζα υπθρεςία πλθρωμϊν από τθν Εκνικι Τράπεηα 11 Σπίτι με απλά μακθματικά! 12 Συμμόρφωςθ τθσ ΕΤΕ με τον κανονιςμό EMIR (European Market Infrastructure Regulation) 13 Νζοσ Κανονιςμόσ Ανάπτυξθσ και Βελτίωςθσ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων 14 Συνεργαςία για «παροχι τραπεηικϊν υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ αξίασ προσ τα μζλθ του ΒΕΑ» 15 Εκπαίδευςθ με Αλλαγι Νοοτροπίασ 16 Ρρόγραμμα Χωροταξικισ Αναδιάρκρωςθσ Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν 17 Μεταςτζγαςθ τθσ ΔΙ.ΔΙ. Ε ςε παραδοςιακό κτιριο ςτο κζντρο τθσ Ράτρασ 18 ΡΑΕΓΑΕ: Ραρουςίαςθ Εταιρείασ 20 Εξαιρετικι χρονιά για τθ Vojvodjanska Banka a.d. ςτον τομζα των πιςτωτικϊν καρτϊν 21 Ζνταξθ Εκκακαριςτικϊν Μιςκοδοςίασ Συνταξιοφχων ςτο Internet Banking τθσ Ε.Τ.Ε. 22 Θ Εκνικι Τράπεηα ςτθν Κριτθ και τθ δυτικι Ρελοπόννθςο 25 ΜΙΕΤ: Ραρουςιάςεισ βιβλίων 27 Από τθν Καλλιτεχνικι Συλλογι τθσ Τράπεηασ Ρρϊτοι Εμείσ - Leading Ahead Ρεριοδικι ζκδοςθ για τουσ εργαηόμενουσ ςτον Πμιλο τθσ Εκνικισ Τράπεηασ Εκδίδεται από τθ: Διεφκυνςθ Στρατθγικισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου (978) - Yποδιεφκυνςθ Εςωτερικισ Επικοινωνίασ. Συντονιςμόσ φλθσ, επιμζλεια κειμζνων, ςχεδιαςμόσ, καλλιτεχνικι επιμζλεια: Κατερίνα Χριςτοδοφλου, Αλζξανδροσ Βαςιλειάδθσ, Φωτεινι Σκαρλάτου. Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: Αιόλου 86, Τ.Κ Ακινα. Τθλζφωνα επικοινωνίασ: (ι 12230), (ι 12919) και (ι 12918). Θλεκτρονικι διεφκυνςθ: Για εςωτερικι διανομι. Απαγορεφεται θ αναδθμοςίευςθ, θ αναπαραγωγι, θ διαςκευι απόδοςθσ του περιεχομζνου του περιοδικοφ με οποιονδιποτε τρόπο, μθχανικό, θλεκτρονικό, φωτοτυπικό, χωρίσ προθγοφμενθ γραπτι άδεια του εκδότθ (Νόμοσ 2121/1993 και κανόνεσ διεκνοφσ δικαίου που ιςχφουν ςτθν Ελλάδα). Μπορείτε να διαβάςετε τα τεφχθ: Στο Ιntranet Εςωτερικι Επικοινωνία Στο Internet από τισ διαδρομζσ: Ελλθνικά: > Πμιλοσ > Θ Τράπεηα > Ρρϊτοι Εμείσ Αγγλικά: > Group > The Bank > Leading Ahead Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ

3 Editorial Θ Εκνικι Τράπεηα μζςα από μια ςειρά δράςεων και καινοτόμων πρακτικϊν που ςτόχο ζχουν τον εκςυγχρονιςμό τθσ λειτουργίασ τθσ κακϊσ και τθν περαιτζρω αναβάκμιςθ τθσ ςχζςθσ με τουσ πελάτεσ τθσ, ςυνεχίηει να βρίςκεται μπροςτά ςτισ εξελίξεισ και να ανταποκρίνεται επιτυχϊσ ςτισ ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ. Θ Τράπεηά μασ βραβεφκθκε για δφο πολφ ςθμαντικζσ και ξεχωριςτισ ςθμαςίασ δραςτθριότθτζσ τθσ. Το παγκοςμίου φιμθσ και κφρουσ οικονομικό ζντυπο World Finance βράβευςε τθν Εκνικι Τράπεηα για τθ χρθματοδότθςθ ζργων ΣΔΙΤ ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, αναγνωρίηοντασ ζμπρακτα τισ πρωτοβουλίεσ που αναλαμβάνει ςτθ χρθματοδότθςθ αναπτυξιακϊν ζργων. Επίςθσ, ςτο πλαίςιο του κεςμοφ Environmental Awards 2015, θ Εκνικι Τράπεηα βραβεφκθκε για τθν Ρεριβαλλοντικι Υπευκυνότθτα και τισ δράςεισ τθσ, επιβεβαιϊνοντασ τθν προςιλωςθ και βαρφτθτα που δίνεται ςτισ αρχζσ τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ. Θ Λιανικι Τραπεηικι ςυνεχίηει να πρωτοπορεί με τθν ανάπτυξθ νζων και καινοτόμων υπθρεςιϊν που ςτόχο πάντα ζχουν τθ ςφςφιγξθ τθσ ςχζςθσ μασ με τον πελάτθ και τθν ικανοποίθςι του. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα επιβράβευςθσ τθσ ςυνολικισ ςχζςθσ του πελάτθ με τθν Τράπεηα go4more και θ νζα υπθρεςία i-bank Simple Pay Spot για εφκολεσ και γριγορεσ πλθρωμζσ λογαριαςμϊν είναι δφο από αυτζσ. Επίςθσ, ςτο site τθσ Τράπεηασ είναι διακζςιμο το νζο και εφχρθςτο εργαλείο υπολογιςμοφ ςτεγαςτικοφ δανείου, το «Σπίτι με απλά μακθματικά». Τζλοσ, πολφ ςθμαντικι ιταν και θ ςυνεργαςία που ςυνάφκθκε για παροχι τραπεηικϊν υπθρεςιϊν ςτα μζλθ του Βιοτεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ακθνϊν. Στο πλαίςιο τθσ ενίςχυςθσ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ και με βαςικοφσ ςτόχουσ τον εξορκολογιςμό του λειτουργικοφ κόςτουσ και τθ ςυγκζντρωςθ Μονάδων με ςυναφζσ αντικείμενο, υλοποιικθκε με ιδιαίτερθ επιτυχία το ευρφτερο πρόγραμμα χωροταξικισ αναδιάρκρωςθσ και μετακινιςεων Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν ςτθν ιςτορία τθσ Τράπεηασ. Στο ίδιο πλαίςιο, μεταςτεγάςτθκαν οι υπθρεςίεσ τθσ Διεφκυνςθσ Δικτφου Ε ςε παραδοςιακό κτιριο ςτο κζντρο τθσ Ράτρασ, ιδιοκτθςίασ τθσ Τράπεηασ. Στο τεφχοσ αυτό, ζχουμε τθν ευκαιρία να γνωρίςουμε καλφτερα τισ δραςτθριότθτεσ τθσ κυγατρικισ μασ εταιρείασ Προνομιοφχοσ Ανϊνυμοσ Εταιρεία Γενικϊν Αποκθκϊν (ΡΑΕΓΑΕ), θγζτιδασ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν logistics ςτο αυτοκίνθτο. Επίςθσ, ενθμερωνόμαςτε για τθν εξαιρετικι χρονιά τθσ Vojvodjanska Banka a.d. ςτον τομζα των πιςτωτικϊν καρτϊν. Ο ςυνεχισ εκςυγχρονιςμόσ των Αςφαλιςτικϊν Οργανιςμϊν Ρροςωπικοφ ΕΤΕ (Α.Ο.Ρ. ΕΤΕ) ωσ προσ τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του προσ τουσ ςυνταξιοφχουσ και αςφαλιςμζνουσ αναδεικνφεται και με τθν ζνταξθ των μθνιαίων εκκακαριςτικϊν μιςκοδοςίασ των ςυνταξιοφχων ςτο Internet Banking τθσ Τράπεηασ. Κλείνοντασ το τεφχοσ, κα ζχετε τθν ευκαιρία να διαβάςετε για τθν τριπλι ζκκεςθ του Ιςτορικοφ Αρχείου ςτθν εμβλθματικι βαςιλικι του Αγίου Μάρκου με τθν ευκαιρία ςυμπλιρωςθσ 115 χρόνων τθσ παρουςίασ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ ςτθν Κριτθ. Τζλοσ, ςασ παρουςιάηουμε προτάςεισ επιλεγμζνων εκδόςεων του ΜΙΕΤ κακϊσ και ενόσ ακόμα πολφ ςθμαντικοφ ζργου από τθν καλλιτεχνικι ςυλλογι τθσ ΕΤΕ. Βασίλης Γαβρόγλου Διευθυντής Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας & του Ομίλου Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ

4 Διεφκυνςθ Μεγάλων Ζργων Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance Διεκνι αναγνϊριςθ των πρωτοβουλιϊν που αναλαμβάνει θ Εκνικι Τράπεηα για τθ χρθματοδότθςθ αναπτυξιακϊν ζργων ςτον τομζα των υποδομϊν, αξιοποιϊντασ τα ςφγχρονα χρθματοδοτικά εργαλεία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αποτελεί θ βράβευςθ από το παγκόςμιασ φιμθσ και κφρουσ οικονομικό ζντυπο World Finance του ζργου «Μελζτθ, Χρθματοδότθςθ, Καταςκευι και Τεχνικι Διαχείριςθ 24 Σχολικϊν Μονάδων ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ με ΣΔΙΤ» ωσ θ καλφτερθ ςυναλλαγι χρθματοδότθςθσ ζργου (project finance) ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ για το Επιτροπισ (DG Competition), θ οποία είναι θ πρϊτθ που δίνεται για ζργο που περιλαμβάνει χρθματοδότθςθ JESSICA ςε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Το βραβείο του World Finance παρζλαβε ςε ειδικι εκδιλωςθ που πραγματοποιικθκε ςτο Λονδίνο τθν 9 θ Οκτωβρίου 2014 ο κ. Κωνςταντίνοσ Σταυρίδθσ, Ειδικόσ Συνεργάτθσ τθσ Διεφκυνςθσ Μεγάλων Ζργων τθσ Τράπεηασ και επικεφαλισ του Ταμείου Αςτικισ Ανάπτυξθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ. Το ζργο αυτό, αποτελοφμενο από 2 υποζργα 14 ςχολικϊν μονάδων και 10 ςχολικϊν μονάδων με διαφορετικοφσ αναδόχουσ, χρθματοδοτείται από τθν Εκνικι Τράπεηα, υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ διαχειριςτι του Ταμείου Αςτικισ Ανάπτυξθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ρρωτοβουλίασ JESSICA, τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων και τθν Alpha Bank. Θ Μονάδα τθσ Εκνικισ Τράπεηασ που υλοποιεί το Ρρόγραμμα JESSICA είναι θ Διεφκυνςθ Μεγάλων Ζργων (011). Τα ζργα των 24 ςχολικϊν μονάδων είναι ζνα πραγματικό ορόςθμο για τθν οικονομία κακϊσ αποτελοφν τα πρϊτα ζργα Σφμπραξθσ Δθμόςιου Ιδιωτικοφ Τομζα (ΣΔΙΤ) τα οποία υλοποιοφνται μετά από 5 χρόνια και ςυνολικά το δεφτερο και τρίτο ζργο ΣΔΙΤ που υλοποιείται από τθν ζναρξθ του κεςμοφ των ΣΔΙΤ ςτθ χϊρα μασ. Επιπλζον τα ζργα αυτά διακζτουν μια ςειρά από καινοτόμα χαρακτθριςτικά, που ςυντζλεςαν ςτθν ανάδειξι τουσ ωσ κορυφαία ςυναλλαγι για το 2014 από το World Finance. Επίςθσ αποτελοφν τα πρϊτα ζργα ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ που ςυνδυάηουν χρθματοδότθςθ από πόρουσ Διαρκρωτικϊν Ταμείων (πόρουσ JESSICA) και δάνειο τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Επενδφςεων. Ειδικότερα για το ζργο των 14 Σχολικϊν Μονάδων με ΣΔΙΤ, λόγω του μεγζκουσ του προχπολογιςμοφ του (Μεγάλο Ζργο), απαιτικθκε ειδικι ζγκριςθ από τθ Διεφκυνςθ Ανταγωνιςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ο κ. Κ. ταυρίδθσ με τον Ειδικό Γραμματζα ΔΙΣ κ. Ν. Μαντηοφφα και τθν εκπρόςωπο τθσ Alpha Bank κ. Ε. Κακοφλλου Κατά τθν εκδιλωςθ ο κ. Σταυρίδθσ αναφζρκθκε ςτθ ςθμαντικι ςυμβολι τθσ Εκνικισ Τράπεηασ ςτθ χρθματοδότθςθ ζργων ΣΔΙΤ είτε απευκείασ είτε μζςω του JESSICA και επεςιμανε τισ κετικζσ επιχειρθματικζσ προοπτικζσ που διαφαίνονται για τισ ελλθνικζσ ιδιωτικζσ εταιρίεσ τόςο ςτθ χϊρα μασ όςο και το εξωτερικό από τθν ανάπτυξθ τεχνογνωςίασ υλοποίθςθσ ζργων ΣΔΙΤ. Θ Εκνικι Τράπεηα διαχειρίηεται 83 εκατ. κεφαλαίων του JESSICA (Κοινι Ευρωπαϊκι Υποςτιριξθ για Βιϊςιμεσ Επενδφςεισ ςε Αςτικζσ Ρεριοχζσ) για χρθματοδότθςθ ζργων αςτικισ ανάπτυξθσ, υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ Ταμείο Αςτικισ Ανάπτυξθσ για τισ περιφζρειεσ Αττικισ, Δυτικισ Ελλάδασ, Ιονίων Νιςων και για τισ 8 περιφζρειεσ (Ανατολικισ Μακεδονίασ-Θράκθσ, Θπείρου, Θεςςαλίασ, Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νιςων, Δυτικισ Ελλάδασ, Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ

5 Διεφκυνςθ Μεγάλων Ζργων Ρελοποννιςου και Κριτθσ) που χρθματοδοτοφνται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ρεριβάλλον & Αειφόροσ Ανάπτυξθ» (ΕΡΡΕΑΑ). Ζργα που δφναται να χρθματοδοτθκοφν από το JESSICA αφοροφν ενδεικτικά αξιοποίθςθ εγκαταλελειμμζνων βιομθχανικϊν ι και αςτικϊν ακινιτων ςε νζεσ χριςεισ, ενεργειακι αναβάκμιςθ ςυςτθμάτων οδοφωτιςμοφ, βαςικζσ αςτικζσ υποδομζσ (π.χ. εκπαίδευςθσ, πολιτιςμοφ), μονάδεσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων, παραγωγι θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ από βιοαζριο, ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ κ.λπ. Ο κ. Κ. ταυρίδθσ κατά τθν παραλαβι του βραβείου Διεφκυνςθ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ Τράπεηασ & Ομίλου Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ για τθν Ρεριβαλλοντικι Υπευκυνότθτα & τισ Ρεριβαλλοντικζσ τθσ δράςεισ Στο πλαίςιο του Θεςμοφ «Environmental Awards 2015», θ Εκνικι Τράπεηα -μετά από αξιολόγθςθ των δράςεων που υπζβαλε θ Διεφκυνςθ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ τθσ Τράπεηασ και του Ομίλουζλαβε δφο ςθμαντικζσ βραβεφςεισ, αποδεικνφοντασ για άλλθ μια φορά τθν ιδιαίτερθ ςθμαςία που δίνει ςτο ςεβαςμό και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Ειδικότερα: GOLD βραβείο για τθν υποψθφιότθτά τθσ «Ρεριβαλλοντικι Ρολιτικι τθσ Εκνικισ Τράπεηασ και ςυνειςφορά τθσ ςτθν αειφορία» ςτθν κατθγορία «Environmental CSR». Στθν υποψθφιότθτα αναλφονταν οι 5 άξονεσ του Συςτιματοσ Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ τθσ Τράπεηασ, όπωσ ζχει δομθκεί και εφαρμόηεται αδιαλείπτωσ από το 2004 ςφμφωνα με το πρότυπο ISO Οι άξονεσ αυτοί είναι οι ακόλουκοι: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ και φυςικϊν πόρων: Καταγραφι των καταναλϊςεων νεροφ, ενζργειασ, καυςίμων και λοιπϊν φυςικϊν πόρων με ςκοπό τθν εξεφρεςθ εναλλακτικϊν επιλογϊν για τθν εξοικονόμθςι τουσ. Εξορκολογιςμόσ επαγγελματικϊν μετακινιςεων: Επιτυγχάνεται κυρίωσ μζςω τθσ εφαρμογισ τθσ «Ρολιτικισ Ταξιδίων τθσ Τράπεηασ» και τθν υιοκζτθςθ εναλλακτικϊν τρόπων μετακίνθςθσ. Αποτελεςματικι διαχείριςθ χαρτιοφ και ςτερεϊν αποβλιτων: Υλοποιείται μζςω των προγραμμάτων ανακφκλωςθσ χαρτιοφ, τόνερ, μικρϊν μπαταριϊν, ςυςςωρευτϊν, αποβλιτων φωτιςτικϊν ειδϊν και λαμπτιρων κακϊσ και τθσ οικολογικισ διαχείριςθσ εξοπλιςμοφ. Οι δράςεισ αυτζσ πραγματοποιοφνται μζςω ειδικά αδειοδοτθμζνων για το ςκοπό αυτό επιχειριςεων. Εφαρμογι περιβαλλοντικϊν κριτθρίων ςτισ προμικειεσ: Υλοποιείται με τθ κζςπιςθ ςυγκεκριμζνων κριτθρίων για τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των προϊόντων που προμθκεφεται θ Τράπεηα, τθ ςυμμόρφωςι τουσ με νομοκετικζσ απαιτιςεισ και τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ τουσ. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ

6 Διεφκυνςθ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ Τράπεηασ & Ομίλου Εφαρμογι πολιτικισ ανάλυςθσ και εκτίμθςθσ περιβαλλοντικϊν κινδφνων ςτισ επενδυτικζσ και πιςτοδοτικζσ διαδικαςίεσ: Υλοποιείται μζςω τθσ χριςθσ ενόσ Μοντζλου Αξιολόγθςθσ Επιχειρθματικϊν Ριςτοδοτιςεων, το οποίο πραγματοποιείται μζςω του Συςτιματοσ Risk Analyst και αναπτφχκθκε από τθν εταιρεία Moody s KMV, ςτο οποίο μεταξφ άλλων κριτθρίων του κινδφνου κλάδου περιλαμβάνεται και θ αξιολόγθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων του κάκε κλάδου οικονομικισ δραςτθριότθτασ των επιχειριςεων. Ραράλλθλα, παρουςιάςτθκαν οι δράςεισ τθσ Τράπεηασ ςτουσ τομείσ τθσ Ρράςινθσ Τραπεηικισ και τθσ ςτιριξθσ εξειδικευμζνων περιβαλλοντικϊν πρωτοβουλιϊν, μζςω του χορθγικοφ προγράμματοσ τθσ ΕΤΕ ςε ςυνεργαςία με φορείσ και Ιδρφματα εγνωςμζνθσ κοινωνικισ και περιβαλλοντικισ ςυνειςφοράσ. BRONZE βραβείο για τθν υποψθφιότθτά τθσ με τίτλο «Συνδυαςτικζσ δράςεισ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ για τθν πρόλθψθ και μείωςθ των παραγόμενων αποβλιτων» ςτθν κατθγορία «Ρρόλθψθ - μείωςθ παραγόμενων αποβλιτων / Prevention - reduction». Στθν υποψθφιότθτα παρουςιάηονταν οι μζκοδοι διαχείριςθσ χαρτιοφ, τόνερ και θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε ςτθν εφαρμογι του Συςτιματοσ Θλεκτρονικισ Διακίνθςθσ Αλλθλογραφίασ (Σ.Θ.Δ.Α.) και τισ καινοτόμεσ δυνατότθτεσ που παρζχει και του ςυςτιματοσ MPS (Managed Print Services), κακϊσ και των διαδικαςιϊν επιμικυνςθσ τθσ διάρκειασ ηωισ των θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν με τθν επαναχρθςιμοποίθςθ ι δωρεά τουσ ςε φορείσ και ιδρφματα. Για τθν υποςτιριξθ τθσ υποψθφιότθτασ τθσ Τράπεηασ, υποβλικθκαν τα παρακάτω μετριςιμα ςτοιχεία για τισ προαναφερόμενεσ δράςεισ μζςα από τα οποία αποδεικνφεται θ ουςιαςτικι ςυνειςφορά τουσ ςτθ μείωςθ του περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ τθσ ΕΤΕ. 1. Σφςτθμα Διακίνθςθσ Θλεκτρονικισ Αλλθλογραφίασ (Σ.Θ.Δ.Α.) Θ εξζλιξθ τθσ υλοποίθςθσ του ζργου Σ.Θ.Δ.Α. παρακολουκικθκε από τθν αρχι τθσ εφαρμογισ του το 2008 ζωσ και ςιμερα παρζχοντασ ςτθν τράπεηα μετριςιμα αποτελζςματα ςε ό,τι αφορά τθ λειτουργία και τα περιβαλλοντικά του επιτεφγματα. Αναλυτικότερα: Συνολικόσ Αρικμόσ Θλεκτρονικϊν Εγγράφων ( ): Συνολικόσ Αρικμόσ Θλεκτρονικϊν Ρροτφπων: 489 Στοιχεία του ΣΘΔΑ για το 2013: χριςτεσ θμερθςίωσ χρθςιμοποιοφν το ςφςτθμα Διακινικθκαν ζγγραφα Μζςοσ Αρικμόσ Νζων Εγγράφων ανά θμζρα (250 εργάςιμεσ/ζτοσ): ΚΕΝΤΙΚΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ = ζγγραφα, ΥΡΘΕΣΙΑΚΑ ΣΘΜΕΙΩΜΑΤΑ Ζγγραφα (3.500 ΡΟΣ ΤΙΤΟΥΣ) ΕΡΙΣΤΟΛΕΣ ΡΟΣ ΚΑΤ/ΜΑΤΑ Ζγγραφα ( ΑΡΟ ΔΙ.ΔΙ.) ΕΣΩΤΕΙΚΑ ΣΘΜΕΙΩΜΑΤΑ Ζγγραφα ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΑ ΣΘΜΕΙΩΜΑΤΑ Ζγγραφα ΕΓΓΑΦΑ ΑΡΟ ΤΙΤΟΥΣ Ζγγραφα ΕΙΣΘΓΘΤΙΚΑ Ζγγραφα ΑΔΕΙΕΣ Ζγγραφα ΡΑΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 596 Ζγγραφα ΡΑΞΕΙΣ ΡΟΣΒΑΣΕΩΝ Ζγγραφα ΚAΤΑΣΤΘΜΑΤΑ = ζγγραφα ΕΡΙΣΤΟΛΕΣ ΑΡΟ ΚΑΤ/ΜΑΤΑ Ζγγραφα ( ΡΟΣ ΔΙ.ΔΙ., ΡΟΣ ΤΙΤΟΥΣ, ΡΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΤ/ΤΑ) ΑΔΕΙΕΣ Ζγγραφα ΡΑΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Ζγγραφα ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ Ζγγραφα Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ

7 Διεφκυνςθ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ Τράπεηασ & Ομίλου 2. Managed Print Services (MPS) Το ζργο εξυπθρετεί 38 κεντρικά κτιρια και 103 Καταςτιματα και το ςφνολο των χρθςτϊν ανζρχεται ςε περίπου άτομα. Με τθν επζκταςθ του ςτο κτιριο Α τθσ Εκνικισ Αςφαλιςτικισ προςτζκθκαν άλλοι 770 χριςτεσ. Τα προςδοκϊμενα οφζλθ από τθ μείωςθ του εκτυπωτικοφ-λειτουργικοφ κόςτουσ μετά και τθν επζκταςι του ςε ακόμθ 329 Καταςτιματα που ζχει αποφαςιςτεί, υπολογίηεται ότι κα είναι 25-35%. 3. Διαχείριςθ εξοπλιςμοφ Μόνο κατά το ζτοσ 2013 διατζκθκαν ωσ δωρεά ςε διάφορουσ φορείσ 319 τεμάχια μθχανογραφικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ κακϊσ και 162 τεμάχια επίπλων, ενϊ ςτο πλαίςιο τθσ οικολογικισ διαχείριςθσ/ανακφκλωςθσ του λοιποφ απαξιωμζνου εξοπλιςμοφ τθσ Τράπεηασ, ανακυκλϊκθκαν kg θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ τθσ. Φορείσ και Δείκτεσ όπωσ: Carbon Disclosure Project, DJSI, ETHIBEL, VIGEO, ΝYSI, TRUCOST, SEG BLOOMBERG, CR-Index, BRAVO, κ.λπ. Ο κεςμόσ των Environmental Awards ζχει ωσ ςτόχο τθν επιβράβευςθ των «καλϊν πρακτικϊν» για το Ρεριβάλλον και τθν Αειφορία, τθν κινθτοποίθςθ των επιχειριςεων και των οργανιςμϊν ςτθ διαρκι βελτίωςθ των περιβαλλοντικϊν επιδόςεϊν τουσ, τθν ανάδειξθ των προςφερόμενων λφςεων και τεχνολογιϊν για τθν πιο οικονομικι και αποτελεςματικι διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων και τθν προβολι των νικθτϊν των βραβείων προωκϊντασ τισ περιβαλλοντικζσ τουσ προςπάκειεσ ωσ φωτεινά παραδείγματα. 4. Συμπλθρωματικζσ δράςεισ Δθμιουργικθκε νζο ςφςτθμα εξωχρθματιςτθριακϊν προκεςμιακϊν πράξεων ςυναλλάγματοσ, υιοκετικθκε διαδικαςία μόνο θλεκτρονικισ υποβολισ εντφπων που αφοροφν κζματα προςωπικοφ τθσ Τράπεηασ και υποβάλλονται ςτον ΟΑΕΔ, ενϊ παράλλθλα τζκθκαν ςτθν παραγωγι 62 νζεσ διαδικαςίεσ ςυναλλαγϊν πλθρωμϊν μζςω εναλλακτικϊν δικτφων. Θ Εκνικι Τράπεηα ωσ «περιβαλλοντικά φιλικι» επιχείρθςθ καταβάλλει κάκε δυνατι προςπάκεια για να μειϊνει το περιβαλλοντικό τθσ αποτφπωμα και να ςυνειςφζρει κετικά ςτο περιβαλλοντικό ιςοηφγιο. Θ ίδια φροντίηει ϊςτε τα αποτελζςματα των πρωτοβουλιϊν και δράςεϊν τθσ να δθμοςιοποιοφνται ςε Διεκνείσ και Εκνικοφσ Αξιολογικοφσ τιγμιότυπο από τθν εκδιλωςθ Ο Διευκυντισ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ τθσ Σράπεηασ και του Ομίλου, κ. Ν. Μαρινάκοσ κατά τθν παραλαβι των Βραβείων Τα βραβεία παρζλαβε ο Διευκυντισ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου κ. Νικόλαοσ Μαρινάκοσ, ενϊ ςτθν εκδιλωςθ παρζςτθςαν ο Διευκυντισ Επιχειρθματικισ Ανάλυςθσ κ. Κωνςταντίνοσ Σπυρόπουλοσ και ςτελζχθ των δφο Μονάδων. Οι παραπάνω ςθμαντικζσ βραβεφςεισ αποτελοφν μια ακόμθ επιβεβαίωςθ τθσ προςιλωςθσ και τθσ βαρφτθτασ τθν οποία δίνει θ Εκνικι Τράπεηα ςτισ αρχζσ τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ και τθσ Επιχειρθματικισ Θκικισ, τισ οποίεσ διαχρονικά υπθρετεί ςτα 174 χρόνια ενεργοφ δράςθσ και ςυνειςφοράσ τθσ ςτθν εκνικι οικονομία και τθν κοινωνία. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ

8 Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Ρελατϊν Λιανικισ Δείπνα πελατϊν Premium Banking Με ςτόχο τθ ςφςφιγξθ των ςχζςεων τθσ Τράπεηασ με τθν Premium πελατεία τθσ και παράλλθλα τθ διευκόλυνςθ του ζργου των Καταςτθμάτων, θ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Ρελατϊν Λιανικισ, ςε ςυνεργαςία με τθ κυγατρικι Asset Management ΑΕΔΑΚ και με τθ ςυνδρομι τθσ Υποδιεφκυνςθσ Δθμοςίων Σχζςεων & Εκδθλϊςεων και Στελεχϊν των Διευκφνςεων Οικονομικισ Ανάλυςθσ, Διεκνϊν Αγορϊν, Private Banking και Επενδυτικϊν Ρροϊόντων & Κατακζςεων, διοργάνωςε από 3 Νοεμβρίου μζχρι 8 Δεκεμβρίου 22 δείπνα πελατϊν Premium Banking ςε 18 πόλεισ ανά τθν Ελλάδα. Είχαμε τθ χαρά να φιλοξενιςουμε πελάτεσ τθσ Τράπεηασ και ςθμαντικοφσ τοπικοφσ παράγοντεσ, με οικοδεςπότεσ 450 Διευκυντζσ Δικτφου και Καταςτθμάτων τθσ Τράπεηασ, ςτελζχθ Premium Banking και ςτελζχθ τθσ Διοίκθςθσ. Κατά τθ διάρκεια των δείπνων αυτϊν, ζγινε ςυνοπτικι ενθμζρωςθ ςχετικά με τισ εξελίξεισ ςτο οικονομικό περιβάλλον, τθν πορεία των αγορϊν και τισ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ που αναδφονται. Αναπτφχκθκε πολφ ενδιαφζρων και εποικοδομθτικόσ διάλογοσ μεταξφ των πελατϊν και των εξειδικευμζνων ςτελεχϊν τθσ Τράπεηασ, γεγονόσ το οποίο ςυνζβαλε ςθμαντικά ςτθν αφξθςθ του βακμοφ εμπιςτοςφνθσ ςτθν Εκνικι Τράπεηα, ςτθν ενίςχυςθ των Α/Κ και εν τζλει ςτθ διατιρθςθ και τθ βελτίωςθ τθσ ρευςτότθτασ ςτο πλαίςιο των εταιρειϊν του Ομίλου, κατά το διάςτθμα που επακολοφκθςε. Θ επιλογι των πόλεων ζγινε με βάςθ τθ δυναμικι τθσ κάκε περιοχισ από άποψθ κεφαλαίων, ςε ςυνδυαςμό με το πλικοσ Καταςτθμάτων τθσ Τράπεηασ και τθν πλθκυςμιακι κάλυψθ. Τα δείπνα, ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ, αποτζλεςαν ζνα απ τα ςθμαντικότερα γεγονότα τθσ περιοχισ, λαμβάνοντασ ανάλογθ προβολι από τα τοπικά ΜΜΕ. Διεφκυνςθ Ριςτοδοτιςεων Μικρομεςαίων Επιχειριςεων Θμερίδεσ με κζμα: «Ανάπτυξθ, μικρομεςαία επιχείρθςθ και ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ» Θ Διεφκυνςθ Ριςτοδοτιςεων Μικρομεςαίων Επιχειριςεων (ΔΡΜΜΕ), ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Επενδυτικϊν Ρροϊόντων και Κατακζςεων και ςτο γενικότερο πλαίςιο ςχετικϊν πρωτοβουλιϊν που ζχει αναλάβει θ Εκνικι Τράπεηα, ςυμμετείχε ςε ςειρά ςυναντιςεων ςε όλθ τθ χϊρα, με κζμα «Ανάπτυξθ, μικρομεςαία επιχείρθςθ και ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ». Σκοπόσ αυτϊν των ςυναντιςεων ιταν να μεταφζρουμε τθ ςυςςωρευμζνθ εμπειρία τθσ Εκνικισ Τράπεηασ με προτάςεισ για το επιχειρείν ςτισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ. Στθν παρουςίαςθ του Διευκυντι Ριςτοδοτιςεων Μικρομεςαίων Επιχειριςεων κ. Σπφρου Φλϊρου, αναλφκθκαν τα χαρακτθριςτικά των επιχειριςεων ςτο νζο ςφνκετο οικονομικό περιβάλλον, ενϊ παράλλθλα τονίςκθκε θ δυνατότθτα που ζχουν όλοι ανεξαιρζτωσ οι επιχειρθματίεσ να τφχουν εξατομικευμζνθσ εξυπθρζτθςθσ από εξειδικευμζνα ςτελζχθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ. Στθν παρουςίαςθ του Διευκυντι Επενδυτικϊν Ρροϊόντων και Κατακζςεων κ. Γιάννθ Μαυρικόπουλου, αναλφκθκαν οι δυνατότθτεσ που προςφζρονται από τθν Τράπεηα, με ςφγχρονα προϊόντα - εργαλεία, για τθ διαχείριςθ του ταμείου τθσ επιχείρθςθσ και του ςυνόλου τθσ ςυναλλακτικισ τθσ δραςτθριότθτασ. Επιπλζον παρουςιάςκθκαν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τα υφιςτάμενα χρθματοδοτικά εργαλεία και οι διακζςιμεσ λφςεισ χρθματοδότθςθσ, τόςο για επενδυτικά ςχζδια όςο και για ανάγκεσ λειτουργίασ. Οι θμερίδεσ αυτζσ, που απευκφνονται ςε υφιςτάμενουσ πελάτεσ αλλά και ςε άλλουσ επιχειρθματίεσ, πραγματοποιικθκαν ςτθν Ράτρα, τα Ιωάννινα, τθ Λάριςα, τθν Αλεξανδροφπολθ, τον Ρολφγυρο, τθν Καβάλα και τθ Θεςςαλονίκθ. Αφενόσ μεν θ μεγάλθ ςυμμετοχι (περίπου 300 ςυμμετζχοντεσ), αφετζρου δε τα ιδιαίτερα κετικά ςχόλια και το ενδιαφζρον των ςυμμετεχόντων, μασ υποχρεϊνουν να ςυνεχίςουμε να πραγματοποιοφμε τζτοιου είδουσ ςυναντιςεισ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ

9 Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Ρελατϊν Λιανικισ - Διεφκυνςθ Επιχειρθματικισ Ανάλυςθσ Το πρϊτο πρόγραμμα ςυνολικισ επιβράβευςθσ Με κεντρικό μινυμα «για όλα όςα μζχρι ςιμερα δεν μετροφςαν», θ Εκνικι Τράπεηα, για μία ακόμα φορά καινοτομεί, με το λανςάριςμα ενόσ μοναδικοφ και πρωτοποριακοφ προγράμματοσ ολικισ επιβράβευςθσ, με τθν ονομαςία go4more. Το go4more αποτελεί ζνα πρόγραμμα ςυνολικισ επιβράβευςθσ τθσ ςχζςθσ του πελάτθ με τθν Τράπεηα, με ςθμαντικά οφζλθ για τουσ πελάτεσ που ςυμμετζχουν ςε αυτό. Ριο ςυγκεκριμζνα: Αποτελεί το μοναδικό πρόγραμμα ςτθν ελλθνικι τραπεηικι αγορά που επιβραβεφει το ςφνολο των τραπεηικϊν εργαςιϊν του πελάτθ (υπόλοιπα ςε λογαριαςμοφσ κατακζςεων και μιςκοδοςίασ, ςυναλλαγζσ και πλθρωμζσ ςε δίκτυα εξυπθρζτθςθσ i-bank, ςυναλλαγζσ με χρεωςτικζσ, πιςτωτικζσ και προπλθρωμζνεσ κάρτεσ, εκταμίευςθ και ςυνζπεια ςτθν αποπλθρωμι δανείων, διατιρθςθ κεφαλαίων ςε επενδυτικά και αποταμιευτικά προϊόντα, αγορά και ςυμμετοχι ςε τραπεηοαςφαλιςτικά προϊόντα, μίςκωςθ κυρίδων, εγγραφι ςτο πρόγραμμα, γενζκλια πελάτθ, ςυμμετοχι ςε εκδθλϊςεισ των i-bank stores) αντί για ζνα ι δφο μόνο προϊόντα (πιςτωτικζσ κάρτεσ, προκεςμιακζσ κατακζςεισ) που επιβραβεφουν αντίςτοιχα προγράμματα του ανταγωνιςμοφ Δίνει τθ δυνατότθτα εξαργφρωςθσ των πόντων ςε ζνα ευρφ δίκτυο ςυνεργαηόμενων εμπόρων, το οποίο καλφπτει ζνα ςθμαντικό πλικοσ κατθγοριϊν για αγορζσ (supermarkets, πρατιρια καυςίμων, θλεκτρικά είδα, είδθ ςπιτιοφ, πολυκαταςτιματα, ταξίδια - τουριςμόσ, παιδικά είδθ - παιχνίδια, υγεία - ομορφιά, κατοικίδια). Ενδεικτικά αναφζρουμε λίγουσ από τουσ ςυνεργάτεσ μασ: EKO, Shell, Carrefour, Σκλαβενίτθσ, Hondos, Notos Home, Notos Galleries, Travel Plan, Pet City, Ραιχνίδια Μουςτάκασ Ρροςφζρει εξαργφρωςθ χωρίσ όρια: εκεί όπου ο ανταγωνιςμόσ διαφθμίηει εκπτϊςεισ 20% ι δϊρο ο ΦΡΑ, το go4more δίνει ςτουσ πελάτεσ μασ τθ δυνατότθτα να αγοράςουν κάτι ακόμα και δωρεάν εφόςον ζχουν ςυγκεντρϊςει τουσ απαιτοφμενουσ πόντουσ Συνοδεφεται από ζναν εφχρθςτο μθχανιςμό ενθμζρωςθσ για το πρόγραμμα, παρακολοφκθςθσ τθσ ςυλλογισ πόντων και ενθμζρωςθσ για τθν εξαργφρωςι τουσ, μζςω του i-bank internet banking τθσ Εκνικισ, τθσ ειδικισ εφαρμογισ smartphone για IOS και Android και του internet site του προγράμματοσ Ζνα πρόγραμμα που επιβραβεφει όχι μόνο τισ αγορζσ ςασ, αλλά και τθ ςυνολικι ςασ ςχζςθ με τθν Τράπεηα Θ ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα απαιτεί τθν εγγραφι του πελάτθ ςε αυτό, θ οποία είναι δυνατι μζςω του i-bank Ιnternet banking, του Κζντρου τθλεφωνικισ εξυπθρζτθςθσ ( ) ι οποιουδιποτε Καταςτιματοσ του Δικτφου τθσ Εκνικισ Τράπεηασ. Tο go4more αποτελεί ζνα μοναδικό εργαλείο ςτα χζρια των ςτελεχϊν τθσ Τράπεηασ για ανταμοιβι των καλϊν πελατϊν, χωρίσ καμία υποχρζωςθ από τθν πλευρά τουσ, ζνα δϊρο τθσ Τράπεηασ για τθν εμπιςτοςφνθ τουσ. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ

10 Διεφκυνςθ Θλεκτρονικϊν Εργαςιϊν & Εναλλακτικϊν Δικτφων - Διεφκυνςθ Επιχειρθματικισ Ανάλυςθσ i-bank Simple Pay Spot: Νζα υπθρεςία πλθρωμϊν από τθν Εκνικι Τράπεηα Θ Εκνικι Τράπεηα υπζγραψε τον Δεκζμβριο του 2014 ςυμφωνία ςτρατθγικισ ςυνεργαςίασ με τθν RBS Α.Ε., μία από τισ μεγαλφτερεσ εταιρείεσ ςχεδιαςμοφ και διάκεςθσ καινοτομικϊν ταμειακϊν ςυςτθμάτων, για τθν παροχι μίασ νζασ υπθρεςίασ θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν ςε επιχειριςεισ μικρισ λιανικισ (μίνι μάρκετ, ψιλικά, kiosks, περίπτερα κ.ά.). Αποτζλεςμα αυτισ τθσ ςυνεργαςίασ κα είναι θ ςταδιακι δθμιουργία ενόσ ευρφτατου δικτφου καταςτθμάτων ςε ολόκλθρθ τθν Ελλάδα, τα οποία κα λειτουργοφν ωσ Σθμεία Ρϊλθςθσ του i-bank Simple Pay Spot, με ςτόχο τθν εξυπθρζτθςθ των καταναλωτϊν και τθν ενίςχυςθ των εν λόγω επιχειριςεων. Με τθ νζα υπθρεςία i-bank Simple Pay Spot, οι καταναλωτζσ, πελάτεσ ι μθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ, μποροφν άμεςα να πλθρϊνουν εφκολα και γριγορα τουσ λογαριαςμοφσ τουσ: ςε ΔΕΚΟ (ρεφμα, νερό κ.ά.), τθλεπικοινωνίεσ (ςτακερι και κινθτι τθλεφωνία, internet), αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ και άλλουσ οργανιςμοφσ, και ςφντομα κα μποροφν να αγοράηουν χρόνο καρτοκινθτισ τθλεφωνίασ. Αρκεί να επιςκεφκοφν το κοντινότερο κατάςτθμα μικρισ λιανικισ τθσ περιοχισ τουσ με τθ ςιμανςθ i-bank Simple Pay Spot. Θ πλθρωμι των λογαριαςμϊν γίνεται με μετρθτά, ενϊ ςφντομα κα είναι διακζςιμθ και θ δυνατότθτα πλθρωμισ των λογαριαςμϊν με πιςτωτικι ι χρεωςτικι κάρτα ζκδοςθσ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ κακϊσ και άλλων τραπεηϊν. Θ νζα υπθρεςία i-bank Simple Pay Spot προςφζρει πολλαπλά οφζλθ τόςο ςτουσ καταναλωτζσ, όςο και ςτισ επιχειριςεισ μικρισ λιανικισ που κα ενταχκοφν ςτο δίκτυο. Οι μεν καταναλωτζσ ζχουν τθν ευκαιρία να εξοφλοφν τουσ λογαριαςμοφσ τουσ οποιαδιποτε ϊρα τουσ εξυπθρετεί, γριγορα, εφκολα και με αςφάλεια, λαμβάνοντασ μετά τθν πλθρωμι απόδειξθ από τθν Εκνικι Τράπεηα. Οι δε επιχειριςεισ αυξάνουν τθν επιςκεψιμότθτα των πελατϊν τουσ παρζχοντασ επιπλζον υπθρεςίεσ, δθμιουργϊντασ νζα ζςοδα (από τισ προμικειεσ των ςυναλλαγϊν) και, κυρίωσ, ευκαιρίεσ αφξθςθσ των πωλιςεϊν τουσ. Και αυτό είναι μόνο θ αρχι! Θ Τράπεηα ςκοπεφει να εμπλουτίςει το i-bank Simple Pay Spot με πολλζσ ακόμθ υπθρεςίεσ, όπωσ: πλθρωμζσ μζςω κινθτοφ, αγορά προπλθρωμζνων καρτϊν για το internet, κουπόνια προςφορϊν από μεγάλουσ Ζλλθνεσ προμθκευτζσ, αγορά ειςιτθρίων κ.ά. Θ νζα υπθρεςία i-bank Simple Pay Spot προςφζρει πολλαπλά οφζλθ τόςο ςτουσ καταναλωτζσ, όςο και ςτισ επιχειριςεισ μικρισ λιανικισ που κα ενταχκοφν ςτο δίκτυο Στόχοσ τθσ Εκνικισ είναι να δθμιουργιςει πολφ ςφντομα ζνα πανελλαδικό δίκτυο ςθμείων λιανικισ i-bank Simple Pay Spot, τα οποία κα αποτελοφν το πλζον αναγνωρίςιμο ςθμείο ςτθν τοπικι αγορά, ςυγκεντρϊνοντασ όλεσ τισ κακθμερινζσ ςυναλλαγζσ των καταναλωτϊν, πελατϊν ι μθ τθσ Τράπεηασ. Μζςα από το δίκτυο αυτό, θ Τράπεηα κα απαντά ςτισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ των καταναλωτϊν και ταυτόχρονα κα τουσ εκπαιδεφει ςε νζεσ υπθρεςίεσ. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ

11 Διεφκυνςθ Κτθματικισ & Ρίςτθσ Ιδιωτϊν Σπίτι με απλά μακθματικά! Το «Σπίτι με απλά μακθματικά» είναι το νζο εργαλείο υπολογιςμοφ ςτεγαςτικοφ δανείου που είναι διακζςιμο ςτο Site τθσ Τράπεηάσ μασ. Ο χριςτθσ, με διαδραςτικό τρόπο, ζχει τθ δυνατότθτα: διαμόρφωςθσ του δανείου ςφμφωνα με τισ προτιμιςεισ του ενθμζρωςθσ για το δάνειο που μπορεί να λάβει, βάςει ςκοποφ δανειοδότθςθσ, θλικίασ και οικονομικισ κατάςταςθσ (ιδίου και τυχόν ςυνενεχομζνου) λιψθσ και αποκικευςθσ ενδεικτικισ προςφοράσ, εφόςον προκφπτει βάςει των οικονομικϊν δυνατοτιτων του και τθσ πολιτικισ τθσ Τράπεηασ. Απαντϊντασ ςε τρεισ μόνο ερωτιςεισ ςχετικά με τα επικυμθτά χαρακτθριςτικά του δανείου, προκφπτει εμμζςωσ το προϊόν που ταιριάηει ςε αυτζσ τισ επιλογζσ και εμφανίηονται οι αντίςτοιχεσ δόςεισ. Στθ ςυνζχεια, ο χριςτθσ μπορεί να ελζγξει εάν το δάνειο που ζχει διαμορφϊςει ανταποκρίνεται ςτισ δυνατότθτζσ του, ειςάγοντασ τα εξατομικευμζνα ςτοιχεία του. Εφόςον προκφπτει προςφορά, αυτι περιλαμβάνει το ποςό και τθ διάρκεια του δανείου που μπορεί να λάβει, τθ μθνιαία δόςθ και το ποςό που κα ηθτθκεί ωσ δικι του ςυμμετοχι. Θ προςφορά μπορεί να αποτελζςει τθ βάςθ ςυηιτθςθσ με το Contact Center ι/και με τα εξειδικευμζνα ςτελζχθ των Καταςτθμάτων τθσ Τράπεηασ. Το νζο, πρωτοποριακό εργαλείο διαφοροποιείται ςθμαντικά από τουσ ςυνικεισ υπολογιςτζσ δόςεων ςτεγαςτικϊν δανείων: δεν προχποκζτει γνϊςθ των προϊόντων, απαλλάςςοντασ ζτςι το χριςτθ από τθν επιβάρυνςθ τθσ εκ των προτζρων ςυγκζντρωςθσ λεπτομερϊν πλθροφοριϊν για τα προςφερόμενα ςτεγαςτικά δάνεια (όροι, τιμολόγθςθ κ.λπ.) εξατομικεφει τθ δόςθ, ςυνεκτιμϊντασ το οικονομικό και θλικιακό προφίλ του χριςτθ και προετοιμάηοντάσ τον για τθν αναηιτθςθ ενόσ δανείου που δεν κα ξεπερνά τισ δυνατότθτζσ του παρζχει, λειτουργικά και ςχεδιαςτικά, ζνα φιλικό προσ το χριςτθ περιβάλλον με παιγνιϊδθ ςτοιχεία, υποβοθκοφμενο με διαρκι ανατροφοδότθςθ ςε περίπτωςθ ςφαλμάτων ι ανάγκθσ διόρκωςθσ πεδίων για τθ λιψθ ενδεικτικισ προςφοράσ. Θ ανάπτυξθ του νζου εργαλείου εντάςςεται ςτισ ευρφτερεσ πρωτοβουλίεσ εμπλουτιςμοφ τθσ παρεχόμενθσ πλθροφόρθςθσ για τα ςτεγαςτικά μασ δάνεια. Για τθ δθμοςιοποίθςι του, ζχουν ιδθ αναρτθκεί banners ςτο Site (κεντρικι ςελίδα και ςχετικι περιοχι παρουςίαςθσ ςτεγαςτικϊν δανείων), ενϊ ςφντομα κα ακολουκιςουν και άλλεσ ενζργειεσ προϊκθςθσ. Δείτε τον υπολογιςτι μασ, πατϊντασ εδϊ Ο πιο εφκολοσ τρόποσ για να υπολογίςετε το ςτεγαςτικό δάνειο που ςασ ταιριάηει, ςε τρία απλά βιματα. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ

12 Διεφκυνςθ Στιριξθσ Εργαςιϊν Dealing Room Συμμόρφωςθ τθσ ΕΤΕ με τον κανονιςμό EMIR (European Market Infrastructure Regulation) Ο κανονιςμόσ EMIR (European Market Infrastructure Regulation) αφορά ςτα εξωχρθματιςτθριακά παράγωγα, τουσ κεντρικοφσ αντιςυμβαλλομζνουσ και τα αρχεία καταγραφισ ςυναλλαγϊν. Τζκθκε ςε ιςχφ ςτισ 16 Αυγοφςτου 2012 και είναι θ απάντθςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ςε κζματα ρφκμιςθσ τθσ αγοράσ παραγϊγων, μζςω τεχνικϊν που ςτόχο ζχουν τθ διαφάνεια, τθν προςταςία των αντιςυμβαλλομζνων και εν τζλει τθ μείωςθ των κινδφνων. Θ εφαρμογι του κανονιςμοφ, με τθν επίβλεψθ και τισ οδθγίεσ τθσ νζασ εποπτικισ αρχισ ESMA (European Securities & Markets Authority), ξεκίνθςε ςτισ ειςάγοντασ τθν υποχρζωςθ επιβεβαίωςθσ των ςυναλλαγϊν εξωχρθματιςτθριακϊν παραγϊγων από τουσ αντιςυμβαλλομζνουσ, ςε πολφ ςτενά χρονικά πλαίςια (timely confirmation) και με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων, όπου αυτό είναι δυνατό. Επιπρόςκετα, με ιςχφ από , κεςπίςτθκε ωσ επιπλζον μζτρο για τθ μείωςθ των κινδφνων, θ κατά περιόδουσ επανεπιβεβαίωςθ των κυριότερων ςτοιχείων των ανοικτϊν κζςεων μεταξφ δυο αντιςυμβαλλομζνων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ αποτίμθςισ τουσ (portfolio reconciliation). Θ απαίτθςθ όμωσ, θ οποία κυριολεκτικά δοκίμαςε τισ αντοχζσ των ςυμμετεχόντων ωσ προσ τθν οργάνωςθ, τα ςυςτιματα και τθν ταχφτθτα προςαρμογισ τουσ, ιταν θ υποχρζωςθ αναφοράσ των ςυναλλαγϊν ςε ειδικά πιςτοποιθμζνα αρχεία καταγραφισ ςυναλλαγϊν (Transaction Reporting to Transaction Repositories) τόςο για τα εξωχρθματιςτθριακά όςο και τα χρθματιςτθριακά παράγωγα, θ οποία τζκθκε ςε ιςχφ από Για τθν εφαρμογι αυτισ τθσ απαίτθςθσ, οι Τράπεηεσ ςικωςαν το μεγαλφτερο βάροσ τθσ προςαρμογισ, καλφπτοντασ όχι μόνο τισ ίδιεσ υποχρεϊςεισ τουσ αλλά και εξυπθρετϊντασ επιπλζον για τθν αναφορά των ςυναλλαγϊν τουσ ςε ευρωπαϊκά αρχεία καταγραφισ ςυναλλαγϊν TR (Transaction Repositories) τουσ πελάτεσ τουσ (νομικά πρόςωπα) αλλά και όςεσ κυγατρικζσ τουσ αδυνατοφςαν να υλοποιιςουν τζτοιασ κλίμακασ αλλαγζσ ςε τόςο ςτενά χρονικά πλαίςια. Σε αυτό το πλαίςιο προςαρμογισ, οι ςυναλλαγζσ απζκτθςαν μοναδικό κωδικό αναγνϊριςθσ (Unique Trade Identifier - UTI) και τυποποιικθκαν ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνα πρότυπα αναφοράσ, με τουσ ςυμμετζχοντεσ να αποκτοφν μοναδικοφσ κωδικοφσ αναγνϊριςθσ (Legal Entity Identifiers - LEI), ενϊ, με ιςχφ από , τα πρότυπα αναφοράσ εμπλουτίςτθκαν ϊςτε να ςυμπεριλαμβάνουν τθν αποτίμθςθ των ςυναλλαγϊν και τθν τυχόν φπαρξθ εγγυιςεων. Στόχοσ των εποπτικϊν αρχϊν είναι θ παρακολοφκθςθ τθσ ςυνολικισ εικόνασ των ανοικτϊν κζςεων παραγϊγων ανά ςυμμετζχοντα και υποκείμενθ αξία, μζςω ενοποιθμζνων βάςεων δεδομζνων που κα τροφοδοτοφνται από τα αρχεία καταγραφισ ςυναλλαγϊν. Θ εφαρμογι του κανονιςμοφ κα ολοκλθρωκεί ςτο εγγφσ μζλλον με τθν ειςαγωγι του κεςμοφ των κεντρικϊν αντιςυμβαλλομζνων (Central Counterparties - CCPs) και τθν υποχρζωςθ κεντρικισ εκκακάριςθσ για ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ εξωχρθματιςτθριακϊν παραγϊγων. Στθν Τράπεηά μασ ο κανονιςμόσ εφαρμόςτθκε μζχρι ςτιγμισ με απόλυτθ επιτυχία, κάτι που αποτελεί επίτευγμα για τθ Διεφκυνςθ Στιριξθσ Εργαςιϊν Dealing Room που διαχειρίςτθκε τθν υλοποίθςθ αλλά και τισ Διευκφνςεισ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ, Διεκνϊν Αγορϊν, Επιχειρθματικισ Ανάλυςθσ, Λειτουργιϊν και Υποδομϊν Ρλθροφορικισ Ομίλου και Νομικϊν Υπθρεςιϊν που μασ ςυνζδραμαν ουςιαςτικά. Θ ΕΤΕ, ωσ θ μοναδικι Ελλθνικι Τράπεηα με ιδιότθτα Γενικοφ Εκκακαριςτικοφ Μζλουσ, όχι μόνο ςτθν Αγορά Ραραγϊγων τθσ ΕΧΑΕ, αλλά και ςτο Γερμανικό χρθματιςτιριο παραγϊγων EUREX, κα είναι ςτο πρϊτο κφμα υλοποίθςθσ τθσ κεντρικισ εκκακάριςθσ παραγϊγων τον Μάιο Γι αυτό ςυνεχίηει να υλοποιεί όλεσ τισ απαραίτθτεσ προςαρμογζσ των ςυςτθμάτων και διαδικαςιϊν τθσ αλλά και τθν πιςτοποίθςθ των ςτελεχϊν τθσ με ςυνεχι επιμόρφωςθ και ςυμμετοχι ςε γραπτζσ δοκιμαςίεσ. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ

13 Διεφκυνςθ Διακυβζρνθςθσ Ρλθροφορικισ Ομίλου Νζοσ Κανονιςμόσ Ανάπτυξθσ & Βελτίωςθσ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Στα τζλθ Ιανουαρίου 2015 εγκρίκθκε από τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι τθσ Τράπεηασ και τζκθκε ςε ιςχφ ο νζοσ Κανονιςμόσ Ανάπτυξθσ & Βελτίωςθσ Συςτθμάτων που αντικακιςτά τον προθγοφμενο, ο οποίοσ ιταν ςε ιςχφ από το Τζλοσ, δίνεται ζμφαςθ ςτθ βζλτιςτθ υλοποίθςθ των ζργων Ανάπτυξθσ και Βελτίωςθσ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων, θ οποία προχποκζτει τθν φπαρξθ ςχετικισ τεκμθρίωςθσ και για το ςκοπό αυτό προβλζπονται ςυγκεκριμζνα παραδοτζα (πρότυπα ζγγραφα). Θ υιοκζτθςθ του νζου Κανονιςμοφ αποτελεί ςτρατθγικι επιλογι τθσ Τράπεηασ, με ςτόχο να διαςφαλιςτεί ότι τα Ρλθροφοριακά Συςτιματα ικανοποιοφν τισ επιχειρθματικζσ και κανονιςτικζσ απαιτιςεισ τθσ Τράπεηασ. 1. Ζναρξθ Ζργου 6. Αποδοχι Συςτιματοσ 2. Ανάλυςθ Απαιτιςεων 5. Ζλεγχοσ Συςτιματοσ 3. Σχεδιαςμόσ Συςτιματοσ 4. Ανάπτυξθ Συςτιματοσ Ο νζοσ Κανονιςμόσ εκπονικθκε από τθ Διεφκυνςθ Διακυβζρνθςθσ Ρλθροφορικισ Ομίλου (968) ςε ςυνεργαςία με τισ λοιπζσ Διευκφνςεισ Ρλθροφορικισ (035, 942 και 972) και τθ Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ (012). Υιοκετεί βζλτιςτεσ πρακτικζσ και Διεκνι Ρρότυπα και ακολουκεί μια ενιαία μεκοδολογία για τθν Ανάπτυξθ και Βελτίωςθ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων, επιτυγχάνοντασ τθν τυποποίθςθ και τθν ομαδοποίθςθ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν, διαςφαλίηοντασ τθν αξιοπιςτία, τθ διαφάνεια και τθν ποιότθτα κατά τθν εκτζλεςι τουσ. Καινοτομίεσ του Κανονιςμοφ Ο νζοσ Κανονιςμόσ ειςάγει ςθμαντικζσ Διαχείριςθ Αλλαγϊν Φάςεισ Κφκλου Ανάπτυξθσ καινοτομίεσ ςτα Διαςφάλιςθ ζργα Ανάπτυξθσ & Κατθγοριοποίθςθ Ροιότθτασ Ζργων Βελτίωςθσ Συςτθμάτων. Κάκε ζργο Ρλθροφορικισ ακολουκεί Ζλεγχοσ Συςτιματοσ όλοι & Αρμοδιότθτεσ ςυγκεκριμζ- Φάκελοσ Ζργου & νο Κφκλο Ανάπτυξθσ, Συςτιματοσ από τθν από- φαςθ για ανάπτυξθ Καινοτομίεσ του Νζου Κανονιςμοφ a b c d e f g νζου ι βελτίωςθ υφιςτάμενου ςυςτιματοσ, μζχρι και τθν ζνταξι του ςε παραγωγικι λειτουργία. Τα ζργα ανάπτυξθσ κατθγοριοποιοφνται λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα και τουσ κινδφνουσ, κακορίηοντασ τθν οργάνωςι τουσ και τισ απαιτοφμενεσ προσ εκτζλεςθ ενζργειεσ. Κακορίηονται με ςαφινεια όλοι οι εμπλεκόμενοι ρόλοι και για κάκε ρόλο περιγράφονται με ακρίβεια οι αρμοδιότθτζσ του και θ εμπλοκι του ςε κάκε φάςθ και ενζργεια του Ζργου. 7. Εγκατάςταςθ Συςτιματοσ 7 Φάςεισ Κφκλοσ Ανάπτυξθσ Ζργων Ο νζοσ Κανονιςμόσ αφορά και τισ Επιχειρθματικζσ Μονάδεσ Με το νζο Κανονιςμό προβλζπεται θ ενεργι ςυμμετοχι Εκπροςϊπων των Επιχειρθματικϊν Μονάδων ςτθν καταγραφι των Επιχειρθματικϊν Απαιτιςεων (Business Requirements) και ςτθ διενζργεια των Δοκιμϊν Αποδοχισ (UAT). Ο Επικεφαλισ τθσ Επιχειρθματικισ Μονάδασ με το νζο Κανονιςμό καλείται να εγκρίνει: τισ Επιχειρθματικζσ Απαιτιςεισ (Business Requirements) τισ Λειτουργικζσ Ρροδιαγραφζσ (Functional Specifications) και τα Αποτελζςματα Δοκιμϊν Αποδοχισ (UAT Results) Επιπρόςκετα, με τθ Διαδικαςία Διαχείριςθσ Αλλαγϊν (Change Management) θ Επιχειρθματικι Μονάδα δφναται να αιτείται αλλαγζσ επί των οριςτικοποιθμζνων Επιχειρθματικϊν Απαιτιςεων και να ςυναποφαςίηει για τθν υλοποίθςθ ι μθ των αλλαγϊν αυτϊν ςτο πλαίςιο του εκάςτοτε ζργου. Θζςπιςθ Επιτροπισ Αρχιτεκτονικισ Ρλθροφορικισ Σθμαντικι καινοτομία του νζου Κανονιςμοφ είναι θ κεςμοκζτθςθ Επιτροπισ Αρχιτεκτονικισ Ρλθροφορικισ. Θ Επιτροπι ςυνεδριάηει ςε τακτικι βάςθ και εξετάηει όλα τα αιτιματα για νζα ζργα πλθροφορικισ δίνοντασ τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ και παρακολουκϊντασ τθν εξζλιξθ όςων αιτθμάτων προκρίνονται ςε ζργα. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ

14 Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Ρελατϊν Λιανικισ Συνεργαςία για «παροχι τραπεηικϊν υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ αξίασ προσ τα μζλθ του Βιοτεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ακθνϊν» Θ Τράπεηα μασ ςτισ 27 Νοεμβρίου 2014 υπζγραψε μνθμόνιο ςυνεργαςίασ με το Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν για τθν παροχι τραπεηικϊν υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ αξίασ προσ τα μζλθ του. Στθν ειδικι εκδιλωςθ που ζλαβε χϊρα ςτο αμφικζατρο του Μεγάρου Καρατηά, θ Γενικι Διευκφντρια Λιανικισ Τραπεηικισ κ. Νζλλθ Τηάκου-Λαμπροποφλου παρουςίαςε το πλαίςιο τθσ ςυμφωνίασ παρουςία πολλϊν μελϊν του Επιμελθτθρίου Ακθνϊν και Στελεχϊν τθσ Διοίκθςθσ και του Δικτφου τθσ Τράπεηάσ μασ. Θ κ. Τηάκου επεςιμανε ότι «θ Τράπεηά μασ ανζκακεν ςτιριηε και ςτθρίηει τισ Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ που αποτελοφν και τον κφριο κορμό του ΒΕΑ. Mε το ολοκλθρωμζνο πακζτο προϊόντων και υπθρεςιϊν που τουσ προςφζρουμε αναβακμίηουν τθ ςυνεργαςία τουσ με το χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα και εξοπλίηονται αποτελεςματικά για το βαςικό ηθτοφμενο τθσ ελλθνικισ επιχείρθςθσ, που δεν είναι άλλο από τθν Ανάπτυξθ». Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ κ. Αλζξανδροσ Τουρκολιάσ χαρακτιριςε τθ ςυμφωνία ωσ «ζνα ουςιαςτικό πρόςκετο βιμα ςτθ ςτρατθγικι τθσ Εκνικισ για τθ ςφαιρικι κάλυψθ των αναγκϊν των Μικρομεςαίων Επιχειριςεων, ςε ζνα ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο και ζντονα ανταγωνιςτικό περιβάλλον. Σε αυτζσ τισ ςυνκικεσ, θ χρθματοδοτικι κάλυψθ είναι ζνασ μοχλόσ, που για να είναι αποτελεςματικόσ, πρζπει να ςυμπλθρϊνεται από το πλζγμα των δράςεων που προςφζρει θ Εκνικι ςτισ Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ, το ιςχυρό δυναμικό τθσ οικονομίασ μασ». Ο Ρρόεδροσ του Βιοτεχνικοφ Επιμελθτθρίου κ. Ραφλοσ αβάνθσ αναφζρκθκε ςτουσ άξονεσ τθσ ςυμφωνίασ, ςτισ ανάγκεσ των μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων ςτο πλαίςιο του δφςκολου οικονομικοφ περιβάλλοντοσ όπωσ επίςθσ και ςτθν αναςυγκρότθςθ του τραπεηικοφ τομζα μετά τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ δυο κφκλων stress test που δθμιουργεί πλζον ςτζρεεσ βάςεισ για να μπορζςουν να ενιςχφςουν δυναμικά τθν ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ. Θ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Τράπεηάσ μασ και του Βιοτεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ακθνϊν, τα μζλθ του οποίου υπερβαίνουν τισ , αποτελεί τον προπομπό για τζτοιου είδουσ ςυνεργαςίεσ με Επιμελθτιρια ςε όλθ τθν Ελλάδα. τιγμιότυπο από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ Εκνικισ Σράπεηασ και του ΒΕΑ. Από αριςτερά προσ τα δεξιά: Ο Βοθκόσ Γενικόσ Διευκυντισ Δικτφου τθσ Εκνικισ Σράπεηασ κ. Παναγιϊτθσ Γεωργίου, θ Γενικι Διευκφντρια Λιανικισ Σραπεηικισ κ. Νζλλθ Σηάκου-Λαμπροποφλου, και ο Πρόεδροσ του Βιοτεχνικοφ Επιμελθτθρίου κ. Παφλοσ Ραβάνθσ Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ

15 Διεφκυνςθ Ριςτοδοτιςεων Μικρομεςαίων Επιχειριςεων Εκπαίδευςθ με Αλλαγι Νοοτροπίασ «Το μεγαλφτερο ενδιαφζρον προιλκε από τθ μελζτθ περιπτϊςεων πελατϊν, ϊςτε να ζρκουμε ςε επαφι με τον τρόπο ςκζψθσ και τισ γνϊςεισ άλλων ςυναδζλφων» Σχόλιο ςυμμετζχοντα από Χαλκίδα 8-9/12/14 Μπορεί θ εκπαίδευςθ να γεφυρϊςει τισ διαφορετικζσ αντιλιψεισ και νοοτροπίεσ μεταξφ των ςτελεχϊν του δικτφου; Ρϊσ μπορείσ να εςτιάςεισ ςτθν ανταλλαγι εμπειριϊν και χειριςμϊν ϊςτε να διαμορφωκοφν ομοιόμορφεσ πολιτικζσ ανάπτυξθσ του χρθματοδοτικοφ χαρτοφυλακίου ΜΜΕ; Είναι τα κρίςιμα ερωτιματα που ϊκθςαν τα ςτελζχθ τθσ Διεφκυνςθσ Ριςτοδοτιςεων ΜΜΕ, ςε ςυνεργαςία με τα ςτελζχθ τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ Ρροςωπικοφ, να καταρτίςουν ζνα πρωτότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προςαρμοςμζνο ςτισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ. Μια πρωτοποριακι εκπαιδευτικι μζκοδοσ Τα ςτελζχθ τθσ Διεφκυνςθσ Ριςτοδοτιςεων ΜΜΕ, με γνϊμονα τθν επιτυχία προθγοφμενων εκπαιδευτικϊν ςυναντιςεων και αναγνωρίηοντασ τθν ανάγκθ ουςιαςτικισ ςυνδρομισ ςτο ζργο του Δικτφου λόγω τθσ ανακατανομισ ρόλων και αρμοδιοτιτων, προετοίμαςαν και παρουςίαςαν τθν φλθ των ςυναντιςεων. Βαςικόσ ςτόχοσ του προγράμματοσ ιταν ο εμπλουτιςμόσ και θ ομογενοποίθςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου των πιςτοδοτιςεων των Στελεχϊν των Καταςτθμάτων, ϊςτε να βελτιωκεί θ διαπραγματευτικι ικανότθτά τουσ και θ δυνατότθτα τθσ ορκισ απεικόνιςθσ τθσ πραγματικισ εικόνασ τθσ επιχείρθςθσ. Ειδικότερα, το διιμερο πρόγραμμα ςυνδφαςε βαςικζσ κεωρθτικζσ γνϊςεισ (μορφζσ χρθματοδοτιςεων, πιςτοδοτικά προϊόντα, αξιολόγθςθ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ, κ.α.) με τθ μελζτθ πραγματικϊν περιπτϊςεων πελατϊν τθσ Διεφκυνςθσ Ριςτοδοτιςεων ΜΜΕ ςτο πλαίςιο ομάδων εργαςίασ. Ζτςι, μετά από τζςςερα χρόνια, το κζμα ιταν και πάλι θ ανάπτυξθ του χαρτοφυλακίου ΜΜΕ και όχι μόνο θ διαχείριςι του. Οι λζξεισ-κλειδί για τθν επιτυχία είναι: ΔΙΕΕΥΝΘΣΘ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΤΟΡΙΣΜΕΝΘΣ ΡΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΦΩΣΘ ΟΘΟΥ ΑΙΤΘΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΧΑΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Θ ενζργεια ςε αρικμοφσ Το πρόγραμμα ζλαβε χϊρα: Από 11/11/14 ζωσ 23/1/15 Υλοποιικθκαν: 17 ςυναντιςεισ Συμμετείχαν ςτελζχθ από: 216 καταςτιματα Εκπαιδεφτθκαν: 282 Στελζχθ Ζχει αξία να δοφμε και μερικά από τα ςχόλια των ςυμμετεχόντων: «Ο τρόποσ διεξαγωγισ του ςεμιναρίου παρακίνθςε τθ ςυμμετοχι μασ. Υπιρξε ςυνεργαςία των ςυμμετεχόντων και των ομάδων που ορίςτθκαν» Ναφπλιο 11-12/12/14 «Θ ανάλυςθ και αξιολόγθςθ αιτθμάτων μζςα ςε ομάδεσ ιταν πολφ χριςιμθ γιατί βοικθςε ςτθ ςφνκεςθ πολλϊν απόψεων που οδιγθςε ςε ςωςτά ςυμπεράςματα» Κριτθ 02-03/12/14 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ

16 Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ Ρρόγραμμα Χωροταξικισ Αναδιάρκρωςθσ Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν Με βαςικό ςτόχο τον εξορκολογιςμό των λειτουργικϊν δαπανϊν τθσ Τράπεηασ και των εταιρειϊν του Ομίλου, θ Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ ςχεδίαςε, ςυντόνιςε και υλοποίθςε το ευρφτερο και πλζον απαιτθτικό πρόγραμμα μετακινιςεων Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν ςτθν ιςτορία τθσ. Το πρόγραμμα είχε τουσ εξισ ςτόχουσ: Επίτευξθ χωροταξικισ ςυγκζντρωςθσ, με βάςθ τθ ςυνάφεια (διοικθτικι ι ςε ςχζςθ με το αντικείμενο) Λειτουργία των Μονάδων ςε αναβακμιςμζνεσ ςυνκικεσ εργαςίασ, υψθλϊν ποιοτικϊν λειτουργικϊν προδιαγραφϊν, υγιεινισ και αςφάλειασ Εςωτερικι αναδιάρκρωςθ των κζςεων εργαςίασ κακϊσ και πλιρωςθ των κενϊν κζςεων μετά τθν εκελοφςια ζξοδο. οι εξειδικευμζνεσ απαιτιςεισ ςε κζματα τεχνικισ φφςεωσ, αςφάλειασ, επάρκειασ αρχειακϊν χϊρων Θ λειτουργικι ςυςχζτιςθ τθσ κάκε Μονάδασ με κάποια άλλθ κακϊσ και θ επικυμθτι εγγφτθτα μεταξφ τουσ Θ προςβαςιμότθτα του Ρροςωπικοφ ςτα μζςα μαηικισ μεταφοράσ. Οι ενζργειεσ ςυντονίςτθκαν με μεκοδολογία Διαχείριςθσ Ζργων από τθ Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ, ςε ςτενι ςυνεργαςία με Ρροςωπικό των Διευκφνςεων Ρλθροφορικισ (035, 972, 968), Ρεριουςίασ (025), Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν (018), Αςφάλειασ τθσ Τράπεηασ & του Ομίλου (960), Ρρομθκειϊν (028), Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ Τράπεηασ & του Ομίλου (004). Σε διάςτθμα 9 μθνϊν, διενεργικθκαν 46 μετακινιςεισ Μονάδων, ενϊ το άκροιςμα των κζςεων εργαςίασ που μετακινικθκαν ανζρχεται ςτισ Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτο πρόγραμμα περιλιφκθκαν 38 Διευκφνςεισ, 9 ανεξάρτθτοι Τομείσ, 5 κυγατρικζσ και ο Εκκακαριςτισ τθσ τ.probank. Ρροκειμζνου να διαςφαλιςτεί το βζλτιςτο αποτζλεςμα, μελετικθκε για κάκε μία μετακίνθςθ, διακριτά, πλθκϊρα παραγόντων και κριτθρίων. 38 Διευκφνςεισ 5 Θυγατρικζσ Θζςεισ Εργαςίασ Εκκακαριςτισ τ.probank 9 Ανεξάρτθτοι Τομείσ Ενδεικτικά: Το αντικείμενο, ο όγκοσ εργαςιϊν και το προφίλ των μεταςτεγαηόμενων Μονάδων (ςχζςθ με πελατεία, ανάγκθ επικοινωνίασ με κεςμικοφσ φορείσ κ.ά.) Το μζγεκοσ και οι ιδιαίτερεσ ανάγκεσ κάκε Μονάδασ, όπωσ ο ςυνολικόσ αρικμόσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, ο ειδικόσ εξοπλιςμόσ, οι υποδομζσ, Συνεχίηοντασ τθν προςπάκεια για τθ μείωςθ των δαπανϊν από μιςκϊματα, αλλά και τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ των κτθρίων ςχεδιάηονται οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ βελτιςτοποίθςθσ των αρχειακϊν χϊρων ςτο κτιριο Ρειραιϊσ (βλ. φωτ.), θ διαμόρφωςθ νζου χϊρου διοργάνωςθσ τθσ Ακαδθμίασ Ρίςτθσ (Credit Academy) ςτο κτιριο Ακαδθμίασ 68, θ χωροταξικι επζκταςθ Μονάδων Εταιρικϊν Ριςτοδοτιςεων Ειδικισ Διαχείριςθσ ςτθ Θεςςαλονίκθ και τθν Ακινα και τζλοσ θ μεταςτζγαςθ ΔΙ.ΔΙ. και Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν ςτθ Λάριςα. Κλείνοντασ, πρζπει να ευχαριςτιςουμε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ που ςυνζβαλαν ςτθν ομαλι περάτωςθ του ζργου κακϊσ βεβαίωσ και το Ρροςωπικό όλων των Μονάδων που μεταςτεγάςτθκαν για τθ ςυνεργαςία και τθν υπομονι που υπζδειξε. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ

17 Διεφκυνςθ Δικτφου Ε Μεταςτζγαςθ τθσ ΔΙ.ΔΙ. Ε ςε παραδοςιακό κτιριο ςτο κζντρο τθσ Ράτρασ Τθν Δευτζρα 20 Οκτωβρίου 2014 μεταςτεγάςτθκαν οι υπθρεςίεσ τθσ Διεφκυνςθσ Δικτφου Εϋ ςτθν Ράτρα ςε παραδοςιακό κτιριο ςτο κζντρο τθσ πόλθσ ςτθν Ρλατεία Γεωργίου Αϋ, επάνω από το Κατάςτθμα Ρλατείασ Γεωργίου Ρατρϊν (836). Θ Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, ςε ςυνεργαςία με τισ ςυναρμόδιεσ Διευκφνςεισ τθσ Τράπεηασ, ζκαναν πολφ καλι δουλειά και ανζδειξαν τθν παραδοςιακι μορφι του κτθρίου εξωτερικά, ενϊ εςωτερικά διαμόρφωςαν άνετουσ και λειτουργικοφσ χϊρουσ. Το εν λόγω οίκθμα ιδιοκτθςίασ τθσ Τράπεηασ, του οποίου ο αϋ και βϋ όροφοσ παρζμεναν αναξιοποίθτοι επί πολλά ζτθ, χρθςιμοποιοφνταν παλαιότερα ωσ χϊροσ εκκζςεων του ΜΙΕΤ. Θ απόφαςθ τθσ Τράπεηασ για τθν αξιοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου κτθρίου είχε ςαν αποτζλεςμα αφενόσ τθ δραςτικι μείωςθ του κόςτουσ λόγω μθδενιςμοφ των δαπανϊν μίςκωςθσ άλλου ακινιτου και αφετζρου τθν πολφ μεγάλθ προβολι τθσ Τράπεηάσ μασ ςτο κζντρο τθσ πόλθσ. Στισ φωτογραφίεσ απεικονίηονται εξωτερικζσ και εςωτερικζσ όψεισ του κτθρίου κακϊσ και το προςωπικό που εργάηεται εκεί. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ

18 Ρρονομιοφχοσ Ανϊνυμοσ Εταιρεία Γενικϊν Αποκθκϊν Ελλάδοσ ΡΑΕΓΑΕ: Ραρουςίαςθ Εταιρείασ Θ Ρρονομιοφχοσ Ανϊνυμοσ Εταιρεία Γενικϊν Αποκθκϊν Ελλάδοσ (ΡΑΕΓΑΕ) ςιμερα, και ςυγκεκριμζνα o επιχειρθματικόσ κλάδοσ τθσ, Hellenic Logistics Finished Vehicles, είναι θ θγζτιδα ςτθν παροχι υπθρεςιϊν third party logistics ςτο αυτοκίνθτο, προςφζροντασ τισ υπθρεςίεσ τθσ ςτο 60% των νζο-ειςαγόμενων αυτοκινιτων ςτθν Ελλάδα. Σε εγκαταςτάςεισ τετραγωνικϊν μζτρων ςτθν Μαγοφλα Αττικισ, θ εταιρεία προςφζρει όλεσ τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ, όπωσ μεταφορά, αποκικευςθ, παραγγελειολθψία και διαχείριςθ εντολϊν, προετοιμαςία των προσ παράδοςθ αυτοκινιτων, από τθν άφιξθ του αυτοκινιτου ςτθ χϊρα μασ, ωσ τθν παράδοςι του ςτον τελικό καταναλωτι. Το ERP τθσ εταιρείασ είναι εφαρμογι SAP ειδικι για να εξυπθρετεί logistics αυτοκινιτων, διευκολφνοντασ τθν EDI επικοινωνία με τον πελάτθ, μζςω interfaces. Επίςθσ, portal εφαρμογι του ERP παρζχει πλθροφορία ςτον πελάτθ ςε πραγματικό χρόνο και μθχανιςμό παραγωγισ report προςαρμοςμζνο ςτισ απαιτιςεισ του. Θ ΡΑΕΓΑΕ μετζχει ωσ ενεργό μζλοσ του ECG (European Car Carrier Group of Interest). Ο Ευρωπαϊκόσ Σφνδεςμοσ Εταιρειϊν Logistics Αυτοκινιτου (ECG) ιδρφκθκε το 1997 και εκπροςωπεί περί τισ 100 ιςχυρότερεσ εταιρείεσ logistics και μεταφορϊν 26 Ευρωπαϊκϊν χωρϊν κακϊσ και τθσ ωςίασ, τθσ Ουκρανίασ και τθσ Τουρκίασ. Αποκικευςθ Κατά τθν αποκικευςθ, θ εταιρεία αναλαμβάνει ειδικζσ εργαςίεσ «ςυντιρθςθσ» αυτοκινιτου ςφμφωνα με τα εργοςταςιακά πρότυπα (ςυμπλιρωςθ πίεςθσ ελαςτικϊν, ζλεγχοσ τάςθσςυντιρθςθ-φόρτιςθ ςυςςωρευτϊν, προετοιμαςία αυτοκινιτου για μακροχρόνια αποκικευςθ). Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ

19 Ρρονομιοφχοσ Ανϊνυμοσ Εταιρεία Γενικϊν Αποκθκϊν Ελλάδοσ Με το Εξειδικευμζνο προςωπικό τθσ ςε ειδικζσ εγκαταςτάςεισ ςυνεργείου, ζκταςθσ τετρ. μζτρων, θ ΡΑΕΓΑΕ προςφζρει μια ευρεία ποικιλία υπθρεςιϊν προετοιμαςίασ αυτοκινιτου (Pre Delivery Services - PDS), με ςκοπό τθν παράδοςθ των αυτοκινιτων ςτον τελικό καταναλωτι κατά τα εργοςταςιακά πρότυπα. Αφαίρεςθ προςτατευτικοφ φιλμ μεταφοράσ ι κεριοφ και κακαριςμόσ αυτοκινιτου Pre Delivery Services - Ροιοτικόσ ζλεγχοσ - Εργαςίεσ τοποκζτθςθσ πρόςκετου εξοπλιςμοφ Logistics μεταχειριςμζνων αυτοκινιτων (εταιρειϊν ενοικιάςεωσ ι εταιριϊν leasing) Επιςκευαςτικζσ επεμβάςεισ: βαφείο, φανοποιείο, τεχνικζσ PDR (Paintless Dent Repair). Διανομι ςτο δίκτυο πωλιςεων Μζςω ενόσ ςτόλου ςφγχρονων αυτοκινθταμαξϊν (ιδιόκτθτων και ςυνεργαηόμενων) θ εταιρεία διακινεί κακθμερινά τα αυτοκίνθτα των πελατϊν ςτα ςθμεία πϊλθςθσ, ςε όλθ τθν Ελλάδα. Θ εταιρεία ακολουκεί τισ διεκνϊσ επιτυχθμζνεσ πρακτικζσ που εφαρμόηονται από τουσ πρωτοπόρουσ του κλάδου. Με 15ετι εμπειρία ςτα logistics αυτοκινιτου, θ εταιρεία παρακολουκεί διαρκϊσ τισ εξελίξεισ και προςφζρει λφςεισ προςαρμοςμζνεσ ςτισ ανάγκεσ του κάκε πελάτθ. Οι πρακτικζσ και ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ υποςτθρίηουν Just In Time & tailor made logistics βοθκϊντασ τουσ πελάτεσ ϊςτε: Να βελτιϊνουν κακθμερινά τισ επιδόςεισ τουσ ςε χρόνουσ απόκριςθσ ςτθ ηιτθςθ του πελάτθ Να γνωρίηουν ςε ποιο ςτάδιο προετοιμαςίασ ι μεταφοράσ βρίςκονται τα αυτοκίνθτα τουσ Να μειϊνουν τα κόςτθ logistics Να μποροφν να εςτιάςουν ςτο κυρίωσ επιχειρθματικό αντικείμενό τουσ αφινοντασ τισ διαδικαςίεσ logistics ςτον ζμπειρο ςυνεργάτθ που λζγεται ΡΑΕΓΑΕ. Θ εταιρεία παρζχει υπθρεςίεσ Logistics για τουσ: Alfa Romeo, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chrysler, Citroen, Peugeot, Dodge, Fiat, Honda, Mitsubishi, Hyundai, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes Benz, Mini, Opel, Saab, Seat, Skoda, Smart, Suzuki, VW ΕΜΡΟΙΚΘ RENT, CREDICOM. Για αναλυτικότερθ πλθροφόρθςθ μπορείτε να ανατρζξετε ςτισ διευκφνςεισ του διαδικτφου και Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ

20 Vojvodjanska Banka a.d. Εξαιρετικι χρονιά για τθ Vojvodjanska Banka a.d. ςτον τομζα των πιςτωτικϊν καρτϊν «Ο άριςτοσ και αποτελεςματικόσ προγραμματιςμόσ, θ ςωςτι διαχείριςθ, θ εντατικι εργαςία και θ χρθςιμοποίθςθ εςωτερικϊν πθγϊν και τεχνογνωςίασ οδιγθςαν τθ Vojvodjanska Banka a.d. ςτθν επίτευξθ τριϊν κφριων ςτόχων εντόσ του τθν ζκδοςθ MasterCard, τθν ζκδοςθ VISA EMVcard και τθ ςυμμόρφωςθ με το πρότυπο PCI DSS. Είμαςτε ιδιαίτερα υπεριφανοι για το γεγονόσ ότι θ Τράπεηά μασ ιταν θ πρϊτθ ςτον Πμιλο τθσ ΕΤΕ που πιςτοποιικθκε με το πρότυπο PCI DSS» - είπε ο Ξενοφϊν Δαμάςκοσ, μζλοσ του Εκτελεςτικοφ Συμβουλίου τθσ Vojvodjanska Banka a.d. «Χάρθ ςτισ τεράςτιεσ προςπάκειεσ, τισ γνϊςεισ και τθν υψθλι επαγγελματικι δζςμευςθ τθσ Τράπεηασ, τα πιο πρόςφατα και εξελιγμζνα προϊόντα καρτϊν όχι μόνο απευκφνονται ςε μία μεγαλφτερθ κατθγορία πελατϊν, αλλά και κα εδραιϊςουν ζνα μεγαλφτερο βακμό εμπιςτοςφνθσ και αφοςίωςθσ των υφιςτάμενων πελατϊν τθσ Τράπεηασ», ςυμπλιρωςε ο κ. Δαμάςκοσ. Θ Vojvodjanska Banka a.d. επζτυχε πλιρθ ςυμμόρφωςθ με το πρότυπο αςφάλειασ PCI DSS τον Δεκζμβριο του 2014, παρζχοντασ ζτςι ςτουσ πελάτεσ τθσ και ςτουσ επιχειρθματικοφσ ςυνεργάτεσ τθσ ςε κζματα καρτϊν ζνα επιπλζον επίπεδο αςφάλειασ και πρόλθψθσ τθσ απάτθσ μζςω καρτϊν. Το πρότυπο PCI DSS κζτει μία ςειρά τεχνικϊν και λειτουργικϊν απαιτιςεων που κεςπίςτθκαν από το Συμβοφλιο PCI DSS για τθν προςταςία των δεδομζνων των κατόχων καρτϊν και εφαρμόηεται από τουσ Οργανιςμοφσ Ριςτωτικϊν Καρτϊν όπωσ θ VISA και θ MasterCard, θ American Express, κ.τ.λ. Θ Τράπεηα ξεκίνθςε τθν ζκδοςθ καρτϊν MasterCard EMV τον Οκτϊβριο. Ππωσ διλωςε ο κ. Δαμάςκοσ: «Ράντα προςθλωμζνθ ςτισ ανάγκεσ των πελατϊν, θ Τράπεηα προςφζρει κάρτεσ ςε διάφορεσ κατθγορίεσ πελατϊν. Θ χρεωςτικι Master- Card είναι μία εφκολθ και αςφαλισ λφςθ για πελάτεσ που επικυμοφν το ςυνθκιςμζνο φάςμα υπθρεςιϊν, θ πιςτωτικι κάρτα Gold MasterCard απευκφνεται ςε πελάτεσ μεγάλθσ οικονομικισ επιφάνειασ και παρζχει προνόμια όπωσ ταξιδιωτικι αςφάλιςθ και διάφορεσ εκπτϊςεισ». Θ προπλθρωμζνθ MasterCard, που απευκφνεται ςε πελάτεσ που επικυμοφν να προςφζρουν μία κάρτα ωσ δϊρο, αναμζνεται να βγει ςφντομα ςτθν αγορά τθσ Σερβίασ. «Θ ςφνκετθ υποδομι τθσ Τράπεηασ ςε ςυνδυαςμό με τισ αυςτθρζσ και πολφπλοκεσ επιταγζσ του Ρροτφπου PCI DSS δυςκόλεψαν πολφ τθν προςπάκεια τθσ ςυμμόρφωςισ τθσ με αυτό, κάτι που όμωσ προςδίδει μεγαλφτερθ αξία ςτο επίτευγμα τθσ τράπεηασ», κατζλθξε ο κ. Δαμάςκοσ. Ο κ. Δαμάςκοσ πρόςκεςε ότι θ Τράπεηα ολοκλιρωςε το ζργο ζκδοςθσ τθσ VISA EMV και είναι ζτοιμθ να προχωριςει ςτθν ζκδοςθ των νζων καρτϊν EMV και τθν αντικατάςταςθ ενόσ μεγάλου αρικμοφ καρτϊν VISA Electron κακϊσ και VISA Gold, Ριςτωτικϊν και Επιχειρθματικϊν καρτϊν. Πλεσ οι κάρτεσ EMV τθσ Τράπεηασ προςφζρουν ςτουσ πελάτεσ πρόςκετεσ υπθρεςίεσ (όπωσ αλλαγι PIN) και αςφαλι χριςθ (με ειςαγωγι PIN για όλεσ τισ ςυναλλαγζσ όπου θ κάρτα είναι παροφςα). Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ

21 Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί Ρροςωπικοφ Ε.Τ.Ε. (Α.Ο.Ρ. ΕΤΕ) Ζνταξθ Εκκακαριςτικϊν Μιςκοδοςίασ Συνταξιοφχων Λ.Ε.Ρ. ΕΤΕ και Ε.Λ.Ε.Ρ. ΕΤΕ-Ρ.Ρ.ΕΘΝΑΚ ςτο Internet Banking τθσ Ε.Τ.Ε. Οι Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί Ρροςωπικοφ Ε.Τ.Ε. (Α.Ο.Ρ. ΕΤΕ) εξελίςςονται και εκςυγχρονίηονται ςυνεχϊσ ςτο πλαίςιο τθσ διαρκοφσ ποιοτικισ αναβάκμιςθσ των υπθρεςιϊν τουσ προσ τουσ αςφαλιςμζνουσ και τουσ ςυνταξιοφχουσ τθσ Τράπεηασ. Με ςαφι προςανατολιςμό ςτθν ζγκυρθ, ζγκαιρθ και πλιρθ ενθμζρωςθ των αςφαλιςμζνων μασ δθμιουργιςαμε τθν ιςτοςελίδα των Α.Ο.Ρ. ΕΤΕ, τθσ οποίασ θ επιςκεψιμότθτα το 2014 ανιλκε ςε , γεγονόσ που αποδεικνφει τθν εγκυρότθτα και τθν ποιότθτά τθσ. Επιπλζον, ζχει ξεκινιςει θ ψθφιοποίθςθ των αςφαλιςτικϊν φακζλων των αςφαλιςμζνων - εργαηομζνων, ζργο πρωτοπόρο, δθμιουργικό και καινοτόμο, το οποίο απεικονίηει ψθφιακϊσ ςτοιχεία και αρχεία που μζχρι ςιμερα παρακολουκοφνται ςε φυςικι μορφι. Θ δθμιουργία θλεκτρονικϊν φακζλων και θ πρόςβαςθ ςε αυτοφσ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ελάφρυνςθ των υπθρεςιϊν μασ με τθν αλλαγι ςτθν κακθμερινι ροι εργαςιϊν, τθν ταχφτερθ εξυπθρζτθςθ των αςφαλιςμζνων, τθν επίςπευςθ των διαδικαςιϊν ζκδοςθσ διοικθτικϊν πράξεων και, τζλοσ, τθν ςυντόμευςθ και απλοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ χοριγθςθσ των ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν. Με βάςθ τα ανωτζρω και με ςτόχο αφ ενόσ τθν περαιτζρω αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν προσ τουσ αςφαλιςμζνουσ μασ και αφ ετζρου τθ μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων, κακίςταται ϊριμθ ανάγκθ θ ζνταξθ των εκκακαριςτικϊν μιςκοδοςίασ των ςυνταξιοφχων-αςφαλιςμζνων μασ A) του Λογαριαςμοφ Επικοφρθςθσ Ρροςωπικοφ Ε.Τ.Ε. (Λ.Ε.Ρ. ΕΤΕ), B) του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ Επικοφρθςθσ Ρροςωπικοφ Ε.Τ.Ε. Ρρϊθν Ρροςωπικοφ Εκνικισ Ακινιτων (Ε.Λ.Ε.Ρ. ΕΤΕ - Ρ.Ρ.ΕΘΝΑΚ) ςτθν εφαρμογι του Internet Banking και θ αποςτολι ζγχαρτου εκκακαριςτικοφ μόνο ςε αυτοφσ που δεν διακζτουν λογαριαςμό Internet Banking. Οφζλθ Με τθν εφαρμογι τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ, θ Τράπεηα και οι αςφαλιςμζνοι κα αποκομίςουν τα εξισ οφζλθ: Θα αναβακμιςτοφν περαιτζρω οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ προσ τουσ ςυνταξιοφχουσ τθσ Τράπεηασ ςτο πλαίςιο τθσ ψθφιακισ εποχισ με κριτιριο τθν δθμιουργικότθτα, τθν καινοτομία και τθν προςφορά ποιοτικοφ αποτελζςματοσ. Θα υπάρξει ιςχυρό κίνθτρο για τθν ζνταξθ των υπολοίπων αςφαλιςμζνων ςυνταξιοφχων ςτο Internet Banking. Θα ενθμερϊνεται μζςω του ΣΥ.ΔΙ.ΡΕΛ. μετά τθν α- πογραφι των κανόντων ο Λογαριαςμόσ Επικοφρθςθσ Ρροςωπικοφ Ε.Τ.Ε. και ο Ε.Λ.Ε.Ρ.ΕΤΕ- Ρ.Ρ.ΕΘΝΑΚ, ϊςτε να πραγματοποιείται αυτόματα και χωρίσ κακυςτζρθςθ θ αλλαγι δικαιοδόχου τθσ Επικουρικισ Σφνταξθσ. Θα περιςταλεί θ κατανάλωςθ των φυςικϊν πόρων με τον περιοριςμό τθσ χριςθσ χαρτιοφ και μελανιοφ (μζχρι ςιμερα αποςτζλλονται ετθςίωσ εντόσ φακζλων περίπου ατομικά παραςτατικάεκκακαριςτικά ςθμειϊματα μεγζκουσ Α4), μειϊνοντασ με τον τρόπο αυτό το περιβαλλοντικό αποτφπωμα τθσ Τράπεηασ. Θα μειωκεί το κόςτοσ τθσ εξυπθρζτθςθσ των ςυνταξιοφχων με τθν κατάργθςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ των παραςτατικϊν-μθνιαίων εκκακαριςτικϊν ςθμειωμάτων. Μζχρι ςιμερα θ αποςτολι αυτι δεν γίνεται ςυςτθμζνθ, γεγονόσ που εγκυμονεί κινδφνουσ επειδι πρόκειται για ευαίςκθτα προςωπικά δεδομζνα. H διαδικαςία αυτι κα προςφζρει πολλαπλι προςτικζμενθ αξία τόςο ςτουσ ςυνταξιοφχουσ όςο και ςτθν Τράπεηα, κακϊσ αναβακμίηει άμεςα, ζγκαιρα και ζγκυρα τθν ενθμζρωςθ των ςυνταξιοφχων μασ με τουσ εξισ δφο τρόπουσ: Α) μζςω τθσ ιςτοςελίδασ ςφνδεςμοσ Λ.Ε.Ρ. ΕΤΕ, Link Internet Banking ι ςφνδεςμοσ Ε.Λ.Ε.Ρ. ΕΤΕ-Ρ.Ρ. ΕΘΝΑΚ, Link Internet Banking και Β) μζςω τθσ εφαρμογισ Internet Banking τθσ Ε.Τ.Ε. Οι ςυνταξιοφχοι του Λ.Ε.Ρ. ΕΤΕ και του Ε.Λ.Ε.Ρ. ΕΤΕ- Ρ.Ρ.ΕΘΝΑΚ που ζχουν πρόςβαςθ ςτο Internet Banking τθσ Ε.Τ.Ε. κα ενθμερϊνονται μζςω αυτοφ για το μθνιαίο εκκακαριςτικό ςθμείωμα. Πςοι εκ των ςυνταξιοφχων επικυμοφν να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτο Internet Banking κα απευκφνονται ςτα Καταςτιματα τθσ Τράπεηασ. Με τισ πρωτοποριακζσ αυτζσ ενζργειεσ, οι Α.Ο.Ρ. ΕΤΕ κακίςτανται ο μοναδικόσ αςφαλιςτικόσ φορζασ του τραπεηικοφ χϊρου που κα διακζτει θλεκτρονικό αςφαλιςτικό αρχείο ατομικϊν φακζλων των αςφαλιςμζνων του, καταγράφοντασ ουςιαςτικά με τον τρόπο αυτό τον αςφαλιςτικό τουσ βίο. Επιπλζον, κα παρζχεται ςτουσ ςυνταξιοφχουσ-αςφαλιςμζνουσ μασ θ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ενθμζρωςθσ (μζςω Internet Banking) για τθν μθνιαία επικουρικι τουσ ςφνταξθ. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ

22 Ιςτορικό Αρχείο ΕΤΕ Θ Εκνικι Τράπεηα ςτθν Κριτθ και τθ δυτικι Ρελοπόννθςο Με τθν ευκαιρία τθσ περιοδικισ ενθμζρωςθσ των ςτελεχϊν του δικτφου τθσ Τράπεηασ και των πελατϊν τθσ, θ Διοίκθςθ οργανϊνει επιςκζψεισ ςε διάφορεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ, ςυνδυάηοντάσ τεσ με ιςτορικζσ και πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ που αναφζρονται ςτισ ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ. Το τελευταίο τρίμθνο του 2014 επιςκζφκθκε τθν Κριτθ και τθ δυτικι Ρελοπόννθςο, ενθμζρωςε τα ςτελζχθ αλλά και τουσ πελάτεσ των αντίςτοιχων δικτφων για τθν αςκοφμενθ πολιτικι και τα επιτεφγματά τθσ. Οι δφο εκκζςεισ που οργάνωςε το ΙΑ/ΕΣΕ ςτο Θράκλειο, ςτθ Βαςιλικι του Αγ. Μάρκου. το βάκοσ θ ζκκεςθ «Θ ςυμβολι τθσ Εκνικισ Σράπεηασ ςτθν ίδρυςθ τθσ Σράπεηασ Κριτθσ και τθν ζκδοςθ των χαρτονομιςμάτων τθσ», ςτο διάδρομο θ ζκκεςθ «Θ Εκνικι Σράπεηα. Μια διαδρομι». Μζςα από τισ ομιλίεσ του Ρροζδρου ΔΣ τθσ Τράπεηασ Γ. Ηανιά, του Δευκφνοντοσ Συμβοφλου Αλ. Τουρκολιά και των Γενικϊν Διευκυντϊν τθσ, αλλά και τισ ςυηθτιςεισ που ακολοφκθςαν, υπιρξε γόνιμθ ανταλλαγι απόψεων και εξειδικεφκθκαν οι ςτρατθγικζσ ςτιριξθσ προσ τθ χϊρα τθν κρίςιμθ περίοδο που διανφει. Το Ιςτορικό Αρχείο τθσ Τράπεηασ (ΙΑ/ΕΤΕ) πλαιςίωςε τισ πρωτοβουλίεσ αυτζσ τθσ Διοίκθςθσ, εμπλουτίηοντάσ τεσ με δράςεισ πολιτιςμοφ και αναδεικνφοντασ τθν ιςτορικι διαςφνδεςθ τθσ Τράπεηασ με τθν τοπικι οικονομία. Στισ Οκτωβρίου διοργάνωςε ςτο Θράκλειο, με τθν ευκαιρία τθσ ςυμπλιρωςθσ 115 χρόνων τθσ παρουςίασ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ ςτθν Κριτθ, τριπλι ζκκεςθ ςτθν εμβλθματικι βαςιλικι του Αγίου Μάρκου. Θ πρϊτθ ζκκεςθ περιλάμβανε πρωτότυπα τεκμιρια και ζφερε τον τίτλο «Θ ςυμβολι τθσ Εκνικισ Τράπεηασ ςτθν ίδρυςθ τθσ Τράπεηασ Κριτθσ και τθν ζκδοςθ των χαρτονομιςμάτων τθσ», ενϊ θ δεφτερθ ψθφιακά αντίγραφα τεκμθρίων από ςθμαντικζσ ςτιγμζσ τθσ ιςτορίασ τθσ Τράπεηασ, με τον τίτλο «Θ Εκνικι Τράπεηα. Μια διαδρομι». Το Μορφωτικό Κδρυμα τθσ Τράπεηασ (ΜΙΕΤ) πρόςφερε ψθφιακά αντίγραφα χαρτϊν, με τα οποία παρουςίαςε τθν ζκκεςθ με κζμα τθν κρθτικι χαρτογραφία και τίτλο «Candia/Creta/Κριτθ. Ο χϊροσ και ο χρόνοσ, 16οσ-18οσ αιϊνασ» του Στο μεγάλο αρικμό επιςκεπτϊν που προςζλκυςαν και οι τρεισ εκκζςεισ διανεμικθκαν τρία φυλλάδιαοδθγοί που είχε ετοιμάςει το ΙΑ/ΕΤΕ και φυλλάδιο τθσ Διεφκυνςθσ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου, που αφοροφςε ςθμαντικοφσ ςτακμοφσ τθσ ιςτορίασ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ ςτθν Κριτθ. Φυλλάδιο τθσ Διεφκυνςθσ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου, που διανεμικθκε ςτισ εκδθλϊςεισ του Θρακλείου. Σα φυλλάδια-οδθγοί που ετοίμαςε το ΙΑ/ΕΣΕ για τθν τριπλι ζκκεςθ ςτθ Βαςιλικι του Αγ. Μάρκου, ςτο Θράκλειο. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ

23 Ιςτορικό Αρχείο ΕΤΕ Σμιμα τθσ ζκκεςθσ πρωτοτφπων του ΙΑ/ΕΣΕ, με τίτλο «Θ ςυμβολι τθσ Εκνικισ Σράπεηασ ςτθν ίδρυςθ τθσ Σράπεηασ Κριτθσ και τθν ζκδοςθ των χαρτονομιςμάτων τθσ». Θράκλειο, Βαςιλικι του Αγ. Μάρκου. Οι εκδθλϊςεισ ςυνεχίςτθκαν ςτα Χανιά, με τθν παρουςίαςθ τθσ ζκδοςθσ του ΙΑ/ΕΤΕ τθσ ςυγγραφζωσ Ν. Μαρωνίτθ Αλζξανδροσ Θρ. Ηαΐμθσ. Όψεισ ενόσ πολυςχιδοφσ βίου ( ), κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ μίλθςαν ο Ρρόεδροσ του ΔΣ τθσ Τράπεηασ Γ. Ηανιάσ, ο Κακθγθτισ Γ. Δερτιλισ, ο απόγονοσ του Ηαΐμθ Ανδρ. Ηαΐμθσ και ο Ρροϊςτάμενοσ των Γενικϊν Αρχείων του Κράτουσ Θρακλείου Εμμ. Δρακάκθσ. Σμιμα τθσ ζκκεςθσ του ΜΙΕΣ με κζμα τθ χαρτογραφία τθσ Κριτθσ. Θράκλειο, Βαςιλικι του Αγ. Μάρκου. Τθ ςυηιτθςθ ςυντόνιςε ο Επικεφαλισ του ΙΑ/ΕΤΕ Γ. Νοταράσ. Οι παρευριςκόμενοι των εκδθλϊςεων ςε Χανιά και Θράκλειο ζλαβαν το λεφκωμα Θ παρουςία τθσ Εκνικισ Σράπεηασ ςτθν Κριτθ, που εξζδωςε το ΙΑ/ ΕΤΕ, κακϊσ και αντίγραφο ςε ςμίκρυνςθ χάρτθ τθσ Κριτθσ από τθ ςυλλογι του ΜΙΕΤ. τιγμιότυπο από τθν ομιλία του Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Σράπεηασ Αλ. Σουρκολιά κατά τθ διάρκεια των εκδθλϊςεων ςτα Χανιά. τιγμιότυπο από τθν ομιλία του Προζδρου του Δ τθσ Σράπεηασ Γ. Ηανιά, κατά τθν παρουςίαςθ του βιβλίου τθσ Ν. Μαρωνίτθ Αλζξανδροσ Θρ. Ηαΐμθσ. Πψεισ ενόσ πολυςχιδοφσ βίου ( ), ζκδοςθσ του ΙΑ/ΕΣΕ, ςτα Χανιά. υνομιλθτζσ (από αριςτερά προσ τα δεξιά) ο Προϊςτάμενοσ των Γενικϊν Αρχείων του Κράτουσ Θρακλείου Εμμ. Δρακάκθσ, ο απόγονοσ του Ηαΐμθ Ανδρ. Ηαΐμθσ, ο Επικεφαλισ του ΙΑ/ΕΣΕ Γ. Νοταράσ και ο Κακθγθτισ Γ. Δερτιλισ. Εξϊφυλλο του βιβλίου τθσ Ν. Μαρωνίτθ, Αλζξανδροσ Θρ. Ηαΐμθσ. Πψεισ ενόσ πολυςχιδοφσ βίου ( ), ζκδοςθσ του ΙΑ/ΕΣΕ, που παρουςιάςτθκε ςτα Χανιά. Εξϊφυλλο του λευκϊματοσ Θ παρουςία τθσ Εκνικισ Τράπεηασ ςτθν Κριτθ, που εξζδωςε το ΙΑ/ΕΣΕ. Ψθφιακό αντίγραφο χάρτθ τθσ Κριτθσ ςε ςμίκρυνςθ, από τθ ςυλλογι του ΜΙΕΣ, που μοιράςτθκε ςτουσ παρευριςκομζνουσ των εκδθλϊςεων. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ

24 Ιςτορικό Αρχείο ΕΤΕ Επόμενοσ ςθμαντικόσ ςτακμόσ των εκδθλϊςεων τθσ Διοίκθςθσ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ ιταν θ δυτικι Ρελοπόννθςοσ, ςυγκεκριμζνα τρεισ μεγάλεσ πόλεισ: θ Καλαμάτα, ο Ρφργοσ και θ Ράτρα. Αξιοςθμείωτθ υπιρξε θ εκδιλωςθ που πραγματοποιικθκε ςτθν πρωτεφουςα τθσ Μεςςθνίασ ( ), με ςκοπό τθν προβολι του αναςκαφικοφ ζργου που επιτελεί ο Κακθγθτισ Ρ. Θζμελθσ ςτθν αρχαία Μεςςινθ, με τθ χορθγικι ενίςχυςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ. τιγμιότυπο από τθν ομιλία του Προζδρου του Δ τθσ Σράπεηασ Γ. Ηανιά, κατά τθ διάρκεια των εκδθλϊςεων ςτθν Καλαμάτα. τιγμιότυπα από τθν εκδιλωςθ τθσ Σράπεηασ ςτθν Καλαμάτα. Τθ διάλεξθ του Ρ. Θζμελθ με τίτλο Μεςςινθ Πριν και μετά ςτο δθμοτικό Ρνευματικό Κζντρο Καλαμάτασ ςυνόδευςε ζντυπο τθσ Διεφκυνςθσ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου ςε κείμενο του Κακθγθτι, αντίτυπα του οποίου δόκθκαν ςτθν Εταιρεία Μεςςθνιακϊν Αρχαιολογικϊν Σπουδϊν για τουσ επιςκζπτεσ του αρχαιολογικοφ χϊρου. Κατά τθ διάρκεια των ςυναντιςεων των ςτελεχϊν τθσ Τράπεηασ με το δίκτυο και τουσ πελάτεσ του και ςτισ τρεισ πόλεισ τθσ Ρελοποννιςου προςφζρκθκαν δφο λευκϊματα που εξζδωςε το ΙΑ/ΕΤΕ, με τίτλουσ Θ παρουςία τθσ Εκνικισ Σράπεηασ ςτθ δυτικι Πελοπόννθςο και Εκνικι Σράπεηα. Μια διαδρομι από το 1941 ζωσ το μζλλον, αλλά και αντίγραφο ςε ςμίκρυνςθ χάρτθ τθσ Ρελοποννιςου από τθ ςυλλογι του ΜΙΕΤ. Εξϊφυλλο του εντφπου τθσ διεφκυνςθσ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου με κζμα τθν αρχαία Μεςςινθ, ςε κείμενο του Κακθγθτι-υπευκφνου των αναςκαφϊν Π. Θζμελθ. Διάλεξθ του Κακθγθτιυπευκφνου των αναςκαφϊν τθσ αρχαίασ Μεςςινθσ Π. Θζμελθ, κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ τθσ Σράπεηασ ςτθν Καλαμάτα. Ψθφιακό αντίγραφο χάρτθ τθσ Πελοποννιςου ςε ςμίκρυνςθ, από τθ ςυλλογι του ΜΙΕΣ, που μοιράςτθκε ςτουσ παρευριςκομζνουσ των εκδθλϊςεων ςτθ δυτικι Πελοπόννθςο. Εξϊφυλλα των λευκωμάτων Θ παρουςία τθσ Εκνικισ Τράπεηασ ςτθ δυτικι Ρελοπόννθςο και Εκνικι Τράπεηα. Μια διαδρομι από το 1941 ζωσ το μζλλον, που εξζδωςε το ΙΑ/ΕΣΕ για τισ εκδθλϊςεισ τθσ Σράπεηασ ςτθ δυτικι Πελοπόννθςο. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ

25 Μορφωτικό Κδρυμα Εκνικισ Τραπζηθσ (ΜΙΕΤ) Ραρουςίαςθ βιβλίου Τέλλος Άγρας «Τα ποιήματα» Τόμος Α «Τα Βουκολικά και τα Εγκώμια. Καθημερινές» Φιλολογικι επιμζλεια: Ζλλθ Φιλοκφπρου ΜΙΕΣ, 2014, ςελ. 423 Και ςτισ μζρεσ μασ θ χαμθλι φωνι ποιθτϊν του μεςοπολζμου εξακολουκεί να ακοφγεται επίμονα, ίςωσ γιατί ςυμμεριηόμαςτε πολλζσ από τισ εμπειρίεσ που καταγράφουν: τθν περικωριοποίθςθ των ανκρϊπων, τθν ιςοπζδωςθ αξιϊν, τθ μοναξιά, τον εγκλωβιςμό ςε ρόλουσ και προςωπεία. Ππωσ βιϊνουμε, μαηί με τουσ ποιθτζσ εκείνουσ, τθν αναγκαιότθτα τθσ, ζςτω μάταιθσ, διαμαρτυρίασ, τθσ περιφροφρθςθσ μιασ απλισ κακθμερινότθτασ, τθσ αλλθλεγγφθσ, τθσ ςυνφπαρξθσ. Οι μελοποιιςεισ ποιθμάτων του Καρυωτάκθ, του Άγρα, τθσ Ρολυδοφρθ, του Λαπακιϊτθ, του Ραπανικολάου, του Ανκία, του Σκαρίμπα, του Ουράνθ, του Φιλφρα οι κεατρικζσ παραςτάςεισ, οι κινθματογραφικζσ ταινίεσ, τα λογοτεχνικά κείμενα που εμπνζονται από το ζργο και τθν «καταραμζνθ» ηωι τουσ οι ανκολογίεσ, οι μελζτεσ, οι εκδόςεισ διαρκϊσ πλθκαίνουν και δείχνουν ζνα ζντονο ενδιαφζρον για μια ποίθςθ θ οποία άλλοτε παραγκωνιηόταν ωσ ςτενά υποκειμενικι, ανκελλθνικά απαιςιόδοξθ και παρακμιακι. Μια ποίθςθ που αποτφπωςε εςωτερικά τοπία, αναηιτθςε ςθμεία ςυνάντθςθσ του λόγου με τθ μουςικι αλλά και με τθ ςιωπι, πρόβαλε πάνω ςτθν εξωτερικι πραγματικότθτα τθν ψυχικι διάκεςθ του υποκειμζνου. Ανάμεςα ςτουσ ποιθτζσ αυτισ τθσ ομάδασ -του «νεοςυμβολιςμοφ» ι «μεταςυμβολιςμοφ» τθσ «γενιάσ του Καρυωτάκθ»- ο Τζλλοσ Άγρασ ( ) υπιρξε «ο πιο ςθμαντικόσ ίςωσ μετά τον Καρυωτάκθ αλλά κι αρκετά αδικθμζνοσ για ζνα διάςτθμα απ τθν κριτικι», όπωσ επιςθμαίνει ο κατεξοχιν μελετθτισ του, ο Κϊςτασ Στεργιόπουλοσ. Στισ δφο ςυλλογζσ που παρουςιάηονται εδϊ -Τα Βουκολικά και τα Εγκώμια. Καθημερινζς- διακρίνεται θ ςταδιακι διαμόρφωςθ του ποιθτικοφ του βλζμματοσ και θ ωρίμανςθ τθσ ποιθτικισ του ςυνείδθςθσ. Ο Τζλλοσ Άγρασ (φιλολογικό ψευδϊνυμο του Ευάγγελου Ιωάννου) γεννικθκε ςτθν Καλαμπάκα το 1899 και πζκανε ςτθν Ακινα το Σποφδαςε νομικά ςτο Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, εργάςτθκε ςτο Υπουργείο Γεωργίασ και από το 1927 ςτθν Εκνικι Βιβλιοκικθ. Τθν τελευταία μζρα τθσ Κατοχισ τραυματίςτθκε από αδζςποτθ ςφαίρα και ζνα μινα αργότερα πζκανε από γάγγραινα. Ροιθτισ από τουσ πιο χαρακτθριςτικοφσ τθσ νεορομαντικισ και νεοςυμβολιςτικισ ςχολισ, υπιρξε παράλλθλα δοκιμιογράφοσ και κριτικόσ από τουσ πιο αξιόλογουσ του μεςοπολζμου. Ρλάι ςτθν ποιθτικι του δθμιουργία, τα μελετιματά του για τον Καρυωτάκθ, τον Γρυπάρθ, τον Μαλακάςθ, τον Ραπαδιαμάντθ, θ ςυμβολι του ςτθν ερμθνεία του ζργου του Καβάφθ, οι αιςκθτικζσ αναλφςεισ του, τα δοκίμια και οι βιβλιοκριςίεσ του είναι κείμενα πολφτιμα που κατζχουν ξεχωριςτι κζςθ ςτθ λογοτεχνικι μασ κλθρονομιά. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ

26 Το Μορφωτικό Κδρυμα ςασ προτείνει... Επιλογζσ από πρόςφατεσ εκδόςεισ του Θ φιλοςοφία του Διαφωτιςμοφ Συγγραφζασ: Ernst Cassirer Ειςαγωγι: Gerald Hartung Μετάφραςθ: Αννζτε Φωςβίνκελ Επιςτθμονικι εποπτεία: Γιϊργοσ Ξθροπαΐδθσ Ακινα, ΜΙΕΤ 2013, ςς. 569 Κλεοπάτρα Δίγκα. Διαδρομι. Ηωγραφικι Κείμενα: Κλεοπάτρα Δίγκα, Ανδρζασ Ιωαννίδθσ, Χριςτοσ Λάηοσ, Μάρκα Χριςτοφόγλου Ακινα, ΜΙΕΤ 2014 ςς. 175 με 119 ζγχρωμεσ και α/μ εικόνεσ Πλοσ ο κόςμοσ μια ςκθνι. Θ εποχι του Σαίξπθρ Συγγραφζασ: Frank Kermode Μετάφραςθ: Λιδα Φιλιπποποφλου Ακινα, ΜΙΕΤ 2011 ςς. 281 με 7 ζγχρωμεσ εικόνεσ Θεςςαλονίκθ Οι παλαιότερεσ φωτογραφίεσ, οι πρϊτοι χάρτεσ τθσ περιοχισ ςτακμοφ και λιμανιοφ Συγγραφζασ: Γιάννθσ Επαμεινϊνδασ Ειςαγωγι: Αλζκα Καραδιμου Γερόλυμπου Θεςςαλονίκθ, ΜΙΕΤ 2014 ςς. 135 με 169 ζγχρωμεσ και α/μ εικόνεσ Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο δείκτθσ αυτόσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ ΤΟΜΕΑΣ 2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφι: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ εξετάηει τισ πρακτικζσ του ςχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Management & Liquidity

Credit Risk Management & Liquidity ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Managing Partner Νοζμβριοσ 2012 Credit Risk Management & Liquidity Old Problem New Tools Economist Conferences 1 Η Hellastat δραςτθριοποιείται ςτον τομζα τθσ Διαχείριςησ Πιςτωτικοφ Κινδφνου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Η διανομή Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Διανομή : Όλεσ οι δραςτηριότητεσ που πρζπει να γίνουν για να μεταβιβαςτεί το προϊόν από τον αρχικό παραγωγό / πωλητή ςτον τελικό αγοραςτή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 2 Μια οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Χριςτοσ Κφρκογλου Προϊςτάμενοσ Μονάδασ Βϋ ΕΤΕΚΣ Α. Γενικό πλαίςιο προγράμματοσ Στόχευςθ πολιτικισ και κεςμικό πλαίςιο Ν. 4368

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ Η διαχείριςθ Λογιςτικοφ Γραφείου καλφπτει το ςφνολο των απαιτιςεων του ςφγχρονου λογιςτικοφ γραφείου για τθν ζκδοςθ μθχανογραφθμζνων παραςτατικϊν παροχισ υπθρεςιϊν προσ τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη έργου. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ

Διαχείριςη έργου. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ Διαχείριςη έργου Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ Ανάλυςη Βαςικών εννοιών για τα έργα (1) Τα ζργα υπιρξαν μζροσ τθσ ανκρώπινθσ ηωισ από τθ ςτιγμι που ξεκίνθςε ο πολιτιςμόσ. Η ανάγκθ για οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεταρρυκμίςεισ και Οικονομικι Ανάπτυξθ» 20 Μαρτίου 2014

«Μεταρρυκμίςεισ και Οικονομικι Ανάπτυξθ» 20 Μαρτίου 2014 «Μεταρρυκμίςεισ και Οικονομικι Ανάπτυξθ» 20 Μαρτίου 2014 Ευκφμιοσ Ο. Βιδάλθσ Αντιπρόεδροσ Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδροσ Συμβουλίου ΣΕΒ για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ Ειςαγωγζσ Εξαγωγζσ (χωρίσ καφςιμα) 2001-2013 Πηγή : ΙΟΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7)

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1. Μενοφ... 5 1.1 Αρικμοδείκτεσ.... 5 1.1.1 Δθμιουργία Αρικμοδείκτθ... 6 1.1.2 Αντιγραφι Αρικμοδείκτθ... 11 2. Παράμετροι... 12 2.1.1 Κατθγορίεσ Αρικμοδεικτϊν...

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικόσ υνεταιριςμόσ Κάμιροσ. Ημερίδα : «Οργανώςεισ και ςυμπράξεισ παραγωγών και επιχειρήςεων του αγροτικοφ τομζα»

Αγροτικόσ υνεταιριςμόσ Κάμιροσ. Ημερίδα : «Οργανώςεισ και ςυμπράξεισ παραγωγών και επιχειρήςεων του αγροτικοφ τομζα» Αγροτικόσ υνεταιριςμόσ Κάμιροσ Ημερίδα : «Οργανώςεισ και ςυμπράξεισ παραγωγών και επιχειρήςεων του αγροτικοφ τομζα» Σαυτότθτα - τόχοι Ιςτορικό Λόγοι ίδρυςθσ του υνεταιριςμοφ Ταυτότητα Ο Αγροτικόσ Συνεταιριςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Τι είναι θ κλινικι δοκιμι; Σφμφωνα με το WHO Κάκε ερευνθτικι μελζτθ, θ

Διαβάστε περισσότερα

Building e-greece. Δρ. Τ. Σταμάτθ

Building e-greece. Δρ. Τ. Σταμάτθ Building e-greece Δρ. Τ. Σταμάτθ Η Ψθφιακι Βιομθχανία δείχνει τθν ζξοδο από τθν φφεςθ? Γ. Χαλαβαζθσ, Δημοςιογράφοσ 2 Τί εςτί ψθφιακι κοινωνία? 3 Υπθρεςίεσ Προςτικζμενθσ Αξίασ ςτον Πολίτθ 4 Αποτελεςματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ

4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ Τθν κφρια ευκφνθ για τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ και τθ παρακολοφκθςθ των εκνικϊν ενεργειακϊν ςτόχων ςχετικά με τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015 Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο Μαΰργιώτησ Αντώνησ Σύγχρονο γραφείο Δεν είναι απλϊσ ςφνολο από καρζκλεσ, γραφεία και μθχανζσ Αποτελεί χϊρο όπου οι ςφγχρονοι εργαηόμενοι περνοφν το περιςςότερο χρόνο τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγοί Επικοινωνίας ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΓΑ

Χορηγοί Επικοινωνίας ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΓΑ Χορηγοί Επικοινωνίας ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΓΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ στον θεσμό «ΔΤΡΩΠΑΙΚΑ ΒΡΑΒΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ για το ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΘΗΝΑ ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2015 Ο Πανελλθνιοσ Σφνδεςμοσ Επιχειρθςεων Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου

Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου Διαμορφϊκθκε με διεκνι διαβοφλευςθ το 2014 ςτο πλαίςιο του δικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ EUCoopC Σχζδιο αρ.: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ D.3.3. Επιχειρηςιακόσ οδηγόσ για τη χορήγηςη διδακτικών μονάδων Ευρωπαϊκό φςτημα Βαθμών για την Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Συνεργαςία Τελωνείων Επιχειριςεων για τθν αςφάλεια τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και για τθ διευκόλυνςθ του εμπορίου * Authorised Economic

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 6: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 2: ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου «Unus pro omnibus, omnes pro uno» Όπωσ υποςτιριξε ο Knight (1983) το ςφγχρονο ςχολείο οφείλει να είναι μια ςπουδή ςτην δημοκρατία. Με αυτιν τθν ιδζα ςαν οδθγό,

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλικι Οικονομία. Ιωάννθσ Ε. Νικολάου Τμιμα Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ

Κυκλικι Οικονομία. Ιωάννθσ Ε. Νικολάου Τμιμα Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ Κυκλικι Οικονομία Ιωάννθσ Ε. Νικολάου Τμιμα Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ Product design ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΝΟΤΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ

Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ Κοςτολόγηςησ ςτην εφαρμογή Λογιςτική Διαχείριςη τησ Business. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Σιμανςθ CE ςτισ βιομθχανίεσ κεραμοποιίασ

Σιμανςθ CE ςτισ βιομθχανίεσ κεραμοποιίασ Σιμανςθ CE ςτισ βιομθχανίεσ κεραμοποιίασ Ο νζοσ κανονιςμόσ EU305/2011 Με τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ ΚΥΑ 15914/340/20-7-2007 (ΦΕΚ 1557/Β/17-8-2007), κακορίςτθκαν οι προχποκζςεισ για τθ Σιμανςθ CE ςτα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΓΠΠ και το ζργο CivPro του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ INTERREG IVC

Η ΓΓΠΠ και το ζργο CivPro του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ INTERREG IVC Η ΓΓΠΠ και το ζργο CivPro του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ INTERREG IVC 1. τα 30 χρόνια ιςτορίασ του κεςμοφ των ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων INTERREG, θ Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ είναι η πρϊτη κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτθ Εμπειρογνωμοςφνθσ για τθ διερεφνθςθ εφαρμογισ δράςεων μζςω του JESSICA ςτθν Περιφζρεια Δστικής Ελλάδας

Μελζτθ Εμπειρογνωμοςφνθσ για τθ διερεφνθςθ εφαρμογισ δράςεων μζςω του JESSICA ςτθν Περιφζρεια Δστικής Ελλάδας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Μελζτθ Εμπειρογνωμοςφνθσ για τθ διερεφνθςθ εφαρμογισ δράςεων μζςω του JESSICA ςτθν Περιφζρεια Δστικής Ελλάδας Αντώνης Αβρανάς, LOGOTECH

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Καλωςιλκατε ςτο Watershop! Κάντε μια υγιι επιλογι για ζνα επιτυχθμζνο επαγγελματικό μζλλον ςιμερα! Σασ καλωςορίηουμε ςτον κόςμο του δικτφου Watershop! Η αλυςίδα μασ προςφζρει

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα