Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015"

Transcript

1 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων γίνεται με ςεβαςμό ςτον επαγγελματία εκπαιδευόμενο τον οποίο Αφουγκραηόμαςτε, με ςτόχο να Ανταποκρινόμαςτε ςτισ ανάγκεσ του και μαηί να Αναπτυςςόμαςτε. Α. Στο εκπαιδευτικό πλάνο του 2 ου εξαμινου ςυνεχίηουμε να υλοποιοφμε Εκπαιδευτικζσ Ημερίδεσ που αφοροφν Προγράμματα Γενικϊν Αςφαλίςεων Εργαςτιρια Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων Προετοιμαςία υποψθφίων Εξετάςεων Πιςτοποίθςθσ (επίπεδο Αϋ) τθσ ΤτΕ Στον τρόπο λειτουργιάσ του My Spot Επιμορφωτικζσ θμερίδεσ ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ Β. Επίςθσ εναρμονίςαμε τθν εκπαιδευτικι μασ πολιτικι που επιτυχθμζνα ακολουκοφμε τα τελευταία χρόνια ςφμφωνα με τα νζα δεδομζνα που ορίηονται από το κεςμικό πλαίςιο (απόφαςθσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ ΤτΕ υπ αρικ. 45/ ). Με αυτό το δεδομζνο, ολοκλθρώκθκε με επιτυχία θ αξιολόγθςθ τριών ςεμιναρίων που αφοροφν τθν «Επανεκπαίδευςθ και επαναπιςτοποίθςθ των (αντ)αςφαλιςτικών διαμεςολαβθτών», από τθν «Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Σεμιναρίων Επαναπιςτοποίθςθσ για τθν Αςφαλιςτικι Διαμεςολάβθςθ» τθσ ΤτΕ,. ΟΙ ενότθτεσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςυνολικισ διάρκειασ 31 ωρών, που εγκρίκθκαν, καλφπτουν και τουσ τρεισ τομείσ ςτουσ οποίουσ αφορά θ (επαν)εκπαίδευςθ που είναι οι ακόλουκοι: (α) Τομζασ Α: Προϊόντα τα οποία ο εκπαιδευόμενοσ προωκεί ςτθν αγορά. «Ρροϊόντα Κλάδου Ζωισ». Διάρκειασ 12 ωρϊν (Αρικμόσ ζγκριςθσ ςεμιναρίου ) (β) Τομζασ Β: Θεςμικά κζματα τθσ αςφαλιςτικισ αγοράσ. «Ξζπλυμα Χριματοσ & Χρθματοδότθςθ Τρομοκρατίασ». Διάρκειασ 3 ωρϊν (Αρικμόσ ζγκριςθσ ςεμιναρίου ) (γ) Τομζασ Γ: Ανάπτυξθ ατομικϊν δεξιοτιτων και ικανοτιτων. «Συμβουλευτικι Ρώλθςθ». Διάρκειασ 16 ωρϊν (Αρικμόσ ζγκριςθσ ςεμιναρίου ) Σφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ, θ επανεκπαίδευςθ ςυνεπάγεται υποχρζωςθ του εγγεγραμμζνου ςτο Μθτρϊο διαμεςολαβθτι να επικαιροποιεί τθν αςφαλιςτικι του γνϊςθ και επαγγελματικι επάρκεια. Στθν πράξθ θ υποχρζωςθ επανεκπαίδευςθσ υλοποιείται με τθ μορφι ςεμιναρίων και επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ τεςτ και πιςτοποιείται μζςω τθσ χοριγθςθσ βεβαιϊςεων περάτωςθσ των ςχετικϊν ςεμιναρίων. Οι βεβαιϊςεισ αυτζσ, μαηί με τα Πιςτοποιθτικά Γνϊςεων που ορίηει θ πράξθ 16/2013, αποτελοφν πλζον τα νόμιμα αποδεικτικά κατοχισ των απαιτοφμενων γνϊςεων κατά το άρκρο 4 του π.δ.190/06 για τθν εγγραφι και για τθ διατιρθςθ τθσ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο των αςφαλιςτικϊν διαμεςολαβθτϊν.

2 Τα ςυγκεκριμζνα ςεμινάρια που περιλαμβάνονται ςτο Πρόγραμμα Εκπαίδευςθσ τθσ Εταιρίασ μασ, αξιολογικθκαν από τθν Επιτροπι του άρκρου 6 παρ.5 τθσ ΠΕΕ45/ (ΦΕΚ Β 3350/ ) ωσ κατάλλθλα για τθν επανεκπαίδευςθ και επαναπιςτοποίθςθ των αςφαλιςτικϊν διαμεςολαβθτϊν. Στθν ERB Αςφαλιςτικι πιςτεφουμε ςτθ ςθμαςία τθσ επιμόρφωςθσ των ςυνεργατϊν μασ, γι αυτό και επενδφουμε ςε εκπαιδευτικζσ δράςεισ ευζλικτεσ και προςαρμοςμζνεσ ςτο κεςμικό πλαίςιο ςτα νζα δεδομζνα και τισ ανάγκεσ ςασ. Με βαςικι επιδίωξθ τθ διατιρθςθ και ανάπτυξθ ενόσ επιλεγμζνου, καλά εκπαιδευμζνου, αλλά και εναρμονιςμζνου με τισ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ δικτφου ςυνεργατών, θ Εταιρεία αποφάςιςε να παρζχει το πρόγραμμα «Επανεκπαίδευςθ και επαναπιςτοποίθςθ των (αντ)αςφαλιςτικών διαμεςολαβθτών» του ζτουσ 2015, χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ των ςυμμετεχόντων. ΣΚΟΡΟΣ Για το ςχεδιαςμό του Εκπαιδευτικοφ πλάνου, λάβαμε υπ όψιν: τισ εξελίξεισ τθσ Αςφαλιςτικισ αγοράσ και τα νζα δεδομζνα (απόφαςθσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ ΤτΕ υπ αρικ. 45/ που αφορά τθ διαδικαςία επαναπιςτοποίθςθσ ) τα αιτιματά ςασ για εκπαιδευτικά κζματα που ςασ ενδιαφζρουν το ιδιαίτερο ενδιαφζρον με το οποίο αγκαλιάςατε τα Εργαςτιρια Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων («Γινόμαςτε ακόμα καλφτεροι») τθν ανάγκθ ςτιριξθσ των ςυνεργατϊν και εκτόσ Ακινασ με εκπαιδευτικζσ δράςεισ τθν ανάγκθ υποςτιριξθσ νζων αςφαλιςτικϊν διαμεςολαβθτϊν που επικυμοφν να πάρουν τα απαραίτθτα εφόδια για το ξεκίνθμά τουσ ςτο χϊρο Ανταποκρινόμαςτε: για να καλφψουμε τα παραπάνω, εντάξαμε ςτισ τακτικζσ εκπαιδεφςεισ εκπαιδευτικζσ δράςεισ «Επανεκπαίδευςθσ και επαναπιςτοποίθςθσ των (αντ)αςφαλιςτικϊν διαμεςολαβθτϊν», και ςτουσ τρεισ τομείσ. Επιπλζον εμπλουτίηουμε τα εργαςτιρια ανάπτυξθσ δεξιοτιτων με νζα κεματολογία. Εντάςςουμε τακτικζσ Ημερίδεσ «Επανεκπαίδευςθσ και επαναπιςτοποίθςθσ των (αντ)αςφαλιςτικϊν διαμεςολαβθτϊν» ςε Θεςςαλονίκθ, Λάριςα, Ξάνκθ Πάτρα και Κριτθ. Θζλοντασ να ςυμβάλλουμε ςτθν ανάπτυξθ των ςυνεργατϊν ςυνεχίηουμε με Εξειδικευμζνεσ Ημερίδεσ ςε κζματα με ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τισ οποίεσ κα ενθμερϊνεςτε εκ των προτζρων ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα. Πιο ςυγκεκριμζνα:

3 Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ Σεπτζμβριο σ Οκτώβριοσ Νοζμβριοσ Δεκζμβριοσ Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ Σεπτζμβριοσ Οκτώβριοσ Νοζμβριοσ Δεκζμβριοσ Συνοπτικό Ρλάνο Τακτικών Ημερίδων ςτθν Ακινα Ρρόγραμμα Επαναπιςτοποίθςθσ ( Τομζασ Α - Ρρογράμματα κλάδου Ζωισ) Ρρόγραμμα Επαναπιςτοποίθςθσ (Τομζασ Β - «Ξζπλυμα Χριματοσ & Χρθματοδότθςθ τρομοκρατίασ») Ρρόγραμμα Επαναπιςτοποίθςθσ (Τομζασ Γ - Τεχνικζσ Ρωλιςεων Συμβουλευτικι Ρώλθςθ) Για να μιλάμε τθν ίδια γλώςςα! Γνωριμία ςυνεργατών ςτον τρόπο λειτουργιάσ του My Spot. Γινόμαςτε ακόμα καλφτεροι! Εργαςτιρια Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 1 Πτι πρζπει να ξζρω για τα Αςφαλιςτικά Ρρογράμματα! Γνωριμία με τα Αςφαλιςτικά προγράμματα Γενικών Αςφαλίςεων Ρρόγραμμα Ρροετοιμαςίασ Εξετάςεων Ριςτοποίθςθσ (επίπεδο Α ) Επιμορφωτικζσ θμερίδεσ ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Ρανεπιςτθμίου Ρειραιώσ Για τισ ημερομηνίεσ και τη θεματολογία θα ςταλεί ηλεκτρονικά εγκφκλιοσ Συνοπτικό Ρλάνο Τακτικών Ημερίδων ςυνεργατών εκτόσ Αττικισ Ρρόγραμμα Επαναπιςτοποίθςθσ ( Τομζασ Α - Ρρογράμματα κλάδου Ζωισ) Για ην υλοποίηςη του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ βαςική προχπόθεςη αποτελεί η φπαρξησ ικανοποιητικοφ αριθμοφ ςυμμετεχόντων 1 Η ενότητα αυτή υλοποιείται και ςε ςυνεργαςίασ με Εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ τησ Εταιρείασ Ακολουκεί αναλυτικό πρόγραμμα Τακτικών Ημερίδων ςτθν Ακινα & εκτόσ Ακθνών

4 14,17,22,28 Ρζμπτη 3,7,15 F.U Τετάρτη 16/9 21/9 28/9 5/10 12/10 19/10 26/10 Τετάρτη 4/11 Ρζμπτη 12/11 16/11 23/11 7/12 Τετάρτη 9/12 Ρρόγραμμα Τακτικών Εκπαιδευτικών Ημερίδων ςτην Αθήνα ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Ρρόγραμμα Ρροετοιμαςίασ Εξετάςεων Ριςτοποίηςησ (επίπεδο Α ) ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2015 Ρρόγραμμα Ρροετοιμαςίασ Εξετάςεων Ριςτοποίηςησ (επίπεδο Α ) (Τομζασ Γ - Τεχνικζσ Ρωλήςεων Συμβουλευτική Ρώληςη) 1 η ενότητα ( Τομζασ Α -Ρρογράμματα κλάδου Ζωήσ) Πτι πρζπει να ξζρω για τα Αςφαλιςτικά Ρρογράμματα! Γνωριμία με τα Αςφαλιςτικά προγράμματα Γενικών Αςφαλίςεων ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2015 Γινόμαςτε ακόμα καλφτεροι! Εργαςτήρια Δεξιοτήτων. Θζμα: Αξιοποιώντασ τη «μη λεκτική» επικοινωνία (γλώςςα ςώματοσ) ςτισ πωλήςεισ (Τομζασ Γ - Τεχνικζσ Ρωλήςεων Συμβουλευτική Ρώληςη) 2η ενότητα ( Τομζασ Α -Ρρογράμματα κλάδου Ζωήσ) (Τομζασ Β - «Ξζπλυμα Χρήματοσ & Χρηματοδότηςη τρομοκρατίασ») ΝΟΕΜΒΙΟΣ 2015 Πτι πρζπει να ξζρω για τα Αςφαλιςτικά Ρρογράμματα! Γνωριμία με τα Αςφαλιςτικά προγράμματα Γενικών Αςφαλίςεων ( Τομζασ Α Ρρογράμματα κλάδου Ζωήσ) (Τομζασ Γ - Τεχνικζσ Ρωλήςεων Συμβουλευτική Ρώληςη) 3 η ενότητα Γινόμαςτε ακόμα καλφτεροι! Εργαςτήρια Δεξιοτήτων. Θζμα: Αποτελεςματικζσ Διαπραγματεφςεισ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2015 (Τομζασ Γ - Τεχνικζσ Ρωλήςεων Συμβουλευτική Ρώληςη) 4η ενότητα Υλοποίηςη Εκπαίδευςη Πωλήςεων Διεφθυνςη Κανονιςτικήσ Συμμόρφωςησ Εκπαίδευςη Πωλήςεων (Ρρογράμματα κλάδου Ζωήσ Εκπαίδευςη Πωλήςεων

5 Ρρόγραμμα Τακτικών Εκπαιδευτικών Ημερίδων εκτόσ Αθηνών Κρήτη Ρζμπτη 17/9 Λάριςα Τρίτη 22/9 Θεςςαλονίκη Τετάρτη 23/9 Ξάνθη Ρζμπτη 24/9 Ράτρα Τετάρτη 14/10 Κρήτη Τετάρτη 18/11 Λάριςα Τρίτη 24/11 Θεςςαλονίκη Τετάρτη 25/11 Ξάνθη Ρζμπτη 26/11 Ράτρα Τετάρτη 2/12 ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2015 ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2015 ΝΟΕΜΒΙΟΣ 2015 ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2015 Πωλήςεων Πωλήςεων Πωλήςεων Πωλήςεων Εξειδικευμζνεσ Ημερίδεσ που διεξάγονται ςε Ακινα ι/και Θεςςαλονίκθ Οι Εξειδικευμζνεσ Ημερίδεσ είναι ανοιχτζσ Ημερίδεσ, ειδικά ςχεδιαςμζνεσ να καλφπτουν κζματα γενικότερου ενδιαφζροντοσ τθσ Αςφαλιςτικισ Αγοράσ. Τζτοιεσ Ημερίδεσ υλοποιοφνται ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ και ειςθγθτζσ κακθγθτζσ του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ του Πανεπιςτθμίου, με ανεξάρτθτουσ εκπαιδευτικοφσ φορείσ, καταξιωμζνα ςτελζχθ τθσ Αςφαλιςτικισ Αγοράσ και ανϊτερα ςτελζχθ τθσ ERB Αςφαλιςτικισ. Η ενθμζρωςι ςασ για τθ κεματολογία αλλά και τισ θμερομθνίεσ διεξαγωγισ των Εξειδικευμζνων Ημερίδων του 2 ου εξαμινου του 2015 κα γίνεται ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα πριν τθν εκάςτοτε διεξαγωγι, μζςω εγκυκλίου που κα ςασ αποςτζλλουμε θλεκτρονικά. Εκπαιδευτικζσ ςυναντιςεισ ςε Επιλεγμζνα Γραφεία Συνεργατών Σε ςυνεργαςία με επιλεγμζνα γραφεία ςυνεργατϊν παρζχουμε πακζτο εκπαιδευτικϊν ςυναντιςεων που απευκφνεται αποκλειςτικά ςε ςυνεργάτεσ του εκάςτοτε γραφείου. Η κεματολογία περιλαμβάνει: i. Προϊοντική Εκπαίδευςη, Ζωή / Γενικζσ ii. iii. iv. Συμβουλευτική Πώληςη Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ειδικά ςεμινάρια Η διαμόρφωςθ του προγράμματοσ γίνεται ςε ςυνεργαςία με τα επιλεγμζνα γραφεία, ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και τουσ ςτόχουσ του εκάςτοτε γραφείου.

6 Ρρόγραμμα Ρροετοιμαςίασ Εξετάςεων Ριςτοποίθςθσ Το πρόγραμμα απευκφνεται αποκλειςτικά ςε ςυνεργάτεσ τθσ ERB Αςφαλιςτικι που επικυμοφν να αναπτφξουν τισ εργαςίεσ τουσ με νζουσ αςφαλιςτικοφσ ςυμβοφλουσ ι για τθν (υποχρεωτικι) πιςτοποίθςθ υπαλλιλων τουσ που εμπλζκονται ςτθν αςφαλιςτικι διαμεςολάβθςθ. Η ενθμζρωςι ςασ για το Πρόγραμμα Προετοιμαςίασ Εξετάςεων Πιςτοποίθςθσ κα γίνει μζςω εγκυκλίου που κα ςασ αποςτζλλουμε θλεκτρονικά ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα πριν τθν εκάςτοτε διεξαγωγι. Χριςιμεσ Οδθγίεσ Για να δθλϊςετε τθ ςυμμετοχι ςασ ςε κάποια κεματικι ενότθτα είναι απαραίτθτο να μασ αποςτείλετε ςυμπλθρωμζνο με τα ςτοιχεία ςασ το ζντυπο «Αίτθςθ Συμμετοχισ», το αργότερο ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία που ζχει τεκεί από τον Τομζα Εκπαίδευςθσ. Στθν Αναγγελία του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ (ςεμιναρίου) αναφζρεται θ καταλθκτικι θμερομθνία που ζχει τεκεί από τον Τομζα Εκπαίδευςθσ Η ενθμζρωςθ προσ τθν Εταιρεία πραγματοποιείται με τθν αποςτολι ςυμπλθρωμζνθσ αίτθςθ ςυμμετοχισ ι ςυμπλθρωμζνθσ κατάςταςθσ ςυμμετεχόντων ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ ( ) Βλάςθσ Γαδ ι ( ) Ηλίασ Μπαλάςθσ. Σε περίπτωςθ που θ εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ γνωςτοποιθκεί εκπρόκεςμα ο ςυνεργάτθσ δεν κα μπορεί να ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα. Υπενκυμίηουμε ότι οι ζγκαιρεσ δθλϊςεισ ςυμμετοχισ διευκολφνουν τον καλφτερο προγραμματιςμό των ςυναντιςεων κακϊσ τθρείται ςειρά προτεραιότθτασ. Κριτιρια επιλογισ ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ «Επανεκπαίδευςθ και επαναπιςτοποίθςθ των (αντ)αςφαλιςτικϊν διαμεςολαβθτϊν». Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ρρόγραμμα Επαναπιςτοποίθςθσ απευκφνεται ςε όλεσ οι κατθγορίεσ διαμεςολαβθτϊν ςφμφωνα με τθν ΠΕΕ 16/21/5/2013 (κατόχουσ Πιςτοποιθτικϊν Τφπου Α, Τφπου Βϋ, Τφπου Γϋ, Τφπου Δ, κακϊσ και υπαλλιλουσ τουσ, κατόχουσ Πιςτοποιθτικοφ Τφπου Α ), ςυμπεριλαμβανομζνων (ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων) των μελϊν τθσ διοίκθςθσ, τα οποία διαχειρίηονται δραςτθριότθτεσ διαμεςολάβθςθσ κακϊσ και των υπαλλιλων τουσ που ςυμμετζχουν άμεςα ςε αυτζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 4 παρ. 4 παρ.α) και β) του π.δ.190/2006. Ωσ κριτιριο επιλογισ ορίηεται θ ενεργι ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με τθν Εταιρεία εν ιςχφ άδεια του Επαγγελματικοφ Επιμελθτθρίου θ θμερομθνία αίτθςθσ τθσ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». Ταχ. Διεφθυνςη : Κ. Ραλαιολόγου 9 ΚΑΒΑΛΑ : 5/2/2015 Ταχ. Κώδικασ : 65403, Καβάλα Τηλζφωνο : 2510232211 Α.ΡΩΤ.: 68 Φαξ : 2510232217 E-mail: info@pnoi-kavala.com Http: www.pnoikavala.gr Πληροφορίεσ : Ψυροφκθ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ.... 3 ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ....

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΑΣ & ΙΕΚ Ακινα, 22/8/2014 Α. Ρ. : 18019 ΡΟΣ: Αποδζκτεσ Ρ.Δ. Ταχ. Δ/νςθ: Λ. Αμαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Είναι ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα