ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔ ΙΑΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔ ΙΑΣΜΟΣ"

Transcript

1 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης Δ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Επιχειρησιακό Σχέδιο, Φάση Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔ ΙΣΜΟΣ Νόµος 3852/2010, Πρόγραµµα Καλλικράτης ΕΚΔΟΣΗ

2 ΕΝΟΤΗΤ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κεφάλαιο 2.1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΣΜΟΣ ΣΧΕ Ι ΡΣΗΣ (ΣΤΟΧΟΙ ΚΙ ΡΣΕΙΣ) Στην ενότητα που προηγείται παρουσιάζεται η φάση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του δήµου Βόλου, δηλαδή το Στρατηγικό Σχέδιο αυτού και των Νοµικών Προσώπων του, το οποίο περιλαµβάνει το όραµα και τις πολιτικές επιλογές για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιοχής και τελικά εξειδικεύεται σε Άξονες, Μέτρα και Στόχους. Το Στρατηγικό Σχέδιο εγκρίθηκε σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται από τη νοµοθεσία και τον Οδηγό Εφαρµογής Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ήµων, που εξέδωσε η ΕΕΤ.Ε. Συγκεκριµένα η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου από την Εκτελεστική Επιτροπή µε την αρ. 18/ απόφασή της. Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου από το ηµοτικό Συµβούλιο µε την αρ. 594/ απόφασή του, µετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου στη ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης (στις ), καθώς και µέσω των διαθέσιµων συστηµάτων και διαδικασιών επικοινωνίας. Σύνοψη των συµπερασµάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενηµέρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής και των αρµόδιων. Εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Εκτελεστική Επιτροπή, µε βάση τα συµπεράσµατα της διαβούλευσης, θα γίνει αναθεώρηση σηµείων του Στρατηγικού Σχεδίου. Μετά την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου του ήµου, καταρτίζεται το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την επίτευξη κάθε Στόχου του Στρατηγικού Σχεδίου. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα περιλαµβάνει Άξονες, Μέτρα, Στόχους, όπως έχουν διαµορφωθεί στη φάση κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου, και δράσεις που εξειδικεύουν τη στρατηγική του ήµου. Συγκεκριµένα, οι τέσσερις άξονες είναι: 1ος Άξονας: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 2ος Άξονας: Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισµός-θλητισµός 1

3 3ος Άξονας: Τοπική Οικονοµία-πασχόληση 4ος Άξονας: Βελτίωση της ιοικητικής Ικανότητας του ήµου Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα καταρτίζεται από τη Προγραµµατισµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, σε συνεργασία µε τις Υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για τα αντίστοιχα Μέτρα και Στόχους. Οι υπηρεσίες του ήµου και των Νοµικών του Προσώπων, αφού λάβουν υπόψη τους το εγκεκριµένο κείµενο στρατηγικού σχεδιασµού, το κείµενο µε τα συµπεράσµατα από τις διαδικασίες διαβούλευσης και τις προτάσεις των υπηρεσιών προτείνουν τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων. Για την επίτευξη των στόχων του κάθε µέτρου σχεδιάζεται σειρά δράσεων, τόσο τοπικής ανάπτυξης όσο και εσωτερικής ανάπτυξης. Οι δράσεις είναι δυνατό να είναι κατηγορίες έργων ή µεγάλα έργα ή να είναι νέες συνεχείς λειτουργίες των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης. Τέλος, επισηµαίνεται ότι τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα των ήµων, για την πρώτη θητεία των ΟΤ µετά τη διοικητική µεταρρύθµιση, έχουν 3ετή διάρκεια ( ). Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζεται αναλυτικά το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ήµου Βόλου και των Νοµικών του Προσώπων, που περιλαµβάνει το χρονικό και τον οικονοµικό προγραµµατισµό των δράσεων για την τριετία ανά Άξονα, Μέτρο και Στόχο. Έγινε προσπάθεια ώστε οι δράσεις που περιγράφονται να είναι εφικτές από άποψη χρηµατοδότησης, δεδοµένης της αβέβαιης οικονοµικής κατάστασης της χώρας και κατά συνέπεια και των εσόδων (τακτικών και έκτακτων) του δήµου. Σηµειώνεται ότι ο προγραµµατισµός των δράσεων των Νοµικών Προσώπων παρουσιάζεται σε διακριτούς πίνακες, όπως αυτοί εγκρίθηκαν από τα ιοικητικά τους Συµβούλια στο Παράρτηµα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Τέλος, υιοθετούνται αντιπροσωπευτικοί δείκτες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, σε σχέση µε την επίτευξη και την πρόοδο υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί, για τον εντοπισµό καθυστερήσεων ή αστοχιών και την εισήγηση για λήψη αποφάσεων και υλοποίησης ενεργειών ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού Προγράµµατος. 2

4 Κεφάλαιο 2.2: ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΣΕΩΝ Μετά την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου από το ηµοτικό Συµβούλιο και την παρουσίασή του στη ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης, η Προγραµµατισµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών απέστειλε έγγραφο σε όλες τις /νσεις και υτοτελή Τµήµατα του ήµου, προκειµένου να συµπληρώσουν και να αποστείλουν τα ειδικά έντυπα που προέβλεπε ο Οδηγός του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της ΕΕΤ. Η Προγραµµατισµού επεξεργάστηκε τις δράσεις που συγκεντρώθηκαν, τις ιεράρχησε και έπειτα τις οµαδοποίησε, σύµφωνα µε τους Άξονες, τους Στόχους και τα Μέτρα που είχαν τεθεί από το εγκεκριµένο Στρατηγικό Σχέδιο ράσης του ήµου Βόλου για να υπάρξει µία συγκεντρωτική εικόνα των δράσεων του ήµου συνολικά. Γενικά, η επιλογή και η επεξεργασία των δράσεων διενεργήθηκε µε βασικά κριτήρια το βαθµό συµβολής της κάθε δράσης στην επίτευξη των στόχων και την εφαρµογή των προτεραιοτήτων του Στρατηγικού Σχεδίου του ήµου Βόλου ώστε το σύνολο τους να συγκροτούν το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου. Τα Νοµικά Πρόσωπα (ΚΕΚΠ- ΙΕΚ, ΟΕΠΠ- Η.ΠΕ.ΘΕ.,.ΝΕ.ΒΟ) και η ΕΥΜΒ συµπλήρωσαν αντίστοιχα τους προβλεπόµενους από τον Οδηγό της Ε.Ε.Τ... πίνακες µε στόχους, µέτρα και δράσεις οι οποίοι, αφού ψηφίστηκαν από τα ιοικητικά τους Συµβούλια, απεστάλησαν στην Προγραµµατισµού. Οι σχετικές αποφάσεις των Νοµικών Προσώπων του ήµου επισυνάπτονται στο σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου κατά την υποβολή του από την Εκτελεστική Επιτροπή στο ηµοτικό Συµβούλιο για την τελική έγκρισή του. Η Προγραµµατισµού σύνταξε συνολικό πίνακα δράσεων (Πίνακας 10) που περιλαµβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία για κάθε δράση (ανά άξονα, µέτρο και στόχο): κωδικός αριθµός και τίτλος δράσης κατηγορία της δράσης (σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση που περιλαµβάνεται στον Οδηγό και αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω) προτεραιότητα της δράσης χωροθέτηση της δράσης (σύνολο του ήµου, δηµοτική ή τοπική κοινότητα, οικισµός, κλπ.) χαρακτηρισµό της δράσης ως συνεχιζόµενη ή νέα χαρακτηρισµό της δράσης ως ενέργεια ή επένδυση/έργο αρµόδια υπηρεσία υπηρεσία υλοποίησης της δράσης 3

5 εµπλεκόµενες υπηρεσίες χρονοδιάγραµµα ανά έτος (για την τριετία ) προϋπολογισµό και κατανοµή εσόδων (κατ έτος και στο σύνολο) πηγή χρηµατοδότησης (αναφέρονται παρακάτω οι πηγές χρηµατοδότησης του ήµου µας). Στο πεδίο Κατηγορία ράσης περιγράφεται ο χαρακτηρισµός της δράσης ως: 1. Nέες συνεχείς λειτουργίες των και Νοµικών προσώπων του ήµου 2. Νέα έργα τεχνικών, οικονοµικών και κοινωνικών υποδοµών 3. Συνεχιζόµενα έργα τεχνικών, οικονοµικών και κοινωνικών υποδοµών 4. Μελέτες Έρευνες 5. ράσεις κατάρτισης / ενηµέρωσης 6. Προσλήψεις προσωπικού 7. ράσεις βελτίωσης της οργάνωσης / διοίκησης 8. Προµήθειες Η/Μ εξοπλισµού και οχηµάτων 9. ράσεις µηχανοργάνωσης / αξιοποίησης ΤΠΕ 10. ράσεις απόκτησης γης 11. Κατασκευή ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων 12. ράσεις δηµοσιότητας / πληροφόρησης / ευαισθητοποίησης 13. νάπτυξη συνεργασιών µε άλλους φορείς 14. Κανονιστικές ρυθµίσεις 15. ράσεις βελτίωσης της οικονοµικής κατάστασης 16. ράσεις διαδηµοτικής και υπερτοπικής σηµασίας που πρέπει να υλοποιηθούν από άλλους φορείς 17. Άλλη κατηγορία (απαιτείται διευκρίνιση) Στο πεδίο πηγή χρηµατοδότησης επιλέχθηκε µία ή περισσότερες από τις παρακάτω πηγές: ΝΤΠΟ ΟΤΙΚ-Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤ (ΣΤ και ΣΤ Σχολείων) 4

6 ΘΗΣΕΣ ΕΣΠ (τοµεακά επιχειρησιακά προγράµµατα και ΠΕΠ Θεσσαλίας) ΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΤΟ ΟΤΗΣΗΣ (περιλαµβάνει πόρους του Προγράµµατος Life, του Υπουργείου Εσωτερικών, ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, για διάφορες έκτακτες ανάγκες όπως θεοµηνίες, πολιτική προστασία κλπ., του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων για τις συντηρήσεις σχολικών κτιρίων, του ευρωπαϊκού προγράµµατος JESSICA, του Πράσινου Ταµείου, κτλ) ΝΕΙ Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι έχουν δηµιουργηθεί τρεις επιπλέον ξεχωριστοί πίνακες, σε σχέση µε αυτούς που περιγράφονται στον οδηγό: ο Πίνακας 10γ (Πίνακας υλοποιούµενων έργων χωρίς πλήρως εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση), ο Πίνακας 10δ (Πίνακας σηµαντικών αναπτυξιακών έργων) και ο Πίνακας 10ε (Πίνακας προτεινόµενων έργων για χρηµατοδότηση µέσω JESSICA). Ο πρώτος περιλαµβάνει έργα και δράσεις, κυρίως περιφερειακών ηµοτικών Ενοτήτων, τα οποία είναι είτε ολοκληρωµένα και µη αποπληρωµένα, είτε µε µη ολοκληρωµένο φυσικό αντικείµενο, και τα οποία δεν έχουν εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση. Γενικά, από τον πίνακα αυτό προκύπτει ότι υπάρχουν έργα προϋπολογισµού ,70, για τα οποία ο ήµος Βόλου θα πρέπει να κάνει ενέργειες για να εξασφαλίσει πόρους π.χ. είτε µε δανεισµό, είτε µε εξεύρεση πόρων από άλλα προγράµµατα. Η κατανοµή του προϋπολογισµού αυτών των έργων ανά έτος και άξονα φαίνεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί. Προϋπολογισµός έργων χωρίς πλήρως εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση, ανά έτος και άξονα ΕΤΟΣ ΞΟΝΣ 1 ΞΟΝΣ 2 ΞΟΝΣ 3 ΞΟΝΣ 4 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , , , , , ΣΥΝΟΛ ΠΕΝΤΕΤΙΣ , , , , ,70 Πηγή: Πίνακας 10γ 5

7 Στον δεύτερο πίνακα (Πίνακας 10δ: Σηµαντικά ναπτυξιακά Έργα) καταγράφονται δράσεις οι οποίες έχουν ορίζοντα υλοποίησης τέτοιον, που ξεπερνά τον προγραµµατισµό του παρόντος Σχεδίου, ωστόσο θεωρούνται κρίσιµες, ως προς την σηµαντικότητα τους, για το ήµο Βόλου. Πολλές από αυτές προκύπτουν από τη µελέτη του Ρυθµιστικού Σχεδίου Βόλου και τη µελέτη του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου Βόλου. Γενικά πρόκειται για δράσεις που στηρίχθηκαν από τους τοπικούς φορείς και τις ηµοτικές ρχές. Η αναφορά σε αυτές γίνεται µε αντικειµενικό σκοπό την ωρίµανσή τους, αρχικά ως καίριες παρεµβάσεις προτάσεις και έπειτα τη δροµολόγηση της υλοποίησης τους σε χρόνους πραγµατικούς και µε συγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο, υπηρετώντας σαφείς αναπτυξιακούς στόχους και στηρίζοντας Στρατηγικές επιλογές του ήµου Βόλου, όπως η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η στήριξη της τοπικής οικονοµίας και απασχόλησης, η ανάδειξη και προβολή της ταυτότητας της περιοχής, καθώς επίσης και η επιδίωξη για ανάδειξη του Βόλου (µαζί µε τη Λάρισα ως δίπολο), ως ο τρίτος πόλος ανάπτυξης της χώρας, µετά την θήνα και τη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο Πίνακας 10 που περιλαµβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες του ήµου για την επόµενη τριετία ανά άξονα παρέµβασης και έπειτα ακολουθούν οι πίνακες υλοποιούµενων έργων χωρίς πλήρως εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση (Πίνακας 10γ), σηµαντικών αναπτυξιακών έργων (Πίνακας 10δ) και προτεινόµενων έργων για χρηµατοδότηση µέσω JESSICA (Πίνακας 10ε). Λόγω του ιδιαίτερα µεγάλου µεγέθους του Πίνακα 10, η παρουσίαση των σχεδιαζόµενων έργων γίνεται σε δύο επιµέρους πίνακες. Στον πρώτο πίνακα (10α) παρουσιάζεται, το µέτρο και η δράση, στην οποία εντάσσεται η δραστηριότητα, η χωροθέτηση, οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες και φορείς, καθώς και ιεράρχηση και ο χαρακτηρισµός του έργου. Στον δεύτερο πίνακα (10β), περιλαµβάνεται ο χρονικός και οικονοµικός προγραµµατισµός καθώς και η συνέργεια µε άλλες δράσεις του σχεδίου. Σηµειώνεται ότι στις περιπτώσεις που κάποια από τα στοιχεία του Πίνακα 10 δεν απεικονίζονται και είναι ελλιπή, συνεπάγεται ότι δεν έχουν συµπληρωθεί από τις αντίστοιχες αρµόδιες διευθύνσεις. κολουθούν οι Πίνακες 10α, 10β, 10γ, 10δ, 10ε. 6

8 ΠΙΝΚΣ_10α: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΣΜΟΣ ΞΟΝΣ 1 : ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΚΙ ΠΟΙΟΤΗΤ ΖΩΗΣ Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Τίτλος 1.1 Μέτρο Στόχος ράση ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Προστασία και διαχείριση υδάτινων πόρων ποφόρτιση χειµάρρου Κραυσίνδωνα από όµβρια ύδατα του αστικού ιστού και συλλογή εκτροπή εκβολή αυτών στη θάλασσα Συνοπτική Περιγραφή Νέα / Κατηγορί Συνεχιζόµ α ράσης ενη (Ν/Σ) Χωροθέτησ η 3 Σ Βόλου Ενέργεια/ Επένδυση- Ιεράρχηση / Προτεραιό τητα ρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες 1η 2η 3η Προγραµµατι σµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Προστασία και διαχείριση υδάτινων πόρων Μελέτη οριοθέτησης ρέµατος Βρυχώνα - Φάση Β 4 Σ ρτέµιδας 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Προστασία και διαχείριση υδάτινων πόρων Μελέτη οριοθέτησης ρέµατος Βρυχώνα- Φάση A 4 Σ ρτέµιδας 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Προστασία και διαχείριση υδάτινων πόρων Μελέτη οριοθέτησης ρέµατος Κουφάλας 4 Σ ρτέµιδας 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Προστασία και διαχείριση υδάτινων πόρων Μελέτη οριοθέτησης ρέµατος Μουρτακιά - Μαλάκι 4 Σ ρτέµιδας 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ιαχειριση αποριµµάτων και στερεών αποβλήτων Προµήθεια κάδων απορριµάτων φορά πρόµήθεια κάδων για την υπηρεσία καθαριόττας 8 Σ. Βόλου Καθαριότητας και νακύκλωσης Καθαριότητας και νακύκλωσης Καθαριότητας και νακύκλωσης 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ιαχειριση αποριµµάτων και στερεών αποβλήτων Προµήθεια µηχανηµάτων και µηχαν/κου εξοπλισµού Υπηρεσίας Καθαριότητας. φορά την προµήθεια δύο µικρών µεταφορικών µέσων για την υπηρεσία καθαριότητας 8 Σ. Βόλου Καθαριότητας και νακύκλωσης Καθαριότητας και νακύκλωσης Καθαριότητας και νακύκλωσης 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ιαχείριση απορριµµάτων και στερεών αποβλήτων Προµήθεια κάδων απορριµµάτων Βόλου 8 Ν Βόλου Καθαριότητας και νακύκλωσης Καθαριότητας και νακύκλωσης Καθαριότητας και νακύκλωσης

9 Μέτρο Στόχος ράση Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Τίτλος Συνοπτική Περιγραφή Νέα / Κατηγορί Συνεχιζόµ α ράσης ενη (Ν/Σ) Χωροθέτησ η Ενέργεια/ Επένδυση- Ιεράρχηση / Προτεραιό τητα ρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες 1η 2η 3η 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ιαχείριση απορριµµάτων και στερεών αποβλήτωνυγρών αποβλήτων Προµήθεια εξοπλισµού για την αποκοµιδή των απορριµµάτων & των ανακυκλώσιµων υλικών µε τη µέθοδο της υπογειοποίησης στον ήµο Βόλου: Υποέργο 1: Προµήθεια υπόγειων κάδων απορριµµάτων Η πράξη αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση ενός συστήµατος αποκοµιδής απορριµµάτων µε τη µέθοδο της υπογειοποίησης και συνίσταται στη συλλογή των κοινών αστικών απορριµµάτων µε σύστηµα 24 τεµ. υπόγειων κάδων, χωρητικότητας 3m3 περίπου έκαστος µε πλήρη εξοπλισµό 2,8 Ν Βόλου Προγραµµατισ µού,βιώσιµης νάπτυξης & Ν.Τεχν/γιών Οικονοµικών 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ιαχείριση απορριµµάτων και στερεών αποβλήτωνυγρών αποβλήτων Προµήθεια εξοπλισµού για την αποκοµιδή των απορριµµάτων & των ανακυκλώσιµων Η πράξη αφορά στην προµήθεια δύο (2) υδραυλικών γερανών οι οποίοι υλικών µε τη µέθοδο θα τοποθετηθούν της υπογειοποίησης σε δύο στον ήµο Βόλου: υπάρχοντα Υποέργο 2: απορριµµατοφόρ Προµήθεια γερανών α τύπου πρέσσας για τους υπόγειους και θα κάδους χρησιµεύουν στην απορριµµάτων αποκοµιδή των υπόγειων κάδων 2,8 Ν Βόλου Προγραµµατισ µού,βιώσιµης νάπτυξης & Ν.Τεχν/γιών Οικονοµικών 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Προστασία φυσικού περιβάλλοντοςπολιτική προστασία ναδασώσεις και µικρά τεχνικά έργα αποκατάστασης και αισθητικής αναβάθµισης στα περιαστικά δάση του ήµου Βόλου, Σαρακηνος-Γορίτσα και επισκοπή 2 Ν. Βόλου Προγραµµατι σµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών

10 Μέτρο Στόχος ράση Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Τίτλος ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος - Πολιτική Προστασία Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος - Πολιτική Προστασία Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος - Πολιτική Προστασία Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος - Πολιτική Προστασία Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος - Πολιτική Προστασία Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος - Πολιτική Προστασία Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος - Πολιτική Προστασία Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος - Πολιτική Προστασία Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος - Πολιτική Προστασία Εµπλουτισµός υφισταµένων τοπογραφικών υποβάθρων περιοχής λατοµείων Γορίτσας Ερευνητική εργασία για την καταγραφή της χλωρίδας του Πηλίου Καθαρισµός ρεµάτων Νέας γχιάλου Καθαρισµός ρεµάτων Τοποθέτηση των αποξηλωµένων κιγκλιδωµάτων από τον Κραυσίδωνα στο χείµαρρο ναύρου Καθαρισµός περιαστικών δασών, αλσών κλπ.(πυροπροστασί α) Καθαρισµός αγροτικών - δασικών εκτάσεων (πυροπροστασία) Καθαρισµός - Έλεγχος χωµατερών (πυροπροστασία) Έργα πυροπροστασίας Συνοπτική Περιγραφή Νέα / Κατηγορί Συνεχιζόµ α ράσης ενη (Ν/Σ) Χωροθέτησ η Ενέργεια/ Επένδυση- 3 Σ Ιωλκού 4 Σ Ιωλκού 2 Ν Ν. γχιάλου 2 Ν. Βόλου 2 Ν. Βόλου 2 Ν. Βόλου 2 Ν. Βόλου 2 Ν. Βόλου 2 Ν. Βόλου Ιεράρχηση / Προτεραιό τητα ρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. Πρασίνου Καθαριότητας και νακύκλωσης Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Πρασίνου Καθαριότητας και νακύκλωσης Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες 1η 2η 3η Πρασίνου Καθαριότητας και νακύκλωσης

11 Μέτρο Στόχος ράση Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Τίτλος Συνοπτική Περιγραφή Νέα / Κατηγορί Συνεχιζόµ α ράσης ενη (Ν/Σ) Χωροθέτησ η Ενέργεια/ Επένδυση- Ιεράρχηση / Προτεραιό τητα ρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες 1η 2η 3η 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Προστασία φυσικού περιβάλλοντος- Πολιτική Προστασία ράσεις ευαισθητοποίησης Πολιτων σε θέµατα ειφορίας και Προστασίας Περιβάλλοντος ράσεις ευαισθητοποίηση ς των πολιτών στην Προστασία και διαχείριση του Πρασίνου, σε θέµατα αειφορίας και προστασίας περιβάλλοντος κλπ. 12 Ν. Βόλου Ενέργεια Β Πρασίνου Τµήµα Επικοινωνίας, ηµοσίων και ιεθνών Σχέσεων 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Προστασία φυσικού περιβάλλοντος- Πολιτική Προστασία Κανονιστικές ρυθµίσεις χρήσεις στικού Πρασίνου Κανονιστικές ρυθµίσεις για την ορθή χρήση των χώρων πράσινων από τους πολίτες, την ανάπτυξη δικαιωµάτων αλλά και περιορισµών στη χρήση των χώρων πρασινου, διαµόρφωση κανόνων για τη σωστή χρήση αλλά και την παραβατικότητα 14 Σ. Βόλου Ενέργεια Πρασίνου Πρασίνου Πρασίνου 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ξιοποίηση ΠΕ νανεώσιµες Πηγές Ενέργειας-Βελτίωση της Ενεργειακής απόδοσης στο 5ο Γυµνάσιο Βόλου και στα σχολεία που στεγάζονται στο συγκρότηµα του πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου Ν.Ιωνίας 2 Ν. Βόλου Προγραµµατι σµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ξιοποίηση ΠΕ ηµιουργία 25 µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε φωτοβολταϊκά (10 Kw) στα Σχολεία του ήµου 2 Ν. Βόλου

12 Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Τίτλος 1.1 Μέτρο Στόχος ράση ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ξιοποίηση ΠΕ Βελτίωση της ενεργειακής συµπεριφοράς ηµοτικών κτιρίων και σχολείων Βόλου Συνοπτική Περιγραφή Νέα / Κατηγορί Συνεχιζόµ α ράσης ενη (Ν/Σ) Χωροθέτησ η 3 Σ Βόλου Ενέργεια/ Επένδυση- Ιεράρχηση / Προτεραιό τητα ρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες 1η 2η 3η 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ξιοποίηση ΠΕ ηµιουργία µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε φωτοβολταικά στην Ταράτσα του σχολικού συγκροτήµατος 1ου ΣΕΚ Βόλου! Φάση 3 Σ Ν. Ιωνίας 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ξιοποίηση ΠΕ ηµιουργία µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε φωτοβολταικά στην Ταράτσα του σχολικού συγκροτήµατος 1ου ΣΕΚ Βόλου Β! Φάση Νέας Ιωνίας 3 Σ Ν. Ιωνίας ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ξιοποίηση ΠΕ Ολοκλήρωση πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού Εξοικονόµηση ενέργειας σε ενεργοβόρες κτιριακές υποδοµές του ήµου Βόλου. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ναθεώρηση και Επέκταση του ΓΠΣ του ΠΣ Βόλου Η πράξη αφορά στην υλοποίηση έργων εξοικονόµησης ενέργειας και εξοικονόµησης ενέργειας και επιδεικτικών δράσεων στο Κολυµβητήριο και Γυµναστήριο Ν.Ιωνίας Βόλου. 2 Ν Ν. Ιωνίας 4 Σ Βόλου Ενέργεια Πολεοδοµίας Πολεοδοµίας ΝΕΒΟ Πολεοδοµίας Προγραµµατι σµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών

13 Μέτρο Στόχος ράση Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Τίτλος 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Ολοκλήρωση πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού ναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου Συνοπτική Περιγραφή Νέα / Κατηγορί Συνεχιζόµ α ράσης ενη (Ν/Σ) Χωροθέτησ η Ενέργεια/ Επένδυση- Ιεράρχηση / Προτεραιό τητα 4 Σ Βόλου Ενέργεια ρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. Πολεοδοµίας Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Πολεοδοµίας Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες 1η 2η 3η Πολεοδοµίας Προγραµµατι σµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Ολοκλήρωση πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού Προκαταρκτική µελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για την ναθεώρηση και Επέκταση του ΓΠΣ του ΠΣ Βόλου 4 Σ Βόλου Ενέργεια Πολεοδοµίας Πολεοδοµίας Πολεοδοµίας ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Ολοκλήρωση πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού Ολοκλήρωση πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού Ολοκλήρωση πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΠ).ρτέµιδας Ν.Μαγνησιας Επισκευή και επανάχρηση Κτιρίου Στρατώνα Επισκευή και επανάχρηση Κτιρίου Στρατώνα 4 Σ 11 Σ 11 Σ ρτέµιδας ρτέµιδας ρτέµιδας Πολεοδοµίας Πολεοδοµίας Πολεοδοµίας Προγραµµατι σµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών Προγραµµατι σµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Ολοκλήρωση πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού Μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης νοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΠ) ήµου ρτέµιδος Εκπονηθείσα µελέτη που αφορά στον Χωρικό και Οικιστικό Σχεδιασµό του πρώην ήµου ρτέµιδος. ναµένεται η τελική έγκριση του από το ΥΠΕΚ 4 Σ ρτέµιδας Πολεοδοµίας Πολεοδοµίας

14 Μέτρο Στόχος ράση Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Τίτλος 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Ολοκλήρωση πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού Πράξη Εφαρµογής Πολεοδοµικής Μελέτης στη Συνοικία γ.παρασκευής του ήµου Βόλου Συνοπτική Περιγραφή Εκπονηθείσα µελέτη η οποία βρίσκεται στη φάση της ανάρτησης για τυχόν υποβολή ενστάσεων Νέα / Κατηγορί Συνεχιζόµ α ράσης ενη (Ν/Σ) Χωροθέτησ η 4 Σ Βόλου Ενέργεια/ Επένδυση- Ιεράρχηση / Προτεραιό τητα ρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. Πολεοδοµίας Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Πολεοδοµίας Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες 1η 2η 3η 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Ολοκλήρωση πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού Σύνταξη Πράξης Εφαρµογής,µετά την επανασύνταξη περιοχών στο σχέδιο πόλης και την έγκριση γενικών τροποποίησεων, καθώς και επανασύνταξη όπου απαιτείται της αρχικής πράξης εφαρµογής της πολεοδοµικής Εκπονηθείσα ενότητας µελέτη που Ν.Παγασών, ήµου βρίσκεται στη Βόλου, Νοµού φάση της Μαγνησίας ανάρτησης. εν έχει ακόµη εγκριθεί. 4 Σ Βόλου Πολεοδοµίας Πολεοδοµίας 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Ολοκλήρωση πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού Μετά την έγκριση της Πολεοδοµικής Μελέτης των Σύνταξη Πράξης οκισµών γ. Εφαρµογής στη Γεωργίου και πολεοδοµικής Μεγάλης ενότητας γ. Βελανιδιάς πρέπει Γεωργίου - Μεγάλης να συνταχθεί η Βελανιδιάς Πράξη Εφαρµογής της, ώστε να ολοκληρωθεί ο πολεοδοµικός σχεδιασµός 4 Ν Νέας γχιάλου Πολεοδοµίας Πολεοδοµίας

15 Μέτρο Στόχος ράση Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Τίτλος Συνοπτική Περιγραφή Νέα / Κατηγορί Συνεχιζόµ α ράσης ενη (Ν/Σ) Χωροθέτησ η Ενέργεια/ Επένδυση- Ιεράρχηση / Προτεραιό τητα ρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες 1η 2η 3η 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Ολοκλήρωση πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού Μελέτη η οποία Μελέτη αφορά στον ναθεώρησης και Γενικό Επέκτασης του Πολεοδοµικό Γενικού Σχεδιασµό της Πολεοδοµικού ηµοτικής Σχεδίου της Ενότητας Νέας ηµοτικής Ενότητας γχιάλου. Ν.γχιάλου Βρίσκεται σε διαδικασία δηµοπράτησης 4 Ν Νέας γχιάλου Πολεοδοµίας Πολεοδοµίας ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Ολοκλήρωση πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού. Ολοκλήρωση πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού. Εφαρµογή Πολεοδοµικών - Ρυµοτοµικών Σχεδίων Εφαρµογή Πολεοδοµικών - Ρυµοτοµικών Σχεδίων Εφαρµογή Πολεοδοµικών - Ρυµοτοµικών Σχεδίων ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου Μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης νοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΠ) Κοινότητας Μακρινίτσας Σύνταξη Πολεοδοµικών Μελετών σε εφαρµογή του ΣΧΟΟΠ ήµου ρτέµιδας Οριστική µελέτη παράκαµψη Μπράνης Σύνταξη µελετών χορήγησης άδειων λειτουργίας κοιµητηριών αρµοδιότητας συνδέσµου ιάνοιξη και κατασκευή νέων δρόµων στον ενιαίο ήµο ιαµόρφωση Πλατείας Πανεπιστηµίου Μελέτη η οποία αφορά στον Χωρικό και Οικιστικό Σχεδιασµό της Κοινότητας Μακρινίτσας. Βρίσκεται σε διαδικασία δηµοπράτησης 4 Ν 4 Σ 4 Σ 4 Ν Μακρινίτ σας ρτέµιδας Μακρινίτσας Πρώην ιαδηµοτικό νεκροταφείο 2 Ν. Βόλου 2 Ν. Βόλου Πολεοδοµίας Πολεοδοµίας Πολεοδοµίας Πολεοδοµίας Προγραµµατι σµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών

16 Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Τίτλος Μέτρο Στόχος ράση ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου Πλατεία στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ686 στην περιοχή στο Ν. έλτα Ν. Ιωνίας. Βόλου Περιβαλλοντική αναβάθµιση κοινοχρήστων χώρων στα Βόλου και Ν. Ιωνίας µε χρήσεις οικολογικών στοιχείων- ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων Βόλου ΟΤ 3058 περιοχή γ. Παρασκευής & ΟΤ 1424_1444 περιοχή Καραγάτς ιαµόρφωση κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ 914Ζ Περιβαλλοντική αναβάθµιση κοινοχρήστων χώρων στα Βόλου και Ν. Ιωνίας µε χρήσεις οικολογικών στοιχείων- ιαµόρφωση πλατείας "ρχαίου Ολυµπιονίκη Μελαγκόµα Βιοκλιµατική ανάπλαση περιοχής του Παλιού Λιµεναρχείου στα "Παλιά του Βόλου" Συνοπτική Περιγραφή Νέα / Κατηγορί Συνεχιζόµ α ράσης ενη (Ν/Σ) Χωροθέτησ η 2 Ν. Βόλου 2 Ν. Βόλου 2 Ν. Βόλου 2 Ν. Βόλου 2 Ν. Βόλου Ενέργεια/ Επένδυση- Ιεράρχηση / Προτεραιό τητα ρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες 1η 2η 3η Προγραµµατι σµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών Προγραµµατι σµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών Προγραµµατι σµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών Προγραµµατι σµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών Προγραµµατι σµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου νάπλαση κοινοχρήστων χώρων 3 Σ Βόλου

17 Μέτρο Στόχος ράση Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Τίτλος ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου ναπλάσεις και διαµορφώσεις ελευθέρων δηµοτικών χώρων στις συνοικίες της πόλης ιαµόρφωση δύο (2) πλατειών στις περιοχές Νέο έλτα και Ξηρόκαµπος ναβάθµιση πλατείας Ευαγγελιστρίας Συνοπτική Περιγραφή Νέα / Κατηγορί Συνεχιζόµ α ράσης ενη (Ν/Σ) Χωροθέτησ η 3 Σ Βόλου 3 Σ 3 Σ Ν. Ιωνίας Ν. Ιωνίας Ενέργεια/ Επένδυση- Ιεράρχηση / Προτεραιό τητα ρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες 1η 2η 3η Προγραµµατι σµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών Προγραµµατι σµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου Εργασίες Εξωραϊσµού του Πολιτιστικού Άλσους έτους Σ Ν. Ιωνίας 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου Εργασίες Εξωραϊσµού του Πολιτιστικού Άλσους έτους Σ Ν. Ιωνίας 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου νάπλαση γ.λαυρεντίου 3 Σ ρτέµιδας 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου Κατασκευή πλατείας ιµηνίου 3 Σ ισωνίας Προγραµµατι σµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου Κατασκευή πλατείας ιµηνίου 3 Σ ισωνίας 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου ναπλάσεις αισθητικές παρεµβάσεις (Φάση 2) 3 Σ Πορταριάς

18 Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Τίτλος 1.2 Μέτρο Στόχος ράση ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων - αύξηση αστικού πρασίνου νάπλαση λόφου Τούµπας (ευρύτερη περιοχή) Συνοπτική Περιγραφή Νέα / Κατηγορί Συνεχιζόµ α ράσης ενη (Ν/Σ) Χωροθέτησ η Ενέργεια/ Επένδυση- 3 Σ Ιωλκού Ιεράρχηση / Προτεραιό τητα ρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες 1η 2η 3η 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων - αύξηση αστικού πρασίνου Συντηρήση πλατείας γ.τριάδας 3 Σ Ιωλκού 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων - αύξηση αστικού πρασίνου Συντήρηση και ανάπλαση πλατειών, ελευθέρων - αθλητικών χώρων και παιδικών χαρών 2 Ν Βόλου 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων - αύξηση αστικού πρασίνου Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων 2 Ν Βόλου 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων - αύξηση αστικού πρασίνου Εργασίες Οικοδοµικές και Η/Μ πλατειών, ελευθέρων - αθλητικών χώρων και παιδικών χαρών Βόλου 2 Ν Βόλου 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων - αύξηση αστικού πρασίνου Εξωραϊσµός και αποκατάσταση παιδικών χαρών και αύλειων χώρων σχολικών µονάδων. Βόλου (πρόγραµµα κοινοφελούς εργασίας) 2 Ν. Βόλου 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου Υποστήριξη του ήµου στην προσυµβατική διαδικασία επιλογής Σ ΙΤ για την κατασκευή υπόγειου parking και διαµόρφωση της πλατείας Πανεπιστηµίου στο ήµο Βόλου 3 Σ Βόλου

19 Μέτρο Στόχος ράση Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Τίτλος Συνοπτική Περιγραφή Νέα / Κατηγορί Συνεχιζόµ α ράσης ενη (Ν/Σ) Χωροθέτησ η Ενέργεια/ Επένδυση- Ιεράρχηση / Προτεραιό τητα ρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες 1η 2η 3η 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινοχρήστων χώρων, αύξηση αστικού πρασίνου Περιλαµβάνει 3 υποέργα: 1ο) " Κατασκευή".φορά στην κατασκευή φυτεµένου δώµατος ηµιεντατικού τύπου µε ποικιλία θάµνων και δένδρων για ηµιουργία περιβαλλοντική πράσινου ώµατος εκπαιδευση των στο 5ο-11ο µαθητών. 2ο) ηµοτικό Σχολείο Ν. " ράσεις Ιωνίας ιάδοσης- Ενηµέρωσης" (ενέργειες προβολής του έργου). 3ο) µοιβές Συµβούλων (µελέτες, τεύχη δηµοπράτησης,έρ ευνες αγοράς, έλεγχος της προόδου του έργου κλπ.) 2 Ν Ν. Ιωνίας Πρασίνου Προγραµµατι σµού,βιώσιµη ς νάπτυξης & Ν.Τεχν/γιών

20 Μέτρο Στόχος ράση Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Τίτλος Συνοπτική Περιγραφή Νέα / Κατηγορί Συνεχιζόµ α ράσης ενη (Ν/Σ) Χωροθέτησ η Ενέργεια/ Επένδυση- Ιεράρχηση / Προτεραιό τητα ρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες 1η 2η 3η 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινοχρήστων χώρων, αύξηση αστικού πρασίνου ηµιουργία πράσινου ώµατος στο 2ο ηµοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας Περιλαµβάνει 3 υποέργα: 1ο) " Κατασκευή".φορά στην κατασκευή φυτεµένου δώµατος ηµιεντατικού τύπου µε ποικιλία θάµνων και δένδρων για περιβαλλοντική εκπαιδευση των µαθητών. 2ο) " ράσεις ιάδοσης- Ενηµέρωσης" (ενέργειες προβολής του έργου). 3ο) µοιβές Συµβούλων (µελέτες, τεύχη δηµοπράτησης,έρ ευνες αγοράς, έλεγχος της προόδου του έργου κλπ.) 2 Ν Ν. Ιωνίας Πρασίνου Προγραµµατι σµού,βιώσιµη ς νάπτυξης & Ν.Τεχν/γιών

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128 Ενότητα 1: «Στρατηγικόςς Σχεδιασμός» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014» ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ιούλιος 2012 Σελίδα 1 από 128 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2011-2014 Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού Σύνοψη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα...4 1.2 Ορισµός, στόχοι & διάθρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 περιεχόμενα ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 Διοικητικές παρεμβάσεις... 09 Α. Οργάνωση διοικητικών υποδομών - Εκσυγχρονισμός οργάνωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Ρ.Σ.-Γ.Π.Σ.-ΣΧΟΟΑΠ: Στον Πίνακα (βλ. (βλέπε Παράρτηµα Α.4.1) και το χάρτη (Πηγή: Ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜA «Καθορισµός µέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υµηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ι λισσίω ν» Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 9, 10, 11, 12, 17, 18, 22,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα και προβλεπόμενες Διαδικασίες του ΡΣΘ Άρθρο 1. Ορισμός και Περιεχόμενο του ΡΣΘ 1. Επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού 4.1 4 ιάγνωση αναγκών σε επίπεδο διαµόρφωσης αξόνων στρατηγικής 4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 4.1.1 Εσωτερικό Περιβάλλον Οργάνωση και Λειτουργία Παρουσιάζεται πολυδιάσπαση ορισµένων υπηρεσιών, µε ετεροβαρή φόρτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη, 30/01/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 Συνοπτική Απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των τριών Δήμων που συνενώθηκαν: α)άμεσες Απαιτητές Υποχρεώσεις: 2.743.289,09, β) Βραχυχρόνιες Μακροπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (2012 2014) ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΣΧΕΔΙΟ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (2012 2014) ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΣΧΕΔΙΟ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (2012 2014) ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΣΧΕΔΙΟ) Νοέμβριος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα