ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔ ΙΑΣΜΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔ ΙΑΣΜΟΣ"

Transcript

1 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης Δ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Επιχειρησιακό Σχέδιο, Φάση Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔ ΙΣΜΟΣ Νόµος 3852/2010, Πρόγραµµα Καλλικράτης ΕΚΔΟΣΗ

2 ΕΝΟΤΗΤ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΚΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κεφάλαιο 2.1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΣΜΟΣ ΣΧΕ Ι ΡΣΗΣ (ΣΤΟΧΟΙ ΚΙ ΡΣΕΙΣ) Στην ενότητα που προηγείται παρουσιάζεται η φάση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του δήµου Βόλου, δηλαδή το Στρατηγικό Σχέδιο αυτού και των Νοµικών Προσώπων του, το οποίο περιλαµβάνει το όραµα και τις πολιτικές επιλογές για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιοχής και τελικά εξειδικεύεται σε Άξονες, Μέτρα και Στόχους. Το Στρατηγικό Σχέδιο εγκρίθηκε σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται από τη νοµοθεσία και τον Οδηγό Εφαρµογής Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ήµων, που εξέδωσε η ΕΕΤ.Ε. Συγκεκριµένα η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου από την Εκτελεστική Επιτροπή µε την αρ. 18/ απόφασή της. Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου από το ηµοτικό Συµβούλιο µε την αρ. 594/ απόφασή του, µετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου στη ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης (στις ), καθώς και µέσω των διαθέσιµων συστηµάτων και διαδικασιών επικοινωνίας. Σύνοψη των συµπερασµάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενηµέρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής και των αρµόδιων. Εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Εκτελεστική Επιτροπή, µε βάση τα συµπεράσµατα της διαβούλευσης, θα γίνει αναθεώρηση σηµείων του Στρατηγικού Σχεδίου. Μετά την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου του ήµου, καταρτίζεται το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την επίτευξη κάθε Στόχου του Στρατηγικού Σχεδίου. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα περιλαµβάνει Άξονες, Μέτρα, Στόχους, όπως έχουν διαµορφωθεί στη φάση κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου, και δράσεις που εξειδικεύουν τη στρατηγική του ήµου. Συγκεκριµένα, οι τέσσερις άξονες είναι: 1ος Άξονας: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 2ος Άξονας: Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισµός-θλητισµός 1

3 3ος Άξονας: Τοπική Οικονοµία-πασχόληση 4ος Άξονας: Βελτίωση της ιοικητικής Ικανότητας του ήµου Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα καταρτίζεται από τη Προγραµµατισµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, σε συνεργασία µε τις Υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για τα αντίστοιχα Μέτρα και Στόχους. Οι υπηρεσίες του ήµου και των Νοµικών του Προσώπων, αφού λάβουν υπόψη τους το εγκεκριµένο κείµενο στρατηγικού σχεδιασµού, το κείµενο µε τα συµπεράσµατα από τις διαδικασίες διαβούλευσης και τις προτάσεις των υπηρεσιών προτείνουν τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων. Για την επίτευξη των στόχων του κάθε µέτρου σχεδιάζεται σειρά δράσεων, τόσο τοπικής ανάπτυξης όσο και εσωτερικής ανάπτυξης. Οι δράσεις είναι δυνατό να είναι κατηγορίες έργων ή µεγάλα έργα ή να είναι νέες συνεχείς λειτουργίες των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης. Τέλος, επισηµαίνεται ότι τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα των ήµων, για την πρώτη θητεία των ΟΤ µετά τη διοικητική µεταρρύθµιση, έχουν 3ετή διάρκεια ( ). Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζεται αναλυτικά το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ήµου Βόλου και των Νοµικών του Προσώπων, που περιλαµβάνει το χρονικό και τον οικονοµικό προγραµµατισµό των δράσεων για την τριετία ανά Άξονα, Μέτρο και Στόχο. Έγινε προσπάθεια ώστε οι δράσεις που περιγράφονται να είναι εφικτές από άποψη χρηµατοδότησης, δεδοµένης της αβέβαιης οικονοµικής κατάστασης της χώρας και κατά συνέπεια και των εσόδων (τακτικών και έκτακτων) του δήµου. Σηµειώνεται ότι ο προγραµµατισµός των δράσεων των Νοµικών Προσώπων παρουσιάζεται σε διακριτούς πίνακες, όπως αυτοί εγκρίθηκαν από τα ιοικητικά τους Συµβούλια στο Παράρτηµα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Τέλος, υιοθετούνται αντιπροσωπευτικοί δείκτες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, σε σχέση µε την επίτευξη και την πρόοδο υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί, για τον εντοπισµό καθυστερήσεων ή αστοχιών και την εισήγηση για λήψη αποφάσεων και υλοποίησης ενεργειών ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού Προγράµµατος. 2

4 Κεφάλαιο 2.2: ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΣΕΩΝ Μετά την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου από το ηµοτικό Συµβούλιο και την παρουσίασή του στη ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης, η Προγραµµατισµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών απέστειλε έγγραφο σε όλες τις /νσεις και υτοτελή Τµήµατα του ήµου, προκειµένου να συµπληρώσουν και να αποστείλουν τα ειδικά έντυπα που προέβλεπε ο Οδηγός του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της ΕΕΤ. Η Προγραµµατισµού επεξεργάστηκε τις δράσεις που συγκεντρώθηκαν, τις ιεράρχησε και έπειτα τις οµαδοποίησε, σύµφωνα µε τους Άξονες, τους Στόχους και τα Μέτρα που είχαν τεθεί από το εγκεκριµένο Στρατηγικό Σχέδιο ράσης του ήµου Βόλου για να υπάρξει µία συγκεντρωτική εικόνα των δράσεων του ήµου συνολικά. Γενικά, η επιλογή και η επεξεργασία των δράσεων διενεργήθηκε µε βασικά κριτήρια το βαθµό συµβολής της κάθε δράσης στην επίτευξη των στόχων και την εφαρµογή των προτεραιοτήτων του Στρατηγικού Σχεδίου του ήµου Βόλου ώστε το σύνολο τους να συγκροτούν το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου. Τα Νοµικά Πρόσωπα (ΚΕΚΠ- ΙΕΚ, ΟΕΠΠ- Η.ΠΕ.ΘΕ.,.ΝΕ.ΒΟ) και η ΕΥΜΒ συµπλήρωσαν αντίστοιχα τους προβλεπόµενους από τον Οδηγό της Ε.Ε.Τ... πίνακες µε στόχους, µέτρα και δράσεις οι οποίοι, αφού ψηφίστηκαν από τα ιοικητικά τους Συµβούλια, απεστάλησαν στην Προγραµµατισµού. Οι σχετικές αποφάσεις των Νοµικών Προσώπων του ήµου επισυνάπτονται στο σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου κατά την υποβολή του από την Εκτελεστική Επιτροπή στο ηµοτικό Συµβούλιο για την τελική έγκρισή του. Η Προγραµµατισµού σύνταξε συνολικό πίνακα δράσεων (Πίνακας 10) που περιλαµβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία για κάθε δράση (ανά άξονα, µέτρο και στόχο): κωδικός αριθµός και τίτλος δράσης κατηγορία της δράσης (σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση που περιλαµβάνεται στον Οδηγό και αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω) προτεραιότητα της δράσης χωροθέτηση της δράσης (σύνολο του ήµου, δηµοτική ή τοπική κοινότητα, οικισµός, κλπ.) χαρακτηρισµό της δράσης ως συνεχιζόµενη ή νέα χαρακτηρισµό της δράσης ως ενέργεια ή επένδυση/έργο αρµόδια υπηρεσία υπηρεσία υλοποίησης της δράσης 3

5 εµπλεκόµενες υπηρεσίες χρονοδιάγραµµα ανά έτος (για την τριετία ) προϋπολογισµό και κατανοµή εσόδων (κατ έτος και στο σύνολο) πηγή χρηµατοδότησης (αναφέρονται παρακάτω οι πηγές χρηµατοδότησης του ήµου µας). Στο πεδίο Κατηγορία ράσης περιγράφεται ο χαρακτηρισµός της δράσης ως: 1. Nέες συνεχείς λειτουργίες των και Νοµικών προσώπων του ήµου 2. Νέα έργα τεχνικών, οικονοµικών και κοινωνικών υποδοµών 3. Συνεχιζόµενα έργα τεχνικών, οικονοµικών και κοινωνικών υποδοµών 4. Μελέτες Έρευνες 5. ράσεις κατάρτισης / ενηµέρωσης 6. Προσλήψεις προσωπικού 7. ράσεις βελτίωσης της οργάνωσης / διοίκησης 8. Προµήθειες Η/Μ εξοπλισµού και οχηµάτων 9. ράσεις µηχανοργάνωσης / αξιοποίησης ΤΠΕ 10. ράσεις απόκτησης γης 11. Κατασκευή ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων 12. ράσεις δηµοσιότητας / πληροφόρησης / ευαισθητοποίησης 13. νάπτυξη συνεργασιών µε άλλους φορείς 14. Κανονιστικές ρυθµίσεις 15. ράσεις βελτίωσης της οικονοµικής κατάστασης 16. ράσεις διαδηµοτικής και υπερτοπικής σηµασίας που πρέπει να υλοποιηθούν από άλλους φορείς 17. Άλλη κατηγορία (απαιτείται διευκρίνιση) Στο πεδίο πηγή χρηµατοδότησης επιλέχθηκε µία ή περισσότερες από τις παρακάτω πηγές: ΝΤΠΟ ΟΤΙΚ-Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤ (ΣΤ και ΣΤ Σχολείων) 4

6 ΘΗΣΕΣ ΕΣΠ (τοµεακά επιχειρησιακά προγράµµατα και ΠΕΠ Θεσσαλίας) ΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΤΟ ΟΤΗΣΗΣ (περιλαµβάνει πόρους του Προγράµµατος Life, του Υπουργείου Εσωτερικών, ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, για διάφορες έκτακτες ανάγκες όπως θεοµηνίες, πολιτική προστασία κλπ., του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων για τις συντηρήσεις σχολικών κτιρίων, του ευρωπαϊκού προγράµµατος JESSICA, του Πράσινου Ταµείου, κτλ) ΝΕΙ Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι έχουν δηµιουργηθεί τρεις επιπλέον ξεχωριστοί πίνακες, σε σχέση µε αυτούς που περιγράφονται στον οδηγό: ο Πίνακας 10γ (Πίνακας υλοποιούµενων έργων χωρίς πλήρως εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση), ο Πίνακας 10δ (Πίνακας σηµαντικών αναπτυξιακών έργων) και ο Πίνακας 10ε (Πίνακας προτεινόµενων έργων για χρηµατοδότηση µέσω JESSICA). Ο πρώτος περιλαµβάνει έργα και δράσεις, κυρίως περιφερειακών ηµοτικών Ενοτήτων, τα οποία είναι είτε ολοκληρωµένα και µη αποπληρωµένα, είτε µε µη ολοκληρωµένο φυσικό αντικείµενο, και τα οποία δεν έχουν εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση. Γενικά, από τον πίνακα αυτό προκύπτει ότι υπάρχουν έργα προϋπολογισµού ,70, για τα οποία ο ήµος Βόλου θα πρέπει να κάνει ενέργειες για να εξασφαλίσει πόρους π.χ. είτε µε δανεισµό, είτε µε εξεύρεση πόρων από άλλα προγράµµατα. Η κατανοµή του προϋπολογισµού αυτών των έργων ανά έτος και άξονα φαίνεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί. Προϋπολογισµός έργων χωρίς πλήρως εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση, ανά έτος και άξονα ΕΤΟΣ ΞΟΝΣ 1 ΞΟΝΣ 2 ΞΟΝΣ 3 ΞΟΝΣ 4 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , , , , , ΣΥΝΟΛ ΠΕΝΤΕΤΙΣ , , , , ,70 Πηγή: Πίνακας 10γ 5

7 Στον δεύτερο πίνακα (Πίνακας 10δ: Σηµαντικά ναπτυξιακά Έργα) καταγράφονται δράσεις οι οποίες έχουν ορίζοντα υλοποίησης τέτοιον, που ξεπερνά τον προγραµµατισµό του παρόντος Σχεδίου, ωστόσο θεωρούνται κρίσιµες, ως προς την σηµαντικότητα τους, για το ήµο Βόλου. Πολλές από αυτές προκύπτουν από τη µελέτη του Ρυθµιστικού Σχεδίου Βόλου και τη µελέτη του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου Βόλου. Γενικά πρόκειται για δράσεις που στηρίχθηκαν από τους τοπικούς φορείς και τις ηµοτικές ρχές. Η αναφορά σε αυτές γίνεται µε αντικειµενικό σκοπό την ωρίµανσή τους, αρχικά ως καίριες παρεµβάσεις προτάσεις και έπειτα τη δροµολόγηση της υλοποίησης τους σε χρόνους πραγµατικούς και µε συγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο, υπηρετώντας σαφείς αναπτυξιακούς στόχους και στηρίζοντας Στρατηγικές επιλογές του ήµου Βόλου, όπως η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η στήριξη της τοπικής οικονοµίας και απασχόλησης, η ανάδειξη και προβολή της ταυτότητας της περιοχής, καθώς επίσης και η επιδίωξη για ανάδειξη του Βόλου (µαζί µε τη Λάρισα ως δίπολο), ως ο τρίτος πόλος ανάπτυξης της χώρας, µετά την θήνα και τη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο Πίνακας 10 που περιλαµβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες του ήµου για την επόµενη τριετία ανά άξονα παρέµβασης και έπειτα ακολουθούν οι πίνακες υλοποιούµενων έργων χωρίς πλήρως εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση (Πίνακας 10γ), σηµαντικών αναπτυξιακών έργων (Πίνακας 10δ) και προτεινόµενων έργων για χρηµατοδότηση µέσω JESSICA (Πίνακας 10ε). Λόγω του ιδιαίτερα µεγάλου µεγέθους του Πίνακα 10, η παρουσίαση των σχεδιαζόµενων έργων γίνεται σε δύο επιµέρους πίνακες. Στον πρώτο πίνακα (10α) παρουσιάζεται, το µέτρο και η δράση, στην οποία εντάσσεται η δραστηριότητα, η χωροθέτηση, οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες και φορείς, καθώς και ιεράρχηση και ο χαρακτηρισµός του έργου. Στον δεύτερο πίνακα (10β), περιλαµβάνεται ο χρονικός και οικονοµικός προγραµµατισµός καθώς και η συνέργεια µε άλλες δράσεις του σχεδίου. Σηµειώνεται ότι στις περιπτώσεις που κάποια από τα στοιχεία του Πίνακα 10 δεν απεικονίζονται και είναι ελλιπή, συνεπάγεται ότι δεν έχουν συµπληρωθεί από τις αντίστοιχες αρµόδιες διευθύνσεις. κολουθούν οι Πίνακες 10α, 10β, 10γ, 10δ, 10ε. 6

8 ΠΙΝΚΣ_10α: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΣΜΟΣ ΞΟΝΣ 1 : ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΚΙ ΠΟΙΟΤΗΤ ΖΩΗΣ Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Τίτλος 1.1 Μέτρο Στόχος ράση ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Προστασία και διαχείριση υδάτινων πόρων ποφόρτιση χειµάρρου Κραυσίνδωνα από όµβρια ύδατα του αστικού ιστού και συλλογή εκτροπή εκβολή αυτών στη θάλασσα Συνοπτική Περιγραφή Νέα / Κατηγορί Συνεχιζόµ α ράσης ενη (Ν/Σ) Χωροθέτησ η 3 Σ Βόλου Ενέργεια/ Επένδυση- Ιεράρχηση / Προτεραιό τητα ρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες 1η 2η 3η Προγραµµατι σµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Προστασία και διαχείριση υδάτινων πόρων Μελέτη οριοθέτησης ρέµατος Βρυχώνα - Φάση Β 4 Σ ρτέµιδας 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Προστασία και διαχείριση υδάτινων πόρων Μελέτη οριοθέτησης ρέµατος Βρυχώνα- Φάση A 4 Σ ρτέµιδας 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Προστασία και διαχείριση υδάτινων πόρων Μελέτη οριοθέτησης ρέµατος Κουφάλας 4 Σ ρτέµιδας 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Προστασία και διαχείριση υδάτινων πόρων Μελέτη οριοθέτησης ρέµατος Μουρτακιά - Μαλάκι 4 Σ ρτέµιδας 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ιαχειριση αποριµµάτων και στερεών αποβλήτων Προµήθεια κάδων απορριµάτων φορά πρόµήθεια κάδων για την υπηρεσία καθαριόττας 8 Σ. Βόλου Καθαριότητας και νακύκλωσης Καθαριότητας και νακύκλωσης Καθαριότητας και νακύκλωσης 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ιαχειριση αποριµµάτων και στερεών αποβλήτων Προµήθεια µηχανηµάτων και µηχαν/κου εξοπλισµού Υπηρεσίας Καθαριότητας. φορά την προµήθεια δύο µικρών µεταφορικών µέσων για την υπηρεσία καθαριότητας 8 Σ. Βόλου Καθαριότητας και νακύκλωσης Καθαριότητας και νακύκλωσης Καθαριότητας και νακύκλωσης 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ιαχείριση απορριµµάτων και στερεών αποβλήτων Προµήθεια κάδων απορριµµάτων Βόλου 8 Ν Βόλου Καθαριότητας και νακύκλωσης Καθαριότητας και νακύκλωσης Καθαριότητας και νακύκλωσης

9 Μέτρο Στόχος ράση Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Τίτλος Συνοπτική Περιγραφή Νέα / Κατηγορί Συνεχιζόµ α ράσης ενη (Ν/Σ) Χωροθέτησ η Ενέργεια/ Επένδυση- Ιεράρχηση / Προτεραιό τητα ρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες 1η 2η 3η 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ιαχείριση απορριµµάτων και στερεών αποβλήτωνυγρών αποβλήτων Προµήθεια εξοπλισµού για την αποκοµιδή των απορριµµάτων & των ανακυκλώσιµων υλικών µε τη µέθοδο της υπογειοποίησης στον ήµο Βόλου: Υποέργο 1: Προµήθεια υπόγειων κάδων απορριµµάτων Η πράξη αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση ενός συστήµατος αποκοµιδής απορριµµάτων µε τη µέθοδο της υπογειοποίησης και συνίσταται στη συλλογή των κοινών αστικών απορριµµάτων µε σύστηµα 24 τεµ. υπόγειων κάδων, χωρητικότητας 3m3 περίπου έκαστος µε πλήρη εξοπλισµό 2,8 Ν Βόλου Προγραµµατισ µού,βιώσιµης νάπτυξης & Ν.Τεχν/γιών Οικονοµικών 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ιαχείριση απορριµµάτων και στερεών αποβλήτωνυγρών αποβλήτων Προµήθεια εξοπλισµού για την αποκοµιδή των απορριµµάτων & των ανακυκλώσιµων Η πράξη αφορά στην προµήθεια δύο (2) υδραυλικών γερανών οι οποίοι υλικών µε τη µέθοδο θα τοποθετηθούν της υπογειοποίησης σε δύο στον ήµο Βόλου: υπάρχοντα Υποέργο 2: απορριµµατοφόρ Προµήθεια γερανών α τύπου πρέσσας για τους υπόγειους και θα κάδους χρησιµεύουν στην απορριµµάτων αποκοµιδή των υπόγειων κάδων 2,8 Ν Βόλου Προγραµµατισ µού,βιώσιµης νάπτυξης & Ν.Τεχν/γιών Οικονοµικών 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Προστασία φυσικού περιβάλλοντοςπολιτική προστασία ναδασώσεις και µικρά τεχνικά έργα αποκατάστασης και αισθητικής αναβάθµισης στα περιαστικά δάση του ήµου Βόλου, Σαρακηνος-Γορίτσα και επισκοπή 2 Ν. Βόλου Προγραµµατι σµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών

10 Μέτρο Στόχος ράση Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Τίτλος ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος - Πολιτική Προστασία Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος - Πολιτική Προστασία Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος - Πολιτική Προστασία Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος - Πολιτική Προστασία Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος - Πολιτική Προστασία Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος - Πολιτική Προστασία Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος - Πολιτική Προστασία Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος - Πολιτική Προστασία Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος - Πολιτική Προστασία Εµπλουτισµός υφισταµένων τοπογραφικών υποβάθρων περιοχής λατοµείων Γορίτσας Ερευνητική εργασία για την καταγραφή της χλωρίδας του Πηλίου Καθαρισµός ρεµάτων Νέας γχιάλου Καθαρισµός ρεµάτων Τοποθέτηση των αποξηλωµένων κιγκλιδωµάτων από τον Κραυσίδωνα στο χείµαρρο ναύρου Καθαρισµός περιαστικών δασών, αλσών κλπ.(πυροπροστασί α) Καθαρισµός αγροτικών - δασικών εκτάσεων (πυροπροστασία) Καθαρισµός - Έλεγχος χωµατερών (πυροπροστασία) Έργα πυροπροστασίας Συνοπτική Περιγραφή Νέα / Κατηγορί Συνεχιζόµ α ράσης ενη (Ν/Σ) Χωροθέτησ η Ενέργεια/ Επένδυση- 3 Σ Ιωλκού 4 Σ Ιωλκού 2 Ν Ν. γχιάλου 2 Ν. Βόλου 2 Ν. Βόλου 2 Ν. Βόλου 2 Ν. Βόλου 2 Ν. Βόλου 2 Ν. Βόλου Ιεράρχηση / Προτεραιό τητα ρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. Πρασίνου Καθαριότητας και νακύκλωσης Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Πρασίνου Καθαριότητας και νακύκλωσης Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες 1η 2η 3η Πρασίνου Καθαριότητας και νακύκλωσης

11 Μέτρο Στόχος ράση Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Τίτλος Συνοπτική Περιγραφή Νέα / Κατηγορί Συνεχιζόµ α ράσης ενη (Ν/Σ) Χωροθέτησ η Ενέργεια/ Επένδυση- Ιεράρχηση / Προτεραιό τητα ρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες 1η 2η 3η 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Προστασία φυσικού περιβάλλοντος- Πολιτική Προστασία ράσεις ευαισθητοποίησης Πολιτων σε θέµατα ειφορίας και Προστασίας Περιβάλλοντος ράσεις ευαισθητοποίηση ς των πολιτών στην Προστασία και διαχείριση του Πρασίνου, σε θέµατα αειφορίας και προστασίας περιβάλλοντος κλπ. 12 Ν. Βόλου Ενέργεια Β Πρασίνου Τµήµα Επικοινωνίας, ηµοσίων και ιεθνών Σχέσεων 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Προστασία φυσικού περιβάλλοντος- Πολιτική Προστασία Κανονιστικές ρυθµίσεις χρήσεις στικού Πρασίνου Κανονιστικές ρυθµίσεις για την ορθή χρήση των χώρων πράσινων από τους πολίτες, την ανάπτυξη δικαιωµάτων αλλά και περιορισµών στη χρήση των χώρων πρασινου, διαµόρφωση κανόνων για τη σωστή χρήση αλλά και την παραβατικότητα 14 Σ. Βόλου Ενέργεια Πρασίνου Πρασίνου Πρασίνου 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ξιοποίηση ΠΕ νανεώσιµες Πηγές Ενέργειας-Βελτίωση της Ενεργειακής απόδοσης στο 5ο Γυµνάσιο Βόλου και στα σχολεία που στεγάζονται στο συγκρότηµα του πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου Ν.Ιωνίας 2 Ν. Βόλου Προγραµµατι σµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ξιοποίηση ΠΕ ηµιουργία 25 µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε φωτοβολταϊκά (10 Kw) στα Σχολεία του ήµου 2 Ν. Βόλου

12 Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Τίτλος 1.1 Μέτρο Στόχος ράση ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ξιοποίηση ΠΕ Βελτίωση της ενεργειακής συµπεριφοράς ηµοτικών κτιρίων και σχολείων Βόλου Συνοπτική Περιγραφή Νέα / Κατηγορί Συνεχιζόµ α ράσης ενη (Ν/Σ) Χωροθέτησ η 3 Σ Βόλου Ενέργεια/ Επένδυση- Ιεράρχηση / Προτεραιό τητα ρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες 1η 2η 3η 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ξιοποίηση ΠΕ ηµιουργία µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε φωτοβολταικά στην Ταράτσα του σχολικού συγκροτήµατος 1ου ΣΕΚ Βόλου! Φάση 3 Σ Ν. Ιωνίας 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ξιοποίηση ΠΕ ηµιουργία µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε φωτοβολταικά στην Ταράτσα του σχολικού συγκροτήµατος 1ου ΣΕΚ Βόλου Β! Φάση Νέας Ιωνίας 3 Σ Ν. Ιωνίας ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ξιοποίηση ΠΕ Ολοκλήρωση πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού Εξοικονόµηση ενέργειας σε ενεργοβόρες κτιριακές υποδοµές του ήµου Βόλου. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ναθεώρηση και Επέκταση του ΓΠΣ του ΠΣ Βόλου Η πράξη αφορά στην υλοποίηση έργων εξοικονόµησης ενέργειας και εξοικονόµησης ενέργειας και επιδεικτικών δράσεων στο Κολυµβητήριο και Γυµναστήριο Ν.Ιωνίας Βόλου. 2 Ν Ν. Ιωνίας 4 Σ Βόλου Ενέργεια Πολεοδοµίας Πολεοδοµίας ΝΕΒΟ Πολεοδοµίας Προγραµµατι σµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών

13 Μέτρο Στόχος ράση Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Τίτλος 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Ολοκλήρωση πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού ναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου Συνοπτική Περιγραφή Νέα / Κατηγορί Συνεχιζόµ α ράσης ενη (Ν/Σ) Χωροθέτησ η Ενέργεια/ Επένδυση- Ιεράρχηση / Προτεραιό τητα 4 Σ Βόλου Ενέργεια ρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. Πολεοδοµίας Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Πολεοδοµίας Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες 1η 2η 3η Πολεοδοµίας Προγραµµατι σµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Ολοκλήρωση πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού Προκαταρκτική µελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για την ναθεώρηση και Επέκταση του ΓΠΣ του ΠΣ Βόλου 4 Σ Βόλου Ενέργεια Πολεοδοµίας Πολεοδοµίας Πολεοδοµίας ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Ολοκλήρωση πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού Ολοκλήρωση πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού Ολοκλήρωση πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΠ).ρτέµιδας Ν.Μαγνησιας Επισκευή και επανάχρηση Κτιρίου Στρατώνα Επισκευή και επανάχρηση Κτιρίου Στρατώνα 4 Σ 11 Σ 11 Σ ρτέµιδας ρτέµιδας ρτέµιδας Πολεοδοµίας Πολεοδοµίας Πολεοδοµίας Προγραµµατι σµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών Προγραµµατι σµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Ολοκλήρωση πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού Μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης νοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΠ) ήµου ρτέµιδος Εκπονηθείσα µελέτη που αφορά στον Χωρικό και Οικιστικό Σχεδιασµό του πρώην ήµου ρτέµιδος. ναµένεται η τελική έγκριση του από το ΥΠΕΚ 4 Σ ρτέµιδας Πολεοδοµίας Πολεοδοµίας

14 Μέτρο Στόχος ράση Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Τίτλος 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Ολοκλήρωση πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού Πράξη Εφαρµογής Πολεοδοµικής Μελέτης στη Συνοικία γ.παρασκευής του ήµου Βόλου Συνοπτική Περιγραφή Εκπονηθείσα µελέτη η οποία βρίσκεται στη φάση της ανάρτησης για τυχόν υποβολή ενστάσεων Νέα / Κατηγορί Συνεχιζόµ α ράσης ενη (Ν/Σ) Χωροθέτησ η 4 Σ Βόλου Ενέργεια/ Επένδυση- Ιεράρχηση / Προτεραιό τητα ρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. Πολεοδοµίας Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Πολεοδοµίας Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες 1η 2η 3η 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Ολοκλήρωση πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού Σύνταξη Πράξης Εφαρµογής,µετά την επανασύνταξη περιοχών στο σχέδιο πόλης και την έγκριση γενικών τροποποίησεων, καθώς και επανασύνταξη όπου απαιτείται της αρχικής πράξης εφαρµογής της πολεοδοµικής Εκπονηθείσα ενότητας µελέτη που Ν.Παγασών, ήµου βρίσκεται στη Βόλου, Νοµού φάση της Μαγνησίας ανάρτησης. εν έχει ακόµη εγκριθεί. 4 Σ Βόλου Πολεοδοµίας Πολεοδοµίας 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Ολοκλήρωση πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού Μετά την έγκριση της Πολεοδοµικής Μελέτης των Σύνταξη Πράξης οκισµών γ. Εφαρµογής στη Γεωργίου και πολεοδοµικής Μεγάλης ενότητας γ. Βελανιδιάς πρέπει Γεωργίου - Μεγάλης να συνταχθεί η Βελανιδιάς Πράξη Εφαρµογής της, ώστε να ολοκληρωθεί ο πολεοδοµικός σχεδιασµός 4 Ν Νέας γχιάλου Πολεοδοµίας Πολεοδοµίας

15 Μέτρο Στόχος ράση Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Τίτλος Συνοπτική Περιγραφή Νέα / Κατηγορί Συνεχιζόµ α ράσης ενη (Ν/Σ) Χωροθέτησ η Ενέργεια/ Επένδυση- Ιεράρχηση / Προτεραιό τητα ρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες 1η 2η 3η 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Ολοκλήρωση πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού Μελέτη η οποία Μελέτη αφορά στον ναθεώρησης και Γενικό Επέκτασης του Πολεοδοµικό Γενικού Σχεδιασµό της Πολεοδοµικού ηµοτικής Σχεδίου της Ενότητας Νέας ηµοτικής Ενότητας γχιάλου. Ν.γχιάλου Βρίσκεται σε διαδικασία δηµοπράτησης 4 Ν Νέας γχιάλου Πολεοδοµίας Πολεοδοµίας ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ Ολοκλήρωση πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού. Ολοκλήρωση πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού. Εφαρµογή Πολεοδοµικών - Ρυµοτοµικών Σχεδίων Εφαρµογή Πολεοδοµικών - Ρυµοτοµικών Σχεδίων Εφαρµογή Πολεοδοµικών - Ρυµοτοµικών Σχεδίων ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου Μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης νοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΠ) Κοινότητας Μακρινίτσας Σύνταξη Πολεοδοµικών Μελετών σε εφαρµογή του ΣΧΟΟΠ ήµου ρτέµιδας Οριστική µελέτη παράκαµψη Μπράνης Σύνταξη µελετών χορήγησης άδειων λειτουργίας κοιµητηριών αρµοδιότητας συνδέσµου ιάνοιξη και κατασκευή νέων δρόµων στον ενιαίο ήµο ιαµόρφωση Πλατείας Πανεπιστηµίου Μελέτη η οποία αφορά στον Χωρικό και Οικιστικό Σχεδιασµό της Κοινότητας Μακρινίτσας. Βρίσκεται σε διαδικασία δηµοπράτησης 4 Ν 4 Σ 4 Σ 4 Ν Μακρινίτ σας ρτέµιδας Μακρινίτσας Πρώην ιαδηµοτικό νεκροταφείο 2 Ν. Βόλου 2 Ν. Βόλου Πολεοδοµίας Πολεοδοµίας Πολεοδοµίας Πολεοδοµίας Προγραµµατι σµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών

16 Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Τίτλος Μέτρο Στόχος ράση ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου Πλατεία στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ686 στην περιοχή στο Ν. έλτα Ν. Ιωνίας. Βόλου Περιβαλλοντική αναβάθµιση κοινοχρήστων χώρων στα Βόλου και Ν. Ιωνίας µε χρήσεις οικολογικών στοιχείων- ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων Βόλου ΟΤ 3058 περιοχή γ. Παρασκευής & ΟΤ 1424_1444 περιοχή Καραγάτς ιαµόρφωση κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ 914Ζ Περιβαλλοντική αναβάθµιση κοινοχρήστων χώρων στα Βόλου και Ν. Ιωνίας µε χρήσεις οικολογικών στοιχείων- ιαµόρφωση πλατείας "ρχαίου Ολυµπιονίκη Μελαγκόµα Βιοκλιµατική ανάπλαση περιοχής του Παλιού Λιµεναρχείου στα "Παλιά του Βόλου" Συνοπτική Περιγραφή Νέα / Κατηγορί Συνεχιζόµ α ράσης ενη (Ν/Σ) Χωροθέτησ η 2 Ν. Βόλου 2 Ν. Βόλου 2 Ν. Βόλου 2 Ν. Βόλου 2 Ν. Βόλου Ενέργεια/ Επένδυση- Ιεράρχηση / Προτεραιό τητα ρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες 1η 2η 3η Προγραµµατι σµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών Προγραµµατι σµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών Προγραµµατι σµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών Προγραµµατι σµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών Προγραµµατι σµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου νάπλαση κοινοχρήστων χώρων 3 Σ Βόλου

17 Μέτρο Στόχος ράση Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Τίτλος ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου ναπλάσεις και διαµορφώσεις ελευθέρων δηµοτικών χώρων στις συνοικίες της πόλης ιαµόρφωση δύο (2) πλατειών στις περιοχές Νέο έλτα και Ξηρόκαµπος ναβάθµιση πλατείας Ευαγγελιστρίας Συνοπτική Περιγραφή Νέα / Κατηγορί Συνεχιζόµ α ράσης ενη (Ν/Σ) Χωροθέτησ η 3 Σ Βόλου 3 Σ 3 Σ Ν. Ιωνίας Ν. Ιωνίας Ενέργεια/ Επένδυση- Ιεράρχηση / Προτεραιό τητα ρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες 1η 2η 3η Προγραµµατι σµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών Προγραµµατι σµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου Εργασίες Εξωραϊσµού του Πολιτιστικού Άλσους έτους Σ Ν. Ιωνίας 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου Εργασίες Εξωραϊσµού του Πολιτιστικού Άλσους έτους Σ Ν. Ιωνίας 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου νάπλαση γ.λαυρεντίου 3 Σ ρτέµιδας 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου Κατασκευή πλατείας ιµηνίου 3 Σ ισωνίας Προγραµµατι σµού, Βιώσιµης νάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου Κατασκευή πλατείας ιµηνίου 3 Σ ισωνίας 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου ναπλάσεις αισθητικές παρεµβάσεις (Φάση 2) 3 Σ Πορταριάς

18 Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Τίτλος 1.2 Μέτρο Στόχος ράση ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων - αύξηση αστικού πρασίνου νάπλαση λόφου Τούµπας (ευρύτερη περιοχή) Συνοπτική Περιγραφή Νέα / Κατηγορί Συνεχιζόµ α ράσης ενη (Ν/Σ) Χωροθέτησ η Ενέργεια/ Επένδυση- 3 Σ Ιωλκού Ιεράρχηση / Προτεραιό τητα ρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες 1η 2η 3η 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων - αύξηση αστικού πρασίνου Συντηρήση πλατείας γ.τριάδας 3 Σ Ιωλκού 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων - αύξηση αστικού πρασίνου Συντήρηση και ανάπλαση πλατειών, ελευθέρων - αθλητικών χώρων και παιδικών χαρών 2 Ν Βόλου 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων - αύξηση αστικού πρασίνου Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων 2 Ν Βόλου 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων - αύξηση αστικού πρασίνου Εργασίες Οικοδοµικές και Η/Μ πλατειών, ελευθέρων - αθλητικών χώρων και παιδικών χαρών Βόλου 2 Ν Βόλου 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων - αύξηση αστικού πρασίνου Εξωραϊσµός και αποκατάσταση παιδικών χαρών και αύλειων χώρων σχολικών µονάδων. Βόλου (πρόγραµµα κοινοφελούς εργασίας) 2 Ν. Βόλου 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων -αύξηση αστικού πρασίνου Υποστήριξη του ήµου στην προσυµβατική διαδικασία επιλογής Σ ΙΤ για την κατασκευή υπόγειου parking και διαµόρφωση της πλατείας Πανεπιστηµίου στο ήµο Βόλου 3 Σ Βόλου

19 Μέτρο Στόχος ράση Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Τίτλος Συνοπτική Περιγραφή Νέα / Κατηγορί Συνεχιζόµ α ράσης ενη (Ν/Σ) Χωροθέτησ η Ενέργεια/ Επένδυση- Ιεράρχηση / Προτεραιό τητα ρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες 1η 2η 3η 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινοχρήστων χώρων, αύξηση αστικού πρασίνου Περιλαµβάνει 3 υποέργα: 1ο) " Κατασκευή".φορά στην κατασκευή φυτεµένου δώµατος ηµιεντατικού τύπου µε ποικιλία θάµνων και δένδρων για ηµιουργία περιβαλλοντική πράσινου ώµατος εκπαιδευση των στο 5ο-11ο µαθητών. 2ο) ηµοτικό Σχολείο Ν. " ράσεις Ιωνίας ιάδοσης- Ενηµέρωσης" (ενέργειες προβολής του έργου). 3ο) µοιβές Συµβούλων (µελέτες, τεύχη δηµοπράτησης,έρ ευνες αγοράς, έλεγχος της προόδου του έργου κλπ.) 2 Ν Ν. Ιωνίας Πρασίνου Προγραµµατι σµού,βιώσιµη ς νάπτυξης & Ν.Τεχν/γιών

20 Μέτρο Στόχος ράση Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Τίτλος Συνοπτική Περιγραφή Νέα / Κατηγορί Συνεχιζόµ α ράσης ενη (Ν/Σ) Χωροθέτησ η Ενέργεια/ Επένδυση- Ιεράρχηση / Προτεραιό τητα ρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες 1η 2η 3η 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ναβάθµιση κοινοχρήστων χώρων, αύξηση αστικού πρασίνου ηµιουργία πράσινου ώµατος στο 2ο ηµοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας Περιλαµβάνει 3 υποέργα: 1ο) " Κατασκευή".φορά στην κατασκευή φυτεµένου δώµατος ηµιεντατικού τύπου µε ποικιλία θάµνων και δένδρων για περιβαλλοντική εκπαιδευση των µαθητών. 2ο) " ράσεις ιάδοσης- Ενηµέρωσης" (ενέργειες προβολής του έργου). 3ο) µοιβές Συµβούλων (µελέτες, τεύχη δηµοπράτησης,έρ ευνες αγοράς, έλεγχος της προόδου του έργου κλπ.) 2 Ν Ν. Ιωνίας Πρασίνου Προγραµµατι σµού,βιώσιµη ς νάπτυξης & Ν.Τεχν/γιών

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Οδηγός ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 / ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» εκέµβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού ΝΕΑ ΕΡΓΑ 2016 ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού 1 Αντικατάσταση φωτισμού (κολωνάκια και ιστοί φωτισμού) σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 100,000.00 20-7332.001 2 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

11.700,00 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών ,00. Συντήρηση και επέκταση ηλεκτροφωτισµού κήπων και πλατειών

11.700,00 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών ,00. Συντήρηση και επέκταση ηλεκτροφωτισµού κήπων και πλατειών 1 Συντήρηση ηλεκτροφωτισµού οδών 2012 2 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2012 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών 3 4 Συντήρηση ηλεκτ/µηχ/κων εγκαταστάσεων δηµοτ. κτιρίων 2012 Συντήρηση και επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 KA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 25.6262.30 Συντήρηση αντλιοστασίων κλπ. 20.000,00 20.000,00 25.6264.30 Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών. 40.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των Μεσοπρόθεσμων Γενικών Προτεραιοτήτων (άξονες-θεματικοί τομείς) και τις προκύπτουσες

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ 1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Πραγµατοποιήθηκε χθες 6 Σεπτεµβρίου η δηµοπράτηση του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου (Γ Φάση)» και αναµένεται η έγκριση δηµοπράτησης για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Καλαµάτας».

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ. Πηγή Χρηµατοδότηση ς. α/α Τίτλος Έργου Αριθµός µελέτης Πίστωση 2015

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ. Πηγή Χρηµατοδότηση ς. α/α Τίτλος Έργου Αριθµός µελέτης Πίστωση 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 245 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 12. Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση 12Α. Παρουσίαση κατάστασης Η περιβαλλοντική στρατηγική, όπως και η αναπτυξιακή πολιτική, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

Καλύβια Ταχ. /νση: Αθηνών & Ρ. Φερραίου Τ.Κ Καλύβια Αριθµ. Αποφ. 51 Τηλ.: Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Καλύβια Ταχ. /νση: Αθηνών & Ρ. Φερραίου Τ.Κ Καλύβια Αριθµ. Αποφ. 51 Τηλ.: Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Καλύβια 08-03-2017 Ταχ. /νση: Αθηνών & Ρ. Φερραίου Τ.Κ. 190 10 Καλύβια Αριθµ. Αποφ. 51 Τηλ.: 2299320340 Fax: 2299048653 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ αριθμ. 2/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ αριθμ. 2/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μάκρη, 6 Σεπτεμβρίου 07 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: /07 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Σαφρά Μαρία 9005, Νέα Μάκρη Τηλ.: 94 059 - Fax: 94 0808 e-mail: hr@marathon.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 0-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ - ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΑ LEADER ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 32/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2. Εκλογή δύο εκπροσώπων της µειοψηφίας του ηµοτικού Συµβουλίου, για συµµετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του ήµου Νάουσας

Θέµα 2. Εκλογή δύο εκπροσώπων της µειοψηφίας του ηµοτικού Συµβουλίου, για συµµετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του ήµου Νάουσας ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ που επισυνάπτεται στην µε αριθµ. πρωτ.: 2.068/26-1-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για σύγκληση ηµοτικού Συµβουλίου στις 30 Ιανουαρίου 2012 Θέµα 1. Ανάγνωση εγγράφων Θέµα 2. Εκλογή δύο

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

"Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων"

Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές "Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 5.1 5.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5.1.1 Αποστολή «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ψαρών έτους 2017.

ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ψαρών έτους 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 6/206 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2013 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' Συνεχιζόμενα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ' Αποχέτευση - Ομβρια 289.496,86 76.00 3.896.666,63 10 42.214,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 8/7-7-2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ. Aρ. Απόφ. 23/7-7-2015 Περίληψη: Γνωµοδότηση για την Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Υπεργολάβοι Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 Περιεχόμενα 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ : 24 ον ΑΠΟΦΑΣΗ : 152/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 9 ης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 133 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2017

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2017 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ ΠΙΣΤΩΣΗ 2017 3.413.045,00 853.045,00 1.103.343,00 1.103.343,00 4.516.388,00

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 228,91 228,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα υπηρεσίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 228,91 228,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα υπηρεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 1 0111.001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) 401.151,42 401.151,42 401,41 401,41 22.912,59 22.912,59 23.314,00 23.314,00 0111.002 Μισθώµατα κληροδοτήµατος Χρ. Ζώγια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500 Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009 2009 Γ Π.Ε.Π. Κ.Α.Π.-Τ.Ε.Ο Ο.Σ.Κ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΑΘΕΩΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Προϋπολογισµός: : 2.445.000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (µπάρες, µάτια γάτας,πινακίδες, διαγρ/σεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2011-2014 2014 ΗΜΟΣΙΛΙΟΥ-Εισαγωγή H Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αποτελεί πολύτιµο εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ H ήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ H ήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μάνδρα 30.12.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ αριθ. πρωτ. 29018 ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑ Σ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 460 H ήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας Αφού έλαβε υπόψη Τα άρθρα 59 και 282 παρ. 16 του Ν.3852/10

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 02/31.08.2015 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 03/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1

Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1 Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1 Π.4.1 Ίδρυση Φορέα Εφαρμογής Π.4.1.1 Νομικό πλαίσιο Ρόλος και αρμοδιότητες Ο Ν. 2508/1997 προσδιορίζει στο άρθρο 6 τα όργανα εφαρμογής των Γενικών Πολεοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: Τόκοι χορηγηθείσας προκαταβολής του έργου " επέκταση δικτύου ποδηλατόδροµου του παραλιακού µετώπου" 1.754,14 1.7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: Τόκοι χορηγηθείσας προκαταβολής του έργου  επέκταση δικτύου ποδηλατόδροµου του παραλιακού µετώπου 1.754,14 1.7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 1 0111.001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) 401.151,42 401.151,42 701.445,26 11.308,43 23.314,00 23.314,00 724.759,26 34.622,43 0111.002 Μισθώµατα κληροδοτήµατος Χρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δήμος Τρίπολης Τρίπολη 8-3-2012 Εισήγηση προς την επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Τρίπολης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 1. Ανέγερση Β ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης Σύµβαση έργου: 724.000,00 Το έργο ολοκληρώθηκε 2. Συντήρηση κτιρίου πρώην Δηµοτικού Σχολείου Αρίστηνου και Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

1 Κατασκευή γραφείων (2) στην συνέχεια των άλλων στο κλειστό Γυμναστήριο Τυρνάβου

1 Κατασκευή γραφείων (2) στην συνέχεια των άλλων στο κλειστό Γυμναστήριο Τυρνάβου Με ομόφωνη απόφασή του το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Τυρνάβου εισηγείται προς το δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, να εντάξει στο τεχνικό πρόγραμμα του 2013 την εκτέλεση έργων που θεωρούνται απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Κεφάλαιο 1.2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κεφάλαιο 1.2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η Στρατηγική του ήµου 1.2.1 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΜΗ TOY ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ Π

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΜΗ TOY ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ Π ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 2008-2010 Παραδοτέο Π2: Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Παραδοτέο Π3: Οικονοµικός Προγραµµατισµός & είκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης εκέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 02/02.09.2016 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου. Αριθμ. Απόφασης 02/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ : 2016. Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας 30-7322.006 30-7333.010 64-7341.007 64-7341.009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ : 2016. Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας 30-7322.006 30-7333.010 64-7341.007 64-7341.009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας Αγορές ακινήτων 30-7112.001 15.00 Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι από τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού 4.1 4 ιάγνωση αναγκών σε επίπεδο διαµόρφωσης αξόνων στρατηγικής 4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 4.1.1 Εσωτερικό Περιβάλλον Οργάνωση και Λειτουργία Παρουσιάζεται πολυδιάσπαση ορισµένων υπηρεσιών, µε ετεροβαρή φόρτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1. Δραστηριότητες Τεχνικών, Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών... 177

ΑΞΟΝΑΣ 1. Δραστηριότητες Τεχνικών, Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών... 177 ΜΕΡΟΣ ΙΙ...174 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ... 174 Ενότητα 6...175 6.1 Πίνακας συνοπτικής περιγραφής του αντικειμένου του Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία - ια Βίου Μάθηση Απολογισµός Πεπραγµένων 2011

Παιδεία - ια Βίου Μάθηση Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 Παιδεία - ια Βίου Μάθηση Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 Νέες αρµοδιότητες στον τοµέα της Παιδείας (N. 3852/10) στέγαση των δηµόσιων σχολικών µονάδων (είτε µε ανέγερση είτε µε µίσθωση κτιρίων) θέµατα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη. Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου

Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη. Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου Από την µηχανοργάνωση στις ψηφιακές δράσεις Ευρυζωνικότητα οπτικές ίνες 70 χιλ οπτικές ίνες

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο "Στέλιος Καλαϊτζης" Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο Στέλιος Καλαϊτζης Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009 ΤΕΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΚΩΔ 15 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ υντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων υντηρήσεις και Επισκευές Δημοτικών κτιρίων προνοιακού χαρακτήρα υντηρήσεις χώρων Αθλητισμού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι στις προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας ΟΣΑΑ Ορεστιάδας 2007-2013 Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας Δήμος Ορεστιάδας Σκοπός Η ανάπλαση, χωρική και κοινωνική ανασυγκρότηση, βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση στοχευμένου θύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

1) Μεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013. Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Μεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013. Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνο: 2891340108 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 01 03-2012 Αρ. Πρωτ. οικ. 3.965 ΠΡΟΣ: 1] Το ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΑΠΟ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 5.1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Τα στοιχεία του παρόντος κεφαλαίου εκτιµήθηκαν : 1. στην βάση των Πηγών και Πόρων που κωδικοποιήθηκαν στη παράγραφο 2.5 του παρόντος σχεδίου, 2. των

Διαβάστε περισσότερα

(Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο κ. Μαργαρώνης και προσήλθε η κ. Πίκουλα)

(Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο κ. Μαργαρώνης και προσήλθε η κ. Πίκουλα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 9 Νοεμβρίου 06, ημέρα Τετάρτη και ώρα 0:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2010 Επιχειρησιακό Δήμου Καρδίτσας 2007-2010 Το Επιχειρησιακό αποτελεί ένα εργαλείο επιχειρησιακού και οικονομικού προγραμματισμού για τους Δήμους της χώρας. Η ορθολογική χρήση του και η αξιοποίησή του δύναται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Μέτρο 2.1 2.1.1 Ανάπτυξη κοινωνικής συνοχής- Κοινωνική αλληλεγγύη Διεύρυνση- Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 Δήμος Σοφάδων ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 79 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2.1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ Ο Δήμος Σοφάδων, όπως διαμορφώθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα