ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό για το έργο με τίτλο: «Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό για το έργο με τίτλο: «Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευρυτανίας και Ιτέας 2 Ταχ. Κωδ.: Αθήνα Πληροφορίες: Γ. Παπαθανασίου Τηλ.: και Fax: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς Πίνακα Αποδεκτών) ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 31/08/2012 Αριθμ. πρωτ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝ: 1. Ειδικό Γραμματέα Υδάτων, κο Κ. Τριάντη 2. Ειδικό Γραμματέα Δασών, κο Γ. Αμοργιανιώτη Χαλκοκονδύλη 31, Αθήνα 3. Πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του Έργου «Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας», κα Αικ. Μαρμάρα 4. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων, Μονάδα Δ, Κοραή 4, Αθήνα ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό για το έργο με τίτλο: «Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας» ΣΧΕΤ. 1. Η με αρ. πρωτ / έγκριση τεύχους Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας» 2. Επιστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 16/07/ Επιστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 27/07/ Επιστολή με τηλεομοιοτυπία στις 30/07/ Επιστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 08/08/ Επιστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 28/08/ Επιστολή με τηλεομοιοτυπία στις 29/08/ Επιστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 30/08/2012 Με βάση τα ερωτήματα που παραλάβαμε έως και τις 30/08/2012, από ενδιαφερόμενους για τον εν λόγω διαγωνισμό (σχετ. 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8), αποστέλλουμε (ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή, μέσω φαξ, στις 31/08/2012,) τις παρακάτω διευκρινιστικές απαντήσεις, σε

2 όσους έχουν παραλάβει το τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού ή/και έχουν υποβάλει σχετικές ερωτήσεις. Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής και τις ιστοσελίδες του φορέα λειτουργίας της πράξης, καθώς και του φορέα διαχείρισης, Επίσης, σύμφωνα με το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ», θα αναρτηθεί στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ερώτημα 1 ο : Το ερώτημα αφορά στο άρθρο 9, παράγραφος 2, της Προκήρυξης του Διαγωνισμού, σελ.41. Ο πρώτος πίνακας που αναφέρεται στη Σελ. 41 της Προκήρυξης και αφορά στην τεκμηρίωση ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής, αναφέρεται σε έργα που έχει υλοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος κατά το παρελθόν, από τα οποία τεκμαίρεται η εμπειρία του και η ικανοποίηση της ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής; Από τα περιεχόμενα του πρώτου πίνακα της σελ. 41 και συγκεκριμένα από τις τρείς (3) τελευταίες στήλες («Θέση στην Ομάδα έργου», «Ανθρωπομήνες», «Ποσοστό Συμμετοχής (%)»), σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα της σελ.40/100, «Η απασχόληση κάθε στελέχους της Ομάδας Έργου θα πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένες δραστηριότητες που θα καθορίζονται και θα περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου.», προκύπτει ότι αυτά αναφέρονται στο παρόν έργο, και αν ορθά ερμηνεύεται από την πλευρά μας, τίθεται το ερώτημα αν μπορεί ο πίνακας αυτός, ο οποίος αφορά το φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς να βρίσκεται στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής; Το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο ερωτήματος ισχύει και για τον επόμενο πίνακα της σελ.41 που αφορά στους εμπειρογνώμονες / εξωτερικούς συνεργάτες. 2 Ο πίνακας της σελίδας 41 δεν αναφέρεται σε έργα που έχει υλοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος κατά το παρελθόν. Τα έργα αυτά θα καταγραφούν στον πίνακα της σελίδας 39, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο 9.2 της Προκήρυξης: «Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει σχετική εμπειρία που να αποδεικνύεται από την υλοποίηση έργων αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (στο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»), κατάλογο των έργων (το περισσότερο 10 έργα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα) που εκτέλεσε κατά τα τρία (3) τελευταία έτη.. Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (από έως) ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (προϋπολογισμός) ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (τύπος & ημερομηνία)» Στους πίνακες της σελίδας 41 της Προκήρυξης ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει την ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής ότι «..διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες», σύμφωνα με τη δομή της στελέχωσης που αναφέρεται στη σελ.40. Δηλαδή σε αυτούς πίνακες θα αναφέρονται:

3 - οι υπάλληλοι και τα στελέχη που έχουν μόνιμη συνεργασία με τον Ανάδοχο (στον 1 ο πίνακα) και οι εμπειρογνώμονες/εξωτερικοί συνεργάτες (στο 2 ο πίνακα), - η θέση που κατέχουν στην ομάδα έργου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σελ. 40 (Υπεύθυνος Έργου, Επιστημονικά Υπεύθυνος, Μέλος/Νομικός, Μέλος/Δασολόγος κ.ο.κ.) - οι ανθρωπομήνες και το ποσοστό % απασχόλησης για κάθε υπάλληλο/στέλεχος ή εμπειρογνώμονα/εξωτερικό συνεργάτη Σύμφωνα με την Προκήρυξη: «η εμπειρία θα αποδεικνύεται για κάθε στέλεχος χωριστά με αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)» Τόσο οι πίνακες της σελίδας 41, όσο και τα αναλυτικά βιογραφικά θα κατατεθούν με την προσφορά στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» όσον αφορά στην Τεχνική Προσφορά, σύμφωνα με την Προκήρυξη: «..Η απασχόληση κάθε στελέχους της Ομάδας Έργου θα πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένες δραστηριότητες που θα καθορίζονται και θα περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου.» Ερώτημα 2 ο : Το ερώτημα αφορά στην απαιτούμενη τεκμηρίωση που αναφέρεται στη σελ.41 της Προκήρυξης. Η τεκμηρίωση αφορά στα στελέχη της Ομάδας Έργου ή και τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας έργου; Για παράδειγμα αν ένας Νομικός 15ετούς εμπειρίας μπορεί να δηλώσει ότι θα απασχολήσει άλλους έξι (6) Νομικούς, η τεκμηρίωση, με τη συμπλήρωση πίνακα, αφορά και στους λοιπούς αυτούς έξι συνεργάτες του; 3 Στους πίνακες της σελίδας 41 της Προκήρυξης θα παρουσιάζονται όλοι οι απασχολούμενοι στο έργο, με ελάχιστους αυτούς που υποχρεωτικά απαιτούνται, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σελ. 40. Ερώτημα 3 ο : Σχετικά με τα γραφόμενα στην ΕΝΟΤΗΤΑ 2 «Ανάπτυξη βάσης δεδομένων δασικής νομοθεσίας και λογισμικού διαχείρισης και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών» (σελίδες της Διακήρυξης), παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα παρακάτω: Α) τον αριθμό των διαχειριστών του συστήματος (προσωπικό ΥΠΕΚΑ), οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης της δομής και του περιεχομένου με δικαιώματα καταχώρησης, διόρθωσης, επεξεργασίας, συσχέτισης του συνόλου της νομοθετικής και κανονιστικής ύλης (βλ. σελίδα 14«Διαχείριση»). Β) Τις υπάρχουσες υποδομές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (βλ. σελίδα 16,..«Για την υλοποίηση της υπηρεσίας θα χρησιμοποιηθούν οι υποδομές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και θα πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες τεχνικές παρεμβάσεις, αλλαγές και προσθήκες Στην προσφορά του Αναδόχου θα συμπεριλαμβάνεται το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του απαραιτήτου συμπληρωματικού εξοπλισμού»). Πιο συγκεκριμένα, παρακαλούμε να αναφερθεί: - ο υπάρχων εξοπλισμός server (π. χ εξυπηρετητές βάσης δεδομένων, εξυπηρετητές εφαρμογών και εξυπηρετητές web), ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί - η υπάρχουσα δικτυακή και διαδικτυακή υποδομή που θα χρησιμοποιηθεί αφενός από τους εσωτερικούς χρήστες / διαχειριστές και αφ ετέρου από τους εξωτερικούς χρήστες μέσω

4 διαδικτύου, με σκοπό να εκτιμηθεί ο απαιτούμενος συμπληρωματικός εξοπλισμός και η δικτυακή υποδομή. A. Οι διαχειριστές του συστήματος (προσωπικό ΥΠΕΚΑ) θα είναι 10. B. Για την υλοποίηση της υπηρεσίας θα χρησιμοποιηθούν οι υποδομές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και θα πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες τεχνικές παρεμβάσεις, αλλαγές και προσθήκες, (ώστε να μην επιβαρυνθούν οι ισχύουσες λειτουργίες) με προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού, προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή λειτουργία του έργου. Υπάρχουσα υποδομή Ο εξοπλισμός βρίσκεται εγκατεστημένος στο Υπολογιστικό Κέντρο του Υπουργείου στο ισόγειο κτιρίου της οδού Αμαλιάδος 17. Αποτελεί ένα πληροφοριακό σύστημα για την εξυπηρέτηση του έργου «Δημιουργία υποσυστήματος χωρικής βάσης δεδομένων των εγκεκριμένων πολεοδομικών ρυμοτομικών σχεδίων της χώρας», που υλοποιήθηκε προ τριετίας. Αναλυτικά έχει εγκατασταθεί ο ακόλουθος εξοπλισμός: Δύο (2) εξυπηρετητές Bull Novascale R460E1, 2xCPU E5420, 4x GB RAM, με λειτουργικό σύστημα Windows Server 2003 Standard Edition, οι οποίοι λειτουργούν ως Eξυπηρετητές Web με χρήση του IIS v.6.0. Οι ανωτέρω εξυπηρετητές λειτουργούν σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας μέσω της υπηρεσίας NLB του λειτουργικού συστήματος Windows 2003 (DMZ 1). Δύο (2) εξυπηρετητές Bull Novascale R460E1, 2xCPU E5420, 4x GB RAM, με λειτουργικό σύστημα Windows Server 2003 Standard Edition, οι οποίοι λειτουργούν ως Eξυπηρετητές Εφαρμογών με χρήση του IIS v.6.0 και της τεχνολογίας ASP.NET και Νet framework. Οι ανωτέρω εξυπηρετητές λειτουργούν σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας μέσω της υπηρεσίας NLB του λειτουργικού συστήματος Windows 2003 (Εσωτερική ζώνη). Δύο (2) εξυπηρετητές Βάσης Δεδομένων Bull Novascale R460E1, 2xCPU E5420, 4x GB RAM, οι οποίοι διαθέτουν λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition και το λογισμικό Oracle Database 10g Enterprise Edition, Oracle OLAP per CPU, Oracle Spatial per CPU, τεχνολογία η οποία εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία των εφαρμογών και την ακεραιότητα των δεδομένων (Εσωτερική ζώνη). Οι ανωτέρω εξυπηρετητές λειτουργούν σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας. Δύο (2) εξυπηρετητές Bull Novascale R460E1, 2xCPU E5420, 4x GB RAM, με λειτουργικό σύστημα Windows Server 2003 Standard Edition, οι οποίοι λειτουργούν ως βοηθητικοί Servers (Εσωτερική ζώνη). Ένα (1) υποσύστημα δίσκων του SAN, Bull FDA 2500, χωρητικότητας 11ΤΒ Ένα (1) tape library Βull ΝΕΟ 2000 Δύο (2) FC switch. Ένας (1) μεταγωγέας Cisco 2960 Η επίτευξη της αρχιτεκτονικής πραγματοποιήθηκε με ένα ζεύγος database servers, ένα ζεύγος application servers και ένα ζεύγος WEB servers. Όλοι οι προηγούμενοι εξυπηρετητές έχουν λειτουργικό σύστημα Windows 2003 Server standard & enterprise edition και συνδέονται με ένα κοινό υποσύστημα δίσκων. Ως κοινό αποθηκευτικό σύστημα χρησιμοποιείται ένα BULL FDA 2500 disk subsystem, με 11TB μεικτή χωρητικότητα (row). Αντίγραφα ασφαλείας λαμβάνονται από μια βιβλιοθήκη ταινιών Bull NEO 2000 LTO-3 30 slots, με τη βοήθεια λογισμικού EMC Networker. 4

5 H πιστοποίηση των χρηστών και η τήρηση αντιγράφων ασφαλείας παρέχονται μέσω των δύο (2) βοηθητικών εξυπηρετητών, οι οποίοι διαθέτουν λειτουργικό σύστημα Windows 2003 και Λογισμικό EMC Networker. Σε επίπεδο λογισμικού υποδομής, έχουν αδειοδοτηθεί οι εξυπηρετητές Βάσεων Δεδομένων με Oracle RDBMS Enterprise Edition 10g per CPU Licenses. Η σύνδεση με το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ περνάει μέσα από κεντρικό σύστημα firewall, με σκοπό την ενίσχυση της περιμετρικής ασφάλειας, την προστασία του εσωτερικού δικτύου από εξωτερικούς εισβολείς αλλά και τον έλεγχο της πρόσβασης των εσωτερικών χρηστών στο Διαδίκτυο. Το σύστημα firewall είναι της κατασκευάστριας εταιρίας CISCO, μοντέλο ASA Απαιτήσεις για προμήθεια και εγκατάσταση συμπληρωματικού εξοπλισμού Το υφιστάμενο σύστημα, στο οποίο θα ενσωματωθεί ο υπό προμήθεια συμπληρωματικός εξοπλισμός, αποτελεί δυναμικό περιβάλλον του οποίου οι απαιτήσεις και λειτουργίες αναμένεται να διευρυνθούν με την ενσωμάτωση του νέου έργου. Με δεδομένες τις ανάγκες είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί η σημερινή υποδομή με την συμπλήρωση και επέκταση της τεχνικής υποδομής, διατηρώντας το κόστος επέκτασης σε λογικά πλαίσια. Κάτω απ αυτό το πρίσμα και για τις ανάγκες του παρόντος έργου πρέπει στην προσφορά του Αναδόχου να συμπεριλαμβάνεται το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του απαραιτήτου συμπληρωματικού εξοπλισμού, ο οποίος περιλαμβάνει: Επέκταση του υφιστάμενου αποθηκευτικού συστήματος με δίσκους συνολικής χωρητικότητας 5ΤΒ, τουλάχιστον, για την ορθή λειτουργία του έργου. Η αξιοποίηση των αδειών της Βάσης Δεδομένων είναι επιθυμητή, έτσι ώστε να μην διαταραχτεί η λειτουργικότητα των υφιστάμενων εφαρμογών. Προμήθεια και εγκατάσταση δύο εξυπηρετητών α) Web και β) εφαρμογών, αντίστοιχων προδιαγραφών με τους υφιστάμενους. Προμήθεια είκοσι (20) LTO-3 Cartridge, 400 GB uncompressed 5 Δεν θα απαιτηθεί πρόσθετος δικτυακός εξοπλισμός. Ερώτημα 4 ο : Το ερώτημα αφορά στο άρθρο 9, παράγραφος 2, της Προκήρυξης του Διαγωνισμού, σελ.41. Ο πρώτος πίνακας που αναφέρεται στη Σελ. 41 της Προκήρυξης και αφορά στην τεκμηρίωση ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής, στην τρίτη στήλη του αναφέρεται στο «Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου υποψηφίου Αναδόχου», θα αναφερθούν μόνο οι υπάλληλοι των εταιρειών ή και οι μέτοχοι/ μέλη του μελετητικού πτυχίου; Αν ορθά ερμηνεύεται από την πλευρά μας, ο πίνακας είναι συγκεντρωτικός και αφορά το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού που θα χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία, επομένως καλύπτει και τους μετόχους/ μέλη του μελετητικού πτυχίου οι οποίοι επίσης θα αναφερθούν σε αυτόν τον πίνακα εφόσον συμμετάσχουν. Στον 1 ο πίνακα της σελίδας 41 της Προκήρυξης θα αναφέρονται οι υπάλληλοι του υποψηφίου Αναδόχου, οι μέτοχοι/μέλη του μελετητικού πτυχίου του υποψηφίου Αναδόχου και γενικά όσοι έχουν μόνιμη συνεργασία με τον Ανάδοχο και τους δεσμεύει η σχέση τους μαζί του. Στο 2 ο πίνακα θα αναφέρονται οι εμπειρογνώμονες/εξωτερικοί συνεργάτες για τους οποίους όμως θα κατατεθούν και: «νόμιμα θεωρημένες Υπεύθυνες Δηλώσεις των εμπειρογνωμόνων/εξωτερικών συνεργατών, με τις οποίες θα δηλώνεται ότι αποδέχονται τη

6 συνεργασία αυτή και δεσμεύονται να συνεργαστούν με τον υποψήφιο, εφόσον ανακηρυχθεί Ανάδοχος, έως το πέρας της διάρκειας του έργου.» Ερώτημα 5 ο : Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 6.2vi της προκήρυξης του διαγωνισμού του θέματος αναφέρεται συγκεκριμένα ότι: «ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι:. δεν τελεί υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων και ούτε θα υποβάλλει στο μέλλον προσφορά σε διαγωνισμό που μπορεί να τον οδηγήσει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, για παράδειγμα: Ι) υποβολή προσφοράς σε έργο, που ανήκει σε πρόγραμμα, στο οποίο ο προσφέρων έχει συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στην διαδικασία εκ των προτέρων, ενδιάμεσης ή τελικής αξιολόγησης, ΙΙ) υποβολή προσφοράς σε έργο, στο οποίο έχει συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στη διαδικασία σύνταξης των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, με βάση το άρθρο 94 του Κανονισμού 1605/02 του Συμβουλίου» Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ο ανωτέρω όρος της προκήρυξης και συγκεκριμένα να διευκρινιστεί σε ποια ακριβώς προγράμματα η συμμετοχή του Υποψηφίου Αναδόχου θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. Προκειμένου να κατανοηθεί σαφώς ο συγκεκριμένος όρος παρακαλούμε να τεθεί κάποιο παράδειγμα. Επιπλέον θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε με ποιο τρόπο ακριβώς συνδέεται η παραπάνω περιγραφή με τον παρόντα διαγωνισμό, καθώς επίσης και τι ακριβώς εννοείται με τη λέξη «έμμεσα». Καθώς θεωρούμε ότι ο παραπάνω όρος είναι εξαιρετικά διαβλητός νομικά παρακαλούμε να διευκρινισθεί. Παρακαλούμε για την ταχύτερη δυνατή ανταπόκρισή σας. Ο Ανάδοχος δεν θα πρέπει να έχει λάβει μέρος, ως αξιολογητής, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση Η σύγκρουση συμφερόντων θα μπορούσε να προκύψει είτε άμεσα, με την απευθείας συμμετοχή του νομικού προσώπου του Αναδόχου είτε έμμεσα με τη συμμετοχή μεμονωμένων στελεχών του Αναδόχου. Γενικά, για τη σύγκρουση συμφερόντων ισχύουν όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο Ε.29/2006 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, με Α.Π. Δ17γ/10/179/Φ.Ν.443/ , η οποία και επισυνάπτεται. 6 Ερώτημα 6 ο : Στον Πίνακα του άρθρου 2.3 "ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ" της προκήρυξης, αναφέρονται οι χρόνοι παράδοσης όλων των επιμέρους Παραδοτέων. Για όποια από αυτά τα Παραδοτέα δεν είναι σαφές από το κείμενο το διάστημα σε μήνες που θα πρέπει να διαρκέσει η παραγωγή τους (το πότε δηλαδή θα πρέπει να εμφανίζεται στο χρονοδιάγραμμα ότι αρχίζουν να υλοποιούνται), θα βγάλει η Αναθέτουσα Αρχή συμπληρωματικές διευκρινίσεις, ή οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα εκτιμήσουν και θα τεκμηριώσουν μόνοι τους το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η παραγωγή του καθενός από αυτά. Στην παράγραφο: 11.5 της Προκήρυξης - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»/Β. Οργάνωση Υλοποίησης Έργου -, αναφέρεται ότι στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται: «Α. Ο αναλυτικός χρονοπρογραμματισμός παρεχομένων υπηρεσιών με αναφορά στο προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τον επιμερισμό των εργασιών και την έγκαιρη προετοιμασία των παραδοτέων του Έργου, λαμβάνοντας υπ όψιν:

7 - τις χρονικές και διαδικαστικές αλληλουχίες μεταξύ των επιμέρους εργασιών, τις γενικές απαιτήσεις του έργου, τις απαραίτητες εγκρίσεις και τον απαιτούμενο χρόνο για διαβούλευση - τη διάγνωση κινδύνων υλοποίησης του έργου και τις προτάσεις αντιμετώπισής τους. - τη δυνατότητα άμεσης προσαρμογής του χρονοπρογραμματισμού των εργασιών του Αναδόχου, με βάση την πορεία υλοποίησης του Έργου.» Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα εκτιμήσουν και θα τεκμηριώσουν μόνοι τους το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την παραγωγή του κάθε παραδοτέου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο παράδοσης που τίθεται από την Προκήρυξη για κάθε ένα από αυτά. Ερώτημα 7 ο : Κατ' αντίστοιχο τρόπο, θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν η έναρξη της παραγωγής του Παραδοτέου Π5.1 "Σχέδιο Κώδικα" θα πρέπει να εμφανίζεται υποχρεωτικά στο χρονοδιάγραμμα μετά την παράδοση του Παραδοτέου Π4.3 "Διενέργεια διαβούλευσης", ή αν οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν μόνοι τους τον χρόνο έναρξης αυτής της δουλειάς (τεκμηριώνοντας βέβαια αντίστοιχα την επιλογή τους στην προσφορά που θα υποβάλλουν). Ο Ανάδοχος σύμφωνα και με την απάντηση στην ερώτηση 6 θα προτείνει τεκμηριωμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τους χρόνους παράδοσης. Ερώτημα 8 ο : Σύμφωνα με την περιγραφή της Ενότητας 5 - "Κατάρτιση Σχεδίου Δασικού Κώδικα", ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προετοιμάσει και να διενεργήσει διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου που θα προετοιμάσει. Υπάρχει απαίτηση από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής για την ελάχιστη διάρκεια αυτής της διαβούλευσης ή είναι κάτι που θα το κρίνει μόνος του ο ανάδοχος; 7 Θα πρέπει να τηρηθούν, κατ ελάχιστο, οι προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 6 του νόμου 4048/2012: «Άρθρο 6 Διαβούλευση 1. Η διαβούλευση επιτυγχάνεται με τη δημοσιοποίηση, με πρόσφορα μέσα, της σχεδιαζόμενης ρύθμισης, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση και συμμετοχή σε αυτήν των πολιτών, κοινωνικών φορέων και κάθε ενδιαφερομένου. Υπόχρεος για την κίνηση της διαδικασίας διαβούλευσης είναι ο έχων τη νομοθετική πρωτοβουλία Υπουργός. 2. Η διαβούλευση επί των νομοσχεδίων γίνεται και μέσω του δικτυακού τόπου οπότε ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις, οι οποίες μπορούν να λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα: α) Η πρώτη φάση της διαβούλευσης διαρκεί τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες. Αντικείμενο της διαβούλευσης είναι η ενημέρωση και η παροχή δυνατότητας σχολιασμού σχετικά με το στόχο και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της σχεδιαζόμενης ρύθμισης, οι εναλλακτικές επιλογές, το κόστος, τα οφέλη και οι διακινδυνεύσεις που ενδέχεται να προκύψουν από αυτήν.

8 β) Η δεύτερη φάση διαρκεί τουλάχιστον τρεις (3) εβδομάδες. Κατά τη δεύτερη φάση της διαβούλευσης αναρτάται στο δικτυακό τόπο προσχέδιο των διατάξεων του νομοσχεδίου και παρέχεται η δυνατότητα κατ άρθρον σχολιασμού. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει έτοιμο σχέδιο διατάξεων, η πρώτη φάση παραλείπεται με πρωτοβουλία του οικείου Υπουργού και η δεύτερη φάση επιμηκύνεται κατά μια εβδομάδα.» Ερώτημα 9 ο : Οι μελέτες κατάρτισης Δασικών Χαρτών συντάσσονται σύμφωνα με την εθνική δασική νομοθεσία και αποσκοπούν στον προσδιορισμό και την προστασία των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων. Οι μελέτες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τεκμηρίωση της εμπειρίας των υποψηφίων αναδόχων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 9.2 της προκήρυξης; ("ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ"). Οι μελέτες κατάρτισης Δασικών Χαρτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τεκμηρίωση της εμπειρίας των υποψηφίων αναδόχων. Ερώτημα 10 ο : Στον πρώτο πίνακα της σελίδας 41 και συγκεκριμένα στην 3η στήλη του, υπάρχει η ένδειξη "Ονοματεπώνυμο υπαλλήλου υποψήφιου αναδόχου". Τα βασικά στελέχη μιας μελετητικής εταιρίας είναι οι μέτοχοι-μέλη του μελετητικού της πτυχίου, οι οποίοι έχουν συνήθως πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από τον οποιονδήποτε υπάλληλο απασχολούν. Τα στελέχη αυτά, όπως και οι μόνιμοι συνεργάτες των εταιριών που αμείβονται με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, θα μπουν στην ίδια στήλη, ή θα πρέπει να γίνει μια επιπλέον στήλη στον ίδιο πίνακα; 8 Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 4. Ερώτημα 11 ο : Το έντυπο «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του Παραρτήματος ΙΙΙ διαρθρώνεται από δύο πίνακες οι οποίοι αποτυπώνουν: (α) την απόδοση των οικονομικών στοιχείων για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου, δηλαδή το κόστος των εργασιών και των άλλων δαπανών, ανά παραδοτέο/εργασία (Πίνακας 1) και (β) την απόδοση των συγκεντρωτικών οικονομικών στοιχείων, δηλαδή το κόστος ανά παραδοτέο (Πίνακας 2). Για μεν τον Πίνακα 1 φαίνεται κατανοητή η απόδοση των οικονομικών στοιχείων ονοματίζοντας κάθε φορά στο κελί ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ το κάθε παραδοτέο, π.χ και ούτω κάθε εξής, συμπληρώνοντας κάθε φορά τα κόστη εργασιών και άλλων δαπανών αυτού. Στον Πίνακα 2 δημιουργείται σύγχυση με την ύπαρξη, και αριθμητικά οριζόμενη, των 6 σειρών που ακολουθούν και αφορούν τα συγκεντρωτικά κόστη των παραδοτέων, σαν αυτά να είναι 6 τον αριθμό. Κι αυτό γιατί ενώ φαίνεται να μεταφέρεται το άθροισμα από τα κόστη κάθε παραδοτέου (εργασίες και άλλες δαπάνες), οι σειρές αριθμητικά οριζόμενες είναι 6. Παρακαλούμε όπως διασαφισθεί το ανωτέρω και αν ο αριθμός των σειρών αυτών είναι ενδεικτικός, διότι τα παραδοτέα με βάση την παράγραφο 2.2. της Προκήρυξης είναι 18.

9 Ο αριθμός των σειρών στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙΙ της Προκήρυξης είναι ενδεικτικός. Ερώτημα 12 ο : Υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με Υπεργολάβο για τμήμα του έργου και αν ναι, υπάρχει περιορισμός στο ποσοστό συμμετοχής; Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του υπεργολάβου στην πρόταση; Οι υπεργολάβοι που χρησιμοποιούνται από τον ανάδοχο θα συμπεριληφθούν στον πίνακα των εμπειρογνωμόνων/εξωτερικών συνεργατών, της σελίδας 41 της Προκήρυξης, με την διακριτική επισήμανση «υπεργολάβος» και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των εμπειρογνωμόνων/εξωτερικών συνεργατών. Βεβαίως, υπάρχει η υποχρέωση του «προσφέροντος» να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας και, σε μια τέτοια περίπτωση, δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου οικονομικού φορέα. Ερώτημα 13 ο : Υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή των υπαρχουσών υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επί των οποίων αναμένεται να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες τεχνικές παρεμβάσεις, αλλαγές και προσθήκες που θα προταθούν, ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής και ακριβής εκτίμηση του κόστους προμήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου συμπληρωματικού εξοπλισμού (όπως απαιτείται από την Προκήρυξη, σελ. 16); 9 Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 3 Ερώτημα 14 ο : Στην διακήρυξη (σελίδα 22, Παράγραφος 2.1 «Ενότητες») γίνεται η εξής αναφορά: Για την υλοποίηση της υπηρεσίας θα χρησιμοποιηθούν οι υποδομές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και θα πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες τεχνικές παρεμβάσεις, αλλαγές και προσθήκες, (χωρίς να επιβαρυνθούν οι ισχύουσες λειτουργίες) ώστε να επιτευχθεί η προαναφερόμενη λειτουργία. (Στην προσφορά του Αναδόχου θα συμπεριλαμβάνεται το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του απαραιτήτου συμπληρωματικού εξοπλισμού). Δεδομένου ότι ενώ υπάρχει σχετική αναφορά στην υπάρχουσα υποδομή ΤΠΕ του Υπουργείου πλην όμως αυτή δεν καταγράφεται/αναλύεται στην προκήρυξη, θα θέλαμε να ενημερώσετε για την υποδομή ΤΠΕ (ενεργητικό και παθητικό εξοπλισμό, βάσεις δεδομένων, λογισμικό συστημάτων, λογισμικό εφαρμογών, άδειες χρήσης, τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις, κλπ) του Υπουργείου, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου με την πραγματοποίηση συγκεκριμένων τεχνικών παρεμβάσεων, αλλαγών και προσθηκών. Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 3 Ερώτημα 15 ο : Συμπληρωματικά του Ερωτήματος 1, βάσει της απόφασης ένταξης δεν γίνεται χρήση της ρήτρας ευελιξίας, συνεπώς μπορούμε να συμπεράνουμε και να θεωρήσουμε ως περιορισμό ότι το κόστος του εξοπλισμού είναι κάτω από το 10% του προϋπολογισμού του έργου;

10 Η χρήση της «ρήτρας ευελιξίας» δεν προβλέπεται στην Απόφαση Ένταξης της σχετικής πράξης και το συνημμένο σ αυτήν Τεχνικό Δελτίο. Επομένως, οι υποβαλλόμενες προσφορές δεν υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις που συνεπάγεται η χρήση της ρήτρας ευελιξίας. Ερώτημα 16 ο : Δεδομένου ότι για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των σημείων 6.2 (περίπτωση Α και Γ) του Πίνακα της σελίδας 29, δεν αναφέρεται η συνηθισμένη για περιπτώσεις παρόμοιων διαγωνισμών φράση «μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς», οι συγκεκριμένες Υπεύθυνες Δηλώσεις (σημεία Α και Γ) τις οποίες υπογράφουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψήφιων Αναδόχων, μπορούν να θεωρηθούν για το γνήσιο της υπογραφής και να φέρουν ημερομηνία Υπεύθυνης Δήλωσης σε προγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού;. Σύμφωνα με το παραπάνω και την δυνατότητα που παρέχεται στους υποψήφιους αναδόχους για ταχυδρομική υποβολή της προσφοράς (Κεφ Τρόπος υποβολής και περιεχόμενα προσφορών), μπορούμε να θεωρήσουμε με ασφάλεια ότι για τις εν λόγω Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν απαιτείται να φέρουν ημερομηνία θεώρησης και ημερομηνία υπογραφής την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού; Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, η ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής θα πρέπει να ταυτίζεται με την ημερομηνία της Υπεύθυνης Δήλωσης και αυτές (οι ημερομηνίες) να είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού; Η ημερομηνία των Υπεύθυνων Δηλώσεων, καθώς και η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής αυτών θα πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, για να βεβαιώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς ισχύουν όσα αναγράφονται στην Υπεύθυνη Δήλωση. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς (συστημένης), ημερομηνία υποβολής της προσφοράς είναι η ημερομηνίας ταχυδρομικής αποστολής. 10 Ερώτημα 17 ο : Σε ότι αφορά στην Τεχνική Ικανότητα των υποψηφίων αναδόχων (Κεφάλαιο 9.2 Τεχνική Ικανότητας, Μέρος Β Γενικοί Όροι Διαγωνισμού), η διακήρυξη αναφέρει (σελ 38): Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει σχετική εμπειρία που να αποδεικνύεται από την υλοποίηση έργων αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση έργο προϋπολογισμού τουλάχιστον ευρώ το κάθε ένα, πλέον Φ.Π.Α., δηλαδή αποδεδειγμένη ενασχόληση, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία σε έργα όπως, για παράδειγμα, κωδικοποίησης νομοθεσίας ή/και απλούστευσης διαδικασιών ή/και εφαρμογής δασικής νομοθεσίας ή/και εφαρμογής του δημοσίου δικαίου για την προστασία και διαχείριση των δασικών εκτάσεων. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (στο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»), κατάλογο των έργων (το περισσότερο 10 έργα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα) που εκτέλεσε κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, στα οποία περιλαμβάνονται και επισημαίνονται έργα όπως,: «Μελέτες» ή «Υπηρεσίες» σε θέματα προστασίας ή διαχείρισης των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, σύμφωνα με την εθνική δασική νομοθεσία «Μελέτες» ή «Υπηρεσίες» ή «Εμπειρογνωμοσύνες» σε θέματα εφαρμογής της εθνικής δασικής νομοθεσίας «Μελέτες» ή «Υπηρεσίες» σε θέματα κωδικοποίησης της νομοθεσίας Βάσει των ανωτέρω, θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τα ακόλουθα: Α) η υλοποίηση από τον υποψήφιο ανάδοχο ενός και μόνο σχετικού έργου, αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση έργο προϋπολογισμού τουλάχιστον ευρώ, (πλέον Φ.Π.Α.), επαρκεί για το συγκεκριμένο κριτήριο ή θα πρέπει να έχει υλοποιήσει σχετικά έργα προϋπολογισμού τουλάχιστον ευρώ (πλέον ΦΠΑ) το κάθε ένα, που στο σύνολό τους θα αθροίζουν τον Π/Υ του έργου ( ,00). Παρακαλούμε για την διευκρίνισή σας, διότι ο όρος «το κάθε ένα» δεν είναι σαφής ως προς το κριτήριο.

11 Β) ενώ στην πρώτη παράγραφο αναφέρονται ως σχετικά έργα και αυτά της απλούστευσης των διαδικασιών ( όπως, για παράδειγμα, κωδικοποίησης νομοθεσίας ή/και απλούστευσης διαδικασιών ή/και εφαρμογής δασικής νομοθεσίας ή/και εφαρμογής του δημοσίου δικαίου για την προστασία και διαχείριση των δασικών εκτάσεων) στην συνέχεια όταν ζητείται ο κατάλογος έργων αναφέρονται μόνο : Μελέτες» ή «Υπηρεσίες» σε θέματα προστασίας ή διαχείρισης των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, σύμφωνα με την εθνική δασική νομοθεσία, «Μελέτες» ή «Υπηρεσίες» ή «Εμπειρογνωμοσύνες» σε θέματα εφαρμογής της εθνικής δασικής νομοθεσίας, «Μελέτες» ή «Υπηρεσίες» σε θέματα κωδικοποίησης της νομοθεσίας, χωρίς να αναφέρονται Μελέτες ή Υπηρεσίες Απλούστευσης Διαδικασιών οι οποίες στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται ως κριτήριο κάλυψης τεχνικής ικανότητας. Συνεπώς στον εν λόγω πίνακα θα πρέπει να περιληφθούν ή/και Μελέτες ή Υπηρεσίες απλούστευσης διαδικασιών ; A. Στην Προκήρυξη του έργου αναφέρεται μόνο ότι ο κατάλογος των έργων περιλαμβάνει το περισσότερο 10 έργα, προϋπολογισμού τουλάχιστον ευρώ το κάθε ένα, πλέον Φ.Π.Α. Δεν υπάρχει απαίτηση να αθροίζουν τα έργα αυτά στον Π/Υ του έργου. B. Στην Προκήρυξη αναφέρεται, σαφώς, ότι: «Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει σχετική εμπειρία που να αποδεικνύεται από την υλοποίηση έργων αντίστοιχου μεγέθους.., δηλαδή αποδεδειγμένη ενασχόληση, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία σε έργα όπως, για παράδειγμα, κωδικοποίησης νομοθεσίας ή/και απλούστευσης διαδικασιών ή/και εφαρμογής δασικής νομοθεσίας ή/και εφαρμογής του δημοσίου δικαίου για την προστασία και διαχείριση των δασικών εκτάσεων. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής,..που εκτέλεσε κατά τα τρία (3) τελευταία έτη στα οποία περιλαμβάνονται και επισημαίνονται έργα, όπως:.» 11 Ερώτημα 18 ο : Δεδομένου ότι ο διαγωνισμός διενεργείται με εφαρμογή (αναλογικά) των διατάξεων του ΠΔ 60/2007 (Κεφ. 2 : Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο του Διαγωνισμού), μπορεί ο υποψήφιος ανάδοχος να επικαλεστεί την κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής της Παραγράφου 9.2 (Τεχνική Ικανότητα), από τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 45 (παράγραφος 2) του ΠΔ 60/2007 (καθώς δεν υπάρχει σχετική αναφορά στον τεύχος διακήρυξης για την δυνατότητα αυτή);. Στην περίπτωση αυτή, ποια είναι τα επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομισθούν εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής; Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να επικαλεστεί την κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής της Παραγράφου 9.2 (Τεχνική Ικανότητα), από τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007. Ερώτημα 19 ο : Σε ότι αφορά στην απαίτηση για την ομάδα έργου, του οικονομολόγου, εξειδικευμένου στα οικονομικά περιβάλλοντος με εμπειρία άνω των 10 ετών, θεωρείται ότι πληρείται η απαίτηση στην περίπτωση περιβαλλοντολόγου με μεταπτυχιακό στα οικονομικά, εξειδικευμένου στα οικονομικά περιβάλλοντος, με εμπειρία άνω των 10 ετών ; Για την κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων της Ομάδας Έργου, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη Ομάδα Έργου άτομα με τις ειδικότητες, όπως αυτές αναφέρονται στην Προκήρυξη, δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση «οικονομολόγος, εξειδικευμένος στα οικονομικά του περιβάλλοντος, με εμπειρία άνω των 10 ετών».

12 Ερώτημα 20 ο : Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τους ρόλους της ΕΥΣΠΕΔ και της Ειδικής Γραμματείας Δασών στο πλαίσιο της μεταξύ τους προγραμματικής συμφωνίας. Για παράδειγμα θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε (εάν αυτό περιγράφεται στην Προγραμματική Συμφωνία) ότι η Ειδική Γραμματεία Δασών είναι φορέας πρότασης και φορέας λειτουργίας του έργου και η ΕΥΣΠΕΔ δικαιούχος του έργου ; Η συγκεκριμένη διευκρίνιση έχει σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και διοίκηση του έργου. Με βάση την Απόφαση Ένταξης της σχετικής πράξης και το συνημμένο σ αυτήν Τεχνικό Δελτίο η Ειδική Γραμματεία Δασών είναι φορέας πρότασης και φορέας λειτουργίας του έργου και η Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. δικαιούχος του έργου. Ερώτημα 21 ο : Δεδομένου ότι υπάρχει η βούληση της πολιτικής ηγεσίας για κατάργηση των ειδικών γραμματειών, θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε για το εάν κατά την συγγραφή της Προσφοράς μπορούμε να θεωρήσουμε ως δεδομένες τις αναφορές του τεύχους προκήρυξης. Ισχύουν, ακριβώς, οι αναφορές του Τεύχους Προκήρυξης. Επισήμανση: Σας ενημερώνουμε ότι για την παροχή έννομης προστασίας ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3886/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51 Α) (επισυνάπτεται το σχετικό άρθρο του Νόμου). 12 Συνημμένα: 1. Εγκύκλιος Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Ε.29/ Άρθρο 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α /2012) Η Προϊσταμένη της Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. Χρυσούλα Κούρτελη Εσωτερική Διανομή: ΕΥΣΠΕΔ Μονάδα Γ Υπεύθυνο έργου κο Γιώργο Παπαθανασίου Υπόλογο έργου κα Ρούσα Ποτήρη

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 180, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Τ.Κ Φαξ: NERCO Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. Α.Ε. Ι. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ Φαξ: ATHENS TECHNOLOGY CENTER A.B.E.T.E. (ATC A.E.) ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 10, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΤΚ: Φαξ: ΕΨΙΛΟΝ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 27, ΜΑΡΟΎΣΙ, Τ.Κ Φαξ: ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε. 15ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, ΘΕΡΜΗ, Τ.Κ Φαξ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΑΙΓΙΔΩΝ 13 & ΣΕΝΕΚΑ, Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ, Τ.Κ Φαξ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ Θ. & Δ. ΤΣΑΤΣΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 43, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ Φαξ: «ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε»-ΦΩΤΗΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ-ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 3, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ Φαξ: ΤΕΧΝΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 210, ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Τ.Κ Φαξ: Enviroplan A.E. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 40, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΑΙΘΡΙΟ", ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ Φαξ: Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ - Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 21, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ Φαξ: κα ΑΝΝΑ ΜΕΛΑΝΙΤΟΥ 13. ERNST & YOUNG Α.Ε. 11ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας, Τ.Κ Φαξ: ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. 3ης Σεπτεμβρίου 76, Τ.Κ Αθήνα Φαξ:

14 Συνημμένο 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ ( Δ17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: TELEFAX: Τηλέφωνο: ΠΡΟΣ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 29 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2006 Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/10/179/Φ.Ν.443 Τους αποδέκτες του πίνακα διανομής 14 Θ Ε Μ Α : Οδηγίες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων στα πλαίσια των διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων έργων και μελετών. Με αφορμή ερωτήματα που διατυπώνονται προς τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για την αποφυγή περιστατικών σύγκρουσης συμφερόντων κατά τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών, τα οποία, εφόσον δεν αντιμετωπισθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά προκαλούν ανυπέρβλητα προβλήματα και οδηγούν τις διαδικασίες σε ακυρότητα. Συγκεκριμένα ως σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να ορισθεί η κατάσταση, στην οποία ένας ή περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό τυγχάνουν ευνοϊκής μεταχειρίσεως, με τρόπο ώστε να παραβιάζεται η θεμελιώδης αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων κατά τη διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων. Συγκεκριμένα: Α. 1. Η Προϊσταμένη Αρχή αποτελεί το όργανο του φορέα, το οποίο έχει

15 σημαίνουσα θέση στη διαδικασία ανάθεσης αφού αποφασίζει επί ενστάσεων, κατακυρώνει τους διαγωνισμούς και ακυρώνει τις σχετικές διαδικασίες εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η Προϊσταμένη Αρχή είναι είτε μονομελές είτε και συλλογικό μερικές φορές όργανο ανάλογα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τα αποφαινόμενα όργανα της κάθε αναθέτουσας αρχής. 2. Σημαντικές γνωμοδοτικές και αποφασιστικές εξ άλλου αρμοδιότητες κατά τη διαδικασία των διαγωνισμών έχουν οι Επιτροπές Διαγωνισμού, που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 3263/04 (για τα έργα) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του π.δ. 609/85 (τριμελείς και επταμελείς επιτροπές), οι οποίες συγκροτούνται α) για την ανάθεση δημοσίων έργων κατά τις διαδικασίες του ν. 3263/2004 και β) για την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών στα συστήματα προσφοράς των άρθρων 10, 12 και 13 του π.δ. 609/85, στα οποία υποβάλλεται και τεχνική προσφορά (μελέτη-κατασκευή, αξιοποίηση ακινήτων με το σύστημα της αντιπαροχής και μελέτη-κατασκευή έργου έναντι της εκμετάλλευσή του για ορισμένο χρόνο από τον ανάδοχο). Στις επιτροπές αυτές συμμετέχουν ως γνωστόν είτε μόνο υπηρεσιακά στελέχη (κατά το άρθρο 21), είτε και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων κατά το άρθρο 22 του π.δ. 609/85 (ΟΤΑ, ΤΕΕ και εργοληπτικών οργανώσεων). 3. Επίσης, στις τριμελείς ή πενταμελείς επιτροπές διαγωνισμού που συγκροτούνται κατά το άρθρο 21 του ν. 3316/05 για την ανάθεση συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών κατά το ν. 3316/05, συμμετέχουν αφενός υπηρεσιακά στελέχη, αφετέρου δε εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ). Β. 1. Σύμφωνα με τις γενικής ισχύος διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2690/99 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), τα διοικητικά όργανα, μονομελή ή συλλογικά, πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (παρ. 1). Τα μονομελή όργανα, καθώς και τα μέλη των συλλογικών οργάνων, οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης εφόσον: α) με την έκβαση της υπόθεσης συνδέεται η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός τους ή β) είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού, με κάποιον από τους ενδιαφερόμενους, ή γ) έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους 15

16 (παρ. 2). Το όργανο ή το μέλος του συλλογικού οργάνου, εφόσον κρίνει ότι συντρέχει στο πρόσωπό του λόγος που επιβάλλει την αποχή του, οφείλει να το δηλώσει αμέσως στην προϊστάμενη αρχή ή στον προεδρεύοντα του συλλογικού οργάνου, αντιστοίχως, και να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια. Στις περιπτώσεις αυτές, η προϊστάμενη αρχή, ή το συλλογικό όργανο, αποφαίνεται το ταχύτερο δυνατόν (παρ. 3). Αίτηση εξαίρεσης μονομελούς οργάνου, ή μέλους συλλογικού οργάνου, μπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Η αίτηση υποβάλλεται στην προϊστάμενη αρχή, ή στον προεδρεύοντα του συλλογικού οργάνου, ή στο αποφασίζον όργανο, κατά περίπτωση. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή τα οριζόμενα στην τελευταία περίοδο της προηγούμενης παραγράφου (παρ. 4). Η εξαίρεση μπορεί να διατάσσεται και αυτεπαγγέλτως από την προϊστάμενη αρχή ή το συλλογικό όργανο (παρ. 5). 2. Σχετική με τα παραπάνω είναι άλλωστε και η διάταξη του άρθρου 14 παρ. 6 του ν. 2690/99, κατά την οποία «Μέλη συλλογικού οργάνου, τα οποία είναι σύζυγοι ή συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια έως και τετάρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην ίδια συνεδρίαση.» Γ. Σχετική εξ άλλου με το ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων και τις ενδεδειγμένες ενέργειες της αναθέτουσας αρχής σε τέτοια περίπτωση είναι η πρόσφατη νομολογία των κοινοτικών δικαστηρίων. 1. Συγκεκριμένα με την απόφαση της επί των συνεκδικαζόμενων υποθέσεων C-21/2003 και C- 34/03 FABRICOM SA και ETAT BELGE το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) έκρινε ότι εφόσον αποδεικνύεται ότι ένας διαγωνιζόμενος ή κάποια επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν, έλαβε μέρος στην προετοιμασία του διαγωνισμού (π.χ. ως τεχνικός σύμβουλος), μπορεί να αποκτά πλεονέκτημα σε σχέση με τους λοιπούς διαγωνιζόμενους, εξ αιτίας της εμπλοκής του αυτής και γι αυτό πρέπει η αναθέτουσα αρχή να εξετάσει το ζήτημα και να τον αποκλείσει αν τυχόν πράγματι νοθεύεται με τη συμμετοχή του ο επί ίσοις όροις ανταγωνισμός. Προηγουμένως πάντως πρέπει να τον καλέσει και να του δώσει την ευκαιρία να αποδείξει ότι δεν υπάρχει τέτοιο πλεονέκτημα. Κατά συνέπεια, ενώ η εμπλοκή στην προετοιμασία σύμβασης δεν δημιουργεί αμάχητο τεκμήριο υπέρ της απόκτησης πλεονεκτήματος από τον εμπλεκόμενο και να οδηγεί στον άνευ ετέρου αποκλεισμό του, πρέπει εν πάση περιπτώσει να ερευνάται από την υπηρεσία και να του παρέχεται η δυνατότητα να αποδείξει ότι δεν απόκτησε πλεονέκτημα. 16

17 2. Εξάλλου με την απόφαση του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση Τ-160/03 (AFCon Management Consultants κ.λ.π. κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), κρίθηκε ότι σε περίπτωση αποκάλυψης σύγκρουσης συμφερόντων (ως τέτοια νοείται η κατάσταση όπου μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης διάκειται ευνοϊκά σε κάποιο διαγωνιζόμενο, ασκώντας επιρροή υπέρ της υποψηφιότητάς του στα λοιπά μέλη) πρέπει η αναθέτουσα αρχή να ερευνήσει το ζήτημα προκειμένου να διακριβώσει αν το μέλος αυτό προσπάθησε να ασκήσει τέτοιου είδους επιρροή. Η μη έρευνα, ή η ελλιπής έρευνα τέτοιων περιστατικών αποτελούν, κατά το Δικαστήριο, παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και θέτουν πρόβλημα νομιμότητας του διαγωνισμού. 3. Το τελικό συμπέρασμα που προκύπτει από τις αποφάσεις αυτές των κοινοτικών δικαστηρίων είναι ότι εφόσον αποκαλυφθούν στοιχεία, που παρέχουν ενδείξεις ότι ένας από τους διαγωνιζόμενους σε διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης συνδέεται με κάποιο τρόπο με πρόσωπο που βρίσκεται στην πλευρά της αναθέτουσας αρχής (στην προκείμενη περίπτωση ήταν μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης, αλλά τίποτε δεν αποκλείει να είναι σύμβουλος κ.λπ.), η αναθέτουσα αρχή οφείλει να διενεργήσει σοβαρή και αντικειμενική έρευνα, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι δεν συντρέχουν περιστάσεις επηρεασμού του αποτελέσματος του διαγωνισμού από τη σχέση αυτή. 17 Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 1. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν συντρέχουν περιστατικά σύγκρουσης συμφερόντων στους διαγωνισμούς, πρέπει οι αναθέτουσες αρχές όταν συγκροτούν τις Επιτροπές (Διαγωνισμού, ή Αξιολόγησης των προσφορών ή Εισήγησης για Ανάθεση), α) να επισημαίνουν στους φορείς από τους οποίους ζητούν την υπόδειξη εκπροσώπων, ότι δεν πρέπει οι εκπρόσωποι αυτοί να έχουν τέτοιου είδους σχέσεις με τους διαγωνιζόμενους, β) να ζητούν από τους οριζόμενους (υπαλλήλους και εκπροσώπους φορέων) να δηλώσουν υπεύθυνα ότι δεν έχουν σχέση με τους διαγωνιζόμενους (συγγενική, ή οικονομική) τέτοια που θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση τους. Τέτοια σχέση οικονομική θα υπήρχε λ.χ. αν την ίδια περίοδο, ή επανειλημμένα στο παρελθόν συνεργάστηκαν στα πλαίσια κοινοπραξίας ή σύμπραξης, ή αν βρίσκονται σε δικαστικές διαμάχες, κ.ο.κ. Εξ άλλου πρέπει να δηλώνεται από τα οριζόμενα μέλη, ότι αν διαπιστωθεί τέτοια σχέση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης θα ζητήσουν οι ίδιοι την εξαίρεσή τους από την συνέχιση των εργασιών της Επιτροπής.

18 2. Τέλος πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι προσλαμβανόμενοι (τεχνικοί, οικονομικοί, νομικοί, κ.ο.κ.) σύμβουλοι της υπηρεσίας να μην έχουν οποιαδήποτε σχέση με τους αναδόχους των συμβάσεων έργων ή των μελετών που αφορούν οι υπηρεσίες, ή ακόμα με τους διαγωνιζόμενους σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Εν ανάγκη να ζητείται να δηλώσουν οι διαγωνιζόμενοι κατά την υποβολή των προσφορών τους, ότι δεν διατηρούν τέτοιου είδους σχέσεις με τον σύμβουλο της υπηρεσίας. Της Εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών σας, οι οποίοι εντέλλονται στην πιστή εφαρμογή της. Επιπλέον να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (www.ggde.gr). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 18 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 1. Γραφείο Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε α.α. 3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα της ΓΓΔΕ. 4. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα της ΓΓΣΔΕ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑΔΑΚΗ 5. Γραφείο κ.κ Γεν. Δ/ντών της ΓΓΔΕ. 6. Δ/νση Δ17 ( 10 ).

19 Συνημμένο 2 Νόμος υπ' αριθμ. N Α 51-12/3/2012 Άρθρο 63 Τροποποίηση του ν. 3886/ Η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3886/2010 (Α 173) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί πάντως να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, έως την προτεραία της συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην περίπτωση δε αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω αίτησης κατά το μέρος για το οποίο έγινε αποδεκτή η προδικαστική προσφυγή του αιτούντος. H αρχή δύναται επίσης να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, η οποία πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την, αρχική ή μετ αναβολή, δικάσιμο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Η καθυστερημένη περιέλευση του σχετικού εγγράφου δεν υποχρεώνει το δικαστήριο σε αναβολή.» 2. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3886/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 19 «2. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει, εφόσον έχει ειδοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, να αποστείλει στο δικαστήριο με κάθε πρόσφορο μέσο το διοικητικό φάκελο και τις απόψεις της. Σε περίπτωση μη αποστολής φακέλου από την αναθέτουσα, το δικαστήριο μπορεί να συνάγει τεκμήριο ομολογίας της αναθέτουσας αρχής για την πραγματική βάση των ισχυρισμών του αιτούντος. Το ίδιο τεκμήριο μπορεί να θεωρηθεί ότι συντρέχει, όταν έχουν αποσταλεί ορισμένα στοιχεία από την αναθέτουσα αρχή, όμως το δικαστήριο κρίνει ότι είναι ελλιπή και δεν επαρκούν για την πιθανολόγηση του βασίμου των προβαλλόμενων αιτιάσεων. Κατά τα λοιπά, η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά την παράγραφο 4.»

20 3. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3886/2010 (Α 173) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το διατακτικό των αποφάσεων αυτών, υπογραφόμενο από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα, εκδίδεται υποχρεωτικά σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την εκδίκαση της αίτησης ή, αν έχει χορηγηθεί προθεσμία στους διαδίκους για τη νομιμοποίησή τους ή για την υποβολή υπομνήματος, από τη λήξη της προθεσμίας αυτής. Η προθεσμία προς τους διαδίκους δεν μπορεί, πάντως, να υπερβαίνει τις τρεις (3) ημέρες από την εκδίκαση.» 20

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 26/05/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 06.08.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18-3-2015 C- OUT B 844 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,.03.02. 2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 6.03.2013 Αριθ. Πρωτ.: 42 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Προσκλήσεων για την Υποβολή Προτάσεων με αντικείμενο τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου με τρεις (3)Υπεύθυνους Αποκεντρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τόπος, Νέα Φιλαδέλφεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Προβολή του έργου των δράσεων της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. πρ. 838 Αθήνα, 20-10-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεία 21 ου αιώνα) Η Μετάβαση : Επιμόρφωση των

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ)

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 28/3/2012. ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 28/3/2012. ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 28/3/2012 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.:8376 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: «Εξέταση της αριθ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER) Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 31/25-01-2013 Α/Α Πρακτικού: 23 ο Ηµεροµηνία Συνεδρίασης: 01/02/2013 Τόπος: Γραφεία Πιερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρ. 862 Αθήνα, 1-11-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 2.6.2014 Αριθ. Πρωτ.3206 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Τμήμα Ταχ. Δ/νση: ΤΗΛ. FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 2.6.2014 Αριθ. Πρωτ.3206 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Τμήμα Ταχ. Δ/νση: ΤΗΛ. FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 2.6.2014 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.3206 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ και να τη συγχαρώ για την πρωτοβουλία της. Ελπίζω με τη σύντομη εισήγησή μου να συμβάλλω και εγώ από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΝΕΒ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μαργαρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με το διαγωνισμό «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ»

Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με το διαγωνισμό «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ» Θεσσαλονίκη, 18/7/2012 Αρ. Πρωτ. Γ5/3178 Προς: Πίνακα Αποδεκτών Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με το διαγωνισμό «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Σχετικά με την Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Σχετικά με την Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 09-03-2010 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1873 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ΤΗΛ: 22713-50817 FAX: 22713-50868

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 09-03-2010 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1873 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ΤΗΛ: 22713-50817 FAX: 22713-50868 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 09-03-2010 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1873 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ΤΗΛ: 22713-50817 FAX: 22713-50868 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 1502 Αθήνα, 5/12/2014

Αρ. Πρωτ.: 1502 Αθήνα, 5/12/2014 Αρ. Πρωτ.: 1502 Αθήνα, 5/12/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706577 2015-04-15

15PROC002706577 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 10:56:27 EEST Reason: Location: Athens

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 10/03/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 469 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Γούλιου Ελένη 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 85829 Θεσσαλονίκη 26/5/2015 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΝΕΒ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μαργαρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ να διευκρινιστεί στη σελ 16 παρ. 12.13 εάν έχει αναγραφεί εκ παραδρομής ο όρος «παραδεκτές» αντί του «απαράδεκτες».

Παρακαλώ να διευκρινιστεί στη σελ 16 παρ. 12.13 εάν έχει αναγραφεί εκ παραδρομής ο όρος «παραδεκτές» αντί του «απαράδεκτες». ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, 11-11-2013 Α.Π.: 10133 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΠΟΛΥΤΟΣ ΤΗΛ.: 210 3339582 FAX: 210 3339590 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δημητριάδος 95 & Π. Μελά 3 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) Τομέας Μηχανοτρονικής Δημητριάδος 95 & Π. Μελά (3 ος όροφος)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο : 13-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Τσόχα 7, 11521 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΑ : ΒΙΕΟ639-ΦΝΦ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μαρούσι, 14-2-2014 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΡΙΘ. : 10905/Φ507 Διεύθυνση : Λεωφ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 16 Οκτωβρίου 2012 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 5389 Πληροφορίες: Κάιτατζης Γεώργιος Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Λέανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 06/03/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1195

Άρτα, 06/03/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1195 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 06/03/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1195 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της πρόσκλησης [2929/19.06.2014(ΑΔΑ: 6Κ624691ΟΙ-Χ2Υ)] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο : 30-05-2014

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηράκλειο, 3-02-205 Αρ. Πρωτ: 32/Φ.30. Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 7004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Αβέρωφ 34Α, 142 32, Νέα Ιωνία, Ελλάδα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Αβέρωφ 34Α, 142 32, Νέα Ιωνία, Ελλάδα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O SANSA DE OCUPARE» Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις 1 ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αριθ. γεν. Πρωτ. 1338/14.10.2013 ΕΑΤΑ ΑΕ Στον πίνακα όπου αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα