ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΛΗΣ Συντάκτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΛΗΣ Συντάκτης"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΛΗΣ Συντάκτης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σελίδα 0 από 63

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Μετά την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 78/2006 «Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Δ/νσης Ανάπτυξης των Ν.Α.» ΦΕΚ 80 Α / πολλές από τις αρμοδιότητες που ανήκαν στην Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος μεταβιβάστηκαν από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στο ΥΠ.ΑΝ. και στις Δ/νσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσ/νίκης συμμορφούμενη με τις παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις συμπεριέλαβε στην τελευταία τροποποίηση του Οργανισμού Λειτουργίας των Υπηρεσιών της, την μεταφορά των σχετικών αρμοδιοτήτων από την Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος στην Δ/νση Ανάπτυξης. Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς αρμοδιοτήτων, οι αρμοδιότητες που ανήκουν σήμερα στην Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος μπορούν να καταταγούν στις παρακάτω κατηγορίες : α) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο.) σε δραστηριότητες κατηγορίας Β4. Οι δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Δ/νσης είναι αυτές που δεν παίρνουν άδεια από την Δ/νση Ανάπτυξης και καθορίζονται από την τελευταία τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Ν.Α.Θ. (Απόφαση 196/ του Ν.Σ. της ΝΑΘ, ΦΕΚ 1477/ ). β) Εισηγήσεις προς την Νομαρχιακή Επιτροπή (ή το Επαρχιακό Συμβούλιο) και το Νομαρχιακό Συμβούλιο δραστηριοτήτων κατηγορίας ΑΙ και ΑΙΙ. Οι δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Δ/νσης είναι αυτές που δεν παίρνουν άδεια από την Δ/νση Ανάπτυξης και καθορίζονται από την τελευταία τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Ν.Α.Θ. (Απόφαση 196/ του Ν.Σ. της ΝΑΘ, ΦΕΚ 1477/ ). γ) Χορήγηση άδειας συλλογής - μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων εντός του Ν. Θεσ/νίκης. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι άδειες συλλογής μεταφοράς οικιακών απορριμμάτων που δίνονται στους Δήμους. Οι άδειες συλλογής - μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε περισσότερους από ένα Νομούς της Περιφέρειας, χορηγούνται από την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. δ) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σε δραστηριότητες προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, χωρίς μηχανολογικό εξοπλισμό και ε- φόσον γίνει η αξιολόγηση και κατάταξη στην κατηγορία Β4 από την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. Η Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σε δραστηριότητες προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, με μηχανολογικό εξοπλισμό, δίνεται από την Δ/νση Ανάπτυξης. ε) Χορήγηση άδειας διαχείρισης (ενιαίας άδειας συλλογής - μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης) στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων. Οι άδειες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων χορηγούνται από την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. στ) Έγκριση εργασιών αποξήλωσης αμιάντου ζ) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο.) σε Νοσοκομειακές μονάδες για την διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων τους. η) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο.) γεωτρήσεων Δήμων και υδρευτικών γεωτρήσεων πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων. Οι γεωτρήσεις για βιομηχανική χρήση νερού δίνονται από την Δ/νση Ανάπτυξης. θ) Έγκριση μελετών επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων, των δραστηριοτήτων αρμοδιότητάς της. ι) Χορήγηση αδειών επεξεργασίας διάθεσης υγρών αποβλήτων, των δραστηριοτήτων αρμοδιότητάς της. ια) Καταγγελίες ιβ) Γνωμοδοτήσεις (π.χ. για Γ.Π.Σ., για σχέδια διαχείρισης αποβλήτων λιμένων) ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σελίδα 1 από 63

3 Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες αυτές. Οι περιγραφές συμπληρώνονται από γραφικά οργανογράμματα, έτσι ώστε να γίνεται ευκολότερα κατανοητή η ροή των διαδικασιών σε κάθε περίπτωση. Η παρουσίαση αυτή γίνεται από το Τμήμα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεμάτων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές αναφέρονται στον Οργανισμό της Ν.Α.Θ. Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι : Η διευκόλυνση των συναδέλφων υπαλλήλων παλαιών και νέων στην δουλειά τους, η ομοιόμορφη αντιμετώπιση των υποθέσεων των πολιτών από κάθε υπάλληλο και η εξομάλυνση κάθε διαφοροποίησης, ώστε να διαμορφωθεί ένας ενιαίος τρόπος δράσης της Υπηρεσίας ανεξάρτητα από τους υπαλλήλους που θα χειρίζονται κάθε φορά τις υποθέσεις. Η διευκόλυνση των πολιτών και ιδιωτών μηχανικών με την παροχή πληροφοριών που αφορούν τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, την σχετική Νομοθεσία, τις διαδικασίες στις οποίες θα υποβληθούν οι αιτήσεις τους ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγονται, οι υπάλληλοι που είναι αρμόδιοι για κάθε βήμα της διαδικασίας, καθώς και οι νόμιμες χρονικές προθεσμίες για την διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος κ.α.α Γιώργος Τσαγκαρλής Χημικός Μηχανικός με Αβ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σελίδα 2 από 63

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA Α Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (A.Ε.Π.Ο.) σε δραστηριότητες κατηγορίας Β4. 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ B Εισηγήσεις προς την Νομαρχιακή Επιτροπή (ή το Επαρχιακό Συμβούλιο) και το Νομαρχιακό Συμβούλιο δραστηριοτήτων κατηγορίας ΑΙΙ & ΑΙ. 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Γ Χορήγηση άδειας σε δραστηριότητες συλλογής - μεταφοράς στερεών μη ε- πικίνδυνων αποβλήτων. 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (A.Ε.Π.Ο.) σε δραστηριότητες προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, χωρίς μηχανολογικό εξοπλισμό 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ε Χορήγηση ενιαίας άδειας συλλογής μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤ Έγκριση εργασιών αποξήλωσης αμιάντου 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ζ Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (A.Ε.Π.Ο.) σε Νοσοκομειακές μονάδες για την διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων τους. 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (A.Ε.Π.Ο.) γεωτρήσεων 9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Θ Έγκριση μελετών επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων και λυμάτων 10.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ι Άδεια επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων και λυμάτων 11.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙA Εκσυγχρονισμός, επέκταση, βελτίωση,ή, τροποποίηση υφισταμένων έργων ή δραστηριοτήτων 12.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΒ Ανανέωση (παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος) A.Ε.Π.Ο. υφιστάμενης δραστηριότητας/έργου 13.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΓ Γνωμοδότηση Υπηρεσίας για την έγκριση Γ.Π.Σ. Δήμου ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σελίδα 3 από 63

5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA Α Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (A.Ε.Π.Ο.) σε δραστηριότητες κατηγορίας Β4 Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων μίας δραστηριότητας που κατατάσσεται στην κατηγορία Β4, διέπεται από την παρακάτω Νομοθεσία : α) Την ΚΥΑ Αριθ. Η.Π.:15393/2332 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά (Α'91) ΦΕΚ 1022/ », όπως τροποιήθηκε. β) Την Κ.Υ.Α. Αριθ. H.Π.11014/703/Φ104/2003 «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α'160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 ''Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ...και άλλες διατάξεις'' (Α'91) (ΦΕΚ 332/ ) και στα άρθρα 10 & 11 αυτής. Κατ αρχήν η μελέτη της κατηγορίας αυτής έχει χαρακτηριστεί «περιβαλλοντική έκθεση» από τον Ν. 1650/86, γεγονός που σημαίνει ότι είναι δυνατόν να υπογράφεται από οποιονδήποτε έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει το περιεχόμενο της έκθεσης και όχι υποχρεωτικά από ιδιώτη Τεχνικό επιστήμονα. Για την έκδοση Α.Ε.Π.Ο. μίας δραστηριότητας της κατηγορίας αυτής, απαιτείται η υποβολή στην Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος φακέλου έξη (6) αντιγράφων περιβαλλοντικής έκθεσης και ένα επιπλέον σε ηλεκτρονική μορφή. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, αναφέρονται σε πρότυπη αίτηση που διατίθεται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή από την Υπηρεσία σε κάθε ενδιαφερόμενο. Το περιεχόμενο της τεχνικής έκθεσης αναφέρεται στον Πίνακα 3 της ΚΥΑ 69269/ και διατίθεται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή από την Υπηρεσία. Η Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος τηρεί Βάση Δεδομένων για το τεχνικό της αρχείο. Τα δεδομένα που πρέπει να εγγράφονται στην Βάση λαμβάνονται από την περιβαλλοντική έκθεση που υποβάλλεται. Η εγγραφή των δεδομένων πρέπει να γίνεται με ομοιόμορφο τρόπο, ανεξάρτητα από τον υπάλληλο που θα ασχολείται. Για τον λόγο αυτό, η Υπηρεσία διαθέτει ένα «Μηχανογραφικό Δελτίο» η συμπλήρωση του οποίου πρέπει να γίνεται από τον μελετητή (ή τον ιδιώτη), που υπογράφει την υποβαλλόμενη έκθεση και το οποίο διατίθεται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή από την Υπηρεσία. Το «Μηχανογραφικό Δελτίο» μαζί με το αντίγραφο της μελέτης σε η- λεκτρονική μορφή, υποβάλλονται με την αίτηση, και η μη υποβολή τους συνιστά λόγο μη αποδοχής του φακέλου, λόγω μη πληρότητας του τυπικού περιεχομένου του. Μετά τον προέλεγχο του φακέλου και τον χαρακτηρισμό του από υπαλλήλους του Τμήματος Π.Α., ακολουθεί η πληρωμή του παραβόλου εντός της Υπηρεσίας, η πρωτοκόλληση της αίτησης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και τέλος το σκανάρισμα και η ηλεκτρονική αποθήκευση της αίτησης (Docuware). Οι χαρακτηρισμένοι και πρωτοκολλημένοι φάκελοι των μελετών, μεταφέρονται στον Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων, ο οποίος χρεώνει στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο τον φάκελο σε έναν τεχνικό υπάλληλο και τον προωθεί σε αυτόν. Πριν την προώθηση του φακέλου στον τεχνικό υπάλληλο που θα τον χρεωθεί, θα γίνεται η εγγραφή όλων των γενικών στοιχείων της δραστηριότητας στην Βάση Δεδομένων που τηρεί το Τμήμα, για την διευκόλυνσή του στην παρακολούθηση της πορείας κάθε φακέλου μέσα στο τμήμα. Ο υπάλληλος εκτελεί την διαδικασία έγκρισης της μελέτης, η οποία περιλαμβάνει : Έλεγχο του περιεχομένου της μελέτης από πλευράς απαιτούμενων δικαιολογητικών, ανάλογα με την περίπτωση (χρήση γης, υδροδότηση, οικοδομικές άδειες, άδεια λειτουργίας, προηγούμενη Α.Ε.Π.Ο., χάρτες, τοπογραφικό, CD με την ηλεκτρονική μορφή της μελέτης). Αποστολή του μηχανογραφικού και του CD με την ηλεκτρονική μορφή της μελέ- ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σελίδα 4 από 63

6 της στο τμήμα Γ.Π.Θ. για έλεγχο τοπογραφικού και ενημέρωση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.) και του της βάσης δεδομένων του τεχνικού αρχείου. Έλεγχο του περιεχομένου της μελέτης από τεχνικής και επιστημονικής πλευράς. Στο στάδιο αυτό ελέγχεται η μελέτη αν είναι πλήρης από επιστημονικής πλευράς και ιδίως αν περιγράφονται επαρκώς τα απαιτούμενα αντιρρυπαντικά μέτρα και αν υπάρχουν οι υπολογισμοί του μεγέθους και της απόδοσής τους. Αποστολή εγγράφου στον ενδιαφερόμενο με τυχόν παρατηρήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία που απαιτούνται για την πληρότητα της μελέτης. Αποστολή ενός αντιγράφου της μελέτης στις αρμόδιες υπηρεσίες για γνωμοδότηση. Συγκεκριμένα γίνεται αποστολή αντιγράφου μελέτης στον Ο.Ρ.Θ., στη Ν.Ε.ΧΩ.Π., στις Αρχαιολογίες, Φορέα Αξιού και στον Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης (εφόσον η δραστηριότητα βρίσκεται στην Επαρχία Λαγκαδά και στον Δήμο Μυγδονίας από την επαρχία Θεσ/νίκης. Συγκεκριμένα γνωμοδότηση του φορέα Λιμνών απαιτείται όταν η δραστηριότητα βρίσκεται μέσα στην λεκάνη απορροής των λιμνών. Για το θέμα αυτό λαμβάνεται η γνώμη του Τμήματος Γ.Π.Θ.). Έλεγχο επιστροφής του CD με την ηλεκτρονική μορφή της μελέτης και το μηχανογραφικό δελτίο από το τμήμα Γ.Π.Θ. Σε περίπτωση που το CD με την ηλεκτρονική μορφή της μελέτης ήταν πλήρες και το τοπογραφικό περιείχε συντεταγμένες, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός του γηπέδου και η ενημέρωση του G.I.S., το CD με την ηλεκτρονική μορφή της μελέτης και το μηχανογραφικό δελτίο θα έχουν επιστρέψει από το τμήμα Γ.Π.Θ. με μονογραφή από τον Προϊστάμενο του τμήματος. Στην αντίθετη περίπτωση θα αναγράφονται επί του μηχανογραφικού δελτίου οι παρατηρήσεις και οι ελλείψεις και θα ζητούνται οι σχετικές διορθώσεις. Μέριμνα για την πλήρη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου και την επανυποβολή με διορθωμένες τις παρατηρήσεις του Τμήματος Γ.Π.Θ. για το τοπογραφικό και τις συντεταγμένες (επί ποινή μη έκδοσης Α.Ε.Π.Ο., αν δεν τηρηθούν τα ανωτέρω). Μέριμνα για την παραλαβή των συμπληρωματικών στοιχείων. Έκδοση σχεδίου Α.Ε.Π.Ο. (εισήγηση απόφαση) Το σχέδιο Α.Ε.Π.Ο. υπογράφεται από τον Προϊστάμενο Π.Α., ο οποίος αφού κλείσει την υπόθεση στο Docuware, προωθεί τον φάκελο στην Γραμματεία του τμήματος, για την εσωτερική διεκπεραίωση (κλείσιμο στην βάση δεδομένων Access). Στην συνέχεια, το σχέδιο Α.Ε.Π.Ο. αποστέλλεται στο Τμήμα Διοικητικού για την τελική διεκπεραίωση (δημιουργία ακριβών αντιγράφων και αποστολή,ή, παράδοση της ΕΠΟ στον ενδιαφερόμενο, εφόσον υπάρχει η σχετική εξουσιοδότηση*), το οποίο και το αρχειοθετεί στο Αρχείο Σχεδίων, αφού κλείσει τους σχετικούς αριθμούς στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Ένα αντίγραφο της Α.Ε.Π.Ο. με ένα συνημμένο φάκελο μελέτης παραδίδονται στον τεχνικό υπάλληλο που χειρίστηκε την υπόθεση, ο ο- ποίος αφού ελέγξει την πληρότητα του φακέλου τον προωθεί στο Τμήμα Γ.Π.Θ. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ.Π.Θ. μεριμνά για την εγγραφή της δραστηριότητας και της εκδοθείσας Α.Ε.Π.Ο. στην Βάση Δεδομένων του τεχνικού αρχείου. και την αρχειοθέτηση του φακέλου στο Τεχνικό Αρχείο της Υπηρεσίας. Ο συνολικός χρόνος έκδοσης μίας Α.Ε.Π.Ο., εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης και δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, είναι 40 ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Εάν υπάρχουν παρατηρήσεις ο χρόνος μετράει από την ημερομηνία υποβολής όλων των συμπληρωματικών στοιχείων και θεωρηθεί ο φάκελος πλήρης. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίμηνο από την ζήτηση συμπληρωματικών στοιχείων και ο ενδιαφερόμενος δεν τα προσκομίσει, τότε ο φάκελος τίθεται στο Αρχείο και ενημερώνεται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος. Για την επανεξέταση του φακέλου απαιτείται νέα αίτηση του ενδιαφερόμενου μαζί με τα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί, αλλά και πληρωμή νέου παραβόλου. Η παραπάνω περιγραφείσα διαδικασία φαίνεται σχηματικά στο Οργανόγραμμα 1 «Διαδικασία έκδοσης Α.Ε.Π.Ο. κατηγορίας Β4». ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σελίδα 5 από 63

7 *Βοήθεια Για κάθε είδος δραστηριότητας έχουν γίνει με πρωτοβουλία παλαιότερων συναδέλφων, πρότυπα σχέδια Α.Ε.Π.Ο., τα οποία βοηθούν τα μέγιστα στην σύνταξη μίας νέας Α.Ε.Π.Ο. και στην επιλογή των περιβαλλοντικών όρων που θα τεθούν. Βέβαια επειδή η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, απαιτείται προσοχή στην χρήση των προτύπων, ώστε να παραληφθούν κάποιοι όροι και να προστεθούν κάποιοι άλλοι ανάλογα με την περίπτωση. Η Νομοθεσία (Νόμοι, ΚΥΑ, εγκύκλιοι, κλπ), που εφαρμόζεται μπορεί να βρεθεί (εκτός του βιβλίου της Περιφέρειας και του site της Εφημερίδας της Κυβέρνησης /et.gr) και στην Βάση Δεδομένων SQL της Υπηρεσίας, στην θέση Διαδικασίες/Νομοθεσία. Η Νομοθεσία που υπάρχει εκεί θα εμπλουτίζεται διαρκώς. Βρίσκεται σε μορφή αρχείων.pdf και μπορεί να διαβαστεί αλλά και να εκτυπωθεί. Εφόσον υπάρχει στον φάκελο εξουσιοδότηση του επιχειρηματία στον Μηχανικό που υπογράφει την αίτηση και την μελέτη, η Α.Ε.Π.Ο. μπορεί να παραδοθεί στον ιδιώτη Μηχανικό Ενδιαφέροντα σημεία Είναι πολύ σημαντικό για τις ανάγκες ενημέρωσης του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS), η ύπαρξη τοπογραφικού με συντεταμένες σε οποιοδήποτε από τα υπάρχοντα συστήματα. Σε περίπτωση χρήσης του συστήματος HATT, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται και το κέντρο (π.χ. Χ= 5467,87 Ψ = -3456,45 με κέντρο 40,45 / -0,45). Σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω στοιχείων ο φάκελος θα επιστρέφεται. Το τοπογραφικό μπορεί να είναι είτε σε ηλεκτρονική μορφή και κατά προτίμηση σε ΑCAD (.dwg), είτε, εφόσον είναι παλιό σε μορφή εικόνας (Jpeg, Tiff), αλλά πάντα με ευδιάκριτες τις συντεταγμένες και το κέντρο μέτρησης). Διευκρινίζεται προς τους συναδέλφους τοπογράφους ότι τα τοπογραφικά σε ηλεκτρονική μορφή.dwg δεν έχουν καμία άλλη χρήση εκτός από την ευκολότερη και ακριβέστερη τοποθέτηση των αγροτεμαχίων και των γηπέδων των δραστηριοτήτων στο GIS της Υπηρεσίας. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σελίδα 6 από 63

8 ΑΙΤΗΣΗ (για Α.Ε.Π.Ο. Β4) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Επωνυμία Επιχείρησης: Είδος Επιχείρησης: ΠΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ Θέση: Ιπποδύναμη: Προσωπικό: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΠΙ- ΧΕΙΡΗΣΗΣ Όνομα και Διεύθυνση: Ταχ.Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: ΑΦΜ/ΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ Όνομα και Διεύθυνση: ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (ΕΠΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ : Β4 Ομάδα - Α/Α - ΕΣΥΕ [με βάση την ΚΥΑ ΗΠ.15393/2332/ 2002 (ΦΕΚ 1022Β/ )] Σας υποβάλλω τα απαιτούμενα στοιχεία, όπως ο- ρίζονται από τον Πίνακα 3 της ΚΥΑ 69269/90 (ΦΕΚ678Β/ ) και παρακαλώ για την Έ- γκριση Περιβαλλοντικών Όρων. Πρόκειται για: Πρώτη ΕΠΟ Ανανέωση χωρίς αλλαγές Ανανέωση με Επέκταση / Τροποποίηση Αλλαγή Επωνυμίας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για έκδοση: Απαλλακτικού άδειας λειτουργίας Άδειας λειτουργίας Άδειας εγκατάστασης Θεσσαλονίκη.. Τηλέφωνο: Fax: Ο/Η Αιτών/ούσα Συνημμένα (Σημειώνονται αυτά που υποβάλλονται) Οκτώ (8) αντίγραφα για έργα που περιλαμβάνουν εκσκαφές και βρίσκονται εντός Ο.Ρ.Θ.*. και εκτός Γ.Π.Σ.* Έξι (6) αντίγραφα για έργα που περιλαμβάνουν εκσκαφές και βρίσκονται εντός Ο.Ρ.Θ. εντός Γ.Π.Σ. Επτά (7) αντίγραφα για έργα που περιλαμβάνουν εκσκαφές και βρίσκονται εκτός Ο.Ρ.Θ. (εντός και εκτός Γ.Π.Σ.) Πέντε (5) αντίγραφα για έργα χωρίς εκσκαφές που βρίσκονται εντός του Ο.Ρ.Θ. και εκτός Γ.Π.Σ. Τρία (3) αντίγραφα για έργα χωρίς εκσκαφές εντός Ο.Ρ.Θ. και εντός Γ.Π.Σ. Τέσσερα (4) αντίγραφα για έργα χωρίς εκσκαφές εκτός ΟΡ.Θ. (εντός και εκτός Γ.Π.Σ.) Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντηση σας: Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσίας μας.. Να την παραλάβει εκπρόσωπος σας. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σελίδα 7 από 63

9 Απαραίτητα - για νέες ΕΠΟ τα 1-6,7,8,10,12,14 - για ανανέωση χωρίς αλλαγές τα 2,7,8,9,10,11,14,ή,15,16,17 - για ανανέωση με επέκταση/τροποποίηση τα 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,14,ή,15, 16,17 - για αλλαγή επωνυμίας τα 7,11,13 1. Περιβαλλοντική Έκθεση (με ημερομηνία σύνταξης και υπογραφή) και Συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο 2. Παράβολο (εκδίδεται μόνο από την Υπηρεσία) 3. Τοπογραφικό - Οδοιπορικό 4. Χρήσεις Γης από Δ/νση Πολεοδομίας ή Δήμο, για τις περιοχές εντός Γ.Π.Σ. (με αναφορά στο ΦΕΚ) ή Χρήσεις Γης από Ν.Ε.ΧΩ.Π.* για τις περιοχές εκτός Γ.Π.Σ. και εκτός αρμοδιότητας του Ο.Ρ.Θ. ή Για περιοχές αρμοδιότητας Ο.Ρ.Θ. και εκτός Γ.Π.Σ. διαβιβάζεται φάκελος υ- πηρεσιακώς για γνωμοδότηση Χρήσεων Γης και Περιβ/κών Όρων 5. Μηχανογραφικό Δελτίο - Έντυπο καταχώρησης στοιχείων Π.Ε. Β4 (δίδεται από την Υπηρεσία) 6. Ηλεκτρονική μορφή του παραπάνω υποβληθέντος φακέλου (CD) Απαραίτητα κατά περίπτωση 7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης προς το άτομο που θα διακινήσει την αίτηση 8. Οικοδομική άδεια (για υφιστάμενα κτίσματα) 9. Άδεια Λειτουργίας ή Απαλλακτικό (για υφιστάμενες δραστηριότητες) 10. Έγκριση Μελέτης ή Άδεια Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων (για δραστηριότητες με υγρά απόβλητα) 11. Προηγούμενη ΕΠΟ (εάν υπάρχει) 12. Σχέδια Κάτοψη, Τομές 13. Παραστατικά μεταβίβασης επιχείρησης και υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του προηγούμενου φορέα 14. Βεβαίωση Υδροδότησης ή φωτοαντίγραφο αποκόμματος λογαριασμού ύδρευσης για δραστηριότητες εγκατεστημένες σε εκτός Γ.Π.Σ. περιοχές 15 Άδεια Χρήσης νερού (για υφιστάμενες γεωτρήσεις) ή Ε.Π.Ο Γεώτρησης 16. Αντίγραφο εγκεκριμένης Μ.Π.Ε. 17. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν επέλθει μετά την έκδοση του Ν. 3212/ αλλαγές,ή, τροποποιήσεις μέσω κανονιστικών διατάξεων στις θεσμοθετημένες χρήσεις γης της περιοχής, καθώς επίσης και ότι (δεν) εξυπηρετούνται από κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο *Ο.Ρ.Θ.: Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσ/νίκης, Γ.Π.Σ.: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, Ν.Ε.ΧΩ.Π.: Νομαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας Περιβ/ντος ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σελίδα 8 από 63

10 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ B Εισηγήσεις προς την Νομαρχιακή Επιτροπή (ή το Επαρχιακό Συμβούλιο) και το Νομαρχιακό Συμβούλιο δραστηριοτήτων κατηγορίας ΑΙ & ΑΙΙ. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων μίας δραστηριότητας που κατατάσσεται στην κατηγορία ΑΙΙ από την ΚΥΑ Αριθ. Η.Π /2332 «Κατάταξη δημόσιων και ι- διωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά (Α'91) ΦΕΚ 1022/ », γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην Κ.Υ.Α. Αριθ. H.Π.11014/703/Φ104/2003 «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Ε- κτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α'160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 ''Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ...και άλλες διατάξεις'' (Α'91) (ΦΕΚ 332/ ), και στα άρθρα 5, 6 & 7 αυτής. Η μελέτη της κατηγορίας αυτής, σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία υποβάλλεται στην ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας,ή, στο ΥΠΕΧΩΔΕ και από εκεί χορηγείται και η αντίστοιχη Ε.Π.Ο. Στις περιπτώσεις δραστηριοτήτων κατηγορίας ΑΙ και ΑΙΙ, πριν την έκδοση της Ε.Π.Ο., η Μ.Π.Ε. διαβιβάζεται στο οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο προκειμένου να γνωμοδοτήσει. Η γνωμοδότηση (όχι απαραίτητα θετική) είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να εκδοθεί στην συνέχεια η Ε.Π.Ο. Ο ρόλος της Δ/νσης Προστασίας Περιβάλλοντος είναι να εισηγηθεί προς την Νομαρχιακή Επιτροπή (ή το Επαρχιακό Συμβούλιο) ως η Υπηρεσία περιβάλλοντος της ΝΑΘ, τους περιβαλλοντικούς όρους που θεωρεί κατάλληλους για κάθε δραστηριότητα. Οι μελέτες των κατηγοριών ΑΙ και ΑΙΙ πρέπει να υπογράφονται από μελετητή εγγεγραμμένο στα μητρώα μελετητών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με κατηγορία πτυχίου 27 (Π.Δ. 256/1998 (ΦΕΚ 190 Α / «Συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 541/1978(116 Α ) Περί κατηγοριών μελετών». Για την έκδοση εισήγησης μίας δραστηριότητας της κατηγορίας αυτής, απαιτείται: H αποστολή από την ΔΙΠΕΧΩ στην Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος του φακέλου ενός πλήρους αντιγράφου της Μ.Π.Ε., συμπεριλαμβανομένης της Π.Π.Ε.&Α. H κοινοποίηση της δημοσιοποίησης της Μ.Π.Ε. από το Νομαρχιακό Συμβούλιο, με την προθεσμία υποβολής ενστάσεων από μέρους πολιτών και Φορέων. Μετά τον προέλεγχο του φακέλου και τον χαρακτηρισμό του από υπαλλήλους του Τμήματος Π.Α., ακολουθεί η πληρωμή του παραβόλου εντός της Υπηρεσίας, η πρωτοκόλληση της αίτησης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, και τέλος το σκανάρισμα και η ηλεκτρονική αποθήκευση της αίτησης (Docuware). Ο χαρακτηρισμένος και πρωτοκολλημένος φάκελος της Μ.Π.Ε., μεταφέρεται στον Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων, ο οποίος χρεώνει στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο τον φάκελο σε έναν τεχνικό υπάλληλο και τον προωθεί σε αυτόν. Επειδή η κοινοποίηση της δημοσιοποίησης συνήθως ακολουθεί, ο Προϊστάμενος Π.Α. φροντίζει για την χρέωση στον αρμόδιο υπάλληλο της κοινοποίησης του Ν.Σ. Πριν την προώθηση του φακέλου στον τεχνικό υπάλληλο που θα τον χρεωθεί, θα γίνεται η εγγραφή όλων των γενικών στοιχείων της δραστηριότητας στην Βάση Δεδομένων που τηρεί το Τμήμα, για την διευκόλυνσή του στην παρακολούθηση της πορείας κάθε φακέλου μέσα στο τμήμα. Ο υπάλληλος εκτελεί την διαδικασία ελέγχου της μελέτης, η οποία περιλαμβάνει : Έλεγχο του περιεχομένου της μελέτης από πλευράς απαιτούμενων δικαιολογητικών, ανάλογα με την περίπτωση (χρήση γης, υδροδότηση, οικοδομικές άδειες, άδεια λειτουργίας, προηγούμενη ΑΕΠΟ, χάρτες, τοπογραφικό). Απαίτηση συμπλήρωσης μηχανογραφικού δελτίου. Αποστολή του μηχανογραφικού δελτίου στο τμήμα Γ.Π.Θ. για έλεγχο τοπογραφικού και ενημέρωση της Βάσης Δεδομένων και του Γεωγραφικού Συστήματος ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σελίδα 9 από 63

11 Πληροφοριών (G.I.S.). Έλεγχο του περιεχομένου της μελέτης από τεχνικής και επιστημονικής πλευράς. Στο στάδιο αυτό ελέγχεται η μελέτη αν είναι πλήρης από επιστημονικής πλευράς και ιδίως αν περιγράφονται επαρκώς τα απαιτούμενα αντιρρυπαντικά μέτρα και αν υπάρχουν οι υπολογισμοί του μεγέθους και της απόδοσής τους. Αποστολή εγγράφου στον ενδιαφερόμενο με τυχόν παρατηρήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία που απαιτούνται για την πληρότητα της μελέτης. Έλεγχο επιστροφής του μηχανογραφικού δελτίου από το τμήμα Γ.Π.Θ. Σε περίπτωση που το μηχανογραφικό δελτίο ήταν πλήρες και το τοπογραφικό περιείχε συντεταγμένες, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός του γηπέδου και η ενημέρωση του G.I.S., το μηχανογραφικό δελτίο θα έχει επιστρέψει από το τμήμα Γ.Π.Θ. με μονογραφή από τον Προϊστάμενο του τμήματος. Στην αντίθετη περίπτωση θα αναγράφονται επί του μηχανογραφικού δελτίου οι παρατηρήσεις και οι ελλείψεις και θα ζητούνται οι σχετικές διορθώσεις. Μέριμνα για την πλήρη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου και την επανυποβολή με διορθωμένες τις παρατηρήσεις του Τμήματος Γ.Π.Θ. για το τοπογραφικό και τις συντεταγμένες (επί ποινή μη έκδοσης γνωμοδότησης αν δεν τηρηθούν τα ανωτέρω). Μέριμνα για την παραλαβή των συμπληρωματικών στοιχείων. Έκδοση σχεδίου εισήγησης. Το σχέδιο της εισήγησης υπογράφεται από τον Προϊστάμενο Π.Α. και από τον Δ/ντή της Υπηρεσίας. Ο Προϊστάμενος Π.Α. αφού κλείσει την υπόθεση στο Docuware, προωθεί τον φάκελο στην Γραμματεία του τμήματος, για την εσωτερική διεκπεραίωση (κλείσιμο στην βάση δεδομένων Access). Στην συνέχεια, της εισήγησης Α.Ε.Π.Ο. αποστέλλεται στο Τμήμα Διοικητικού για την τελική διεκπεραίωση (δημιουργία ακριβών αντιγράφων και αποστολή,ή, παράδοση της ΕΠΟ στον ενδιαφερόμενο, εφόσον υπάρχει η σχετική εξουσιοδότηση*), το οποίο και το αρχειοθετεί στο Αρχείο Σχεδίων, αφού κλείσει τους σχετικούς αριθμούς στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Ένα αντίγραφο της εισήγησης. με ένα συνημμένο φάκελο μελέτης παραδίδονται στον τεχνικό υπάλληλο που χειρίστηκε την υπόθεση, ο οποίος αφού ελέγξει την πληρότητα του φακέλου τον προωθεί στο Τμήμα Γ.Π.Θ. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ.Π.Θ. μεριμνά για την εγγραφή της δραστηριότητας και της εκδοθείσας εισήγησης στην Βάση Δεδομένων και την αρχειοθέτηση του φακέλου στο Τεχνικό Αρχείο της Υπηρεσίας. Ο συνολικός χρόνος έκδοσης μίας εισήγησης, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης και δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, είναι 35 ημέρες(όση προθεσμία θέτει το Νομαρχιακό Συμβούλιο, άρθρ. 7 παρ. 4 της ΚΥΑ H.Π.11014/703/Φ104/2003) από την δημοσιοποίησης στις εφημερίδες. Εάν υπάρχουν παρατηρήσεις ο χρόνος μετράει από την ημερομηνία υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων. Η παραπάνω περιγραφείσα διαδικασία φαίνεται σχηματικά στο Οργανόγραμμα 2 «Διαδικασία έκδοσης εισήγησης Μ.Π.Ε. ΑΙΙ» *Βοήθεια Για κάθε είδος δραστηριότητας ΑΙΙ έχουν γίνει με πρωτοβουλία παλαιότερων συναδέλφων, πρότυπα σχέδια εισηγήσεων, τα οποία βοηθούν τα μέγιστα στην σύνταξη μίας νέας εισήγησης και στην επιλογή των περιβαλλοντικών όρων που θα τεθούν. Βέβαια επειδή η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, απαιτείται προσοχή στην χρήση των προτύπων, ώστε να παραληφθούν κάποιοι όροι και να προστεθούν κάποιοι άλλοι ανάλογα με την περίπτωση. Η Νομοθεσία (Νόμοι, ΚΥΑ, εγκύκλιοι, κλπ), που εφαρμόζεται μπορεί να βρεθεί (εκτός του βιβλίου της Περιφέρειας και του site της Εφημερίδας της Κυβέρνησης /et.gr) και στην Βάση Δεδομένων SQL της Υπηρεσίας, στην θέση Διαδικασίες/Νομοθεσία. Η Νομοθεσία που υπάρχει εκεί θα εμπλουτίζεται διαρκώς. Βρίσκεται σε μορφή αρχείων.pdf και μπορεί να διαβαστεί αλλά και να εκτυπωθεί. Η εισήγηση αποστέλλεται στην Νομαρχιακή Επιτροπή αν η δραστηριότητα βρίσκεται στην Επαρχία Θεσσαλονίκης και στο Επαρχιακό Συμβούλιο αν η δραστηριότητα βρίσκεται στην Επαρχία Λαγκαδά, δηλ. στην περιοχή αρμοδιότητας Επαρχείου. Η γνωμοδότηση της Νομαρχιακής επιτροπής ή του Νομαρχιακού Συμβουλίου αποστέλλεται στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, το οποίο και εκδίδει την τελική γνωμοδότηση προς την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σελίδα 10 από 63

12 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Γ Χορήγηση άδειας σε δραστηριότητες συλλογής - μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων. Για δραστηριότητες συλλογής - μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων δεν απαιτείται Ε.Π.Ο. αλλά μόνον άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της με α- ριθ. Η.Π / 2727 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Ε- θνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» ( Άρθρο8, παρ. 1). Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον υπόχρεο φορέα συλλογής και μεταφοράς, η οποία συνοδεύεται από μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος συλλογής και μεταφοράς. Η μελέτη αυτή εκπονείται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο άρθρο 5 (παρ.1 εδ. γ) και πρέπει να είναι συμβατή με τις σχετικές κατευθύνσεις του ΠΕΣΔΑ.( Άρθρο8, παρ. 1β). Η άδεια χορηγείται από τον οικείο Νομάρχη, ύστερα από κοινή εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Υγιεινής του νομού. Η πράξη του Νομάρχη, με την οποία χορηγείται ή απορρίπτεται η αιτούμενη άδεια, κοινοποιείται και στις αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγιεινής της οικείας Περιφέρειας. Η άδεια που χορηγείται, ισχύει μόνο για δραστηριότητες μέσα στον Ν. Θεσ/νίκης. Για δραστηριότητες σε περισσότερους από ένα Νομούς της Περιφέρειας, η άδεια χορηγείται από την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. Η αίτηση που υποβάλλεται στην Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος συνοδεύεται από τρία αντίγραφα της μελέτης οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος συλλογής και μεταφοράς. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, αναφέρονται σε πρότυπη αίτηση που παρουσιάζεται στο τέλος και διατίθεται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή από την Υπηρεσία σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η μελέτη του είδους αυτού δεν χαρακτηρίζεται «περιβαλλοντική έκθεση» αλλά μελέτη, γεγονός που σημαίνει ότι είναι δεν δυνατόν να υπογράφεται από οποιονδήποτε έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει το περιεχόμενο της, αλλά υποχρεωτικά από ιδιώτη Τεχνικό επιστήμονα. Μετά τον προέλεγχο του φακέλου και τον χαρακτηρισμό του από υπαλλήλους του Τμήματος Π.Α., ακολουθεί η πληρωμή του παραβόλου εντός της Υπηρεσίας, η πρωτοκόλληση της αίτησης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, και τέλος το σκανάρισμα και η ηλεκτρονική αποθήκευση της αίτησης (Docuware). Ο χαρακτηρισμένος και πρωτοκολλημένος φάκελος της μελέτης οργάνωσης και λειτουργίας μεταφέρεται στον Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβαλλοντικών Α- δειοδοτήσεων, ο οποίος χρεώνει στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο τον φάκελο σε έναν τεχνικό υπάλληλο και τον προωθεί σε αυτόν. Η Υπηρεσία διαθέτει ένα «Μηχανογραφικό Δελτίο» η συμπλήρωση του οποίου πρέπει να γίνεται από τον μελετητή, που υπογράφει την μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος συλλογής και μεταφοράς, και το οποίο διατίθεται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή από την Υπηρεσία. Το «Μηχανογραφικό Δελτίο» μαζί με το αντίγραφο της μελέτης σε ηλεκτρονική μορφή, υποβάλλονται με την αίτηση, και η μη υποβολή τους συνιστά λόγο μη αποδοχής του φακέλου, λόγω μη πληρότητας του τυπικού περιεχομένου του. Πριν την προώθηση του φακέλου στον τεχνικό υπάλληλο που θα τον χρεωθεί, γίνεται η εγγραφή όλων των γενικών στοιχείων της δραστηριότητας στην Βάση Δεδομένων που τηρεί το Τμήμα, για την διευκόλυνσή του στην παρακολούθηση της πορείας κάθε φακέλου μέσα στο Τμήμα. Ο υπάλληλος εκτελεί την διαδικασία ελέγχου της μελέτης, η οποία περιλαμβάνει : Έλεγχο του περιεχομένου της μελέτης από πλευράς απαιτούμενων δικαιολογητικών, ανάλογα με την περίπτωση. Έλεγχο του περιεχομένου της μελέτης από τεχνικής και επιστημονικής πλευράς. Στο στάδιο αυτό ελέγχεται η μελέτη αν είναι πλήρης από επιστημονικής πλευράς.το περιεχόμενο της μελέτης καθορίζεται στην οικ / (ορθή επανάληψη ), Παράρτημα Ι.1, Εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ και παρουσιάζεται παρακάτω. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σελίδα 11 από 63

13 Αποστολή εγγράφου στον ενδιαφερόμενο με τυχόν παρατηρήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία που απαιτούνται για την πληρότητα της μελέτης. Μέριμνα για την παραλαβή των συμπληρωματικών στοιχείων. Έκδοση σχεδίου κοινής εισήγησης άδειας. Αποστολή της κοινής εισήγησης στην Δ/νση Υγείας Επιστροφή της υπογραφείσας κοινής εισήγησης από την Δ/νση Υγείας. Υπογραφή του σχεδίου κοινής εισήγησης άδειας Το σχέδιο της άδειας. υπογράφεται από τον Προϊστάμενο Π.Α., ο οποίος αφού κλείσει την υπόθεση στο Docuware, προωθεί τον φάκελο στην Γραμματεία του τμήματος, για την εσωτερική διεκπεραίωση (κλείσιμο στην βάση δεδομένων Access). Στην συνέχεια, το σχέδιο της άδειας. αποστέλλεται στο Τμήμα Διοικητικού για την τελική διεκπεραίωση (δημιουργία ακριβών αντιγράφων και αποστολή,ή, παράδοση της ΕΠΟ στον ενδιαφερόμενο, εφόσον υπάρχει η σχετική εξουσιοδότηση*), το οποίο και το αρχειοθετεί στο Αρχείο Σχεδίων, αφού κλείσει τους σχετικούς αριθμούς στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Ένα αντίγραφο της άδειας. με ένα συνημμένο φάκελο μελέτης παραδίδονται στον τεχνικό υπάλληλο που χειρίστηκε την υπόθεση, ο οποίος αφού ελέγξει την πληρότητα του φακέλου τον προωθεί στο Τμήμα Γ.Π.Θ. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ.Π.Θ. μεριμνά για την εγγραφή της δραστηριότητας και της εκδοθείσας εισήγησης στην Βάση Δεδομένων και την αρχειοθέτηση του φακέλου στο Τεχνικό Αρχείο της Υπηρεσίας. Ο συνολικός χρόνος έκδοσης μίας άδειας συλλογής μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης και δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, είναι 90 ημέρες από την πρωτοκόλληση της αίτησης στην Υπηρεσία. Εάν υπάρχουν παρατηρήσεις ο χρόνος μετράει από την ημερομηνία υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων. Η παραπάνω περιγραφείσα διαδικασία φαίνεται σχηματικά στο Οργανόγραμμα 3 «Έκδοση Άδειας συλλογής μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων» *Βοήθεια Για κάθε είδος Άδειας συλλογής μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων έχουν γίνει με πρωτοβουλία παλαιότερων συναδέλφων, πρότυπα σχέδια εισηγήσεων, τα οποία βοηθούν τα μέγιστα στην σύνταξη μίας νέας εισήγησης και στην επιλογή των περιβαλλοντικών όρων που θα τεθούν. Βέβαια επειδή η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, απαιτείται προσοχή στην χρήση των προτύπων, ώστε να παραληφθούν κάποιοι όροι και να προστεθούν κάποιοι άλλοι ανάλογα με την περίπτωση. Η Νομοθεσία (Νόμοι, ΚΥΑ, εγκύκλιοι, κλπ), που εφαρμόζεται μπορεί να βρεθεί (εκτός του βιβλίου της Περιφέρειας και του site της Εφημερίδας της Κυβέρνησης /et.gr) και στην Βάση Δεδομένων SQL της Υπηρεσίας, στην θέση Διαδικασίες/Νομοθεσία. Η Νομοθεσία που υπάρχει εκεί θα εμπλουτίζεται διαρκώς. Βρίσκεται σε μορφή αρχείων.pdf και μπορεί να διαβαστεί αλλά και να εκτυπωθεί. Εφόσον υπάρχει στον φάκελο εξουσιοδότηση του επιχειρηματία στον Μηχανικό που υπογράφει την αίτηση και την μελέτη, η άδεια μπορεί να παραδοθεί στον ιδιώτη Μηχανικό Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι άδειες συλλογής μεταφοράς απορριμμάτων από τους Δήμους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σ.Α. σύμφωνα με το Άρθρο 8, παρ.1 και 2 της Κ.Υ.Α. Η.Π.50910/2727/ Αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα ή εταιρείας 1.2 Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας του συστήματος συλλογής και μεταφοράς (συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής αποθήκευσης προ της συλλογής)μη ε- πικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Η μελέτη εκπονείται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 5 (παρ. 1, εδ. γ) της ΚΥΑ Η.Π.50910/2727/2003 και κατ ελάχιστο περιλαμβάνει ανάλυση στοιχείων για την οργάνωση του αιτούμενου Φορέα/ Εταιρείας και του συστήματος, σύμφωνα με τα περιεχόμενα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας εγκυκλίου, δηλ Παρουσίαση του Φορέα ή της Εταιρείας Απαιτούμενοι πόροι για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σελίδα 12 από 63

14 ΑΙΤΗΣΗ (για στερεά απόβλητα) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.. Είδος Επιχείρησης: Θέση: Προσωπικό: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙ- ΡΗΣΗΣ Όνομα και Διεύθυνση: Ταχ.Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: ΑΦΜ/ΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Σας υποβάλω την παρούσα αίτηση και παρακαλώ να μου χορηγήσετε : Άδεια / έγκριση. Για διαχείριση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων να ενημερωθεί ο φάκελος της επιχείρησης Να γίνει αυτοψία προκειμένου Λοιπά. Συνημμένα υποβάλλονται:.. Όνομα και Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Fax: Θεσσαλονίκη.. Ο/Η Αιτών/ούσα Συνημμένα :Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας εις τριπλούν Απαραίτητα -Για μελέτες οργάνωσης και λειτουργίας διαχείρισης στερεών αποβλήτων απαιτούνται τρία αντίγραφα μελετών με σχέδια κατόψεων και τομών των εγκαταστάσεων διαχείρισης. αποβλήτων και τοπογραφικό με τη θέση της εγκατάστασης.(κάθε αντίγραφο μελέτης να περιέχεται σε φάκελο) Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντηση σας: Να σας σταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την Υπηρεσίας μας. Να την παραλάβει εκπρόσωπος σας. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σελίδα 13 από 63

15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) σε δραστηριότητες προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, χωρίς μηχανολογικό ε- ξοπλισμό Οι δραστηριότητες προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, χωρίς μηχανολογικό εξοπλισμό κατατάσσονται στην κατηγορία Β3 από την ΚΥΑ Η.Π / 2727 ΦΕΚ 1022/ «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», άρθρο 8, παρ. 2α. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων μίας τέτοιας δραστηριότητας γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην Κ.Υ.Α. Αριθ. H.Π.11014/703/Φ104/2003 «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α'160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 ''Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ...και άλλες διατάξεις'' (Α'91) (ΦΕΚ 332/ ), και στα άρθρα 8 & 9 αυτής. Η μελέτη της κατηγορίας αυτής, σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία υποβάλλεται στην ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας και κατατάσσεται είτε στην κατηγορία ΑΙΙ, είτε (όπως συνηθίζεται) στην κατηγορία Β4. Στην περίπτωση αυτή οι φάκελοι της μελέτης διαβιβάζονται στην Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος μαζί με το έγγραφο της κατάταξης της δραστηριότητας στην κατηγορία Β4. Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι αρμοδιότητα της Δ/νσης Προστασίας Περιβάλλοντος η έκδοση Α.Ε.Π.Ο. μίας δραστηριότητας προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, είναι η δραστηριότητα να μην έχει μηχανολογικό εξοπλισμό. Στην περίπτωση που υπάρχει μηχανολογικός εξοπλισμός η Μ.Π.Ε. διαβιβάζεται από την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. στην Δ/νση Ανάπτυξης, η οποία είναι αρμόδια για την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. ( σύμφωνα με τον Ν. 3325/2005, «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.», ΦΕΚ 68 Α / , και την τελευταία τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Ν.Α.Θ.). Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι το περιεχόμενο της σχετικής μελέτης είναι παρόμοιο με αυτό των Μ.Π.Ε. κατηγορίας ΑΙΙ και ότι είναι δεν είναι δυνατόν να υπογράφεται από οποιονδήποτε έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει το περιεχόμενο της έκθεσης αλλά υποχρεωτικά από ιδιώτη Τεχνικό επιστήμονα με μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 27. Από την στιγμή που αποσταλεί στην Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος μία Μ.Π.Ε. της κατηγορίας αυτής, ακολουθεί πλέον την διαδικασία έκδοσης Α.Ε.Π.Ο. κατηγορίας Β4, όπως δηλ. την περίπτωση της Διαδικασίας Α. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, είναι ίδια με αυτά μίας ΜΠΕ Β4 και αναφέρονται στην πρότυπη αίτηση για Β4, που διατίθεται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή από την Υπηρεσία σε κάθε ενδιαφερόμενο. Να σημειωθεί εδώ ότι, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθ. H.Π /703/Φ104/2003, ένα από τα αντίγραφα που υποβάλλονται πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Η Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος τηρεί Βάση Δεδομένων για το Τεχνικό της Αρχείο. Τα δεδομένα που πρέπει να εγγράφονται στην Βάση λαμβάνονται από την μελέτη που υποβάλλεται. Η εγγραφή των δεδομένων πρέπει να γίνεται με ομοιόμορφο τρόπο, ανεξάρτητα από τον υπάλληλο που θα ασχολείται. Για τον λόγο αυτό, η Υπηρεσία διαθέτει ένα «Μηχανογραφικό Δελτίο» η συμπλήρωση του οποίου πρέπει να γίνεται από τον μελετητή που υπογράφει την υποβαλλόμενη μελέτη και το οποίο διατίθεται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή από την Υπηρεσία. Το «Μηχανογραφικό Δελτίο» μαζί με το αντίγραφο της μελέτης σε ηλεκτρονική μορφή, υποβάλλονται κατά την διάρκεια ελέγχου του φακέλου από τον τεχνικό υπάλληλο. Μετά τον προέλεγχο του φακέλου και τον χαρακτηρισμό του από υπαλλήλους του Τμήματος Π.Α., ακολουθεί η πληρωμή του παραβόλου εντός της Υπηρεσίας, η πρωτοκόλληση της αίτησης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και τέλος το σκανάρισμα και η ηλεκτρονική αποθήκευση της αίτησης (Docuware). ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σελίδα 14 από 63

16 Οι χαρακτηρισμένοι και πρωτοκολλημένοι φάκελοι των μελετών, μεταφέρονται στον Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων, ο οποίος χρεώνει στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο τον φάκελο σε έναν τεχνικό υπάλληλο και τον προωθεί σε αυτόν. Πριν την προώθηση του φακέλου στον τεχνικό υπάλληλο που θα τον χρεωθεί, θα γίνεται η εγγραφή όλων των γενικών στοιχείων της δραστηριότητας στην Βάση Δεδομένων που τηρεί το Τμήμα, για την διευκόλυνσή του στην παρακολούθηση της πορείας κάθε φακέλου μέσα στο Τμήμα. Ο υπάλληλος εκτελεί την διαδικασία έγκρισης της μελέτης, η οποία περιλαμβάνει : Έλεγχο του περιεχομένου της μελέτης από πλευράς απαιτούμενων δικαιολογητικών, ανάλογα με την περίπτωση (χρήση γης, υδροδότηση, οικοδομικές άδειες, άδεια λειτουργίας, προηγούμενη Α.Ε.Π.Ο., χάρτες, τοπογραφικό). Απαίτηση του μηχανογραφικού και του CD με την ηλεκτρονική μορφή της μελέτης και αποστολή του στο τμήμα Γ.Π.Θ. για έλεγχο τοπογραφικού και ενημέρωση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.). Έλεγχο του περιεχομένου της μελέτης από τεχνικής και επιστημονικής πλευράς. Στο στάδιο αυτό ελέγχεται η μελέτη αν είναι πλήρης από επιστημονικής πλευράς και ιδίως αν περιγράφονται επαρκώς τα απαιτούμενα αντιρρυπαντικά μέτρα και αν υπάρχουν οι υπολογισμοί του μεγέθους και της απόδοσής τους. Το περιεχόμενο της μελέτης ακολουθεί το περιεχόμενο των μελετών ΑΙΙ του Πίνακα 2 της ΚΥΑ 69269/ , με την επισήμανση ότι πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε όλα τα μη επικίνδυνα στερεά που θα διακινούνται με τον αριθμό ΕΚΑ, όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ 50910/2727/2002. Αποστολή εγγράφου στον ενδιαφερόμενο με τυχόν παρατηρήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία που απαιτούνται για την πληρότητα της μελέτης. Αποστολή ενός αντιγράφου της μελέτης στις αρμόδιες υπηρεσίες για γνωμοδότηση. Συγκεκριμένα γίνεται αποστολή αντιγράφου μελέτης στον Ο.Ρ.Θ., στη Ν.Ε.ΧΩ.Π., στις Αρχαιολογίες, στον Φορέα Αξιού,ή, στον Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης (εφόσον η δραστηριότητα βρίσκεται στην Επαρχία Λαγκαδά και στον Δήμο Μυγδονίας από την επαρχία Θεσ/νίκης). Συγκεκριμένα γνωμοδότηση του φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης απαιτείται όταν η δραστηριότητα βρίσκεται μέσα στην λεκάνη απορροής των λιμνών. Για το θέμα αυτό λαμβάνεται η γνώμη του Τμήματος Γ.Π.Θ.. Έλεγχο επιστροφής του CD με την ηλεκτρονική μορφή της μελέτης και το μηχανογραφικό δελτίο από το τμήμα Γ.Π.Θ. Σε περίπτωση που το CD με την ηλεκτρονική μορφή της μελέτης ήταν πλήρες και το τοπογραφικό περιείχε συντεταγμένες, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός του γηπέδου και η ενημέρωση του G.I.S., το CD με την ηλεκτρονική μορφή της μελέτης και το μηχανογραφικό δελτίο θα έχουν επιστρέψει από το τμήμα Γ.Π.Θ. με μονογραφή από τον Προϊστάμενο του τμήματος. Στην αντίθετη περίπτωση αναγράφονται επί του μηχανογραφικού δελτίου οι παρατηρήσεις και οι ελλείψεις. Μέριμνα για την πλήρη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου και την επανυποβολή με διορθωμένες τις παρατηρήσεις του Τμήματος Γ.Π.Θ. για το τοπογραφικό και τις συντεταγμένες (επί ποινή μη έκδοσης Α.Ε.Π.Ο., αν δεν τηρηθούν τα ανωτέρω). Μέριμνα για την παραλαβή των συμπληρωματικών στοιχείων. Έκδοση σχεδίου Α.Ε.Π.Ο. Το σχέδιο Α.Ε.Π.Ο. υπογράφεται από τον Προϊστάμενο Π.Α., ο οποίος αφού κλείσει την υπόθεση στο Docuware, προωθεί τον φάκελο στην Γραμματεία του τμήματος, για την εσωτερική διεκπεραίωση (κλείσιμο στην βάση δεδομένων Access). Στην συνέχεια, το σχέδιο Α.Ε.Π.Ο. αποστέλλεται στο Τμήμα Διοικητικού για την τελική διεκπεραίωση (δημιουργία ακριβών αντιγράφων και αποστολή,ή, παράδοση της ΕΠΟ στον ενδιαφερόμενο, εφόσον υπάρχει η σχετική εξουσιοδότηση*), το οποίο και το αρχειοθετεί στο Αρχείο Σχεδίων, αφού κλείσει τους σχετικούς αριθμούς στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Ένα αντίγραφο της Α.Ε.Π.Ο. με ένα συνημμένο φάκελο μελέτης παραδίδονται στον τεχνικό υπάλληλο που χειρίστηκε την υπόθεση, ο ο- ποίος αφού ελέγξει την πληρότητα του φακέλου τον προωθεί στο Τμήμα Γ.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σελίδα 15 από 63

17 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ.Π.Θ. μεριμνά για την εγγραφή της δραστηριότητας και της εκδοθείσας εισήγησης στην Βάση Δεδομένων και την αρχειοθέτηση του φακέλου στο Τεχνικό Αρχείο της Υπηρεσίας. Ο συνολικός χρόνος έκδοσης μίας Α.Ε.Π.Ο. προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, χωρίς μηχανολογικό εξοπλισμό, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης και δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, είναι 40 ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Εάν υπάρχουν παρατηρήσεις ο χρόνος μετράει από την ημερομηνία υ- ποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίμηνο από την ζήτηση συμπληρωματικών στοιχείων και ο ενδιαφερόμενος δεν τα προσκομίσει, τότε ο φάκελος τίθεται στο Αρχείο και ενημερώνεται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος. Για την επανεξέταση του φακέλου απαιτείται νέα αίτηση του ενδιαφερόμενου μαζί με τα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί. Η παραπάνω περιγραφείσα διαδικασία φαίνεται σχηματικά στο Οργανόγραμμα 4 «Διαδικασία έκδοσης Α.Ε.Π.Ο. προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, χωρίς μηχανολογικό εξοπλισμό» *Βοήθεια Για κάθε είδος δραστηριότητας έχουν γίνει με πρωτοβουλία παλαιότερων συναδέλφων, πρότυπα σχέδια Α.Ε.Π.Ο., τα οποία βοηθούν τα μέγιστα στην σύνταξη μίας νέας Α.Ε.Π.Ο. και στην επιλογή των περιβαλλοντικών όρων που θα τεθούν. Βέβαια επειδή η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, απαιτείται προσοχή στην χρήση των προτύπων, ώστε να παραληφθούν κάποιοι όροι και να προστεθούν κάποιοι άλλοι ανάλογα με την περίπτωση. Η Νομοθεσία (Νόμοι, ΚΥΑ, εγκύκλιοι, κλπ), που εφαρμόζεται μπορεί να βρεθεί (εκτός του βιβλίου της Περιφέρειας και του site της Εφημερίδας της Κυβέρνησης /et.gr) και στην Βάση Δεδομένων της Υπηρεσίας, στην θέση Διαδικασίες/Νομοθεσία. Η Νομοθεσία που υπάρχει εκεί θα εμπλουτίζεται διαρκώς. Βρίσκεται σε μορφή αρχείων.pdf και μπορεί να διαβαστεί αλλά και να εκτυπωθεί. Εφόσον υπάρχει στον φάκελο εξουσιοδότηση του επιχειρηματία στον Μηχανικό που υπογράφει την αίτηση και την μελέτη, η A.E.Π.O. μπορεί να παραδοθεί στον ιδιώτη Μηχανικό. Ενδιαφέροντα σημεία Είναι πολύ σημαντικό για τις ανάγκες ενημέρωσης του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS), η ύπαρξη τοπογραφικού με συντεταμένες σε οποιοδήποτε από τα υπάρχοντα συστήματα. Σε περίπτωση χρήσης του συστήματος HATT, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται και το κέντρο (π.χ. Χ= 5467,87 Ψ = -3456,45 με κέντρο 40,45 / -0,45). Σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω στοιχείων ο φάκελος θα επιστρέφεται. Το τοπογραφικό μπορεί να είναι είτε σε ηλεκτρονική μορφή και κατά προτίμηση σε ΑCAD (.dwg), είτε, εφόσον είναι παλιό σε μορφή εικόνας (Jpeg, Tiff), αλλά πάντα με ευδιάκριτες τις συντεταγμένες και το κέντρο μέτρησης). Διευκρινίζεται προς τους συναδέλφους τοπογράφους ότι τα τοπογραφικά σε ηλεκτρονική μορφή.dwg δεν έχουν καμία άλλη χρήση εκτός από την ευκολότερη και ακριβέστερη τοποθέτηση των αγροτεμαχίων και των γηπέδων των δραστηριοτήτων στο GIS της Υπηρεσίας. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σελίδα 16 από 63

18 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ε Χορήγηση ενιαίας άδειας συλλογής μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων Με τον όρο «διαχείριση» εννοείται η συλλογή, η μεταφορά, η μεταφόρτωση, η προσωρινή αποθήκευση, η αξιοποίηση και η διάθεση των στερεών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της μετέπειτα φροντίδας των χώρων διάθεσης (εννοείται και πάλι ότι η δραστηριότητα δεν θα έχει μηχανολογικό εξοπλισμό). Για τη χορήγηση της άδειας διαχείρισης (προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων), απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον υπόχρεο φορέα, η οποία συνοδεύεται, εκτός των όσων προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις, και από μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας της εγκατάστασης, διάθεσης, ή, αξιοποίησης προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης. Η μελέτη αυτή εκπονείται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο άρθρο 5 (παρ.1 εδ. γ) και πρέπει να είναι συμβατή με τις σχετικές κατευθύνσεις του ΠΕΣΔΑ και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους της εγκατάστασης ( Άρθρο8, παρ. 2β). Η άδεια χορηγείται από τον οικείο Νομάρχη, ύστερα από κοινή εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Υγιεινής του νομού. Η πράξη του Νομάρχη, με την οποία χορηγείται ή απορρίπτεται η αιτούμενη άδεια, κοινοποιείται και στις αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγιεινής της οικείας Περιφέρειας. Η αίτηση που υποβάλλεται στην Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος συνοδεύεται, εκτός των όσων προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις για το περιεχόμενο Μ.Π.Ε. και από μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας της εγκατάστασης διάθεσης,ή, αξιοποίησης, προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης, σε τρία αντίγραφα. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, αναφέρονται σε πρότυπη αίτηση που είναι η ίδια με αυτήν της Διαδικασίας Γ, και διατίθεται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή από την Υπηρεσία σε κάθε ενδιαφερόμενο. Μετά τον προέλεγχο του φακέλου και τον χαρακτηρισμό του από υπαλλήλους του Τμήματος Π.Α., ακολουθεί η πρωτοκόλληση της αίτησης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και τέλος το σκανάρισμα και η ηλεκτρονική αποθήκευση της αίτησης (Docuware). Δεν απαιτείται η πληρωμή παραβόλου στην περίπτωση αυτή, διότι έχει πληρωθεί στην διαδικασία έγκρισης της Α.Ε.Π.Ο.. Οι χαρακτηρισμένοι και πρωτοκολλημένοι φάκελοι των μελετών, μεταφέρονται στον Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων, ο οποίος χρεώνει στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο τον φάκελο σε έναν τεχνικό υπάλληλο και τον προωθεί σε αυτόν. Η Υπηρεσία διαθέτει ένα «Μηχανογραφικό Δελτίο» η συμπλήρωση του οποίου πρέπει να γίνεται από τον μελετητή, που υπογράφει την μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος συλλογής και μεταφοράς, και το οποίο διατίθεται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή από την Υπηρεσία. Το «Μηχανογραφικό Δελτίο» μαζί με το αντίγραφο της μελέτης σε ηλεκτρονική μορφή, υποβάλλονται με την αίτηση, και η μη υποβολή τους συνιστά λόγο μη αποδοχής του φακέλου, λόγω μη πληρότητας του τυπικού περιεχομένου του. Πριν την προώθηση του φακέλου στον τεχνικό υπάλληλο που θα τον χρεωθεί, θα γίνεται η εγγραφή όλων των γενικών στοιχείων της δραστηριότητας στην Βάση Δεδομένων που τηρεί το Τμήμα, για την διευκόλυνσή του στην παρακολούθηση της πορείας κάθε φακέλου μέσα στο Τμήμα. Ο υπάλληλος εκτελεί την διαδικασία ελέγχου της μελέτης, η οποία περιλαμβάνει : Έλεγχο του περιεχομένου της μελέτης από πλευράς απαιτούμενων δικαιολογητικών, ανάλογα με την περίπτωση. Έλεγχο του περιεχομένου της μελέτης από τεχνικής και επιστημονικής πλευράς. Στο στάδιο αυτό ελέγχεται η μελέτη αν είναι πλήρης από επιστημονικής πλευράς και ιδίως αν περιγράφονται επαρκώς τα απαιτούμενα αντιρρυπαντικά μέτρα και αν υπάρχουν οι υπολογισμοί του μεγέθους και της απόδοσής τους. Το περιεχόμε- ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σελίδα 17 από 63