(Ιανουάριος 2013) Άρθρο 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Ιανουάριος 2013) Άρθρο 1"

Transcript

1 Σχόλια επί του σχεδίου νόµου υπό διαβούλευση «Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, µείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας και λοιπές διατάξεις» Άρθρο 1 (Ιανουάριος 2013) Η µεταφορά αρµοδιοτήτων που εµπίπτουν στο γενικότερο πλαίσιο της τουριστικής πολιτικής από τον ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισµού είναι επιβεβληµένη, πρώτον, για να διευκολυνθεί η άσκηση πολιτικής από πλευράς Υπουργείου και δεύτερον, να θωρακιστεί εξασφαλισθεί η διατήρηση του Υπουργείου σε µελλοντικά κυβερνητικά σχήµατα. Πέρα από τις µεταφορές αρµοδιοτήτων, θα ήταν χρήσιµο να περιγραφεί πλέον η αποστολή και ο σκοπός του ΕΟΤ, ώστε αφενός µεν, να διευκολυνθεί το έργο του, αφετέρου δε, να αποφευχθούν επικαλύψεις. Η αποτελεσµατική λειτουργία του Τµήµατος Εποπτείας Αγοράς προαπαιτεί τη συνεργασία του Υπουργείου Τουρισµού µε τους επί µέρους τουριστικούς κλάδους. Συνεπώς, προτείνουµε στην υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί και που θα ρυθµίζει ειδικότερα ζητήµατα, να προβλέπεται η συµµετοχή των κατά περίπτωση κλαδικών φορέων. Σε ότι αφορά στη µελέτη και διαµόρφωση συστήµατος πιστοποίησης ποιότητας και χορήγηση ειδικού σήµατος ποιότητας (παρ. 2 α ), η αρµοδιότητα αυτή πρέπει να ανατεθεί στον ιδιωτικό τοµέα. Άρθρο 3 Προβλέπεται στο άρθρο 8 του Π..343/2001, αντικατάσταση όπου µεταξύ άλλων αναφέρει: «η παρακολούθηση και αξιολόγηση των εξελίξεων της προσφοράς και της ζήτησης της τουριστικής αγοράς, ιδιαίτερα όσον αφορά στην ύπαρξη επάρκειας αγοράς και ανταγωνιστικής λειτουργίας τουριστικών υπηρεσιών και διατύπωση κατάλληλων ρυθµιστικών µέτρων και κινήτρων». Αυτό δεν µπορεί να είναι αντικείµενο της ιεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς. Το έργο του τµήµατος αυτού πρέπει να αποτελεί έργο του υπό σύσταση τµήµατος Ποιοτικού Ελέγχου της ιεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας αγοράς της παρ. 2 α. Τόσο αυτό, όσο και η Επιτροπή Προσφυγών που ορίζεται σύµφωνα µε τον ν. 3270/2004 (περ.δ, παρ, 6, άρθρο 4), πρέπει να υποστηρίζονται και από τους κατά περίπτωση κλαδικούς φορείς. Προτείνεται, επίσης, να συµπληρωθεί στη διαδικασία η υποχρέωση των ΠΥΤ να τηρούν επικαιροποιηµένα ηλεκτρονικά µητρώα των κάθε µορφής τουριστικών επιχειρήσεων και να είναι συνδεδεµένες και να ενηµερώνουν online το ηλεκτρονικό κεντρικό σύστηµα ΜΗΤΕ του ΕΟΤ που θα καταγράφει όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας. Η διαδικασία ένταξης των τουριστικών επιχειρήσεων και 1

2 ορθής τήρησης των µητρώων, πρέπει να κωδικοποιηθεί και εξειδικευτεί µε υπουργική απόφαση που να προβλέπεται στο νοµοσχέδιο (π.χ. υπάρχουν εκκρεµότητες στο µητρώο επιχειρήσεων ενοικιαζοµένων δωµατίων, δεν υπάρχει µητρώο επιχειρήσεων οργανωτών συνεδρίων, κλπ). Άρθρο 4 Ποιο ακριβώς θα είναι το έργο των τουριστικών ακολούθων; Χρειάζεται αναλυτική και λεπτοµερής περιγραφή εργασίας. Άρθρο 6 Η κατάργηση του ΟΤΕΚ και η µεταφορά των αρµοδιοτήτων στο Υπουργείο Τουρισµού, στην οποία ο ΣΕΤΕ δεν είναι αντίθετος, δεν λύνει το εξαιρετικά σηµαντικό πρόβληµα της σωστής λειτουργίας των σχολών τουριστικών επαγγελµάτων, ενός ιδιαίτερα προβληµατικού σήµερα τοµέα, µε στόχο την αναβάθµιση των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών και την αύξηση της απασχόλησης στον τουρισµό. Η άποψη του ΣΕΤΕ είναι ότι θα έπρεπε, πριν µεταφερθούν οι αρµοδιότητες στο Υπουργείο Τουρισµού, να είχε προηγηθεί ένα πλήρες σχέδιο εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης των τουριστικών σπουδών, µε βάση τις σηµερινές ανάγκες και τις προοπτικές της τουριστικής αγοράς, σε συνεργασία µε τους τουριστικούς φορείς,. Θα αποφεύγονταν έτσι η µεταφορά µη αναγκαίου προσωπικού στο Υπουργείο και η απασχόλησή τους σε άλλους τοµείς του ηµοσίου. Επίσης, θα µπορούσαν να εκποιηθούν πριν την µεταφορά άχρηστα ή ανενεργά περιουσιακά στοιχεία και ο απηρχαιωµένος εξοπλισµός. Κυρίως, θα είχε δηµιουργηθεί ένα στρατηγικό σχέδιο τουριστικής εκπαίδευσης και διασύνδεσης µε την αγορά εργασίας, το οποίο δεν προκύπτει από τις προτεινόµενες ρυθµίσεις. Άρθρο 7 Το Παρατηρητήριο Τουρισµού είναι προφανώς αναγκαίο, αλλά η περιγραφή του αντικειµένου του, επικαλύπτεται µε την περιγραφή του έργου της ιεύθυνσης Μελετών. Εάν η διαφορά έγκειται στη λειτουργία του ορυφόρου Λογαριασµού Τουρισµού ( ΛΤ), η ανάγκη αυτή προφανώς δεν µπορεί να καλυφθεί από τα προτεινόµενα µέλη τα οποία πλην των 2 εµπειρογνωµόνων, εκτός από την προτεινόµενη µερική απασχόλησή τους, δεν γνωρίζουν και το εξαιρετικά εξειδικευµένο αντικείµενο του ΛΤ. Με την κατάλληλη οργάνωση, εκπαίδευση και προετοιµασία, ο ΛΤ και η εν γένει µελέτη της τουριστικής αγοράς µπορεί να γίνει από τη ιεύθυνση Μελετών, χωρίς την ανάγκη δηµιουργίας ανεξάρτητου τµήµατος. Στις δραστηριότητες αυτές πρέπει να ενταχθεί και η δηµιουργία µητρώου συνεδρίων. Άρθρο 8 Η ιαρκής Συντονιστική Επιτροπή µε τα συναρµόδια Υπουργεία είναι κάτι πολύ θετικό. Όµως, δεν θα πρέπει να εµπλακούν σε θέµατα ΟΤΑ και λοιπών κρατικών φορέων. Ο ρόλος της πρέπει να είναι η υποστήριξη της τουριστικής πολιτικής σε θέµατα που εµπλέκονται άλλα, πλην του Τουρισµού, Υπουργεία. Η προβλεπόµενη στην παρ. α του άρθρου 8 µόνιµη επιτροπή παρακολούθησης και συντονισµού θεµάτων τουρισµού και διαχείρισης κρίσεων, σε κάθε περιφερειακή 2

3 ενότητα, πρέπει να ονοµασθεί Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισµού Ποιότητας Τουριστικών Υπηρεσιών. Το έργο της δεν πρέπει να είναι η διαχείριση κρίσεων, πράγµα που αποτελεί αντικέιµενο εξειδικευµένων στελεχών, αλλά η εµπλοκή των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ΠΥΤ και εκπροσώπων όλων των τουριστικών τοπικών φορέων στη µείωση της παραβατικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας. Το έργο της επιτροπής πρέπει να είναι συγκεκριµένο, µε την καταγραφή σε µηνιαία βάση των προβληµάτων της περιοχής και υποβολή καταγγελιών ή προτάσεων βελτίωσης προς τις αρµόδιες υπηρεσίες και θεσµοθετηµένη συνεργασία µε τα κλιµάκια ελέγχου του άρθρου 37. Άρθρο 13 Πάγια άποψη του ΣΕΤΕ, που έχει διατυπωθεί επανειληµένα, είναι ότι η εισαγωγή του θεσµού των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (Condo Hotels), µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντική υποβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών και σε αποτελέσµατα αντίθετα των επιδιωκωµένων. Καταρχάς πρόκειται για ένα ξεπερασµένο µοντέλο το οποίο βρίσκεται διεθνώς σε πτώση. Με δεδοµένο ότι πρόκειται κυρίως για υφιστάµενα κτήρια, χωρίς πρόβλεψη οποιασδήποτε λειτουργικής αυτονοµίας π.χ. σε θέρµανση, κλιµατισµό, είσοδο, στάθµευση, τουριστικές υπηρεσίες, συντήρηση, κλπ, οι προβλεπόµενοι κανονισµοί λειτουργίας αναµένεται να δηµιουργήσουν πλείστα όσα προβλήµατα µεταξύ των µακροχρόνιων µισθωτών και του φορέα διαχείρισης που θα αντανακλούν στην εικόνα της χώρας. Η πρόβλεψη ότι οι µισθωτές θα παραχωρούν το µισθούµενο τµήµα για χρήση στον φορέα διαχείρησης για έξι τουλάχιστον µήνες, καθίσταται ανενεργή στα εποχικά ξενοδοχεία, διότι το εξάµηνο θα αφορά στην χειµερινή περίοδο, όταν αυτά θα είναι κλειστά. Η άποψη του ΣΕΤΕ είναι ότι το θεσµοθετηµένο σύστηµα του time sharing καλύπτει επαρκώς αυτό το τµήµα της αγοράς και δεν απαιτείται η εισαγωγή και νέου θεσµού. Άρθρο 14 Είναι γεγονός, ότι υπάρχει εκτεταµένη και διαρκώς αυξανόµενη µαύρη αγορά µίσθωσης µεµονωµένων τουριστικών επαύλεων, ιδιοκτήτες των οποίων είναι είτε Έλληνες, είτε αλλοδαποί, οι οποίοι χρησιµοποιούν τις κατοικίες αυτές εν µέρει για δική τους χρήση και εν µέρει τις µισθώνουν απευθείας ή µέσω τουριστικών γραφείων. Η ευρεία ανάπτυξη της τουριστικής κατοικίας την επόµενη δεκαετία θα αυξήσει γεωµετρικάά το πρόβληµα, ενώ αναµφίβολα η σωστή αντιµετώπισή του, θα ενισχύσει τις πωλήσεις τουριστικών κατοικιών, τα φορολογικά έσοδα του κράτους και θα µειώσει τον αθέµιτο ανταγωνισµό. Είναι δεδοµένο, ότι οι ιδιοκτήτες τέτοιων τουριστικών επαύλεων δεν επιθυµούν να ασκήσουν τουριστικό επάγγελµα, να εγγραφούν στον Ο.Α.Ε.Ε., κλπ και αντιµετωπίζουν τη δραστηριότητα αυτή περισσότερο ως µία αστική µίσθωση. Από την άλλη πλευρά, είναι αυτονόητες και εν πολλοίς δικαιολογηµένες, οι ανησυχίες των µικρών ξενοδόχων και επιχειρηµατιών ενοικιαζοµένων δωµατίων για αθέµιτο ανταγωνισµό. Ο ΣΕΤΕ πιστεύει ότι το ζήτηµα απαιτεί περισσότερη µελέτη, κυρίως του Γαλλικού µοντέλου, όπου υπάρχει συσσωρευµένη εµπειρία και προτείνει, η αναµφίβολα αναγκαία ρύθµιση του θέµατος να µελετηθεί περαιτέρω και να επανεισαχθεί σε επόµενο νοµοσχέδιο. 3

4 Αρθρο 16 παρ 2 Στο άρθρο αυτό, αναφέρεται ότι «ο ισχύων συντελεστής δόµησης εφαρµόζεται επί της συνολικής έκτασης στην οποία περιλαµβάνεται και η έκταση του γκόλφ». Μέχρι σήµερα η έκταση που κατελάµβανε το γήπεδο γκολφ δεν συνυπολογιζόταν στο συντελεστή δόµησης για τις τουριστικές εγκαταστάσεις. Με την τροποποίηση αυτή η δόµηση της έκτασης αυτής µεταφέρεται στην εναποµένουσα ελεύθερη έκταση για ανέγερση σύνθετου τουριστικού καταλύµατος, µε αποτέλεσµα την υπερβολική πύκνωση της δόµησης στο ελεύθερο τµήµα. Ο ΣΕΤΕ είναι αντίθετος σε αυτή την τροποποίηση. Άρθρο 25 Το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος πρέπει να έχει µέλη µόνο ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Ο ΣΕΤΕ είναι υπέρ του µετασχηµατισµού του ΞΕΕ σε Τουριστικό Επιµελητήριο και στη συνέχεια της δυνατότητάς του να εντάξει και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις. Σε κάθε όµως περίπτωση, η δυνατότητα ένταξης και φορέων επιχειρήσεων εκφεύγει πλήρως του επιµελητηριακού ρόλου, αλλοιώνει τον χαρακτήρα του Επιµελητηρίου και διαστρεβλώνει την αντιπροσωπευτικότητα και τον ρόλο των συνδικαλιστικών κλαδικών φορέων. Άρθρο 30 Προτείνεται επαναδιατύπωση ως εξής, µε στόχο να ενταχθούν και τα µη κύρια τουριστικά καταλύµατα και το κόστος να εκλογικευθεί περαιτέρω: Το άρθρο 13 παράγραφος 4 του ν. 2971/2001 τροποποιείται ως εξής: «Το αντάλλαγµα, το οποίο δύναται να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας πλην Τ..Κ. σε όµορα τουριστικά καταλύµατα κάθε µορφής και καταβάλλεται στο ηµόσιο, υπολογίζεται από τον πολλαπλασιασµό του ενός ογδόου (1/8) της τιµής δίκλινου δωµατίου µετά λουτρού, χωρίς λοιπές επιβαρύνσεις, όπως η τιµή αυτή δηλώνεται στο ΞΕΕ ή στη ΣΕΕ Ε, για κάθε τουριστικό κατάλυµα επί τον αριθµό των δωµατίων του καταλύµατος.» Άρθρο 32 Πάγια άποψη του ΣΕΤΕ είναι η κατάργηση παραβόλων υπέρ τρίτων που επιβαρύνουν το τελικό κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξοµοιωθεί το κόστος των παραβόλων των κύριων τουριστικών καταλυµάτων µε τα µη κύρια της αντίστοιχης κατηγορίας τα οποία µε την προτεινόµενη ρύθµιση χρεώνονται κατά 50% περισσότερο. Άρθρα 33 και 35 Σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να χορηγούνται νέες άδειες σε µεταχειρισµένα λεωφορεία. Η πραγµατική απελευθέρωση των χερσαίων µεταφορών θα επιτευχθεί µεταξύ άλλων και µε την ισότιµη αντιµετώπιση των λεωφορείων των ΚΤΕΛ µε τα τουριστικά λεωφορεία. Υπάρχει µνηµονιακή δέσµευση και κατά συνέπεια, η διάταξη αυτή δεν µπορεί να προωθηθεί. 4

5 Άρθρο 36 Στην συµπλήρωση των διατάξεων του νόµου 4093/2012, πρέπει να γίνει η επέκταση των διατάξεων του άρθρου 33 και ειδικότερα σύµφωνα µε την παρ. 5 της υποπαρ. Η2, ώστε να συµπεριληφθούν όλα τα τουριστικά καταλύµατα και όχι µόνο τα κύρια στην δυνατότητα χρήσης µεταφορικού µέσου, για τη δωρεάν µεταφορά των επιβατών τους από και προς τα σηµεία άφιξης και αναχώρησης. Η διατύπωση επίσης της παρ. Η2 ακυρώνει στην πράξη τη δυνατότητα να συµπεριληφθούν και τα τουριστικά γραφεία. Άρθρο 37 Εξαιρετικής σηµασίας για την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών είναι η ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των κλιµακίων ελέγχου. Προτείνεται να προβλέπεται η δυνατότητα µεταφοράς τέτοιων αρµοδιοτήτων και σε πιστοποιηµένες ελεγκτικές εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα. Προτείνεται επίσης να προστεθεί στο σχέδιο νόµου παράγραφος αναφορικά µε τον νόµο 393/1976 (Α199) για τα ηλεκτρονικά γραφεία ταξιδίων που θα καθορίζει την γραφειακή εγκατάσταση τους, την υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΑΝΠΥ καθώς και τις απαραίτητες δικλείδες ελέγχου (άδεια λειτουργίας - σήµα ΕΟΤ) ως ισχύουν για όλα τα τουριστικά γραφεία, χωρίς καµία διάκριση. Επίσης, θα πρέπει να προβλεφθούν και να εφαρµοσθούν οι ελάχιστες προδιαγραφές οργάνωσης και λειτουργίας των Οργανωτών Συνεδρίων (άδεια λειτουργίας - σήµα ΕΟΤ). 5

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Αύγουστος 2006 Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων Σηµαντική πρόοδος στην υλοποίησή του Εξακολουθεί να χρειάζεται δράση Το φθινόπωρο του 2005 η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους.

Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες οφείλονται ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Έκθεση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Αξιολόγηση της Πορείας και Προτάσεις Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Θετικός Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Αθήνα, 30/07/2014 Αριθμ. Πρωτ: 3220 ΠΡΟΣ : ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αναλυτικής καταγραφής προόδου των µεταρρυθµίσεων. 17 Ιουνίου 2008

Πίνακας αναλυτικής καταγραφής προόδου των µεταρρυθµίσεων. 17 Ιουνίου 2008 Πίνακας αναλυτικής καταγραφής προόδου των µεταρρυθµίσεων του ΕΠΜ 2005-2008 17 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ / ΔΡ Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2 Η αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας και

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ,

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόµου «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το σχέδιο νόµου,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση. Περιβάλλον

Τελική έκθεση. Περιβάλλον Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Περιβάλλον Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 1 1.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

Νέο θεσμικό πλαίσιο, που ανοίγει

Νέο θεσμικό πλαίσιο, που ανοίγει Αριθμός φύλλου 25 ΠΕΡΙΟΔΟΣ B ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Πρωτοφανή κίνητρα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορείς Ιωάννης Ρέτσος Ο τουρισμός μπορεί να βγάλει την ελληνική οικονομία από το τέλμα, εφόσον,

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών»

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Μαρούσι, 23 Ιανουαρίου 2004 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα