580. ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο ΩΝ 581. ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "580. ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο ΩΝ 581. ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΩΝ"

Transcript

1 581.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 580. ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο ΩΝ 581. ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΩΝ Περιλαµβάνονται τα κάθε είδους στηθαία ασφαλείας των οδών τα οποία διακρίνονται σε: Μεταλλικά από χαλύβδινη λαµαρίνα διπλής αυλάκωσης (διατοµή W). Σκυροδέµατος τύπου NJ. Και ανάλογα µε τη χρήση τους σε: Μονόπλευρα Αµφίπλευρα. Οι τύποι των στηθαίων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) φαίνονται στους επόµενους Πίνακες 1α και 1β. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει κατασκευαστικά σχέδια των διαφόρων τύπων στηθαίων που θα χρησιµοποιήσει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης ασφάλισης. Ανάλογα µε την ταχύτητα µελέτης της οδού, τη σύνθεση κυκλοφοριακού φόρτου και τη θέση τοποθέτησής τους επί της οδού τα προς εγκατάσταση µεταλλικά στηθαία πρέπει να έχουν πιστοποίηση για τις επιδόσεις τους και συγκεκριµένα για τη χαρακτηριστική ιδιότητα που είναι το «επίπεδο συγκράτησης» σύµφωνα µε ΕΝ-1317 όπως αυτή ορίζεται στον Πίνακα 1γ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει εγκαίρως πιστοποιητικό του κατασκευαστή των µεταλλικών στηθαίων για τη χαρακτηριστική ιδιότητα «επιπέδου συγκράτησης» των στηθαίων που θα χρησιµοποιήσει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης, και µόνο τότε επιτρέπεται να αρχίσει η εγκατάσταση των στηθαίων. 1 από 12 Έκδοση : 0

2 Πίνακας 1α: Μεταλλικά στηθαία * βλ. υπόµνηµα στην επόµενη σελίδα ονοµ ασία * (τύπος) πύκνωση ορθοστατών 1,33 m 2,00 m 4,00 m µ ήκος ορθοστάτη [m ] µήκος ορθοστάτη [m ] µήκος ορθοστάτη [m ] µ ε πλάκα έδρασης αφαιρετό κανονικό αφαιρετό κανονικό αφαιρετό κανονικό 0,65+0,00=0,65 0,65+0,55=1,20 0,65+1,10=1,75 0,65+0,55=1,20 0,65+1,10=1,75 0,65+0,55=1,20 0,65+1,10=1,75 παρέµ βληµ α παρέµ βληµ α παρέµ βληµ α απλό προεξέχον απλό προεξέχον απλό προεξέχον απλό προεξέχον απλό προεξέχον απλό προεξέχον απλό προεξέχον (ΠΑ) (ΠΠ) (ΠΑ) (ΠΠ) (ΠΑ) (ΠΠ) (ΠΑ) (ΠΠ) (ΠΑ) (ΠΠ) (ΠΑ) (ΠΠ) (ΠΑ) (ΠΠ) ΜΜ/1,33/0,65/ΠΑ ΜΜ/1,33/0,65/ΠΠ Μονόπλευρα Στηθαία ΜΜ/1,33/1,75/ΠΑ ΜΜ/1,33/1,75/ΠΠ ΜΜ/2,00/1,20/ΠΑ ΜΜ/2,00/1,20/ΠΠ ΜΜ/2,00/1,75/ΠΑ ΜΜ/2,00/1,75/ΠΠ ΜΜ/4,00/1,20/ΠΑ ΜΜ/4,00/1,75/ΠΑ ΑΜ/1,33/0,65/ΠΠ ΑΜ/1,33/1,20/ΠΠ ΑΜ/1,33/1,75/ΠΠ Αµ φίπλευρα Στηθαία ΑΜ/2,00/1,20/ΠΠ ΑΜ/2,00/1,75/ΠΠ 2 από 12 Έκδοση : 0

3 Πίνακας 1β: Στηθαία σκυροδέµατος µορφής NJ ονοµ ασία Υπόµνηµα: MΜ/1,33/0,65/ΠΑ : Μονόπλευρο Μεταλλικό στηθαίο/πύκνωση ορθοστατών [1,33 m]/µήκος ορθοστάτη [0,65 m]/παρέµβληµα Απλό ΑΜ : Αµφίπλευρο Μεταλλικό ΠΠ : Παρέµβληµα Προεξέχον ΜΣ/0,81 : Μονόπλευρο Σκυροδέµατος/ύψος [0,81 m] ΑΣ/1,15 : Αµφίπλευρο Σκυροδέµατος/ύψος [1,15 m] Πίνακας 1γ: Εφαρµογή Επιπέδων Συγκράτησης (Containment Levels) EN-1317 στηθαίων ασφαλείας Κατηγορία Οδού Σύνθεση κυκλοφοριακού φόρτου Πλευρά διαχωριστικής νησίδας Επίπεδο συγκράτησης Θέση τοποθέτησης στηθαίου Εξωτερική πλευρά οδού δίπλα από: Επί της αιχµής διαχωρισµού ο- δοστρωµάτων έδαφος νερά µε βάθος 1m Κλάση %Φ>3 t (1) a b c (2) d (4) Αυτοκινητόδροµοι, υπεραστικές & αστικές οδοί µε V 70 km/h Υπεραστικές οδοί µε V 60 km/h Αστικές και τοπικές οδοί µε V 40 km/h Μονόπλευρα Αµ φίπλευρα ύψος απο επιφάνεια κυκλοφορίας[m ] Η =0,81 Η =0,81 Η =1, ΜΣ/0,81 ΑΣ/0,81 ΑΣ/1,15 I Φ 5% H2 H1 H2 II 5%<Φ 15% H3 H2 H3 III 15% Φ H3-H4 (3) H2-H3 (3) H4 I Φ 5% Η1 Ν2 Η2 II 5%<Φ 15% Η2 Η1 Η2 III 15% Φ Η2 Η2 Η3 I Φ 5% Ν2 Ν1 Η2 II 5%<Φ 15% Η1 Ν2 Η2 III 15% Φ Η1 Η1 Η2 TC2 όταν V 80 km/h TC1 όταν V<80 km/h (1) Ποσοστό φορτηγών ωφέλιµου φορτίου µεγαλύτερου από 3 t. (2) Επιβάλλεται και στις πλευρές γεφυρών και τοίχων ύψους 4 m και µήκους 10 m, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις εφαρµόζεται η στήλη b. Η συνέχεια του στηθαίου µεταξύ δυο θέσεων µε διαφορετικό επίπεδο συγκράτησης γίνεται µε βαθµιαία αλλαγή της ακαµψίας του στηθαίου στο µήκος της ζώνης µετάβασης σύµφωνα µε σχετικούς κανόνες. (3) Η επιλογή µεταξύ των δυο επιπέδων συγκράτησης γίνεται µε βάση το διατιθέµενο πλάτος W (βέλος παραµόρφωσης). (4) Αφορά τις συσκευές απορρόφησης ενέργειας που τοποθετούνται π.χ. µπροστά από βάθρα γεφυρών, φυλάκια διοδίων κτλ.). Παράδειγµα χρήσης του Πίνακα: Σε υπεραστική οδό µε V 60 km/h και µε συµµετοχή 5% φορτηγών στη σύνθεση κυκλοφορίας δηλαδή οδό κλάσης Ι στην εξωτερική πλευρά της οδού, στην περίπτωση συνθήκης της στήλης b, επιβάλλεται τοποθέτηση στηθαίου πιστοποιη- µένου για επίπεδο συγκράτησης Ν2. 3 από 12 Έκδοση : 0

4 581.2 Υλικά Για την κατασκευή των στηθαίων τα υλικά που χρησιµοποιούνται για κάθε µέρος αυτών είναι: Γενικές απαιτήσεις µεταλλικών στηθαίων Όλα τα χαλύβδινα υλικά, λαµαρίνες, δοµικός χάλυβας, κοχλίες, περικόχλια κτλ. θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ακολουθούν: ιατοµές δοµικού χάλυβα : EN S235 JR. Χαλύβδινες πλάκες 30 mm : EN S235 JR. Χαλύβδινες πλάκες >30 mm : EN S235 JO. Κοχλίες διαµ. 20 mm - Κοχλίες : GD 10.9 DIN Περικόχλια : GD 10.9 DIN Ροδέλες : GD 10.9 DIN 6916 (ROUND. FLAT) : GD 10.9 DIN 6917 (TAPERED ΙΑΤΟΜΕΣ Ι) : GD 10.9 DIN 6918 (TAPERED ΙΑΤΟΜΕΣ U) Κοχλίες διαµ. 16 mm - Κοχλίες διαµ. : GD 8.8 DIN Περικόχλια : GD 8.8 DIN Ροδέλες : GD 8.8 DIN 125 : GD 8.8 DIN 434 (TAPERED ΙΑΤΟΜΕΣ U) : GD 8.8 DIN 435 (TAPERED ΙΑΤΟΜΕΣ Ι) Ηλεκτροσυγκόλληση : ANSI/AWS DI.I Γαλβάνισµα : DIN Το γαλβάνισµα γίνεται απαραίτητα µετά την εξέλαση, κοπή, διάνοιξη οπών και την κατά οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία όλων των χαλύβδινων υλικών που θα τα καταστήσει έτοιµα για την τελική συναρµολόγηση. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στην Υπηρεσία πιστοποιητικό βεβαίωσης περί της ποιότητας του χάλυβα και του γαλβανίσµατος Μέρη κατασκευής µεταλλικού στηθαίου Ορθοστάτης χαλύβδινος διατοµής που καθορίζεται από τον κατασκευαστή του πιστοποιηµένου στηθαίου. Η διατοµή U 120x55x5 mm µε µήκος ανάλογο του τύπου στηθαίου είναι ενδεικτική. Ο ορθοστάτης αποτελείται από ενιαίο τεµάχιο, εκτός από την περίπτωση προσθήκης χειρολισθήρα οπότε επιτρέπεται η ηλεκτροσυγκόλληση του τµήµατος επιµήκυνσης σύµφωνα µε τα τυπικά σχέδια. Τα παρεµβλήµατα: Απλό, χαλύβδινο ενδεικτικής διατοµής U 50x65x3 mm και µήκους 306 mm. Η διατοµή και οι λοιπές λεπτο- µέρειες καθορίζονται από τον κατασκευαστή του πιστοποιηµένου στηθαίου. Προεξέχον, από χαλύβδινο έλασµα πάχους 3 mm µε πλάτος ανεπτυγµένης επιφάνειας (πριν από την κάµψη του ελάσµατος για τη διαµόρφωση της διατοµής) ίσο προς 435 mm κατά τα λοιπά σύµφωνα µε RPS Ausgabe 1989 (Berichtigter Nachtruck Oct.1992). Οι ανοχές των διαστάσεων θα είναι σύµφωνες µε DIN Αυλακωτή χαλύβδινη λαµαρίνα πάχους 3 mm Το χρησιµοποιούµενο έλασµα µετά την εξέλαση (διαµόρφωση διπλής αυλάκωσης) θα έχει πλάτος 80 mm και ύψος 306 mm. Οι ανοχές στις διαστάσεις θα είναι σύµφωνες µε DIN Η αυλακωτή λαµαρίνα κατασκευάζεται σε τυποποιηµένα τεµάχια µήκους 4310 mm (ωφέλιµο µήκος 4000 mm και µήκος επικάλυψης 310 mm), από έλασµα βιοµηχανικής παραγωγής αποκλειόµενης της χρήσης χάλυβα από επανάτηξη. 4 από 12 Έκδοση : 0

5 Το έλασµα θα είναι ενιαίο τεµάχιο, θα φέρει οπές σύνδεσης και οπές στερέωσης (ανάλογα µε την πύκνωση των ορθοστατών) που θα έχουν διανοιχτεί µε βιοµηχανικό τρόπο, σύµφωνα µε τα σχέδια. Μικροϋλικά σύνδεσης στοιχείων στηθαίου Περιλαµβάνονται κοχλίες και περικόχλια για τη σύνδεση των στοιχείων του στηθαίου καθώς και η τυχόν α- παιτούµενη πλάκα έδρασης του ορθοστάτη διαστάσεων 400x400x10 mm, καθώς και τα ειδικά τεµάχια που τοποθετούνται στο πέρας της αυλακωτής λαµαρίνας. Χειρολισθήρας Ο προβλεπόµενος σε διαφόρους τύπους στηθαίων χειρολισθήρας θα είναι γαλβανισµένος σιδηροσωλήνας ISO MEDIUM (βαρύς-πράσινη ετικέτα) µε διάµετρο Φ 63,5 (2½"). Σιδηροσωλήνας τοποθέτησης ορθοστάτη «αφαιρετού» στηθαίου σύµφωνα µε DIN 2458 και εσωτερική διά- µετρο ίση µε τη µέγιστη διάσταση της διατοµής του ορθοστάτη +3 mm. Υλικά επανεπίχωσης από άµµο λατοµείου Για την επανεπίχωση της οπής που δηµιουργείται από την τοποθέτηση του ορθοστάτη χρησιµοποιείται άµ- µος λατοµείου εκτός από την ανώτερη στρώση πάχους 20 cm που θα συµπληρωθεί µε υλικό ίδιο προς το υλικό της τελικής επιφάνειας του έργου. Σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 εγκιβωτισµού ορθοστάτη µεταλλικού στηθαίου Υλικά στηθαίου σκυροδέµατος Σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 για το σώµα στηθαίου σκυροδέµατος π.χ. τύπου NJ. Σιδηρός οπλισµός S400 KTX για τον οπλισµό στηθαίου σκυροδέµατος Αντανακλαστικά στοιχεία Τα αντανακλαστικά στοιχεία, χρώµατος λευκού, κόκκινου, κίτρινου, µε ελάχιστη επιφάνεια 60 cm 2 αποτελούνται από: Χαλύβδινο έλασµα σύµφωνα µε «Τεχνική Οδηγία» ΥΠΕΧΩ Ε 3γ/Ο/5/13-Ω/ µε επικολληµένη στις δυο όψεις του ελάσµατος, είτε µεµβράνη υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ, είτε πλαστικού φύλλου µε υάλινα σφαιρίδια ισοδύναµης αντανακλαστικότητας. Αντανακλαστικά στοιχεία γραµµικής οριοσήµανσης, διαστάσεων 0,84x0,10 ή 0,15 m από λεπτό φύλλο α- λουµινίου µε κυµατιστή επιφάνεια που φέρουν αντανακλαστική µεµβράνη υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ. Άλλο στοιχείο σύµφωνα µε τα σχέδια που θα φέρει αντανακλαστική µεµβράνη όπως τα προηγούµενα Εκτέλεση Εργασιών Μεταλλικά στηθαία Πριν από την τοποθέτηση των ορθοστατών του στηθαίου, θα προσδιορίζεται η θέση υπόγειων ηλεκτρικών δικτύων ή άλλων αγωγών που µπορεί να υποστούν βλάβη κατά την έµπηξη των ορθοστατών. Εάν χρειασθεί θα γίνονται δοκιµαστικές τοµές για τον προσδιορισµό της θέσης αγωγών. Επιτρέπεται η αλλαγή της απόστασης µεταξύ των ορθοστατών κατά 30 cm. Επιτρέπεται η χρήση διπλής αυλακωτής λαµαρίνας εφόσον υπάρχει ανάγκη παράλειψης ενδιάµεσου ορθοστάτη, π.χ. για να αυξηθεί η απόσταση µεταξύ δυο ορθοστατών από 2 m σε 4 m. Ο ορθοστάτης τοποθετείται οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά στις θέσεις που ορίζονται στα σχέδια της µελέτης (απόσταση αυλακωτής λαµαρίνας από άκρη καταστρώµατος, µήκος ορθοστάτη από επιφάνεια στερέωσης, βύθιση στηθαίου κτλ.). ιατηρείται πάντα ελάχιστη απόσταση 0,50 m της όψης της αυλακωτής λαµαρίνας από την ακµή του άκρου του ασφαλιστικού οδοστρώµατος. Η στερέωση του θα γίνει µε διάνοιξη κατάλληλης οπής (σε διάµετρο και βάθος σύµφωνα µε τα σχέδια) µε περιστροφική διάτρηση (αφαίρεση εδαφικού υλικού). Επιτρέπεται η έµπηξη του ορθοστάτη µε κρούση εφόσον δεν συνεπάγεται αποδιοργάνωση του παράπλευρου οδοστρώµατος. Η διανοιγ- µένη οπή επανεπιχώνεται µε άµµο λατοµείου και συµπυκνώνεται κατάλληλα. Στην περίπτωση συνάντησης µεµονωµένων κροκάλων, στη θέση των ορθοστατών, που εµποδίζουν την έµπηξη του ορθοστάτη, γίνεται εκσκαφή και αφαίρεση της κροκάλας, τοποθετείται ο ορθοστάτης και επανεπιχώνεται η οπή µε διάστρωση και συµπύκνωση άµµου λατοµείου ανά στρώσεις πάχους 150 cm. 5 από 12 Έκδοση : 0

6 Μετά την τοποθέτηση των ορθοστατών γίνεται η σύνδεση της λαµαρίνας και των παρεµβληµάτων µε τους ορθοστάτες µε τους κατάλληλους κοχλίες. Εφόσον η εργασία γίνεται επί οδού υπό λειτουργία, τότε ρυθµίζεται ο ρυθµός εργασίας ώστε µε το πέρας των εργασιών της ηµέρας να έχει τοποθετηθεί και η αυλακωτή λαµαρίνα, και ποτέ αυτή να µη προβάλλει, στην προσερχόµενη κυκλοφορία χωρίς προστατευτικά µέτρα. Η συναρµολόγηση των τεµαχίων της λαµαρίνας θα γίνεται στην περιοχή του ορθοστάτη έτσι ώστε ο ορθοστάτης να αποτελεί και «άξονα» του επικαλυπτόµενου τµήµατος των δυο τεµαχίων. Η τοποθέτηση των τεµαχίων της λαµαρίνας θα γίνεται έτσι ώστε το άκρο του επόµενου τεµαχίου (κατά τη φορά κίνησης των οχηµάτων), να επικαλύπτεται από το προηγούµενο τεµάχιο. Κατά την τοποθέτηση της λαµαρίνας γίνεται και η τοποθέτηση των ελασµάτων µε τα αντανακλαστικά τους εκτός αν αυτά είναι στοιχεία γραµµικής οριοσήµανσης, οπότε τοποθετούνται µετά το πέρας της εγκατάστασης των στηθαίων µε άγκιστρα και κόλλα. Στην περίπτωση που το έργο βρίσκεται σε περιοχή µε συχνές χιονοπτώσεις τα αντανακλαστικά στοιχεία θα είναι κατάλληλου τύπου ώστε να τοποθετούνται στη στέψη της αυλακωτής λαµαρίνας. Η κοχλίωση µεταξύ δυο τεµαχίων αυλακωτής λαµαρίνας που γεφυρώνουν αρµό γέφυρας θα γίνεται έτσι ώστε να επιτρέπεται η ολίσθηση µεταξύ των δυο τεµαχίων κατά τις συστολές-διαστολές της γέφυρας. Οποιαδήποτε φθορά σε γαλβανισµένη επιφάνεια θα αποκαθίσταται µε διπλή επάλειψη από χρώµα υλικού «σκόνης ψευδαργύρου οξείδιο ψευδαργύρου». Αυτή η εργασία αποκατάστασης για το πακτούµενο εντός του εδάφους τµήµα των ορθοστατών και τα άκρα βύθισης των στηθαίων θα γίνεται πριν από την τοποθέτησή τους εντός του εδάφους, ενώ για όλα τα υπόλοιπα µέρη θα γίνεται µετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του στηθαίου. Σε κάθε περίπτωση η επούλωση της επιφάνειας θα γίνεται µε µια από τις τρεις µεθόδους που περιγράφονται από ASTM A780 και ώστε να επιτυγχάνεται το ελάχιστο πάχος επικάλυψης που προδιαγράφεται για το συγκεκριµένο στοιχείο. Η σύνδεση των τµηµάτων του χειρολισθήρα γίνεται µε τοποθέτηση συνδετήριου τεµαχίου γαλβανισµένου σιδηροσωλήνα µήκους 0,60 m διαµέτρου µικρότερης του χειρολισθήρα, ο οποίος τοποθετείται ισοµερώς µέσα στα εκατέρωθεν τεµάχια. Για την αποτροπή της ολίσθησης του συνδετήριου τεµαχίου συγκολλείται ακίδα εξωτερικά επί αυτού στο µέσον του. Η σύνδεση των τεµαχίων του χειρολισθήρα µε µικρό τεµάχιο σωληνωτού συνδέσµου µε κοχλίωση δεν επιτρέπεται, γιατί κατά την πρόσκρουση οχήµατος αποδεσµεύονται τα εκατέρωθεν τεµάχια του χειρολισθήρα και αποτελούν ιδιαίτερο κίνδυνο για τους επιβάτες των οχηµάτων. Η απόληξη του στηθαίου θα είναι: είτε βυθισµένη στο ακραίο τµήµα µήκους 12 m (όταν αυτό προβάλλει προς την προσερχόµενη κυκλοφορία οχηµάτων), ή µήκους 4,37 m όταν αυτό κατευθύνεται προς την κατεύθυνση κυκλοφορίας. Το βυθισµένο άκρο της λαµαρίνας του στηθαίου δεν επιτρέπεται να εξέχει πάνω από τη γύρω διαµορφωµένη επιφάνεια περισσότερο από 5 cm. είτε αποµακρυνόµενη οριζοντιογραφικά από την οριογραµµή του ασφαλτικού οδοστρώµατος µε κλίση στο ακραίο τµήµα µήκους 12 m ανάλογα µε την ταχύτητα της οδού: V[km/h] V Οριζόντια κλίση 1:20 1:18 1:16 1:14 1:12 1:10 Εφόσον η χάραξη του στηθαίου βρίσκεται σε καµπυλότητα µε ακτίνα R<45 m τότε οι αυλακωτές λαµαρίνες πρέπει να «κουρµπάρονται» στην καµπυλότητα της χάραξης που απαιτείται Στηθαία από σκυρόδεµα Κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και διακρίνονται σε: Τα επιτόπου κατασκευαζόµενα ή προκατασκευασµένα στηθαία σκυροδέµατος ανεξαρτήτως της µεθόδου κατασκευής, θα συµµορφώνονται µε τις ακόλουθες ανοχές τελειώµατος: Επικάλυψη οπλισµού mm Πλάτος στέψης -0+6 mm Πλάτος βάσης mm Ευθύτητα επιφάνειας. Απόκλιση από το θεωρητικό άξονα ανά τµήµα µήκους 6 m 15 mm 6 από 12 Έκδοση : 0

7 Κατακόρυφη χάραξη. Απόκλιση από µια γραµµή παράλληλη προς τη θεωρητική στάθµη οδοστρώ- µατος ανά τµήµα µήκους 6 m 15 mm Απόκλιση από την οριζόντια και κατακόρυφη χάραξη µεταξύ των διαδοχικών κατασκευών 5 mm Επιπλέον τα προκατασκευασµένα στηθαία θα συµµορφώνονται µε τις ακόλουθες ανοχές: α. Οι διαστάσεις της διατοµής δε θα µεταβάλλονται περισσότερο από 5 mm β. Ο κατακόρυφος άξονας δε θα αποκλίνει από την κατακόρυφο περισσότερο από 5 mm γ. Όταν ελέγχεται η επιφάνεια µε ευθύγραµµο κανόνα µήκους 3 m οι ανωµαλίες δε θα υπερβαίνουν τα 5 mm δ. Η κατά µήκος στάθµη δε θα µεταβάλλεται από τις διαστάσεις των σχεδίων, ανά τµήµα µήκους 3 m, περισσότερο από Η βάση οδοστρωσίας επί της οποίας θεµελιώνεται το στηθαίο σκυροδέµατος θα είναι συµπυκνωµένη τουλάχιστον στο 95% της µέγιστης ξηρής πυκνότητας, (µέθοδος C, AASHTO T180). Κατασκευαζόµενα «επί τόπου» στηθαία. Τα «επί τόπου» σκυροδετούµενα στηθαία θα κατασκευάζονται µε χρήση λυόµενων τύπων. Οι τύποι θα είναι µεταλλικοί ή ξύλινοι επενδυµένοι µε πλαστικό υλικό ώστε να παράγεται λείο και πυκνό τελείωµα επιφάνειας. Σύνδεση των τύπων δια µέσου του σώµατος του σκυροδέµατος δεν επιτρέπεται. Οι τύποι θα επαλείφονται µε λάδι που δεν αποχρωµατίζει ή κηλιδώνει το σκυρόδεµα. Εφόσον πρόκειται για αµφίπλευρα στηθαία τοποθετείται εντός του σκυροδέµατος πολύ ελαφρύς οπλισµός σύµφωνα µε τα σχέδια που έχει αποκλειστικό σκοπό την αποφυγή θραύσης του στηθαίου σε µεγάλα τεµάχια, κατά την πρόσκρουση οχήµατος. Όταν η σκυροδέτηση γίνεται µε αυτοκινούµενο µηχάνηµα και ολισθαίνοντα σιδηρότυπο, τότε πριν αρχίσει η κατασκευή θα προηγείται κατασκευή µη λειτουργικού δοκιµαστικού τµήµατος του στηθαίου µήκους τουλάχιστον 3 m, προκειµένου να εξασφαλισθεί η καταλληλότητα της µελέτης σύνθεσης του σκυροδέµατος, η οργάνωση της εργασίας και η καταλληλότητα του µηχανικού εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί κατά την κατασκευή (τροφοδοσία µε σκυρόδεµα, µηχάνηµα ολισθαίνοντος σιδηροτύπου διάστρωσης συµπύκνωσης). Για να αποφεύγεται η απολέπιση, λόγω πρώιµης ξήρανσης του σκυροδέµατος κατά την κατασκευή θα προστατεύεται το στηθαίο σε όλη την επιφάνειά του ψεκαζόµενο µε υγρό που δηµιουργεί µεµβράνη. Η κατασκευή αρµών συστολής ξήρανσης δε θεωρείται αναγκαία. Προκατασκευασµένα στηθαία. Τα προκατασκευασµένα τµήµατα στηθαίων από σκυρόδεµα θα έχουν µήκος 3,00 m, θα φέρουν αγκύρια µε υποδοχές στη στέψη τους ή δυο οριζόντιες διαµπερείς οπές στην πλευρά τους για την ανάρτηση και µεταφορά τους µε γερανό. Τα προκατασκευασµένα τεµάχια που χρησιµοποιούνται για προσωρινή εκτροπή κυκλοφορίας, θα πρέπει να έχουν στη βάση τους και στο µέσο του µήκους τους εγκάρσια κοιλότητα ορθογωνικής διατοµής διαστάσεων όψης 60 cm κατά µήκος και 8 cm στο ύψος για την απορροή των οµβρίων του οδοστρώµατος. Τα προκατασκευασµένα αµφίπλευρα στηθαία θα φέρουν σύστηµα οπλισµού µε κατάλληλους συνδέσµους στα ά- κρα τους, ώστε συνδεόµενα µεταξύ τους να αποτελούν ενιαία αλυσίδα. Μετά την κατασκευή των στηθαίων γίνεται η τοποθέτηση των αντανακλαστικών σε ύψος 15 cm χαµηλότερα από τη στέψη του στηθαίου. Στην περίπτωση που η περιοχή του έργου έχει συχνές χιονοπτώσεις αυτά θα είναι κατάλληλης µορφής ώστε να τοποθετούνται στη στέψη του στηθαίου Περιλαµβανόµενες απάνες Η προµήθεια και µεταφορά επιτόπου του έργου όλων των υλικών που απαιτούνται για τη συναρµολόγηση ή κατασκευή των στηθαίων. Η κάθε είδους εργασία η οποία απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των στηθαίων. Η κατασκευή δοκιµαστικών τµηµάτων στηθαίου όταν αυτό πρόκειται να κατασκευασθεί µε αυτοκινούµενο µηχάνηµα της οποίας η δαπάνη θεωρείται ως ανηγµένη στην τιµή µονάδας. Η δαπάνη των αντανακλαστικών στοιχείων περιλαµβάνεται στην τιµή του στηθαίου εκτός αν αυτά δεν τοποθετούνται σε σταθερή απόσταση µεταξύ τους ή ορίζεται αλλιώς στην ΕΣΥ Επιµέτρηση και Πληρωµή Επιµέτρηση. Η επιµέτρηση των στηθαίων κάθε τύπου από χάλυβα ή σκυρόδεµα γίνεται σε µέτρα µήκους. Το µήκος βύθισης των µεταλλικών στηθαίων µαζί µε το ειδικό τεµάχιο που τοποθετείται στο άκρο τους επιµετράται οµοίως υπαγόµενο στον ανάλογο τύπο στηθαίου. Οι τυχόν επιµηκύνσεις ορθοστατών επιµετρώνται σε µέτρα µήκους. 7 από 12 Έκδοση : 0 5 mm

8 Τα επιπλέον τεµάχια αυλακωτής λαµαρίνας µήκους mm, που απαιτούνται από τη µελέτη για ενίσχυση ενός τεµαχίου ή για τοποθέτηση στο κάτω µέρος των ορθοστατών, επιµετρώνται σε µέτρα µήκους. Πληρωµή. Η πληρωµή γίνεται µε βάση τη σχέση: Πληρωµή = m επιµέτρησης x τιµή µονάδας ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί Περιλαµβάνονται οι συσκευές απορρόφησης της ενέργειας πρόσκρουσης οχήµατος που εκτρέπεται της κανονικής πορείας του και κινδυνεύει να προσκρούσει σε σταθερό εµπόδιο π.χ. βάθρο γέφυρας, άκρο διαχωριστικής νησίδας από σκυρόδεµα κτλ. Αυτές οι συσκευές διακρίνονται σε: Ανακατευθυντήριες δηλαδή επαναδιευθετούν την πορεία του οχήµατος που προσκρούει σ αυτές. Μη ανακατευθυντήριες, οι οποίες επιτρέπουν την ελεγχόµενη διάτρηση-συµπίεση σε όλο το µήκος τους, από το όχηµα που προσκρούει σ αυτές Υλικά Οι υπόψη συσκευές παράγονται εξ ολοκλήρου από εξειδικευµένους οίκους και αποτελούνται από σύνολο εξαρτη- µάτων. Οι απαιτήσεις των επιδόσεων των συσκευών, µε βάση τις οποίες προσδιορίζεται το είδος, οι διαστάσεις και τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά τους προδιαγράφονται από τη µελέτη. Ανάλογα µε την ταχύτητα της οδού, οι προς ε- γκατάσταση συσκευές πρέπει να έχουν πιστοποίηση για τις επιδόσεις τους ως προς τη χαρακτηριστική ιδιότητα που είναι το «επίπεδο συγκράτησης» σύµφωνα µε EN-1317 το οποίο ορίζεται ως TC2 για ταχύτητα V 80 km/h και TC1 για V<80 km/h Εκτέλεση Εργασιών Τα εξαρτήµατα που συνθέτουν τη συσκευή συναρµολογούνται στη θέση της εγκατάστασης τους όπου γίνονται οι εργασίες για την εγκατάσταση της βάσης έδρασης-αγκύρωσης της συσκευής. Η συναρµολόγηση των µερών της συσκευής γίνεται σύµφωνα και επακριβώς µε τις λεπτοµερείς οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής τους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωση να αποκαταστήσει τα τυχόν ελαττωµατικά υλικά που προέκυψαν από τη µεταφορά ή εσφαλµένους χειρισµούς κατά την εγκατάσταση της συσκευής Περιλαµβανόµενες απάνες Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την προµήθεια και µεταφορά του συνόλου της συσκευής και την εγκατάστασή της στη θέση του έργου, ή για τη µετεγκατάστασή της από προσωρινή θέση τοποθέτησής της Επιµέτρηση και Πληρωµή Επιµέτρηση, γίνεται σε τεµάχια ανά κατηγορία συσκευής η οποία ορίζεται στη µελέτη. Πληρωµή, γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα τεµάχια για κάθε κατηγορία ανάλογα µε το επίπεδο συγκράτησης (TC1 ή TC2) µε βάση τις τιµές του τιµολογίου για: Την προµήθεια και εγκατάσταση της συσκευής. Τη µετεγκατάσταση από µια θέση σε άλλη. 8 από 12 Έκδοση : 0

9 583. ΕΙΚΤΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί Περιλαµβάνονται οι δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωµένης ζώνης. Αυτοί τοποθετούνται για την υλοποίηση της ο- ριογραµµής απαλλοτρίωσης σε αποστάσεις µεταξύ τους 50 m, όταν οι οριοδείκτες βρίσκονται σε ευθυγραµµία ή η χάραξή τους είναι παράλληλη µε τον άξονα της οδού και επιπλέον σε κάθε σηµείο θλάσης της οριογραµµής α- παλλοτρίωσης Υλικά Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του δείκτη είναι: Σκυρόδεµα C12/15 για το προκατασκευαζόµενο δείκτη διαστάσεων 20x20x75 cm. Σκυρόδεµα C8/10 για την πλήρωση του σκάµµατος και την ενσωµάτωση του δείκτη στο έδαφος. Σιδηρός οπλισµός του δείκτη S400 KTX (4Φ8 και συνδετήρες Φ6/15) Εκτέλεση Εργασιών Υλοποιείται επί του εδάφους η χάραξης της οριογραµµής της απαλλοτρίωσης µε βάση τις συντεταγµένες των θέσεων τοποθέτησης των δεικτών, σύµφωνα µε τα σχέδια. Επιτρέπεται η απόκλιση από την προκαθοριζόµενη θέση του δείκτη σε περίπτωση συνάντησης εµποδίων, χωρίς όµως η απόσταση µεταξύ των δεικτών να υπερβαίνει την προκαθορισµένη κατά ±5 m. ιανοίγεται σκάµµα κάτοψης 40x40 cm και βάθους 50 cm στις θέσεις τοποθέτησης των δεικτών. Στη συνέχεια τοποθετούνται οι προκατασκευασµένοι δείκτες και το σκάµµα πληρούται µε σκυρόδεµα σε κατηγορίας C8/10, έτσι ώστε ο δείκτης να εξέχει από το έδαφος κατά 40 cm. Οι δείκτες προκατασκευάζονται από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 µε διαστάσεις 20x20x75 cm Περιλαµβανόµενες απάνες Η προµήθεια και µεταφορά του δείκτη στη θέση ενσωµάτωσης του έργου. Η εργασία εκσκαφής σκάµµατος τοποθέτησης του δείκτη, πλήρωσης εναποµένοντος χώρου του σκάµµατος µε άοπλο σκυρόδεµα, και αποκατάστασης της επιφάνειας γύρω από το σκάµµα. Οι τοπογραφικές εργασίες για την επισήµανση της θέσης του δείκτη των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένα στην τιµή µονάδας της παρούσας εργασίας Επιµέτρηση και Πληρωµή Επιµέτρηση. Η επιµέτρηση των δεικτών γίνεται σε τεµάχια. Πληρωµή. Η πληρωµή γίνεται µε βάση τη σχέση: Πληρωµή = τεµ. επιµέτρησης x τιµή µονάδας. 9 από 12 Έκδοση : 0

10 584.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 584. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΟΝΙΜΗ Ο ΩΝ Περιλαµβάνονται οι µόνιµες περιφράξεις: Οδών οι οποίες εφαρµόζονται ώστε να εµποδίζουν την είσοδο οχηµάτων, πεζών και ζώων στις υπεραστικές οδούς για τις οποίες εφαρµόζεται έλεγχος παρόδιας πρόσβασης σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Παρόδιων εγκαταστάσεων του ηµοσίου ή άλλες σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Η επιλογή του τύπου της περίφραξης και η θέση τοποθέτησης γίνεται σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Οι εφαρ- µοζόµενοι τύποι περίφραξης είναι: Περίφραξη υψηλή, τύπος Υ/2,26 (ύψος 2,26 m). Χρησιµοποιείται αποκλειστικά για περίφραξη συγκεκριµένων ιδιοκτησιών του ηµοσίου στην περιοχή των οδικών έργων. Περίφραξη µέσου ύψους: - Τύπος Υ/1,46 (ύψος 1,46 m) - Τύπος Υ/1,62 (ύψος 1,62 m) Χρησιµοποιείται για την περίφραξη οδών Υλικά Γενικές απαιτήσεις Μετά την προσκόµιση του κάθε είδους συρµατοπλέγµατος-σύρµατος στο εργοτάξιο θα γίνει δειγµατοληψία και έ- λεγχος του γαλβανίσµατος. Η τοποθέτηση επιτρέπεται στο έργο µόνο µετά την αποδοχή του συρµατοπλέγµατοςσύρµατος που γίνεται µε υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου. Οι πάσσαλοι θα είναι κατασκευασµένοι από οπλισµένο σκυρόδεµα (φυγοκεντρικό ή δονητικό) ελάχιστης κατηγορίας C30/37, «στεγανό» και «υψηλής αντίστασης σε παγετό», όπως ορίζεται στο DIN1045/88 (παραγρ και ). Το σχήµα των πασσάλων θα είναι κολουροκωνικό ή κόλουρου πυραµίδας διατοµής κυκλικής ή σχήµατος κανονικού οκταγώνου/εξαγώνου. Ο κύριος οπλισµός των πασσάλων θα είναι σταθερός σε όλο το µήκος των πασσάλων και τουλάχιστον 6 Ø10 (S400 KTX) σε περίπτωση κυκλικής, οκταγωνικής ή εξαγωνικής διατοµής και 4 Ø8 (S400 KTX) σε περίπτωση ορθογωνικής (και τετραγωνικής) διατοµής. Ως οπλισµός διατοµής θα χρησιµοποιούνται δακτύλιοι ή ορθογωνικοί συνδετήρες (για την περίπτωση πασσάλων ορθογωνικής διατοµής) Ø4 (S400 KTX) ανά 35 cm σε όλο το µήκος των πασσάλων. Πίνακας : ιαστάσεις και χαρακτηριστικά αντοχής πασσάλων περίφραξης Χαρακτηριστικά πασσάλων αντηρίδων Υψηλή Τύποι περίφραξης Μέσου ύψους Υ/2,26 m Υ/1,46 m Υ/1,62 m Υψος... [cm] ιάµετρος κυκλικής διατοµής ή περιγεγραµµένου κύκλου οκταγωνικής διατοµής: στη βάση... [cm] στην κορυφή... [cm] Πλευρά ορθογωνικής διατοµής... [cm] Πλευρά πρισµατικής ορθογωνικής διατοµής στη βάση... [cm] στην κορυφή... [cm] Έλεγχος αντοχής µε εφαρµογής συγκεντρωµένου φορτίου (F) κάτω από την κορυφή του πασσάλου στα... [cm] Ροπή αστοχίας (Μ)... [knm] 3,75 3,75 3,75 10 από 12 Έκδοση : 0

11 Ο έλεγχος των πασσάλων θα γίνεται σε διαπιστευµένο εργαστήριο, σε αριθµό πασσάλων που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% του πλήθους αυτών και κατ ελάχιστο σε 2 τεµάχια. Οι προς δοκιµασία πάσσαλοι θα λαµβάνονται τυχαία από τους πασσάλους που έχουν προσκοµισθεί στο εργοτάξιο. Ο έλεγχος της Msd θα γίνεται µε σταδιακή εφαρµογή συγκεντρωµένου φορτίου (F) σε απόσταση 2,20 m από την άνω επιφάνεια πάκτωσης (0,10 m από την κορυφή) και η αστοχία, σε κάθε δοκιµαζόµενο πάσσαλο, θα πρέπει να συµβεί για F 1,70 kn. Όταν ένας από τους δοκιµαζόµενους πασσάλους αστοχήσει για F<1,70 kn, τότε απορρίπτεται η παρτίδα στην οποία αυτός ανήκει. Αντηρίδα µήκους 3,00 m προκατασκευασµένη όπως οι πάσσαλοι. Σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10 πάκτωσης του πασσάλου. ιάφορα µικροϋλικά (σύνδεση αντηρίδων µε πασσάλους κτλ.) Περίφραξη υψηλή (ύψος 2,26 m), Τύπος Υ/2,26 Συρµατόπλεγµα γαλβανισµένο, Νο 17, τετραγωνικών οπών 5x5 cm, διαµέτρου σύρµατος 3 mm, βάρους 2,36 kgr/m 2, ύψους 1,94 m. Στο κάθε άκρο του συρµατοπλέγµατος θα υπάρχει ενίσχυση από ένα γαλβανισµένο σύρµα Νο 19 διαµέτρου 3,6 mm. Σύρµα Νο 13 διαµέτρου 2 mm, γαλβανισµένο, διπλό αγκαθωτό τοποθετούµενο στην ανώτατη πλευρά της περίφραξης. Σύρµα Νο 19 διαµέτρου 3,6 mm γαλβανισµένο. Σύρµα Νο 17 διαµέτρου 3 mm γαλβανισµένο για την πρόσδεση και ενίσχυση της στερέωσης του συρµατοπλέγµατος Περίφραξη µέσου ύψους (ύψος 1,46 m), Τύπος Υ/1,46 To συρµατόπλεγµα γαλβανισµένο, Νο 17, τετραγωνικών οπών 5x5 cm, διαµέτρου σύρµατος 3 mm, βάρους 2,36 kgr/m 2, ύψους 1,20 m. Στο κάθε άκρο του συρµατοπλέγµατος θα υπάρχει ενίσχυση από ένα γαλβανισµένο σύρµα Νο 19 (διάµετρος σύρµατος 3,6 mm). Σύρµα Νο 13 (διάµετρος 2 mm), γαλβανισµένο διπλό αγκαθωτό τοποθετούµενο στην ανώτατη πλευρά της περίφραξης. Σύρµα Νο 19 (διάµετρος 3,6 mm) για την πρόσδεση και ενίσχυση της στερέωσης του συρµατοπλέγµατος Περίφραξη µέσου ύψους (ύψους 1,62 m), Τύπος Υ/1,62 Συρµατόπλεγµα γαλβανισµένο µε ορθογωνικές οπές τύπου URSUS της BEKAERT ύψους 1,60 m τύπου MEDIUM 160/23/5M µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - 23 οριζόντια σύρµατα (τα δυο ακραία διαµέτρου 2,50 mm) από ατσαλόσυρµα υψηλού ποσοστού άνθρακα (0,45-0,50%) και εφελκυστικής αντοχής 1200/1400 N/mm 2 [16 διαστήµατα 0,05 m στο κάτω τµήµα, στη συνέχεια 3 διαστήµατα 0,10 m ακολούθως δυο διαστήµατα 0,15 m και τέλος (στο ανώτερο τµήµα) ένα διάστηµα 0,20 m]. - Κατακόρυφα σύρµατα διαµέτρου 1,9 mm από χάλυβα µε περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,10% και µε αντοχή σε εφεκλυσµό 400/500 N/mm 2. - Το ελάχιστο βάρος του γαλβανίσµατος σύµφωνα µε το DIN1548, θα είναι 210 gr/m 2 Σύρµα Νο 17 (διάµετρος 3 mm) για την πρόσδεση και ενίσχυση του συρµατοπλέγµατος 11 από 12 Έκδοση : 0

12 584.3 Εκτέλεση Εργασιών Η εκτέλεση των εργασιών γίνεται µε εφαρµογή των χαρακτηριστικών του επόµενου Πίνακα. Πίνακας : ιαστάσεις θεµελίωσης Αποστάσεις πασσάλων Εγκατάσταση συρµατοπλέγµατος # Χαρακτηριστικά στοιχεία 1. ιαστάσεις διανοιγοµένων οπών θεµελίωσης πασσάλων Κατώτερο τµήµα οπής Aνώτερο τµήµα οπής Τύπος περίφραξης Υψηλή Μέσου ύψους Υ/2,26 m Υ/1,46 m Υ/1,62 m ιάµετρος... [mm] Βάθος... [mm] ιάµετρος... [mm] Βάθος... [mm] Μέγιστη απόσταση πασσάλων... [m] 3,0 2,5 2,5 3. Μέγιστη απόσταση αντηρίδων... [m] Επιπλέον αντηρίδες τοποθετούνται σε κάθε οριζόντια ή κατακόρυφη γωνία µεγαλύτερη από Τοποθέτηση διπλού αγκαθωτού σύρµατος Νο 13 στην άνω πλευρά της περίφραξης σε 3 σειρές που δένονται στους πασσάλους µέσα από οπές διαµέτρου 10 mm και σε αποστάσεις µεταξύ σειρών και συρµατοπλέγµατος ανά... [mm] Εργασία εγκατάστασης συρµατοπλέγµατος Ενίσχυση χιαστί µε 2 σύρµατα Νο Ενίσχυση στο µέσο µε 1 σύρµα Νο 19 - Πρόσδεση σε 3 σηµεία των πασσάλων µε άλλο σύρµα Νο Περιλαµβανόµενες απάνες Η προµήθεια και µεταφορά στη θέση ενσωµάτωσης του έργου όλων των υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή της περίφραξης. Η κάθε είδους εργασία η οποία απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή της περίφραξης. Οι τοπογραφικές εργασίες για την επισήµανση της θέσης της περίφραξης των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένα στην τιµή µονάδας της παρούσας εργασίας Επιµέτρηση και Πληρωµή Επιµέτρηση. Η επιµέτρηση γίνεται σε πραγµατικά µέτρα µήκους κατασκευασµένης περίφραξης ανάλογα µε τον τύπο της. Πληρωµή. Η πληρωµή γίνεται µε βάση τη σχέση: Πληρωµή περίφραξης ύψους 2,26 m = m επιµέτρησης x τιµή µονάδας Πληρωµή περίφραξης ύψους 1,46 m = m επιµέτρησης x τιµή µονάδας. Πληρωµή περίφραξης ύψους 1,62 m = m επιµέτρησης x τιµή µονάδας. 12 από 12 Έκδοση : 0

13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 580. ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο ΩΝ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΩΝ Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί Υλικά Γενικές απαιτήσεις µεταλλικών στηθαίων Μέρη κατασκευής µεταλλικού στηθαίου Υλικά στηθαίου σκυροδέµατος Αντανακλαστικά στοιχεία Εκτέλεση Εργασιών Μεταλλικά στηθαία Στηθαία από σκυρόδεµα Περιλαµβανόµενες απάνες Επιµέτρηση και Πληρωµή ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί Υλικά Εκτέλεση Εργασιών Περιλαµβανόµενες απάνες Επιµέτρηση και Πληρωµή ΕΙΚΤΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί Υλικά Εκτέλεση Εργασιών Περιλαµβανόµενες απάνες Επιµέτρηση και Πληρωµή ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΟΝΙΜΗ Ο ΩΝ Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί Υλικά Γενικές απαιτήσεις Περίφραξη υψηλή (ύψος 2,26 m), Τύπος Υ/2, Περίφραξη µέσου ύψους (ύψος 1,46 m), Τύπος Υ/1, Περίφραξη µέσου ύψους (ύψους 1,62 m), Τύπος Υ/1, Εκτέλεση Εργασιών Περιλαµβανόµενες απάνες Επιµέτρηση και Πληρωµή ii από ii Έκδοση : 0

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 01 Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-05-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 01 Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-01-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 01 Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια και Τοϖοθέτηση Πινακίδων Σήµανσης και Ασφάλειας σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ., εντός του Ν. Λιµένα Πατρών.» Προϋϖολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 07 ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση 02 Αφαίρεση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, µε ή χωρίς επανατοποθέτηση αυτών 00 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 01 Κράσπεδα Ρείθρα Τάφροι παρά την οδό 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 01 Υποδοµή οδοφωτισµού 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ρυθμίσεων ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ K. Μ. : Π108/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 με Φ. Π. Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. 1.1.1 Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει:

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. 1.1.1 Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει: Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-1 1 Ζ - 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση όλων των κατηγοριών, κατά μήκος του υπό εξέταση οδικού άξονα καθώς και εκείνη των συμβαλλουσών με αυτών οδών, στο μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ 1130.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή ξύλινων ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πάγκων καθώς επίσης και την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 17/015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Κ.Α.30.7323.0043

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ(ΚΟΡΜΟΣ-ΤΑΜΠΛΟ- ΣΤΕΦΑΝΙ- ΙΧΤΥ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ(ΚΟΡΜΟΣ-ΤΑΜΠΛΟ- ΣΤΕΦΑΝΙ- ΙΧΤΥ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ(ΚΟΡΜΟΣ-ΤΑΜΠΛΟ- ΣΤΕΦΑΝΙ- ΙΧΤΥ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ) Μπασκέτα Ολυµπιακού τύπου της Γ.Γ.Α. (κορµός-ταµπλό-στεφάνι-δίχτυ-κάλυµµα κορµού),

Διαβάστε περισσότερα

360. ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

360. ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 360.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 360. ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Σιδηρά κατασκευή νοείται κάθε πλαισιωτή, κελυφωτή ή κρεμαστή κατασκευή ή συνδυασμός αυτών, με φέροντα στοιχεία από δομικό χάλυβα (μορφοσίδηρος - κοίλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-01 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 01 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η κατασκευή ειδικών λωρίδων για την αποκλειστική κίνηση των λεωφορείων είναι ένα µέτρο που βρίσκει εφαρµογή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου για τον «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Δ. Ε. Υ. Α.

Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου για τον «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Δ. Ε. Υ. Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ αρ.πρωτ. 9112/5-11-13 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Δ. Ε. Υ. Α. Η» Η ΔΕΥΑ Ηρακλείου προκηρύσσει την

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 06 Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ) 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 06 Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ) 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 06 Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2201 14 Νοεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 40264/4971 Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης ειδικών προεξοχών πεζοδρομίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες περίφραξης περιβάλλοντα χώρου του νέου κτιρίου του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 03 Συστήµατα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. Συστήματα τοιχοποιίας Rigips 5.55.01 Τοιχοποιία προστασίας από ακτίνες Röntgen (ακτίνες Χ ) Σύστημα τοιχοποιΐας Rigips για προστασία από ακτίνες Χ σε πάχος στρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και οδηγίες συστηµάτων εξωτερικών θερµοµονώσεων µε διογκωµένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισµένα οργανικά επιχρίσµατα ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 89 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να µπορείς να απεικονίζεις σε σκαρίφηµα τα κυριότερα µέρη των αµαξωµάτων. Να γνωρίζεις τη σειρά συναρµολόγησης των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.2 ΣΙΔΕΡΟΪΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 10 ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ

Σελίδα 1 από 10 ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΠ Ο3-04-61-01 ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την ανάθεση θα πρέπει να αναλύσει όλα τα σχέδια των κατασκευαστικών λεπτοµερειών της µελέτης, να συµπληρώσει τυχούσες ελλείψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΕΠ) 4ο χλμ. Πτολεμαΐδας Μποδοσακείου Νοσοκομείου 502 00 Πτολεμαΐδα Αριθμ. Πρωτ.: 168

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 05 Πυρόσβεση 08 Πυροσβεστικοί Σταθµοί 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας»

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας» Αθήνα, 6/2/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ.Πρωτ. Δ17α/09/18/ΦΝ 437 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ : α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΟΝΩΤΗΡΑ Μ.Τ. ΑΠΛΟ ΞΥΛΙΝΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΧΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ GR-47A Α/Α ΑΡ.ΤΙΜ ΚΩΔ.ΥΛΙΚ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ Η X Ψ (kg) 1 3126 430014006 1Α 210 160 55 2,315 2 3133 430016519 3Β 280 55 45 2,3 3 3130 430014043

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-05-00-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 05 Ανεπίχριστο σκυρόδεµα 00-00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

(INTELLIGENT ENERGY FOR EUROPE)

(INTELLIGENT ENERGY FOR EUROPE) Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού σήµανσης για την υλοποίηση των ήπιων µέτρων ENCLOSE στο κέντρο της πόλης Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 148 / 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

240. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 241. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

240. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 241. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 240. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 241.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 241. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (1) Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής

6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής 6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής 6.1 Εισαγωγή Απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονοµική εκµετάλλευση ενός σιδηροδροµικού δικτύου αποτελεί η δυνατότητα ένωσης, τοµής, διχασµού και σύνδεσης των γραµµών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΗΤΑΣ BIOMHXANIKA ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΛΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ### 65 KG 2,60 169,00 ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ.ΓΑΛΒ.Μ8 0 100 ΤΕΜ 3,80 0,00 ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ.ΓΑΛΒ.Μ6 Χ40-60- 80-10-120-140 ### 55 100 ΤΕΜ 20,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση δωµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Αρθρο: Τ2.1 Καθαίρεση μονίμου οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα παχους μεχρι 10 εκ. και πλάτους 40 εκατοστά και άνω Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΟΕ 2124 Καθαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Κ. ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ, ΛΕΠΕΝΟΥΣ, ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-04-05-02 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 04 Αποχέτευση 05 Σηµεία Επίσκεψης - Ελέγχου 02 Τάπες Καθαρισµού -

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm (ΝΕΤ ΟΔΟ Α-19) του οπλισμένου επιχώματος έχουμε εμβαδόν τυπικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι όψεις του Δημαρχείου Αργυρούπολης επί της οδού Κύπρου 68 χρήζουν άμεσης επισκευής (αποκατάσταση επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμοί). Το μόνιμο προσωπικό του

Διαβάστε περισσότερα

380. ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ. - πατητά επιχρίσµατα - ασφαλτικές επαλείψεις - στρώσεις ασφαλτόπανου - στρώσεις ειδικών µεµβρανών. 380.1 Πεδίο εφαρµογής Ορισµοί

380. ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ. - πατητά επιχρίσµατα - ασφαλτικές επαλείψεις - στρώσεις ασφαλτόπανου - στρώσεις ειδικών µεµβρανών. 380.1 Πεδίο εφαρµογής Ορισµοί 380.1 Πεδίο εφαρµογής Ορισµοί (α) 380. ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος περιλαµβάνει τις εργασίες στεγάνωσης έργων πολιτικού µηχανικού, όπως οχετών, τοίχων αντιστήριξης, φρεατίων, γεφυρών, υπογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μετά την απόφαση ΔΜΕΟ/ο/612 της 16-2-2011, με την οποία εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 Γενικές εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com Peikko TERA Joint Peikko TERA Joint Info.gr@peikko.com Τηλ:210-6564644-5 TERA JointΚΑΙΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ηκατασκευήβιοµηχανικώνδάπεδωναυξάνειµεέντονουςρυθµούς. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1,000,000m αρµών

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Έκδοση 01/2012 ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Mounting the sun's power www.profilodomi.gr Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ Αναπτύσσοντας καινοτομίες Η ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ δημιουργήθηκε και λειτουργεί από στελέχη που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Horizontal ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Horizontal ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Horizontal ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 3 4-5 6-7 8-9 10-11 Παρουσίαση Εταιρίας Βιομηχανικές Σχάρες Βιομηχανικές Σχάρες Πίνακες Αντοχών Σκάλες - Σκαλοπάτια Η STAHLWELD Α.Ε. μαζί με τα γαλβανιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις 3D Πανοραμικές εικόνες και Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων 7.500 χιλιόμετρα 3D εικόνων 165.000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr.

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΕΞΥΠΝΑ ΓΕΝΙΚΑ Το Deltabeam είναι σύμμικτη δοκός, η οποία χρησιμοποιείται με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ K.A. 30.6662.45 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.

ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ K.A. 30.6662.45 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24. ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.384,40 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 5.608,41 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 29.992,81

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες διαμόρφωσης νέας εισόδου στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο-Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα