Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο"

Transcript

1 Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π ε ς ν α ρ κ α ι Τ ε σ ν ο λ ο γ ι κ ή ρ Α ν ά π τ ς ξ η ρ Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο Π λ η π ο υ ο π ι κ ή ρ κ α ι Τ η λ ε μ α τ ι κ ή ρ

2 Δπθπή Πεξηβάιινληα Τα επθπή πεξηβάιινληα κπνξνύλ λα νξηζηνύλ σο θνηλσληθέο, ηερλνινγηθέο θαη θπζηθέο δηαηάμεηο νη νπνίεο έρνπλ σο ζηόρν ηελ ζπλεξγαηηθή νηθνδόκεζε γλώζεο, ηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο Τα επθπή πεξηβάιινληα εθκεηαιιεύνληαη ηηο ζύγρξνλεο δπλαηόηεηεο δηθηύσζεο θαη ην Web 2.0 γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πεξηνρέο γλώζεο όπνπ ην πεξηερόκελό ηνπο ραξαθηεξίδεηαη - θαηεγνξηνπνηείηαη ζπζηεκαηηθά από νκάδεο αλζξώπσλ ή (εκί)απηόκαηνπο κεραληζκνύο

3 Τύπνη Δπθπώλ Πεξηβαιιόλησλ Δηθνληθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα (Virtual Learning Environments) Δηθνληθά πεξηβάιινληα θνηλνηήησλ (Virtual Communities) Πεξηβάιινληα επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο απόςεσλ (Communication Environments) Λεηηνπξγηθά πεξηβάιινληα πνπ ππνζηεξίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο (Operating Environments)

4 Δπθπή Πεξηβάιινληα θαη ην Web Ο Παγθόζκηνο Ιζηόο (World Wide Web - WWW) επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ Υπάξρεη πιεζώξα ηερλνινγηώλ νη νπνίεο πξέπεη λα νινθιεξσζνύλ ζε έλα πιήξεο πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα Η ππνζηήξημε πνιπκεζηθώλ δεδνκέλσλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηόκσλ εθαξκνγώλ Δίλαη αλαγθαία ε θαηάιιειε δόκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ώζηε νη εθαξκνγέο λα εθκεηαιιεύνληαη ηελ εγγελή πιεξνθνξία πνπ απηό πεξηέρεη

5 Πξσηόθνιια θαη Πξόηππα ηνπ WWW Τα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ WWW: HTTP (HyperText Transfer Protocol): Δπηηξέπεη ηελ δηθηπαθή κεηαθνξά ησλ ππεξθεηκέλσλ HTML (HyperText Markup Language): Δπηηξέπεη ηελ δόκεζε ησλ ππεξθεηκέλσλ θαη ηελ δεκηνπξγία ζπλδέζκσλ κεηαμύ ηνπο URL (Uniform Resource Locator): Δπηηξέπεη ηελ δηεπζπλζηνδόηεζε νπνηνπδήπνηε ππεξθεηκέλνπ είλαη δηαζέζηκν ζην Γηαδίθηπν

6 Δμέιημε ηνπ WWW (1/2) Σηαηηθέο ηζηνζειίδεο κε πεξηνξηζκέλε δπλαηόηεηα δηαδξαζηηθόηεηαο κέζσ ηνπ CGI Γιώζζεο Scripting (Javascript, Server Side Scripts) πνπ έδσζαλ ηελ δπλαηόηεηα δπλακηθώλ ηζηνζειίδσλ (Personalization, Portals θιπ.) Σρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηελ απνζήθεπζε θαη αλάθηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ DHTML (Dynamic HTML) θαη DOM (Document Object Model) επηηξέπνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηηθό ρεηξηζκό ησλ ηζηνζειίδσλ αθνύ απηέο έρνπλ ζρεκαηηζηεί

7 Δμέιημε ηνπ WWW (2/2) Τερλνινγία AJAX - δπλαηόηεηα δπλακηθήο επηθνηλσλίαο κε ηνλ server θαη αληαιιαγή πιεξνθνξίαο ρσξίο ηελ αλάγθε επαλαθόξησζεο ηεο ηζηνζειίδαο Web 2.0 To WWW γίλεηαη έλα παγθόζκην εξγαιείν αληαιιαγήο πιεξνθνξίαο θαη γλώζεο

8 Web 1.0 vs Web 2.0 (1/2) Σρνιηαζκόο Web 1.0: Γελ ππάξρνπλ ζπδεηήζεηο παξά κόλν ππό ηελ κνξθή αζύγρξνλσλ ζπδεηήζεσλ (forum) Web 2.0: Σρεδόλ θάζε ηζηνζειίδα ζρνιηάδεηαη. Τν δηαδίθηπν έρεη γίλεη κηα απέξαληε ζπδήηεζε Κνηλσληθόηεηα Web 1.0: Γελ ππάξρεη δηαζύλδεζε κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ Web 2.0: Κνηλσληθά δίθηπα ηύπνπ MySpace - Facebook, Άκεζα κελύκαηα (Instant Messaging), Αληαιιαγή πνιπκεζηθνύ πιηθνύ (Flickr, YouTube)

9 Web 1.0 vs Web 2.0 (2/2) Πεξηερόκελν Web 1.0: Σηαηηθέο ή δπλακηθέο ηζηνζειίδεο παξόρσλ Web 2.0: RSS, Blogs (blogger), Wikis (wikipedia) Καηεγνξηνπνίεζε Web 1.0: Διεγρόκελε θαηεγνξηνπνίεζε Web 2.0: Τagging, Social Bookmarking (del.icio.us) Γεληθά Web 1.0: To PC σο πιαηθόξκα Web 2.0: Φξήζε θαηαλεκεκέλσλ εξγαιείσλ (Google docs), λέν κνληέιν ρξήζεο ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ

10 Αξρηηεθηνληθή κηαο πιαηθόξκαο επθπνύο πεξηβάιινληνο Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε δπλακηθώλ δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ Μεξηθή απόθξπςε ηεο πνιππινθόηεηαο αλάπηπμεο εθαξκνγώλ από ηνπο πξνγξακκαηηζηέο, νιηθή απόθξπςε ηεο πνιππινθόηεηαο δηαρείξηζεο από ηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο Δπεθηαζηκόηεηα κε εηζαγσγή θαη νινθιήξσζε λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ιεηηνπξγηώλ Σπκβαηόηεηα κε ηα δηεζλή πξόηππα

11 Υπνζπζηήκαηα Ταπηνπνίεζεο Φξεζηώλ Παξνπζίαζεο Πεξηερνκέλνπ Γηαδξαζηηθώλ Φνξκώλ Αλαδήηεζεο Πεξηερνκέλνπ Σηαηηζηηθώλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ Γηαζύλδεζεο κε Δμσηεξηθέο Δθαξκνγέο

12 Υπνζύζηεκα ηαπηνπνίεζεο ρξεζηώλ Γηαρείξηζε ηεο ζπλόδνπ δηαδνρηθώλ αηηήζεσλ Αλαγλώξηζε ρξεζηώλ βάζεη θσδηθώλ Δμνπζηνδόηεζε ρξεζηώλ γηα πξόζβαζε ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο πνπ ην απαηηνύλ Γεκηνπξγία πξνζσπηθνύ ρώξνπ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ (ξπζκίζεηο, επηινγέο θιπ.) Καηαγξαθή ησλ θηλήζεσλ ησλ ρξεζηώλ γηα ιόγνπο αζθαιείαο

13 Υπνζύζηεκα Παξνπζίαζεο Πεξηερνκέλνπ Γηαρσξηζκόο κεηαμύ ηξόπνπ παξνπζίαζεο θαη επηρεηξεζηαθήο ινγηθήο γηα ηηο ελόηεηεο θαη ηεο ππεξεζίεο κηαο εθαξκνγήο Άκεζε πξόζβαζε ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ώζηε λα είλαη δπλαηή ε παξαγσγή δπλακηθώλ ζειίδσλ ρσξίο ηελ ρξήζε πξνγξακκαηηζκνύ Διάρηζηνο ρξόλνο παξαγσγήο ησλ δπλακηθώλ ζειίδσλ Απνζήθεπζε ησλ δπλακηθώλ ζειίδσλ κε ζθνπό ηελ αύμεζε ηεο απόδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (caching)

14 Υπνζύζηεκα Γηαδξαζηηθώλ Φνξκώλ Υπνζηήξημε εμεηδηθεπκέλσλ πεδίσλ (widgets) εθηόο από απηά πνπ δηαζέηεη ε HTML (date, cascaded select, editable select, reference θ.α.) Δπηθνηλσλία κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ γηα αλάθηεζε θαη απνζήθεπζε δεδνκέλσλ Έιεγρνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ εηζάγεη ν ρξήζηεο Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο θνξκώλ κε βήκαηα (Wizards)

15 Υπνζύζηεκα Αλαδήηεζεο Πεξηερνκέλνπ Γπλαηόηεηα αλαδήηεζεο ζην ζύλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ ή ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα κηαο εθαξκνγήο Γπλαηόηεηα ζύλζεηεο αλαδήηεζεο Υπνζηήξημε ησλ ινγηθώλ ηειεζηώλ AND, OR θαη NOT θαη wildcards Υπνζηήξημε ηεο θσδηθνπνίεζεο UTF-8 γηα αλαδήηεζε νπνηαζδήπνηε γιώζζαο Φξήζε επξεηεξίσλ ώζηε λα βειηηώλεηαη ν ρξόλνο απόθξηζεο ηεο αλαδήηεζεο Ταμηλόκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζύκθσλα κε ηε ζεηξά ζπνπδαηόηεηάο ηνπο Γπλαηόηεηα θαλνληθνπνίεζεο ησλ ιέμεσλ κε ηελ βνήζεηα ιεμηθνύ

16 Υπνζύζηεκα Σηαηηζηηθώλ Καηαγξαθή ησλ αθόινπζσλ ζηνηρείσλ Αξηζκόο επηζθέςεσλ Αξηζκόο ζειίδσλ αλά επίζθεςε Φξόλνο πεξηήγεζεο αλά επίζθεςε Καηαγξαθή πιήξνπο κνλνπαηηνύ Γηεύζπλζε IP Φώξα πξνέιεπζεο Τύπνο θπιινκεηξεηή (browser) Τύπνο ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο

17 Υπνζύζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ Γηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ Γηαρείξηζε ησλ πξνηύπσλ θαη ησλ ζπλνδεπηηθώλ αξρείσλ κνξθνπνίεζεο (stylesheets) Γηαρείξηζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ Γηαρείξηζε ησλ ρξεζηώλ θαη ησλ ξόισλ ηνπ ζπζηήκαηνο Γηακόξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ν θαζνξηζκόο ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Παξνπζίαζε ησλ ζηαηηζηηθώλ

18 Υπνζύζηεκα Γηαζύλδεζεο κε Δμσηεξηθέο Δθαξκνγέο Δηζαγσγή δεδνκέλσλ από ηξίηεο πεγέο βάζεη πξνηύπσλ Δμαγσγή δεδνκέλσλ ζε δηάθνξεο κνξθέο (SQL, XML, CSV, XLS) Δπηθνηλσλία κε ηξίηεο εθαξκνγέο κέζσ HTTP, FTP, SOAP θ.α. Δπηθνηλσλία κε βάζεηο δεδνκέλσλ (SQL Server, Oracle, MySQL, Postgress θ.α.)

19 Δλζσκάησζε νληνινγηώλ ζην πξνηεηλόκελν ζύζηεκα Τν πεξηερόκελν κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε θαηαλεκεκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ Τν πεξηερόκελν, ζηηο θαηαλεκεκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ, κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε παξόκνηεο αιιά όρη ίδηεο κνξθέο Τν πξνηεηλόκελν ζύζηεκα, όπσο έρεη νξηζηεί, δελ αλαγλσξίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ δηάθνξσλ αληηθεηκέλσλ πνπ απνηεινύλ ην πεξηερόκελν Η θπζηθή εμέιημε ησλ πεξηγξαθώλ XML, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην πξνηεηλόκελν ζύζηεκα, είλαη νη νληνινγίεο

20 Οληνινγίεο «Μηα νληνινγία είλαη κηα ηεξαξρηθά δνκεκέλε ζπιινγή όξσλ ελόο γλσζηηθνύ πεδίνπ, ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ππνδνκή γηα ηε δεκηνπξγία κηαο βάζεο γλώζεο» [1] Σηνλ Παγθόζκην Ιζηό γηα ηνλ νξηζκό κηαο νληνινγίαο ρξεζηκνπνηείηαη ε γιώζζα OWL Οη νληνινγίεο απνηεινύληαη από: Κιάζεηο (classes) πνπ νξίδνπλ νκάδεο αληηθεηκέλσλ Σρέζεηο (relationships) θαη ραξαθηεξηζηηθά (properties) πνπ νξίδνπλ πεξηνξηζκνύο (restrictions) Axioms (αμηώκαηα) πνπ απνηεινύλ ην ζύλνιν ησλ θαλόλσλ (rules) ηεο νληνινγίαο Σηηγκηόηππα (instances) πνπ απνηεινύλ ηηο εθθάλζεηο ησλ δεδνκέλσλ [1] B.Swartout, R.Patil, K.Knight, and T.Russ, Toward Distributed Use of Large-Scale Ontologies, Proceedings of the 10th Knowledge Acquisition Workshop, Banff, Alberta, Canada, Nov. 1996

21 Φξεζηκνπνηώληαο ηηο Οληνινγίεο Μηα νληνινγία κπνξεί λα πεξηγξάςεη ππνινγηζηηθά έλα γλσζηηθό πεδίν Μπνξνύκε λα επζπγξακκίζνπκε (align) δύν νληνινγίεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην ίδην γλσζηηθό πεδίν Μέζα από ηηο ζπζρεηίζεηο ηεο νληνινγίαο κπνξνύκε λα βγάινπκε δηάθνξα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο θιάζεηο θαη ηα άηνκα (individuals) πνπ ηελ απνηεινύλ Σηηο βάζεηο γλώζεο (knowledge-bases) κπνξνύκε λα ιάβνπκε απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα πςειόηεξνπ επηπέδνπ από απηά πνπ είλαη δπλαηόλ κε ηηο ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ

22 Δθαξκνγή ζε ςεθηαθέο ζπιινγέο Οη ςεθηαθέο ζπιινγέο πεξηέρνπλ πνιπκεζηθά δεδνκέλα θαη κεηαδεδνκέλα θεηκέλνπ απνζεθεπκέλα ζπλήζσο ζε θαηαλεκεκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ Οη όξνη κεηαδεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο δηαθέξνπλ από ζύζηεκα ζε ζύζηεκα Οη ηξόπνη πξόζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία αθνινπζνύλ είηε ηνλ δξόκν ηεο αλαδήηεζεο βάζεη ιέμεσλθιεηδηώλ, είηε βάζεη πεξηερνκέλνπ Γελ ππάξρεη έλαο θνηλόο ηξόπνο αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο ησλ δεδνκέλσλ ςεθηαθώλ ζπιινγώλ

23 Μεραλή Αλαδήηεζεο Χεθηαθώλ Σπιινγώλ Πξνηείλνπκε κηα κεραλή αλαδήηεζεο ε νπνία βαζίδεηαη ζε: νληνινγίεο κεηαδεδνκέλα θεηκέλνπ ηερληθέο αλάιπζεο πνιπκεζηθήο πιεξνθνξίαο θαη επηηξέπεη ηελ ζπλδπαζκέλε αλαδήηεζε κε βάζε ην πεξηερόκελν αιιά θαη ηα κεηαδεδνκέλα θεηκέλνπ Η βάζε γλώζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηέρεη: Τα δηαλύζκαηα ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ (feature vectors) πνπ έρνπλ εμαρζεί από ηελ πνιπκεζηθή βάζε δεδνκέλσλ. Τα κεηαδεδνκέλα θεηκέλνπ ηεο ηεθκεξίσζεο ηεο ζπιινγήο Τηο νληνινγίεο πεξηερνκέλνπ Τηο πνιπκεζηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη πεξηγξαθέο ζύκθσλα κε ην πξόηππν πνιπκέζσλ MPEG-7

24 Υπνζύζηεκα Αλαδήηεζεο κε Βάζε ην Πεξηερόκελν Υπνζύζηεκα δηζδηάζηαηεο αλαδήηεζεο Υπνζηεξίδεη ηελ αλάιπζε δηζδηάζηαηεο αθίλεηεο εηθόλαο ζε πεξηνρέο (θαηάηκεζε) θαη εμαγσγήο ραξαθηεξηζηηθώλ κε βάζε ην πξόηππν MPEG-7 Υπνζηεξίδεη ηελ αλάιπζε δηζδηάζηαηεο θηλνύκελεο εηθόλαο (video) ζε ζθελέο (ρξνληθή θαηάηκεζε), εμαγσγή ραξαθηεξηζηηθώλ θαξέ, θαη αλάιπζε ηνπο σο αθίλεηεο εηθόλαο

25 Υπνζύζηεκα Αλαδήηεζεο κε Βάζε ην Πεξηερόκελν Υπνζύζηεκα ηξηζδηάζηαηεο αλαδήηεζεο Υπνζηεξίδεη ηελ αλάιπζε ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ θαη εμαγσγή ραξαθηεξηζηηθώλ βάζεη ησλ γεληθεπκέλσλ κεηαζρεκαηηζκώλ Radon Δπηηξέπεη ηελ ζύγθξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηελ θαηάηαμε ησλ απνηειεζκάησλ βάζεη νκνηόηεηαο

26 Υπνζύζηεκα αλαδήηεζεο κε βάζε ηα κεηαδεδνκέλα Αλαδήηεζε κε ιέμεηο-θιεηδηά Σύλζεηε αλαδήηεζε πνιιαπιώλ όςεσλ βάζεη ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο ηεο νληνινγίαο Η αλαδήηεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ελόο δέληξνπ πνπ παξνπζηάδεη ηηο θιάζεηο ηεο νληνινγίαο Ο ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα επηιέμεη ζπγθεθξηκέλε θιάζε θαη λα νξίζεη ηνλ πεξηνξηζκό πνπ επηζπκεί

27 Υπνζύζηεκα Υβξηδηθήο Αλαδήηεζεο Ο ρξήζηεο μεθηλάεη κία αλαδήηεζε είηε κε βάζε ην πεξηερόκελν είηε κε βάζεη ηα κεηαδεδνκέλα Τν ζύζηεκα εθηειεί απηόκαηα ηελ ζπκπιεξσκαηηθή κέζνδν γηα βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ

28 Υπνζύζηεκα ζεκαζηνινγηθά ζπλαθνύο πιηθνύ Τν ππνζύζηεκα ζπλδπάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αξρηθήο αλαδήηεζεο ηνπ ρξήζηε κε ηηο νληνινγίεο θαη πξνηείλεη ζηνλ ρξήζηε κηα ιίζηα από πξόζζεην ζρεηηθό πιηθό

29 Σπκπεξάζκαηα Παξνπζηάζακε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επθπώλ πεξηβαιιόλησλ Πεξηγξάςακε ηελ ζπζρέηηζή ηνπο κε ηηο ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ Παξνπζηάζακε κηα πιαηθόξκα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ Πεξηγξάςακε κηα θαηλνηόκν κεραλή αλαδήηεζεο ε νπνία πξνζθέξεη ζπλδπαζκό νληνινγηώλ, κεηαδεδνκέλσλ θεηκέλνπ θαη ηερληθώλ αλάιπζεο θαη αλαδήηεζεο πνιπκεζηθήο πιεξνθνξίαο κε βάζε ην πεξηερόκελν

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 1/49 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Δίζνδνο ζην ζχζηεκα... 3 Κεθάιαην 1. «Αηηήκαηα»... 5 Δηζαγσγή... 5 Αλαδήηεζε Αηηεκάησλ Καηαρψξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ. Δνόηηηα 1 η : Υαπηογπαθία... 3. Δνόηηηα 2 η : Γεωγπαθικά ςζηήμαηα Πληποθοπιών (GIS)... 7

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ. Δνόηηηα 1 η : Υαπηογπαθία... 3. Δνόηηηα 2 η : Γεωγπαθικά ςζηήμαηα Πληποθοπιών (GIS)... 7 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δνόηηηα 1 η : Υαπηογπαθία... 3 Δνόηηηα 2 η : Γεωγπαθικά ςζηήμαηα Πληποθοπιών (GIS)... 7 Δνόηηηα 3 η : Υπήζη Λογιζμικού ArcGIS... 11 2009 ECDL Διιάο - All rights reserved Σειίδα 2 απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Μειέηε γηα ηελ Δεκηνπξγία κηαο (over the counter) Υξεκαηηζηεξηαθήο Πιαηθόξκαο γηα ηελ Δεκνπξάηεζε θαη Δηαπξαγκάηεπζε

Διαβάστε περισσότερα

«Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά»

«Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά» «Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά» Γηάλλεο Καινγήξνπ, εκηλάξην Infostrag/ΔΒΔΟ/ΔΜΠ ηνπ 2009 ΣΠΔ & ΑΠΔ γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Νεζησηηθνύ Υώξνπ ΤΡΟΤ, 9/7/2009 ΝΗΙΩΝ 1 Οηθνλνκίεο ηωλ κηθξώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank e-business Services

Eurobank e-business Services Eurobank e-business Services Η ζημαζία ηων ηλεκηπονικών ςπηπεζιών για ηιρ Τπάπεζερ Οι ηλεκηπονικέρ ςπηπεζίερ αποηελούν ζηπαηηγική επιλογή για ηιρ ηπάπεζερ Οη πειάηεο ησλ ηξαπεδώλ γίλνληαη πην απαηηεηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα