Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS"

Transcript

1 Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 2 Σχολική Σύμβουλος και εκλ. Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστήμιου Αιγαίου Περίληψη Η εργασία αυτή αποτελεί μια συγκριτική μελέτη αξιολόγησης της δυνατότητας βελτίωσης σχεδίων μαθημάτων - στο περιβάλλον μαθησιακής σχεδίασης LAMS - με την χρήση του εργαλείου-οδηγού δημιουργίας ερωτήσεων (Q&A CS-Wizard) ο οποίος στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυξης βασικών γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών και την καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης. Η εργασία αυτή περιγράφει ένα τμήμα μιας εν εξελίξει έρευνας για την επίδραση του σχεδιασμού μάθησης (learning design) -στο περιβάλλον LAMS- στη διδακτική πράξη. Ειδικότερα, παρουσιάζονται ορισμένα αποτελέσματα από την επιμόρφωση 25 καθηγητών πληροφορικής στη χρήση του LAMS και στην αξιοποίηση του Q&A CS-Wizard στη συγγραφή σχεδίων διδασκαλίας. Από την ανάλυση των μαθημάτων που σχεδιάστηκαν από τους εκπαιδευτικούς, παρέχονται ενδείξεις για τη θετική επίδραση του CS-Wizard στο σχεδιασμό ερωτήσεων που στοχεύουν στην καλλιέργεια περισσότερων γνωστικών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου σε σύγκριση με το σχεδιασμό ερωτήσεων που οι ίδιοι εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν χωρίς τη χρήση του οδηγού αυτού. Λέξεις κλειδιά: γνωστικές δεξιότητες, LAMS, εκπαιδευτικοί Πληροφορικής Abstract This study presents, a comparative evaluation of a learning tool (entitled: the Q&A CS-Wizard) for the improvement of lesson plans constructed by the teachers through the creation of questions aiming the development of students cognitive skills. This tool is integrated within LAMS; an open source learning design based system. This paper is part of a wider work aiming the investigation of the effect of tools included within LAMS in the improvement of lesson plans designed by 25 Computer Science teachers -participated in this study- towards the encouragement of the development of students various cognitive skills. In fact, the analysis of data shows that those teachers lesson plans were improved -through the use of the Q&A CS-Wizard in LAMS- in comparison to their lesson plans designed without the use of this tool, in terms of: (a) encouragement of the development of diverse cognitive skills and the cultivation of learners critical thinking (b) increase of the questions encouraging higher order cognitive skills and decrease of the questions encouraging lower order cognitive skills. Keywords: cognitive skills, LAMS, Computer Science teachers 1. Εισαγωγή Η εξέλιξη της εκπαίδευσης επηρεάζεται από τα δύο κύρια γνωρίσματα των σύγχρονων κοινωνιών, τη μεγάλη εξέλιξη των επιστημών και της τεχνολογίας με έμφαση στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού από μαθητές με διαφορετικές πολιτισμικές επιρροές, τα οποία δημιουργούν νέες απαιτήσεις για το προφίλ και το ρόλο των εκπαιδευτικών πληροφορικής (Ξωχέλης, 2008). Στο πλαίσιο αυτό, το έργο των εκπαιδευτικών πληροφορικής γίνεται ακόμη δυσκολότερο και οι νέες απαιτήσεις επιβάλλουν διαρκή επιμόρφωση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστήμης της πληροφορικής αλλά και της παιδαγωγικής για την πιο αποτελεσματική επιτέλεση του έργου τους. Η παραδοσιακή διδακτική προσέγγιση που ακολουθείται στα μαθήματα πληροφορικής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρουσιάζει αδυναμίες και αποτελεί σημαντική αιτία για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές (Seidman, 1988; Lidte & Zhou, 1999, στο Γόγουλου κ.α., 2008). Οι σύγχρονες εποικοδομιστικές και κοινωνικές θεωρήσεις (Jonassen, 1999; Vygotsky, 1978; Nardi, 1996) έχουν ως βασικό δομικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας τη μαθησιακή δραστηριότητα

2 η οποία όσο περισσότερο σχετίζεται με προβλήματα του πραγματικού κόσμου τόσο αυξάνει το ενδιαφέρον των μαθητών και διευκολύνει την κατανόηση των εννοιών. Επιπλέον, οι μαθησιακές δραστηριότητες του τύπου «Ερωτήσεις & Απαντήσεις» αποτελούν μια από τις πλέον χρησιμοποιούμενες εκπαιδευτικές τεχνικές. Όμως, συχνά οι ερωτήσεις που διατυπώνονται από τους εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές, αφορούν μόνο τις χαμηλού επιπέδου γνωστικές τους δεξιότητες (Kordaki, κ.α., 2007a) με αποτέλεσμα να μην ενθαρρύνεται συστηματικά και αποτελεσματικά η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών. Σύμφωνα με τους Herrington, Reeves & Oliver (2005) σε πολλές χώρες του κόσμου μετά την αύξηση της διαθεσιμότητας των ΤΠΕ και τη βελτίωση της πρόσβασης στο Διαδίκτυο, οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν συχνότερα διδακτικές παρεμβάσεις που βασίζονται στην ηλεκτρονική μάθηση (ημάθηση) ως συμπλήρωμα της δουλειάς τους στην τάξη ή και σε αντικατάσταση ενός μέρους της. Αν και υπάρχουν αρκετά σύγχρονα εργαλεία η-μάθησης, η αξιοποίηση τους είναι περιορισμένη και συνήθως περιορίζεται στην χρήση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου τα οποία όμως δεν διευκολύνουν την εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα νέα μέσα κυρίως για παροχή πληροφοριών δίνοντας έμφαση στο περιεχόμενο (Goodyear, 2005) και όχι στην υποστήριξη και εφαρμογή στρατηγικών που βασίζονται στις μαθησιακές δραστηριότητες και την αλληλεπίδραση. Ο σχεδιασμός αποτελεσματικών σχεδίων διδασκαλίας και μάθησης με αξιοποίηση των ΤΠΕ - σύμφωνα με τις σύγχρονες γνωσιοθεωρητικές προσεγγίσεις- εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς και τους ερευνητές (Bates & Poole, 2003). Αν και υπάρχουν σειρές οδηγιών, συστάσεων και μελέτες περίπτωσης (Salmon, 2002) για την ανάπτυξη κατάλληλων σχεδίων μαθημάτων και τη βελτίωση της διδασκαλίας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, υπάρχει ελλιπής επιμόρφωση, απουσία πρακτικής και ανταλλαγής καλών πρακτικών που να στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς γενικά (Laurillard, 2002) και τους εκπαιδευτικούς της πληροφορικής ειδικότερα, στην αξιοποίηση του υλικού που προαναφέρθηκε για τη δημιουργία εκπαιδευτικών παρεμβάσεων κατάλληλων για τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών τους (Kordaki, κ.α., 2007b). Ο σχεδιασμός μάθησης είναι μια νέα προσέγγιση για την εκπαιδευτική τεχνολογία που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη «ψηφιακών σχεδίων μαθημάτων», με τη διαμοίραση και εκπόνηση ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων (Dalziel, 2008). Η θεωρία του σχεδιασμού μάθησης (learning design) βασίζεται στη γενική ιδέα ότι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους οι άνθρωποι στο πλαίσιο μαθησιακών περιβαλλόντων επιτελούν δραστηριότητες που περιλαμβάνουν εκπαιδευτικούς πόρους (Sloep, 2002). Η αντίληψη αυτή, υπερβαίνει τις παραδοσιακές, επικεντρωμένες στο περιεχόμενο προσεγγίσεις και την έμφαση στο «τι οι μαθητές μαθαίνουν», δίνοντας μέσα από ατομικές και συνεργατικές δραστηριότητες έμφαση στο «πως οι μαθητές μαθαίνουν» (γνωστικές δεξιότητες) και «τι είναι ικανοί να κάνουν» με αυτά που έμαθαν (κριτική σκέψη). Με βάση τα παραπάνω, η έρευνα αυτή, στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης του σχεδιασμού μάθησης -ο οποίος πραγματοποιείται μέσω της αξιοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων όπως το LAMS- στη δημιουργία σχεδίων μαθημάτων πληροφορικής που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών και καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη. Στη συνέχεια, η εργασία αυτή οργανώνεται ως εξής: στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο, στην τρίτη ενότητα βασικά χαρακτηριστικά του LAMS, στην τέταρτη ενότητα η διαδικασία της έρευνας με τη μελέτη περίπτωσης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης 25 εκπαιδευτικών πληροφορικής και στη συνέχεια τα αποτελέσματα από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων που αφορούν στη χρήση του Q&A CS-Wizard και η συζήτηση, ενώ η τελευταία ενότητα περιλαμβάνει τα συμπεράσματα και τα μελλοντικά μας σχέδια. 2. Θεωρητικό Πλαίσιο Η διδακτική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται σε κάθε διδακτική παρέμβαση σε συνδυασμό με τα μέσα και το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται παίζει καταλυτικό ρόλο στη μάθηση των μαθητών (Jonassen, 1999). Επιπλέον, κεντρικό πυρήνα και στόχο κάθε σύγχρονης διδακτικής προσέγγισης αποτελεί, η ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών. Σύμφωνα με τον

3 Ματσαγγούρα (2002), οι γνωστικές δεξιότητες είναι ιεραρχικά δομημένες και λειτουργούν ως συστήματα παραγωγής γνωστικών προϊόντων. Αναζητώντας τρόπους μετασχηματισμού των δομικών στοιχείων της κριτικής σκέψης σε στοιχεία της διαδικασίας της διδασκαλίας και των γνωστικών προϊόντων της κριτικής σκέψης σε δομικά στοιχεία του περιεχομένου της διδασκαλίας προτείνεται (Ματσαγγούρας, 2002) μία ταξινομία είκοσι δύο (22) βασικών γνωστικών δεξιοτήτων κατανεμημένων σε τέσσερις (4) βασικές κατηγορίες (συλλογής, οργάνωσης, ανάλυσης και υπέρβασης των δεδομένων) οι οποίες αντιστοιχούν σε διαφορετικά είδη μάθησης τα οποία αποκαλούνται ως «επίπεδα μάθησης» (Σχήμα 1). Όπως και άλλοι μελετητές υποστηρίζουν, σε παρόμοιες ταξινομίες (Bloom s Taxonomy 1950; Revised Bloom s Taxonomy, 1990) υπάρχει μια ιεραρχική εξέλιξη της ανάπτυξης των δεξιοτήτων, καθώς το άτομο προχωρεί αναπτύσσοντας τις αρχικές (κατώτερες) και μετά τις επόμενες (ανώτερες) γνωστικές δεξιότητες, μεταβαίνοντας σταδιακά από τα απλούστερα προς τα πιο σύνθετα επίπεδα μάθησης. Σχήμα 1: Ταξινομία Γνωστικών Δεξιοτήτων Στο 1ο Επίπεδο μάθησης (πληροφοριακό) η μάθηση συνίσταται στη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων μέσω των αισθήσεων (παρατήρηση) και των λειτουργιών της μνήμης (αναγνώριση, ανάκληση). Ο περιορισμός της εκπαιδευτικής διεργασίας σε αυτό το επίπεδο θεωρείται ατελής αφού

4 η δυνατότητα λεκτικής αναπαραγωγής των πληροφοριών δεν δηλώνει υποχρεωτικά την κατανόησή τους. Ενώ, η παθητική αναπαραγωγή πληροφοριών δεν ενεργοποιεί αναγκαστικά τις υψηλές νοητικές διεργασίες του ατόμου (Ματσαγγούρας, 2002). Στο 2ο Επίπεδο μάθησης (οργανωτικό), η μάθηση καλλιεργείται από τη σύγκριση, την κατηγοριοποίηση, τη διάταξη και ιεράρχηση μέσα από συσχετίσεις δεδομένων και την ένταξη τους σε ένα ευρύτερο εννοιολογικό σχήμα προσδίδοντας στα πρωτογενή στοιχεία οργάνωση και ολότητα. Αναζητούνται, αναδεικνύονται και επεξηγούνται οι σχέσεις και οι εναλλακτικές μορφές οργάνωσης. Το 2ο επίπεδο είναι ανώτερο από το 1ο διότι απαιτεί όχι μόνο απομνημόνευση και κατανόηση μεμονωμένων δεδομένων αλλά προϋποθέτει και συνεπάγεται την επεξεργασία τους μέσα από επαγωγικούς κυρίως συλλογισμούς που επιφέρουν τροποποίηση των γνωστικών σχημάτων. Στο 3ο Επίπεδο μάθησης (αναλυτικό) η μάθηση αναφέρεται σε ενδο-συσχετίσεις των δεδομένων που αναζητούνται μέσα από διαδικασίες ανάλυσης και επαγωγικές διεργασίες ως προς την εσωτερική δομή των δεδομένων με σκοπό τη διατύπωση γενικεύσεων. Στο 4ο Επίπεδο μάθησης (πραξιακό) το άτομο χρησιμοποιεί τη γνώση του που είναι οργανωμένη σε σχήματα, αρχές και μοντέλα, για να εξηγήσει, ερμηνεύσει, προβλέψει, αξιολογήσει, επιλύσει προβλήματα σε ανάλογες περιπτώσεις, να μπει στη θέση του άλλου, να αναδιοργανώσει τις επιφανειακές δομές των δεδομένων του και να αντιμετωπίσει νέες ή υποθετικές καταστάσεις. Με βάση την κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αλλά και στο πλαίσιο εμπειρικών μας ερευνών (Kordaki, Papadakis & Hadzilacos, 2007) διαπιστώσαμε σημαντικά προβλήματα από τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς πληροφορικής στη δημιουργία κατάλληλων ερωτήσεων -που εντάσσουν στα σχέδια διδασκαλίας και μάθησης που προετοιμάζουν- έτσι ώστε να καλλιεργούν γνωστικές δεξιότητες όλων των τύπων και επομένως την κριτική σκέψη των μαθητών. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος προτάθηκε (Kordaki, Papadakis and Hadzilacos, 2007a) και αναπτύχθηκε (Papadakis & Giglione, 2008) ένα εξειδικευμένο εργαλείο CS-Wizard, στο περιβάλλον LAMS. Το εργαλείο αυτό στοχεύει στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών για τη συγγραφή ερωτήσεων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων που προαναφέρθηκαν. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να ενσωματώνουν τις ερωτήσεις αυτές στα σχέδια των μαθημάτων τους. Στην συνέχεια παρουσιάζεται το LAMS και ο οδηγός CS-Wizard. 3. To LAMS Το LAMS (Learning Activity Management System) είναι ένα Διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης ανοικτού κώδικα, το οποίο επιτρέπει τη σχεδίαση, διαχείριση και πραγματοποίηση συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων. Αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Macquarie της Αυστραλίας και σήμερα υποστηρίζεται από μία ευρεία κοινότητα μάθησης (http://lamscommunity.org). Το LAMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως αυτόνομο σύστημα, είτε σε συνδυασμό με άλλα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης όπως το Moodle, Sakai, Blackboard κ.α. (www.imsglobal.org). Το LAMS παρέχει στους εκπαιδευτικούς ένα ιδιαίτερα διαισθητικό εικονικό περιβάλλον συγγραφής (Σχήμα 2) ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων (learning scripts), οι οποίες στηρίζονται στο πρότυπο IMS Learning Design. Στο περιβάλλον του συγγραφέα-εκπαιδευτικού ένα σύνολο στοιχειωδών δραστηριοτήτων μάθησης είναι διαθέσιμο, ώστε με εύχρηστο τρόπο να μπορεί να δημιουργεί σχέδια μαθημάτων με μορφή διαγραμμάτων ροής της αλληλουχίας των μαθησιακών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργούν, να προσαρμόζουν και να μοιράζονται ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες που σχεδιάζονται με το LAMS μπορούν να περιλαμβάνουν ατομικές εργασίες, εργασίες μικρών και μεγάλων ομάδων, βασισμένες σε συγκεκριμένο περιεχόμενο και πρότυπα συνεργασίας. Το LAMS, όπως και άλλα συστήματα διαχείρισης μάθησης, παρέχει εργαλεία που στηρίζουν διάφορες δραστηριότητες όπως: παρουσίαση διαφορετικών μορφών πληροφορίας, επικοινωνία, εποπτεία, δυνατότητα διακλάδωσης για εναλλακτικά μονοπάτια μάθησης, κοινή χρήση πόρων, υποβολή και απάντηση ερωτήσεων κλπ. Όμως, ενδιαφέρον έχει η ενσωμάτωση και διασύνδεση εξειδικευμένων εργαλείων υποστήριξης του εκπαιδευτικού συγγραφέα όπως είναι ο CS-Wizard (Kordaki et al., 2007a) και ο οποίος παρουσιάζεται στην επόμενη υποενότητα.

5 Σχήμα 2: Περιβάλλον Συγγραφής του LAMS 3.1 Ο Δημιουργός υποστήριξης ερωτήσεων CS-Wizard Ο CS-Wizard αποτελεί επέκταση του εργαλείου δραστηριοτήτων Ερωτήσεις & Απαντήσεις του LAMS παρέχοντας εξειδικευμένη υποστήριξη κατά τη συγγραφή των ερωτήσεων. Το εργαλείο αυτό μπορεί να υποστηρίξει την καλλιέργεια σημαντικού αριθμού γνωστικών δεξιοτήτων ανάλογα και με τη διδακτική στρατηγική που υιοθετείται. Η ανάπτυξή του έγινε σε Java & Java Script (front end). Από τη διαχείριση του συστήματος μπορεί: α) να ρυθμίζεται η διαθεσιμότητα ή μη του CS-Wizard, β) επιλέγεται η Ταξινομία Γνωστικών Δεξιοτήτων (Σχήμα 1) και γ) να προστίθενται νέα ή να μεταβάλλονται τα υπάρχοντα πρότυπα ερωτήσεων. Η λειτουργία του οδηγού (Σχήμα 3) είναι και βασίζεται στη σταδιακή επιλογή: 1) κατηγορίας γνωστικών δεξιοτήτων, 2) γνωστικής δεξιότητας από αυτή, 3) εμφανίζει λίστα με κατάλληλα υποδείγματα (πρότυπων) ημιτελών ερωτήσεων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της και 4) επιλέγει το υπόδειγμα που θέλει να χρησιμοποιήσει. Σχήμα 3: Συγγραφή δραστηριότητας Ερωτήσεις & Απαντήσεις με τον CS-Wizard στο LAMS Το υπόδειγμα μεταφέρεται στο χώρο σύνταξης των ερωτήσεων και με βάση αυτό ο εκπαιδευτικός συγγράφει την ερώτηση που επιθυμεί. Με τον τρόπο αυτό ο εκπαιδευτικός-συγγραφέας του μαθήματος- έχει βοήθεια τη στιγμή που τη χρειάζεται και διευκολύνεται να δημιουργεί ερωτήματα που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη όλων των τύπων γνωστικών δεξιοτήτων. Οι εκπαιδευτικοίσυγγραφείς μπορούν να προτείνουν επιπλέον ή να χαρακτηρίσουν υπάρχοντα υποδείγματα (stems & samples) ερωτήσεων.

6 4. Πειραματική Αξιολόγηση Η εργασία αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας που έχει στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης των εργαλείων που περιέχονται στο LAMS στη σχεδίαση μαθημάτων από εκπαιδευτικούς Πληροφορικής. Ειδικότερα, το τμήμα της έρευνας δράσης που περιγράφεται εδώ έχει ως στόχο να διερευνήσει το ερώτημα: Ποια είναι η επίδραση του CS-Wizard στο είδος των ερωτήσεων -ως προς την ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων που προαναφέρθηκαν- που συμπεριλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί της Πληροφορικής που συμμετείχαν στην έρευνα στα σχέδια μαθημάτων που συγγράφουν με τη χρήση του LAMS; Η έρευνα αυτή αποτελεί μια συγκριτική πειραματική μελέτη για την αξιολόγηση του CS-Wizard και μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μια μελέτη περίπτωσης (Cohen & Manion, 1989). Αυτή η πειραματική αξιολόγηση, πραγματοποιήθηκε με την εθελοντική συμμετοχή εκπαιδευτικών πληροφορικής που πήραν μέρος σε ένα σεμινάριο η-μάθησης με τίτλο «Εισαγωγή στην διδασκαλία και μάθηση μέσω του συστήματος LAMS». Το σεμινάριο υλοποιήθηκε από το Μάρτιο έως Μάιο του 2009, με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και περιλάμβανε συνδυασμό ασύγχρονων και σύγχρονων ατομικών και συνεργατικών δραστηριοτήτων. Οι επιμορφούμενοι έλαβαν οδηγό μελέτης και εγγράφηκαν σε μαθήματα που είχαν αναπτυχθεί στο LAMS με μορφή ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων τις οποίες όφειλαν να ολοκληρώνουν εντός δύο εβδομάδων κάθε μία. Επίσης δόθηκαν προαιρετικά για μελέτη, πηγές και επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό για το LAMS. Μία φορά ανά δεκαπενθήμερο πραγματοποιείτο μία Ομαδική Συμβουλευτική Τηλεδιάσκεψη (ΟΣΤ). Μέσα από το περιβάλλον σύγχρονης εικονικής τάξης έγινε επίδειξη των προχωρημένων χαρακτηριστικών και λειτουργιών του LAMS, παρουσίαση εργασιών από τους εκπαιδευόμενους, και επίλυση αποριών. Σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου υπήρχε υποστήριξη και καθοδήγηση από τον έναν ερευνητή (Σ.Π.) που λειτούργησε ως καθηγητής-σύμβουλος των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευόμενοι, ανέλαβαν την υποχρέωση να εκπονήσουν δύο εργασίες σχέδια μαθήματος- για τη διδασκαλία ενός αντικειμένου πληροφορικής διάρκειας μιας διδακτικής ώρας το καθένα στο LAMS. Οι εκπαιδευτικοί θεωρήθηκε ότι έφεραν σε πέρας με επιτυχία το παραπάνω σεμινάριο με βάση δύο κριτήρια: (α) συμμετοχή τους σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου και (β) ποιότητα των σχεδίων μαθημάτων που κατασκεύασαν. Η 1 η εργασία αφορούσε τη συγγραφή σχεδίου μαθήματος στο LAMS με ελεύθερο θέμα από οποιαδήποτε ενότητα πληροφορικής δίδαξαν πρόσφατα. Η 2 η εργασία ζητούσε από τους εκπαιδευόμενους να δημιουργήσουν ένα μάθημα για τις δομές επανάληψης αφού επέλεγαν την ομάδα στόχο και το μάθημα στο πλαίσιο του οποίου θα σχεδίαζαν τη διδασκαλία. Μέχρι την παράδοση της 1 ης εργασίας δεν είχαν στη διάθεσή τους τον CS-Wizard στο LAMS ούτε είχε γίνει κάποια αναφορά σε γνωστικές δεξιότητες. Πριν από την ανάθεση της 2 ης εργασίας είχαν παρακολουθήσει επίδειξη του CS-Wizard και έγινε σύσταση - εφόσον και αυτοί το έκριναν χρήσιμο να τον χρησιμοποιήσουν. Δείγμα: Οι συμμετέχοντες (24 εκπαιδευτικοί) στην επιμόρφωση επιλέχθηκαν με κλήρωση από τις 38 αιτήσεις που έγιναν ύστερα από ανοικτή πρόσκληση. Από αυτούς πέντε (5) διέκοψαν μετά την 1 η εργασία λόγω έλλειψης χρόνου και τρεις (3) από τους υπόλοιπους δεν παρέδωσαν τη 2 η εργασία. Οι υπόλοιποι δεκαέξι (16) εκπαιδευτικοί που ολοκλήρωσαν με επιτυχία συμμετέχοντας ενεργά σε όλες τις ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων και παραδίδοντας και τη 2 η εργασία αποτέλεσαν το δείγμα της μελέτης μας. Το δείγμα ως προς το φύλο αποτελείτο από ένδεκα (11) άνδρες και πέντε (5) γυναίκες που υπηρετούσαν σε έξι (6) νομούς της Ελλάδας (Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ιωαννίνων, Ευβοίας και Χανίων). Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν ήταν όλοι ενεργοί εκπαιδευτικοί: σε Γυμνάσια (5 εκπαιδευτικοί), σε Γενικά Λύκεια (5 εκπαιδευτικοί), σε Επαγγελματικά Λύκεια (7 εκπαιδευτικοί), δύο εκπαιδευτικοί (2) ήταν υπεύθυνοι ΠΛΗΝΕΤ και ένας (1) ήταν Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής. Όλοι τους ήταν έμπειροι εκπαιδευτικοί αφού είχαν από επτά (7) έως δεκαοκτώ (18) χρόνια υπηρεσίας. Πηγές δεδομένων και ανάλυση: Σε όλη τη διάρκεια της έρευνας καταγράφηκαν: (α) Τα σχέδια μαθήματος τα οποία κατασκεύασαν οι εκπαιδευτικοί στην 1 η και 2 η εργασία. (β) 2 φύλλα αυτοαξιολόγησης της πορείας τους μετά από κάθε εργασία που ολοκλήρωναν (γ) 2 φύλλα αξιολόγησης του σεμιναρίου και των εργαλείων του LAMS μετά από κάθε εργασία που ολοκλήρωναν (δ) η ηλεκτρονική καταγραφή των σύγχρονων συζητήσεων (7 συνολικά σύγχρονες

7 συζητήσεις) οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του CENTRA και του Dimdim (ε) ημιδομημένες συνεντεύξεις με τους πέντε (5) εκπαιδευτικούς με χρήση skype (με 4 εκπαιδευτικούς) και δια ζώσης (με 1 εκπαιδευτικό). Στην παρούσα μελέτη, παρουσιάζονται τα ευρήματα τα οποία προέκυψαν από την ανάλυση των ερωτήσεων που συμπεριέλαβαν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα, στα σχέδια μαθημάτων που κατασκεύασαν με και χωρίς τη χρήση του CS-Wizard. Οι ερωτήσεις αυτές κατηγοριοποιήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη το κατά πόσον κάθε μία ερώτηση στοχεύει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας ή περισσότερων από τις γνωστικές δεξιότητες που προαναφέρθηκαν (Σχήμα 1, της ενότητας 2 του παρόντος άρθρου). Επομένως, προέκυψαν 22 τύποι ερωτήσεων οι οποίοι αντιστοιχούν στις 22 γνωστικές δεξιότητες που προαναφέρθηκαν. 5. Αποτελέσματα Οι εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν όλο το χρονικό διάστημα του σεμιναρίου -2 εβδομάδες- στην προσπάθειά τους να ολοκληρώσουν τα 2 σχέδια μαθήματος τα οποία είχαν καθήκον να φέρουν σε πέρας. Οι τύποι ερωτήσεων που κατασκεύασαν και συμπεριέλαβαν οι εκπαιδευτικοί στο 1 ο και 2 ο σχέδιο μαθήματος παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Η δεύτερη στήλη αυτού του Πίνακα παρουσιάζει το είδος των γνωστικών δεξιοτήτων των οποίων την ανάπτυξη ενθαρρύνουν οι αντίστοιχες ερωτήσεις που κατασκευάστηκαν από το σύνολο των εκπαιδευτικών στα πλαίσια του 1 ου σχεδίου μαθήματος. Στην 3 η στήλη και στην 4 η στήλη του Πίνακα 1, παρουσιάζεται η συχνότητα αυτών των τύπων ερωτήσεων και το ποσοστό εμφάνισης κάθε τύπου ερώτησης. Στην 5 η στήλη του Πίνακα 1, παρουσιάζεται η συχνότητα των τύπων ερωτήσεων που κατασκευάστηκαν από όλους τους εκπαιδευτικούς στα πλαίσια του 2 ου σχεδίου μαθήματος -στο οποίο έγινε χρήση του CS-Wizard- ενώ στην 6 η στήλη παρουσιάζεται επίσης, το ποσοστό εμφάνισης κάθε τύπου ερώτησης. Για παράδειγμα, στην 1 η γραμμή του Πίνακα 1 φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί κατασκεύασαν 30 συνολικά ερωτήσεις οι οποίες ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της δεξιότητας Α1 (δεξιότητα παρατήρησης) στο πλαίσιο του 1 ου σχεδίου μαθήματος ενώ κατασκεύασαν 17 συνολικά ερωτήσεις οι οποίες ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της ίδιας δεξιότητας Α1 στα πλαίσια του 2 ου σχεδίου μαθήματος στο οποίο έγινε και χρήση του CS- Wizard. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1, στο πλαίσιο κατασκευής του 1 ου σχεδίου μαθήματος το μεγαλύτερο ποσοστό ερωτήσεων εντάχθηκε στους τύπους που ενθαρρύνουν τις γνωστικές δεξιότητες Α3 (Ανάκληση), Β3 (Διάταξη), Β4 (Ιεράρχηση) (ποσοστά: 27%, 27% και 20% αντίστοιχα) ενώ ελάχιστα ήταν τα ποσοστά των ερωτήσεων Γ2 (Διάκριση σχέσεων), Γ4 (Διευκρίνιση), Δ3 (Υπόθεση), Δ4 (Συμπερασμός), Δ5 (Εντοπισμός λαθών-αντιφάσεων), Δ9 (Περίληψη), Δ10 (Αντιμεταχώρηση-εμβίωση) και Δ11 (Αξιολόγηση) (ποσοστά: 1%, 0%, 1%, 0%, 1%, 1%, και 2% αντίστοιχα). Οι ερωτήσεις που κατασκευάστηκαν με τη βοήθεια του CS-Wizard στη δημιουργία των σχεδίων διδασκαλίας τους στη 2 η εργασία κατανέμονται πιο ομαλά στους διάφορους τύπους ερωτήσεων ενώ συνολικά οι ερωτήσεις που εντάσσονται στο πληροφοριακό και οργανωτικό επίπεδο μάθησης μειώνονται (από το 43% και 44% μειώνονται στο 22% και 16% αντίστοιχα) ενώ αυξάνονται οι τύποι ερωτήσεων που αφορούν στην ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στο αναλυτικό και πραξιακό επίπεδο μάθησης (από το 17% και 25% αυξάνονται στο 21% και 41% αντίστοιχα). Συνολικά, με βάση τα δεδομένα αυτής της έρευνας (Πίνακας 1), παρέχονται σημαντικές ενδείξεις, ότι η διαμεσολάβηση του εξειδικευμένου εργαλείου CS-Wizard στη δημιουργία ερωτήσεων από τους εκπαιδευτικούς, βοηθά: α) στην αύξηση της χρήσης ερωτήσεων που καλλιεργούν ποικιλία γνωστικών δεξιοτήτων και β) στο να μειώνεται ο αριθμός ερωτήσεων που καλλιεργούν τις χαμηλού επιπέδου γνωστικές δεξιότητες ενώ αυξάνεται ο αριθμός ερωτήσεων που καλλιεργούν τις υψηλού επιπέδου γνωστικές δεξιότητες. 6. Σύνοψη και μελλοντικά σχέδια Στην εργασία αυτή διερευνήθηκε η δυνατότητα υποστήριξης του δύσκολου και επίπονου έργου της δημιουργίας σχεδίων μαθημάτων από τους εκπαιδευτικούς, ώστε να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ενός συνόλου γνωστικών δεξιοτήτων και να καλλιεργούν την κριτική σκέψη των μαθητών. Η συνειδητή προσπάθεια ανάπτυξης των γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς, αποκτά ιδιαίτερη σημασία διότι, η λήψη, επεξεργασία, παραγωγή νέων και μετάδοση έγκυρων, ακριβών και τεκμηριωμένων πληροφοριών είναι ιδιαίτερα σημαντικές στη ζωή των ανθρώπων. Από την ανάλυση

8 των δεδομένων της παρούσας έρευνας προέκυψε ότι η διαδικασία σχεδίασης τέτοιων μαθημάτων που μπορούν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, μπορεί να διευκολυνθεί με τη χρήση κατάλληλων περιβαλλόντων και εργαλείων που υποστηρίζουν το σχεδιασμό μάθησης όπως το LAMS. Πιο συγκεκριμένα, η υποστήριξη δημιουργίας ερωτήσεων με τη χρήση του Δημιουργού Ερωτήσεων με βάση την ταξινομία των γνωστικών δεξιοτήτων που προαναφέρθηκε (Q&A CS-Wizard) αποτέλεσε μία λειτουργία σημαντική για τη βελτίωση των ερωτήσεων και συνεπώς της ποιότητας των σχεδίων διδασκαλίας προς την κατεύθυνση της ενθάρρυνσης της κριτικής σκέψης των μαθητών- που κατασκευάστηκαν από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα. Από την έρευνα αυτή προέκυψε επίσης, ότι οι εκπαιδευτικοί της Πληροφορικής χρειάζονται εκπαίδευση και υποστήριξη από συγκεκριμένα εργαλεία και παραδείγματα για την κατασκευή κατάλληλων σχεδίων μαθημάτων. Όμως, η μελέτη αυτή αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης και τα αποτελέσματά της δεν δύνανται να γενικευτούν. Για αυτό, έρευνες με μεγαλύτερο δείγμα εκπαιδευτικών από διαφορετικά σχολεία και διαφορετικές χώρες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν. Στα μελλοντικά μας σχέδια είναι, η επέκταση του CS-Wizard για την ταυτόχρονη υποστήριξη πολλαπλών ταξινομιών γνωστικών δεξιοτήτων και τη δημιουργία ερωτημάτων που να είναι επαναχρησιμοποιήσιμα ακόμη και σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια και γνωστικά αντικείμενα. α/α Βιβλιογραφία Πίνακας 1: Ερωτήματα και Γνωστ. Δεξ. Χωρίς & Με τη χρήση του CS-Wizard Γνωστική Πριν Μετά Δεξιότητα Συχνότητα Ποσοστό % Συχνότητα Ποσοστό % 1 Α % 17 5% 2 Α % 19 6% 3 Α % 36 11% Σύνολο % 72 22% 4 Β1 26 8% 14 4% 5 Β2 28 9% 12 4% 6 Β % 17 5% 7 Β % 9 3% Σύνολο % 52 16% 8 Γ1 21 9% 33 10% 9 Γ2 2 1% 4 1% 10 Γ3 7 3% 9 3% 11 Γ4 0 0% 2 1% 12 Γ5 11 5% 19 6% Σύνολο 41 17% 67 21% 13 Δ1 4 2% 13 4% 14 Δ2 8 3% 11 3% 15 Δ3 2 1% 6 2% 16 Δ4 0 0% 10 3% 17 Δ5 2 1% 7 2% 18 Δ6 10 4% 11 3% 19 Δ7 11 5% 18 6% 20 Δ8 6 3% 7 2% 21 Δ9 2 1% 15 5% 22 Δ10 2 1% 13 4% 23 Δ11 5 2% 12 4% 24 Δ12 7 3% 12 4% Σύνολο 59 25% % Bates, A. & Poole, G. (2003). Effective teaching with technology in higher education. San Francisco:Jossey- Bass. Cohen, L. & Manion, L. (1989). Research Methods in Education, Routledge, London. Dalziel J. (2008). Transforming Teacher Education through Student Authoring of Learning Designs. SITE. Goodyear, P. (2005). Educational design and networked learning: Patterns, pattern languages and design

9 practice. Australasian Journal of Educational Technology, 21(1), Herrington, J., Reeves, T. & Oliver, R. (2005). Online Learning as Information Delivery: Digital Myopia. Journal of Interactive Learning Research, 16(4), Jonassen, D. Η. (1999). Designing constructivist learning environments. Instructional design theories and models, 2, Kordaki, M., Papadakis, S. & Hadzilacos, T. (2007). Providing tools for the development of cognitive skills in the context of Learning Design-based e-learning environments. In T. Bastiaens & S. Carliner (Eds), Proceedings of E-Learn 2007, October, 15-19, Quebec, Canada, USA, pp Kordaki, M., Papadakis, S. & Hadzilacos, T. (2007). Learning Design: the views of Prospective Computer Professionals. In P. Kefalas, A., Sotiriadou, G. Davies & A. McGettrick (Eds.), Proceedings of Informatics Education Europe II Conference, November, 2007, Thessaloniki, Greece. pp Laurillard, D. (2002). Rethinking university teaching. London: RoutledgeFalmer. Nardi, B. A. (1996). Studying context: A comparison of activity theory, situated action models, and distributed cognition. In B. A. Nardi (Ed.), Context and consciousness: Activity theory and human-computer interaction. Cambridge: MIT Press. Papadakis, S. & Giglione E. (2008). Enhancing critical thinking by providing cognitive skill-based question wizards in LAMS activities. In L. Cameron & J. Dalziel (Eds.) 2008 European LAMS Conference: Practical Benefits of Learning Design, June, Cadiz, Spain. Γόγουλου Α., Γουλή, Ε. & Γρηγοριάδου, Μ. (2008). Αξιοποίηση του e-eclip στη διδασκαλία βασικών προγραμματιστικών δομών. Στο Β. Κόμης (επιμ.), 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής, Πάτρα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, σελ Ματσαγγούρας, Η. (2002). Στρατηγικές Διδασκαλίας. Η Κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Goutenberg. Ξωχέλλης, Π. (2008). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Διαπιστώσεις και εμπειρίες. Στο Μ. Δοδοντσής (επιμ.), Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας (Ανάκτηση, 20 Δεκεμβρίου 1009 από Salmon, G. (2002). E-tivities: The key to active online learning. London: Routledge, Falmer. Vygotsky, L. (1974). Mind in society. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Εργαστηριακή εισήγηση. «Εκπαίδευση και Πρακτική με το Ελεύθερο Ανοικτό Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS)»

Εργαστηριακή εισήγηση. «Εκπαίδευση και Πρακτική με το Ελεύθερο Ανοικτό Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS)» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Εργαστηριακή εισήγηση «Εκπαίδευση και Πρακτική με το Ελεύθερο Ανοικτό Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS)» Σπύρος Παπαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σταμάτης Νικόλαος. Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου nstamat@teimes.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σταμάτης Νικόλαος. Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου nstamat@teimes. Αξιοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS (Learning Activity Management System) κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Β' τάξης Γενικού Λυκείου Σταμάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ «Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου» Δέγγλερη Σοφία Μουδατσάκη Ελένη Λιόβας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Κων/νος Στεφανίδης Σχολικός Σύμβουλος Πειραιά kstef2001@yahoo.gr Νικόλαος Στεφανίδης Φοιτητής ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Διαδικασία η γνώση ως ανάπτυξη υψηλών νοητικών λειτουργιών (

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση

Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση Κυπαρισσία Παπανικολάου Επ.Καθηγήτρια Γεν. Τµήµα Παιδαγωγικών Μαθηµάτων ΑΣΠΑΙΤΕ kpapanikolaou@aspete.gr Θέµατα l Διευρύνοντας τους ορίζοντες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές Αξιοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS (Learning Activity Management System)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 7 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: Α) να ορίζουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Αξιοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη Διδασκαλία Γνωστικών Αντικειμένων Κέρκυρα, 18.06.15 Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική χαρτογράφηση. Τ. Α. Μικρόπουλος

Εννοιολογική χαρτογράφηση. Τ. Α. Μικρόπουλος Εννοιολογική χαρτογράφηση Τ. Α. Μικρόπουλος Οργάνωση γνώσης Η οργάνωση και η αναπαράσταση της γνώσης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την οικοδόμηση νέας γνώσης. Η οργάνωση των εννοιών που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 929 Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ψ η φ ι α κ ώ ν μ α θ η μ ά τ ω ν μ ε τ ο Σ ύ σ τ η μ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Μ α θ η σ ι α κ ώ ν Δ ρ α σ τ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

στη διδασκαλία και τη μάθηση

στη διδασκαλία και τη μάθηση ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «Θ. ΚΑΣΤΑΝΟΣ» «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» Ενσωμάτωση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία και τη μάθηση Αλεξανδρούπολη 2010 Εκπαιδευτικό Λογισμικό Λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο για

Διαβάστε περισσότερα

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Κων/νος Φαρμάκης 2006-2007 e-learning Ορισμοί Η προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή μαθημάτων - μέσω του Internet ήμέσωτωνεταιρικώνintranets

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης Διάρκειας 100, 200 και 400 ωρών

Ετήσια Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης Διάρκειας 100, 200 και 400 ωρών Ετήσια Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης 2016-2017 Διάρκειας 100, 200 και 400 ωρών Διοίκηση Σχολικών Μονάδων και Εκπαιδευτική Ηγεσία Διαπολιτισμική Εκπαίδευση με έμφαση στη Διδακτική και την επικοινωνιακή

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Εισαγωγή στη Διδακτική - Διδακτικές Τεχνικές Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Σταµάτης ηµοσθένης Τµήµα Πληροφορικής Α.ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΠΣ ΕΠΕΑΕΚ Πολλαπλές

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Εργαστήριο Εκπαιδευτικής & Γλωσσικής Τεχνολογίας http://hermes.di.uoa.gr/ S.C.A.L.E. Μαρία Γρηγοριάδου A.L.M.A. Οµότιµη Καθηγήτρια SemanDix Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία με Αξιοποίηση της υπηρεσίας Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS) του ΠΣΔ

Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία με Αξιοποίηση της υπηρεσίας Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS) του ΠΣΔ Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία με Αξιοποίηση της υπηρεσίας Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS) του ΠΣΔ Β. Ζήσκος 1, Σ. Παπαδάκης 2 1 Κε.Πλη.Νε.Τ. Πιερίας, basilis.ziskos@gmail.com 2 Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις εκπαιδευτικών για τις ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο με θέματα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Απόψεις εκπαιδευτικών για τις ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο με θέματα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Απόψεις εκπαιδευτικών για τις ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο με θέματα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Γωγάκη Ηλιάννα 1, Παπαβασιλείου Βασίλης 2 1.Εκπαιδευτικός, απόφοιτη του ΠΜΣ «Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 11 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης Αξιοποίησης του LAMS για την Υποστήριξη Θεματικής Ενότητας του ΕΑΠ

Μελέτη Περίπτωσης Αξιοποίησης του LAMS για την Υποστήριξη Θεματικής Ενότητας του ΕΑΠ Μελέτη Περίπτωσης Αξιοποίησης του LAMS για την Υποστήριξη Θεματικής Ενότητας του ΕΑΠ Σ. Λαζαρόπουλος 1, Δ. Δαούσης 2, Β. Κόμης 3, Α. Καμέας 4 1 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, lspiros1980@yahoo.gr 2 Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ε. Καμπακάκη 2 ου ΓΕΛ Αγίου Αθανασίου/Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ekampakaki@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Γεώργιος Βουνάτσος Εκπαιδευτικός ΠΕ12 gvounatsos@freemail.gr Ανδριανή Μέγα Εκπαιδευτικός ΠΕ19 adrianim@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 12 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εμπειρικές έρευνες αξιολόγησης προγραμμάτων επιμόρφωσης - κατάρτισης εκπαιδευτικών: μία συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Στο περιβάλλον Συγγραφής του LAMS υπάρχει μια πληθώρα εργαλείων δραστηριοτήτων τα οποία εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας μαθήματα με δυνατότητες εξατομίκευσης στο LAMS

Σχεδιάζοντας μαθήματα με δυνατότητες εξατομίκευσης στο LAMS Σχεδιάζοντας μαθήματα με δυνατότητες εξατομίκευσης στο LAMS Εύα Παπαζώη 1, Κυπαρισσία Παπανικολάου 2, Ευαγγελία Γουλή 2, Μαρία Γρηγοριάδου 3 eva3x7@gmail.com, kpapanikolaou@aspete.gr, lilag@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Αλεξανδρούπολη 08/04/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Το «Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών» του Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Ηµερίδα Μαθηµατικών: «Γεωµετρία - Ανάλυση, Αρµονική Αλληλεπίδραση για την Επίλυση Μαθηµατικών Προβληµάτων» Θεσσαλονίκη 2 Απριλίου 2011 Ελληνογαλλική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Α) Διάταξη χώρου (γενικά): Β) Διάταξη χώρου (ως προς τις ΦΕ): Γ) Δυναμικό τάξης (αριθμός μαθητών, φύλο μαθητών, προνήπια-νήπια, κλπ): Δ) Διάρκεια διδασκαλίας: Ε) Ήταν προϊδεασμένοι οι μαθητές για το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 3 ο ημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Υπεύθυνος: Σιέκρη Φρειδερίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer

Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer Αναστάσιος Καρακώστας, Θρασύβουλος Τσιάτσος {akarakos,tsiatsos}@csd.auth.gr Τμ. Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Το Παραπρόγραμμα ή κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού Ανάπτυξη επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού για την ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας ρ και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 12 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακές Εξερευνήσεις (Ιστοεξερευνήσεις) (Web Quest) Μάθηση η βασισμένη σε Πηγές Resource-based Learning

ιαδικτυακές Εξερευνήσεις (Ιστοεξερευνήσεις) (Web Quest) Μάθηση η βασισμένη σε Πηγές Resource-based Learning ιαδικτυακές Εξερευνήσεις (Ιστοεξερευνήσεις) (Web Quest) Μάθηση η βασισμένη σε Πηγές Resource-based Learning Πληροφοριακός Εγγραματισμός Ο Πληροφοριακός Eγγραματισμός (information literacy) αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα