ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία. Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης ενεργειακών επενδύσεων & Διαχείρισης κινδύνου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία. Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης ενεργειακών επενδύσεων & Διαχείρισης κινδύνου"

Transcript

1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης ενεργειακών επενδύσεων & Διαχείρισης κινδύνου Ι. Διδάσκοντες Δημήτριος Γεωργακέλλος Χρήστος Χατζηεμμανουήλ Γεώργιος Παπαρσένος Αθανάσιος Δαγούμας Tina Mavraki II. Σκοπός του μαθήματος Η διδασκαλία εκκινεί από τους βασικούς τρόπους χρηματοδότησης ενεργειακών επενδύσεων, όπως η χρήση ιδίων πόρων, ο δανεισμός και η επιδότηση. Οι ενεργειακές επενδύσεις υπόκεινται σε μια σειρά αβεβαιοτήτων, η αξιολόγηση και ποσοτική αποτίμηση των οποίων επιτρέπουν την εκτίμηση της επίδρασης τους στην αποδοτικότητα των επενδύσεων και στις χρηματορόες τους. Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση γνώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων για τη διαχείριση, αξιολόγηση και αποτίμηση των διαφόρων κινδύνων που αντιμετωπίζει μια ενεργειακή επένδυση. Αναλύονται οι παράγοντες που διαμορφώνουν τους κινδύνους, οι επικρατούσες μεθοδολογίες μέτρησης αυτών, καθώς και οι πρακτικές βελτιστοποίησης της σχέσης μεταξύ κινδύνου και απόδοσης. Η διαχείριση ρίσκου των επενδύσεων, είτε αφορά οικονομικούς, λειτουργικούς, ρυθμιστικούς ή τεχνικούς κινδύνους, αντιμετωπίζεται κυρίως μέσω της παροχής χρηματοοικονομικών και ενεργειακών υπηρεσιών. Η διαχείριση οικονομικού ρίσκου υλοποιείται κυρίως μέσω των χρηματιστηρίων ενέργειας και αξιών, είτε μέσω διαπραγματεύσεων των ενεργειακών και οικονομικών προϊόντων είτε μέσω σύγχρονων οικονομικών εργαλείων, όπως διμερείςσυμβάσεις επί διαφορών και χρηματοοικονομικά παράγωγα όπως προθεσμιακά συμβόλαια, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή δικαιώματα προτίμησης. ΙΙΙ. Θεματικές Ενότητες Εβδομάδα 1η: Βασικές έννοιες Εισαγωγή σε επενδυτικά έργα στον ενεργειακό τομέα, Θεσμικό πλαίσιο, Διαχρονική αξία του χρήματος, Κριτήρια λήψης απόφασης για υλοποίηση ενεργειακών επενδύσεων, Βήματα μέχρι την υλοποίηση τους, Αβεβαιότητες κατά το σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία

2 μιας ενεργειακής επιχείρησης, Μελέτες σκοπιμότητας, Αξιολόγηση επενδύσεων, Μεθοδολογίες αποτίμησης αβεβαιοτήτων, Πηγές Χρηματοδότησης Εβδομάδα 2η: Χρηματοδοτικά εργαλεία & Διαχείριση Κινδύνου από τις τράπεζες Χρηματοοικονομικά μοντέλα ενεργειακών επενδύσεων, Σενάρια χρηματοδοτικού σχήματος, Εργαλεία διαχείρισης ρίσκου κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας ενός έργου, Ασφάλιση επενδύσεων, Κάλυψη επαναλαμβανόμενων αναγκών ρευστότητας, Καινοτόμα χρηματοδοτικά μοντέλα, Πράσινο επιχειρείν, Πράσινες Υπηρεσίες, Οικονομοτεχνική παρακολούθηση της ολοκλήρωσης, παράδοσης και λειτουργίας έργου, Περιπτώσεις πρακτικών εφαρμογών (test cases) Εβδομάδα 3η: Επενδύσεις σε Εξοικονόμηση Ενέργειας Η δομή και η εμπειρία του «Εξοικονομώ Κατ Οίκον», Ευέλικτα ταμεία χρηματοδότησης, Αξιοποίηση ευρωπαικών κονδυλίων μέσω ΕΣΠΑ και προγραμμάτων τύπου JESSICA, Εταιρίες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs), Συγχρηματοδότηση Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για εξοικονόμηση στον δημόσιο τομέα, ο ρόλος του Ενεργειακού Υπευθύνου, Χρηματοδότηση με ομόλογα έργου, Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης, Συμβάσεις Διαμοιραζόμενου Οφέλους, Περιπτώσεις πρακτικών εφαρμογών (test cases) Εβδομάδα 4η: Επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Βασικά χαρακτηριστικά για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), Οικονομική αποτίμηση ενεργειακών έργων ΑΠΕ, Ειδικά καθεστώτα για έργα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, Μετάβαση από σύστημα εγυημένων τιμών (FIT) σε σύστημα εγγυημένων διαφορικών τιμών (FIP) και τελικά σε ανταγωνιστικές διαδικασίες, Ορθολογική Διαχείριση Ζωικών και Οργανικών Αποβλήτων, Χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ, Παράγοντες που επηρεάζουν την βιωσιμότητα επενδύσεων, Περιπτώσεις πρακτικών εφαρμογών (test cases) Εβδομάδα 5η: Ζητήματα επιχειρηματικού σχεδίου(σε Φυσικό Αέριο) Ι Το διεθνές επενδυτικό περιβάλλον στον τομέα του φυσικού αερίου. Σημερινή κατάσταση και βραχυπρόθεσμες τάσεις. Βασικά σενάρια καταναλώσεων και μεσο-μακροπρόθεσμες επενδυτικές τάσεις. Χαρακτηριστικά επενδυτών και πηγών χρηματοδότησης. Πηγές προμήθειας πάγιου εξοπλισμού. Τάσεις στο κόστος έρευνας / εξόρυξης, μεταφοράς και υγροποίησης / αεριοποίησης του φυσικού αερίου. Η επιρροή νέας γενιάς τεχνολογιών. Υγροποιημένο φυσικό αέριο και Ευρώπη.

3 Εβδομάδα 6η: Ζητήματα επιχειρηματικού σχεδίου (σε Φυσικό Αέριο) ΙΙ Το ελληνικό επενδυτικό περιβάλλον στον τομέα του φυσικού αερίου. Σημερινή κατάσταση της οικονομίας, του ενεργειακού τομέα και του τομέα του φυσικού αερίου. Χαρακτηριστικά βασικών εταιρειών, δυνητικών επενδυτών και πηγών χρηματοδότησης, ελληνικών και κοινοτικών. Ελληνικές πηγές προμήθειας πάγιου εξοπλισμού. Οργάνωση και δομή της αγοράς. Πλαίσιο τιμολόγησης και τιμές φυσικού αερίου στον τελικό χρήστη / καταναλωτή. Ανάλυση τιμών. Αντιμετώπιση της διαμεταβλητότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή. Εβδομάδα 7η: Ζητήματα επιχειρηματικού σχεδίου (σε Φυσικό Αέριο) ΙΙΙ Θεσμικά, τεχνικά και κοστολογικά ζητήματα συγκεκριμένης επένδυσης φυσικού αερίου. Επενδυτικές ευκαιρίες σε υποτομείς του φυσικού αερίου στην Ελλάδα, όπως έρευνα / εξόρυξη, εισαγωγή / διασύνδεση με παρακείμενες χώρες, διαμετακόμιση / μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια / πώληση, διανομή φυσικού αερίου, αεριοποίηση / προσωρινή αποθήκευση υγροποιημένου φυσικού αερίου, χρήση στην ηλεκτροπαραγωγή, βιομηχανία, οικιακό και τριτογενή τομέα, οδικές μεταφορές, ναυτιλία. Εβδομάδα 8η: Ζητήματα επιχειρηματικού σχεδίου (σε Φυσικό Αέριο) ΙV Αποτελέσματα επιχειρηματικού σχεδίου ως προς τη δομή των επενδυτών, την δομή χρηματοδότησης και τη διαχείριση κινδύνων επένδυσης. Οικονομικό όφελος κράτους. Οικονομικό όφελος επενδυτών. Οριακό και συνολικό κόστος / όφελος από επενδύσεις σε συμπληρωματικά έργα υφισταμένων εγκαταστάσεων. Παρουσίαση παραδειγμάτων αντιμετώπισης ζητημάτων σε πραγματικές επενδύσεις υποδομών φυσικού αερίου. Εβδομάδα 9η: Επενδύσεις στη Βιομηχανία Ενεργειακό και περιβαλλοντικό Κόστος στη Βιομηχανία, Σύγχρονα εργαλεία μείωσης κόστους και ρίσκου των βιομηχανιών, Αντιστάθμιση κόστους έμμεσων εκπομπών, Κατευθυντήριες Οδηγίες για κρατικές ενισχύσεις σε ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδοτήσεις, Σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης ρίσκου, Διμερείς συμβάσεις επί διαφορών και χρηματοοικονομικά παράγωγα, Προθεσμιακά συμβόλαια, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή δικαιώματα προτίμησης, Περιπτώσεις πρακτικών εφαρμογών (test cases).

4 Εβδομάδα 10η: Περιβαλλοντικές Επενδύσεις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Περιβαλλοντική Νομοθεσία, Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Εγκαταστάσεις Έργων Περιβαλλοντικής Προστασίας, Αντιρρύπανσης, Αποκατάστασης Περιβάλλοντος, Μονάδες Ανακύκλωσης, Σύγχρονα εργαλεία χρηματοδότησης περιβαλλοντικών επενδύσεων και διαχείρισης ρίσκου, Ανάλυση Κύκλου Ζωής ενεργειακών και περιβαλλοντικών επενδύσεων Εβδομάδα 11η: Επενδύσεις στην Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων Εισαγωγή στις θεμελιώδεις παραμέτρους πετρελαίου και των πετρελαϊκών αγορών, Αξιακή αλυσίδα από την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, Χρηματοδότηση της έρευνας και παραγωγής πετρελαίου, η έννοια και οργάνωση του Project Finance: βασικές αρχές. IV. Εξέταση Μαθήματος Εκπόνηση πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου για ενεργειακή επένδυση (50%) ομαδική εργασία 3 ατόμων Γραπτές εξετάσεις (50%)

5 V. Ενδεικτική Βιβλιογραφία Οικονομικά του Περιβάλλοντος & των Υδατικών Πόρων Χρηματοοικονομική και κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση των επενδύσεων, Σημειώσεις του Μαθήματος, Καλαμπάκος & Δαμίγος, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Οδηγίες, Προβλήματα, Υποδείγματα για Οικονομοτεχνικές Μελέτες, Σ. Καρβούνης & Δ. Γεωργακέλλος, Εκδόσεις Σταμούλη, Χρηματοδότηση και αξιολόγηση επενδύσεων, Τόμος Α, Α. Τσακλαγλάνος, Εκδόσεις Κυριακίδη, 2010 Διαχείριση Χαρτοφυλακίων & Χρηματοοικονομικών Κινδύνων, Π.Κιόχος, Γ. Παπανικολάου & Α. Κιόχος, Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική ΕΠΕ, 2003 Σύμπραξη Δημόσιο-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) Συμπράτοντας για την Ανάπτυξη, παρουσίαση του ΥΠΑΝ, Ν. Μηταράκης & Ι. Μαντζούφας, Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ Οίκον, ΥΠΕΚΑ, Ενέργεια: Δίκαιο, Οικονομία & Πολιτική, Επιμέλεια Ν.E. Φαραντούρης. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα Energy Finance: Analysis and Valuation, Risk Management, and the Future of Energy, by Betty Simkins & Russell Simkins, Wiley,2013 Investing in Resources: How to Profit from the Outsized Potential and Avoid the Risks, by Adrian Day, Wiley, 2010 Project Economics and Decision Analysis, Volume 1: Determinisitic Models, by M. A. Mian, PennWell Corp., 2011 Project Economics and Decision Analysis, Volume 2: Probabilistic Models, by M. A. Mian, PennWell Corp., 2011 Energy Trading and Risk Management: A Practical Approach to Hedging, Trading and Portfolio Diversification, by Iris Marie Mack, Wiley, 2014 The Global Oil & Gas Industry: Management, Strategy and Finance,by Andrew Inkpen &Michael H. Moffett,PennWell Corp., 2011

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020

www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 Σεπτέμβριος 2014 1. Ο ρόλος των χρηματοδοτικών εργαλείων μέσα από την Πολιτική Συνοχής 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΡΟΣ την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Ιούνιος 2012 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Κλιματική Αλλαγή KAI Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Κλιματική Αλλαγή και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Πρόγραμμα Life+ «climabiz» (LIFE08 ENV/GR/000552) ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σελίδα2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους Βιομάζας» ΗΜΕΡΙΔΑ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2013 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ Να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014 2020) ΝΕΟ «ΕΣΠΑ». Δεκέμβριος 2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014 2020) ΝΕΟ «ΕΣΠΑ». Δεκέμβριος 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014 2020) ΝΕΟ «ΕΣΠΑ». Δεκέμβριος 2013 1. Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΠΑ 2007-2013 Με λιγότερο από δυό χρόνια για την ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ. Διπλωματική Εργασία

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ. Διπλωματική Εργασία ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση της Μεταβολής του Προϋπολογισμού Κατασκευής Οδικού Έργου στα Διάφορα Στάδια

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc ΚΑΠΕ, Τµήµα Κτηρίων gmarko@cres.gr, 2106603286, 6974757500

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ Πίνακας Περιεχομένων 1.0 1.0 4 1.1 Μήνυμα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου 7 1.2 Όμιλος ΟΤΕ 8 1.3 ΟΤΕ και COSMOTE 12 2.0 2.1 Προσέγγιση Διοίκησης 16 2.2 Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Έκθεση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Αξιολόγηση της Πορείας και Προτάσεις Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Θετικός Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα