3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας"

Transcript

1 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διαδίκτυο και συνεργατική μάθηση. Συνεργασία σχολείων, μαθητών για την εκπόνηση εργασιών με τη χρήση του Διαδικτύου, στο πλαίσιο προγράμματος etwinning. Χατζηγιώση Μαρία Καθηγήτρια Γερμανικών, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει το πρόγραμμα eτwinning «Ευρωπαϊκό Ποδήλατο(EU-RAD)» που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Γερμανικών, μέσα από το οποίο πραγματοποιήθηκε συνεργασία σχολείων για την εκπόνηση εργασιών με τη χρήση του Διαδικτύου και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Αρχικά θα αναλυθούν οι παιδαγωγικοί και οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος και στη συνέχεια θα δοθεί έμφαση στη δημιουργική χρήση των ΤΠΕ και του Διαδικτύου και ο σημαντικός ρόλος που έπαιξαν αυτά στη συνεργασία σχολείων και μαθητών. Θα αναλυθεί η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για την εκπόνηση του προγράμματος κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σύμπραξη των σχολείων συνεργατών και θα παρουσιαστούν παραδείγματα ηλεκτρονικών εργασιών των μαθητών, οι οποίες εκπονήθηκαν με τη συνεργατική διαδικασία. Στο τελευταίο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και τα πλεονεκτήματα της χρήσης των ΤΠΕ και των συνεργατικών ηλεκτρονικών εργαλείων για την εκμάθηση, τη συνεργασία και επικοινωνία μαθητών και σχολείων και για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας της Ξένης Γλώσσας. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ξένες Γλώσσες, διαδίκτυο, συνεργατική μάθηση, συνεργασία σχολείων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο του μαθήματος των γερμανικών υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά πρόγραμμα eτwinning. Το eτwinning είναι μια ευρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Το etwinning παροτρύνει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς από τις χώρες της Ευρώπης να γνωριστούν, να ανταλλάξουν απόψεις και να δημιουργήσουν δεσμούς φιλίας και συνεργασίας (http://www.etwinning.net/). Το πρόγραμμα που εκπονήθηκε από τους μαθητές τη σχολική χρονιά είχε τίτλο «Το Ευρωπαϊκό ποδήλατο (EU-RAD)». Οι μαθητές συνεργάστηκαν με συνομήλικους μαθητές από την Πολωνία και τη Ρουμανία χρησιμοποιώντας ως [123]

2 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» γλώσσα επικοινωνίας τα γερμανικά. Με το Ευρωπαϊκό Ποδήλατο ταξίδεψαν οι μαθητές εικονικά από το ένα τόπο στον άλλο χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, στην οποία «ανέβαζαν» ηλεκτρονικές εργασίες κάνοντας χρήση του Διαδικτύου. Έτσι πραγματοποιήθηκαν συνεργατικές ηλεκτρονικές εργασίες για διάφορα οικολογικά θέματα και δράσεις. Η εκπόνηση του προγράμματος «Το Ευρωπαϊκό ποδήλατο (EU-RAD)» αποτέλεσε για τους μαθητές, για το μάθημα και για το σχολείο μια μεγάλη καινοτομία.. Αξίζει να σημειωθεί ότι με το πρόγραμμα αυτό άνοιξε η κλειστή πόρτα της αίθουσας, μεταφέρθηκαν οι δραστηριότητες μας έξω από τους τέσσερις τοίχους, έξω από τα σύνορα της χώρας μας κάνοντας χρήση διαδικτυακών συνεργατικών εργαλείων. Το σχολείο μας μετατράπηκε σε ένα ανοιχτό σχολειό, στο οποίο σύμφωνα με το ΕΠΣ-ΞΓ ( ) «δε κυριαρχεί ο λόγος του δασκάλου, αλλά οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες αυτόνομα και συνεργατικά, με κριτική ικανότητα και με βάση σχέδια δράσης». Συμπερασματικά το πρόγραμμα etwinning αποτελεί εργαλείο μάθησης για το μάθημα των Γερμανικών γιατί μέσα από τις εργασίες με χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τα οποία συμβάλλουν στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας ((Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011:23) ως μέσο εμπλουτισμού της διδασκαλίας, επιτυγχάνεται η επικοινωνιακή ικανότητα στη γερµανική γλώσσα, ενισχύεται η ομαδοσυνεργατική μάθηση, αλλά και η αυτονομία του μαθητή και τέλος μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών, την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, τη γνωριμία με τους άλλους πολιτισμούς και τα οικολογικά προβλήματα καλλιεργείται η πολυπολιτισμικότητα, βασικός στόχος του μαθήματος της Ξένης Γλώσσας σύμφωνα με την ΔΕΠΠΣ των Ξένων Γλωσσών. (βλ. ΑΠΣ, 390). Τέλος σύμφωνα με το ΕΠΣ-ΞΓ ( ) και το Νέο Σχολείο δόθηκε έμφαση στη διαφορετικότητα των μαθητών, διότι κάθε μαθητής από τις χώρες συνεργάτες έφερε τις διαφορετικές εμπειρίες του από το βιόκοσμο του και τα διαφορετικά ενδιαφέροντα στη διαδικασία της εκπόνησης του προγράμματος. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος ήταν η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών, η ευαισθητοποίηση τους ως προς τα εναλλακτικά μέσα κυκλοφορίας και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με την πόλη τους και το σχολείο τους και η γνωριμία με τα περιβαλλοντικά θέματα των χωρών συνεργατών τους και της Γερμανίας. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε μέσα από τη συνεργασία, την ανταλλαγή ιδεών με τους συνεργάτες από τις άλλες χώρες, την εκπόνηση συνεργατικών εργασιών μέσω διαδικτύου, την έρευνα σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα στη χώρα τους και στη Γερμανία και μέσα από κοινές δράσεις, οι οποίες με τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων διαμοιράστηκαν από τη μια χώρα στην άλλη. Μέσα από τις κοινές δράσεις με τις χώρες συνεργάτες καλλιεργήθηκε ακόμα η επικοινωνιακή ικανότητα στην ξένη γλώσσα, πρωταρχικός στόχος του προγράμματος, η οποία αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας και παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν άμεση αντίληψη για τους ανθρώπους και τον πολιτισμό των χωρών συνεργατών και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες πηγές πληροφόρησης σύμφωνα με την ΔΕΠΠΣ των Ξένων Γλωσσών (βλ. ΑΠΣ, 390). Ακόμα μέσα από το ηλεκτρονικό περιβάλλον του προγράμματος και την εκπόνηση συνεργατικών εργασιών με χρήση του διαδικτύου οι μαθητές εξοικειώθηκαν [124]

3 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ με τα ΤΠΕ και τα διαδικτυακά συνεργατικά εργαλεία, κάτι που αποτέλεσε βασικό στόχο του προγράμματος και του μαθήματος της ξένης γλώσσας (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011:23). Τέλος η διαμόρφωση της πολυπολιτισμικής συνείδησης των μαθητών αποτέλεσε πρωταρχικό στόχο του προγράμματος διότι μέσα από το πρόγραμμα και τη χρήση του Διαδικτύου τους δίδεται η ευκαιρία να προσεγγίσουν διαφορετικούς ανθρώπους και πολιτισµούς και να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητές τους (βλ. ΑΠΣ, 390). Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Ποδήλατο» οι μαθητές γνώρισαν τα περιβαλλοντικά προβλήματα του τόπου τους, τα περιβαλλοντικά προβλήματα των συνεργατών τους και της Γερμανίας. ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Αρχικά συναποφασίσαμε τη θεματολογία και φτιάξαμε το οργανόγραμμα του έργου μέσω διαδικτυακών εργαλείων επικοινωνίας, skype και εννοιολογικών χαρτών, mind42. Στη συνέχεια η ηλεκτρονική πλατφόρμα του twinspace (όπως φαίνεται στο Σχήμα 1) και ιδιαίτερα το εργαλείο του blog αποτέλεσε μέσο συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών. Σημαντικό ρόλο επίσης στη σύμπραξη των σχολείων συνεργατών έπαιξαν τα συνεργατικά διαδικτυακά εργαλεία Web 2.0, διότι έγιναν εργασίες που δουλεύονταν από κοινού π.χ. το blog (ανάρτηση υλικού και ανταλλαγή ιδεών), o συνεργατικός διαδικτυακός πίνακας padlet (για τον καταιγισμό ιδεών, συνεργατική επεξεργασία θεμάτων), συνεργασία για τη δημιουργία κοινού λογότυπου, κοινής ταινίας με προτάσεις μας για το περιβάλλον, κοινές δράσεις για ένα πράσινο σχολείο, κοινά ερωτηματολόγια και διεξαγωγή συμπερασμάτων. Μέσα από το twinspace και το Διαδίκτυο δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές από τις τρεις χώρες να γνωριστούν μεταξύ τους, να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν πολυποίκιλες εργασίες, να συνάψουν σχέσεις φιλίας και να ταξιδέψουν εικονικά στις ευρωπαϊκές χώρες συνεργάτες. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Η δημιουργική χρήση των ΤΠΕ και του Διαδικτύου αποτέλεσε την απαραίτητη προϋπόθεση και βάση για τη δημιουργία εργασιών, την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, τη συνεργατική μάθηση και την αυτονομία του μαθητή και τέλος για τη σύμπραξη των σχολείων συνεργατών. Οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν στη χρήση των παρακάτω λογισμικών: PowerPoint, Word, Microsoft picture manager, Wiki, movie maker, και εργαλείων Web 2.0: glogster, pizap, kizoa, tagxedo, picturetrail, padlet και εργαλείων τηλεδιάσκεψης chat, skype και ηλεκτρονικών μηνυμάτων twinspace- . Σχήμα 1: Hλεκτρονική πλατφόρμα συνεργασίας twinspace [125]

4 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο επεκτάθηκε διαθεματικά με μαθήματα όπως τα Καλλιτεχνικά, τη Γυμναστική, την Αγωγή Υγείας, τη Γεωγραφία, τη Βιολογία, την Οικιακή Οικονομία, την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Έτσι πραγματοποιήθηκαν εργασίες και στις δυο χώρες συνεργάτες (Πολωνία Ελλάδα) με διαθεματική προσέγγιση, η οποία βοήθησε τους μαθητές συνεργάτες στην αναζήτηση της γνώσης με διερευνητικό και βιωματικό τρόπο, βασικό χαρακτηριστικό της διαθεματικότητας όπως επισημαίνει ο Αγγελάκος (2003). Η διάχυση του έργου στην υπόλοιπη μαθητική κοινότητα έγινε στις χώρες συνεργάτες με δράσεις που οργανώσαμε συγχρόνως στις σχολικές μονάδες με στόχο την ευαισθητοποίηση όλων των μαθητών για ένα πράσινο σχολείο και μια πιο πράσινη στάση στη προσωπική μας ζωή, πχ. κοινές δράσεις την ίδια μέρα, «Πράσινη μέρα» (δενδροφύτευση, αισθητική παρέμβαση στους τοίχους του σχολείου), κοινή έρευνα με κοινά ερωτηματολόγια, οι οποίες δράσεις στη συνέχεια διαμοιράζονταν μέσω Διαδικτύου στην κοινή ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ Δημιουργία κοινού λογότυπου με χρήση εργαλείων επεξεργασίας φωτογραφιών (GIMP) και κολάζ με το διαδικτυακό εργαλείο KIZOA. Σχήμα 2: Λογότυπο με χρήση εργαλείων κολάζ kizoa, και επεξεργασίας φωτογραφιών GIMP. Δημιουργία αφισών με το εργαλείο glogster και βίντεο για το ποδήλατο και τη χρήση του ως οικολογικό μεταφορικό μέσο, χρήση εργαλείων για παραγωγή βίντεο (moviemaker) και ανάρτηση υλικού στο διαδίκτυο και στην πλατφόρμα συνεργασίας twinspace. Φωτογράφιση, περιγραφή και βιντεοσκόπηση της διαδρομής από το σπίτι μας στο σχολείο και παρουσίαση των δυσκολιών πρόσβασης σε αυτό, φωτογράφιση, περιγραφή και βιντεοσκόπηση της πόλης μας και των ποδηλατοδρόμων της, χρήση εργαλείων για παραγωγή βίντεο (moviemaker) και ανάρτηση υλικού στο διαδίκτυο και στην πλατφόρμα συνεργασίας twinspace. Κοινή έρευνα με θέμα: «με ποιο μέσο πηγαίνουν οι μαθητές στο σχολείο», κοινή έρευνα για τη χρήση του νερού στην καθημερινότητα μας και στο σχολείο, χρήση ερωτηματολογίου στο blog της συνεργατικής πλατφόρμας twinspace. Κοινή έρευνα με θέμα: «πόσο πράσινο και αειφόρο είναι το σχολείο μας», κοινές δράσεις για ένα πιο πράσινο αειφόρο σχολείο, χρήση εργαλείων για παραγωγή βίντεο (moviemaker) και ανάρτηση υλικού στο διαδίκτυο και στην πλατφόρμα συνεργασίας twinspace. Φωτογράφιση, περιγραφή, έρευνα για πληροφορίες στο διαδίκτυο και παρουσίαση των ζώων της πόλης μας και της γύρω περιοχής, της λίμνης, του [126]

5 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ βουνού, παρουσιάσεις PPT, ανάρτηση παρουσιάσεων στο slideshare και διαμοιρασμός αυτών στην πλατφόρμα συνεργασίας twinspace. Δημιουργία κοινού βίντεο με θέμα: οι πράσινοι κανόνες στην καθημερινότητα μας και στο σχολείο, χρήση εργαλείων για παραγωγή βίντεο (moviemaker), ανάρτηση υλικού στο διαδίκτυο, στον ηλεκτρονικό πίνακα κοινής χρήσης padlet και στην πλατφόρμα συνεργασίας twinspace. Σχήμα 3: Παρουσίαση της δράσης: Οι πράσινοι κανόνες, φωτογραφίες από το βίντεο σε παρουσίαση PPT, αναρτημένη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα twinspace. Έρευνα στο διαδίκτυο και πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στην πιο πράσινη πόλη της Ευρώπης, το Φράιμπουργκ, καταγραφή και παρουσίαση των πράσινων εικόνων και οικολογικών ιδεών από αυτήν την πόλη στους συνεργάτες μας και στο σχολείο, παρουσιάσεις PPT, ανάρτηση παρουσιάσεων στο slideshare και διαμοιρασμός αυτών στην πλατφόρμα συνεργασίας twinspace. Αξιολόγηση του προγράμματος με κοινές δράσεις (δενδροφύτευση, αισθητική παρέμβαση στους τοίχους του σχολείου μας), χρήση ερωτηματολογίου αξιολόγησης στο blog της συνεργατικής πλατφόρμας twinspace και ανάρτηση ζωγραφιών και εργασιών με διαδικτυακά εργαλεία tagxedo pizap (όπως εμφανίζεται στο Σχήμα 4), στον κοινό ηλεκτρονικό πίνακα, padlet (όπως εμφανίζεται στο Σχήμα 5). Σχήμα 4: Αφίσα με χρήση διαδικτυακού εργαλείου tagxedo. Αξιολόγηση του προγράμματος. Παρουσίαση δράσεων του προγράμματος στο Μαθητικό Συνέδριο Ελλάδα Καθαρή, στο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο Φεστιβάλ Παιδείας και στο σχολείο μας. Αποχαιρετισμός με χρήση κοινού ηλεκτρονικού πίνακα, padlet και εργαλείων διαδιακτυακών παρουσίασης και επεξεργασίας φωτογραφιών, picturetrail. [127]

6 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Σχήμα 5: Ζωγραφιές αναρτημένες στον ηλεκτρονικό πίνακα κοινής χρήσης padlet: Θέμα: «ΣΟΣ. Σώστε το περιβάλλον». ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ Οι μαθητές από τις χώρες συνεταίρους αντάλλαξαν απόψεις, σύναψαν φιλίες, ξεπέρασαν τα σύνορα της χώρας τους, γνώρισαν τα οικολογικά προβλήματα των φίλων τους και συνειδητοποίησαν καλύτερα τα προβλήματα του τόπου τους. Τα οφέλη για τους μαθητές είναι ποικίλα: παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά, οικολογικά. Το πρόγραμμα τους οδήγησε σε δημιουργικές εργασίες και δράσεις που είναι το αποτέλεσμα της συνεργατικής δουλειάς που έκαναν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς με τους ευρωπαίους συμμαθητές τους. Έτσι οι μαθητές μετατράπηκαν σε κατασκευαστές και συνδημιουργοί της γνώσης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011:2) γεγονός που τόνωσε την αυτοπεποίθηση και την αυτονομία τους κατά τη διάρκεια όλου του προγράμματος. Ακόμα εμείς οι καθηγητές δουλέψαμε στο πλαίσιο της εικονικής διαδραστικής τάξης, διαμοιράσαμε τις ιδέες μας, τους στόχους μας και το μάθημα μας, συνεργαστήκαμε με άλλους συναδέλφους του σχολείου μας για να πραγματοποιήσουμε δράσεις για ένα πράσινο και αειφόρο σχολείο. Όλα αυτά μας βοήθησαν να βελτιώσουμε τις διδακτικές μας μεθόδους και να βγούμε έξω από τα κλειστά όρια της τάξης. Τα αποτελέσματα και τα οφέλη που αποκόμισαν οι μαθητές αποτυπώθηκαν καθαρά στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του προγράμματος, το οποίο συντάχθηκε από κοινού με τις συνεργάτιδες χώρες. Για την Ελλάδα συμμετείχαν 30 μαθητές, 17 από την Β Γυμνασίου και 13 από τη Α Γυμνασίου. Συνοπτικά αναφέρω ότι στην ερώτηση «τι σου άρεσε πιο πολύ από το πρόγραμμα» η μεγάλη πλειοψηφία απάντησε «η χρήση των ΤΠΕ και η θεματολογία του προγράμματος» και επίσης πολύ μεγάλο ποσοστό απάντησε «η συνεργασία με τους συμμαθητές μου και τους συνεργάτες από το εξωτερικό». Μέσα από τις απαντήσεις των μαθητών διαφαίνεται η μεγάλη απήχηση που έχουν τα ΤΠΕ στους μαθητές, διότι γίνονται μέσο συνεργασίας και διαμοιρασμού ιδεών και επίσης συνεισφέρουν στη διαπολιτισμική προσέγγιση της ξένης γλώσσας, δυο στόχοι πολύ σημαντικοί κατά την εκμάθηση της ξένης γλώσσας (βλ. ΑΠΣ, 390). [128]

7 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σχήμα 6: Αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, ερώτηση 1. Επίσης στην ερώτηση «ποια λογισμικά και διαδικτυακά εργαλεία σου άρεσαν πιο πολύ» οι περισσότεροι μαθητές βρήκαν το glogster πιο ενδιαφέρον (90%) και το 80% το PPT, το twinspace και το pizap. To tagxedo, το padlet, το blog και το word βρίσκονται στην τρίτη θέση με 60% συμμετοχή, ενώ το forum και η image gellery βρίσκονται στη τελευταία θέση με 3%. Από τις απαντήσεις των μαθητών συμπεραίνουμε ότι οι μαθητές ενδιαφέρονται για τα διαδικτυακά εργαλεία Web 2.0 διότι από τη μια αποτελούν μέσο για να φτιάξουν δημιουργικές συνεργατικές εργασίες και δεύτερον αποτελούν μέσο διαμοιρασμού ιδεών και πολιτισμών. Σχήμα 7: Αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, ερώτηση 3 Τέλος από τις απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές στην ερώτηση «ποιες οικολογικές ιδέες αποκόμισες από το πρόγραμμα ώστε να κάνεις τη ζωή σου, την πόλη σου, το σχολείο σου πιο πράσινο» διαφαίνεται ότι μέσα από το πρόγραμμα καλλιεργήθηκε η διαπολιτισμική και οικολογική επίγνωση και οι μαθητές υιοθέτησαν στάσεις και συμπεριφορές οικολογικές, απώτερος στόχος του προγράμματος. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Κλείνοντας, φτάνουμε στο συμπέρασμα, ότι με τη χρήση των ΤΠΕ και του διαδικτύου στο μάθημα της ξένης γλώσσας οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ξεφύγουν από το παραδοσιακό τρόπο εκμάθησης της ξένης γλώσσας και να συνεργαστούν με σχολεία και μαθητές από χώρες της Ευρώπης. Mέσα από την ευρωπαϊκή δράση etwinning και τη χρήση των ΤΠΕ ενισχύεται ακόμα η ομαδοσυνεργατική μάθηση, αλλά και η αυτονομία του μαθητή, ενεργοποιείται το ενδιαφέρον του μαθητή, γίνονται μέσο για την επικοινωνία και συνεργασία με άλλα σχολεία και καλλιεργείται η διαπολιτισμική μάθηση. Έτσι δίδεται η δυνατότητα στο [129]

8 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» μαθητή να μάθει τη γλώσσα βιωματικά και μέσα από την ομαδική δουλειά γίνεται το μάθημα πιο δημιουργικό και ευχάριστο. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αγγελάκος, Κ. (2003).(Επιμ.) Διαθεματικές προσεγγίσεις της γνώσης στο ελληνικό σχολείο. Αθήνα: Μεταίχμιο. Στο: Βασάλα, Π. (2011). Η μέθοδος project στην εκπαίδευση. Αργοστόλι: e-book. Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης για το etwinning (EYY). Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Ξένων Γλωσσών. Ανακτήθηκε στις 2/2/2014 από τη διεύθυνση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Ξένων Γλωσσών. Ανακτήθηκε στις 2/2/2014 από τη διεύθυνση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011). Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό, Τόμος Β: Ειδικό Μέρος ΠΕ07 Γερμανικών. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΕΣΠΑ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003). Οι Ξένες Γλώσσες στο Σχολείο. Οδηγός του εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών. Ανακτήθηκε στις 2/2/2014 από τη διεύθυνση [130]

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Mediterranean School Magazine Practicing English Language and even more Ένα διαδικτυακό περιοδικό που ενώνει μαθητές, καθηγητές και σχολεία της Ευρώπης Τσιόπτσιας Δημήτριος 1, Πάσσα Μαρία 2, Γκαλένης Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη»

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ηλεκτρονική τάξη» Ζάφειρας Παναγιώτης 1 Μπίστα Πολυξένη 2, 1 Εκπαιδευτικός 1 ου Λυκείου Παπάγου Μαθηματικός με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΎΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΩΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 45-ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Ηλιάδης Εκπαιδευτικός Δ.Ε. katgeorganti@sch.gr

Απόστολος Ηλιάδης Εκπαιδευτικός Δ.Ε. katgeorganti@sch.gr 628 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΩΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε.

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση i-teacher Τεύχος 10ο - Ιανουάριος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 1/291 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών»

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» «Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» Αλεξάνδρα Νάκου 1, Δημήτρης Γκούσκος 2, Μεϊμάρης Μιχάλης 3, Άγης Παπαντωνίου 4 1 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Τσώνη Χριστίνα. Νηπιαγωγός, M.Ed, προπτυχιακή φοιτήτρια του ΕΑΠ στον Ελληνικό Πολιτισμό tsonichris@sch.gr

Τσώνη Χριστίνα. Νηπιαγωγός, M.Ed, προπτυχιακή φοιτήτρια του ΕΑΠ στον Ελληνικό Πολιτισμό tsonichris@sch.gr Περιβαλλοντική εκπαίδευση, φυσική αγωγή και λαϊκή παράδοση: η περίπτωση του τοπικού θεματικού δικτύου της διεύθυνσης Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παραδοσιακά κινητικά παιγνίδια στο φυσικό περιβάλλον» Τσώνη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Αριστεία & Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2012-2013. Έντυπο Ανάπτυξης Περιεχομένου Καινοτόμου Δράσης

Αριστεία & Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2012-2013. Έντυπο Ανάπτυξης Περιεχομένου Καινοτόμου Δράσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αριστεία & Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2012-2013 Έντυπο Ανάπτυξης Περιεχομένου Καινοτόμου

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Κυριάκη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Παρδάλη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» Γαϊτανάς Κωνσταντίνος, Καραγιάννης Αθανάσιος, Μακέλη Γραμματή 1.Δάσκαλος,Διευθυντής 2 ου Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς Άλλης Μεριάς Αντιπρόεδρος Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής»

«Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής» Ελευθερία Αλεξανδρή 1, Ιωάννης Στάγιας 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα