Στη Μυτιλήνη σήμερα την 20 Δεκεμβρίου 2010, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1.- Ευστράτιος Παπάνης του Παναγιώτη, Καθηγητής Πανεπιστημίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στη Μυτιλήνη σήμερα την 20 Δεκεμβρίου 2010, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1.- Ευστράτιος Παπάνης του Παναγιώτη, Καθηγητής Πανεπιστημίου"

Transcript

1 Στη Μυτιλήνη σήμερα την 20 Δεκεμβρίου 2010, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1.- Ευστράτιος Παπάνης του Παναγιώτη, Καθηγητής Πανεπιστημίου 2.- Παναγιώτης Γιαβρίμης του Ευστρατίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου 3.- Γρηγόριος Καβαρνός του Γεωργίου, Ελεύθερος Επαγγελματίας (?) 4.- Στυλιανή Σπύρου του Γεωργίου, Ψυχολόγος 5.- Αγγελική Σαντή του Παναγιώτη, Δικηγόρος 6. Πηνελόπη Πουλερού του Στυλιανού, καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: ΆΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Συστήνεται αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 ΑΚ σύμφωνα με τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες. ΆΡΘΡΟ 2 ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ Α.- Συνιστάται Εταιρεία με την επωνυμία: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ Β.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλη της Μυτιλήνης. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή παραρτήματα σε όλη την Ελληνική επικράτεια, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της. Η λειτουργία αυτών και η σχέση τους με την κεντρική διοίκηση της εταιρείας θα ρυθμίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό της εταιρείας. Γ.- Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου. 1

2 ΆΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Η εταιρεία έχει σκοπό την θεραπεία των τεχνών, την μελέτη της νέας κοινωνικής πραγματικότητας, την ανάδειξη των κοινωνικών θεμάτων και προβλημάτων και την διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης, την ανάπτυξη δράσεων για βελτίωση του εκπαιδευτικού-παιδαγωγικού έργου και την προσέγγιση των νέων τεχνολογιών, ώστε να ενταχθούν στην σύγχρονη εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα με την παράλληλη ανάδειξη της κλασικής παιδείας και κουλτούρας. Και ειδικότερα στους σκοπούς της εντάσσονται: Ι.- Η οργάνωση και δράση προγραμμάτων με αντικείμενο την κατάρτιση και εκπαίδευση του πληθυσμού σε ζητήματα κοινωνικού, ψυχολογικού, παιδαγωγικού ενδιαφέροντος. ΙΙ. Η οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών προγραμμάτων κατάρτισης και εξειδίκευσης, με αντικείμενο την κοινωνική πρόνοια, την ποιότητα ζωής, τις ευάλωτες ομάδες, την ενσωμάτωση και τον αποκλεισμό, τη συμβουλευτική, την εκπαίδευση και την ψυχολογία. ΙΙΙ.- Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την διάχυση προγραμμάτων αφορούντων την πολυπολιτισμικότητα, τον πολιτισμό δια των τεχνών, των γραμμάτων και της μουσικής, με κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου. ΙV.- Η ανάπτυξη δράσεων για τη βελτίωση του επιπέδου ενημέρωσης για ζητήματα παιδαγωγικού και ψυχολογικού ενδιαφέροντος, με στόχο την πληρέστερη κατάρτιση σε παιδαγωγικά-εκπαιδευτικά-ψυχολογικά ζητήματα. V.- Η προαγωγή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας σε όλες τις ιστορικές της μορφές και η μεταλαμπάδευση της ελληνικής παιδείας και των αξιών που προκύπτουν από αυτήν. VI.- Η διάδοση και χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την κοινωνία, με στόχο την ένταξη των τεχνολογικών μέσων στην υπηρεσία του ανθρώπου. 2

3 VΙ. Η δημιουργία και διασπορά εκπαιδευτικού και ενημερωτικού ψηφιακού ή/και εντύπου υλικού. VΙΙ.- Η εφαρμογή σχεδίων τοπικής ανάπτυξης για όλα τα γνωστικά αντικείμενα επ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου και η συνεργασία με άλλους φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και η εξάπλωση των δράσεων στην Ελλάδα και την Αλλοδαπή. VΙΙΙ.- Η δραστηριοποίηση στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα με τη διοργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και διαλέξεων, με τη σύνταξη μελετών και ερευνών καθώς και με τη συνεργασία με άλλους ακαδημαϊκούς ή μη φορείς, για την πραγματοποίηση των παραπάνω, καθώς και επιστημονικών δημοσιεύσεων και εκδόσεων. ΙΧ.- Η συμμετοχή σε διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα κοινωνικών, ανθρωπιστικών επιστημών και εκπαίδευσης Χ.- Η παροχή συμβουλευτικών και ψυχολογικών υπηρεσιών σε άτομα και ομάδες. ΧΙ.- Η καταγραφή των κοινωνικών και ψυχολογικών τάσεων δια δημοσκοπήσεων και στατιστικών μελετών. ΆΡΘΡΟ 4 ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ ΣΚΟΠΩΝ Η εταιρεία επιδιώκει την πραγμάτωση των σκοπών της με κάθε νόμιμο μέσο, και κυρίως με: α. την διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων και συμποσίων με αντικείμενο τους σκοπούς της εταιρείας, σε όλη την επικράτεια, καθώς και η συμμετοχή σε αντίστοιχες διεθνείς και ευρωπαϊκές εκδηλώσεις. β. την ανάληψη και εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων γ. την συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς και φυσικά πρόσωπα, στον Ελλαδικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. 3

4 δ. την ανάληψη πρωτοβουλιών παρέμβασης σε αυτοδιοικητικό και διοικητικό επίπεδο για ζητήματα που άπτονται των σκοπών της εταιρείας. ε. την επικοινωνία, συνεργασία και ανάπτυξη δράσεων με εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς, ιδρύματα και νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. στ. την έκδοση σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή ενημερωτικών περιοδικών, βιβλίων, μελετών, εφημερίδων, εκπαιδευτικού υλικού και ό,τι συνδέεται με την ενημέρωση για τις δράσεις της εταιρείας και τη μεταφορά των εκπαιδευτικώνπαιδαγωγικών σκοπών της στο ευρύ κοινό. ζ. την ίδρυση άλλων μη κερδοσκοπικών εταιρειών υποστηρίξεως δημοσίων ενδιαφερόντων η. την οργάνωση γραφείων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών θ. τη διοργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών γεγονότων για την προώθηση των σκοπών της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους δράσης με την οποία εκπληρώνονται οι σκοποί της εταιρείας ι. τη διοργάνωση εκπαιδευτικών, ενημερωτικών, ψυχαγωγικών εκδρομών, για τη διαδραστική εκπαίδευση και ενημέρωση των συμμετεχόντων στα προγράμματα της εταιρείας κ. την οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα και ομάδες λ. την ανάπτυξη κοινωνικών και εκπαιδευτικών ιστών για την ομαλή ένταξη των παιδιών στο χώρο του σχολείου και της εκπαίδευσης. μ. τη λήψη κάθε άλλου πρόσφορου μέσου για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας. ΆΡΘΡΟ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΠΟΡΟΙ 4

5 Α.- Το κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.400) Ευρώ, που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση των αναγκών της. το ανωτέρω κεφάλαιο διαιρείται σε έξι μερίδια των τετρακοσίων (400) Ευρώ και καταβλήθηκε σήμερα στο ταμείο της Εταιρείας ισόποσα από όλους τους εταίρους, ήτοι από τετρακόσια (400) Ευρώ έκαστος Β.- Οι οικονομικοί πόροι της εταιρείας θα προέρχονται από: 1.Ετήσιες και έκτακτες εισφορές των εταίρων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ. 2. Ετήσιες και έκτακτες εισφορές των μελών της εταιρείας, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ 3. Κληρονομιές ή κληροδοσίες υπέρ της εταιρείας. Οι κληρονομιές ή κληροδοσίες γίνονται πάντοτε αποδεκτές με το ευεργέτημα της απογραφής. 4. Κάθε είδους επιχορηγήσεις ελληνικών ή αλλοδαπών νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εσωτερικού ή εξωτερικού. 5. Έσοδα από κάθε είδους δραστηριότητες της εταιρείας. 5. Χορηγίες και δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων. 6. Κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται στην κυριότητα της εταιρείας σύμφωνα με το νόμο. Γ.- Οι χορηγοί της εταιρείας, κληροδότες ή δωρητές περιουσιακών στοιχείων σε αυτή να μην έχουν τιμωρηθεί από τα ελληνικά ή τα διεθνή δικαστήρια για ατιμωτικά αδικήματα. Δ.-- Η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο και η ευθύνη για τυχόν υποχρεώσεις της έναντι του δημοσίου ή τρίτων βαρύνει όλους τους συμβαλλόμενους κατά το ύψος της εταιρικής μερίδας του καθενός από αυτούς. Τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατά τη διάλυση της εταιρείας δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών στους εταίρους. Τα τυχόν περιουσιακά στοιχεία πάσης φύσεως διατίθενται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της για την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού. Η τύχη της περιουσίας της εταιρείας 5

6 και η διάθεσή της στην περίπτωση λύσης του νομικού προσώπου ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ. της εταιρείας. ΆΡΘΡΟ 6 ΕΤΑΙΡΟΙ Α. Εγγραφή νέου εταίρου μπορεί να γίνει μετά από γραπτή αίτησή του και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται έκτακτα μετά από κλήση και εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Β.- Για τη λήψη απόφασης εγγραφής εταίρου, απαιτείται 1. Πρότασή του από δύο εταίρους και 2. Πλειοψηφία των ¾ των λοιπών εταίρων, το ποσό της εγγραφής καθορίζεται από τη Γ.Σ μετά από εισήγηση του Δ.Σ. Η είσοδος νέου εταίρου, προϋποθέτει αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του και η εγγραφή του γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το νόμο Γ.- Εξερχόμενοι εταίροι αναλαμβάνουν το ποσό της εισφοράς τους σε περίπτωση που δεν έχει αναλωθεί από ζημία της εταιρείας. Δ.- Απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση, εκποίηση με ή χωρίς αντάλλαγμα της εταιρικής συμμετοχής, καθώς αυτή είναι αυστηρά προσωποπαγές, αδιαίρετο, ακληρονόμητο και αμεταβίβαστο δικαίωμα. Για τον ίδιο λόγο απαγορεύεται επίσης η σύσταση οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος ή βάρους και γενικά οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου επί της εταιρικής συμμετοχής. ΆΡΘΡΟ 7 ΜΕΛΗ Α.- Για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας είναι δυνατή, με απόφαση του Δ.Σ η εγγραφή ως τακτικών μελών της εταιρείας φυσικών ή και νομικών προσώπων, οργανισμών, ινστιτούτων, εταιρειών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 6

7 Β.- Επίσης, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Δ.Σ είναι δυνατή η ανακήρυξη ως επίτιμων μελών της εταιρείας, φυσικών ή νομικών προσώπων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που μπορούν να προσφέρουν ή έχουν ήδη προσφέρει χρήσιμες υπηρεσίες και μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην επίτευξη των σκοπών της εταιρείας. Γ.- Η εταιρεία, δύναται επίσης να αναπτύσσει συνεργασίες με φυσικά και νομικά πρόσωπα και φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό (αρωγά μέλη), τα οποία θα μετέχουν σε ομάδες εργασίας ή ομάδες υλοποίησης προγραμμάτων και επιτροπές έρευνας και μελετών και θα αποτελούν δυναμικό της επιστημονικής εταιρείας, παρέχοντας κατά περίπτωση αμειβόμενες ή μη υπηρεσίας και καταθέτοντας προτάσεις στο Δ.Σ της εταιρείας, σχετικά με την υλοποίηση των σκοπών της. Δ.- Οι ανωτέρω κατηγορίες μελών (τακτικά, επίτιμα και αρωγά), πέραν του τίτλου τους, δεν μπορούν να έχουν οποιουδήποτε είδους συμμετοχή στη Διοίκηση, Εκπροσώπηση και Διαχείριση της Εταιρείας. Ε.- Οι εταίροι και τα μέλη της Εταιρείας δεν μπορούν να τεθούν σε υπαλληλική σχέση με αυτή, επιτρέπεται όμως η σύναψη συμβάσεως έργου, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την προώθηση των σκοπών της εταιρείας. ΆΡΘΡΟ 8 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τα όργανα που διευθύνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις της εταιρείας είναι: Α.- Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων Β.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. ΆΡΘΡΟ 9 7

8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.- Η Γ.Σ των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που την αφορά. Ειδικότερα η Γ.Σ των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί των εξής θεμάτων: Τροποποίηση του καταστατικού Είσοδο νέου εταίρου και αποχώρηση παλαιού εταίρου Έγκριση πεπραγμένων, του ισολογισμού και του προϋπολογισμού Μεταβολή του σκοπού της εταιρείας Λύση της εταιρείας Συμβάσεις ανάθεσης διαχείρισης της εταιρείας σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Επί όσων θεμάτων αφορούν τη διοίκηση, ανάπτυξη, χρηματοδότηση και εν γένει λειτουργία της εταιρείας, τα οποία το Δ.Σ της εταιρείας παραπέμπει σε αυτή προς απόφαση Εκλογή των μελών του Δ.Σ και απαλλαγή τους από την ευθύνη διοίκησης της εταιρείας Μεταβολή της έδρας ή της εθνικότητας της εταιρείας, συγχώνευση ή μετατροπή του τύπου αυτής Αποδοχή δωρεών ή κληροδοσιών που γίνονται με όρο ή τρόπο Κάθε διαφωνία των εταίρων σχετικά με την ερμηνεία των όρων της σύστασης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις την εταίρων της. Β.- Η Γ.Σ συγκαλείται από το Δ.Σ της Εταιρείας τακτικά μία φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας και έκτακτα είτε από ο Δ.Σ είτε εφόσον το ζητήσει το 1/3 των εταίρων με έγγραφη και αιτιολογημένη αίτησή τους. Η πρόσκληση για Γ.Σ κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη σύγκλιση, υπολογιζομένων και των εξαιρέσιμων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γ.Σ και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν συνυπολογίζονται στο ανωτέρω διάστημα των είκοσι ημερών. Στην πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα και η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. Η Γ.Σ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα το 8

9 ήμισυ πλέον ενός των εταίρων της. Εάν δεν συντελεστεί απαρτία συγκαλείται επαναληπτική Γ.Σ ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ, η οποία κοινοποιείται στους εταίρους προ 10 ημερών τουλάχιστον. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται τουλάχιστον το 1/3 των εταίρων. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία, συγκαλείται Γ.Σ ύστερα από πρόσκληση που κοινοποιείται στους εταίρους προ επτά (7) ημερών. Κατά τη συγκεκριμένη Γ.Σ απαρτία υφίσταται με όσα μέλη και αν παρίστανται. Γ.- Στη Γ.Σ μετέχουν τα μέλη της εταιρείας δια των νομίμων εκπροσώπων τους ή των αναπληρωτών τους. Δ.- Για τις αποφάσεις της Γ.Σ, οι οποίες λαμβάνονται πάντοτε με την πλειοψηφία των εταίρων, τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γ.Σ. Ε.- Οι γενικές συνελεύσεις διευθύνονται προσωρινά από τον Πρόεδρο του Δ.Σ μέχρι την εκλογή οριστικού Προεδρείου από τους παριστάμενους σε αυτές μετόχους, το οποίο αποτελείται από Πρόεδρο και Γραμματέα. ΆΡΘΡΟ 10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έξι (6) μέλη. Β.- Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχής γενομένης από τη σύσταση της εταιρείας. Μετά το πέρας της θητείας του, το Δ.Σ υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων προς τη Γ.Σ με την έγκριση της οποίας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη. Κατ εξαίρεση η θητεία του Δ.Σ μπορεί να παραταθεί μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Γ.Σ των Εταίρων, η οποία και εκλέγει το νέο Δ.Σ 9

10 Γ.- Το Δ.Σ αμέσως και το αργότερο την επόμενη του διορισμού του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Δ.- Σε περίπτωση κωλύματος κάποιου από τα μέλη του Δ.Σ τότε αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ. Σε περίπτωση μονιμότερου κωλύματος ενός εκ των μελών του Δ.Σ τότε η Γ.Σ συγκαλείται σε σώμα και εκλέγει νέο μέλος για να συμμετέχει στο Δ.Σ και εν συνεχεία το Δ.Σ συγκαλείται σε σώμα για διενέργεια αρχαιρεσιών. Ε.- Ως προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο ορίζονται τα κατωτέρω μέλη: I. Πρόεδρος: Ευστράτιος Παπάνης του Παναγιώτη, Καθηγητής Πανεπιστημίου. II. Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Γιαβρίμης του Ευστρατίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου III. Διευθύνων Σύμβουλος: Γρηγόριος Καβαρνός του Γεωργίου, Ελεύθερος Επαγγελματίας IV. Μέλος: Στυλιανή Σπύρου του Γεωργίου, Ψυχολόγος V. Μέλος: Αγγελική Σαντή του Παναγιώτη, Δικηγόρος VI. Μέλος: Πηνελόπη Πουλερού του Στυλιανού, Καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας ΆΡΘΡΟ 11 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Δ.Σ Α.- Το Δ.Σ εκπροσωπεί την Εταιρεία ενεργεί στο όνομά της και είναι αρμόδιο για κάθε πράξη που καλύπτεται από τους σκοπούς της εταιρείας και που αφορά τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας της. Επίσης αποφασίζει για όλα τα ζητήματα, που αναφέρονται στα πλαίσια του σκοπού της εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα, που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ των εταίρων κατά το Νόμο ή το παρόν καταστατικό. Β.- Στις αποκλειστικές αρμοδιότητες του Δ.Σ περιλαμβάνονται: 10

11 I. Η εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ II. Η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης III. Η κατάρτιση ισολογισμού, εκθέσεως πεπραγμένων και προϋπολογισμού Γ.- Το Δ.Σ μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Δ.- Το Δ.Σ ομοίως, δύναται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει σε Επιτροπές που θα συγκροτηθούν σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό αυτής, σε κάποιους εταίρους ή μέλη της εταιρείας που κρίνει κατάλληλους, όσες από τις εξουσίες του κρίνει σκόπιμο, πλην αυτής της εκπροσώπησης της Εταιρείας, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. Ε.- Πράξεις του Δ.Σ, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρεία αποδείξει, ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. ΣΤ.- Περιορισμοί της εξουσία τους Δ.Σ της Εταιρείας, που προκύπτουν από το παρόν καταστατικό ή από απόφαση της Γ.Σ των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους. Ζ.- Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, η οποία μπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας και εφόσον αναφέρονται θέματα προς συζήτηση. Έκτακτα, μπορεί να συνεδριάσει οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τον Πρόεδρο ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη του. Η.- Μέλος του Δ.Σ που αδικαιολόγητα δεν μετέχει σε πέντε (5) τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματος και η κενή θέση συμπληρώνεται ύστερα από απόφαση της Γ.Σ 11

12 Θ.- Το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του. Ι.- Οι αποφάσεις του Δ.Σ περί εγκρίσεως ή απορρίψεως οποιουδήποτε θέματος τίθεται προς συζήτηση, λαμβάνονται απόλυτη πλειοψηφία, που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία αυτή, τότε το θέμα παραπέμπεται υποχρεωτικά σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Εταίρων. ΙΑ.- Για τις αποφάσεις του Δ.Σ τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. Αντίγραφά τους δύναται να εκδίδει μόνο ο Πρόεδρος του Δ.Σ με τη συνυπογραφή του μέλους το οποίο είναι υπεύθυνο για την τήρησή τους. ΆΡΘΡΟ 12 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α.- Ο Πρόεδρος του Δ.Σ, έχει την ευθύνη εκπροσώπησης της εταιρείας, διασφάλισης του κύρους αυτής και υλοποίησης των αποφάσεων του Δ.Σ και ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης αναγόμενη στο σκοπό και το αντικείμενο της εταιρείας: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ: I. Εκπροσωπεί εξώδικα και δικαστικά την Εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε αρχής, τραπέζης, φυσικού ή νομικού προσώπου. II. Συνομολογεί, πάντοτε κατόπιν αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων, κάθε είδους συμβάσεις δεσμεύοντας την εταιρεία πάντοτε σύμφωνα με τον σκοπό της και μέχρι του ποσού των Ευρώ III. Υπογράφει κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό, που αφορά τις αρμοδιότητες του Δ.Σ εκτός εάν το Δ.Σ ορίσει διαφορετικά IV. Συγκαλεί το Δ.Σ σε συνεδρίαση, προεδρεύει των συνεδριάσεων και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. V. Υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ και το ενημερώνει για την καλή εφαρμογή τους. 12

13 VI. VII. VIII. IX. Μεριμνά και επιμελείται την προώθηση των θεμάτων που απασχολούν την εταιρεία Εισηγείται τον προϋπολογισμό και απολογισμό κάθε χρήσεως Παρακολουθεί και φροντίζει για την ορθή εφαρμογή των νόμιμων διαδικασιών, την τήρηση των κανονισμών και των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας. Εισπράττει οποιοδήποτε ποσό για λογαριασμό της εταιρείας και φροντίζει για την κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι παντός τρίτου και μέχρι του ποσού των Ευρώ. Β.- Ο Πρόεδρος του Δ.Σ δύναται να εξουσιοδοτεί τα όργανα της Εταιρείας καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο εντός της εταιρείας για την άσκηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του. Η εξουσιοδότηση αυτή δύναται να είναι ατομική και δεν υπόκειται στην έγκριση άλλου Οργάνου. Γ.- Ο Αντιπρόεδρος συνεπικουρεί τον Πρόεδρο στο έργο του, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση δράσεων της Εταιρείας και αναπληρώνει αυτόν σε περίπτωση κωλύματός του. Επιπλέον: I. Ελέγχει την οικονομική λειτουργία της εταιρείας και φροντίζει για την ένταξη των δράσεών της στους οικονομικούς πόρους που διατίθενται. II. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο για οικονομικές υποχρεώσεις ή δικαιώματα της εταιρείας που υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ. III. Συνομολογεί συμβάσεις και αναλαμβάνει μαζί με τον Πρόεδρο της εταιρείας υποχρεώσεις που βαρύνουν την εταιρεία και υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ IV. Συναλλάσσεται με δημόσιες υπηρεσίες και φορείς για την τακτοποίηση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων της εταιρείας και μέχρι του ποσού των Ευρώ, άλλως απαιτείται συνυπογραφή του Προέδρου της εταιρείας. Δ.- Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος για τη διαπραγμάτευση και την επίβλεψη της οργάνωσης των διαφόρων δράσεων καθώς και για την παρακολούθηση και ενημέρωση του Δ.Σ για τις οικονομικές υποχρεώσεις ή δικαιώματα της Εταιρείας. Την επίβλεψη των διοικητικών αναγκών και 13

14 υπηρεσιών της εταιρείας. Την οργάνωση των δράσεων της εταιρείας και την επιτήρηση των λογιστικών στοιχείων και βιβλίων της εταιρείας. Ε.- Τα μέλη υποστηρίζουν το έργο του Δ.Σ αναλαμβάνοντας την τήρηση των πρακτικών και βιβλίων της εταιρείας, την επίβλεψη της αλληλογραφίας, και τη διευκόλυνση της οργάνωσης και των δράσεων της εταιρείας. ΆΡΘΡΟ 13 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Για την επίτευξη των σκοπών και δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία δύναται να: Προσλαμβάνει και απασχολεί προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου Συνάπτει με τρίτα πρόσωπα συμβάσεις έργου Αναθέτει υπεργολαβικά την εκπόνηση τμημάτων των εργασιών της Δημιουργεί μόνιμες ή κατά περίπτωση ομάδες εργασίας με ή χωρίς αμοιβή και επιτροπές από μέλη ή μη μέλη της για την εξέταση και προώθηση των σκοπών της. ΆΡΘΡΟ 14 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.- Με απόφαση του Δ.Σ της Εταιρείας, καταρτίζεται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται από τη Γ.Σ Β.- Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών του Δ.Σ και του Προσωπικού της Εταιρείας, οι σχέσεις της Εταιρείας με τα Παραρτήματά της και κάθε άλλο σχετικό με την οργάνωση και τη λειτουργία αυτής θέμα. ΆΡΘΡΟ 15 14

15 ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η εταιρεία τηρεί στα γραφεία της τα βιβλία και τα στοιχεία που προβλέπονται από το Νόμο. Πέραν, όμως αυτών η Εταιρεία τηρεί επίσης και τα εξής βιβλία: Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της Γ.Σ Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων Βιβλίο Μελών ΆΡΘΡΟ 16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Α.- Κάθε εταίρος δικαιούται οποτεδήποτε θελήσει, να ζητήσει και να ελέγξει όλα ή μερικά από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας καθώς και την οικονομική της κατάσταση. Τον έλεγχο αυτό πρέπει να τον ζητήσει εγγράφως, ενώ οι διαδικασίες ελέγχου θα καθορισθούν από απόφαση των οργάνων της εταιρείας. Β.- Ο Πρόεδρος του Δ.Σ υποχρεούται να επιτρέψει την έναρξη του παραπάνω ελέγχου εντός τριών (3) ημερών από της προς τον σκοπό αυτό υποβληθείσης παραπάνω εγγράφου αιτήσεως. Γ.- Για τον έλεγχο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των ελεγκτών όλα τα έγγραφα, βιβλία και στοιχεία που θα ζητηθούν. Ο έλεγχος θα διενεργείται μέσα στα γραφεία της εταιρείας παρουσία εκπροσώπου ή υπαλλήλου της εταιρείας. Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητούν να λαμβάνουν φωτοαντίγραφα των πάσης φύσεως εγγράφων της εταιρείας προς χρήση του εντολέωςεταίρου. ΆΡΘΡΟ 17 15

16 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Α.- Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31 η Δεκεμβρίου Β.- Στο τέλος κάθε χρήσης συντάσσεται Ισολογισμός της προηγούμενης και Προϋπολογισμός της επόμενης διαχειριστικής χρήσης, οι οποίοι εγκρίνονται το αργότερο εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους, από τη Γ.Σ. ΆΡΘΡΟ 18 ΛΥΣΗ Η εταιρεία λύεται: Με απόφαση των ¾ της Γ.Σ Εάν πραγματοποιήθηκε ο σκοπός της ή εφόσον αυτός κατέστη ανέφικτος Για κάθε άλλο λόγο προβλεπόμενο από το Νόμο Σε περίπτωση λύσης, απαγόρευσης ή κήρυξης σε πτώχευση ή αποχώρησης τινός των εταίρων, η εταιρεία θα συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων υπό τους όρους και συμφωνίες του παρόντος. Απαγορεύεται να καταγγελθεί από οποιονδήποτε εταίρο, άνευ σπουδαίου λόγου. Σε περίπτωση δε, τέτοιας καταγγελίας η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων και ο καταγγέλλων αποχωρεί αυτομάτως, μόλις συντελεστούν νομίμως οι διατυπώσεις της καταγγελίας. Μετά τη λύση της εταιρείας η καθαρή περιουσία της εταιρείας εισφέρεται σε σωματεία, φορείς ή νομικά πρόσωπα με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. ΆΡΘΡΟ 19 16

17 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α. Μετά τη λύση ή λήξη της εταιρείας, αυτή τίθεται υπό εκκαθάριση Β.- Εκκαθαριστές ορίζονται όλα τα μέλη του Δ.Σ εκτός και αν η Γ.Σ αποφασίσει ομόφωνα τον ορισμό ως εκκαθαριστών τρίτων προσώπων. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να περαιώσουν την εκκαθάριση το ταχύτερο δυνατό, οι δε αποφάσεις τους θα λαμβάνονται για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως κατά πλειοψηφία. Γ.- Οι εκκαθαριστές αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, προβαίνουν στην απογραφή της περιουσίας της εταιρείας, ακολούθως μεριμνούν για την είσπραξη ων απαιτήσεών της και την πληρωμή των υποχρεώσεών της, φροντίζουν για την περαίωση των πάσης φύσεως εκκρεμοτήτων της, καταγγέλλουν τις συμβάσεις εργασίας των μισθωτών της εταιρείας και των συνδεομένων με αυτήν ελευθέρων επαγγελματιών με αντίστοιχες συμβάσεις, πληρώνοντας τις σχετικές αποζημιώσεις. Δ.- Μετά την πληρωμή των πάσης φύσεως υποχρεώσεων και την επιστροφή των καταβληθεισών εισφορών στα μέλη της εταιρεία, το τυχόν απομένον ενεργητικό θα διατεθεί, σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ σε κοινωφελές ίδρυμα ή άλλο μη κερδοσκοπικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δραστηριοποιούμενο στους ίδιους ή παρεμφερείς με την εταιρεία σκοπούς. Ε.- Η υπηρεσία των εκκαθαριστών θα είναι άμισθη, εκτός των πραγματικών δαπανών στις οποίες αυτοί θα υποβληθούν για την περαίωση του έργου αυτών. ΆΡΘΡΟ 20 ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ Α.- Η λειτουργία της εταιρείας διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο Β.- Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 741 έως 784) 17

18 Γ.- Τροποποίηση του παρόντος, γίνεται με ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ και θα αποδεικνύεται από νέα έγγραφη συμφωνία, η οποία θα δημοσιεύεται κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο. Το παρόν καταστατικό, αφού συνετάγη, αναγνώστηκε και έγινε ανεπιφύλακτα δεκτό από τους συμβαλλόμενους, υπεγράφη από αυτούς σε επτά (7) όμοια αντίτυπα ενώ ένα αντίγραφο θα κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και ένα θα δημοσιευτεί στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης. Οι συμβαλλόμενοι I. Ευστράτιος Παπάνης του Παναγιώτη, Καθηγητής Πανεπιστημίου II. Παναγιώτης Γιαβρίμης του Ευστρατίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου. III. Γρηγόριος Καβαρνός του Γεωργίου, Ελεύθερος Επαγγελματίας IV. Στυλιανή Σπύρου του Γεωργίου, Ψυχολόγος V. Αγγελική Σαντή του Παναγιώτη, Δικηγόρος VI. Πηνελόπη Πουλερού του Στυλιανού, Καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας 18

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ =========================================

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ========================================= ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ========================================= Στην Αθήνα σήμερα την 14 η Δεκεμβρίου 2007, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1. Χρήστος ΓΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 =========================================

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 ========================================= ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 ========================================= Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 20 Φεβρουαρίου 2013, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «Ι.Ε.Γ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «Ι.Ε.Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «Ι.Ε.Γ.» Στην Αθήνα σήμερα, την 11 η Ιουλίου 2014, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα, 26 Απριλίου 2012 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Στην Αθήνα σήμερα, 26 Απριλίου 2012 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Στην Αθήνα σήμερα, 26 Απριλίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επαγγελματικού Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα, Πανόρμου 23, ΤΚ 11522, με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ Hellenic Dietetic Association Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ Στην Αθήνα την 4 η Ιουνίου του έτους 1999, ιδρύθηκε Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ του ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΜ- ΚΑΠΕΣ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ του ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΜ- ΚΑΠΕΣ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ του ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΜ- ΚΑΠΕΣ) Στο Ηράκλειο, σήμερα την 10 Δεκεμβρίου 2012, οι κατωτέρω υπογράφοντες: 1) Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε.)»

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε.)» Νόµος 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η. Ι.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 245/1.11.2007) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» *********************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* Στην Αθήνα σήµερα την 2-11-2004 αυτοί που υπογράφουν παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE» Άρθρα Καταστατικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Συστατικά Στοιχεία...3 1ο Άρθρο: Ι ΡΥΣΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Στη Έμπωνα σήμερα, 15 Ιουνίου 2009, οι υπογράφοντες το παρόν καταστατικό ιδρύουμε σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Φίλων Κυμισάλας»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1ο 1) Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24. ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.000,00 ΕΥΡΩ Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι οκτώ(28) του μηνός Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα» Στην Αθήνα σήμερα, οι υπογράφοντες:. ιδρύουμε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (Κ.Σ.Ε.) συλλογικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Το Σωματείο, το οποίο αρχικά είχε ιδρυθεί και αναγνωρισθεί με την υπ' αριθ. 4274/1952 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και εγγραφεί στα βιβλία Σωματείων με αριθμό 7120/1952

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣυνΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Με την από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία «Ενεργειακός και Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Σίφνου Συν.Π.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Αθήνα Σωµατείο µε την επωνυµία «Πανελλήνια Ένωση Φορέων Άλφα», και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ε.Φ.Α.», διεπόµενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» Στις Σέρρες, σήμερα 9-10-2014, ημέρα Πέμπτη, οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2015 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2015 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2015 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε. Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο 1.α. Με την από 19 Ιουλίου 1993 Ιδρυτική Συνέλευση συστήθηκε, σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα