ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 6/1996 ΑΠΟΦΑΣΗ 7181 Φ ΤΗΣ 9.2./ Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες (Φ.Ε.Κ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 6/1996 ΑΠΟΦΑΣΗ 7181 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2./13.3.1996. Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες (Φ.Ε.Κ."

Transcript

1 1. Έχοντας υπόψη: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 6/1996 ΑΠΟΦΑΣΗ 7181 Φ ΤΗΣ 9.2./ Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες (Φ.Ε.Κ. 150/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). β. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α 137) το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2801/1992 (Α 154). γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: 2. Καθορίζουµε τα ελάχιστα προληπτικά µέτρα πυροπροστασίας σε ανεξάρτητες αποθήκες µε σκοπό την πρόληψη και αποτροπή πυρκαγιών και ατυχηµάτων καθώς και διάσωση ατόµων και υλικών αγαθών που βρίσκονται ή διακινούνται µέσα σ αυτές ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ Άρθρο Χώροι στους οποiους έχει εφαρµογή η παρούσα διάταξη θεωρούνται οι ανεξάρτητες αποθήκες που βρίσκονται σε κτίρια ή τµήµατα κτιρίων καθώς και σε υπαίθριους ή υµιϋπαίθριους χώρους κτιρίων και οικοπέδων, στις οποίες αποθηκεύονται ή µέσω των οποίων διακινούνται πρώτες ύλες ή άλλα αγαθά και για τα οποία κτίρια ή τµήµατα αυτών έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια πριν από την έναρξη ισχύος του Π.. 71/1988 (Α' 32) Οι διατάξεις της παρούσας δεν έχουν εφαρµογή σε αποθήκες που εµπίπτουν στις παρακάτω διατάξεις: α. Του Π.. 71/1988 (Α 32) "Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων". β. Την Κ.Υ.Α. 5905/Φ15/839/1995 (Β' 611) "Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις βιοµηχανικές- βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών, καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών". γ. Την Κ.Υ.Α. 7376/1991 (Β' 386) "Λήψη µέτρων και µέσων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις ανάµειξης, συσκευασίας και αποθήκευσης λιπαντικών ελαίων και λιπών".

2 δ. Της Κ.Υ.Α. 7/Φ1/4817/1990 (Β' 188) "Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις µεταλλείων και λατοµείων". ε. Της Κ.Υ.Α. 3329/ (Β' 132) "Κανονισµός για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών" και στ. Στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίµων και υγραερίων. 'Αρθρο Οι αποθήκες του άρθρου 1 της παρούσας, εντάσσονται από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς, ανάλογα µε τα αποθηκευόµενα υλικά, σε κατηγορίες ως ακολούθως: Ζο (Άκαυστα υλικά) Ζ1 (Χαµηλού βαθµού κινδύνου): Πυροθερµικό φορτίο < 1000 ΜJ/m 2 Ζ2 (Μέσου βαθµού κινδύνου): Πυροθερµικό φορτίο: ΜJ/m 2 Ζ3 (Υψηλού βαθµού κινδύνου): Πυροθερµικό φορτίο > 2000 ΜJ/m Στα συνηµµένα Παραρτήµατα Α και Β, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, παρέχονται στοιχείο αντίστοιχα: - Υπολογισµού της µέσης πυκνότητας του πυροθερµικού φορτίου. - Αποθηκευοµένων υλικών που εντάσσονται στην κατηγορία Ζο Πλάτος οδεύσεων διαφυγής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 'Αρθρο 3 Οδεύσεις διαφυγής Σε όλες τις αποθήκες επιβάλλεται να υπάρχουν οι απαιτούµενες οδεύσεις διαφυγής για την ασφαλή αποµάκρυνση των ατόµων που βρίσκονται σ' αυτές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, από κάθε σηµείο των αποθηκών. Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων ορίζεται σε 0.90 του µέτρου Έξοδοι κινδύνου Γενικά απαιτούνται δύο τουλάχιστον έξοδοι κινδύνου, τοποθετηµένες σε θέσεις αποµακρυσµένες µεταξύ τους. Επιτρέπεται µόνο µία έξοδος κινδύνου: - Σε όλες τις αποθήκες µε συνολικό εµβαδό µέχρι 200 τετρ. µέτρα.

3 - Σε αποθήκες της κατηγορίας Ζο, Ζ1 και Ζ2 εφόσον βρίσκονται στο ισόγειο κτιρίων και έχουν συνολικό εµβαδό µέχρι 1000 τετραγωνικά µέτρα. - Σε αποθήκες της κατηγορίας Ζ3 µε εµβαδό µεγαλύτερο από 3000 τετραγωνικά µέτρα επιβάλλεται η ύπαρξη τριών εξόδων κινδύνου Το πλάτος των τελικών εξόδων ορίζεται ως εξής: * Όπου επιβάλλεται µία (1) τελική έξοδος αυτή πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 1.20 µέτρα. Κατ' εξαίρεση σε αποθήκες µε εµβαδό µικρότερο των 200 τετ. µέτρων επιτρέπεται η τελική έξοδος να έχει πλάτος τουλάχιστον 0.90 του µέτρου. * Όπου επιβάλλονται δύο (2) τελικές έξοδοι, η µία (1) πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 1.20 µέτρα και η άλλη 0.90 του µέτρου. * Όπου επιβάλλονται τρεις τελικές έξοδοι, η µία (1) πρέπει να έχει πλάτος 1.20 µέτρα και οι άλλες δύο (2) πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 0.90 του µέτρου η καθεµιά Φωτισµός ασφαλείας Σε όλες τις αποθήκες πρέπει να ασφαλείας στις οδεύσεις διαφυγής. Εξαιρούνται οι αποθήκες εφόσον χρησιµοποιούνται µόνο στη διάρκεια της ηµέρας και έχουν ικανοποιητικό φυσικό φωτισµό. Ο φωτισµός των οδεύσεων διαφυγής (τεχνητός ή φυσικός) πρέπει να είναι συνεχής στο χρονικό διάστηµα που το κτίριο βρίσκεται σε λειτουργία παρέχοντας την ελάχιστη ένταση φωτισµού των 15 lυx. Ο τεχνητός φωτισµός πρέπει να τροφοδοτείται από σίγουρες πηγές ενέργειας, όπως ηλεκτρικό ρεύµα από.ε.η. Η χρήση φωτιστικών σωµάτων που λειτουργούν µε συσσωρευτές και η χρήση φορητών στοιχείων απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται για τον κανονικό φωτισµό των οδεύσεων διαφυγής. Επιτρέπεται όµως να χρησιµοποιηθούν ως βοηθητική πηγή ενέργειας για τον φωτισµό ασφαλείας. Η διακοπή του φωτισµού, στη διάρκεια αλλαγής από µια πηγή ενέργειας σε άλλη, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 δευτερόλεπτα. Ο φωτισµός ασφαλείας πρέπει να τροφοδοτείται από σίγουρη εφεδρική πηγή ενέργειας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε όλα τα σηµεία του δαπέδου των οδεύσεων διαφυγής η ελάχιστη τιµή των 10 lux, µετρούµενη στη στάθµη του δαπέδου. Το σύστηµα του φωτισµού ασφαλείας πρέπει να διατηρεί τον προβλεπόµενο φωτισµό για 30' της ώρας τουλάχιστον, σε περίπτωση διακοπής του κανονικού φωτισµού Σήµανση Σε όλες τις αποθήκες επιβάλλεται σήµανση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.

4 Η σήµανση πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του προεδρικού /τος 422/ "περί συστήµατος σηµατοδοτήσεως ασφαλείας στους χώρους εργασίας" (Α' 128). 'Αρθρο 4 ιαµερισµατοποίηση - είκτες πυραντίστασης 4.1. Τα κτίρια ή τµήµατα κτιρίων που χρησιµοποιούνται ως αποθήκες, πρέπει να αποτελούν ξεχωριστά πυροδιαµερίσµατα. Τα φέροντα δοµικά στοιχεία καθώς και όλα τα δοµικά στοιχεία του περιβλήµατος των πυροδιαµερισµάτων, πρέπει να έχουν ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης ανάλογα µε την περίπτωση, σύµφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα 4.1. ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1. ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Ζ 0 Ζ 1 Ζ 2 Ζ 3 Μονόροφες Πολυόροφες Υπόγειες Εγκατάσταση καταιονητήρων (συντελεστής)* - 30 λεπτά 60 λεπτά 90 λεπτά - 60 λεπτά 90 λεπτά 120 λεπτά - 90 λεπτά 120 λεπτά 150 λεπτά - 0,5 0,5 0,5 *Συντελεστής µείωσης για κάθε περίπτωση 4.2. Το µέγιστο εµβαδό πυροδιαµερίσµατος αποθηκών, δίνεται ανάλογα µε την περίπτωση, στον παρακάτω Πίνακα 4.2. ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2. ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΜΒΑ Ο ΠΥΡΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠOΘΗΚΕΣ ΚΑΤΗΓOΡΙΑ ΚΙΝ ΥΝOΥ Ζ 0 Ζ 1 Ζ 2 Ζ 3 Μονόροφες Πολυόροφες Υπόγειες Εγκατάσταση καταιονητήρων (συντελεστής)* τ.µ τ.µ τ.µ τ.µ. 800 τ.µ. 500 τ.µ τ.µ. 500 τ.µ. 300 τ.µ. - 4,0 2,0 2,0 *Συντελεστής αύξησης για κάθε περίπτωση Επίσης ο όγκος του πυροδιαµερίσµατος των αποθηκών δεν επιτρέπεται να ξεπερνά: Μονόροφες: κυβ. µέτρα Πολυόροφες: κυβ. µέτρα

5 4.3. Από τις απαιτήσεις των παραπάνω παραγρ και 4.2. Απαλλάσσονται αποθήκες που βρίσκονται εκτός κατοικηµένων περιοχών, ε την προϋπόθεση να απέχουν από άλλα κτίρια 10 µέτρα τουλάχιστον Οι δείκτες πυραντίστασης των δοµικών και φερόντων στοιχείων του περιβλήµατος του πυροδιαµερίσµατος, θα αποδεικνύονται από πιστοποιητικά έγγραφα εξουσιοδοτηµένων εργαστηρίων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή από υπεύθυνη δήλωση του συντάξαντος ή άλλου αρµόδιου µηχανικού Επικίνδυνοι χώροι (χώροι αποθήκευσης ευφλέκτων υγρών, υγρών ή αερίων καυσίµων, λεβητοστάσια, ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.) πρέπει να αποτελούν ξεχωριστό πυροδιαµέρισµα µε δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον µίας (1) ώρας και να µην τοποθετούνται από κάτω ή σε άµεση γειτονία µε τις εξόδους των αποθηκών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 'Αρθρο 5 Προληπτικά µέτρα 'Όλες οι αποθήκες, που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας υποχρεούνται να λαµβάνουν τα παρακάτω προληπτικά µέτρα πυροπροστασίας: α. Ανάρτηση πινακίδων σε εµφανή σηµεία της αποθήκης µε οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους ενέργειας του προσωπικού σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς. β. Σήµανση θέσης πυροσβεστικών υλικών και µέσων. γ. Σήµανση επικίνδυνων υλικών και χώρων. δ. Απαγόρευση καπνίσµατος και χρήσης γυµνής φλόγας (σπίρτα, αναπτήρες κ.λ.π.) σε επικίνδυνους χώρους. ε. Κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης υλών που µπορούν να αυταναφλεγούν. στ. Τήρηση διόδων µεταξύ των αποθηκευµένων υλικών για την διευκόλυνση επέµβασης σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς σ' αυτά. ζ. Η αποθήκευση των υλικών να γίνεται έτσι ώστε αυτά να απέχουν από την οροφή του κτιρίου τουλάχιστον 50 εκατοστά του µέτρου. η. Αποµάκρυνση των ευφλέκτων υλών από θέσεις όπου γίνεται χρήση γυµνής φλόγας, από όπου προκαλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκποµπής θερµότητας. θ. Συνεχής καθαρισµός όλων των χώρων των αποθηκών και άµεση αποµάκρυνση των υλών που µπορούν να αναφλεγούν. ι. Αποψίλωση των χώρων από ξηρά χόρτα και αποµάκρυνση αυτών.

6 ια. Κατάλληλη περίφραξη για υπαίθριους ή υµιϋπαίθριους χώρους αποθηκών µε µαντρότοιχο ή πλέγµα, της οποίος το συνολικό ύψος να είναι τουλάχιστον δύο (2) µέτρα. ιβ. Η αποθήκευση των υλικών σε υπαίθριους ή υµιϋπαίθριους χώρους να απέχει τουλάχιστον τρία (3) µέτρα από τα γειτνιάζοντα κτίρια. ιγ. ηµιουργία προϋποθέσεων για την αποφυγή τυχαίας ανάµειξης υλικών που µπορούν να προκαλέσουν εξώθερµη αντίδραση. ιδ. Επιµελής συντήρηση, τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τους σχετικούς κανονισµούς. ιε. Επαρκής και συχνός αερισµός (φυσικός ή τεχνικός) των χώρων αποθήκευσης. ιστ. Ανοίγµατα υπόγειων χώρων αποθήκευσης θα προστατεύονται µε ειδικά συρµάτινα πλέγµατα. ιζ. Επιθεώρηση, από υπεύθυνο υπάλληλο, όλων των χώρων της αποθήκης µετά την διακοπή της εργασίας καθώς και τις εργάσιµες ώρες για επισήµανση και εξάλειψη τυχόν υφισταµένων προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς. ιη. Λήψη και κάθε άλλου κατά περίπτωση µέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη µείωση του κινδύνου από πυρκαγιά Χειροκίνητο σύστηµα συναγερµού 'Αρθρο 6 Χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστηµα συναγερµού, απαιτείται: - Στις αποθήκες κατηγοριών Ζ1, Ζ2 και Ζ3 µε περισσότερους από δύο (2) ορόφους - Στις αποθήκες της κατηγορίας Ζ3, ανεξάρτητα από τον αριθµό ορόφων που καταλαµβάνουν, µε συνολική στεγασµένη επιφάνεια άνω των τ.µ Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης επιβάλλεται σε αποθήκες τις κατηγορίας Ζ2 µε συνολικό εµβαδό µεγαλύτερο από τ.µ., καθώς και σε όλες τις αποθήκες της κατηγορίας Ζ3 µε συνολικό εµβαδό µεγαλύτερο από τ.µ Αποθήκες της κατηγορίας Ζ1 µε εµβαδό µεγαλύτερο των 200 τ.µ. καθώς και όλες οι αποθήκες των κατηγοριών Ζ2 και Ζ3 που στεγάζονται σε κτίρια των οποίων οι υπερκείµενοι όροφοι ή τµήµατα αυτών χρησιµοποιούνται για κατοικία, προσωρινή διανοµή, εκπαίδευση, γραφεία, καταστήµατα, συνάθροιση κοινού, υγεία και κοινωνική πρόνοια, υποχρεούνται στην εγκατάσταση αυτόµατου συστήµατος πυρανίχνευσης Τα παραπάνω συστήµατα θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα Εθνικά πρότυπα και εφόσον δεν υπάρχουν σύµφωνα µε το Παράρτηµα "Α" της 3/1981 (Β' 20) Πυροσβεστικής ιάταξης.

7 6.3. Φορητά µέσα πυρόσβεσης Σε όλες τις αποθήκες επιβάλλεται η ύπαρξη φορητών πυροσβεστήρων αναλόγου βάρους και µε κατάλληλη γόµωση για τους χώρους που πρόκειται να προστατεύουν, οι οποίοι να είναι σύµφωνοι µε τα Εθνικά πρότυπα. Ο απαιτούµενος αριθµός πυροσβεστήρων προκύπτει ως εξής: Για την κατηγορία Ζο, από την διαίρεση του µικτού εµβαδού της στεγασµένης επιφάνειας διά των 500 τ.µ. και το πηλίκο θα στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθµό. Για την κατηγορία Ζ1, από την διαίρεση του µικτού εµβαδού της στεγασµένης επιφάνειας διά των 350 τ.µ. και το πηλίκο θα στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθµό. Για την κατηγορία Ζ2, από την διαίρεση του µικτού εµβαδού της στεγασµένης επιφάνειας διά των 250 τ.µ. και το πηλίκο θα στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθµό. Για την κατηγορία Ζ3, από την διαίρεση του µικτού εµβαδού της στεγασµένης επιφάνειας διά των 200 τ.µ. και το πηλίκο θα στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθµό. Σηµείωση: Ανεξάρτητα από τους παραπάνω υπολογισµούς, σε όλες τις κατηγορίες ο ελάχιστος αριθµός πυροσβεστήρων σε καµία περίπτωση δεν θα είναι µικρότερος από δύο (2) Οι πυροσβεστήρες θα τοποθετούνται σε προσιτά σηµεία, κατά προτίµηση κοντά στις σκάλες και τις εξόδους και σε τέτοιες θέσεις, ώστε κανένα σηµείο των προς προστασία χώρων να µην απέχει απόσταση µεγαλύτερη από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα ως εξής: Για την κατηγορία Ζο, 30 µέτρα Για την κατηγορία Ζ1, 25 µέτρα Για την κατηγορία Ζ2, 20 µέτρα Για την κατηγορία Ζ3, 15 µέτρα 6.4. Μόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο Μόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις: Σε αποθήκες της κατηγορίας Ζ1 που έχουν συνολική στεγασµένη επιφάνεια µεγαλύτερη από τ.µ. Σε αποθήκες της κατηγορίας Ζ2 που έχουν συνολική στεγασµένη επιφάνεια µεγαλύτερη από τ.µ.

8 Σε αποθήκες της κατηγορίας Ζ3 που έχουν συνολική στεγασµένη επιφάνεια µεγαλύτερη από τ.µ. Το υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο να καλύπτει και τους τυχόν υπαίθριους που χρησιµοποιούνται για αποθήκευση πρώτων υλών ή έτοιµων προϊόντων Αποθήκες όλων των κατηγοριών (Ζο, Ζ1, Ζ2 και Ζ3) που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση µόνιµου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου πρέπει να διαθέτουν σηµεία υδροληψίας µε µόνιµα προσαρµοσµένους κοινούς ελαστικούς σωλήνες νερού µε ακροφύσιο (αυλίσκο) που καλύπτουν όλους τους χώρους. Οι σωλήνες αυτοί πρέπει να είναι τοποθετηµένοι σε επίκαιρα σηµεία µέσα σε ειδικά ερµάρια Το µόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο να κατασκευάζεται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 664 ή τα καθοριζόµενα στο Παράρτηµα Β της 3/1981 πυροσβεστικής ιάταξης Αυτόµατο σύστηµα κατάσβεσης Αποθήκες που στεγάζονται σε κτίρια ή τµήµατα κτιρίων των οποίων οι υπερκείµενοι όροφοι ή τµήµατα αυτών χρησιµοποιούνται για κατοικία, προσωρινή διαµονή, εκπαίδευση, γραφεία, καταστήµατα, συνάθροιση κοινού, υγεία και κοινωνική πρόνοια, υποχρεούνται στην εγκατάσταση αυτόµατου συστήµατος κατάσβεσης στις εξής περιπτώσεις: Αποθήκες κατηγορίας Ζ1 µε εµβαδό ορόφου µεγαλύτερο των 700 τ.µ. Αποθήκες κατηγορίας Ζ2 µε εµβαδό ορόφου µεγαλύτερο των 300 τ.µ. Σε όλες τις αποθήκες της κατηγορίας Ζ Η εγκατάσταση αυτόµατου συστήµατος κατάσβεσης απαλλάσει από την υποχρέωση εγκατάστασης συστήµατος πυρανίχνευσης. Το αντίγραφο όµως δεν ισχύει Το αυτόµατο σύστηµα κατάσβεσης να κατασκευάζεται σύµφωνα µε τα Εθνικά πρότυπα και εάν δεν υπάρχουν σύµφωνα µε το Παράρτηµα "Γ" της 3/1981 Πυροσβεστικής ιάταξης Όπου εγκαθίσταται αυτόµατο σύστηµα καταιονισµού ύδατος, το ειδικό υδραυλικό δίκτυο των καταιονητήρων εφόσον εξυπηρετεί µέχρι έξι (6) κεφαλές καταιονητήρων, επιτρέπεται να συνδεθεί απευθείας µε το εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο ύδατος του κτιρίου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό έχει την δυνατότητα να παρέχει 6 λίτρα ύδατος ανά πρώτο λεπτό και ανά τετραγωνικό µέτρο σε ολόκληρη την επιφάνεια του προστατευόµενου χώρου και την απαιτούµενη πίεση για τη σωστή λειτουργία των καταιονητήρων. Μεταξύ του ειδικού υδραυλικού δικτύου αυτών των καταιονητήρων και του εσωτερικού υδραυλικού δικτύου ύδατος του κτιρίου πρέπει να παρεµβάλλεται µε ασφαλιστικό µηχανισµό που την κλειδώνει στην ανοιχτή θέση.

9 Άρθρο 7 Υπαίθριες ηµιυπαίθριες αποθήκες 7.1. Όταν υπαίθριοι ή ηµιυπαίθριοι χώροι χρησιµοποιούνται ως αποθήκες, πρέπει να λαµβάνονται σ' αυτές τα ανάλογα προληπτικά µέτρα του άρθρου 5 της παρούσας Οι υπαίθριες ή ηµιυπαίθριες αποθήκες υποχρεούνται να διαθέτουν ειδικά στεγασµένο χώρο "ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ", στον οποίο θα υπάρχουν δύο (2) φορητοί πυροσβεστήρες, ένα (1) δοχείο µε άµµο, ένα (1) πτύο και µία (1) σκαπάνη, ως εξής: - Για την κατηγορία Ζ1 ένας (1) Σταθµός ανά τ.µ. - Για την κατηγορία Ζ2 ένας (1) Σταθµός ανά τ.µ. - Για την κατηγορία Ζ3 ένας (1) Σταθµός ανά τ.µ. Ανεξάρτητα από τον παραπάνω υπολογισµό θα υπάρχει ένας τουλάχιστον Σταθµός Εργαλείων και Μέσων Επιβάλλεται η εγκατάσταση µόνιµου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, σε υπαίθριους ή ηµιυπαίθριους χώρους κτιρίων ή οικοπέδων που χρησιµοποιούνται ως αποθήκες, στις εξής περιπτώσεις: Κατηγορίας Ζ1 µε συνολική επιφάνεια αποθήκευσης µεγαλύτερη από τ.µ. Κατηγορίας Ζ2 µε συνολική επιφάνεια αποθήκευσης µεγαλύτερη από τ.µ. Κατηγορίας Ζ3 µε συνολική επιφάνεια αποθήκευσης µεγαλύτερη από τ.µ. Στις παραπάνω επιφάνειες θα λαµβάνονται υπόψη µόνο οι χώροι αποθήκευσης και όχι η συνολική οικοπεδική έκταση. Σχετικός όρος θα αναγράφεται στο εκδιδόµενο πιστοποιητικό πυροπροστασίας Υπαίθριες ή ηµιυπαίθριες αποθήκες που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση µόνιµου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου επιβάλλεται να διαθέτουν σηµεία υδροληψίας µε µόνιµα προσαρµοσµένους κοινούς ελαστικούς σωλήνες νερού µε ακροφύσιο (αυλίσκο) που να καλύπτουν όλους τους χώρους. Οι σωλήνες αυτοί πρέπει να είναι τοποθετηµένοι σε επίκαιρα σηµεία µέσα σε ειδικά ερµάρια. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή απαλλάσσεται από την παραπάνω υποχρέωση, θα εφοδιάζονται όµως µε ένα (1) τροχήλατο πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης των 25 χιλιογράµµων. Άρθρο 8 Οργάνωση και εκπαίδευση προσωπικού Οι ιδιοκτήτες ή εκµεταλλευτές των αποθηκών της παρούσας διάταξης υποχρεούνται να οργανώσουν και εκπαιδεύουν το προσωπικό τους σε θέµατα πυροπροστασίας, κατάσβεσης πυρκαγιών κ.λ.π. σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο παράρτηµα "Ε" της 3/1981 Πυροσβεστικής ιάταξης.

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 9 Μελέτη πυροπροστασίας Χορήγηση πιστοποιητικού - Αποκλίσεις 9.1. Για τις αποθήκες, που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας, επιβάλλεται η σύνταξη µελέτης πυροπροστασίας από ιπλωµατούχους ή Τεχνολόγους Μηχανικούς σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις που ρυθµίζουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα αυτών. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες διατηρούν το δικαίωµα να ελέγχουν αν ο υπογράφων την µελέτη έχει αυτό το δικαίωµα. Από την υποχρέωση σύνταξης µελέτης πυροπροστασίας απαλλάσσονται οι αποθήκες κατηγορίας Ζ0 για τις οποίες θα χορηγείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας ύστερα από αυτοψία, για να διαπιστωθεί αν έχουν ληφθεί τα προληπτικά µέτρα του άρθρου 5 και τα φορητά µέσα της παραγρ της παρούσας Η µελέτη πυροπροστασίας υποβάλλεται προς έγκριση στην αρµόδια κατά τόπο Πυροσβεστική Αρχή, η οποία αφού διαπιστώσει, ύστερα από αυτοψία, ότι έχουν ληφθεί τα προβλεπόµενα από την εγκεκριµένη µελέτη µέτρα και µέσα πυροπροστασίας, χορηγεί πιστοποιητικά διάρκειας πέντε (5) ετών Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται στην Πυροσβεστική Αρχή για την έγκριση της µελέτης και τη χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, είναι αυτά που προβλέπονται από την Κ.Υ.Α. 3021/19/6/1986 (Β' 847) για τις βιοµηχανικές - βιοτεχνικές επιχειρήσεις και αποθήκες Σε κτίρια στα οποία λειτουργούν αποθήκες και είναι αποδεδειγµένα αδύνατη η πλήρης συµµόρφωση προς ορισµένους όρους των άρθρων 3 παραγρ και 3.2. και 4 παράγρ και 4.2. της παρούσας, η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να εγκρίνει αποκλίσεις από την εφαρµογή της εν λόγω ιάταξης ύστερα από απόφαση τριµελούς Επιτροπής αποτελούµενης από υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώµατος, στην οποία συµµετέχει ένας (1) τουλάχιστον Αξιωµατικός, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβλάπτεται ο βασικός σκοπός της πυροπροστασίας του κοινού, µε ανάλογη αύξηση των προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων και µέσων πυροπροστασίας. Η απόφαση της Επιτροπής κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο επιχειρηµατία µε αποδεικτικό επίδοσης Την απόφαση της Πυροσβεστικής Αρχής, δύναται να προσβάλει ο ενδιαφερόµενος, µε ένσταση του που υποβάλλεται εντός µηνός στην κατά τόπο αρµόδια Πυροσβεστική Αρχή. Η εν λόγω ένσταση εξετάζεται από ευτεροβάθµια Επιτροπή, συγκροτούµενη µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη, ύστερα από πρόταση της αρµόδιας Πυροσβεστικής Αρχής και αποτελείται από τον ιοικητή αυτής ως Πρόεδρο και δύο (2) ιπλωµατούχους Μηχανικούς που έχουν την ιδιότητα του ηµοσίου υπαλλήλου. Σε περίπτωση αδυναµίας συγκρότησης ευτεροβάθµιας Επιτροπής σε κάποια πόλη, ο κατά τόπο αρµόδιος ιοικητής διαβιβάζει την υποβληθείσα ένσταση µε τον σχετικό φάκελο στην έχουσα αυτή τη δυνατότητα πλησιέστερη Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώµατος. Στην περίπτωση αυτή η ευτεροβάθµια Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Νοµάρχη, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται η εν λόγο ένσταση, µετά από πρόταση του ιοικητή της Υπηρεσίας αυτής και απαρτίζεται από τον

11 ιοικητή της αρµόδιας πλέον Πυροσβεστικής Αρχής και δύο (2) ιπλωµατούχους Μηχανικούς που έχουν την ιδιότητα του ηµοσίου υπαλλήλου, οι οποίοι υπηρετούν σε Υπηρεσία που έδρευε στην περιοχή δικαιοδοσίας του Νοµάρχη αυτού. Στην αυτοψία που διενεργείται από τις παραπάνω Επιτροπές δικαιούται να παρίσταται ο ενδιαφερόµενος ή ο µελετητής. 'Αρθρο 10 Έλεγχος τήρησης των µέτρων πυροπροστασίας Ο έλεγχος για την τήρηση των µέτρων και µέσων πυροπροστασίας σε αποθήκες που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας ανήκει στην αρµοδιότητα των πυροσβεστικών οργάνων και οι ιδιοκτήτες ή εκµεταλλευτές των εν λόγω αποθηκών υποχρεούνται να τους διευκολύνουν ανά πάσα στιγµή Την ευθύνη συντήρησης και καλής λειτουργίας όλων των συστηµάτων και µέσων πυροπροστασίας έχει ο ιδιοκτήτης ή εκµεταλλευτής της αποθήκης. Για το σκοπό αυτό, επιβάλλεται τουλάχιστον µια φορά το χρόνο έλεγχος όλων των φορητών και µονίµων συστηµάτων πυροπροστασίας, από άτοµο που έχει τα απαραίτητα από τον νόµο προσόντα και θα ενηµερώνει ενυπόγραφα το τηρούµενο από την επιχείρηση σχετικό βιβλίο ελέγχου. Άρθρο 11 Κυρώσεις Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα Η Πυροσβεστική Αρχή, σε οποιαδήποτε περίπτωση που διαπιστώσει ύστερα από αυτοψία, ότι δεν τηρούνται τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα ιάταξη µέτρα, και µέσα πυροπροστασίας ανακαλεί το πιστοποιητικό και κοινοποιεί την απόφασή της αυτή στην αρµόδια Αρχή για την χορήγηση άδειας λειτουργίας. 'Αρθρο 12 Τελικές - Μεταβατικές ιατάξεις Οι ιδιοκτήτες ή εκµεταλλευτές των αποθηκών που ήδη λειτουργούν, υποχρεούνται εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, να υποβάλλουν µελέτη πυροπροστασίας στην οικεία Πυροσβεστική Αρχή για έγκριση Οι αποθήκες της προηγούµενης παραγράφου υποχρεούνται µέσα σε δύο (2) µήνες από την έγκριση της µελέτης να έχουν λάβει όλα τα προληπτικά µέτρα του άρθρου 5 καθώς και τα φορητά µέσα των άρθρων 6 και 7 οπότε στις περιπτώσεις: - Όπου δεν προβλέπονται από την µελέτη µόνιµα συστήµατα, χορηγείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας διάρκειας πέντε (5) ετών. - Αν προβλέπονται µόνιµα συστήµατα, δύναται να χορηγηθεί προσωρινό πιστοποιητικό διάρκειας µέχρι ένα (1) χρόνο για την εγκατάστασή τους και στην

12 συνέχεια χορηγείται οριστικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας διάρκειας πέντε (5) ετών Οµοίως αποθήκες που πρόκειται να λειτουργήσουν µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον υποχρεούνται στην εγκατάσταση µονίµων συστηµάτων πυροπροστασίας (υδροδοτικό πυρ/κό δίκτυο, αυτόµατη κατάσβεση, πυρανίχνευση κ.λ.π.) η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να χορηγεί προσωρινό πιστοποιητικό µέχρι ένα (1) χρόνο για την εγκατάστασή τους Αποθήκες στις οποίες έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας, σύµφωνα µε την 7600/700/1960 Εγκύκλιο ιαταγή Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος, υποχρεούντο δύο (2) µήνες πριν την λήξη του πιστοποιητικού να υποβάλλουν µελέτη σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας. Αν δεν καθορίζεται η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού αυτή θεωρείται ότι είναι πέντε (5) έτη Οι ιδιοκτήτες ή εκµεταλλευτές των αποθηκών που θα λάβουν πιστοποιητικό πυροπροστασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας, υποχρεούνται δύο (2) µήνες πριν από την λήξη ισχύος του, να ζητούν µε αίτησή τους από την Πυροσβεστική Αρχή ανανέωση του πιστοποιητικού. 'Αρθρο 13 Ισχύς εφαρµογής Η ισχύς της παρούσας ιάταξης αρχίζει από την δηµοσίευσή της στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 1996

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Συνηµµένο στην υπ' αριθ. 6/1996 Πυροσβεστική ιάταξη Μέθοδος υπολογισµού πυροθερµικού φορτίου Για τον υπολογισµό του πυροθερµικού φορτίου των αποθηκών παρέχονται ενδεικτικά τα παρακάτω στοιχεία: Η µέση πυκνότητα πυροθερµικού φορτίου των αποθηκών είναι το κριτήριο για την κατάταξή τους στις κατηγορίες Ζ1, Ζ2, Ζ3. Ο υπολογισµός του πυροθερµικού φορτίου µπορεί να γίνει από την παρακάτω σχέση: Β * Γ Α= ---- όπου: Α Β Γ = µέση πυκνότητα πυροθερµικού φορτίου = ποσό θερµότητας που απελευθερώνεται κατά την καύση ενός (1) χιλιόγραµµου (Κgr) υλικού, σε Mj/Kgr. = αποθηκευόµενη ποσότητα υλικού, σε Κgr = συνολική επιφάνεια της αποθήκης, σε m 2 ΣΗΜ. (1) :Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι τιµές ποσών θερµότητας που απελευθερώνονται ανά χιλιόγραµµο συνήθων υλικών. ΣΗΜ. (2) :Αν η αποθηκευόµενη ποσότητα των υλικών δεν είναι γνωστή, µπορεί να υπολογισθεί από τη σχέση: m = Ρ * V όπου: m =η συνολική ποσότητα υλικών σε Κgr Ρ =πυκνότητα υλικού σε Κgr/m 3 V =συνολικός όγκος των αποθηκευόµενων υλικών σε m 3 Ο όγκος (V) που καταλαµβάνουν τα υλικά, υπολογίζεται από το γινόµενο του εµβαδού επιφάνειας που χρησιµεύει για την αποθήκευση επί το ύψος αποθήκευσης. Η δε πυκνότητα (Ρ) κάθε υλικού πρέπει να αναφέρεται στη µελέτη και αποτελεί υποχρέωση του ενδιαφερόµενου επιχειρηµατία ή µελετητή.

14 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Σε αποθήκη βάµβακος συνολικής επιφάνειας 1000 τ.µ., η συνολική αποθηκευόµενη ποσότητα βάµβακος είναι 100 τόνοι. Η µέση πυκνότητα του πυροθερµικού φορτίου της αποθήκης, είναι: Υπολογισµός: Βάσει του παρακάτω Πίνακα, για το βαµβάκι έχουµε: Β=17,56 Μj/Κgr Συνεπώς: Β * Γ 17.56MJ/KGR * 100,000 KGR Α = Α = Α = 1756MJ/m 2 1,000m 2 ΠΙΝΑΚΑΣ 'Οπου φαίνονται τα ποσά θερµότητας που εκλύονται κατά την καύση ενός (1) (Κgr) υλικού σε ΜJoule. ΥΛΙΚΑ Αιθάνιο Αιθυλένιο Αιθυλοβενζόλιο Αιθυλική αλκοόλη Αιθυλοβρωµίδιο Αιθυλοχλωρίδιο Ακετόνη Ακετονιτρίλιο Ακετοφαινόνη Ακετυλένιο (ασετυλίνη) Ακρυλικά Αλλυλική Αλκοόλη Ανιλίνη Άνθρακας Αργίλιο Αργό Πετρέλαιο Άσφαλτος Βαµβακέλαιο Βαµβάκι Βενζίνη Βενζαλδεϋδη Βενζυλική αλκοόλη Βενζοϊκό οξύ Βενζόλιο Βουτιλική Αλκοόλη Βουτυρικό οξύ Βούτυρο Γαιάνθρακας ΜJουΙe/ Κgr

15 υναµίτιδα ιαιθυλαµίνη έρµα ιαιθυλική κετόνη ιαιθυλικός εστέρας ιαιθυλανιλίνη Ελαστικά Εξάνιο Επτάνιο Ελαιολιπαντικά Ζωικό µαλλί 22.1 Ζωικό λίπος Κυκλοεξανόλη Ισοπεντάνιο Κερί Κυτταρίνη Κωκ Κρεζόλη Καµφορά Λιγνίτης Λινέλαιο Λίπος Μεθάνιο Μεθυλική αλκοόλη Μαγνήσιο Μυρµηγκικό οξύ Ναφθαλίνη Νιτροβενζόλιο Νιτροµεθάνιο Νάτριο Οικιακά απορρίµµατα Οινόπνευµα Οκτάνιο Οξικό οξύ Ξυλόλιο Παραφίνη 46.4 Πετρέλαιο Diesel 41.4 Παραφινούχο κερί 6.7 Πίσσα 34.8 Πιπεριδίνη 40.6 Προπάνιο 50.0 Προπυλική αλκοόλη 33.0 Πυριδίνη 40.6 Πετρέλαιο φωτιστικό 43.5 Πολυαιθυλένιο 51.1 Πολυβινυλοχλωρίδιο 22.1 Πολυεστέρες 23.2 Πολυουρεθάνη 37.2 Παλµιτικό οξύ 39.1 Στάρι 16.7 Σκόνη φελλού 16.7 Σακχαρόζη 9.2

16 Τολουόλιο 42.5 Υφάσµατα Υδρογόνο Φελλός 34.7 Φουρφουραλδεϋδη 24.4 Φαινόλη 32.5 Φώσφορος 24.6 Χλωροφόρµιο 3.1 Χοιρινό λίπος 38.9 Ψευδάργυρος 5.3 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 1996 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συνηµµένο στην υπ' αριθ. 6/1996 Πυροσβεστική ιάταξη Αποθηκευµένα υλικά που εντάσσονται στην κατηγορία Ζο Τα υλικά και τα προϊόντα που εντάσσονται, στην παρούσα διάταξη, από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία Ζο των αποθηκών, θεωρούνται άκαυστα και είναι τα παρακάτω: - Παραγόµενα προϊόντα από πυρίµαχα και οξύµαχα υλικά. - Προϊόντα από γυαλί. - Έτοιµο σκυρόδεµα. - Τσιµέντο. - Σίδηρος για οικοδοµικές εργασίες. - Μάρµαρο. - Προϊόντα από αµίαντο. - Προϊόντα από γύψο. - Λειαντικά µέσα. - Σύρµατα, αλυσίδες, συρµατοπλέγµατα, κοχλίες, καρφοβελόνες, καρφίτσες. - Οπτικοί ύαλοι και σκελετοί οµατοϋαλίων. - Φωτογραφικά και οπτικά όργανα. - Ψευδοκοσµήµατα, ωρολόγια. - Πολύτιµα µέταλλα και λίθοι. Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 1996

17

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Που συντάχθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 6 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 150 τ. Β / 13-3-1996)

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 725/Β/19/8/97)

(Φ.Ε.Κ. 725/Β/19/8/97) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ' αριθ. 8/1997 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε εµπορικά καταστήµατα Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Φ.Ε.Κ. 725/Β/19/8/97) α. Του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 8γ ΤΗΣ 1.2/2.3.2007 (ΦΕΚ 276 Β )

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 8γ ΤΗΣ 1.2/2.3.2007 (ΦΕΚ 276 Β ) Σελίδα 1 από 17 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 8γ ΤΗΣ 1.2/2.3.2007 (ΦΕΚ 276 Β ) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα και κατάργηση των υπ αριθμ. 1/1978, 8/1997, 8α/2002 και 8β/2004 Πυροσβεστικών Διατάξεων.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Τηλ. (01) 7215852 / 7239786 Αρ. FAX (01) 7239786

Αρ.Τηλ. (01) 7215852 / 7239786 Αρ. FAX (01) 7239786 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ιεύθυνση Ι Προληπτικής Πυροπροστασίας. Tµήµα 1ο Πυρ/κών κανονισµών κ /ξεων Ταχ. /νση Μουρούζη 4 Ταχ. Κωδ. 101 72 Αθήνα Αρ.Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κωδικοποίηση ερμηνευτικών - διευκρινιστικών Διαταγών επί εφαρμογής του Π.Δ. 71/88.

ΘΕΜΑ : Κωδικοποίηση ερμηνευτικών - διευκρινιστικών Διαταγών επί εφαρμογής του Π.Δ. 71/88. Σελίδα 1 από 36 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Αθήνα, 12 /10/1998 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. 39112 Φ.701.2 Διεύθυνση Ι Προληπτικής Πυροπροστασίας Τμήμα 1ο Πυρ/κών κανονισμών κ Δ/ξεων ΘΕΜΑ : Κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506)

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αυγούστου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α' ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση Κτιρίου ιεύθυνση ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΕΣ ΑΝΟΝΥΜΟΣ Ο ΟΣ Ιδιοκτήτης ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.: 16085/Φ.700.1/09 ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 770Β Αριθμ. οικ. 16085 Φ.700.1/09 (ΦΕΚ 770 Β/28-4-2009) : Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), σε συνεργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Αρχιτεκτονικά : Στατικά Ηλεκτροµηχανολογικά: Μ.ΦΑÏ Α Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6 [Όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )]

Άρθρο 6 [Όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Άρθρο 6 [Όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Ξενοδοχεία 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις, που αναφέρονται στις προδιαγραφές του

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ2Ι-7ΦΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΟΝ2Ι-7ΦΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Α ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Περί εφαρµοστέων µέτρων πυροπροστασίας Bιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων. (ΦΕΚ 283/Β/30-3-78) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περί εφαρµοστέων µέτρων πυροπροστασίας Bιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων. (ΦΕΚ 283/Β/30-3-78) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 7484/8/78 Περί εφαρµοστέων µέτρων πυροπροστασίας Bιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων. (ΦΕΚ 83/Β/30-3-78) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες

ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑ ΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας Tµήµα 1ο Πυρ/κών Κανονισµών & ιατάξεων Ταχ. /νση Μουρούζη

Διαβάστε περισσότερα

& . 3021/19/6 ( 847 /4-12-1986) .1590/1986 ( 75/11-6-86) , , . 5905/.15/839/1995 ( 611/ /12-7-1995)}

& . 3021/19/6 ( 847 /4-12-1986) .1590/1986 (  75/11-6-86) ,        , . 5905/.15/839/1995 ( 611/ /12-7-1995)} ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Αριθ. 3021/19/6 (ΦΕΚ 847 τ. Β /4-12-1986) Περιορισµός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις κείµενες διατάξεις για την διεκπεραίωση υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομοθεσία πυρασφαλείας στα πρατήρια υγρών καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Εισηγητής: Διονύσιος Κουτσούκος Υπεύθυνος Τμήματος Επιστημονικής Έρευνας & Μεθοδολογίας Δ/νσης Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 10/2002

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 10/2002 Σελίδα 1 από 14 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 10/2002 «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής» α. Του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 «Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση της νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Τουριστικών Καταλυμάτων

Μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση της νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Τουριστικών Καταλυμάτων Υπέρτλος: Τίτλος: Μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση της νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Τουριστικών Καταλυμάτων Επιμέλεια: Δημήτρης Χαμεζόπουλος Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε µια επιχείρηση από την Αδειοδοτούσα Αρχή, απαιτείται να χορηγηθεί πιστοποιητικό ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σύνταξη µελέτης πυροπροστασίας απαιτείται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στις ακόλουθες γενικές περιπτώσεις: Α. Κατά την έκδοση οικοδοµικής άδειας Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000 ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α 32)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α 32) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α 32) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας Καύση είναι η χημική ένωση του οξυγόνου με μεγάλη ποικιλία στοιχείων και ενώσεων, η οποία συνοδεύεται με έκλυση θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Πυρηνελαιουργείο AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Π.Υ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Φ.15 / οικ. 1589 / 104

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 21/1/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ O κίνδυνος πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν Ω Σ Η Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν Ω Σ Η Σ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΑΓΩΝΙ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : [ ] Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν Ω Σ Η Σ Που συντάχθηκε σύμφωνα με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το χειμώνα. Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει. και όχι να μας κάψει

Αυτό το χειμώνα. Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει. και όχι να μας κάψει Αυτό το χειμώνα Δεκέμβρης 2013 Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει και όχι να μας κάψει Συμβουλές για τη χρήση των εναλλακτικών πηγών θέρμανσης, αυτό το δύσκολο χειμώνα Τα τελευταία χρόνια, στην

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ/τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασία κτιρίων» (Α 32, διόρθωση Α 59) όπως ισχύει». (ΦΕΚ 647/Β/30-8-93)

Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ/τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασία κτιρίων» (Α 32, διόρθωση Α 59) όπως ισχύει». (ΦΕΚ 647/Β/30-8-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 81813/5428/93 Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ/τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασία κτιρίων» (Α 32, διόρθωση Α 59) όπως ισχύει». (ΦΕΚ 647/Β/30-8-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Π.Δ. 71 / 1988. εισαγωγικά

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Π.Δ. 71 / 1988. εισαγωγικά εισαγωγικά Συνοπτική παρουσίαση κυριότερων σημείων των Γενικών Διατάξεων του ΠΔ 71/1988 και των Ειδικών Διατάξεων για κατοικίες και καταστήματα > 45 min Συζήτηση > 15 min Παρασκευή Παπασωτηρίου, αρχιτέκτονας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εύη Γεωργιάδου, Χηµικός Μηχανικός Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Σε κάθε εργασιακό χώρο υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς ή/και έκρηξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ;

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ; ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ; Καινοτομία ή Υποχρέωση; Ευστράτιος Αναστασόπουλος Αξιωματικός Εκπαιδευτής Π.Σ. Καθηγητής Κολλεγίων Νομοθετικό Πλαίσιο Η εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 31856/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης»

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Π.Δ. 71 / 1988. εισαγωγικά

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Π.Δ. 71 / 1988. εισαγωγικά εισαγωγικά Συνοπτική παρουσίαση κυριότερων σημείων των Γενικών Διατάξεων του ΠΔ 71/1988 και των Ειδικών Διατάξεων για κατοικίες, καταστήματα, γραφεία και ξενοδοχεία > 50 min Συζήτηση > 10 min Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκαια : 24/2/204 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ.406 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων

Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ-32 Α') : Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων (Με το Π.Δ. 531/89 (ΦΕΚ-223 Α') ορίστηκε ότι οι διατάξεις του άνω Π.Δ. 71/88 δεν έχουν εφαρμογή σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης Νοέµβριος 2003 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 276 2 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση απόφασης έναρξης λειτουργίας του Κέ ντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - πρόληψη και ελαχιστοποίηση κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς - περιορισμό της έντασης και των δυνατοτήτων μετάδοσής της - ύπαρξη δρόμων διαφυγής - περιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Δ. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τ.Ε.Ε. «Ασφάλεια σε χώρους γραφείων και συνάθροισης κοινού σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων»

ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τ.Ε.Ε. «Ασφάλεια σε χώρους γραφείων και συνάθροισης κοινού σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων» ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τ.Ε.Ε. «Ασφάλεια σε χώρους γραφείων και συνάθροισης κοινού σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ανάθεση από.ε. ΤΕΕ 1.2 Αντικείµενο προς διερεύνηση 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθ. 5905/Φ15/839 της 30.6/12.7/1995 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις βιοµηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

---------------- ------------------------------ -----------------------

---------------- ------------------------------ ----------------------- ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 611 12 Ιουλίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Aριθ. 5905/Φ15/839 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις βιοµηχανικές - βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500095 FAX : 210 3251014 E mail : mtpy@mtpy.

Ταχ. /νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500095 FAX : 210 3251014 E mail : mtpy@mtpy. 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 19-10- 2010 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αριθ.Πρωτ 27233 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα Πρόλογος 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 1. Χηµικές ουσίες 14 1.1 Γενικά 14 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 14 2. Μορφή και τύπος των χηµικών ουσιών στο εργασιακό περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή, συντάχθηκε από: για την εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης δημιουργίας εκρηκτικών μιγμάτων στην επιχείρηση:. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΞ7Ι-Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ : 4ΙΞ7Ι-Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25 ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ» Παρακαλώ να δοθεί προσφορά για τις κάτωθι εργασίες αναλυτικά για κάθε δομή και συνολικά με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ» Παρακαλώ να δοθεί προσφορά για τις κάτωθι εργασίες αναλυτικά για κάθε δομή και συνολικά με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» ( Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 6, Ιωάννινα Πληροφορίες: Κέγκου Ελένη,

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι χρήσης, Εγκατάστασης και Ελέγχου Συστημάτων Φωτισμού Ασφαλείας και Πυρανίχνευσης www.olympia-electronics.gr

Τρόποι χρήσης, Εγκατάστασης και Ελέγχου Συστημάτων Φωτισμού Ασφαλείας και Πυρανίχνευσης www.olympia-electronics.gr Τρόποι χρήσης, Εγκατάστασης και Ελέγχου Συστημάτων Φωτισμού Ασφαλείας και Πυρανίχνευσης Σκοπός του φωτισμού ασφαλείας. Είναι μόνο για διαφυγή ή και για φωτισμό έκτακτης ανάγκης. Στην περίπτωση της διαφυγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ54:1998 ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΘΝΙΚΟ) ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ : ΕΛΟΤ.ΕΝ54- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ54:1998 ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΘΝΙΚΟ) ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ : ΕΛΟΤ.ΕΝ54- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ54:1998 ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΘΝΙΚΟ) ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ : ΕΛΟΤ.ΕΝ54- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΕ ΙΑΜΟΥ BS5839 Pt1: 1988 Design,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦ. 5905/Φ15/839 ΤΗΣ 30.6/12.7.1995 (ΦΕΚ 611 Β )

ΑΠΟΦ. 5905/Φ15/839 ΤΗΣ 30.6/12.7.1995 (ΦΕΚ 611 Β ) Page 1 of 47 ΑΠΟΦ. 5905/Φ15/839 ΤΗΣ 30.6/12.7.1995 (ΦΕΚ 611 Β ) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΠΔ 305/96 ΑΡΘ.3 ΠΑΡ 3,7,8,9,10,11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Επιπυραγός Νικόλαος Γρ. Σακκαλής ιπλ. Χηµικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος Α Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα:

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 1. Πρόλογος Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: 1. ΕΝ 1838 : 1999 : Εφαρµογές Φωτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 7755/160/88 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις Βιοµηχανικές-Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών. (ΦΕΚ 241/Β/22-4-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti.

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti. Η χρήση Σχηµάτων και Χρωµάτων στην Σήµανση Ασφαλείας Γεωµετρικό Σχήµα Σηµασία ή Σκοπός Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Απαγορευτικό σήµα Αποφύγετε επικίνδυνες πράξεις Προειδοποιητικό σήµα Προσοχή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988). (ΦΕΚ 168/Α/12-8-88)

Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988). (ΦΕΚ 168/Α/12-8-88) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: ΑΡΙΘ. 374/88 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988). (ΦΕΚ 168/Α/12-8-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ)

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) Καθορισµός Θέσης Ηλεκτροβάνας σε σχέση µε την εσωτερική εγκατάσταση αερίου όπου υπάρχει λεβητοστάσιο. 1 Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ. 32 200, Θήβα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ Εργοδότης : ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τοποθεσία : Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Οδός Τηλεμάχου αρ. 39 & Ναπολέοντος αρ. 34 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Υπ αριθ. 9/2000 (ΦΕΚ Β 1459/30-11-2000) Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 3 Δασοπονία και εκμετάλλευση δασών 31 Δασοπονία 32 Εκμετάλλευση δασών 4 Θήρα 41 Θήρα 5 Αλιεία 51 Αλιεία 16 Αλυκές 160 Αλυκές 20

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΠΜ ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, ΑΜ ΖΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΗΜ ΚΑΛΑΜΙΤΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ, ΑΜ ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΘΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-05-06-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 05 Πυρόσβεση 06 Φορητοί Πυροσβεστήρες 01 Ξηράς Κόνεως & ιοξειδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα