ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση Β Μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους Στην Λάρισα σήμερα την 17 Ιουνίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράπκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 10) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 11) Καλογιάννης Απόστολος, 12) Καφφές Θεόδωρος, 13) Κέλλας Χρήστος, 14) Κοτάκου Μαρία, 15) Κρίκης Πέτρος, 16) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 17) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 18) Λέτσιος Ιωάννης, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Μαμάκος Αθανάσιος, 21) Μάντζαρη Δέσποινα, 22) Μητσιός Αθανάσιος, 23) Μίχος Χρήστος, 24) Μπανιός Μάρκος, 25) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 26) Μπεκύρης Μιχαήλ, 27) Ντάβαρη Ευαγγελία, 28) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 29) Οικονόμου Ιωάννης, 30) Ούντρια Ευαγγελή, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Πρασσάς Αναστάσιος, 33) Σαμουρέλης Κων/νος, 34) Σάπκας Ιωάννης, 35) Σούλτης Γεώργιος, 36) Τερζούδης Χρήστος, 37) Τσακίρης Μιχαήλ και 38) Τσιαούσης Κων/νος. και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1) Καραμπάτσας Κων/νος, 2) Κλεισιάρης Βασίλειος, 3) Λαμπρούλης Γεώργιος, 4) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 5) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 6) Σουλούκου Ασπασία και 7) Φακής Γεώργιος. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 38, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 50

2 Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ.κ. Μητσιός Αθανάσιος & Μπατζηλιώτης Βασίλειος. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την Επικαιροποίηση Β Μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 και συμπληρώθηκε με την παράγρ. 4 α του άρθρου 43 του Ν. 3979/ To ΠΔ 185 ΦΕΚ 221 Α/2007 και 89 ΦΕΚ 213 Α/ Το με αριθμ. 2/2013 Πρακτικό της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων. 4. Την με αριθμ. πρωτ. 805/2011 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά «Έγκριση σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λαρισαίων Επιχειρησιακός Οικονομικός Σχεδιασμός και Δείκτες παρακολούθησης». 5. Την με αριθμ. πρωτ. 10/2013 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά «Έγκριση προσχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους 2013». 6. Την με αριθμ.πρωτ. 11/2013 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά «Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους 2013». 7. Την από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, η οποία έχει ως εξής: Σύμφωνα με την υπ αριθμ 2/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής εισάγεται για επικαιροποίηση το Β Μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λαρισαίων το οποίο είχε ψηφισθεί με την υπ αριθμ. 805/2011 απόφαση του Δ.Σ. Η επικαιροποίηση προκύπτει μετά από την σύνταξη του προϋπολογισμού του έτους 2013 καθώς και του Ετήσιου προγράμματος 2013 και τις σχετικές εισηγήσεις των Διευθύνσεων του Δήμου. Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα του Δήμου συμπεριλαμβάνονται στην επικαιροποίηση οι αλλαγές που αποτυπώνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης τους για το έτος 2013 το οποίο είχε καταρτισθεί από τον πρόεδρο και εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο αυτών. Ακολουθούν οι επικαιροποιημένοι Πίνακες του Β Μέρους, οι οποίοι επισυνάπτονται παρακάτω και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 8. Την διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ Σούλτη Γεώργιου, Σάπκα Ιωάννη, Αδαμόπουλου Αθανάσιου, Αλεξούλη Ιωάννη, Αράπκουλε Δέσποινας, Καφφέ Θεόδωρου, Κυριτσάκα Βαίου του Θωμά, Λέτσιου Ιωάννη, Τσιαούση Κων/νου, Καλογιάννη Απόστολου, Ούντρια Ευαγγελής και Κρίκη Πέτρου ΑΠΟΦΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την επικαιροποίηση Β Μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 2 από 50

3 Πίνακας 1 Δράσεις ανά Άξονας: 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο: 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΡΙΝΟ Γενικός Στόχος Δράση Αρμόδια Υπηρεσία ΠΡΟΣΤΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΝΑΠΛΕΙΣ ΠΕΡΙΤΙΚΟΥ ΠΡΙΝΟΥ Πρασίνου ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Πρασίνου ΕΠΕΚΤΗ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ Πρασίνου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΙΚΟΥ ΠΡΙΝΟΥ Πρασίνου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ ΑΝΑΠΛΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΙΝΟΥ Καθαριότητας Περιβάλοντος ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΡΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Διάφορες Υπηρεσίες Καθαριότητας Περιβάλοντος ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΕΩΝ Διάφορες Υπηρεσίες ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ Πρασίνου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Πρασίνου ΠΡΟΒΟΛΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΚΑΙ ΗΠΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙ Διάφορες Υπηρεσίες ΠΡΟΣΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΡΥΠΩΝ Πρασίνου Πρασίνου Καθαριότητας Περιβάλοντος ΠΕΡΙΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Γ.Π.Σ. Άξονας: 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο: 1.2 ΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Γενικός Στόχος Δράση Αρμόδια Υπηρεσία ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΆΜΒΛΥΝΣΗ ΟΧΛΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΣΕ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΩΝ ΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Πολεοδομίας Σελίδα 3 από 50

4 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΝΟΙΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Πολεοδομίας ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ Κ.Χ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΡΤΙΚΩΝ ΚΤΕΛ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Πολεοδομίας Διάφορες Υπηρεσίες ΠΑΡΕΜΒΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΠΕΚΤΗ ΑΝΑΠΛΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ Πολεοδομίας ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΠΣ - ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΕΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΕ13 (ΑΓ ΘΩΜ) ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ Πολεοδομίας ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΠΣ - ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΕΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ -ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕ19 Πολεοδομίας ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΠΣ - ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΕΩΝ ΠΟΛΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ -ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΦΑΡΜΟΓΗΣ Πολεοδομίας ΕΠΕΚΤΗ ΠΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΠΣ - ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΕΩΝ ΠΟΛΗΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Πολεοδομίας ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖ ΓΗΣ ΔΡΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Άξονας: 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο: 1.3 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ / ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ / ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ / ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ Πολεοδομίας Πολεοδομίας Πολεοδομίας Πολεοδομίας Γενικός Στόχος Δράση Αρμόδια Υπηρεσία ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ Σ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ: ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ι.Χ. Σελίδα 4 από 50

5 1.3.2 ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΔΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΟΔΙΚΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΗΣ ΑΜΕΑ ΕΠΕΚΤΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΕΠΕΚΤΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Άξονας: 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο: 1.4 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗ Σελίδα 5 από ΔΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΙ ΜΕ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Πρασίνου ΜΕΛΕΤΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ΜΕΛΕΤΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO & ΝΕΟ ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΕΥΑΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΛ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης

6 Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ) ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ Άξονας: 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο: 1.5 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΚΛΠ)) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Σ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΥΤΑ (ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΝΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Φ.Ο.Δ.Σ.Α.) ΚΑΤΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΤΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Υ ΑΠΟΚΑΤΤΗ ΧΑΔΑ Ν. ΛΑΡΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Φ.Ο.Δ.Σ.Α ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ.Α. Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Καθαριότητας Περιβάλοντος Καθαριότητας Περιβάλοντος Καθαριότητας Περιβάλοντος Καθαριότητας Περιβάλοντος Καθαριότητας Περιβάλοντος Καθαριότητας Περιβάλοντος Καθαριότητας Περιβάλοντος ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΣΑΡΩΘΡΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑ) ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΕΝΠΟΙΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Καθαριότητας Περιβάλοντος Καθαριότητας Περιβάλοντος Καθαριότητας Περιβάλοντος Καθαριότητας Περιβάλοντος Σελίδα 6 από 50

7 ΕΠΕΚΤΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Πρασίνου ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ Καθαριότητας Περιβάλοντος ΑΞΙΟΙΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΧΥΤΑ Καθαριότητας Περιβάλοντος ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΚΕΥΗΣ ΜΟΝΑΔ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΥ Καθαριότητας Περιβάλοντος Άξονας: 2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΕΙ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Μέτρο: 2.1 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΧΑΡΑΥΓΗ, ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΤΕΡΨΙΘΕΑ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Π.Ν.Γ.Λ. Κοινωνικών Δράσεων Κοινωνικών Δράσεων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. ΚΑΙ ΤΩΝ "ΣΤΕΚΙΩΝ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Κοινωνικών Δράσεων ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Κ.Α.Π.Η. (ΑΒΕΡΩΦ, ΚΟΥΛΟΥΡΙ, ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΔΗΚΕΛ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙ ΥΓΕΙ Πρόνοιας ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΜΕΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Δ.Λ. ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΗ ΤΩΝ ΔΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΞΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΙΜΟΤΗΤ ΑΜΕΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔ Κοινωνικών Δράσεων Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΔΗΚΕΛ) Κοινωνικών Δράσεων Κοινωνικών Δράσεων ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΗ ΤΩΝ ΔΡΕΩΝ ΤΗΣ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΔΗΚΕΛ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ Πρόνοιας Σελίδα 7 από 50

8 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Πρόνοιας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κοινωνικών Δράσεων Άξονας: 2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΕΙ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Μέτρο: 2.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΟΣΩΝ ΒΙΩΝΟΥΝ Ή ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ Η ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ROM ΚΑΙ ΤΩΝ Κοινωνικών Δράσεων Κοινωνικών Δράσεων Κοινωνικών Δράσεων Κοινωνικών Δράσεων ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Άξονας: 2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΕΙ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Μέτρο: 2.3 ΠΑΙΔΕΙΑ - ΝΕΟΛΑΙΑ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ / ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΞΦΑΛΙΣΗ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ, ΣΩΣΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΑ- ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΠ Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Επιστημών (ΔΟΠΑΕΛ) Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΔΗΚΕΛ) ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΡΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ) - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΝ Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Άξονας: 2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΕΙ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Μέτρο: 2.4 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΞΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ, ΣΩΣΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΤΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΤΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΤΕΩΝ Σελίδα 8 από 50 Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Επιστημών

9 (ΔΟΠΑΕΛ) ΕΞΦΑΛΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΤΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕ ΠΟΛΙΤΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙ Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Επιστημών (ΔΟΠΑΕΛ) Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Επιστημών (ΔΟΠΑΕΛ) Άξονας: 2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΕΙ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Μέτρο: 2.5 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΕΞΦΑΛΙΣΗ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ, ΣΩΣΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΡΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΣΧΕΔΙΜΟΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΡΕΩΝ Δ.Ο.Π.Α.Ε.Λ. - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΛΕΣΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ "ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΠΕΘΕ ΛΑΡΙΣ "ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ" ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ ΚΑΤΚΕΥΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Επιστημών (ΔΟΠΑΕΛ) Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Επιστημών (ΔΟΠΑΕΛ) Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗΠΕΘΕ) "Θεσσαλικό Θέατρο" ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΡΙΣ "ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΡΓΤΗΡΙΟΥ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Δημοτική Πινακοθήκη "Μουσείο Γ.Ι.Κατσίγρα" Δημοτική Πινακοθήκη "Μουσείο Γ.Ι.Κατσίγρα" Σελίδα 9 από 50

10 2.5.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΕΙΣ ΔΟΠΑΕΛ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΤΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Δ.Ω.Λ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Ω.Λ. (ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ, ΡΕΣΙΤΑΛ, ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ) - ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Επιστημών (ΔΟΠΑΕΛ) Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗΠΕΘΕ) "Θεσσαλικό Θέατρο" Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Επιστημών (ΔΟΠΑΕΛ) Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Επιστημών (ΔΟΠΑΕΛ) Δημοτικό Ωδείο (Δ.Ω.Λ.) Δημοτικό Ωδείο (Δ.Ω.Λ.) ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΡΙΣ "ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ" Δημοτικό Ωδείο (Δ.Ω.Λ.) ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ Σ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΗΣ ΚΑΛΛΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗΠΕΘΕ) "Θεσσαλικό Θέατρο" Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗΠΕΘΕ) "Θεσσαλικό Θέατρο" Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗΠΕΘΕ) "Θεσσαλικό Θέατρο" ΠΡΟΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ, ΠΡΟΣΤΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ - ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΛΟΦΟΣ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΑΝΤΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙ ΠΥΡΙΤΙΔΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Σελίδα 10 από 50

11 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣ Διάφορες Υπηρεσίες Άξονας: 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΧΟΛΗΣΗΣ Μέτρο: 3.1 ΑΠΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΧΟΛΗΣΗ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΙΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΛΑΕΚ Άξονας: 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΧΟΛΗΣΗΣ Μέτρο: 3.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Κοινωνικών Δράσεων Κοινωνικών Δράσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙ (ΜΕΖΟΥΡΛΟ) ΚΑΤΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΖΟΥΡΛΟ Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡ Τοπικής Αγροτικής Οικονομίας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΑ ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τοπικής Αγροτικής Οικονομίας ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΤΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άξονας: 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΧΟΛΗΣΗΣ Μέτρο: 3.3 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Τοπικής Αγροτικής Οικονομίας Διάφορες Υπηρεσίες ΠΡΟΕΤΟΙΜΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΗΣ Διάφορες Υπηρεσίες ΜΕΖΟΥΡΛΟ:ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙ Άξονας: 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΧΟΛΗΣΗΣ Μέτρο: 3.4 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ WiFi, WiMax, Gis, Portal κ.α. Άξονας: 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ / ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Μέτρο: 4.1 ΔΙΑΔΙΚΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Σελίδα 11 από 50

12 4.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΑΙΡΕΤΩΝ Διάφορες Υπηρεσίες ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤ (Ν. 3230/04) Άξονας: 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ / ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Μέτρο: 4.2 ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΙΩΝ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΠΕΚΤΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.) ΔΡΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Άξονας: 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ / ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Μέτρο: 4.3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Καθαριότητας Περιβάλοντος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Διάφορες Υπηρεσίες Διάφορες Υπηρεσίες ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΑΠΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Διάφορες Υπηρεσίες Διάφορες Υπηρεσίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Ε.Π. "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ" ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (ΙΣΤΟΣΕΛΙΔ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Άξονας: 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ / ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Μέτρο: 4.4 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΝΟΜΙΚΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Σελίδα 12 από 50 Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Διάφορες Υπηρεσίες ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ Διάφορες Υπηρεσίες

13 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΤΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΛΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΙ) Άξονας: 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ / ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Μέτρο: 4.5 ΠΡΟΣΤΙΑ ΚΑΙ ΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΑΙΤΙΑ (ΣΕΙΣΜΟΙ, ΠΛΗΜΜΗΡΕΣ, ΦΩΤΙΕΣ ΚΛΠ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Διάφορες Υπηρεσίες Διάφορες Υπηρεσίες Διάφορες Υπηρεσίες Πρόνοιας ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΙ Πρασίνου Άξονας: 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ / ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Μέτρο: 4.6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ, ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΕΩΝ Διάφορες Υπηρεσίες ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Η ΤΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Διοικητικού Τοπικής Αγροτικής Οικονομίας Πίνακας 2 Κατανομή προϋπολογισμού στα έτη 2013,2014 ανά δράση Άξονας: 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο: 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΡΙΝΟ Σελίδα 13 από 50

14 Στόχος: ΠΡΟΣΤΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕ ΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕ ΙΑ ΑΝΑΠΛΕΙΣ ΠΕΡΙΤΙΚΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΕΠΕΚΤΗ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΙΚΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΑΝΑΠΛΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Στόχος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΙΝΟΥ Στόχος: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΠΡΟΜΗΘ ΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘ ΕΙΑ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙ Α ΠΡΟΜΗΘ ΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘ ΕΙΑ ΔΡΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΡΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΕΩΝ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΠΡΙΝΟΥ , ,00 ΠΡΙΝΟΥ , ,00 ΠΡΙΝΟΥ ,00 ΠΡΙΝΟΥ , ,00 0,50 0, , , , , , ,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΣ , , , ,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8.001,00 1,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΣ 2.101, ,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 ΠΡΙΝΟΥ ΠΡΙΝΟΥ , ,00 Σελίδα 14 από 50

15 Στόχος: ΠΡΟΒΟΛΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΚΑΙ ΗΠΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙ Α ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙ ΠΡΟΣΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΡΥΠΩΝ Στόχος: ΠΕΡΙΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Γ.Π.Σ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙ Α ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝΟΥ ΠΡΙΝΟΥ , ,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΣ ,00 Άξονας: 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο: 1.2 ΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Στόχος: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙ Α ΆΜΒΛΥΝΣΗ ΟΧΛΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΣΕ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΩΝ ΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΝΟΙΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ,00 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙ , , ,00 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙ , , , ,00 Σελίδα 15 από 50

16 ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ Κ.Χ. ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΡΤΙΚΩΝ ΚΤΕΛ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙ , ,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Στόχος: ΠΑΡΕΜΒΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΠΕΚΤΗ ΑΝΑΠΛΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ Στόχος: ΕΠΕΚΤΗ ΠΟΛΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ,00 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙ 6.000, , ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΠΣ - ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΕΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΕ13 (ΑΓ ΘΩΜ) ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΠΣ - ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΕΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕ19 ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΠΣ - ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΕΩΝ ΠΟΛΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ -ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΦΑΡΜΟΓΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΠΣ - ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΕΩΝ ΠΟΛΗΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖ ΓΗΣ ΔΡΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙ ,63 0, ,00 0, ,00 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙ , ,00 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙ Σελίδα 16 από 50

17 Άξονας: 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο: 1.3 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ / ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ / ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ / ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ Στόχος: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ: ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ Σ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ι.Χ. ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ Στόχος: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Στόχος: ΟΔΟΠΟΙΙΑ , , , ,00 100, ,00 1, , ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΔΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ , , , ,00 Σελίδα 17 από 50

18 ΟΔΙΚΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΚΑΤΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΗΣ ΑΜΕΑ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΕΠΕΚΤΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΕΠΕΚΤΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ 1, , , ,00 1, , , , ,00 Άξονας: 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο: 1.4 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στόχος: ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΙ ΜΕ Δ.Ε.Υ.Α.Λ ΜΕΛΕΤΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO & ΝΕΟ ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΠΡΙΝΟΥ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) , ,00 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ,00 0,00 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) , ,00 Σελίδα 18 από 50

19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΕΥΑΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΛ Στόχος: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ,00 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) , , , ,00 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) , ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ) ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ , , ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ Ω , ,00 Στόχος: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ Στόχος: ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ , ,00 1,00 1, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΣΧΕΔΙΜΟΥ ,00 Άξονας: 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο: 1.5 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σελίδα 19 από 50

20 Στόχος: ΓΕΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΚΛΠ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Σ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΥΤΑ (ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΝΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Φ.Ο.Δ.Σ.Α.) ΚΑΤΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΤΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Υ ΑΠΟΚΑΤΤΗ ΧΑΔΑ Ν. ΛΑΡΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Φ.Ο.Δ.Σ.Α ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΣΑΡΩΘΡΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑ) ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΕΝΠΟΙΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΣ , ,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΣ 1, ,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΣ ,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΣ , ,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΣ , ,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΣ ,00 13,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΣ , ,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΣ ,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ,00 Σελίδα 20 από 50

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 16 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 16 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΛΞ-ΒΗΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 16 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α3ΗΩΛΞ-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.371 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.371 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.371 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 128 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 128 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Tr+-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 128 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 79 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 79 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 79 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 1 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 3 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 237 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 237 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 237 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 135 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 135 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 135 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 331 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 331 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 331 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 129 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 129 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 129 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 9/2014 απόφαση Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 288 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 288 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 288 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 345 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 345 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: Β4ΩΛΞ-ΤΛ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 45 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/0 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 351 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 351 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 351 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 8 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 9 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 102 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 102 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 102 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 220 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 220 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 220 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 563 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 563 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45ΒΔΩΛΞ-ΤΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 563 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β441ΩΛΞ-ΖΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 78 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 234 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 234 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 234 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΞ-236 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:. Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 715 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 715 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45ΨΞΩΛΞ-0ΞΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 715 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 627 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 627 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 627 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 4 η Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 355 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 45/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 355 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 45/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 355 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 45/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 14 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 10 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 10 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 10 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α89ΩΛΞ-2ΥΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 662 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 662 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45ΨΞΩΛΞ-Β4Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 662 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 584 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 29/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 584 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 29/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 584 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 29/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΞ-4Β6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 175 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΛΞ-49Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 677 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 677 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 677 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 599 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 599 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 599 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 18 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 378 ΘΕΜΑ: 8 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Χριστουγεννιάτικες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 28-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 28-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 28-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 642 ΘΕΜΑ: 17 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 376 ΘΕΜΑ: 9 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 424 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 424 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 424 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 18 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 427 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 21/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 427 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 21/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 427 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 21/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εκμίσθωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΛΞ-ΚΜΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Αναβάθμιση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΧ4ΩΛΞ-ΜΟ5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 7 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1. Δραστηριότητες Τεχνικών, Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών... 177

ΑΞΟΝΑΣ 1. Δραστηριότητες Τεχνικών, Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών... 177 ΜΕΡΟΣ ΙΙ...174 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ... 174 Ενότητα 6...175 6.1 Πίνακας συνοπτικής περιγραφής του αντικειμένου του Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 406 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 406 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 406 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 205 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 205 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 205 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Διοργάνωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 3 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 52 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 52 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 52 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση Κοινωφελών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΛΞ-7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 340 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 409 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 409 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: Β4ΤΝΩΛΞ-77Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 409 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 232 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 232 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 232 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επανέγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 670 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 670 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 670 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:. Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 20 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 20 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 20 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση παύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 124 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 124 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 124 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 21 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 21 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 21 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 718 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 718 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 718 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 70/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 768 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 768 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 768 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 492 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 60/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 492 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 60/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 492 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 60/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 2 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΠΩΛΞ-2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 572 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 572 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45ΟΗΩΛΞ-ΘΓ6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 572 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 66 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 66 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 66 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 397 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 397 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 397 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 17 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 0 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/05 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 805 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 805 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΓΩΛΞ-ΣΛΚ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 805 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 216 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 216 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 216 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Απογραφή περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 678 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 678 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 678 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΛΞ-3Ω1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 347 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 347 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 347 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΩΛΞ-Ξ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 692 ΘΕΜΑ: 19 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 6-2-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 6-2-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 6-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 6 ΘΕΜΑ: Δημιουργία μιας (1) θέσης φορτοεκφόρτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 264 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 264 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.15 12:51:33 EEST Reason: Location: Athens ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 388 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 388 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 388 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 15/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 230 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 230 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 230 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα