ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους Στη Λάρισα σήμερα ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα μ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 4763/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαμάκου Αθανασίου, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.311/ απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Μαμάκος ως Πρόεδρος, 2) Καφφές Θεόδωρος, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Λέτσιος Κλεάνθης, 5) Μπανιός Μάρκος, 6) Ντάβαρη Ευαγγελία και 7) Αράπκουλε Δέσποινα. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους 2014 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν.3852/ Την με αριθμ. πρωτ. 6768/ εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την 1 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2014 του Δήμου, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση. 3. Τη διαφωνία των δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Καφφέ Θεόδωρου και Δέσποινας Αράπκουλε. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Εγκρίνει την 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 και την επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους 2014, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον πίνακα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 2. Υποβάλλει τα παραπάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Σελίδα 1 από 27

2 Α' ΕΣΟΔΑ 1. ΑΥΞΗΣΗ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ 1η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ( ) , ,52 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) , ,11 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) 4.366, ,89 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) , ,36 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) , ,89 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ( ) ,81 0,00 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) , ,52 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) , ,19 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ EUROBANK ( ) , ,61 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) 164,41 0,00 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) 65,44 0,00 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) 8,51 0,00 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) 27,78 0,00 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ,61 0,00 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( , ΑΚΙΝΗΤΑ) , ,98 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ,70 Σελίδα 2 από 27

3 2.ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) , ,55 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,57 191,12 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΑΚΤΙΚΑ-ΓΕΝΙΚΑ Ή ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (ΤΑΜ. ΔΗΜΟΥ) , ,77 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ MARFIN ( /8) 824,00 824,00 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ 'ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ,) , ,75 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ( ) , ,88 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ Β' ΕΞΟΔΑ 3. ΑΥΞΗΣΗ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ) , ,70 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ(ΣΑΤΑ) , ,25 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ,41 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΞΕΝΩΝΑΣ) 1.000,00 0,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΚΕΛ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ,40 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ 2013) ,50 0,00 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 4.600, ,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑ-ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α Σελίδα 3 από 27

4 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ -ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΗΡΟ 5.937,00 0, ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 4.479,00 0,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ,00 100, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 7.500,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΕΛΛΙΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΠ (ΚΕΠ) 2.840, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΗΜΟΥ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 10,00 ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 10,00 ΑΥΞΗΣΗ Φ/Β ΣΧΟΛΕΙΩΝ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 1,00 ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ,00 215,52 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ Σελίδα 4 από 27

5 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & , ,47 ΑΥΞΗΣΗ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ , ,99 ΑΥΞΗΣΗ EAT 3.600,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΠΑ , ,76 ΑΥΞΗΣΗ 676, ,03 ΑΥΞΗΣΗ ΣΑΤΑ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ , ,75 ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 85,76 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΑΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , ,60 ΑΥΞΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , ,71 ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ , ,72 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ , ,70 ΑΥΞΗΣΗ ,63 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ , ,97 ΑΥΞΗΣΗ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ , ,55 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ Σελίδα 5 από 27

6 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ , ,92 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ , ,56 ΑΥΞΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , ,55 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ 9.334,65 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΠΑ , ,46 ΑΥΞΗΣΗ , ,95 ΑΥΞΗΣΗ ΣΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑ , ,17 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ ΕΡΓΑ ,64 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑ , ,27 ΑΥΞΗΣΗ ΣΑΤΑ ΕΡΓΑ , ,69 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ- ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΠΥ ΕΦ ΑΠΑΞ ,00 900,00 ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ- Σελίδα 6 από 27

7 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ,23 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ,17 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ- ΥΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ,95 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 1.543,08 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ,70 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ ΕΡΓΑ ,09 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ,60 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ ΥΠΕΡ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1.854, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ) 200,00 400,00 ΑΥΞΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 59) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 164) 1,00 0,00 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 1,00 0,00 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΠΑ (ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ) ΕΣΠΑ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ,23 4. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Σελίδα 7 από 27

8 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (ΥΠ.ΠΟΛΕΟΔ.) 200,00 500,00 ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ,ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΞΕΝΩΝΑΣ) 1.000, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΣΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (ΧΗΜIKA WC, ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ, ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤ-ΠΡΩΤΟΧ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΟΣΚΙ 7.000, , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ -ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 500,00 500, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΟΧΩΝ ΚΑΔΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΟΙΚ.ΥΠ.) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 7.500, ,00 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Σελίδα 8 από 27

9 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 3.000, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η/Μ) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η/Μ) , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠ.ΕΓΚΑΤ.ΜΗΧΑΝ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 2.000, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΜΕΑ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & , ,04 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & , ,69 ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , ,10 ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , ,01 ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 7.995, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3% , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡ Σελίδα 9 από 27

10 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1% , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡ ΥΠΕΡ ΔΟΥ, ΙΚΑ ΚΛΠ () , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ , ,87 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΣ ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ , ,13 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΒΕΡΩΦ (Σ) , ,46 ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΗΝΕΙΟΥ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 5.000, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ,13 ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΚΛΠ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΛΠ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Σελίδα 10 από 27

11 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,91 ΣΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ,70 ΣΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ,13 ΣΥΝΟΛΟ ,74 ΜΕΙΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ,41 ΜΕΙΟΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ,23 ΣΥΝΟΛΟ 8.211,10 Σελίδα 11 από 27

12 Επικαιροποιούνται οι εξής δράσεις του Ετησίου ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΑΙΡΕΤΩΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΩΣΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΞΕΝΩΝΑΣ) ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΚΕΛ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ 2013) 1.000,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΕΣΠΑ ,40 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΥΠΕΣ ,50 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 4.600, ,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑ-ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ -ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΗΡΟ Σελίδα 12 από , ,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α 5.937,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α

13 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΣΑΡΩΘΡΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 4.479,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ,00 100,00 ΕΛΛΙΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ 7.500,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΠ (ΚΕΠ) 2.840, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΗΜΟΥ Σελίδα 13 από , ,00 ΑΥΞΗΣΗ

14 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 10,00 ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 10,00 ΑΥΞΗΣΗ Φ/Β ΣΧΟΛΕΙΩΝ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 1,00 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ Σελίδα 14 από 27

15 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ Σελίδα 15 από ,00 215,52 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ , ,47 ΑΥΞΗΣΗ , ,99 ΑΥΞΗΣΗ EAT 3.600,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΠΑ , ,76 ΑΥΞΗΣΗ 676, ,03 ΑΥΞΗΣΗ ΣΑΤΑ 2013

16 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ , ,75 ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 85,76 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΑΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , ,60 ΑΥΞΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , ,71 ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , ,72 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ Σελίδα 16 από 27

17 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ , ,70 ΑΥΞΗΣΗ ,63 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ , ,97 ΑΥΞΗΣΗ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ , ,55 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ , ,92 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ , ,56 ΑΥΞΗΣΗ Σελίδα 17 από 27

18 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , ,55 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ 9.334,65 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΠΑ , ,46 ΑΥΞΗΣΗ , ,95 ΑΥΞΗΣΗ ΣΑΤΑ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑ , ,17 ΑΥΞΗΣΗ ΕΑΤ Σελίδα 18 από 27

19 ΕΡΓΑ ,64 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑ , ,27 ΑΥΞΗΣΗ ΣΑΤΑ ΕΡΓΑ , ,69 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ- ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ , ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΠΥ ΕΦ ΑΠΑΞ ,00 900,00 ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΕΡ Σελίδα 19 από 27

20 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ,23 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ,17 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ,95 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 1.543,08 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ,70 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ- Σελίδα 20 από 27

21 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ Η ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Ε.Π. "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ" ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑ ,09 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ,60 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΣ ΥΠΕΡ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1.854, ,00 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ) ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 59) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 164) 200,00 400,00 ΑΥΞΗΣΗ 1,00 0,00 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΠΑ (ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ) 1,00 0,00 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΠΑ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ) 2. ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ Σελίδα 21 από 27

22 ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (ΥΠ.ΠΟΛΕΟΔ.) 200,00 500,00 ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ,ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΞΕΝΩΝΑΣ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (ΧΗΜIKA WC, ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ, ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤ-ΠΡΩΤΟΧ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ 1.000, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΣΠΑ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α , ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΑΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΟΣΚΙ 7.000, ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ -ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 500,00 500,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΟΧΩΝ ΚΑΔΩΝ , ,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Σελίδα 22 από 27

23 ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΣΑΡΩΘΡΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑ) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΟΙΚ.ΥΠ.) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 7.500, ,00 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 3.000, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Σελίδα 23 από 27

24 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Κ.Α.Π.Η (ΑΒΕΡΩΦ, ΚΟΥΛΟΥΡΙ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΗΝΕΙΟΥ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η/Μ) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η/Μ) , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠ.ΕΓΚΑΤ.ΜΗΧΑΝ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 5.000, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΒΕΡΩΦ(Σ) , ΜΕΙΩΣΗ Σελίδα 24 από 27

25 ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 2.000, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΜΕΑ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & , ,04 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΣ , ,69 ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , ,10 ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ Σελίδα 25 από 27

26 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , ,01 ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 7.995, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3% , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1% , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡ Σελίδα 26 από 27

27 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡ ΔΟΥ, ΙΚΑ ΚΛΠ () , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ , ,87 ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΣ ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ , ,13 ΜΕΙΩΣΗ ΕΑΤ 3.ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΚΛΠ ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΛΠ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Σελίδα 27 από 27

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 10 η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 2537/09-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το 4/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 18/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2013 ΘΕΜΑ: «Αίτηση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ προς το Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013» Στον Ωρωπό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Με e - mail και με Φαξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΘΕΜΑ 1 ο : «1 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. έτους 2015». Την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ. Φορέας: 01073 ''ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ''

ΕΣΟΔΑ. Φορέας: 01073 ''ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ'' ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 Πληρ.: Αικ. Κότση Τηλ.:2661362254

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων διακήρυξης επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Μονάδα Δ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ:

«ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ.25/2014 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» Αριθμ. Απόφ. 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ: «Καθορισμός όρων δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΩΛΞ-Ε67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Χρονοπρογραμματισμός Δράσεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 1. Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 136 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10/20-4-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης. Στη Σαµοθράκη σήµερα 20-4-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα