Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης"

Transcript

1 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της ανώνυμης εταιρείας «ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α- ΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε δύο τμήματα με εισφορά του ενός τμήματος για σύσταση νέας ανωνύμου εταιρείας και λειτουργία της εταιρείας με το άλλο τμήμα Στο Αμύνταιο σήμερα , στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ- ΡΕΙΑ» και αριθμό μητρώου Α.Ε /60/β/01/003 και αριθμό ΓΕΜΗ η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμυνταίου επί της οδού Ε Μεραρχίας, αρ. 3 και εκπροσωπείται στο παρόν, σύμφωνα με το από πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου Δημήτριο Λαζαρίδη συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτό να γίνει διάσπαση της εν λόγω ανώνυμης εταιρείας σε δύο (μέρη) τμήματα, με σκοπό τη σύσταση νέας ανωνύμου εταιρείας και λειτουργία της εταιρείας με το άλλο τμήμα, με τους ειδικότερους αναγραφόμενους πιο κάτω όρους, οι οποίοι αποτελούν και τη σύμβαση διάσπασης: 1. Διασπώμενη είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΣ ΤΕ- ΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ», με έδρα το Δήμο Αμυνταίου οδός Ε Μεραρχίας, αρ. 3, με αριθμό μητρώου ΑΕ /60/β/01/003 και αριθμό ΓΕΜΗ Συνιστώμενη (επωφελούμενη) εταιρεία είναι: α) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και έδρα το Δήμο Αμυνταίου, οδός Πλάτωνος, αριθμός Η διάσπαση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.4172/2013, με βάση τα οικονομικά στοιχεία (ισολογισμό) της διασπώμενης εταιρείας της Η διάσπαση τελειώνει με την καταχώριση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, που θα εγκρίνει τη διάσπαση και τη σύσταση της νέας ανώνυμης εταιρείας Η απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας, μαζί με τη σύμβαση διάσπασης και την

2 εγκριτική απόφαση διάσπασης και σύστασης της νέας ανώνυμης εταιρείας της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, για τη διασπώμενη εταιρεία και για τη συνιστώμενη νέα εταιρεία. 4. Από της τελειώσεως της διάσπασης, η συνιστώμενη νέα εταιρεία υποκαθίστανται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της διασπώμενης εταιρείας, κατά το μέρος που αφορούν τα μεταβιβαζόμενα σε κάθε μία περιουσιακά στοιχεία και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή,. Η διασπώμενη εταιρεία δεν λύεται και συνεχίζει με το μη μεταβιβαζόμενο τμήμα. Οι μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της διασπώμενης εταιρείας, δεν παρέχουν σ αυτούς κανένα άλλο δικαίωμα, παρά μόνο το δικαίωμα της ανταλλαγής τους, με μετοχές που θα εκδώσει η συνιστώμενη εταιρεία. Η διασπώμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει τμήμα της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό), στη συνιστώμενη εταιρεία με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η ο- ποία προκύπτει από τον ισολογισμό της, της , όπως η περιουσία αυτή κατανεμήθηκε σε δύο (μέρη) τμήματα και όπως αυτή θα διαμορφωθεί κατά τμήμα, μ έ- χρι τη νόμιμη τελείωση της διάσπασης. Η συνιστώμενη εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου της διασπώμενης εταιρείας που αφορά το μεταβιβαζόμενο σ αυτήν τμήμα. 6. α) Η περιουσία της διασπώμενης εταιρείας, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της, της , κατανεμήθηκε σε δύο (μέρη) τμήματα. Στο τμήμα που ε ι- σφέρεται στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, περιλαμβάνονται τα ενεργητικά και παθητικά περιουσιακά στοιχεία που απαρτίζουν την Εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας και στο τμήμα που παραμένει στην εταιρεία, περιλαμβάνονται τα ενεργητικά και παθητικά περιουσιακά στοιχεία που απαρτίζουν τις λοιπές δραστηριότητες της εταιρείας. β) Τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε κάθε τμήμα της διασπώμενης εταιρείας, σύμφωνα με τον ισολογισμό της , έχουν ως κατωτέρω: 1) Τμήμα μεταβιβαζόμενο στην συνιστώμενη εταιρεία ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ευρώ Διάφοροι λογ/σμοί ενεργητικού Μηχανήματα και Τεχνικές Εγκαταστάσεις , ,50

3 Μεταφορικά Μέσα 0,12 Ταμείο Σύνολο Ενεργητικού ,52 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό κεφάλαιο ,12 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ,12 Διάφοροι λογ/σμοί παθητικού Προμηθευτές Πιστωτές Διάφοροι ,93 Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Παθητικού ,52 2) Τμήμα που παραμένει στην εταιρεία ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ευρώ Διάφοροι λογ/σμοί ενεργητικού Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης 0,01 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 809,34 Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις 7.900,00 Αποθέματα ,88 Απαιτήσεις ,82 Διαθέσιμα ,49 Σύνολο Ενεργητικού ,54 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό κεφάλαιο ,88 Ζημίες ,98 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ,10 Διάφοροι λογ/σμοί παθητικού Λοιπές Προβλέψεις ,73 Προκαταβολές Πελατών 4.736,60 Φόροι και τέλη ,11

4 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Πιστωτές Διάφοροι , ,15 Σύνολο Υποχρεώσεων ,64 Σύνολο Παθητικού ,54 7. Το μετοχικό κεφάλαιο της διασπώμενης εταιρείας που ανέρχεται σε ευρώ και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,34 ευρώ εκάστης, κατανέμεται κατά 24.00,12 ευρώ στην συνιστώμενη εταιρεία και κατά ,88 ευρώ θα παραμείνουν σαν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Το μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης εταιρείας, καθορίζεται σε ,12 ευρώ και σχηματίζεται από την αξία της καθαρής θέσης του εισφερόμενου σ αυτήν τμήματος της διασπώμενης εταιρείας που ανέρχεται σε ,40 ευρώ. Η ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρείας αυτής καθορίζεται σε 29,34 ευρώ και ο αριθμός των μετοχών της σε 818 μετοχές. Το μετοχικό κεφάλαιο που παραμένει στη διασπώμενη εταιρεία, καθορίζεται σε ,88 ευρώ και σχηματίζεται από την αξία της καθαρής θέσης του παραμένοντος σ αυτήν τμήματος που ανέρχεται σε ,66 ευρώ Η ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρείας αυτής καθορίζεται σε 29,34 ευρώ και ο αριθμός των μετοχών της σε μετοχές. Με την ολοκλήρωση της διάσπασης και της σύστασης της νέας ανώνυμης εταιρείας, θα εκδοθούν από τη συνιστώμενη εταιρεία οι νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους της διασπώμενης εταιρείας με βάση την οριζόμενη πιο κάτω σχέση ανταλλαγής μετοχών. Οι μέτοχοι της διασπώμενης εταιρείας θα παραδώσουν τις μετοχές τους στα γραφεία των συνιστώμενων εταιρειών, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από τα Διοικητικά Συμβούλια αυτών και θα παραλάβουν ταυτόχρονα τις νέες μετοχές που δικαιούνται. Οι παλαιοί τίτλοι μετοχών της διασπώμενης εταιρείας θα ακυρωθούν, συντασσομένου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε συνιστώμενης εταιρείας. 8. Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της διασπώμενης εταιρείας, προς τις μετοχές που θα λάβουν οι μέτοχοι αυτής από τη συνιστώμενη εταιρεία ορίζεται σε μία (1) προς μία (1). Δηλαδή οι μέτοχοι της διασπώμενης εταιρείας: α) για κάθε μία (1) μετοχή από τις μετοχές που κατέχουν και οι οποίες αντιστοιχούν στο κατανεμηθέν κεφάλαιο της δια-

5 σπώμενης εταιρείας στην πρώτη συνιστώμενη εταιρεία, θα λάβουν μία (1) μετοχή που θα εκδώσει η συνιστώμενη εταιρεία, ήτοι συνολικά θα λάβουν 818 (818Χ1,00) μετοχές της συνιστώμενης εταιρείας, ονομαστικής αξίας 29,34 ευρώ εκάστης και β) για κάθε μία (1) μετοχή από τις μετοχές που κατέχουν και οι οποίες αντιστοιχούν στο κατανεμηθέν κεφάλαιο που παραμένει στην εταιρεία, θα λάβουν μία (1) μετοχή που θα εκδώσει η εισφέρουσα εταιρεία, ήτοι συνολικά θα λάβουν (2.182 Χ 1) μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,34 ευρώ εκάστης. Τις 818 μετοχές που αντιστοιχούν στο κατά ευρώ ευρώ κατανεμηθέν μετοχικό κεφάλαιο της διασπώμενης εταιρείας προς την συνιστώμενη εταιρεία, κατέχουν οι μέτοχοι της διασπώμενης εταιρείας Ι.Δ. και Π.Δ και επομένως οι μέτοχοι αυτοί, είναι οι δικαιούχοι των 818 μετοχών που θα εκδώσει η συνιστώμενη εταιρεία, για το αρχικό μετοχικό της κεφάλαιο λόγω εισφοράς σ αυτήν τμήματος της διασπώμενης εταιρείας. Τις μετοχές που αντιστοιχούν στο κατά ,88 ευρώ κατανεμηθέν μετοχικό κεφάλαιο της διασπώμενης εταιρείας που παραμένει στην εταιρεία, κατέχουν οι μέτοχοι της διασπώμενης εταιρείας Κ.Σ. και Λ.Σ. και επομένως οι μέτοχοι αυτοί, είναι οι δικαιούχοι των μετοχών που θα εκδώσει η εισφέρουσα για το παραμένον σε αυτή τμήματος. 9. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διάσπασης, οι μετοχές που θα παραδοθούν στους μετόχους των εταιρειών, θα τους παρέχουν το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη αυτών. 10. Από επομένης ημέρας του ισολογισμού της διασπώμενης εταιρείας, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η διάσπαση και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της διάσπασης και της σύστασης της νέας εταιρείας, οι πράξεις που θα γίνουν από τη διασπώμενη εταιρεία, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της και όχι για τη συνιστώμενη εταιρεία, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτήν. Εάν κατά το άνω διάστημα η διασπώμενη εταιρεία πραγματοποιήσει κέρδη, αυτά θα ανήκουν στους μετόχους της, σε περίπτωση δε, που θα εμφανίσει στο διάστημα αυτό ζημιά, αυτή θα καλυφθεί από τους μετόχους της, με καταβολή απ αυτούς ίσου με τη ζημιά ποσού σε μετρητά, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης εταιρείας σύμφωνα με την ανωτέρω προβλεπόμενη κατανομή. 11. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της διασπώμενης εταιρείας, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

6 12. Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους τακτικούς ελεγκτές της διασπώμενης εταιρείας, δεν προβλέπονται από το καταστατικό της ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε παρέχονται με την παρούσα σύμβαση διάσπασης ιδιαίτερα πλεονεκτήματα σ αυτούς, ούτε και στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και των τακτικών ελεγκτών των συνιστώμενων εταιρειών. 13. Η διασπώμενη εταιρεία μεταβιβάζει σε κάθε συνιστώμενη εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της και γενικά το σύνολο της περιουσίας της, όπως κατανεμήθηκε πιο πάνω και κατά συνέπεια κάθε εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της διασπώμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν α- πορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της που αφορούν το κάθε εισφερόμενο σ αυτές τμήμα. 14. Μεταβιβάζεται στις συνιστώμενες ανώνυμες εταιρείες κάθε άλλο δικαίωμα, άϋλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη, είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της διάσπασης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην κάθε συνιστώμενη εταιρεία, ανάλογα με το τμήμα που αφορούν. 15. Η διασπώμενη εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: α) Η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την , είναι αυτή που περιγράφεται πιο πάνω στην παράγραφο 6, στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην κάθε συνιστώμενη ε- ταιρεία περιουσιακά στοιχεία και β) Τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος και βάρους, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναφέρονται πιο πάνω στην παράγραφο Η συνιστώμενη εταιρεία δηλώνει, ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της διασπώμενης εταιρείας, όπως αναφέρονται πιο πάνω στην παράγραφο 6, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της διασπάσεως. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού κάθε συνιστώμενης εταιρείας.

7 Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης και υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της διασπώμενης εταιρείας. Για την «ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ- ΡΕΙΑ Δημήτριος Λαζαρίδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

GreekPod101.com Learn Greek with FREE Podcasts

GreekPod101.com Learn Greek with FREE Podcasts Absolute Beginner S1 Your Greek Family is Calling 1 Greek Romanization English Vocabulary Phrase Usage Grammar Points Cultural Insight 4 4 5 Greek Ναι; Α μαμά, ναι... Ναι, εδώ είμαι... Ναι, όλα είναι εντάξει.

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ διατηρήστε σε τοπικό επίπεδο µόνο

παρακαλώ διατηρήστε σε τοπικό επίπεδο µόνο .. γέννησης 36 9 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Max Muster Ma Mu 5 1 1 17.02.08 B x 1 1 1 2 1 3 Hiesmayr/Schindler (ESPEN/AKE Austria) nutritinday wrldwide - acrss-sectinal multinatinal audit_v_2010 .. γέννησης 36 9 1 4 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

Grammaire de grec ancien

Grammaire de grec ancien Grammaire de grec ancien Collège Saint-Julien Ath TABLE DES MATIÈRES Table des matières...3 L alphabet grec...5 Pour s entraîner à la lecture du grec...6 Les premiers vers de l Iliade...6 Si vous êtes

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα