Ηµεροµηνία επίδοσης της πρόσκλησης στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής η 9/7/2015. Ηµεροµηνία συνεδρίασης : 13 Ιουλίου 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηµεροµηνία επίδοσης της 033149 πρόσκλησης στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής η 9/7/2015. Ηµεροµηνία συνεδρίασης : 13 Ιουλίου 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΟΝΑ Α Γ' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών της Οικονοµικής Επιτροπής της 36ης συνεδρίασης Ηµεροµηνία επίδοσης της πρόσκλησης στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής η 9/7/2015 Ηµεροµηνία συνεδρίασης : 13 Ιουλίου 2015 Αριθ. απόφασης : 265 Περίληψη απόφασης : Έγκριση ή µη προγράµµατος αποκατάστασης οικονοµικής λειτουργίας ήµου Αµαρουσίου σύµφωνα µε τις παρ.1&2 του αρ.81 του Ν.4316/2014 Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθησαν οι κ.κ. : 1) Σταθούλης Σπυρίδων Πρόεδρος 2) Μαγιάκης Ελευθέριος Αντιπρόεδρος 3) Καρλαύτης ηµήτριος Τακτικό Μέλος 4) Τσίγκας Ευθύµιος Τακτικό Μέλος 5) Βελλής Αθανάσιος Τακτικό Μέλος 6) Βλάχου -Σταµατάκη Ελένη Τακτικό Μέλος Οι κ.κ. Καρλατήρα Μαρία, Κάββαλος Νικόλαος, Βλάχος Σπυρίδων δεν προσήλθαν αν και νόµιµα κλήθηκαν. Αριθ. Θέµατος : 2 Εισηγούµενος το θέµα ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής αναφέρεται στην µε αριθ.πρωτ /2015 εισήγηση της ιεύθυνσης Oικονοµικής ιαχείρισης του ήµου, η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι : 1] Τις διατάξεις των παρ.1 και 2,του αρθρ. 81 του Ν.4316/2014,ΦΕΚ 270/Α/2014, σύµφωνα µε τις οποίες : παρ. 1 «Επιτρέπεται η συνοµολόγηση δανείων από δήµους και περιφέρειες µε αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, µε αποκλειστικό σκοπό την αναχρηµατοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων τους µε έναν εκ των ως άνω φορέων, χωρίς τις προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 264 του 1

2 Ν.3852/2010 (Α 87). Η σχετική απόφαση του δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών». παρ.2 Επίσης σύµφωνα µε την παρ. 2 του ως άνω Νόµου «Το Τ Π & δύναται να χρηµατοδοτεί τα δάνεια της ανωτέρου παραγράφου µέσα στα πλαίσια των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.3965/2011 (Α 113) και του εδαφίου iv της παρ.1 α του αρθρ.2 του Π 169/2013 (Α 272) για αναχρηµατοδότηση προς εξυγίανση µόνο των ΟΤΑ Α και Β βαθµού, των συνδέσµων, ενώσεων και νοµικών προσώπων αυτών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρηµατοδότησης καθορίζονται κατά περίπτωση από το ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων» 2] Την αρ. 6 εγκύκλιο µε αρ. πρωτ. οικ:1333/ του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του Ν.4316/2014 (Α 270) επί οικονοµικών θεµάτων των ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθµού. 3] Την ενηµερωτική εγκύκλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων η οποία εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2015 και στην οποία προβλέπονται οι ιαδικασίες και ικαιολογητικά που απαιτούµενα για τη συνοµολόγηση δανείων µε ήµους, Περιφέρειες, Συνδέσµους, Ενώσεις και Νοµικά Πρόσωπα αυτών µε αποκλειστικό σκοπό την αναχρηµατοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων τους µε το Τ.Π. και ανείων ή µε Πιστωτικά Ιδρύµατα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού σε εφαρµογή των διατάξεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/ ) Σύµφωνα µε την ανωτέρω εγκύκλιο του Τ.Π. &., τα Απαιτούµενα ικαιολογητικά έγκρισης του υπό λήψη δανείου χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: α) ικαιολογητικά σκοπιµότητας του δανείου β) ικαιολογητικά βιωσιµότητας, ορθολογικής οργάνωσης και πιστοληπτικής ικανότητας του αιτούντος το δάνειο ήµου και γ) ικαιολογητικά σχετικά µε τα νοµιµοποιητικά στοιχεία του ήµου. Στην κατηγορία α) των δικαιολογητικών σκοπιµότητας και συγκεκριµένα στην παρ. 5 αναφέρεται ως απαραίτητο δικαιολογητικό η υποβολή Προγράµµατος αποκατάστασης οικονοµικής λειτουργίας του ήµου εγκεκριµένο από το αρµόδιο όργανο διοίκησης που θα αποτυπώνεται η υπάρχουσα οικονοµική θέση του ήµου καθώς επίσης και η οικονοµική κατάστασή του όπως έχει διαµορφωθεί. 4] Την υπ αρ. 104/2015 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά «Έγκριση ή µη υποβολής αιτήµατος για την υπαγωγή του ήµου Αµαρουσίου στις διατάξεις του αρ.81 του Ν.4316/2014 µε την οποία εγκρίθηκε η υποβολή αιτήµατος για την υπαγωγή του ήµου Αµαρουσίου στις διατάξεις του αρ.81 του Ν.4316/2014 µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση των δύο δανειακών συµβάσεών του. Μετά τα ανωτέρω παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης περί έγκρισης του προγράµµατος αποκατάστασης οικονοµικής λειτουργίας του ήµου το οποίο αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό στοιχείο για την υποβολή της αίτησης. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της την ισχύουσα νοµοθεσία τον σχετικό φάκελο και µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της, µε ψήφους (5) υπέρ, µίας (1) του κ. Μαγιάκη Ελευθερίου που δήλωσε `παρών` ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α. Εγκρίνει το πρόγραµµα αποκατάστασης οικονοµικής λειτουργίας του ήµου Αµαρουσίου σύµφωνα µε τον Ν.4316/2014 όπως παρακάτω: 2

3 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Πρόγραµµα αποκατάστασης οικονοµικής λειτουργίας δανειολήπτη σύµφωνα µε τον Ν. 4316/14 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 3 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ /2015

4 Περιεχόμενα ΑΙΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ... 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης (Υπόδειγμα 1) Στοιχεία ενεργητικού Υποχρεώσεις από δάνεια Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Λοιπές οικονομικές πληροφορίες Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού 2015 (Πίνακες 2,3) Απολογιστικά στοιχεία εσόδων για το 2014 και προϋπολογισθέντα για το 2015 (Υπόδειγμα 2) Απολογιστικά στοιχεία εξόδων για το 2014 και προϋπολογισθέντα για το 2015 (Υπόδειγμα 3) Αξιολόγηση οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, αναφορά στην οικονομική κατάσταση των νομικών προσώπων του Δήμου Συμπεράσματα-προσδιορισμός των προβλημάτων-προτάσεις με συγκεκριμένα μέτρα αναβάθμισης της οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης...19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ανάλυση στόχων του προγράμματος Παρουσίαση, ανάλυση, τεκμηρίωση μέτρων περιορισμού των δαπανών. Υπολογισμός των χρηματορροών με χρονικό ορίζοντα τριετίας. Εκτιμήσεις πορείας δαπανών (υπόδειγμα 4α) Παρουσίαση, ανάλυση, τεκμηρίωση μέτρων και πολιτικών για την αύξηση των ιδίων εσόδων και τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης. Υπολογισμός των επιπτώσεων των μέτρων με χρονικό ορίζοντα τριετίας. Εκτιμήσεις πορείας εσόδων (υπόδειγμα 4β)...23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Πορεία εσόδων (πίνακας 5) Πορεία δαπανών (πίνακας 6) Προσδιορισμός ετήσιων αποτελεσμάτων Μεταβολή στοιχείων ισολογισμού (πίνακας 7) Επίλογος

5 Προς Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων Αίτηµα Χρηµατοδότησης από Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων Ο ήµος Αµαρουσίου λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 81 του Ν.4316/2014 παρ. 1 και 2 περί χρηµατοδότησης των ήµων από το Τ.Π και ανείων µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων µε το Τ.Π και ανείων ή µε Πιστωτικά Ιδρύµατα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, υποβάλλει αίτηµα για την αναχρηµατοδότηση των οφειλών του στην Εθνική Τράπεζα Α.Ε και στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Για την υποβολή του αιτήµατος απαιτείται η σύνταξη «Προγράµµατος αποκατάστασης Οικονοµικής λειτουργίας», σύµφωνα µε την 3541/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Τ.Π.&, εγκεκριµένο από το ηµοτικό Συµβούλιο και συνοδευόµενο από έκθεση εκτίµησης ορκωτών λογιστών, η οποία αποτυπώνει την υπάρχουσα οικονοµική θέση του, όπως επίσης και την οικονοµική κατάστασή του όπως έχει διαµορφωθεί. Το πρόγραµµα αποκατάστασης της οικονοµικής λειτουργίας του ήµου στηρίζεται στην αναχρηµατοδότηση των ήδη υφιστάµενων δανείων και σε αλλά µέτρα που θα δώσει τη δυνατότητα στο ήµο να εξυπηρετήσει τα δάνεια του, να καλύψει υποχρεώσεις από την λύση των Νοµικών προσώπων του και να εξασφαλίσει πόρους για την συνέχιση της κοινωνικής πολιτικής του. 5

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ Μια από τις προϋποθέσεις που θέτει το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων µε την απόφαση του 3541/ για την αναχρηµατοδότηση δανείων ΟΤΑ που έχουν συναφθεί µε ιδιωτικές τράπεζες, σε εφαρµογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014, είναι και η σύνταξη «Προγράµµατος αποκατάστασης Οικονοµικής λειτουργίας». Για τη σύνταξη του παρόντος προγράµµατος λήφθηκαν υπόψη οι τρέχουσες οικονοµικές εξελίξεις στη χώρα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 1. Χρηµατοοικονοµική ανάλυση οικονοµικής κατάστασης 1.1 Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης (Υπόδειγμα 1) Η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης του ήµου είναι σύµφωνα µε τον δηµοσιευµένο ισολογισµό της και το προσωρινό Ισοζύγιο της ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΝ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2015 ΜΕΤΑΒΟΛΗ Στοιχεία Ενεργητικού 1 2 2/1 Α. Απαιτήσεις , , ,00-0,63% 1. Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κ.λ.π , , ,00 0,68% 2. Απαιτήσεις από ελληνικό δηµόσιο 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις , ,57 0,00-100,00% Β. ιαθέσιµα , , ,61-39,76% 1. Ταµείο 3.983, , ,00-2,75% 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας , , ,61-39,77% Γ. Μεταβατικοι λογαριασµοί ενεργητικού , , ,91-23,70% 1. Έξοδα επόµενων χρήσεων , , ,91 0,00% 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα , , ,00-25,45% 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 0 0,00 0,00 Στοιχεία Παθητικού Α. Υποχρεώσεις από δάνεια , , ,87-1,70% 1. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες , , ,14-4,01% 2. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες , , ,73 1,14% Β. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ,80 7,03% 3. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0, , ,80 7,03% Β. Λοιπές υποχρεώσεις , , ,40 54,11% 1. Προµηθευτές , , ,24 19,29% 2. Aµοιβές προσωπικού πληρωτεές 0,00 0,00 0,00 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη , , ,27 717,15% 4. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 1.811, , ,89 391,06% 6

7 5. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , , ,00 17,19% Γ. Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού , , ,23-11,44% 1. Έσοδα επόµενων χρήσεων , , ,00-3,54% 2. Εξοδα χρήσεως δουλευµένα (πληρωτέα) , , ,23-58,85% 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 0 0,00 0,00 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία , , ,00-4,00% 1. Εγγυήσεις προς τρίτους 0,00 0,00 2. Καταπτώσεις εγγυήσεων προς τρίτους ( ΕΥΑ, λοιπές επιχειρήσεις κ.λπ.) 0,00 0,00 3. Εκκρεµείς δικαστικές αποφάσεις , , ,00-4,00% Στοιχεία ενεργητικού Ανάλυση απαιτήσεων ανά κατηγορία εσόδου - εκτίµηση δυνατότητας είσπραξης απαιτήσεων Προσδιορισµός απαιτήσεων για τις οποίες δεν έχουν γίνει εγγραφές για εκτελεσµένες δράσεις και έργα τα οποία έχουν τιµολογηθεί και έχουν εγγραφεί στις υποχρεώσεις του δήµου και αντιστοιχίζονται µε εγγεγραµµένες απαιτήσεις από το ελληνικό δηµόσιο ή ευρωπαϊκά προγράµµατα ή άλλους φορείς. Ανάλυση ταµειακών διαθεσίµων σε αναλυτικές σε κατηγορίες µε προορισµό (τακτικά ειδικευµένα - ανειδίκευτα, έκτακτα κ.λ.π.) Επί των ανωτέρω ζητηµάτων σηµειώνουµε ότι δεν υπάρχει απαίτηση από το ελληνικό δηµόσιο και την ευρωπαϊκή ένωση ή άλλους φορείς για έργα τα οποία έχουν τιµολογηθεί και οι υποχρεώσεις προς τους προµηθευτές να περιλαµβάνονται στις υποχρεώσεις του ήµου κατά την 31/12/2014. Απαιτήσεις από φόρους τέλη Οι απαιτήσεις από τακτικά και έκτακτα έσοδα ανέρχονται την 31/12/2014 σε ,07. Η ανάλυση του υπολοίπου κατά κατηγορία σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση έχει ως εξής: 7

8 ΕΣΟ Α Τακτικά (κωδ. 0+21) , ,39 Έκτακτα (κωδ. 1+22) , ,97 Απαιτήσεις ΠΟΕ , ,63 Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου , ,55 Σύνολο , ,54 Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις , ,96 Υπόλοιπο , ,58 Επειδή οι απαιτήσεις από προηγούµενα οικονοµικά έτη (ΠΟΕ) καλύπτουν το 86% του συνόλου των εµφανιζοµένων στον ισολογισµό απαιτήσεων, έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη ,42 για να καλύψει τυχόν ζηµίες από τη µη είσπραξη µέρους των απαιτήσεων αυτών. Η ανάλυση των απαιτήσεων κατά έτος δηµιουργίας (βεβαίωσης) έχει ως εξής: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Χρηµ/κος κατάλογος Υπόλοιπο 31/12/2013 Βεβαιώσεις 2014 ιαγραφές Εισπράξεις 2014 Υπόλοιπο 31/12/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,61 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,07 Λοιπές Απαιτήσεις Αναλύεται ως εξής: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μακροχρόνιες απαιτήσεις εισπρακτέες την επόµενη χρήση , ,04 ΣΥΝΟΛΟ , ,04 Το ποσό ,30 αφορά δόσεις από απαιτήσεις που λήγουν στην επόµενη χρήση από "εισφορά σε χρήµα και µετατροπή εισφοράς γης" και από "ΠΡΟΣΚΥΡΏΣΕΙΣ". ιαθέσιµα Τα χρηµατικά υπόλοιπα ανά ειδικό λογαριασµό την 31/12/2014, όπως προκύπτουν από τον απολογισµό έχουν ως εξής: 8

9 Κατηγορία Έναρξη Εισπράξεις Πληρωµές Υπόλοιπο 31/12/2014 Τακτικά , , , ,23 Έκτακτα Ανειδίκευτα , , , ,51 Έκτακτα Ειδικευµένα , , , ,38 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,12 Συµφωνία ηµοσίου Λογιστικού µε Γενική Λογιστική Ι. Υπόλοιπο ηµοσίου Λογιστικού ,12 Ι.Ι Υπόλοιπα λογαριασµών Γενικής Λογιστικής Υπόλοιπα τραπεζών ,27 Υπόλοιπο Ταµείου 5.141, ,72 Πλέον: προκαταβολή µισθοδοσίας Μονίµων Ιανουαρίου ,51 Μείον: Μισθοδοσία εκεµβρίου Ι ΑΧ και ασφαλιστικές εισφορές ,69 Μη εµφανισθείσες επιταγές πληρωτέες , ,12 ΙΑΦΟΡΑ (I-II) 0, Υποχρεώσεις από δάνεια ανειακές υποχρεώσεις Υπόλοιπα 31/12/2014 Υπόλοιπα 31/12/2013 Μακροπρόθεσµες , ,44 Βραχυπρόθεσµες , ,28 Σύνολο , ,72 Οι δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται κατά πιστωτικό ίδρυµα και χρόνο εξόφλησης και έχουν ως εξής: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ,70 0, ,70 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε , , ,30 ΕΤΕ Α.Ε 0, , ,48 Σύνολο , , ,48 Η ανάλυση τόκου και χρεολυσίου κατά πιστωτικό ίδρυµα έχει ως εξής: ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Με το Ν.4093/12 έγινε ρύθµιση των δανείων του ΤΠ µε επιµήκυνση της διάρκειας αποπληρωµής τους για 33 έτη περιλαµβανόµενης στο χρόνο επιµήκυνσης και περίοδο χάριτος 9

10 3 έτη που θα καταβάλλονται µόνο τόκοι αρχής γενοµένης από 1/1/2013. Η ανάλυση της υποχρέωσης ανά έτος έχει ως εξής: ΕΤΟΣ ΧΡΕOΛΥΣΙΟ ΤΟΚΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ,70 5,52% , , , ,70 5,52% , , , ,70 5,52% , , , ,70 5,52% , , , ,41 6,02% , , , ,47 6,02% , , , ,57 6,02% , , , ,17 6,02% , , , ,09 6,02% , , , ,86 6,02% , , , ,75 6,02% , , , ,50 6,02% , , , ,79 6,02% , , , ,30 6,02% , , , ,49 6,02% , , , ,92 6,02% , , , ,22 6,02% , , , ,66 6,02% , , , ,23 6,02% , , , ,23 6,02% , , , ,40 6,02% , , , ,50 6,02% , , , ,32 6,02% , , , ,06 6,02% , , , ,11 6,02% , , , ,18 6,02% , , , ,61 6,02% , , , ,04 6,02% , , , ,17 6,02% , , , ,77 6,02% , , , ,70 6,02% , , , ,98 6,02% , , , ,90 6,02% , , ,10 0,00 6,02% , , ,57 Υπέρ του Τ.Π και ανείων έχει εγγραφεί υποθήκη το 1995 επί ακίνητων του ήµου για ποσό ,00. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε Ο τοκοχρεωλυτικός πίνακας απόσβεσης του δανείου που έλαβε το 2011 ο ήµος έχει ως εξής: 10

11 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΣ ΧΡΕOΛΥΣΙΟ ΤΟΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,55 Το υπόλοιπο στις ανέρχεται στο ποσό των ,30. Η εξόφληση του ανωτέρω δανείου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες συµβάσεις θα πραγµατοποιηθεί µέχρι το έτος Για την κάλυψη των δόσεων έχει εκχωρηθεί το 50% των εσόδων από ΤΑΠ και το 12% των εκάστοτε ΚΑΠ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Το υπόλοιπο του δανείου της Εθνικής τράπεζας την ανέρχεται στο ποσό των ,189,17. Το δάνειο είναι σε οριστική καθυστέρηση και σύµφωνα µε την από προσωρινή ρύθµιση της οφειλής καταβάλλονται οι αναλογούντες τόκοι. Η προσωρινή ρύθµιση (εξωδικαστικός συµβιβασµός) λήγει , όποτε θα γίνει ο συνολικός διακανονισµός της οφειλής. Για το ανωτέρω δάνειο έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης επί ακίνητου του ήµου για ποσό , Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Ανάλυση υποχρεώσεων ληξιπρόθεσµες οφειλές 11

12 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Συγγενείς επιχειρήσεις , ,17 Προµηθευτές-Τρίτοι , ,40 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη , ,85 Ασφαλιστικοί οργανισµοί , ,06 Πιστωτές διάφοροι , ,80 Σύνολα , ,28 εν υπάρχουν τιµολογηµένες υποχρεώσεις που να αντιστοιχούν σε απαιτήσεις από φορείς χρηµατοδότησης όπως είναι το πρόγραµµα «Θησέας» και το ΕΣΠΑ. Οι Υποχρεώσεις για φόρους τέλη κατά ποσό ,78 αφορούν το µήνα εκέµβριο 2014 και κατά ποσό ,63 δόσεις ρύθµισης που λήγουν την επόµενη χρήση. Οι Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικούς οργανισµούς κατά ποσό ,80 αφορούν το µήνα εκέµβριο 2014 και κατά ποσό ,67 δόσεις ρύθµισης που λήγουν την επόµενη χρήση. Οι υποχρεώσεις σε διάφορους πιστωτές αναλύονται ως εξής: Λογαριασµός 31/12/ /12/2013 Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες , ,73 Λοιποί ικαιούχοι Αµοιβών , ,26 Εισπράξεις υπέρ του Ελληνικού ηµοσίου , ,59 ικαιούχοι µη εµφανισθησών επιταγών 7.771, ,29 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,77 ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΟΙΚΙΩΝ , ,32 ικαιούχοι αποζηµιώσεων λόγω ρυµοτοµίας , ,53 ικαιούχοι υπάλληλοι - αιρετοί , , Λοιπές οικονομικές πληροφορίες ΣΥΝΟΛΟ , ,70 Επί των ακινήτων του ήµου υπάρχουν την 31/12/2014 υποθήκες προσηµειώσεων ,92 για διασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων προς το Τ.Π και ανείων και την Ε.Τ.Ε. Για την κάλυψη των δανειακών υποχρεώσεων προς την τράπεζα Πειραιώς Α.Ε υπάρχουν συµβάσεις ενεχυρίασης απαιτήσεων από έσοδα ΤΑΠ, ΚΑΠ. Κατά του ήµου έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους, που διεκδικούν αποζηµιώσεις συνολικού ποσού 15,6 εκ. Η νοµική υπηρεσία του ήµου εκτιµά ότι οι αγωγές αυτές θα ευδοκιµήσουν 12

13 υπέρ των τρίτων κατά το ποσό 5εκ. Γι' αυτή την υποχρέωση έχει διενεργηθεί πρόβλεψη ποσού 4 εκ στα βιβλία του ήµου. Ο ήµος ανέλαβε µε βάση το άρθρο 109 του Ν. 3852/10, το άρθρο 10 του Ν. 4071/12 και το άρθρο 77 του Ν. 4170/13 υποχρεωτικά τις οφειλές έως της των επιχειρήσεων που είχε συστήσει και τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης προς το ελληνικό ηµόσιο, το ΙΚΑ και εργαζόµενους χωρίς πρόστιµα και προσαυξήσεις. Οι οφειλές αυτές για το ελληνικό ηµόσιο και το ΙΚΑ ανέρχονται σε ,64, καταχωρήθηκαν στα βιβλία του ήµου στη χρήση 2014 και ρυθµίστηκαν µε βάση το νόµο Ν.4316/14 άρθρο 79 και την ΚΥΑ 11484/ (ΦΕΚ 565/ ). Στο πρόγραµµα το µακροπρόθεσµο µέρος εµφανίζεται στο λογαριασµό "Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις", ενώ το βραχυπρόθεσµο στις υποχρεώσεις από φόρους-τέλη και ασφαλιστικούς οργανισµούς. Στη χρήση 2015 έγινε ανάληψη από το ήµο των υποχρεώσεων της Αθµονο Α.Ε από Φόρους τέλη µε την απόφαση 106/2015 του ηµοτικού Συµβουλίου. Στο πρόγραµµα η υποχρέωση εµφανίζεται στη χρήση Το µακροπρόθεσµο τµήµα της ποσό ,00 εµφανίζεται στο λογαριασµό "Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις", ενώ το βραχυπρόθεσµο ποσό ,26 µειωµένο µε τις δόσεις της ρύθµισης ,00 εντός του 2015 ήτοι ,26 εµφανίζεται στις υποχρεώσεις από φόρους-τέλη. Σηµειώνουµε ότι το ποσό ,00 είναι σε αναστολή λογω των προσφυγών στα ιοικητικά ικαστήρια και το υπόλοιπο ήταν σε ρύθµιση. 1.2 Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού 2015 (Πίνακες 2,3) Η πορεία υλοποίησης του προϋπολογισµού 2015 αποτυπώνεται στους συνηµµένους πίνακες 2&3, αναλυτικά για τα έσοδα (εισπράξεις) και τις δαπάνες (πληρωµές) και βασίζεται στην πορεία του πενταµήνου του

14 1.2.1 Απολογιστικά στοιχεία εσόδων για το 2014 και προϋπολογισθέντα για το 2015 (Υπόδειγμα 2) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΕΣΟ Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 Προυπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα(1) Προυπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα(2) 2/1 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , , ,54-10,79% 1 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , , ,08 13,21% 2 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , , ,00-18,23% 3 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , , , ,00-19,10% 4 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , , , ,00 0,33% 5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , , ,00-12,53% 6 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , , , , ,46 4,19% 7 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , , ,00 8,74% 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , , , ,00-2,37% 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , , , , ,00-16,79% 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ , , ,71 0,00-100,00% 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , , , ,00 544,41% 14 ΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ -ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 1.000,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00% 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ -ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , , , ,00-65,10% 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , , , ,00-70,14% ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΝ 2 (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , , , , ,00 88,86% 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , , , , ,00 96,18% 22 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ , , , , , ,00 33,55% ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 3 Π.Ο.Ε , , , , , ,00 2,05% 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΕΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , , , , ,00 2,05% 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , , ,25 24,22% 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , , ,25 24,53% 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , , ,00 0,85% ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ , , , , , ,79-3,36% 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ , , , , , ,12 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,91 14

15 1.2.2 Απολογιστικά στοιχεία εξόδων για το 2014 και προϋπολογισθέντα για το 2015 (Υπόδειγμα 3) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 Προυπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Πληρωθέντα(1) Προυπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Πληρωθέντα(2) 2/1 6 Λειτουργικές δαπάνες , , , , , ,86-0,09% 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , , ,00 15,41% 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , , , , ,00 3,05% 62 Παροχές τρίτων , , , , , ,00-7,68% 63 Φόροι τέλη , , , , , ,00 21,70% 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , , , , , ,00 5,00% 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστεως , , , , , ,86-0,88% 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , , , ,00-11,85% 67 Πληρωµές Μεταβιβάσεις σε τρίτους , , , , , ,00-39,04% 68 Λοιπά έξοδα , , , , , , ,94% 7 Επενδύσεις , , , , , ,29 148,6% 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , , , , ,29 969,70% 73 Έργα , , , , , ,00 266,44% 74 Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες , , , , , ,00-51,24% 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0, , , ,00 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις , , , , , ,15 22,5% 81 Πληρωµές Π.Ο.Ε , , , , , ,90 460,97% 82 Αποδόσεις , , , , , ,25 22,68% 83 Επιχορογουµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε , , ,98 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις µη είσπραξης ,02 0,00 0, ,72 0,00 0,00 9 Αποθεµατικό ,02 0,00 0, ,58 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ , , , , , ,30 18,2% 15

16 1.3 Αξιολόγηση οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, αναφορά στην οικονομική κατάσταση των νομικών προσώπων του Δήμου Ο ήµος εφαρµόζει τις διαδικασίες ελέγχου και περιστολής των δαπανών που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τις ηµόσιες απάνες, ενώ παράλληλα φροντίζει για την ορθολογική διάθεση των εσόδων του. Σχετικά µε την αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, γίνονται προσπάθειες εκµίσθωσης χώρων που διαθέτει ο ήµος ή στεγάζονται υπηρεσίες του προκειµένου να µειωθούν οι δαπάνες ενοικίων. Νοµικά πρόσωπα του ήµου και οικονοµική κατάσταση αυτών Τα περισσότερα νοµικά πρόσωπα του ήµου βρίσκονται στο στάδιο λύσης και εκκαθάρισής τους, προκειµένου να επιτύχει οικονοµίες κλίµακος. Στη συνέχεια παραθέτουµε τις τελευταίες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις αυτών, αναφέροντας την τωρινή τους κατάσταση. Α) Σε λειτουργία, µε ηµεροµηνία , ήταν τα παρακάτω νοµικά πρόσωπα του ήµου για τα οποία παραθέτουµε οικονοµικά στοιχεία: I) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α ) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α ) Εισπραχθέντα Πληρωθέντα ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,95 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ,20 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ,91 ΕΚΤΑΚΤΑ ,26 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ,67 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,78 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ,02 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΗΞΕΩΣ ΕΤΟΥΣ ,31 ΣΥΝΟΛΟ ,55 ΣΥΝΟΛΟ ,55 16

17 II) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Έξοδα εγκατάστασης ,00 Ίδια Κεφάλαια ,50 Πάγιο ενεργητικό 1.543,00 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό ,58 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ,07 Σύνολο Ενεργητικού ,58 Σύνολο Παθητικού ,58 III) ΑΘΜΟΝΟ A.E ΑΘΜΟΝΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Έξοδα εγκατάστασης ,07 Ίδια Κεφάλαια ,07 Πάγιο ενεργητικό ,13 Μακροπρόθεσµες ,41 υποχρεώσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό ,39 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ,71 Μεταβατικοί λογαριασµοί 0,00 Μεταβατικοί λογαριασµοί ,54 Σύνολο Ενεργητικού ,59 Σύνολο Παθητικού ,59 Β) Τα νοµικά πρόσωπα που λύθηκαν στις αρχές του 2015 και παραθέτουµε τους ισολογισµούς λύσης είναι τα παρακάτω: Ι) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Έξοδα εγκατάστασης 0,54 Ίδια Κεφάλαια ,26 Πάγιο ενεργητικό 0,92 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,33 Υποχρεώσεις ,05 Σύνολο Ενεργητικού ,79 Σύνολο Παθητικού ,79 17

18 ΙΙ) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΗΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Έξοδα εγκατάστασης 0,13 Ίδια Κεφάλαια ,95 Πάγιο ενεργητικό 2,84 Προβλέψεις για κινδύνους ,00 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,52 Υποχρεώσεις ,44 Σύνολο Ενεργητικού ,49 Σύνολο Παθητικού ,49 ΙΙΙ) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Έξοδα εγκατάστασης 0,13 Ίδια Κεφάλαια ,65 Πάγιο ενεργητικό 5,73 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,90 Υποχρεώσεις ,41 Σύνολο Ενεργητικού ,76 Σύνολο Παθητικού ,76 IV) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι υποχρεώσεις του Οργανισµού Εργασίας προς το Ελληνικό ηµόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς περιλήφθησαν στη ρύθµιση, οποία έγινε για όλα τα νοµικά πρόσωπα του ήµου που τελούσαν υπό εκκαθάριση µε βάση το νόµο Ν.4316/14 άρθρο 79 και την ΚΥΑ 11484/ Γ) Τα νοµικά πρόσωπα για τα οποία η εκκαθάριση είναι σε εξέλιξη είναι τα παρακάτω: I) ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Έξοδα εγκατάστασης 0,03 Ίδια Κεφάλαια ,10 Πάγιο ενεργητικό ,92 Προβλέψεις για κινδύνους 0 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,75 Υποχρεώσεις ,80 Σύνολο Ενεργητικού ,70 Σύνολο Παθητικού ,70 II) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Έξοδα εγκατάστασης 0,21 Ίδια Κεφάλαια ,44 Πάγιο ενεργητικό ,20 Προβλέψεις για κινδύνους 0,00 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,74 Υποχρεώσεις ,85 Μεταβατικοί λογαριασµοί ,68 Μεταβατικοί λογαριασµοί 6.625,42 Σύνολο Ενεργητικού ,83 Σύνολο Παθητικού ,83 18

19 Στα βιβλία του ήµου η αξία των συµµετοχών του στα παραπάνω νοµικά πρόσωπα είναι µηδενική, καθώς έχουν γίνει οι ανάλογες προβλέψεις υποτίµησης. Κανένα από τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα δεν έχει λάβει δάνειο από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων. Επίσης ο ήµος δεν έχει εγγυηθεί για δάνεια που έχουν λάβει από οποιαδήποτε τράπεζα. 1.4 Συμπεράσματα-προσδιορισμός των προβλημάτων-προτάσεις με συγκεκριμένα μέτρα αναβάθμισης της οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης Μετά την ανάλυση της οικονοµικής κατάστασης του ήµου αναφέρουµε ότι ο ήµος Αµαρουσίου έχει υιοθετήσει πολιτικές εξυγίανσης και νοικοκυρέµατος των οικονοµικών του και θα συνεχίσει να λαµβάνει µέτρα για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσµάτων. Τα µέτρα περιλαµβάνουν δράσεις αύξησης των εσόδων και βελτίωση του βαθµού είσπραξής τους, καθώς και περιστολής των δαπανών. Συγκεκριµένα όσον αφορά τα έσοδα µε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ήµου, την επαναλειτουργία της ελεγχόµενης στάθµευσης, την ιαχείριση των Απορριµµάτων του ήµου και την επέκταση του Νεκροταφείου. Επίσης η λύση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων θα µειώσει τις δαπάνες της κατηγορίας αυτής στα επόµενα χρόνια σε ποσοστό της τάξεως του 40% (κα 67. Πληρωµές Μεταβιβάσεις σε τρίτους), ενώ µείωση των δαπανών αναµένεται να επέλθει µε την ορθολογικότερη διαχείριση των υλικών και την Εξοικονόµηση Ενέργειας. Σχετικά για την είσπραξη των ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων του, προβαίνει κυρίως σε δέσµευση της φορολογικής ενηµερότητας του οφειλέτη ή και άλλα αναγκαστικά µέτρα είσπραξης προκειµένου µε κάθε νόµιµο τρόπο, να εισπραχθούν τα βεβαιωµένα έσοδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ.9 του Ν..356/1974. Στην παρούσα χρονική στιγµή εφαρµόζει το Ν. 4321/2015 (Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας) όπου δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του ήµου να ρυθµίσουν τα χρέη τους, έως 100 δόσεις. Επιπλέον, για την ορθολογική διαχείριση των οικονοµικών του ήµου έχει υιοθετηθεί από τη ιοίκηση η πολιτική της διοικητικής πληροφόρησης ( πορεία εσόδων και εξόδων ) σε µηνιαία βάση, ενώ παράλληλα γίνονται προσπάθειες διεκδίκηση και αξιοποίηση πόρων από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 2. Προσδιορισμός των στόχων του σχεδίου και των μέτρων περιορισμού των δαπανών και αύξησης των εσόδων 2.1. Ανάλυση στόχων του προγράμματος Κύριος στόχος της αναχρηµατοδότησης των δανείων του ήµου είναι η δυνατότητα εξυπηρέτηση αυτών και η εξοικονόµηση ταµειακών διαθεσίµων για την κάλυψη τρεχουσών 19

20 και ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων που προέρχονται κυρίως από την εκκαθάριση των νοµικών προσώπων του ήµου, δεδοµένης της τρέχουσας οικονοµικής συγκυρίας όπου η είσπραξη παρελθόντων απαιτήσεων και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ήµου είναι δυσχερής Παρουσίαση, ανάλυση, τεκμηρίωση μέτρων περιορισμού των δαπανών. Υπολογισμός των χρηματοροών με χρονικό ορίζοντα τριετίας. Εκτιμήσεις πορείας δαπανών (υπόδειγμα 4α) Οι υπολογισµοί των δαπανών έχουν πραγµατοποιηθεί χωρίς να ληφθούν υπόψη τυχόν τιµαριθµικές µεταβολές και µεταβολές στους συντελεστές Φ.Π.Α. Κόστος εξυπηρέτησης δανεισµού Η υλοποίηση του προγράµµατος οικονοµικής αποκατάστασης απαιτεί την αναχρηµατοδότηση των δανείων του ήµου από της ιδιωτικές τράπεζες (ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε και Ε.Τ.Ε Α.Ε) µε επιµήκυνση αποπληρωµής. Με την επιµήκυνση αυτή θα µπορέσει ο ήµος να εξυπηρετήσει τις δανειακές του υποχρεώσεις µε δεδοµένο ότι το δάνειο της ΕΤΕ ,189,17 δεν εξυπηρετείται. Για το 2014, ο ήµος κατέβαλε για την "Εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστεως- Τοκοχρεολύσια" τα παρακάτω ποσά: 20

21 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ,12 0, ,12 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε , , ,32 ΕΤΕ Α.Ε ,77 0, ,77 ΣΥΝΟΛΟ , , ,21 Με δεδοµένο ότι η περίοδος χάριτος από τα δάνεια του ΤΠ λήγει το 2015 και η προσωρινή ρύθµιση της οφειλής της ΕΤΕ λήγει , η ετήσια υποχρέωση "Εξυπηρέτηση δηµόσιας Πίστεως-Τοκοχρεολύσια" για το 2016 χωρίς την αναχρηµατοδότηση θα έχει ως εξής: ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ,10 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,33 ΕΤΕ Α.Ε ,07 ΣΥΝΟΛΟ ,50 Σηµειώνουµε ότι η τοκοχρεωλυτική δόση της ΕΤΕ έχει υπολογιστεί µε επιτόκιο 5,50% και περίοδο 15 έτη για κεφάλαιο ,17. Το ετήσιο όφελος από την αναχρηµατοδότηση ποσού ,45 µε επιτόκιο 5,02% για τα 3 πρώτα έτη, µε 6,02% για τα επόµενα 7 και µε 4,48% για τα υπόλοιπα 15 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 21

22 Α/Α ΕΤΗ ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ(1) ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ (2) ΝΕΟ ΑΝΕΙΟ ,45 ΙΑΡΚΕΙΑ 25ΕΤΗ(3) ΣΥΝΟΛΟ(4)=(2)+(3) ΙΑΦΟΡΑ (ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ)(1-4) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 Τεχνικό πρόγραµµα Η πλειοψηφία των έργων που θα εκτελούνται θα αφορά χρηµατοδοτούµενα από άλλες πηγές έργα. Επίσης έχει προβλεφθεί το κόστος ορισµένων µελετών για νέα έργα προκειµένου αυτά να χρηµατοδοτηθούν από άλλες πηγές. Υποχρεώσεις από εκκρεµείς δίκες Έχει υπολογισθεί για εκροή ένα σταθερό ποσό των ετησίως για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος λόγω του µεγάλου αριθµού των εκκρεµών δικαστικών υποθέσεων. Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται µέτρα για τον περιορισµό των δαπανών. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Νο 4α 22

23 ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΩΝ Ενοίκια ( απάνη) , , ,00 2 Πληρωµές Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,00 3 απάνες προµήθειας αναλωσίµων , ,00-4 Εξοικονόµηση Ενέργειας , ,00 ΣΥΝΟΛΑ , , ,00 Ενοίκια ( απάνη) Από την ιδιόχρηση ηµοτικών ακινήτων, όπου θα στεγαστούν υπηρεσίες του ήµου που χρησιµοποιούσαν ακίνητα τρίτων αναµένεται να επέλθει µείωση των δαπανών για ενοίκια. Επιχορηγήσεις σε Νοµικά Πρόσωπα (Πληρωµές Μεταβιβάσεις σε τρίτους) Η λύση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων, όπως προαναφέραµε, θα µειώσει τις δαπάνες της κατηγορίας αυτής. Στο πρόγραµµα έχει προϋπολογιστεί σταδιακή µείωση της τάξεως του 40% περίπου. απάνες προµήθειας αναλωσίµων Από την ορθολογικότερη διαχείριση, µέσω του Κεντρικού Συστήµατος προµηθειών, αναµένεται να επέλθει µείωση στη κατηγορία αυτή. Εξοικονόµηση Ενέργειας Έχουν εκπονηθεί οι κατάλληλες µελέτες και έχουν κατατεθεί προκειµένου το έργο να χρηµατοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, καθώς απαιτούνται ορισµένες τεχνικές παρεµβάσεις Παρουσίαση, ανάλυση, τεκμηρίωση μέτρων και πολιτικών για την αύξηση των ιδίων εσόδων και τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης. Υπολογισμός των επιπτώσεων των μέτρων με χρονικό ορίζοντα τριετίας. Εκτιμήσεις πορείας εσόδων (υπόδειγμα 4β) Στο πρόγραµµα έχει αποτυπωθεί µείωση των εσόδων κατά 3% για τη χρήση 2015 και για το 2016 περαιτέρω µείωση 1% λογω της οικονοµικής δυσπραγίας, ενώ για το 2017 αύξηση της τάξεως του 1%. 23

24 Κεντρικοί Αυτοτελής Πόροι(ΚΑΠ) Οι ΚΑΠ, υπολογίστηκαν µε βάση το «Μεσοπρόθεσµο πλαίσιο ηµοσιονοµικής Στρατηγικής ». Ανταποδοτικά έσοδα Τα ανταποδοτικά έσοδα έχουν υπολογιστεί µειωµένα κατά 10% για το 2015 και για τα επόµενα χρόνια σταθερά. Κάθε µεταβολή στα έσοδα αυτά θα επηρεάζει ισόποσα και τις ανταποδοτικές δαπάνες καθαριότητας. Σηµειώνουµε, ότι στα υποδείγµατα το έσοδο είναι στους ΚΑ "3. Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα ( 10 µήνες)" "ΚΑ 21. Τακτικά έσοδα (2 µήνες)". Απαίτηση από ΚΑΠ Σύµφωνα µε το Άρθρο 27 του ν. 3756/2009 ο ήµος έχει απαίτηση από το Ελληνικό ηµόσιο έναντι των παρακρατηθέντων ΚΑΠ σε προηγούµενα έτη. Το άρθρο 27 έχει ως εξής: «Ρύθµιση χρεών προς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) Οι πάσης φύσεως οφειλές του Ελληνικού ηµοσίου προς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθµού που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α') και λοιπές σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν, ύψους ενός δισεκατοµµυρίου επτακοσίων έντεκα εκατοµµυρίων ευρώ ( ), που αφορούν στη χρονική περίοδο από την καθιέρωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) µέχρι και το έτος 2008, δύναται να εξοφληθούν µε την έκδοση οµολόγων σε οκτώ (8) ετήσιες ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη θα καταβληθεί εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και οι υπόλοιπες επτά (7) την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους, αρχής γενοµένης από την 31η Ιανουαρίου Προς τούτο υπογράφεται σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού ηµοσίου, που εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών και των εκπροσώπων της Κεντρικής Ένωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕ ΚΕ). Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται ο τύπος των οµολόγων, η διάρκεια και οι λοιποί όροι έκδοσης αυτών». Από τις οκτώ (8) ετήσιες ισόποσες δόσεις ο ήµος έχει εισπράξει µέρος των έξη (6) δόσεων ποσό ,62 και υπολείπεται ποσό ,51 αυτών. Ενώ οι δόσεις για το 2015 και 2016 ανέρχονται σε ,70 έκαστη. Τα ποσά αυτά περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα. Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται µέτρα για την βελτίωση των εσόδων. 24

25 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Νο 4β ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Έσοδα από την ελεγχόµενη Στάθµευση , ,00 2 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία , ,00 Ανταποδοτικό Πρόγραµµα Συνολικής ιαχείρισης 3 των Απορριµµάτων του ήµου , ,00 ΣΥΝΟΛΑ 0, , ,00 Πόροι ελεγχόµενης στάθµευσης Από την επαναλειτουργία του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την εφαρµογή και Λειτουργία Συστήµατος Ελεγχόµενης Στάθµευσης σε περιοχές του κέντρου του ήµου Αµαρουσίου» υπολογίζεται ότι ο ήµος θα έχει έσοδα κατά έτος περίπου. Στο πρόγραµµα δεν λήφθηκε υπόψη το έσοδο αυτό, καθώς θεωρήθηκε αντισταθµιστικό σε περίπτωση µείωσης κάποιων άλλων κατηγοριών εσόδων λογω της οικονοµικής δυσπραγίας. Αξιοποίηση Ακίνητης περιουσίας Τα έσοδα που θα προκύψουν από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ήµου ανέρχονται σε ,00 περίπου αρχής γινοµένης από το Το έσοδο αυτό περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα. Ανταποδοτικό Πρόγραµµα Συνολικής ιαχείρισης των Απορριµµάτων του ήµου Κύριος άξονας του προγράµµατος είναι να µειώσει δραστικά τον όγκο των απορριπτόµενων σκουπιδιών µέσω της ανακύκλωσης, να δηµιουργηθούν έσοδα από τη διάθεση των ανακυκλώσιµων και να εξοικονοµηθούν χρήµατα από µειώσεις σε δροµολόγια και τέλη διάθεσης στον ΧΥΤΑ. Στο πρόγραµµα δεν λήφθηκε υπόψη το έσοδο αυτό, καθώς θεωρήθηκε αντισταθµιστικό σε περίπτωση µείωσης κάποιων άλλων κατηγοριών εσόδων λογω της οικονοµικής δυσπραγίας. 25

26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 3. Εναλλακτικά σενάρια χρηματοδότησης Στους επόµενους πίνακες παρουσιάζεται ένα σενάριο χρηµατοδότησης και είναι αυτό που αναφέρεται στις " ιαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συνοµολόγηση δανείων µε ήµους, Περιφέρειες, Συνδέσµους, Ενώσεις και Νοµικά Πρόσωπα αυτών µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων τους µε το ΤΠ ή µε Πιστωτικά Ιδρύµατα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, σε εφαρµογή των παρ. 1&2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014" του ΤΠ και ανείων. Συγκεκριµένα: Ποσό Αναχρηµατοδότησης Ο ήµος αιτείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων την αναχρηµατοδότηση του ληξιπρόθεσµου δανείου του στην ΕΤΕ Α.Ε ,17 και του δανείου της Πειραιώς Α.Ε ,28 ήτοι ποσό ,45. Επιτόκιο Επιτόκιο 5,02% για τα 3 πρώτα έτη, µε 6,02% για τα επόµενα 7 και µε 4,48% για τα υπόλοιπα 15. ιάρκεια ιάρκεια δανείου είκοσι (25) έτη. Σε όλους τους πίνακες της παρούσας µελέτης, εκτιµάται ότι η αποπληρωµή των αναχρηµατοδοτούµενων δανείων προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων θα ξεκινήσει από 1/1/ Πορεία εσόδων (πίνακας 5) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Νο 5 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Απολογισµός Εκτιµήσεις Τακτικά έσοδα , , , ,54 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία , , , ,08 2 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία , , , ,00 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και 3 δικαιώµατα , , , ,00 26

27 4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών , , , ,00 5 Φόροι και εισφορές , , , ,00 6 Έσοδα από επιχορηγήσεις , , , ,46 7 Λοιπά τακτικά έσοδα , , , ,00 1 Έκτακτα έσοδα , , , , Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας , , , ,00 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ,71 0,00 0,00 0,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , , , ,00 14 ωρεές -κληρονοµίες -κληροδοσίες 0, ,00 0,00 0,00 15 Προσαυξήσεις -πρόστιµα -παράβολα , , , ,00 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα , , , ,00 2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά , , , ,00 21 Τακτικά έσοδα , , , ,00 22 Έκτακτα έσοδα , , , ,00 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , , , ,00 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0, Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών , , , ,00 Εισπράξεις υπέρ δηµοσίου και τρίτων και επιστροφες χρηµατων , , , ,00 41 Εισπράξεις υπέρ δηµοσίου , , , ,00 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων , , , ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ , , , ,54 51 Χρηµατικό υπόλοιπο προήγούµενου έτους , , , ,39 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,93 27

28 3.2 Πορεία δαπανών (πίνακας 6) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Νο 6 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Απολογισµός Εκτιµήσεις ΚΑ Λειτουργικές δαπάνες , , , ,76 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , ,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , , ,00 62 Παροχές τρίτων , , , ,00 63 Φόροι τέλη , , , ,00 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , , , ,00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστεως , , , ,76 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , ,00 67 Πληρωµές Μεταβιβάσεις σε τρίτους , , , ,00 68 Λοιπά έξοδα , , , ,00 7 Επενδύσεις , , , ,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , , ,00 73 Έργα ,12 Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες , , , , , , ,00 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 0, ,00 0,00 Πληρωµές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις , , , ,00 81 Πληρωµές Π.Ο.Ε , , , ,00 82 Αποδόσεις , , , ,00 83 Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε ,98 0,00 0,00 0 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ , , , ,76 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ - ΈΛΛΕΙΜΜΑ , , , , Προσδιορισμός ετήσιων αποτελεσμάτων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Απολογισµός Εκτιµήσεις Συνολική εκτίµηση Εσόδων για τα έτη , , , ,54 Συνολική εκτίµηση Εξόδων για τα έτη , , , ,76 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ/ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ , , , ,22 Τα ελλείµµατα οφείλονται κυρίως σε πληρωµές υποχρεώσεων που προκύπτουν σταδιακά από την εκκαθάριση των Νοµικών προσώπων του ήµου. 28

Α Α: ΒΟΖΧΩΕΤ-Φ53 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Α Α: ΒΟΖΧΩΕΤ-Φ53 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 1/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 29/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Κατερίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10 kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10 kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 133 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295 ΘΕΜΑ : «Υποβολή των όρων λήψης τοκοχρεολυτικού δανείου για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 383/2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.14/2012 τακτικής συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨH: Αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2012. Σήµερα στις 7 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2004-31.12.2004 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 Α ΦΑΣΗ:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ www.igoumenitsa.gr Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκό ελος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 5605 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Τ.Κ.37003 Σκό ελος Τηλ.24243-50101 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

================================================= =================================================

================================================= ================================================= ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ================================================= ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ /ΝΤΩΝ Α ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ =================================================

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/30-09-2015 Αριθμ. Απόφασης 194/2015 ΘΕΜΑ 5 Ο «Τροποποίηση της υπ. αρ. 50/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 1/2012

Αριθμός Απόφασης : 1/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ Ταχ. Δ/νση: Ερμιόνη Ταχ. Κώδικας: 21051 Πληροφορίες: Κρητσωτάκης Ι. Τηλ.: 27540-31239-31822 Fax: 27540-31300 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΡΕΥΝΑ 6487/18-5-2001] Θέµα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 25342 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση.

Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 11 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 3/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 3/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 230//2/204 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 3/204 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Στη Μυτιλήνη, σήμερα 19-04-2010, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός του Πανεπιστημίου Αιγαίου που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου Κτίριο Διοίκησης) Α.Φ.Μ.: 090166310,

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.Ε. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.Ε. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.Ε. Συνοπτικές Ενδιάμεσες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2015 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ Ο ΟΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2011

ΑΤΤΙΚΗ Ο ΟΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2011 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΑΤΤΙΚΗ Ο ΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 41,9 ΧΛΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ Α.Φ.Μ.: 094421389.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 35711/04/Β/96/43(02)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιωάννινα, 8 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 7205/354 Σχετικά: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ΠΛ. Ρήγα Φεραίου αρ.1 Πληροφορίες: κ. Γ. Γεωργάκο Τηλέφωνο: 2421350106 Fax:2421097610 Ηλεκτρονική δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 . ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) 1/35 Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β )

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., εγγραφές, κύκλοι σπουδών, µαθήµατα. Άρθρο 1 Σπουδαστές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-02-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-02-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 119 ΘΕΜΑ: Επανάληψη όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Α Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΠΟΛ.:1228 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΣΛΗΨΗ Υ ΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2012».

Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΣΛΗΨΗ Υ ΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 30 /202 Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 202». Σήµερα την 25η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΣΩΝΗ Κωνσταντίνου του Νικολάου, Σκηνoθέτη, νoμίμου εκπροσώπου της Θεατρικής Εταιρείας «ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ» με έδρα την οδό Φρύνης,

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 29/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 11/2012 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου Θ έ μ α: Tροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Εταιρικές και Ενοποιηµένες

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ηµερησίας διατάξεως

o εκτός ηµερησίας διατάξεως Συνεδρίαση 68 η Απόφαση υπ αριθµ. 2982/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

11. Κονταξάκης Ευτύχης 12. Κονταξάκης Γεώργιος 13. Κουκιανάκης Χαράλαμπος 14. Κουρούσης Χαράλαμπος 15. Μανουσάκη Φαντάκη Ανθούλα 16.

11. Κονταξάκης Ευτύχης 12. Κονταξάκης Γεώργιος 13. Κουκιανάκης Χαράλαμπος 14. Κουρούσης Χαράλαμπος 15. Μανουσάκη Φαντάκη Ανθούλα 16. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο Σήμερα 13 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 συνήλθε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του μετά την υπ αριθμό 458/9-7- 2009 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του κ. Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme.gr Θεσσαλονίκη : 10/11/2015 Αρ.Πρωτ. 26309 ΘΕΜΑ: Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση σύναψης τροποποιηµένης προγραµµατικής σύµβασης (Γεωτεχνική έρευνα Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στο.. Καβάλας) µε το Ι.Γ.Μ.Ε.

Θ Ε Μ Α «Έγκριση σύναψης τροποποιηµένης προγραµµατικής σύµβασης (Γεωτεχνική έρευνα Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στο.. Καβάλας) µε το Ι.Γ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 31 ης /30 Οκτωβρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 628/2008 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙΑΣ

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Ευγενία Μπιτσάνη Επίκουρος Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης : 14/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Μελέτης : 14/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Αρ. Μελέτης : 14/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αλίµου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης /09-09-2015 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης /09-09-2015 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης /09-09-2015 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 458/2015 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για το Β1 Στάδιο της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

5 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06/02/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 245100 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1)Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ZΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 29 Τ.Κ. 104

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 736 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 736 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 23 / 29-10-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµ. Απόφασης: 736 / 2014 ΘΕΜΑ: Αναπροσαρµογή των

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 12 / 11-06-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των όρων υπηρεσιών προς τους αστέγους».

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της /νσης Παιδείας Πολιτισµού κ Αθλητισµού του ήµου Αγρινίου για το έτος 2012»

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της /νσης Παιδείας Πολιτισµού κ Αθλητισµού του ήµου Αγρινίου για το έτος 2012» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 16ης/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγρινίου. Αριθ. Απόφασης 466/2011 ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Aπόφασης 89 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Αρ. Aπόφασης 89 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 89 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΣΤΙΣ -5- ΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων Νέων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Ψήφιση διαμορφωμένου, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΣ, σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 Εισηγητής: Π.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Ψήφιση διαμορφωμένου, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΣ, σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 Εισηγητής: Π. ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΩ9Σ-ΠΒΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1624/25.11.213 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 13/213 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΞ3-ΘΤ8. Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΞ3-ΘΤ8. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο διαδίκτυο A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 27/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 287/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 24 ης /27-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2006. Αρ. Πρωτ. 1891/05.2.3 Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2006. Αρ. Πρωτ. 1891/05.2.3 Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α Αθήνα, 14 Ιουνίου 2006 Αρ. Πρωτ. 1891/05.2.3 Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, κατά το άρθρο 103 παρ. 9 του Συντάγµατος και το ν. 3094/2003, εξέτασε την αναφορά του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α817ΛΗ-Ν51. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρθρο 165 του Ν.3852/2010. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Π.Σ. Αρ.

ΑΔΑ: 4Α817ΛΗ-Ν51. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρθρο 165 του Ν.3852/2010. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Π.Σ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρθρο 165 του Ν.3852/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Π.Σ. Αρ.13 Στη Λαµία σήµερα 20 Σεπτεµβρίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.µ. στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Θέμα 69 ο Εισήγηση για την υπ αρίθμ. 5 Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2013.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Θέμα 69 ο Εισήγηση για την υπ αρίθμ. 5 Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2013. Συνεδρίαση 60 η Απόφαση υπ αριθμ. 2564/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ' ΠΕΡΙΟ ΟΣ (ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟ ΟΣ Γ' ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ξ ' Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 1999 Αθήνα, σήµερα στις 22 Ιανουαρίου 1999, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.35' συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΗ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΝΩΣΗ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΣΗ Α.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 ης Δεκεμβρίου, 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου Τίτλος: «Ας µιλήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1/7/2015 31/10/2015 & 1/01/2016-28/02/2016 1. ΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟ /ΣΤΗ - Αν δεν το έχει στην κατοχή του,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 449/2014 Περίληψη Έγκριση του προϋπολογισμού & του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα, 22 Μαΐου 2014 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 18883 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα, 22 Μαΐου 2014 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 18883 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα, 22 Μαΐου 2014 ΔΗΜΟΣ Αρ. Πρωτ.: 18883 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ.Π.Σ.

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ.Π.Σ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ.Π.Σ. (Οµάδα Εργασίας σύµφωνα µε την 136/ 2005 απόφαση) Πρώτη Έκθεση Οµάδα Εργασίας: ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Ι. ΑΜ, πολεοδόµος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1096 21 Ιουλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 21219 Ετήσια Έκθεση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού για το έτος 2009.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης»

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΚΩ10-Ρ5Ε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4ΣΚΩ10-Ρ5Ε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 24-10-2012 Αριθµ. Απόφασης: 656 / 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση πραγµατοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Ολομέλεια Αριθμός απόφασης 7/2011

Άρειος Πάγος Ολομέλεια Αριθμός απόφασης 7/2011 Άρειος Πάγος Ολομέλεια Αριθμός απόφασης 7/2011 Περίληψη Οι διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου καθαριστριών του ΟΠΑΠ που κάλυπταν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες αυτού δεν δικαιολογούνται ως τέτοιες,

Διαβάστε περισσότερα

ΗοΙdings. για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η Σεπτεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΗοΙdings. για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η Σεπτεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΗοΙdings για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η Σεπτεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216 Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Σας διαβιβάζουμε τις με αριθμ.πρωτ. 1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ / ΠΟΛ.1033/27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 72100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Μυσίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β425Ω0Ο-19Λ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β425Ω0Ο-19Λ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 760 (Αριθµός πρακτικού 24) Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα τακτικά µέλη της κ.κ. Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 272/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 26131/21-12-2015

Αρ. Απόφασης: 272/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 26131/21-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ Αριθ. Πρωτ. 19.622 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΡΩΙΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΡΩΙΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η «ΠΡΩΙΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ» Στην Κέρκυρα σήμερα την... 2013 και στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) που βρίσκεται στην οδό Σαμάρα 13,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Περιγραφή του µισθίου

ΑΡΘΡΟ 1 Περιγραφή του µισθίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 21 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη µίσθωση από το ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

1932, πτώχευση. Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό

1932, πτώχευση. Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό 1932, πτώχευση Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό τους Τέτοιες μέρες, τον Απρίλιο του 1932, η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2 0 0 7

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2 0 0 7 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2 0 0 7 1. Γ Ε Ν Ι Κ Α Η Επιτροπή Μεταφορών & Σκαφών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς της για συνεχή παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε.

ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της οικονοµικής χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1-30/9/2005 ΚΑΒΑΛΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στοιχεία ισολογισμού...3 2 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 6-5-2015. Αρ. Πρωτ.: 590

Ηράκλειο 6-5-2015. Αρ. Πρωτ.: 590 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τηλ. 2810 246860 Ταχ. Δ/νση: Ρολέν 4, 713

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα