Σχετικά µε τα ατοµικά σωµατίδια πρέπει να γνωρίζουµε ότι: και αρνητικού φορτίου q e. που εκπέµπονται από τους ατοµικούς πυρήνες λέγονται σωµατίδια β.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχετικά µε τα ατοµικά σωµατίδια πρέπει να γνωρίζουµε ότι: και αρνητικού φορτίου q e. που εκπέµπονται από τους ατοµικούς πυρήνες λέγονται σωµατίδια β."

Transcript

1 Ηλεκτρόνιο - σωµατίδιο β Πρωτόνιο m p 840 m e Νετρόνιο m p m n Ποζιτρόνιο Σχετικά µε τα ατοµικά σωµατίδια πρέπει να γνωρίζουµε ότι: Το ηλεκτρόνιο είναι σωµατίδιο µάζας m e και αρνητικού ορτίου q e =-,6 0-9 Cb Kατά σύµβαση το µέτρο του ορτίου του ηλεκτρονίου συµβολίζεται µε e, οπότε το ορτίο του ηλεκτρονίου µπορεί να γραεί: q e =-e Τα ηλεκτρόνια που εκπέµπονται από τους ατοµικούς πυρήνες λέγονται σωµατίδια β 2 Το πρωτόνιο είναι σωµατίδιο των πυρήνων και είναι πολύ βαρύτερο από το ηλεκτρόνιο Η µάζα του πρωτονίου είναι περίπου 840 ορές µεγαλύτερη από τη µάζα του η- λεκτρονίου Το δε ορτίο του είναι θετικό και κατ' απόλυτο τιµή ίσο µε το ορτίο του ηλεκτρονίου ηλ q p =+e=+,6 0-9 Cb 3 To νετρόνιο δεν έχει ορτίο η δε µάζα του είναι περίπου ίση µε τη µάζα του πρωτονίου 4 Το ποζιτρόνιο είναι το αντισωµατίδιο του ηλεκτρονίου και σαν αντισωµατίδιο δεν έχει µεγάλη διάρκεια ζωής Έχει µάζα ίση µε τη µάζα του ηλεκτρονίου το δε ορτίο του είναι θετικό ίσο κατά µέτρο µε το ορτίο του ηλεκτρονίου (Στον κόσµο µας τα αντισωµατίδια όπως το πιζιτρόνιο δεν έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής, αού πολύ γρήγορα από τη στιγµή της γέννεσής τους θα συναντήσουν τα αντίστοιχα σ' αυτά σωµατίδια οπότε και Ατοµικός Αριθµός Ζ Μαζικός Αριθµός Α Σωµατίδιο α Ραδιενέργεια τα δυο θα µετατραπούν σε ηλεκτροµα- γνητική ακτινοβολία) Σχετικά µε τους ατοµικούς πυρήνες: α Ο ατοµικός αριθµός, Ζ, εκράζει το πλήθος των πρωτονίων στον πυρήνα οπότε, το ορτίο του πυρήνα είναι: Q=+Z e (Όπου e το µέτρο του ορτίου του ηλεκτρονίου) β Ο µαζικός αριθµός, Α, εκράζει το πλήθος των σωµατιδίων που περιέχονται συνολικά στον πυρήνα, άθροισµα νετρονίων και πρωτονίων Με δεδοµένο ότι η µάζα του πρωτονίου είναι περίπου ίση µε τη µάζα του νετρονίου τότε η µάζα του πυρήνα µπορεί να εκρασθεί σαν το γινόµενο του µαζικού αριθµού επί τη µάζα του πρωτονίου ηλ M=A m p γ Σωµατίδιο α Είναι πυρήνας Ηλίου µε δυο πρωτόνια και δυο νετρόνια δηλαδή µε µαζικό αριθµό 4 και ατοµικό αριθµό 2 Άρα η Μ α =4 m p, Q α =+2 e Το σύνθετο αινόµενο της ραδιέργειας είναι καθαρά πυρηνικό αινόµενο που συνίσταται στη διάσπαση ενός πυρήνα και την εκποµπή σωµατιδίων α και β καθώς και την εκποµπή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας

2 Πυρήνας εκπέµπει σωµατίδιο α Ποιά είναι η πυρηνική αντίδραση; Τί είναι µεταστοιχείωση; ZM A Z 2 Θ A 4 + 2He 4 µητρικός θυγατρικός σωµατίδιο α πυρήνας πυρήνας Επειδή ο θυγατρικός πυρήνας έχει ατοµικό αριθµό διαορετικό από τον µητρικό, αντιστοιχεί σε άλλο στοιχείο, γι' αυτό και το αινόµενο λέγεται µεταστοιχείωση ιάσπαση αρχικά ακίνητου σώµατος (πχ πυρήνας ατόµου ) Πριν: Έστω σώµα µάζας Μ, που είναι αρχικά ακίνητο και κάποια στιγµή εκρήγνυται: Επειδή η δυνάµεις κατά την έκρηξη είναι δυνάµεις εσωτερικές, ισχύει η αρχή διατήρησης της ορµής ηλαδή: Η ορµή πριν την έκρηξη είναι ίση µε την ορµή µετά την έκρηξη Οπότε: πρ = µετ 0 = = 2 Μετά: θα κινηθεί στην ίδια διεύθυνση µε την διεύθυνση του σώµατος m, αλλά µε αντίθετη ορά (Αυτό αίνεται από το αρνητικό πρόσηµο στο διάνυσµα) Για τα µέτρα των διανυσµάτων ισχύει: 2 = m U = U 2 U 2 = m U Η ενέργεια που έχει παραχθεί κατά την έκρηξη είναι: E κιν = 2 m U U Όπου 0, η αρχική κινητική ενέργεια του συστήµατος Εάν τώρα είχαµε διάσπαση ραδιενεργού πυρήνα τότε ι- σχύουν τα παραπάνω, αού θέσουµε: m =m θυγατρ, µάζα θυγατρικού πυρήνα, και =m α, µάζα σωµατιδίου α Η Ε κιν είναι η πυρηνική ενέργεια που έχει παραχθεί

3 ιατήρηση της ορµής σε µηχανικό σύστηµα F N B N B F 2 Έστω δυο σώµατα m,, (m > ) Mεταξύ τους υπάρχει συσπειρωµένο ελατήριο σταθεράς Κ (Το ελατήριο θεωρείται αβαρές) Στο εσωτερικό του ελατηρίου υπάρχει ένα νήµα που είναι δεµένο στα δυο σώµατα και κρατάει το ελατήριο συσπειρωµένο Κάποια στιγµή κόβουµε το νήµα και το ελατήριο απωθεί τα δυο σώµατα Το σύστηµα των δυο σωµάτων είναι µονωµένο Αού: α Οι δυνάµεις F =F 2, που ασκεί το ελατήριο είναι δυνά- µεις εσωτερικές β Οι εξωτερικές δυνάµεις Β, Ν, Β 2, Ν 2 ανά δυο εξουδετερώνονται και η συνισταµένη τους είναι µηδέν Αρα ισχύει η αρχή διατήρησης της ορµής για το σύστηµα ηλαδή: πρ = µετ 0 = = m U + U 2 Θεωρώντας θετική ορά των διανυσµάτων προς τα δεξιά, η παραπάνω εξίσωση γίνεται: 0 = m U + U 2 U U 2 = m (2) Που βρέθηκε όµως η ενέργεια των σωµάτων; Η δυνα- µική ενέργεια του ελατηρίου µετατράπηκε εξ' ολοκλήρου σε κινητική ενέργεια των σωµάτων ηλ Ποιό από τα δυο σώµατα στο σύστηµα ελατηρίου- µάζες παίρνει τη µεγαλύτερη ενέργεια; E υν = 2 m U U 2 2 E κι, Eκι,2 = 2 U 2 2U 2 (2) E κι, Eκι,2 = m Ο λόγος των κινητικών ενεργειών είναι αντιστρόως ανάλογος των µαζών

4 V U U2 Mαθαίνοντας στο internet Φυσική ---- wwwgutsiasgr ιάσπαση κινούµενου σώµατος ( Όταν τα σώµατα µετά την έκρηξη κινούνται στην ίδια διεύθυνση) M m 2 Έστω σώµα µάζας Μ που κινείται µε ταχύτητα V Κάποια στιγµή εκρήγνυται: έστω ότι το ένα τµήµα, η µάζα κινείται µε ταχύτητα U 2 και στην ίδια διεύθυνση µε την αρχική ταχύτητα V Επειδή η δυνάµεις κατά την έκρηξη είναι δυνάµεις εσωτερικές, ισχύει η αρχή διατήρησης της ορµής (Α Ο) ηλαδή: Η αρχική ορµή πριν την έκρηξη είναι ίση µε την ορµή µετά την έκρηξη Έστω Μ η µάζα του σώµατος πριν την έκκρηξη και m, η µάζα κάθε θραύσµατος (Μ=m + ) Τότε: πρ = µετ M = + 2 Η ενέργεια που έχει παραχθεί κατά την έκρηξη είναι: E κιν = 2 m U U MV2 = M 2 = M + 2 θα κινηθεί σε διεύθυνση και ορά που θα βρεθεί εάν προσθέσουµε διανυσµατικά στην αρχική ορµή του συστή- µατος, της Μ, το αντίθετο διάνυσµα της ορµής του σώµατος µάζας m Eπειδή το αινόµενο εξελίσσεται πάνω σε µια ευθεία, µπορούµε να ορίσουµε θετική ορά διανυσµάτων όποια εµείς θέλουµε και να κάνουµε πράξεις αλγεβρικές Έστω λοιπόν θετική ορά διανυσµάτων, η προς τα δεξιά και έστω ότι η άλλη µάζα m κινείται προς τα δεξιά επίσης τότε: M V U m 2 2 m U 2 2 M V = m U + U 2 U = M V U 2 m Εάν η ταχύτητα U, µετά από αριθµητική αντικατάσταση των δεδοµένων, προκύψει µε αρνητικό πρόσηµο αυτό σηµαίνει ότι είναι αντιθέτου οράς απ' ότι σηµειώθηκε(βλέπε διπλ σχή- µα )

5 ιάσπαση κινούµενου σώµατος (Όταν όλες οι ταχύτητες των σωµάτων, πριν και µετά, είναι οµοεπίπεδες) Έστω σώµα µάζας Μ που κινείται µε ταχύτητα U Κάποια στιγµή εκρήγνυται: έστω ότι το ένα τµήµα, η µάζα m, κινείται µε ταχύτητα U και υπό γωνία ως προς την αρχική διεύθυνση κίνησης της Μ Επειδή η δυνάµεις κατά την έκρηξη είναι δυνάµεις εσωτερικές, ισχύει η αρχή διατήρησης της ορµής (Α Ο) ηλαδή: Η αρχική ορµή πριν την έκρηξη είναι ίση µε την ορµή µετά την έκρηξη Έστω m, η µάζα κάθε θραύσµατος µετά την έκρηξη, Μ=m +, τότε: πρ = µετ M = = M 2 = M + - A 2 θ Γ M θα κινηθεί σε διεύθυνση και ορά που θα βρεθεί εάν προσθέσουµε διανυσµατικά στην αρχική ορµή του συστή- µατος, της Μ, το αντίθετο διάνυσµα της ορµής του σώ- µατος µάζας m Η υλοποίηση αυτής της διανυσµατικής πράξης αίνεται στο διπλανό σχήµα Από το σχήµα αυτό έχουµε: Σχετικά µε το µέτρο της ορµής 2 2 = M M συν(80 ) U 2 = 2 Σχετικά µε τη διεύθυνση της ορµής-ταχύτητας, του σώ- µατος θα βρεθεί εαρµόζοντας τον νόµο των ηµιτόνων στο τρίγωνο ΑΓ, οπότε: ηµθ = ηµ(80 ) ηµθ= 2 2 ηµ Η δε ενέργεια που έχει παραχθεί κατά την έκρηξη είναι: E κιν = 2 m U U M U2 Προσοχή! Μπορούµε να εαρµόσουµε την Α Ο σε ορθογώνιους άξονες x, y και να καταλήξουµε στα ίδια συµπεράσµατα για την U 2 και θ πρ = µετ x,πρ = x, µετ y,πρ = y, µετ

Τα είδη της κρούσης, ανάλογα µε την διεύθυνση κίνησης των σωµάτων πριν συγκρουστούν. (α ) Κεντρική (ϐ ) Εκκεντρη (γ ) Πλάγια

Τα είδη της κρούσης, ανάλογα µε την διεύθυνση κίνησης των σωµάτων πριν συγκρουστούν. (α ) Κεντρική (ϐ ) Εκκεντρη (γ ) Πλάγια 8 Κρούσεις Στην µηχανική µε τον όρο κρούση εννοούµε τη σύγκρουση δύο σωµάτων που κινούνται το ένα σχετικά µε το άλλο.το ϕαινόµενο της κρούσης έχει δύο χαρακτηριστικά : ˆ Εχει πολύ µικρή χρονική διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΡΜΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ Το αποτέλεσμα μιας σύγκρουσης δύο σωμάτων εξαρτάται από τις ορμές τους. Όταν δύο κριάρια συγκρούονται και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΠΛΑΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΠΛΑΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΑΓΙΑ ΚΡΟΥΣΗ.. Σώμα που κινείται με κάποια ταχύτητα που σχηματίζει γωνία ως προς το κεκλιμένο επίπεδο συγκρούεται πλαστικά με άλλο σώμα δεμένο στο άκρο οριζοντίου ελατηρίου. Ξύλινο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Λυκειου, Θετικού Προσανατολισµού 3ο Φυλλάδιο - Ορµή / Κρούση

Φυσική Β Λυκειου, Θετικού Προσανατολισµού 3ο Φυλλάδιο - Ορµή / Κρούση Φυσική Β Λυκειου, Θετικού Προσανατολισµού - Ορµή / Κρούση Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1 Σύστηµα Σωµάτων - Εσωτερικές & Εξωτερικές υνάµεις ύο ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Μ9. Ορµή και κρούση

Κεφάλαιο Μ9. Ορµή και κρούση Κεφάλαιο Μ9 Ορµή και κρούση Μοντέλα ανάλυσης µε βάση την ορµή Η δύναµη και η επιτάχυνση συνδέονται µέσω του δεύτερου νόµου του Νεύτωνα. Όταν η δύναµη και η επιτάχυνση µεταβάλλονται ως προς τον χρόνο, η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1- και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σχετικά µε τις ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης.

Κεφάλαιο 1 ο. Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Κεφάλαιο 1 ο 1. Ευθύγραμμες κινήσεις Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Ορισμός: Με την έννοια κίνηση εννοούμε την αλλαγή της θέσης ενός σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΙΚΗ 5ου εξαμήνου. 10 διευκρινήσεις και σημαντικά σημεία (όχι σ' όλη την ύλη) Κ. Κορδάς, ακ. έτος 2013-14

ΠΥΡΗΝΙΚΗ 5ου εξαμήνου. 10 διευκρινήσεις και σημαντικά σημεία (όχι σ' όλη την ύλη) Κ. Κορδάς, ακ. έτος 2013-14 ΠΥΡΗΝΙΚΗ 5ου εξαμήνου 10 διευκρινήσεις και σημαντικά σημεία (όχι σ' όλη την ύλη) Κ. Κορδάς, ακ. έτος 2013-14 1. Ο αριθμός των πυρήνων που έχω σ' ένα δείγμα μειώνεται εκθετικά με το πέρασμα του χρόνου,

Διαβάστε περισσότερα

το αντικείμενο 1.1 Πυρηνική τεχνολογία

το αντικείμενο 1.1 Πυρηνική τεχνολογία Κεφάλαιο 1 Το αντικείµενο 1 το αντικείμενο 1.1 Πυρηνική τεχνολογία Αντικείµενο της Πυρηνικής Τεχνολογίας είναι οι τεχνολογικές εφαρµογές της Πυρηνικής Φυσικής. Αντικείµενο του πυρηνικού µηχανικού είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος;

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; 2. Ποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΠΛΑΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΠΛΑΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΡΟΥΣΗ. Θα μελετήσουμε τώρα συστήματα που η ταλάντωση ξεκινά εξαιτίας μίας κρούσης ή έχουμε ήδη μία ταλάντωση και κάπου στην πορεία συμβαίνει και μία κρούση.. Σώμα που κινείται με κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Μερικές προαπαιτούμενες γνώσεις από τη Υυσική της Α Λυκείου

Μερικές προαπαιτούμενες γνώσεις από τη Υυσική της Α Λυκείου Μερικές προαπαιτούμενες γνώσεις από τη Υυσική της Α Λυκείου Βαγγέλης Κολτσάκης, Υυσικός ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Μερικές προαπαιτούμενες γνώσεις από τη Υυσική της Α Λυκείου 1 1. Η ευθύγραμμη κίνηση Πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

α) Το µέτρο της ταχύτητας της ταχύτητας την πλαστική κρούση είναι 30% ποια η σχέση των µαζών m, M. ( Η µάζα Μ είναι αρχικά ακίνητη).

α) Το µέτρο της ταχύτητας της ταχύτητας την πλαστική κρούση είναι 30% ποια η σχέση των µαζών m, M. ( Η µάζα Μ είναι αρχικά ακίνητη). 2.72. Το σώµα µάζας Μ=1,2 Κgr είναι ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο. Το βλήµα µάζας =0,3Κgr κινείται οριζόντια µε ταχύτητα 10/sec και συγκρούεται πλαστικά µε την Μ. Εάν ο συντελεστής τριβής συσσωµατώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Κάθε διανυσµατική σχέση τη Φυσικής µπορεί να µετατραπεί σε σχέση µη διανυσµατική (µέτρων αλγεβρική) αν καθορίσουµε θετική-αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου Msc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης Ιούνης 2012 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις 7 1.1 Απλή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Ενιαίου Λυκείου Νόµοι του Νεύτωνα - Κινηµατική Υλικού Σηµείου. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://www.perifysikhs.

Φυσική Α Ενιαίου Λυκείου Νόµοι του Νεύτωνα - Κινηµατική Υλικού Σηµείου. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://www.perifysikhs. Φυσική Α Ενιαίου Λυκείου Νόµοι του Νεύτωνα - Κινηµατική Υλικού Σηµείου Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός hp://www.perifysikhs.com Αναζητώντας την αιτία των κινήσεων Η µελέτη των κινήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Σε όλες τις κινήσεις που μελετούσαμε μέχρι τώρα, προκειμένου να απλοποιηθεί η μελέτη τους, θεωρούσαμε τα σώματα ως υλικά σημεία. Το υλικό σημείο ορίζεται ως σώμα που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Για τα μέτρα της μεταβολής της ορμής και τις μεταβολές της κινητικής ενέργειας ισχύει: Μονάδες 4. Μονάδες 9

Για τα μέτρα της μεταβολής της ορμής και τις μεταβολές της κινητικής ενέργειας ισχύει: Μονάδες 4. Μονάδες 9 Β.1 Προσφέρουμε ένα ποσό θερμότητας σε ένα αέριο. α. Η θερμοκρασία του αερίου μειώνεται πάντα. β. Υπάρχει περίπτωση να μειωθεί η θερμοκρασία του αερίου. γ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μειωθεί η θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; Ηλεκτρισµός ονοµάζεται η ιδιότητα που εµφανίζουν ορισµένα

Διαβάστε περισσότερα

1 Απλή Αρµονική Ταλάντωση

1 Απλή Αρµονική Ταλάντωση ,Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Καραδηµητρίου Ε. Μιχάλης http://perifysikhs.wordpress.com mixalis.karadimitriou@gmail.com Πρόχειρες Σηµειώσεις 2011-2012 1 Απλή Αρµονική Ταλάντωση 1.1 Περιοδικά Φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 Κρούσεις 755 Αδρανειακά συστήματα Σχετικές κινήσεις 160 Κέντρο μάζας 163 Φαινόμενο Doppler 167 Σύνοψη 171 Ασκήσεις 11 173 5-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ταχύτητα και η επιτάχυνση των σωμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σάκκουλα Βάλια Κεφάλαιο 1 ο 1.1. Ηλεκτρική δύναμη Τα σώματα τα οποία έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε άλλα ελαφρά αντικείμενα, όταν τα τρίψουμε με κάποιο άλλο

Διαβάστε περισσότερα