ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών επιλυσιµότητάς τους. Θεωρήστε τις ευθείες 3x y 5, 1 2x 2y 10, 2 στο επίπεδο. Οι ευθείες αυτές ϑα έχουν ένα σηµείο τοµής αν, όπως συµβαίνει εδώ, δεν είναι παράλληλες ή δεν ταυτίζονται, έστω x 0, y 0. Το σηµείο x 0, y 0 ϑα ανήκει και στις δύο ευθείες, άρα ϑα ικανοποιεί τόσο την 1 όσο και τη 2. Λέµε τότε ότι το x 0, y 0 είναι λύση του συστήµατος των 1 και 2. Οι 1 και 2 αποτελούν ένα γραµµικό σύστηµα εξισώσεων γιατί λέγεται γραµµικό; το οποίο µπορεί να γραφεί, ισοδύναµα, χρησιµοποιώντας άλγεβρα πινάκων, ως είναι δηλαδή της µορφής x y 5 10, 3 a x b, 4 όπου το ϑα συµβολίζει ένα διάνυσµα ή πίνακα στήλη. Αν το διάνυσµα b είναι το µηδενικό διάνυσµα, τότε το γραµµικό σύστηµα λέγεται οµογενές. Το πρόβληµα που ϑα αντιµετωπίσουµε εδώ είναι η επίλυση γραµµικών συστηµάτων, δηλαδή ο προσδιορισµός του άγνωστου διανύσµατος x, δεδοµένου του πίνακα a, ο οποίος λέγεται πίνακας του συστήµατος, και του διανύσµατος των σταθερών όρων, b. Θα περιοριστούµε σε συστήµατα στα οποία ο a είναι τετραγωνικός πίνακας, δηλαδή συστήµατα µε ίσο αριθµό εξισώσεων και αγνώστων. Για την επίλυση γραµµικών συστηµάτων υπάρχουν αρκετές διαφορετικές µέθοδοι. Εδώ ϑα περιγράψουµε τις πιο ευρέως χρησιµοποιούµενες : Τη µέθοδο απλής αντικατάστασης, τη µέθοδο ευθείας αντιστροφής, τη µέθοδο του Cramer, την απαλοιφή Gauss και την τριγωνική παραγοντοποίηση ή παραγοντοποίηση LU. Το ποια επό τις µεθόδους αυτές είναι προσφορότερη εξαρτάται από το µέγεθος και τη µορφή του κάθε συγκεκριµ- µένου συστήµατος. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα το γραµµικό σύστηµα να µην έχει καµία λύση στο παράδειγµα του συστήµατος 3 αυτό ϑα συνέβαινε αν οι ευθείες ήταν παράλληλες ή να έχει άπειρες λύσεις στο παράδειγµα του συστήµατος 3 αν οι οι ευθείες ταυτίζονταν. Για να περιγράψουµε τους τρόπους επίλυσης γραµµικών συστηµάτων και τις συνθήκες ύπαρξης λύσης ϑα ϑεωρήσουµε το πιο γενικό σύστηµα 2 2, a 11 x 1 + a 12 x 2 b 1 a 21 x 1 + a 22 x 2 b 2, 5 που σε µορφή πινάκων παίρνει τη µορφή a x b a11 a 12 a 21 a 22 x1 x 2 b1 b

2 1. Απλή αντικατάσταση Είναι η απλούστερη σε ιδέα από τις µεθόδους. Πρώτο ϐήµα είναι η επίλυση κάποιας από τις εξισώσεις του συστήµατος ως προς έναν άγνωστο και η αντικατάσταση του αγνώστου αυτού στις άλλες εξισώσεις. Προκύπτει έτσι ένα σύστηµα µικρότερο από το αρχικό κατά µία εξίσωση και έναν άγνωστο, στο οποίο επαναλαµβάνεται η παραπάνω διαδικασία, κ.ο.κ., µε τελικό αποτέλεσµα µία απλή εξίσωση, ενός αγνώστου. Υπολογίζοντας τον άγνωστο αυτόν, τα ϐήµατα στη συνέχεια µπορούν να ακολουθηθούν αντίστροφα, αντικα- ϑιστώντας το αποτέλεσµα στις άλλες εξισώσεις και υπολογίζοντας έτσι και τους υπόλοιπους αγνώστους. Π.χ., για το σύστηµα 5 το πρώτο ϐήµα της αντικατάστασης δίνει x 1 b 1 a 12 x 2 /a 11, a 21 b 1 a 12 x 2 /a 11 + a 22 x 2 b 2. 7 Η δεύτερη από τις παραπάνω εξισώσεις δίνει το x 2, το οποίο αντικαθίσταται στην πρώτη εξίσωση για τον υπολογισµό του x Μέθοδος ευθείας αντιστροφής Η µέθοδος αυτή συνίσταται στον πολλαπλασιασµό και των δύο µελών της εξίσωσης a x b µε τον αντίστροφο του πίνακα a, τον a 1. Για να µπορεί να γίνει αυτό ϑα πρέπει ο a να είναι αντιστρέψιµος, ή, ισοδύναµα, η ορίζουσά του να είναι διαφορετική από µηδέν deta 0. Τότε έχουµε a x b a 1 a x a 1 b x a 1 b. 8 Αν το διάνυσµα b είναι µηδέν τότε η µόνη λύση του συστήµατος είναι η µηδενική. Αν η ορίζουσα του a είναι µηδέν, το σύστηµα είτε δεν έχει λύση ή έχει άπειρες λύσεις. Λόγω της εµπλοκής πολλών πράξεων στη διαδικασία εύρεσης του αντιστρόφου, η µέ- ϑοδος ευθείας αντιστροφής δεν προσφέρεται για την επίλυση µεγάλων συστηµάτων. Τα ϐασικά της πλεονεκτήµατα είναι ότι προσφερεται για την περίπτωση όπου χρειάζεται η επίλυση πολλών συστηµάτων µε τον ίδιο πίνακα a αλλά διαφορετικό δεξιό διάνυσµα b, καθώς και το ότι ϐοηθά να εξαχθούν οι συνθήκες επιλυσιµότητας των γραµµικών συστη- µάτων. 3. Μέθοδος του Cramer ή των οριζουσών Μια άλλη µέθοδος χρήσιµη για την επίλυση σχετικά µικρών συστηµάτων καθώς και γαι τη διερεύνηση τέτοιων συστηµάτων είναι η µέθοδος του Cramer ή των οριζουσών, η οποία δίνει τους αγνώστους του συστήµατος ως πηλίκα δύο οριζουσών. Στη συνέχεια παρουσιάζουµε και επεξηγούµε τη µέθοδο αυτή, χρησιµοποιώντας το σύστηµα 6. Εστω ο πίνακας a του συστήµατος 6, µε deta 0. Πολλαπλασιάζοντας επί x 1 την ορίζουσα του πίνακα αυτού παίρνουµε a x 1 a x 11 a 12 1 a 21 a 22 x 1 a 11 a 12 x 1 a 21 a Σύµφωνα µε τις ιδιότητες των οριζουσών, η ορίζουσα 8 δεν αλλαζει αν στην πρώτη στήλη προσθέσουµε ένα πολλαπλάσιο της δεύτερης στήλης. Προσθέτοντας το x 2 2η στήλη και χρησιµοποιώντας τις εξισώσεις 5, παίρνουµε x 1 a x 1 a 11 + x 2 a 12 a 12 x 1 a 21 + x 2 a 22 a 22 2 b 1 a 12 b 2 a 22 a 1 x 1 a 1 a, 10

3 όπου a 1 είναι ο πίνακας που προκύπτει από τον a µε αντικατάσταση της στήλης των συντελεστών του x 1 a 11 και a 21 από τη στήλη των σταθερών όρων b 1 και b 2. Ακολουθώντας την ανάλογη διαδικασία για το x 2, ϐρίσκουµε x 2 a 2 / a. Γενικά, για σύστηµα n εξισώσεων µε n αγνώστους x i a i, i 1, 2,..., n, 11 a όπου a i είναι ο πίνακας που προκύπτει από τον a αν αντικαταστήσουµε τη στήλη που περιέχει τους συντελεστές του x i από τη στήλη των σταθερών όρων. Η ορίζουσες των πινάκων a i λέγονται ορίζουσες Cramer και η εξίσωση 11 δίνει τις λύσεις γραµµικού συστήµατος µε τη µέθοδο του Cramer. Συνθήκες επιλυσιµότητας γραµµικών συστηµάτων: Με οδηγό την Εξ. 8, το γεωµετρικό παράδειγµα 3 και τις εξισώσεις 11 συµπεραίνουµε τα εξής : Η µόνη περίπτωση το γραµµικό σύστηµα a x b να έχει µοναδική λύση είναι deta 0. Τότε υπάρχει ο a 1, και η µοναδική λύση του συστήµατος είναι x a 1 b. Αν deta 0, π.χ. τότε το σύστηµα είτε a , - δεν έχει καµία λύση η συνήθης περίπτωση ή - έχει άπειρες λύσεις, ανάλογα µε το τι είναι το διάνυσµα b. Άπειρες λύσεις έχουµε στην περίπτωση που το διάνυσµα b: i είτε είναι µηδέν, ii είτε παίρνει κάποιες άλλες συγκεκριµµένες τιµές, π.χ., εδώ, b T 5, 10. Η περίπτωση i για τον πιο πάνω πίνακα a ϑα σήµαινε σύστηµα της µορφής 3x y 0 και 6x 2y 0. Λύση τότε ϑα είναι όλα τα x και y που ικανοποιούν την y 3x, δηλαδή κάθε διάνυσµα x x. 3x Η περίπτωση ii b T 5, 10 ϑα οδηγούσε στις άπειρες λύσεις x T x, 3x 5. Σε αυτές τις περιπτώσεις, i και ii, οι ορίζουσες Cramer του συστήµατος είναι όλες ίσες µε µηδέν. ηλαδή, ένα γραµµικό σύστηµα µε deta 0 έχει άπειρες λύσεις στην περίπτωση που οι ορίζουσες Cramer του είναι όλες ίσες µε µηδέν. Αν κάποια από τις ορίζουσες Cramer είναι µη µηδενική το σύστηµα δεν έχει καµία λύση, ή, όπως συχνά λέγεται, είναι αδύνατον. Συνοψίζοντας τα παραπάνω, ϑα µπορούσαµε να πούµε ότι σε γραµµικά συστήµατα υπάρχουν οι εξής δυνατότητες, όσον αφορά την ύπαρξη λύσης : 3

4 - deta 0 υπάρχει µοναδική λύση. - deta 0 και ορίζουσες Cramer όχι όλες µηδέν καµία λύση. - deta 0 και ορίζουσες Cramer όλες µηδέν άπειρες λύσεις. Για την ειδική περίπτωση των οµογενών γραµµικών συστηµάτων, δηλαδή των συστη- µάτων της µορφής a x 0, η οποία συναντάται πολύ συχνά σε εφαρµογές, οι συνθήκες επιλυσιµότητας, οι οποίες αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο, µεταφράζονται ως εξής : - Αν deta 0 υπάρχει µοναδική λύση, η οποία είναι η µηδενική, δηλ. x 0. - Αν deta 0 υπάρχουν άπειρες λύσεις. Χρησιµοποιήστε τις συνθήκες επιλυσιµότητας γραµµικών συστηµάτων για να αιτιολογήσετε i γιατί ένα οµογενές σύστηµα δεν είναι ποτέ αδύνατον, ii γιατί η µόνη περίπτωση για να έχει ένα οµογενές σύστηµα µη µηδενικές λύσεις είναι η ορίζουσα του πίνακά του να είναι ίση µε µηδέν. 4. Απαλοιφή Gauss Η διαδικασία της επίλυσης συστηµάτων µε απαλοιφή Gauss συνίσταται στην πρόσθεση σε κάθε γραµµή κατάλληλων πολλαπλασίων µιας άλλης γραµµής, ώστε το σύστηµα να οδηγηθεί σε απλούστερο ισοδύναµο σύστηµα. Αυτό συνήθως γίνεται µε κάπως συστηµατικό τρόπο ιδιαίτερα στην επίλυση συστηµάτων µέσω υπλογιστή: Ξεκινάµε από την πρώτη γραµµή, την οποία πολλαπλασιάζουµε κατάλληλα και την προσθέτουµε στις επόµενες, ώστε να µηδενιστεί ο συντελεστής του πρώτου αγνώστου. Συνεχίζουµε την ίδια διαδικασία µε τη δεύτερη γραµµή, την οποία επίσης πολλαπλασιάζουµε κατάλληλα και την προσθέτουµε στις επόµενες, κ.ο.κ. Ο στόχος είναι να καταλήξουµε σε ένα τριγωνικό σύστηµα, το οποίο µπορεί να λυθεί πολύ εύκολα µε αντικατάσταση. Θα παρουσιάσουµε αναλυτικότερα την παραπάνω διαδικασία, χρησιµοποιώντας ένα συγκεκριµµένο σύστηµα 3 3. Εστω το σύστηµα x y z x + 4y z 21. Πολλαπλασιάζουµε την πρώτη γραµµή επί -1 και την προσθέτουµε στη 2η και επί -2 και την προσθέτουµε στην 3η ώστε να µηδενιστεί ο συντελεστής του x στη 2η και 3η εξίσωση. Παίρνουµε το ισοδύναµο σύστηµα 1 +y 2z y 3z Χρησιµοποιήστε τη µέθοδο του Cramer και τις ιδιότητες των οριζουσών για να δείξετε ότι πράγµατι το σύστηµα είναι ισοδύναµο, δηλαδή έχει τις ίδιες λύσεις. 4

5 Τώρα πολλαπλασιάζουµε τη 2η γραµµή επί -8 και την προσθέτουµε στην 3η. Παίρνουµε +y 2z z 13. Το παραπάνω σύστηµα µπορεί να λυθεί πολύ εύκολα, πηγαινοντας προς τα πίσω και αντικαθιστώντας το αποτέλεσµα της κάθε εξίσωσης στην αµέσως προηγούµενη η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως ανάδροµη αντικατάσταση. ηλ. z 1, y y 4, x x 3. Τα ϐήµατα που περιγράφονται στις συνήθως εκφράζονται σε πιο συµπαγή µορφή, χρησιµοποιώντας πίνακες : Κατασκευάζουµε τον επαυξηµένο πίνακα του συστή- µατος, δηλαδή τον πίνακα που περιέχει τον πίνακα του συστήµατος µε µία επιπλέον στήλη, αυτή του δεξιού µέλους. Τα ϐήµατα τότε περιγράφονται ως εξής : Μπορούµε, στην πορεία της διαδικασίας, να εναλλάσουµε τη σειρά των γραµµών, προκειµένου να διευκολύνονται οι αλγεβρικές πράξεις. Π.χ. είναι προσφορότερο να ϑέτουµε ως πρώτη γραµµή εκείνη µε το µικρότερο συντελεστή του x 1. Η µέθοδος της απαλοιφής προσφέρεται για την επίλυση µεγάλων αλγεβρικών συστη- µάτων και χρησιµοποιείται από πολλά υπολογιστικά προγράµµατα επίλυσης γραµµικών συστηµάτων. 5. Τριγωνική παραγοντοποίηση ή παραγοντοποίηση LU Μια άλλη µέθοδος που επίσης προσφέρεται για την υπολογιστική επίλυση γραµµικών συστηµάτων είναι η τριγωνική παραγοντοποίηση. Κατά τη µέθοδο αυτή ο πίνακας του συστήµατος γράφεται ως γινόµενο ενός κάτω τριγωνικού πίνακα, l από το lower triangular, και ενός άνω τριγωνικού πίνακα, u από το upper triangular: a lu. 16 Π.χ., για το σύστηµα 6, a11 a 12 a 21 a l 21 1 u11 u 12 0 u κατά σύµβαση παίρνουµε τα στοιχεία της κύριας διαγωνίου του l ως µονάδα. Οι πίνακες l και u υπολογίζονται εκτελώντας τον πολλαπλασιασµό στη σχέση 17 και εξισώνοντας τα στοιχεία του πίνακα που προκύπτει µε τα αντίστοιχα στοιχεία του a. Το γραµµικό σύστηµα a x b, τότε, παίρνει τη µορφή lu x b. Θέτοντας ȳ u x η επίλυση του αρχικού συστήµατος ανάγεται στην επίλυση των δύο συστηµάτων lȳ b, u x ȳ, 18 η οποία µπορεί να γίνει εύκολα, µε αντικατάσταση, µια και πρόκειται για τριγωνικά συστήµατα. 5

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ιωάννινα, 2008 ii Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...................... vii 1.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ......... vii

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Πεπερασμένες Διαφορές.

Πεπερασμένες Διαφορές. Κεφάλαιο 1 Πεπερασμένες Διαφορές. 1.1 Προσέγγιση παραγώγων. 1.1.1 Πρώτη παράγωγος. Από τον ορισμό της παραγώγου για συναρτήσεις μιας μεταβλητής γνωρίζουμε ότι η παράγωγος μιας συνάρτησης f στο σημείο x

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 9 40 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 4 4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Να βρείτε την αριθµητική τιµή των παραστάσεων. i) α -α 6α, ii) 4α, για α iii) αβ α β (αβ),

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Κεφάλαιο 1 ιανυσµατική ανάλυση 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Αν περπατήσετε 4 µίλια προς τον βορρά και µετά 3 µίλια προς την ανατολή (Σχ. 1.1), θα έχετε διανύσει συνολικά 7 µίλια,

Διαβάστε περισσότερα

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( )

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( ) ΚΕΦΑΛΑΙ 6 ΕΥΘΕΙΑ-ΕΠΙΠΕ 6 Γεωµετρικοί τόποι και εξισώσεις στο χώρο Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών ρισµός 6 Θεωρούµε τη συνάρτηση F:Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: ιατάξεις και Συνδυασµοί.

Κεφάλαιο 2: ιατάξεις και Συνδυασµοί. Κεφάλαιο : ιατάξεις και Συνδυασµοί. Περιεχόµενα Εισαγωγή Βασική αρχή απαρίθµησης ιατάξεις µε και χωρίς επανατοποθέτηση Συνδυασµοί Ασκήσεις Εισαγωγή Μέχρι το τέλος αυτού του κεφαλαίου ϑα ϑεωρούµε πειράµατα

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Νίκος Λαζαρίδης Για το µάθηµα Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά (ΤΕΤΥ 116) Αναθεώρηση, συµπληρώσεις : Μαρία Καφεσάκη 1 Κεφάλαιο 1: Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις

Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις Κεϕάλαιο 1 Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις Το κεϕάλαιο αυτό είναι εισαγωγικό και έχει σκοπό να υπενθυµίσει και να γενικεύσει κάποιες εν µέρει γνωστές έννοιες καθώς και τη σχετική ορολογία και το συµβολισµό.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ Η εξίσωση α 0 Στο Γυμνάσιο μάθαμε τον τρόπο επίλυσης των εξισώσεων της μορφής α 0 για συγκεκριμένους αριθμούς α,,με α 0 Γενικότερα τώρα, θα δούμε πώς με την οήθεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12.

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. ΑΣΚΗΣΗ 1: Είναι το ακόλουθο γράφημα απλό; Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. v 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το παραπάνω γράφημα δεν είναι απλό, αφού υπάρχουν δύο ακμές που

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Οι πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασµού στο σύνολο των ακεραίων µε εποπτικό τρόπο: Ένα µοντέλο ή ένα παιχνίδι; ρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.ptheodoropoulos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ .Φουσκάκης- Περιγραφική Στατιστική ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Οι µεταβλητές µιας στατιστικής έρευνας αποτελούνται συνήθως από ένα µεγάλο πλήθος στοιχείων που αφορούν τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει. Για να

Διαβάστε περισσότερα