Σύνθετη Ηλιακή Μονάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύνθετη Ηλιακή Μονάδα"

Transcript

1 - 1 - Σύνθετη Ηλιακή Μονάδα ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ στις ΗΛΙΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΗ ΗΛΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α: Πρόκειται για ένα Κατασκευαστικό Μηχανολογικό Σύνολο, καινοτόµου σχεδιασµού, ικανό να µετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε εκµεταλλεύσιµη µορφή. Είναι µία, σύγχρονης τεχνολογίας και καινοτόµου λειτουργίας Ηλιακή Ενεργειακή Μονάδα διπλού άξονα περιστροφής. Η µονάδα συντίθεται από τους Ειδικούς Φορείς Πλαισίων. Οι επιφάνειες των πλαισίων φιλοξενούν τα Ηλιακά Ενεργειακά Στοιχεία, τους µετατροπείς της ηλιακής ενέργειας, όπως θερµικά, φωτοβολταϊκά, ή άλλης τεχνολογίας στοιχεία. ύο ή περισσότεροι Ειδικοί Φορείς Πλαισίων, τοποθετηµένοι σε παράλληλη διάταξη επί περιστρεφόµενης βάσης κατακόρυφου άξονα, δηµιουργούν τη Σύνθετη Ηλιακή Μονάδα. Οι Ειδικοί Φορείς Πλαισίων που την απαρτίζουν λειτουργούν συγχρονισµένα για να επιτευχθεί η µέγιστη ενεργειακή απόδοση της Μονάδας, ενώ το πλήθος των καθορίζει το κατασκευαστικό µέγεθος αυτής και την ισχύ της. Ως ειδικής µορφής Ηλιακή Ενεργειακή Μονάδα, έχοντας ολόκληρη την επιφάνειά της καλυµµένη µε Ηλιακά Ενεργειακά Στοιχεία, διαθέτει τη µέγιστη δυνατή ενεργειακή πυκνότητα και ισχύ σε σχέση µε κάθε άλλη µονάδα της αυτής συνολικής κατασκευαστικής επιφανείας. Πολλές Σύνθετες Ηλιακές Μονάδες, δηµιουργούν µία Ηλιακή Ενεργειακή Μονάδα, διπλού άξονα περιστροφής, µεγάλου κατασκευαστικού µεγέθους που λαµβάνει την µορφή µιας Ηλιακής Ενεργειακής Πλατφόρµας.

2 - 2 - Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η δηµιουργία Ηλιακών Ενεργειακών Εγκαταστάσεων είναι µία σύγχρονη και πολλά υποσχόµενη επένδυση, επιβεβληµένη στην εποχή µας επειδή συµβάλλει στην διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος επιλύοντας πολλά από τα σοβαρά προβλήµατα που αυτό αντιµετωπίζει. Για να καταστεί επιλέξιµη η επένδυση στον τοµέα αυτό, ο σχεδιασµός και η κατασκευή των Ενεργειακών Εγκαταστάσεων πρέπει να βασίζεται σε σύγχρονη, πρωτοποριακή και καινοτόµο τεχνολογία, ώστε να αποκτήσουν άριστα τεχνοοικονοµικά χαρακτηριστικά. Κάθε επενδυτής επιδιώκει τη µέγιστη δυνατή οικονοµική απόδοση από την επένδυση που θα επιλέξει. Ελέγχει τους επιµέρους συντελεστές κόστους, για την ελαχιστοποίηση του αρχικού κόστους της επένδυσης, ενώ συγχρόνως αποζητά τη µέγιστη διάρκεια ζωής για την εγκατάσταση και την απόσβεσή της στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Σήµερα, η τεχνολογική εξέλιξη και η καινοτοµία παρέχουν τη δυνατότητα επίτευξης των ανωτέρω φιλόδοξων στόχων. Μία σύγχρονη Ενεργειακή Εγκατάσταση µπορεί να αποκτήσει άριστα τεχνικά χαρακτηριστικά, µε ανατροπή της υφιστάµενης κατασκευαστικής πρακτικής και µε εφαρµογή νέων καινοτόµων τεχνολογικών λύσεων. Οι αναγκαίες συνθήκες για την δηµιουργία τέτοιων σύγχρονων και καινοτόµων Ηλιακών Ενεργειακών Εγκαταστάσεων και οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν το σχεδιασµό των αναφέρονται κατωτέρω.

3 - 3 - Βασικός στόχος είναι να ελέγξουµε το αρχικό κόστος κατασκευής. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνον µε τον έλεγχο των επί µέρους συντελε- στών κόστους. Πρέπει λοιπόν να επέµβουµε για την βελτίωση τους. ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΩΤΟΣ : Να αυξήσουµε την ενεργειακή πυκνότητα, άρα την ενεργή επιφάνεια, των Ηλιακών Μονάδων που απαρτίζουν την Η- λιακή Εγκατάσταση. Πρέπει να περιορίσουµε ή και να µηδενίσουµε τα νεκρά, µη παραγωγικά ενεργειακά, τµήµατα της συνολικής επιφάνειάς των. Το κατασκευαστικό κόστος του στατικού φορέα εκάστης µονάδας, για απόλυτη επιτυχία πρέπει να ελεγχθεί. ΣΤΟΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ : Να µειώσουµε το πρόβληµα της σκίασης µεταξύ των Ηλιακών Ενεργειακών Μονάδων, µιας Ηλιακής Ενεργειακής Ε- γκατάστασης, ώστε να έχουµε αύξηση της ενεργειακής πυκνότητας ολόκληρης της εγκατάστασης. ΣΤΟΧΟΣ ΤΡΙΤΟΣ : Να µειώσουµε την απαιτούµενη συνολική επιφάνεια της Ηλιακής Ενεργειακής Εγκατάστασης και συγχρόνως όλους τους άλλους συντελεστές διαµόρφωσης της δαπάνης όπως τους αυτοµατισµούς, τις καλωδιώσεις, τη φύλαξη και τη συντήρηση της. Η επίτευξη των ως άνω στόχων καθίσταται δυνατή εάν κατασκευάσουµε Ηλιακές Μονάδες µεγάλης ενεργειακής πυκνότητας και µεγάλης ισχύος, των οποίων το ύψος να παραµένει χαµηλό. Συγχρόνως πρέπει να εκµεταλλευτούµε πλήρως τις δυνατότητες του στατικού φορέα ώστε το µέγεθος και η δαπάνη κατασκευής του να ελεγχθεί. Όλοι οι ανωτέρω στόχοι µπορούν να επιτευχθούν µε τη χρήση της Σύνθετης Ηλιακής Μονάδας, της οποίας η τεχνολογία και η καινοτοµία θα αναλυθούν κατωτέρω.

4 - 4 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κατωτέρω, δίδονται οι έννοιες και οι όροι που αφορούν τις Ηλιακές Ενεργειακές Εγκαταστάσεις. ΗΛΙΑΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ : Τα Ηλιακά Ενεργειακά Στοιχεία είναι µετατροπείς ενέργειας, οι οποίοι µετατρέπουν την προσπίπτουσα Ηλιακή Ενέργεια σε ενέργεια άλλης µορφής όπως θερµική, ηλεκτρική, χηµική ή άλλη. Την προκύπτουσα ενέργεια µπορούµε να την δεσµεύσουµε, ώστε να την εκµεταλλευτούµε άµεσα ή να την αποθηκεύσουµε. Είναι µία µηχανολογική κατασκευή, συνήθως µικρών σχετικά διαστάσεων για εύκολη µεταφορά και εµπορική εκµετάλλευση. ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ : Τα Ηλιακά Ενεργειακά Στοιχεία, καλύπτουν µέρος της συνολικής κατασκευαστικής επιφάνειας µιας Ηλιακής Ενεργειακής Μονάδας. Η επιφάνεια που αυτά εξ ολοκλήρου καταλαµβάνουν είναι η Ενεργός Επιφάνεια της µονάδος. Το αποµένον τµήµα καλύπτει κατασκευαστικές ή λειτουργικές απαιτήσεις και δεν είναι ενεργειακά αποδοτικό. ΣΤΟΙΧΕΙΟΣΕΙΡΕΣ : Τα Ηλιακά Ενεργειακά Στοιχεία, µιας Ηλιακής Ε- νεργειακής Μονάδας ή µιας Ηλιακής Ενεργειακής Εγκατάστασης που συντίθεται από πολλές µονάδες, τοποθετούνται σε στατικούς φορείς κατάλληλα διαµορφωµένους και απαρτίζουν τις επιµέρους Ενεργείς Επιφάνειες της µονάδας ή της εγκατάστασης. Επιµέρους Ενεργείς Επιφάνειες τοποθετούµενες σε µία ευθεία σειρά σχηµατίζουν την στοιχειοσειρά. Οι στοιχειοσειρές τοποθετούνται σε παράλληλη διάταξη, ενώ προβλέπεται µια ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης των για λόγους αποφυγής σκίασης µεταξύ των αλλά και για άλλους λειτουργικούς λόγους.

5 - 5 - ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α : Είναι ένας αυτόνοµος σταθµός πα- ραγωγής ενέργειας. Είναι ένα µηχανολογικό σύνολο αποτελούµενο από δύο διαφορετικά υποσύνολα. Το πρώτο περιλαµβάνει το στατικό φορέα της µονάδας και τα όργανα, υλικά και εξαρτήµατα που τον καθιστούν ικανό να ανταποκριθεί στις προκαθορισθείσες λειτουργικές απαιτήσεις. Το δεύτερο περιλαµβάνει τα Ηλιακά Ενεργειακά Στοιχεία, που καλύπτουν την ενεργό επιφάνεια της µονάδας, τους απαραίτητους µηχανισµούς και αυτοµατισµούς, τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά όργανα καθώς και τις καλωδιώσεις της Ηλιακής Μονάδος. Το σύνολο, η Ηλιακή Ενεργειακή Μονάδα, πρέπει να συνιστά µία ισχυρή και ασφαλή κατασκευή, ικανή να λειτουργεί υπό ακραίες καιρικές συνθήκες χωρίς τον κίνδυνο καταστροφής της. Η παραγωγικότητα της εξαρτάται από την τεχνολογία που εφαρµόσθηκε για την κατασκευή της, ενώ ο συνδυασµός του µέγεθος της και της παραγωγικότητάς της καθορίζουν την τελική ισχύ της. Οι Ηλιακές Ενεργειακές Μονάδες διακρίνονται σε : ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ( Mounting Systems ) : Συντίθενται από στοιχειοσειρές, σταθερά πλαίσια που φιλοξενούν τα Ηλιακά Ενεργειακά Στοιχεία, σε παράλληλη διάταξη µε νότιο συνήθως προσανατολισµό και µε σταθερή κλήση της ενεργούς επιφάνειας των. TRACKERS ή ΗΛΙΟΣΤΑΤΕΣ ΜΟΝΟΥ ΑΞΟΝΑ : Με δυνατότητα περιστροφής της ενεργούς επιφανείας σε οριζόντιο, κάθετο ή κεκλιµένο άξονα, για αύξηση της απόδοσης της Ηλιακής Μονάδας. TRACKERS ή ΗΛΙΟΣΤΑΤΕΣ ΙΠΛΟΥ ΑΞΟΝΑ : Με δυνατότητα περιστροφής σε οριζόντιο και κάθετο άξονα. Η ενεργός επιφάνεια έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί συνεχώς την πορεία του ήλιου καθ όλη την διάρκεια του ηµερήσιου κύκλου, ώστε η µονάδα να έχει την µέγιστη δυνατή απόδοση κάθε χρονική στιγµή.

6 - 6 - ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Η Ηλιακή Ενεργειακή Εγκατάσταση, συντίθεται από όµοιες ή διαφορετικής κατασκευής και λειτουργίας Ηλιακές Ενεργειακές Μονάδες. Περιλαµβάνει, πέραν του συνόλου των Ενεργειακών Μονάδων, την αναγκαία έκταση γης για την εγκατάστασή των και όλες τις άλλες κατασκευές και διατάξεις για την λειτουργία της, την ασφάλεια της, τη φύλαξη και τη συντήρησή της. Η τεχνολογία των επιµέρους κατασκευών, η ισχύς των, το µέγεθος και το πλήθος των, η λειτουργική πιστότητά των και η διάρκεια ζωής των είναι οι συντελεστές διαµόρφωσης της τεχνολογικής και της επενδυτικής υπεροχής και αξίας της εγκατάστασης. Μεγάλου µεγέθους Ηλιακές Ενεργειακές Εγκαταστάσεις, αναφέρονται σε Εφαρµογές Βιοµηχανικής Κλίµακας στον τοµέα των Ενεργειακών Επενδύσεων Μία µεγάλου µεγέθους και ισχύος Ηλιακή Ενεργειακή Μονάδα µπορεί από µόνη της να καλύψει τις ενεργειακές απαιτήσεις και από µόνη της να θεωρηθεί ως µία Ηλιακή Ενεργειακή Εγκατάσταση ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : Οι Ηλιακές Ενεργειακές Εγκαταστάσεις αντιµετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβληµα, την Σκίαση. Συνήθως οι κατάλληλα διαµορφωµένες ενεργείς επιφάνειες τοποθετούνται κατά οµάδες σε παράλληλη διάταξη, τις λεγόµενες στοιχειοσειρές. Μεταξύ αυτών των διατάξεων, προβλέπεται ελάχιστη απόσταση ώστε η µία στοιχειοσειρά να µην σκιάζει την επόµενη. Επειδή µέχρι σήµερα το πρόβληµα της σκίασης δεν αντιµετωπίστηκε τεχνικά µε επιτυχία, η συνολική επιφάνεια της εγκατάστασης προκύπτει πάντα µεγάλη χωρίς να είναι συγχρόνως και ενεργειακά αποδοτική. Το πρόβληµα αυτό έρχεται και αντιµετωπίζει µε επιτυχία η Σύνθετη Η- λιακή Μονάδα, µε έµµεσο λειτουργικό τρόπο, χάρις στον καινοτόµο σχεδιασµό της.

7 - 7 - Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ της ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Ο ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Είναι ζεύγος ή σύνολο συνεργαζόµενων πλαισίων, ειδικής διαµόρφωσης, καινοτόµου κατασκευής και ευφυούς λειτουργίας η οποία ελέγχεται - επιτηρείται από ηλεκτρονικό σύστηµα παρακολούθησης. Στα πλαίσια των Ειδικών Φορέων φιλοξενούνται τα Ενεργειακά Στοιχεία, οι µετατροπείς της ηλιακής ενέργειας. Το πλήθος και το µέγεθος των, καθορίζουν το µέγεθος και την ισχύ του Ειδικού Φορέα Πλαισίων. Η κατασκευαστική διαµόρφωση των πλαισίων επιλέγεται και οι δια - στάσεις των προσαρµόζονται. Η στατική επίλυση είναι αναγκαία και ελέγχει και πιστοποιεί την αντοχή των. Το πλάτος των πλαισίων προσαρµόζεται συνήθως στην διάσταση των 3,00 m - 4,00 m περίπου, για λόγους µεταφοράς, ενώ το µήκος των µπορεί να καθορίζεται χωρίς περιορισµούς, µετά από έλεγχο της στατικής επάρκειάς των. Τέλος, το λειτουργικό βάθος των πλαισίων, λόγω της δυνατότητας που παρέχει η τεχνολογία κατασκευής των, είναι δυνατόν να διαµορφωθεί κατασκευαστικά, ώστε να είναι ικανό να δεχθεί Ηλιακά Ενεργειακά Στοιχεία µεγάλου ύψους. Αυτή τη δυνατότητα µπορούµε να εκµεταλλευτούµε για την τοποθέτηση παραβολοειδούς µορφής κατόπτρων µιας Θερµοδυναµικής Ηλιακής Εγκατάστασης. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ

8 - 8 - Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ το ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ Το Πρωτεύον Πλαίσιο του Ειδικού Φορέα Πλαισίων είναι το κατ εξοχήν λειτουργικό τµήµα του Φορέα. Περιστρέφεται σε οριζόντιο άξονα ενώ ο Ειδικός Φορέας Πλαισίων δύναται να περιστρέφεται σε κάθετο άξονα. Υπό αυτές τις συνθήκες το Πρωτεύον Πλαίσιο έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί την πορεία του ήλιου, καθ όλη την διάρκεια του ηµερήσιου κύκλου, παρέχοντας τη µέγιστη ενεργειακή απόδοση. το ΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ Το ευτερεύον Πλαίσιο είναι εξίσου σηµαντικό λειτουργικό τµήµα του Φορέα. Σε αυτό εµπεριέχεται όλη η καινοτόµος τεχνολογία λειτουργίας της Σύνθετης Ηλιακής Μονάδας. Το ευτερεύον Πλαίσιο περιστρέφεται επίσης σε οριζόντιο άξονα, επιτελώντας τις λειτουργίες του µε πλήρη ανεξαρτησία κινήσεων σε σχέση µε το Πρωτεύον Πλαίσιο. Τα δύο πλαίσια µπορούν να έχουν κοινό άξονα περιστροφής ή το δευτερεύον να α- ναρτάται στο Πρωτεύον Πλαίσιο µέσω άρθρωσης που λειτουργεί και ως άξονας περιστροφής του. Το ευτερεύον Πλαίσιο, κατά την διάρκεια του ηµερήσιου κύκλου, µε προγραµµατισµό των κινήσεών του, δύναται ανά πάσα στιγµή να λαµβάνει συγκεκριµένη θέση στον χώρο, ιδιαίτερα σε σχέση µε την εκάστοτε θέση του Πρωτεύοντος Πλαισίου, ώστε αυτό να µην σκιάζει ποτέ το ακολουθούν πρωτεύον πλαίσιο της Σύνθετης Η- λιακής Μονάδας στην οποία ανήκει. Η λειτουργία αυτή είναι σηµαντική και καθιστά δυνατή την µέγιστη ενεργειακή απόδοση του συστήµατος.

9 - 9 - Η ΣΥΝΘΕΤΗ ΗΛΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ύο ή περισσότεροι Ειδικοί Φορείς Πλαισίων, τοποθετηµένοι επί περιστρεφόµενης βάσης σε κατακόρυφο άξονα, παράλληλα διατεταγµένοι, δηµιουργούν την Σύνθετη Ηλιακή Μονάδα. Το πλήθος και το µέγεθος των προσδιορίζουν την ισχύ της µονάδας. Οι Ειδικοί Φορείς Πλαισίων που την απαρτίζουν, λειτουργούν µε συγχρονισµό των κινήσεών των για την µεγιστοποίηση της ενεργειακής της απόδοσης. Η ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Πολλές Σύνθετες Ηλιακές Μονάδες, τοποθετηµένες επί περιστρεφόµενης βάσης σε κατακόρυφο άξονα, µε οιονδήποτε συνδυασµό τοποθέτησης, δηµιουργούν µία Ηλιακή Ενεργειακή Μονάδα µε πλήρη ελευθερία δια- µόρφωσης του σχήµατός της και του µεγέθους της. Η δυνατότητα αυτή παρέχει την ευχέρεια κατασκευής Ηλιακών Ενεργειακών Μονάδων πολύ µεγάλων διαστάσεων που λαµβάνουν τη µορφή µιας Ηλιακής Ε- νεργειακής Πλατφόρµας.

10 Οι ΦΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ των ΕΙ ΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Κατά την διάρκεια του ηµερήσιου κύκλου η Σύνθετη Ηλιακή Μονάδα, δηλαδή οι Ειδικοί Φορείς Πλαισίων, λειτουργούν µε ιδιαίτερο τρόπο. Μπορούµε να ξεχωρίσουµε επτά φάσεις λειτουργίας. Π Ρ Ω Τ Η Φ Α Σ Η Κατά την αρχή και το πέρας του ηµερήσιου κύκλου λειτουργίας της Σύνθετης Ηλιακής Μονάδας, τα ζεύγη πλαισίων όλων των Ειδικών Φορέων Πλαισίων, λαµβάνουν συγκεκριµένη θέση. Τα Πρωτεύοντα Πλαίσια λαµβάνουν θέση µε προκαθορισµένη κλίση ως προς τον ορίζοντα. Όσο µεγαλύτερη είναι η γωνία κλίσης, τόσο πιο νωρίς οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν πιο κάθετα στην επιφάνειά των, µε αποτέλεσµα την αύξηση της απόδοσής των. Ταυτόχρονα τα ευτερεύοντα Πλαίσια, λαµβάνουν θέση πίσω από την κεκλιµένη επιφάνεια των Πρωτευόντων Πλαισίων. Η προσωρινή απόκρυψη των, συµβάλει ώστε να µην δηµιουργείται σκίαση στα ακολουθούντα Πρωτεύοντα Πλαίσια της µονάδας. Η Ενεργειακή Μονάδα, στην φάση αυτή, λειτουργεί όπως κάθε συµβατική µονάδα, που έχει κατασκευασθεί µε την υπάρχουσα τεχνολογία. Η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών πρωτευόντων πλαισίων, µε τα δευτερεύοντα πλαίσια σε απόκρυψη, είναι επαρκής ώστε να µην έχουµε σκίαση µεταξύ των και συµβάλει ώστε αυτά να λειτουργούν κανονικά. Τα ευτερεύοντα πλαίσια, αυτήν την χρονική στιγµή, λειτουργούν µε µειωµένη απόδοση. Παράγουν ελάχιστη ενέργεια λόγω της διάχυτης ακτινοβολίας του ήλιου. Αυτό όµως συµβαίνει για ελάχιστο χρόνο. Τα Πρωτεύοντα Πλαίσια, καθ όλη την χρονική διάρκεια της πρώτης φάσης, παραµένουν ακίνητα µε την αρχική γωνία κλίσης. Αναµένουν την άνοδο του ήλιου, µέχρις ότου οι ακτίνες του να καταστούν κάθε-

11 τες στην επιφάνειά των. Αυτό θα συµβεί όταν η γωνία του ήλιου σε σχέση µε τον ορίζοντα, ταυτιστεί µε την γωνία κλίσης των πρωτευόντων Πλαισίων. Τα ευτερεύοντα Πλαίσια, καθ όλη την χρονική διάρκεια της πρώτης φάσης, ενώ ο ήλιος συνεχώς ανέρχεται, ανέρχονται και αυτά συνεχώς, ώστε οι ακτίνες του να πίπτουν στην επιφάνειά των µε την µέγιστη δυνατή γωνία πρόπτωσης. Η συνεχής πρόοδος της ανοδικής πορείας των, περιορίζεται από το γεγονός ότι η άνοδός των, δεν πρέπει να δηµιουργεί πρόβληµα σκίασης στα ακολουθούντα πρωτεύοντα πλαίσια της Μονάδας. Ε Υ Τ Ε Ρ Η Φ Α Σ Η Η δεύτερη φάση αρχίζει όταν η γωνία του ήλιου σε σχέση µε τον ορίζοντα υπερβεί την γωνία κλίσης των πρωτευόντων πλαισίων. Τα πρωτεύοντα πλαίσια, αρχίζουν πλέον να παρακολουθούν την πορεία του ήλιου ώστε οι ακτίνες του να προσπίπτουν κάθετα στην επιφάνεια των για να έχουµε την µέγιστη ενεργειακή απόδοση. Τα ευτερεύοντα Πλαίσια συνεχίζουν να ανέρχονται και αυτά, επιδιώκοντας την µέγιστη ενεργειακή απόδοση, αλλά πάντα µε τον περιορισµό να µην σκιάζουν τα ακολουθούντα πρωτεύοντα πλαίσια. Με την άνοδο του ήλιου, σε δεδοµένη χρονική στιγµή και σε συγκεκριµένη γωνία ως προς τον ορίζοντα, το πρόβληµα της σκίασης µηδενίζεται. Πλέον τα δευτερεύοντα Πλαίσια απελευθερώνονται από τον υπάρχοντα περιορισµό κίνησης και αυτόµατα ανέρχονται, ώστε οι ακτίνες του ηλίου να προσπέσουν κάθετα στην επιφάνεια των. Η ενεργός επιφάνεια των ευτερευόντων Πλαισίων καθίστανται πλέον οµοεπίπεδη ή παράλληλη µε την ενεργό επιφάνεια των πρωτευόντων πλαισίων. Αυτή την χρονική στιγµή τελειώνει η δεύτερη φάση λειτουργίας της µονάδας, ενώ η ενεργειακή απόδοσης της καθίσταται η µέγιστη.

12 Κατά την φάση αυτή, η Ενεργειακή Μονάδα υπερέχει σε παραγωγή ενέργειας κάθε άλλης µονάδας συµβατικής τεχνολογίας του αυτού κατάσκευαστικού µεγέθους, αποδίδοντας διπλάσια ισχύ διότι η ενεργός επιφάνειά της καθίσταται διπλάσια λόγω της συµµετοχής στην παραγωγή και των ενεργών επιφανειών των δευτερευόντων πλαισίων. Τ Ρ Ι Τ Η Φ Α Σ Η Η τρίτη φάση λειτουργίας αρχίζει όταν οι επιφάνειες των δύο πλαισίων των Ειδικών Φορέων Πλαισίων κατέστησαν παράλληλες ή συνεπίπεδες. Πλέον τα πρωτεύοντα και τα δευτερεύοντα πλαίσια ακολουθούν κοινή πορεία παρακολουθώντας την πορεία του ήλιου. Τα Ηλιακά Ενεργειακά Στοιχεία που φιλοξενούν δέχονται τις ακτίνες του ήλιου συνεχώς κάθετα στις επιφάνειες των, λειτουργώντας µε την µέγιστη απόδοσή των. Η κοινή πορεία των συνεχίζεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα του η- µερήσιου κύκλου λειτουργίας της Σύνθετης Ηλιακής Μονάδας, µέχρις ότου ή ήλιος σχηµατίσει την ίδια γωνία µε τον ορίζοντα, στο δεύτερο ήµιση του ηµερήσιου κύκλου, δηλαδή κατά την δύση του. Η περίοδος αυτή είναι η πιο παραγωγική ενεργειακά. Ο ήλιος έχει α- νέλθει αρκετά και η µεταφερόµενη ενέργεια από τις ακτίνες του ήλιου ευρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η Φ Α Σ Η Η τέταρτη φάση έχει στιγµιαία διάρκεια. Λαµβάνει χώρα στο µέσον α- κριβώς του ηµερήσιου κύκλου και µόνον εάν ο ήλιος ευρεθεί στον κατακόρυφο άξονα του χώρου εγκατάστασης. Αυτό µπορεί να συµβεί µόνο σε τοποθεσία στον ισηµερινό της γης. Τότε τα οµοεπίπεδα πλαίσια καθίστανται οριζόντια και λόγω της θέσης του ήλιου αυτά αποκτούν την κορυφαία, µέγιστη δυνατότητα, παραγωγικής ενέργειας.

13 Π Ε Μ Π Τ Η ΕΚΤΗ και ΕΒ ΟΜΗ Φ Α Σ Η Η πέµπτη, έκτη και έβδοµη φάση, λαµβάνουν χώρα στο δεύτερο ήµιση (απογευµατινό) του ηµερήσιου κύκλου λειτουργίας της Ενεργειακής Μονάδας. Αντιστοιχούν στην Τρίτη, δεύτερη και πρώτη φάση του πρώτου ηµίσεως του κύκλου ( πρωϊνό ). Οι λειτουργικές κινήσεις των πλαισίων λαµβάνουν χώρα µε την αντίστροφη ακριβώς αλληλουχία ακολουθώντας τον ήλιο στην δύση του. Το ενεργειακό κέρδος για τη Σύνθετη Ηλιακή Μονάδα κατά την διάρκεια του ηµερήσιου κύκλου λειτουργία της είναι τεράστιο. Σε σχέση µε µία συµβατική µονάδα, έχουµε διπλασιασµό της ενεργούς επιφάνειας της και σχεδόν διπλασιασµό της ενεργειακής απόδοσής της. Η χρονική διάρκεια της απόκρυψης των ευτερευόντων Πλαισίων είναι µικρή και συµβαίνει σε χρόνο κατά τον οποίο η ηλιακή ενεργειακή α- κτινοβολία είναι χαµηλής στάθµης, µε αποτέλεσµα να έχουµε µικρές ενεργειακές απώλειες. Αρχικά τα δευτερεύοντα πλαίσια αποδίδουν ελάχιστα, λόγω της διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας, αλλά άµεσα αρχίζει η περίοδος κατά την οποία µε την άνοδο του ήλιου και αυτά ανέρχονται για να δεχθούν τις ακτίνες του ήλιου πιο κάθετα. Η διάρκεια της περιόδου κατά την οποία υπάρχει η υστέρηση στην παραγωγής ενέργεια για την µονάδα είναι πολύ µικρή, διότι η άνοδος και η κάθοδος του ήλιου στην ανατολή και την δύση γίνεται πολύ γρήγορα.

14 ΗΛΙΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ της ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΗΛΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Στην εισαγωγή αναφέρθηκαν στόχοι που πρέπει επιτευχθούν, ελέγχοντας τους επί µέρους τεχνοοικονοµικούς συντελεστές επένδυσης, ώστε αυτή να καταστεί παραγωγική και άρα επιλέξιµη από τον επενδυτή. Κατωτέρω αναλύεται η µεθοδολογία που οδηγεί στο επιδιωκόµενο αποτέλεσµα για έκαστο των στόχων : ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΩΤΟΣ : Να αυξήσουµε την ενεργειακή πυκνότητα, άρα την ενεργή επιφάνεια, των Ηλιακών Μονάδων που απαρτίζουν την Η- λιακή Εγκατάσταση. Πρέπει να περιορίσουµε ή και να µηδενίσουµε τα νεκρά, µη παραγωγικά ενεργειακά, τµήµατα της συνολικής επιφάνειάς των. Επίσης πρέπει να ελέγξουµε το κατασκευαστικό κόστος του στατικού φορέα εκάστης µονάδας για απόλυτη επιτυχία. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ : Για να αποκτήσουν τη µέγιστη ενεργειακή πυκνότητα οι Ηλιακές Ενεργειακές Μονάδες, οι ενεργείς ε- πιφάνειες των αντικαθίστανται και τη θέση των καταλαµβάνουν οι Ειδικοί Φορείς Πλαισίων της Σύνθετης Ηλιακής Μονάδας. Τα δευτερεύοντα πλαίσιά των, λόγω της καινοτόµου κατασκευής των, µπορούν να καταλάβουν εξ ολοκλήρου τους νεκρούς χώρους που προβλέπονται µεταξύ των επιµέρους ενεργών επιφανειών στις συµβατικές Ηλιακές Μονάδες, για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της σκίασης. Η επιφάνεια της Ηλιακής Μονάδας καλύπτεται πλέον, στο σύνολό της, από τα Ενεργειακά Στοιχεία και αποκτά την µέγιστη δυνατή ενεργειακή πυκνό-

15 τητα, χωρίς να απαιτηθεί ο επανασχεδιασµός ή η µεγέθυνση του στατικού φορέα της µονάδας παρά µόνο πιθανή ενίσχυσή του. Και οι δύο στόχοι έχουν επιτευχθεί. Το οικονοµικό κέρδος είναι τεράστιο. Η µονάδα αποκτά διπλάσια ενεργειακή πυκνότητα και σχεδόν διπλάσια ισχύ, δεν απαιτείται µεγαλύτερη κατασκευή, άρα µεγαλύτερος στατικός φορέας και συγχρόνως µεγαλύτερο έδαφος εγκατάστασης. Κατασκευάζοντας τώρα µεγαλύτερης ισχύος Ηλιακές Ενεργειακές Μονάδες µε την τεχνολογία της Σύνθετης Ηλιακής Μονάδας, έχουµε περεταίρω εξοικονόµηση κόστους. λόγω κατασκευής µεγάλης κλίµακας. Συµβατικού τύπου ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Περιστρεφόµενη σε κάθετο άξονα µονάδα, δηµιουργηµένη από πλαίσια περιστρεφόµενα σε οριζόντιο άξονα µιας µονάδας συµβατικής κατασκευής. ( Είναι µονάδα δεδοµένου µεγέθους µε έξη πλαίσια συγκεκριµένης ενεργούς επιφάνειας ). Σύγχρονου τύπου ΣΥΝΘΕΤΗ ΗΛΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Περιστρεφόµενη σε κάθετο άξονα µονάδα, δηµιουργηµένη από ειδικούς φορείς πλαισίων τοπο- εετηµένους στην θέση των πλαισίων µιας µονάδας συµβατικής κατασκευής. (Είναι µονάδα του αυτού µεγέθους µε δώδεκα πλαίσια της ίδιας ενεργούς επιφάνειας ).

16 ΣΤΟΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ : Να µειώσουµε το πρόβληµα της σκίασης µεταξύ των Ηλιακών Ενεργειακών Μονάδων, µιας Ηλιακής Ενεργειακής Ε- γκατάστασης, ώστε να έχουµε αύξηση της ενεργειακής πυκνότητας ολόκληρης της εγκατάστασης. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΤΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ : Για την αντιµετώπιση του πρόβλήµατος της σκίασης µεταξύ των Ηλιακών Ενεργειακών Μονάδων της εγκατάστασης, για δεδοµένη εγκατεστηµένη ισχύ, απαιτείται η εγκατάσταση να δηµιουργηθεί από µικρό αριθµό µονάδων οι οποίες θα είναι µεγάλης ισχύος αλλά συγχρόνως χαµηλού ύψους. Για την δηµιουργία µιας µονάδας µεγάλης ισχύος, αυτή απαιτείται να κατασκευασθεί µε τον στατικό φορέα µεγάλου µεγέθους ο οποίος να έ- χει την δυνατότητα περιστροφής σε δύο άξονες. Οι υπάρχουσες σήµερα µονάδες αυτής της τεχνολογίας, οι πιο εξελιγµένες τεχνολογικά, είναι οι ονοµαζόµενες ηλιοστάτες διπλού άξονα - Trackers. Αυτής της τεχνολογίας ηλιακές µονάδες, όταν είναι µικρής ισχύος, µπορούν να έχουν διπλό ά- ξονα περιστροφής. Όταν είναι µεγαλύτερης ισχύος τότε συνήθως είναι µονού άξονα, καθέτου περιστροφής. Ο λόγος είναι ότι αυτές έχοντας ενιαία ενεργό επιφάνεια µεγάλου µεγέθους καθίστανται ευάλωτες στις ι- σχυρές ανεµοπιέσεις. Εξάλλου οι Ηλιακές Ενεργειακές Μονάδες µορφής Trackers, που έχουν πολλές επιµέρους ενεργείς επιφάνειες, για να µειωθεί η αντίστασης των στον άνεµο, αποκτούν µεγαλύτερο στατικό φορέα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της σκίασης, το οποίο εµφανίζεται όταν υπάρχουν επιµέρους ενεργείς επιφάνειες στην ίδια µονάδα. Οι µονάδες αυτής της µορφής έχουν εξαντλήσει τις τεχνολογικές δυνατότητες εξέλιξης για περαιτέρω αύξηση του µεγέθους των ώστε να απόκτήσουν µεγαλύτερη ισχύ.

17 Η τεχνολογία της Σύνθετης Ηλιακής Μονάδας δίδει τη λύση. Οι Ειδικοί Φορείς Πλαισίων αποκτούν µεγάλες διαστάσεις, ώστε να έχουν µεγάλη χωρητικότητα σε Ηλιακά Ενεργειακά Στοιχεία. Τοποθετούνται, σε παράλληλη διάταξη ( στοιχειοσειρές στον άξονα Χ ), µεταξύ των δοκών φορέων ειδικής κατασκευής. Έτσι δηµιουργείται µία Σύνθετη Ηλιακή Μονάδα µεγάλου µεγέθους. Η παράλληλη διάταξη πολλών Σύνθετων Ηλιακών Μονάδων, κατά τον κάθετο άξονα ( τον άξονα Υ ), δηµιουργεί Ηλιακή Ενεργειακή Μονάδα πολύ µεγαλύτερου µεγέθους, η οποία έχει την µορφή µιας Ηλιακής Πλατφόρµας. Η ηλιακή πλατφόρµα έχει τα χαρακτηριστικά µιας µεγάλων διαστάσεων µονάδας Tracker καινοτόµου κατασκευής, µε διπλό άξονα περιστροφής, µε µεγάλη επιφάνεια έδρασης και χαµηλό ύψος, άρα στιβαρή και σταθερή στις πιο ακραίες καιρικές συνθήκες. Το δεύτερο σκέλος του στόχου είναι πως µια µεγάλου µεγέθους Ηλιακή Μονάδα µπορεί να παραµένει χαµηλού ύψους. Χάρις στην λειτουργία των Ειδικών Φορέων πλαισίων και αυτός ο σκοπός επιτυγχάνεται. Η µερική απόκρυψη των δευτερευόντων πλαισίων, όταν τα πρωτεύοντα ευρίσκονται µε µεγάλη κλίση, συντελεί στο να διατηρείται το ύψος της µονάδας µικρό. Η παράλληλη διάταξη των Ειδικών Φορέων Πλαισίων µε µικρή υψοµετρική διαφορά τοποθέτησης, µεταξύ των δοκών φορέων οι οποίοι µπορούν να είναι µεγάλου µήκους έχοντες και αυτοί ελαφρά κλίση, δη- µιουργεί τις κατάλληλες κατασκευαστικές συνθήκες ώστε το τελικό ύψος µιας ηλιακής πλατφόρµας να διατηρείται µικρό. Το αποτέλεσµα είναι ότι µπορούµε να κατασκευάζουµε µεγάλης ισχύος Ηλιακές Ενεργειακές Εγκαταστάσεις µε την χρήση Ηλιακών Μονάδων µορφής Ενεργειακής Πλατφόρµας και το ύψος της εγκατάστασης να παραµένει χαµηλό.

18 ΣΤΟΧΟΣ ΤΡΙΤΟΣ : Να µειώσουµε την απαιτούµενη συνολική επιφάνεια της Ηλιακής Ενεργειακής Εγκατάστασης και συγχρόνως όλους τους άλλους συντελεστές διαµόρφωσης της δαπάνης όπως τους αυτοµατισµούς, τις καλωδιώσεις, την φύλαξη και την συντήρηση της. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ : Η επίτευξη των δύο πρώτων στόχων καθιστά επιτεύξιµους και τους στόχους που αναφέρονται εδώ. Ο µικρός πληθυσµός µονάδων επιλύει το πρόβληµα της σκίασης, συγχρόνως όµως αυξάνει την ενεργειακή πυκνότητα της εγκατάστασης. Απαιτούνται πλέον πολύ λιγότεροι διάδροµοι κυκλοφορίας και πολύ µικρότερος χώρος για την αποφυγή σκίασης µεταξύ των µονάδων. Οι απαιτήσεις σε γη τώρα είναι πολύ µικρότερες ενώ συγχρόνως και άλλοι συντελεστές διαµόρφωσης του κόστους περιορίζονται. Η ενσωµάτωση πολλών, µικρού µεγέθους, επιµέρους µονάδων σε µία πολύ µεγάλων διαστάσεων κατασκευή, απαιτεί πολύ µικρότερο αριθµό µηχανισµών κίνησης και αυτοµατισµών για τον έλεγχο αυτών. Επίσης η συγκέντρωση ισχύος απαιτεί τα Ηλιακά Ενεργειακά Στοιχεία να είναι τοποθετηµένα σε µικρότερο χώρο και όχι διασκορπισµένα µε αποτέλεσµα να απαιτούνται µικρότερου µεγέθους και µήκους συνδέσεις αυτών µε τις κεντρικές διατάξεις για την µεταφορά της παραγόµενης ενέργειας. Τέλος η µικρότερη επιφάνεια γης απαιτεί µικρότερου µεγέθους κατάσκευές και διατάξεις φύλαξης της, ενώ το µικρότερο πλήθος µονάδων απαιτεί λιγότερα έξοδα για την συντήρηση της εγκατάστασης. Γνωρίζοντας τέλος ότι τα Ηλιακά Ενεργειακά Στοιχεία, για να παράγουν την µέγιστη δυνατή ενέργεια απαιτούν καθαριότητα των ενεργών επιφανειών των, είναι φανερό ότι σε µία µεγάλου µεγέθους βιοµηχανικής µορφής µονάδα είναι εύκολο και οικονοµικά συµφέρον να προβλεφθεί κεντρική διάταξη καθαρισµού των.

19 Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α Η κατασκευή µιας σύγχρονης Ηλιακής Ενεργειακής Εγκατάστασης µε άριστα τεχνοοικονοµικά χαρακτηριστικά, χαµηλού αρχικού κόστους, ως στόχος για µία ασφαλή και παραγωγική επένδυση µπορεί να επιτευχθεί. Αυτό επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή της τεχνολογίας της Σύνθετης Ηλιακής Μονάδας στην κατασκευή της Ηλιακής Ενεργειακής Εγκατάστασης. Η τεχνολογία της συµβάλει στην εφαρµογή καινοτόµων κατάσκευαστικών λύσεων, οι οποίες µε την σειρά τους συµβάλουν στην µείωση των συντελεστών κόστους της επένδυσης. Επιγραµµατικά κατωτέρω αναφέρονται τα τεχνολογικά επιτεύγµατα. 1. Το κατασκευαστικό κόστος του στατικού φορέα της Ηλιακής Ενεργειακής Μονάδας, η οποία αποκτά διπλάσια ενεργό επιφάνεια µε την τοποθέτηση Ειδικών Φορέων Πλαισίων στην θέση των απλής κατασκευής ενεργών επιφανειών µιας συµβατικής τεχνολογίας µονάδας, παραµένει σχεδόν το ίδιο, αφού δεν απαιτείται η αλλαγή της µορφολογίας και του µεγέθους του, παρά µόνον µία ελαφρά στατική ενίσχυσής του. Η κάθετος µείωσης του κατασκευαστικού κόστους, σχεδόν στο ήµιση του αρχικού, για κάθε µονάδα της εγκατάστασης είναι το κατ εξοχήν επίτευγµα για την επένδυση σε Ηλιακή Ενεργειακή Εγκατάσταση. 2. Το ανωτέρω γεγονός σε συνδυασµό µε την δυνατότητα κατασκευής µεγάλου µεγέθους και ισχύος Ηλιακών Ενεργειακών Μονάδων, χαµηλού ύψους οδηγεί στην δηµιουργία Ηλιακών Ενεργειακών Εγκαταστάσεων µε την χρήση µικρού αριθµού µονάδων. Οι µεγάλοι νεκροί χώροι για την αποφυγή της σκίασης µεταξύ των δεν είναι αναγκαίοι πλέον, η απαιτού- µενη γη είναι κατά πολύ µικρότερη και άρα και το κόστος κτήσης της.

20 Ο µικρότερος απαιτούµενος χώρος, απαιτεί µικρότερα έξοδα διαµόρφωσης, περίφραξης, φύλαξης και συντήρησης. 4. Επίσης ο µικρός αριθµός Ηλιακών Ενεργειακών Μονάδων και ο µικροτερος απαιτούµενος χώρος, απαιτούν µικρότερου µήκους οδεύσεις καλωδιώσεων ή και σωληνώσεων και λιγότερους αυτοµατισµούς ελέγχου των. Η δαπάνη για την αγορά των, για την εγκατάσταση των και τέλος για την συντήρησή των διαµορφώνεται πολύ µικρότερη. 5. Η δαπάνη λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης, λόγω των ανωτέρω προηγµένων τεχνολογικών και κατασκευαστικών λύσεων που εφαρµόστηκαν, διαµορφώνεται επίσης σε χαµηλά επίπεδα. 6. Τέλος παρέχεται η δυνατότητα εφαρµογής ενός αυτόµατου συστήµατος πλύσης των ενεργών Επιφανειών εκάστης µονάδας, για την εξασφάλιση µέγιστης δυνατής απόδοσης της Ηλιακής Ενεργειακής Εγκατάστασης. Το όφελος για την επένδυση σε µία Ηλιακή Ενεργειακή Εγκατάσταση είναι προφανές και προκύπτει αβίαστα από την ανωτέρω ανάλυση. Οι µαθηµατικοί υπολογισµοί, µπορούν να προσδιορίσουν επακριβώς το προκύπτουν κέρδος για την επένδυση, σε σύγκριση µε µία αντίστοιχη επένδυση που θα αναφέρεται σε ηλιακή ενεργειακή εγκατάσταση συµβατικής τεχνολογίας. Για µία τέτοια σύγκριση θα πρέπει να είναι απολύτως γνωστά τα κατασκευαστικά στοιχεία αµφότερων των ενεργειακών εγκαταστάσεων, για να εξαχθούν επακριβώς τα στοιχεία της σύγκρισης όπως θα απαιτούσε ο κάθε σοβαρός επενδυτής για να επιλέξει.

21 Σ Υ Ν Α Π Τ Ο Μ Ε Ν Α Α Π Ε Ι Κ Ο Ν Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Τα επισυναπτόµενα απεικονιστικά στοιχεία θα βοηθήσουν στην πιο εύκολη κατανόηση της λειτουργίας της Σύνθετης Ηλιακής Μονάδας και του Ειδικού Φορέα Πλαισίων. Στην παρούσα παρουσίαση αυτά έχουν την µορφή απλού σχεδίου ή σκίτσου χωρίς την ακρίβεια και πιστότητα ενός µηχανολογικού σχεδίου.

22 - 22 -

23 - 23 -

24 - 24 -

25 - 25 -

26 - 26 -

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Γ. ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ, Μ. ΛΑΤΟΣ, Ι. ΜΕΘΥΜΑΚΗ, Θ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. [ATLAS T50 solar tracker]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. [ATLAS T50 solar tracker] ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ [ATLAS T50 solar tracker] Τεχνική περιγραφή T50 Greek Revision A-05 10-AUG-2010 Κύρια Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Πρωτοποριακή Σχεδίαση Στιβαρό χωροδικτύωμα για μηδενικές ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακήΓεωµετρία Γιάννης Κατσίγιαννης ΗηλιακήενέργειαστηΓη Φασµατικήκατανοµήτηςηλιακής ακτινοβολίας ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιο ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιοµπορεί να αναλυθεί σε δύο κύριες συνιστώσες: Περιφορά

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Υαλοπετασµάτων και Σκίασης: Πολυτέλεια ή Ανάγκη;

Συστήµατα Υαλοπετασµάτων και Σκίασης: Πολυτέλεια ή Ανάγκη; Συστήµατα Υαλοπετασµάτων και Σκίασης: Πολυτέλεια ή Ανάγκη; Πραγµατοποιώντας ένα γρήγορο πέρασµα στην ιστορία των υαλοπετασµάτων στην Ελλάδα, αξίζει να σταθούµε στο ότι αν και καθυστερηµένοι σε ο,τι αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Σπουδαστές: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΒΕΡΝΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Connected to the Sun ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΔΥΟ ΑΞΟΝΩΝ

Connected to the Sun ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΔΥΟ ΑΞΟΝΩΝ Connected to the Sun ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΔΥΟ ΑΞΟΝΩΝ 20 χρόνια εγγύηση Όραμά μας στη Mechatron είναι να βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις της τεχνολογίας, ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012. Α5) α) Σωστό β) Σωστό γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012. Α5) α) Σωστό β) Σωστό γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό. ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 0 Α) γ Α) β Α)γ Α4) γ Α5) α) Σωστό β) Σωστό γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό ΘΕΜΑ Β n a n ( ύ) a n (), ( ύ ) n

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν πολλά είδη Ηλιακών Ρολογιών. Τα σημαντικότερα και συχνότερα απαντόμενα είναι:

Υπάρχουν πολλά είδη Ηλιακών Ρολογιών. Τα σημαντικότερα και συχνότερα απαντόμενα είναι: ΗΛΙΑΚΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ Υπάρχουν πολλά είδη Ηλιακών Ρολογιών. Τα σημαντικότερα και συχνότερα απαντόμενα είναι: Οριζόντια Κατακόρυφα Ισημερινά Το παρακάτω άρθρο αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας αλλά και κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ Χρήσεις: Ξήρανση γεωργικών προϊόντων Θέρµανση χώρων dm Ωφέλιµη ροή θερµότητας: Q = c Τ= ρ qc( T2 T1) dt ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΧΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ Τ 1 Τ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚA BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΗΛΙΑΚΑ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚA BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΗΛΙΑΚΑ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚA BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΗΛΙΑΚΑ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ (Ηλιακά Βεβιασμένης Κυκλοφορίας) Το ζεστό νερό χρήσης, αποτελεί, όσο και εάν δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, μία δραστηριότητα, καθημερινώς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ Σ ένα στερεό ασκούνται ομοεπίπεδες δυνάμεις. Όταν το στερεό ισορροπεί, δηλαδή ισχύει ότι F 0 και δεν περιστρέφεται τότε το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών είναι μηδέν Στ=0,

Διαβάστε περισσότερα

F r. www.ylikonet.gr 1

F r. www.ylikonet.gr 1 3.5. Έργο Ενέργεια. 3.5.1. Έργο δύναµης- ροπής και Κινητική Ενέργεια. Το οµοαξονικό σύστηµα των δύο κυλίνδρων µε ακτίνες R 1 =0,1m και R =0,5m ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Τυλίγουµε γύρω από τον κύλινδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ε Σ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ε Σ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ Η Λ ΠΡΑ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ε Σ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΗΣ ΤΗΛ 2310 464 021-464 022 ΤΘ 355 ΘΕΡΜΗ 57001 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX 2310 464 607 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ Η εκτίµηση και η ανάλυση του κόστους µιας γεώτρησης είναι το τελικό στάδιο στο σχεδιασµό. Σε πολλές περιπτώσεις η εκτίµηση κόστους είναι το διαχειριστικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Να το πάρει το ποτάµι;

Να το πάρει το ποτάµι; Να το πάρει το ποτάµι; Είναι η σκιά ενός σώµατος που το φωτίζει ο Ήλιος. Όπως η σκιά του γνώµονα ενός ηλιακού ρολογιού που µε το αργό πέρασµά της πάνω απ τα σηµάδια των ωρών και µε το ύφος µιας άλλης εποχής

Διαβάστε περισσότερα

4 η Εργασία F 2. 90 o 60 o F 1. 2) ύο δυνάµεις F1

4 η Εργασία F 2. 90 o 60 o F 1. 2) ύο δυνάµεις F1 4 η Εργασία 1) ύο δυνάµεις F 1 και F 2 ασκούνται σε σώµα µάζας 5kg. Εάν F 1 =20N και F 2 =15N βρείτε την επιτάχυνση του σώµατος στα σχήµατα (α) και (β). [ 2 µονάδες] F 2 F 2 90 o 60 o (α) F 1 (β) F 1 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι Μάθημα 1 0. Ι.Μ. Δόκας Επικ. Καθηγητής

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι Μάθημα 1 0. Ι.Μ. Δόκας Επικ. Καθηγητής ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι Μάθημα 1 0 Ι.Μ. Δόκας Επικ. Καθηγητής Γεωδαισία Μοιράζω τη γη (Γη + δαίομαι) Ακριβής Έννοια: Διαίρεση, διανομή /μέτρηση της Γής. Αντικείμενο της γεωδαισίας: Ο προσδιορισμός της μορφής, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 13 Απριλίου, 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα πιο κάτω, πριν απαντήσετε οποιαδήποτε ερώτηση. Γενικές οδηγίες: 1.

Διαβάστε περισσότερα

αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή

αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή ..κατοικία ελαχίστων απαιτήσεων ξεκινώντας τη σύνθεση κτιριολογικό πρόγραμμα οικόπεδο (μορφολογία, προσβάσεις.) κανονισμοί (όροι δόμησης.) κόστος Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες που παρέχει η Κρητική Ενεργειακή με μορφή συμβολαίων συντήρησης μετά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Υπηρεσίες που παρέχει η Κρητική Ενεργειακή με μορφή συμβολαίων συντήρησης μετά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων Υπηρεσίες που παρέχει η Κρητική Ενεργειακή με μορφή συμβολαίων συντήρησης μετά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων Σκοπός του παρόντος είναι η ενημέρωση επενδυτών φ/β συστημάτων, σχετικά με τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Εφαρµογές των Νόµων του Νεύτωνα: Τριβή, Κυκλική Κίνηση, Ελκτικές Δυνάµεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 5 Εφαρµογές των Νόµων του Νεύτωνα: Τριβή, Κυκλική Κίνηση, Ελκτικές Δυνάµεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 5 Εφαρµογές των Νόµων του Νεύτωνα: Τριβή, Κυκλική Κίνηση, Ελκτικές Δυνάµεις Περιεχόµενα Κεφαλαίου 5 Εφαρµογές Τριβής Οµοιόµορφη Κυκλική Κίνηση Δυναµική Κυκλικής Κίνησης Οι κλήσεις στους αυτοκινητοδρόµους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1 ο. iv) πραγµατοποιεί αντιστρεπτές µεταβολές.

Θέµα 1 ο. iv) πραγµατοποιεί αντιστρεπτές µεταβολές. ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θέµα 1 ο α) Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου πραγµατοποιεί µεταβολή AB από την κατάσταση A (p, V, T ) στην κατάσταση B (p, V 1, T ). i) Ισχύει V 1 = V. ii) Η µεταβολή παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ =

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ = Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MQN ΣΕ ΟΚΟ ιδάσκων: Αριστοτέλης Ε. Χαραλαµπάκης Εισαγωγή Με το παράδειγµα αυτό αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού

Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού Green roo fing Θόλος Κάτοπτρο Στεγάνωση Σωλήνας μεταφοράς και αντανάκλασης Απόληξη 2 Φωτοσωλήνες Νέα τεχνολογία φυσικού φωτισμού Η χρήση φωτοσωλήνων για την επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αχαρνών 464 & Αγ.Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Τηλ. : 210-25 89 917 εσ. 201 Fax : 210 25 89 915 e-mail : texniki@neahalkidona.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 27 Μαγνητισµός. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 27 Μαγνητισµός. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 27 Μαγνητισµός Περιεχόµενα Κεφαλαίου 27 Μαγνήτες και Μαγνητικά πεδία Τα ηλεκτρικά ρεύµατα παράγουν µαγνητικά πεδία Μαγνητικές Δυνάµεις πάνω σε φορτισµένα σωµατίδια. Η ροπή ενός βρόχου ρεύµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε

Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε Δρ. Γρηγόρης Οικονομίδης Υπεύθυνος Τεχνικής Yποστήριξης ΚΑΠΕ Η χρηματοδότηση Το ΠΕΝΑ υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r Πως εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στα στερεά σώματα Πριν δούμε την μεθοδολογία, ας θυμηθούμε ότι : Για να εφαρμόσουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας (Α.Δ.Μ.Ε.) για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β ΜΑΪΟΥ 03 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς 1) Με την ενεργειακή διαχείριση: α) εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες και υπηρεσίες με μικρή υποβάθμιση της

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ηµεροµηνία: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η AIR-SUN A.E.B.E δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό και Ηλιακό δυναμικό και επεκτείνεται στο χώρο των ενεργειακών και περιβαλλοντικών τεχνολογιών γενικότερα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες στο Επίπεδο 1.

ραστηριότητες στο Επίπεδο 1. ραστηριότητες στο Επίπεδο 1. Στο επίπεδο 0, στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, όπου στόχος είναι η οµαδοποίηση των γεωµετρικών σχηµάτων σε οµάδες µε κοινά χαρακτηριστικά στη µορφή τους, είδαµε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ Η φρέζα όπως και ο τόρνος αποτελεί μία από τις βασικότερες εργαλειομηχανές ενός μηχανουργείου. Κατά την κοπή στην φρέζα, το κοπτικό εργαλείο αποκόπτει από το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

εύτερη διάλεξη. Η Γεωµετρία στα αναλυτικά προγράµµατα.

εύτερη διάλεξη. Η Γεωµετρία στα αναλυτικά προγράµµατα. εύτερη διάλεξη. Η στα αναλυτικά προγράµµατα. Η Ευκλείδεια αποτελούσε για χιλιάδες χρόνια µέρος της πνευµατικής καλλιέργειας των µορφωµένων ατόµων στο δυτικό κόσµο. Από τις αρχές του 20 ου αιώνα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2002 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα ηλιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή του φωτός (που αποτελεί μία μορφή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας) σε ηλεκτρική ενέργεια. Κατασκευάζονται από

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Ποσοστό απόδοσης Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Περιεχόμενα Το ποσοστό απόδοσης είναι ένα από τα σημαντικότερα μεγέθη για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας μίας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Το έργο μίας από τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα. α. είναι μηδέν όταν το σώμα είναι ακίνητο β. έχει πρόσημο το οποίο εξαρτάται από τη γωνία

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής *Βασικές μορφές προσανατολισμού *Προσανατολισμός με τα ορατά σημεία προορισμού στη φύση *Προσανατολισμός με τον ήλιο *Προσανατολισμός από τη σελήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 2: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Περιεχόμενα ενότητας Ο Ήλιος ως πηγή ενέργειας Κατανομή ενέργειας στη γη Ηλιακό φάσμα και ηλιακή σταθερά

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ZHTHMA Στις ερωτήσεις έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι ο τρόπος σχεδιασμού κτιρίων που λαμβάνει υπόψη τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, τη θέση των χώρων και

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Α2. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα

Μονάδες 5. Α2. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑÏΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Φωτοβολταϊκό πάνελ. Συνδεσμολογία. Στήριξη των πάνελ

Οδηγός χρήσης. Φωτοβολταϊκό πάνελ. Συνδεσμολογία. Στήριξη των πάνελ Οδηγός χρήσης Φωτοβολταϊκό πάνελ Πρόκειται για πάνελ υψηλής απόδοσης ισχύος από 10Wp έως 230Wp (ανάλογα με το μοντέλο). Ένα τέτοιο πάνελ παράγει σε μια καλοκαιρινή μέρα, αντίστοιχα από 50 Watt/h (βατώρες)

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Άρθρο AN009 JUN-2009

Τεχνικό Άρθρο AN009 JUN-2009 Τεχνικό Άρθρο JUN-2009 Εφαρµογές ιαφορικών Θερµοστατών Γενικά Τα σύγχρονα συστήµατα θέρµανσης γίνονται ολοένα και πολυπλοκότερα. Οι σύγχρονες ανάγκες επιβάλλουν την ενσωµάτωση εξελιγµένων υποσυστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

«ΠλωτήΠλωτή μονάδα αφαλάτωσης με χρήση ΑΠΕ»

«ΠλωτήΠλωτή μονάδα αφαλάτωσης με χρήση ΑΠΕ» «ΠλωτήΠλωτή μονάδα αφαλάτωσης με χρήση ΑΠΕ» Νικητάκος Νικήτας, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου, nnik@aegean.gr Λίλας Θεόδωρος, Π.Δ.. 407 Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ.

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2.21. Έργο και µέγιστη Κινητική Ενέργεια. Ένα σώµα µάζας 2kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και σε µια στιγµή περνά από την θέση x=0 έχοντας ταχύτητα υ 0 =8m/s,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερη ποιότητα, περισσότερη απόδοση, περισσότερο design

Περισσότερη ποιότητα, περισσότερη απόδοση, περισσότερο design Περισσότερη ποιότητα, περισσότερη απόδοση, περισσότερο design Schüco ηλιοθερμικοί συλλέκτες με καινοτόμο τεχνολογία θερμικής αγωγιμότητας Πράσινη Τεχνολογία για το Γαλάζιο Πλανήτη Καθαρή Ενέργεια από Ηλιακά

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα Στηρίζουμε ό,τι αγαπάτε ΗΛΕΚΤΡΑ Σύστημα στήριξης Φ/Β πλαισίων σε επίπεδες οροφές Το σύστημα ΗΛΕΚΤΡΑ προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Αιμ. Κονδύλη, Ι. Κ. Καλδέλλης, Χρ. Παπαποστόλου ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Μηχανολογίας Απρίλιος 2007 Στόχοι της εργασίας Η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Σήµανση Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Η προβλεπόµενη µεταβατική περίοδος θα διαρκέσει µέχρι 1η Φεβρουαρίου 2009, όπου η σήµανση θα γίνει πλέον υποχρεωτική για τα κουφώµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1. ύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες Α και Β µε µήκη κύµατος στο κενό

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Αλγεβρικά κριτήρια

Ευστάθεια Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Αλγεβρικά κριτήρια ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος ΚΕΣ Αυτόµατος Έλεγχος Ευστάθεια Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Αλγεβρικά κριτήρια 6 Nicol Tptouli Ευστάθεια και θέση πόλων Σ.Α.Ε ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Βιβλιογραφία Ενότητας Παρασκευόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣΤΑΙΝΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ -

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣΤΑΙΝΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣΤΑΙΝΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - Σχήµα 2.1: Τυπική µεταφορική ταινία Σχήµα 2.2α: Κοίλη µεταφορική ταινία Σχήµα 2.2β: Κυρτή µεταφορική ταινία Σχήµα 2.2γ: Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακήενέργεια. Ηλιακή γεωµετρία. Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης. ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης

Ηλιακήενέργεια. Ηλιακή γεωµετρία. Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης. ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Ηλιακήενέργεια Ηλιακή γεωµετρία Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Ηλιακήγεωµετρία Ηλιακήγεωµετρία Η Ηλιακή Γεωµετρία αναφέρεται στη µελέτη της θέσης του ήλιου σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα