1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 2. ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 2. ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΔ ΤΣΑΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ 1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ Γ/λζε: Αθαδεκίας ΑΘΖΝΑ Tει: , Fax: http: Πρόεδρος: Κσλ/λνο Μίραινο Α'Αληηπρόεδρος: Διεπζέξηνο Κνύξηαιεο Β'Αληηπρόεδρος: Ησάλλεο Γξαληηζαο Γρακκαηέας: Αιεμάλδξα Πάιιε Δπόπηες: Νηθόιανο νθηαλόο 2. ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ Γ/λζε: Αθαδεκίας ΑΘΖΝΑ Tει: Fax: http: Πρόεδρος: Παύινο Ραβάλεο Α'Αληηπρόεδρος: Παλαγηώηεο Αλεβιαβήο Β'Αληηπρόεδρος: Υαξάιακπνο Μελάο Γρακκαηέας: Βαζίιεηνο Ληακέηεο Δπόπηες: Δκκαλνπήι Μαξαγθνπδάθεο 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ Γ/λζε: Παλεπηζηεκίοσ ΑΘΖΝΑ Tει: (έως -3), (Πρόεδρος) Fax: http: Πρόεδρος: Ζιίαο Υαηδεβαζίινγινπ Α'Αληηπρόεδρος: Ησάλλεο Γξνύιηαο Β'Αληηπρόεδρος: Γεώξγηνο Λάκπξεο Γρακκαηέας: νθία Οηθνλνκάθνπ Δπόπηες: Γεώξγηνο Κνπηξνύιηαο 4. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Γ/λζε: Σζηκηζθή ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Tει: , Διοικ (370110, -11) Fax: http: Πρόεδρος: Γεκήηξηνο Μπαθαηζέινο Α'Αληηπρόεδρος: Δκκαλνπήι Βιαρνγηάλλεο Β'Αληηπρόεδρος: Ησάλλεο Βεξγίλεο Γρακκαηέας: Μαξία Υαηδάθνπ Δπόπηες: Θεόδσξνο ηαπξίδεο

2 5. ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Γ/λζε: Αρηζηοηέιοσς ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Tει: , Fax: , http: Πρόεδρος: Παλαγηώηεο Παπαδόπνπινο Α'Αληηπρόεδρος: πκεώλ Γηακαληίδεο Β'Αληηπρόεδρος: Αλαζηάζηνο Λπθάξηζεο Γρακκαηέας: Αλδξέαο ηακπνιίδεο Δπόπηες: Πνιύκλεηα Αιεμηάδνπ 6. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Γ/λζε: Αρηζηοηέιοσς ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Tει: , , (Πρ), (Δ/νηή) Fax: , http: Πρόεδρος: Μηράιεο Ενξπίδεο Α'Αληηπρόεδρος: Υξήζηνο Βαζηιάθνο Β'Αληηπρόεδρος: Διεπζέξηνο Γεσξγηάδεο Γρακκαηέας: Υξήζηνο Νηθνιόπνπινο Δπόπηες: Γξεγόξηνο Ακαμόπνπινο 7. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Γ/λζε: Λοσδοβίθοσ 1- Πι.Oδεζζού ΠΔΗΡΑΗΑ Tει: Fax: http: Πρόεδρος: Γεώξγηνο Καζηκάηεο Α'Αληηπρόεδρος: Διέλε Κνξσλάθε Β'Αληηπρόεδρος: Νηθόιανο Μπηληάξεο Γρακκαηέας: Βαζίιεηνο Κνξθίδεο Δπόπηες: Γεκήηξηνο Μαζηόο 8. ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Γ/λζε: Καραϊζθοσ ΠΔΗΡΑΗΑ Tει: , , Fax: , http: Πρόεδρος: Δπάγγεινο Σζίηνπξαο Α'Αληηπρόεδρος: Αλδξηαλόο Μηραιαξνο Β'Αληηπρόεδρος: Αζεκίλα Γηαλλνπζηάδνπ Γρακκαηέας: ππξίδσλ Αιεμόπνπινο Δπόπηες: Νηθόιανο ηξαηήο 9. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Γ/λζε: Αγίοσ Κωληζηαληίλοσ ΠΔΗΡΑΗΑ Tει: , Fax: http:

3 Πρόεδρος: Γεώξγηνο Μπελέηνο Α'Αληηπρόεδρος: Κσλ/λνο Αδακόπνπινο Β'Αληηπρόεδρος: Σξηαληάθπιινο Ηγλαηηάδεο Γρακκαηέας: Πεξηθιήο Γηαθνπκάθνο Δπόπηες: Γεώξγηνο Νηθνιαθάθεο 10. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΡΟΓΟΠΖ Γ/λζε: Βαζηιέως Γεωργίοσ 2β ΚΟΜΟΣΖΝΖ Tει: , Fax: http: Πρόεδρος: Νηθόιανο Αγγειίδεο Α'Αληηπρόεδρος: ηακάηηνο Κνπξνύδεο Β'Αληηπρόεδρος: Τβόλλε Πέππα - ηντθνπ Γρακκαηέας: Αληώληνο Φξαληδήο Δπόπηες: Υξύζα Σαθά 11. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΡΟΓΟΠΖ Γ/λζε: Καβείρωλ ΚΟΜΟΣΖΝΖ Tει: , 34006, Fax: http: Πρόεδρος: Αξγύξεο Αξγπξόπνπινο Α'Αληηπρόεδρος: Μαξία Μαιακίδνπ Β'Αληηπρόεδρος: Αρκέη Ρηβδάλ Γρακκαηέας: Μερκέη Μνιιά Αρκέη Δπόπηες: Μηραιεο Βεδπξηαλλίδεο 12. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΗΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ Γ/λζε: Παπαζηράηοσ 53 & κύρλες ΑΓΡΗΝΗΟ Tει: Fax: http: Πρόεδρος: Παλαγηώηεο Σζηρξηηδήο Α'Αληηπρόεδρος: Κσλζηαληίλνο Μπόθαο Β'Αληηπρόεδρος: Κσλζηαληίλνο Πηζηηόιαο Γρακκαηέας: Παλαγηώηεο Ράπηεο Δπόπηες: Υαξίιανο Αζαλαζίνπ 13. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ Γ/λζε: Κορίλζοσ ΑΡΓΟ Tει: , 63023, Fax: http: Πρόεδρος: Μηιηηάδεο Κνλνπηζόπνπινο Α'Αληηπρόεδρος: Δπάγγεινο-Αγγειήο Μπόκπνο Β'Αληηπρόεδρος: Θεόδσξνο Βαζηιόπνπινο Γρακκαηέας: Κσλ/λνο Φξέληδνο

4 Δπόπηες: Παλαγηώηεο Σξηπνιηηζηώηεο 14. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΡΚΑΓΗΑ Γ/λζε: 25ες Μαρηίοσ & Παλός ΣΡΗΠΟΛΖ Tει: , , Fax: http: Πρόεδρος: Γηάλλεο Μπνπληξνύθαο Α'Αληηπρόεδρος: Γεκήηξηνο Λνπθάο Β'Αληηπρόεδρος: Γεώξγηνο Καξαγηάλλεο Γρακκαηέας: Ησάλλεο Παπαγεσξγίνπ Δπόπηες: Παξαζθεπάο Οξθαλόο 15. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΡΣΑ Γ/λζε: Κ.Αηηωιού & Ν.Πρηοβόιοσ ΑΡΣΑ Tει: , Fax: http: Πρόεδρος: Ζιίαο Κνίιηαο Α'Αληηπρόεδρος: Δπζηξάηηνο Εηώγνο Β'Αληηπρόεδρος: Νηθόιανο Βαζηιείνπ Γρακκαηέας: Δπάγγεινο Παππάο Δπόπηες: Νηθόιανο Κνπθνύιεο 16. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΥΑΗΑ Γ/λζε: Μηταιαθοπούιοσ ΠΑΣΡΑ Tει: , , Fax: http: Πρόεδρος: Κσλ/λνο Αληδνπιάηνο Α'Αληηπρόεδρος: Σξύθσλ Φσηόπνπινο Β'Αληηπρόεδρος: Νηθόιανο Καξαθίηζνο Γρακκαηέας: Ζιίαο Κνληαμήο Δπόπηες: Παλαγηώηεο θέληδνο 17. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΒΟΗΩΣΗΑ Γ/λζε: Λ.Κοσηζοπεηάιοσ ΛΗΒΑΓΔΗΑ Tει: , Fax: http: Πρόεδρος: Παλαγηώηεο Αγληάδεο Α'Αληηπρόεδρος: Αξηζηείδεο Βνύιγαξεο Β'Αληηπρόεδρος: Ησάλλεο Κνξόγηαλλνο Γρακκαηέας: Αιέμαλδξνο ηάηθνο Δπόπηες: Λνπθάο Παπαραξαιάκπνπο

5 18. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ Γ/λζε: Δκκαλοσήι Παπά ΓΡΔΒΔΝΑ Tει: (-2), (Δ.Προϊζη.), (Προέδροσ) Fax: http: Πρόεδρος: Νηθόιανο Ράκκνο Α'Αληηπρόεδρος: Δπζύκηνο Σζαθλάθεο Β'Αληηπρόεδρος: Ησάλλεο Εαγθαλίθαο Γρακκαηέας: Γεκήηξηνο Εαξθνγηάλλεο Δπόπηες: Απόζηνινο Γηαλέιινο 19. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΓΡΑΜΑ Γ/λζε: Λ. Λακπρηαλίδοσ ΓΡΑΜΑ Tει: , 24995, Fax: http: Πρόεδρος: Κπξηάθνο Υαξαθίδεο Α'Αληηπρόεδρος: Γεώξγηνο Εάραξεο Β'Αληηπρόεδρος: Υξπζάλζε Μπηκπίθε Γρακκαηέας: ηέθαλνο Γεσξγηάδεο Δπόπηες: Κπξηάθνο Γξεγνξίνπ 20. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ Γ/λζε: Γρεγορίοσ Λακπράθε ΡΟΓΟ Tει: , Κάλσμνος ,Κώς , Κάρπαθος , Λέρος Fax: http: Πρόεδρος: Κσλ/λνο Υξπζνρντδεο Α'Αληηπρόεδρος: Γηάλλεο Καθιηόο Β'Αληηπρόεδρος: Γεώξγηνο Υαιθηδηόο Γρακκαηέας: Νηθόιανο Παπαζηακαηίνπ Δπόπηες: Δπζύκηνο Μπόλεο 21. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΒΡΟΤ Γ/λζε: Λεωθ. Γεκοθραηίας ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Tει: , Fax: http: Πρόεδρος: Λεσλίδαο Κηηζηνο Α'Αληηπρόεδρος: Βαζίιεηνο Υαξόβαο Β'Αληηπρόεδρος: Υξηζηόδνπινο Σνςίδεο Γρακκαηέας: Κσλ/λνο Βεδπξηδήο Δπόπηες: Αζαλάζηνο Υξπζόπνπινο 22. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΤΒΟΗΑ Γ/λζε: Δι. Βεληδέιοσ ΥΑΛΚΗΓΑ Tει: Fax: http:

6 Πρόεδρος: Παλαγηώηεο ίκσζεο Α'Αληηπρόεδρος: Παληειήο Κνύθνο Β'Αληηπρόεδρος: Ησάλλεο Ληνλάθεο Γρακκαηέας: Γηάλλεο Γεξνληίηεο Δπόπηες: Γεκήηξηνο ηακαηνύθνο 23. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ Γ/λζε: Νηθοιάοσ Σζηακπούια ΚΑΡΠΔΝΖΗ Tει: Fax: http: Πρόεδρος: Υξήζηνο Αξβαλίηεο Α'Αληηπρόεδρος: Γεκήηξηνο Δπαγγεινδήκνο Β'Αληηπρόεδρος: Μηιηηάδεο Μπνκπνηζηάξεο Γρακκαηέας: ηαύξνο Κνπζηαξήο Δπόπηες: Γεώξγηνο Ννύιαο 24. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ Γ/λζε: Λοκβάρδοσ ΕΑΚΤΝΘΟ Tει: (-1), Fax: http: Πρόεδρος: Κσλ/λνο Καπνδίζηξηαο Α'Αληηπρόεδρος: Αδακαληία Παξάζρε Β'Αληηπρόεδρος: Νηθόιανο Σζηπεξαο Γρακκαηέας: Νηθόιανο Κνληνλεο Δπόπηες: Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ 25. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΖΛΔΗΑ Γ/λζε: 28ες Οθηωβρίοσ & Πι.Ζρώωλ ΠΤΡΓΟ Tει: , 34154, 32225(Δ/νηή), (Προέδροσ) Fax: http: Πρόεδρος: Αγγεινο Αγγειόπνπινο Α'Αληηπρόεδρος: Κσλ/λνο Νηθνινύηζνο Β'Αληηπρόεδρος: Νηθόιανο Παλαγησηαθόπνπινο Γρακκαηέας: Αζαλάζηνο θνξδαιήο Δπόπηες: Παλαγηώηεο Ξέλνο 26. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΖΜΑΘΗΑ Γ/λζε: Κεληρηθής ΒΔΡΟΗΑ Tει: , 29774, Fax: http: Πρόεδρος: Νηθόιανο Οπζνπηδόγινπ Α'Αληηπρόεδρος: Αζαλάζηνο Βαθεηάδεο Β'Αληηπρόεδρος: Αβξαάκ Δπθξαηκίδεο Γρακκαηέας: Βαζίιεηνο Πεηξνκειίδεο

7 Δπόπηες: Μηραήι Σξαλίδεο 27. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Γ/λζε: Αρτηκήδοσς 1, Ν.Αριηθαρλαζζός ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ Tει: Fax: http: Πρόεδρος: Νηθήηαο Γνιαςάθεο Α'Αληηπρόεδρος: Ησάλλεο Πεξάθεο Β'Αληηπρόεδρος: Ησάλλεο Βηηζαξαο Γρακκαηέας: Δπάγγεινο Καξθαλάθεο Δπόπηες: Δκκαλνπήι Φξαγθάθεο 28. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΘΔΠΡΩΣΗΑ Γ/λζε: Κσρά Βαζηιηθής 13 (1ος ορ) ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ Tει: (-88) Fax: (Mηηρώο) http: Πρόεδρος: Αιέμαλδξνο Πάζρνο Α'Αληηπρόεδρος: Κσλζηαληίλνο Καξαπάλνο Β'Αληηπρόεδρος: Πέηξνο Ησάλλνπ Γρακκαηέας: Ρσμάλε Γθόγθνπ Δπόπηες: Αζαλάζηνο Βαζηιείνπ 29. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ Γ/λζε: Σρηθούπε & Οπι.Ποσηέηζε ΗΩΑΝΝΗΝΑ Tει: (Γρ. Προέδροσ), (Μηηρώο), (Δ/νηή), (ΕΚΠ) Fax: http: Πρόεδρος: Γεκήηξηνο Μπαξάηζαο Α'Αληηπρόεδρος: Ησάλλεο Μήηζεο Β'Αληηπρόεδρος: ηέξγηνο Σαιάξεο Γρακκαηέας: Βαζίιεηνο Παππάο Δπόπηες: Αζαλάζηνο Παπαζεκάθεο 30. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΑΒΑΛΑ Γ/λζε: Οκολοίας 50Α ΚΑΒΑΛΑ Tει: , , , Fax: http: Πρόεδρος: Άγγεινο Σζαηζνύιεο Α'Αληηπρόεδρος: Διέλε Γαξπθάιινπ Β'Αληηπρόεδρος: Μάξθνο Γέκπαο Γρακκαηέας: Βαζίιεηνο Λεκνλίδεο Δπόπηες: Ησάλλεο Παλαγησηίδεο

8 31. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΑΡΓΗΣΑ Γ/λζε: Ζρώωλ Ποισηετλείοσ ΚΑΡΓΗΣΑ Tει: , Fax: http: Πρόεδρος: Κσλζηαληίλνο Φεκκέλνο Α'Αληηπρόεδρος: Βύξσλ Παππάο Β'Αληηπρόεδρος: Ζιίαο Σξίγθαο Γρακκαηέας: Γεώξγηνο Νηελίζεο Δπόπηες: Αιέμαλδξνο Μειίηζεο 32. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Γ/λζε: Μεηροπόιεως ΚΑΣΟΡΗΑ Tει: , (Πρ), Fax: http: Πρόεδρος: Νανύκ Μαξθόπνπινο Α'Αληηπρόεδρος: Υαξάιακπνο Καξαηαγιίδεο Β'Αληηπρόεδρος: Γξεγόξηνο Υάηζηνο Γρακκαηέας: Παληειήο ηαληζήο Δπόπηες: Γεκήηξηνο Παπαδόπνπινο 33. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΔΡΚΤΡΑ Γ/λζε: Αρηζηοηέιοσς 2 - Σ.Θ ΚΔΡΚΤΡΑ Tει: , 39814, Fax: http: Πρόεδρος: Γεώξγηνο Υνλδξνγηάλλεο Α'Αληηπρόεδρος: Κσλ/λνο Καζηακνλίηεο Β'Αληηπρόεδρος: Παληειεήκσλ Κνληόο Γρακκαηέας: Αιέμαλδξνο Γαζηεξάηνο Δπόπηες: Γεξάζηκνο Βαζηιάθεο 34. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΔΦΑΛΖΝΗΑ & ΗΘΑΚΖ Γ/λζε: Λ. Βεργωηή ΑΡΓΟΣΟΛΗ Tει: , Fax: http: Πρόεδρος: Θεόθηινο Μηραιάηνο Α'Αληηπρόεδρος: σηήξηνο Μαηηάηνο Β'Αληηπρόεδρος: Αλαζηάζηνο Μαηζνύθεο Γρακκαηέας: Παλαγήο Δξηζνο Δπόπηες: Αλδξέαο Παληειηόο 35. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΗΛΚΗ Γ/λζε: ηελεκάτοσ ΚΗΛΚΗ Tει: , 24581, Fax: 20924, http: Πρόεδρος: Παύινο Σνληθίδεο

9 Α'Αληηπρόεδρος: Υξήζηνο Κηνπξηδίδεο Β'Αληηπρόεδρος: Ησάλλεο Σζαθίξεο Γρακκαηέας: Δπζηάζηνο Γηαραλαηδήο Δπόπηες: Αζαλάζηνο Σξηαληαθπιιίδεο 36. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΟΕΑΝΖ Γ/λζε: Η. Φαρκάθε ΚΟΕΑΝΖ Tει: , (Δ/νηή) Fax: http: Πρόεδρος: Υξήζηνο άββαο Α'Αληηπρόεδρος: ηαύξνο Θενθξάζηνπ Β'Αληηπρόεδρος: Μαξία Αζκαλίδνπ Γρακκαηέας: Κσλζηαληίλνο Κπξηαθίδεο Δπόπηες: Αληώληνο ηακπαλόπνπινο 37. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ/λζε: Δρκού ΚΟΡΗΝΘΟ Tει: , 85986, (Παράρηημα Κιάηοσ: ) Fax: 21173, http: Πρόεδρος: Βαζίιεηνο Ναλόπνπινο Α'Αληηπρόεδρος: Κσλ/λνο Γξίηζαο Β'Αληηπρόεδρος: σηήξηνο πειησηαθάξαο Γρακκαηέας: Κπξηάθνο Λέθθαο Δπόπηες: Γεώξγηνο Γαιακαξίλεο 38. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ Γ/λζε: Αγ. Νηθοιάοσ Δρκούποιε- ΤΡΟ Tει: Fax: http: e-kyklades.gr Πρόεδρος: Ησάλλεο Ρνύζζνο Α'Αληηπρόεδρος: Νηθόιανο Βαζηιηθόο Β'Αληηπρόεδρος: Λενλάξδνο Ρνύζζνο Γρακκαηέας: Αλλα Γαθλά Δπόπηες: Αιέμαλδξνο πιηβάλεο 39. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΛΑΚΩΝΗΑ Γ/λζε: Ξαλζάθε ΓΤΘΔΗΟ - ΛΑΚΩΝΗΑ Tει: , (Γρ.Προέδροσ) Fax: http: Πρόεδρος: Κσλζηαληίλνο Παλδήο Α'Αληηπρόεδρος: Γηάλλεο Παλαξίηεο Β'Αληηπρόεδρος: Αληώληνο Πινπκηηζάθνο Γρακκαηέας: Νηθόιανο Γεκεηξόπνπινο Δπόπηες: ππξίδσλ Μνπξθνγηάλλεο

10 40. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΛΑΡΗΑ Γ/λζε: Παπαθσρηαδή 44, ΛΑΡΗΑ Tει: , (Προέδροσ), , , , (Δ/νηή) Fax: http: Πρόεδρος: Α'Αληηπρόεδρος: σηήξηνο Γηαλλαθόπνπινο Β'Αληηπρόεδρος: Νηθόιανο Νηάγθαο Γρακκαηέας: Κσλ/λνο Καγγειάξεο Δπόπηες: Γεκήηξηνο πγγνύλαο 41. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΛΑΗΘΗΟΤ Γ/λζε: Η. Κοσλδούροσ ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΡΖΣΖ Tει: , 27140, 27150, Fax: http: Πρόεδρος: Μηραήι γνπξόο Α'Αληηπρόεδρος: Γεώξγηνο Εεξβάθεο Β'Αληηπρόεδρος: Δκκαλνπήι αξξήο Γρακκαηέας: Θσκάο Υαξηηάθεο Δπόπηες: ηπιηαλόο Γηαθνπκάθεο 42. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΛΔΒΟΤ Γ/λζε: Π. Κοσληοσρηώηε ΜΤΣΗΛΖΝΖ Tει: , 28564, 29217, (Προέδροσ) Fax: http: lesvos-chamber.gr Πρόεδρος: Γεώξγηνο Οξθαλόο Α'Αληηπρόεδρος: Παξαζθεπάο Φξαληδέζθνο Β'Αληηπρόεδρος: Δπάγγεινο Μπξζηληάο Γρακκαηέας: Γεώξγηνο Δγγιέδνο Δπόπηες: Ησάλλεο ακηώηεο 43. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΛΔΤΚΑΓΑ Γ/λζε: Η.Μειά 112 & Μεηροπόιεως1, ΛΔΤΚΑΓΑ Tει: , 21754, (Προέδροσ) Fax: http: Πρόεδρος: Αληώληνο Γνπβίηζαο Α'Αληηπρόεδρος: Γεώξγηνο Βξεηηόο Β'Αληηπρόεδρος: Γεξάζηκνο Γξάςαο Γρακκαηέας: Κσλζηαληίλνο έξβνο Δπόπηες: Φξύλε πθηώηε 44. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΜΑΓΝΖΗΑ Γ/λζε: Γεκεηρηάδος ΒΟΛΟ Tει: , Fax: http:

11 Πρόεδρος: Ζιίαο Σζακπαξδνύθαο Α'Αληηπρόεδρος: Φίιηππνο ακαιέθνο Β'Αληηπρόεδρος: Mηράιεο παλόο Γρακκαηέας: Δπζηάζηνο Πιαζηάξαο Δπόπηες: Νηθόιανο Οληόπνπινο 45. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΜΔΖΝΗΑ Γ/λζε: Πιαηεία 23ες Μαρηίοσ ΚΑΛΑΜΑΣΑ Tει: Fax: 62229, http: Πρόεδρος: Γεώξγηνο Καξακπάηνο Α'Αληηπρόεδρος: Κσλζηαληίλνο Παπαδεκεηξίνπ Β'Αληηπρόεδρος: Αιέμαλδξνο Γξαγώλαο Γρακκαηέας: Αλαζηάζηνο Μαξθόπνπινο Δπόπηες: Κσλ/λνο Καζηόξαο 46. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΞΑΝΘΖ Γ/λζε: Βαζ.Κωλζηαληίλοσ ΞΑΝΘΖ Tει: , Fax: http: Πρόεδρος: Παλαγηώηεο Αλδξηθόπνπινο Α'Αληηπρόεδρος: ηπιηαλόο Μσξατηεο Β'Αληηπρόεδρος: Μπξζίλε Tαξπίδνπ Γρακκαηέας: Εήζεο Καηζαξίθαο Δπόπηες: Υξήζηνο Πακπνπθίδεο 47. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΔΛΛΑ Γ/λζε: 25ες Μαρηίοσ 13, ΔΓΔΑ Tει: , Fax: http: Πρόεδρος: Ηνξδάλεο Σζώηζνο Α'Αληηπρόεδρος: Παλαγηώηεο αξαθνύδεο Β'Αληηπρόεδρος: Υξπζόζηνκνο ηόγηνο Γρακκαηέας: Δπζηξάηηνο Κνηζίδεο Δπόπηες: Ησάλλα Γηακαληή 48. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΗΔΡΗΑ Γ/λζε: 28ες Οθηωβρίοσ ΚΑΣΔΡΗΝΖ Tει: , Fax: http: Πρόεδρος: Ζιίαο Υαηδερξηζηνδνύινπ Α'Αληηπρόεδρος: Μόζρνο Γηαιέληαο Β'Αληηπρόεδρος: ηακαηία Βειώλα Γρακκαηέας: Νηθόιανο Αζαξίδεο Δπόπηες: Μάξθνο Κνπινύκνγινπ

12 49. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΡΔΒΔΕA Γ/λζε: Γωδώλες ΠΡΔΒΔΕΑ Tει: Fax: http: Πρόεδρος: Λεσλίδαο Νηαιακάγθαο Α'Αληηπρόεδρος: Γηάλλεο Γηακάο Β'Αληηπρόεδρος: Υξήζηνο θξίληδεξεο Γρακκαηέας: Δπάγγεινο Ρνπόθεο Δπόπηες: Θσκάο Μπνληίλαο 50. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/λζε: Δκκ. Πορηάιηοσ ΡΔΘΤΜΝΟ Tει: Fax: http: Πρόεδρος: Γεώξγηνο Γηαθνπκάθεο Α'Αληηπρόεδρος: Νηθόιανο Νίλνο Β'Αληηπρόεδρος: Δπάγγεινο Μαληνπδάθεο Γρακκαηέας: Γεκήηξηνο Πξνβηάο Δπόπηες: Παλαγηώηεο Γθαινλνκάθεο 51. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΜΟΤ Γ/λζε: Κοσληοσρηώηε ΑΜΟ Tει: , Fax: http: Πρόεδρος: Νηθόιανο Αγγειήο Α'Αληηπρόεδρος: Θεκηζηνθιήο Παπαζενθάλνπο Β'Αληηπρόεδρος: Παλαγηώηεο Φξαληδέζθνο Γρακκαηέας: Ησάλλεο Λνπθαδάθεο Δπόπηες: Δκκαλνπήι Κξεηηθόο 52. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΡΡΩΝ Γ/λζε: Π.Κωζηοπούιοσ ΔΡΡΔ Tει: , (Προέδροσ) Fax: http: Πρόεδρος: Αξηζηείδεο Γξνγαιάο Α'Αληηπρόεδρος: Αζαλάζηνο Καιατηδήο Β'Αληηπρόεδρος: Δπζηάζηνο Πνιίηεο Γρακκαηέας: Υξήζηνο Πνπξλάξεο Δπόπηες: Ησάλλεο Μπαιίηεο 53. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ Γ/λζε: Βεληδέιοσ ΣΡΗΚΑΛΑ Tει: , 24989, Fax: http:

13 Πρόεδρος: Βαζίιεηνο Γηαγηάθνο Α'Αληηπρόεδρος: Γεκήηξηνο Εεξβόπνπινο Β'Αληηπρόεδρος: Κσλ/λνο Λέγγαο Γρακκαηέας: Δπάγγεινο Βελέηεο Δπόπηες: Γεκήηξηνο Σζόιαο 54. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΦΘΗΩΣΗΓΑ Γ/λζε: Οζωλος ΛΑΜΗΑ Tει: , Fax: http: Πρόεδρος: Αιέμαλδξνο Γηακαληάξαο Α'Αληηπρόεδρος: Κσλ/λνο Φεηξόπνπινο Β'Αληηπρόεδρος: Γεώξγηνο Λάκπξνπ Γρακκαηέας: Γηάλλεο Λνύθαο Δπόπηες: Παλαγηώηεο Φιηώθαο 55. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΦΛΩΡΗΝΖ Γ/λζε: Μεγαρόβοσ ΦΛΩΡΗΝΑ Tει: , Fax: http: Πρόεδρος: Αξηζηείδεο Αξηζηείδνπ Α'Αληηπρόεδρος: Θσκάο Θενδώξνπ Β'Αληηπρόεδρος: Βαζίιεηνο Μπνύηζεο Γρακκαηέας: άββαο απαιίδεο Δπόπηες: Φαίδσλαο Φεξεληίλνο 56. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΦΩΚΗΓΑ Γ/λζε: Γηδoγηάλλοσ ΑΜΦΗΑ Tει: , Fax: http: Πρόεδρος: Παλαγηώηεο Μέγθνο Α'Αληηπρόεδρος: ηπιηαλόο ρνηλάο Β'Αληηπρόεδρος: Παλαγηώηεο Γεκεηξίνπ Γρακκαηέας: Λάκπξνο Μνζθαριατδεο-Λακπξόπνπινο Δπόπηες: Νηθόιανο Κνύθνο 57. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Γ/λζε: Ποισηετλείοσ ΠΟΛΤΓΤΡΟ Tει: , Fax: http: Πρόεδρος: Γεώξγηνο Γθηιιήο Α'Αληηπρόεδρος: Ησάλλεο Μαπξίδεο Β'Αληηπρόεδρος: Άγγεινο Κνπξνπθαθόπνπινο Γρακκαηέας: Υξήζηνο Γηακαληόγινπ

14 Δπόπηες: Φίιηππνο Δπζπκηάδεο 58. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΥΑΝΗΩΝ Γ/λζε: Διεσζερίοσ Βεληδέιοσ ΥΑΝΗΑ ΚΡΖΣΖ Tει: , (Δ/νηής), (Πρόεδρος) Fax: http: Πρόεδρος: Δπάγγεινο παλνπδάθεο Α'Αληηπρόεδρος: ηπιηαλόο Γηαθνπκνγηαλλάθεο Β'Αληηπρόεδρος: ηέθαλνο Κακειάθεο Γρακκαηέας: Γεώξγηνο Κνπθνπηζάθεο Δπόπηες: Παλαγηώηεο Αγγειάθεο 59. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΥΗΟΤ Γ/λζε: Φηιίπποσ Αργέληε ΥΗΟ Tει: Fax: http: chios.proodos.gr/chamber Πρόεδρος: Αληώληνο Εαλλίθνο Α'Αληηπρόεδρος: Γεώξγηνο Γεσξγνύιεο Β'Αληηπρόεδρος: Παληειήο αξάληεο Γρακκαηέας: Κσλ/λνο Κνιάθεο Δπόπηες: Μηραήι Φξάζθνο

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16) www.doe.gr Οι βάςεισ των μεταθζςεων ςτην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη για κάθε περιοχή για τα ζτη 2006,2007, 2008 και 2009 Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Λ. Λαμπριανίδου 40, 661 00 Δράμα Τ. 2521022750, 2521024995, 2521027520 F. 2521025835 E. ccidrama@dramanet.gr www.dramanet.gr ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποστολή διακήρυξης διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ: Αποστολή διακήρυξης διαγωνισμού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΘΟΠ-2ΚΝ. Αξηζκ. Φαθ.: 352.9-05/12 Αξηζκ. ρεδίνπ: -1405- ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ ΔΛΔΤΘΔΡΟ

ΑΔΑ: Β4ΘΘΟΠ-2ΚΝ. Αξηζκ. Φαθ.: 352.9-05/12 Αξηζκ. ρεδίνπ: -1405- ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πεηξαηάο, 18 επηέκβξηνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ Αξηζκ. Γηαθήξπμεο: 05/2012 ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ/ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ. ΘΕΜΑ: Προβλήματα στις μεταφορές και τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων στην Τυνησία, κυρίως στο λιμάνι Rades (Τύνιδα, 30/5/2014)

ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ. ΘΕΜΑ: Προβλήματα στις μεταφορές και τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων στην Τυνησία, κυρίως στο λιμάνι Rades (Τύνιδα, 30/5/2014) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στην ΤΥΝΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 6, rue St.Fulgence, Notre Dame, 1082 Tunis Τηλ.: 00216 71 288411 846632 Φαξ: 00216 71 789518 E-mail: grtradetun@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ2ΟΠ-ΛΘΙ. Αξηζκ. Φαθ.: 352.9-03/12 Αξηζκ. ρεδ.: -1243- ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ ΔΛΔΤΘΔΡΟ

ΑΔΑ: Β4Γ2ΟΠ-ΛΘΙ. Αξηζκ. Φαθ.: 352.9-03/12 Αξηζκ. ρεδ.: -1243- ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πεηξαηάο, 21 Απγνύζηνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ KAI ΑΙΓΑΟΤ Αξηζκ. Γηαθήξπμεο: 03/ 2012 ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ/ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πεηξαηάο, 01 Απγνχζηνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ θαη ΑΗΓΑΗΟΤ Αξηζκ. Γηαθήξπμεο: 02/2012 ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΗΜΔΝΗΚΟΤ ΧΜΑΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πεηξαηάο, 01 Απγνχζηνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ θαη ΑΗΓΑΗΟΤ Αξηζκ. Γηαθήξπμεο: 02/2012 ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΗΜΔΝΗΚΟΤ ΧΜΑΣΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πεηξαηάο, 01 Απγνχζηνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ θαη ΑΗΓΑΗΟΤ Αξηζκ. Γηαθήξπμεο: 02/2012 ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΗΜΔΝΗΚΟΤ ΧΜΑΣΟ Αξηζκ. Φαθ.: 352.9-02/12 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΖ Αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ. www.acci.gr. www.acsmi.gr. www.eea.gr

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ. www.acci.gr. www.acsmi.gr. www.eea.gr 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δ/νση: Ακαδημίας 7 10671 ΑΘΗΝΑ Tηλ: 210 3604815-9, 3602411-9 Fax: 3616464 E-mail: info@acci.gr Σελ.1 / 20 www.acci.gr Πρόεδρος: Κων/νος Μίχαλος Α'Αντιπρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (59)

ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (59) ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (59) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµίας 7, Τ.Κ.10671, Αθήνα Τηλ: 210 3604815-9,3602411-9 Fax: 210 3616464, e-mail: info@acci.gr http://www.acci.gr Πρόεδρος: Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1-Ε2) Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1-Ε2) Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 05-06-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Διακήρυξης: 11/2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 05-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αρίθμ.Διακήρυξης: 05/2014 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρίθμ.Φακ: 352.9-05/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αρίθμ.Σχεδίου:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο : 210-4064210 / 4064499 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ FAX : 210-4634160 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ E-mail : dprom@hcg.gr

Τηλέφωνο : 210-4064210 / 4064499 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ FAX : 210-4634160 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ E-mail : dprom@hcg.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 28 Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Διακήρυξης: 01 /2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 02-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αρίθμ.Διακήρυξης: 03/2014 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρίθμ.Φακ: 352.9-03/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αρίθμ.Σχεδίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περίληψη διαγωνισμού της αριθ. 05/2014 Διακήρυξης Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ.

ΘΕΜΑ: Περίληψη διαγωνισμού της αριθ. 05/2014 Διακήρυξης Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων (ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ) ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη Πύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 23-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αρίθμ.Διακήρυξης: 06/2014 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρίθμ.Φακ: 352.9-06/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αρίθμ.Σχεδίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Διακήρυξης: 08/2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Διακήρυξης: 08/2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Διακήρυξης: 08/2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αριθμ. Φακ.: 352.9-08/13 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περίληψη διαγωνισμού της αριθ. 03/2014 Διακήρυξης Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ/Μονάδα Β.

ΘΕΜΑ: Περίληψη διαγωνισμού της αριθ. 03/2014 Διακήρυξης Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ/Μονάδα Β. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων (ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ) ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Φακ.: 352.9-03 / 13 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ 2 Ο

Αριθμ. Φακ.: 352.9-03 / 13 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ 2 Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 04 Μαρτίου 2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αριθμ. Διακήρυξης: 03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αριθμ. Φακ.: 352.9-03 /

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ Ε11ΜΓ. α ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. τ `- έι. ΕίΕΣΣΑΛ Ο t.,, Από: Κοινοποίηση: ~, ι τιιλονίκη. Παρελ ή φθηκε

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ Ε11ΜΓ. α ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. τ `- έι. ΕίΕΣΣΑΛ Ο t.,, Από: Κοινοποίηση: ~, ι τιιλονίκη. Παρελ ή φθηκε Παρελ ή φθηκε α ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. z. ΩΡΑ.~! ί. Από: Embassy ο Greece in Moscow - Office οί Economic & Commercial Affairs [ecocommoscow@mfa.gr] στολή: Πέµπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014 2:27 µµ Γίµος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανακοινώνεται ότι οι εξετϊςεισ για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ θα διεξαχθούν τισ παρακϊτω μϋρεσ και ώρεσ: Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002915693 2015-07-16

15PROC002915693 2015-07-16 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 15PROC002915693 2015-07-16 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.15 19:07:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 67ΙΔ465ΦΘΘ-Α1Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : 84100 Σειέθσλν : 2281082902-82636 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. : 30/004/4204 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. : 30/004/4204 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. : 30/004/4204 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ (σε ηλεκτρονική μορφή) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Τύνιδα, 8 Μαρτίου 2012 Α.Π.Φ. 2200/AΣ 45

Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Τύνιδα, 8 Μαρτίου 2012 Α.Π.Φ. 2200/AΣ 45 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ στην ΤΥΝΙ Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 6, rue St.Fulgence, Notre Dame, 1082 Tunis Τηλ.00216 71 288411 846632 Φαξ00216 71 789518 grtradetun@mfa.gr ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τύνιδα,

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών Ιατροί Νοςθλευτζσ Φυςικοκεραπευτζσ Διαιτολόγοι Βιολόγοι Επαγγελματίεσ Τγείασ 6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών 11-12 Αππιλίος 2013 Ίδπςμα Δςγενίδος, Πλανηηάπιο Αθήνα Παξαθνινπζήζηε ην

Διαβάστε περισσότερα