ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Ε Α. Παπανδρζου Μαροφςι Ιςτοςελίδα: Πληροφορίεσ: Γ. Λιαμπότησ Σηλ: Fax: Mail: Βαθμόσ Αςφαλείασ: Να διατηρηθεί μζχρι: ΑΔΑ: 4ΙΚ59-Α Μαροφςι, Αρ.Πρωτ. Βαθμόσ Προτερ Φ.350/ 79 / /Δ1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Έρνληαο ππόςε : 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.1566/1985 (ΦΔΚ Α ) «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο θ.α.δ.» 2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 20 θαη 21 ηνπ Π.Γ. 1 (ΦΔΚ 1/Α/2003) «ύλζεζε, ζπγθξόηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηαθώλ ζπκβνπιίσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθήο αγσγήο, αξκνδηόηεηαο απηώλ » 3. Σν ππ αξηζκ / έγγξαθν ηεο Γ.Ο.Δ. ( αξηζκ. πξση /Γ1/ ), κε ην νπνίν θαηαηέζεθαλ νη αηηήζεηο ππνςεθηόηεηαο γηα εθινγή αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην ΚΤΠΔ. 4. Σν ππ αξηζκ. 1296/ έγγξαθν ηεο Γ.Ο.Δ. ( αξηζκ. πξση /Γ1/ ), κε ην νπνίν δεηείηαη λα δηαγξαθεί από ην ζπλδπαζκό ηεο Αλεμάξηεηεο Ρηδνζπαζηηθήο Παξέκβαζεο ε ππνςεθηόηεηα ηνπ θ. Ληάθα Υξήζηνπ ηνπ Αξηζηνκέλε. 5. Σα ζηνηρεία πνπ ηεξεί ε ππεξεζία θαη ηνλ έιεγρν πνπ έγηλε. Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε Αλαθεξύζζνπκε ππνςεθίνπο γηα ηελ αλάδεημε αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ( Κ.Τ..Π.Δ. ) ηνπο παξαθάησ εθπαηδεπηηθνύο σο εμήο:

2 1. ςνδςαζμόρ : Π.Α..Κ./Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Αβξάκεο Παλαγησηόπνπινο Φώηηνο ηνπ Παλαγηώηε Αιεζκόλεο Ησάλλεο ηνπ Κσλ/λνπ Ακνξγηαληώηεο Γεώξγηνο ηνπ Υξήζηνπ Αλαζηαζηάδνπ Αλαγλώζηνπ Δπηπρία (Έθε) ηνπ Υαξηιάνπ Αλεζηάθεο Ησάλλεο ηνπ Πέηξνπ Αζιάλνγινπ Κσλ/λνο ηνπ Αλαξγύξνπ Βαιζακάθε Υξηζηίλα ηνπ Λαδάξνπ Βαζηιάθνπ Οπξαλία ηνπ Γεκεηξίνπ Βνπιάγθα Γιπθεξία ηνπ ηέξηνπ Γαβξόγνπ νθία ηνπ Υξήζηνπ Γαιαλόο ππξίδσλ ηνπ Διεπζεξίνπ Γεσξγαληάο Φώηηνο ηνπ Αιεμάλδξνπ Γηνβαλόπνπινο Γξεγόξεο ηνπ Γεκεηξίνπ Γνύιαο Γεώξγηνο ηνπ Θενδώξνπ Γνπξλάο Αζαλάζηνο ηνπ Γεσξγίνπ Γξάςα Φσηεηλή ηνπ Γεσξγίνπ Γαγιηαλάθεο Απόζηνινο ηνπ Γεκεηξίνπ Γατιάο Ζιίαο ηνπ Παλαγηώηε Γαληήινγινπ Αγγειηθή ηνπ Γεσξγίνπ Γεκεηξαθόπνπινο Γεώξγηνο ηνπ Κσλ/λνπ Δηθνζπεληάθε Αξηζηέα ηνπ Γεσξγίνπ Εάγθαο Δπάγγεινο ηνπ Κσλ/λνπ Εηάθαο Δπάγγεινο ηνπ Γεσξγίνπ Εώηα Μαξγαξίηα ηνπ Ησάλλε Ηζθειήο Ζιίαο ηνπ Κσλ/λνπ Καλέιινο Κσλ/λνο ηνπ Θσκά Κακπνύξεο Γεκήηξηνο ηνπ Ησάλλε Κάξθαινο Διεπζέξηνο ηνπ Νηθνιάνπ Κειαθηόο Γεώξγηνο ηνπ Παλαγηώηε Κειέζεο Αλδξέαο ηνπ Γεκεηξίνπ Κνληνδίλαο Αληώληνο ηνπ Γεκεηξίνπ Κόξδαο Νηθόιανο ηνπ Παλαγηώηε Κνξδνιαίκεο Δπάγγεινο ηνπ Υξήζηνπ Κνύηξαο ηέθαλνο ηνπ Γεσξγίνπ Κσλζηαληόπνπινο Παλαγηώηεο ηνπ Βαζηιείνπ Κσζηαξηάο Γεκήηξηνο ηνπ Ησάλλε Κσζηόπνπινο Βαζίιεηνο ηνπ Λάκπξνπ Λάδαξεο Κσλζηαληίλνο ηνπ ππξίδσλ Λέιεο Παλαγηώηεο ηνπ Αζαλαζίνπ Λπγθώλεο ππξίδσλ ηνπ Παλαγηώηε Λώιεο Γεκήηξηνο ηνπ Θσκά Μαγθαλάξεο Νηθόιανο ηνπ Ησάλλε Μαιέα Βαζηιηθή ηνπ Πέηξνπ Μάκαινο πύξνο ηνπ Κσλ/λνπ Μαπξόπνπινο ηπιηαλόο ηνπ Υαξάιακπνπ Μετκέηεο Παξαζθεπάο ηνπ Πνιπρξόλε Μήζηαιε Κντκζίδνπ νθία ηνπ Αρηιιέα Μήηαιαο Θεόδσξνο ηνπ Παλαγηώηε Μπάηξαο Βαζίιεηνο ηνπ σηεξίνπ Μπεξήο Παλαγηώηεο ηνπ Φηιίππνπ Μπνπδνύθεο Γεκήηξηνο ηνπ Παλαγηώηε Μπξάηεο Γεκήηξεο ηνπ Γεσξγίνπ Νηθνιαξάθνο Βαζίιεηνο ηνπ Παλαγηώηε Παιαηνδήκνο Γεώξγηνο ηνπ νθνθιή

3 Παιακπνπγηνύθεο Νηθόιανο ηνπ ηπιηαλνύ Παληαδήο Παλαγηώηεο ηνπ Γεσξγίνπ Παληήο Γηνλύζηνο ηνπ Ησάλλε Παπαγάηζηαο Κσλ/λνο ηνπ Θενδώξνπ Παπαδόπνπινο Γξεγόξεο ηνπ Αλαζηάζε Παπαληθνιάνπ Κσλ/λνο ηνπ Υαξαιάκπνπο Παπαηζηκνύιεο Κσλ/λνο ηνπ Παλαγηώηε Παξαδεηζαλόο Κσλ/λνο ηνπ Αλησλίνπ Πάηηαο Αλαζηάζηνο ηνπ Γεσξγίνπ Παπιίδεο Παΐζηνο ηνπ Κσλ/λνπ Ππιαξηλόο Γηνλύζηνο ηνπ Γεκεηξίνπ Ρνΐδεο Υξήζηνο ηνπ Νηθνιάνπ αθαιίδεο Υαξάιακπνο ηνπ Γεκεηξίνπ κπόληαο Βαζίιεηνο ηνπ Αλδξέα ηάκνο Αδάκ ηνπ Δπαγγέινπ ηεθαλόπνπινο Δπάγγεινο ηνπ Γεσξγίνπ ηνπγηάλλνο Υξήζηνο ηνπ Νηθνιάνπ ύιιαο Φώηηνο ηνπ Ζιία πκεσλίδεο Υξήζηνο ηνπ Αλαζηάζε Σεληδέξεο Δκκαλνπήι ηνπ Γεσξγίνπ Σζηγαξίδεο Κσλ/λνο ηνπ Γεσξγίνπ Φειεθίδεο Γεώξγηνο ηνπ Παλαγηώηε Φξαγθνγηάλλεο Ησάλλεο ηνπ Νηθνιάνπ Φπζέθε Διέλε ηνπ Γεκεηξίνπ Υαηδεκηραειίδνπ Αλαζηαζία ηνπ Υξήζηνπ Φηκνύιεο Ζιίαο ηνπ Υξήζηνπ 2. ςνδςαζμόρ : Γ.Α.Κ.Δ./Π.Δ. ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΚΗΝΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Αγγειίδεο Νηθόιανο ηνπ Ησάλλε Αδακίδνπ Βαζηιηθή ηνπ Παύινπ Αλδξεάδνπ νπιηάλα ηνπ Δπαγγέινπ Αλησλάθεο Αξηζηείδεο ηνπ Δπαγγέινπ Αξγπξίνπ Αθξνδίηε ηνπ Βαζηιείνπ Βαγελάο Γεκήηξηνο ηνπ ππξίδσλ Βώζζνο Γεώξγηνο ηνπ ππξίδσλ Γάγνο Ησάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ Γεξαξήο Ζιίαο ηνπ Υξήζηνπ Γνύζηαο Βαζίιεηνο ηνπ Γεσξγίνπ Γάζθνο Γξεγόξηνο ηνπ Κσλ/λνπ Γεκεξηδήο Γεώξγηνο ηνπ Αλησλίνπ Γήκνο Γεκήηξηνο ηνπ Δπαγγέινπ Έμαξρνο Αζαλάζηνο ηνπ Δπαγγέινπ Εεκηαλίηε Λίλα ηνπ Γεσξγίνπ Εηάθαο Κσλζηαληίλνο ηνπ Νηθνιάνπ Εηώξεο Βαζίιεηνο ηνπ Νηθνιάνπ Ζιηόπνπινο Κσλζηαληίλνο ηνπ Ησάλλε Θενθηιίδνπ Δηξήλε ηνπ Παληειή Ηαηξνύ Φσηεηλή ηνπ Μηραήι Ησζεθίδεο Αιέμαλδξνο ηνπ Γξεγνξίνπ Καθαθώλεο Νηθόιανο ηνπ Γεκεηξίνπ Καξακαλιή Δηξήλε ηνπ Κσλ/λνπ Καξξάο Δπάγγεινο ηνπ Γξεγνξίνπ Καηζηάλαο Ησάλλεο ηνπ Ζιία Καηζίκπειεο Αζαλάζηνο ηνπ Κσλ/λνπ

4 Καθηεξάλεο Υξήζηνο ηνπ Γεσξγίνπ Κνινβόο Υξήζηνο ηνπ Βαζηιείνπ Κνύξνο Γεώξγηνο ηνπ Ζιία Κξεηηθνύ Μαξία ηνπ Παλαγηώηε Κσλζηαληηλίδεο Μαξίλνο ηνπ Ησάλλε Κώζηνγινπ ηαύξνο ηνπ Γεσξγίνπ Λαγνκηηδήο Νηθόιανο ηνπ Κσλ/λνπ Λάζθαξεο Νηθόιανο ηνπ Παλαγηώηε Λαζπάο Αρηιιέαο ηνπ Κσλ/λνπ Ληαθνπλάθνπ Βελεηία ηνπ Ησάλλε Ληνιηόπνπινο Αληώληνο ηνπ Γεσξγίνπ Μαισλάο Γεκήηξηνο ηνπ Γεσξγίνπ Μάκαιε Αηθαηεξίλε ηνπ Κσλ/λνπ Μαξίλεο Μηραήι ηνπ ηαύξνπ Μέληεο Ησάλλεο ηνπ Αλαζηαζίνπ Μπάηζηνο Ησάλλεο ηνπ σηεξίνπ Νηάιεο Νηθόιανο ηνπ Γεκεηξίνπ Ξάθεο Κσλζηαληίλνο ηνπ Δπαγγέινπ Παιεγηάλλεο Βαζίιεηνο ηνπ Ησάλλε Παλάγνπ Γεώξγηνο ηνπ σηεξίνπ Παπαδάθεο Μηραήι ηνπ Διεπζεξίνπ Παπαδάηνπ Μαξία ηνπ Γεξαζίκνπ Παπαδηώηεο πύξνο ηνπ Υξήζηνπ Παπαδόπνπινο Κσλζηαληίλνο ηνπ Γεκεηξίνπ Παπαδόπνπινο Κσλζηαληίλνο ηνπ Υξήζηνπ Παπαδνπνύινπ Αξηζηέα ηνπ Ησάλλε Παπαεκκαλνπήι Υξηζηόδνπινο ηνπ Δκκαλνπήι Παπατσάλλνπ Υαξάιακπνο ηνπ Θενηόθε Παπαπνζηόινπ Γεκήηξηνο ηνπ Βαζηιείνπ Πάηξαο Ησάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ Παπιίδνπ Μαξηάλζε ηνπ ηπιηαλνύ Πνξίρεο Νηθόιανο ηνπ Κσλ/λνπ Ράκκνο Νηθόιανο ηνπ Θσκά αββάθεο Γεώξγηνο ηνπ Ησάλλε άιηαο Παλαγηώηεο ηνπ Κσλ/λνπ θιαβελίηεο Νηθόιανο ηνπ ηεθάλνπ ηεθάλνπ Παζράιεο ηνπ ηεθάλνπ θήθα Αγγειηθή ηνπ Νηθνιάνπ Σάρηαο Νηθόιανο ηνπ Αξηζηνηέιε Σδήθα Θσκαή ηνπ Αξηζηείδε Σδηώηαο Υαξάιακπνο ηνπ Κσλ/λνπ Σζάκεο Γεκήηξηνο ηνπ Αξηζηείδε Σζηηώηα νθία ηνπ Γεκεηξίνπ Σζνπκειέθαο Γεκήηξηνο ηνπ ππξίδσλ Φίιηαο Αλδξέαο ηνπ Νηθνιάνπ Υξηζηνδνύινπ Νηθόιανο ηνπ Γεκεηξίνπ Υξόλε Δπζπκία ηνπ Απνζηόινπ Υξπζηθόπνπινο Αξηζηείδεο ηνπ Δπαγγέινπ Φώξαο Γεκήηξηνο ηνπ Μάξθνπ 3. ςνδςαζμόρ : ΔΑΚ ΓΔΔ Σο τεθοδέληιο πος ζηεπίδει ηο ΠΑΜΔ Αγγεινλίδε Υξηζηίλα ηνπ Υξήζηνπ Αγγνπξά Βαζηιηθή ηνπ Υαξίιανπ Ατδηλόπνπινο Βαζίιεηνο ηνπ Αξηζηείδε Αθηύπε Αζεκίλα ( Μίλα ) ηνπ Γηνλπζίνπ Αιηάλε Νηθνιέηηα ( Νηλλέηα ) ηνπ Αζαλαζίνπ Ακπαδήο Γεώξγηνο ηνπ Ζιία

5 Αλδξηαλόο Αξγύξηνο ηνπ Ζιία Αλδξηθνπνύινπ Ρνπκπίλε ηνπ Αιέμηνπ Αξαβαλή Αγιαΐα ηνπ Γεξαζίκνπ Αξβαλίηεο Δπάγγεινο ηνπ Αζαλαζίνπ Αξλαξέιιε Άλλα ηνπ Βιάζηνπ Απγέξεο Βαζίιεηνο ηνπ Εήθνπ Βαιιηαλάηνο Παξαζθεπάο ηνπ Κσλ/λνπ Βαξειάο σηήξηνο ηνπ Δπαγγέινπ Βεξβεληώηνπ ηαπξνύια (Ρνύια) ηνπ ππξίδσλα Βώηηεο Θενθάλεο ηνπ Υξήζηνπ Γαβξηειίδνπ Βαζηιηθή ηνπ Αζαλαζίνπ Γάθεο Δπάγγεινο ηνπ ηπιηαλνύ Γαιαλνπνύινπ Υαξά ηνπ Απνζηόινπ Γαιαλνύ Άλλα ηνπ Γεσξγίνπ Γηαλέιιεο Βαζίιεηνο ηνπ Γεκεηξίνπ Γηαλλνύδε Γήκεηξα ηνπ Γεσξγίνπ Γθαηδηαλίδνπ Μάξζα ηνπ Απνζηόινπ Γθνύζθνπ Δπαγγειία ( Αγγειηθή ) ηνπ Ησάλλε Γιαξνύ Αζελά ηνπ Εαραξία Γαιηάηζεο Νηθόιανο ηνπ Παλαγηώηε Γαιίζθα Διέλε ηνπ Νηθνιάνπ Γακαιάο Αξηζηείδεο ηνπ Νηθνιάνπ Γεθαξίζηνπ Αηθαηεξίλε ηνπ Δπαγγέινπ Γειήο Ησάλλεο ηνπ Ησάλλε Γήκνο Υξήζηνο ηνπ Απνζηόινπ Γξηκάια Θενδώξα ηνπ Νηθνιάνπ Γξόζνο Κσλζηαληίλνο ηνπ Βαζηιείνπ Δπζπκίνπ Θαλάζεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Δπζηαζίνπ Δπζηάζηνο ηνπ Γεσξγίνπ Εαβνπδάθεο Παλαγηώηεο ηνπ Πάξη Εαπάληεο Νίθνο ηνπ Κιεάλζε Εαθεηξέιεο Ησάλλεο ηνπ Κσλ/λνπ Ενξκπάο Αρηιιέαο ηνπ Γεκεηξίνπ Εσγξάθνο Βαζίιεο ηνπ Υξήζηνπ Εώεο ηαύξνο ηνπ Γεσξγίνπ Θενραξάθεο ηαύξνο ηνπ Αζαλαζίνπ Θενράξεο Γεκήηξεο ηνπ Υξήζηνπ Καιδέιε Κσλζηαληίλα ηνπ Παλαγηώηε Καινγηάλλε Κσλζηαληίλα ηνπ Παλαγηώηε Καινγξίδε Υνπζηνπιάθε Μαξία ηνπ άββα Καινκνίξεο Γεώξγηνο ηνπ Νηθνιάνπ Καιηέθε Δπζπκία ( Έθε ) ηνπ σηεξίνπ Κακαξηλνύ Κπξηαθή ηνπ Αξηζηείδε Καξαγηαλλίδνπ Γήκεηξα ηνπ Υαξαιάκπνπ Καξαπάλνπ Δηξήλε ηνπ Υξήζηνπ Καξλαρσξίηε Δηξήλε ηνπ Θσκά Καζζεινύξεο Θσκάο ηνπ Λαδάξνπ Καηηκεξηδόγινπ Κσλζηαληίλνο ηνπ Ολνύθξηνπ Καηζαθηώξεο Θεόδσξνο ηνπ Γεκεηξίνπ Καηζάπε Δπαγγειία ηνπ Κσλ/λνπ Καηζαώξνο Μηραήι ηνπ Θενδώξνπ Κιεηεξηλνύ Αλησλία ηνπ Αλδξέα Κνθνδίδνπ Άλλα ηνπ Βαζηιείνπ Κνιόζαθαο Άγγεινο ηνπ Κσλ/λνπ Κνληάιηπνο πύξνο ηνπ Λέληλ Κνπξηηέιε Διηζάβεη ηνπ Ηγλαηίνπ Κνπξηηέιεο Απνζηόιεο ηνπ Ηγλαηίνπ Κνζκεηάηνο Παύινο ηνπ Γεσξγίνπ Κνζκίδνπ Σακάξα ηνπ Ησάλλε Κνπθαξίδεο άββαο ηνπ σηεξίνπ

6 Κνπθνύιε Μαξία ηνπ Κσλ/λνπ Κνπκαηδηά Διέλε ηνπ Γεσξγίνπ Κνπληάο Υαξάιακπνο ηνπ Μηραήι Κνπξίηα Αηθαηεξίλε ηνπ Κσλ/λνπ Κνπξκπέιεο Πέηξνο ηνπ Ησάλλε Κνπηζαβιή Παλαγηώηα ( Γηώηα) ηνπ Θεξάπσλ Κπδίιε Οιπκπία-Δπζηξαηία ηνπ Κιεάλζε Κπξηαδή Δζζήξ ηνπ Υαξαιάκπνπ Κσλζηαληηάδε Κσλζηαληία (Νηίλα) ηνπ Γεσξγίνπ Κώζηα Αγγειηθή ηνπ Δπαγγέινπ Κσζηαγηάλλεο Αζαλάζηνο ηνπ Κσλ/λνπ Κσζηνπνύινπ Κιεηώ ηνπ Υξήζηνπ Κώηζεο Κσλ/λνο ηνπ ηεθάλνπ Λάβαξεο Κσλ/λνο ηνπ Δκκαλνπήι Λακπνύδε Υξπζή ηνπ Παζράιε Λακπξίδνπ Μαξία ηνπ Θενθίινπ Λαζόπνπινο Γεώξγηνο ηνπ Πέηξνπ Λεβέληε Μαξία ηνπ Γεσξγίνπ Λόιαθαο σηήξεο ηνπ Υξπζάθε Λπθνύξε Δπαγγειία (Ληιίθα) ηνπ Παλαγηώηε Μαγγνπνύινπ Διέλε ηνπ Κσλ/λνπ Μαδπληηλόο Κσλζηαληίλνο ηνπ Νηθνιάνπ Μαθξνζαλάζεο Γεκήηξηνο ηνπ Γεσξγίνπ Μαιιηαθνύδεο Δκκαλνπήι ηνπ Εήζε Μαληδαλίδεο Ησάλλεο ηνπ Παλαγηώηε Μάληε Διέλε ηνπ Κσλ/λνπ Μαξγηώια Μαξία ηνπ Δκκαλνπήι Μαξέηζε Ηνπιία ηνπ Υαξαιάκπνπ Μαξίλεο ππξίδσλ ηνπ Γεσξγίνπ Μαξθόπνπινο Νηθόιανο ηνπ Μηραήι Μαξνύιεο αξάληεο ηνπ ππξίδσλα Μαηζαίνπ Βαγγέιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Μαπξνκάηεο Απόζηνινο ηνπ Λάκπξνπ Μαπξνύηζηθνο Νίθνο ηνπ Γεκεηξίνπ Μειηόπνπινο Ησάλλεο ηνπ σηεξίνπ Μέληεο Αληξέαο ηνπ Θενδώξνπ Μεξακβειησηάθε Υξπζνύια ηνπ Γεκεηξίνπ Μηζαειίδεο Αλαζηάζηνο ηνπ Γεκεηξίνπ Μηραήι Ναηάζζα ηνπ Κσλ/λνπ Μνπζηάθα Μαξία ηνπ Αιέμαλδξνπ Μπάζαο Υξήζηνο ηνπ Λαδάξνπ Μπαιηδήο Αζαλάζηνο ηνπ Γεσξγίνπ Μπακπνύιαο Αιέθνο ηνπ Γεσξγίνπ Μπίθαο Υξήζηνο ηνπ Αλησλίνπ Μπηηζάθε Δπγελία ηνπ Δκκαλνπήι Μπνπξέινο Μηραήι ηνπ Δπαγγέινπ Μπνύηδαο Αλαζηάζηνο ηνπ Αζαλαζίνπ Μπνύηδαο Γεώξγηνο ηνπ Αζαλαζίνπ Μσπζηάδνπ Γήκεηξα ηνπ Αβξαάκ Ναιπαληίδνπ Δπζπκία ( Μηκίθα ) ηνπ Μηραήι Νάζηα Μηξάληα ηνπ σηεξίνπ Νάζηε Διέλε ηνπ Μηιηηάδε Ννκηθόο Γεκήηξηνο ηνπ Οδπζζέα Νηάγθα Παλαγηώηα ηνπ Υξήζηνπ Νηνύξνπ Ησάλλα νθία ηνπ Πέηξνπ Ξπιαξδηζηνύ Διέλε ηνπ Παλαγηώηε Οηαπαζίδνπ Πελειόπε ηνπ Νηθνιάνπ Παιαξκάο ηπιηαλόο ηνπ Μηραήι Παιεγεώξγνο Βαζίιεηνο ηνπ Δπαγγέινπ Πάιιαο Θεόδσξνο ηνπ Πέηξνπ

7 Παλαγησηνπνύινπ Δπαλζία ( Δβίηα ) ηνπ Παλαγηώηε Παπαγηαλλόπνπινο Απνζηόιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Παπαδεκεηξίνπ Γεκήηξηνο ηνπ Νηθνιάνπ Παπαδόπνπινο Μηράιεο ηνπ Γεσξγίνπ Παπαδόπνπινο Αξηζηείδεο ( Μίκεο ) ηνπ Γηνγέλε Παπατσάλλνπ Βάζσ ηνπ Γεκεηξίνπ Παπαθπξίηζεο Γεώξγηνο ηνπ Υξήζηνπ Παπαθσλζηαληνπνύινπ Υξπζάθσ ηνπ Ησάλλε Παπαλαξέηνπ Υαξίθιεηα ηνπ Γεσξγίνπ Παπαζηαύξνπ Διέλε ηνπ Νηθνιάνπ Παπισκαηάο Κσλζηαληίλνο ηνπ Γεσξγίνπ Πέηξνπ Γιπθεξία ηνπ Νηθνιάνπ Πόζα Διηζάβεη ηνπ Γεκεηξίνπ-Νηθνιάνπ Πνηκελίδεο Βαζίιεηνο ηνπ Γεσξγίνπ Ρεγόπνπινο Κσλζηαληίλνο ηνπ ππξίδσλα Ρηδόπνπινο Απόζηνινο ηνπ Γεκεηξίνπ Ρόκπαο Ησάλλεο ηνπ Αζηεξίνπ Ρνύζζεο Υαξίιανο ηνπ Γεκεηξίνπ αββάθεο Κσλ/λνο ηνπ Δκκαλνπήι αθνπινγέσξγα Υξπζάλζε ηνπ Άξε αινληθηόο Γεκήηξηνο ηνπ Υξήζηνπ αλδξαβέιεο Άγγεινο ηνπ Γεσξγίνπ αξαληόπνπινο Κσλζηαληίλνο ηνπ αξάληε αξδέιεο Γηάλλεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ εξκπέδεο Γεκήηξηνο ηνπ Μόζρνπ ηδεξόπνπινο Κσλζηαληίλνο ηνπ Γεσξγίνπ θνύθαινο Μάξθνο ηνπ Ηζίδσξνπ κπξιήο Νηθόιανο ηνπ Παλαγηώηε ηαζέαο Παλαγηώηεο ηνπ Νηθήηα ηακνύιεο ηέθαλνο ηνπ Γεκεηξίνπ ηξαγαιηλνύ Εσή ηνπ Σξηαληάθπιινπ ύιια Καίηε ηνπ Αλησλίνπ σηεξίνπ Ζιίαο ηνπ σηεξίνπ Σάγθαο Ησζήθ ηνπ Μάλζνπ Σδειά Βαζηιηθή ηνπ Αξηζηείδε Σίγθαο Γεώξγηνο ηνπ Αιέμαλδξνπ Σίξραο Βαζίιεηνο ηνπ πκεώλ Σόθαο Αλαζηάζηνο ηνπ Αζαλαζίνπ Σξηάληε Πελειόπε ηνπ Υξηζηνθόξνπ Σξίκπνο Γεκήηξεο ηνπ Νηθνιάνπ Σζαληέ νθία ηνπ ηεθάλνπ Σζίθνο Βαζίιεηνο ηνπ Μηραήι Σζνπθαξέιε Βαζηιηθή ηνπ Γξεγνξίνπ Σζνύηζαο Ζιίαο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Φνπζέθεο Υξήζηνο ηνπ Νηθνιάνπ Φξαγθέαο Αληξέαο ηνπ Νίθνπ Φξέγθνγινπ Νηθόιανο ηνπ Θενδνζίνπ Φηίθαο Νηθόιανο ηνπ Αλδξέα Υαηδειάνπ Αηθαηεξίλε ηνπ Γεσξγίνπ Υαηδεπαξαζθεπαΐδεο Απνζηόιεο ηνπ ηαύξνπ Υήξα Αγαζή ηνπ Κσλ/λνπ Υξηζηνδνπιόπνπινο Νηθόιανο ηνπ Κσλ/λνπ Υξηζηνδνύινπ Αζηέξηνο ηνπκσλ/λνπ Υξηζηνθίδεο Γεκήηξηνο ηνπ Υξήζηνπ 4. ςνδςαζμόρ : ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Παπεμβάζειρ Κινήζειρ ςζπειπώζειρ Π.Δ. Αγαπεηόο Αζαλάζηνο ηνπ Νηθνιάνπ Αγγειή Μαξγαξίηα ηνπ Δπζηαζίνπ

8 Αγγεινπνύινπ Ναηαιία ηνπ Αλαηνιίνπ Αγηάλλεο Νηθόιανο ηνπ Αζηεξίνπ Αζαλαζόπνπινο Αιέμεο ηνπ Αζαλαζίνπ Αζαλαζνύια Αλζή ηνπ Ζξαθιή Αιεμαλδξίδνπ Βαξπηίκε ηνπ Ησάλλε Αλαγλσζηαξάο Ησάλλεο ηνπ Νηθνιάνπ Αλδξηά Αζπαζία (ίζζπ) ηνπ Παληειή Αξβαλίηεο Ζιίαο ηνπ Γεκεηξίνπ Αξθνκάλε Δπαλζία ηνπ Γεσξγίνπ Αζβεζηά Δηξήλε ηνπ Υξήζηνπ Βατλάο Παληειήο ηνπ Λάκπξνπ Βαξζόπνπινο Βαζίιεο ηνπ Κσλ/λνπ Βαζηιεηάδεο Θσκάο ηνπ Αλαζηαζίνπ Βαζηιείνπ Μαξία ηνπ Γεσξγίνπ Βεδηξηδήο Ησάλλεο ηνπ Νηθνιάνπ Βνύδνο Γεώξγηνο ηνπ Υξήζηνπ Βνύιγαξεο Θεόδσξνο ηνπ Ησάλλε Βνπκβάθε Αηκηιία ηνπ ηπιηαλνύ Βνπξηζάθε Δπαγγειία (Βάλα) ηνπ Γεσξγίνπ Βπξίλε Κσλζηαληίλα ηνπ Γεσξγίνπ Γατηάλεο Γεώξγηνο ηνπ Αζηεξίνπ Γαιάλεο Γεώξγηνο ηνπ Βαζηιείνπ Γέξνληαο Θσκάο ηνπ Κσλ/λνπ Γεξνληνπνύινπ Μηραειία (Λία) ηνπ Γεκεηξίνπ Γεσξγαθόπνπινο Κσλζηαληίλνο ηνπ Γεσξγίνπ Γεσξγαληδήο Αλάξγπξνο ηνπ Κσλ/λνπ Γεσξγηόπνπινο Γεώξγηνο ηνπ Παλαγηώηε Γηαλλάθεο Νηθόιανο ηνπ Γεκεηξίνπ Γηαλλόπνπινο Γεώξγηνο ηνπ Ησάλλε Γηαραλαηδή Αζελά ηνπ Γεσξγίνπ Γθαλησλάο Γεώξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ Γθηνπινπκίδεο Γεώξγηνο ηνπ ηέξγηνπ Γθιαξλεηαηδήο Νηθόιανο ηνπ Γεσξγίνπ Γθόηζεο Βαζίιεο ηνπ Γεσξγίνπ Γθνύλαο Γεκήηξεο ηνπ Νηθνιάνπ Γθνύξα Αληηγόλε ηνπ Νηθνιάνπ Γθξέθαο Παλαγηώηεο ηνπ Γεσξγίνπ Γισζζηώηεο Γεώξγηνο ηνπ Κσλ/λνπ Γνύιαο Φώηεο ηνπ Δπαγγέινπ Γνύιαο Υξήζηνο ηνπ Αζαλαζίνπ Γνύλαο Παλαγηώηεο ηνπ Νηθνιάνπ Γξαβάλεο Γξεγόξηνο ηνπ Γεσξγίνπ Γξεγνξηάδνπ Γέζπνηλα ηνπ Γεσξγίνπ Γαγθσλάθε Αξγπξώ ηνπ Μηράιε Γάιιε Μαξία ηνπ Διεπζεξίνπ (ζςνεπγαδόμενε) Γαζθαιάθεο Γεώξγηνο ηνπ Δκκαλνπήι Γειαβέθνπξα Υξύζα ηνπ Πηλδάξνπ Γειεγηαλλνπνύινπ Καιιηόπε ηνπ Ησάλλε Γεκέζηηραο Παλαγηώηεο ηνπ Πηέξξνπ Γεκάθε Σεθέξηαιε Βαζηιηθή ηνπ Ησάλλε Γεκεηξίνπ Αλαζηαζία ηνπ Αλησλίνπ Γηακαληήο Κσλζηαληίλνο ηνπ Γεκεηξίνπ Γίπια Αλαζηαζία ηνπ Δπαγγέινπ Γνκνύδε ηαπξνύια ηνπ Παλαγηώηε Γνύθα Δπαγγειία ηνπ Παζράιε Γξάθνγινπ Αλαζηαζία ηνπ Γεσξγίνπ Εαξθηλνύ Βαζηιηθή (Βάζσ) ηνπ Υξήζηνπ Εάρνπ Διέλε ηνπ Γεκεηξίνπ Εώεο Βαζίιεο ηνπ Παλαγηώηε

9 Ζιηνπνύινπ ηαπξνύια ηνπ Δπζπκίνπ Θαιάζζε Δπζπκία ηνπ Αζαλαζίνπ Θάλνο Ησάλλεο ηνπ Δπαγγέινπ Θενδνζάηνο Γεώξγηνο ηνπ Απνζηόιε Θενδσξίδνπ Παξαζθεπή (Βνύια) ηνπ Δκκαλνπήι Θενδσξόπνπινο Θεόδσξνο ηνπ Παλαγηώηε Ηαθσβίδεο Γεκήηξηνο ηνπ Νηθνιάνπ Ηαθώβνπ Λεκνληά (Νέλα) ηνπ Παξάζρνπ Καβαθιήο Λνπθάο ηνπ Οκήξνπ Καββαδία Φσηεηλή ηνπ Δπζπκίνπ Καδηάιεο Γεκήηξεο ηνπ Ησάλλε Καηλνύξγηνο Δπάγγεινο ηνπ Γεσξγίνπ Καθαξνύκπαο Βαζίιεηνο ηνπ Αιεμάλδξνπ Καιεκεξίδεο Γεώξγηνο ηνπ Αλαζηαζίνπ Καιιώλεο ηαύξνο ηνπ ηπιηαλνύ Καινύζεο Αθξίηαο ηνπ ηπιηαλνύ Καιύβα Μαξία ηνπ Παύινπ Καιύβαο Κσλ/λνο ηνπ Ησάλλε Καλδειώξνο Υξήζηνο ηνπ σηήξε Καπαθηζήο Αιέμαλδξνο ηνπ Γεσξγίνπ Καπξάινο Δπάγγεινο ηνπ Βαζηιείνπ Καξάβα Λεινύδα (Λίιηαλ) ηνπ Γεσξγίνπ Καξαβέηδαο Θσκάο ηνπ Βαζηιείνπ Καξαγθνύλε Βαζηιηθή ηνπ Παλαγηώηε Καξακήηζνπ Καηεξίλα ηνπ ππξίδσλ Κάξγα ηαπξνύια ηνπ Γεκήηξηνο Καξηώηνπ Δπηπρία ηνπ Φώηηνπ Καξιή Μαξία ηνπ ηακαηίνπ Καξξά Φσηεηλή ηνπ Ησάλλε Κάζθαξεο Γηάλλεο ηνπ Οξθέα Καηζαξνύ Ησάλλα ηνπ Απνζηόινπ Καηζνξίδα Βαξβάξα ηνπ Αζαλαζίνπ Καηζόο Υαξάιακπνο ηνπ Παληειή Κηνύ Παξαζθεπή (Βηβή) ηνπ Γεκεηξίνπ Κηηζνύιε Διέλε ηνπ Γεσξγίνπ Κιηάθα Άξηεκηο ηνπ Ησάλλε Κνβαλίδεο σθξάηεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Κόιιηα Δπθξνζύλε ηνπ Ησάλλε Κόιιηαο Υξήζηνο ηνπ Γεσξγίνπ Κνινύζηνο Αζηέξηνο ηνπ Κσλ/λνπ Κνληειέο Αζαλάζηνο ηνπ Λνπθά Κνξδίιαο Ξελνθώλ ηνπ σθξάηε Κνξθηδάθε Δηξήλε ηνπ ηπιηαλνύ Κνηίλεο Υξήζηνο ηνπ Ησάλλε Κνηξώηζηνο Νηθόιανο ηνπ Θσκά Κνππαηζηάξεο Αζαλάζηνο ηνπ Θσκά Κνπηζώλεο Βύξσλαο ηνπ ηέξγηνπ Κπξίηζε Αγγειηθή ηνπ Δπάγγεινπ Κπξίηζεο Παλαγηώηεο ηνπ Θσκά Κώηζε Αγαζή ηνπ Γεώξγηνπ Λαγνπνύινπ Βηθησξία (Βίθπ) ηνπ Νηθνιάνπ Λαδά Υξηζηίλα ηνπ Βαζηιείνπ Λαζήξα Βάζσ ηνπ Ησάλλε Λαιίδεο Αζηέξηνο ηνπ Κσλ/λνπ Λεπηνπξγίδνπ Καηεξίλα ηνπ άββα Ληάκπαο Γεώξγηνο ηνπ Γξεγνξίνπ Λπζίθαηνο Νηθόιανο ηνπ Κσλ/λνπ Μαγαιηνύ ηακαηή (Μάηα) ηνπ σηεξίνπ Μαγγάνγινπ Παληειήο ηνπ Νηθνιάνπ Μάδαξεο Βαζίιεηνο ηνπ Ησάλλε

10 Μαθξήο Βαζίιεο ηνπ Κσλ/λνπ Μαιαλδξάθε Βαζηιεία ηνπ Κσλ/λνπ Μαιαρά Διέλε ηνπ Ησάλλε Μάιιε Μαξία ηνπ Γεσξγίνπ Μαλαλάο Κσλζηαληίλνο ηνπ Ησάλλε Μαληδώξνο Φώηηνο ηνπ Αιέθνπ Μαξηλάθνπ Αιεμάλδξα ηνπ Κσλ/λνπ Μαξηόιεο Γεκήηξηνο ηνπ Γεσξγίνπ Μαξθάθεο Ησάλλεο ηνπ Δκκαλνπήι (ζςνεπγαδόμενορ) Μαξνύηαο Ησάλλεο ηνπ Αζαλαζίνπ Μαπξνκάηε Μαξία ηνπ Αζαλαζίνπ Μειακπηαλάθε Εακπία (Εέηηα) ηνπ Μηραήι Μελδώλεο Πέηξνο ηνπ Γεσξγίνπ Μεξηδαλίδνπ Μαξία ηνπ Παλαγηώηε Μεηνηθίδεο άββαο ηνπ Παλαγηώηε Μηιηζαθάθεο Μηραήι ηνπ Νηθνιάνπ Μηραιίηζεο Παλαγηώηεο ηνπ Κσλ/λνο Μηράινγινπ ηέια ηνπ Θενράξε Μηραινπνύινπ Υξηζηίλα ηνπ Υξήζηνπ Μόηζηνπ ππξηδνύια ηνπ Αλδξέα Μνύθα Γεσξγία ηνπ Υξήζηνπ Μνπζηάθαο Μηραήι ηνπ ηαύξνπ Μπαδώξαο Ησάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ Μπαιιή Υαξά ηνπ Υξήζηνπ Μπαιηάο Υαξάιακπνο ηνπ Ησάλλε Μπάζηα Αζελά ηνπ Αλησλίνπ Μπαρνύξνπ Γηνλπζία ηνπ Θενδώξνπ Μπεδηξγηάλλε Άλλα ηνπ ηαύξνπ Μπέιινο Σάζνο ηνπ ηεθάλνπ Μπέινπ Λνπίδα ηνπ Υξήζηνπ Μπεληίια Δηξήλε (Ρέλα) ηνπ Αρηιιέα Μπεξκπαηηώηε Γήκεηξα ηνπ Νέζηνξα Μπέηζεο Αλδξέαο ηνπ Γεσξγίνπ Μπόδα Διεπζεξία ηνπ Γεσξγίνπ Μπνύδαο Παλαγηώηεο ηνπ Φώηε Μπνπιάθεο Γεώξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ Μπνπξγνπηδήο Ζιίαο ηνπ Δπζηαζίνπ Νηθνιάνπ Βαζηιηθή ηνπ Νηθνιάνπ Νηθνιάνπ Κπξηαθή ηνπ Αλησλίνπ Νηθνιάξαο Ησάλλεο ηνπ Νηθνιάνπ Νηθνιάξαο Λάκπξνο ηνπ Νηθνιάνπ Νηθνινπνύινπ Ησάλλα ηνπ Κσλ/λνπ Νηθνινπνύινπ Παπιίλα ηνπ Αξηζηνηέιε Νηθνινύδεο Γεκήηξηνο ηνπ Νηθνιάνπ Νηαιηάλεο Πέηξνο ηνπ Κσλ/λνπ Νηηληίθνπ Υξηζηίλα ηνπ Αλησλίνπ Νηόλα Αηθαηεξίλε ηνπ Υξήζηνπ Νηόλα Θενπνύια ηνπ Υξήζηνπ Νηνύβνπ Μαξία ηνπ Κσλ/λνπ Νηνύκαο Παλαγηώηεο ηνπ Υξήζηνπ Ξεθηέξε Διέλε ηνπ Γεκεηξίνπ Ξηάξρνο Γεκήηξεο ηνπ Κσλ/λνπ Ξύδεο Γεώξγηνο ηνπ Νηθνιάνπ Παιαηζηίδνπ Διεπζεξία ηνπ Βαζηιείνπ Παλάγηνο Κσλζηαληίλνο ηνπ Ησάλλε Παλαγησηνπνύινπ Μηξάληα-Μαξία ηνπ Γηνλπζίνπ Παληειίδεο Νηίλνο ηνπ Γεσξγίνπ Παπαγεσξγίνπ ηακαηία ηνπ Κπξηάθνπ Παπαγεσξγνπνύινπ νθία ηνπ Αλαζηαζίνπ

11 Παπαδεκεηξίνπ ηαπξνύια ηνπ Γεσξγίνπ Παπαζαλαζίνπ Αξγύξεο ηνπ Κσλ/λνπ Παπακελά Μαξγαξίηα ηνπ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ Αλδξέαο ηνπ Γεσξγίνπ Παπαληθνιάνπ Παξαζθεπή ηνπ Κσλ/λνπ Παπαπνζηόινπ Διέλε ηνπ Γεσξγίνπ Παπαζεκάθε Αηθαηεξίλε ηνπ Θεόδσξνπ Παπαζπύξνο Νηθόιανο ηνπ Παύινπ Παπαηζίκπαο Βαζίιεηνο ηνπ Ζιία Παπαρξηζηνδνύινπ Αζαλαζία (Νάζηα) ηνπ Υξήζηνπ Παπαρξόλεο Γεκήηξηνο ηνπ Θενδώξνπ Παππά Δπαγγειία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Παππά Ησάλλα ηνπ Αλαζηαζίνπ Παξαθόξνπ Αιεμάλδξα (Άληα) ηνπ Αζαλαζίνπ Παζζάο Δπάγγεινο ηνπ Φώηε Παηζόγινπ άββαο ηνπ Υξπζνζηόκνπ Πεληαγηώηε Αιεμάλδξα ηνπ Ησάλλε Πεηξίδνπ Θεώλε ηνπ Νηθνιάνπ Πιαθνλνύξε Γηνλπζία (ίζπ) ηνπ Υξήζηνπ Πνιάθεο Γεώξγηνο ηνπ Πέηξνπ Πνιηηάθε Πνιπθιείηε ηνπ Μηραήι Πνιπρξνληάδεο Γεκήηξεο ηνπ Αλησλίνπ Πνληηθάθεο Φώηεο ηνπ Γεσξγίνπ (ζςνεπγαδόμενορ) Πόηζεο Κσλζηαληίλνο ηνπ Παλαγηώηε (ζςνεπγαδόμενορ) Πξνθόβαο Υξήζηνο ηνπ Κσλ/λνπ Πξνθόπε Αλδξηαλή ηνπ Γεξαζίκνπ Ρεβίζε Καηεξίλα ηνπ Φώηε Ρέππα Κσλζηαληίλα ηνπ Νηθνιάνπ Ρέππαο Υξήζηνο ηνπ Κσλ/λνπ Ρίδνο εξαθείκ ηνπ Νηθνιάνπ Ρνληνγηάλλεο Αξηζηείδεο ηνπ ππξίδσλα αγηάλνπ Άλλα ηνπ Γέξβαλη αθειαξνπνύινπ Αζελά ηνπ αξάληνπ άκηνο Παλαγηώηεο ηνπ Γεκεηξίνπ βώιεο ηέιηνο ηνπ Αζαλαζίνπ γαηδόο Αξηζηείδεο ηνπ Νηθνιάνπ εθεξηδήο Θσκάο ηνπ Ησάλλε ηνύιαο Ησάλλεο ηνπ Κσλ/λνπ ηνπκπάιαο Ζιίαο ηνπ Γεσξγίνπ θέξινπ Λακπξηλή ηνπ Γεκεηξίνπ θιάβνο Γεκήηξηνο ηνπ Γεσξγίνπ θνπειίηνπ Δηξήλε ηνπ Γεσξγίνπ θόξδνπ Αλδξηάλα ηνπ Ηαθώβνπ θόξδνπ Δπαιαιία- Αγγειηθή ηνπ Γεκεηξίνπ θνύξα Μαξία ηνπ Θσκά θνπηέιαο Υξήζηνο ηνπ Δπαγγέινπ κήιηνο Ζιίαο ηνπ Νηθνιάνπ νύιηνπ Γήκεηξα ηνπ Σειέκαρνπ νθαδίηνπ Αηθαηεξίλε ηνπ Αζαλαζίνπ νθνθιένπο Μάξηνο ηνπ Μηραήι παληηδάθεο Δπάγγεινο ηνπ Μπνηώλε (ζςνεπγαδόμενορ) πειηνπνύινπ Αηθαηεξίλε ηνπ Υξήζηνπ πηλζάθε Αγγειηθή ηνπ Κσλ/λνπ ηάηθνο Γεκήηξηνο ηνπ Παλαγηώηε ηαξαθάο Λεσλίδαο ηνπ Δπαγγέινπ ηελνύ Μάγδα ηνπ Γεσξγίνπ ηόιεο Νηθόιανο ηνπ Εαθείξε

12 ύθαληνο Νηθόιανο ηνπ Ησάλλε Σαδνπνύινπ ηεξγηαλή ηνπ Αλησλίνπ Σακπάθεο Θενιόγνο ηνπ Γεκεηξίνπ Σδειέηαο Νηθόιανο ηνπ Κσλ/λνπ Σδηνπκάθεο Γηώξγνο ηνπ Γεκεηξίνπ Σδσξηδαθάθεο Γεώξγηνο ηνπ Νηθνιάνπ Σόλαο Γεώξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ Σνιηάθεο Βαζίιεο ηνπ Μάξθνπ Σνπαλδόγινπ Αξγπξώ ηνπ Πέηξνπ Σνπιγαξίδεο Κσλ/λνο ηνπ Φώηε Σνύιε νθία ηνπ Γηαλλνύιε Σνύληα ηαπξνύια (Βνύια) ηνπ Παλαγηώηε Σνπξινύπεο Κσλ/λνο ηνπ Βαζηιείνπ Σξαγά ηέιια ηνπ Αλησλίνπ Σζαγθαξάηνπ Αηκηιία ηνπ Γεσξγίνπ Σζαθαλίθα ηαπξνύια ηνπ Πέηξνπ Σζαλάθαο Νηθόιανο ηνπ Δπζηαζίνπ Σζηάθνο Παλαγηώηεο ηνπ Βαζηιείνπ Σζηγθνύλεο Ησάλλεο ηνπ Υαξαιάκπνπο Σζίγθξα Μειπνκέλε (Μέλε) ηνπ Απνζηόινπ Σζίηζνο Άξεο ηνπ Γεσξγίνπ Σζηώιε Υξηζηίλα ηνπ Αλδξέα Σζηώιεο σηήξεο ηνπ Παλαγηώηε Σζνιαθίδεο Υξήζηνο ηνπ Παύινπ Σζνπθάιεο Γεκήηξηνο ηνπ Νηθνιάνπ Σζνπξνπλάθεο Ησάλλεο ηνπ Δκκαλνπήι (ζςνεπγαδόμενορ) Φηινζνθώθ Ησάλλεο ηνπ Νηθήηα Φιίλδξε Ακαιία ηνπ Ησάλλε Φόβνπ Μαξία ηνπ Νηθνιάνπ Φξαηδή Αλλέηα ηνπ Γεσξγίνπ Φξύδα Μαξία ηνπ Παλαγηώηε Φσθηαλόο ηέιηνο ηνπ Σξηαληάθπιινπ Φώιηα ηέιια ηνπ Γεσξγίνπ Υάιαξε Μαξνπιία ηνπ Νηθνιάνπ Υαιαζηάλεο Θεόδσξνο ηνπ Λάκπξνπ Υαξαβηηζίδεο Πέηξνο ηνπ Γεκνζζέλε Υαξαιάκπνπο Αζεκίλα (Μίλα) ηνπ Νηθνιάνπ Υαξκάλεο πύξνο ηνπ Νηθήηα Υαηδεπαύινπ Γεώξγηνο ηνπ Υξήζηνπ Υνλδξνγηάλλεο Θενθάλεο ηνπ Γεσξγίνπ Υνπιηάξαο Βαζίιεηνο ηνπ Κσλ/λνπ Υξήζηνπ Θενράξεο ηνπ Νηθνιάνπ Υξηζηάθνπ Καηεξίλα ηνπ Παλαγηώηε Υξηζηηαλνύ Αγγειηθή ηνπ Νηθνιάνπ Υξηζηνπνύινπ Αθξνδίηε ηνπ Ησάλλε Υξηζηνθόξνπ Νηθόιανο ηνπ Γεσξγίνπ Υξόλεο Γεώξγηνο ηνπ Κσλ/λνπ Υξπζνκάιινπ Δπγελία (Δύα) ηνπ Αλαζηαζίνπ Φαιηδάθνπ Άληα ηνπ σηήξε 5. ςνδςαζμόρ : ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ Αςηόνομε Παπέμβαζε Ανεξάπηεηερ Κινήζειρ Ανένηασηοι Δκπαιδεςηικοί Π.Δ. Αγγέιε Εσή ηνπ Ησάλλε Ακαλαηίδεο Ησάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ Αλαζηαζηάδεο Υξήζηνο ηνπ Αρηιιέα Αλαζηαζνπνύινπ Διέλε ηνπ Αλαζηαζίνπ Αλαζηαζνπνύινπ Διέλε ηνπ Υξήζηνπ

13 Αλησληάδνπ Κπξάλα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Αλησλόπνπινο Απόζηνινο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Αμηώηεο Ησάλλεο ηνπ ηαύξνπ Απνζηόινπ Νηθόιανο ηνπ Απνζηόινπ Αξβαλίηεο Αλαζηάζηνο ηνπ ηαύξνπ Βαιήο Γεώξγηνο ηνπ Αιεμάλδξνπ Βαιηά Γήκεηξα ηνπ Ηεξνζένπ Βαζηιάθεο Γεώξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ Βάζηνο Αζαλάζηνο ηνπ Υξήζηνπ Βάζηνπ Υαξνύια ηνπ Γεκεηξίνπ Βελέηε Εσή ηνπ Λάκπξνπ Βελέηεο Κσλζηαληίλνο ηνπ Βύξσλα Βεξβεξίδεο Κσλζηαληίλνο ηνπ Γεσξγίνπ Βιαρόπνπινο ππξίδσλ ηνπ Βαζηιείνπ Βόθνινο Φώηηνο ηνπ Γεσξγίνπ Βόιηζεο σθξάηεο ηνπ ηαύξνπ Βξεηηνύ Αγγειηθή ηνπ Θενδώξνπ Γαιάλε Καηεξίλα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Γαλδά Κσλζηαληία ηνπ Γεκήηξηνπ Γεξαώηε Πηπίλα ηνπ Απνζηόινπ Γεσξγίνπ Κσλζηαληίλνο ηνπ Αζαλαζίνπ Γηάληζηνπ ηακαηία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Γθόλεο Ησάλλεο ηνπ σηεξίνπ Γνύια Μαξία ηνπ σηεξίνπ Γνύζηαο Γακηαλόο ηνπ ππξίδσλα Γαιαθνύξαο Κσλζηαληίλνο ηνπ Γεσξγίνπ Γειαπόξηαο ηαύξνο ηνπ Ησάλλε Γειεγηάλλεο Γεκήηξηνο ηνπ Νηθνιάνπ Γεκεξηδή Μαξία ηνπ Βαζηιείνπ Γνπληάο Ησάλλεο ηνπ ηπιηαλνύ Εαγθαλά Μαξία ηνπ Παλαγηώηε Εεξβνύ Μαγδαιελή ηνπ Νηθνιάνπ Εήλδξνο Βαζίιεηνο ηνπ Γεκεηξίνπ Θαλόπνπινο Γεώξγηνο ηνπ Υξήζηνπ Θενδνζηάδεο Νηθόιανο ηνπ Μηιηηάδε Θενθηιάηνπ Αγγειηθή ηνπ Θσκά Θσκόπνπινο Παλαγηώηεο ηνπ Θενδώξνπ Ησαλλίδεο Νηθόιανο ηνπ Έιεπζεξίνπ Καδάληε Μαξία ηνπ Δκκαλνπήι Καιόγεξνο Νηθόιανο ηνπ Αζαλαζίνπ Κακπνύξεο Γεκήηξηνο ηνπ Μηραήι Καπεηάληνο Ησάλλεο ηνπ ηαύξνπ Καπιάλε Μαξία ηνπ Μηραήι Καππέο Αληώληνο ηνπ Γεσξγίνπ Καππέο Νηθόιανο ηνπ Ησάλλε Καπξάλαο Εήζεο ηνπ Ζιία Καξατζθάθεο Δπάγγεινο ηνπ Θεόδσξνπ Καξαθαιπάθεο- Καξξάο Κσλζηαληίλνο ηνπ Νηθνιάνπ Καξακνπζνπιήο Γηώξγνο ηνπ Μηραήι Καξβνύλεο Γεκήηξηνο ηνπ Νηθνιάνπ Καξιάθηεο Βαζίιεηνο ηνπ Ζιία Καηξαθνύιεο Μειέηηνο ηνπ Ησάλλε Καηζαδνύξαο Αζαλάζηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καηζηθάηζνο Γεκήηξηνο ηνπ Νηθνιάνπ Καηζηθή Βελεηία ηνπ Γεσξγίνπ Κέληξνο Γεώξγηνο ηνπ Δπάγγεινο Κεζίδεο Αλαζηάζηνο ηνπ Ζιία Κεθαιά Γήκεηξα ηνπ Θενδόζε Κηθίδνπ Γξνζηά ηνπ Αλαζηαζίνπ Κιεξνλόκνπ Κσλζηαληίλα ηνπ ππξίδσλα

14 Κνζκεηάηνπ-Κνξδάηνπ Διέλε ηνπ Νηθνιάνπ Κνζκόπνπινο Βαζίιεηνο ηνπ Γεκνζζέλε Κνπληνύξεο Γεώξγηνο ηνπ Αλησλίνπ Κνπξάζε Δπηπρία (Έθε) ηνπ Γεσξγίνπ Κνπξνπληώηε νθία ηνπ Μηραήι Κνπηαινπνύινπ Διέλε ηνπ Θενθίινπ Κνπηάληνο Γεώξγηνο ηνπ Νηθόιανο Κνπηίδεο Αζαλάζηνο ηνπ Γεσξγίνπ Κνπηξνύκπαο Νηθόιανο ηνπ Θενδώξνπ Κνπηζνγηαλλάθε Αγγειηθή ηνπ Κσλζηαληίλνπ Κνπθνύ ηαπξνύια ηνπ Ησάλλε Κξαηεκέλνο Γεκήηξηνο ηνπ Αλησλίνπ Κπκελάο Αλδξέαο ηνπ Αλαζηαζίνπ Κσλζηαληήο Κσλζηαληίλνο ηνπ Γεσξγίνπ Κσλζηαληηλίδνπ Αλαζηαζία ηνπ Αλησλίνπ Κσλζηαληόπνπινο Πεξηθιήο ηνπ Νηθνιάνπ Κσζηαλάζηνο Λάδαξνο ηνπ Γεσξγίνπ Κσζηνπνύινπ Γήκεηξα (Μίλα) Γηνλπζίνπ Κσζηνύδε Φσηεηλή ηνπ Υξήζηνπ Λαδηθόο Γηνλύζηνο ηνπ Αληξέα Λαρνπξή Κσλζηαληίλα ηνπ Παλαγηώηε Λέθθαο Γεκήηξηνο ηνπ Παλαγηώηε Λέθα Αλδξνλίθε ηνπ Γεσξγίνπ Ληαλέαο Γεώξγηνο ηνπ Παλαγηώηε Ληάηζνπ Υξηζηνθνξνύια ηνπ Νηθνιάνπ Ληβέξεο Γηνλύζηνο ηνπ Ησάλλε Λίπθνβηηο Μαξία ηνπ Γεσξγίνπ Λνπθίδεο Παλαγηώηεο ηνπ Θενθάλε Λπκπεξάθεο Γξεγόξηνο ηνπ Αξηζηείδε Μάγγνπ Βαξβάξα ηνπ Βειηζζάξηνπ Μαγθνύηε Εσή ηνπ Γεσξγίνπ Μαλίθαο Γεώξγηνο ηνπ Γεκήηξηνπ Μαλνπζαξίδνπ Παξαζθεπή ηνπ Θεόδσξνπ Μαλνύζνπ Γήκεηξα ηνπ ππξίδσλα Μαληδαβξάθνπ Αλζή ηνπ Θενδνζίνπ Μαληνπδάθεο Δκκαλνπήι ηνπ Μηραήι Μαπξέινο Βαζίιεηνο ηνπ Ησάλλε Μαπξνγηάλλεο Δπζηάζηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Μελά Αγγειηθή ηνπ Ζιία Μειηώλε Γέζπνηλα ηνπ Ησάλλε Μεηξάθνο Δπάγγεινο ηνπ Παλαγηώηε Μηθξνπνύινπ Ησάλλα (Ναλή) ηνπ σηεξίνπ Μηραειίδεο Αλαζηάζηνο ηνπ Αλησλίνπ Μηραιαθόπνπινο Παλαγηώηεο ηνπ Υαξαιάκπνπο Μνβζεζηάλ Λνύζε ηνπ Σνξόο Μόθαο σηήξηνο ηνπ Γεκεηξίνπ Μνπξηδάθεο Αζαλάζηνο ηνπ Γεκεηξίνπ Μνπζηάθαο-Βξεηηόο Θεόθηινο ηνπ Νηθεθόξνπ Μπάδαο Αλδξέαο ηνπ Γεσξγίνπ Μπαιηάο Θεόδσξνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Μπαξηδηώθα Δπαγγειία ηνπ Βάηνπ Μπειηά Διέλε ηνπ Γεκεηξίνπ Μπιαηζνύθα Δπαγγειία ηνπ Αληξέα Μπνπξγάλεο Γεώξγηνο ηνπ Παλαγηώηε Μσξατηε Διέλε ηνπ Ησάλλε Νάλε Κσλζηαληίλα ηνπ Γεσξγίνπ Νίθαο Λεσλίδαο ηνπ Ησάλλε Νηθνιάνπ Ζιίαο ηνπ Ησάλλε Ννΐδνπ Μαξία ηνπ Αζαλαζίνπ Νηαγηάληαο Υξήζηνο ηνπ Βαζηιείνπ

15 Νηάληνο Απόζηνινο ηνπ Πεξηθιή Νηάθεο Βαζίιεηνο ηνπ Γεκεηξίνπ Οηθνλόκνπ Μηιηηάδεο ηνπ Αλαζηαζίνπ Παλαγάθε Μαξηαιέλα ηνπ Γεσξγίνπ Παλαγησηαθόπνπινο Γεκήηξηνο ηνπ ηαύξνπ Παλάγνπ Αζαλάζηνο ηνπ ππξίδσλα Πάλνπ Καηεξίλα ηνπ Γεκήηξηνπ Παμηλόο Θξαζύβνπινο ηνπ Γεκήηξηνπ Παπαγεσξγίνπ Αλαζηάζηνο ηνπ Γεσξγίνπ Παπαγξεγνξίνπ Ησάλλεο ηνπ Παλαγηώηε Παπαδάηνο Παλαγηώηεο ηνπ Σηκόζενπ Παπαδήκαο Υξήζηνο ηνπ Γξεγνξίνπ Παπαδεκεηξάθε Διέλε ηνπ Γεσξγίνπ Παπαδόπνπινο Αλδξέαο ηνπ Ησάλλε Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο ηνπ Θσκά Παπαζαλαζίνπ Νηθόιανο ηνπ Γεσξγίνπ Παπατσάλλνπ Θενθάλεο (Φάλεο) ηνπ Απνζηόιε Παπατσάλλνπ Βαζηιηθή Αλδξνλίθε (Αξηάλα) ηνπ άββα Παπακαλώιεο Γεκήηξηνο ηνπ Γεκνζζέλε Παπαλδξηθόπνπινο Αληξέαο ηνπ Αλησλίνπ Παπαζηεξγίνπ Διέλε ηνπ ηέξγηνπ Παππάο Υξήζηνο ηνπ Θενδώξνπ Παξαζθεπνπνύινπ Μαξία ηνπ Παλαγηώηε Παηζνύ Αιίθε ηνπ Αλαζηαζίνπ Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο ηνπ Φίιηππα Πεγαδάο σηήξηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Πηιάιεο Υξήζηνο ηνπ Θενδώξνπ Πιάθα Υξηζηίλα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Πνπιηάλνο ππξίδσλ ηνπ Λάδαξνπ Πξηκεθύξεο Γεκήηξηνο ηνπ Αιέθνπ Πξηνλάο Αλδξέαο ηνπ Άγγεινπ Ράπηεο Παύινο ηνπ Βαζηιείνπ Ρεκπαηζηόο Αξηζηείδεο ηνπ Αζαλαζίνπ Ρήγαο Ησάλλεο ηνπ Γεκεηξίνπ Ρήγαο Παλαγηώηεο ηνπ Αγεζηιάνπ Ρνγαιίδε Βαξβάξα ηνπ Αλησλίνπ Ρνπζηάθεο Αρηιιέαο ηνπ Θσκά αθαξέιιεο Γνλάηνο ηνπ ηπιηαλνύ αιηαθνύξαο Γεώξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ ακαθσβίδεο Γεκήηξηνο ηνπ Παληειή άκηνο Ζιίαο ηνπ Γεσξγίνπ αξάληνπ Αλαζηάζηνο ηνπ Μηραήι ηαθιηάλεο Γεκήηξηνο ηνπ Γεσξγίνπ ηδέξε Αηθαηεξίλε ηνπ Αλαζηαζίνπ ηςά Βαζηιηθή ηνπ Γεκεηξίνπ ηώρνο Οξέζηεο ηνπ σηεξίνπ θιεβαλίηεο Λάδαξνο ηνπ Ζιία θνθάθεο Αληώλεο ηνπ Δπακεηλώλδα παλνπνύινπ Διέλε ηνπ Εαθεηξίνπ πέληδαο Μηραήι ηνπ Δπζηαζίνπ ππξηδάθεο Γεώξγηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ ηαγθνπξάθεο Νηθόιανο ηνπ ηεθάλνπ ηαηήξεο Νηθόιανο ηνπ Αλαζηαζίνπ πξαλίδεο Νηθόιανο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Σαβειιάξε νθία ηνπ Βαζηιείνπ Σεξιεπάλεο Κσλζηαληίλνο ηνπ Νηθνιάνπ Σδαρξήζηαο Γεκήηξηνο ηνπ Υξήζηνπ Σδήκαο Γεώξγηνο ηνπ ηαύξνπ Σδάηδηνπ Νηθόιανο ηνπ Βαζηιείνπ Σειηαθνύ Άλλα ηνπ Νηθνιάνπ

16 Σίηα Θενδώξα (Γώξα) ηνπ Παλαγηώηε Σξακπάθνπινο Ζιίαο ηνπ Αξηζηείδε Σξηθαιίηε Αλαζηαζία ηνπ Γεσξγίνπ Σζαθκαθάο Βαζίιεηνο ηνπ Απνζηόινπ Σζάκε-Φπζάθε Άξηεκηο ηνπ Υξήζηνπ Σζνπθαιάο Γεώξγηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Σζνπιθάο Θεόδσξνο ηνπ Υαξάιακπνπ Σζνπκάλαο Νανύκ ( Μάθεο) ηνπ Βηξγηιίνπ Σζνπκπαθόπνπινο Ησάλλεο ηνπ Εώε Τθαληήο Δπάγγεινο ηνπ Θσκά Φαξαόο Νηθόιανο ηνπ Πέηξνπ Φηιηππνύζεο Μαηζαίνο ηνπ Μάξηνπ Φξάγθνπ Θενδώξα ηνπ Βαζηιείνπ Υατιαηδίδνπ Θενδνζία ηνπ Γεκεηξίνπ Υαιβαηδήο Γεώξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ Υαιβαηδηδάθεο Γεκήηξηνο ηνπ ηπιηαλνύ Υαξίζεο Όκεξνο ηνπ Μηραήι Υαζαπιαδάθεο Γεκήηξηνο ηνπ Γεσξγίνπ Υαηδεγηάλλεο Ησάλλεο ηνπ Άγγεινπ Υαηδεζενδώξνπ Γεώξγηνο ηνπ Ζιία Υαηδεζσκάο Δπάγγεινο ηνπ Λαδάξνπ Υαηδεζζάβαο Παλαγηώηεο ηνπ Ζξαθιή Υνύληα Ησάλλα ηνπ Δπάγγεινο Υξηζηάθε Βαζηιηθή ηνπ Παλαγηώηε Φπρνγπηνύ Βαζηιηθή ηνπ Γεκεηξίνπ 6. ςνδςαζμόρ : ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΚΖ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΑ Αηθαηεξίλε Γξακκαηηθή ηνπ Υξηζηόδνπινπ Αξγπξόπνπινο Γεκήηξηνο ηνπ Νηθνιάνπ Βαζηιόπνπινο Μηιηηάδεο ηνπ Λεσλίδα Βεθξή Ζξώ ηνπ ηακάηε Γθόηδνο Παύινο ηνπ Κσλ/λνπ Καξπνληίλε Υξηζηίδε Δηξήλε ηνπ Πνιπρξόλε Καηζνύιε Κπξηαθή ηνπ Αλησλίνπ Κνπξήο Δπζηάζηνο ηνπ Γηακαληή Μαραίξα Υαξίθιεηα ηνπ Γεκεηξίνπ Μπαληίδνπ Δπαγγειία ηνπ Ησάλλε Νηηλνπνύινπ Βέξα ηνπ Υξήζηνπ Νηόβα Άλδπ ηνπ Ησάλλε Παβέιεο Θαλάζεο ηνπ Υξήζηνπ Παδάινο Γεώξγηνο ηνπ Ησάλλε Παληέιε Αξεηή ηνπ ηπιηαλνύ θαξηζίιαο σηήξεο ηνπ Παλαγηώηε ηεθάλνπ Υξύζα ηνπ Βαζηιείνπ Σέθα Διέλε ηνπ Ζιία Σηγθιηαλίδνπ νθία ηνπ άββα Υηώλε Μαξλέηα (Νέηα) ηνπ Κσλ/λνπ 7. ςνδςαζμόρ : Υ.Δ.Κ. Π.Δ. ΥΡΗΣΗΑΝΗΚΖ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Γηδαζθάινπ Κσλζηαληίλνο ηνπ Γεκεηξίνπ Μπελάθα ηαπξνύια ηνπ Κσλ/λνπ Πάγθαινο Αζαλάζηνο ηνπ Παλαγηώηε Παλαγάθεο Αληώληνο ηνπ Ησάλλε εξέηεο Παλαγηώηεο ηνπ Γεσξγίνπ

17 Σαζηόπνπινο Γεώξγηνο ηνπ Παλαγηώηε Σζηηζηκπήο Γεώξγηνο ηνπ Ζιία 8. ςνδςαζμόρ : ΜΑΡΞΗΣΗΚΟ ΞΔΚΗΝΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ Νηνύζαο Γεκήηξεο ηνπ Βαζηιείνπ Ραρνύηε Διέλε ηνπ Ησάλλε Σζάλα Γαξπθαιιηά ηνπ Υξήζηνπ Σζάλα Διέλε ηνπ Υξήζηνπ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΒΑΗΛΖ ΚΟΤΛΑΪΓΖ Κοινοποίεζε 1. Πεξηθεξεηαθνπο Γ/ληέο Δθπαίδεπζεο 2. Γ/λζεηο Π.Δ. ( Έδξεο ηνπο ) 3. Γ.Ο.Δ. Ξελνθώληνο 15 Α Αζήλα Δζυηεπική Γιανομή 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ 3. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα 4. Γεληθή Γ/λζε Γηνίθεζεο Π.Δ. & Γ.Δ. 5. Γ/λζε Πξνζσπηθνύ Π.Δ. 6. Κ.Τ..Π.Δ.

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανακοινώνεται ότι οι εξετϊςεισ για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ θα διεξαχθούν τισ παρακϊτω μϋρεσ και ώρεσ: Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά)

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 Α-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ - ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Σακαξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζίνπ Φαλή Αξρηηέθησλ

Διαβάστε περισσότερα

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Β-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Γεσξγαθόπνπινο Γεκήηξηνο σθξάηνπο 26 Βόινο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ 3ο Γημοηικό τολείο Παηρών 1 - Γηακαληόπνπινο - Κόγθαο Γεκήηξηνο 2 - Καλειιόπνπινο ηακάηεο 3 - Καξαγεώξγνο Παλαγηώηεο 4 - Καςάιε Δπζπκία 5 - Οηθνλόκνπ Νηθόιανο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο»

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κιλκίρ, 29/11/ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ Απιθμ. Ππυη.: 4289 ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Π.Δ. ΚΙΛΚΙ Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ 6 Νοεμβπίος 2010

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ 6 Νοεμβπίος 2010 ειίδα 1 από 11 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ηαζίνος 36, Γπαθ. 102, ηπόβολορ 2003 Λεςκωζία, Κύππορ Σηλ. 22378101, Κιν. 99641843, Φαξ: 22379122, cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο αλαθνηλώλεη ηνπο πην θάηω κόληκνπο κε δνθηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση:

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΠΗΝΑΚΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΜΖΥΑΝΖ κάζεκα, πέληε έηε ζπλαθνύο επαγγεικαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260 Γ-1 ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ/4ν 17-Ηαλ-11 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ 1. ΑΓΓΔΟΥΔΙΡΟΤΡΓΟΙ 2. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Κίηηνο Θωκάο Βύξωλνο 49&Μαξθίλα Σξίθαια 74480 3. ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 Π.Φ. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΠΟ ΕΙ ΛΕΤΚΩΙΑ - ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ 5317

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 2. ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ

1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 2. ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΔ ΤΣΑΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ 1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ Γ/λζε: Αθαδεκίας 7 10671 ΑΘΖΝΑ Tει: 210 3604815-9, 3602411-9 Fax: 3616464 E-mail: info@acci.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016 1 / 64 510 Παξαζθεπά Όιγα & ηαπξνύια Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Γίπια από Fairways, θώηα Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο 25335220 25387104 571 Υαξαιάκπνπο Υάξεο Μίιησλνο 56 ππξίδσλαο Λεκεζόο 25710330 25770285 01/10/15 873

Διαβάστε περισσότερα

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ.

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. Π.Δ. 1. Αβξάκεο Παλαγησηόπνπινο Φώηηνο Παλαγηώηεο Λήκλνπ Λέζβνπ 2. Αιεζκόλεο Ησάλλεο Κσλ/λνο 3 Αλ. Αηηηθήο 3. Ακνξγηαληώηεο Γεώξγηνο Υξήζηνο 1 Αλ. Αηηηθήο 4. Αλαζηαζηάδνπ Αλαγλώζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ Παπάγου, 27/5/2011 ΓΡΑΦΔΙΟ ΦΔΣΙΒΑΛ ΣΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΣΡ. Δ/ΝΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών Ιατροί Νοςθλευτζσ Φυςικοκεραπευτζσ Διαιτολόγοι Βιολόγοι Επαγγελματίεσ Τγείασ 6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών 11-12 Αππιλίος 2013 Ίδπςμα Δςγενίδος, Πλανηηάπιο Αθήνα Παξαθνινπζήζηε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ Αρθρο 3, παρ. 1,2 & 3 Π.Δ. 168/2006 ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΔΙΕΤΘΤΝΗ α/α α/α ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Α.Δ.Σ. ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010 (Θέμα 6 ο IV)

Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010 (Θέμα 6 ο IV) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΜΗΜΑΣΟ Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Καηάινγνο πξνζώπσλ 1 πνπ παξεπξέζεθαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Σπζηήκαηνο»

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Η επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηηο αηηήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπνπδαζηώλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΧΝ ΦΖΦΗΓΧΣΧΝ ΓΗΟΤ Ηνύιηνο Αύγνπζηνο Δθζέζεηο Σηκώκελωλ Υωξώλ ΓΔΡΜΑΝΗΑ: Μείλε! Ζ Αξθαδία σο ζέκα ζηε ραξαθηηθή κεηαμύ 1490 θαη 1830 ε ζπλεξγαζία κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΚΛΑΔΟ ΟΝΟΜΑΙΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ. 1 Γπόζος Αλεξάνδπα Λάμππορ Διδ.Δπιζηημ.Πποζυπικό Μεμονυμένη Τποτηθιόηηηα

Αποστολή με  Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΚΛΑΔΟ ΟΝΟΜΑΙΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ. 1 Γπόζος Αλεξάνδπα Λάμππορ Διδ.Δπιζηημ.Πποζυπικό Μεμονυμένη Τποτηθιόηηηα ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Δ Τποτηθίυν για ηην ανάδειξη αιπεηών εκπποζώπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Δγθξίλεη κε ΓΗΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΗ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Λεμεσός Limassol 9/8/10 Δευτέρα Κιενβνύινπ Κιεηώ πγγειίδνπ Άλλα Λνπθατδνπ Πεηξάθε Διεάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : 84100 Σειέθσλν : 2281082902-82636 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Αγάζεο πύξνο Αγγειάθε Ρνπθ Καηεξίλα Αγλίδεο Αγξηαληώλε Υξηζηίλα Ατβαιηώηεο Αξηζηνηέιεο Αιεζεηλόο Αιηβηδάηνο Αιηβηδάηνπ Γηάλλα Ακνύξγε Αιεμάλδξα Ακνύξγε Υέικα Ακνύξγεο πύξνο Αλαγλσζηόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festival@dpapxol.gov.gr Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ ηξαπεδώλ, όπωο θαηαγξάθνληαη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπο θαηά ηα έηε 2006-2011 Α. Όκηινο Λαϊθήο Τξάπεδαο Γεκόζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών Ιατροί Νοςηλευτζσ Φυςικοθεραπευτζσ Διαιτολόγοι Βιολόγοι Επαγγελματίεσ Υγείασ 6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών 11-12 Αππιλίος 2013 Ίδπςμα Δςγενίδος, Πλανηηάπιο Αθήνα Ό,ηι νεόηεπο για ηην

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12

ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12 ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12 Μαΐνπ 2006 Πξσηλή πλεδξίαζε. Πξνεδξεύνπλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

7O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

7O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 7O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 9, 10 θαη 11 Μαΐνπ 2014 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Π

Διαβάστε περισσότερα

H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν.

H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν. ΦΑΙΡΕΣΙΜΟ Δθ κέξνπο ηεο Οξγαλσηηθήο θαη Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηεο δηεκεξίδαο θαη ηνπ 10 νπ Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο Πεινπνλλήζνπ ηεο Δ.Ν.Δ κε ηδηαίηεξε ηηκή θαη ραξά ζαο πξνζθαινύκε λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Φηιηππηάδα 14-05 - 2014 ΝΟΜΟ Π Ρ Δ Β Δ Ε H Αξηζ. Πξση : 8420 ΓΖΜΟ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Κ Λ Ο Γ Ζ Γηα ηηο Γεκνηηθέο Δθινγέο ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 ( 18-05-2014) Ο ΓΖΜΑΡΥΟ Δρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία ενάντια ςτο Ευρώ και την ΕΕ οι 422 υπογραφέσ

Πρωτοβουλία ενάντια ςτο Ευρώ και την ΕΕ οι 422 υπογραφέσ Πρωτοβουλία ενάντια ςτο Ευρώ και την ΕΕ οι 422 υπογραφέσ 422 ππνγξαθέο ππνζηήξημεο (26/7/2011) Σξηάληα ρξφληα κεηά ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΔ θαη δέθα ρξφληα κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ, βιέπνπκε πιένλ

Διαβάστε περισσότερα

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο Α.Γ.. 0/4-4-04 Α/Α ΚΟΜΜΑΣΑ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πι. πληάγκαηνο πξνο Βαζηιέσο Γεσξγίνπ θαη έμνδνο κεηξό θαζώο θαη πεδ. Δξκνύ έλαληη Πι. πληάγκαηνο ΤΡΗΕΑ Κνξαή θαη Παλεπηζηεκίνπ Διηά

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Αιζθηηική αποκαηάζηαζη δερμαηικών - ενδοκρινικών προβλημάηων αληηθείκελν «Αηζζεηηθή - Απνηξίρωζε»,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 1-3-2011 Αριθ.Πρωτ.183 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Σύσταση επιτροπών αρ.29 ν.1892/1990 Σε συνέχεια του με αριθμ.πρωτ.103/2-2-2011 εγγράφου μας σας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ - 4 - - 5 - ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ 1 ης ΣΡΑΣΗΑ Ζ 1 ε ΣΡΑΣΗΑ/EU-OHQ είλαη Μείδoλα Γηνίθεζε ηνπ Ξ. πγθξνηήζεθε ζηηο 20 Φεβ 1947 κε έδξα ην Βόιν θαη κε πξώην Γηνηθεηή ηνλ Αληηζηξάηεγν

Διαβάστε περισσότερα

79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ

79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ 79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ 2013 - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ 1. Υαηξεηηζκόο ΓΚΣΖ 79 ΑΓΣΔ.. ειίδα 3 2. Έκβιεκα ρεκαηηζκνύ..... ειίδα 4 3. Ηζηνξία 79 ΑΓΣΔ.. ειίδα 5 4. Παξνρέο - Γηεπθνιύλζεηο...

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 39 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις

Αριθμός 39 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις 37 Αριθμός 39 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σηαμαηία, ηο γένος Αργσροπούλοσ ηνπ Κώζηα σηεξίνπ

Σηαμαηία, ηο γένος Αργσροπούλοσ ηνπ Κώζηα σηεξίνπ ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2016 Με ηη δύναμη ηοσ κοινού Ζ πξαγκαηηθόηεηα πνπ καο πεξηβάιιεη είλαη δύζθνιε θαη πεξίπινθε, θαη κέζα ζηελ απιή καο θαη παξαέμσ. Πξέπεη λα βξνύκε ηξόπνπο λα ζηαζνύκε όξζηνη, λα αληηζηεθόκαζηε,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ , 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230 Email: dstech@otenet.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ. Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΤΜΠΟΗΟ. 02-03 Μαξηίνπ 2013

1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ. Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΤΜΠΟΗΟ. 02-03 Μαξηίνπ 2013 1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΤΜΠΟΗΟ Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ 02-03 Μαξηίνπ 2013 πλεδξηαθό Κέληξν «Αξηζηνηέιεο» Σκήκα Φπζηθήο Παλεπηζηεκηόπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Greek Report. 10.40-11.00: Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συςςωρευτή από τον Βαγγέλη Μπάνο - Oμϊδασ

Greek Report. 10.40-11.00: Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συςςωρευτή από τον Βαγγέλη Μπάνο - Oμϊδασ Greek Report By the Central Public Library of Veria Date: 19, October 2010 Location: National Documentation Centre 48, Vas. Konstantinou, Athens L.Zervas Conference Room Agenda 09.20-09.35: Έναρξη Συμποςίου

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α 1 Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΠΔΜΠΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝ ΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝ ΣΗΝ Ζ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 23-26 Απξηιίνπ 2015 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Πέκπηε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΣΡΙΗΜΕΡΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Αίθοσζα Σελεηών, Αμθ. άκης Καράγιωργας ΙΙ, Αίθοσζα ΔΕΚΟΙ 11, 12 & 13 Μαρηίοσ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Έξγν: Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηώλ-Φνηηεηξηώλ Παλεπηζηεκίνπ Ιωαλλίλωλ Γ Φάζε ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ http://www.math.uoi.gr/gr/pr actice.html 2006 2007 Επηζηεκνληθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΖΝ ΘΤΜΩΝΔΗ ΔΝΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΘΤΜΟΤ

ΜΖΝ ΘΤΜΩΝΔΗ ΔΝΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΘΤΜΟΤ ΜΖΝ ΘΤΜΩΝΔΗ ΔΝΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΘΤΜΟΤ Πρωτότυπο: DON T GET MAD The anger alternative game. Πηγή: Social skills central 2011 Guidance Group Μετάφραςη: Μουρελάτου Σταμοφλα - Εργοθεραπεφτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο I. Βιοπαθολογία (Ιατρική Μικροβιολογία, Εργαστηριακή Αιματολογία, Κλινική Χημεία, Ιατρική Μσκητολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΡΔΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 2011-2013. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 νπ - 6 νπ ΚΤΚΛΟΤ (Οθηώβξηνο Γεθέκβξηνο 2011)

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΡΔΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 2011-2013. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 νπ - 6 νπ ΚΤΚΛΟΤ (Οθηώβξηνο Γεθέκβξηνο 2011) ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΡΔΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 2011-2013 (Αθηεξωκέλν ζηε κλήκε ηνπ Ζξαθιή Κξεηηθνύ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 νπ - 6 νπ ΚΤΚΛΟΤ (Οθηώβξηνο Γεθέκβξηνο 2011) Γηνηθνύζα Δπηηξνπή Αλδξέαο Αληωλόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ.

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Αριθ.Απόθ. 15/2011 ΘΔΜΑ : Οξηζκόο Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ΝΠΓΓ Παηδηθνύ Σηαζκνύ Παξαλεζηίνπ Σην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε Αγαπεηνί πλάδειθνη, Μεηά από κηα πνξεία πιένλ ησλ 10 εηώλ ζηελ έξεπλα ζην Φαξκαθεπηηθό Σκήκα ηνπ Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, έρσ ηε κεγάιε ραξά θαη ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζαο πξνζθαιέζσ

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγραφή και η παρακολοφθηςη θα είναι δωρεάν για όλουσ, μζςα από την ςελίδα μασ www.emethes.gr Η ζκκεςθ κα λειτουργεί και τισ πρωινζσ ϊρεσ και κα

Η εγγραφή και η παρακολοφθηςη θα είναι δωρεάν για όλουσ, μζςα από την ςελίδα μασ www.emethes.gr Η ζκκεςθ κα λειτουργεί και τισ πρωινζσ ϊρεσ και κα Η εγγραφή και η παρακολοφθηςη θα είναι δωρεάν για όλουσ, μζςα από την ςελίδα μασ www.emethes.gr Η ζκκεςθ κα λειτουργεί και τισ πρωινζσ ϊρεσ και κα είναι ελεφκερθ για τα ςχολεία που κζλουν να τθν επιςκεφτοφν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο:

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Γηεύζπλζε Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο Πιεξ.: Κ. Γαιαλνύ, Υ. Ηιηάθε Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

27! "# www.haoms2013.org

27! # www.haoms2013.org Τελικό Πρόγραμμα 27 Hilton Cyprus - - 3 27 - - - - - - - --, - - - - - Nic Jung Jung Nic - 4 27 Fiehrs Gerhard Anastassov Youri - Anastassov George 19:00 BALLROOM C OTHELLO BALLROOM B 08:00-09:00 08:00-09:00

Διαβάστε περισσότερα

ζηνλ Ηεξό Ναό Αγίνπ Νηθνιάνπ ζηελ Καιακάηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλεη εθδήισζε ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν.

ζηνλ Ηεξό Ναό Αγίνπ Νηθνιάνπ ζηελ Καιακάηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλεη εθδήισζε ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν. Οι 422 Μεσσήνιοι πεσόντες στο αλβανικό μέτωπο Μλεκόζπλν γηα ηνπο 422 Μεζζελίνπο πνπ έπεζαλ ζηηο κάρεο ηνπ πνιέκνπ ηνπ 1940-41 θαη παξέκεηλαλ άηαθνη ή εληαθηάζηεθαλ ζε νκαδηθνύο ηάθνπο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΤΕΡΓΕΣΩΝ

ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΤΕΡΓΕΣΩΝ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΤΕΡΓΕΣΩΝ ΑΘΛΟ ΕΤΕΡΓΕΘΑ Γ ΚΤΚΛΟ ΤΜΠΟΘΩΝ «ΕΤΕΡΓΕΣΙΜΟ, ΟΛΤΜΠΙΜΟ, ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΣΡΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΟΜΟ» ΜΕ ΣΗ ΤΝΕΡΓΑΘΑ ΣΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΟΛΤΜΠΘΩΝ ΚΑΘ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ.

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Αριθ.Απόθ. 17/2011 ΘΕΜΑ : Δπηινγή πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο γηα ηελ έληνθε θαηάζεζε ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα