6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών"

Transcript

1 Ιατροί Νοςθλευτζσ Φυςικοκεραπευτζσ Διαιτολόγοι Βιολόγοι Επαγγελματίεσ Τγείασ 6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών Αππιλίος 2013 Ίδπςμα Δςγενίδος, Πλανηηάπιο Αθήνα Παξαθνινπζήζηε ην ζπλέδξην-ζεζκό γηα ηελ ζύγρξνλε θαη απνηειεζκαηηθή θξνληίδα ησλ νμέσλ ηξαπκάησλ θαη ησλ άηνλσλ ειθώλ Κλινικά Φροντιςτιρια τρογγυλά Σραπζηια Διαλζξεισ Ελεφκερεσ Ανακοινώςεισ Δορυφορικά υμπόςια Γηα λα δείηε ην ΣΔΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ παηήζηε εδώ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ ην πλέδξην ρνξεγείηαη κε 12 μόπια (credits) πλερηδόκελεο Ηαηξηθήο Δθπαίδεπζεο (CME-CPD) Γηα λα δείηε ηε ζειίδα ηνπ ζπλεδξίνπ ζην facebook παηήζηε εδώ Μκ κκ Διοργάνωςθ Τπό τθν αιγίδα ργανωτικι Τποςτιριξθ, ZITA CONGRESS & TRAVEL, κα Αςημίνα Πλοφμπη, T ,

2 ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Άηνλα έιθε Σξαύκα Έγθαπκα Νεώηεξεο απόςεηο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ νμέσλ θαη ρξνλίσλ ηξαπκάησλ Λεκθνίδεκα-αηηία-θιηληθή εηθόλα-ινηκώμεηο-ζπληεξεηηθή θαη ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία Αληηκεηώπηζε ησλ ρξνλίσλ ειθώλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θξνληίδα Δπνύισζε-Γηαηαξαρέο επνύισζεο-βαζηθή Έξεπλα-Ρηθλσηηθέο νπιέο- Υεινεηδή ηνκίεο Δθαξκνγή ηνπηθήο αξλεηηθήο πίεζεο Καηαθιίζεηο θαη ππνζηεξηθηηθέο επηθάλεηεο Γηαβεηηθό πόδη θαη Φιεγκνλή ύγρξνλεο κέζνδνη αληηκεηώπηζεο ησλ ηνπηθώλ λεθξσηηθώλ αιινηώζεσλ Αληηκεηώπηζε ηνπ εγθαύκαηνο ζηνλ ηόπν ηνπ αηπρήκαηνο Αηζζεηηθέο θαη Δπαλνξζσηηθέο ζεξαπείεο κε Laser Μέζνδνη Πηεζηηθήο πεξίδεζεο Λάζνη θαη παξαιείςεηο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ άηνλσλ ειθώλ Δμαηνκηθεπκέλε ζεξαπεία ησλ ειθώλ ζύκθσλα κε ηε γνληδηαθή έθθξαζε

3 ΔΠΙΣΙΜΟΙ ΠΡΟΔΓΡΟΙ Αιεμαλδξόπνπινο Κσλζηαληίλνο Γνιεκάηεο Βαζίιεηνο Μπξάκεο Ησάλλεο Πιαηή Υξπζάλζε Πνιπκεξόπνπινο Θεόθηινο Μπαζηνύλεο Ζιίαο ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Ππόεδπορ: Αλεξάκηρ Γημήηπιορ Αληηπξόεδξνο: Καζηαλά Οπξαλία Γεληθή Γξακκαηέαο: Υαξραξίδνπ Μαξία Σακίαο: Γηακαληή νθία Μέιε: Βνγηαηδόγινπ Διεπζέξηνο Απνζηόινπ Υξηζηίλα Βαξδάθε Εακπία Βαζηιείνπ Μελέιανο Γεηηίκεο Δπξηπίδεο Γηαλλαθίδνπ Μαξία Γθνύδνπ Μαξία Δπζηαζίνπ Φιώξα Καινγηάλλε Αλησλία Καξαηδά Αλαζηαζία Καξνλίδεο Αζαλάζηνο Καηέξνο Κσλζηαληίλνο Κιεκόπνπινο εξαθείκ Κόθθαιεο Γεώξγηνο Κνθθηλάθεο Κσλζηαληίλνο Γηνηθεηηθό πκβνύιην Διιεληθήο Δηαηξείαο Δπνύισζεο Σξαπκάησλ θαη Διθώλ Κνηαλίδνπ Αλαζηαζία Κνπιέξκνπ Γεσξγία Κνπηειέθνο Ησάλλεο Κνπηξνπκπέιε Καιιηξόε Κνπηζνύθνπ Αλησλία Κπξίηζε Διέλε Λαθνπνύινπ Φσηεηλή Μαληάο Γεκήηξηνο Παπαρξηζηόπνπινο Αζαλάζηνο νθηαλνύ Ηώ ηξαβνπόδεο Γεώξγηνο ηξάληδαιεο Γεώξγηνο Σνιίθα Φσηεηλή Σζαθίξεο Αξηζηείδεο

4 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Ππόεδπορ: Καζηανά Οςπανία Αιεμάθεο Γεκήηξηνο Υαξραξίδνπ Μαξία Γηακαληή νθία Βνγηαηδόγινπ Διεπζέξηνο Αβξακνπνύινπ Λακπξηλή Αλδξεάδεο Δκκαλνπήι Γηαλλαθνπνύινπ Μαξγαξίηα Γνπξλή Μαξίηζα Γξαββάλεο Αλδξέαο Γεκεηξνύιε Αηθαηεξίλε Επγά νθία Ησάλλνπ Αηθαηεξίλε Καιαθάηε Μαξία Καιεκηθεξάθεο Ησάλλεο Κόλσλαο Θεόδσξνο Λαδαξίδεο Μίιηνο Λεκνλίδνπ Υξπζνύια Μαξβάθε Υξηζηίλα Νανύκ Υξήζηνο Ξαξράο Κσλζηαληίλνο Πάικνο Πέηξνο Παλαγηώηνπ Πέηξνο Παληειίδεο Δκκαλνπήι Παπαδόπνπινο Όζσλαο Πεηξαθνπνύινπ Θενδώξα Πξίγγνπξεο σηήξηνο ηακαηόπνπινο Γεώξγηνο Σζηξώλε Μαξία Υαηδνπνύινπ Μαξία ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΒΡΑΒΔΤΗ Αιεμάθεο Γεκήηξηνο Καζηαλά Οπξαλία Υαξραξίδνπ Μαξία ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ δύν ππνηξνθίεο ζε δύν ηαηξνύο, δύν ππνηξνθίεο ζε δύν λνζειεπηέο ή άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Αξίαρ η καθεμία ΒΡΑΒΔIΟ Ι. ΙΩAΝΝΟΒΙΣ βξαβείν θαιύηεξε ο εξγαζίαο αξίαρ 500

5 ΟΜΙΛΗΣΔ Grzelak Anna Jo Sica Sylvie Meaue Teot Luc Tina L. Palieri Αιεμάθεο Γεκήηξηνο Βαζδέθεο ππξίδσλ Βαζηινπνύινπ Γεσξγία, Βνγηαηδόγινπ Διεπζέξηνο Γεξνγηάλλε Γεσξγία Γεηηίκεο Δπξηπίδεο Γεσξγίνπ Παλαγήο Γηαθνπκεηηήο Αλδξέαο Γξαββάλεο Αλδξέαο Γεµαθάθνο Δπάγγεινο Γεκεηξνύιε Αηθαηεξίλε Γηακάληε νθία Γηνλπζόπνπινο Αιεμάλδξνο Εσγξάθνο Κ. Γεώξγηνο Θενδώξνπ Γεκήηξεο Καιεκηθεξάθεο Ησάλλεο Καπίξεο ηπιηαλόο Καξαληδά Αλαζηαζία Καζηαλά Οπξαλία Καζηξηλάθε Αηθαηεξίλε Κιέηζαο Γεκήηξηνο Κνινθνηξώλεο Ησάλλεο Κνζκίδεο Γεκήηξηνο Κνπιέξκνπ Γεσξγία Κξνπζαλησηάθε Κπξηαθή Κπξηνπνύινπ Δπγελία Λαθνπνύινπ Φσηεηλή Λνπκάθεο Παλαγηώηεο Λνύπα Υαξίθιεηα Μαιηέδνο Υξπζόζηνκνο Μαλνύζνπ Αηθαηεξίλε Μαξαθνκηρειαθεο Γεώξγηνο Μάξθνπ Γεσξγία Μπακπάηζηθνπ Φσηνύια Μπνπηάηε Διέλε Μύηεο Γεώξγηνο Όιγα Κηζθήξα Παλαγηώηνπ Πέηξνο Παπαδόπνπινο Νηθόιανο Παπαδόπνπινο ηέθαλνο Πεξδηθάθε Πεγή Πέξξνο Ησάλλεο Πεηξίθθνο Γεώξγηνο Πέηξνπ Υαξάιακπνο αξόγινπ Γεώξγηνο ηξαβνπόδεο Γεώξγηνο Σαξακπέ Μηραήι Σεληνινύξεο Νηθόιανο Σζάθνπ Δύα Σζηόξδαο σηήξηνο Φξαγθηά Κσλζηαληίλα Υαξραξίδνπ Μαξία

6 ΔΓΓΡΑΦΔ ΚΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ειδικευμζνοι 70 Ειδικευόμενοι 50 Νοςηλευτζσ 40 Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητζσ 30 Φοιτητζσ & Σπουδαςτζσ Δωρεάν * Για Φοιηηηέρ (πποπηςσιακοί, μεηαπηςσιακοί ή διδακηοπικοί)/ Σποςδαζηέρ είναι απαπαίηηηη η επίδειξη θοιηηηικήρ ηαςηόηηηαρ ή εγγπάθος πιζηοποίηζηρ ζποςδών Σο κόζηορ εγγπαθήρ για ηοςρ Ιαηπούρ ειδικεςμένοςρ και ειδικεςόμενοςρ, Νοζηλεςηέρ και Λοιπούρ Δπαγγελμαηίερ Τγείαρ πεπιλαμβάνει: πκκεηνρή ζην επηζηεκνληθό πξόγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ Δίζνδν ζηελ έθζεζε Τιηθό ηνπ ζπλεδξίνπ (ηζάληα, ηειηθό πξόγξακκα θαη πεξηιήςεηο, CD ROM, κπινθ, ζηπιό, έλζεηα) πκκεηνρή ζηε δεμίσζε ππνδνρήο Σξία (3) θνππόληα θαθέ Γύν (2) γεύκαηα Γσξεάλ παξαθνινύζεζε πξνβνιήο ζην Πιαλεηάξην Βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζηα Κιηληθά Φξνληηζηήξηα Βεβαίσζε ζπκκεηνρήο Η εγγπαθή για Φοιηηηέρ/ποςδαζηέρ πεπιλαμβάνει: πκκεηνρή ζην επηζηεκνληθό πξόγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ Δίζνδν ζηελ έθζεζε Σζάληα κε πξόγξακκα θαη πεξηιήςεηο CD ROM, κπινθ, ζηπιό Σξία (3) θνππόληα θαθέ Βεβαίσζε ζπκκεηνρήο Για να εγγραφείτε πατιςτε εδώ

7 ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 5 th ABLS (Advanced Burn Life Support) 10 Αππιλίος 2013 Ίδξπκα Δπγελίδνπ, Λ. πγγξνύ 387, Αζήλα ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ABLS Καζηαλά Οπξαλία Παπαδόπνπινο ηέθαλνο Υαξραξίδνπ Μαξία Κόζηορ ζςμμεηοσήρ 200 Απεπζύλεηαη ζε Ηαηξνύο θαη Ννζειεπηέο Δθπαηδεπηηθό πιηθό ζηα αγγιηθά Πηζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο από ην Aerican Burn Association (ΖΠΑ) Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ κέρξη 25 Γιώζζα δηεμαγσγήο αγγιηθή ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΔ Palieri Tina Παπαδόπνπινο ηέθαλνο Κπξηνπνύινπ Δπγελία Μπξνύκε Παξαζθεπή

8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ Πξνβνιή ζην Πιαλεηάξην κε ζέκα: «Ο Εσληαλόο Πιαλήηεο» 11 Αππιλίος 2013 ώξα: 19:30 Σελεηή Έναπξηρ: Ίδξπκα Δπγελίδνπ, Πεξηζηύιην 2νπ νξόθνπ, 11 Αππιλίος 2013 ώξα: 20:15 ΓΙΑΜΟΝΗ ΜΔTROPOLITAN HOTEL (5*) Δίκλινο 55 Μονόκλινο 100 Οι ηιμέρ είναι καη άηομο/ διανςκηέπεςζη και πεπιλαμβάνοςν όινπο ηνπο θόξνπο θαζώο θαη πινύζην πξσηλό ζε κπνπθέ Μόιηο 100 κέηξα από ην Ίδξπκα Δπγελίδνπ, ην μελνδνρείν Metropolitan κε ηε κνλαδηθή θνζκνπνιίηηθε αηκόζθαηξά ηνπ, ζπλδπάδεη ηελ παξαδνζηαθή θηινμελία θαη ηελ πνιπηέιεηα. Με ζέα ζην αξσληθό, βξίζθεηαη ζε ηδαληθή ηνπνζεζία κπξνζηά από ην Οιπκπηαθό Παξάθηην πάξθν Φαιήξνπ, ηόζν γηα αλαςπρή όζν θαη ηαμηδηώηεο επαγγεικαηίεο. Για να κάνετε κράτθςθ πατιςτε εδώ

9 ΜΕΓΑ ΧΟΡΗΓΟ ΧΟΡΗΓΟΙ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ZITA Congress & Travel, θα Αζεκίλα Πινύκπε, T , F ,

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών Ιατροί Νοςηλευτζσ Φυςικοθεραπευτζσ Διαιτολόγοι Βιολόγοι Επαγγελματίεσ Υγείασ 6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών 11-12 Αππιλίος 2013 Ίδπςμα Δςγενίδος, Πλανηηάπιο Αθήνα Ό,ηι νεόηεπο για ηην

Διαβάστε περισσότερα

H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν.

H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν. ΦΑΙΡΕΣΙΜΟ Δθ κέξνπο ηεο Οξγαλσηηθήο θαη Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηεο δηεκεξίδαο θαη ηνπ 10 νπ Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο Πεινπνλλήζνπ ηεο Δ.Ν.Δ κε ηδηαίηεξε ηηκή θαη ραξά ζαο πξνζθαινύκε λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ ΥΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

13 o ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ ΥΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 13 o ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ ΥΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ Κππξηαθόο ύλδεζκνο Ννζειεπηώλ Υεηξνπξγείνπ Cyprus Operating Room Nurses Association ΥΑΙΡΕΣΙΜΟ Αγαπεηνί Ννζειεπηέο Πεξηεγρεηξεηηθήο Ννζειεπηηθήο, Αγαπεηνί Σπλάδειθνη,

Διαβάστε περισσότερα

πκκεηάζρεηε ζηα εξγαζηήξηα κε εμαηξεηηθνύο νκηιεηέο όπσο:

πκκεηάζρεηε ζηα εξγαζηήξηα κε εμαηξεηηθνύο νκηιεηέο όπσο: πκκεηάζρεηε ζηα εξγαζηήξηα κε εμαηξεηηθνύο νκηιεηέο όπσο: Joel Kramer Bruce Miller Andrew C. Papanicolaou γύξσ από ηελ πξόιεςε, δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ηεο λόζνπ Alzheimer θαη ησλ άιισλ κνξθώλ Άνοιαρ Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : 84100 Σειέθσλν : 2281082902-82636 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε Αγαπεηνί πλάδειθνη, Μεηά από κηα πνξεία πιένλ ησλ 10 εηώλ ζηελ έξεπλα ζην Φαξκαθεπηηθό Σκήκα ηνπ Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, έρσ ηε κεγάιε ραξά θαη ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζαο πξνζθαιέζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 Αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Α.Π.Θ. (Αγίαο νθίαο 51 & Γεικνύδνπ

Διαβάστε περισσότερα

79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ

79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ 79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ 2013 - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ 1. Υαηξεηηζκόο ΓΚΣΖ 79 ΑΓΣΔ.. ειίδα 3 2. Έκβιεκα ρεκαηηζκνύ..... ειίδα 4 3. Ηζηνξία 79 ΑΓΣΔ.. ειίδα 5 4. Παξνρέο - Γηεπθνιύλζεηο...

Διαβάστε περισσότερα

32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΔΗΓΟ ΝΕΟΣΟΠΟΘΕΣΗΜΕΝΩΝ ΣΕΛΕΦΩΝ 2009 ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ α/α ελίδα 1 Πξνζθώλεζε Γθηνύ 32 ΣΑΞ Π/Ν 4 2 Έκβιεκα ηεο 32

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ. Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΤΜΠΟΗΟ. 02-03 Μαξηίνπ 2013

1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ. Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΤΜΠΟΗΟ. 02-03 Μαξηίνπ 2013 1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΤΜΠΟΗΟ Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ 02-03 Μαξηίνπ 2013 πλεδξηαθό Κέληξν «Αξηζηνηέιεο» Σκήκα Φπζηθήο Παλεπηζηεκηόπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γενικό Νοζοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννημαηάς» Διεσθσνηής: Αναπληρωηής Καθηγηηής Ιωάννης Δ. Λαδάς ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΓΗΜΑÏΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Η επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηηο αηηήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπνπδαζηώλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο

Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο OΡΓΑΝΩΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 2015 ΠΡΟΛΟΓΟ Aπό ηελ αλάιεςε ηεο δηεύζπλζεο ηεο Kιηληθήο,

Διαβάστε περισσότερα

23ε ΠΑΝΘΔΑΛΗΚΖ ΟΓΟΝΣΟΣΟΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΤΝΟΓΟ Ξελνδνρείν «Αλάληη»

23ε ΠΑΝΘΔΑΛΗΚΖ ΟΓΟΝΣΟΣΟΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΤΝΟΓΟ Ξελνδνρείν «Αλάληη» 23ε ΠΑΝΘΔΑΛΗΚΖ ΟΓΟΝΣΟΣΟΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΤΝΟΓΟ Ξελνδνρείν «Αλάληη» ΣΡΗΚΑΛΑ 9-11 Μαΐνπ 2014 Η Αζκληπιάδα πόλη θιλοξενεί ηην Οδονηιαηπική ΓΗΟΡΓΑΝΧΣΔ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΛΑΡΗΑ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΔ ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΔ ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΑΤΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΔ ΑΚΥΑΡΧΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΟΙΝΟΤ ΣΙ ΝΕΤΡΟΕΠΙΣΗΜΕ

ΕΚΘΕΗ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΟΙΝΟΤ ΣΙ ΝΕΤΡΟΕΠΙΣΗΜΕ ΕΚΘΕΗ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΟΙΝΟΤ ΣΙ ΝΕΤΡΟΕΠΙΣΗΜΕ 30 ΦΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΟΡΑ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ και ΣΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΟΙΝΟΤ 2015 1 ΦΟΡΗΓΟΙ ΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΕΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 13/1 Π Πέμπηη 19/1 20/1 Γεςηέπα 23/1 27/1 Ξελάγεζε ζηελ έθζεζε «170 ρξόληα Δζληθήο Σξαπέδεο. 1841-2011. Ξελαγεί: ν θ. Γεξάζηκνο Ννηαξάο,

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα