ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"

Transcript

1 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανακοινώνεται ότι οι εξετϊςεισ για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ θα διεξαχθούν τισ παρακϊτω μϋρεσ και ώρεσ: Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά) Παραςκευό, 17 Οκτωβρύου, 11:00 14:00, αμφιθϋατρα 1 ου ορ. και ιςογεύου. Εξετάσεις στα γνωστικά αντικείμενα των κατευθύνσεων Δευτϋρα, 20 Οκτωβρύου: αμφιθϋατρα του 1 ου ορόφου και του ιςογεύου ωσ εξόσ: 12:00-15:00 Ανθρωπιςτικϋσ Επιςτόμεσ ςτην Εκπαύδευςη Οργϊνωςη - Διούκηςη και Αξιολόγηςη ςτην Εκπαύδευςη Συμβουλευτικό ςε Εκπαιδευτικϊ και Κοινωνικϊ Περιβϊλλοντα και Φυςικϋσ Επιςτόμεσ ςτην Εκπαύδευςη 16:00-19:00 Γλώςςα και Παιδικό Λογοτεχνύα Διαπολιτιςμικό Εκπαύδευςη Ειδικό Εκπαύδευςη. Ακολουθεύ η λύςτα των υποψηφύων ανϊ κατεύθυνςη.

2 1. Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο ζηελ Δθπαίδεπζε 1 Αγγέιε Ησάλλα Αγγιηθά 2 Αλησλίνπ Αζελά 3 Απνζηόινπ Βαζηιηθή 4 ΓΗΟΒΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ Αγγιηθά 5 Γησηίηζαο Νηθόιανο Αγγιηθά 6 Γαζθάινπ Βαζηιηθή 7 Γόζε Μαξίλα Αγγιηθά 8 Εήζε Γήκεηξα Αγγιηθά 9 Θενθπιαθηίδνπ Διέλε 10 Καιαζά ηεθαλία Αγγιηθά 11 Καξακπάο Γεώξγηνο Αγγιηθά 12 Κνιηζηδα Μαξία Αγγιηθά 13 Μάλε Βθησξία Αγγιηθά 14 Μπόκπνιε Αθξνδίηε 15 Μπνπξιή Βαζηιηθή Αγγιηθά 16 ΝΑΚΑ ΩΣΖΡΗΑ Αγγιηθά 17 Νηάγηνπ Ζξώ 18 Παξαζθεπάθε Λύδηα- Μαξία 19 ηόληεο Κσλζηαληίλνο 20 νινύπε Διέλε 21 ΣΕΗΜΑ ΘΔΟΓΩΡΑ-ΝΑΣΑΑ Γεξκαληθά 22 Υαζόγηα Γεσξγία-Αλδξνλίθε Αγγιηθά

3 2. Γιώζζα θαη Παηδηθή Λνγνηερλία ζηελ Δθπαίδεπζε 1 Βιάρνπ Μαξία 2 Γεσξγάθε Παξαζθεπή 3 ΓΗΩΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Αγγιηθά 4 Γξεγνξίνπ ηαπξνύια Αγγιηθά 5 Θενδώξνπ Μηραήι Αγγιηθά 6 Καδαληδίδνπ Παξζέλα Αγγιηθά 7 ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΠΤΡΗΓΟΤΛΑ Αγγιηθά 8 Κνπηζνύ Έιζα Αγγιηθά 9 Λάδνπ Δπαγγειία Αγγιηθά 10 Ληζγάξα Φσηεηλή Αγγιηθά 11 Λπκπεξνπνύινπ Γήκεηξα Αγγιηθά 12 Μαθάξηνο Ησάλλεο Αγγιηθά 13 Πνκόλε-Κνιπνλδίλνπ Παξαζθεπή 14 ηξνπκπίλε Αλαζηαζία 15 Σξηπεξίλα Γαιήλε 16 ΣΑΚΑΝΗΚΑ ΣΑΤΡΟΤΛΑ Αγγιηθά 17 Σζαξθνβίζηα Υξπζνύια Αγγιηθά

4 3. Δηδηθή Δθπαίδεπζε 1 Αλαζηαζίνπ Αηθαηεξίλε 2 Αλαζηαζίνπ Διηζάβεη 3 Αλαηζνύηζνπια Μαξία 4 Απνζηνινπνύινπ Αζαλαζία 5 Απνζηόινπ Διέλε Γεξκαληθά 6 Βαβιηάξα Αηθαηεξίλε 7 Βαληόια Δπαγγειία 8 Βαζηινπνύινπ Λπγεξή - Μαξία Γεξκαληθά 9 ΒΛΑΥΟΤ ΣΤΛΗΑΝΖ Αγγιηθά 10 Γεσξγνπνύινπ Διέλε-Νεθέιε 11 Γηαλλάθνπ Αθξνδίηε 12 Γθαβξέζε Λακπξηλή 13 Γθαξαβέια Μαιακαηή 14 Γθόηζε Δπζπκία Αγγιηθά 15 Γθνπληνπβά Φσηεηλή Αγγιηθά 16 Γνπδέιε ππξηδνύια 17 Γξίβα Αγγειηθή 18 Γνπιθή Πνιπμέλε 19 Γξόζνο Κσλζηαληίλνο Αγγιηθά 20 Γξνύγθα Διεπζεξία Αγγιηθά 21 Δικαηδόγινπ Αιεμάλδξα Αγγιηθά 22 Δπζπκίνπ Αιεμάλδξα Αγγιηθά 23 Εαγθνπληίλνπ Θενδώξα Αγγιηθά 24 Εακπνύξα Μαξία Αγγιηθά 25 Εαπαληηώηε Αζελά 26 Εηάθνπ Γέζπνηλα- Αιεμάλδξα 27 Ηαηξνύδεο Κιεάλζεο 28 Ησάλλνγινπ Διεπζεξία 29 Καδαληδήο Υξπζνβαιάληεο 30 Καπαγεξίδνπ Δηξήλε-ατα Αγγιηθά 31 Καπνγηάλλε Μαξία Αγγιηθά 32 Καηέια Γέζπνηλα Αγγιηθά 33 Κάηζηνπ Δπζαιία 34 Καςάιε Υξπζάλζε Αγγιηθά 35 Κεξακάξε Διέλε 36 ΚΔΡΣΟΒΑ ΜΠΔΜΗΡΑ-ΓΖΜΖΣΡΑ Αγγιηθά 37 Κηηζηιή Μαξία 38 Κνθνβέ Υαξίθιεηα 39 Κνιέηζα Κσλζηαληίλα 40 Κνιόθα Αθξνδίηε 41 Κνληνγηάλλε Μαξία 42 ΚΟΚΗΝΑ ΑΠΑΗΑ Αγγιηθά 43 Κώζηα Μαξηάλλα Αγγιηθά 44 Κσζηνπνύινπ Γεσξγία

5 45 Λαδηά Αηθαηεξίλε Αγγιηθά 46 ΛΑΜΠΡΟΤ ΑΛΔΞΗΑ 47 Λάκπξνπ Βαζηιηθή 48 Λνθνβίηνπ Αλαζηαζία Αγγιηθά 49 Μαθξή Αληηγόλε Αγγιηθά 50 Μαξηάο Ησάλλεο Αγγιηθά 51 Μάηδαξε Αζεκέληα Αγγιηθά 52 Μάηζηα Αλαζηαζία 53 ΜΠΑΚΑΛΟΤΜΖ ΑΘΖΝΑ - ΥΡΗΣΗΝΑ 54 Μπαισκέλνπ Λπδία Αγγιηθά 55 Μπακπάλε Αιεμάλδξα Αγγιηθά 56 Μπέδα Αλησλία 57 Μπίιε Αζελά Αγγιηθά 58 Μπόιια Δηξήλε Μαξία 59 Μπόζηα νθία Αγγιηθά 60 Μπνύξε Αξεηή - Βαιεληίλα 61 Νάηζηαο Γεκήηξηνο Αγγιηθά 62 Ναηζίθνπ Κσλζηαληίλα Αγγιηθά 63 Νηθόξα Δππξαμία Αγγιηθά 64 ΝΟΤΣΖ ΩΣΖΡΗΑ Αγγιηθά 65 Ννύηζε Υαξνύια 66 ΝΣΑΚΟΤΛΑ ΗΩΑΝΝΑ Αγγιηθά 67 ΝΣΑΛΑΓΗΑΝΝΖ ΔΤΓΟΞΗΑ 68 Ξπλνύ Βαζηιηθή Αγγιηθά 69 Παγνύλα Νηθνιέηα 70 Παιηνύξα Γεσξγία 71 Παλαγή Φσηεηλή Αγγιηθά 72 Παλέιιε Υξηζηίλα Αγγιηθά 73 Παλνύζε Βαζηιηθή 74 Παληόπηθνπ Διέλε 75 Παληνύια Υξηζηίλα 76 Παπαθσλζηαληίλνπ Διέλε Αγγιηθά 77 Παπακηράιε Διεπζεξία Αγγιηθά 78 Παπαηζίκπα Μαξία 79 Παπαρξήζηνπ Οπξαλία Αγγιηθά 80 Παπαρξήζηνπ ηαπξνύια 81 Παπνπηζή Όιγα Αγγιηθά 82 Παππά Κσλζηαληίλα Αγγιηθά 83 Παξιίηζε Διέλε 84 Παύινπ Αδακαληία Αγγιηθά 85 Πειέθε Βαζηιηθή Αγγιηθά 86 Πεηξνπνύινπ Όιγα 87 Πηζηόια Διέλε 88 ΠΛΗΑΚΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ 89 Πξέδα Βαζηιηθή 90 Ρέθα Δπζηαζία 91 ΡΗΝΖ ΜΑΡΗΑΝΝΑ Αγγιηθά

6 92 αδαθιή Βαζηιηθή 93 ηάπθαο ππξίδσλ Αγγιηθά 94 θακαληδνύξα Λακπξηλή 95 ιακάξε Δηξήλε Αγγιηθά 96 ΣΑΜΑΣΑΚΟ ΓΔΩΡΓΗΟ Αγγιηθά 97 ηξαηάθε Γέζπνηλα 98 Σαθίδνπ εκέια 99 Σδάιια Αλαζηαζία 100 Σδηάκα Βαζηιηθή 101 Σνύια Ησάλλα 102 Σζαβδαξίδνπ Οιγα 103 Σζηαξζηώηε Διέλε 104 Σζηιηγγίξεο Αιέμηνο Αγγιηθά 105 Σζηόθα Μαξία 106 Σζηνύξεο Υξήζηνο 107 Σζηηζέιεο σθξάηεο Αγγιηθά 108 Σζνύιε Υξηζηίλα Αγγιηθά 109 Σζνπκάλε Διπίδα 110 ΣΟΤΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ 111 Φνπξλνγεξάθε Θεώλε 112 Υακάθνπ Γηνλπζία 113 Υαξαιακπίδνπ Γέζπνηλα Αγγιηθά 114 ΥΑΡΗΣΟΤ ΝΑΣΑΛΗΑ Αγγιηθά 115 Υάζα Αξηεκίζα 116 Υαηδεαγγειίδνπ Μαξία Αγγιηθά 117 ΥΡΟΝΖ ΟΦΗΑ Αγγιηθά

7 4. Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε 1 Αβξάκε ηεξηαλή 2 Αιεμαλδξίδνπ Διέλε Αγγιηθά 3 Αλδξνύηζνπ νθία 4 Βαβίηζαο Θεόδσξνο Αγγιηθά 5 Βαθνπθηζή Γήκεηξα Αγγιηθά 6 Γαιάδηνπ Μαξηάλλα Αγγιηθά 7 Γηάλλε Όιγα 8 Γθόγθνπ Δπιακπία 9 Γνύια Γιπθεξία 10 Γώγνπ Θενδώξα Αγγιηθά 11 Γεβειέγθα Κσλζηαληίλα 12 Γεζπνύδε Γεσξγία Αγγιηθά 13 Γξαθνπνύινπ Μαξηάλζε Αγγιηθά 14 Διεπζεξηάδνπ Λαζθαξίλα Αγγιηθά 15 Δπζπκίνπ Υξηζηίλα-Μαξία 16 Εσγάθε Παξαζθεπή 17 Θάλνπ Αλδξνλίθε 18 Καιόγεξνο Ησάλλεο 19 Καινγξαηάθε Δπαγγειία Αγγιηθά 20 Καζάξε Γεσξγία 21 Καηζνπιίδνπ Βάηα 22 Καησπόδε Μαξία 23 Καςάιε Μαξγαξίηα 24 Κεθάια Μαξία Αγγιηθά 25 Κνδάξε Φνίβηα-Μαξία Αγγιηθά 26 Κόθθνηνπ Παλαγηώηα 27 Κνζκάηνπ Δπδνθία Αγγιηθά 28 Κνπηξόηζηνπ Αλαζηαζία 29 Κπξαηδνπνύινπ ηέιια- Μαξία Αγγιηθά 30 Λαγνύηα Διέλε-Μαξία 31 Λάζρνπ ππξηδνύια Αγγιηθά 32 Μάθε Αηθαηεξίλε Αγγιηθά 33 Μπάδηνπ Νηόβε Αγγιηθά 34 Μπαληή Αηθαηεξίλε 35 Μπαληή Αξεηή 36 Μπάξθα Δπαγγειία Αγγιηθά 37 Μπίηνπ Βηξγηλία 38 Μπνύκπα Άλλα Μαξία 39 Νάλε Δηξήλε Αγγιηθά 40 Νίθνπ Αηθαηεξίλε 41 Ννύζηνπ Γεσξγία 42 Παγνύλα Όιγα Αγγιηθά 43 Παληειηνύ Νίθε 44 Παπαβαζηιείνπ Κιενπάηξα

8 45 Παπαγεσξγίνπ Μπξηώ Καηεξίλα 46 Παπαλδξένπ Υξπζάλζε Γεξκαληθά 47 Παπαλησλίνπ Μαξία 48 Παππά Ηθηγέλεηα Αγγιηθά 49 Παηιηά ππξηδνπια Αγγιηθά 50 Πάηζεο Θσκάο Αγγιηθά 51 Πεηξάθε Διέλε Αγγιηθά 52 Ππξγηώηε Διέλε Αγγιηθά 53 έβε Αζελά 54 ηζκαλίδνπ Δηξήλε 55 ΟΤΟΠΟΤΛΟΤ ΑΜΑΛΗΑ Αγγιηθά 56 Σάζζεο Γεκήηξηνο 57 Σξηθαιηώηε Αζαλαζία 58 Σζαληάθε Εσγξαθηά 59 Σζέληδνπ Υξηζηηάλα 60 Σζηξώλε Διεπζεξία 61 Σζηζκαιίδνπ Κπξηαθή 62 Σζίηζε Παζραιίλα Αγγιηθά 63 Σπξνιόγνπ Αλδξηάλα Αγγιηθά 64 Φίιατ αθέηε( αββίλα) Γεξκαληθά 65 Φίιε Γήκεηξα 66 Φίιε Υξπζάθσ Αγγιηθά 67 Φνύληα Κσλζηαληίλα Αγγιηθά 68 Υαληδάξε Υξηζηίλα-Δξίζα Αγγιηθά 69 Υεηιάο Αζαλάζηνο

9 5. Οξγάλσζε, Γηνίθεζε θαη Αμηνιόγεζε ζηελ Δθπαίδεπζε 1 Αγγεινγηάλλε νθία 2 Αλαζηαζίνπ Διέλε-Άλλα 3 Αξβαλίηε Γηαλλνύια Αγγιηθά 4 Αξβαλίηε Δπζαιία 5 Απδίθνπ Βαζηιηθή 6 Βαζηιηθή Βέξγνπ Αγγιηθά 7 Γεξνδήκνπ Πελειόπε 8 Γεσξγνκή Δπαγγειία 9 Γεσξγνύια Οπξαλία 10 Γηαλλνπνύινπ Κσλζηαληίλα 11 Γθαξαιέα Δπαγγειία 12 Γθνληέβα Δηξήλε 13 Γθνξηδήο Διεπζέξηνο 14 ΓΡΑΜΜΔΝΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ 15 Εαγθιή Αθξνδίηε-Όιγα Αγγιηθά 16 Εέξβα Βάγηα 17 Εέξβα ηεθαλή 18 Εήλδξνπ ηακαηία 19 Κάιιε Ησάλλα Αγγιηθά 20 Καλδεξάθεο Θσκάο Αγγιηθά 21 Καξαγηάλλε Παξαζθεπή Αγγιηθά 22 Καξαράιηνπ ππξηδνύια Αγγιηθά 23 Κνθθηλέιε Κπξηαθή 24 Λαγνύδεο Μηραήι 25 Ληόιηνπ Αδακαληία Λακπξηλή 26 Μαιάθνπ Βαζηιηθή 27 Μάληδηνπ Μαξία Αγγιηθά 28 Μαλσινπνύινπ Γεσξγία Αγγιηθά 29 Μαπξνγεώξγνπ Αλαζηαζία Αγγιηθά 30 Μήηηα Αγνξίηζα 31 Μπάξκπα Μαξία 32 Μπέιινπ Δπαγγειία 33 Μπέιινπ νθία Αγγιηθά 34 Μπόηθνο Θεόδσξνο Αγγιηθά 35 Μπνύηζηνπ Δπαγγειία Αγγιηθά 36 Μπξνύβαιε Άλλα-Μαξία 37 Οξγαλνπνύινπ Αγγειηθή Αγγιηθά 38 Παππά Ησάλλα Αγγιηθά 39 Παπιίδνπ Αηθαηεξίλε Αγγιηθά 40 ΠΟΛΤΕΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ Αγγιηθά 41 εβεληεθίδνπ Κπξηαθή 42 εξαθή Γέζπνηλα 43 ΗΑΦΑΚΑ ΣΑΜΑΣΗΑ 44 Σδίκα Αλαζηαζία

10 45 Σξηαληαθύιινπ Μαξία Αγγιηθά 46 Σζαθηζίξα Παξαζθεπή 47 Σζαηζνύιε Αγγειηθή 48 Φιώξνο Αζαλάζηνο Αγγιηθά 49 Φξαγγνγηάλλεο Ησάλλεο Αγγιηθά 50 Υαηδεγηάλλεο Θεόδσξνο Αγγιηθά 51 Κνηξόηζηνο Υξήζηνο Αγγιηθά

11 6. πκβνπιεπηηθή εθαξκνζκέλε ζε εθπαηηδεπηηθά θαη θνηλσληθά πιαίζηα 1 Βαζηιείνπ Αξεηή 2 Βάηθαιε Δπθξνζύλε 3 ΒΔΡΡΟΤ ΔΛΔΝΖ 4 Βήρα Αηθαηεξίλε 5 Γεσξγίνπ Αλαζηαζία 6 ΓΚΟΤΝΣΑ ΓΔΩΡΓΗΟ Αγγιηθά 7 Γθνπξκπάηζε Δπδνμία Αγγιηθά 8 Γνύια Αγγειηθή Αγγιηθά 9 Γνπξγηώηε Αηθαηεξίλε Αγγιηθά 10 Γάιια Βηθησξία 11 Γέιιηνπ Μαξίλα 12 Γεξέθα Παξαζθεπή 13 Γεκεηξίνπ Διέλε 14 Θενραξνπνύινπ Γξνζηά Αγγιηθά 15 Θενραξνπνύινπ Μεηαμία-Διεπζεξία 16 Καιηζνύλε Σεξςηρόξε 17 Καξακάλε Υξηζηηάλα Αγγιηθά 18 Καξπνύδα Διέλε 19 Λάγθα Όιγα 20 Λαθκέηα Γθαλέηζηνπ Βαζηιηθή Αγγιηθά 21 Λάκπξνπ Δπαγγειία 22 Λίκα Αγγειηθή 23 Μαθξήο Φώηηνο Αγγιηθά 24 Μαλίθα Διπηλίθε Αγγιηθά 25 Μαληή Δηξήλε 26 Μάξθνπ Αξγπξώ - Ραθαειία Αγγιηθά 27 Μαζηίρε Παλαγηώηα Αγγιηθά 28 Μηζνθεθάινπ Δηξήλε Αγγιηθά 29 Μνίξνπ Γέζπνηλα Αγγιηθά 30 ΜΠΑΪΡΑΥΣΑΡΖ ΒΑΪΑ Αγγιηθά 31 Μπαιαηζνύθα Αηθαηεξίλε Αγγιηθά 32 Μπάηα Μαξγαξίηα 33 Μπνύζδα Φαλή Αγγιηθά 34 Νηθνιαθάθνπ Παλαγηώηα 35 Νηαβαληδίθνο Γεώξγηνο 36 Νηαιαγηάλλε Αλδξηάλλα 37 ΝΣΑΜΠΟΤ ΠΤΡΗΓΟΤΛΑ Αγγιηθά 38 Νηόθνπ Λπδία 39 Νηνύια Καζζηαλή- Θενδώξα 40 Οηθνλόκνπ Αζελά 41 Παιαηνπάλνπ Αζαλαζία Αγγιηθά 42 Παιηνύξα Μαξία Αγγιηθά 43 Παλαγησηίδνπ Αζαλαζία 44 Πάληδηνπ Βαζηιηθή Αγγιηθά 45 Παπάδνγινπ Αξηζηέα Αγγιηθά

12 46 Παπαρξήζηνπ Ησάλλεο 47 ΠΑΠΛΗΑΚΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 48 Παππά Δπγελία Αγγιηθά 49 Πνξθύξε Ησάλλα 50 Ρίδνπ Αηθαηεξίλε 51 Ρνπκπή Βαζηιηθή 52 ηεξγηνπνύινπ Όιγα 53 ηεθνύιε Δηξήλε Αγγιηθά 54 ηξηκκέλνπ έξξα-σηεξία Αγγιηθά 55 Σδαλαβάξε Μαξηάλζε Αγγιηθά 56 Σζάιηα Θενδώξα Δκκαλνπέια 57 Σζαξή Υξηζηίλα 58 ΣΗΑΡΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ 59 Σζηξώλε Παλαγηώηα 60 Σζόιε Αλζνύια 61 ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ Αγγιηθά 62 ΥΑΪΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ Αγγιηθά 63 Υαζθή Γέζπνηλα Αγγιηθά 64 Υνξέβα Θενδώξα

13 7. Φπζηθέο επηζηήκεο ζηελ Δθπαίδεπζε 1 Απδίθνπ Υξηζηηάλα 2 Βαγγέιεο Γεώξγηνο Αγγιηθά 3 Βόηεο Κσλζηαληίλνο Αγγιηθά 4 Γαβξίιαο Λεσλίδαο Αγγιηθά 5 Γεσξγαθνπνύινπ Υξηζηίλα 6 Γεσξγηάδνπ ηεξγηαλή Αγγιηθά 7 Γηώγνπ Λακπξηλή 8 Γησηάθνπ Αγγειηθή Αγγιηθά 9 Γθόληαο Παλαγηώηεο Αγγιηθά 10 Γηακάληεο Βαζίιεηνο 11 Δπζπκίνπ Άιθεο 12 Θένπ Διέλε 13 Καξακνύηζηνπ νθία 14 Καξακπά Βαζηιηθή Αγγιηθά 15 Καξιζέληεξ Νηαληέια 16 Καηζαξνύ Μαξία 17 Κνθηνπνύινπ Παλαγηώηα 18 Κνπξιή Αιεμάλδξα 19 Λάκπξνο Ζιίαο Αγγιηθά 20 Ληάηζνο Δπάγγεινο Αγγιηθά 21 Μπαιηνύκα Φσηεηλή 22 Μπέιινο ηαύξνο 23 Μπνπθιήο Μεξθνύξηνο 24 ΝΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 25 ΝΣΑΛΑΚΑ ΓΔΩΡΓΗΟ Αγγιηθά 26 Πάγθνπ Αιεμία Αγγιηθά 27 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΖ Αγγιηθά 28 Παπαδνπνύινπ Ησάλλα Αγγιηθά 29 Παηέξαο Υξήζηνο Αγγιηθά 30 αξγηώηε Αηθαηεξίλε Αγγιηθά 31 ηεξγίνπ Βαζηιηθή Αγγιηθά 32 Σαζηνύια Ησάλλα Αγγιηθά 33 Σάζζνπ Αζεκέληα 34 Σδίβα Νίθε 35 Σνπάιε Παξαζθεπή 36 Σζνπκήηα ηέιια

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Greek Report. 10.40-11.00: Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συςςωρευτή από τον Βαγγέλη Μπάνο - Oμϊδασ

Greek Report. 10.40-11.00: Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συςςωρευτή από τον Βαγγέλη Μπάνο - Oμϊδασ Greek Report By the Central Public Library of Veria Date: 19, October 2010 Location: National Documentation Centre 48, Vas. Konstantinou, Athens L.Zervas Conference Room Agenda 09.20-09.35: Έναρξη Συμποςίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : 84100 Σειέθσλν : 2281082902-82636 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν.

H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν. ΦΑΙΡΕΣΙΜΟ Δθ κέξνπο ηεο Οξγαλσηηθήο θαη Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηεο δηεκεξίδαο θαη ηνπ 10 νπ Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο Πεινπνλλήζνπ ηεο Δ.Ν.Δ κε ηδηαίηεξε ηηκή θαη ραξά ζαο πξνζθαινύκε λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Λεμεσός Limassol 9/8/10 Δευτέρα Κιενβνύινπ Κιεηώ πγγειίδνπ Άλλα Λνπθατδνπ Πεηξάθε Διεάλα

Διαβάστε περισσότερα

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Αγάζεο πύξνο Αγγειάθε Ρνπθ Καηεξίλα Αγλίδεο Αγξηαληώλε Υξηζηίλα Ατβαιηώηεο Αξηζηνηέιεο Αιεζεηλόο Αιηβηδάηνο Αιηβηδάηνπ Γηάλλα Ακνύξγε Αιεμάλδξα Ακνύξγε Υέικα Ακνύξγεο πύξνο Αλαγλσζηόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών Ιατροί Νοςθλευτζσ Φυςικοκεραπευτζσ Διαιτολόγοι Βιολόγοι Επαγγελματίεσ Τγείασ 6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών 11-12 Αππιλίος 2013 Ίδπςμα Δςγενίδος, Πλανηηάπιο Αθήνα Παξαθνινπζήζηε ην

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016 1 / 64 510 Παξαζθεπά Όιγα & ηαπξνύια Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Γίπια από Fairways, θώηα Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο 25335220 25387104 571 Υαξαιάκπνπο Υάξεο Μίιησλνο 56 ππξίδσλαο Λεκεζόο 25710330 25770285 01/10/15 873

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 9, 10 θαη 11 Μαΐνπ 2014 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Π

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Η επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηηο αηηήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπνπδαζηώλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α 1 Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΠΔΜΠΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝ ΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝ ΣΗΝ Ζ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 23-26 Απξηιίνπ 2015 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Πέκπηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festival@dpapxol.gov.gr Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία ενάντια ςτο Ευρώ και την ΕΕ οι 422 υπογραφέσ

Πρωτοβουλία ενάντια ςτο Ευρώ και την ΕΕ οι 422 υπογραφέσ Πρωτοβουλία ενάντια ςτο Ευρώ και την ΕΕ οι 422 υπογραφέσ 422 ππνγξαθέο ππνζηήξημεο (26/7/2011) Σξηάληα ρξφληα κεηά ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΔ θαη δέθα ρξφληα κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ, βιέπνπκε πιένλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12

ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12 ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12 Μαΐνπ 2006 Πξσηλή πλεδξίαζε. Πξνεδξεύνπλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 Αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Α.Π.Θ. (Αγίαο νθίαο 51 & Γεικνύδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Καηάινγνο πξνζώπσλ 1 πνπ παξεπξέζεθαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Σπζηήκαηνο»

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ

79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ 79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ 2013 - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ 1. Υαηξεηηζκόο ΓΚΣΖ 79 ΑΓΣΔ.. ειίδα 3 2. Έκβιεκα ρεκαηηζκνύ..... ειίδα 4 3. Ηζηνξία 79 ΑΓΣΔ.. ειίδα 5 4. Παξνρέο - Γηεπθνιύλζεηο...

Διαβάστε περισσότερα