se.- Hecho con mucha habilidad: ùπéρ τεχνος,ος,ον admodum artificiosus.- Obrar con habilidad: φιλοτεχνéω artificiose

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "se.- Hecho con mucha habilidad: ùπéρ τεχνος,ος,ον admodum artificiosus.- Obrar con habilidad: φιλοτεχνéω artificiose"

Transcript

1 H HABA κúαµος,οu,ò; πúαµος,οu,ò; πúανον,οu,τó faba.- Haba pequeña: κuá- µιον,οu,τó parva faba.- Egipcia: κολοκασíα,ας,η; κολοκáσιον,οu,τó fa ba aegypcia.- El fruto de la haba egipcia: κιβωριον,οu,τó fructus fabae aegyptiacae.- Apto para cocert habas: πuανéψιος,α,ον aptus ad coquendas fabas.- De haba: κuáµινος,η ον; κuαµαîος,α,ον fabaginus,fabalis El que come habas: κuαµοτρωξ,ωγος,ò, η qui,quae fabas devorat.- Folículos de las habas: κηρúβια,ων,τá folliculi fabarum HABAR κuαµων,ωνος,ò fabetum HABER de µéλλω futurus sum HABERES ùπáρχοντα,ων,τá facultates HÁBIL íδµων,ων,ον; áγχíνοος (-οuς, οuς,οuν); éπινοητικóς,η,óν; éπιστρεφης,εúφuης,ης,éς; χειροτεχνικóς,η,òν κατατéχνος,περíδεινος, περíδεξιος,πε ρíσσονοος,πολuµηχανος,ος,ον; σuνετóς η,óν valde artificiosus,solers,habi lis,consultus,intelligens,industriosus.- Que tiene hábiles manos: δαιδα λóχειρ, ειρος,ò industriosas manus habens.- En el manejo de las cosas: πρηκτηρ,ηρος,ò in rebus tractandis solers.- En todas las artes: πáντεχνος,ος,ονomnium artium peritus.- En muchas cosas: πολuγúµναστος,ος,ον in multis versutus.- Más hábil: `ρáων, ων,ον habilior.- Sumamente hábil: πανδéξιος,ος,ον prorsus dexter HABILIDAD áγχíνοια,ας,η; διανóνηµα, ατος,τó; διανóνησις,εως,η; éπιστρéφεια,ας,η; éπιτηδεuσις,εως,η; εúχειρíα,ας,η; φιλοτéχνηµα,ατος,τó; áοκνíα,ας,η; µελéτη,ης,η; περινωησις, εως,η; περíνοια,ας,η solertia,industria,dexteritas,artificium,habilitas Con habilidad: τεχνηéντως artificio- se.- Hecho con mucha habilidad: ùπéρ τεχνος,ος,ον admodum artificiosus.- Obrar con habilidad: φιλοτεχνéω artificiose ago HABILIDOSAMENTE φιλοτεχνως artificiose HABILIDOSO φιλóτεχνος,-τéχνης,οu,ò industriosus HABILITAR σκεuóω suo apparatu instruo HÁBILMENTE πραγµατικως,σχετικως solerter,ex habitu HABITABLE οíκησιµος,ος,ον; οíκητóς,η óν habitabilis HABITACIÓN éπαuλις,εως,η; καταοικεσíα,κατοικíα,ας,η; κατοíκησις,εως,η κατοικηριον,οu,τó; µονη,ης,η; οíκη- µα,ατος,τó; οíκησις,éνοíκησις,εως,η habitatio.-conjunto de habitaciones vecinas: παροικíα,ας,η commoratio.- Cualquier habitación de la casa: θáλαµος,οu,ò cella.- De poco tiempo, transitoria:παροíκεσις,εως,η; παροικεσíα,ας,η vicina habitatio,incolatus.-domicilio: κáθεσις,εως,η sedes Estrecha: στéνωµα,ατος,τó angusta habitatio.- Interior y privada de la casa: κεuθµων,ωνος,ò penetrale.- Perteneciente a la: παροκικóς,η,óν ad incolatum pertinens.- Que tiene cuatro estancias o habitaciones: τετρáµονος,ος,ον quatuor mansiones vel stationes habens.- Que tiene la misma habitación: òµóστεγος,ος,ον eodem rtecto utens.- Dar habitación: éνοικíζω in domum introduco.-hacerse habitación éνοικοδοµéω inaedifico HABITADO οíκητóς,η,óν habitatus.- Bien habitado: εúναιóµενος,η,ον bene habitatus.- Poco habitado: ùπηρε- µος,ος,ον infrequenter habitatus HABITANTE éναuλος, éνεδρος, éνοικος éντóπιος,χωρáσµιος,κáτοικος,ος,ον; éνναéτηρ,ηρος,ò (éνναéτειρα,ας,η; éν ναετíς,ιδος,η habitatrix),µετανειé- 385

2 της,οu,ò; ναστης,οû,ò; οíκεíων,ων,ον οíκητηρ,ηρος; οìκητης,οû,ò; ναετηρ, ηρος,ò; ναéτης,οu,ò; ναéτωρ,ορος,ò; οíκητωρ,ορος,ò; πελáτης,οu,ò incola, habitator,habitans.- Habitante cercano: περικτíων,ονος,ò finitimus habitator.- La habitante: ναíοισα habitans.- Nuevo habitante: νεοκáτοικος,νéοικος,ος,ον novus aedium o urbis habitator.- Perteneciente a los habitantes: µετοικικóς,η,óν ad incolas pertinens.- Traslación de habitantes: µετοικισµóς,οû,ò traslaτασκηνóω,κατοικéω,καθíδρuµαι,µéνω (µεµéνηκα,µéµονα),µετοικéω,ναιéσκω, ναιεταéσκω,ναιετáω,ναíω,νáω,ναúω, ναéω,νéµω (νενéµηκα,νéνοµα),οíκéω, παροικéω,σκηνáω,σκηνóω,στατíζω,σταθ- µεúω stabulor,habito,sedem habeo,incolo.- Alrededor: περοβóσκω,-βóσκο- µαι circumhabito.- Antes: προενοικéω prius habito.- Cerca o en compañía: παραναιετáω juxta habito.- Con otro: σuνναíω,σuγχρονíζω,σuναορéω,σuνοικéω una versor,commoror.- En las cercanías: περιναιετáω circum habito.- Con gusto: áµφιλοχωρéω libenter habito.- Junto a: παροικéοµαι προσοικéω accolo,habito apud.- Deba jo de: ùποικéω habito sub.- Dentro: éναστεíζοµαι inhabito.- En sitio donde se ha echado a otro: éποικéω ejectis allis habito (habitar como colono).- En tiendas: σκηνéω in tentorio habito.- Como huésped: éναuλíζοµαι diversor.- Habitar en: éνδηµéω,éνδιαιτáοµι,éνναíω,éνοικéω (éνωνηκα) inhabito.- Habitar (prefe rentemente los animales): éπαuλíζο- µαι stabulor.- Habitar aparte: διοικéω seorsim habito.- Habitar en la ciudad vecina: áστuχειτονéω urbem vicinam incolo.- Hacer habitar juntamente: σuγκατοικíζω,παραοικíζω, σuνοικíζω una,juxta habitare facio Hacer habitar cerca de: προσοικíζω παρανáω juxta habitare facio.- Ir a habitar a: εíσοικéω migro habitatum in.- Hacer habitar: κατοικíζω habitare facio.- Más lejos: áποσκηνóω longius habito.- Ser habitado: ναíο- tio incolarum.- Colonización: µετοικισµóς,οû,ò traslatio incolarum.- Ser habitante de la comarca: περιοικéω accola sum.- Trasladar los habitantes,colonizar: µετοικíζω incolas transfero.- Colocar los habitantes junto a a: παρακατοικíζω habitantes juxta colloco HABITAR áµφινéµοµαι,διαιτáοµαι,éπαuλíζοµαι,éπικατοικéω,καταγíνοµαι,κα- µαι habitor.-habitar solo: οíοπολéω solus habito.- Que habita al lado: σuµπáροικος,ος,ον cohabitator.- Que habita juntamente: σúναuλος,σúνοικος ος,ον simul commorans,habitans.- Que habita la misma casa: òµωρóφιος,ος, ον eiusdem tecti habitator.- Que habita la misma tierra desde todo tiempo: παλαíχθων,ων,ον (ονος) ab omni tempore eamdem terram incolens Venir a habitar cerca de: παροικéω, παροικéοµαι peregre advenio HÁBITO εξις,εως,η; σχηµα,ατος,τó; σχηµáτισις,εως,η; σχηµατισµóς,οû,ò στáσις,εως,η habitus.- Conservar el mismo habíto o costumbre: òµοιοσχη- µονéω eumdem habitum servo HABITUALMENTE éκτικως pro habitu HABITUAR,estar habituado: σuνεθíζω consuefacio HABLA `ρηµα,ατος,τó; λαλíα,ας,η ser mo,loquela.- De habla ordinaria: βαρúχειλος,ος,ον vaste loquens.- De habla suave: χρηστολóγος,ος,ον blandiloquuuc.- El que habla por sí,sin otra ayuda: αúτóφωνος,ος,ον qui sua ipsa voce,non aliena utitur.- Sin habla: áστοµος,ος,ον qui non habet loquendi facultatem HABLADOR αúδηεις,εσσα,εν; βαβαλτης, ης,éς; εúρúστοµος,εúθικτος,ος,ον; φáτης,οu,ò; κρóταλος,οu,ò; λαλητης, οû,ò; λαλητικóς,λαλητóς,η,óν; λεσχηνιτης,λεσχενεuτης,οû,ò; λογολéσχης, οu,ò; µεγαλορρηµων,ων,ον; πολúλαλος, 386

3 πολuλóγος,πολúµuθος,πρóγλωσσος,ος,ον loquax,garrulus,dicax,muliloquus,con fabultator,verbosus.- Hablador necio καuαλóς,η,óν stultiloquus.- Que dice vaciedades: λακρεóς,á,óν nuga effugiens HABLADURÍA φλεναφíα,ας,η nugacitas HABLAR ηµí (φηµí), éσπω,`ρéω (`ρησω éιρηκα, éρρεµαι),áποστηθíζω,βáζω (βéβαχα),éπικοινονéω,φθéγγοµαι (φθéγξοµαι, éφθγµαι ο éφθογγα), γαρúοµαι,γαρúω,,γηρúω,γηρúοµαι,íρéω,λáσκ ω,λéγω,µωδéω,µuθéω,µuθéοµαι,µuθéσκοµαι,µuθολογεúω,πιφáσκω,προσθροéω,σπηµι,σπéω,éπω,λαλéω,φωνéω,αúδáω loquor.- Hablar a: προσφáω,éπικατáγο µαι,προσαναφωνéω,προσαuδáω,µετéρχο- µαι,παραφáω,προσαuδáω,προσηγορéω,προ σσενéπω,προσφωνéω,προσλéγοµαι,προσ- µuθéοµαι,προσλαλéω alloquor.- Hablar con: προσλαλéω,òµιλéω,αúδáζω,αúδáω, διαλéγοµαι,διαλογíζοµαι,éψιáοµαι,κοι νολογíζοµαι,προσδιαλéγοµαι,σuλλαλéω,σuν αγορεúω,σuναγορéω colloquor.- διáζω confidenti animo loquor.- Con aspereza: δασúνω spiritu aspero loquor.- Con brevedad βραχuλογéω brevis sum in dicendo.- Con calor: θεµηγορéω fervide loquor.-con precipitación: θεµηγορéω praeceps sum in loquendo.- Con gravedad y pomposamen te σεµνολογéω spetiose et graviter loquor.- Con gravedad,ostentación,in solencia: σεµνοµuθéω cum gravitate, fastu,insolentia loquor.- Con igualdad de ventajas: íσηγορéω,-ρéοµαι ex aeque loquor.- Con la boca muy abierta: στοµβáζω ore dilatato loquor.- Con mala fe: κιβδηλεúω infideliter loquor.-andar en corrillos λεσχáζω,λεσχαíνω confabulor.- Con propiedad y distinción: κuιολéγω proprie distincte loquor.- Con propiedad: óρθοεπéω,óρθολογéω proprie loquor.- Con rodeos: περιλéγω utor verborum circuitu.- Contestar: χρηµατíζω verba facio,responsum do Copiasamente: πολuλογéω multus sum et copiosus in dicendo.- Cosas distintas: áλλοφáσσω aliud loquor.- De antemano: προλογéω praefor.- De Abriendo mucho la boca: πλατειáζω ore diducto et latiori loquor.- Astenerse de hablar: éπéχω in loquendo abstinere.- Hablar a la antigua: áρχαιολογéω veteribus verbis utor.- Andar hablando: λεσχηρéω confabulor.- Hablar antes: προσλεσχηνεúω,προσuγγíνοµαι ante colloquor.- Hablar a medias,por lo bajo: ùποφáω subloquor.- A escondidas,al oído: ψιθuρíζω,-íσδω susurro,clam in aurem loquor.- Ateniéndose a las reglas del buen decir: κατατεχνολογéω ex praeceptis artis dico.- Hablar bajo: τονθορúζω,τονθρúζω,τονθορíζω submisse loquor.- Bárbaramente,sin elegan cia: χελιδονíζω,λατρáζω barbare loquor.- Cansarse de hablar: áπολéγο- µαι sum defessus dicendo.- Hablar cómicamente: διακωµωδéω,κωµικεúοµαι comice loquor,dico.- Con adorno y elegancia: καλλιεπéω,καλλιλογéω,κατα κοµψεúοµαι eleganter,ornate dico.- Con afluencia,con abundancia de palabras: εúρεσιλογογéω eloquenter dico.- Con ánimo resuelto: αúτοσχε- cosas muy altas: µετεωρολεσχéω de rebus caelestibus et sublimioribus garrio.- Hablar de repente: áποσχεδιáζω ex tempore dicere.- Dificultar la entrada para hablar: δuσβατοποιé οµαι difficilem facio aditum.- Hablar el mismo idioma: òµογλωττéω eadem lingua utor.- Hablar el prime ro: προλογíζω prior verba facio.- En alta voz: óρθιáζω alta voce loquor.- En compañía: προσοµιλéω colloquor.- En contra: καταρρητορεúω,κατεφερéω verba facio contra,obloquor.- En estilo trágico,exagerar: προστραγωδéω tragice dico.- En público: διαγορεúω concionor.- En voz baja: ùποφωνéω submissa voce loquor.- Entre, en medio de: µετáφηµι loquor inter.- Decir necedades,hablar sin considera ción: éξαγορεúω effutio.- Falsamente: διαµuθéοµαι disloquor.- Familiar mente: óαρíζω familiariter loquor.- Frecuentemente: φáσκω dictito.- Fría mente: ψuχρεúω,-εúοµαι frigide loquor.- Fuera de propósito: παρεξéπω praeter propositum loquor.- Gracio- 387

4 samente: áστειορρηµονéω facete et urbane dico.- Grandes cosas: µεγαλορρηµονéω magna loquor.- Hablar con igual libertad: íσηγορéω,-ρéοµαι pari libertate loquor.- Hablar libremente:éλεuθεριοστοµéω,παρρησιáζοµαι libere dico.-impropiamente: áκuρολο γéω impropie loquor.- Inarticuladamente: φλáζω inarticulate loquor.- Incorrectamente,con solecismos σολοι κíζω soloecismis loquor.- Mal: δuσφηµéω,κατασµικρολογéω,παραφθéγγοµαι maledico,obloquor,perperam loquor.- Más: éπéπω insuper dico.- Moderarse en hablar: áθuροστοµéω linguam non contineo.- Mucho contra alguno: καταφλuαρéω deblatero adversus aliquem.- Mucho: κωτíλλω,-íλω; λεσχηνεúω,λuττéω fabulor,confabulor,multa loquor.- Mucho,neciamente: φλαuρολογéω inepte garrio.- Muy bien: κοµβακεúω magnifice loquor.- No saber hablar: áβακéω loqui nescio.- Popularmente: καταδηµαγωγéω populariter loquor.- Por lo bajo: ùπολαλéω subloquor.- Por segunda vez: δεuτερολογéω iterum loquor.- Propiamente: κuριολογéω proprie dico.- Rectamente: áριστοεπéω recte loquor.- Rectamente con propiedad: εúθuλογéω recte,proprie loquor.- Repitiendo las palabras: διττολογéω in dicendo vocem revoco.- Respetuosamente: βαρuτονéω gravi tono refero.- Sentenciosamente áποφθéγγοµαι sententiose dico.- Ser profuso en el hablar: éπαντλéω verbosus esse.- Sin ton ni son: καταστωµúλλω,µετεωροκοπéω (sublimia caedo,azotar el aire,perserse en las áρχαιολóγος,ος,ον veteribus verbis utens.- El que habla bien queriendo aparecer bueno: χρηστολóγος,ος,ον qui bene loquitur et videri vult bonus,blandiloquus.- El que habla con buena pronunciación: áρτιεπης,ης éς justa et recta dicens.- La que habla con buena pronunciación: áρτιéπεια,ης,η quae recte loquitur.- El que habla con dificultad: µογιλáλος, ος,ον difficulter loquens.- El que habla con igual derecho: íσηγορος, ος,ον qui pari jure loquitur.- El nubes) deblatero- Sobre: éπιλαλéω super loquor.- Suavemente: κορíζοµαι blande appello.- Sutilmente de cosas insignificantes: κατασµικρολογéω de rebus minutis subtiliter disputo.- Velozmente: γλωσσοστροφéω linquam celeriter versor.- Hablar sin cortapisas,libremente: éξαuδáω,éξειοεîν, éξελεuθεροστοµéω libere loquor.- Hablando con propiedad y distinción: κuριολεκτéως proprie loquendo.- A quien nadie puede o se atreve a hablar: áπροσóµιλος,áπρóσρητος,ος,ον quem affari non licet,quem affari nemo audeat.- Acción de hablar: φωνησις,λéξις,εως,η ipsa actio loquendi,dictio.- Bien hablado: òµιλητóς,η óν lenis.- Breve en el hablar: βραχuεπης,ης,éς breviloquus.- Capaz de hablar: φωνητικóς,η,óν habens vim edendae vocis.- Celeridad en el hablar óξuφωνíα,ας,η celeritas loquendi.- Colección de todas las fórmulas de hablar: φρασεολογíα,ας,η omnimodarum loquendi formularum.- Que habla de cosas muy altas: µετεωρολéσχης,οu,ò qui de sublimibus sermonem habet.- De dulce hablar: ηδuéπειαι, αì suaviloquae (musas).- De quien se ha hablado mucho: πολuρρητος,πολuθρú λλητος,ος,ον multum dictus,celebratus.- De suave hablar: ηδuεπης,ης, éς suaviloquus.- Difícil de hablarle y verle: δúσπορος,ος,ον diffilis accesu.- Dificultad de hablar: µογιλαλíα,ας,η difficultas loquendi.- El acto de hablar a alguno: πρóσρηµα, ατος,τó; πρóσρησις,εως,η compellatio que habla en voz alta: óρθολáλος,ος, ον alta voce loquens.- El que habla o pasa el tiempo con otro: σuνóµιλος ος,ον confabulator,sodalis.- El que habla por segunda vez: δεuτερολóγος, ος,ον orator sequens.- Elegancia en el hablar: εúφρáδεια,εúφραδíα,ας,η in dicendo elegantia.- Gracia en el hablar: áστειóτης,ητος,η facetus sermo.- Gracioso,bello,elegante en el hablar: ùποκοµψíας,οu,ò; ùπóκοµψος,ος,ον facetus,elegans in sermone.- Grato en el hablar: εúστοµος, 388

5 ος,ον qui favet ore et lingua.- Igual libertad para hablar: íσηγορíα,ας,η aequa loquendi libertas.- Indigno de ser hablado: áπóφθεκτος, ος,ον indignus allocutione.- La que es dulce en el hablar: λειαγóρη,ης, η suaviloqua.- Mal hablado: παλíγλω σσος,ος,ον maledicus.- Modo adornado de hablar: τóρεuσις,εως,η ornata dicendi ratio.- Modo figurado de hablar: σχηµατισµóς,οû,ò figuratam dicendi genus.- Modo peculiar de hablar: íδιολογíα,ας,η propria dicen di causa.- Modo propio de hablar: íδιοτισµóς,οû,ò peculiare dicendi genus.- Que habla antes que otros: πρóλεσχος,ος,ον qui ante alios loqui tur.- Que habla con agudeza: óξuλáλος,ος,ον acute loquens.- Que habla con tosquedad: παχúστοµος,ος,ον aspere loquens.- Que habla entre las copas (en los banquetes): κuλικηγóρος,ος,ον qui inter pocula fabulator Que habla lo mismo: òµóθροος,ος,ον idem loquens.- Que habla mal (pronun cia) κακóστοµος,ος,ον male pronuntians.- Que habla mal: κακορρηµων,ων ον indisertus.- Que habla mucho tiempo: δηθαγóρος,ος,ον qui diu loquitur.- Que habla mucho: πολuρρηµων ων,ον multiloquus.- Que habla poco: παuροεπης,ης,éς pauciloquus.- Que habla rectamente: áριστοεπης,ης,éς recte loquens.- Que habla suavemente: λιγúµuθος,ος,ον suaviloquus.- Que habla velozmente: ωκuεπης,ης, éς celeriter loquens.- Que habla: τρανóς,η,óν loquens.- Que no sabe hablar: áβακηµων,ων,ον; áβακης,ης, éς;áπεριλáλητος,ος,ον stultus,infans loqui nesciens.- Que no se deja hablar fácilmente: δuσéντεuκτος,ος, ον qui sui conveniendi copiam aegre facit.- Que rompe a hablar: πρωτó θροος,ος,ον primum sonum emittens.- Que sabe hablar bien: òµιλητικóς,η, ον qui bene scit conversari.- Que tiene facultad de hablar con libertad: παρρησιαστικóς,η,óν habens vim libere loquendi.- Quien todo lo habla: παντοεπης,ης,éς qui omnia loquitur.- Recto modo de hablar: εúθuéπεια,ας,η rectus loquendi modus Se ha de hablar: προσρητéον,προσοµιλητéων alloquendum colloquendum est Tardo,torpe en hablar: βραδúγλωσσος, áτuνος,ος,ον tardiloquus,qui voces non bene conformat.- Torpeza,dificul tad para hablar: τραuλισµóς,οû,ò balbuties HACEDOR κραντηρ,ηρος,ò; κτιστης,οû,ò κτιτης,οû,; κτíστωρ,ορος,; πλαστηρ, ηρος,ò effector,exstructor,fictor.- Primario: πρωτοuργóς,óς,óν primarius effector.- Del mundo: κοσµοποιóς,οû, ó mundi opifex HACER éχω (εîχον, éξω,σχησω, éσχηκα ρéδω, ρéζω ( éρξω, éρρογα, éοργα), áναπλáσσω,áπεργáζοµαι,δρáω,δρηµι,éνα περγáζοµαι,éνεργáζοµαι,éνεργéω,éπιτελειóω,éρδéσκω, éρδω,καταπρáσσω,ττω κτíζω ( éκτικα, éκτισµαι),παρασκεuá ζω,πéνοµαι,ποéω,ποιéω,πονéω,πρáσσω, -ττω,σuντελéθω facio,efficio,ago,con do,perago.- Antes: προποιéω prius facio.- Bien: εúποιéω beneficio.- Caer bien: ùποσχáζω subverto.- Con anticipación: προπρáττω ante facio.- Con otro: σuνεπιτελéω,σuνéρδω simul facio.- Juntamente: σuµπεραíνω,σuναπεργáζοµαι,σuνδιαπρáττω,σuνεξανúτω, -áνúω una,simul perficio.- Hacer mal lo que se cree saber bien: παρασοφíζοµαι ea perperam facio.- Hacer mal: κακοποιéω malefacio.- Hacer más: éπιπρáσσοµαι,-ττοµαι insuper facio.- Ser hecho demás: προσγεíνοµαι,προσγíνοµαι,προσγíγνοµαι insuper fio.- Ser hecho:`ρéζοµαι,γíνοµαι,γιγνοµαι, γεíνοµαι,γéνοµαι,γενéοµαι,καταστηναι τελéθω,τελεθéσκω,τελéθοµαι,τéλλοµαι fio.- Hacer y ser hecho: τéλλω facio,fio.- Cuanto puede hacerse: éνδεχοµéνως,-οµéνον quantum fieri potest.- Difícll de hacer: δuσκατéργαστος,δuσµηχανος,ος,ον difficilis effectu.- El que con mucho preparati vo nada hace: κολóκuµα,ατος,τó qui magno molimine nihil agit.- El que hace algo con su propia mano: αúτó- 389

6 χειρ,ειρος,ò,η aliquid sua manu facit.- El que puede hacer algo: πρακτικóς,η,óν aptus ad agendum.- Fácil de hacer: εúεργος,εúηνuτος,εúη νuστος,ος,ον facilis effectu.- Hecho en el mismo día: αúθηµερος,ος,ον idem eodem die factus.- Hecho poco ha: νεοuργóς,óς,óν nuper factus.- Hecho por propia mano: íδιóχειρον,οu τó propria manu factum.- Hecho por seiscientos: µuριοπραγης,ης,éς a sex centis effectus.- Lo que puede hacerse: éµπρακτος,ος,ον; καθεκτóν, οû,τó quod fieri potest.- Lo que se ha de hacer: éργαστéος,α,ον efficien dus.- Que debe hacerse: áπεργαστéον ποιητéος,α,ον; πρακτóς,η,óν; πρακτéον,πρáκτéος,α,ον peragendum,agendus.- Que lo hace todo: παντοποιóς, óς,óν qui omnia efficit.- Recién hecho:νεοεργης,ης,éς; νεóκτιστος,νεó τεuκτος,ος,ον;-τεuχης,ης,éς recens factus,conditus.- Se ha de hacer: δραστéον,ποιητéον faciendum est.- Tratar de hacer algo: δρασεíω facturio.- Violentamente: σuναναγκáζω vi perficio.- Hacer fácilmente y sin tra bajo: `ραδιοuργéω facile et sine labore aliquid facio.- Crear,producir: θéω (τíθηµι) facio.- Hacerse fá cil de hacerse: εúκατéργαστος,ος,ον effectu facilis.- Que se ha hecho a sí mismo: αúτοποíητος,αúτóποιος,ος, ον a se ipso factus HACHA áξíνη,ης,η; κéνδuλα,ης,η;κúβη λις,ιος,η;πéλuξ,uκος,ò;σκéφαρνον,οu, τó; ξuλοκóπος,οu,ò ascia,securis.- A modo de hacha: σκεπαρνηδóν asciae modo.- Agujero del hacha por donde se mete el mango: στειλειá,âς,η foramen securis.- De dos filos: πéλεκκóν,οu,τó; πéλεκuς,εος,η; στρéφανον,οu,τó bipennis.- El que corta con el hacha o azuela: πελεκητης,οû ò qui securi caedit o dolat.- El que lleva un hacha de dos filos: πελεκuφóρος,ος,ον bipennifer.- Golpe de hacha: πελéκησις,εως,η ictu securis.- Mango del hacha: στελεóν,στει λóν,στειλειóν,οû,τó; στειλéος, στε- λεóς,οû,ò securis manubrium.- Cortar a golpe de hacha: áποπελεκáω,πελεκáω πελεκíζω securi incido,securi dolo et complano.- Herir con hacha: σκερπανíζω,κuβηλíζω,διαπελεκíζω ascia percutio.- Hacer señal con hacha encendida: éκπuρσéω face sublata signum da.- Indicar con hachones la llegada del enemigo: φρuκτωρéω per faces adventum hostium significo.- Llevar hachas encendidas: λαµπαδεúο- µαι lampades gesto.- Hacha o antorcha para avisar la aproximación del enemigo: φρuκτóς,οû,ò fax qua hostium adventus significatur.- Hacha o tea: πuρσóς,οû,ò; δáη,ης,η; δαíς, íδος,η fax HACIA ποτí,ποτíν ad.- εíς,éς in (ac.) HACIENDA οúσíα,ας,η; πρηξις,εως,η res,substantia.- Familiar: οîκος,οu, ò res familiaris.- Perder la hacien da: οíκοφθορéω rem familiarem perdo Pérdida de la: οíκοφθορíα,ας,η rei 390

7 familiaris eversio.- El que aumenta la hacienda: οíκοφελης,ης,éς qui rem domesticam juvat.- Dominio de la hacienda: οúσιαρχíα,ας,η dominium in substantias.- Destructor de la: οíκοφθóρος,ος,ον domus eversor.- Apto para la: ποριστικóς,η,óν aptus ad acquirendum.- Agotar la hacienda doméstica: κατοικοφθορéω rem familia rem exhaurio.- Atender preferentemen te a la: γλισχρεúοµαι ad rem sum attentior HACINAR con dolo σuσκεuáζω subdole µοιρóκραντος,ος,ον a fato efectus.- Mal hado: δúσµοιρος,δúσµορος,ος,ον cui difficile fatum obtigit.- Prepa rado por los hados: éµµορον,οu,τó destinatum fatis.- Que es oprimido por el hado: πολúµορος,ος,ον qui fato premitur.- Que sucede por disposición del hado: µοιρíδιος,íα, ιον fatalis,fato eveniens.- Señalar el hado o destinodecir el hado: éπινηθω nendo stamen fatale destino (HALA! íθορος (Hala! HALAGAR áρεσκεúοµαι,διαβοuκολéω,διασαíνω,éκπραüνω,éξεπáδω,κατηπáδω,καρρéζω,καταρρéζω,καταµειλíσσοµαι,καταθéλ γω,καθáπτοµαι,κορíζοµαι,κuνéω, κúω,µαλθáσσω,περιποππúζω,προσκνúζοµαι,σ αíνω,ùπαικáλλω,ùποκορíζοµαι,θéλ γω,ψéγω,ψυχαγωγéω mulceo,blandior, delinio,demulceo>a alguno para conse guir su favor: δεξιóοµαι,διαµαστρο πεúω lenociniis concilio,ambio.- Antes: προσαíνω ante adblandior.-con palmoteos y aplausos ùπερπuππáζω pop pysmate demulceo.- Moviendo la cola: περισαíνω,-σσαíνω caudam movendo circum blandior.- Pasando la mano: πuππáζω poppysmate demulceo.- El que halaga los sentidos: κηλητωρ,ορος,ò delinitor.- Fácil de halagar: εúµεíλικτος,ος,ον qui facile mulcetur.- Poderoso para halagar: κηλητηριος,íα ον mulcendi potens.- Que halaga a todos: πανθελγης,ης,éς; πανθéλκτειρα,ας,η omnes demulcens.- Que halaga el ánimo: θελξíνοος,ος,ον animum demulcens.- Regalos para halagar: struo HADO áισα,ας,η; éµµορον,οu,τó;εíµαρ µéνη,éµβραµéνη,ης,η;κáρ,τò; κηρ,ηρóς κηροuλκóς,οû,ò; µοîρα,ας,η; µóρος,οu ò; πεπρωµéνον,οu,τó; πóτοµος,οu,ò fatum,sors.- Contra lo que había en los hados: ùπéρµορον,ùπéρµορα contra quod in fatis erat.- Decretado por el hado: εíµαρµéνος,η,ον fato decretus.- Hado desgraciado: δuσποτµíα,ας η infelix fatum.- Fijado por el hado éπιµεíλια,ων,τá munera quibus emulcemur.- Un poco: ùποσαíνω subblandior HALAGO áγωγóν,οû,τó; áρεσκεúαµα,ατος τó; δελéασµα,ατος,τó; δελεασµóς,οû,ò γαργαλισµóς,οû,ò; κολáκεuµα,ατος,τó µαστρωπεíα,ας,η;θéλγηθρον,οu,τó; θéλ γµα,ατος,τó; θελκτηριον,θéλκτρον,οu, τó delinementum,illecebra,illectamentum,lenocinium,titillatio,apella tio adulatoria.- Halago de los oidos: κηλησις,εως,η actio deliniendi aures.- Halago de los sentidos y del corazón: κηλητéριον,κηλητρον,οu, τó delinimentum aurium et animi.- Pequeño halago: δελεασµáτιον,οu,τó parvum illectamentum.- Que atrae con halagos: éπακτικóς,η,óν illecebrosus HALAGÜEÑO θελτηριος,ος,ον illecebrosus.- Enteramente halagüeño: παναí- µuλος,ος,ον omnino illecebrosus HALCÓN íρηξ,ακος,ò; κíρκος,οu,ò fal co,accipiter HÁLITO áτµóς,οû,ò; áτµη,ης,η; áναφúσηµα,ατος,τó; áνáφuσις,εως,η halitus HALLADO εúρετóς,η,óν inventus.- No hallado: áνεúρετος,ος,ον irrepertus HALLAR áνεuρíσκω,éπεξεuρíσκω,éπιτuγχáνω,εúρéω,εúρíσκω,éξανεuρíσκω,κιχéω κιχεíω,κιχáνω,κíχηµι,σενεξεuρíσκω, τéτµω invenio.- Casualmente: παρεuρíσκω obiter invenio.- Hallar con: σuνεuρíσκω una invenio.- De paso: παρεξεuρíσκω obiter invenio.- Defícil de hallar: δuσδιερεúνητος,δuσπó- 391

8 ριστος,δεσεξéρεuντος,δuσéρεuτος,ος, ον difficilis inventu.- Fácil de hallar: εúρετóς,η,óν; πρóχειρος,ος, ον inventu facilis.- Hallado casualmente: éντεγµα,ατος,τó; αúτóζητητος,ος,ον id in quod quis incidit, qui non quaesitus reperitur.- Hallar se: éπιµíµνω,éπιστρωφáω,-στροφáω ver sor in.- Que se halla siempre en un mismo sitio: φωλητηρ,ηρος,ò qui semper in eodem loco residet HALLAZGO `éρµαιον,οu,τó; áνεúρεσις, εως,η; éξεúρηµα,ατος,τó lucrum inesperatum,inventum HAMBRE áχορτασíα,áσιτíα,ας,η; βρωµη ης,η; πεíνα,ης,η; λιµóς,οû,ò fames,esduries.- Canina,excesiva,insacia ble: éκλιµíα,βοuλιµíα,ας,η; φαγéδαι να,φáγαινα,ης,η; βοuλιµíασις,εως,η canina,inexplebilis appetitus comen di,vehemens fames.- Con hambre: λιµοξηρερως famelice.- El que sufre una aguda hambre: óξúπεινος,ος,ον vehementem famem patiens.- Grande hambre: βοúβρωσις,βοùβωσρτρις,εως,η; Morirse de hambre: βοuλιµιáω,βοuλι- µιáζω,βοuλιµóσσω,-ττω fame enecor.- Mudar de domicilio por el hambre: λιµωδωριéω fame cogente in alias sedes emigro.- Padecer hambre y sed: σιτοκλονéοµαι siti et fame maceror.- Padecer hambre: κενεαγγéω inediam patior HAMBRIENTO áχóρταστος,áπóναστος,πρóσ τεινος,ος,ον; λιµαλéος,α,ον; λιµηρóς á,óν; λιµóξηρος,α,ον; λιµωδης,ης,ες πειναλéος,α,ον; πεινατικóς,η,óν famelicus,jejunus.- Algo hambriento: ùπολιµωδης,ης,ες subfamelicus.-estar hambriento: λαµιµωσσω famelicus sum HAMBRÓN γαστεροπληξ,ηγος,ò ventris cupiditate insanus HARINA áλειαρ,ατος,τó; κρí,τó (sólo ac.nom.), áλφιτον,οu,τò (de cebada y en general de trigo) farina.- Abun dante en harina: πολuáλφιτος,ος,ον abundans farina.- Amasada: µáξις,εως η subacta farina.- Con miel: φúστα, βοúπεινα,ης,η magna fames.- Hambre melia o suma (adv.): µηλιος λιµóς melia fames.- Miseria,sarna tiña causadas por el hambre: λοµωψóρος,ou ò scabies,strigositas a fame ortum ducens.- Muerto de hambre: éκλιµος, κατáπεινος,λιµóκτονος,ος,ον; λιµοθνης,ητος,ò,η fame confectus,enectus Que causa hambre: λιµοφóρος,ος,ον famem afferens.- Que excita el hambre: πεινητικóς,η,óν qui famem excitat.- Que mata de hambre: λιµοκτóνος,ος,ον fame conficiens.-que se mata de hambre por ruindad: λιµοκíµβιξ,ικος,ò,η qui fame seipsum recat.- Tener hambre: βρωσεíω,λιµαíνω,λιµωττω,πεινáω,πεινéω esurio,fame laboro.- Secarse de hambre: áφαuαíνω inedia exsicco.- Darse la muerte por hambre: áποκαρτερéω mortem ipse mihi concisco.- Enflaquecer de hambre: áφαuαíνω inedia exsicco.- Matar de hambre: λοµοκτονéω,λιµαγχéω,λι- µαγχονáω,-χονéω fame eneco,conficio ων,τá farina melle conspersa.- De avena: χονδρíτις,-δρîτις,íδος,η simi la crassa.-de harina: σταíτινος,η,ον farinaceus.- De mijo: πασπáλη,ης,η minutissimus farinae pulvis.- De tri go amasada con agua:σταîς,σταíς,σται τóς,τó farina triticea aqua subacta Finísima: παιπáληµα,ατος,τó farina tenuissima.- Flor de harina: γúρις, σíλιγνις,σεµíδαλις,εως,η; πáλη,ης,η; πáληµα,ατος,τó; áµóρα,ας,η simila, similago,pollen.- Hecho de flor de harina: σεµιδαλιτης áρτος; γuρíτης οu,ò panis a simila confectus.- Harina ordinaria: κρíµνον,οu,τó fari na crassior.- Masa de harina con agua: φúραµα,ατος,τó farina aqua subacta.- Masa de harina y vino: φúστη,ης,η maza e vino et polline.- Masa de harina: στéαρ,ατος,τó farina aqua subacta.- Medida colmada de harina: íµαλíα,ας,η cumulata farinae mensura.-que se ofrece a los dioses: θúληµα,ατος,τó farina diis oblata.- Que tiene mucha harina: σταιτωδης,ης ες cui plurimum inest farinae.- 392

9 Rociar la harina διαφιλτóω,παλúνω farina conspergo HARTAR áποπληθω,προσκορéννuµι,-κορεν νúω,προσκορéω exsaturo.- DSe alimen to: σιτεúω frugibus sagino.-hartarse acto de hartarse: χορτασíα,ας,η; χορτασµóς,οû,ò saturatio HARTO κατακορης,ης,éς;-κóρος,ος,ον; µεστóς,η,óν; προσκορης,ης,éς; πρóσκορος,ος,ον satur,refertus.- Estar harto hasta la boca: περιχειλóω ad labia usque satiatus sum.- Retozar de harto: κριθáω,κριθιáω e satietate lascivio HARTURA áψικορíα,κορεíα,ας,η; πλη- µα,πλησµα,ατος,τó; πλησµíον,οu,τó; πλησµοσúνη,ης,η saturitas,satietas, explementum.- Demasiada (de comer): λαιµαργíα,ας,η ingluvies HASTA εíς,éς (prep.acus.con nombres de pueblos,gentes,sitios a los que cuales se va) ad,in.- Con numeral: vg. hasta diez mil: εíς,éς circiter Hasta: éσáχρι adusque.- Hasta ahora: áρτι adhuc.- Hasta: µéχρι,µéχρις, usque ad,tenus.- (Hasta cuándo!: áς! usquequo! quousdem!.- Hasta que αχρι,áχρις; éστε, óφρα,εíσóκα,éισóκε,εíσóκεν,εíσóτε,τóφρα,òπóτε donec.- Hasta (prep.gen.) αχρι, αχρις usque ad.- Hasta tanto: éπιτοσοûτον tantisper HASTIARSE áκηδéω,áκηδιáζω,áκηδιáω taedio afficior HEBE,hija de Juno: `Ηβα,ας; `Ηβη,ης, η Hebe HEBILLA `ραπíς,íδος,η; áγατηρ,ηρος, ò; διατóνιον,οu,τó; éφελíς,íδος,η; éνετη,éπιβλη,ης,η; φíβλα,ης,η; περονη,ης,η; πóρκης,οu,ò; πóρπη,ης,η; πóρπαξ,κος,ò fibula.- De la bota: éπισφúριον,οu,τó fibula ocreae.- Unido con hebillas: προσπορπατóς,η, óν; σuµπορπητóς,η,óν fibula connexus Vestido sujeto con hebillas: éµπερóνηµα,ατος,τó vestis fibulis astricta HASTIL δορáτιον,οu,τó; τρáπηξ,ηκος,ò hastile,hasta HASTÍO áλuχη,ης,η; áψικορíα,ας,η fas tidium.- De la comida: κακοσιτíα,ας, η ciborum fastidium.- Que siente hastío de los alimentos: κακóσιτος, ος,ον qui fastidiose vescitur.- Sentir,tener hastío: áσáζω, áσαíνω, áσáοµαι (-ησοµαι) fastidio laboro HAYA (árbol) φαγóς,φηγóς,οû,ò fagus De haya: φηγινéος,éα,éον; φηγíνος,η ον faginus.- Hecho de madera de haya φηγóτεuκτος,ος,ον; óξúïνος,η,ον e fago confectus HAZ δéµα,ατος,τó fascis.- De espigas οúλοδéτης,οu,ò merges.- De manojos: οûλος,οu,ò manipulorum collectorum fascis.- Hacecillo: δεσµíς,íδος,η; δεµáτιον,οu,τó; δéελος,οu,ò; φáκελος φáκελλος,οu,ò; καταδεσµη,ης,η fasciculus HAZAÑA ρéγµα,áρíστεuµα, éσθλωµα,ατος τó; πρâγος,εος,τó facinus praeclarum Arriesgada: τóλµηµα,ατος,τó facinus temerarium et strenuum.- Gloriosa: κλεîα,κλéεα,τá res praeclarae gestae Hecho,dicho memorable: áποµνηµóνεuµα ατος,τó dictum memorabile.- Varonil: áνδραγáθηµα,ατος,τó virile facinus El que hace cosas grandes,hazañas: óµβριµοεργóς,óβριµοεργóς,óς,óν gravia faciens,fortium facinorum patrator Unir,sujetar con hebillas: καταπερονáω,παρενεíρω,éκπορπáω,-πορπóω,πορπáω,προσπορπáζω,προσπορπáω,σuµπερονáω,προσπερονáω annecto fibula,fibu lis adstringo,infibulo.- Ajustar con hebillas por delante: προπερονáω ex anteriori parte fibulo HEBRÁICAMENTE éβραïσí hebraeice HEBRÁICO éβραïκóς,η,óν hebraicus HEBREO éβραïος,οu,ò; éβραïς,íδος,η hebraeus,hebraea.- Lengua hebrea: 393

10 éβραïς διáλεκτος lingua hebraea.- Vivir o hablar al estilo de los hebreos: éβραïζω hebraeorum more loquor,vivo HÉCATE `Ηκáτη,ης,η Hecate HECATOMBE èκατóµβη,ης,η centum boum sacrificium HECES φéκλη,ης,η; ùλíαι,ων,αì; ùπóστασις,εως,η; ùποστáθµη,ης,η;-σταθµíς íδος,η; θολóς,οû,ò faex.- Sin heces:áτρuγης,ης,éς; áτρuγος,ος,ον sine faece.- Que se alimenta de heces: τρuγóβιος,ος,ον faece victitans.- Lleno de heces,hez: τρuγíας, οu,ò; ùλωδης,ης,ες; τρúγινος,η,ον; τρúγιος,íα,ιον; τρuγερóς,á,óν faecu lentus.- Colar las heces: τρuγοιπóω vinum faeculentum percolo.- Heces del vino,del aceite: στéµφuλα,ων,τá floces,fraces.- Escudriñar las heces τρuγοδuφáω faecem scrutor HECHICERA λáµια,ας,η; µορµω,óος,οûς, η; τuµβáς,áδος,η saga,venefica,incantatrix,strix.- Que purifica frotando drogas: περιµáκτρια,ας,η vene fica quae purificat medicamenta fricans> Ruedecilla que hacían girar las hechiceras: `ρuµβíον,οu,τó rotula quam versabant sagae HECHICERO µáγος,οu,ò,η; èπωδóς,éπαοι δóς,οû,ò praestigiator,incantator HECHIZAR καταµαγεúω incanto HECHIZO éπασµα,ατος,τó; éπηλuσíα,ας η; éπωδη,ης,; éποιδη,ης,η incantamen tum,incantatio HECHO ποιητóς,πρακτóς,τuκτóς,η,óν; πρáγος,εος,τó; πρáξις,εως,η factus actio.- Bien hecho: εúποíητος,ος,ον benefactus.- De paso: παρεκβατικóς, η,óν factus per disgressionem.- Esclarecido: áρíστεuµα,ατος,τó praeclarum facinus.- Hace tres años: προπερúσινος,η,ον tertio ante praesentem anno factus.- Hechos ilustres προτéρηµα,ατος,τó res bene gestae.- ò heliasta.- Relativo a los heliastas: `ηλιαστικóς,η,óν ad heliastas Mal,apresuradamente hecho y sin arte αúτοκáβδαλος,ος,ον ex tempore factus Apresuradamente: αúτοúργητος,ος,ον extemporalis HÉCTOR `Ηκτωρ,ορος,ò Hector HEDER βρωµáοµαι,κιναβρáω foeteo HEDIONDO βαρúοδµος,δúσοσµος,ος,ον; κuθωδης,προσωδης,ης,ες foeteus,foetidus HEDOR óζη,ης,η; áοσµíα,ας,η; βδéλuγ µα,ατος,τó; βδελuγµóς,οû,ò; βρωµος, οu,ò; δuσωδíα,κακοσµíα,ας,η; ψωα,ας, η foetor,odor ingratus.- Mal olor (de las lanas del esquilmo): γρáσος, γρáσσος,γρáος,οu,ò foetor.- Hedor pútrido: ψωïζος,οu,ò foetor putridus HEGEMÓNICO `ηγεµονικóς,η,óν imperatorius HELADO κρuερóς,παγερóς,á,óν; παγετω δης,ης,ες; ψuχεινóς,ψuχινóς,η,óν ge lidus,gelu astrictus.- Cristalizado: κρuσταλλωδης,κρuωδης,ης,ες; κρuασταλλóπηκτος,ος,ον glacie concretus,in crystallum frigore astringens vel astrictus HELAR éκπéγνuµι,éµπéγνuµι,-πηγνúω,- πηγω conglacio,gelo HELARSE κρuµéω,κρuσταíνοµαι vehementi frigore rigeo HELECHO πτéρις,ιδος,η; πτερíα,ας,η filix HELENISTA èλληνιστης,οû,ò imitator, amans graecorum HELENIZARSE éξελληνíζω a graecis desumo HELESPONTO `Ηλλησποντος,οu,ò Helles pontus HELIASTA,juez de Atenas `ηλιαστης,οû pertinens 394

11 HELICÓN,monte `Ελικων,ωνος,ò Helicon HELICONIO èλικωνιος,íα,ον heliconius HELIOTROPO ηλιοτρóπιον,οu,τó flos ad flores convertens.- Mayor (yerba) σκορπíοuρος,-οuρον,οu (ò,τó) herba HELSINE (yerba) óνóπορδον,οu,τó helxine HEMBRA στητη,ης,η femina,mulier.- Primeriza: πρωτοτóκος,οu,η primipara HEMICICLO `ηµíκuκλος,`ηµικíκλος,οu,ò hemicyclus HEMINA (medida) κοτúλη,ης,η; κοτuληδονóφιν,κοτuληδων,óνος,ò cotyla hendido: περíκηλος,ος,ον circumquaque fissus HENDIDURA éρειξις,εως,η; ραγáς,áδος η;`ρωγη,`ρωγµη,`ρωχµη,ης,η;`ρωχµóς, οû,ò;`ρωξ,`ρωγóς,η; διαφuáς,áδος,η; φuη,ης,η; διáφuσις,εως,η; éντοµη,ης, η; σηραγξ,γγος,η; σχíζα,αχíζη,ης,η; σχíσις,εως,η; σχισµη,ης,η fissura,ri ma.- De las manos: χειρáς,áδος,η manuum fissura.- En la tierra: χαρáδρα,ας,η fissura terrae.- Inferior: ùπóσχιµα,ατος,τó ruptura inferior.- Lleno de: `ραγωδης,ης,ες rimosus.- Que tiene una gran fissura: µεγασχιδης,ης,éς magnam scissuram habens.- Que sólo tiene una hendidura: µονóξοος,ος,ον unicam fissuram habens HEMIPLEJÍA `ηµιπλησíα,ας,η dimidiata apoplexia HEMISFERIO `ηµισφαíριον,οu,τó hemisphaerium HEMISTIQUIO `ηµιστíχιον,οu,τó hemistichium HEMORRAGIA αíµαρραγíα,ας,η sanguinis eruptio HENCHIR éξεγκóω,éξοιδíσκω tumidum facio HENDER διασχíζω,κεáζω,κéω,κεíω,σφíζω ( éσχισµαι) findo,diffindo,infindo.- Con cuña: διασφηνóω,σφηνóω adacto cuneo diffindo.- LO que se hiende fácilmente: εúσχιδης,ης,éς; εúσχιστος,ος,ον fissilis HENDERSE éκχαíνω,καταχαíνω,-χáσκω, καταχασµáοµαι hisco HENDIDO `ρωγαλéος,éα,éον; éρεικτóς, éρικτóς,éρεκτóς,η,óν fissus.- Hendi da: `ρωγáς,áγος,η rimosa.- En dos partes: δíξοος,ος,ον bifurcus,bifidus.- Naturalmente en tres partes: τριφuης,ης,éς trifidus.- No hendido: áσχιστος,ος,ον; áσχιδης,áσχιζης,ης, éς non fissus.- Por la mitad: µεσοσχιδης,ης,éς in medio fissus.- Todo 395

12 HENDIR áνασχíζω findo.- Por un lado: παρασχíζω a latere findo HENDIRSE χαíνω (κéχασµαι),χασκáζω, χáσκω hisco,hio HENO κρáστις,εως,η; χορτáριον,οu,τó; χóρτος,οu,ò foenum,gramen.- Cortar el heno: χορτοκοπéω foenum reseco.- Haz de heno: κωλεá,âς,η; κωµuς,uθος, η foeni fasciculus.- Que corta el heno: χορτοκóπος,ος,ον qui foenum secat.- Siega del heno: χορτοκοπíα, ας,η foeni sectio HEPÁTICO ηπατιαîος,α,ον ad hepar pertinens.- Apto para sanar el hígado: `ηπατηρóς,á,óν hepaticus,ap tus ad sanandum hepar HERALDO καλητωρ,ορος,ò is cui functio est appellare HERBARIO βοτανικóς,η,óν herbarius HERBOLARIO `ριζοτóµος,ος,ον qui radi ces resecat,herbarius HERBOSO βοτανωδης,ης,ες; χλεορóς,χλο ηρóς,χλωρóς,á,óν; λεχαîος,α,ον; λεχε ποíης,οu,ò; λεχωεις,πιáεις,ποιηις, εσσα,εν; ποεσιτρóφος,ος,ον; ποιηρóς, á,óν; ποιωδης,ποωδης,ης,ες herbosus herbidus HERCÚLEO ηρακληειος,`ηρáκλειος,α,ον herculeus HÉRCULES(Por Hércules! `Ηρáκλεις! Hercle!; `Ηρακλéης,-κλéεος Hercules Danza de cuatro en honor de Hércules τετρáκωµος,οu,ò saltatio ubi quatuor saltant.- Falso Hércules: ψεuδηρακλης,οû,ò falsus Hercules.- Fiestas, sacrificios y templos de: `ηρακλεια ωντá Herculis festa vel sacrificia vel aedes HEREDAD áγρóς,οû,ò; γηπεδον,οu,τó; χωρíον,οu,τó; χωρος,οu,ò; λáξις,ιος; ληξις,εως,η hereditas,fundus,praedium,portio.- Continuación de hereda des: σuνορíα,ας,η continuatio fundo rum.- El que tiene pocas heredades: βραχúβωλος,οu,ò paucas glebas habens Pequeña: χωρáφιον,οu,τó agellus,prae diolum.- Que tiene poca heredad: µικραúλαξ,ακος,ò,η paucos sulcos habens.- Derecho a la heredad: κληρονοµíα,ας,η actio haereditatem adeundi HEREDAR κατακληρονοµéω haereditatem adeo.- Cosas heredadas del padre o enseñadas por el padre: τáρχαîα,ων prisca a patre tradita HEREDERO διáδοχος,éπíνοµος,κληρονó- µος,ος,ον haeres,sucessor.- Absoluto óλóκληρος,ος,ον haeres ex asse.- De los bienes paternos: πατροûχος,ος,ον patris bona possidens.- Universal,de toda la hacienda: éπíκληρος,ος,ον ad quem universa haereditas pertinet.- Heredera: περικληρíτις,ιδος,η ad quam universa haereditas pertinet.- Hacer heredero: κατακληρονοµéω haeredem facio.- Heredero único: µονοκληρονóµος,οu,ò unicus haeres.- Recu sado: éπιδικáσιµος,ος,ον repulsus HEREDITARIO παραδóσιµος,πáτριος,ος, ον; σuγγενικóς,η,óν haereditarius HEREJE αìρετιστης,οû,ò; αìρετικóς,η óν haereticus.- Herejes milenarios: χιλιασταí,ων,οì millenarii HEREJÍA αìρεσις,εως,η haeresis HERENCIA κληρος,οu,ò haereditas.- Absoluta: παγκληρíα,ας,η tota ex asse haereditas.- Admitido a parte de: éγκληρος,ος,ον in partem haereditatem admissus.- Adquirir la heren cia: éπιδικáζοµαι haereditatem jure obtineo.- Derecho de: áγχíστεια,ας,η áγχιστεîον,οu,τó jus succesionis.- División de la: κληροδοσíα,ας,η haereditatis divisio.- Dejar en herencia: κληροδοτéω haereditatem instituo.- Tener herencia: κληρονοµéω haereditatem habeo.- Entrar en la herencia: κληρονοµéω haereditatis 396

13 jure obtineo.- Llamamiento a la herencia: κληροuχíα,ας,η haereditatis aditio.- Pedir la herencia: éπιδικáζοµαι haereditatem peto.- Pleito sobre la herencia: éπιδικασíα,ας,η actio legis de haereditate controver sa.- Pretender la herencia: áγχιστεúω haereditatem peto.- Que recibe igual herencia: íσóκληρος,íσóµοιρος, ος,ον qui pari sorte fruitur.- Que tiene mucha herencia: πολúκληρος,ος, ον multam haereditatem obtinens vulnera.- Aumento de herida: éξéλκωσις,εως,η exulceratio.- Bueno para las heridas: τρuµατικóς,η,óν aptus vulneribus.- Herida con bronce: χαλκοτuπíα,ας,η vulneratio ab armis aereis.- Cuyas heridas se curan difícilmente: δuσελκης,ης,éς cui difficulter curantur vulnera.- De piedra: λιθοκοπíα,ας,η ictus lapide impactus.- Lo que esta herido: διαπηρωµα,ατος,τó quod mutilatum est.- Eficaz para cerrar una: éποuλωτικóς, η,óν efficax ad cicatricem abducendam (cicatrizar).- Llenar de heridas κατατραuµατíζω vulneribus conficio.- Perteneciente a las heridas: τραuµατικóς,η,óν ad vulnera pertinens.- Que causa herida: èλκοποιóς,óς,óν vulnus inferens.- Sin herida: áπuος ος,ον; áτρωτως invulneratus,sine vul nere HERIDO éκκροuστος,áτραuµáτιστος,ος, ον; βλαβεíς,εσσα,εν; βλητóς,πληκτóς, τρωτóς,η,óν; τραuµατíας,τρωµατíας, οu,ò ictus,perculsus,vulneratus,laesus.- Con el bronce (lanza,espada): χαλκóπληκτος,ος,ον aere percussus.- Con fuerza: κραταíβολος,ος,ον valido ictu percussus.- Con hierro: σιδηρóπληκτος,ος,ον ferro percussus.- Con la mano: χειρóπληκτος,ος,ον manu percussus.- Con piedra: λιθóκοπος,ος ον lapidibus caesus.- Igualmente: òµóτρητος,ος,ον una pariter vulnera tus.- Medio herido: `ηµιπληξ,ηγος,ò η semi-percussus HERIL,perteneciente al dueño: áνακ- HERÉTICO αíρετικóς,η,óν haereticus HERIDA èλκος,εος,τó; áµuξις,εως,η; áµuχη,ης,η; áπελος,οu,ò;`áρης,εως,οuς, εóς,ηος,ητος; αíκíα,ας,η; αíκισ- µα,ατος,τó; βληµα,ατος,τó;βολη,ης,η καταφορá,âς,η; πλαγá,âς,η; πληγη,ης, η; πλγγµα,ατος,τó; σúντριψις,εως,η; τραûµα,ατος,τó; τρωµα,ατος,τó; τρωσις,εως,η; τρωüµα,ατος,τó;τúµµα,ατος τuπη,ης,η; τúπος,εος,τó; θραuσµóς,οû ò vulneratio,ictus,vulnus,plaga.- Heridas: áγαí,αì; καταδρúµατα,ων,τá τóριος,οu,ò,η herilis HERIR áττω,èλκuστáζω,`ραθáσσω,áφελκóω,αíκíζω,áνασéω,βλéω,βολéω (βεβωληκα,βéβολα),δαíρω,δηλαíνω, δηλéω, δíκω,δνοπλαíζω,δρúπτω,éγχραúω,éναρáττω,éντεíνω,éπιρραπíζω,éπιστuφελíζω κατακεντáννuµι,κατακεντáω,κατακεντéω κατατοτρωσκω,κóπτω,κροταíνω,κροúω, µοττóω,νúσσω,-ττω,οuτáσκω,οuτáζω,οúτáω,οúτηµι (inf.οúτáναι),παíω,παραβλáπτω,πλησσω,-ττω,προστρíβω,σκíµπτω σκηµπτω,σποδéω,τανταλíζω,τιτρωσκω (τρωσω,τéτρωκα),τραuµατíζω,τρωµατíζω τρωω,τuπáζω,τúπτω (τéτuφα), θεíνω, θραúω ferio,tundo,vulnero,percutio, infligo.- Herir juntamente: σuντιτρωσκω simul vulnero.- Ser herido: νωπéω percerllor.- Profundamente: éνθλáω illido.-ocultamente:ùποθραúω occulte saucio.- Ligeramente: ψáλλω ( éψαλµαι p.p.) levi motu percutio.- A puñadas: κατακονδuλéω,κατακονδuλí ζω pugnis percutio.- Además: προσπλη σσω,-ττω insuper ferio.- Con bastón: `ραπíζω bacillo caedo.- Con dardos por todas partes: περιακοντíζω jaculis undique ferio.- Con grandísima fuerza: áποπληττω vehementissima vi percutio.- Con hacha: διαπελεκíζω securi ferio.- Con maza o bastón: `ροπαλíζω clava,baculo caedo.- Con lanza: δορατíζω hasta ferio.- En la cabeza: κεφαλαιóω caput ferio.- Hiriendo gravísimamente: παµπληγδην gravissime feriendo.- La que hiere: οúτητειρα,ας,η vulneratrix.- El que hiere: πληκτης,οu,ò; πληξ,ηγος,ò; τúπης,οu,ò percussor.- El que hiere 397

14 prontamente: ωκοβóλος,ος,ον celeriter feriens.- El que hiere primero: πρωτοβóλος,ος,ον qui primus ferit.- Capaz de herir: πληκτικóς,η,óν qui percutiendi vim habens.- Recién herido: νεοσπáρακτος,νεóτρωτος,νεοúτατος,ος,ον recens vulneratus.- Se ha de herir: παιητéον dferiendum est.- Acción de herir: αíκισµóς,οû,ò pulsatio.- Acto de herir: τρωσις,εως η vulneratio.- Apto para herir: τραuµατικóς,η,óν vulneribus aptus HERIRSE,el que se hiere a sí mismo: αúτοéντης,οu,ò sui ipse percussor HERMAFRODITA éρµαφρóδιτος,ος,ον ambigui sexus HERMANA carnal αúτοκασιγνητη,ης,η soror germana.- De padre y madre: σuγκασικóρα,,ας,η germana soror.- De padre: áµφιπáτωρ,ορος,η eodem patre Del padre o madre: νáννη,ης,η patris matrisve soror HERMANASTRO éτεροµητωρ,ορος,ò fatrer ος,ον fratrem vel fratres habens.- Ser el tercero de los: τριγονéω tertia generatione nascor.- Ut erino: òµογáστριος,ος,ον; òµογáστωρ,ορος,ò, η; áγáστωρ,ορος,ò; òµóδελφος,ος,ον frater uterinus HERMOSAMENTE καλóν,λαως pulchre HERMOSEAR ωραιóω, ωριαíνω,éκφαιδρúνω,éπικοσµéω,καλλιóω,καλλúνω,µορφúνω,παρακαλλúνω venustum,pulchrum,for mosum facio.- Cuanto sirve para hermosear: κáλλuστρον,οu,τó id quo aliquid exornatur.- Hermoseado con color rojo: µιλτóπρεπος,ος,ον rubeo colore decoro HERMOSO éµµορφος,εíδáλιµος,éπαφρóδιτος,-αφροδíσιος,εúκαρπος,εúµορφος, εúπροσωπος,εúξωνος,εüξωνος,ινδáλιµος καλλíχορος,καλλíµορφος,κáλλιµος,ος ον;`ροδαρóς,á,óν;`ροδωπóς,óς,óν; εúπηχuς,uς,u; εúπρεπης,ης,éς; íδανóς η,óν; καλóς,η,óν (καλλíων,κáλλιστος κuτλóς,η,óν; λεuκóπηχuς,uς,u; λεuκóσ a diversa matre HERMANO áδελφóς,οû,ò; κασíγνητος,οu, ò;.γνητη,ης,η; κáσις,ιος,ò,η; òµογενéτωρ,ορος,ò; òµογóνιος,òµóσπλαγχνος ος,ον iisdem e visceribus natus,frater (soror),germanus.- Hermanito: áδελφíδιον,οu,τó fraterculus.- Aman te de su hermano: φιλáδελφος,ος,ον amans fratris.- Carnal: αúτáδελφος, αúτοκασíγνητος,ος,ον frater germanus Considerar o reconocer como hermano: áδελφíζω fratrem meum facio.- De leche: òµογáλακτος,σuγγáλακτος,ος,ον collactaneus.- Hermana: σúγκασις,εως ò,η σuναµαíµων,ονος,ò,η soror (frater vel soror, uno eodemque sanguine genitus).- Hermanos de leche: áγáλακ τες,οì una lacte nutriti.- Igual a un hermano: íσáδελφος,ος,ον aequalis fratri.- Infeliz por culpa de su hermano: δuσáδελφος,ος,ον infelix propter fratrem.- Hermano infiel: ψεuδáδελφος,οu,ò falsus frater.- Que tiene hermanos o hermano: σuνáδελφος φuρος,ος,ον; µορφηεις,εσα,εν; τερπνóς,η,óν (-óτερος;-óτατος,-íστατος) formosus,speciosus,pulcher,venustus Hermosa: `ροδωπις,ιδος,η pulchra.- Hermoso a la vista: íδηρατος,ος,ον visu pulcher.- Amopr de lo hermoso y de lo bueno: φιλοκαλíα,ας,η amor pulchrarum rerum.- Aparecer hermoso: εúπροσωπéω speciosus appareo.- Compo nerse para aparecer hermoso: éνωραï ζω ad pulchram speciem me exorno.- De aspecto: `ρóδεος,α,ον pulcher aspectu.- Hewrmos,con hermosa cabelle ra: áπαλωθριξ,τριχος,ò,η pulcher coma.- Muy hermoso: κáλλιστος,η,ον; παγκαλλης,ùπερκαλλης,ης,éς; ùπéρκαλος,ος,ον supra modum formosus.- Por un solo día: `ηµεροκαλλης,ης,éς cuius pulchritudo unius tantum diei est.- Ser hermoso: πρéπω conspicuus sum.- Trabajar haciendo una obra hermosa,bella: καλλιτεχνéω elaboro eleganter.- Hermoso,hermosa: `ροδóπηχuς,εως,ò,η pulcher,pulchra HERMOSURA áνθος,εος,τó; ωραιóτης, 398

15 ητος,η; ωρíα,ας,η; áπαúγασµα,ατος,τó áπαuγασµóς,οû,ò; áπαuγη,ης,η; εíδος, εος,τó; éπαφροδισíα,εúπρéπεια,ας,η; καλλóνη,ης,η; κáλλος,εος,τó; κοσµιóτης,ητος,η; κοσµóς,οû,ò venustas, pulchritudo,species.- Amar la hermo sura: φιλοκαλéω amo pulchritudinem El que ama la hermosura: φιλóκαλος, ος,ον amans pulchritudinem.- Envanecerse por la: καθωραïζοµαι superbio ob formam.- Hacer alarde de: éγκαλλωπíζοµαι pulchrum me fingo.- Hermo sura postiza: νοθοκαλλοσúνη,ης,η fucata et ascita pulchritudo.- Premio de la hermosura: καλλιστεîον,οu,τó praemium pulchritudinis.- Exceder en hermosura: καλλιστεúω pulchritudine excellere.- Ventaja,excelencia en her mosura: καλλíστεuµα,ατος,τó pulchritudine praestantia.- Que aprecia su hermosura: δοξοκαλíα,ας,η aestima tio pulchritudinis HERNIA κηλη,; áσκοκéλη, βοuβωνοκηλη, ης,η ramex,hernia.- Acuosa: ùδροκηλη ùγροκηλη,ης,η acuosa hernaia,hydrocele.- Compuesta: ùδρεντεροκηλη,ης, η hernia composita.- El que tiene hernia acuosa: ùδροκηλικóς,η,óν hydrocelicus.- Especie de hernia: σαρκοκηλη,ης,η ramicis genus.- Que pade ce hernia: áσκοκηλης,κηλητης,οu,ò qui ramice laborat HÉROE áρως,ωος,ò;`ηρωος,ωος,ò heros Perteneciente al héroe: ηρωος,ος, ον ad heroas pertinens HERÓICO `ηρωïκóς,`ηροïκóς,η,óν; `ηρω ïος,ïα,ïον heroicus áναζéω fervefacio.- Hacer hervir hasta verterse: ùπερφλúζω supra modum efervesco.- Mucho: περιζéω,- ζεíω vehementer ferveo.- Sobremanera ùπερπαφλáζω supra modum ferveo HERVOR áναβρασµóς,οû,ò; βρáσµα,ατος, τó; βρασµóς,οû,ò; πáφλασµα,ατος,τó; ζéσις,εως,η fervor HESÍODO `Ησíοδος,οu Hesíodus.- Que dice falsamente ser Hesíodo: ψεuδη- HEROÍNA `ηρωïνη,`ηρωνη,ης,η;`ηρωïς, ïδος,η heroina HERPES éρπεδων,ονος,ò; éρπης,ητος,ò herpes HERRAMIENTA,herramientas agudas óξuν τηρες,ων,ων,οì acuta ferramenta HERRERÍA χαλκεîον,οu,τó officium ferrari.- Arte de la herrería: χαλκεuτικη,ης,η ars aeraria vel ferraria.- Taller de herrería: σιδηροuργíα,ας,η ferri officina HERRERO χαλκοδáµας,αντος,ò; µuδροκτúπος,οu,ò; σφuροκóπος,ος,ον; σιδηρεúς,εως,ò; σιδηρíτης,οu,ò; σιδηροuρ γóς,οû,ò ferrarius faber,malleator, aeris domitor.- Herrero (adj.): σιδη ρικóς,η,óν ferrarius HERRUMBRE éρuσíβη,ης,η rubigo.- Lle narse de herrumbre u óxido: éρuσιβáω -βéω rubigine infesto HERVIR áποζéω,βρáζω,βρáσσω,διαθερµαí νω,ζεíω,ζéννuµι,ζεννúω,ζéω,éκθúω,éξα ναζéω,φλáζω,φλuαρéω, φλuáζω, φλúζω, φλúω,φλúσσω,καπúω,κοχλáζω,κuµαíνω,παφ λáζω,περιφλúω ferveo,effervesco, fervefacio.- Con murmullo: áναµορµúρω cum murmure bullio.- Demasiado,sa lirse por el mucho hervor: ùπερζéω prae nimio fervore effundor.- Hacer hervir con: σúζéω,σuναναστéω confervefacio.- Hacer hervir: áναβρáσσω, σιóδειος,οu,ò qui falso esse Hesiodi dicitur HESPERIA `Εσπερíα,ας,η Occidens Hesperia HESPÉRIDES,las..: `Εσπερíδες,αì Hesperides HESPES λεúκη,ης,η vitiligo HETERODOXO `ετερóδοξος,ος,ον qui alterius est opinionis 399

16 HETEROGÉNEO `ετερογενης,ης,éς alterius diversique generis HEXÁMETRO éξáµετρος,οu,ò hexameter HEZ áπóσφαγµα,áποπíεσµα,áποσµηγµα, ατος,τó; σκωρíα,ας,η faex,retrimen tum.- Limpio de heces: áτρuγης,ης, éς; áτρuγος,ος,ον sine faece.- Lle no de heces: íλuóεις,óεσσα,óεν; σκuβαλωδης,ης,ες faeculentus.- Quitar las heces: áφuλíζω defaeco.- Desperdicios,mondaduras,desechos: σκúβαλον,οu,τó quisquiliae HIADAS,las.. (constelación lluviosa) `Υáδες,ων,αì Hyades.- Una de las Hía das: `Υáς,áδος,η Hyas HIBLA,ciudad y monte de Sicilia: `Υβλη,ης,η Hybla,urbs et mons Siciliae.- Del monte Hybla: ùβλαîος,α,ον hybleus HIDRARGIRIO, mercurio artificial ùδρáργuρος,οu,ò hydrargyrum,argentum vivum HIDROCÉFALO ùγροκéφαλος,ος,ον hydrocephalus HIDROFOBIA ùδροφοβíα,ας,η aquae metus.- Tener horror al agua: ùδροφοβιáω aquam metuo HIDRÓFOBO φεúγuδρος,ος,ον hydrophobus.- El que treme al agua por la rabia: ùδροφοβικóς,η,óν; ùδροφóβος ος,ον qui aquam metuit HIDROMANCIA ùδροµαντεíα,ας,η per aquam divinatio HIDROPESÍA,agua entre piel y carne: ùδερíασις,εως,η; `úδρωψ,ωπος,ò; ùδερóς,οû,ò aqua intercus,η hydrops.- El que padece hidropesía: ùδερικóς, η,óν; ùδερωδης,ης,ες aqua intercute laborans.- Padecer hidropesía: ùδαριáω,ùδεριáω aqua intercute laboro HIDRÓPICO `úφuδρος,ος,ον;ùδαλíς,ιδος η herba mille virtutibus praedita.- Abundante en hierba: ποιηρóς,á,óν ò; ùδρατωτης,ης,ες; ùδροπικóς,η,óν hydropicus.- Hidrópico,que tiene el vientre hinchado como un tambor: τuµ πανíτης,οu,ò; τuαµπανíας,οu,ò; τuµπανóεις,εσσα,εν hydropicus.- Muy hidrópico: ùπéρuδρος,ος,ον intercute aqua distentus.- Estar hidrópico: éξuδρωπιáω,ùδροπιáω,ùδρωπιáω hydro- picus sum.- Parecido al hidrópico: ùδρωποειδης,ης,éς hydropico similis HIEDRA χρuσóκαρπον,οu,τó hedaerae species HIEL χολη,ης,η fel.- De hiel: χολωδης,ης,ες felleus.- Lleno de hiel: χολóεις,εσσα,εν felleus.- Que arroja hiel: χοληγóς,η,óν bilem educens.- Que recibe la hiel: χοληδóχος,ος,ον bilem seu fel recipiens.- Sin hiel: áχολος,ος,ον felle carens.- Vegiga de la hiel: χολη,ης,η vesica bilem continens HIELO `ριγος,εος,τó; δαλλúς,úδος,η; κρúσταλλος,οu,ò,η; παγáς,áγος,η; παγετóς,οû,ò; πáγος,οu,ò; πáγος,εος,τó πηγáς,áδος,η; πηγελíς,íδος,η; πηγετóς,οû,ò glacies,gelu,algor.- Artifi cial: πηκτíς,íδος,η gelu ficticium Reducir a hielo: κρuσταλλóω in crystallum cogo HIENA `úαινα,ας,η hyaena HIERBA βοτáνη,ης,η;εíα,ας,η herba.- Especie de hierba: κóκκuξ,uγος,ò her bae species.- Hierbecilla: βετáνιον οu,τó herbula.- Verde: χλóα,ας,η; χλοη,χλοíη,ης,η herba virens.- Toda la hierba del campo: παµβóτανον áργοû omnis herba agri.- Sin hierbas: áχλοος,ος,ον sine herbis.- Que cría mucha hierba: ποεσιτρóφος,ος,ον herbas nutriens.- Que brota hierba: χλοηφóρος,ος,ον viriscens.- Lleno de hierba: ποιáεις,εσσα,εν herbosus.- De muchas virtudes: χιλιοδúναµος,οu, herbosus.- Producir yerbas verdes: χλοηφορéω virides herbas fero.- 400

17 Coger hierbas: ποηλογéω,βοτανολογéω, ποιολογéω herbas lego.- Comer hierba βοτανíζω herbas carpo.- Abundar en hierbas: χορτοµανéω virentibus herbis insanio.- Hierba para la comida de las bestias: πóα,ας,η herba animalibus nutriendis HIERRO áδáµας,áντος,ò; á ρης,εως,οuς εος,;ηος,ητος; σιδηριον,σíδηρονοu,τó σíδηρος,οu,ò ferrum,chalybs.- Abundante en: σιδηροφóρος,ος,ον; σιδηροφuης,ης,éς ferri ferax.- Acero templado: στóµωµα,ατος,τó schalybs Arte de trabajar el hierro: σιδηρîτις,σιδηριτíς,íδος,η ars tractancdi ferri.- de hierro: αúτοσíδηρος,ος,ον; σιδηρεος,α,ον (σιδεροûς), ferreus.- Candente: µúδροσ,οu,ò ferrum ingitum.- Devorador del hierro: φαγεσíδηρος,ος,ον vorator,voratrix ferri.- Fabricado de hierro: σιδηρóτεuκτος,ος,ον ferro fabricantus.- Fabricante de hierro: σιδηροτεκτων, ονος,ò ferri fabricator.- Hecho de hierro: σιδηρóπλαστος,ος,ον e ferro confectus.- Instrumento de hierro: σιδηριον,οu,τó ferramentum.- Manejo del hierro: σιδερεíα,ας,η tractatio ferri.- Masa de hierro: σóλος,οu,ò massa ferri.- Mina de hierro: σιδηρî τις,σιδηρτíς,íδος,η terra ubi ferrum foditur.- Pesado con el hierro,de hierro: σιδηροβριθης,ης,éς ferro gra vis,ferreus.- Que corroe el hierro: σιδηροβρως,ωτος,ò,η ferrum exedens.- Que cría hierro: σιδηροτóκος,ος,ον ferrum procreans.- Que lanza el hierro: σιδηροβóλος,ος,ον ferrum jaculans.- Tierra,madre del hierro (Scytia): σιδηροµητωρ,ορος (γη) ferri mater.- Todo de hierro: óλοσíδηρος,ος,ον totus ex ferro.- Manejar hierro: σιδηρεúω ferrum tracto.- Templar el hierro: φαρµáζω,φαρµáσσω, -ττω immergo ferrum in aquam HÍGADO `ηπαρ,ατος,τó hepar.- Enfermo del hígado: `ηπατικóς,η,óν qui laborat hepatis morbo HIGO σúκον,οu,τó ficus.- Aficionado a los higos: φιλóσuκος,ος,ον amans ficuum.- Higo de río: νuµφαíα,ας,η nymphaea.- Especie de higos: οξαλοι óξáλιοι ficuum species.- Higo que parece maduro,pero que no lo está: φηληξ,ηκος,ò grossus,ficus quae vide tur matura neque est.- Hecho de higos: σuκíτης,οu,ò a ficubus confec tus.- Higos por madurar: οíκáδες,ων grossi,ficus immaturae.- La que coge higos: σuκáστρια,ας,η quae ficus colligit.- Que lleva higos sin madurar óλuνθοφóρος,ος,ον grossos ferens.- Lugar para secar los higos: `óρκαθος οu,ò locus siccandis ficubus.- Parecido a los granos de los higos: κεγχραµιδωδης,ης,ες granis ficus similis.- Granos o semillas de higo: κεγχραµíς,íδος,η granum vel semen ficus.- Preparado con higos: σuκωτóς η,óν ficuum usu praeparatus.- Que coge higos: σuκαστης,οû,ò qui ficus colligit.- Que coge o cuenta higos: σuκολóγος,ος,ον qui ficus colligit, numerat.- Que gusta de higos: σuκóπαις,αιδος,ò,η qui ficubus gaudet.- Que vive de higos: σuκóβιος,ος,ον ficubus victitans.- Secadero de 401

PACIFICADOR διαλλακτηρ,ηρος; διαλλáκτης,οu,ò; σuµβιβαστικóς,η,óν pacificator.- Que reconclia: καταρτιστηρ,ηρος,ò moderator.-

PACIFICADOR διαλλακτηρ,ηρος; διαλλáκτης,οu,ò; σuµβιβαστικóς,η,óν pacificator.- Que reconclia: καταρτιστηρ,ηρος,ò moderator.- P PACER áποβóσκοµαι,éκνéµοµαι,éπιβáσνεµéθω,νοµεúω despasco,depascor.- Apto para pacer: νοµωδης,ης,ες aptus ad pacendum.- Pacer del todo: éκβóσκοµαι depasco.-el acto de pacer,pastar: βóσκεσις,εως,η pastio.-

Διαβάστε περισσότερα

GALLO áλεκτρuων,óνος,ò; áλéκτωρ,ορος ò; κικκóς,κóττος,οu,ò gallus.- Castrado: κáπων,ωνος,ò capo

GALLO áλεκτρuων,óνος,ò; áλéκτωρ,ορος ò; κικκóς,κóττος,οu,ò gallus.- Castrado: κáπων,ωνος,ò capo G GABÁN,especie de: βηρος,τριβακη,ης,η τριβακóν,οû,τó birrus,lacerna GABELA τéλεσµα,ατος,τó pensitatio GACHAS πολτáριον,οu,τó; πóλτος,οu,ò puls,pulmentum.-de mijo: κéρχνη,ης,η puls e milio GAITERO σuρικτης,οû,ò

Διαβάστε περισσότερα

C,CH. lis. CABALGADOR ìππαστης,οû,ò equitator

C,CH. lis. CABALGADOR ìππαστης,οû,ò equitator C,CH CABALGADOR ìππαστης,οû,ò equitator CABALGAR éφιπτεúω,éξιππáζοµαι,ìππεúω equitare> Diestro en: ìππεuτης,οû,ò equitandi peritus> Divertirse cabalgando: éξιππεúω equitando exspatior> Fácil de ser cabalgado:

Διαβάστε περισσότερα

ó; περπερεíα,ας,η; περπερíα,ας,η; ποππúσµατα,τá; ποπυσµóς,οû,ó; θωπεíα ας,η assentatio,adulatio,aurium delinimentum,

ó; περπερεíα,ας,η; περπερíα,ας,η; ποππúσµατα,τá; ποπυσµóς,οû,ó; θωπεíα ας,η assentatio,adulatio,aurium delinimentum, dae formae studiosus.- Que se adorna magníficamente: πανηγιριστης,οû,ó qui magnifice sese adornat> Para tener un hermoso aspecto: σξηµατοποιéοµαι ad speciem pulchram me compono> Acción de adornarse: κóµµωσις,

Διαβάστε περισσότερα

BA: βα,βα (voz inarticulada) bába. BABA: µúδος,ου,ò virosus humor

BA: βα,βα (voz inarticulada) bába. BABA: µúδος,ου,ò virosus humor B BA: βα,βα (voz inarticulada) bába BABA: µúδος,ου,ò virosus humor BACANAL: βαρκχεíα,ας,η;βακξχεúµα,ων, τá διονúσια,ων,τá; θυáς,áδος,η debacchatio,bacchanalia.- Celebrar bacanales: διονυσιáζω, εúáζω, βακξáω,

Διαβάστε περισσότερα

σιον,ου,το conjuratio

σιον,ου,το conjuratio στροµβωδης,ης,ες turbinatus,conicus CONJETURA εíκασµα,ατος,τó; εíκασµóς, στοχασµóς,ùποτοπασµóς,οû,ò; σιµβολη, ης,η; τéκµαρσις,ùπóληψις,εως,η; τεκ- µηριον,ου,τó conjectura,conjectatio> Por conjeturas: συµβολικως

Διαβάστε περισσότερα

CIEN éκατóν Ρ' ρ'centum> Cien mil: Ρ, ρ, centum millia

CIEN éκατóν Ρ' ρ'centum> Cien mil: Ρ, ρ, centum millia CIELO óλυµπος,ου,ò; ωρανóς,οû,ò; αíθηρ,ηρος,ò; αíθρα,ας,η; αíθριá,âς, η (aeris serenum,cielo despejado), οúρανóς,οû,ò; πóλος,ου,ò coelum> Ba jado del cielo: οúρανοπετης,ης,éς e coelo delapsus> Caminar

Διαβάστε περισσότερα

OF J.R.R. TOLKIEN Miryam Librán Moreno Universidad de Extremadura miryam.libran@gmail.com

OF J.R.R. TOLKIEN Miryam Librán Moreno Universidad de Extremadura miryam.libran@gmail.com THE TRAGEDY OF TÚRIN TURAMBAR AND SOPHOCLES OEDIPUS REX IN THE NARRATIVE OF J.R.R. TOLKIEN Universidad de Extremadura miryam.libran@gmail.com Received: 12 Apri1 2015 Accepted: 18 April 2015 Abstract An

Διαβάστε περισσότερα

El léxico griego en el español

El léxico griego en el español El léxico griego en el español El estudiante: Identificará los elementos morfológicos de la terminología griega. Practicará los tecnicismos griegos en textos relacionados con distintos campos del saber.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGÍA Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGÍA Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGÍA Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea DIONISO EN DIODORO SÍCULO MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR Óscar Patón

Διαβάστε περισσότερα

LEXEMÁTICA COMPARADA DE LAS LENGUAS CLÁSICAS

LEXEMÁTICA COMPARADA DE LAS LENGUAS CLÁSICAS Facultad de Humanidades Sección de Filología Departamento Filología Clásica, Francesa, Árabe y Románica LEXEMÁTICA COMPARADA DE LAS LENGUAS CLÁSICAS Grado en Estudios Clásicos Alumno: Aitor Mora Herrera

Διαβάστε περισσότερα

KOYPOΣ, una recreación del mito de Teseo

KOYPOΣ, una recreación del mito de Teseo Faventia 31/1-2, 2009 263-278 KOYPOΣ, una recreación del mito de Teseo Olga Omatos Sáenz Universidad del País Vasco guerufi@euskalnet.net Recepción: 9/10/2008 Resumen La tragedia Kuros, de Nikos Kazantzakis,

Διαβάστε περισσότερα

HIMNOS *, EPIGRAMAS Y FRAGMENTOS

HIMNOS *, EPIGRAMAS Y FRAGMENTOS BIBLIOTECA CLÁSICA GREDOS, 33 CALÍMACO HIMNOS *, EPIGRAMAS Y FRAGMENTOS INTRODUCCIONES, TRADUCCIÓN Y NOTAS DE LUIS ALBERTO DE CUENCA Y PRADO Y MÁXIMO BRIOSO SÁNCHEZ EDITORIAL GREDOS Asesor para la sección

Διαβάστε περισσότερα

Acerca de este libro. Normas de uso

Acerca de este libro. Normas de uso Acerca de este libro Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA GRIEGA Y LINGÜÍSTICA INDOEUROPEA TESIS DOCTORAL El dialecto de Tera. Gramática y estudio dialectal MEMORIA PARA OPTAR AL

Διαβάστε περισσότερα

PRIMERO DE BACHILLERATO L E N G U A G R I E G A

PRIMERO DE BACHILLERATO L E N G U A G R I E G A PRIMERO DE BACHILLERATO L E N G U A G R I E G A UNIDAD 1 LA ESCRITURA DEL GRIEGO CLÁSICO NOTAS PREVIAS 1. El griego empleaba para escribir unas letras que en su mayor parte eran distintas de las nuestras.

Διαβάστε περισσότερα

REFLEXIONES SOBRE LA LENGUA DEL DRAMA SATÍRICO

REFLEXIONES SOBRE LA LENGUA DEL DRAMA SATÍRICO HVMANITAS-Vo\. LII (2000) A. LÓPEZ ElRE Universidad de Salamanca REFLEXIONES SOBRE LA LENGUA DEL DRAMA SATÍRICO A os amigos e colegas do Instituto de Esludos Clássicos da Universidade de Coimbra. Abstract:

Διαβάστε περισσότερα

La influencia de la Retórica sobre la Historiografía desde el Helenismo a la Antigüedad Tardía

La influencia de la Retórica sobre la Historiografía desde el Helenismo a la Antigüedad Tardía Antonio López Eire (Universidad de Salamanca) La influencia de la Retórica sobre la Historiografía desde el Helenismo a la Antigüedad Tardía ABSTRACT: The present article analyzes the influence of the

Διαβάστε περισσότερα

Diccionario griego-español del Nuevo Testamento

Diccionario griego-español del Nuevo Testamento INMACULADA DELGADO JARA Diccionario griego-español del Nuevo Testamento PRÓLOGO A LA 2ª EDICIÓN AUMENTADA Y CORREGIDA Presentamos aquí una nueva edición del Diccionario griego-español del Nuevo Testamento

Διαβάστε περισσότερα

EURÍPIDES TRAGEDIAS EL CÍCLOPE ALCESTIS MEDEA LOS HERACLIDAS HIPÓLITO ANDRÓMACA HÉCUBA INTRODUCCIÓN GENERAL DE CARLOS GARCÍA GUAL

EURÍPIDES TRAGEDIAS EL CÍCLOPE ALCESTIS MEDEA LOS HERACLIDAS HIPÓLITO ANDRÓMACA HÉCUBA INTRODUCCIÓN GENERAL DE CARLOS GARCÍA GUAL EURÍPIDES HÉCUBA Eurípides H é c u b a 2 EURÍPIDES TRAGEDIAS I EL CÍCLOPE ALCESTIS MEDEA LOS HERACLIDAS HIPÓLITO ANDRÓMACA HÉCUBA INTRODUCCIÓN GENERAL DE CARLOS GARCÍA GUAL INTRODUCCIONES, TRADUCCIÓN Y

Διαβάστε περισσότερα

BULK 516 E / BULK 518 E

BULK 516 E / BULK 518 E BULK 516 E / BULK 518 E EN ES IT FR PT Instruction manual Manual de instrucciones Libretto d istruzioni Manuel d instructions Manual do operador GR PL DE RU NL Instrukcja onsulgi Betriebsanweisung Handleiding

Διαβάστε περισσότερα

BULK 516 E / BULK 518 E

BULK 516 E / BULK 518 E BULK 516 E / BULK 518 E EN ES IT FR PT Instruction manual Manual de instrucciones Libretto d istruzioni Manuel d instructions Manual do operador GR PL DE RU NL Instrukcja onsulgi Betriebsanweisung Handleiding

Διαβάστε περισσότερα

Gonzalo Hernández Sanjorge

Gonzalo Hernández Sanjorge Análisis de las Enneadas de Plotino. Tratado Segundo de la Enneada Primera Acerca de las virtudes 1 Gonzalo Hernández Sanjorge La virtud como forma de semejanza con la divinidad. En este tratado Plotino

Διαβάστε περισσότερα

H e r a c l e s EURÍPIDES TRAGEDIAS SUPLICANTES HERACLES ION LAS TROYANAS ELECTRA IFIGENIA ENTRE LOS TAUROS

H e r a c l e s EURÍPIDES TRAGEDIAS SUPLICANTES HERACLES ION LAS TROYANAS ELECTRA IFIGENIA ENTRE LOS TAUROS EURÍPIDES HERACLES EURÍPIDES 2 TRAGEDIAS II SUPLICANTES HERACLES ION LAS TROYANAS ELECTRA IFIGENIA ENTRE LOS TAUROS INTRODUCCIÓN GENERAL DE CARLOS GARCÍA GUAL Asesor para la sección griega: CARLOS GARCÍA

Διαβάστε περισσότερα

INSTITUTO CERVANTES MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Directora Carmen Caffarel Serra

INSTITUTO CERVANTES MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Directora Carmen Caffarel Serra MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Miguel Ángel Moratinos Secretaria de Estado de Cooperación Internacional Soraya Rodríguez Ramos Director

Διαβάστε περισσότερα

IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO

IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte con calma (aunque con paso

Διαβάστε περισσότερα

BAJO LA DIRECCIÓN DE MANUEL DE EZCURDIA CON LA COLABORACIÓN DE TERESA SILVA TENA Y CARLOS TRILLAS SALAZAR

BAJO LA DIRECCIÓN DE MANUEL DE EZCURDIA CON LA COLABORACIÓN DE TERESA SILVA TENA Y CARLOS TRILLAS SALAZAR Safo Poemas BAJO LA DIRECCIÓN DE MANUEL DE EZCURDIA CON LA COLABORACIÓN DE TERESA SILVA TENA Y CARLOS TRILLAS SALAZAR Safo Introducción, traducción directa y notas de Carlos Montemayor Edición completa

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

CURSO DE GRIEGO. Pequeña historia del griego

CURSO DE GRIEGO. Pequeña historia del griego CURSO DE GRIEGO Pequeña historia del griego El siguiente texto es una traducción del capítulo final de Gramática del Griego Moderno, un libro usado para enseñar gramática en los institutos griegos. Pensé

Διαβάστε περισσότερα

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte

Διαβάστε περισσότερα