ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης. ΘΕΜΑ: Ψήφιση πιστώσεων Α τριμήνου προϋπολογισμού Στην Αργυρούπολη σήμερα 27 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Ελληνικού - Αργυρούπολης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 1576/ πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Χρήστος Κορτζίδης (Πρόεδρος) 1. Βασίλειος Βάσσιος 2. Χρήστος Βλάχος 2. Αντώνιος Μωϋσίδης 3. Ευάγγελος Χατζέλλης 3. Ιωάννης Τσαρπαλής 4. Αλεξάνδρα Πολυχρονίδη 5. Ιωάννης Κωνσταντάτος 6. Χαράλαμπος Πασβαντίδης Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης,.. Και εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής κατάσταση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, με τις προτεινόμενες πιστώσεις προς ψήφιση για το πρώτο τρίμηνο του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2011 και κάλεσε το Σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1-δ και 267 παρ. 1 και 2 του Ν. 3852/2010, να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την προαναφερόμενη κατάσταση της Διεύθυνσης Οικονομικών και τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1-δ και 267 παρ. 1 και 2 του Ν. 3852/2010 αποφασίζει ομόφωνα Ψηφίζει τις πιστώσεις για το πρώτο τρίμηνο του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2011, σε βάρος των Κ.Α. όπως αναλυτικά αναφέρονται στην συνημμένη κατάσταση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου.

2 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/ Εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η συνεδρίαση τελείωσε. Για επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΤΖΙΔΗΣ

3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2011 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ K.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΓΥ 2010 ΕΛΛΗ 2010 ΑΡΓΥ+ΕΛΛΗ /12 3/12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων 3.000, , , , , Αμοιβή και έξοδα για δικαστικές & εξώδικες ενέργειες σχετικές με ,00 το ΟΚΙ , , , Αμοιβές και έξοδα για δικαστικές & εξώδικες ενέργειες σχετικές με 7.750,00 την κατασκευή νέων οδικών έργων Αττικής 7.750,00 645, , Αμοιβές μεταφραστών και δακτυλογράφων 1.000, ,00 83,33 250, Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 3.000, ,00 250,00 750, ''Υποστήριξη Δήμου στη σύνταξη γνωμάευσης επι περιβαλλοντικών εκθέσεων κεραιών κινητής τηλεφωνίας'' 7.500, ,00 625, , Αμοιβή ιατρού εργασίας του Δήμου , , , , , Φύλαξη Δημ.Κατ/τος , , , , Ανάθεση απολύμανσης χώρων Δήμου 4.000, ,00 333, , Ανάθεση περιθαλψης αδέσποτων ζώων , ,00 833, ,00 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού , συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) , , , , Μισθοδοσία ΚΕΠ , , , , , Αμοιβή ορκωτών λογιστών , , , , , Φωτοαντιγραφή,βιβλιοδεσία πρακτικών συνεδριάσεωνδ.σ , ,00 666, , Τεχνική υποστήριξη μηχανολογικού εξοπλισμού , ,00 833, , Μηχανογράφιση μισθοδοσίας , Ανάθεση εργασίας δημιουργικό εφημερίδας , ,00 833, , Καθαρισμός Δημοτικών κτιρίων , , , , Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) απο την είσπραξη τελών και φόρων , , , , , Παρακρατούμενος ΤΑΠ 15% για ανακατανομή , , , , Εξοδα κίνησης Δημοτικών Εισπρακτόρων 8.000, ,00 666, , Δαπάνες για βιντεοσκοπίσεις συνεδριάσεων Δ.Σ , ,00 166,67 500, Δαπάνες για τις ναγνητοφωνήσεις,πολυγραφήσεις πρακτικών Δ.Σ , , , , Δαπάνη για τεχνική υποστήριξη εκδηλώσεων (στήσιμο εξέδρας, φύλαξη κ.λ.π.) , , , , Ταχυδρομικά Τέλη , , , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , , , Κινητή τηλεφωνία 6.000, ,00 500, ,00

4 Λοιπές Επικοινωνίες 500,00 500,00 41,67 125, Φόροι τόκων 2.000, ,00 166,67 500, Τέλη Χαρτοσήμου 2.000, ,00 166,67 500, Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ( Ε.Τ.Α.Κ.) , , , , Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 6.000, ,00 500, , Συνδρομές internet 2.000, ,00 166,67 500, Δημοσιεύσεις σε εφημερίδες , Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000, ,00 250,00 750,00 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , , , , Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 3.000, ,00 250,00 750, Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών , ,00 833, , Γενικές δαπάνες Κ.Ε.Π , ,00 833, , Πληρωμή ζημιών σε τρίτους 5.000, ,00 416, , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , , , , , Δαπάνες Αποξήλωσης Διαφημιστικών Πινακίδων , , , , Δαπάνες τοπικών Συμβουλίων Νέων , , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού για λειτουργικές δαπάνες , , , , Τόκοι από υπερανάληψη Εμπορικής Τράπεζας , , , , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.000, ,00 166,67 500, Προμήθεια Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για απόδοση χρημάτων , , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού για λειτουργικές δαπάνες , , , , Προϊόν υπερανάληψης από Εμπορική Τράπεζα (Ανοικτό Δάνειο) , , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού για επενδυτικές δαπάνες , , , , Προμήθεια Τ.Π. & Δανείων 8.000, ,00 666, , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού για επενδυτικές δαπάνες , , , , Τοκοχρεωλύσιο Δανείου για την απαλλοτρίωση του οικοπέδου επί της Οδού Διγ. Ακρίτα , , , , Εισφορά υπέρ συνδέσμων Δήμων & Κοινοτήτων , , , , , Εισφορά υπέρ συνδέσμων Δήμων προστασίας Υμηττού , , , , Εισφορά Δήμου για συμμετοχή σε δαπάνες εκτέλεσης έργων υπό Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων 500,00 500,00 41,67 125,00 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 3.000, , ,00 333, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , , ,53 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,56

5 Παροχές ένδυσης (ένδυση-υπόδηση προσωπικού σχολικών φυλάκων) 1.500, ,00 125,00 375, Είδος ατομικής παροχής προστασίας (ΦΕΚ 1503/ ) (καθ) 500,00 500,00 41,67 125, Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα-σαπούνι κλπ ) , , , , Προμήθεια εμβολίων (ΦΕΚ 1503/ ) καθ , ,00 83,33 250, Ανάθεση τεχνικής υποστήριξης προσωπικού στις εφαρμογές Η/Υ , ,00 875, ,00 Αμοιβή για υπηρεσίες προληπτικής Ιατρικής για το προσωπικό (ΦΕΚ 1503/ ) 1.000, ,00 83,33 250, Ανάθεση επιστημονικής υποστήριξης του Δήμου στα θέματα ,00 διακρίβωσης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου ,00 893, , Παροχή φυσικού αερίου , , , , Ασφάλιστρα πυρός & χρηματαποστολές 3.000, ,00 250,00 750, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , , , , <<Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Συντήρηση ανελκυστήρων)>> 1.000, ,00 83,33 250, Εργασίες διαμόρφωσης & συντήρησης Δημαρχείου (ισόγειο) , Βελτίωση εγκαταστάσεων αποθήκης , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.000, , ,00 916, , Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών-κλιματιστικών , ,00 833, , Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχ/των 8.000, ,00 666, , Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 2.000, , ,00 333, , Συντήρηση και επισκευή Η/Υ , ,00 887, , Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού κέντρου & Δικτυακού τόπου του Δήμου , ,00 833, , Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικού εξοπλισμού , ,00 887, , Δημιουργία συνεχής ενημέρωση και συντήρηση ιστοσελίδας του Δήμου' 2.000, ,00 166,67 500,00 Συντήρηση -Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών λογισμικού Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών , , , , , Ενοποίηση υφισταμένων πληροφοριανών συστημάτων(υποδομές ΤΠΕκαι εφαρμογές)δήμου Ελληνικού-Αργυρουπολης για την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης'' , , , , Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π , ,00 666, , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δημαρχείου 3.000, ,00 250,00 750, <<Δαπάνες Καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων>> , ,00 833, , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 5.000, ,00 416, , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 3.000, ,00 250,00 750,00

6 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 2.000,00 700, ,00 225,00 675, Δημοσιεύσεις για προσλήψεις , ,00 833, ,00 Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων,περιοδικών και λοιπών εκδόσεων 5.000,00 500, ,00 458, ,00 Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών (δηματολογίου,μητρώου αρρένων,κτηματολογίων κ.λ.π.) 5.000, ,00 416, , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 8.000, , , , , Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης , , , , , Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000, ,00 83,33 250, Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού 3.000, ,00 250,00 750, Αναλώσιμα είδη Η/Υ 2.000, ,00 166,67 500, Αναλλώσιμα είδη ΦΑΞ & Φωτοτυπικών & Εκτυπωτών , ,00 833, , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.000, , ,00 583, , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών ,00 μέσων , , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 1.000, ,00 83,33 250, Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 2.000, ,00 166,67 500, Προμήθεια λοιπού υλικού (Δαπάνες για φωτοαντιγραφικές εργασίες) 8.000, ,00 666, , Υλικά για συντήρηση Δημ.Καταστήματος , Προμήθεια ελαστικών 2.000, ,00 166,67 500, Ανταλλακτικά επίπλων & σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3.000, ,00 250,00 750, Προμήθεια ειδών Χριστ.Στολισμού πόλης , , , , Προμήθεια διαφ.καταναλωτικών ειδών 3.000, ,00 250,00 750,00 Αγορά της επιφάνειας ρέματος από την ΕΥΔΑΠ που διήρχετο από το οικόπεδο της οδού ΟΛΥΜΠΙΑΣ , , , , Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 3.000, ,00 250,00 750, Σύστημα ενδοσυννενόησης , Έπιπλα σκεύη 5.000, , , , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα , , , , , Προμήθεια λογισμικού , , , , , Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης καυσίμων , Λοιπός εξοπλισμός , , , , , Προμήθεια και εγκατάσταση ανεκλκυστήρα δημαρχείου , , , , Καταβολή κεφαλαίου στην ΚΕΔΕΛ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , , , Είδη ατομικής προστασίας 2.000, ,00 166,67 500, Προμήθεια γάλακτος 6.000, ,00 500, ,00

7 Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών , , , , Ανάθεση εργασίας για φύλαξη Δημοτικής παραλίας , Ανάθεση εργασίας σε ναυαγωσώστη στην Δημοτική παραλία ,00 Αγ.Κοσμά Ανάθεση εργασίας καθαρισμού παραλίας , , , , Ανάθεση λειτουργίας θερινού κινηματογράφου , ,00 833, , Ανάθεση εργασίας για λειτουργία εργαστηρίου ζωγραφικής , ,00 833, , Ανάθεση εργασίας για λειτουργία εργαστηρίου φωτογραφίας , ,00 833, , Ανάθεση εργασίας για λειτουργία τμήματος χορού , , , , Ανάθεση εργασίας γιατρών Α & Β ΚΑΠΗ , , , , Ανάθεση εργασίας στη διαδημοτική επιχείρηση πρωτοβουλίας ,00 Δημάρχων , , , Ενοίκιο θεάτρου-α ΚΑΠΗ-Β ΚΑΠΗ , , , , Μίσθωση πούλμαν , Συντήρηση & επισκευή κτιρίων , Ανακαίνηση χρωματισμών αίθουσας γυμναστικής στην Αγίας 0,00 Παρασκευής 0,00 0,00 0, Προμήθεια υλικών για διαμόρφωση αίθουσας στο 1ο νηπιαγωγείο 7.000,00 Ελληνικού 7.000,00 583, , Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων , Συντήρηση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ 3ου Δημοτικού Σχολείου , Συντήρηση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ 1ου Δημοτικού Σχολείου , Συντήρηση δαπέδου γηπέδων στην πλ. Μυστρά , , , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , , , Συντήρηση-επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 5.000, ,00 416, , Εξοδα λειτουργίας πολιτιστικών προγραμμάτων 5.000, ,00 416, , Προμήθεια αθλητικού υλικού για πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού , Προμήθεια αθλητικών ενδυμασιών για προγράμμα μαζικού ,00 αθλητισμού Προμήθεια βιβλιων Μαρίνειου Μορφωτικού Κέντρου 2.000, ,00 166,67 500, Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 7.000, ,00 583, , Προμήθεια καυσίμων , , , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 5.000, ,00 416, , Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού κτιρίων , ,00 833, , Προμήθεια υλικών για συντήρηση ΚΕΚΥ 3.000, ,00 250,00 750, Προμήθεια υλικών συντήρησης ΚΑΠΗ 5.000, ,00 416, , Προμήθεια υλικών συντήρησης θεάτρου 3.000, ,00 250,00 750, Προμήθεια υλικών συντήρησης πολιτιστικού κέντρου 5.000, ,00 416, ,00

8 Προμήθεια υλικών συντήρησης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ,00 Αγ. Παρασκευής Προμήθεια υλικών συντήρησης αιθουσ. ζωγραφικής, 5.000,00 φωτογραφίας και χορού 5.000,00 416, , Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης πολλαπλών χρήσεων στο 2ο ,00 Δημοτικό Σχολείο Προμήθεια & τοποθέτηση παραθύρων σε αντικατάσταση 0,00 παλαιών στο 1ο Δημ.Σχολείο 0,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης λοιπων εγκαταστάσεων , Υλικά συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων , Υλικά συντήρησης εγκαταστάσεων δημοτικής παραλίας , ,00 833, , Προμήθεια ελαστικών 5.000, ,00 416, , Ανταλλακτικά επίπλων & σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3.000, ,00 250,00 750, Φαρμακευτικό υλικό 1.000, ,00 83,33 250, Προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού στολισμού , Λοιπες προμήθειες καταναλωτικών ειδών , ,00 833, , Προμήθεια υλικών για λειτουργία Δημοτικής παραλίας , ,00 833, , Προμήθεια επίπλων & σκευών για πολιτιστικό κέντρο 5.000, ,00 416, , Προμήθεια επίπλων για δημοτικό στέκι νεολαίας , Προμήθεια ψυχαγωγικών παιχνιδιών για δημοτικό στέκι νεολαίας , Προμήθεια εξοπλισμού για λειτουργία θερινού κινηματογράφου , Λοιπός εξοπλισμός , Εξοπλισμός Δημοτικής παραλίας , Προμήθεια λυόμενων κερκίδων , , , , Προμήθεια οργάνων Γυμναστηρίου , , , , Προμήθεια αίθουσων προκατ για γήπεδο ποδοσφαίρου 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια - τοποθέτηση αντιρρυπαντικού δικτύου , , , , Κατασκευή κτιρίου Β Κ.Α.Π.Η , , , , Μελέτες νέου κτιρίου Β ΚΑΠΗ , , , , Στατική μελέτη για την νομιμοποίηση και πρόσθηκη Μαρίνειου Κ ,00 Ελληνικού 4.070,00 339, , Συνέχιση Γεωρεχνικής έρευνας - Μελέτη θεμελίωσης για το Β' 7.378,00 ΚΑΠΗ 7.378,00 614, , Εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης ιδιοκτησίας Μαρίνειου Πολιτιστικού Κέντρου στην οδό Χαλδείας για διαδικασία τροποπ.ρυμοτομικού σχεδίου Δημ.Ελληνικού 4.760, ,00 396, ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , , , , Είδη ατομικής προστασίας , ,00 958, , Προμήθεια γάλακτος , , , ,00

9 Είδος ατομικής παροχής προστασίας (ΦΕΚ 1503/ ) , , , , Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα, σαπούνι,κλπ.) , , , , Προμήθεια εμβολίων (ΦΕΚ 1503/ ) 5.000, ,00 416, , Αμοιβή για υπηρεσίες προληπτικής Ιατρικής για το προσωπικό (ΦΕΚ 1503/ ) , , , ,00 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,πλατειών,κοιν/των χώρων και παρ/κής διαδικασίας) , , , , , Ασφάλιστρα αυτοκινήτων , , , , Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων , , , ,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκ/σεων (Προμήθεια σχαρών φρεατίων ομβρίων υδάτων) 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια ανταλ/κών και επείγουσες εργασίες επισκευής μηχ/των και οχημ/των) , , , , Προμήθεια αντ/κών και εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης μηχ/των και οχημάτων , , , , Πλύσιμο μεταφορικών μέσων 5.000, ,00 416, , Συντήρηση και επισκευή ελαστικών αυτ/των και μηχ/των , ,00 833, , Συντήρηση και επισκευή αντλιών γεωτρήσεων 1.000, ,00 83,33 250, Συντήρηση και επισκευή αντλιών και δεξαμενών καυσίμων 500,00 500,00 41,67 125, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των (αντλία,τρυπάνι κλπ) 2.000, ,00 166,67 500, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπ. εξοπλισμού σκευών και λοιπ.εξοπλισμού (air conditio,τηλ.κέντρο κλπ) 3.000, ,00 250,00 750, Αναγόμωση πυροσβεστήρων 3.000, ,00 250,00 750, Περισυλλογή και μεταφορά μπαζών από Δημ.Χώρους,πλατείες κλπ , ,00 875, , Δαπάνη για περισυλλογή παλαιών αυτ/των και μεταφορά τους στον ΟΔΔΥ 1.500, ,00 125,00 375, Απολύμανση για αυτ/τα και χώρους Υπηρ.Καθ/τας 5.000, ,00 416, , ''Συντήρηση και αποψίλωση του χώρου του Υμηττού'' , ,00 875, , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.000, ,00 166,67 500, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (επιβατικών και φορτηγών αυτ/των) 9.000, ,00 750, , ΚΤΕΟ 2.000, ,00 166,67 500,00 Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (ΚΤΕΟ,διόδια κλπ) 5.000, ,00 416, , Διόδια αυτ/των 5.000, ,00 416, , Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (Διόδια) 4.000, ,00 333, , Λοιπές δαπάνες για καθ/τα (μεταφορές από το χώρο του Δήμου στη χωματερή Ν.Λιοσίων) , , , ,00

10 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (δαπάνες εκτάκτων αναγκών) 5.000, ,00 416, , Λοιπές δαπάνες που δεν εντάσσονται σε καμία από τις παραπάνω τάξεις 5.000, ,00 416, , Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικό,χημικό κλπ) 7.000, , ,00 916, , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 6.000, ,00 500, , Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων , ,00 833, ,00 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθ/τας (σάκκοι απορριμμάτων) , ,00 916, , Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθ/τας(λοιπές προμήθειες) 1.000, ,00 83,33 250, Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , , , Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορκών μέσων , ,00 833, , Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, λαμπτήρων , Προμήθεια φωτιτικών σωμάτων , Υλικά συντήρησης και επικσευής λοιπών εγκ/σεων (οικοδομικά υλικά) 6.500, , ,00 958, , Προμήθεια εργαλείων για την Υπ. Καθ/τητας (αναλώσιμα) , ,00 833, , Προμήθεα χρωμάτων κ.λ.π 4.000, ,00 333, , Προμήθεια ελαστικών αυτ/των και μηχ/των , , , , Προμήθεια εργαλείων συνεργείου Υπ. Καθ/τητας 3.000, ,00 250,00 750, Προμηθεια Ελαστικών , , , , Προμήθεια ανταλ/κών κάδων 5.500, ,00 458, , Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 3.000, ,00 250,00 750, Προμήθεια κατ.ειδών , ,00 833, , Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού 4.000, ,00 333, , Προμήθεια εργαλείων κλπ για την Υπηρ.Καθ/τας 3.500, ,00 291,67 875, Προμήθεια εργαλείων μηχανημάτων 5.000, ,00 416, , Προμήθεια εργαλείων συνεργείου αυτ/των καθ/τας , ,00 833, , Προμήθεια εξοπλισμού για την μεταφόρτωση και μεταφορά απορ/των (Ετήσια τοκοχρεολυτική δόση) , , , , Προμήθεια ανατρεπόμενου ημιφορτηγού ωφέλιμου φορτίου 1,5 τον. ενταγμένου στην προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού του προγράμματος ' ΘΗΣΕΑΣ" , , , , Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου οχήματος μεταφοράς και μεταφόρτωσης απορριμμάτων &ογκοδών αντικειμένων , , , , Προμήθεια επίπλων και σκευών 2.000, ,00 166,67 500, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα 2.000, ,00 166,67 500, Λοιπός εξοπλισμός (προμήθεια κάδων απορ/των) 5.000, ,00 416, , Προμήθεια κάδων 1100 λίτρων , , , , Προμήθεια διαφόρων μικρών κάδων ,00

11 Προμήθεια καροτσίων και καλαθίων απορ/των για τους οδοκαθαριστές 3.500, ,00 291,67 875, Προμήθεια κάδων οικιακών απορ/των , , , , Αγορά πυροσβεστήρων 1.500, ,00 125,00 375, Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης 6.275, ,00 522, , Ηλεκτροφωτισμός με νέους στίλους και φωτιστικά σε τμήματα των δρόμων Αθ. Διάκου και Μιλήτου , , , , Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού , , , ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , , , Είδος ατομικής παροχής προστασίας (ΦΕΚ 1503/ ) 1.000, ,00 83,33 250, Λοιπές παροχές σε είδος(γάλα,ααπούνι εργ/κού προσωπικού) 6.000, ,00 500, , Προμήθεια εμβολίων (ΦΕΚ 1503/ ) 250,00 250,00 20,83 62, Αμοιβή για υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής για το προσωπικό (ΦΕΚ 1503/ ) 1.750, ,00 145,83 437, Συντήρηση δικτύου ύδρευσης 3.000, ,00 250,00 750, Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ΕΥΔΑΠ 2.000, ,00 166,67 500, Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π , ,00 166,67 500, Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλογής ομβρίων υδάτων , , , , Δαπάνες εκκένωσης βόθρων και αποφράξεις , ,00 833, , Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση κλπ 3.000, ,00 250,00 750, Προμήθεια & τοποθέτηση σχαρών , Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2.000, ,00 166,67 500, Συνέχιση - κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων , , , , Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων , , , , Κατασκευή αποχ. δικτύου ακαθάρτων στην οδό Αναστάσεως και ,00 της οδού Δέλτα , , , Κατασκευή αγωγού αποχ. Ακαθάρτων σε τμήμα της 29ης οδού 500,00 500,00 41,67 125, Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων 33/Α/ , , , , Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε διάφορους δρόμους 1.000, ,00 83,33 250, Συντήρηση συντριβανιών , , , , Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρισκεται στα όρια της περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ>> , , , , Μελέτη για αποχέτευση ομβρίων Α. Ελληνικού , , , ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , , , , Είδος ατομικής παροχής προστασίας (ΦΕΚ 1503/ ) 3.300, , ,00 400, , Προμήθεια γάλακτος 5.000, ,00 416, ,00

12 Λοιπές παροχές σε είδος(γάλα,σαπούνι εργ/κού προσωπικού) , ,00 916, , Προμήθεια εμβολίων (ΦΕΚ 1503/ ) 700,00 700,00 58,33 175, Αμοιβή για τις υπηρεσίες προληπτικής Ιατρικής για το προσωπικό (ΦΕΚ 1503/ ) 6.000, ,00 500, , Συντήρηση καυστήρων σε σχολεία και Δημοτικά Κτίρια , Καθαρισμός χώρων από γκράφιτι 7.000, ,00 583, ,00 Συντήρηση -επισκευή εργαλείων ΚΛΠ συνεργείου συντήρησης Τ.Υ , ,00 166,67 500, Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 5.000, , ,00 666, , Απολύμανση σχολείων και Δημοτικών Κτιρίων 7.000, ,00 583, , Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου 3.000, ,00 250,00 750, Δημοσίευση προκηρύξεων 3.000, ,00 250,00 750, Αποξήλωση διαφημιστικών πινακίδων , Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού 2.000, ,00 166,67 500, Συντήρηση μονώσεων , Προμήθεια εργαλείων ΚΛΠ συνεργείου συντήρησης Τ.Υ , ,00 666, , ''Προμήθεια και αναγόμωση πυροσβεστήρων Σχολικών και Δημοτικών Κτιρίων'' , ,00 833, , Προμήθεια οικοδομικών υλικών , Προμήθεια υδραυλικών υλικών , Προμηθεια χρωμάτων και ειδών χρωματισμού , , , , Προμήθεια ξυλουργικών υλικών , Προμηθεια υαλοπινάκων , ,00 833, , Προμήθεια σιδηρουργικών υλικών , Προμήθεια σιδηρικών - μικροεργαλείων , ,00 833, , Υλικά αποκατάστασης πεζοδρομίων , , , , Προμήθεια υλικών παρεμπόδισης στάθμευσης , , , , Περιφράξεις οικοπέδων , Προμήθεια & επίστρωση γρανιτικής ψηφίδας στο πεζοδρόμιο ,00 έμπροσθεν νεκροταφείου , , , Προμήθεια λοιπών καταναλωτικών ειδών 5.000, ,00 416, , Απαλλοτρίωση λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Τ.18 Σουρμένων , , , , Αγορά Β οικοπέδου για Παιδικό Σταθμό , , , , Απαλλοτρίωση του οικοπέδου επί της οδού Διγενή Ακρίτα , , , , Προμήθεια εργαλείων & μηχανημάτων , ,00 833, , Προμήθεια Κοντέϊνερς και Τρακτόρων για την μεταφ/ση απορ/των και ανακυκλώσιμων υλικών & προμήθεια προστ/τικού καλύμματος για την υγειινή και ασφάλεια , , , , Προμήθεια ενός λεωφορείου , , , ,00

13 Προμήθεια ηλεκτρονικών(fax,cd,players,t.v,τηλέφωνα κλπ) , ,00 833, , Προμήθεια προγράμματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης έργων , , , , Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων κυκλοφοριακής σήμανσης , , , , Προμήθεια ειδών οδικής ασφάλειας , Προμήθεια καθιστικών πάγκων και περγκολών , , , ,00 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρικών στηριγμάτων για κάδους και πινακίδες οδών , Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (ΑΠΧ) στο 1ο ,00 Δημ.Σχολείο , , , Ειδικό σχολε'ιο εκπ/σης και θεραπευτικής αγωγής ΑΜΕΑ "Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ " , , , , Αποπεράτωση Β ΚΑΠΗ στην οδό Ολυμπίας , , , , Κατασκευή 1ου Παιδικού Σταθμού οδού Κομνηνών 0,00 0,00 0,00 0, Τοποθέτηση Ανελκυστήρα στο Δημαρχείο και το Δημοτικό Ωδείο , , , , Στεγανοποίηση Αθλητικών Κτιρίων , , , , ''Βρεφονηπιακός Σταθμός επι της οδού Κομνηνών(Κτίριο Α'- Παιδικός Σταθμός Δυν.40 Νηπίων)'' , , , , Κατασκευή έργων Προγραμματικής σύμβασης με Ο.Σ.Κ , , , , Συνέχιση: Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα οδών Δήμου ,00 Ελληνικού " ΘΗΣΕΑΣ" , , , Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα οδών Δήμου Ελληνικού , , , , Ανακατασκευή Οδών και Πεζοδρομίων , , , ,00 Ανάπλαση οδών Μ. Γερουλάνου Αλεξιουπόλεως με δημιουργία Ποδηλατοδρόμου και διαμόρφωση πλατειών , , , , Συνέχιση: Ανάπλαση πεζοδρομίων σε οδούς Δήμου Ελληνικού " ,00 ΘΗΣΕΑΣ" , , , Υποβιβασμός δικτύου ΔΕΗ στούς δρόμους α) Οδός Κύπρου β) Οδός Αργ/λεως , , , , Βελτίωση προσβασιμότητας σε κτίρια εγκαταστάσεις του Δήμου , ,00 833, , Κατασκευή και λειτουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων 0,00 0,00 0,00 0, Κατασκευή μικρής πισίνας στο 1ο Δημ. Γυμναστήριο , , , , Ανάπλαση εμπορικού Κέντρου Οδού Κύπρου , , , , Συμπληρωματικά Εργα για την ολοκλήρωση της ανάπλασης της οδού Κύπρου>> , , , , Ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου Β Γυμναστηρίου , , , ,00

14 Ανακατασκευή Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων (Πρόγραμμα ''ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ'') 1.000, ,00 83,33 250, Εργασίες για την λειτουργία της μικρής πισίνας , , , , Ανακατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων στη Πλ.Σμύρνης , , , ,00 Κατασκευή ιδιωτικών δρόμων, ραμπών αναπήρων, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και παιδικών χαρών , , , , Γενική επισκευή και συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων , , , , Εργασίες βελτίωσης Πυροπροστασίας 2ου ΤΕΕ , , , , Διαγραμμίσεις οδών , Συνέχιση: Πράσινη παρέμβαση στο Ελληνικό , , , , Διαμόρφωση οδών Σεφέρη και Γόρτυνος σε Ήπιας Κυκλοφορίας , , , ,00 Συντήρηση πεζοδρομίων, φρεατίων,οδοστρωμάτων, εγκοπές για κάδους, γραμμογράφιση διαβάσεων , , , , Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων , , , , Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού Αργυρουπόλεως , , , , Αντικατάσταση πλακών πλινθοποιΐας, τυχοποιΐας, συντήρηση πεζοδρομίων και δρόμων, εγκοπές κάδων , , , , Συντήρηση πινακίδων σήμανσης , , , , Συντήρηση Πινακιδων Σήμανσης , , , , Στατική μελέτη νομιμοποίησης και προσθήκη κτιρίου Πλ. Σμύρνης 4.070, ,00 339, , Στατική μελέτη για στέγη 3ου Δημοτικού σχολείου 3.808, ,00 317,33 952, Μελέτες για Β' παιδικό σταθμό , , , , Συνέχιση: Εργασία Σχεδίασης σε Ηλεκτρονική Μορφή της Οριστικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης του Δημοτικού Ωδείου Ελληνικού 5.950, ,00 495, ,50 Αρχιτεκτονική μελέτη κατασκευής Βρεφονηπιακου Σταθμού οδού Κομνηνών 7.900, ,00 658, , Στατική μελέτη κατασκευής Βρεφονηπιακού Σταθμού οδού Κομνηνών 4.000, ,00 333, , Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη κατασκευής Βρεφονηπιακού Σταθμού οδού Κομνηνών 4.000, ,00 333, , ''Γεωτεχνική μελέτη κατασκευής Βρεφονηπιακού Σταθμού οδού Κομνηνών'' 7.900, ,00 658, , <<Γεωτεχνική μελέτη αντιστήριξης πρανών εσκαφής Βρεφονηπιακού Σταθμού οδού Κομνηνών 34Β>> 1.815, ,00 151,25 453, Εργασία σύνταξης τευχών δημοπράτησης διαφόρων έργων ,00

15 Ψηφιακές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και ιατρικής παρακολούθησης 1.000, ,00 83,33 250, Προκαταρτική μελέτη Δημαρχείου και υπογείου χώρου στάθμευσης , Ψηφιακές υπηρεσίες κοινωνικής επιχειρηματικότητας, δικτύωση και διακυβέρνηση 1.000, ,00 83,33 250, Μελέτη συγκοινωνιακής σύνδεσης σταθμού ΜΕΤΡΟ με τις περιοχές του Δήμου , ,00 833, , Οικονομοτεχνική μελέτη για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δημοτικής Συγκοινωνίας , Συνέχιση: Κυκλοφοριακή μελέτη Ανω Ελληνικού , ,00 900, , Μελέτη τεχνικής υποστήριξης για ρυμοτομικά θέματα , , , , Συνέχιση: Εργασία σχεδίασης-διαμόρφωσης τμημάτων οδών 8.500,00 Χρ.Τραπεζούντος & Αθ.Διάκου 8.500,00 708, , Μελέτη τεχνικής υποστήριξης σε κυκλοφοριακά θέματα του Δήμου , ,00 855, , Συνέχιση: Κυκλοφοριακή μελέτη Κάτω Ελληνικού , ,00 891, , Συνέχιση: Μελέτη τεχνικής υποστήριξης σε κυκλοφοριακά θέματα 2.511,99 του Δήμου (2009) 2.511,99 209,33 628, Μελέτη για την Ένταξη του Ποδηλάτου στο Δήμο Ελληνικού , , , , Τοπογραφική αποτύπωση υπόλοιπων τμημάτων οδού Χρ ,00 Τραπεζούντος 1.512,00 126,00 378, Εργασίες σχεδίασης τροποποιήσεων κατά την εκτέλεση 'πράσινη 6.300,00 παρέμβαση' 6.300,00 525, ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , , , , Είδη ατομικής προστασίας 1.500, ,00 125,00 375, Προμήθεια γάλακτος 4.500, ,00 375, , Είδος ατομικής παροχής προστασίας (ΦΕΚ 1503/ ) 3.500, ,00 291,67 875, Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα, σαπούνι,κλπ.) , , , , Προμήθεια εμβολίων (ΦΕΚ 1503/ ) 1.500, ,00 125,00 375, Αμοιβή για υπηρεσίες προληπτικής Ιατρικής για το προσωπικό (ΦΕΚ 1503/ ) 7.000, ,00 583, , Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας , , , , Συντήρηση αυτ/του ποτίσματος πλατειών 9.000, ,00 750, , Ανοιγμα λάκκων για φύτεμα 1.000, ,00 83,33 250, Ανάθεση εργασίας αποκατάστασης πεζοδρομίων λόγω ριζών ,00 δένδρων Συνέχιση: Εργασία κλαδέματος ψηλών δένδρων (2009) , , , , Συνέχιση: Ανάθεση Εργασίας για Συντήρηση Δένδρων στο χώρο ,00 πέριξ του Αεροδρομίου (2009) ,00 875, ,00

16 Ανάθεση Εργασίας για Συντήρηση Δένδρων στο χώρο πέριξ του ,00 Αεροδρομίου , , , Εργασία κλαδέματος υψηλών δέντρων , , , , Ανάθεση εργασίας φυτοπαθολογικού ελέγχου για φοίνικες , Προμήθεια δαπέδου ασφαλείας παιδικών χαρών & παιδότοπων , , , , Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων , , , , Μετατροπή ενός υπάρχοντος απορριμματοφόυ σε ανοικτό ,00 φορτηγό Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων(τρακτερ) 6.000, , ,00 833, , Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών μηχανημάτων 6.000, ,00 500, , Συντήρηση και επισκευή προγραμματιστών αντλιών κλπ 9.000, ,00 750, , Υδρευση κήπων κλπ , , , , Προμήθεια σάκων απορριμμάτων , ,00 833, , Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων , , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για μηχ/τα κήπων κλπ 7.000, ,00 583, , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , Προμήθεια σωλήνων υγραυλ.,εργαλείων,κλπ , ,00 916, , Προμήθεια υλικών συντήρησης αυτόματου ποτίσματος ,00 Προμήθεια ηλεκτρ/κου εξοπλισμού για πότισμα με υπόγειες καλωδιώσεις 2.000, ,00 166,67 500, Προμήθεια εργαλείων - αναλωσίμων υπηρεσίας Πρασίνου 6.000, ,00 500, , Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχ/των τρακτέρ 4.000, ,00 333, , Προμήθεια ανταλλακτικών χορτοκοπτικών μηχ/των 4.000, ,00 333, , Ανταλλακτικά λοιπων μηχανημάτων , ,00 833, , Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 1.000, , , , , Προμήθεια σπόρων για χλωροτάπητα , ,00 833, , Προμήθεια προκατασκευασμένου χλοοτάπητα 5.000, ,00 416, ,00 Προμήθεια και τοποθέτηση ανθοκατασκευών σε διάφορα σημεία της πόλης 8.000, ,00 666, , Προμήθεια φυτών - δενδρυλλίων , , , ,00 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού & χώματος και βελτιωτικά εδάφους , ,00 833, , Προμήθεια κηπευτικού χώματος 5.000, ,00 416, , Προμήθεια λιπασμάτων - γεωργικών φαρμάκων 5.000, ,00 416, , Προμήθεια πασσάλων 5.000, ,00 416, , Διαφορα καταναλωτικά είδη 2.000, ,00 166,67 500, Προμήθεια ενός κουρευτικού τρακτέρ , Προμήθεια μηχανημάτων συντήρησης πρασίνου 7.000, ,00 583, , Προμήθεια προγραμματιστών ποτίσματος , ,00 833, ,00

17 Προμήθεια αντλιών , , , , Προμήθεια φρεατίων, βάνες 4.000, ,00 333, ,00 Προμήθεια καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού με αρπάγη ωφέλιμου φορτίου 2,5 τον , , , , Προμήθεια βραχονοφόρου - καλαθοφόρου οχήματος με ύψος ανύψωσης 18 μ , , , , Προμήθεια ελαστικοφόρου φορτωτή ωφέλιμου φορτίου 600 kg , , , , Προμήθεια αντλιών νερού , , , , Προμήθεια κλαδοκόφτη ,00 Προμήθεια οργάνων παιδ.χαρών για αντικατάσταση ή συμπλήρωση κατεστραμένων , , , , Προμήθεια βαρελών , , , , Προμήθεια Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς στην Πλ. Εθνικής Αντίστασης , , , , Προμήθεια εργαλείων 8.000, ,00 666, , Λοιπός εξοπλισμός 7.400, ,00 616, , Προμήθεια ορθοστατών ειδικών απορριμμάτων 9.000, ,00 750, ,00 Προμήθεια οργάνων - πολυπαιχνιδιών σε Παιδικούς Σταθμούς Νηπιαγωγεία και Παιδικές Χαρές , , , , Βελτίωση παιδικών χαρών με προμήθεια οργάνων , , , , Προμήθεια παγκακίων , , , , Κατασκευή δικτύου αρδευσης απο γεωτρήσεις 0,00 0,00 0,00 0, Ανάθεση εργασίας για επέκταση αυτόματου ποτίσματος , , , , Ανάπλαση Παιδ.Χαράς στην Πλ.Εθνικής Αντίστασης , , , , Διαμόρφωση κοιν. χώρου επι της Εθν. Μακαρίου 0,00 0,00 0,00 0, Διαμόρφωση κοιν. χώρου που εφάπτεται του Ο.Τ 195 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση & επισκευή Παιδικών χαρών , Συντήρηση συντριβανιών , ,00 833, , Μελέτης διαμόρφωσης κοιχρήστου χώρου που εφάπτεται Ο.Τ , ,00 339, ,50 Μελέτη διαμόρφωσης κοινοχρήστου χώρου επι της Εθν ,00 Μακαρίου 4.070,00 339, , Συνέχιση: Μελέτη ανάπλασης πρασίνου Πλ.Μυστρά 3.808, ,00 317,33 952,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ , , , , Είδος ατομικής παροχής προστασίας (ΦΕΚ 1503/ ) 1.500, , ,00 208,33 625, Προμήθεια γάλακτος 1.000, ,00 83,33 250, Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα-Σαπούνι κλπ) 4.000, ,00 333, , Προμήθεια εμβολίων (ΦΕΚ 1503/ ) 1.000, ,00 83,33 250, Αμοιβή για υπηρεσίες προληπτικής Ιατρικής για το προσωπικό (ΦΕΚ 1503/ ) 1.200, ,00 100,00 300,00

18 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.500, ,00 208,33 625, Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 2.000, ,00 166,67 500, Yλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκ/σεων (Οικοδομικά Υλικά) 4.000, ,00 333, , Υλικά συντήρησης 5.000, ,00 416, , Λοιπές Προμήθειες για την υπηρεσία νεκροταφείου (κεριά κλπ) 6.000, , ,00 666, , Προμήθεια εργαλείων - αναλωσίμων 2.000, ,00 166,67 500, Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχ/των 3.000, ,00 250,00 750, Προμήθεια εκτυπωτικού μηχ/τος , ,00 833, , Προμήθεια γεννήτριας , ,00 833, , Προμήθεια επίπλων - σκευών - συσκευών για την Εκκλησία και το Δημ. Κοιμητήριο , ,00 833, , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρ/κα συγκροτήματα και λογισμικά 2.000, ,00 166,67 500,00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ , , , , Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 2.000,00 προσωπικού) 2.000,00 166,67 500, Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα- Σαπούνι κλπ) 4.000, ,00 333, , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 4.000, ,00 333, ,00 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , Οφειλή στον δικηγόρο Φ.Τάντη από εκτέλεση δικαστικών ,00 αποφάσεων , , , Αναδρομικές αποδοχές βάσει ασφαλιστικών μέτρων , , , , Αναδρομικά έξοδα κίνησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α , ,00 83,33 250, Αναδρομικά εξόδων παράστασης δημάρχου, αντιδημάρχων, ,64 προέδρου ΔΣ , , , Αναδρομικά Συνεδριάσεων Δ.Σ. και Δ.Ε , , , , Κρατήσεις 2009 σε διάφορα ταμεία , , , , Πληρωμές παρελθ'οντων Οικ.ετών , , , , Πληρωμές οφειλών ΟΝΑΔΑ προς ΕΥΔΑΠ βασει ρύθμισης , , , , Οφειλές απο προμήθειες & εργασίες παρελθόντων ετών , , , , Πληρωμές ΠΟΕ για έργα , , , , Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) , , , , Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) 5.000, ,00 416, , Εισφορές & προσαυξήσεις ΚΕΠΑ προς ΙΚΑ βάσει ρύθμισης , , , , Απόδοση Χορηγίας Δημάρχου , ,00 833, , Απόδοση Εισφοράς υπέρ Δημοσίου για σύνταξη , , , , Απόδοση εισφοράς επασφαλίστρου , Εισφορά 0823 στα έξοδα παράστασης , ,00 833, , Εισφορά υπερ Δημοσίου στις αποδοχές , , , ,00

19 Υπερ Δημοσίου Σύνταξη ΒΑΡΕΑ 5.000, ,00 416, , Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας στο Δημόσιο 1.500, , ,00 291,67 875, Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , , , , Απόδοση φόρων Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , , , , , Απόδοση χαρτοσήμου Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4.000, , ,00 666, , Απόδοση ΟΓΑ ΧΑΡΤ.Δημάρχου-Αντιδημάρχων κλπ 1.000, ,00 83,33 250, Απόδοση φόρων εργολ.τεχν.εργων-προμ.αγαθών& υπηρ.1% 3.000, , ,00 750, , Απόδοση χαρτ.αμοιβών τρίτων 1.000, ,00 83,33 250, Απόδοση φόρων εργολ.τεχν.εργων-προμ.αγαθών& υπηρ.4% , , , , , Απόδοση φόρων εργολ.τεχν.εργων-προμ.αγαθών& υπηρ.8% , , , , , Απόδοση φόρων εργολ.τεχν.εργων-προμ.αγαθών& υπηρ.10% 1.000, ,00 83,33 250, Απόδοση φόρων εργολ.τεχν.εργων-προμ.αγαθών& υπηρ.20% , , , , , Απόδοση φόρων αμοιβών τρίτων( Κ.Π.Ε ) 4% , ,00 833, , Απόδοση φόρων αμοιβών τρίτων( Κ.Π.Ε ) 8% 5.000, ,00 416, , Απόδοση φόρων αμοιβών τρίτων( Κ.Π.Ε ) 20% 2.000, ,00 166,67 500, Απόδοση φόρων Φ.Ε. 3% εργολάβων , , , , Απόδοση χαρτοσήμου από μισθώματα , , , , Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΔΟΥ) , , , , Χαρτόσημο ΤΑΔΚΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1.000, ,00 83,33 250, ΟΓΑ χαρτ.ταδκυ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 200,00 200,00 16,67 50, Εισφορές σε ταμείο ΙΚΑ , , , , Εισφορές σε ταμείο ΤΥΔΚΥ , , , , Εισφορές σε ταμείο ΚΥΤ , , , , Εισφορές σε ταμείο ΤΣΜΕΔΕ , , , , Εισφορές σε ταμείο ΝΟΜΙΚΩΝ 3.000, ,00 250,00 750, Εισφορές σε ταμείο ΜΤΠΥ 3.000, ,00 250,00 750, Εισφορές σε επικουρικά ταμεία ΚΕΑΔ- Κλαδ.επικ.ασφ.ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 1.000, ,00 83,33 250, Εισφορές σε επικουρικά ταμεία ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5.000, ,00 416, , Εισφορές σε λοιπά επικουρικά ταμεία , ,00 833, , Εισφορές σε επικουρικά ταμεία ΤΕΑΔΥ , , , , Εισφορές σε επικουρικά ταμεία ΤΠΔΥ , , , , Εισφορές σε μετοχικό ταμείο ΠΟΛ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.) 2.000, ,00 166,67 500, Εισφορές σε ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (2%) 500,00 500,00 41,67 125,00

20 Εισφορές σε ταμεία ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 500,00 500,00 41,67 125, Απόδοση ΤΥΔΚΥ ασφαλισμένου , , , , Απόδοση ΤΥΔΚΥ εργοδότη , , , , ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΑΞ 4.000, ,00 333, , ΤΣΜΕΔΕ-ΚΕΑ ΑΣΦΑΛ , ,00 250,00 750, Απόδοση ΤΜΕΔΕ Κ.Ε.Α ΕΡΓ , ,00 250,00 750, Απόδοση εξαγοράς ΤΑΔΚΥ Τ.Ε.Α.Δ.Υ 1.000, ,00 83,33 250, Απόδοση ΙΚΑ , , , , ΤΕΑΗΕ ΕΡΓ , ,00 83,33 250, ΤΕΑΗΕ ΑΣΦ , ,00 83,33 250, Απόδοση ΤΑΔΚΥ προμηθευτών Τ.Ε.Α.Δ.Υ , ,00 833, , Απόδοση Σωματείου 3.000, ,00 250,00 750, Απόδοση ΤΑΔΚΥ ασφαλισμένου Τ.Ε.Α.Δ.Υ , , , , Απόδοση ΤΑΔΚΥ εργοδότη Τ.Ε.Α.Δ.Υ , , , , Απόδοση ΤΑΔΚΥ ενοικίου Τ.Ε.Α.Δ.Υ 3.000, ,00 250,00 750, ΤΣΜΕΔΕ-ΚΥΤ ΕΡΓΟΔ , ,00 583, , ΤΣΜΕΔΕ-ΚΥΤ ΑΣΦΑΛ , ,00 333, , ΤΣΜΕΔΕ-ΚΚΣ ΕΡΓΟΔ , , , , ΤΣΜΕΔΕ-ΚΚΣ ΑΣΦΑΛ , ,00 500, , ΤΣΜΕΔΕ-ΚΕΠ , ,00 333, , Απόδοση εξαγοράς ΤΑΔΚΥ Τ.Π.Δ.Υ. 500,00 500,00 41,67 125, Απόδοση ΤΑΔΚΥ προμηθευτών Τ.Π.Δ.Υ , ,00 250,00 750, Απόδοση ΤΑΔΚΥ ασφαλ. Τ.Π.Δ.Υ , , , , Απόδοση ΤΑΔΚΥ ενοικίου Τ.Π.Δ.Υ. 500,00 500,00 41,67 125, Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , , , , ,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ ΣΥΛ.ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5.000, ,00 416, , Ταμείο Κληρικών ΤΠΟΕΚΕ 5.000, ,00 416, , Αποδόσεις απο Δημοσιεύσεις Προκηρύξεων Έργων 5.000, ,00 416, , Λοιπές κρατήσεις υπέρ ΣΥΛ.ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5.000, ,00 416, , Απόδοση κρατήσεων ΤΣΜΕΔΕ 1,2% προμηθευτών , , , , Απόδοση κρατήσεων ΤΠΕΔΕ , ,00 833, , Απόδοση κρατήσεων ΕΜΠ 1% (ΜΕΛΕΤΩΝ) 500,00 500,00 41,67 125, Απόδοση κρατήσεων ΕΜΠ 5% (ΕΡΓΩΝ) , ,00 833, , Απόδοση κρατήσεων ΤΣΜΕΔΕ 2% (μελετών) 1.000, ,00 83,33 250, Απόδοση κρατήσεων ΤΣΜΕΔΕ υπέρ τρίτων (0,6%) , , , , Απόδοση κρατήσεων ΤΕΕ 2% (ΜΕΛΕΤΩΝ) 1.000, ,00 83,33 250, Απόδοση κρατήσεων Τ.Ε.Ε. 0,2% εργολάβων 2.500, ,00 208,33 625, Απόδοση κρατήσεων ΤΥΔΚ 1% (ΈΡΓΩΝ) , ,00 833, ,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 52.000,00 147.947,18 96.172,42 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 76.000,00 30.255,16 10.554,49 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 0 - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - Τ.Κ. :25200 ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2693022115 - www.otad.gr - otad@dimosdymaion.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 21/1/2016 Αρ. Πρωτ.: 124 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 00-6031. 00-6032. 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Ημ/νία Εκτύπωσης: Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π.

Ημ/νία Εκτύπωσης: Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ Οικονομικό Έτος: 2014 Ημ/νία Εκτύπωσης: 29/05/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.-Λύσσελης Αγγελος 2.-Ντεμίρης Αθανάσιος 3.-Παυλίδης Πέτρος 4.-Καραγιαννίδης Αναστάσιος 5.-Τσελεγκίδης Αντώνιος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.-Λύσσελης Αγγελος 2.-Ντεμίρης Αθανάσιος 3.-Παυλίδης Πέτρος 4.-Καραγιαννίδης Αναστάσιος 5.-Τσελεγκίδης Αντώνιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 3084/18-02-2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3ης/17-02-2014 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ερμούπολη, 9 Φεβρουαρίου 2017 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ερμούπολη, 9 Φεβρουαρίου 2017 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ερμούπολη, 9 Φεβρουαρίου 2017 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.: 3371 Τμήμα: Οικονομικού προγραμματισμού και Λογιστηρίου Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 3ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 3ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 3ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2016 09/09/2016 Αρ.Πρωτ. 3108 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος Εκτέλεσης:Ιούλιος 2017

Περίοδος Εκτέλεσης:Ιούλιος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2017 03/08/2017 Αρ.Πρωτ. 2379 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013»

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου στις 14-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ Ψηφιακό Μουσείο " Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δ.Ν.Σ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 4 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 4 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 4 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 12/01/2016 Αρ.Πρωτ. 28 Στοιχεία Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΑΙ: ΟΧΙ: X

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΑΙ: ΟΧΙ: X ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΑΙ: ΟΧΙ: X ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟ: X ΕΠΕΙΓΟΝ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ερμούπολη, 10 Ιουλίου 2017 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/3/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/3/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:5084 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.:8-4- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΩΣ 31/3/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 98.809,84 86.686,48 2.742,22 0112 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 38/2016 (Απόσπασμα από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΝΠΔΔ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ»)

Απόφαση 38/2016 (Απόσπασμα από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΝΠΔΔ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ») ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Γουναροπούλου 6, Άνω Ιλίσια, τκ. 15771 Τηλ. 210-7487657 / 210-7777601 E-mail: info@gounaropoulos.gr Ζωγράφου, 15-09- Απόφαση 38/ (Απόσπασμα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2017. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2017. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2017 Της από 27-1-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27 η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους. Αυξομειώσ εις Βάσει Αναμορφώ σεων 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους. Αυξομειώσ εις Βάσει Αναμορφώ σεων 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΥΚΠΑΑΠ ΝΠΔΔ Κωδικός Αριθμός Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016 - ΥΚΠΑΑΠ Δ. Περιγραφή Διαμορφωθέν τα Προηγ. Οικ. Έτους Ενταλθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 20 Ιουλίου 2017 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1157 ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Ενταλματοποιηθέντα Πληρωθέντα 00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠΔΔ Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. ΔΗMΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 4, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΤΗΛ 2310 228 265 Οικονομικό Έτος: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑ,3-11-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.829 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/11/2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/11/2015 Περίοδος αναφοράς: Αρ πρωτοκ 1572 1/1/-30/11/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/11/ ΕΣΟ ΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ 50000,00 47096,08 46550,08

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 24.684,04

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΑΛΛΗΛ. Δ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Οικονομικό Έτος:2015 Aριθμ πρωτ.906 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΥ Κωδικός Προϋπολογισθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 06/17-03-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 2ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 2ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 2ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , ,39

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , ,39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. 099607148 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/03/2017 έως 31/03/2017 Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 30/6/2017

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 30/6/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6-7-2017 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.1074 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 13 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6.

Διαβάστε περισσότερα

HM: 20/01/ :44:23.

HM: 20/01/ :44:23. HM: 20/01/2017 15:44:23. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/2017 ΘΕΜΑ 1 ο : «Διάθεση πίστωσης οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από τα πρακτικά της Θ Ε Μ Α: «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014»

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από τα πρακτικά της Θ Ε Μ Α: «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014» 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από τα πρακτικά της 14-1-2014 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ συνεδρίασης της Εκτελεστικής ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Επιτροπής του Συνδέσμου Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1000 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.07/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.07/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης Τ.Π.Ε. έτους 2016. Στα Σπάτα σήμερα 12 Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων. Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) Τόκοι χρηματικών 0211 καταθέσεων σε τράπεζες

Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων. Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) Τόκοι χρηματικών 0211 καταθέσεων σε τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο.Π.Κ.Α.Π. ΝΠΔΔ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 KA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 25.6262.30 Συντήρηση αντλιοστασίων κλπ. 20.000,00 20.000,00 25.6264.30 Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών. 40.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (23) ΚΑΙ ΑΠΟ 17/11/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.650 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:6501/11.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 10.02.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017».

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι: 11-1-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 956 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 2/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/17-1-2017 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 7 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα Αρ. Πρωτ.: 891

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 7 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα Αρ. Πρωτ.: 891 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 7 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα 07.11.2016 Αρ. Πρωτ.: 891 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4009/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 1 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4009/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 1 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4009/25-01-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24-01-2013 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4061/26-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 2 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4061/26-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 2 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4061/26-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 25-01-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2015 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2015 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2015 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος) ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Ν.3463/06) 220.000,00 220.000,00

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:3415/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:3415/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου :3415/27.01.2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26.01.2017 Η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.03/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.03/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης για σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους 2016. Στα Σπάτα σήμερα 15 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: 1/2017 «Ψήφιση Πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του ΝΠΔΔ ΘΕΜΑ: 1 ο Δήμου Προσοτσάνης»

Αριθμός Απόφασης: 1/2017 «Ψήφιση Πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του ΝΠΔΔ ΘΕΜΑ: 1 ο Δήμου Προσοτσάνης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1 ης /30-1-2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Στην Πετρούσα και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο 1.1. 1.1.1 Αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού χώρου Διασφάλιση και διεύρυνση χώρων και ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΣΟΔΑ

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

Τέλη και δικαιώματα εκμετάλευσης υπεδάφους από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και λοιπά 244, , ,17 244, ,17 244,

Τέλη και δικαιώματα εκμετάλευσης υπεδάφους από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και λοιπά 244, , ,17 244, ,17 244, ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Περίοδος : 2/2017) Κωδικός Περιγραφή Προϋπ Αναμ/σεις Τρ. Προϋπ. Βεβαιωθ. Προηγ Βεβαιωθ. 2/2017Σύνολο Βεβαιωθ. Εισπρ. Προηγ. Εισπρ. 2/2017 Σύνολο Εισπρ. Υπόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ MHNOΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ MHNOΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ MHNOΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών 1.130.001

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ: Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων Ενταύθα. ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1. Οικονομική Υπηρεσία 2. Αντιδήμαρχο κ. Στουρνάρα 3. Γραμματεία Ο.Ε 4.

Π Ρ Ο Σ: Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων Ενταύθα. ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1. Οικονομική Υπηρεσία 2. Αντιδήμαρχο κ. Στουρνάρα 3. Γραμματεία Ο.Ε 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 5-12-2011 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 70901 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ασκληπιού 18

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

6/2011 πρακτικό συνεδρίασης της

6/2011 πρακτικό συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 29/2011 Αρ.Πρωτ.: 5969/23-05-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το 6/2011 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 08/09/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:10683 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 0, , ,30 1.

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 0, , ,30 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 7/8/2017 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1957 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-601

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 4/7/2017 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1552 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2016 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2016 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2016 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.617.465,00 39.936,15 39.936,15 01

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου περιόδου Σεπτεμβρίου 2017

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου περιόδου Σεπτεμβρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 31/10/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:13510 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Π.)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Π.) 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 11.299.192,66 11.457.477,67 7.654.729,41 7.120.276,10 5.994.708,62 5.994.708,62 0,00 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.191.874,36 1.390.078,63 1.241.959,75 1.240.279,75

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα

Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Περιγραφή Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/15-03-2016 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα