ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης. ΘΕΜΑ: Ψήφιση πιστώσεων Α τριμήνου προϋπολογισμού Στην Αργυρούπολη σήμερα 27 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Ελληνικού - Αργυρούπολης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 1576/ πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Χρήστος Κορτζίδης (Πρόεδρος) 1. Βασίλειος Βάσσιος 2. Χρήστος Βλάχος 2. Αντώνιος Μωϋσίδης 3. Ευάγγελος Χατζέλλης 3. Ιωάννης Τσαρπαλής 4. Αλεξάνδρα Πολυχρονίδη 5. Ιωάννης Κωνσταντάτος 6. Χαράλαμπος Πασβαντίδης Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης,.. Και εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής κατάσταση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, με τις προτεινόμενες πιστώσεις προς ψήφιση για το πρώτο τρίμηνο του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2011 και κάλεσε το Σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1-δ και 267 παρ. 1 και 2 του Ν. 3852/2010, να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την προαναφερόμενη κατάσταση της Διεύθυνσης Οικονομικών και τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1-δ και 267 παρ. 1 και 2 του Ν. 3852/2010 αποφασίζει ομόφωνα Ψηφίζει τις πιστώσεις για το πρώτο τρίμηνο του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2011, σε βάρος των Κ.Α. όπως αναλυτικά αναφέρονται στην συνημμένη κατάσταση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου.

2 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/ Εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η συνεδρίαση τελείωσε. Για επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΤΖΙΔΗΣ

3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2011 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ K.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΓΥ 2010 ΕΛΛΗ 2010 ΑΡΓΥ+ΕΛΛΗ /12 3/12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων 3.000, , , , , Αμοιβή και έξοδα για δικαστικές & εξώδικες ενέργειες σχετικές με ,00 το ΟΚΙ , , , Αμοιβές και έξοδα για δικαστικές & εξώδικες ενέργειες σχετικές με 7.750,00 την κατασκευή νέων οδικών έργων Αττικής 7.750,00 645, , Αμοιβές μεταφραστών και δακτυλογράφων 1.000, ,00 83,33 250, Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 3.000, ,00 250,00 750, ''Υποστήριξη Δήμου στη σύνταξη γνωμάευσης επι περιβαλλοντικών εκθέσεων κεραιών κινητής τηλεφωνίας'' 7.500, ,00 625, , Αμοιβή ιατρού εργασίας του Δήμου , , , , , Φύλαξη Δημ.Κατ/τος , , , , Ανάθεση απολύμανσης χώρων Δήμου 4.000, ,00 333, , Ανάθεση περιθαλψης αδέσποτων ζώων , ,00 833, ,00 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού , συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) , , , , Μισθοδοσία ΚΕΠ , , , , , Αμοιβή ορκωτών λογιστών , , , , , Φωτοαντιγραφή,βιβλιοδεσία πρακτικών συνεδριάσεωνδ.σ , ,00 666, , Τεχνική υποστήριξη μηχανολογικού εξοπλισμού , ,00 833, , Μηχανογράφιση μισθοδοσίας , Ανάθεση εργασίας δημιουργικό εφημερίδας , ,00 833, , Καθαρισμός Δημοτικών κτιρίων , , , , Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) απο την είσπραξη τελών και φόρων , , , , , Παρακρατούμενος ΤΑΠ 15% για ανακατανομή , , , , Εξοδα κίνησης Δημοτικών Εισπρακτόρων 8.000, ,00 666, , Δαπάνες για βιντεοσκοπίσεις συνεδριάσεων Δ.Σ , ,00 166,67 500, Δαπάνες για τις ναγνητοφωνήσεις,πολυγραφήσεις πρακτικών Δ.Σ , , , , Δαπάνη για τεχνική υποστήριξη εκδηλώσεων (στήσιμο εξέδρας, φύλαξη κ.λ.π.) , , , , Ταχυδρομικά Τέλη , , , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , , , Κινητή τηλεφωνία 6.000, ,00 500, ,00

4 Λοιπές Επικοινωνίες 500,00 500,00 41,67 125, Φόροι τόκων 2.000, ,00 166,67 500, Τέλη Χαρτοσήμου 2.000, ,00 166,67 500, Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ( Ε.Τ.Α.Κ.) , , , , Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 6.000, ,00 500, , Συνδρομές internet 2.000, ,00 166,67 500, Δημοσιεύσεις σε εφημερίδες , Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000, ,00 250,00 750,00 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , , , , Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 3.000, ,00 250,00 750, Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών , ,00 833, , Γενικές δαπάνες Κ.Ε.Π , ,00 833, , Πληρωμή ζημιών σε τρίτους 5.000, ,00 416, , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , , , , , Δαπάνες Αποξήλωσης Διαφημιστικών Πινακίδων , , , , Δαπάνες τοπικών Συμβουλίων Νέων , , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού για λειτουργικές δαπάνες , , , , Τόκοι από υπερανάληψη Εμπορικής Τράπεζας , , , , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.000, ,00 166,67 500, Προμήθεια Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για απόδοση χρημάτων , , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού για λειτουργικές δαπάνες , , , , Προϊόν υπερανάληψης από Εμπορική Τράπεζα (Ανοικτό Δάνειο) , , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού για επενδυτικές δαπάνες , , , , Προμήθεια Τ.Π. & Δανείων 8.000, ,00 666, , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού για επενδυτικές δαπάνες , , , , Τοκοχρεωλύσιο Δανείου για την απαλλοτρίωση του οικοπέδου επί της Οδού Διγ. Ακρίτα , , , , Εισφορά υπέρ συνδέσμων Δήμων & Κοινοτήτων , , , , , Εισφορά υπέρ συνδέσμων Δήμων προστασίας Υμηττού , , , , Εισφορά Δήμου για συμμετοχή σε δαπάνες εκτέλεσης έργων υπό Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων 500,00 500,00 41,67 125,00 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 3.000, , ,00 333, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , , ,53 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,56

5 Παροχές ένδυσης (ένδυση-υπόδηση προσωπικού σχολικών φυλάκων) 1.500, ,00 125,00 375, Είδος ατομικής παροχής προστασίας (ΦΕΚ 1503/ ) (καθ) 500,00 500,00 41,67 125, Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα-σαπούνι κλπ ) , , , , Προμήθεια εμβολίων (ΦΕΚ 1503/ ) καθ , ,00 83,33 250, Ανάθεση τεχνικής υποστήριξης προσωπικού στις εφαρμογές Η/Υ , ,00 875, ,00 Αμοιβή για υπηρεσίες προληπτικής Ιατρικής για το προσωπικό (ΦΕΚ 1503/ ) 1.000, ,00 83,33 250, Ανάθεση επιστημονικής υποστήριξης του Δήμου στα θέματα ,00 διακρίβωσης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου ,00 893, , Παροχή φυσικού αερίου , , , , Ασφάλιστρα πυρός & χρηματαποστολές 3.000, ,00 250,00 750, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , , , , <<Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Συντήρηση ανελκυστήρων)>> 1.000, ,00 83,33 250, Εργασίες διαμόρφωσης & συντήρησης Δημαρχείου (ισόγειο) , Βελτίωση εγκαταστάσεων αποθήκης , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.000, , ,00 916, , Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών-κλιματιστικών , ,00 833, , Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχ/των 8.000, ,00 666, , Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 2.000, , ,00 333, , Συντήρηση και επισκευή Η/Υ , ,00 887, , Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού κέντρου & Δικτυακού τόπου του Δήμου , ,00 833, , Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικού εξοπλισμού , ,00 887, , Δημιουργία συνεχής ενημέρωση και συντήρηση ιστοσελίδας του Δήμου' 2.000, ,00 166,67 500,00 Συντήρηση -Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών λογισμικού Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών , , , , , Ενοποίηση υφισταμένων πληροφοριανών συστημάτων(υποδομές ΤΠΕκαι εφαρμογές)δήμου Ελληνικού-Αργυρουπολης για την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης'' , , , , Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π , ,00 666, , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δημαρχείου 3.000, ,00 250,00 750, <<Δαπάνες Καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων>> , ,00 833, , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 5.000, ,00 416, , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 3.000, ,00 250,00 750,00

6 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 2.000,00 700, ,00 225,00 675, Δημοσιεύσεις για προσλήψεις , ,00 833, ,00 Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων,περιοδικών και λοιπών εκδόσεων 5.000,00 500, ,00 458, ,00 Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών (δηματολογίου,μητρώου αρρένων,κτηματολογίων κ.λ.π.) 5.000, ,00 416, , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 8.000, , , , , Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης , , , , , Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000, ,00 83,33 250, Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού 3.000, ,00 250,00 750, Αναλώσιμα είδη Η/Υ 2.000, ,00 166,67 500, Αναλλώσιμα είδη ΦΑΞ & Φωτοτυπικών & Εκτυπωτών , ,00 833, , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.000, , ,00 583, , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών ,00 μέσων , , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 1.000, ,00 83,33 250, Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 2.000, ,00 166,67 500, Προμήθεια λοιπού υλικού (Δαπάνες για φωτοαντιγραφικές εργασίες) 8.000, ,00 666, , Υλικά για συντήρηση Δημ.Καταστήματος , Προμήθεια ελαστικών 2.000, ,00 166,67 500, Ανταλλακτικά επίπλων & σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3.000, ,00 250,00 750, Προμήθεια ειδών Χριστ.Στολισμού πόλης , , , , Προμήθεια διαφ.καταναλωτικών ειδών 3.000, ,00 250,00 750,00 Αγορά της επιφάνειας ρέματος από την ΕΥΔΑΠ που διήρχετο από το οικόπεδο της οδού ΟΛΥΜΠΙΑΣ , , , , Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 3.000, ,00 250,00 750, Σύστημα ενδοσυννενόησης , Έπιπλα σκεύη 5.000, , , , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα , , , , , Προμήθεια λογισμικού , , , , , Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης καυσίμων , Λοιπός εξοπλισμός , , , , , Προμήθεια και εγκατάσταση ανεκλκυστήρα δημαρχείου , , , , Καταβολή κεφαλαίου στην ΚΕΔΕΛ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , , , Είδη ατομικής προστασίας 2.000, ,00 166,67 500, Προμήθεια γάλακτος 6.000, ,00 500, ,00

7 Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών , , , , Ανάθεση εργασίας για φύλαξη Δημοτικής παραλίας , Ανάθεση εργασίας σε ναυαγωσώστη στην Δημοτική παραλία ,00 Αγ.Κοσμά Ανάθεση εργασίας καθαρισμού παραλίας , , , , Ανάθεση λειτουργίας θερινού κινηματογράφου , ,00 833, , Ανάθεση εργασίας για λειτουργία εργαστηρίου ζωγραφικής , ,00 833, , Ανάθεση εργασίας για λειτουργία εργαστηρίου φωτογραφίας , ,00 833, , Ανάθεση εργασίας για λειτουργία τμήματος χορού , , , , Ανάθεση εργασίας γιατρών Α & Β ΚΑΠΗ , , , , Ανάθεση εργασίας στη διαδημοτική επιχείρηση πρωτοβουλίας ,00 Δημάρχων , , , Ενοίκιο θεάτρου-α ΚΑΠΗ-Β ΚΑΠΗ , , , , Μίσθωση πούλμαν , Συντήρηση & επισκευή κτιρίων , Ανακαίνηση χρωματισμών αίθουσας γυμναστικής στην Αγίας 0,00 Παρασκευής 0,00 0,00 0, Προμήθεια υλικών για διαμόρφωση αίθουσας στο 1ο νηπιαγωγείο 7.000,00 Ελληνικού 7.000,00 583, , Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων , Συντήρηση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ 3ου Δημοτικού Σχολείου , Συντήρηση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ 1ου Δημοτικού Σχολείου , Συντήρηση δαπέδου γηπέδων στην πλ. Μυστρά , , , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , , , Συντήρηση-επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 5.000, ,00 416, , Εξοδα λειτουργίας πολιτιστικών προγραμμάτων 5.000, ,00 416, , Προμήθεια αθλητικού υλικού για πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού , Προμήθεια αθλητικών ενδυμασιών για προγράμμα μαζικού ,00 αθλητισμού Προμήθεια βιβλιων Μαρίνειου Μορφωτικού Κέντρου 2.000, ,00 166,67 500, Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 7.000, ,00 583, , Προμήθεια καυσίμων , , , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 5.000, ,00 416, , Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού κτιρίων , ,00 833, , Προμήθεια υλικών για συντήρηση ΚΕΚΥ 3.000, ,00 250,00 750, Προμήθεια υλικών συντήρησης ΚΑΠΗ 5.000, ,00 416, , Προμήθεια υλικών συντήρησης θεάτρου 3.000, ,00 250,00 750, Προμήθεια υλικών συντήρησης πολιτιστικού κέντρου 5.000, ,00 416, ,00

8 Προμήθεια υλικών συντήρησης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ,00 Αγ. Παρασκευής Προμήθεια υλικών συντήρησης αιθουσ. ζωγραφικής, 5.000,00 φωτογραφίας και χορού 5.000,00 416, , Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης πολλαπλών χρήσεων στο 2ο ,00 Δημοτικό Σχολείο Προμήθεια & τοποθέτηση παραθύρων σε αντικατάσταση 0,00 παλαιών στο 1ο Δημ.Σχολείο 0,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης λοιπων εγκαταστάσεων , Υλικά συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων , Υλικά συντήρησης εγκαταστάσεων δημοτικής παραλίας , ,00 833, , Προμήθεια ελαστικών 5.000, ,00 416, , Ανταλλακτικά επίπλων & σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3.000, ,00 250,00 750, Φαρμακευτικό υλικό 1.000, ,00 83,33 250, Προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού στολισμού , Λοιπες προμήθειες καταναλωτικών ειδών , ,00 833, , Προμήθεια υλικών για λειτουργία Δημοτικής παραλίας , ,00 833, , Προμήθεια επίπλων & σκευών για πολιτιστικό κέντρο 5.000, ,00 416, , Προμήθεια επίπλων για δημοτικό στέκι νεολαίας , Προμήθεια ψυχαγωγικών παιχνιδιών για δημοτικό στέκι νεολαίας , Προμήθεια εξοπλισμού για λειτουργία θερινού κινηματογράφου , Λοιπός εξοπλισμός , Εξοπλισμός Δημοτικής παραλίας , Προμήθεια λυόμενων κερκίδων , , , , Προμήθεια οργάνων Γυμναστηρίου , , , , Προμήθεια αίθουσων προκατ για γήπεδο ποδοσφαίρου 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια - τοποθέτηση αντιρρυπαντικού δικτύου , , , , Κατασκευή κτιρίου Β Κ.Α.Π.Η , , , , Μελέτες νέου κτιρίου Β ΚΑΠΗ , , , , Στατική μελέτη για την νομιμοποίηση και πρόσθηκη Μαρίνειου Κ ,00 Ελληνικού 4.070,00 339, , Συνέχιση Γεωρεχνικής έρευνας - Μελέτη θεμελίωσης για το Β' 7.378,00 ΚΑΠΗ 7.378,00 614, , Εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης ιδιοκτησίας Μαρίνειου Πολιτιστικού Κέντρου στην οδό Χαλδείας για διαδικασία τροποπ.ρυμοτομικού σχεδίου Δημ.Ελληνικού 4.760, ,00 396, ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , , , , Είδη ατομικής προστασίας , ,00 958, , Προμήθεια γάλακτος , , , ,00

9 Είδος ατομικής παροχής προστασίας (ΦΕΚ 1503/ ) , , , , Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα, σαπούνι,κλπ.) , , , , Προμήθεια εμβολίων (ΦΕΚ 1503/ ) 5.000, ,00 416, , Αμοιβή για υπηρεσίες προληπτικής Ιατρικής για το προσωπικό (ΦΕΚ 1503/ ) , , , ,00 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,πλατειών,κοιν/των χώρων και παρ/κής διαδικασίας) , , , , , Ασφάλιστρα αυτοκινήτων , , , , Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων , , , ,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκ/σεων (Προμήθεια σχαρών φρεατίων ομβρίων υδάτων) 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια ανταλ/κών και επείγουσες εργασίες επισκευής μηχ/των και οχημ/των) , , , , Προμήθεια αντ/κών και εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης μηχ/των και οχημάτων , , , , Πλύσιμο μεταφορικών μέσων 5.000, ,00 416, , Συντήρηση και επισκευή ελαστικών αυτ/των και μηχ/των , ,00 833, , Συντήρηση και επισκευή αντλιών γεωτρήσεων 1.000, ,00 83,33 250, Συντήρηση και επισκευή αντλιών και δεξαμενών καυσίμων 500,00 500,00 41,67 125, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των (αντλία,τρυπάνι κλπ) 2.000, ,00 166,67 500, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπ. εξοπλισμού σκευών και λοιπ.εξοπλισμού (air conditio,τηλ.κέντρο κλπ) 3.000, ,00 250,00 750, Αναγόμωση πυροσβεστήρων 3.000, ,00 250,00 750, Περισυλλογή και μεταφορά μπαζών από Δημ.Χώρους,πλατείες κλπ , ,00 875, , Δαπάνη για περισυλλογή παλαιών αυτ/των και μεταφορά τους στον ΟΔΔΥ 1.500, ,00 125,00 375, Απολύμανση για αυτ/τα και χώρους Υπηρ.Καθ/τας 5.000, ,00 416, , ''Συντήρηση και αποψίλωση του χώρου του Υμηττού'' , ,00 875, , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.000, ,00 166,67 500, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (επιβατικών και φορτηγών αυτ/των) 9.000, ,00 750, , ΚΤΕΟ 2.000, ,00 166,67 500,00 Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (ΚΤΕΟ,διόδια κλπ) 5.000, ,00 416, , Διόδια αυτ/των 5.000, ,00 416, , Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (Διόδια) 4.000, ,00 333, , Λοιπές δαπάνες για καθ/τα (μεταφορές από το χώρο του Δήμου στη χωματερή Ν.Λιοσίων) , , , ,00

10 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (δαπάνες εκτάκτων αναγκών) 5.000, ,00 416, , Λοιπές δαπάνες που δεν εντάσσονται σε καμία από τις παραπάνω τάξεις 5.000, ,00 416, , Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικό,χημικό κλπ) 7.000, , ,00 916, , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 6.000, ,00 500, , Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων , ,00 833, ,00 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθ/τας (σάκκοι απορριμμάτων) , ,00 916, , Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθ/τας(λοιπές προμήθειες) 1.000, ,00 83,33 250, Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , , , Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορκών μέσων , ,00 833, , Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, λαμπτήρων , Προμήθεια φωτιτικών σωμάτων , Υλικά συντήρησης και επικσευής λοιπών εγκ/σεων (οικοδομικά υλικά) 6.500, , ,00 958, , Προμήθεια εργαλείων για την Υπ. Καθ/τητας (αναλώσιμα) , ,00 833, , Προμήθεα χρωμάτων κ.λ.π 4.000, ,00 333, , Προμήθεια ελαστικών αυτ/των και μηχ/των , , , , Προμήθεια εργαλείων συνεργείου Υπ. Καθ/τητας 3.000, ,00 250,00 750, Προμηθεια Ελαστικών , , , , Προμήθεια ανταλ/κών κάδων 5.500, ,00 458, , Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 3.000, ,00 250,00 750, Προμήθεια κατ.ειδών , ,00 833, , Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού 4.000, ,00 333, , Προμήθεια εργαλείων κλπ για την Υπηρ.Καθ/τας 3.500, ,00 291,67 875, Προμήθεια εργαλείων μηχανημάτων 5.000, ,00 416, , Προμήθεια εργαλείων συνεργείου αυτ/των καθ/τας , ,00 833, , Προμήθεια εξοπλισμού για την μεταφόρτωση και μεταφορά απορ/των (Ετήσια τοκοχρεολυτική δόση) , , , , Προμήθεια ανατρεπόμενου ημιφορτηγού ωφέλιμου φορτίου 1,5 τον. ενταγμένου στην προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού του προγράμματος ' ΘΗΣΕΑΣ" , , , , Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου οχήματος μεταφοράς και μεταφόρτωσης απορριμμάτων &ογκοδών αντικειμένων , , , , Προμήθεια επίπλων και σκευών 2.000, ,00 166,67 500, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα 2.000, ,00 166,67 500, Λοιπός εξοπλισμός (προμήθεια κάδων απορ/των) 5.000, ,00 416, , Προμήθεια κάδων 1100 λίτρων , , , , Προμήθεια διαφόρων μικρών κάδων ,00

11 Προμήθεια καροτσίων και καλαθίων απορ/των για τους οδοκαθαριστές 3.500, ,00 291,67 875, Προμήθεια κάδων οικιακών απορ/των , , , , Αγορά πυροσβεστήρων 1.500, ,00 125,00 375, Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης 6.275, ,00 522, , Ηλεκτροφωτισμός με νέους στίλους και φωτιστικά σε τμήματα των δρόμων Αθ. Διάκου και Μιλήτου , , , , Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού , , , ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , , , Είδος ατομικής παροχής προστασίας (ΦΕΚ 1503/ ) 1.000, ,00 83,33 250, Λοιπές παροχές σε είδος(γάλα,ααπούνι εργ/κού προσωπικού) 6.000, ,00 500, , Προμήθεια εμβολίων (ΦΕΚ 1503/ ) 250,00 250,00 20,83 62, Αμοιβή για υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής για το προσωπικό (ΦΕΚ 1503/ ) 1.750, ,00 145,83 437, Συντήρηση δικτύου ύδρευσης 3.000, ,00 250,00 750, Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ΕΥΔΑΠ 2.000, ,00 166,67 500, Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π , ,00 166,67 500, Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλογής ομβρίων υδάτων , , , , Δαπάνες εκκένωσης βόθρων και αποφράξεις , ,00 833, , Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση κλπ 3.000, ,00 250,00 750, Προμήθεια & τοποθέτηση σχαρών , Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2.000, ,00 166,67 500, Συνέχιση - κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων , , , , Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων , , , , Κατασκευή αποχ. δικτύου ακαθάρτων στην οδό Αναστάσεως και ,00 της οδού Δέλτα , , , Κατασκευή αγωγού αποχ. Ακαθάρτων σε τμήμα της 29ης οδού 500,00 500,00 41,67 125, Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων 33/Α/ , , , , Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε διάφορους δρόμους 1.000, ,00 83,33 250, Συντήρηση συντριβανιών , , , , Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρισκεται στα όρια της περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ>> , , , , Μελέτη για αποχέτευση ομβρίων Α. Ελληνικού , , , ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , , , , Είδος ατομικής παροχής προστασίας (ΦΕΚ 1503/ ) 3.300, , ,00 400, , Προμήθεια γάλακτος 5.000, ,00 416, ,00

12 Λοιπές παροχές σε είδος(γάλα,σαπούνι εργ/κού προσωπικού) , ,00 916, , Προμήθεια εμβολίων (ΦΕΚ 1503/ ) 700,00 700,00 58,33 175, Αμοιβή για τις υπηρεσίες προληπτικής Ιατρικής για το προσωπικό (ΦΕΚ 1503/ ) 6.000, ,00 500, , Συντήρηση καυστήρων σε σχολεία και Δημοτικά Κτίρια , Καθαρισμός χώρων από γκράφιτι 7.000, ,00 583, ,00 Συντήρηση -επισκευή εργαλείων ΚΛΠ συνεργείου συντήρησης Τ.Υ , ,00 166,67 500, Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 5.000, , ,00 666, , Απολύμανση σχολείων και Δημοτικών Κτιρίων 7.000, ,00 583, , Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου 3.000, ,00 250,00 750, Δημοσίευση προκηρύξεων 3.000, ,00 250,00 750, Αποξήλωση διαφημιστικών πινακίδων , Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού 2.000, ,00 166,67 500, Συντήρηση μονώσεων , Προμήθεια εργαλείων ΚΛΠ συνεργείου συντήρησης Τ.Υ , ,00 666, , ''Προμήθεια και αναγόμωση πυροσβεστήρων Σχολικών και Δημοτικών Κτιρίων'' , ,00 833, , Προμήθεια οικοδομικών υλικών , Προμήθεια υδραυλικών υλικών , Προμηθεια χρωμάτων και ειδών χρωματισμού , , , , Προμήθεια ξυλουργικών υλικών , Προμηθεια υαλοπινάκων , ,00 833, , Προμήθεια σιδηρουργικών υλικών , Προμήθεια σιδηρικών - μικροεργαλείων , ,00 833, , Υλικά αποκατάστασης πεζοδρομίων , , , , Προμήθεια υλικών παρεμπόδισης στάθμευσης , , , , Περιφράξεις οικοπέδων , Προμήθεια & επίστρωση γρανιτικής ψηφίδας στο πεζοδρόμιο ,00 έμπροσθεν νεκροταφείου , , , Προμήθεια λοιπών καταναλωτικών ειδών 5.000, ,00 416, , Απαλλοτρίωση λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Τ.18 Σουρμένων , , , , Αγορά Β οικοπέδου για Παιδικό Σταθμό , , , , Απαλλοτρίωση του οικοπέδου επί της οδού Διγενή Ακρίτα , , , , Προμήθεια εργαλείων & μηχανημάτων , ,00 833, , Προμήθεια Κοντέϊνερς και Τρακτόρων για την μεταφ/ση απορ/των και ανακυκλώσιμων υλικών & προμήθεια προστ/τικού καλύμματος για την υγειινή και ασφάλεια , , , , Προμήθεια ενός λεωφορείου , , , ,00

13 Προμήθεια ηλεκτρονικών(fax,cd,players,t.v,τηλέφωνα κλπ) , ,00 833, , Προμήθεια προγράμματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης έργων , , , , Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων κυκλοφοριακής σήμανσης , , , , Προμήθεια ειδών οδικής ασφάλειας , Προμήθεια καθιστικών πάγκων και περγκολών , , , ,00 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρικών στηριγμάτων για κάδους και πινακίδες οδών , Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (ΑΠΧ) στο 1ο ,00 Δημ.Σχολείο , , , Ειδικό σχολε'ιο εκπ/σης και θεραπευτικής αγωγής ΑΜΕΑ "Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ " , , , , Αποπεράτωση Β ΚΑΠΗ στην οδό Ολυμπίας , , , , Κατασκευή 1ου Παιδικού Σταθμού οδού Κομνηνών 0,00 0,00 0,00 0, Τοποθέτηση Ανελκυστήρα στο Δημαρχείο και το Δημοτικό Ωδείο , , , , Στεγανοποίηση Αθλητικών Κτιρίων , , , , ''Βρεφονηπιακός Σταθμός επι της οδού Κομνηνών(Κτίριο Α'- Παιδικός Σταθμός Δυν.40 Νηπίων)'' , , , , Κατασκευή έργων Προγραμματικής σύμβασης με Ο.Σ.Κ , , , , Συνέχιση: Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα οδών Δήμου ,00 Ελληνικού " ΘΗΣΕΑΣ" , , , Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα οδών Δήμου Ελληνικού , , , , Ανακατασκευή Οδών και Πεζοδρομίων , , , ,00 Ανάπλαση οδών Μ. Γερουλάνου Αλεξιουπόλεως με δημιουργία Ποδηλατοδρόμου και διαμόρφωση πλατειών , , , , Συνέχιση: Ανάπλαση πεζοδρομίων σε οδούς Δήμου Ελληνικού " ,00 ΘΗΣΕΑΣ" , , , Υποβιβασμός δικτύου ΔΕΗ στούς δρόμους α) Οδός Κύπρου β) Οδός Αργ/λεως , , , , Βελτίωση προσβασιμότητας σε κτίρια εγκαταστάσεις του Δήμου , ,00 833, , Κατασκευή και λειτουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων 0,00 0,00 0,00 0, Κατασκευή μικρής πισίνας στο 1ο Δημ. Γυμναστήριο , , , , Ανάπλαση εμπορικού Κέντρου Οδού Κύπρου , , , , Συμπληρωματικά Εργα για την ολοκλήρωση της ανάπλασης της οδού Κύπρου>> , , , , Ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου Β Γυμναστηρίου , , , ,00

14 Ανακατασκευή Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων (Πρόγραμμα ''ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ'') 1.000, ,00 83,33 250, Εργασίες για την λειτουργία της μικρής πισίνας , , , , Ανακατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων στη Πλ.Σμύρνης , , , ,00 Κατασκευή ιδιωτικών δρόμων, ραμπών αναπήρων, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και παιδικών χαρών , , , , Γενική επισκευή και συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων , , , , Εργασίες βελτίωσης Πυροπροστασίας 2ου ΤΕΕ , , , , Διαγραμμίσεις οδών , Συνέχιση: Πράσινη παρέμβαση στο Ελληνικό , , , , Διαμόρφωση οδών Σεφέρη και Γόρτυνος σε Ήπιας Κυκλοφορίας , , , ,00 Συντήρηση πεζοδρομίων, φρεατίων,οδοστρωμάτων, εγκοπές για κάδους, γραμμογράφιση διαβάσεων , , , , Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων , , , , Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού Αργυρουπόλεως , , , , Αντικατάσταση πλακών πλινθοποιΐας, τυχοποιΐας, συντήρηση πεζοδρομίων και δρόμων, εγκοπές κάδων , , , , Συντήρηση πινακίδων σήμανσης , , , , Συντήρηση Πινακιδων Σήμανσης , , , , Στατική μελέτη νομιμοποίησης και προσθήκη κτιρίου Πλ. Σμύρνης 4.070, ,00 339, , Στατική μελέτη για στέγη 3ου Δημοτικού σχολείου 3.808, ,00 317,33 952, Μελέτες για Β' παιδικό σταθμό , , , , Συνέχιση: Εργασία Σχεδίασης σε Ηλεκτρονική Μορφή της Οριστικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης του Δημοτικού Ωδείου Ελληνικού 5.950, ,00 495, ,50 Αρχιτεκτονική μελέτη κατασκευής Βρεφονηπιακου Σταθμού οδού Κομνηνών 7.900, ,00 658, , Στατική μελέτη κατασκευής Βρεφονηπιακού Σταθμού οδού Κομνηνών 4.000, ,00 333, , Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη κατασκευής Βρεφονηπιακού Σταθμού οδού Κομνηνών 4.000, ,00 333, , ''Γεωτεχνική μελέτη κατασκευής Βρεφονηπιακού Σταθμού οδού Κομνηνών'' 7.900, ,00 658, , <<Γεωτεχνική μελέτη αντιστήριξης πρανών εσκαφής Βρεφονηπιακού Σταθμού οδού Κομνηνών 34Β>> 1.815, ,00 151,25 453, Εργασία σύνταξης τευχών δημοπράτησης διαφόρων έργων ,00

15 Ψηφιακές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και ιατρικής παρακολούθησης 1.000, ,00 83,33 250, Προκαταρτική μελέτη Δημαρχείου και υπογείου χώρου στάθμευσης , Ψηφιακές υπηρεσίες κοινωνικής επιχειρηματικότητας, δικτύωση και διακυβέρνηση 1.000, ,00 83,33 250, Μελέτη συγκοινωνιακής σύνδεσης σταθμού ΜΕΤΡΟ με τις περιοχές του Δήμου , ,00 833, , Οικονομοτεχνική μελέτη για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δημοτικής Συγκοινωνίας , Συνέχιση: Κυκλοφοριακή μελέτη Ανω Ελληνικού , ,00 900, , Μελέτη τεχνικής υποστήριξης για ρυμοτομικά θέματα , , , , Συνέχιση: Εργασία σχεδίασης-διαμόρφωσης τμημάτων οδών 8.500,00 Χρ.Τραπεζούντος & Αθ.Διάκου 8.500,00 708, , Μελέτη τεχνικής υποστήριξης σε κυκλοφοριακά θέματα του Δήμου , ,00 855, , Συνέχιση: Κυκλοφοριακή μελέτη Κάτω Ελληνικού , ,00 891, , Συνέχιση: Μελέτη τεχνικής υποστήριξης σε κυκλοφοριακά θέματα 2.511,99 του Δήμου (2009) 2.511,99 209,33 628, Μελέτη για την Ένταξη του Ποδηλάτου στο Δήμο Ελληνικού , , , , Τοπογραφική αποτύπωση υπόλοιπων τμημάτων οδού Χρ ,00 Τραπεζούντος 1.512,00 126,00 378, Εργασίες σχεδίασης τροποποιήσεων κατά την εκτέλεση 'πράσινη 6.300,00 παρέμβαση' 6.300,00 525, ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , , , , Είδη ατομικής προστασίας 1.500, ,00 125,00 375, Προμήθεια γάλακτος 4.500, ,00 375, , Είδος ατομικής παροχής προστασίας (ΦΕΚ 1503/ ) 3.500, ,00 291,67 875, Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα, σαπούνι,κλπ.) , , , , Προμήθεια εμβολίων (ΦΕΚ 1503/ ) 1.500, ,00 125,00 375, Αμοιβή για υπηρεσίες προληπτικής Ιατρικής για το προσωπικό (ΦΕΚ 1503/ ) 7.000, ,00 583, , Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας , , , , Συντήρηση αυτ/του ποτίσματος πλατειών 9.000, ,00 750, , Ανοιγμα λάκκων για φύτεμα 1.000, ,00 83,33 250, Ανάθεση εργασίας αποκατάστασης πεζοδρομίων λόγω ριζών ,00 δένδρων Συνέχιση: Εργασία κλαδέματος ψηλών δένδρων (2009) , , , , Συνέχιση: Ανάθεση Εργασίας για Συντήρηση Δένδρων στο χώρο ,00 πέριξ του Αεροδρομίου (2009) ,00 875, ,00

16 Ανάθεση Εργασίας για Συντήρηση Δένδρων στο χώρο πέριξ του ,00 Αεροδρομίου , , , Εργασία κλαδέματος υψηλών δέντρων , , , , Ανάθεση εργασίας φυτοπαθολογικού ελέγχου για φοίνικες , Προμήθεια δαπέδου ασφαλείας παιδικών χαρών & παιδότοπων , , , , Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων , , , , Μετατροπή ενός υπάρχοντος απορριμματοφόυ σε ανοικτό ,00 φορτηγό Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων(τρακτερ) 6.000, , ,00 833, , Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών μηχανημάτων 6.000, ,00 500, , Συντήρηση και επισκευή προγραμματιστών αντλιών κλπ 9.000, ,00 750, , Υδρευση κήπων κλπ , , , , Προμήθεια σάκων απορριμμάτων , ,00 833, , Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων , , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για μηχ/τα κήπων κλπ 7.000, ,00 583, , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , Προμήθεια σωλήνων υγραυλ.,εργαλείων,κλπ , ,00 916, , Προμήθεια υλικών συντήρησης αυτόματου ποτίσματος ,00 Προμήθεια ηλεκτρ/κου εξοπλισμού για πότισμα με υπόγειες καλωδιώσεις 2.000, ,00 166,67 500, Προμήθεια εργαλείων - αναλωσίμων υπηρεσίας Πρασίνου 6.000, ,00 500, , Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχ/των τρακτέρ 4.000, ,00 333, , Προμήθεια ανταλλακτικών χορτοκοπτικών μηχ/των 4.000, ,00 333, , Ανταλλακτικά λοιπων μηχανημάτων , ,00 833, , Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 1.000, , , , , Προμήθεια σπόρων για χλωροτάπητα , ,00 833, , Προμήθεια προκατασκευασμένου χλοοτάπητα 5.000, ,00 416, ,00 Προμήθεια και τοποθέτηση ανθοκατασκευών σε διάφορα σημεία της πόλης 8.000, ,00 666, , Προμήθεια φυτών - δενδρυλλίων , , , ,00 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού & χώματος και βελτιωτικά εδάφους , ,00 833, , Προμήθεια κηπευτικού χώματος 5.000, ,00 416, , Προμήθεια λιπασμάτων - γεωργικών φαρμάκων 5.000, ,00 416, , Προμήθεια πασσάλων 5.000, ,00 416, , Διαφορα καταναλωτικά είδη 2.000, ,00 166,67 500, Προμήθεια ενός κουρευτικού τρακτέρ , Προμήθεια μηχανημάτων συντήρησης πρασίνου 7.000, ,00 583, , Προμήθεια προγραμματιστών ποτίσματος , ,00 833, ,00

17 Προμήθεια αντλιών , , , , Προμήθεια φρεατίων, βάνες 4.000, ,00 333, ,00 Προμήθεια καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού με αρπάγη ωφέλιμου φορτίου 2,5 τον , , , , Προμήθεια βραχονοφόρου - καλαθοφόρου οχήματος με ύψος ανύψωσης 18 μ , , , , Προμήθεια ελαστικοφόρου φορτωτή ωφέλιμου φορτίου 600 kg , , , , Προμήθεια αντλιών νερού , , , , Προμήθεια κλαδοκόφτη ,00 Προμήθεια οργάνων παιδ.χαρών για αντικατάσταση ή συμπλήρωση κατεστραμένων , , , , Προμήθεια βαρελών , , , , Προμήθεια Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς στην Πλ. Εθνικής Αντίστασης , , , , Προμήθεια εργαλείων 8.000, ,00 666, , Λοιπός εξοπλισμός 7.400, ,00 616, , Προμήθεια ορθοστατών ειδικών απορριμμάτων 9.000, ,00 750, ,00 Προμήθεια οργάνων - πολυπαιχνιδιών σε Παιδικούς Σταθμούς Νηπιαγωγεία και Παιδικές Χαρές , , , , Βελτίωση παιδικών χαρών με προμήθεια οργάνων , , , , Προμήθεια παγκακίων , , , , Κατασκευή δικτύου αρδευσης απο γεωτρήσεις 0,00 0,00 0,00 0, Ανάθεση εργασίας για επέκταση αυτόματου ποτίσματος , , , , Ανάπλαση Παιδ.Χαράς στην Πλ.Εθνικής Αντίστασης , , , , Διαμόρφωση κοιν. χώρου επι της Εθν. Μακαρίου 0,00 0,00 0,00 0, Διαμόρφωση κοιν. χώρου που εφάπτεται του Ο.Τ 195 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση & επισκευή Παιδικών χαρών , Συντήρηση συντριβανιών , ,00 833, , Μελέτης διαμόρφωσης κοιχρήστου χώρου που εφάπτεται Ο.Τ , ,00 339, ,50 Μελέτη διαμόρφωσης κοινοχρήστου χώρου επι της Εθν ,00 Μακαρίου 4.070,00 339, , Συνέχιση: Μελέτη ανάπλασης πρασίνου Πλ.Μυστρά 3.808, ,00 317,33 952,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ , , , , Είδος ατομικής παροχής προστασίας (ΦΕΚ 1503/ ) 1.500, , ,00 208,33 625, Προμήθεια γάλακτος 1.000, ,00 83,33 250, Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα-Σαπούνι κλπ) 4.000, ,00 333, , Προμήθεια εμβολίων (ΦΕΚ 1503/ ) 1.000, ,00 83,33 250, Αμοιβή για υπηρεσίες προληπτικής Ιατρικής για το προσωπικό (ΦΕΚ 1503/ ) 1.200, ,00 100,00 300,00

18 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.500, ,00 208,33 625, Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 2.000, ,00 166,67 500, Yλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκ/σεων (Οικοδομικά Υλικά) 4.000, ,00 333, , Υλικά συντήρησης 5.000, ,00 416, , Λοιπές Προμήθειες για την υπηρεσία νεκροταφείου (κεριά κλπ) 6.000, , ,00 666, , Προμήθεια εργαλείων - αναλωσίμων 2.000, ,00 166,67 500, Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχ/των 3.000, ,00 250,00 750, Προμήθεια εκτυπωτικού μηχ/τος , ,00 833, , Προμήθεια γεννήτριας , ,00 833, , Προμήθεια επίπλων - σκευών - συσκευών για την Εκκλησία και το Δημ. Κοιμητήριο , ,00 833, , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρ/κα συγκροτήματα και λογισμικά 2.000, ,00 166,67 500,00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ , , , , Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 2.000,00 προσωπικού) 2.000,00 166,67 500, Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα- Σαπούνι κλπ) 4.000, ,00 333, , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 4.000, ,00 333, ,00 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , Οφειλή στον δικηγόρο Φ.Τάντη από εκτέλεση δικαστικών ,00 αποφάσεων , , , Αναδρομικές αποδοχές βάσει ασφαλιστικών μέτρων , , , , Αναδρομικά έξοδα κίνησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α , ,00 83,33 250, Αναδρομικά εξόδων παράστασης δημάρχου, αντιδημάρχων, ,64 προέδρου ΔΣ , , , Αναδρομικά Συνεδριάσεων Δ.Σ. και Δ.Ε , , , , Κρατήσεις 2009 σε διάφορα ταμεία , , , , Πληρωμές παρελθ'οντων Οικ.ετών , , , , Πληρωμές οφειλών ΟΝΑΔΑ προς ΕΥΔΑΠ βασει ρύθμισης , , , , Οφειλές απο προμήθειες & εργασίες παρελθόντων ετών , , , , Πληρωμές ΠΟΕ για έργα , , , , Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) , , , , Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) 5.000, ,00 416, , Εισφορές & προσαυξήσεις ΚΕΠΑ προς ΙΚΑ βάσει ρύθμισης , , , , Απόδοση Χορηγίας Δημάρχου , ,00 833, , Απόδοση Εισφοράς υπέρ Δημοσίου για σύνταξη , , , , Απόδοση εισφοράς επασφαλίστρου , Εισφορά 0823 στα έξοδα παράστασης , ,00 833, , Εισφορά υπερ Δημοσίου στις αποδοχές , , , ,00

19 Υπερ Δημοσίου Σύνταξη ΒΑΡΕΑ 5.000, ,00 416, , Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας στο Δημόσιο 1.500, , ,00 291,67 875, Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , , , , Απόδοση φόρων Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , , , , , Απόδοση χαρτοσήμου Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4.000, , ,00 666, , Απόδοση ΟΓΑ ΧΑΡΤ.Δημάρχου-Αντιδημάρχων κλπ 1.000, ,00 83,33 250, Απόδοση φόρων εργολ.τεχν.εργων-προμ.αγαθών& υπηρ.1% 3.000, , ,00 750, , Απόδοση χαρτ.αμοιβών τρίτων 1.000, ,00 83,33 250, Απόδοση φόρων εργολ.τεχν.εργων-προμ.αγαθών& υπηρ.4% , , , , , Απόδοση φόρων εργολ.τεχν.εργων-προμ.αγαθών& υπηρ.8% , , , , , Απόδοση φόρων εργολ.τεχν.εργων-προμ.αγαθών& υπηρ.10% 1.000, ,00 83,33 250, Απόδοση φόρων εργολ.τεχν.εργων-προμ.αγαθών& υπηρ.20% , , , , , Απόδοση φόρων αμοιβών τρίτων( Κ.Π.Ε ) 4% , ,00 833, , Απόδοση φόρων αμοιβών τρίτων( Κ.Π.Ε ) 8% 5.000, ,00 416, , Απόδοση φόρων αμοιβών τρίτων( Κ.Π.Ε ) 20% 2.000, ,00 166,67 500, Απόδοση φόρων Φ.Ε. 3% εργολάβων , , , , Απόδοση χαρτοσήμου από μισθώματα , , , , Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΔΟΥ) , , , , Χαρτόσημο ΤΑΔΚΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1.000, ,00 83,33 250, ΟΓΑ χαρτ.ταδκυ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 200,00 200,00 16,67 50, Εισφορές σε ταμείο ΙΚΑ , , , , Εισφορές σε ταμείο ΤΥΔΚΥ , , , , Εισφορές σε ταμείο ΚΥΤ , , , , Εισφορές σε ταμείο ΤΣΜΕΔΕ , , , , Εισφορές σε ταμείο ΝΟΜΙΚΩΝ 3.000, ,00 250,00 750, Εισφορές σε ταμείο ΜΤΠΥ 3.000, ,00 250,00 750, Εισφορές σε επικουρικά ταμεία ΚΕΑΔ- Κλαδ.επικ.ασφ.ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 1.000, ,00 83,33 250, Εισφορές σε επικουρικά ταμεία ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5.000, ,00 416, , Εισφορές σε λοιπά επικουρικά ταμεία , ,00 833, , Εισφορές σε επικουρικά ταμεία ΤΕΑΔΥ , , , , Εισφορές σε επικουρικά ταμεία ΤΠΔΥ , , , , Εισφορές σε μετοχικό ταμείο ΠΟΛ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.) 2.000, ,00 166,67 500, Εισφορές σε ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (2%) 500,00 500,00 41,67 125,00

20 Εισφορές σε ταμεία ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 500,00 500,00 41,67 125, Απόδοση ΤΥΔΚΥ ασφαλισμένου , , , , Απόδοση ΤΥΔΚΥ εργοδότη , , , , ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΑΞ 4.000, ,00 333, , ΤΣΜΕΔΕ-ΚΕΑ ΑΣΦΑΛ , ,00 250,00 750, Απόδοση ΤΜΕΔΕ Κ.Ε.Α ΕΡΓ , ,00 250,00 750, Απόδοση εξαγοράς ΤΑΔΚΥ Τ.Ε.Α.Δ.Υ 1.000, ,00 83,33 250, Απόδοση ΙΚΑ , , , , ΤΕΑΗΕ ΕΡΓ , ,00 83,33 250, ΤΕΑΗΕ ΑΣΦ , ,00 83,33 250, Απόδοση ΤΑΔΚΥ προμηθευτών Τ.Ε.Α.Δ.Υ , ,00 833, , Απόδοση Σωματείου 3.000, ,00 250,00 750, Απόδοση ΤΑΔΚΥ ασφαλισμένου Τ.Ε.Α.Δ.Υ , , , , Απόδοση ΤΑΔΚΥ εργοδότη Τ.Ε.Α.Δ.Υ , , , , Απόδοση ΤΑΔΚΥ ενοικίου Τ.Ε.Α.Δ.Υ 3.000, ,00 250,00 750, ΤΣΜΕΔΕ-ΚΥΤ ΕΡΓΟΔ , ,00 583, , ΤΣΜΕΔΕ-ΚΥΤ ΑΣΦΑΛ , ,00 333, , ΤΣΜΕΔΕ-ΚΚΣ ΕΡΓΟΔ , , , , ΤΣΜΕΔΕ-ΚΚΣ ΑΣΦΑΛ , ,00 500, , ΤΣΜΕΔΕ-ΚΕΠ , ,00 333, , Απόδοση εξαγοράς ΤΑΔΚΥ Τ.Π.Δ.Υ. 500,00 500,00 41,67 125, Απόδοση ΤΑΔΚΥ προμηθευτών Τ.Π.Δ.Υ , ,00 250,00 750, Απόδοση ΤΑΔΚΥ ασφαλ. Τ.Π.Δ.Υ , , , , Απόδοση ΤΑΔΚΥ ενοικίου Τ.Π.Δ.Υ. 500,00 500,00 41,67 125, Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , , , , ,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ ΣΥΛ.ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5.000, ,00 416, , Ταμείο Κληρικών ΤΠΟΕΚΕ 5.000, ,00 416, , Αποδόσεις απο Δημοσιεύσεις Προκηρύξεων Έργων 5.000, ,00 416, , Λοιπές κρατήσεις υπέρ ΣΥΛ.ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5.000, ,00 416, , Απόδοση κρατήσεων ΤΣΜΕΔΕ 1,2% προμηθευτών , , , , Απόδοση κρατήσεων ΤΠΕΔΕ , ,00 833, , Απόδοση κρατήσεων ΕΜΠ 1% (ΜΕΛΕΤΩΝ) 500,00 500,00 41,67 125, Απόδοση κρατήσεων ΕΜΠ 5% (ΕΡΓΩΝ) , ,00 833, , Απόδοση κρατήσεων ΤΣΜΕΔΕ 2% (μελετών) 1.000, ,00 83,33 250, Απόδοση κρατήσεων ΤΣΜΕΔΕ υπέρ τρίτων (0,6%) , , , , Απόδοση κρατήσεων ΤΕΕ 2% (ΜΕΛΕΤΩΝ) 1.000, ,00 83,33 250, Απόδοση κρατήσεων Τ.Ε.Ε. 0,2% εργολάβων 2.500, ,00 208,33 625, Απόδοση κρατήσεων ΤΥΔΚ 1% (ΈΡΓΩΝ) , ,00 833, ,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 21/1/2016 Αρ. Πρωτ.: 124 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 00-6031. 00-6032. 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ Ψηφιακό Μουσείο " Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δ.Ν.Σ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 06/17-03-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (23) ΚΑΙ ΑΠΟ 17/11/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 13 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 KA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 25.6262.30 Συντήρηση αντλιοστασίων κλπ. 20.000,00 20.000,00 25.6264.30 Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών. 40.000,00

Διαβάστε περισσότερα

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:6501/11.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 10.02.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο 1.1. 1.1.1 Αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού χώρου Διασφάλιση και διεύρυνση χώρων και ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-601

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4009/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 1 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4009/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 1 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4009/25-01-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24-01-2013 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4061/26-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 2 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4061/26-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 2 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4061/26-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 25-01-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 147/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/13-06-2016 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 08/09/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:10683 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Π.)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Π.) 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 11.299.192,66 11.457.477,67 7.654.729,41 7.120.276,10 5.994.708,62 5.994.708,62 0,00 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.191.874,36 1.390.078,63 1.241.959,75 1.240.279,75

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠO 01/01/2016 ΕΩΣ 31/05/2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠO 01/01/2016 ΕΩΣ 31/05/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Οικονομικό Έτος: 2016 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠO 01/01/2016 ΕΩΣ 31/05/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή ΕΣΟΔΑ Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.12/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.12/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τ.Π.Ε. έτους 2016. Στα Σπάτα σήμερα 7 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 3/17-2-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ.

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 849.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 52 /2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 4 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων. Αριθμός Απόφασης: 14 Χολαργός σήμερα την 6 η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΔΑ: ΒΕΤΨΩΗΖ-ΡΝΡ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 26/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 173/2014 Λήψη απόφασης για καθορισμό επιβολής τελών ύδρευσης αναδρομικά για το έτος 2013. Παρόντες Απόντες

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 173/2014 Λήψη απόφασης για καθορισμό επιβολής τελών ύδρευσης αναδρομικά για το έτος 2013. Παρόντες Απόντες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.09/08-04-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.05/11-02-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.05/11-02-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης για σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους 2015. Στα Σπάτα σήμερα 11 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 00 Γενικές Υπηρεσίες 38.809.971,78 13.171.754,55 23.494.914,83 23.494.914,83 23.494.914,83 10 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μέτρο 3.1 3.1.1 Αμφίδρομη επικοινωνία και συμμετοχή των πολιτών Τόνωση της συμμετοχής πολιτών και συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 6/13 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι έξι (6) του μηνός Απριλίου του έτους 13, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14: το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 66/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 888/03-12-2015 ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 66/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 888/03-12-2015 ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 66/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 888/03-12-2015 ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 14/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2016 Κωδικός

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2016 Κωδικός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2016 Κωδικός Λογαριασμού ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 02.00.6031.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 90.00 Α ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 02.00.6053.001 Εργοδοτικές εισφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.913.526,51 1.200.976,34 1.160.262,93

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/09/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/09/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/09/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 04/2015 Ημέρ. Απόφασης : 23/01/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 22ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 22ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 22ης/ 15-06-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 237/2016 Περίληψη: «Λήψη απόφασης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 111 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΘΗΣΕΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΠΑΑΧ ΠΣΕΑ 10 6261.01 10 7311.01 15 7331.03 20 7424.01 20 7135.01 20 7135.02 20 7135.03 20 7135.04 20 7135.08 20

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων 10-6261.0001 24.000,00 ΣΑΤΑ 2 Συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 10 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 10 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης των Έργων & Μελετών που πρέπει να περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Εμμανουήλ Παππά

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Εμμανουήλ Παππά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ 1/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Εμμανουήλ Παππά ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δίστομο, 1/8/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 Ταχ. Δ/νση : 10 ης Ιουνίου 28 Τηλ: 2267350125 - FAX :2267022063 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ. Χουδετσανάκη.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ. Χουδετσανάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 2/4/15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ:3665 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ΑΔΑ: ΒΕΖΔΟΡ3Θ-8ΣΟ Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 12 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1 ο : "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2016

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2016 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 2 από 79 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 3 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 13 ης τακτικής συνεδρίασης της 15/9/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 13 ης τακτικής συνεδρίασης της 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΝΠΔΔ : «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Απόφασης: 46/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 13 ης τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 14 της 25 ης Αυγούστου 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗ ΔΓΗ. 12 Δεκ. 2006 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 270.689,00 180.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗ ΔΓΗ. 12 Δεκ. 2006 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 270.689,00 180. Page 1 of 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α/Α 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Εισφορά Συνεταίρων Έτους 007 (*) Έσοδα από Κατανάλωση Νερού Χρεώστες Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 1.500,00 1.310,00 1.000,00

00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 1.500,00 1.310,00 1.000,00 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Θέματος 1ο: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής:

Αριθμός Θέματος 1ο: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΝΠΔΔ : «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Απόφασης: 49/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 14 ης τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , ,00

06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , ,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 322.257,44 96.582,06 470.000,00 06.00 ΕΣΟΔΑ ΠΠΙΕΔ 322.257,44 96.582,06 470.000,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 218.100,00 86.562,81

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28.1.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 2993 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28.1.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 2993 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28.1.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 2993 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210 81 44 450 ΠΡΟΣ Τον κ. ήµαρχο για τον κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2012. Πρακτικό της με αριθ. 9/2012

Διαβάστε περισσότερα

00.6031. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.800,00 12.818,88 41.000,00 41.000,00 00.6053

00.6031. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.800,00 12.818,88 41.000,00 41.000,00 00.6053 ΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05/12/2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 15/09/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΨΕΟΚ67-ΖΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32

Διαβάστε περισσότερα