ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης. ΘΕΜΑ: Ψήφιση πιστώσεων Α τριμήνου προϋπολογισμού Στην Αργυρούπολη σήμερα 27 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Ελληνικού - Αργυρούπολης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 1576/ πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Χρήστος Κορτζίδης (Πρόεδρος) 1. Βασίλειος Βάσσιος 2. Χρήστος Βλάχος 2. Αντώνιος Μωϋσίδης 3. Ευάγγελος Χατζέλλης 3. Ιωάννης Τσαρπαλής 4. Αλεξάνδρα Πολυχρονίδη 5. Ιωάννης Κωνσταντάτος 6. Χαράλαμπος Πασβαντίδης Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης,.. Και εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής κατάσταση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, με τις προτεινόμενες πιστώσεις προς ψήφιση για το πρώτο τρίμηνο του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2011 και κάλεσε το Σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1-δ και 267 παρ. 1 και 2 του Ν. 3852/2010, να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την προαναφερόμενη κατάσταση της Διεύθυνσης Οικονομικών και τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1-δ και 267 παρ. 1 και 2 του Ν. 3852/2010 αποφασίζει ομόφωνα Ψηφίζει τις πιστώσεις για το πρώτο τρίμηνο του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2011, σε βάρος των Κ.Α. όπως αναλυτικά αναφέρονται στην συνημμένη κατάσταση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου.

2 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/ Εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η συνεδρίαση τελείωσε. Για επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΤΖΙΔΗΣ

3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2011 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ K.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΓΥ 2010 ΕΛΛΗ 2010 ΑΡΓΥ+ΕΛΛΗ /12 3/12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων 3.000, , , , , Αμοιβή και έξοδα για δικαστικές & εξώδικες ενέργειες σχετικές με ,00 το ΟΚΙ , , , Αμοιβές και έξοδα για δικαστικές & εξώδικες ενέργειες σχετικές με 7.750,00 την κατασκευή νέων οδικών έργων Αττικής 7.750,00 645, , Αμοιβές μεταφραστών και δακτυλογράφων 1.000, ,00 83,33 250, Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 3.000, ,00 250,00 750, ''Υποστήριξη Δήμου στη σύνταξη γνωμάευσης επι περιβαλλοντικών εκθέσεων κεραιών κινητής τηλεφωνίας'' 7.500, ,00 625, , Αμοιβή ιατρού εργασίας του Δήμου , , , , , Φύλαξη Δημ.Κατ/τος , , , , Ανάθεση απολύμανσης χώρων Δήμου 4.000, ,00 333, , Ανάθεση περιθαλψης αδέσποτων ζώων , ,00 833, ,00 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού , συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) , , , , Μισθοδοσία ΚΕΠ , , , , , Αμοιβή ορκωτών λογιστών , , , , , Φωτοαντιγραφή,βιβλιοδεσία πρακτικών συνεδριάσεωνδ.σ , ,00 666, , Τεχνική υποστήριξη μηχανολογικού εξοπλισμού , ,00 833, , Μηχανογράφιση μισθοδοσίας , Ανάθεση εργασίας δημιουργικό εφημερίδας , ,00 833, , Καθαρισμός Δημοτικών κτιρίων , , , , Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) απο την είσπραξη τελών και φόρων , , , , , Παρακρατούμενος ΤΑΠ 15% για ανακατανομή , , , , Εξοδα κίνησης Δημοτικών Εισπρακτόρων 8.000, ,00 666, , Δαπάνες για βιντεοσκοπίσεις συνεδριάσεων Δ.Σ , ,00 166,67 500, Δαπάνες για τις ναγνητοφωνήσεις,πολυγραφήσεις πρακτικών Δ.Σ , , , , Δαπάνη για τεχνική υποστήριξη εκδηλώσεων (στήσιμο εξέδρας, φύλαξη κ.λ.π.) , , , , Ταχυδρομικά Τέλη , , , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , , , Κινητή τηλεφωνία 6.000, ,00 500, ,00

4 Λοιπές Επικοινωνίες 500,00 500,00 41,67 125, Φόροι τόκων 2.000, ,00 166,67 500, Τέλη Χαρτοσήμου 2.000, ,00 166,67 500, Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ( Ε.Τ.Α.Κ.) , , , , Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 6.000, ,00 500, , Συνδρομές internet 2.000, ,00 166,67 500, Δημοσιεύσεις σε εφημερίδες , Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000, ,00 250,00 750,00 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , , , , Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 3.000, ,00 250,00 750, Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών , ,00 833, , Γενικές δαπάνες Κ.Ε.Π , ,00 833, , Πληρωμή ζημιών σε τρίτους 5.000, ,00 416, , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , , , , , Δαπάνες Αποξήλωσης Διαφημιστικών Πινακίδων , , , , Δαπάνες τοπικών Συμβουλίων Νέων , , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού για λειτουργικές δαπάνες , , , , Τόκοι από υπερανάληψη Εμπορικής Τράπεζας , , , , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.000, ,00 166,67 500, Προμήθεια Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για απόδοση χρημάτων , , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού για λειτουργικές δαπάνες , , , , Προϊόν υπερανάληψης από Εμπορική Τράπεζα (Ανοικτό Δάνειο) , , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού για επενδυτικές δαπάνες , , , , Προμήθεια Τ.Π. & Δανείων 8.000, ,00 666, , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού για επενδυτικές δαπάνες , , , , Τοκοχρεωλύσιο Δανείου για την απαλλοτρίωση του οικοπέδου επί της Οδού Διγ. Ακρίτα , , , , Εισφορά υπέρ συνδέσμων Δήμων & Κοινοτήτων , , , , , Εισφορά υπέρ συνδέσμων Δήμων προστασίας Υμηττού , , , , Εισφορά Δήμου για συμμετοχή σε δαπάνες εκτέλεσης έργων υπό Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων 500,00 500,00 41,67 125,00 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 3.000, , ,00 333, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , , ,53 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,56

5 Παροχές ένδυσης (ένδυση-υπόδηση προσωπικού σχολικών φυλάκων) 1.500, ,00 125,00 375, Είδος ατομικής παροχής προστασίας (ΦΕΚ 1503/ ) (καθ) 500,00 500,00 41,67 125, Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα-σαπούνι κλπ ) , , , , Προμήθεια εμβολίων (ΦΕΚ 1503/ ) καθ , ,00 83,33 250, Ανάθεση τεχνικής υποστήριξης προσωπικού στις εφαρμογές Η/Υ , ,00 875, ,00 Αμοιβή για υπηρεσίες προληπτικής Ιατρικής για το προσωπικό (ΦΕΚ 1503/ ) 1.000, ,00 83,33 250, Ανάθεση επιστημονικής υποστήριξης του Δήμου στα θέματα ,00 διακρίβωσης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου ,00 893, , Παροχή φυσικού αερίου , , , , Ασφάλιστρα πυρός & χρηματαποστολές 3.000, ,00 250,00 750, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , , , , <<Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (Συντήρηση ανελκυστήρων)>> 1.000, ,00 83,33 250, Εργασίες διαμόρφωσης & συντήρησης Δημαρχείου (ισόγειο) , Βελτίωση εγκαταστάσεων αποθήκης , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.000, , ,00 916, , Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών-κλιματιστικών , ,00 833, , Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχ/των 8.000, ,00 666, , Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 2.000, , ,00 333, , Συντήρηση και επισκευή Η/Υ , ,00 887, , Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού κέντρου & Δικτυακού τόπου του Δήμου , ,00 833, , Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικού εξοπλισμού , ,00 887, , Δημιουργία συνεχής ενημέρωση και συντήρηση ιστοσελίδας του Δήμου' 2.000, ,00 166,67 500,00 Συντήρηση -Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών λογισμικού Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών , , , , , Ενοποίηση υφισταμένων πληροφοριανών συστημάτων(υποδομές ΤΠΕκαι εφαρμογές)δήμου Ελληνικού-Αργυρουπολης για την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης'' , , , , Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π , ,00 666, , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δημαρχείου 3.000, ,00 250,00 750, <<Δαπάνες Καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων>> , ,00 833, , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 5.000, ,00 416, , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 3.000, ,00 250,00 750,00

6 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 2.000,00 700, ,00 225,00 675, Δημοσιεύσεις για προσλήψεις , ,00 833, ,00 Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων,περιοδικών και λοιπών εκδόσεων 5.000,00 500, ,00 458, ,00 Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών (δηματολογίου,μητρώου αρρένων,κτηματολογίων κ.λ.π.) 5.000, ,00 416, , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 8.000, , , , , Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης , , , , , Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000, ,00 83,33 250, Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού 3.000, ,00 250,00 750, Αναλώσιμα είδη Η/Υ 2.000, ,00 166,67 500, Αναλλώσιμα είδη ΦΑΞ & Φωτοτυπικών & Εκτυπωτών , ,00 833, , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.000, , ,00 583, , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών ,00 μέσων , , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 1.000, ,00 83,33 250, Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 2.000, ,00 166,67 500, Προμήθεια λοιπού υλικού (Δαπάνες για φωτοαντιγραφικές εργασίες) 8.000, ,00 666, , Υλικά για συντήρηση Δημ.Καταστήματος , Προμήθεια ελαστικών 2.000, ,00 166,67 500, Ανταλλακτικά επίπλων & σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3.000, ,00 250,00 750, Προμήθεια ειδών Χριστ.Στολισμού πόλης , , , , Προμήθεια διαφ.καταναλωτικών ειδών 3.000, ,00 250,00 750,00 Αγορά της επιφάνειας ρέματος από την ΕΥΔΑΠ που διήρχετο από το οικόπεδο της οδού ΟΛΥΜΠΙΑΣ , , , , Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 3.000, ,00 250,00 750, Σύστημα ενδοσυννενόησης , Έπιπλα σκεύη 5.000, , , , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα , , , , , Προμήθεια λογισμικού , , , , , Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης καυσίμων , Λοιπός εξοπλισμός , , , , , Προμήθεια και εγκατάσταση ανεκλκυστήρα δημαρχείου , , , , Καταβολή κεφαλαίου στην ΚΕΔΕΛ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , , , Είδη ατομικής προστασίας 2.000, ,00 166,67 500, Προμήθεια γάλακτος 6.000, ,00 500, ,00

7 Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών , , , , Ανάθεση εργασίας για φύλαξη Δημοτικής παραλίας , Ανάθεση εργασίας σε ναυαγωσώστη στην Δημοτική παραλία ,00 Αγ.Κοσμά Ανάθεση εργασίας καθαρισμού παραλίας , , , , Ανάθεση λειτουργίας θερινού κινηματογράφου , ,00 833, , Ανάθεση εργασίας για λειτουργία εργαστηρίου ζωγραφικής , ,00 833, , Ανάθεση εργασίας για λειτουργία εργαστηρίου φωτογραφίας , ,00 833, , Ανάθεση εργασίας για λειτουργία τμήματος χορού , , , , Ανάθεση εργασίας γιατρών Α & Β ΚΑΠΗ , , , , Ανάθεση εργασίας στη διαδημοτική επιχείρηση πρωτοβουλίας ,00 Δημάρχων , , , Ενοίκιο θεάτρου-α ΚΑΠΗ-Β ΚΑΠΗ , , , , Μίσθωση πούλμαν , Συντήρηση & επισκευή κτιρίων , Ανακαίνηση χρωματισμών αίθουσας γυμναστικής στην Αγίας 0,00 Παρασκευής 0,00 0,00 0, Προμήθεια υλικών για διαμόρφωση αίθουσας στο 1ο νηπιαγωγείο 7.000,00 Ελληνικού 7.000,00 583, , Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων , Συντήρηση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ 3ου Δημοτικού Σχολείου , Συντήρηση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ 1ου Δημοτικού Σχολείου , Συντήρηση δαπέδου γηπέδων στην πλ. Μυστρά , , , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , , , Συντήρηση-επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 5.000, ,00 416, , Εξοδα λειτουργίας πολιτιστικών προγραμμάτων 5.000, ,00 416, , Προμήθεια αθλητικού υλικού για πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού , Προμήθεια αθλητικών ενδυμασιών για προγράμμα μαζικού ,00 αθλητισμού Προμήθεια βιβλιων Μαρίνειου Μορφωτικού Κέντρου 2.000, ,00 166,67 500, Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 7.000, ,00 583, , Προμήθεια καυσίμων , , , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 5.000, ,00 416, , Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού κτιρίων , ,00 833, , Προμήθεια υλικών για συντήρηση ΚΕΚΥ 3.000, ,00 250,00 750, Προμήθεια υλικών συντήρησης ΚΑΠΗ 5.000, ,00 416, , Προμήθεια υλικών συντήρησης θεάτρου 3.000, ,00 250,00 750, Προμήθεια υλικών συντήρησης πολιτιστικού κέντρου 5.000, ,00 416, ,00

8 Προμήθεια υλικών συντήρησης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ,00 Αγ. Παρασκευής Προμήθεια υλικών συντήρησης αιθουσ. ζωγραφικής, 5.000,00 φωτογραφίας και χορού 5.000,00 416, , Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης πολλαπλών χρήσεων στο 2ο ,00 Δημοτικό Σχολείο Προμήθεια & τοποθέτηση παραθύρων σε αντικατάσταση 0,00 παλαιών στο 1ο Δημ.Σχολείο 0,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης λοιπων εγκαταστάσεων , Υλικά συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων , Υλικά συντήρησης εγκαταστάσεων δημοτικής παραλίας , ,00 833, , Προμήθεια ελαστικών 5.000, ,00 416, , Ανταλλακτικά επίπλων & σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3.000, ,00 250,00 750, Φαρμακευτικό υλικό 1.000, ,00 83,33 250, Προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού στολισμού , Λοιπες προμήθειες καταναλωτικών ειδών , ,00 833, , Προμήθεια υλικών για λειτουργία Δημοτικής παραλίας , ,00 833, , Προμήθεια επίπλων & σκευών για πολιτιστικό κέντρο 5.000, ,00 416, , Προμήθεια επίπλων για δημοτικό στέκι νεολαίας , Προμήθεια ψυχαγωγικών παιχνιδιών για δημοτικό στέκι νεολαίας , Προμήθεια εξοπλισμού για λειτουργία θερινού κινηματογράφου , Λοιπός εξοπλισμός , Εξοπλισμός Δημοτικής παραλίας , Προμήθεια λυόμενων κερκίδων , , , , Προμήθεια οργάνων Γυμναστηρίου , , , , Προμήθεια αίθουσων προκατ για γήπεδο ποδοσφαίρου 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια - τοποθέτηση αντιρρυπαντικού δικτύου , , , , Κατασκευή κτιρίου Β Κ.Α.Π.Η , , , , Μελέτες νέου κτιρίου Β ΚΑΠΗ , , , , Στατική μελέτη για την νομιμοποίηση και πρόσθηκη Μαρίνειου Κ ,00 Ελληνικού 4.070,00 339, , Συνέχιση Γεωρεχνικής έρευνας - Μελέτη θεμελίωσης για το Β' 7.378,00 ΚΑΠΗ 7.378,00 614, , Εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης ιδιοκτησίας Μαρίνειου Πολιτιστικού Κέντρου στην οδό Χαλδείας για διαδικασία τροποπ.ρυμοτομικού σχεδίου Δημ.Ελληνικού 4.760, ,00 396, ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , , , , Είδη ατομικής προστασίας , ,00 958, , Προμήθεια γάλακτος , , , ,00

9 Είδος ατομικής παροχής προστασίας (ΦΕΚ 1503/ ) , , , , Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα, σαπούνι,κλπ.) , , , , Προμήθεια εμβολίων (ΦΕΚ 1503/ ) 5.000, ,00 416, , Αμοιβή για υπηρεσίες προληπτικής Ιατρικής για το προσωπικό (ΦΕΚ 1503/ ) , , , ,00 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,πλατειών,κοιν/των χώρων και παρ/κής διαδικασίας) , , , , , Ασφάλιστρα αυτοκινήτων , , , , Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων , , , ,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκ/σεων (Προμήθεια σχαρών φρεατίων ομβρίων υδάτων) 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια ανταλ/κών και επείγουσες εργασίες επισκευής μηχ/των και οχημ/των) , , , , Προμήθεια αντ/κών και εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης μηχ/των και οχημάτων , , , , Πλύσιμο μεταφορικών μέσων 5.000, ,00 416, , Συντήρηση και επισκευή ελαστικών αυτ/των και μηχ/των , ,00 833, , Συντήρηση και επισκευή αντλιών γεωτρήσεων 1.000, ,00 83,33 250, Συντήρηση και επισκευή αντλιών και δεξαμενών καυσίμων 500,00 500,00 41,67 125, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των (αντλία,τρυπάνι κλπ) 2.000, ,00 166,67 500, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπ. εξοπλισμού σκευών και λοιπ.εξοπλισμού (air conditio,τηλ.κέντρο κλπ) 3.000, ,00 250,00 750, Αναγόμωση πυροσβεστήρων 3.000, ,00 250,00 750, Περισυλλογή και μεταφορά μπαζών από Δημ.Χώρους,πλατείες κλπ , ,00 875, , Δαπάνη για περισυλλογή παλαιών αυτ/των και μεταφορά τους στον ΟΔΔΥ 1.500, ,00 125,00 375, Απολύμανση για αυτ/τα και χώρους Υπηρ.Καθ/τας 5.000, ,00 416, , ''Συντήρηση και αποψίλωση του χώρου του Υμηττού'' , ,00 875, , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.000, ,00 166,67 500, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (επιβατικών και φορτηγών αυτ/των) 9.000, ,00 750, , ΚΤΕΟ 2.000, ,00 166,67 500,00 Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (ΚΤΕΟ,διόδια κλπ) 5.000, ,00 416, , Διόδια αυτ/των 5.000, ,00 416, , Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (Διόδια) 4.000, ,00 333, , Λοιπές δαπάνες για καθ/τα (μεταφορές από το χώρο του Δήμου στη χωματερή Ν.Λιοσίων) , , , ,00

10 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (δαπάνες εκτάκτων αναγκών) 5.000, ,00 416, , Λοιπές δαπάνες που δεν εντάσσονται σε καμία από τις παραπάνω τάξεις 5.000, ,00 416, , Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικό,χημικό κλπ) 7.000, , ,00 916, , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 6.000, ,00 500, , Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων , ,00 833, ,00 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθ/τας (σάκκοι απορριμμάτων) , ,00 916, , Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθ/τας(λοιπές προμήθειες) 1.000, ,00 83,33 250, Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , , , Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορκών μέσων , ,00 833, , Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, λαμπτήρων , Προμήθεια φωτιτικών σωμάτων , Υλικά συντήρησης και επικσευής λοιπών εγκ/σεων (οικοδομικά υλικά) 6.500, , ,00 958, , Προμήθεια εργαλείων για την Υπ. Καθ/τητας (αναλώσιμα) , ,00 833, , Προμήθεα χρωμάτων κ.λ.π 4.000, ,00 333, , Προμήθεια ελαστικών αυτ/των και μηχ/των , , , , Προμήθεια εργαλείων συνεργείου Υπ. Καθ/τητας 3.000, ,00 250,00 750, Προμηθεια Ελαστικών , , , , Προμήθεια ανταλ/κών κάδων 5.500, ,00 458, , Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 3.000, ,00 250,00 750, Προμήθεια κατ.ειδών , ,00 833, , Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού 4.000, ,00 333, , Προμήθεια εργαλείων κλπ για την Υπηρ.Καθ/τας 3.500, ,00 291,67 875, Προμήθεια εργαλείων μηχανημάτων 5.000, ,00 416, , Προμήθεια εργαλείων συνεργείου αυτ/των καθ/τας , ,00 833, , Προμήθεια εξοπλισμού για την μεταφόρτωση και μεταφορά απορ/των (Ετήσια τοκοχρεολυτική δόση) , , , , Προμήθεια ανατρεπόμενου ημιφορτηγού ωφέλιμου φορτίου 1,5 τον. ενταγμένου στην προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού του προγράμματος ' ΘΗΣΕΑΣ" , , , , Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου οχήματος μεταφοράς και μεταφόρτωσης απορριμμάτων &ογκοδών αντικειμένων , , , , Προμήθεια επίπλων και σκευών 2.000, ,00 166,67 500, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα 2.000, ,00 166,67 500, Λοιπός εξοπλισμός (προμήθεια κάδων απορ/των) 5.000, ,00 416, , Προμήθεια κάδων 1100 λίτρων , , , , Προμήθεια διαφόρων μικρών κάδων ,00

11 Προμήθεια καροτσίων και καλαθίων απορ/των για τους οδοκαθαριστές 3.500, ,00 291,67 875, Προμήθεια κάδων οικιακών απορ/των , , , , Αγορά πυροσβεστήρων 1.500, ,00 125,00 375, Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης 6.275, ,00 522, , Ηλεκτροφωτισμός με νέους στίλους και φωτιστικά σε τμήματα των δρόμων Αθ. Διάκου και Μιλήτου , , , , Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού , , , ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , , , Είδος ατομικής παροχής προστασίας (ΦΕΚ 1503/ ) 1.000, ,00 83,33 250, Λοιπές παροχές σε είδος(γάλα,ααπούνι εργ/κού προσωπικού) 6.000, ,00 500, , Προμήθεια εμβολίων (ΦΕΚ 1503/ ) 250,00 250,00 20,83 62, Αμοιβή για υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής για το προσωπικό (ΦΕΚ 1503/ ) 1.750, ,00 145,83 437, Συντήρηση δικτύου ύδρευσης 3.000, ,00 250,00 750, Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ΕΥΔΑΠ 2.000, ,00 166,67 500, Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π , ,00 166,67 500, Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλογής ομβρίων υδάτων , , , , Δαπάνες εκκένωσης βόθρων και αποφράξεις , ,00 833, , Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση κλπ 3.000, ,00 250,00 750, Προμήθεια & τοποθέτηση σχαρών , Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2.000, ,00 166,67 500, Συνέχιση - κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων , , , , Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων , , , , Κατασκευή αποχ. δικτύου ακαθάρτων στην οδό Αναστάσεως και ,00 της οδού Δέλτα , , , Κατασκευή αγωγού αποχ. Ακαθάρτων σε τμήμα της 29ης οδού 500,00 500,00 41,67 125, Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων 33/Α/ , , , , Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε διάφορους δρόμους 1.000, ,00 83,33 250, Συντήρηση συντριβανιών , , , , Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρισκεται στα όρια της περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ>> , , , , Μελέτη για αποχέτευση ομβρίων Α. Ελληνικού , , , ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , , , , Είδος ατομικής παροχής προστασίας (ΦΕΚ 1503/ ) 3.300, , ,00 400, , Προμήθεια γάλακτος 5.000, ,00 416, ,00

12 Λοιπές παροχές σε είδος(γάλα,σαπούνι εργ/κού προσωπικού) , ,00 916, , Προμήθεια εμβολίων (ΦΕΚ 1503/ ) 700,00 700,00 58,33 175, Αμοιβή για τις υπηρεσίες προληπτικής Ιατρικής για το προσωπικό (ΦΕΚ 1503/ ) 6.000, ,00 500, , Συντήρηση καυστήρων σε σχολεία και Δημοτικά Κτίρια , Καθαρισμός χώρων από γκράφιτι 7.000, ,00 583, ,00 Συντήρηση -επισκευή εργαλείων ΚΛΠ συνεργείου συντήρησης Τ.Υ , ,00 166,67 500, Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 5.000, , ,00 666, , Απολύμανση σχολείων και Δημοτικών Κτιρίων 7.000, ,00 583, , Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου 3.000, ,00 250,00 750, Δημοσίευση προκηρύξεων 3.000, ,00 250,00 750, Αποξήλωση διαφημιστικών πινακίδων , Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού 2.000, ,00 166,67 500, Συντήρηση μονώσεων , Προμήθεια εργαλείων ΚΛΠ συνεργείου συντήρησης Τ.Υ , ,00 666, , ''Προμήθεια και αναγόμωση πυροσβεστήρων Σχολικών και Δημοτικών Κτιρίων'' , ,00 833, , Προμήθεια οικοδομικών υλικών , Προμήθεια υδραυλικών υλικών , Προμηθεια χρωμάτων και ειδών χρωματισμού , , , , Προμήθεια ξυλουργικών υλικών , Προμηθεια υαλοπινάκων , ,00 833, , Προμήθεια σιδηρουργικών υλικών , Προμήθεια σιδηρικών - μικροεργαλείων , ,00 833, , Υλικά αποκατάστασης πεζοδρομίων , , , , Προμήθεια υλικών παρεμπόδισης στάθμευσης , , , , Περιφράξεις οικοπέδων , Προμήθεια & επίστρωση γρανιτικής ψηφίδας στο πεζοδρόμιο ,00 έμπροσθεν νεκροταφείου , , , Προμήθεια λοιπών καταναλωτικών ειδών 5.000, ,00 416, , Απαλλοτρίωση λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Τ.18 Σουρμένων , , , , Αγορά Β οικοπέδου για Παιδικό Σταθμό , , , , Απαλλοτρίωση του οικοπέδου επί της οδού Διγενή Ακρίτα , , , , Προμήθεια εργαλείων & μηχανημάτων , ,00 833, , Προμήθεια Κοντέϊνερς και Τρακτόρων για την μεταφ/ση απορ/των και ανακυκλώσιμων υλικών & προμήθεια προστ/τικού καλύμματος για την υγειινή και ασφάλεια , , , , Προμήθεια ενός λεωφορείου , , , ,00

13 Προμήθεια ηλεκτρονικών(fax,cd,players,t.v,τηλέφωνα κλπ) , ,00 833, , Προμήθεια προγράμματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης έργων , , , , Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων κυκλοφοριακής σήμανσης , , , , Προμήθεια ειδών οδικής ασφάλειας , Προμήθεια καθιστικών πάγκων και περγκολών , , , ,00 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρικών στηριγμάτων για κάδους και πινακίδες οδών , Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (ΑΠΧ) στο 1ο ,00 Δημ.Σχολείο , , , Ειδικό σχολε'ιο εκπ/σης και θεραπευτικής αγωγής ΑΜΕΑ "Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ " , , , , Αποπεράτωση Β ΚΑΠΗ στην οδό Ολυμπίας , , , , Κατασκευή 1ου Παιδικού Σταθμού οδού Κομνηνών 0,00 0,00 0,00 0, Τοποθέτηση Ανελκυστήρα στο Δημαρχείο και το Δημοτικό Ωδείο , , , , Στεγανοποίηση Αθλητικών Κτιρίων , , , , ''Βρεφονηπιακός Σταθμός επι της οδού Κομνηνών(Κτίριο Α'- Παιδικός Σταθμός Δυν.40 Νηπίων)'' , , , , Κατασκευή έργων Προγραμματικής σύμβασης με Ο.Σ.Κ , , , , Συνέχιση: Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα οδών Δήμου ,00 Ελληνικού " ΘΗΣΕΑΣ" , , , Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα οδών Δήμου Ελληνικού , , , , Ανακατασκευή Οδών και Πεζοδρομίων , , , ,00 Ανάπλαση οδών Μ. Γερουλάνου Αλεξιουπόλεως με δημιουργία Ποδηλατοδρόμου και διαμόρφωση πλατειών , , , , Συνέχιση: Ανάπλαση πεζοδρομίων σε οδούς Δήμου Ελληνικού " ,00 ΘΗΣΕΑΣ" , , , Υποβιβασμός δικτύου ΔΕΗ στούς δρόμους α) Οδός Κύπρου β) Οδός Αργ/λεως , , , , Βελτίωση προσβασιμότητας σε κτίρια εγκαταστάσεις του Δήμου , ,00 833, , Κατασκευή και λειτουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων 0,00 0,00 0,00 0, Κατασκευή μικρής πισίνας στο 1ο Δημ. Γυμναστήριο , , , , Ανάπλαση εμπορικού Κέντρου Οδού Κύπρου , , , , Συμπληρωματικά Εργα για την ολοκλήρωση της ανάπλασης της οδού Κύπρου>> , , , , Ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου Β Γυμναστηρίου , , , ,00

14 Ανακατασκευή Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων (Πρόγραμμα ''ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ'') 1.000, ,00 83,33 250, Εργασίες για την λειτουργία της μικρής πισίνας , , , , Ανακατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων στη Πλ.Σμύρνης , , , ,00 Κατασκευή ιδιωτικών δρόμων, ραμπών αναπήρων, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και παιδικών χαρών , , , , Γενική επισκευή και συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων , , , , Εργασίες βελτίωσης Πυροπροστασίας 2ου ΤΕΕ , , , , Διαγραμμίσεις οδών , Συνέχιση: Πράσινη παρέμβαση στο Ελληνικό , , , , Διαμόρφωση οδών Σεφέρη και Γόρτυνος σε Ήπιας Κυκλοφορίας , , , ,00 Συντήρηση πεζοδρομίων, φρεατίων,οδοστρωμάτων, εγκοπές για κάδους, γραμμογράφιση διαβάσεων , , , , Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων , , , , Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού Αργυρουπόλεως , , , , Αντικατάσταση πλακών πλινθοποιΐας, τυχοποιΐας, συντήρηση πεζοδρομίων και δρόμων, εγκοπές κάδων , , , , Συντήρηση πινακίδων σήμανσης , , , , Συντήρηση Πινακιδων Σήμανσης , , , , Στατική μελέτη νομιμοποίησης και προσθήκη κτιρίου Πλ. Σμύρνης 4.070, ,00 339, , Στατική μελέτη για στέγη 3ου Δημοτικού σχολείου 3.808, ,00 317,33 952, Μελέτες για Β' παιδικό σταθμό , , , , Συνέχιση: Εργασία Σχεδίασης σε Ηλεκτρονική Μορφή της Οριστικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης του Δημοτικού Ωδείου Ελληνικού 5.950, ,00 495, ,50 Αρχιτεκτονική μελέτη κατασκευής Βρεφονηπιακου Σταθμού οδού Κομνηνών 7.900, ,00 658, , Στατική μελέτη κατασκευής Βρεφονηπιακού Σταθμού οδού Κομνηνών 4.000, ,00 333, , Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη κατασκευής Βρεφονηπιακού Σταθμού οδού Κομνηνών 4.000, ,00 333, , ''Γεωτεχνική μελέτη κατασκευής Βρεφονηπιακού Σταθμού οδού Κομνηνών'' 7.900, ,00 658, , <<Γεωτεχνική μελέτη αντιστήριξης πρανών εσκαφής Βρεφονηπιακού Σταθμού οδού Κομνηνών 34Β>> 1.815, ,00 151,25 453, Εργασία σύνταξης τευχών δημοπράτησης διαφόρων έργων ,00

15 Ψηφιακές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και ιατρικής παρακολούθησης 1.000, ,00 83,33 250, Προκαταρτική μελέτη Δημαρχείου και υπογείου χώρου στάθμευσης , Ψηφιακές υπηρεσίες κοινωνικής επιχειρηματικότητας, δικτύωση και διακυβέρνηση 1.000, ,00 83,33 250, Μελέτη συγκοινωνιακής σύνδεσης σταθμού ΜΕΤΡΟ με τις περιοχές του Δήμου , ,00 833, , Οικονομοτεχνική μελέτη για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δημοτικής Συγκοινωνίας , Συνέχιση: Κυκλοφοριακή μελέτη Ανω Ελληνικού , ,00 900, , Μελέτη τεχνικής υποστήριξης για ρυμοτομικά θέματα , , , , Συνέχιση: Εργασία σχεδίασης-διαμόρφωσης τμημάτων οδών 8.500,00 Χρ.Τραπεζούντος & Αθ.Διάκου 8.500,00 708, , Μελέτη τεχνικής υποστήριξης σε κυκλοφοριακά θέματα του Δήμου , ,00 855, , Συνέχιση: Κυκλοφοριακή μελέτη Κάτω Ελληνικού , ,00 891, , Συνέχιση: Μελέτη τεχνικής υποστήριξης σε κυκλοφοριακά θέματα 2.511,99 του Δήμου (2009) 2.511,99 209,33 628, Μελέτη για την Ένταξη του Ποδηλάτου στο Δήμο Ελληνικού , , , , Τοπογραφική αποτύπωση υπόλοιπων τμημάτων οδού Χρ ,00 Τραπεζούντος 1.512,00 126,00 378, Εργασίες σχεδίασης τροποποιήσεων κατά την εκτέλεση 'πράσινη 6.300,00 παρέμβαση' 6.300,00 525, ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , , , , Είδη ατομικής προστασίας 1.500, ,00 125,00 375, Προμήθεια γάλακτος 4.500, ,00 375, , Είδος ατομικής παροχής προστασίας (ΦΕΚ 1503/ ) 3.500, ,00 291,67 875, Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα, σαπούνι,κλπ.) , , , , Προμήθεια εμβολίων (ΦΕΚ 1503/ ) 1.500, ,00 125,00 375, Αμοιβή για υπηρεσίες προληπτικής Ιατρικής για το προσωπικό (ΦΕΚ 1503/ ) 7.000, ,00 583, , Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας , , , , Συντήρηση αυτ/του ποτίσματος πλατειών 9.000, ,00 750, , Ανοιγμα λάκκων για φύτεμα 1.000, ,00 83,33 250, Ανάθεση εργασίας αποκατάστασης πεζοδρομίων λόγω ριζών ,00 δένδρων Συνέχιση: Εργασία κλαδέματος ψηλών δένδρων (2009) , , , , Συνέχιση: Ανάθεση Εργασίας για Συντήρηση Δένδρων στο χώρο ,00 πέριξ του Αεροδρομίου (2009) ,00 875, ,00

16 Ανάθεση Εργασίας για Συντήρηση Δένδρων στο χώρο πέριξ του ,00 Αεροδρομίου , , , Εργασία κλαδέματος υψηλών δέντρων , , , , Ανάθεση εργασίας φυτοπαθολογικού ελέγχου για φοίνικες , Προμήθεια δαπέδου ασφαλείας παιδικών χαρών & παιδότοπων , , , , Συντήρηση & επισκευή μεταφ.μέσων , , , , Μετατροπή ενός υπάρχοντος απορριμματοφόυ σε ανοικτό ,00 φορτηγό Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων(τρακτερ) 6.000, , ,00 833, , Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών μηχανημάτων 6.000, ,00 500, , Συντήρηση και επισκευή προγραμματιστών αντλιών κλπ 9.000, ,00 750, , Υδρευση κήπων κλπ , , , , Προμήθεια σάκων απορριμμάτων , ,00 833, , Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων , , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για μηχ/τα κήπων κλπ 7.000, ,00 583, , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , Προμήθεια σωλήνων υγραυλ.,εργαλείων,κλπ , ,00 916, , Προμήθεια υλικών συντήρησης αυτόματου ποτίσματος ,00 Προμήθεια ηλεκτρ/κου εξοπλισμού για πότισμα με υπόγειες καλωδιώσεις 2.000, ,00 166,67 500, Προμήθεια εργαλείων - αναλωσίμων υπηρεσίας Πρασίνου 6.000, ,00 500, , Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχ/των τρακτέρ 4.000, ,00 333, , Προμήθεια ανταλλακτικών χορτοκοπτικών μηχ/των 4.000, ,00 333, , Ανταλλακτικά λοιπων μηχανημάτων , ,00 833, , Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 1.000, , , , , Προμήθεια σπόρων για χλωροτάπητα , ,00 833, , Προμήθεια προκατασκευασμένου χλοοτάπητα 5.000, ,00 416, ,00 Προμήθεια και τοποθέτηση ανθοκατασκευών σε διάφορα σημεία της πόλης 8.000, ,00 666, , Προμήθεια φυτών - δενδρυλλίων , , , ,00 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού & χώματος και βελτιωτικά εδάφους , ,00 833, , Προμήθεια κηπευτικού χώματος 5.000, ,00 416, , Προμήθεια λιπασμάτων - γεωργικών φαρμάκων 5.000, ,00 416, , Προμήθεια πασσάλων 5.000, ,00 416, , Διαφορα καταναλωτικά είδη 2.000, ,00 166,67 500, Προμήθεια ενός κουρευτικού τρακτέρ , Προμήθεια μηχανημάτων συντήρησης πρασίνου 7.000, ,00 583, , Προμήθεια προγραμματιστών ποτίσματος , ,00 833, ,00

17 Προμήθεια αντλιών , , , , Προμήθεια φρεατίων, βάνες 4.000, ,00 333, ,00 Προμήθεια καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού με αρπάγη ωφέλιμου φορτίου 2,5 τον , , , , Προμήθεια βραχονοφόρου - καλαθοφόρου οχήματος με ύψος ανύψωσης 18 μ , , , , Προμήθεια ελαστικοφόρου φορτωτή ωφέλιμου φορτίου 600 kg , , , , Προμήθεια αντλιών νερού , , , , Προμήθεια κλαδοκόφτη ,00 Προμήθεια οργάνων παιδ.χαρών για αντικατάσταση ή συμπλήρωση κατεστραμένων , , , , Προμήθεια βαρελών , , , , Προμήθεια Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς στην Πλ. Εθνικής Αντίστασης , , , , Προμήθεια εργαλείων 8.000, ,00 666, , Λοιπός εξοπλισμός 7.400, ,00 616, , Προμήθεια ορθοστατών ειδικών απορριμμάτων 9.000, ,00 750, ,00 Προμήθεια οργάνων - πολυπαιχνιδιών σε Παιδικούς Σταθμούς Νηπιαγωγεία και Παιδικές Χαρές , , , , Βελτίωση παιδικών χαρών με προμήθεια οργάνων , , , , Προμήθεια παγκακίων , , , , Κατασκευή δικτύου αρδευσης απο γεωτρήσεις 0,00 0,00 0,00 0, Ανάθεση εργασίας για επέκταση αυτόματου ποτίσματος , , , , Ανάπλαση Παιδ.Χαράς στην Πλ.Εθνικής Αντίστασης , , , , Διαμόρφωση κοιν. χώρου επι της Εθν. Μακαρίου 0,00 0,00 0,00 0, Διαμόρφωση κοιν. χώρου που εφάπτεται του Ο.Τ 195 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση & επισκευή Παιδικών χαρών , Συντήρηση συντριβανιών , ,00 833, , Μελέτης διαμόρφωσης κοιχρήστου χώρου που εφάπτεται Ο.Τ , ,00 339, ,50 Μελέτη διαμόρφωσης κοινοχρήστου χώρου επι της Εθν ,00 Μακαρίου 4.070,00 339, , Συνέχιση: Μελέτη ανάπλασης πρασίνου Πλ.Μυστρά 3.808, ,00 317,33 952,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ , , , , Είδος ατομικής παροχής προστασίας (ΦΕΚ 1503/ ) 1.500, , ,00 208,33 625, Προμήθεια γάλακτος 1.000, ,00 83,33 250, Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα-Σαπούνι κλπ) 4.000, ,00 333, , Προμήθεια εμβολίων (ΦΕΚ 1503/ ) 1.000, ,00 83,33 250, Αμοιβή για υπηρεσίες προληπτικής Ιατρικής για το προσωπικό (ΦΕΚ 1503/ ) 1.200, ,00 100,00 300,00

18 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.500, ,00 208,33 625, Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 2.000, ,00 166,67 500, Yλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκ/σεων (Οικοδομικά Υλικά) 4.000, ,00 333, , Υλικά συντήρησης 5.000, ,00 416, , Λοιπές Προμήθειες για την υπηρεσία νεκροταφείου (κεριά κλπ) 6.000, , ,00 666, , Προμήθεια εργαλείων - αναλωσίμων 2.000, ,00 166,67 500, Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχ/των 3.000, ,00 250,00 750, Προμήθεια εκτυπωτικού μηχ/τος , ,00 833, , Προμήθεια γεννήτριας , ,00 833, , Προμήθεια επίπλων - σκευών - συσκευών για την Εκκλησία και το Δημ. Κοιμητήριο , ,00 833, , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρ/κα συγκροτήματα και λογισμικά 2.000, ,00 166,67 500,00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ , , , , Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 2.000,00 προσωπικού) 2.000,00 166,67 500, Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα- Σαπούνι κλπ) 4.000, ,00 333, , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 4.000, ,00 333, ,00 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , Οφειλή στον δικηγόρο Φ.Τάντη από εκτέλεση δικαστικών ,00 αποφάσεων , , , Αναδρομικές αποδοχές βάσει ασφαλιστικών μέτρων , , , , Αναδρομικά έξοδα κίνησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α , ,00 83,33 250, Αναδρομικά εξόδων παράστασης δημάρχου, αντιδημάρχων, ,64 προέδρου ΔΣ , , , Αναδρομικά Συνεδριάσεων Δ.Σ. και Δ.Ε , , , , Κρατήσεις 2009 σε διάφορα ταμεία , , , , Πληρωμές παρελθ'οντων Οικ.ετών , , , , Πληρωμές οφειλών ΟΝΑΔΑ προς ΕΥΔΑΠ βασει ρύθμισης , , , , Οφειλές απο προμήθειες & εργασίες παρελθόντων ετών , , , , Πληρωμές ΠΟΕ για έργα , , , , Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) , , , , Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) 5.000, ,00 416, , Εισφορές & προσαυξήσεις ΚΕΠΑ προς ΙΚΑ βάσει ρύθμισης , , , , Απόδοση Χορηγίας Δημάρχου , ,00 833, , Απόδοση Εισφοράς υπέρ Δημοσίου για σύνταξη , , , , Απόδοση εισφοράς επασφαλίστρου , Εισφορά 0823 στα έξοδα παράστασης , ,00 833, , Εισφορά υπερ Δημοσίου στις αποδοχές , , , ,00

19 Υπερ Δημοσίου Σύνταξη ΒΑΡΕΑ 5.000, ,00 416, , Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας στο Δημόσιο 1.500, , ,00 291,67 875, Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , , , , Απόδοση φόρων Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , , , , , Απόδοση χαρτοσήμου Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4.000, , ,00 666, , Απόδοση ΟΓΑ ΧΑΡΤ.Δημάρχου-Αντιδημάρχων κλπ 1.000, ,00 83,33 250, Απόδοση φόρων εργολ.τεχν.εργων-προμ.αγαθών& υπηρ.1% 3.000, , ,00 750, , Απόδοση χαρτ.αμοιβών τρίτων 1.000, ,00 83,33 250, Απόδοση φόρων εργολ.τεχν.εργων-προμ.αγαθών& υπηρ.4% , , , , , Απόδοση φόρων εργολ.τεχν.εργων-προμ.αγαθών& υπηρ.8% , , , , , Απόδοση φόρων εργολ.τεχν.εργων-προμ.αγαθών& υπηρ.10% 1.000, ,00 83,33 250, Απόδοση φόρων εργολ.τεχν.εργων-προμ.αγαθών& υπηρ.20% , , , , , Απόδοση φόρων αμοιβών τρίτων( Κ.Π.Ε ) 4% , ,00 833, , Απόδοση φόρων αμοιβών τρίτων( Κ.Π.Ε ) 8% 5.000, ,00 416, , Απόδοση φόρων αμοιβών τρίτων( Κ.Π.Ε ) 20% 2.000, ,00 166,67 500, Απόδοση φόρων Φ.Ε. 3% εργολάβων , , , , Απόδοση χαρτοσήμου από μισθώματα , , , , Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΔΟΥ) , , , , Χαρτόσημο ΤΑΔΚΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1.000, ,00 83,33 250, ΟΓΑ χαρτ.ταδκυ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 200,00 200,00 16,67 50, Εισφορές σε ταμείο ΙΚΑ , , , , Εισφορές σε ταμείο ΤΥΔΚΥ , , , , Εισφορές σε ταμείο ΚΥΤ , , , , Εισφορές σε ταμείο ΤΣΜΕΔΕ , , , , Εισφορές σε ταμείο ΝΟΜΙΚΩΝ 3.000, ,00 250,00 750, Εισφορές σε ταμείο ΜΤΠΥ 3.000, ,00 250,00 750, Εισφορές σε επικουρικά ταμεία ΚΕΑΔ- Κλαδ.επικ.ασφ.ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 1.000, ,00 83,33 250, Εισφορές σε επικουρικά ταμεία ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5.000, ,00 416, , Εισφορές σε λοιπά επικουρικά ταμεία , ,00 833, , Εισφορές σε επικουρικά ταμεία ΤΕΑΔΥ , , , , Εισφορές σε επικουρικά ταμεία ΤΠΔΥ , , , , Εισφορές σε μετοχικό ταμείο ΠΟΛ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.) 2.000, ,00 166,67 500, Εισφορές σε ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (2%) 500,00 500,00 41,67 125,00

20 Εισφορές σε ταμεία ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 500,00 500,00 41,67 125, Απόδοση ΤΥΔΚΥ ασφαλισμένου , , , , Απόδοση ΤΥΔΚΥ εργοδότη , , , , ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΑΞ 4.000, ,00 333, , ΤΣΜΕΔΕ-ΚΕΑ ΑΣΦΑΛ , ,00 250,00 750, Απόδοση ΤΜΕΔΕ Κ.Ε.Α ΕΡΓ , ,00 250,00 750, Απόδοση εξαγοράς ΤΑΔΚΥ Τ.Ε.Α.Δ.Υ 1.000, ,00 83,33 250, Απόδοση ΙΚΑ , , , , ΤΕΑΗΕ ΕΡΓ , ,00 83,33 250, ΤΕΑΗΕ ΑΣΦ , ,00 83,33 250, Απόδοση ΤΑΔΚΥ προμηθευτών Τ.Ε.Α.Δ.Υ , ,00 833, , Απόδοση Σωματείου 3.000, ,00 250,00 750, Απόδοση ΤΑΔΚΥ ασφαλισμένου Τ.Ε.Α.Δ.Υ , , , , Απόδοση ΤΑΔΚΥ εργοδότη Τ.Ε.Α.Δ.Υ , , , , Απόδοση ΤΑΔΚΥ ενοικίου Τ.Ε.Α.Δ.Υ 3.000, ,00 250,00 750, ΤΣΜΕΔΕ-ΚΥΤ ΕΡΓΟΔ , ,00 583, , ΤΣΜΕΔΕ-ΚΥΤ ΑΣΦΑΛ , ,00 333, , ΤΣΜΕΔΕ-ΚΚΣ ΕΡΓΟΔ , , , , ΤΣΜΕΔΕ-ΚΚΣ ΑΣΦΑΛ , ,00 500, , ΤΣΜΕΔΕ-ΚΕΠ , ,00 333, , Απόδοση εξαγοράς ΤΑΔΚΥ Τ.Π.Δ.Υ. 500,00 500,00 41,67 125, Απόδοση ΤΑΔΚΥ προμηθευτών Τ.Π.Δ.Υ , ,00 250,00 750, Απόδοση ΤΑΔΚΥ ασφαλ. Τ.Π.Δ.Υ , , , , Απόδοση ΤΑΔΚΥ ενοικίου Τ.Π.Δ.Υ. 500,00 500,00 41,67 125, Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , , , , ,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ ΣΥΛ.ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5.000, ,00 416, , Ταμείο Κληρικών ΤΠΟΕΚΕ 5.000, ,00 416, , Αποδόσεις απο Δημοσιεύσεις Προκηρύξεων Έργων 5.000, ,00 416, , Λοιπές κρατήσεις υπέρ ΣΥΛ.ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5.000, ,00 416, , Απόδοση κρατήσεων ΤΣΜΕΔΕ 1,2% προμηθευτών , , , , Απόδοση κρατήσεων ΤΠΕΔΕ , ,00 833, , Απόδοση κρατήσεων ΕΜΠ 1% (ΜΕΛΕΤΩΝ) 500,00 500,00 41,67 125, Απόδοση κρατήσεων ΕΜΠ 5% (ΕΡΓΩΝ) , ,00 833, , Απόδοση κρατήσεων ΤΣΜΕΔΕ 2% (μελετών) 1.000, ,00 83,33 250, Απόδοση κρατήσεων ΤΣΜΕΔΕ υπέρ τρίτων (0,6%) , , , , Απόδοση κρατήσεων ΤΕΕ 2% (ΜΕΛΕΤΩΝ) 1.000, ,00 83,33 250, Απόδοση κρατήσεων Τ.Ε.Ε. 0,2% εργολάβων 2.500, ,00 208,33 625, Απόδοση κρατήσεων ΤΥΔΚ 1% (ΈΡΓΩΝ) , ,00 833, ,00