ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1

2 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις των σχετικών νόμων, καθώς επίσης και η προστασία του περιβάλλοντος, η ποιότητα ζωής των πολιτών, η τουριστική ανάπτυξη της πόλης μας, η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η αύξηση των θέσεων εργασίας, η επικρατούσα αυτή τη στιγμή γενικότερη κατάσταση στην πόλη μας, και ύστερα από συνεργασία με το Γραφείο Αδειών, την Τεχνική Υπηρεσία, την Πολεοδομία και το Νομικό Σύμβουλο, την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, την Οικονομική Επιτροπή και την Δημοτική Α- στυνομία, Ο Δήμος Ναυπακτίας: α) έχοντας επίγνωση των δυσχερειών στην καθημερινή κίνηση των πεζών, και δη των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ηλικιωμένοι, παιδιά, άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή σοβαρά προβλήματα υγείας, εγκυμονούσες, συνοδοί βρεφικών αμαξιδίων κτλ.), που υ- πονομεύουν την ποιότητα ζωής, υγιεινής και ασφάλειας του συνόλου των συμπολιτών, β) συνειδητοποιώντας ότι η ακώλυτη κίνηση των πεζών αποτελεί ουσιώδη παράμετρο της σύγχρονης αστικής κυκλοφοριακής οργάνωσης, επιβαλλόμενη από λόγους γενικότερου κοινωνικού και δημοσίου συμφέροντος, γ) λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο διοικητικό πλαίσιο, την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποτυπωθείσες στον εγκριθέντα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Χάρτη των Δικαιωμάτων των Πεζών (1988), στην Διακήρυξη της Κοπεγχάγης (δίκτυο πόλεων χωρίς αυτοκίνητα, 1996) και στην Πράσινη Βίβλο για το Αστικό Περιβάλλον, τάσεις και αρχές τις οποίες ασπάζεται και, τέλος, δ) σταθμίζοντας τα ιδιαίτερα, ειδικά και γενικά, γεωμορφολογικά, ιστορικά και τουριστικά χαρακτηριστικά της πόλης της Ναυπάκτου και των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Ναυπακτίας, προβαίνει στην θέσπιση του παρόντος Κανονισμού Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων (Πεζοδρόμων, Πεζοδρομίων και Πλατειών) που κείνται εντός των ορίων της διοικητικής του επικράτειας. Άρθρο 1 ο 1. Γενικές αρχές- Στόχοι: Ο παρών Κανονισμός αποσκοπεί: 1. Στην διασφάλιση ευχερών και ασφαλών συνθηκών κυκλοφορίας για τους πεζούς, οι οποίες συνάδουν με το πνεύμα των νέων προτύπων αστικής ανάπτυξης και στην ρύθμιση των χρήσεων των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ναυπακτίας, έτσι ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. 2. Στην εμπέδωση μιας δημοκρατικότητας ερειδομένης στην ουσιαστική προάσπιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην άρση κάθε υποψίας κοινωνικού αποκλεισμού των προειρημένων ευάλωτων ομάδων, με την διευκόλυνση της κίνησης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. 3. Στην ευχερή προσπέλαση και τροφοδοσία των εμπορικών καταστημάτων, στην εξυπηρέτηση λοιπών επαγγελματικών δραστηριοτήτων και στην πρόληψη κινδύνων που δημιουργούνται με την ανεξέλεγκτη εναπόθεση αντικειμένων σε οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ. 4. Στην διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα των πλατειών (λαμβανομένου υπόψη του Κ.Ο.Κ) σε Δημοτικές Ενότητες, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, των πεζοδρόμων και πεζοδρομίων, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και στην ισορροπημένη οικονομική εκμετάλλευσή τους από τον Δήμο. 2

3 5. Στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην τουριστική ανάπτυξη, την αύξηση των θέσεων εργασίας της πόλης, αλλά και στην αισθητική προστασία και βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων. 6. Στην ανάδειξη του ιστορικού και εμπορικού χαρακτήρα των πλατειών και πεζοδρομημένων περιοχών και γενικότερα, 7. Στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών και των φιλοξενούμενων στην πόλη μας πολιτών. Άρθρο 2 ο Α. Ρύθμιση και Ισχύς Εφαρμογής Κανονισμού: 1. Ο παρών Κανονισμός ισχύει για το σύνολο των κοινοχρήστων χώρων και, δη για τις πλατείες, τα πεζοδρόμια και τα χαρακτηρισμένα ως πεζοδρομημένα τμήματα οδών των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ναυπακτίας και αφορά: Την προσωρινή ή μακροχρόνια κατάληψη του Κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα και κάθε άλλο σχετικό λειτουργικό ή διακοσμητικό στοιχείο, εμπορεύματα, οικοδομικά υλικά, περίπτερα, την φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων, την δημιουργία προσωρινών εργοταξίων και άλλες χρήσεις που θα απαιτηθεί να παραχωρηθούν στο μέλλον. 2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 του ΚΔΚ μπορούν να εκδίδονται από τους ΟΤΑ τοπικές κανονιστικές αποφάσεις και να καθορίζονται οι όροι για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων. 3. Επί μέρους θέματα του παρόντος (λ.χ. περί καθορισμού των τελών χρήσης των κοινοχρήστων χώρων) ρυθμίζονται με Κανονιστικές Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 3463/ Οι διατάξεις του Κανονισμού ισχύουν εφόσον δεν θίγουν τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (λ.χ. υγειονομικού περιεχομένου, περί δημοσίων έργων και χώρων, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, του Κτιριοδομικού Κανονισμού, του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, των αρμοδιοτήτων αστυνόμευσης της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ναυπακτίας κτλ.). 5. Η αρμοδιότητα για την τήρηση και πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού ανήκει στην Δημοτική Αρχή δια των αρμοδίων υπηρεσιών της (Δημοτική Αστυνομία κλπ.). Β. Σχετική νομοθεσία: Ν. 3463/2006, άρθρο 37 - Β.Δ από 24-9/ άρθρο 13 - Ν. 1080/1980, άρθρο 3 - Ν. 1043/ Ν. 1577/1985 αρ Απόφαση 52716/01 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ - Ν. 2696/99 «περί Κ.Ο.Κ» άρθρα 34, 47 και 48 - Ν. 1828/89 - Ν. 1900/90 - Ν. 1337/83 άρθρο 17, παρ. 4 - Π.Δ 6/ ΦΕΚ 195 Α - Ν.1337/1983 άρθρο 6 - Ποιν. Κώδικας άρθρο 292 παρ Ν. 3254/04. Άρθρο 3 ο Εννοιολογικές Διευκρινίσεις: 1. Αστικός εξοπλισμός: ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες της δημοτικής αρχής όπως κάδοι απορριμμάτων και οι εσοχές για την τοποθέτησή τους, γλάστρες, ζώνες πρασίνου, ζαρντινιέρες, κολωνάκια, μπάρες, κιγκλιδώματα, στηθαία, στύλοι, φωτιστικά σώματα κτλ. 2. Αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης: το αυτοκίνητο όχημα με το οποίο εκτελούνται μεταφορές προσώπων, χωρίς κόμιστρο, και πραγμάτων που ανήκουν στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο αυτού. 3. Αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης: το αυτοκίνητο όχημα με το οποίο εκτελούνται μεταφορές προσώπων ή πραγμάτων ή μεικτές με ολική ή μερική μίσθωση ή με κόμιστρο ανά ε- πιβάτη. 4. Εμπόδια: γενικότερα ο αστικός, οδικός και επαγγελματικός εξοπλισμός ήτοι: δένδρα, στύλοι (φωτισμού, ηλεκτροδότησης, ηχητικής σήμανσης στους σηματοδότες κτλ.), καρτοτη- 3

4 λέφωνα, ταχυδρομικές θυρίδες, υπαίθριοι κατανεμητές τηλεφωνικών δικτύων (kvo=kafao) ή συναφείς εγκαταστάσεις δικτύων κοινής ωφελείας, κρουνοί, διαφημιστικές πινακίδες ή εγκαταστάσεις για την τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών, στάσεις λεωφορείων, κουβούκλια κτλ. 5. Επαγγελματικός εξοπλισμός: κάθε μορφή τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, σκιάστρων, προθηκών, πάγκων, εμπορευμάτων που εξυπηρετούν την πελατεία και λειτουργία των καταστημάτων, εγκαταστάσεις πρατηρίων βενζίνης, μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων κτλ. 6. Κατάστημα: ο αυτοτελής χώρος όπου λειτουργεί κάθε φύσεως εμπορική ή παροχής υπηρεσιών επιχείρηση και, εν προκειμένω, μόνο στο ισόγειο όροφο. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και σε σχολεία, ιατρικά κέντρα, παιδικούς σταθμούς κλπ. 7. Κατοικία: ο αυτοτελής χώρος όπου κατοικούν άτομα. 8. Κοινόχρηστος χώρος: εννοείται ο κάθε είδους κοινόχρηστος χώρος κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων (Ν. 1080/80), όπως ισχύουν κάθε φορά, ήτοι: πλατείες, κήποι και χώροι πρασίνου, στοές, πεζόδρομοι, πεζοδρόμια και το υπέδαφος αυτών κλπ. 9. Οδικός εξοπλισμός: ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες των οδών π.χ. φανοστάτες, κολωνάκια, σφαίρες, πινακίδες σήμανσης, σηματοδότες κτλ. 10. Όχημα: το μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων ή για τη ρυμούλκηση στις οδούς οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων. 11. Πεζοδρόμιο: το υπερυψωμένο ή με άλλο τρόπο διαχωριζόμενο τμήμα της οδού που προορίζεται για πεζούς. 12. Πεζόδρομος: οδός η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους πεζούς και για είσοδο - έξοδο οχημάτων προς και από ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης παρόδιων ιδιοκτησιών, ως και για οχήματα εφοδιασμού ή τροφοδοσίας (στις συγκεκριμένες ώρες που προβλέπονται στο άρθρο 9.3 του παρόντος κανονισμού) ή έκτακτης ανάγκης. 13. Ποδηλατόδρομος: οδός ή τμήμα οδού αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων. 14. Στάθμευση: η ακινησία του οχήματος για οποιοδήποτε λόγο, πλην α) της ανάγκης να αποφύγει την σύγκρουση με άλλο όχημα που χρησιμοποιεί την οδό ή την σύγκρουση με εμπόδιο β) της συμμόρφωσής του με τους κανονισμούς κυκλοφορίας, εφόσον η χρονική περίοδος ακινητοποίησης του οχήματος δεν υπερβαίνει τον απαιτούμενο χρόνο γ) της επιβίβασης ή αποβίβασης επιβατών και της φορτοεκφόρτωσης πραγμάτων. 15. Στάση: Η ακινησία του οχήματος επί χρόνο απαιτούμενο για την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών ή φορτοεκφόρτωση πραγμάτων. Άρθρο 4 ο Αρμόδια Όργανα: Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού αρμόδιες είναι: α) Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. β) Η Επιτροπή Κοινοχρήστων Χώρων (συγκροτούμενη από υπάλληλο της Οικονομικής Υπηρεσίας, υπάλληλο - μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας και εκπρόσωπο της Δημοτικής Α- στυνομίας. γ) Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τεχνικό ή Πολεοδομικό Τμήμα ανάλογα με την περίπτωση), που χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις ή «σύμφωνη γνώμη» για την χορήγηση της Άδειας Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου ή διακοπής και παρεμπόδισης κυκλοφορίας. δ) Η Επιτροπή Αισθητικής (συγκροτούμενη από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, εκπρόσωπο-αρχιτέκτονα ή μηχανικό του Τεχνικού Επιμελητηρίου και εκπρόσωπο αρχιτέκτονα ή μηχανικό του Δήμου) που αποφαίνεται για ζητήματα αισθητικής στεγάστρων, ομπρελών κλπ. 4

5 ε) Η Οικονομική Επιτροπή, που επιλύει κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού και παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση και συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος κανονισμού. στ) Η Δημοτική Αστυνομία, που ελέγχει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού με την συνδρομή κάθε άλλης συναρμόδιας Δημόσιας Αρχής. Άρθρο 5 ο Α. Παραχώρηση χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων: 1. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η κατάληψη και χρήση κοινοχρήστων χώρων από κανένα (οργανισμό, σύλλογο, ιδιώτη κλπ.) για οιαδήποτε χρήση χωρίς άδεια από τον Δήμο. 2. Δεν επιτρέπεται η εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου από τον Δήμο για τοποθέτηση επαγγελματικού εξοπλισμού εάν δεν απομένει ελεύθερη από κάθε είδους εμπόδια, ζώνη όδευσης, πλάτους: α) ενάμιση (1,50) μέτρου, τουλάχιστον, για την διέλευση πεζών στα πεζοδρόμια και β) δύο (2,00) μέτρων, τουλάχιστον, ένθεν και ένθεν του κεντρικού άξονα του πεζοδρόμου για την διέλευση των πεζών και των προβλεπομένων στο άρθρο 9 του παρόντος, οχημάτων. γ) Γενικά ο παραχωρούμενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος ορίζεται πλευρικά από τις ορθές προβολές των ορίων των καταστημάτων και ειδικά κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2α,β του παρόντος άρθρου. 3. Κατ εξαίρεση, για περιπτώσεις υφισταμένων αστικών πεζοδρομίων το πλάτος της ζώνης αυτής είναι δυνατόν να μειωθεί στο ένα (1,00) μέτρο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στα υφιστάμενα πεζοδρόμια με μικρότερο πλάτος του ενός (1,00) μέτρου η ζώνη διέλευσης πεζών καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου και δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ή διατήρηση οποιουδήποτε εμποδίου. 4. Υπάρχουσες εκμισθώσεις κοινοχρήστων χώρων, αντίθετες στις ρυθμίσεις του παρόντος κανονισμού, θα συνεχίσουν υφιστάμενες μέχρι τη λήξη της μίσθωσης. Αν τυχόν παραταθούν θα πρέπει να αναπροσαρμοσθούν στον παρόντα Κανονισμό. 5. Η οριοθέτηση του παραχωρούμενου χώρου διενεργείται από την Επιτροπή Κοινοχρήστων Χώρων. Μπορεί να γίνεται έμπροσθεν και προς την πλευρά του παρόδιου καταστήματος ή προς την πλευρά του δρόμου, όπου οι συνθήκες το επιβάλλουν, αλλά πάντοτε με γνώμονα την άνετη κίνηση των πεζών. Οι προορισμένοι για τη λειτουργία του καταστήματος διάδρομοι εντός του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων προσμετρούνται ως κατάληψη. 6. Στους παραχωρούμενους προς χρήση κοινοχρήστους χώρους επιτρέπεται η τοποθέτηση λειτουργικών στοιχείων, όπως είναι τα είδη σκιασμού, οι ανθοδόχες κλπ., εφόσον αυτά αναφέρονται στην υποβληθείσα αίτηση, δεν αποκρύπτουν ή ενοχλούν σημαντικές οπτικές της πόλης ή απόψεις σημαντικών μνημείων, δεν φέρουν διαφημιστικά μηνύματα και προεγκριθούν από την Επιτροπή Αισθητικής. Τα πιο πάνω στοιχεία περιγράφονται αναλυτικά (ως προς τον αριθμό, την θέση και το είδος) στην χορηγούμενη άδεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. 7. Δεν επιτρέπεται οιαδήποτε διαφημιστική πινακίδα, αφίσα ή ανακοίνωση, μόνιμη κατασκευή, ή άλλη επέμβαση για την τοποθέτηση των ειδών επαγγελματικού εξοπλισμού σε κοινόχρηστους χώρους. Γενικά η αφισοκόλληση επιτρέπεται μόνον σε ειδικά πλαίσια που θα τοποθετηθούν από τον Δήμο και απαγορεύεται σε οιουσδήποτε άλλους κοινόχρηστους χώρους, δημοτικούς στύλους κλπ. 8. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας και με την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αισθητικής και (όπου απαιτείται) της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας δύναται να καθιερώσει κατά οδό ή πλατεία ειδικό (και χωρίς διαφημιστικά μηνύματα) τύπο 5

6 τραπεζοκαθισμάτων και λοιπού εξοπλισμού (σκιάστρων, ομπρελών κλπ) για λόγους αισθητικής και σεβασμού προς τον ιστορικό χαρακτήρα της πόλης. 9. Καταστήματα που έχουν ήδη ομπρέλες ή σκίαστρα χωρίς την σχετική προέγκριση, οφείλουν εντός ευλόγου προθεσμίας να συμμορφωθούν με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 10. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων φέρουν την ευθύνη για την πέραν του παραχωρούμενου αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου από πελάτες τους καθώς και για την διαφορετική χρήση του από τους τελευταίους. 11. Δεν επιτρέπεται η επέκταση των εργασιών καταστημάτων και επιτηδευματιών κάθε μορφής στους κοινόχρηστους χώρους (συνεργεία αυτοκινήτων, συναρμολογήσεις επίπλων κτλ.). Επίσης, απαγορεύεται η έκθεση (λ.χ. εμπορευμάτων, κιβωτίων, βαρέων και επικίνδυνων αντικειμένων όπως μοτοποδηλάτων, οχημάτων, μηχανημάτων, σκαφών, ηλεκτρικών συσκευών), σε χώρο πέραν του ενός (1) μέτρου από την οικοδομική γραμμή, και με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2α, β του παρόντος άρθρου, πλην των τραπεζοκαθισμάτων και των σκιαδίων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εξαίρεση αποτελούν μόνο τα καταστήματα τα πωλούντα τουριστικά είδη και έχοντα την δυνατότητα έκθεσης α- ντικειμένων που εξυπηρετούν την εμπορική τους δραστηριότητα και λειτουργία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 12. Σε κάθε περίπτωση η παραχώρηση άδειας χρήσης και ανάπτυξης επαγγελματικού εξοπλισμού τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ανθυγιεινές εστίες ούτε κάθε είδους δυσμενείς παράγοντες και κίνδυνοι από ατυχήματα τόσο στον κοινόχρηστο όσο και στον περιβάλλοντα αυτόν χώρο. 13. Η μη συμμόρφωση με τα ως άνω επισύρει την επιβολή προστίμου ύψους 100, ,00 αναλόγως της βαρύτητας της παραβατικής συμπεριφοράς. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση επανάληψης και αφαιρείται προσωρινά για χρονικό διάστημα 20 ημερών η άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου ενώ σε περίπτωση υποτροπής ανακαλείται οριστικά η ως άνω άδεια και απομακρύνονται τα αντικείμενα από τον Δήμο με δαπάνες του υπευθύνου. Κατόπιν τούτου, δεν χορηγείται στον παραβάτη άδεια χρήσης του ιδίου κοινοχρήστου χώρου. Β. Χορήγηση άδειας - Διαδικασία παραχώρησης χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων: 1. Τα τμήματα των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ορίζεται και σχετικό τέλος. 2. Το σχετικό τέλος για τα καταστήματα είναι ετήσιο και ορίζεται ανά τ.μ. ανεξάρτητα από το χρόνο χρήσης και αναλόγως της ζώνης στην οποία κείται ο κοινόχρηστος χώρος. 3. Καθορίζονται δύο ζώνες κοινοχρήστων χώρων: η Α ζώνη περιλαμβάνει την περιοχή της Ναυπάκτου από Σκα έως Λαγκαδούλα και η Β ζώνη την υπόλοιπη πόλη και τις λοιπές Δημοτικές Ενότητες του Δήμου. 4. Το αναλογούν τέλος καταβάλλεται εξ ολοκλήρου προ της παραδόσεως της σχετικής αδείας και, άρα, προ της χρήσεως του κοινοχρήστου χώρου. α. Όταν το ολικό ποσό υπερβαίνει το ποσό των 500,00 ευρώ και παρουσιάζεται αδυναμία καταβολής παρέχεται η ευχέρεια καταβολής (2) δύο ισόποσων δόσεων και, πάντως, μέχρι την 31 η Μαρτίου εκάστου έτους, Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δεκτή η ευχέρεια αυτή. β. Πάντως, μέχρι την εξόφληση του χρέους, οπότε και θα εκδίδεται η άδεια, δεν θα χρησιμοποιείται ο κοινόχρηστος χώρος (Ν.1080 άρθρο 3 παρ. 6). 5. Η άδεια της παραχώρησης της χρήσης χορηγείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από το Δήμαρχο. 6. Η αίτηση χρήσης υποβάλλεται στο αρμόδιο Τμήμα Δημοτικών Προσόδων. Σ αυτήν θα αναφέρονται με σαφήνεια: 6

7 α) η διεύθυνση και το είδος της προοριζόμενης εκμετάλλευσης, ταυτόσημη με την διαλαμβανόμενη στην άδεια λειτουργίας του καταστήματος, β) η θέση, η έκταση και το είδος της αιτούμενης προς χρήση επιφανείας του κοινοχρήστου χώρου και γ) η διάρκεια αυτής δ) ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στον αιτούμενο κοινόχρηστο χώρο. 7. Στην αίτηση θα επισυνάπτονται: α) ισχύουσα άδεια λειτουργίας καταστήματος, β) φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που τυχόν έχει χορηγηθεί, γ) τοπογραφική αποτύπωση εις τριπλούν θεωρημένη από μηχανικό, όπου θα εμφανίζεται η θέση του καταστήματος, των παρακειμένων καταστημάτων, των εισόδων και παραθύρων κατοικιών, του πλάτους της πρόσοψης του καταστήματος, του πλάτους του κοινοχρήστου χώρου και της οδού, καθώς και της θέσης και των διαστάσεων του αιτουμένου χώρου κατάληψης και η οποία ύστερα από επιτόπια εξέταση υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας θα θεωρείται για την ακρίβειά της. Σε περίπτωση ανανέωσης της παραχώρησης της χρήσης του ίδιου ακριβώς χώρου, η θεώρηση μπορεί να γίνει στα υπάρχοντα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα, τα οποία και στις δύο περιπτώσεις, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης χορήγησης, δ) ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης, ε) ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές προς τον Δήμο ή νόμιμης ρύθμισής τους και στ) εγκρίσεις που απαιτούνται κατά περίπτωση από άλλες υπηρεσίες, όπως Αρχαιολογία, ΕΠΑΕ κτλ. 8. Η χορηγούμενη άδεια, τόσο όσον αφορά στην κατάληψη του χώρου, όσο και στα τοποθετημένα σε αυτόν λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία εξοπλισμού, έχει ισχύ έως το τέλος εκάστου ημερολογιακού έτους έκδοσής της. Με την λήξη της απομακρύνεται ο επαγγελματικός εξοπλισμός. 9. Αιτήσεις ανανέωσης αδειών υποβάλλονται από 1 ης Οκτωβρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους. Η άδεια ανανεώνεται ύστερα από επιτόπιο έλεγχο που διενεργείται από την Επιτροπή Κοινοχρήστων Χώρων το αργότερο έως το τέλος Φεβρουαρίου, οπότε και λήγει η προθεσμία καταβολής του σχετικού τέλους. Κατά την ανανέωση της ά- δειας εξετάζεται ενδελεχώς αν επήλθαν τυχόν μεταβολές στην υφιστάμενη κατάσταση που υπαγορεύουν την ανάγκη αναπροσαρμογής του ποσοστού της βάσει της προγενέστερης αδείας, χρησιμοποιουμένης επιφανείας κοινοχρήστου χώρου (λ.χ. μείωση του ποσοστού λόγω επιβάρυνσης με στοιχεία αστικού εξοπλισμού). 10. Δεν χορηγείται άδεια χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε επαγγελματίες που έχουν από οποιαδήποτε αιτία ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο. Άρθρο 6ο Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 1. Πεζόδρομοι: α. Καθορίζεται ζώνη διέλευσης των πεζών όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παρ. 2 α, β. β. Ο παραχωρούμενος στα καταστήματα κοινόχρηστος χώρος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, θα περιορίζεται πλευρικά από την ορθή προβολή των ορίων του καταστήματος. γ. Σε περίπτωση που ζητείται κοινόχρηστος χώρος στην πρόσοψη των έναντι, των παραπλεύρων και των εν επαφή παρακειμένων καταστημάτων ή οικιών θα πρέπει να τηρούνται κάθε φορά οι σχετικές διατάξεις όσον αφορά τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών, όπως η νομοθεσία ορίζει. Αν ιδιοκτήτης ή ιδιοκτήτες αρνούνται την συγκατάθεση απαιτείται επαρκής αιτιολόγηση της αρνήσεως. Αν η αιτιολόγηση κριθεί ανεπαρκής από την αρμόδια Επιτροπή Κοινοχρήστων Χώρων, ο Δήμος προβαίνει στην παραχώρηση του διαθέσιμου κοινοχρήστου χώρου. δ. Σε περιπτώσεις που ο πεζόδρομος εφάπτεται κοινοχρήστου χώρου, δύναται να επιτραπεί επ αυτού η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από τα πέριξ καταστήματα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5Β 5 του παρόντος Κανονισμού. 7

8 ε. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των πεζών σε χώρο όχι λιγότερο από 2 μέτρα. 2. Πεζοδρόμια: α. Σε πεζοδρόμια μικρότερα του ενός (1,00) μέτρου δεν δίνεται καμιά άδεια κατάληψης. β. Σε πεζοδρόμια από 2 μέχρι 4 μέτρα, το πλάτος διέλευσης ορίζεται όχι λιγότερο του 1/2 του πεζοδρομίου και οπωσδήποτε σε καμία περίπτωση, όχι λιγότερο του ενάμιση (1,50) μέτρου. γ. Σε πεζοδρόμια άνω των 4 μέτρων το πλάτος διέλευσης ορίζεται όχι μικρότερο των δύο (2) μέτρων. δ. Σε περίπτωση που υπάρχει προκήπιο, αυτό δεν προσμετράται στο πλάτος του πεζοδρομίου. ε. Για την επέκταση της ανάπτυξης δραστηριοτήτων στο πρόσωπο παρακειμένου καταστήματος ή κατοικίας καθώς και για την οριοθέτηση τους ισχύουν τα αναφερόμενα σχετικά για τους πεζοδρόμους. 3. Πλατείες- λοιποί Κοινόχρηστοι χώροι. α. Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων: 1. στις πλατείες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις εγκρίσεις που απαιτούνται. 2. στην περιοχή του Λιμανιού και συγκεκριμένα στους κοινόχρηστους χώρους των οδών Σισμάνη, Φορμίωνος, Κανναβού και Κλεονίκου και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις, τις προδιαγραφές και τις εγκρίσεις από τις υπηρεσίες που προβλέπονται (Αρχαιολογία, Λιμενικό κτλ), σύμφωνα με τα πιο πάνω. Κατά τα λοιπά η άδεια δίδεται στα καταστήματα στην ορθή προβολή των οποίων βρίσκονται οι ανωτέρω κοινόχρηστοι χώροι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. β. Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσμητικά και σκιάδια που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους παραχωρημένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θεωρούνται αυθαίρετη κατασκευή - κατάληψη κοινοχρήστου χώρου. γ. Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, από τη Δημοτική Αστυνομία ή την ΕΛ.ΑΣ. θα εφαρμόζονται τα όσα προβλέπονται από το Ν. 1337/83 «περί αυθαιρέτων κατασκευών» και θα επιβάλλονται πρόστιμα στους παραβάτες, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 4 σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 6/ Φ.Ε.Κ. 195Α, τα οποία θα συνεχίζουν να επιβάλλονται κάθε χρόνο, εφόσον διαρκεί η παραμονή του αυθαιρέτου άρθρο 2 και 3 του παραπάνω νόμου ενώ οι κατασκευές κρίνονται κατεδαφιστέες, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ίδιου Ν.1337/1983. δ. Οι διάδρομοι που βρίσκονται εντός του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήματος προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη. ε. Σημειώνεται ρητά ότι στις περιόδους που η επιχείρηση παραμένει εκτός λειτουργίας απαγορεύεται η διατήρηση των τραπεζοκαθισμάτων, των ομπρελών και των ανθοδοχών στον κοινόχρηστο χώρο. στ. Οι καταστηματάρχες υποχρεούνται να αποσύρουν ιδία φροντίδι τα τραπεζοκαθίσματα και να παραχωρούν στον Δήμο τους κοινόχρηστους χώρους (πλατείες και πεζοδρόμους), για την οργάνωση εκδηλώσεων υπό την αιγίδα του Δήμου. Προς τούτο ειδοποιούνται εγγράφως από τον Δήμο δύο ημέρες πριν από την τέλεση της εκδήλωσης. ζ. Προ της εισόδου πολυκατοικίας ή κατοικίας δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε καμιά περίπτωση εκτός αν τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 1γ και εφόσον διασφαλίζεται προσπέλαση δύο (2) μέτρων τουλάχιστον στην είσοδο. 8

9 Άρθρο 7 ο Άσκηση υπαίθριου εμπορίου: 1. Δεν επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριας στάσιμης ή πλανόδιας εμπορικής δραστηριότητας χωρίς τη νόμιμη άδεια από τον Δήμαρχο και ύστερα από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης, δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη αυτής καθ υπέρβαση της παραχωρουμένης επιφανείας. 2. Η μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω επισύρει πρόστιμο 50 έως 300 ευρώ αναλόγως της βαρύτητας της παράνομης συμπεριφοράς. Άρθρο 8 ο Στάση - Στάθμευση οχημάτων και μοτοποδηλάτων: 1. Απαγορεύεται η στάση και στάθμευση μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοποδηλάτων στους κοινόχρηστους χώρους και στις εξόδους αυτών, εξαιρουμένων των περιοριστικά α- ναφερομένων περιπτώσεων του επομένου άρθρου. 2. Η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση των νομίμων θέσεων στάθμευσης των ιδιοκτησιών (σύμφωνα με την οικοδομική άδεια) γίνεται από τους ιδιοκτήτες ή από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, δαπάναις των παροδίων ιδιοκτητών, κατόπιν αιτήσεως των τελευταίων και σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την απαιτούμενη διαμόρφωση του πεζοδρομίου. 3. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση από ιδιώτες παντός είδους εξοπλισμού για την δέσμευση θέσης στάσης ή στάθμευσης οχήματος. 4. Η μη τήρηση της παρ. 1 επισύρει πρόστιμο ύψους 100,00 ευρώ και, δυνητικά, αφαίρεση πινακίδων. Η μη τήρηση της παρ. 3 επισύρει πρόστιμο ύψους 200,00 ευρώ, πλέον των δαπανών για την απομάκρυνση του εξοπλισμού. Άρθρο 9 ο Κυκλοφορία πεζών και οχημάτων: 1. Οι χώροι που χαρακτηρίζονται ως πεζόδρομοι, πεζοδρόμια και πλατείες προορίζονται για την αποκλειστική χρήση των πεζών. Σε κάθε είσοδο πεζοδρόμου ειδική πινακίδα αναγγέλλει τη χρήση του δρόμου και προειδοποιεί για τον τρόπο λειτουργίας του. Μεταλλικά κινητά στοιχεία, εγκατεστημένα επί των εισόδων των πεζοδρόμων και συντηρούμενα από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, επιτρέπουν την πρόσβαση μόνο στους δικαιούχους (παρόδιους κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής, Δημοτική και Δημόσια Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Σωματείο ΤΑΧΙ, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθαριότητας του Δήμου) οι οποίοι είναι και υπεύθυνοι για την ορθή χρήση (άνοιγμα - κλείσιμο) των κινητών στοιχείων. 2. Στους πεζόδρομους επιτρέπεται, κατ εξαίρεση, όλο το 24ωρο η κυκλοφορία: α) Για την αντιμετώπιση, και μόνον, περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης των οχημάτων παροχής Α βοηθειών ή, περιλαμβανομένων των ΤΑΞΙ, μεταφοράς ασθενών, αναπήρων ή ανήμπορων υπερηλίκων, των απορριμματοφόρων του Δήμου, των οχημάτων της Δημοτικής και Δημόσιας Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, καθώς και νεκροφόρων. β) Οχημάτων που εκτελούν μετακομίσεις οικοσκευών, μεταφοράς ετοίμου σκυροδέματος, αποκομιδής προϊόντων κατεδαφίσεως και εκσκαφών, μεταφοράς οικοδομικών υλικών κτλ. κατόπιν άδειας της Δημοτικής Αστυνομίας. γ) Οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως κατοίκων της περιοχής, εφοδιασμένων με ειδικό σήμα τοποθετημένο σε εμφανές σημείο τους, για να σταθμεύουν σε νόμιμο ιδιόκτητο χώρο στάθμευσης ή σε χώρο που θα καθορίζεται βάσει σχεδίου εγκεκριμένου αρμοδίως από τον Δήμο. Η θέση στάθμευσης (μία ανά οικογένεια και για μία πινακίδα κυκλοφορίας) θα ανα- 9

10 γράφεται στο ειδικό σήμα. Οι νόμιμες θέσεις στάθμευσης θα αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα προσκομιζόμενα στην Δημοτική Αστυνομία που θα εκδίδει και το ειδικό σήμα. 3. Επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων εφοδιασμού και τροφοδοσίας καταστημάτων, βυτιοφόρων καυσίμων, χρηματαποστολών κτλ. μόνο κατά τις ώρες 6:00-9:30 και 14:30-17:00 των εργασίμων ημερών. Ο χρόνος παραμονής θα είναι ο ελάχιστος δυνατός και η στάση θα πραγματοποιείται αποκλειστικώς εντός των ειδικά οριοθετημένων από τον Δήμο χώρων φορτοεκφόρτωσης επί του πεζοδρόμου, μη παρεμποδιζομένης της τροφοδοσίας άλλων παροδίων καταστημάτων και της απρόσκοπτης κυκλοφορίας των πεζών. 4. Η κίνηση στους πεζοδρόμους θα διεξάγεται με τους ακόλουθους όρους: α) Η ταχύτητα κίνησης των οχημάτων δεν θα υπερβαίνει αυτήν των κυκλοφορούντων πεζών, οι οποίοι πάντοτε έχουν προτεραιότητα. β) Δεν επιτρέπονται οι επί τόπου αναστροφές και η οπισθοπορεία των οχημάτων, εκτός εάν καθοδηγούνται από πεζό. γ) Δεν επιτρέπεται η κίνηση οχημάτων μεικτού βάρους άνω των 7,50 τόνων, εκτός των οχημάτων αποκομιδής προϊόντων κατεδάφισης κτλ, μεταφοράς οικοσκευών, ετοίμου σκυροδέματος, των βυτιοφόρων καυσίμων και των απορριμματοφόρων. δ) Η είσοδος και έξοδος των οχημάτων θα πραγματοποιείται από την πλησιέστερη στο σημείο στάσης - στάθμευσης πρόσβαση του πεζοδρόμου. ε) Δεν επιτρέπεται η κίνηση ποδηλάτων εκτός εάν στον πεζόδρομο οριοθετηθεί ειδικός ποδηλατόδρομος. Εξαιρείται η κίνηση των ανηλίκων ποδηλατών κάτω των 12 ετών. στ) Για λόγους ασφαλείας κι εξυπηρέτησης της ανάγκης εξασφάλισης συνθηκών ανετότερης κυκλοφορίας ή προστασίας των πεζών η κυκλοφορία των οχημάτων διανομής εμπορευμάτων μπορεί να απαγορευθεί με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. η) Κάθε κάτοχος οχήματος υποχρεούται να αποζημιώσει τον Δήμο, βάσει υπολογισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για τις προκληθείσες ζημίες στον αστικό εξοπλισμό των κοινοχρήστων χώρων από την επ ωφελεία του κυκλοφορία και στάση στάθμευση ι- διωτικής ή δημοσίας χρήσης οχήματος. 5. Η μη τήρηση των ως άνω διατάξεων συνεπάγεται επιβολή προστίμου ύψους 200 έως ευρώ και αφαίρεση πινακίδων. Άρθρο 10 ο Ανέγερση οικοδομών κατασκευή έργων 1. Σε κάθε περίπτωση που για την κατεδάφιση, επισκευή ή ανέγερση οικοδομών απαιτείται οικοδομική άδεια οι αιτούντες την κατάληψη του κοινοχρήστου χώρου οφείλουν να καταθέσουν στο αρμόδιο Γραφείο του Δήμου εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των έργων. Το ύψος της καθορίζεται από την Οικονομική Επιτροπή για κάθε περίπτωση, ανάλογα με την φύση των εργασιών που θα εκτελεσθούν και αποσκοπεί στην επαναφορά στην προτέρα κατάσταση του κοινοχρήστου χώρου και του εξοπλισμού του, σε περίπτωση φθορών, και εφόσον ο εκτελών τις εργασίες δεν προβεί σ αυτές μετά από σχετική πρόσκληση της Τεχνικής Υπηρεσίας και σε τακτή προθεσμία. 2. Όταν πρόκειται να ανεγερθεί νέα οικοδομή επιτρέπεται η κατεδάφιση του υφισταμένου κτίσματος και η εκσκαφή του οικοπέδου με μηχανικά μέσα κατά τις ώρες 7:30 έως 14:30, εκτός εάν κατά την κρίση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών απαιτείται παράταση αυτών. Επίσης, εργασίες επισκευής ή ανακαίνισης οικιών και καταστημάτων και, γενικά, εργασίες που προκαλούν ηχητική όχληση θα πρέπει να γίνονται εκτός των ωρών κοινής η- συχίας. Σε κάθε περίπτωση ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος κάτοχος του ακινήτου, στο οποίο γίνονται οι παραπάνω εργασίες, μεριμνά καθημερινά μετά το πέρας αυτών για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση κάθε υλικού που έχει μείνει στην επιφάνεια του κοινοχρήστου χώρου. 10

11 3. Κατά την κατεδάφιση, ανέγερση ή επισκευή οικοδομής θα περιφράσσεται υποχρεωτικά ο προ αυτής χώρος σε απόσταση το πολύ 1,50 μέτρου από την οικοδομική γραμμή και σε ύψος 2,50 μέτρων από τη στάθμη της οδού, με ανθεκτικό και αδιαπέραστο υλικό για την αποφυγή κινδύνου διασποράς, διαρροής ή διαφυγής στο περιβάλλον δομικών, αδρανών υλικών και αποβλήτων. Τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα π.χ. (είδος προστατευτικού υλικού) θα καθορίζονται μετά από άδεια της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη κάθε είδους υλικών έξω από το περίφραγμα αυτό. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προβαίνει σε κάθε μέτρο προστασίας τους από κίνδυνο πτώσης υλικών, κίνδυνο από τροχοφόρα κτλ. από την πλημμελή εφαρμογή των προειρημένων προστατευτικών μέτρων. Όλες οι πραγματοποιούμενες εργασίες πρέπει να εκτελούνται μετά τη λήψη νόμιμης ά- δειας από τον Δήμο για κατάληψη κοινοχρήστου χώρου η οποία θα πρέπει να υπάρχει στον χώρο του εργοταξίου μαζί με αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία Οικοδομικής Άδειας και την προβλεπόμενη από το νόμο πινακίδα με τον αριθμό της άδειας και την ημερομηνία της έκδοσής της. 4. Επιβάλλεται στους υπευθύνους των έργων να εγκαθιστούν, κατόπιν άδειας από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, κάδους περισυλλογής και αποκομιδής υλικών οικοδομής, ώστε να εξασφαλίζεται η καθαριότητα της περιοχής και να μην οχλούνται οι διαβάτες και οι περίοικοι. Η άδεια θα ισχύει για προκαθορισμένο χρόνο,ο οποίος μπορεί να ανανεώνεται. Σε περίπτωση παρατεταμένης παραμονής του μέσου χωρίς άδεια, πέραν των 5 ημερών, το μέσο απομακρύνεται με ευθύνη της Υπηρεσίας και η δαπάνη καταλογίζεται στους υπευθύνους. 5. Όταν οι εργασίες ανεγέρσεως νέας οικοδομής φθάσουν στο στάδιο περαίωσης του φέροντος οργανισμού του ισογείου και της πλάκας της οροφής τους, τότε το περίφραγμα θα αφαιρείται και αφού αποκατασταθεί πλήρως ο κοινόχρηστος χώρος από τυχόν φθορές θα τοποθετείται ικρίωμα ώστε να είναι δυνατή η χρησιμοποίηση από το κοινό όλου του πλάτους του κοινοχρήστου χώρου μέχρι την οικοδομική γραμμή. Το ικρίωμα αυτό θα επενδύεται από ύψος, τουλάχιστον, 2,50 μέτρων με το ανωτέρω υλικό. Για χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής άδειας από την αρμόδια Πολεοδομική υπηρεσία. 6. Σε περίπτωση οποιασδήποτε εργασίας ανασκαφής του οδοστρώματος για τη σύνδεση κτιρίων με τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας η αποκατάσταση της οδού στην αρχική της μορφή με τα αυτά υλικά και την αυτή επιμέλεια είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ιδιοκτήτη του ωφελουμένου ακινήτου. 7. Σε κάθε περίπτωση για την κατασκευή δημοσίων έργων από ιδιώτη ή Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας απαιτείται άδεια τομής ή άδεια διέλευσης βαρέων οχημάτων από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Κατά τα λοιπά έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των ως άνω παραγράφων. 8. Η μη τήρηση των ανωτέρω επισύρει πρόστιμο ύψους 300, ,00 ευρώ αναλόγως της βαρύτητας της παραβατικής συμπεριφοράς. Άρθρο 11 ο Φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων, τοποθέτηση οικοδομικών υλικών, προσωρινή λειτουργία εργοταξίου: 1. Οι προσωρινές άδειες διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας για την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους βαρέων αντικειμένων θα εκδίδονται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, υποβαλλομένης, τουλάχιστον, τρεις (3) ημέρες νωρίτερα στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 2. Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου για την φορτοεκφόρτωση φορέα, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της διακοπής κυκλοφορίας και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας. 11

12 3. Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πεντάωρο με δυνατότητα παράτασης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση. 4. Οι προσωρινές άδειες για την παρεμπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και του παρόντος. 5. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερομένους. 6. Οι ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοίμου σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς μηχανήματα έργων κτλ.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ και τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του αρ. 292 του Ποινικού Κώδικα. 7. Στην αίτηση για την τοποθέτηση οικοδομικών υλικών και την προσωρινή λειτουργία εργοταξίου, θα επισυνάπτονται: α) ισχύουσα άδεια λειτουργίας καταστήματος (εάν πρόκειται για κατάστημα), β) φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που τυχόν έχει χορηγηθεί, γ) τοπογραφικό σκαρίφημα της θέσης του καταστήματος, των παρακειμένων καταστημάτων και κατοικιών, του πλάτους της πρόσοψης του καταστήματος, του πλάτους του κοινοχρήστου χώρου και της οδού, της θέσης και των διαστάσεων του αιτουμένου χώρου κατάληψης, καθώς και φωτογραφίες των εισόδων και παραθύρων των παρακειμένων καταστημάτων και κατοικιών. δ) ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης, ε) ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές προς τον Δήμο ή νόμιμης ρύθμισής τους, στ) ισχύουσα άδεια Οικοδομής ή άδεια μικροεπισκευών, 8. Ο Δήμος, τέλος, διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης. Άρθρο 12 ο Εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα: 1. Οι προσωρινές άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για την διενέργεια εκδηλώσεων, εγκαίνια καταστημάτων κτλ. εκδίδονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Αστυνομίας, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται, τουλάχιστον, τρεις (3) ημέρες νωρίτερα και εφόσον καταβληθεί το ανάλογο τέλος. 2. Στην αίτηση αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την εκδήλωση, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της εκδήλωσης. 3. Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πενθήμερο με δυνατότητα ανανέωσης για μια φορά ακόμα. Στον ίδιο φορέα δεν θα χορηγούνται παραπάνω από τέσσερις (4) ά- δειες τον χρόνο. 4. Τα περίπτερα και κάθε είδους κινητές κατασκευές που θα τοποθετούν οι φορείς, πρέπει να είναι καλαίσθητες και οι διαστάσεις τους να μην είναι μεγαλύτερες από 1χ1,5 μ. Οι παραχωρούμενοι κοινόχρηστοι χώροι δεν θα υπερβαίνουν τους τρεις (3) την ίδια ημέρα. 5. Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας. 6. Ο φορέας, δια του υπογράφοντος την αίτηση εκπροσώπου του, είναι υπεύθυνος για την τήρηση της καθαριότητας του παραχωρούμενου χώρου και στις περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών επωμίζεται το κόστος αποκατάστασης. 12

13 7. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερομένους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το ισχύον κατ έτος τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. 8. Οι άδειες χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο για την προβολή μηνυμάτων και απαγορεύονται ρητά οι διαφημίσεις καθώς και η πώληση προϊόντων και εμπορευμάτων. 9. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων. 10. Εκδηλώσεις που γίνονται από Δημόσιους φορείς ή πολιτικά κόμματα με εκπαιδευτικό, πολιτιστικό ή ενημερωτικό χαρακτήρα εξετάζονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1491/ Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος. Άρθρο 13 ο Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερα Α. Το περίπτερο είναι ένα λειτουργικό και εξυπηρετικό στοιχείο του δημόσιου χώρου και συγχρόνως αποτελεί μια μακρόχρονη ελληνική ιδιαιτερότητα, προερχόμενη από συγκεκριμένες κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Ως εκ τούτου είναι ένα στοιχείο λαογραφίας, που αναδεικνύει την πολιτιστική και ιστορική φυσιογνωμία της ελληνικής πόλης και πρέπει να παραμείνει ως τέτοιο. Στην σύγχρονη κατάσταση των πόλεων ο παραδοσιακός χαρακτήρας του περιπτέρου αλλοιώνεται, μετατρέποντας την μικρή αυτή χαρακτηριστική κατασκευή σε ένα είδος «λυόμενου πολυκαταστήματος» που διασκορπίζει ανεξέλεγκτα τα εμπορεύματά του στον περιβάλλοντα κοινόχρηστο χώρο, με ενοχλητικές επιπτώσεις στην αισθητική της πόλης γενικότερα. Ο Δήμος Ναυπακτίας, στοχεύοντας να αποκαταστήσει τον αρχικό χαρακτήρα του περιπτέρου, ώστε αυτό να συμβάλλει στην ανάδειξη της ιδιαιτερότητας της πόλης και να μην εμποδίζει την επιδιωκόμενη αναβάθμιση της εικόνας της, θεσπίζει ειδικό «κανονισμό περιπτέρων», ο οποίος θέτει τους συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς για την ανάπτυξη της λειτουργίας των περιπτέρων στην πόλη της Ναυπάκτου. Β. Η τοποθέτηση περιπτέρου δεν πρέπει να αποκρύπτει οπτικές προς ιστορικά κτίρια, αρχαιολογικούς χώρους, πολιτιστικά ιδρύματα, μνημεία και αγάλματα και γενικότερα να παρεμποδίζει την λειτουργία της πόλης και την ανάδειξη των πολιτιστικών της χαρακτηριστικών. Γ. Η θέση των υπαρχόντων περιπτέρων επανεξετάζεται με γνώμονα την τήρηση των κριτηρίων της προηγουμένης παραγράφου. Σε περίπτωση που υπάρχον περίπτερο δεν καλύπτει έστω και μία από τις πιο πάνω προϋποθέσεις, αποφασίζεται από τον Δήμο η μετακίνησή του σε άλλη γειτονική και συμβατή με τα πιο πάνω θέση, σε προθεσμία οριζόμενη με την ίδια απόφαση. Η εν λόγω διαδικασία επανεξέτασης της θέσης των περιπτέρων υλοποιείται από πενταμελή ειδική επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση Δημάρχου και ολοκληρώνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δ. α. To μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος ενός περιπτέρου είναι 1,70 μ. χ 1,50 μ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη ή τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και λοιπών στοιχείων που μεταβάλλουν τον επιτρεπόμενο τύπο και τις διαστάσεις του περιπτέρου. β. Πέραν του πιο πάνω παραχωρούμενου κοινοχρήστου χώρου για την εγκατάσταση του κάθε περιπτέρου, χορηγείται από τον Δήμο Ναυπακτίας (εφόσον υπάρχει διαθέσιμος κοινόχρηστος χώρος) και μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, ετήσια άδεια παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην περίμετρο του περιπτέρου για εγκατάσταση των εξής: - ενός δίθυρου ψυγείου αναψυκτικών διαστάσεων κάτοψης μέχρι 1,10χ0,60 - ενός καταψύκτη παγωτών διαστάσεων κάτοψης μέχρι 1,35χ0,60 και Διαγράφηκε: Άρθρο 13ο Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση οικοδομικών υλικών, για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα (εγκαίνια καταστημάτων κ.τ.λ.), φορτοεκφόρτωσης βαρέων αντικειμένων, για την λειτουργία προσωρινού εργοταξίου κ.τ.λ. 1. Η άδεια παραχώρησης χορηγείται από την Τεχνική Υπηρεσία. Για την χορήγησή της μπορεί να γίνει εφαρμογή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, ανάλογα με την περίπτωση και αφού ληφθούν υπόψη και οι εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. 2. Σε κάθε άλλη περίπτωση όμως, που δεν έχουν εφαρμογή τα ανωτέρω, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των πεζών, ύστερα από γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας, της Τροχαίας και άλλης συναρμόδιας υπηρεσίας. 13

14 - μίας κατασκευής ραφιών πλάτους μέχρι 35 εκ., μήκους μέχρι 3.00μ. και ύψους μέχρι 1,00μ. για την τοποθέτηση περιοδικών και εφημερίδων. Όλα τα ανωτέρω [εφάπτονται μιας ή δύο το πολύ πλευρών του περιπτέρου] τοποθετούνται με την μία πλευρά τους σε επαφή με το σώμα του περιπτέρου και πέραν αυτών καμία άλλη σταθερή ή κινητή κατασκευή δεν επιτρέπεται να υπάρχει εξωτερικά του περιπτέρου. γ. Η τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδομηχανών σε πλατείες ή πεζοδρόμια θα εξετάζεται κατά περίπτωση από την Τ.Υ. και θα εκδίδεται άδεια με την σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Αστυνομίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζεται η λειτουργικότητα του κοινοχρήστου χώρου. δ. Σε περίπτερα που βρίσκονται μπροστά σε προθήκες καταστημάτων ή υπηρεσιών, θα διατίθενται (εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χώρος) 2,00 τ.μ. και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού. Άρθρο 14 ο Αίτηση παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση εξοπλισμού περιπτέρου Α. Οι χορηγούμενες άδειες είναι ετήσιες και οι αιτήσεις υποβάλλονται από την 1 η Σεπτεμβρίου μέχρι την 30 η Νοεμβρίου κάθε έτους στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ναυπακτίας. Η εξόφληση της άδειας γίνεται εντός του Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αφορά η κατάληψη, με την καταβολή εφάπαξ του ποσού στο Ταμείο του Δήμου. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά : α. Άδεια λειτουργίας περιπτέρου από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. β. Υπεύθυνη δήλωση ότι οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας περιπτέρου εξακολουθούν να ισχύουν. γ. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που είχε χορηγηθεί. δ. Φωτογραφίες όλων των όψεων του περιπτέρου, υπογεγραμμένες από τον αιτούντα. ε. Αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού που πρόκειται να τοποθετηθεί με ακριβή προσδιορισμό της θέσης και των διαστάσεων του κάθε είδους. Β. Απαγορεύεται η αναγραφή διαφημίσεων σε όλα τα στοιχεία του περιπτέρου, καθώς και στον εμφανή εξοπλισμό (π.χ. ψυγεία, τέντες, κλπ.). Γ. Η στέγη του περιπτέρου επεκτείνεται μέχρι 1,00 μ. περιμετρικά του σώματος του περιπτέρου για λόγους προστασίας της κατασκευής από βροχή και ήλιο και το χαμηλότερο σημείο του ύψους της είναι τα 2.00 μ. Δ. Τα περίπτερα έχουν ομοιόμορφη κατασκευή, η οποία πρέπει να είναι και να διατηρείται άρτια, ασφαλής και με προσεγμένες λεπτομέρειες τελειωμάτων και χρωματισμών, ώστε να προβάλουν την ενιαία χρήση τους και να αποτελούν χαρακτηριστικά σημεία αναφοράς της πόλης. Ε. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας και με την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αισθητικής και (όπου απαιτείται) της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας δύναται να καθιερώσει ειδικό τύπο περιπτέρων για λόγους αισθητικής και σεβασμού προς τον ιστορικό χαρακτήρα της πόλης. ΣΤ. Για την εφαρμογή του προηγουμένου άρθρου ισχύουν μεταβατικές διατάξεις για την προσαρμογή των υφισταμένων περίπτερων στις πιο πάνω προδιαγραφές και ορίζεται διάστημα ενός έτους για την ανακατασκευή αυτών που λειτουργούν σήμερα στα όρια της Α ζώνης. Άρθρο 15 ο Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε λοιπά καταστήματα για τοποθέτηση εμπορευμάτων. 14

15 Παραχωρείται χώρος για τοποθέτηση εμπορευμάτων μέχρι 1μ. πέραν της οικοδομικής γραμμής του καταστήματος σε πεζοδρόμια μεγαλύτερα των 2 μέτρων και κατ' ανάλογη ε- φαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος. Άρθρο 16 ο Κινητά Προστεγάσματα σε Πεζοδρόμια και Πεζοδρόμους. α. Επιτρέπεται σε καταστήματα και εισόδους κτιρίων πάνω από κοινόχρηστους χώρους να κατασκευάζονται κινητά προστεγάσματα (τέντες), χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα τα ο- ποία να προεξέχουν το μέγιστο κατά ενάμιση μέτρο (1,50) σε οριζόντια προβολή από αυτό, σε απόσταση μικρότερη των 0,5 μ. από το ρείθρο του πεζοδρομίου, σε υποχρεωτικό ύψος τουλάχιστον τρία (3) μέτρα και σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία (Γ.Ο.Κ.) και τις εγκρίσεις που απαιτούνται. Άρθρο 17 ο Κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους πλην πεζοδρομίων και πεζοδρόμων. Στους παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους, πλην πεζοδρομίων και πεζοδρόμων, επιτρέπονται κατασκευές και εγκαταστάσεις εξοπλισμού (πέραν των όσων αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος) σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία και μόνον με άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Άρθρο 18 ο Κυρώσεις: Οι παραβάτες του παρόντος Κανονισμού τιμωρούνται, επιπλέον, για τις παραβάσεις που αφορούν θέματα κίνησης και στάθμευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΟΚ, για τις παραβάσεις που αφορούν θέματα επισκευής, κατεδάφισης ή ανέγερσης οικοδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ, για τις παραβάσεις που αφορούν θέματα εκτέλεσης δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 1418/84 και τα εκτελεστικά του Προεδρικά Διατάγματα ό- πως αυτά συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Σε κάθε περίπτωση και ανάλογα με τη σοβαρότητα των παραβάσεων ισχύουν διοικητικές κυρώσεις που πηγάζουν από την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής προστίμων. Εάν οι παραβάσεις άπτονται ποινικών αδικημάτων ισχύουν και οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Άρθρο 19 ο Τελικές διατάξεις: 1. Η καθαρή πόλη, η μείωση του αριθμού και της σοβαρότητας των ατυχημάτων (αυτοκινητιστικών, από οικοδομικές εργασίες κτλ.), η απάλειψη της ηχητικής και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η δημιουργία ελκυστικού ανθρωποκεντρικού περιβάλλοντος σε πλήρη αρμονία με το φυσικό, η ανάδειξη ολοκληρωμένου λειτουργικού δικτύου πεζοδρόμων κατάλληλου για ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία και, τέλος, η καλλιέργεια συνείδησης αλληλεγγύης και αναγνώρισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε τοπικό επίπεδο είναι βασική ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Είναι, όμως, και υποχρέωση όλων των πολιτών οι οποίοι αναμένεται να συνδράμουν το έργο του Δήμου και να αντισταθούν σε κάθε φαλκίδευση του δικαιώματός τους για ελεύθερη χρήση των κοινοχρήστων χώρων, που προσβάλλει ουσιωδώς το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. 2. Ο παρών Κανονισμός ισχύει από την επομένη δημοσιεύσεως της ψήφισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας και την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητάς του από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. 3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος όλες οι σχετικές προγενέστερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου καταργούνται. 15

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός ΝΟΜΟΣ: 1577/85 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού και αρµοδιότητα -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)

ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας - Τοπικό Τμήμα Κέρκυρας (ver.1.01, 03/2013) http://www.spmkerkyras.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι:

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: 1/48 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Άρθρο 1 Σκοπός α) ο καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού είναι: 1) Η τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ SAVVI MΑRINE A.E.Α.Σ.» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 1 Πίνακας περιεχοµένων Άρθρο 1... 3 Πεδίο εφαρµογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4067/9-4-12, ΦΕΚ Α 79

Ν. 4067/9-4-12, ΦΕΚ Α 79 Ν. 4067/9-4-12, Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία ή/και εμποδιζομένων ατόμων Συντάκτης: Διονύσης Κλαδάκης, πολιτικός μηχανικός ΑΠΘ / dklad@tee.gr Περιεχόμενα ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική έκθεση Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου 1. Πρόλογος. Αιτιολογική έκθεση της πρότασης του ΤΕΕ Η εκτέλεση των ιδιωτικών έργων προϋποθέτει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ. ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.63234/19-12-12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Εισηγήτρια Ελένη Μπούτου Λεµπέση Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται : α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

1. Οι δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 120 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα