ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΟΜΕ PROTECTION

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΟΜΕ PROTECTION"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΟΜΕ PROTECTION ΑΡΘΡΟ 1: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το παρόν ασφαλιστήριο καταρτίστηκε και ισχύει με βάση, τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί από την DIXONS SOUTH EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α. (που στο εξής θα λέγεται «ο Ασφαλιστής»). ΑΡΘΡΟ 2: ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το παρόν ασφαλιστήριο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70 και του Ν.2496/97 εν γένει. Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας, του Λήπτη της Ασφάλισης και του Ασφαλιζόμενου καθορίζονται από : Το Ασφαλιστήριο και το Πιστοποιητικό Ασφάλισης. Τους Γενικούς και Ειδικούς όρους Όρος που δεν περιλαμβάνεται, σε κάποιο από τα προαναφερθέντα, δεν ισχύει. Οπουδήποτε στο παρόν, γίνεται αναφορά σε υποχρεώσεις του ασφαλισμένου, θα νοούνται ως υποχρεώσεις του ασφαλισμένου - δικαιούχου του ασφαλίσματος. ΑΡΘΡΟ 3: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΣΟ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙ Ο Ασφαλισμένος οφείλει με έξοδά του να λαμβάνει όλα εκείνα τα ενδεικνυόμενα και απαραίτητα μέτρα και να ενδιαφερθεί να διατηρήσει τα ασφαλισμένα αντικείμενα σε καλή κατάσταση και συντήρηση, καθώς επίσης και να λαμβάνει όλες τις λογικές προφυλάξεις για ν' αποφύγει ατυχήματα και να τηρεί σε κάθε περίπτωση τους νόμους και κανονισμούς που είναι σχετικοί για την ασφάλεια του κοινού. Εφόσον το απαιτήσουν οι περιστάσεις ή, του το ζητήσει η Εταιρία, θα πρέπει να λάβει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ζημιάς, οποτεδήποτε παρουσιασθεί κάποιο πρόβλημα ή ελάττωμα στα ασφαλισμένα αντικείμενα. Επιπλέον έχει την υποχρέωση να επιθεωρεί, ελέγχει, συντηρεί και γενικότερα διατηρεί σε κατάσταση άμεσης λειτουργίας και ετοιμότητας, όλα τα μέτρα πρόληψης ή καταπολέμησης ζημιών, που διαθέτει η κατοικία του. ΑΡΘΡΟ 4: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ α) Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται εντός οκτώ (8) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της επέλευσης

2 της ασφαλιστικής περίπτωσης, να ειδοποιήσει την Εταιρία, αποστέλλοντας ταυτόχρονα γραπτή δήλωση, η οποία εκτός από την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο που έλαβε χώρα το ζημιογόνο γεγονός, πρέπει ν' αναφέρει με κάθε δυνατή λεπτομέρεια και ακρίβεια τη φύση και τις συνθήκες του ατυχήματος, την έκταση της ζημιάς, την κατά την άποψή του αιτία που το προξένησε, το χρονικό διάστημα που διήρκεσε το ζημιογόνο γεγονός, τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ή και τα μέτρα που λήφθηκαν για αποφυγή ή μείωση της ζημίας, τα στοιχεία αυτών που πιθανόν προξένησαν το ζημιογόνο γεγονός, των παθόντων και των τυχόν μαρτύρων, καθώς επίσης και ανάλυση των ασφαλιστικών καλύψεων που ενδέχεται να υπάρχουν σε άλλες ασφαλιστικές εταιρίες για τους ίδιους κινδύνους. Γενικότερα, ο Ασφαλισμένος με έξοδά του, υποχρεούται να δίνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα (π.χ. αποδείξεις, τιμολόγια, δικογραφίες, βουλεύματα, διατάξεις εισαγγελέα, αποφάσεις δικαστηρίων κλπ.) που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου, που του ζητάει ο Ασφαλιστής. Ο Ασφαλιστής έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το δικαιούχο της αποζημίωσης να βεβαιώσει με ένορκη βεβαίωση ή άλλο νόμιμο τρόπο, την ακρίβεια της απαίτησής του. Ο Ασφαλισμένος - Δικαιούχος του ασφαλίσματος δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι δεν γνώριζε την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, αν τούτο οφείλεται σε βαριά του αμέλεια. Πέρα από τα παραπάνω, ο Ασφαλισμένος - Δικαιούχος του ασφαλίσματος, έχουν επιπλέον την υποχρέωση, το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της ζημιάς: -να παραδώσουν στον Ασφαλιστή γραπτή κατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά και με τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια και ακρίβεια, τα βλαβέντα ή απολεσθέντα αντικείμενα, αναγράφοντας και το αντίστοιχο, για καθένα από αυτά, ποσό επανόρθωσης της ζημιάς. -να διατηρούν μέχρι αντίθετης γραπτής άδειας του Ασφαλιστή, οποιαδήποτε κατεστραμμένα ή ελαττωματικά μέρη ή κατάλοιπα των βλαβέντων αντικειμένων και να τα θέτουν στη διάθεση των επιθεωρητών, πραγματογνωμόνων ή άλλων εκπροσώπων του ασφαλιστή, -να ειδοποιούν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία σε περίπτωση φωτιάς, καθώς επίσης και να γνωστοποιούν το ταχύτερο δυνατό στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή, κάθε περίπτωση κλοπής, διάρρηξης, ληστείας, βανδαλισμού ή/ και απόπειρας για κάτι τέτοιο, καταθέτοντας ότι σχετικό γνωρίζουν, υποβάλλοντας ταυτόχρονα μήνυση κατά των δραστών ή κατ' αγνώστων αν οι δράστες παραμένουν άγνωστοι. Η διάπραξη του αδικήματος θα πρέπει να βεβαιώνεται και με την προσκόμιση επισήμου αντιγράφου του βιβλίου συμβάντων της αρμόδιας αστυνομικής αρχής.

3 β) Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα, μέτρα προς αποφυγή ή μείωση της ζημίας ή, προς διάσωση και συντήρηση των ασφαλισμένων αντικειμένων και να ακολουθεί τις οδηγίες του Ασφαλιστή. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των διατάξεων της παρ. (β) αυτού του άρθρου ο ασφαλισμένος υποχρεούται σε αποζημίωση του Ασφαλιστή. γ) Ο Ασφαλιστής απαλλάσσεται της υποχρέωσης προς ασφάλισμα, αν η επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του Ασφαλισμένου και Δικαιούχου του ασφαλίσματος ή των προσώπων που συνοικούν μαζί του ή των νομίμων αντιπροσώπων του ή των εκπροσώπων του ή των τρίτων στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελματικά η φύλαξη του αντικειμένου της ασφάλισης, ο δε ασφαλιστής δικαιούται το δεδουλευμένο ασφάλιστρο. Το ίδιο θα ισχύει και όταν κάποιο από τα πρόσωπα αυτά, παριστάνει συνειδητά τη ζημία που έπαθε μεγαλύτερη από την πραγματική ή, εμφανίζει ως βλαβέντα αντικείμενα που δεν βρίσκονταν στην τοποθεσία κινδύνου κατά το χρόνο του ατυχήματος, ή αποκρύπτει ή αφαιρεί κάποιο από εκείνα που διασώθηκαν ή χρησιμοποιεί για απόδειξη μέσα ή έγγραφα ανακριβή, πλαστά ή εικονικά και γενικότερα από δόλο ή βαριά αμέλεια γίνεται αίτιος του ατυχήματος ή της επίτασης των συνεπειών του. Ο Ασφαλιστής έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει το ασφάλισμα, σε περίπτωση που: υπάρχουν αμφιβολίες σ' ότι αφορά το δικαίωμα του ασφαλισμένου για αποζημίωση, επειδή δεν έχουν συγκεντρωθεί και αποσταλεί στον ασφαλιστή όλα τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που αποδεικνύουν και θεμελιώνουν την απαίτηση του Ασφαλισμένου για αποζημίωση, ή και έχει διαταχθεί ανάκριση ή έρευνα ή, έχει σχηματισθεί δικογραφία ή, εκκρεμεί σε βάρος του Ασφαλισμένου και Δικαιούχου του ασφαλίσματος ποινική δίωξη, σχετικά με κάποια ζημιά για την οποία προβάλλονται στον ασφαλιστή απαιτήσεις για αποζημίωση, μέχρι να εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές τελεσίδικη απόφαση απαλλαγής των παραπάνω προσώπων. Αυτόματα και από την ημερομηνία επέλευσης μιας αποζημιωτέας απ' αυτό το ασφαλιστήριο ζημιάς ή απώλειας, παύει η ισχύς των παρεχόμενων καλύψεων. Ο Ασφαλιστής έχει το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση: -να αναλάβει ο ίδιος την φύλαξη των βλαβέντων ή και διασωθέντων αντικειμένων σε χώρο που αυτός θα καθορίσει, μέχρι την οριστική εκκαθάριση της ζημιάς. -να αγοράσει μετά την οριστική εκκαθάριση της ζημιάς, τα κατάλοιπα των βλαβέντων ασφαλισμένων αντικειμένων. Ο δικαιούχος της αποζημίωσης δεν έχει το δικαίωμα να εγκαταλείψει στον Ασφαλιστή τα κατάλοιπα αυτά, απαιτώντας την είσπραξη ολόκληρου του ασφαλιστικού ποσού.

4 -να αντικαταστήσει αυτούσια τα βλαβέντα, ή - αν είναι δυνατό - να τα επισκευάσει ή επιδιορθώσει, επαναφέροντας τα αντικείμενα αυτά στην ίδια ακριβώς κατάσταση που βρίσκονταν πριν την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος. Δεν καλύπτονται απ' αυτό το ασφαλιστήριο τα έξοδα για οποιαδήποτε τροποποίηση, μετατροπή, βελτίωση, ή συντήρηση των ασφαλισμένων αντικειμένων. Το κόστος προσωρινών επισκευών θα αποζημιώνεται από τον ασφαλιστή, μόνον εφόσον αποτελούν μέρος της τελικής επισκευής και δεν αυξάνουν τα συνολικά έξοδα της επισκευής αυτής. δ) Αν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, ο Ασφαλιστής υποχρεούται να καταβάλει το ασφάλισμα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Αν για τη διάγνωση της έκτασης του ασφαλίσματος απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Ασφαλιστής υποχρεούται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, σε καταβολή του ποσού για το οποίο δεν υπάρχει αμφισβήτηση. ΑΡΘΡΟ 5: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Αυτή η Ασφάλιση δεν καλύπτει ζημιά που προξενήθηκε άμεσα ή έμμεσα από κάποιο, με τη συγκυρία κάποιου και σαν συνέπεια κάποιου γεγονότος όπως : Α. Πόλεμο, είτε έχει κηρυχθεί επίσημα είτε όχι (πολεμικές πράξεις, εμφύλιο, επανάσταση, στάση, πραξικόπημα, κίνημα, ανταρσία, λαϊκές ή στρατιωτικές εξεγέρσεις, αντιστάσεις κατά της Αρχής, κατάσταση πολιορκίας) και παρόμοιες περιπτώσεις. Β. Πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων όπλων, από ιονίζουσες ακτινοβολίες, από ραδιενεργό μόλυνση, από οποιοδήποτε πυρηνικό υλικό και από οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριμμα ή κατάλοιπο από καύση πυρηνικού υλικού. Για την περίπτωση αυτής της εξαίρεσης, σαν καύση θεωρείται και κάθε αυτοδύναμη εξέλιξη (Process) πυρηνικής διάσπασης. Γ. Διαταγή οποιασδήποτε Αρχής. Δ. Εναποθήκευση στο ασφαλισμένο κτίριο βενζινελαίου, ανθρακασβεστίου, βενζίνης, γκαζολίνης, ή νάφθας ή άλλων ομοειδών υλών, σπίρτα κάθε είδους, δυναμίτιδας, βαμβακοπυρίτιδας, νιτρογλυκερίνης ή άλλων εκρηκτικών ή εμπρηστικών υλών εκτός κι αν ρητά έχει επιτραπεί αυτό με το Ασφαλιστήριο που σε αυτή την περίπτωση ο Ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση με την ποινή της απώλειας των δικαιωμάτων του για την αποζημίωση, να συμμορφώνεται με τις διατάξεις που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές και που ορίζουν τον τρόπο εναποθήκευσης των πιο πάνω ειδών. Ε. Βαριά αμέλεια ή δόλο του Ασφαλιζομένου ή του Δικαιούχου αποζημίωσης σε κάθε περίπτωση ή των προσώπων που συνοικούν με αυτόν ή των νόμιμων αντιπροσώπων του ή/και των εκπροσώπων του ή των τρίτων στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελματικά η φύλαξη του αντικειμένου της ασφάλισης ή των προσώπων που έχουν προστηθεί απ' αυτόν.

5 ΣΤ. Σφάλματα ή ελαττώματα που προϋπήρχαν στα ασφαλισμένα αντικείμενα και ήταν ή θα έπρεπε να ήταν γνωστά στον Ασφαλιζόμενο ή στους αντιπροσώπους του κατά τον χρόνο έναρξης της ασφάλισης και δεν είχαν δηλωθεί στον Ασφαλιστή. Ζ. Δαπάνες αποκατάστασης ζημιάς, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της κατάστασης των ζημιωθέντων ασφαλισμένων σε σχέση με αυτή που είχαν πριν την επέλευση της ζημιάς. Η. Κατολίσθηση ή καθίζηση του εδάφους από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται, ακόμη και εάν η αιτία αυτή είναι κίνδυνος καλυπτόμενος από το Ασφαλιστήριο. Θ. Απώλεια ή στέρηση κέρδους, διαρκή ή προσωρινή απώλεια νομής, κατοχής, χρήσης ή κάρπωσης των ασφαλισμένων αντικειμένων ή και κτιρίων που περιέχουν ασφαλισμένα αντικείμενα και γενικότερα κάθε έμμεση ζημία ή συνεπακόλουθο (οποιουδήποτε είδους ή φύσης), μιας αποζημιωτέας από αυτό το ασφαλιστήριο υλικής απώλειας ή ζημίας. Ι. Ζυμώσεις του ασφαλισμένου αντικειμένου, από εγγενές ή άλλο ελάττωμα που υπάρχει μέσα σε αυτό, από ελαττωματική του κατασκευή, ή επειδή υποβλήθηκε αυτό με οποιοδήποτε τρόπο σε θέρμανση ή στέγνωμα. Επίσης από αυτανάφλεξη ( που μπορεί όμως να καλυφθεί με πρόσθετη πράξη) των ασφαλισμένων αντικειμένων. Κ. Ζημιές από σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη ή άλλη βίαιη φυσική αναταραχή, τσουνάμι, τυφώνα, ανεμοστρόβιλο, κυκλώνα ή άλλη ατμοσφαιρικής ταραχή ή οποιασδήποτε συνέπειας των φαινόμενων που αναφέρθηκαν, όπου συμπεριλαμβάνεται και η πυρκαγιά. Λ. Μόλυνση του εδάφους, υπεδάφους, υδάτων ατμόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος κατόπιν φωτιάς ή / και άλλης αιτίας. Μ. Ζημιά που συμβαίνει στη διάρκεια ανωμάλων συνθηκών ( φυσικών, πολιτικών κλπ). Ν. Ζημίες ή / και δαπάνες έστω και αν τυχόν αυτές είναι επακόλουθα της επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου για διαφυγόν κέρδος ή αποθετική ζημιά. Ξ. Εξαιρούνται οι φυσιολογικές φθορές και οποιαδήποτε έξοδα συντήρησης των ασφαλισμένων αντικειμένων. Ο. Εξαιρείται η κλοπή ή η εξαφάνιση των ασφαλισμένων αντικειμένων, είτε αυτές έγιναν κατά την διάρκεια πυρκαγιάς είτε ύστερα από αυτήν. Π. Σε περίπτωση κατά την οποία συμβεί ζημιά σε έναν ή περισσότερους τόμους ενός πολύτομου συγγραφικού έργου ο Ασφαλιστής δεν θα αποζημιώσει την αξία ολόκληρου του έργου, αλλά μόνον την αξία των τόμων ή των τμημάτων του έργου αυτού που υπέστησαν ζημιά. Σε περίπτωση δε που η αξία των τόμων αυτών ή και ολόκληρου του έργου αλλά και οποιουδήποτε από τα ασφαλισμένα βιβλία ή/και από τα συγγράμματα, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί (π.χ. λόγω αποσύρσεως τους από την κυκλοφορία), τότε σε περίπτωση ζημιάς, ο

6 Ασφαλιστής θα θεωρήσει ως βάση αποζημίωσης την αξία ανασύστασης των εντύπων αυτών, η οποία θα περιλαμβάνει αποκλειστικά το κόστος του χαρτιού, της εκτύπωσης και τη βιβλιοδεσίας αυτών. Ως αξία θεωρείται το κόστος αγοράς (εμπορική αξία) των εντύπων αυτών, από τους συνηθισμένους φορείς διάθεσης τους (βιβλιοπωλεία, εκδοτικούς οίκους) και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς, σε ενδεχόμενη αποζημίωση, τυχόν συλλεκτική, συναισθηματική ή άλλη αξία των εντύπων αυτών. Τα χειρόγραφα και τα σπάνια βιβλία εξαιρούνται από την ασφάλιση. ΑΡΘΡΟ 6: ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Εξαιρούνται από την παρούσα ασφαλιστική κάλυψη: Κάθε είδους εκρηκτικές ή και εύφλεκτες ή καύσιμες ύλες, ζώα, φυτά, σκάφη παντός είδους και τύπου, αεροσκάφη και αυτοκινούμενα και ρυμουλκούμενα οχήματα, τραπεζογραμμάτια, συναλλαγματικές, μετοχές, επιταγές, γραμμάτια σε διαταγή, υποσχετικά, νομίσματα, ομολογίες, γραμματόσημα, ένσημα, χρήματα, χαρτόσημα, ή και κάθε άλλου είδους ή φύσης παραστατικά έγγραφα αξίας ή τίτλοι, λογιστικά βιβλία, σχεδιαγράμματα, πατρόν, μήτρες, χειρόγραφα και γενικά οποιαδήποτε χωρίς διάκριση έγγραφα με τα οποία έχει συσταθεί ή αποδεικνύεται μια έννομη σχέση, λαχεία, δελτία Προ-πο, σπάνια βιβλία, κάθε είδους προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, κειμήλια, πολύτιμα ή ημιπολύτιμα μέταλλα είτε σε ράβδους είτε κατεργασμένα, πολύτιμοι λίθοι, μαργαριτάρια, κοσμήματα, συλλογές κάθε φύσης, αντικείμενα ιστορικής ή συναισθηματικής αξίας, επαγγελματικά αντικείμενα, όπως επίσης και οποιαδήποτε άλλα που έχουν υποκειμενική ή άλλη ειδική αξία. Πράγματα που έχουν δοθεί από τρίτο στον Ασφαλισμένο και Δικαιούχο της αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο (π.χ για φύλαξη ή πώληση), ή πράγματα που έχουν πουληθεί και δεν παραδόθηκαν ακόμη, ή παρότι έχουν εξοφληθεί μερικά ή ολικά κρατούνται ακόμη ως ενέχυρο και γενικότερα οποιαδήποτε πράγματα κυριότητας τρίτου. Αντικείμενα από χρυσό, μετάλλια, κύπελλα αγώνων, αρχαία νομίσματα, σπάνια έργα τέχνης ή αντικείμενα, Πίνακες ζωγραφικής, αντίκες, εικόνες, αντικείμενα γλυπτικής συλλογές φυσικών ή τεχνητών αντικειμένων, μουσικά όργανα και εργαλεία των μαθηματικών και φυσικών επιστημών. ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Αξιώσεις που πηγάζουν από την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, παραγράφονται μετά από τέσσερα (4) χρόνια από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

7 Η παρούσα ασφάλιση δεν λήγει, αν τον Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο διαδεχθεί άλλος στην ασφαλιστική σχέση. Ο Ασφαλιστής και ο Λήπτης της ασφάλισης ή Ασφαλισμένος δικαιούνται να καταγγείλουν την παρούσα σύμβαση το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, αφότου έγινε γνωστή η διαδοχή. Η καταγγελία εκ μέρους του Ασφαλιστή επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που περιήλθε στον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο. Ο Ασφαλιστής απαλλάσσεται, αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν από την πάροδο της παραπάνω 30ήμερης προθεσμίας ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας που εμπρόθεσμα άσκησε ο ασφαλιστής και εφόσον αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει με τους ίδιους όρους, αν γνώριζε τη διαδοχή. Τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα επιστρέφονται. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται αν ο κίνδυνος επέλθει εντός τριάντα (30) ημερών από τη διαδοχή. ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Εάν ο Ασφαλισμένος έχει αξίωση προς αποκατάσταση της ζημιάς κατά τρίτου, η αξίωση περιέρχεται στον Ασφαλιστή στην έκταση του ασφαλίσματος που κατέβαλε. Ο Ασφαλισμένος και Δικαιούχος, υποχρεούνται να διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους κατά του τρίτου που περιέρχονται στον Ασφαλιστή. Παραβίαση της υποχρέωσης αυτής, επάγεται ευθύνη των υπόχρεων, προς αποκατάσταση κάθε ζημιάς του Ασφαλιστή. Σε περίπτωση υποκατάστασης του Ασφαλιστή, η παραγραφή των αξιώσεων του Ασφαλισμένου κατά του τρίτου δεν συμπληρώνεται πριν την παρέλευση έξι (6) μηνών από την υποκατάσταση και εφόσον αυτή έλαβε χώρα πριν από την παραγραφή ή την απόσβεση αυτών των αξιώσεων. ΑΡΘΡΟ 10: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ Αν κάποιος ασφαλισμένος με το παρόν κίνδυνος έχει ασφαλιστεί κατά του ίδιου ασφαλιστικού κινδύνου σε περισσότερους ασφαλιστές (πολλαπλή ασφάλιση), ο Ασφαλισμένος οφείλει-σε περίπτωση ζημιάς- να γνωστοποιήσει στον Ασφαλιστή τις άλλες ασφαλίσεις και τα αντίστοιχα ασφαλιστικά ποσά. Τα ασφαλιστικά ποσά που καλύφθηκαν από άλλες ασφαλιστικές εταιρίες, θα υπολογίζονται πάντα ότι αποτελούν μαζί ένα ενιαίο κίνδυνο με τον ασφαλισμένο σ' αυτό το συμβόλαιο, όποια κι αν είναι η χρονολογία τους και κάθε ζημιά που θα συμβεί θα μοιράζεται ανάμεσα σ' όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες, ανάλογα με το ποσοστό του συνολικού ασφαλιστικού ποσού που καλύπτεται από την κάθε μία. Σε περίπτωση όμως που δεν είχε γνωστοποιηθεί στον Ασφαλιστή η ύπαρξη άλλων ασφαλίσεων κατά το χρόνο σύναψης αυτής της σύμβασης, το ασφάλισμα θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται η ζημιά από προηγούμενη ασφάλιση.

8 ΑΡΘΡΟ 11: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Κάθε διαφορά που ενδεχόμενα θα προκύψει απ' αυτό εδώ το ασφαλιστήριο και εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι αδύνατο να λυθεί συμβιβαστικά, θα εκδικασθεί στα Δικαστήρια της Αθήνας που θεωρούνται σαν τα μόνα κατά τόπο αρμόδια και κάθε κοινοποίηση αγωγής ή άλλων δικογράφων προς τον Ασφαλιστή, ισχύει μόνο όταν απευθύνεται στην έδρα του Ασφαλιστή. Οποιαδήποτε κοινοποίηση ή δήλωση του Ασφαλιστή προς τον λήπτη της ασφάλισης, θα απευθύνεται στη δηλωθείσα, από τον τελευταίο, διεύθυνσή του, η οποία και αναγράφεται σ' αυτό το ασφαλιστήριο. Ο λήπτης της ασφάλισης πρέπει να δηλώνει αμέσως στον Ασφαλιστή με έγγραφο και διατηρώντας την δυνατότητα απόδειξης γι αυτό κάθε αλλαγή στη διεύθυνσή του που έχει δηλώσει στο παρόν ή με μεταγενέστερο έγγραφο. Μέχρι την ενημέρωση του ασφαλιστή για τυχόν αλλαγή διεύθυνσης κάθε κοινοποίηση οιοδήποτε εγγράφου στην παλιά του διεύθυνση είναι έγκυρη. ΑΡΘΡΟ 12: ΤΕΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ Τα νόμιμα δικαιώματα και τέλη αυτού του ασφαλιστηρίου, καθώς και (εκτός και αν γραπτά έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό) τα τέλη και συμβολαιογραφικά δικαιώματα της εξόφλησης ασφαλιστικών αποζημιώσεων βαρύνουν τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο ή τους νόμιμους δικαιούχους, τους οποίους βαρύνουν και όλα γενικά τα έξοδα του Ασφαλιστή που προέρχονται από επιβαλλόμενες κατασχέσεις ή από εκχωρήσεις της ασφαλιστικής αποζημίωσης. ΑΡΘΡΟ 13: ΙΣΧΥΣ ΟΡΩΝ Οι Ειδικοί Ασφαλιστικοί Όροι υπερισχύουν κάθε αντίθετου Γενικού Ασφαλιστικού Όρου, ενώ οι ειδικοί όροι που αναγράφονται στον πίνακα ή και σε τυχόν παραρτήματα αυτού του ασφαλιστηρίου, υπερισχύουν κάθε άλλου αντίθετου ειδικού όρου. ΑΡΘΡΟ 14: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν ασφαλιστήριο εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2496/1997 όπως εκάστοτε ισχύει.

9 Υπόδειγμα (Α) Συστημένη με απόδειξη παραλαβής ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (Άρθρου 2 παράγρ. 5 του Ν.2496/1997) Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς το περιεχόμενο του με Σειρά Σ11 αριθμό. ασφαλιστηρίου Κλάδου Πυρός που μου παραδώσατε διότι το περιεχόμενό του παρεκκλίνει από την αίτηση για την ασφάλιση που σας υπέβαλα στα εξής σημεία: Κατόπιν τούτου η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξ αρχής ως μηδέποτε γενόμενη και ουδεμία ισχύ έχει το πιο πάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε. Ημερομηνία Ο δηλών Υπογραφή

10 Υπόδειγμα (Β) Συστημένη με απόδειξη παραλαβής ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (Άρθρου 2 παράγρ. 6 του Ν.2496/1997) Σας δηλώνω την εναντίωσή μου προς την σύναψη της μεταξύ μας ασφάλισης δυνάμει του με Σειρά Σ11 αριθμό. ασφαλιστηρίου συμβολαίου Κλάδου Πυρός που μου παραδώσατε διότι: α) Δεν παρέλαβα έγγραφο με τις πληροφορίες που προβλέπονται από το Αρθρο 4 παραγρ. 2 περιπτ. Η του Ν.Δ 400/1970. β) Το ασφαλιστήριο που παρέλαβα μου παραδόθηκε χωρίς γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους. Κατόπιν τούτου η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξ αρχής ως μηδέποτε γενόμενη και ουδεμία ισχύ έχει το πιο πάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε Ημερομηνία Ο δηλών Υπογραφή

11 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Άρθρο 4, Παραγρ.2,Περιπτ.Η του Ν.Δ.400/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α. η οποία ανήκει στον Όμιλο Εταιριών της INTERNATIONAL LIFE ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της Εταιρίας είναι: Α) Ασφαλίσεις Κλάδου Ζημιών Β) Αντασφαλίσεις Ζημιών ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ανώνυμος Εταιρία 2. ΚΡΑΤΟΣ / ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ : Η Ελλάδα 3. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7 & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ , ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ FAX Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΡΜΑΕ: 12862/05/Β/86/42 4. ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό και η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση υπόκειται στους Νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η λύση οποιασδήποτε διαφοράς που μπορεί να προκύψει από την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Οι Γενικοί Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης μεταξύ των Ασφαλιστών και του Ασφαλιζομένου.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Exohiko KATOIKIA (40sel)_Layout 1 28/02/2014 1:31 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ EΞΟΧΙΚΗΣ - ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Kyria KATOIKIA (40sel)_Layout 1 28/02/2014 1:33 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Περιουσίας (Κατοικιών)

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Περιουσίας (Κατοικιών) Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Περιουσίας (Κατοικιών) ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΥΓ 2012.doc 1/55 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε

Διαβάστε περισσότερα

Η 1η direct ασφάλιση ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 07/2013

Η 1η direct ασφάλιση ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 07/2013 Η 1η direct ασφάλιση ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 07/2013 INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Anytime για την ασφάλιση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011 Οι όροι του παρόντος Ασφαλιστηρίου περιλαμβάνουν ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικές Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες) και ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου προγράμματος

Όροι ασφαλιστηρίου προγράμματος επιχείρηση Όροι ασφαλιστηρίου προγράμματος Επιχείρηση Τι πρέπει να γνωρίζετε Οκτώβριος 2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ περιεχόµενα ενότητες σελίδα ενότητες που περιλαµβάνουν Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την προϋπόθεση ότι ο συμβαλλόμενος (ο οποίος είναι και Ασφαλιζόμενος, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά) έχει καταβάλλει τα οφειλόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ EPIXEIRISI (40sel)_Layout 1 28/02/2014 1:23 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει.

Διαβάστε περισσότερα

Το ασφαλιστήριο της επιχείρησής σας Business4all

Το ασφαλιστήριο της επιχείρησής σας Business4all Ασφάλιση επιχείρησης Το ασφαλιστήριο της επιχείρησής σας Business4all Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα 801 111 222 333 (από σταθερό με αστική χρέωση)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ STEGASTIKO (32sel)_Layout 1 28/02/2014 1:29 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Κύριας Κατοικίας ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ασφάλιση Κύριας Κατοικίας ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Ασφάλιση Κύριας Κατοικίας ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ Η/ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Πυρκαγιά Κεραυνός Καπνός Έκρηξη (Συμπεριλαμβάνονται και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ FULL COVER / FULL COVER RESTAURANT- ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ FULL COVER / FULL COVER RESTAURANT- ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ FULL COVER / FULL COVER RESTAURANT- ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/ τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή του από το Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση,

Διαβάστε περισσότερα

19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.489/76, του π.δ 237/86 του Ν.2496/97,

Διαβάστε περισσότερα

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Ασφάλεια Οχήματος Personal solutions ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Έδρα Ασφαλιστικής Εταιρείας ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 119, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμοστέο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Σεπτέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 9 Άρθρο 1 Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης 9 Άρθρο 2 Ισχύς της Ασφάλισης 9 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβούντων Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Νοέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Ασφάλιση Αυτοκινήτου Ασφάλιση Αυτοκινήτου Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του N.Δ 400/70 του N.489/76, που κωδικοποιήθηκε από το Π.Δ. 237/86, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν.3557/2007,

Διαβάστε περισσότερα

HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα

HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: Οι Γενικοí Όροι, οι Ειδικές Διατάξεις των καλύψεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα