ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την προϋπόθεση ότι ο συμβαλλόμενος (ο οποίος είναι και Ασφαλιζόμενος, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά) έχει καταβάλλει τα οφειλόμενα Ασφάλιστρα που αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης, η.ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζημιών στη συνέχεια αποκαλούμενη.(για λογαριασμό και των τυχών Συνασφαλιστών σε περίπτωση που το παρόν είναι κοινόσυνασφαλιστήριο-συμβόλαιο),(με βάση οποιαδήποτε γραπτή ή άλλη πληροφορία που της παρασχέθηκε από τον Συμβαλλόμενο ή τον Ασφαλιζόμενο ή τον Συνεργάτη ως πρόταση προς Ασφάλιση, η οποία και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος), συμφωνεί και συνομολογεί με τον Συμβαλλόμενο να παράσχει υπέρ του Ασφαλιζόμενου Ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου όπως εξατομικεύονται στον Πίνακα Ασφάλισης του παρόντος ή/και αναφέρονται ακολούθως, ή προσαρτώνται ή προστίθενται εν συνεχεία με Πρόσθετη Πράξη. Οι ΟΡΟΙ του παρόντος Ασφαλιστηρίου περιλαμβάνουν Ορισμούς, Γενικές Διατάξεις, Γενικές Εξαιρέσεις, Ειδικές συμφωνίες και Καλύψεις. Το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο δεν θα ισχύει αν δεν είναι υπογεγραμμένο από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της.. 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ( ή όροι) όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και μόνον την έννοια που αναφέρεται παρακάτω. 1.1 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Ο Λήπτης της Ασφάλισης, δηλαδή το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) με το οποίο.κατάρτισε το παρόν Ασφαλιστήριο. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να συμβληθεί στην ασφαλιστική σύμβαση για λογαριασμό δικό του ή τρίτου προσώπου. Τον Συμβαλλόμενο βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση εκτός από εκείνες που από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον Ασφαλιζόμενο. 1.2 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ) Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), το οποίο απειλείται από Ασφαλιζόμενο κίνδυνο και υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο. Ο Ασφαλιζόμενος είναι και Συμβαλλόμενος εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στον Πίνακα Ασφάλισης του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Ο Ασφαλιζόμενος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον Συμβαλλόμενο, εφόσον έχει λάβει γνώση των όρων της σύμβασης και έχει τη δυνατότητα να τις εκπληρώσει. Σε περίπτωση αμφιβολίας η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε για λογαριασμό του Συμβαλλόμενου. 1.3 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Το αναγραφόμενο στον Πίνακα Ασφάλισης φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο με εντολή του Ασφαλιζόμενου διαμεσολαβεί μεταξύ αυτού και της..για την

2 σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, και ενεργεί για την εξυπηρέτηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή. 1.4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ) Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο δικαιούται του μερικού ή του συνολικού ασφαλίσματος όπως τυχόν αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο. 1.5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Το έγγραφο, το οποίο αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση, φέρει δε την υπογραφή τουλάχιστον του εκπροσώπου..και αποτελείται, ισοδύναμα, από τον Πίνακα Ασφάλισης και τις τυχόν Ειδικές Συμφωνίες, και είναι έντυπο, μηχανογραφικό ή δακτυλογραφημένο κείμενο, είτε το κείμενο αυτό είναι αρχικό είτε μεταγενέστερο (π.χ. τροποποίηση ή ανανέωση ή παράταση ή ακύρωση, με την έκδοση σχετική Πρόσθετης Πράξης), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού. Το έγγραφο αυτό διέπεται από τους Όρους του Ασφαλιστηρίου, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτού και παραδίδονται στον Ασφαλιζόμενο ή Συμβαλλόμενο μαζί με το Ασφαλιστήριο. 1.6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Η δυνατότητα επέλευσης περιστατικού (ζημιογόνου γεγονότος)που περιλαμβάνεται (καλύπτεται) και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, το οποίο επιφέρει στον Ασφαλιζόμενο ζημιά που καλύπτεται από το παρόν (ζημιά). 1.7 ΖΗΜΙΑ Η απρόβλεπτη και αιφνίδια υλική (θετική) περιουσιακή ζημιά που επέρχεται λόγω επέλευσης (πραγματοποίησης) ασφαλιστικού κινδύνου που οφείλεται σε τυχαίο, ξαφνικό, βίαιο και ανεξάρτητο της θέλησης του Ασφαλιζόμενου ή Συμβαλλόμενου γεγονός ή περιστατικό ή συμβάν και που καλύπτεται από την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, κατά την έκταση και γενικά, τους όρους αυτής. Ο όρος ζημιά συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε καταστροφή ή απώλεια που έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της πραγματικής αξίας των ασφαλισμένων αντικειμένων λόγω επελεύσεως ασφαλιστικού κινδύνου αλλά δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε σωματική βλάβη. 1.8 ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Σωματική βλάβη σημαίνει θάνατο ή φυσικό/σωματικό τραυματισμό, φυσική ή/και πνευματική βλάβη ή αναπηρία, συμπεριλαμβανομένου και του επακόλουθου θανάτου αυτών. 1.9 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ Η οικονομική σχέση που συνδέει τον Ασφαλιζόμενο ή Συμβαλλόμενο με το Ασφαλιζόμενο αντικείμενο και η οποία προσδιορίζει την έκταση του ασφαλίσματος που μπορεί να δικαιούται να εισπράξει, για δικό του λογαριασμό ο Ασφαλιζόμενος ή οποιοσδήποτε τρίτος Δικαιούχος του Ασφαλίσματος (αν υπάρχει) ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ Η υποχρέωση (παροχή) της που προκύπτει από επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου και συνίσταται είτε σε χρήμα είτε σε αυτούσια

3 αποκατάσταση της ζημίας, κατά τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το αντικείμενο του ασφαλιστικού συμφέροντος το οποίο περιγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης, ( π.χ. Οικοδομές, σταθερά προσαρτημένες Βελτιώσεις επί των οικοδομών, [Πάγιο] Περιεχόμενο, Εξοπλισμό, Μηχανήματα, Εμπορεύματα Α? ή/και βοηθητικές ύλες ή οπωσδήποτε αλλιώς περιγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης) ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ) Το χρηματικό ποσό, μέχρι του οποίου (ως ανώτατο όριο) συμφωνείται με την παρούσα σύμβαση, να ευθύνεται..συνολικά ή κατά Ασφαλιζόμενο αντικείμενο ή κατά περίπτωση του ασφαλιστικού συμφέροντος. Το Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο πρέπει να αντανακλά την πλήρη αξία του εκάστοτε Ασφαλιζόμενου αντικειμένου (εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά) κατά την περίοδο ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης ανάλογα με την εκάστοτε χρησιμοποιηθείσα βάση αποτίμησης αυτού ΒΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Η βάση υπολογισμού η οποία χρησιμοποιείται από τον Ασφαλιζόμενο τόσο για τον καθορισμό της ασφαλιστέας αξίας των ασφαλιζόμενων αντικειμένων κατά την ασφάλισή τους ( και τον υπολογισμό των αναλογούντων ασφαλίστρων) όσο και για τον υπολογισμό του ασφαλίσματος και της τυχόν αποζημίωσης σε περίπτωση ζημίας. Ως βάση αποτίμησης θα θεωρείται η αναγραφόμενη στο άρθρο Υπολογισμός και καταβολή του Ασφαλίσματος του παρόντος (εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, οπότε θα αναφέρεται Ειδική Συμφωνία ή Ειδικός Όρος στον Πίνακα Ασφάλισης ή/και σχετικός όρος στο κεφάλαιο Καλύψεις του παρόντος) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ Ως τρέχουσα πραγματική αξία θα θεωρείται: i. Αναφορικά με ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ και ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ σταθερά και μόνιμα προσαρτημένες επί αυτών: Το ποσό που απαιτείται για την κατασκευή ενός καινούργιου (συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχών τελών, δασμών, εξόδων Δημοσίων Αρχών και δαπανών επαγγελματιών), πανομοιότυπου και της ίδιας χρήσης και προδιαγραφών κτιρίου/βελτιώσεων στο ίδιο οικόπεδο, μετά την αφαίρεση της μείωσης της κατασκευαστικής τους αξίας λόγω χρήσεως ή παλαιότητας. ii. Αναφορικά με ΠΑΓΙΟ ΚΙΝΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (εξαιρούνται τα εμπορεύματα), δηλαδή αντικείμενα και σκεύη κοινής χρήσης, εργαλεία, οικοσκευή και μηχανές. Το ποσό που απαιτείται για την αντικατάσταση κάθε αντικειμένου με καινούργιο (συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχών τελών, δασμών, εξόδων Δημοσίων Αρχών και δαπανών επαγγελματιών), που έχει την ίδια χρήση και τις ίδιες προδιαγραφές και θα τοποθετείται στον ίδιο χώρο, μετά την αφαίρεση της μείωσης της αγοραίας τους αξίας λόγω χρήσεως ή παλαιότητας.

4 1.15 ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Ως αξία κόστους θα θεωρείται, αναφορικά με ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ή Πρώτες και Βοηθητικές ύλες) τα οποία ο Ασφαλιζόμενος ή Συμβαλλόμενος: i. Κατασκευάζει ή επεξεργάζεται κατά οποιοδήποτε τρόπο, ολικώς ή μερικώς. Η δαπάνη κατασκευής ομοίων νέων εμπορευμάτων, μετά την αφαίρεση όσων εξόδων εξοικονομούνται από προϊόντα των οποίων η κατασκευή δεν είχε ολοκληρωθεί όταν επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος, με ανώτατο όριο την τιμή που θα μπορούσε να επιτευχθεί με την πώληση των ασφαλισμένων αντικειμένων, αφαιρουμένου του μικτού κέρδους, κατά τον χρόνο και στον τόπο της επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου. ii. Είχε στην κατοχή του προοριζόμενα για μεταπώληση κατ επάγγελμα, περιλαμβανομένων πρώτων υλών και ημικατεργασμένων προϊόντων, καθώς και για προϊόντα της φύσης. Το κόστος αγοράς αυτών, ήτοι η δαπάνη για την απόκτηση ομοίων νέων εμπορευμάτων κ.λ.π., εφαρμοζόμενων και εν προκειμένω των ανωτέρω σχετικών με εμπορεύματα όρων και προϋποθέσεων, ως προς τα εμπορεύματα που κατασκευάζονται από τον Ασφαλιζόμενο ή Συμβαλλόμενο ΑΞΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ως αξία αντικατάστασης ή αποκατάστασης θα θεωρείται: i. Αναφορικά με ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ και ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ σταθερά και μόνιμα προσαρτημένες επί αυτών: Το ποσό που απαιτείται για την κατασκευή ενός καινούργιου έργου (συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχών τελών, δασμών, εξόδων Δημοσίων Αρχών και δαπανών επαγγελματιών) πανομοιότυπου και της ίδιας χρήσης κτιρίου/ βελτιώσεων στο ίδιο οικόπεδο, χωρίς την αφαίρεση της λόγω χρήσεως ή παλαιότητας μείωσης της κατασκευαστικής τους αξίας. ii. Αναφορικά με ΠΑΓΙΟ ΚΙΝΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ και λοιπά Ασφαλιζόμενα αντικείμενα και σκεύη: Το ποσό που απαιτείται για την αντικατάσταση κάθε αντικειμένου με καινούργιο που έχει την ίδια χρήση και τις ίδιες προδιαγραφές και θα τοποθετείται στον ίδιο χώρο, χωρίς την αφαίρεση της λόγω χρήσεως ή παλαιότητας μείωσης της αγοραίας τους αξία ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Το σύνολο ή τμήμα του Ασφαλιζόμενου κεφαλαίου που θα καταβληθεί από. στον Συμβαλλόμενο/ Συμβαλλόμενο ή σε τρίτους Δικαιούχους αποζημίωσης για ζημία ή απώλεια που οφείλεται σε Ασφαλιστικό κίνδυνο που καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ΑΠΑΛΛΑΓΗ Τ ο ποσό της εκάστοτε ζημίας που βαρύνει τον Ασφαλιζόμενο, της ευθυνόμενης προς αποζημίωση μόνο για το υπερβάλλον ποσό αυτού ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Το ποσό που πληρώνει ο συμβαλλόμενος στην. για την παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη η καταβολή του οποίου είναι προύπόθεση ισχύος της Ασφαλιστικής κάλυψης που παρέχεται από το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ/ ΣΥΜΒΑΝ Περιστατικό, Συμβάν, θεωρείται οποιοδήποτε ατυχηματικό γεγονός (συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς και κατ επανάληψη έκθεσης σε κατ εξοχήν ίδιες

5 γενικές συνθήκες), έχει ως αποτέλεσμα κατά την διάρκεια της περιόδου ασφάλισης να επέλθει ή εκδηλωθεί ζημία η οποία δεν ανεμένετο και δεν έγινε με πρόθεση του Ασφαλιζόμενου. Να?εκδηλωθεί? θα σημαίνει να φαίνεται ξεκάθαρα, να καθίσταται αισθητό, κατανοητό, αντιληπτό, όχι ασαφές, υποβόσκον ή λανθάνον, αλλά εμφανές, ορατό προφανές και αυταπόδεικτο ΠΥΡΚΑΓΙΑ Πυρκαγιά είναι μια φωτιά, η οποία προκλήθηκε χωρίς να προϋπάρχει συγκεκριμένη εστία, η οποία έχει εγκαταλείψει την εστία της και επεκτείνεται από ίδιας δύναμης. Δηλαδή για να θεωρηθεί ασφαλιστικά καλυπτόμενη μια ζημία από πυρκαγιά, πρέπει να συνυπάρχουν: i. Ανάφλεξη, δηλαδή καύση που να συνοδεύεται με φλόγα ή?λαμπύρισμα? (ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου) και ii. Αντικείμενο που πήρε φωτιά ενώ δεν έπρεπε να πάρει. (εχθρική και όχι φιλική φωτιά) και iii. Το στοιχείο του συμπτωματικού και τυχαίου όσο αφορά στον Ασφαλιζόμενο ή Συμβαλλόμενο ( ατυχηματική φωτιά) ΚΕΡΑΥΝΟΣ Ακαριαία και ισχυρή ηλεκτρική εκκένωση ανάμεσα σε σύννεφο και έδαφος ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗ Αυτανάφλεξη είναι η χωρίς την επίδραση εξωτερικής ενεργειακής πηγής, δημιουργία εστίας πυρκαγιάς ενός υλικού σε επαφή με το ατμοσφαιρικό οξυγόνο (εξώθερμο ενεργειακό ισοζύγιο αντίδρασης) ΕΚΡΗΞΗ / ΕΝΡΗΞΗ Έκρηξη ή ένρηξη θεωρείται η αιφνίδια έκλυση ενέργειας, που συμβαίνει κατά την βίαιη (απότομη) εκτόνωση αερίων ή ατμών. Έκρηξη ή ένρηξη σε δοχεία πίεσης θεωρείται ότι συμβαίνει όταν διαρραγεί το τοίχωμα τους και δημιουργηθεί απότομη εξίσωση των διαφορετικών πιέσεων εντός και εκτός αυτών ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρομοκρατία ή πράξη Τρομοκρατίας ή Τρομοκρατική Ενέργεια σημαίνει χρήση (ή απειλή χρήσης δύναμης ή βίας (συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής ή χημικής μόλυνσης ή ρύπανσης ή χρήσης βλημάτων) για πολιτικούς ή κοινωνικούς λόγους, που περιλαμβάνει τον εκφοβισμό του κοινού ή και ορισμένου κύκλου προσώπων ή τον επηρεασμό νόμιμης ή de facto Αρχής, από άτομα που ενεργούν είτε μεμονωμένα είτε στα πλαίσια ή σε σχέση με οποιαδήποτε οργάνωση ή κυβέρνηση ανεξάρτητα από εάν οι ενέργειες αυτές έλαβαν ή όχι χώρα κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών, απεργιών ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της δημόσιας τάξης ΣΤΑΣΗ, ΑΠΕΡΓΙΑ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ Στάση, απεργία, οχλαγωγία, διαδηλώσεις, πολιτικές ταραχές θα σημαίνει πράξεις προσώπου το οποίο έλαβε μέρος μαζί με άλλους σε διατάραξη της δημόσιας τάξης ή πράξεις νόμιμα εγκατεστημένης Αρχής προς καταστολή ή πρόληψη της διατάραξης ή μείωση των συνεπειών της, ή ηθελημένη πράξη απεργού ή ανταπεργήσαντος εργοδότη, προς υποστήριξη απεργίας ή για αντίσταση εναντίον ανταπεργήσαντος εργοδότη, όχι όμως οποιασδήποτε πράξη Τρομοκρατίας.

6 1.27 ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Κακόβουλες Ενέργειες θα σημαίνει ηθελημένες πράξεις οποιουδήποτε προσώπου που διαπράττονται είτε κατά τη διάρκεια διατάραξης της Δημόσιας τάξης εν γένει, στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, πολιτικών ταραχών, είτε μεμονωμένα, με σκοπό το βανδαλισμό ή τη δολιοφθορά χωρίς όμως να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε πράξη Τρομοκρατίας ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Θα θεωρείται ο Σεισμός, πλημμυρά, θύελλα, καταιγίδα, ηφαιστειακή έκρηξη ή άλλη βίαιη φυσική αναταραχή, τυφώνας, ανεμοστρόβιλος, κυκλώνας ή οποιαδήποτε άλλη ατμοσφαιρική διαταραχή ΘΥΕΛΛΑ-ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ Θύελλα Καταιγίδα υπάρχει όταν επικρατούν άνεμοι 8 Μποφόρ και άνω, σύμφωνα με δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την περιοχή που ευρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα ΠΛΗΜΜΥΡΑ Πλημμύρα έχει την έννοια του κατακλυσμού από θαλάσσια ύδατα, την λόγω φυσικών αιτιών υπερχείλιση η παρέκκλιση από τα συνήθη κανάλια απορροής των φυσικών ή τεχνητών υδατορευμάτων, την διάρρηξη ή υπερχείλιση του δημόσιου δικτύου παροχής ύδατος και την οποιαδήποτε άλλη εισροή ή συσσώρευση υδάτων προερχόμενων από χώρους εκτός των ασφαλισμένων κτιρίων ή κτιρίων που περιέχουν τα ασφαλισμένα αντικείμενα ΚΛΟΠΗ Κλοπή θεωρείται η αφαίρεση ή απώλεια των ασφαλισμένων αντικειμένων μετά από διάρρηξη (παραβίαση των ασφαλισμένων εγκαταστάσεων με βία και δυναμικά μέσα) ή η συνεπεία και κατά τη διάρκεια κλοπής (ή απόπειρας) ζημία ή καταστροφή αυτών. Με κλοπή εξομοιώνεται και η ληστεία, ήτοι η με βία ή απειλή χρήσης βίας αφαίρεση ή καταστροφή των ασφαλισμένων πραγμάτων από το Ασφαλισμένο ΡΥΠΟΙ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Ως μολυσματικές ή ρυπαντικές ουσίες εννοούνται οποιεσδήποτε ουσίες οι οποίες μετά τη διαφυγή τους απειλούν ή προσβάλλουν την ανθρώπινη υγεία ή την καλή φυσική κατάσταση ή μπορούν να προκαλέσουν ή απειλούν να προκαλέσουν ή απειλούν να προκαλέσουν ζημία ή μείωση εμπορικότητας ή απώλεια χρήσης στα ασφαλισμένα με το παρόν αντικείμενα συμπεριλαμβανομένων, και όχι μόνον, των βακτηρίων, μυκήτων, ιών ή επικίνδυνων ουσιών 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι παρακάτω Γενικές Διατάξεις ισχύουν για όλα τα τμήματα ασφάλισης ή εδάφια του παρόντος Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. 2.1 ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Η πιστή τήρηση και εκπλήρωση των Γενικών και Ειδικών Όρων και Πρόσθετων Πράξεων του Συμβολαίου από τον Συμβαλλόμενο ή/και τον Ασφαλιζόμενο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την θεμελίωση οποιασδήποτε ευθύνης. σύμφωνα με το παρόν ασφαλιστήριο.

7 2.2 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ Ασφαλιζόμενος, με την παρούσα σύμβαση, είναι ο ιδιοκτήτης (κύριος) ή νομέας ή κάτοχος του Ασφαλιζόμενου αντικειμένου που έχει αναλάβει την ευθύνη ασφάλισης αυτού. Ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να ανακοινώνει γραπτά και αμέσως στην. κάθε μεταβολή που επέρχεται στο ασφαλιστικό συμφέρον, όπως πιο πάνω, καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας ασφαλιστικής σύμβασης. Ασφαλιστική κάλυψη υπέρ άλλου προσώπου, εκτός των παραπάνω, (π.χ. υπέρ ενυπόθηκου ή ενεχυρούχου δανειστή ή γενικά, υπέρ οποιουδήποτε έχοντος συγκεκριμένο ασφαλιστικό συμφέρον για την διατήρηση του αντικειμένου ή των αντικειμένων), ισχύει μόνον εφόσον υπάρχει ειδική προς τούτο συμφωνία που θα αναφέρεται ρητά στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο και σύμφωνα με τους όρους αυτής. 2.3 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Η παρούσα ασφάλιση καλύπτει τα ασφαλισμένα αντικείμενα όπως αναλυτικά αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης του παρόντος Ασφαλιστηρίου, αποκλειστικά για τους ασφαλιστικούς κινδύνους του παρόντος Ασφαλιστηρίου που αναγράφονται για κάθε ένα από αυτά, εφόσον και καθόσον ο Ασφαλιζόμενος ή Συμβαλλόμενος έχει ασφαλιστικό συμφέρον για τη διατήρηση αυτών. 2.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΈΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ i. Κατά την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, ο Συμβαλλόμενος υποχρεούται να δηλώσει κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου, καθώς επίσης να απαντήσει σε κάθε σχετική ερώτηση της ii. Αν για οποιοδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της ή του Συμβαλλόμενου, δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της στοιχεία ή περιστατικά που είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου,.δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίηση της, μέσα σε προθεσμία (1) μηνός αφότου έλαβε γνώση των στοιχείων ή των περιστατικών. iii. Η πρόταση για τροποποίηση της σύμβασης θεωρείται ως καταγγελία, αν μέσα σε ένα μήνα από την λήψη της δεν γίνει δεκτή. iv. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρ.(i) του παρόντος άρθρου από αμέλεια του παρόντος ή του Ασφαλιζομένου ή Συμβαλλόμενου, ή. έχει τα δικαιώματα της διάταξης της παρ. (ii) του παρόντος άρθρου και επιπλέον, αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει πριν τροποποιηθεί η σύμβαση σύμφωνα με την διάταξη της παρ. (ii) του παρόντος άρθρου ή πριν η καταγγελία αρχίσει να παράγει αποτελέσματα, το ασφάλισμα μειώνεται κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθοριστεί προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθορισθεί αν δεν υπήρχε η παράβαση. v. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρ. (i) του παρόντος άρθρου από δόλο του Ασφαλιζόμενου ή Συμβαλλόμενου, ή. έχει δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης. Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παρακάτω προθεσμίας, η. απαλλάσσεται της υποχρέωσης του προς καταβολή του ασφαλίσματος. Ο Συμβαλλόμενος ή Ασφαλιζόμενος υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας.

8 vi. Η καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρους της σε περιπτώσεις των διατάξεων των παρ.(ii) και (iv) του παρόντος άρθρου επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα περιέλθει στον Συμβαλλόμενο ή Ασφαλιζόμενο, ή μετά πάροδο ενός (1) μηνός από τη λήψη της πρότασης τροποποίησης που προβλέπεται στην διάταξη της παρ. (iii) του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση της διάταξης της παρ. (v) του παρόντος άρθρου, ή καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα.. δικαιούται των ασφαλίστρων που ήταν ληξιπρόθεσμα κατά το χρόνο, κατά τον οποίο επήλθαν τα αποτελέσματα της καταγγελίας της σύμβασης ή κατά το χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, στην περίπτωση που κατά τις διατάξεις των παρ. (iv) και (v) του παρόντος άρθρου περιορίζεται η ευθύνη της ή απαλλάσσεται αυτής. 2.5 ΑΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ i. Εάν, κατά τον χρόνο σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης υπάρχει ήδη άλλη, μία ή περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις καλύπτουσες τα ίδια ασφαλιστικά συμφέροντα, ολικώς ή μερικώς ο Ασφαλιζόμενος ή Συμβαλλόμενος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως το γεγονός αυτό. δίδοντας κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η ύπαρξη άλλης ασφάλισης αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. ii. Εάν, μετά τη σύναψη της παρούσας ασφαλιστικής σύμβασης και κατά τη διάρκεια αυτής, συναφθεί άλλη ασφαλιστική σύμβαση καλύπτουσα τα ίδια ασφαλιστικά συμφέροντα, ολικώς ή μερικώς, ο Ασφαλιζόμενος ή Συμβαλλόμενος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση το γεγονός αυτό δίδοντας κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, οπότε η εκδίδει σχετικώς πρόσθετη πράξη στο Ασφαλιστήριο. iii. Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί, ως ανωτέρω, η ύπαρξη ή σύναψη άλλης ασφαλιστικής σύμβασης, η έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, δικαιούται δε τότε, σε παρακράτηση των μέχρι τον χρόνο καταγγελίας της σύμβασης δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Αν η παράλειψη δηλώσεως κατά τον παρόν άρθρο έγινε σκόπιμα (από δόλο του Ασφαλιζόμενου ή του Συμβαλλόμενου), εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. (v) & (vi) του άρθρου Υποχρεώσεις κατά τη σύναψη της Ασφάλισης του παρόντος ασφαλιστηρίου. iv. Όταν υπάρχουν άλλες ασφαλίσεις του ίδιου ασφαλιζόμενου αντί κειμένου και επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, η. υποχρεούται σε καταβολή ποσοστού, μόνον, του ασφαλίσματος που προβλέπεται στην παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, ίσου προς τον λόγο (αναλογία συμμετοχής όλων των ασφαλιστών) που προκύπτει, εάν ληφθούν υπόψη όλες οι όμοιες ασφαλίσεις (συνασφαλίσεις). 2.6 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ i. Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από το χρονικό σημείο που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και εφόσον έχει καταβληθεί το εφάπαξ ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση της τμηματικής καταβολής. ii. Στο Ασφαλιστήριο αναγράφεται και η διάρκεια ασφαλιστικής κάλυψης (διάρκεια ασφάλισης).

9 iii. Η καταβολή του ασφαλίστρου αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με απόδειξη, που εκδίδεται αρμόδια από την.. ή για λογαριασμό της από τον Συνεργάτη. iv. Η καθυστέρηση της καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωμα στην.. να καταγγείλει γραπτώς τη σύμβαση. Η καταγγελία επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο ενός (1) μηνός από τότε που θα περιέλθει στο Συμβαλλόμενο ή Ασφαλιζόμενο και εφόσον η δόση δεν έχει καταβληθεί μέχρι τότε. v. Εάν η ασφαλιστική σύμβαση λήξει νομίμως πριν από την αρχικώς συμφωνηθείσα διάρκεια αυτής, η δικαιούται των δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Αν όμως ο Συμβαλλόμενος ή Ασφαλιζόμενος ή Δικαιούχος του Ασφαλίσματος, κατά τη σύναψη της σύμβασης, γνώριζε ότι η ασφαλιστική περίπτωση είχε ήδη επέλθει,.. δεν υποχρεούται σε παροχή και δικαιούται, εφόσον δεν γνώριζε την επέλευση του κινδύνου, το ασφάλιστρο μέχρι τέλος της διάρκειας ασφάλισης. 2.7 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ i. Κατά τη διάρκεια ασφάλισης ο Συμβαλλόμενος ή Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να δηλώσει.. αμέσως και πάντως το πολύ μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, το οποίο μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθμό που, αν η.. το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει την ασφάλιση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους. ii. Η μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίηση της. Οι διατάξεις των (ii), (iii), (iv),(v) και (vi) του άρθρου Υποχρεώσεις κατά τη σύναψη της Ασφάλισης του παρόντος Ασφαλιστηρίου εφαρμόζονται και στην επίταση του κινδύνου κατά τη διάρκεια ασφάλισης. 2.8 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ i. Ο Ασφαλιζόμενος ή Συμβαλλόμενος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως στην κάθε μεταβολή, οποιασδήποτε φύσεως, περιεχομένου, εκτάσεως κ.λ.π, που επέρχεται στο Ασφαλιζόμενο αντικείμενο, ενδεικτικώς δε, εκποίηση, ολική ή μερική, οποιασδήποτε νομικής μορφής, π.χ. πώληση, δωρεά του Ασφαλιζομένου αντικειμένου, κληρονομική διαδοχή και, κάθε περίπτωση ένεκα της οποίας εξέλιπε το ασφαλιστικό συμφέρον, ως επίσης πτώχευση του Ασφαλιζόμενου ή Συμβαλλόμενου, ή αναστολή πληρωμών εκ μέρους του ή θέση αυτού υπό εκκαθάριση ή υπό ανάλογο καθεστώς. ii. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί Ασφαλιστήριο σε διαταγή ή στον κομιστή,.και ο Συμβαλλόμενος ή ο Ασφαλιζόμενος δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που έγινε γνωστό τι οικείο περιστατικό. Η καταγγελία εκ μέρους της.. επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που περιήλθε στον Συμβαλλόμενο ή Ασφαλιζόμενο. iii.. απαλλάσσεται, αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν από την πάροδο της παραπάνω 30ήμερης προθεσμίας ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας που εμπρόθεσμα άσκησε η. και εφόσον αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει με τους ίδιους όρους, αν γνώριζε το περιστατικό..

10 υποχρεούται να επιστρέψει τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται αν ο κίνδυνος επέλθει εντός (30) ημερών από το περιστατικό. 2.9 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Εφόσον αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης του παρόντος Ασφαλιστήρίου Συμβολαίου η ένδειξη Ετήσια ασφάλιστρα και έναντι αυτής το αντίστοιχο ποσόν Ασφαλίστρων, το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ανανεώνεται αυτόματα από.. στο τέλος κάθε ασφαλιστικής περιόδου που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης του παρόντος Ασφαλιστηρίου, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει καταγγελθεί ή δεν έχει ζητηθεί τροποποίηση από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη που έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα όλα τα οφειλόμενα ασφάλιστρα. Εφόσον δεν αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης του παρόντος Ασφαλιστήριου Συμβολαίου η ένδειξη Ετήσια Ασφάλιστρα και έναντι αυτής το αντίστοιχο ποσόν Ασφαλίστρων, η παρούσα σύμβαση ασφαλίσεως παύει να ισχύει ευθύς μόλις παρέλθει ο συμφωνημένος χρόνος διάρκειας αυτής που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης ως Διάρκεια Ασφάλισης είτε αυτός είναι αρχικός είτε συμφωνήθηκε μεταγενέστερα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Το συμβόλαιο μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος του μετά από γραπτή συμφωνία μεταξύ Ασφαλιζόμενου και.. Τροποποιήσεις είναι ισχυρές μόνο όταν γίνουν αποδεκτές από. με την έκδοση σχετικής πρόσθετης πράξης που υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της. Τροποποιήσεις όρων ή διατάξεων του συμβολαίου καθώς και παραιτήσεις από αυτούς, που γίνονται από τον Συνεργάτη ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο είναι άκυρες και δεν δεσμεύουν την 2.11 ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ i. Η παρούσα σύμβαση ασφαλίσεως εφ όσον δεν ανανεώνεται αυτόματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό περί Ανανέωσης άρθρο του παρόντος, παύει ισχύουσα ευθύς μόλις παρέλθει ο συμφωνημένος χρόνος διάρκειας αυτής, είτε αυτός είναι αρχικός, είτε συμφωνήθηκε μεταγενέστερα. ii. Ο Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας σύμβασης. iii. Πέραν των εκ του Νόμου προβλεπόμενων περιπτώσεων καταγγελίας,.. έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε για σπουδαίο λόγο. iv... διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. Ο Συμβαλλόμενος ή ο Ασφαλιζόμενος έχει το ίδιο δικαίωμα. v. Η καταγγελία της σύμβασης προς το έτερο συμβαλλόμενο γίνεται εγγράφως και με τη συστημένη επί απόδειξη παραλαβής επιστολή.. δικαιούται να παρακρατήσει τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα. vi. Το ασφαλιστήριο θεωρείται ολοσχερώς άκυρο, χωρίς επιστροφή οποιουδήποτε ποσού ασφαλίστρων όταν, μετά από τη ζημία επήλθε πλήρης ανατροπή των συνθηκών του κινδύνου.

11 2.12 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ευθύνεται να αποκαταστήσει, κατά τους όρους της παρούσας ασφαλιστικής σύμβασης την ζημία που προέρχεται από απώλεια, βλάβη ή καταστροφή ασφαλισμένων αντικειμένων, εφόσον όμως αυτή είναι άμεση συνέπεια της επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου που συμφωνήθηκε με το παρόν Ασφαλιστήριο, επέφερε δε ως αναγκαία και αναπόφευκτη συνέπεια την βλάβη ή καταστροφή ασφαλισμένων αντικειμένων...δεν ευθύνεται για τις ζημίες ή/και δαπάνες που αναφέρονται πιο κάτω, έστω και αν τυχόν αυτές είναι επακόλουθο της επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου, δηλαδή: i. Για διαφύγον κέρδος ή αποθετική ζημιά ή, ii. Για δαπάνες προς τον σκοπό εκκαθάρισης του χώρου, που επλήγη από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, ως και αποκομιδής συντριμμάτων και γενικά, υπολειμμάτων ή καταλοίπων κ.λ.π. (που μπορούν όμως να καλυφθούν με πρόσθετη κάλυψη, οπότε θα αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης του παρόντος Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου ή/και θα υπάρχει σχετικός όρος στο Κεφάλαιο «Καλύψεις» του παρόντος) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΖΗΜΙΑΣ i. Ο Συμβαλλόμενος ή Ασφαλιζόμενος υποχρεούται εντός (8) οκτώ ημερών από τότε που έλαβε γνώση της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης να ειδοποιήσει. Ο Συμβαλλόμενος ή Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να δίνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου που του ζητάει.. Ο Συμβαλλόμενος ή Ασφαλιζόμενος δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, αν τούτο οφείλεται σε βαριά του αμέλεια. ii. Ο Συμβαλλόμενος ή Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή ή μείωση της ζημίας και να ακολουθεί τις οδηγίες... iii. Η υπαίτια παράβαση από τον Συμβαλλόμενο ή Ασφαλιζόμενο των υποχρεώσεων των διατάξεων των παρ. (i) και (ii) ανωτέρω, παρέχει το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημιάς της ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ i. Το ασφάλισμα υπολογίζεται και καθορίζεται με βάση την αξία που είχε το Ασφαλιζόμενο αντικείμενο, κατά τον χρόνο που επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Ως αξία του Ασφαλιζόμενου αντικειμένου λαμβάνεται η αξία σύμφωνα με τη βάση αποτίμησης αυτού. ii. Αν δεν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, ως Βάση Αποτίμησης θα θεωρείται η «Τρέχουσα πραγματική αξία» του ασφαλιζομένου αντικειμένου (ή «η Αξία Κόστους» αυτού, προκειμένου περί.και βοηθητικών υλών και εμπορευμάτων), κατά το χρόνο που επήλθε η ζημία και στον τόπο όπου επήλθε αυτή. Καμία άλλη αξία δεν λαμβάνεται υπόψη, όπως αξία προσωπική ή συναισθηματική, με οποιαδήποτε κριτήρια. iii. Το ασφάλισμα αποτελείται από το ποσόν που προκύπτει όταν, από την κατά τα ανωτέρω αξία που είχε το βλαβέν ή καταστραφέν αντικείμενο αμέσως πριν από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, αφαιρεθεί η αξία αυτού (αν απέμεινε κάποια υπολειμματική αξία) ευθύς μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου.

12 iv. Σε περίπτωση κατά την οποία το ασφαλιστικό ποσό είναι μικρότερο (κατώτερο) της αξίας που εξευρίσκεται με βάση τα ανωτέρω οριζόμενα στο παρόν άρθρο (υπάρχει δηλαδή Υπασφάλιση) τότε το ασφάλισμα καθορίζεται (και περιορίζεται) με βάση τον λόγο (αναλογία) μεταξύ του ασφαλιστικού ποσού και της εξευρισκομένης, σύμφωνα με τα πιο πάνω, ασφαλιστικής αξίας. v. Αντιστοίχως, σε περίπτωση κατά την οποία το ασφαλιστικό ποσό είναι μεγαλύτερο της αξίας που εξευρίσκεται με βάση τα ανωτέρω οριζόμενα στο παρόν άρθρο, ακόμη και αν τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα είχαν ασφαλιστεί για μεγαλύτερη αξία (υπάρχει δηλαδή Υπερασφάλιση), το ασφάλισμα (η αποζημίωση) δεν μπορεί να υπερβεί την κατά τα ανωτέρω οριζόμενα αξία αυτού. vi. Ο Ασφαλιζόμενος ή Συμβαλλόμενος δεν έχει δικαίωμα να εγκαταλείψει..ασφαλισμένα αντικείμενα (σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκονται αυτά), για να λάβει (και) την αξία αυτών σε χρήμα. vii. Ο Ασφαλιζόμενος ή Συμβαλλόμενος, εάν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο, δικαιούται να ζητήσει ασφάλισμα μόνον εφόσον και από την ημέρα κατά την οποίαν θα υποβάλλει.νόμιμα πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν είτε, ότι δεν υφίσταται εκκρεμής κατηγορία εναντίον του ή των προσώπων της διάταξης της παρ.(χ) του παρόντος άρθρου σχετική προς τα ασφαλισμένα αντικείμενα είτε, ότι υπήρξε μεν τέτοια κατηγορία η οποία όμως έπαψε να υπάρχει με τελεσίδικη απαλλαγή αυτού ή των προσώπων της διάταξης της παρ. (Χ) του παρόντος άρθρου. viii. υποχρεούται να καταβάλλει το ασφάλισμα στον Ασφαλιζόμενο ή Δικαιούχο του Ασφαλίσματος εντός τριάντα (30) ημερών είτε από την ημέρα κατά την οποία επέρχεται συμφωνία μεταξύ.και του Ασφαλιζόμενου ή Συμβαλλόμενου ως προς την έκταση (το ύψος, το ποσό) του ασφαλίσματος, είτε από την ημέρα που επιδίδεται οριστική απόφαση εκδοθείσα επί της διαιτητικής πραγματογνωνοσύνης που προβλέπεται στη διάταξη του σχετικού άρθρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου, ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση. ix...απαλλάσσεται της υποχρέωσης προς ασφάλισμα, αν η επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου οφείλεται σε δόλο ή σε βαριά αμέλεια του Συμβαλλόμενου ή του Ασφαλιζόμενου ή του Δικαιούχου του Ασφαλίσματος ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους ή των αντιπροσώπων τους ή των εκπροσώπων τους ή των τρίτων στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελματικά η φύλαξη των ασφαλισμένων αντικειμένων..δικαιούται μόνο το δεδουλευμένο ασφάλιστρο. x. Μετά από ζημιά, το Ασφαλιστήριο ισχύει μειωμένο κατά το ποσό που κατεβλήθη σαν αποζημίωση στον Ασφαλιζόμενο ή Συμβαλλόμενο ή Δικαιούχο του Ασφαλίσματος. Το Ασφαλιστικό ποσό μπορεί να ανασυσταθεί μετά την αποκατάσταση του ζημιωθέντος αντικειμένου ή/και την καταβολή του ασφαλίσματος, κατόπιν εντολής του Συμβαλλόμενου προς.(εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, οπότε θα αναφέρεται ειδική συμφωνία ή/και σχετικός όρος στο Κεφάλαιο Καλύψεις του παρόντος), και αναλογικής καταβολής των σχετικών ασφαλίστρων από την ημερομηνία ισχύος της κατά τα ανωτέρω ανασύστασης ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

13 i. Εάν ο Συμβαλλόμενος ή Ασφαλιζόμενος έχει αξίωση προς αποκατάσταση της ζημιάς κατά τρίτου, η αξίωση περιέρχεται..στην έκταση του ασφαλίσματος που κατέβαλε. ii. Εάν οι αξιώσει του Συμβαλλόμενου στρέφονται κατά του Ασφαλιζόμενου ή του Δικαιούχου του Ασφαλίσματος ή των ανιόντων, κατιόντων και των συζύγων τους ή άλλων προσώπων που συνοικούν μαζί του, καθώς και των νομίμων αντιπροσώπων του ή των εκπροσώπων του, η αξίωση δεν περιέρχεται..,παρά μόνον αν τα πρόσωπα αυτά ενήργησαν με δόλο. iii. Ο Συμβαλλόμενος και, σε περίπτωση ασφάλισης για λογαριασμό τρίτου, ο Ασφαλιζόμενος και ο τυχόν τρίτος Δικαιούχος του Ασφαλίσματος, υποχρεούνται να διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους κατά του τρίτου που περιέρχονται Παραβίαση της υποχρέωσης αυτής επάγεται ευθύνη των υπόχρεων, προς αποκατάσταση κάθε ζημιάς. iv. Σε περίπτωση υποκατάστασης της, η παραγραφή των Αξιώσεων του Συμβαλλόμενου ή Ασφαλιζόμενου κατά του τρίτου δεν συμπληρώνεται πριν την παρέλευση έξι (6) μηνών από την υποκατάσταση και εφόσον αυτή έλαβε χώρα πριν από την παραγραφή ή την απόσβεση αυτών των αξιώσεων ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ i. Εάν προκύψει διαφωνία ως προς το ποσό (ύψος) του ασφαλίσματος, είναι καταβλητέο από την. και υπό την προϋπόθεση ότι, η δεν αρνείται την κατ αρχή ύπαρξη υποχρεώσεως για καταβολή ασφαλίσματος, τότε, το ζήτημα, αποκλειστικά και μόνον, του ύψους του ασφαλίσματος υποβάλλεται στην κρίση και απόφαση ενός διαιτητού, (διαιτητική πραγματογνωμοσύνη), που διορίζεται εγγράφως και από κοινού από τα μέρη. ii. Αν, ο Ασφαλιζόμενος ή ο Συμβαλλόμενος κινήσει τη διαδικασία για διαιτητική πραγματογνωμοσύνη, η δε.. θεωρεί ότι δεν επέχει καμία υποχρέωση για καταβολή ασφαλίσματος, τότε, δηλώνει τούτο εγγράφως στον Ασφαλιζόμενο ή Συμβαλλόμενο, η δε σύμπραξή του στη διαδικασία γίνεται υπό τη σαφή επιφύλαξη ότι το ποσό του ασφαλίσματος, που τυχόν θα ορισθεί διαιτητικώς, δεν θα είναι καταβλητέο στον Ασφαλιζόμενο ή Συμβαλλόμενο, παρά μόνον, εάν και όταν κριθεί με τελεσίδικη απόφαση των αρμοδίων τακτικών δικαστηρίων, ότι, υφίσταται κατ αρχή υποχρέωση της για καταβολή ασφαλίσματος. iii. Εάν τα μέρη δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν στο πρόσωπο του ενός μόνον διαιτητή, τότε, διορίζονται δύο διαιτητές, ένας από κάθε μέρος. Όταν το ένα μέρος, πρώτο, διορίσει εγγράφως τον διαιτητή του, τότε, το έτερο μέρος, πρέπει να διορίσει το δικό του διαιτητή μέσα σε προθεσμία ενός ημερολογιακού μηνός από την ημέρα που κοινοποιήθηκε στο μέρος αυτό ο διορισμός του πρώτου διαιτητή. Αν η προθεσμία αυτή του ενός μηνός παρέλθει άπρακτη, τότε, στην περαιτέρω διαδικασία, χωρεί ο ήδη διορισθείς διαιτητής, ενεργώντας ως μοναδικός διαιτητής. iv. Οι δύο διαιτητές, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τον διορισμό του δεύτερου διαιτητή, διορίζουν από κοινού, εγγράφως έναν επιδιαιτητή. Αν, οι διαιτητές, δεν συμφωνούν στο πρόσωπο του επιδιαιτητή, τότε, τον επιδιαιτητή ορίζει ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε μέρους ή διαιτητή.

14 v. Ο επιδιαιτητής προεδρεύει των σχετικών συνεδριάσεων και διευθύνει αυτές, χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση που οι δύο διαιτητές δεν μπορέσουν να εκδώσουν ομόφωνα απόφαση επί της διαφοράς, μέσα σε δύο μήνες από την ημέρα που διορίσθηκε, καθ οιονδήποτε τρόπο, ο επιδιαιτητής, τότε, το ζήτημα της κρίσεως και αποφάσεως επί της διαφοράς, περιέρχονται στον επιδιαιτητή, ο οποίος πρέπει να εκδώσει απόφαση μέσα σε ένα μήνα, από την ημέρα που περιήλθε σ αυτόν η όλη υπόθεση Παράταση της τελευταίας αυτής προθεσμίας, ως και κάθε άλλης προθεσμίας του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται μόνον, κατόπιν γραπτής συμφωνίας των μερών. Σε περίπτωση θανάτου ή παραιτήσεως ορισμένου διαιτητού ή του επιδιαιτητή, διορίζεται, ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τα ανωτέρω, άλλο πρόσωπο ως διαιτητής ή επιδιαιτητής και επαναλαμβάνεται η διαδικασία τηρουμένων των ανωτέρω προθεσμιών ανάλογα με την περίπτωση. Οι διαιτητές, μαζί με τον επιδιαιτητή ορίζουν την εύλογη αμοιβή αυτών. vi. Η απόφαση των διαιτητών, εφόσον είναι ομόφωνη ή του επιδιαιτητή (εάν και οι δύο διαιτητές δεν συμφωνήσουν) είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για τα μέρη εφόσον ετηρήθησαν όλα τα ανωτέρω και συμπληρωματικά ο Νόμος ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Όλες οι αποζημιώσεις καταβάλλονται σε ευρώ στην Ελλάδα, είτε στην έδρα της.. είτε από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της σε υποκαταστήματά της. Η καταβολή αποζημίωσης θα καταβληθεί μετά από έλεγχο και επαλήθευση από την. όλων των ζητηθέντων και υποβληθέντων εγγράφων και/ή παραστατικών ΤΟΚΟΣ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ Η.. δεν θα ευθύνεται να πληρώσει τόκο άλλον εκτός από νόμιμο τόκο αθέτησης χρεών. Σε περίπτωση καταβλητέας αποζημίωσης σύμφωνα με τους όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η δεν οφείλει τόκους υπερημερίας παρά μόνο μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών, είτε από την ημέρα που η ίδια αναγνώρισε έγγραφα και ανεπιφύλακτα τη σχετική υποχρέωσή της είτε από την τελεσιδικία της καταψηφιστικής δικαστικής ή διαιτητικής απόφασης που την υποχρεώνει να καταβάλει την ασφαλιστική αποζημίωση. Όλοι οι φόροι, τέλη και επιβαρύνσεις που προβλέπονται από τον Νόμο ή μπορεί να θεσπιστούν μετά την έναρξη της παρούσας ασφάλισης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ασφαλιζόμενο / Δικαιούχο Αποζημίωσης ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ Αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύμβαση παραγράφονται μετά από τέσσερα (4) χρόνια, από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Κάθε διαφορά από το παρόν ασφαλιστήριο υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

15 Κάθε ειδικός όρος ή ειδική συμφωνία μεταξύ της και του Συμβαλλομένου ή του Ασφαλιζομένου υπερισχύει της αντίστοιχης γενικής διάταξης ή του αντίστοιχου γενικού όρου. 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Κατά μερική τροποποίηση των όρων και διατάξεων του παρόντος, εκτός των τυχόν περαιτέρω ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ που αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης του παρόντος Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, ισχύουν επίσης και οι ακόλουθες μεταξύ της. και του Συμβαλλόμενου / Ασφαλιζόμενου, ειδικές συμφωνίες (κατά το μέτρο που τυχόν δεν τροποποιούνται από τις ανωτέρω τυχόν περαιτέρω ειδικές συμφωνίες που αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης): 3.1 ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΖΗΜΙΑΣ Σχετικά με τα Έξοδα Αποτροπής και Περιορισμού Ζημιάς (διατάξεις άρθρου «Ασφαλιστική Ζημία» του παρόντος ασφαλιστηρίου). Η. δεν ευθύνεται για τις ζημιές ή/και δαπάνες που αναφέρονται πιο κάτω, έστω και αν αυτές είναι επακόλουθα της επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, δηλαδή : i. Για δαπάνες, στις οποίες εύλογα ενόψει των περιστάσεων υποβλήθηκε ο Συμβαλλόμενος ή ο Ασφαλιζόμενος ή ζημίες που τυχόν υπέστη με σκοπό να αποτραπεί ή να περιοριστεί η ζημιά (που μπορούν να καλυφθούν με πρόσθετη κάλυψη, οπότε θα αναφέρεται σχετικός όρος στο Κεφάλαιο «Καλύψεις» του παρόντος). ii. Για δαπάνες ή/και ζημίες που υπέστη ο Ασφαλιζόμενος κατά την μετακόμιση ή μετακίνηση ασφαλισμένων αντικειμένων, που εύλογα ενήργησε αυτός για τον ίδιο ως ανωτέρω σκοπό (που μπορούν να καλυφθούν με πρόσθετη κάλυψη, οπότε θα αναφέρεται σχετικός όρος στο Κεφάλαιο «Καλύψεις» του παρόντος). 3.2 ΤΕΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΚΛΠ Σχετικά με τον Υπολογισμό και Καταβολή του Ασφαλίσματος (διατάξεις σχετικού άρθρου του παρόντος), τα διάφορα τέλη (δημόσια βάρη κλπ), συμβολαιογραφικά δικαιώματα και γενικώς κάθε δαπάνη που κατά νόμο συνδέεται με την καταβολή και εξόφληση τους ασφαλίσματος βαρύνουν αποκλειστικά τον Ασφαλιζόμενο ή Λήπτη της Ασφάλισης / Συμβαλλόμενο και αφαιρούνται από το ασφάλισμα, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. 3.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ Σχετικά με τον Υπολογισμό και Καταβολή του Ασφαλίσματος (διατάξεις σχετικού άρθρου του παρόντος) το ασφάλισμα συνίσταται σε χρήμα η. μπορεί όμως να προβεί σε φυσική αποκατάσταση (in natura) εξ ολοκλήρου ή εν μέρει. 3.4 ΑΛΛΕΣ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Σχετικά με τις άλλες (παράλληλες) Ασφαλίσεις (διατάξεις άρθρου «Άλλες Ασφαλίσεις» του παρόντος) εάν κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου υπάρχουν μία ή/και περισσότερες ασφαλίσεις μεταφορών οι οποίες καλύπτουν τα κινητά που φέρονται σαν ασφαλισμένα με τον παρόν Ασφαλιστήριο ή που οι ασφαλίσεις αυτές μεταφορών θα τα κάλυπταν αν το παρόν ασφαλιστήριο δεν είχε γίνει, η. δεν θα ευθύνεται, παρά μόνο για τις ζημιές που θα υπερβαίνουν το ποσό της

16 αποζημίωσης που ο Ασφαλιστής μεταφορών θα έχει την υποχρέωση να πληρώσει, αν δεν είχε συναφθεί το παρόν ασφαλιστήριο. 3.5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Εφόσον ο Συμβαλλόμενος ή Ασφαλιζόμενος ενεργούν στην ασφάλιση για επαγγελματικούς λόγους, συμφωνούνται τα εξής: i. Η απαλλάσσεται της υποχρεώσεώς της προς ασφάλισμα στο μέτρο που από υπαιτιότητα των υπόχρεων ματαιώθηκε η άσκηση του αναγωγικού δικαιώματός της (διατάξεις του άρθρου «Υποκατάσταση της.» του παρόντος). ii. Η. απαλλάσσεται της υποχρεώσεώς της προς ασφάλισμα αν η ζημία οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια των προσώπων που αναφέρονται στη διάταξη της παρ. (ix) του άρθρου «Υπολογισμός και Καταβολή του Ασφαλίσματος» του παρόντος. 3.6 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 72 ΩΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Κάθε ζημία από φυσικά φαινόμενα που τυχόν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο θα αποτελεί μία χωριστή απαίτηση αποζημιώσεως, με την προϋπόθεση ότι εάν συμβούν περισσότερες από μία σεισμικές δονήσεις, πλημμύρες, καταιγίδες ή θύελλες κλπ φυσικά φαινόμενα, εντός περιόδου εβδομήντα δύο (72) ωρών στην ίδια περιοχή κατά τη διάρκεια ισχύος αυτού του ασφαλιστηρίου, αυτές οι σεισμικές δονήσεις, καταιγίδες, πλημμύρες ή θύελλες θα θεωρούνται ως μία ζημία σύμφωνα με τη διάταξη αυτή. Η δεν θα ευθύνεται για ζημία που προκλήθηκε από σεισμική δόνηση, πλημμύρα, καταιγίδα / θύελλα ή άλλα φυσικά φαινόμενα που κατά πρώτον συνέβη πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος ασφαλιστηρίου ούτε για όποια ζημία επέρχεται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης της ισχύος του παρόντος ασφαλιστηρίου. Η ευθύνη.αναφορικά με κάθε ζημία ή σειρά ζημιών που απορρέουν από το ίδιο περιστατικό όπως τυχόν ασφαλίζεται από αυτό το Ασφαλιστήριο για σεισμό, καταιγίδα, θύελλα ή πλημμύρα ή άλλα φυσικά φαινόμενα και για περισσότερες από μία τέτοιες ζημιές κατά την Ασφαλιστική Περίοδο δε θα υπερβαίνει τα επιμέρους όρια ευθύνης που κατά περίπτωση αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης του παρόντος ασφαλιστηρίου 3.7 ΟΡΟΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται : i. Να απαγορεύει το κάπνισμα στα διάφορα τμήματα των εγκαταστάσεων,εκτός των γραφείων και των ειδικά προς τούτο διαμορφωμένων χώρων, εφόσον τούτο προβλέπεται εκ των κειμένων διατάξεων και κανονισμών/νομοθεσίας. Απαγορευτικές πινακίδες πρέπει να είναι αναρτημένες σε εμφανή σημεία σε όλα τα σχετικά διαμερίσματα. ii. Να τηρεί διαδικασία εκδόσεως αδειών, από υπεύθυνο άτομο της επιχειρήσεώς του, σε περιπτώσεις εκτελέσεων εργασιών ανοιχτής φλόγας και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα. iii. Να μεριμνά για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων και την καθημερινή απομάκρυνση υλικών που δεν εξυπηρετούν την παραγωγική διαδικασία της επιχειρήσεως ή αποτελούν υπολείμματα εργασιών.

17 iv. Να συμμορφώνεται με τις υπό των αρχών προβλεπόμενες διατάξεις ασφάλειας και νόμιμης λειτουργίας της επιχειρήσεως/ασφαλιζόμενης εγκατάστασης. 4 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 4.1 ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες σε: i. Αντικείμενα που βρίσκονται εκτός του τόπου που περιγράφεται στο παρόν Ασφαλιστήριο (εκτός και αν έχει ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά). ii. Αντικείμενα από ασήμι και χρυσό, κοσμήματα (κάθε φύσεως, είδους, υλικού κ.τ.λ.), ωρολόγια, μετάλλια, αρχαία νομίσματα, μη κυκλοφορούντα ή αναμνηστικά νομίσματα, σπάνια αντικείμενα, χειρόγραφα, εικονογραφίες, ιερές εικόνες, ιχνογραφίες, αντίγραφα εικόνων, αντικείμενα γλυπτικής, μουσικά όργανα και εργαλεία των μαθηματικών και φυσικών επιστημών, για το πέραν των Ευρώ 293,47 υπερβάλλον της αξίας αυτών ανά μεμονωμένο αντικείμενο ή σετ (συλλογή) μεμονωμένων αντικειμένων. iii. Τύπους/καλούπια (που μπορεί να καλυφθούν με πρόσθετη κάλυψη, οπότε θα αναφέρεται αντίστοιχη Ειδική Συμφωνία ή/και σχετικός όρος στο Κεφάλαιο Καλύψεις του παρόντος) και πολύτιμους λίθους, σχέδια, πρωτότυπα αντικείμενα. iv. Εύφλεκτες, εκρηκτικές και εμπρηστικές ύλες. v. Αξιόγραφα πάσης φύσεως και ονομασίας, πιστωτικούς τίτλους, γραμματόσημα (σε χρήση ή μη, συλλογής ή μεμονωμένα) και γενικά ένσημα οποιασδήποτε φύσεως, σκοπού, χρήσεως κ.τ.λ. Τραπεζογραμμάτια και γενικά χαρτονομίσματα οποιουδήποτε κράτους, σε κυκλοφορία ή μη, μεταλλικά νομίσματα ομοίως οιουδήποτε κράτους, σε κυκλοφορία ή μη καθώς και επιταγές (εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά και αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης του Ασφαλιστηρίου). vi. Έγγραφα οποιασδήποτε φύσεως και περιεχομένου, χειρόγραφα ή έντυπα ή μηχανογραφημένα, λογιστικά βιβλία κ.λ.π. vii. Δίσκους, δισκέτες, ταινίες ηλεκτρονικών υπολογιστών (εξωτερικοί φορείς πληροφοριών), τα οποία καλύπτονται μόνο ως προς την υλική αξία αυτών και όχι ως προς το κόστος παραγωγής, καταχώρησης, αναπαραγωγής καθώς και της αξίας των περιεχομένων σ αυτά πληροφοριών. viii. Αντικείμενα κινητά που βρίσκονται στην ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα, ή που έχουν τοποθετηθεί ή προσαρτηθεί στην εξωτερική πλευρά του Ασφαλιζομένου αντικειμένου ή κτιρίου ( π.χ. πινακίδες, εγκαταστάσεις φωτεινών επιγραφών, τέντες, εγκαταστάσεις κεραιών κ.λ.π.), (που μπορεί να καλυφθούν με πρόσθετη κάλυψη, οπότε θα αναφέρεται αντίστοιχη Ειδική Συμφωνία ή/και σχετικός όρος στο Κεφάλαιο Καλύψεις του παρόντος) για ζημίες από φυσικά φαινόμενα ή φυσικές καταστροφές. ix. Αυτή τούτη την ασφαλισμένη οικοδομή και/ή το περιεχόμενό της κατά τη διάρκεια και εξαιτίας εργασιών κατασκευής, ανακατασκευής ή επισκευής της ή όταν αυτή (η οικοδομή) παραμένει κενή ή μη χρησιμοποιούμενη για διάστημα ανωτέρω των 30 ημερών. x. Μανδρότοιχους, αυλόπορτες ή περιφράξεις της ασφαλισμένης περιουσίας, εκτός και αν ανήκουν στον Ασφαλιζόμενο και αποτελούν μέρος της ασφαλισμένης περιουσίας.

18 xi. Μηχανές ή μέρη μηχανών που λειτουργούν με ηλεκτρισμό, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή σε κάθε φύσης εργαλεία ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα (αναβατήρες κ.λ.π.), από υπέρβαση ταχύτητας, υπέρταση, υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα, θερμάνσεις, σχηματισμό τόξων και διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, οποιαδήποτε και αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών (περιλαμβανομένου και του κεραυνού). Διασαφηνίζεται πως αυτή η εξαίρεση θα ισχύσει μόνο για το ηλεκτρικό μηχάνημα ή τα μηχανήματα και συσκευές, εργαλεία κ.λ.π. ή για το τμήμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης, δηλαδή για ό,τι έχει πραγματικά και ιδιαίτερα πειραχτεί από το ατύχημα και όχι για τις άλλες ηλεκτρικές μηχανές ή εγκαταστάσεις που έχουν καταστραφεί ή έπαθαν βλάβη από την πυρκαγιά που προκλήθηκε από το ατύχημα που προξενήθηκε στον ή στις ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εγκαταστάσεις ή εργαλεία που προαναφέρθηκαν. 4.2 ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει απώλεια, καταστροφή ή ζημιά των ασφαλιζομένων αντικειμένων που απορρέει άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά και προξενείται από ή/και με τη συγκυρία ή/και σαν συνέπεια κάποιου από τα ακόλουθα περιστατικά ή αιτίες ΠΟΛΕΜΟ ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ Από πόλεμο, εισβολή, πράξη αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες ή επιχειρήσεις που μοιάζουν με πολεμικές ή εμφύλιο πόλεμο (είτε έχει κηρυχθεί ο πόλεμος είτε όχι), καθώς και ζημία οποιουδήποτε Ασφαλιζόμενου αντικειμένου ως συνέπεια διαταγής της δημόσιας αρχής ΠΥΡΗΝΙΚΑ Από υλικά πυρηνικών όπλων ή από συνέπεια ή επακόλουθό τους. Επίσης, από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή από μολύνσεις που έχουν αιτία τη ραδιενέργεια από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή πυρηνικό απόρριμα (κατάλοιπο) της καύσης πυρηνικού καυσίμου ή από συνέπεια ή επακόλουθόι τους. Διευκρινίζεται ότι καύση θεωρείται και κάθε αυτοδύναμη διεργασία (process) πυρηνικής διάσπασης ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ Από Στάση, Απεργία, Οχλαγωγία, Πολιτικές Ταραχές, Τρομοκρατία, (που μπορούν ωστόσο να καλυφθούν με πρόσθετη κάλυψη ή ειδικό όρο, οπότε θα αναφέρεται σχετικός όρος στο Κεφάλαιο Καλύψεις του παρόντος), ανταρσία, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, κίνημα, αντίσταση εναντίον αρχής, επανάσταση, στρατιωτική εξουσία ή εξουσία που τη σφετερίστηκαν, στρατιωτικό νόμο ή κατάσταση πολιορκίας ή οποιοδήποτε από τα γεγονότα και τα αίτια εκείνα που έχουν σαν συνέπεια την κήρυξη ή τη διατήρηση του στρατιωτικού νόμου ή της κατάστασης πολιορκίας. Σε οποιαδήποτε απαίτηση, αγωγή, δίκη ή άλλη διαδικασία όπου..ισχυρίζεται ότι εξαιτίας της παρούσας εξαίρεσης κάποια ζημία δεν καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο, το βάρος της απόδειξης ότι η εν λόγω ζημία καλύπτεται βάσει του παρόντος συμβολαίου, θα φέρει ο Ασφαλισμένος ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ Από την επίδραση κάποιας ημερομηνίας σε οποιαδήποτε λειτουργία Εξοπλισμού ή Συστήματος ή οποιουδήποτε τυχόν συνδυασμού αυτών. Η παρούσα εξαίρεση θα

19 ισχύει και θα εφαρμόζεται αναφορικά με όλες τις ημερομηνίες ακόμη και αν αυτές υπάρχουν ή εμφανίζονται σε σχέση (σχετίζονται) με τη μετάβαση στη νέα (τρίτη) χιλιετία ή οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή. Για το σκοπό της παρούσας εξαίρεσης ο όρος: i. Ημερομηνία θα σημαίνει οποιαδήποτε ένδειξη χρόνου βασισμένη σε ημερολογιακό σύστημα, όταν αυτή η ένδειξη χρόνου λειτουργεί ως πληροφορία, κώδικας, σύνθημα/σινιάλο, ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε εξοπλισμό, συστήματα ή συνδυασμούς αυτών. ii. Εξοπλισμός θα σημαίνει οποιοδήποτε μηχάνημα, προϊόν ή άλλο ενσώματο αντικείμενο ή ομάδες αντικειμένων (είτε ανήκουν και αποτελούν συστατικό μέρος ακίνητης περιουσίας είτε περιέχονται εντός αυτής), συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τεχνικομηχανικού εξοπλισμού (hardware) ή/και λογισμικού (software) ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων ή ολοκληρωμένων/αναπόσπαστων/ενσωματωμένων ηλεκτρονικών μερών, κυκλωμάτων ή συστατικών αυτών (συμπεριλαμβανομένων μικροεπεξεργαστών και ολοκληρωμένων κυκλωμάτων). iii. Σύστημα θα σημαίνει οποιαδήποτε μηχανογραφική ή γραπτή, μεμονωμένη ή ομαδοποιημένη πληροφορία ή οδηγία, καθώς και οποιονδήποτε φορέα τέτοιων μεμονωμένων ή ομαδοποιημένων πληροφοριών ή οδηγιών, είτε υπό τη μορφή ακτίνων, κυμάτων, φυσικής επιρροής/επίδρασης, χημικής διεργασίας, ή άλλης ενσώματης ή ασώματης φύσης. Τηρουμένων κατά τα λοιπά των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Ασφάλισης, η εξαίρεση αυτή δεν θα έχει εφαρμογή αναφορικά με οποιαδήποτε επακόλουθη/παρεπόμενη ζημία από πυρκαγιά, έκρηξη ή οποιοδήποτε άλλο κατονομαζόμενο κίνδυνο που καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο ή δεν εξαιρείται συγκεκριμένα από αυτό ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Από ζυμώσεις του Ασφαλιζόμενου αντικειμένου, από εγγενές ή άλλο ελάττωμα που υπάρχει μέσα σε αυτό, από ελαττωματική του κατασκευή ή επειδή υποβλήθηκε αυτό με οποιοδήποτε τρόπο σε θέρμανση ή στέγνωμα. Επίσης από αυτανάφλεξη των ασφαλισμένων αντικειμένων (που μπορεί να καλυφθεί με πρόσθετη κάλυψη, οπότε θα αναφέρεται αντίστοιχη Ειδική Συμφωνία ή/και σχετικός όρος στο κεφάλαιο «Καλύψεις» του παρόντος) ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Από Σεισμό, πλημμύρα, θύελλα καταιγίδα, (που μπορεί να καλυφθούν με πρόσθετη κάλυψη, οπότε θα αναφέρεται αντίστοιχη ειδική συμφωνία ή/και σχετικός όρος στο Κεφάλαιο «Καλύψεις» του παρόντος), ηφαιστειακή έκρηξη ή άλλη βίαιη φυσική αναταραχή, τυφώνα, ανεμοστρόβιλο, κυκλώνα ή άλλη ατμοσφαιρική διαταραχή ή οποιαδήποτε συνέπεια των φαινομένων που αναφέρθηκαν, συμπεριλαμβανομένης και της πυρκαγιάς ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ Στις περιπτώσεις που είναι εναποθηκευμένα στο κτίριο που ασφαλίστηκε με αυτό το Ασφαλιστήριο, βενζινέλαιο, ανθρακασβέστιο, βενζίνη, γκαζολίνη ή νάφθα, ή άλλες ομοειδείς ύλες, σπίρτα, κάθε είδους δυναμίτιδα, βαμβακοπυρίτιδα, νιτρογλυκερίνη ή άλλες εκρηκτικές ή εμπρηστικές ύλες, εκτός και αν ρητά έχει δηλωθεί σχετικά κατά

20 την σύναψη της ασφάλισης και επιτραπεί αυτό με το Ασφαλιστήριο, οπότε σε αυτή την περίπτωση ο Συμβαλλόμενος ή Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση, με την ποινή της απώλειας των δικαιωμάτων του για την αποζημίωση να συμμορφώνεται με τις διατάξεις που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές και που ορίζουν τον τρόπο εναποθήκευσης των πιο πάνω ειδών ΚΛΟΠΗ Από κλοπή ή ζημιά λόγω κλοπής (που μπορεί να καλυφθούν με πρόσθετη κάλυψη, οπότε θα αναφέρεται αντίστοιχη Ειδική Συμφωνία ή/και σχετικός όρος στο Κεφάλαιο «Καλύψεις» του παρόντος), των ασφαλισμένων αντικειμένων ακόμη και αν συνέβη στη διάρκεια της πυρκαγιάς είτε ύστερα από αυτή ΕΚΡΗΞΗ/ΕΝΡΗΞΗ Από οποιαδήποτε άλλη έκρηξη πλην της έκρηξης συσκευών και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για οικιακούς σκοπούς όπως θέρμανση, ύδρευση κλπ (που μπορεί όμως να καλυφθεί με πρόσθετη κάλυψη, οπότε θα αναφέρεται αντίστοιχη ειδική συμφωνία ή/και σχετικός όρος στο Κεφάλαιο «Καλύψεις» του παρόντος). Επίσης, εξαιρούνται της ασφαλίσεως ζημιές εν γένει των ασφαλιζομένων αντικειμένων που προκαλούνται λόγω υποπιέσεως (ένρηξη) ζημιές που προκαλούνται στο θάλαμο καύσεως μηχανών εσωτερικής καύσεως (ΜΕΚ) καθώς και εκείνες που δημιουργούνται σε όργανα αυτοματισμού (διακόπτες, βαλβίδες και λοιπά) που λειτουργούν με αέρα ή αέριο υπό πίεση ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΚΑΙ/Η (ΚΑΤ)ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Από αιφνιδιαστική καθίζηση και/ή κατολίσθηση του εδάφους (που μπορεί να καλυφθούν με πρόσθετη κάλυψη, οπότε θα αναφέρεται αντίστοιχη Ειδική Συμφωνία ή/και σχετικός όρος στο Κεφάλαιο «Καλύψεις» του παρόντος), που ευρίσκονται τα εν λόγω ασφαλισμένα αντικείμενα, εκτός εάν ο Ασφαλιζόμενος ή Συμβαλλόμενος αποδείξει ότι η καθίζηση και/ή κατολίσθηση επήλθαν σαν συνέπεια πυρκαγιάς ή άλλων ασφαλισμένων κινδύνων. Επιπλέον δεν καλύπτονται απώλειες ή ζημιές που οφείλονται σε υποχώρηση του εδάφους που φυσιολογικά δημιουργείται από το βάρος νέων κτισμάτων οικοδομήθηκαν στις ασφαλιζόμενες εγκαταστάσεις μετά την έναρξη της παρούσας ασφάλισης, ή σε υποχώρηση ή μετακίνηση επιχωματώσεων ή τεχνητών εδαφών, ή σε διάβρωση του εδάφους από θάλασσα ή ποταμό ΜΟΛΥΝΣΗ/ΡΥΠΑΝΣΗ Από επενέργεια, επίδραση ή διαφυγή (είτε βίαιη και ξαφνική είτε σταδιακή) βιολογικών ή χημικών ή οποιασδήποτε εν γένει φύσης ρύπων και μολυσματικών ουσιών κατόπιν φωτιάς ή/και οποιασδήποτε άλλης αιτίας, είτε εξαιτίας ατυχήματος είτε πράξης τρομοκρατίας που έχουν ως αποτέλεσμα μόλυνση ή ρύπανση του εδάφους, υπεδάφους, υδάτων, ατμόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου ή προσώπου. 4.3 ΑΝΩΜΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Επιπροσθέτως δεν καλύπτεται από την παρούσα ασφάλιση κάθε ζημιά που συμβαίνει στη διάρκεια ανώμαλων συνθηκών (φυσικών ή άλλων), όπως και κάθε ζημιά που προξενείται από κάποιο, με τη συγκυρία κάποιου και σαν συνέπεια κάποιου από τα πιο πάνω αναφερόμενα γεγονότα, θα θεωρείται πως είναι ζημιά που δεν καλύπτεται με αυτή την ασφάλιση, εκτός για όσο μέρος ο Ασφαλιζόμενος ή Συμβαλλόμενος θα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5 ΟΡΙΣΜΟΙ 9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 12 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/KΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 197/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β.Καραπιστόλη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200818 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 3.1.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034) ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034) Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, σύμφωνα με τους Όρους / Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες αλλά κατά παρέκλιση κάθε αντιθέτου όρου

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Η ΑΧΑ είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος πάροχος προστασίας της υγείας με περισσότερο από 20 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον κλάδο ζωής και υγείας, σε όλον τον κόσμο. Με περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ...4 ΑΡΘΡΟ 3ο ΑΡΘΡΟ 4ο ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ H ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (CARGO INSURANCE)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα