ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π) Αύγουστος 2007

2 Όπως είναι γνωστό, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδραση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π) και τα γενικότερα νέα δεδομένα στον αγροτικό τομέα, με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καταρτίστηκαν 13 περιφερειακές μελέτες, μία για κάθε διοικητική περιφέρεια της χώρας από αναδόχους σύνταξης που επελέγησαν μετά από διενέργεια Διεθνών Δημόσιων Διαγωνισμών. Κάθε ανάδοχος έπρεπε αφενός να καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση σε όλους τους νομούς της κάθε περιφέρειας και αφετέρου να ολοκληρώσει τη διαβούλευση με τους συλλογικούς φορείς (αυτοδιοικητικούς, συνεταιριστικές οργανώσεις, επιμελητήρια, κ.λπ.) και να ενσωματώσει τις θετικές προτάσεις, παρατηρήσεις, επισημάνσεις τους, αξιοποιώντας παράλληλα τα δεδομένα της περιοχής, της επιστημονικής έρευνας καθώς και τις οδηγίες των αρμόδιων Διευθύνσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο τελικό παραδοτέο κείμενο της μελέτης. Παρακάτω παραθέτουμε για ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου τις κυριότερες από τις προτεινόμενες στη μελέτη προτάσεις και αναγκαίες παρεμβάσεις για τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα καθώς και την επίδραση τους στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον.

3 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασικός στρατηγικός στόχος για την ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη της περιφέρειας Θεσσαλίας είναι: «Η σύγκλιση του κατά κεφαλή ΑΕΠ της Θεσσαλίας με το αντίστοιχο της χώρας και της Ε.Ε εντός του πλαισίου της Αειφόρου Ανάπτυξης». Μόνο η αναδιάρθρωση ή μόνο η ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα δεν μπορούν να επιφέρουν την απαιτούμενη αύξηση στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η επιδιωκόμενη σύγκλιση. Στο βαθμό όμως που αναλογεί το αγροτικό εισόδημα πρέπει να βελτιωθεί και ενδεχομένως να συμπαρασύρει και τους άλλους δύο τομείς (δευτερογενή και τριτογενή) με τη δημιουργία πολλαπλασιαστικών ωφελειών. Η ανάδειξη της Θεσσαλίας σε δυναμικό Περιφερειακό Πόλο της Ελλάδος με διακριτή ποιοτική και τεχνολογικά καινοτόμο μεταποιητική, αγροδιατροφική, οικοτουριστική και πολιτιστική ταυτότητα στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς δομείται από τους ακόλουθους επιμέρους στόχους: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Θεσσαλικών τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών και ειδικότερα προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας. Υποδομές και δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Προστασία, βελτίωση και βιώσιμη αξιοποίηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, σύνδεση μεταξύ περιβάλλοντος και οικονομίας. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση συνθηκών απασχόλησης. Βελτίωση λειτουργίας δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο μιας νέας συνεργατικής διακυβέρνησης. Προώθηση της διαπεριφερειακής και διεθνούς συνεργασίας. Με βάση τα ανωτέρω η προτεινόμενη στρατηγική για την αναδιάρθρωση της φυτικής παραγωγής και κτηνοτροφίας αναλύεται στις ακόλουθες έξι κατευθυντήριες: Εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης για τη μείωση του κόστους των εισροών, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, την προστασία του εδάφους, την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και την προστασία Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 2

4 του υδροφόρου ορίζοντα, την ανάπτυξη νέων ποικιλιών και γενικά την παραγωγή βιώσιμων οικονομικά εκμεταλλεύσεων. Παραγωγή βιολογικών προϊόντων για την αύξηση του αγροτικού εισοδήματος της Περιφέρειας με την προώθηση των προϊόντων στην ελληνική και διεθνή αγορά. Παραγωγή νέων προϊόντων για την αντικατάσταση απωλειών από φθίνουσες καλλιέργειες και για τη βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος Ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων στον αγροτικό χώρο για τη διασφάλιση και βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος. Ανάπτυξη διοικητικών μηχανισμών για τον συντονισμό και την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος. Ανάπτυξη μηχανισμού στήριξης των αγροτών στις προτεινόμενες αλλαγές (από την παραγωγή μέχρι την πώληση) με σκοπό την επιτυχή υλοποίηση των αναδιαρθρώσεων και την βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος. Με αυτή τη στρατηγική εκτιμάται ότι θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων, θα διασφαλιστεί και θα βελτιωθεί το αγροτικό εισόδημα, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης, θα ξεκινήσει σταδιακά η διαδικασία επιστροφής πληθυσμού από τις πόλεις στην επαρχία και θα εξασφαλιστεί η διατήρηση και η επάρκεια των φυσικών πόρων για τις επόμενες γενιές, λαμβάνοντας υπόψη τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Οι στόχοι που έχουν τεθεί για την ανάπτυξη του Αγροτικού Χώρου της Περιφέρειας Θεσσαλίας εξειδικεύονται μέσω των κατωτέρω ενδεικτικών παρεμβάσεων: Α. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση συνιστά Αναδιάρθρωση των Συστημάτων Παραγωγής με έμφαση στη βελτίωση των δεξιοτήτων των αγροτών, την ποιότητα των προϊόντων και την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, προϋποθέτοντας τη λήψη μέτρων για την επιδιόρθωση και τη συντήρηση του αρδευτικού και του οδικού δικτύου της περιφέρειας της Θεσσαλίας. Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 3

5 Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης: Αυτά αφορούν τον τρόπο οργάνωσης του τρόπου δουλειάς και λειτουργίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην περιοχή. Τα οφέλη που θα προκύψουν αναμένεται να είναι άμεσα, αναμένεται όμως να μεγιστοποιηθούν μετά την πάροδο 4-5 ετών από την έναρξη της εφαρμογή τους. Τα προτεινόμενα μέτρα αφορούν αφενός την ενθάρρυνση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων να ασκήσουν τις δραστηριότητές τους μέσα σε πλαίσια γνωστών κανόνων και όρων λειτουργίας και αφετέρου τη συμβολή της ακαδημαϊκής κοινότητας και των ερευνητικών ινστιτούτων στην επίλυση προβλημάτων που άπτονται του αγροτικού χώρου. Ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην περιφέρεια Θεσσαλίας: Οργάνωση των παραγωγών σε θύλακες (ομάδες). Συνολικά η δομή οργάνωσης των παραγωγών θα αποτελείται από αγρότες, επιβλέποντες γεωπόνους, συντονιστές και διοίκηση. Σχεδιασμός και παρακολούθηση της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης με βάση το οποίο θα λειτουργεί η δομή. Καταρτίσεις επιβλεπόντων γεωπόνων, συντονιστών και παραγωγών. 2. Βιολογική Γεωργία Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας είναι τα εξής: Ενθάρρυνση για πιστοποίηση και σε άλλα πρότυπα της βιολογικής γεωργίας (εκτός του ΕΝ 2092/91) για κάλυψη αναγκών της διεθνούς αγοράς (ΝΟΡ για USA, JAS για Ιαπωνία, CAQ για Καναδά και BiSuisse για Ελβετία) που αποτελούν τις μεγαλύτερες αγορές βιολογικών προϊόντων. Ενθάρρυνση της μεταποίησης και της τυποποίησης στο χώρο της βιολογικής γεωργίας δεδομένης της υποχρέωσης για εμπορία συσκευασμένων βιολογικών προϊόντων. Ανάπτυξη του τοπικού εμπορίου βιολογικών προϊόντων, κυρίως για τα κηπευτικά. Οι καλλιέργειες που προτείνεται να ενταχθούν στην Βιολογική γεωργία είναι οι εξής: Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 4

6 Αρωματικά & Φαρμακευτικά φυτά Τα κύρια είδη που θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν είναι το τσάι του βουνού, η ρίγανη και ο δυόσμος. Παράλληλα στις περιοχές που θα καλλιεργηθούν θα πρέπει να αναπτυχθούν και αντίστοιχες μονάδες μεταποίησης, τυποποίησης καθώς και εκχύλισης αιθέριων ελαίων. Ενδεικτικά αναφέρονται επιμέρους δράσεις για την ένταξη των αρωματικών φυτών στη βιολογική καλλιέργεια: Επιστημονική στήριξη για τους καλλιεργητές, μέσα από την διεξαγωγή ταχύρυθμων σεμιναρίων εκπαίδευσης των γεωπόνων στην τεχνική της καλλιέργειας. Ενίσχυση της έρευνας για την παραγωγή εγχώριου πολλαπλασιαστικού υλικού, προκειμένου να περιοριστούν οι εισαγωγές και να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Ενθάρρυνση για δημιουργία μονάδων εκχύλισης αιθέριων ελαίων από ομάδες παραγωγών. Ενθάρρυνση της συμβολαιακής γεωργίας για την καλύτερη διάθεση του προϊόντος. Βαμβάκι Μικρό ποσοστό της καλλιέργειας του βαμβακιού μπορεί να μετατραπεί σε βιολογική, για διάθεση του προϊόντος στην αναπτυσσόμενη αγορά για βιολογικά προϊόντα βαμβακιού (ιατρικά, παιδικά ρούχα, πάνες κ.τλ.). Κηπευτικά Κοντά στις πρωτεύουσες των νομών μπορούν να ενταχθούν και εκτάσεις κηπευτικών στην βιολογική γεωργία με την παράλληλη ίδρυση μεταποιητικών και τυποποιητικών μονάδων, πιστοποιημένων στην βιολογική γεωργία, προκειμένου τα βιολογικά κηπευτικά να πωλούνται συσκευασμένα. Ελιά Η ελαιοποιήσιμη ελιά μπορεί σε μεγάλο ποσοστό να καλυφθεί από το σύστημα παραγωγής της βιολογικής γεωργίας εφαρμόζοντας τεχνικές καλλιέργειας που σαν αποτέλεσμα θα έχουν τη βελτίωση της ποιότητας και τη μείωση του κόστους (μαζική σύλληψη με δακοπαγίδες τύπου McPhail,εφαρμογή χλωρών λιπάνσεων με ψυχανθή, Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 5

7 σπορά με ψυχανθή επικλινών εδαφών, στα οποία βρίσκονται μεγάλες εκτάσεις ελαιώνων, κ.λπ). Τα φυτά που συνίστανται για χλωρή λίπανση είναι ο βίκος, διάφορα είδη τριφυλλιού, το μπιζέλι κ.ά. Κτηνοτροφικά φυτά Η ανάγκη κάλυψης των διατροφικών απαιτήσεων των ζώων στη βιολογική κτηνοτροφία επιβάλλει την ένταξη ποσοστού των σημερινών εκτάσεων κτηνοτροφικών φυτών στο καθεστώς της βιολογικής γεωργίας. 3. Ενεργειακά φυτά (ελαιοκράμβη) 1 Αντικατάσταση μέρους ή του συνόλου υφιστάμενης καλλιέργειας με κάποιο ενεργειακό φυτό, ενώ θα λαμβάνεται και η αποδεσμευμένη επιδότηση, καθώς και η επιδότηση των ενεργειακών καλλιεργειών. Προτείνεται η χειμερινή καλλιέργεια της ελαιοκράμβης λόγω των σημαντικών πλεονεκτημάτων που έχει έναντι των άλλων ενεργειακών φυτών. Μέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι: Εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων στην καλλιέργεια της ελαιοκράμβης (γεωπόνων, συμβούλων, παραγωγών). Προσαρμογή του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού για την καλλιέργεια της ελαιοκράμβης. Ενθάρρυνση της βιομηχανίας bidiesel και θεσμοθέτηση του μηχανισμού συμβολαιακής γεωργίας. Θεσμική προσαρμογή του φορολογικού συστήματος στην παραγωγή bidiesel. Μείωση έως πλήρη έκπτωση φόρου κρίνεται αναγκαία. 4. Ανάπτυξη δικτύου αποδεικτικών αγρών Η επιτυχία της άσκησης μιας δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα (είτε στη γεωργία, είτε στην κτηνοτροφία) εξαρτάται δραματικά από το βαθμό προσαρμογής μιας εκμετάλλευσης στις τοπικές συνθήκες όσον αφορά το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. 1 Κατά τη διαβούλευση παρουσιάστηκαν αντιρρήσεις ως προς τη δυνατότητα καλλιέργειας της ελαιοκράμβης στα εδάφη της Θεσσαλίας, ως προς το μέγεθος των καλλιεργούμενων εκτάσεων και ως προς τη σκοπιμότητα καλλιέργειας ενεργειακών φυτών. Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 6

8 Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο να δημιουργηθούν αποδεικτικοί αγροί (ένας τουλάχιστον σε κάθε νομό της Θεσσαλίας), ώστε να ελέγχεται η συμπεριφορά και η προσαρμοστικότητα των ποικιλιών που εισάγονται στην Ελλάδα, πριν διατεθούν για χρήση από τους παραγωγούς προστατεύοντας τους από αστοχίες στην επιλογή του πολλαπλασιαστικού υλικού. Η χρησιμότητα των αποδεικτικών αγρών έχει αναγνωρισθεί για την αξιολόγηση των ποικιλιών της ελαιοκράμβης όσον αφορά την απόδοσή τους σε λάδι που θα προορίζεται για καύσιμο. 5. Αναδιάρθρωση Βαμβακιού Η αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του βαμβακιού προτείνεται να γίνει γύρω από τους ακόλουθους τομείς: Διαχείρισης της καλλιέργειας: Ο στόχος θα είναι η επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ποσότητας παραγωγής, στη βέλτιστη ποιότητα (με τις προδιαγραφές που ζητά η αγορά), στο χρόνο που ζητείται και την δαπάνη όσο γίνεται λιγότερων εισροών. Προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος. Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ παραγωγών και Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Ιδρυμάτων για τη μελέτη και επίλυση προβλημάτων που απασχολούν τους παραγωγούς. Προστασία της υγείας των αγροτών. Πρόσληψη γεωπόνων οι οποίοι θα καταγράφουν και θα επεξεργάζονται τις πρακτικές των παραγωγών και θα προτείνουν λύσεις. Όσον αφορά την οργάνωση των εκμεταλλεύσεων, προτείνεται η δημιουργία θυλάκων με παραγωγούς, ενώ η διαχείριση των καλλιεργειών θα γίνεται μέσα σε γνωστό πλαίσιο κανόνων. Τα επιμέρους στοιχεία μίας τέτοιας πρακτικής θα μπορούσε να ήταν τα ακόλουθα: Εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα συνοδεύεται με πιστοποίηση του προϊόντος. Με την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων θα υπάρξει έλεγχος και αξιολόγηση των εισροών που προστίθενται στο βαμβάκι. Καλλιέργεια ποικιλιών προσαρμοσμένων στις νέες απαιτήσεις και χρησιμοποίηση πιστοποιημένου σπόρου κατάλληλου για την κάθε περιοχή. Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 7

9 Διείσδυση σε πιο απαιτητικές αγορές με τη γνωστοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του προϊόντος ώστε να γίνει ελκυστικότερο στους αγοραστές (χωρίς να γίνεται ανάμειξη ποικιλιών με διαφορετικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά). Ενθάρρυνση νέων καλλιεργητών και στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών. Συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα. Εφαρμογή του θεσμού της συμβολαιακής γεωργίας στην παραγωγή βάμβακος. Περαιτέρω ανάπτυξη της αγροτικής έρευνας όσον αφορά το βαμβάκι. 6. Ζαχαρότευτλα Μοναδικός στόχος είναι η διατήρηση της παραγωγής με το μικρότερο δυνατό κόστος. Μέσα στο πλαίσιο αυτό προτείνονται τα κατωτέρω: Ένταξη της καλλιέργειας του ζαχαρότευτλου σε πρόγραμμα τετραετούς αμειψισποράς με ψυχανθή και αραβόσιτο. Η εναλλαγή με κτηνοτροφικό ψυχανθές, όπως μηδική, θα δώσει την ευκαιρία στην καλλιέργεια να αντεπεξέλθει στις θρεπτικές απαιτήσεις σε άζωτο (λόγω αζωτοδέσμευσης από το ψυχανθές), να αναπτυχθεί σε καλύτερες εδαφικές συνθήκες η ρίζα του και σε καλύτερη υδατική κατάσταση. Θα μειωθεί έτσι και η επιβάρυνση των εδαφών από υπερβολικές λιπάνσεις αλλά και από υπερβολική κατανάλωση εδαφικού ύδατος. Δυνατότητα αξιοποίησης της δεύτερης ποιότητας ή της υποβαθμισμένης παραγωγής ώστε να χρησιμοποιηθεί για παρασκευή βιο-αιθανόλης. Σαν ενεργειακό φυτό βέβαια οι αποδόσεις είναι μικρότερες και με μεγαλύτερο κόστος σε σχέση με την καλλιέργεια της ελαιοκράμβης για βιο-diesel. Παραγωγή κτηνοτροφικών τεύτλων. Η παρατηρούμενη αύξηση της κτηνοτροφίας θα αυξήσει σημαντικά την ζήτηση για μεγάλο εύρος ειδών ζωοτροφών για κάλυψη των διατροφικών αναγκών των ζώων. Πρέπει να σημειωθεί ότι και οι δύο εναλλακτικές λύσεις (βιο-αιθανόλη και κτηνοτροφικά τεύτλα) σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλύψουν και να υπερβούν το σημερινό εισόδημα του καλλιεργητή ζαχαρότευτλων. Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 8

10 7. Καπνός Η αντικατάσταση του καπνού με άλλες καλλιέργειες είναι αρκετά δύσκολη λόγω συνδυασμού σειράς παραγόντων (καλλιέργεια σε άγονα χωράφια με περιορισμένες εναλλακτικές δυνατότητες, μικρός κλήρος, κ.λπ). Η καλλιέργεια του καπνού της Περιφέρειας πρέπει να αναπροσανατολιστεί από τα καπνά αμερικάνικου τύπου σε καπνά ανατολικού τύπου. Εκτάσεις στρεμμάτων μπορούν να παραμείνουν στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, ενώ οι υπόλοιπες εκτάσεις θα αντικατασταθούν στο μεγαλύτερο μέρος τους από αρωματικά - φαρμακευτικά φυτά. Το ποσό του 50% των άμεσων επιδοτήσεων που από το 2009 και μετά δεν θα χορηγούνται στους παραγωγούς και το 2% του ποιοτικού παρακρατήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν: για την υποστήριξη του Εθνικού Σχεδίου για τον Καπνό, για την ενίσχυση της καλλιέργειας αρωματικών φυτών. Αξιοποίηση των προτάσεων που προβλέπονται από τη «Μακροχρόνια Εθνική Στρατηγική για τη Στήριξη του Τομέα του Καπνού» και μπορούν να εφαρμοσθούν στην Θεσσαλία: Μετατροπή των Ομάδων Παραγωγών σε ισχυρό πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό. Αξιοποίηση του θεσμού της συμβολαιακής γεωργίας. Περιορισμός του κόστους παραγωγής, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της έρευνας. Καθιέρωση της χρήσης πιστοποιημένου σπόρου παραγόμενου από το ΕΘΙΑΓΕ, ώστε να αποφεύγεται η νόθευση των ποικιλιών, να διασφαλίζεται η γνησιότητα του γενετικού υλικού και να επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους παραγωγής. Επιμόρφωση των καπνοπαραγωγών από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ». Ένταξη ποικιλιών καπνού σε προγράμματα βιολογικής γεωργίας. Τεχνική στήριξη και ενημέρωση των καπνοπαραγωγών από γεωτεχνικούς των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης. Ένταξη επενδύσεων των καπνοπαραγωγών για τον εκσυγχρονισμό της εκμετάλλευσής τους στα σχέδια της Δ Προγραμματικής Περιόδου. Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 9

11 Καταγραφή όλων των ελλείψεων των υποδομών που παρατηρούνται σε περιοχές παραγωγής καπνού και την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων για την ολοκλήρωση τους. Έλεγχος του όγκου παραγωγής ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Αναβάθμιση ποιότητας με ολοκληρωμένη διαχείριση. Το ποιοτικό παρακράτημα θα καταβάλλεται μέσω των πρωτοβάθμιων καπνικών συνεταιρισμών στους καλλιεργητές καπνών, υπό την προϋπόθεση ότι οι πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί θα ενταχθούν σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης. 8. Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας αμπέλου Δεδομένου ότι δεν έχει κατατεθεί ακόμα σε τελική μορφή η νέα ΚΟΑ οίνου και αμπέλου, αλλά προσχέδιο αυτής, όπου το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει είναι η πολύ μεγάλη παραγωγή και ο εισαγωγές φτηνού οίνου από το «νέο κόσμο» πρέπει: Οι εκριζώσεις πρέπει να συνδυαστούν μόνο με προγράμματα πλήρους συνταξιοδότησης. Η μείωση της παραγωγής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο μπορεί να επιτευχθεί σε πρώτη φάση, με μία προσπάθεια μείωσης των αποδόσεων με την εναρμόνιση της παραγωγής με περιβαλλοντικά πρόγραμμα και δεσμεύσεις που προβλέπονται από τη νέα ΚΑΠ (όπως αυτά της πολλαπλής συμμόρφωσης). Προκειμένου να περιορισθεί η παραγωγή, πρέπει να τεθούν παραγωγικοί περιορισμοί παρόμοιοι με αυτούς που ισχύουν για τους οίνους γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασίας προέλευσης. Απόσταξη: Δημιουργία ενιαίου συστήματος διαχείρισης το οποίο θα επιτρέπει την εξισορρόπηση της αγοράς από την οποία θα επωφελούνται και οι παραγωγοί οίνου και οι αμπελουργοί. Είναι αναγκαίο να καταρτιστούν Ολοκληρωμένα Επιχειρησιακά Προγράμματα Οίνου, όπως αυτά του τομέα Ελαιολάδου. Σκοπός των προγραμμάτων αυτών θα είναι η προώθηση των ελληνικών οίνων στην εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά, και η συμμετοχή των παραγωγών σε προγράμματα βελτίωσης της παραγωγής τους. Ειδικότερα για το νομό Λάρισσας, στον οποίο συγκεντρώνεται η μεγαλύτερη Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 10

12 καλλιεργούμενη έκταση αμπελώνων, προκειμένου να μειωθεί ελαφρά η υπερπαραγωγή, πρέπει να γίνει ένταξη των αμπελώνων σε «λογότυπα ποιότητας» (VQPRD, τοπικός οίνος ποιότητας) καθώς και σε καθεστώς βιολογικής γεωργίας. Προβολή των οίνων που προέρχονται από αμπελώνες ενταγμένους σε «λογότυπα ποιότητας» VQPRD, τοπικός οίνος ποιότητας, καθώς και σε καθεστώς βιολογικής γεωργίας έτσι ώστε να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί. Χρήση μηχανημάτων σε συλλογική βάση και ενιαίες εκτάσεις φύτευσης με ίδιες προδιαγραφές, με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής. Εκπαίδευση παραγωγών στην καλλιέργεια αμπέλου με «λογότυπο ποιότητας» και στη βιολογική γεωργία. Έκδοση ειδικών τεχνικών εγχειριδίων αμπελοκαλλιέργειας για την παραγωγή οίνου με λογότυπο ποιότητας. 9. Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας κηπευτικών Παρατίθενται συνοπτικά οι δράσεις για τα κηπευτικά της περιφέρειας: Λειτουργία Ομάδων παραγωγών ανά είδος κηπευτικού. Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τυποποιητηρίων και συσκευαστηρίων που θα λειτουργούν με σύγχρονα πρότυπα. Ενθάρρυνση εξαγωγών κηπευτικών στην Ε.Ε. Έλεγχος των εισαγόμενων προϊόντων ως προς την ποιότητά τους. Εισαγωγή εκτάσεων κηπευτικών στη βιολογική και ολοκληρωμένη γεωργία. Εκπαίδευση των παραγωγών σε συστήματα ολοκληρωμένης και βιολογικής γεωργίας. 10. Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας σιτηρών (χειμερινά και αραβόσιτος) Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν και τους τέσσερις νομούς της περιφέρειας Θεσσαλίας και είναι οι ακόλουθες: Ένταξη των εκτάσεων των χειμερινών σιτηρών και του αραβοσίτου κατά 5% στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας. Εκπαίδευση των παραγωγών στη βιολογική καλλιέργεια σιτηρών. Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 11

13 Ενθάρρυνση της συμβολαιακής γεωργίας για παραγωγή βιολογικών αλεύρων. Εκπαίδευση των παραγωγών σε θέματα καλλιέργειας αραβοσίτου για μείωση του κόστους παραγωγής. 11. Αναδιάρθρωση ελιάς Ενδεικτικές δράσεις της παρούσας παρέμβασης είναι: Παροχή μέτρων ενίσχυσης εισοδήματος της βιολογικής καλλιέργειας ελιάς, την 1 η 5ετία κατά την οποία είναι μειωμένο το εισόδημα του παραγωγού μέχρι τα δένδρα να γίνουν παραγωγικά. Εκπαίδευση σε νέες τεχνικές φύτευσης ελαιώνα αλλά και μέτρα για την επιλογή κατάλληλων ποικιλιών ανά περιοχή, με γνώμονα την διασφάλιση σταθερής ποιότητας και σταθερών οργανοληπτικών χαρακτηριστικών. Λήψη μέτρων για την ενθάρρυνση των ελαιοκαλλιεργητών να ενταχθούν σε πρόγραμμα ποιότητας έτσι ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να μπορέσει η περιφέρεια να παράγει το δικό της ποιοτικό λάδι. Εκπαίδευση των παραγωγών και των τοπικών γεωπόνων σε θέματα πιστοποίησης και βιολογικής γεωργίας. Μέτρα ενθάρρυνσης της μεταποίησης και συσκευασίας για να πιστοποιηθούν και να προσαρμοσθούν στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και στις προϋποθέσεις που θέτει για το ελαιόλαδο. Στην περίπτωση της βιολογικής ελαιοκομίας, αυτή θα πρέπει να συσχετισθεί ακόμη περισσότερο με τα νησιά των Β. Σποράδων όπου έχουν αναπτυγμένο τουρισμό και απαιτείται ήπιας μορφής γεωργία. 12. Δασοπονία Η Θεσσαλία προσφέρεται να γίνει υπόδειγμα βιομηχανικής παραγωγής προϊόντων ξύλου. Αυτό μπορεί να γίνει με το μοντέλο δασικής δενδροφύτευσης της Σουηδίας. Στις αναδασώσεις θα χρησιμοποιούνται ταχυαυξή δέντρα που προορίζονται για ορισμένη χρήση. Επίσης η περιοχή προσφέρεται για την παραγωγή δασικών δένδρων για την παρκοτεχνία όπως: Παραγωγή ελάτων για τα Χριστούγεννα Παραγωγή δασικών φυτών παρκοτεχνίας (κυπαρίσσια, τούγες, κέδροι, κ.α.) Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 12

14 Μπορούν να αναπτυχθούν τουλάχιστον 20 νέες μονάδες (παραγωγή εκάστης φυτών). Οι νέες μονάδες θα δώσουν άμεση και έμμεση επικερδή απασχόληση σε 100 άτομα. 13. Συμβολαιακή γεωργία Ενθάρρυνση των αγροτών να συμμετάσχουν σε συστήματα συμβολαιακής γεωργίας. Λεπτομερής ενημέρωση των παραγωγών σχετικά με το θεσμό της συμβολαιακής γεωργίας. 14. Συνεργασία Πανεπιστημίων / ερευνητικών ιδρυμάτων με αγροτικές εκμεταλλεύσεις Συνεργασία των αγροτικών εκμεταλλεύσεων με τα Πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα. Αυτή η συνεργασία αναμένεται να διευκολυνθεί και από την ύπαρξη των οργανωμένων ομάδων παραγωγών, αφού αυτές θα αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα των εκμεταλλεύσεων κάθε περιοχής και μία αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης για τα προβλήματα που υφίστανται σε κάθε τόπο. Αντίστοιχα η μελέτη και η ανεύρεση λύσεων για τα προβλήματα που αφορούν τα μέλη των ομάδων παραγωγών σε κάποιες περιοχές θα έχει πολλαπλασιαστικό όφελος αφού θα εφαρμόζεται σε μεγάλες εκτάσεις καλλιεργούμενων φυτών ή αριθμό κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Ως παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η πραγματοποίηση μελέτης σχετικά με το χειρισμό (συλλογή, αποθήκευση, καταστροφή) των άδειων συσκευασιών φυτοφαρμάκων, έτσι ώστε να εξαλειφθεί αυτή η πηγή ρύπανσης του περιβάλλοντος που αποτελεί και πηγή κινδύνου για τη δημόσια υγεία, ενώ υποβαθμίζει αισθητικά το περιβάλλον δεδομένου ότι τις φορές αυτά τα κενά δοχεία μαζεύονται σε μεγάλους σωρούς εκτεθειμένους σε κοινή θέα π.χ. σε πλαγιές λόφων, ρυάκια, κ.λπ. ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η αναδιάρθρωση της κτηνοτροφίας αφορά κυρίως θέματα τρόπου ανάπτυξης των ζώων, υγιεινής και καλής διαβίωσής τους και διαχείρισης των εκμεταλλεύσεων. 1. Αγελαδοτροφία Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες Με την προϋπόθεση της αύξησης της επιτρεπόμενης παραγωγής γάλακτος από τη χώρα μας, η Θεσσαλία μπορεί σε πρώτο στάδιο να παράγει επιπλέον τουλάχιστον τόνους γάλακτος. Αυτό θα επιτευχθεί με την ίδρυση και επέκταση μονάδων Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 13

15 γαλακτοπαραγωγής με δυναμικότητα περί τις αγελάδες έκαστης. Η διατροφή των ανωτέρω ζώων θα απαιτήσει την παραγωγή καρπών (καλαμπόκι) σε επιφάνεια σε στρέμματα και σανού σε στρέμματα. Κρεοπαραγωγές αγελάδες ελεύθερης βόσκησης Στην περιοχή προσιδιάζει η ανάπτυξη αγελάδων ελεύθερης βόσκησης για παραγωγή κρέατος. Πρόκειται για φυλές μικρόσωμες που η δυνατότητα κρεοπαραγωγής είναι περί τα κιλά ανά σφάγιο. Αυτή η κατηγορία των ζώων έχει πολύ μικρές δαπάνες διατήρησης (σε τροφή και ανθρώπινη εργασία), αποτελεί συμπληρωματικό εισόδημα για ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ενώ στην αγορά απολαμβάνουν υψηλές τιμές. Η διατροφή αυτών των ζώων απαιτεί την παραγωγή καρποδοτικών φυτών περί τα ποτιστικά στρέμματα και ξηρικά στρέμματα και βοσκήσιμη επιφάνεια στρεμμάτων. 2. Αιγοπροβατορροφία Η ζήτηση κρέατος αιγοπροβατοτροφίας είναι αυξανόμενη, ειδικά ντόπιας παραγωγής. Αύξηση του μεγέθους των υφιστάμενων μονάδων (200 γαλακτοπαραγωγά ζώα σε εσταυλισμένη ή ημισταυλισμένη μορφή). Η διατροφή των ζώων θα αξιοποιήσει υποπροϊόντα σιτοκαλλιέργειας (άχυρα, πίτυρα), παραγωγή καρποδοτικών φυτών και επιφάνεια στρεμμάτων. Μοντέλο βιολογικής ορεινής κτηνοτροφίας. Εάν ακολουθηθεί το μοντέλο της βιολογικής ορεινής κτηνοτροφίας (θεωρείται βιολογική η κτηνοτροφία που ασκείται σε υψόμετρο άνω των 700 μέτρων) θα έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία τουλάχιστον νέων θέσεων εργασίας, την παραγωγή τόννων αιγοπρόβειου κρέατος και τόννων τυριών (κασέρι, φέτα, τοπικά τυριά). Όσον αφορά στην διασφάλιση του ονόματος «φέτα»: καταπολέμηση της νοθείας στην ελληνική αγορά, άμεσα τυποποίηση παραδοσιακής παραγωγής φέτας κατά περιοχή, ώστε το προϊόν να καταλάβει την πρέπουσα θέση στην αγορά, στον ορισμό της φέτας πρέπει να μπει και το αυτονόητο ότι «παρασκευάζεται χωρίς χημική επεξεργασία». Όσον αφορά το «γίδινο γάλα»: Σχετικά με το γίδινο γάλα έχουν εκπονηθεί Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 14

16 πολλά προγράμματα από τα αντίστοιχα καθ ύλην κρατικά ερευνητικά προγράμματα. Η μεταφορά της υπάρχουσας τεχνογνωσίας θα δώσει τεράστια ώθηση στον κλάδο. Η πρόταση είναι απλή εφαρμογή των υφιστάμενων κατευθύνσεων. 3. Ορνιθοτροφία Βρίσκεται σε ανάκαμψη μετά την κρίση των πουλερικών. Υφίσταται ανάγκη επέκτασης του κλάδου. Εμπόδιο αποτελεί το γεγονός ότι στην ορνιθοτροφία, από τις διεθνείς συμφωνίες, απαγορεύονται οι ενισχύσεις για την ίδρυση νέων μονάδων. Ο κλάδος είναι ελεγχόμενος για τις επιδοτήσεις από την Ε.Ε και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Οι βελτιώσεις υφιστάμενων υποδομών προβλέπονται από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε και τους εθνικούς νόμους. Υπάρχουν δυνατότητες ίδρυσης μονάδων παραγωγής μεταποιημένων προϊόντων (π.χ. κρεατοσκευασμάτων). Εκτιμάται ότι η αγορά χρειάζεται περί τις τέσσερις μονάδες. 4. Χοιροτροφία Θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό κλάδο δυναμικής παραγωγής. Η χοιροτροφία στην χώρα μας έχει συνεχόμενη πίεση από τις παραγωγές των βόρειων κρατών μελών της Ε.Ε. Παροδικά μόνο έχει μικρές ανατάσεις όπως με την κρίση των βοοειδών από την Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια. Σήμερα, ο κλάδος θεωρείται κορεσμένος από την Ε.Ε και δεν υπάρχει δυνατότητα ίδρυσης επιχειρηματικών μονάδων. Μονάδες μικρού μεγέθους για τοπική χρήση από κατοίκους της περιοχής έχουν πιθανότητες βιωσιμότητας. Η συνήθως σταβλισμένη χοιροτροφία δεν είναι απόλυτα ανταγωνιστική λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού που υφίσταται από εισαγωγές αμφιβόλου ποιότητας. Ο απόλυτος χαρακτηρισμός του προϊόντος από πλευράς προέλευσης και τρόπου διατροφής μπορεί να δώσει ανάπτυξη στον τομέα. Διεξαγωγή αμερόληπτων ελέγχων και διοικητικών μέτρων προς τους λιανοπωλητές για την αποφυγή της εκτεταμένης νοθείας ονομασίας προελεύσεως και ποιότητας των προϊόντων. Τεχνική υποστήριξη (ζωοτεχνική και κτηνοτροφική) για να μειωθεί η επιταχυνόμενη εξαφάνιση της χοιροτροφίας. Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 15

17 5. Λοιπά ζώα Ζαρκάδια Ίδρυση 4 μονάδων (μία ανά νομό) για να αναπτυχθεί τεχνολογία και επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Οι μονάδες θα έχουν δυναμικότητα ζώα έκαστη. Στρουθοκάμηλοι Η δημιουργία οργανωμένου σφαγείου μπορεί να συντελέσει στην ανάπτυξη του κλάδου. Γαλοπούλες Υπολογίζεται ότι απαιτείται άμεσα η ίδρυση τουλάχιστον 10 μονάδων ανά νομό με δυναμικότητα εκάστης γαλοπούλες πάχυνσης. Ο στόχος αυτός θα πραγματοποιηθεί εάν υπάρξουν οργανωμένα τυποποιητήρια, τουλάχιστον δύο. Οι εγκαταστάσεις για την πάχυνση των πτηνών πρέπει να είναι νέας τεχνολογίας με αυτοματοποιημένο σύστημα διατροφής. Πάπιες-Χήνες Δημιουργία άμεσα 4 μονάδων (μία ανά νομό) θα δώσει άμεση διέξοδο σε νέο κλάδο παραγωγής. Πτηνά κυνηγιού Η δημιουργία μονάδων παραγωγής ορτυκιών, πέρδικας, και φασιανού κρίνεται αναγκαία σε περιορισμένη κλίμακα. Η παραγωγή των μονάδων θα τροφοδοτεί και ελεγχόμενα καταφύγια κυνηγιού. Βατράχια Δημιουργία τεχνικών βατραχοκαλλιέργειας στις ήπιες περιοχές της Περιφέρειας (εκβολές ποταμών) με δημιουργία σκέπαστρων. Δημιουργία οργανωμένου σφαγείου. 6. Αναδιάρθρωση του γενετικού υλικού Η αναδιάρθρωση του γενετικού υλικού της Θεσσαλίας γίνεται θεσμοθετημένα από το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας. Το κέντρο επικεντρώνεται σε δύο πολύ βασικές για την περιοχή και την χώρα μας φυλές ζώων: την Καραγκούνικη φυλή προβάτων και τη φυλή αιγών Σκοπέλου. Παράλληλα μετέχει στο εθνικό πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης αγελάδων ασπρόμαυρης φυλής (Hlstein). Προτείνεται η άμεση ενίσχυση κέντρων με την αυστηρή εποπτεία της πολιτείας, Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 16

18 πιστοποιημένων μονάδων παραγωγής ζώων αναπαραγωγής σε ευρεία κλίμακα. Επειδή η έλλειψη είναι πολύ μεγάλη, ειδικά στα αιγοπρόβατα, η αναδιάρθρωση του γενετικού υλικού θα πρέπει να γίνει σε μεγάλη κλίμακα. Η δράση να περιληφθεί στους εθνικούς αναπτυξιακούς νόμους. Ο στόχος θα πρέπει να είναι η κάλυψη των αναγκών που εκτιμάται στο 10-15% της σημερινής δυναμικότητας και πρέπει να επικεντρωθεί από τις μονάδες που ελέγχονται σήμερα από το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Καρδίτσας. 7. Αλιεία Στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας, η απόσυρση παλιών σκαφών, η είσοδος νέων αλιέων στο επάγγελμα, η βελτίωση του επιπέδου οργάνωσης των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, η εκπαίδευση των υδατοακαλλιεργητών σε θέματα προώθησης (μάρκετινγκ), ο εκσυγχρονισμός των μονάδων μεταποίησης και εμπορίας αλιευμάτων, πρέπει να αποτελέσουν τον κορμό των παρεμβάσεων στην αλιεία της Θεσσαλίας. Στα εσωτερικά ύδατα η καλλιέργεια πέστροφας και συναφών ειδών γλυκού νερού αλιευμάτων μπορεί να αποτελέσει σχετική πηγή εισοδήματος για την περιοχή. Η ανάπτυξη αυτών των μονάδων είναι βιώσιμη στην περιοχή της Θεσσαλίας μόνο όταν αφορά μικρές μονάδες επαγγελματιών δίπλα σε άλλες δραστηριότητες τους, άμεσης κατανάλωσης (ταβέρνες, εστιατόρια). Ο συνδυασμός της αλιείας με τουριστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτή (π.χ. αλιευτικός τουρισμός) μπορεί να αποτελέσει μία πηγή επιπλέον απόκτησης εισοδήματος. Γενικά σε περιοχές με μεγαλύτερη εξάρτηση από την αλιεία, όπως π.χ. τα νησιά (Σποράδες) πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην προστασία του επαγγέλματος του αλιέα και στην υποστήριξη της δημιουργίας συμπληρωματικού εισοδήματος με την χρηματοδότηση κατά προτεραιότητα παράλληλων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Στο χώρο της εμπορίας πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στην υγιεινή και ασφάλεια. Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 17

19 Β. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στο δευτερογενή τομέα περιλαμβάνουν μεταποίηση / τυποποίηση αγροτικών προϊόντων σε σχέση με τις προτεινόμενες αναδιαρθρώσεις της φυτικής παραγωγής και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, όπως: 10 πιστοποιημένες (βιολογικά προϊόντα) μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών 10 μονάδες μεταποίησης / τυποποίησης κηπευτικών 4 ελαιοτριβεία βιολογικού ελαιόλαδου 2 τυποποιητήρια γαλοπούλας 1 σφαγείο για στρουθοκάμηλο 1 σφαγείο για βατράχια. Προβλέπεται επίσης η ίδρυση μικρών μεταποιητικών (βιοτεχνικών) μονάδων παραδοσιακών προϊόντων (ξυλουργεία, χειροτεχνήματα, κ.λ.π). Εκτιμάται ότι μπορεί να ιδρυθούν 200 μονάδες με μέσο κόστος ευρώ ανά μονάδα και επομένως συνολικό κόστος ευρώ. Σημειώνεται ότι για τις μικρής κλίμακας παρεμβάσεις προτείνεται η υλοποίηση τους να γίνεται στα πλαίσια ολοκληρωμένων σχεδίων τοπικής ανάπτυξης στα οποία θα συμμετέχουν ομάδες παραγωγών, τοπικές αρχές, πολιτιστικοί σύλλογοι κ.λ.π. έτσι ώστε να δημιουργούνται καλά σχεδιασμένες παρεμβάσεις που θα διασφαλίζουν οικονομίες κλίμακας και θα δημιουργούν επαρκή καταναλωτική δαπάνη που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και συντήρηση του αγροτικού χώρου. Τα σχέδια θα περιλαμβάνουν δράσεις από διάφορους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Γ. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ Ο τομέας των υπηρεσιών αποτελεί το χώρο στον οποίο στρέφεται το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας, τόσο στο σύνολο χώρας όσο και στη Θεσσαλία. Η εμπορία αγροτικών προϊόντων, ο τουρισμός στον αγροτικό χώρο, η παροχή υπηρεσιών παραδοσιακού χαρακτήρα (π.χ. καφενείο) αποτελούν ενδεικτικούς κλάδους του τριτογενή τομέα στους οποίους προτείνεται η ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 18

20 Οι δράσεις μπορεί να ομαδοποιηθούν ως εξής: Εκσυγχρονισμός και ίδρυση αγροτουριστικών καταλυμάτων στον αγροτικό χώρο. Ίδρυση αγροτουριστικών καταλυμάτων. Πρόκειται για τη δημιουργία οκτώ αγροτουριστικών καταλυμάτων υψηλών προδιαγραφών και 50 μικρών μονάδων. Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εμπορίου παραδοσιακού χαρακτήρα Προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός 200 μονάδων εμπορικού χαρακτήρα (καφενεία, παραδοσιακά κουρεία, πρατήρια πώλησης παραδοσιακών προϊόντων, κ.λ.π.). Προβλέπεται επίσης η ίδρυση 100 μονάδων εμπορικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τον αγροτικό χώρο. Οι παρεμβάσεις αυτές θα πρέπει να αναπτύσσονται σε περιοχές που δικαιολογούν τη συσχέτισή τους με τον αγροτικό χώρο, τεκμηριώνουν την βιωσιμότητά τους και δημιουργούν σταθερά σημεία κατανάλωσης, δημιουργούν δηλαδή εισοδήματα για μακρό χρονικό διάστημα. Επισημαίνεται επίσης ότι σε εμπορικές δραστηριότητες αγροτικών προϊόντων που αφορούν πατάτες, τομάτες, τρόφιμα και φρούτα λόγω της ισχυρής θέσης των εμπόρων στη διαμόρφωση της τιμής, σύμφωνα με τις μελέτες του ΚΕΠΕ που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο της αξιολόγησης προβλημάτων και προοπτικών, προτείνεται να υποστηριχθούν οι παραγωγοί προκειμένου να βελτιώσουν το εισόδημά τους, μέσω της ανάπτυξης εμπορικών δραστηριοτήτων. Δράσεις προβολής και προώθησης δραστηριοτήτων. Δ. ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Όσον αφορά τους γεωπόνους, ο στόχος της κατάρτισης είναι η συνεχής ενημέρωσή τους σχετικά με τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας. Πλέον κατάλληλοι για την αναβάθμιση του επιπέδου των γεωπόνων είναι οι επιστήμονες από τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Ινστιτούτα (ΕΘΙΑΓΕ, Μπενάκειο, ΚΑΠΕ). Όσον αφορά τους παραγωγούς, η κατάρτισή τους θα πρέπει να εστιάζεται σε Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 19

21 κύρια και κρίσιμα σημεία της εκμετάλλευσής τους. Τέτοια μπορεί να είναι σημεία που αφορούν την ποιότητα των προϊόντων, το περιβάλλον και την ασφάλεια των εργαζομένων στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις (π.χ. ψεκαστές, χειριστές μηχανημάτων), κ.λπ. Η κατάρτιση δεν θα αποβλέπει στην υποκατάσταση του γεωπόνου, αλλά στην ενδυνάμωση της συνεργασίας γεωπόνων-καλλιεργητών. Η κατάρτιση μπορεί να ταξινομηθεί σε δύο κατηγορίες: Κατάρτιση και ολοκληρωμένη διαχείριση Καταρτίσεις παραγωγών Καταρτίσεις επιβλεπόντων / συντονιστών Κατάρτιση και επιχειρηματικότητα Τα προγράμματα αυτά θα απευθύνονται κατά προτεραιότητα σε όλους όσοι εκσυγχρονίζουν ή ιδρύουν επιχειρήσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα καθώς επίσης και σε όσους φορείς συμμετέχουν στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης αλλά δεν είχαν κερδοσκοπικό ρόλο (τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτιστικοί φορείς, κ.λ.π). Θα μπορούν να ενταχθούν και όσοι κάτοικοι του αγροτικού χώρου επιθυμούν. Ε. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Οι παρεμβάσεις στο περιβάλλον, σε σχέση με τις προτεινόμενες αναδιαρθρώσεις προκύπτουν τόσο από την ολοκληρωμένη διαχείριση όσο και από την ανάπτυξη των βιολογικών καλλιεργειών. Παράλληλα οι παρεμβάσεις στο περιβάλλον αφορούν και δράσεις που θα αναλάβουν τοπικοί φορείς (ΟΤΑ, περιβαλλοντικές οργανώσεις, κ.λπ) και αφορούν ειδικά προγράμματα σε περιοχές Natura, ειδικές περιβαλλοντικές διαμορφώσεις για περιηγήσεις (π.χ. διαδρομές, παρατηρητήρια), αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις που βελτιώνουν την αισθητική και θα προάγουν την περιβαλλοντική προστασία και ειδικές εκδηλώσεις για το περιβάλλον. ΣΤ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αποτελούν το στοιχείο που θα πρέπει να συνδέεται με κάθε παρέμβαση στον αγροτικό χώρο και θα αποτελεί μαζί με τις περιβαλλοντικές παρεμβάσεις το πλαίσιο που θα διασφαλίζει την διαφύλαξη πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος (αειφορία) για τις επερχόμενες γενιές. Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 20

22 Οι παρεμβάσεις αφορούν τον εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος έτσι ώστε να γίνουν αφενός επισκέψιμοι και αφετέρου να προκαλούν την επισκεψιμότητα και παράλληλα την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Προτείνεται η πραγματοποίηση των εκδηλώσεων να γίνεται για κάθε εποχή του χρόνου και να συνδέει την εποχή με τα χαρακτηριστικά κάθε τόπου. Ζ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στην τεχνική υποδομή είναι: Ύδρευση-Άρδευση Οι ανάγκες άρδευσης συνεπάγονται την κατασκευή δικτύων, λιμνοδεξαμενών, κ.λ.π Αποχέτευση. Η συλλογή, η επεξεργασία και η ανακύκλωση (επαναχρησιμοποίηση) των λυμάτων από κτηνοτροφικές μονάδες θα μειώσει στο ελάχιστο τα περιβαλλοντικά προβλήματα, ενώ θα μειώσει και τις προστιθέμενες εισροές αφού πλέον τα επεξεργασμένα λύματα θα χρησιμοποιηθούν για τη θρέψη των καλλιεργειών. Απορρίμματα. Η διαχείριση των κενών συσκευασιών από τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (φυτοφάρμακα) αλλά και από τα λιπάσματα αποτελούν σημαντικότατο πρόβλημα για την ελληνική γεωργία, η διαχείριση του οποίου παραμένει ακόμα προβληματική. Απαιτείται μελέτη ώστε να εξασφαλίζεται η απομάκρυνση αυτών των δοχείων χωρίς να επιβαρύνεται το περιβάλλον. Επικοινωνία. Ως σημαντική κρίνεται η τεχνολογία του Παγκόσμιου Συστήματος Αναγνώρισης (GPS) αφού με αυτό θα διευκολυνθεί η αποτύπωση και καταγραφή δεδομένων όπως όρια αγροτεμαχίων. Εμπορία. Ύπαρξη δυνατότητας ιχνηλασιμότητας (ή ανιχνευσιμότητας) των παραγόμενων προϊόντων. Επίσης σημειώνεται η τεθείσα ανάγκη κατασκευής κέντρου εμπορίας / διακίνησης αγροτικών προϊόντων (μία νέα αγορά τύπου Λαχαναγοράς Ρέντη) στη Λάρισα. Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 21

23 Η. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην αγορά συστημάτων πληροφορικής και στην σύνδεση με το διαδίκτυο πολυδραστήριων στον αγροτικό χώρο. Θ. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χρηματοδότηση επιχειρησιακών σχεδίων που αναλαμβάνουν ταυτόχρονα σε τοπικό επίπεδο ομάδες παραγωγών, μεμονωμένοι αγρότες, πολιτιστικοί φορείς, ΟΤΑ, περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.λπ. Με την προτεινόμενη παρέμβαση επιδιώκεται η ανάληψη δράσεων σε τοπικό επίπεδο που θα δημιουργούν οικονομίες κλίμακας αφενός και αφετέρου θα δημιουργούν αυξημένη κατανάλωση που θα τροφοδοτήσει την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου. Ι. ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ο Πόλος Καινοτομίας Θεσσαλίας εστιάζεται σε τρεις θεματικές ενότητες που σαν κοινό χαρακτηριστικό έχουν την σύνδεσή τους με την πρωτογενή αγροτική παραγωγή. Συγκεκριμένα οι κοινοπραξίες έρευνας που εντάσσονται στον Πόλο Καινοτομίας Θεσσαλίας ανήκουν στις θεματικές ενότητες α) μεταποίηση τροφίμων β) κλωστοϋφαντουργία γ) βιοκαύσιμα. Για κάθε θεματική ενότητα δημιουργείται μία τεχνολογική πλατφόρμα, ενώ το σύνολο πλαισιώνεται από τις οριζόντιες δράσεις που σαν σκοπό έχουν τη συνένωση των προσπαθειών σε ένα κοινό στόχο και την εξασφάλιση της συνέχισης συνεργιών σε επίπεδο φορέων της περιφέρειας και μετά το πέρας του έργου. Οι οριζόντιες δράσεις περιλαμβάνουν: Μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού και βιωσιμότητας του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας. Δράσεις Προβολής και δικτύωσης του Πόλου. Δημιουργία μιας Θεσσαλικής Πύλης γνώσης στο Διαδίκτυο. Στρατηγική στους τομείς προτεραιότητας 1. Μεταποίηση τροφίμων Στόχος του προτεινόμενου σχεδίου Στρατηγικής Περιφερειακής Καινοτομίας (ΣΠΚ) για τον κλάδο των τροφίμων είναι η ανάπτυξη ενός μακροπρόθεσμου οράματος για Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 22

24 την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των τροφίμων στη Θεσσαλία βασισμένο στην καινοτομία και την έρευνα που θα οδηγήσει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στην βελτίωση της βιωσιμότητας των σχετικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, στη μείωση του κόστους παραγωγής, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην παραγωγή «νέων» τροφίμων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά π.χ. ενάντια στο διαβήτη, την παχυσαρκία κ.λ.π. Προτείνονται οι παρακάτω ενέργειες: Δόμηση Τεχνολογικής Πλατφόρμας για την Αγροτο-Βιομηχανία στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Καθορισμός άμεσων αναγκών και στόχων ανάπτυξης. Καθορισμός οράματος, στρατηγικού προγράμματος για την έρευνα και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες. Επιχειρηματική ενημέρωση, κατάρτιση και ενθάρρυνση της καινοτομικότητας. 2. Κλωστοϋφαντουργία Το προτεινόμενο σχέδιο Στρατηγικής Περιφερειακής Καινοτομίας (ΣΠΚ) έχει στόχο τον προσδιορισμό ενός προγράμματος ανάπτυξης του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας στη Θεσσαλία. Στην ανάπτυξη του σχεδίου ΣΠΚ για την περιφερειακή καινοτομία στην κλωστοϋφαντουργία κεντρικό ρόλο θα παίξει η Τεχνολογική Πλατφόρμα ThessalyTex (Ε3), ενώ προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες: Επισήμανση της σπουδαιότητας της καινοτομίας στην πρωτογενή παραγωγή και επεξεργασία ίνας για την κλωστοϋφαντουργία της Περιφέρειας και οικοδόμηση «συναίνεσης» μεταξύ των βασικών στελεχών των επιχειρήσεων. Ανάλυση του συστήματος καινοτομίας (ποιες είναι οι καινοτόμες επιχειρήσεις και ποιος ο ρόλος τους), αξιολόγηση της υπάρχουσας τεχνολογίας και των τάσεων της αγοράς, και συγκριτική αξιολόγηση με άλλες Περιφέρειες. Διάγνωση των δυνατοτήτων και αδυναμιών του συστήματος παραγωγής ποιοτικής ίνας των επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας: εκτίμηση των αναγκών τους για υπηρεσίες καινοτομίας, τεχνολογικού εξοπλισμού, διαχείρισης, χρηματοδότησης, κατάρτισης στελεχών, μάρκετινγκ, κ.λπ. Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 23

25 Στο παραπάνω πλαίσιο θα γίνουν επίσης μελέτες πιλοτικών ενεργειών και σκοπιμότητας, θα αναπτυχθεί ένα σύστημα καινοτομίας και θα αξιολογηθούν οι επιπτώσεις του στην τεχνολογική πρόοδο της Περιφέρειας. 3. Βιοκαύσιμα Η επικέντρωση της έρευνας και τεχνολογίας στην παραγωγή βιοκαυσίμων στη Θεσσαλία βασίζεται στη σημασία του Θεσσαλικού κάμπου για την αγροτική οικονομία της χώρας αλλά και στον επιτακτικό ρόλο της παραγωγής και χρήσης βιοκαυσίμων που επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία και την ευαισθησία προς το περιβάλλον. Η παραγωγή των βιοκαυσίμων γίνεται κυρίως από βιομάζα και συγκεκριμένα ενεργειακές καλλιέργειες όπως καλαμπόκι, βαμβάκι, ελαιοκράμβη, ηλίανθος, μίσχανθος, σόγια, ζαχαρότευτλο, ζαχαροκάλαμο, γλυκόσοργο, δημητριακά, πατάτα, δασικά προϊόντα κτλ, αλλά και αγροτικά και αστικά απόβλητα. Η πρώτη αυτή ύλη αποτελεί και το κύριο πλεονέκτημα των βιοκαυσίμων, που με την μακροπρόθεσμη διάθεσή της, εξασφαλίζει τη σταθερή παραγωγή των βιοκαυσίμων σε μεγάλη κλίμακα καθώς και τα ομοιόμορφα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε μονάδες παραγωγής τους. Με τον τρόπο αυτό η παραγωγή των βιοκαυσίμων δίνει τη δυνατότητα μετατροπής αγροτικών προϊόντων σε ενέργεια. Η περιφέρεια της Θεσσαλίας θα αποτελέσει το πιλοτικό κέντρο της χώρας μας για την παραγωγή και διάθεση βιοκαυσίμων στην εγχώρια και Ευρωπαϊκή αγορά, δίνοντας στρατηγική ενεργειακή σημασία σε μια κατ εξοχήν αγροτική περιφέρεια. Δράσεις Οι δράσεις του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας της περιφέρειας Θεσσαλίας (ΠΠΚ- Θ) αφορούν ένα σύμπλεγμα καινοτομικών δραστηριοτήτων με κέντρο τον πρωτογενή τομέα. Εντάσσονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες και συνολικά αποβλέπουν στην ανάπτυξη τεχνολογικής ικανότητας και καινοτομίας στο παραγωγικό σύμπλεγμα πρωτογενούς παραγωγής. Η πρώτη κατηγορία δράσεων αφορά οργανωτικές δράσεις, όπως: Συγκρότηση μηχανισμού και κανόνων διαχείρισης, στο Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας Επιχειρησιακός σχεδιασμός και στρατηγική βιωσιμότητας του Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας Προβολή και προώθηση προϊόντων Θεσσαλίας στις διεθνείς αγορές Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 24

26 Δικτύωση και συνεργασία Η δεύτερη κατηγορία δράσεων αφορά στις βασικές δράσεις για την ανάπτυξη των υπηρεσιών του ΠΠΚ-Θ και την παρέμβαση του στους τομείς της έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, όπως: Δημιουργία Ερευνητικού Κέντρου Θεσσαλίας και τεσσάρων ινστιτούτων έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογίας Τεχνολογικές πλατφόρμες για νέες τεχνολογίες και προϊόντα Κοινοπραξίες έρευνας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων Υποστήριξη της νέας καινοτόμου επιχειρηματικότητας Επιμόρφωση του κοινού σε νέες τεχνολογίες Η τρίτη κατηγορία δράσεων αφορά σε υποστηρικτικές δράσεις, όπως: Παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης των δράσεων και μέτρηση των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Για την επιτυχία των παραπάνω στόχων δημιουργείται μία κοινοπραξία 2 με στόχο τη δικτύωση και τη στενή συνεργασία των επιχειρήσεων με τους τεχνολογικούς φορείς της περιφέρειας ιδίως στον κλάδο τροφίμων ποτών (μεταποίηση αγροτικών προϊόντων), στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, και στον κλάδο παραγωγής βιοκαυσίμων. Η σχεδίαση του έργου αποβλέπει στην ενίσχυση των ερευνητικών φορέων (δημιουργία γνώσης από Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Ινστιτούτα), των υποστηρικτικών φορέων (διαχείριση καινοτομίας), και των επιχειρήσεων της περιφέρειας (αξιοποίηση καινοτομίας) με τρόπο που να εξασφαλίζεται η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων αλλά και η βιωσιμότητα του ΠΠΚ-Θ στον μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Για την επιτυχία των στόχων που έχουν τεθεί προβλέπεται η εφαρμογή των παρακάτω ενεργειών: Προτείνονται έξι κοινοπραξίες, στις οποίες οι 70 συμμετέχοντες φορείς θα διερευνήσουν τις παρακάτω επιστημονικές περιοχές : 2 Στην κοινοπραξία θα συμμετέχουν: Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ) Θεσσαλίας, Εργαστήρια έρευνας των ΑΕΙ και ΤΕ,Ι, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Οργανισμοί μεταφοράς Τεχνολογίας, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Επιμελητήρια και Σύνδεσμοι επιχειρήσεων και η ΕΒΕΤΑΜ Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 25

27 α1. Βελτίωση της ποιότητας και υγιεινής κατάστασης των τροφίμων με συνδυασμό τροποποιημένης ατμόσφαιρας και των φυσικών ουσιών νισίνης και αιθερίων ελαίων των ελληνικών βοτάνων. α2. Απομόνωση και ταυτοποίηση βιοδραστικών εκχυλισμάτων από την Ελληνική χλωρίδα και λεπτομερής βιοχημική, ιατρική και διαιτολογική μελέτη και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του προϊόντος για την ανάδειξη του σε βιολειτουργικό τρόφιμο. α3. Ανάπτυξη συστήματος RFID για σήμανση και ιχνηλασιμότητα τυποποιημένων προϊόντων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής και ανάπτυξη αισθητήρων χαμηλής κατανάλωσης ισχύος κατάλληλες για ετικέτες RFID. α4. Ανάπτυξη και εφαρμογή πιστοποιημένων συστημάτων βιολογικής καλλιέργειας βαμβακιού. α5. Έρευνα για νέα υλικά βασισμένα σε υψηλές τεχνολογίες ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων ταχείας ηλεκτρονικής προτυποποίησης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ενσωματωμένων / βιο-ιατρικών τεχνολογιών για το σχεδιασμό και παραγωγή «έξυπνων» κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ανάπτυξη νέων πολυλειτουργικών υφασμάτων με ανάμιξη λειτουργικών ινών και με φυσικοχημικές φινιριστικές επεξεργασίες. α6. Καλλιεργητικές τεχνικές και διαχείριση των φυτών παραγωγής βιοκαυσίμων, παραγωγή φυτικών ελαίων σε επίπεδο αγροκτήματος και βιομηχανίας και χρήση μετά από επεξεργασία στο αγρόκτημα ή στα αστικά λεωφορεία και παραγωγή αλκοόλης από ζύμωση σακχάρων και κυτταρινών. Ανάπτυξη βασικών υποδομών του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) στο Βόλο, Λάρισσα, Καρδίτσα και Τρίκαλα: Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού βασικής υποδομής για τα Ινστιτούτα Μηχανοτρονικής, Τεχνολογίας Αγροοικοσυστημάτων, Ιατρικής Έρευνας και Τεχνολογίας, Ανθρώπινης Απόδοσης και Αποκατάστασης απαραίτητη για την αρχική λειτουργία τους, ώστε να συμβάλλουν στους τομείς προτεραιότητας του προγράμματος. Μεταφορά τεχνολογίας στον τομέα του επίπλου με την σύνδεση του ΤΕΙ με 32 επιχειρήσεις με στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 26

28 Στήριξη στην δημιουργία 5 τεχνοβλαστών στους τομείς προτεραιότητας του ΠΠΚ-Θ, υπό την αιγίδα του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλίας, στις παρακάτω περιοχές: α) Εμπορική εκμετάλλευση ασύρματων τεχνολογιών, β) Ανάπτυξη αγρομετερεωλογικού συστήματος παροχής υπηρεσιών, γ) Παραγωγή αντιοξειδωτικών εκχυλισμάτων από φυτά, δ) Βιομηχανικός Σχεδιασμός Επίπλου (Furniture Industrial Design), και ε) Εκπαίδευση μικρών επιχειρήσεων στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Δραστηριότητες επιμόρφωσης σε τομείς προτεραιότητας του ΠΠΚ-Θ στους 4 νομούς της Θεσσαλίας, ώστε τα αποτελέσματα του έργου να αξιοποιηθούν από όλους τους εν δυνάμει χρήστες στην Θεσσαλία. Στο πλαίσιο του ανωτέρου έργου αναδύεται η ευαισθησία των τοπικών φορέων σχετικά με καινοτόμες δράσεις και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της σύγχρονης έρευνας και τεχνολογίας, στο βαθμό που τα αποτελέσματα του έργου κριθούν αξιοποιήσιμα με την ολοκλήρωση του χρόνου υλοποίησης του, προτείνεται: Η ενίσχυση μονάδων παραγωγής νέων τροφίμων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενάντια σε σύγχρονες ασθένειες. Η ενίσχυση μονάδων παραγωγής βιολειτουργικών τροφίμων. Η ενίσχυση μονάδων παραγωγής «έξυπνων» κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (πολυλειτουργικά υφάσματα με ανάμειξη λειτουργικών ινών και με φυσικοχημικές φινιριστικές επεξεργασίες). Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 27

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) Καθοδηγητική Επιτροπή ς Πρόεδρος Ζανάκης Γεώργιος Pioneer Hellas S.A. Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Δημήτρης Κουρέτας, Καθηγητής ΠΘ, Πρόεδρος Αναπληρωτής Πρύτανη ΠΘ RIS3 Μεθοδολογία και αποτελέσματα εργασιών 16 Οκτωβρίου 2013 Έναρξη εργασιών: Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας. Καινοτομίες στη γεωργία

Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας. Καινοτομίες στη γεωργία Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας Καινοτομίες στη γεωργία Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των αγροτών Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων Αύξηση της παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2012

«Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2012 «Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2012 «Ενεργειακές καλλιέργειες Παραγωγή βιοντίζελ» Παρουσίαση: Γαβρανίδης Οδυσσέας Βιομηχανία Βιοκαυσίμων Η εταιρία ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ και ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Η αξιοποίηση των υποπροϊόντων τους μια σπουδαία ευκαιρία για την ελληνική κτηνοτροφία Γεώργιος Ε. Βαλεργάκης Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Πως δημιουργήθηκε η ιδέα και ξεκίνησε η δημιουργία του συνεταιρισμού παραγωγών Φραγκόσυκων και εναλλακτικών καλλιεργειών,

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Υλικά-Κατασκευές

ΤΟΣ Υλικά-Κατασκευές ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υλικά-Κατασκευές Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader άξονας 4 με στόχο την παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών

Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών ΕΘΙΑΓΕ 14 / 15 Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών στροφής των καπνοπαραγωγών προς άλλες απασχολήσεις Δρ Δημήτρης Παπαδόπουλος, Δόκιμος Ερευνητής Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών Το Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για τον Ελαιοκομικό τομέα

Εθνική Στρατηγική για τον Ελαιοκομικό τομέα Εθνική Στρατηγική για τον Ελαιοκομικό τομέα Σύνοψη Λαμβάνοντας υπόψη: αφενός την διαχρονική, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική σημασία που έχει ο τομέας της ελαιοκαλλιέργειας για την Ελλάδα γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας «Καινοτόμοι Τρόποι Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» Εισήγηση στη Διημερίδα: «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα. Στόχος και Διέξοδος στη Κρίση» Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας, 16 Μαρτίου 2012 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

2006 - ΕΤΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ

2006 - ΕΤΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ 2006 - ΕΤΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ Με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1625/24/11/2005, ορίστηκε το 2006 ως Έτος Ελαιολάδου και Ελιάς και συγκροτήθηκε Επιτροπή προετοιμασίας των δράσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Στάδια εξέλιξης της βιολογικής γεωργίας 1 ο στάδιο: 1920 Ξεκινούν οι πρώτοι προβληματισμοί από τον Αυστριακό Steiner που αγωνίζεται για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ»

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» «ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» Εισηγητής Κ.Γ.Χατζηγιαννάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν. «NOMOS»Δικηγορική Εταιρία Θεσσαλονίκης Νομικός Σύμβουλος Σ.Β.Β.Ε. Οι αιτίες που επιβάλουν την ανάπτυξη της «πράσινης»

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες από τον ρα Ευάγγελο Καπετανάκη, Καθηγητή Σχολής Τ. Γεωπονίας και Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Περιεχόµενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος Γεωπόνος M.Sc., Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τομέα Αγροτικής Πολιτικής ΔΗΜΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Πρόγραμμα Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αναμένεται η προκήρυξη του Μέτρου 123Α στο οποίο προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας

Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας Ανακαλύπτοντας Μηχανική που κάνει τη διαφορά Ανακαλύπτοντας Μηχανική με ανώτερους στόχους Ανακαλύπτοντας Μηχανική για τη ζωή Ανακαλύπτοντας Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας Βρίσκοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Ο ρόλος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Ο ρόλος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 2 ος Πυλώνας: Αγροτική Ανάπτυξη Προώθηση μεταφοράς γνώσεων και καινοτομίας Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας Οργάνωση αλυσίδας τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π) Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Πατετσίνη Ευτέρπη, Βιολόγος MSc Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας Πράξη «Προστασία και Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι:

Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι: Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων Προβλέπεται η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων.

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader

Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader Πενήντα συν μία... επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες στην περιφέρεια χρηματοδοτούνται με ποσοστά ενίσχυσης έως και 60%

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΣΠΡΙΑ-ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΆ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά Κατερίνα Μ. Κουκ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΘΙΑΓΕ 1 Σκοπός της ομιλίας να περιγράψω

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές Δήμητρα Προφήτου-Αθανασιάδου Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 1.Σημερινή κατάσταση 2.Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (2015 2017) για τη στήριξη της γεωργίας και της αγροτικής βιομηχανίας στην Αλβανία Από 1/1/2015 πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ: ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ. Στίγκας Γρηγόρης

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ: ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ. Στίγκας Γρηγόρης 2η Επιστημονική Συνάντηση για τις τοπικές ποικιλίες ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ: ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Στίγκας Γρηγόρης ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Το οροπέδιο του Δομοκού, με μέσο υψόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. Στην αρχή της ομιλίας του ο Γεωπόνος κ. Παύλος Καπόγλου, συγγραφέας του βιβλίο «ΣΤΕΒΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Πρωτοβουλία για την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας -Στέλιος ρυς- Περιφέρεια Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση

Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση Τ Tο πρόβλημα της διατροφής του ανθρώπου σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ιδιαίτερα οξύ και καθημερινά οξύνεται περισσότερο, εξαιτίας του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού της γης τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1 1. ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΜΥΚΟΝΟΣ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΦΝΗ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σχεδιασμός των δράσεων και η διαμόρφωση των

Διαβάστε περισσότερα

* * * * ΜΕΤΡΟ 123 Α - Aύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων. Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό "Νέστος"

* * * * ΜΕΤΡΟ 123 Α - Aύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων. Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νέστος by www.foodstandard.gr Ηλεκτρονικό περιοδικό www.facebook.com/foodstandard 19 Σεπτέμβριος 2011 * * * * ΜΕΤΡΟ 123 Α - Aύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων The Newtons: Τώρα εκτός από δημιουργικοί, είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων»

«Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων» «Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων» Δρ.Ελένη Μαλισσιόβα Κτηνίατρος, MSc, MSc, PhD Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλίας malissiova@teilar.gr «Τοπικά» παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

2013-14. Αρωµατικά Φυτά: Επιχειρηµατική καλλιέργεια. ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ www.bhc-training.gr

2013-14. Αρωµατικά Φυτά: Επιχειρηµατική καλλιέργεια. ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ www.bhc-training.gr 2013-14 Αρωµατικά Φυτά: Επιχειρηµατική καλλιέργεια ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ www.bhc-training.gr Σεμινάριο Αρωµατικά Φυτά: Επιχειρηµατική Καλλιέργεια Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές Ποικιλίες. Γεωπονική Θεώρηση - O Ρόλος τους στην Σημερινή Γεωργία. Πηνελόπη Μπεμπέλη

Τοπικές Ποικιλίες. Γεωπονική Θεώρηση - O Ρόλος τους στην Σημερινή Γεωργία. Πηνελόπη Μπεμπέλη Τοπικές Ποικιλίες Γεωπονική Θεώρηση - O Ρόλος τους στην Σημερινή Γεωργία Πηνελόπη Μπεμπέλη Τοπικές Ποικιλίες (Εγχώριοι Πληθυσμοί) Είναι ετερογενείς πληθυσμοί Είναι τοπικά προσαρμοσμένοι Έχουν δημιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης, κτηνίατρος, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ, Παραρτ. Κρήτης. Εισαγωγή. Ο πρωτογενής τομέας είναι ο τομέας που

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 1 ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΙΕΙΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ : ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Μονάδα Α Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Email: gkostaras@mou.gr Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΑΜΠΕΣ 9/10/11. Δρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Πρόεδρος ΓΕΩΤΕ.Ε. Π.Κ.

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΑΜΠΕΣ 9/10/11. Δρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Πρόεδρος ΓΕΩΤΕ.Ε. Π.Κ. ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΑΜΠΕΣ 9/10/11 Δρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Πρόεδρος ΓΕΩΤΕ.Ε. Π.Κ. Ποιός είναι ο Αγίος Βασιλείος; Πολύ καλούς και μοναδικούς φυσικούς πόρους!

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49. Θέμα: «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ» Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Διευθυντά,

Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49. Θέμα: «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ» Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Διευθυντά, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 186/694 Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς

12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς Συνέδριο Ελαιοκομίας Το μεγάλο ετήσιο ραντεβού της ελαιοκομίας 12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού Η καλλιέργεια κριθαριού στην Ελλάδα Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, το σύνολο σχεδόν της ελληνικής παραγωγής κριθαριού προοριζόταν για χρήση στην κτηνοτροφία,

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα