ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. - Εργα Εισόδου (Φρεάτιο-Ανύψωση. Ανύψωση-Βy pass) - Εσχάρωση. - Λιποσυλλογή. - Μέτρηση Παροχής & Εξισορρόπηση Παροχής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. - Εργα Εισόδου (Φρεάτιο-Ανύψωση. Ανύψωση-Βy pass) - Εσχάρωση. - Λιποσυλλογή. - Μέτρηση Παροχής & Εξισορρόπηση Παροχής"

Transcript

1 ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - Εργα Εισόδου (Φρεάτιο-Ανύψωση Ανύψωση-Βy pass) - Εσχάρωση - Λιποσυλλογή - Εξάµµωση - Μέτρηση Παροχής & Εξισορρόπηση Παροχής

2 Έργα Εισόδου -- Φρεάτιο εισόδου - Χοντρή Σχάρα µε διάκενα mm -- Αντλίες ανύψωσης ή Ατέρµονας Κοχλίας ( πάντα + µια εφεδρική) Η ελάχιστη παροχή των αντλιών ανύψωσης πρέπει να υπερκαλύπτει την συνολική µέγιστη παροχή που φθάνει µε τους αποχετευτικούς αγωγούς στο αντλιοστάσιο ανύψωσης - Βy pass

3

4

5 Οι υπολογισµοί γίνονται µε την µέγιστη ωριαία παροχή: Qαιχµής Η διάµετρος της σπείρας (D) του κοχλία προκύπτει από την σχέση: D Qαιχµής ν := Φ = ο ( Φ 22 ) 1.155

6 Η βέλτιστη ταχύτητα περιστροφής (Ν) της έλικας υπολογίζεται από την σχέση: N := 50 D 2 3 Το οµόκεντρο κανάλι του κοχλία έχει ακτίνα (R) η οποία για κενό (δ) µεταξύ του κοχλία και του καναλιού υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση: R := D 2 + δ

7 Η παροχετευτικότητα του κοχλία ρυθµίζεται από την στάθµη προσαγωγής και παίρνει τη µέγιστη τιµή όταν η στάθµη προσαγωγής του υγρού φθάσει στο σηµείο πλήρωσης του κοχλία (FP).Το ελάχιστο σηµείο απ' όπου µπορεί να αντλήσει ο κοχλίας είναι το σηµείο επαφής (TP). Το βέλτιστο σηµείο λειτουργίας των κοχλίων βρίσκεται συνήθως στο 50% της διαφοράς των σηµείων πλήρωσης και επαφής.

8 := + d 2 Η απόσταση ( Φ µεταξύ ) των σηµείων (FP) και (TP) για εσωτερική διάµετρο του κοχλία (d) υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση: FP_TP D d cos d := 0.6 D FP_TP := D 2 d + d cos ( Φ)

9 Το µέγιστο σηµείο απόδοσης του κοχλία (Stp) για µήκος κοχλία (Lb) προκύπτει από τους ακόλουθους τύπους: StP := SP + StP_SP StP_SP := D 2 d cos ( Φ) SP := Lb sin ( Φ )

10 Το υπολογιζόµενο ύψος ανύψωσης του κοχλία (H) προκύπτει από την διαφορά του ύψους απόδοσης (SP) και του σηµείου επαφής του κοχλία (TP): H := SP TP Έλεγχος επάρκειας ύψους ανύψωσης του κοχλία: Στάθµη υγρών στο φρεάτιο εισόδου του κοχλία: Η 1 Στάθµη υγρών ανάντι των εσχαρών: Η 2 Μέγιστο ύψος ανύψωσης των λυµάτων: H := H2 H1 ΠΡΕΠΕΙ Η<Η

11 Υπολογισµός ενεργειακών απαιτήσεων κοχλία: Η απόδοση (Ε) των κοχλιωτών αντλιών τύπου Αρχιµήδη κυµαίνεται γενικά µεταξύ 0.60 και 0.72 Η ισχύς των κινητήρων για το απαιτούµενο ύψος άντλησης είναι: P := Qαιχµής E 3600 H 9.81 Συνήθως Επιλέγεται προσαυξηµένη ισχύς (Pi) ίση µε 25% Pi := 1.25 P

12 Εσχάρωση Οι σχάρες ταξινοµούνται ανάλογα : Με το καθαρό τους άνοιγµα σε χονδρές, µέσες, λεπτές Είδος Σχάρας Μέγεθος διακένων mm Στάδιο εφαρµογής Σκοπός Συγκράτηση Χονδρές Προεπεξεργασία ογκωδών αντικειµένων Μέσες // Λεπτές 3-9 Προεπεξεργασία & α βάθµια αιωρουµένων στερεών Μικροσχάρες * 0,02-0,3 γ βάθµια επεξεργ. αιωρουµένων στερ. από β βάθµια επεξεργασία

13 Με το σχήµα τους,, σε σχάρες από ράβδους(bar racks) ή σε δικτυωτές σχάρες (πλέγµατα)(screens screens) Με την µέθοδο που χρησιµοποιούν για να καθαρίζουν την επιφάνεια Εµπειρικά για κάθε 1000 κατοίκους αναλογεί 0,15-0,20 m2 βυθισµένη επιφάνεια σχάρας (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ) Βασικό µειονέκτηµα είναι ότι απαιτούν συχνό καθαρισµό και φράζουν σε περιόδους υψηλών παροχών µε αποτέλεσµα την ανύψωση της στάθµης ροής ανάντη της σχάρας και την αναστροφή της ροής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα ο αγωγός εισόδου να λειτουργεί υπό πίεση. Για την απόσβεση αυτού του προβλήµατος ο πυθµένας του καναλιού της σχάρας τοποθετείται χαµηλότερα από την στέψη του αγωγού.

14 Μηχανοκίνητη Ισχύς < 1kW ιαφορά Στάθµης 7,5-10 cm

15 Χειροκαθαριζόµενη (αριστερά της εικόνας) και Μηχανική τοξωτή σχάρα (δεξιά), (Τύρναβος( Τύρναβος)

16 Σύγχρονη Αυτοκαθαριζόµενη Μηχανική σχάρα

17

18 Στοιχείο Μονάδες Χειρός Αυτόµατες Πλάτος µπάρας διατοµής mm Μήκος µπάρας διατοµής mm ιάκενο µεταξύ των ράβδων mm Κλίση των ράβδων Deg Ταχύτητα των ράβδων µεταξύ m/s 0,3-0,6 0,6-1,0 Επιτρεπόµενες απώλειες m 0,15 0,15

19 Με την επιφάνεια της σχάρας αν είναι σταθερή ή κινητή ( Περιστεφόµενου τυµπάνου Drum Screens, ή περιστρεφόµενου δίσκου ) ιάµετρος: m (4στρ/min) Ανοίγµατα 3-53 mm κλίση 30 ο Με το σχήµα των ράβδων Ευθύγραµµες Τοξοτές Βαθιά κανάλια Ρηχά κανάλια

20 Περιστεφόµενο τύµπανο Περιστρεφόµενος ίσκος

21 Μηχανική τοξωτή σχάρα (Τύρναβος( Τύρναβος)

22

23 Τοξωτή σχάρα (τύπος DC)

24 Λεπτή Τοξωτή σχάρα (GFC)(

25

26 Κατακόρυφη σχάρα (GDC)(

27 Στοιχεία Ράβδοι Πλάτος mm Βάθος mm ιάκενα mm Ταχύτητα Ροής m/sec Max στα διάκενα Min στο κανάλι Κλίση σχάρας Κανάλι Σχάρας Βάθος m Πλάτος m Κλίση % Υδραυλικές απώλειες mm Απλές ,6-1,2 * 0,4** 30 ο -80 ο 1,5-4 0,6-2 ~ Μηχανικές Σχάρες Καµπύλες Επίπεδες ,6-1,2 0,6-1,2 0,4 0,4-45 ο -90 ο 0,4-1,7 1,5-8 0,3-2 0,8-4 ~ 0 ~

28 Ποσότητες εσχαρισµάτων ιάκενα Σχάρας mm Τιµές εσχαρισµάτων m 3 /ηµ ανά 1000 ι.κ (για µέση παροχή) 0,01-0,03 0,006-0,015 0,015-0,03 Ειδικό Βάρος: Kg/ m3 µε Βαθµό υγρασίας: 75-90%, Περιεκτικότητα σε VSS: 80-90% Απόδοση ενέργειας: Kj/kg

29 Ωριαίες Ποσότητες συγκρατούµενων στερεών συναρτήσει του πληθυσµού στη µέγιστη παροχή

30 Ηµερήσιες Ποσότητες συγκρατούµενων στερεών συναρτήσει της παροχής

31 Ετήσια ποσότητα συγκρατούµενων στερεών ανά κάτοικο ανάλογα µε το άνοιγµα της σχάρας. Άνοιγµασχάραςσεcm 5,0 2,0 1,0 0,5 Συγκρατούµενα στερεά lt/κατ. ετος

32 ιαχείριση Εσχαρισµάτων Στέγνωµα και µεταφορά µε ειδικό σκάφος. (Ελάττωση υγρασίας κατά 75-80%) (Πυκνότητα λάσπης 0,75-0,8) 0,8) 0,8) Συµπύκνωση µε µηχανική ή υδραυλική πρέσσα 65% ) 5% )

33 Σχεδιασµός έργων Εσχάρωσης Βασικά Στοιχεία Σχεδιασµού Το είδος και ο τρόπος λειτουργίας της σχάρας, Χαρακτηριστικά σχάρας, ιαστάσεις καναλιού, Ταχύτητα στο κανάλι και στα διάκενα της σχάρας, Υδραυλικές απώλειες, Ποσότητα εσχαρισµάτων και τρόπος αποµάκρυνσης και διάθεσης

34 Κριτήρια Σχεδιασµού Εσχάρωσης Ταχύτητα ροής : ανάντη > 0,30-0,50 0,50 m/sec στο κανάλι Για Μέση παροχή: >0,3 m/sec Για µεγάλες παροχές από Παντορροϊκό > 0,6-0,9 0,9 διόδου < 1,2 m/sec (για Μέγιστη Παροχή) ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 1,0 m/sec

35 Απαιτούµενο Πλάτος Σχάρας b + s Q W = + s V. d Wo Όπου W = πλάτος καναλιού σχάρας (m) b = πλάτος (πάχος) ράβδου σχάρας (mm) s = ελάχιστη απόσταση µεταξύ ράβδων της σχάρας (mm) Q = µεγίστη Παροχή λυµάτων (m3/sec) V = µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα δια-µέσου των ράβδων της σχάρας (m/sec) d = µέγιστο βάθος ροής στη σχάρα (m) Wo = ανοχή πλάτους για πλευρική στήριξη (0,30m για επίπεδη και 0 για καµπύλη σχάρα)

36 Απώλειες(m) για καθαρή σχάρα όπου: V = µέγιστη ταχύτητα διαµέσου των ράβδων της σχάρας (m/sec( sec) V 1 = µέγιστη ταχύτητα προσαγωγής στο κανάλι της σχάρας (m/sec( sec) hl ή από την σχέση του Kirschmer = b V 1 β ηµθ s 2g h L = V 2 V 0,7x2g β : 1,79 ράβδοι κυκλικής διατoµής 2,42 ορθογωνικής διατοµής 1,85 ορθογωνικής διατοµής µε στρογγυλεµένο το ένα άκρο. 1,67 ορθογωνικής διατοµής µε στρογγυλεµένα τα δύο άκρα. θ : η γωνία της σχάρας ως προς το οριζόντιο επίπεδο 2 1

37 Απώλειες για λεπτές σχάρες hl = 1 C(2g ) Q A 2 Q CA 2 Όπου C= συντελεστής παροχής (για καθαρή σχάρα 0,6) Q= παροχή δια µέσου της σχάρας (m3/sec) Α = ωφέλιµη επιφάνεια ανοιγµάτων (m2)

38 Πολτοποιητής βαρύτητας

39 Εξαµµωτής οριζόντιας σταθερής ροής Ταχύτητα σταθερή 0,3 m/sec Παραβολική διατοµή (Parshall( Parshall) Ορθογωνική (Αναλογικός) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο πυθµένας καναλιού cm χαµηλότερα από τον ανάντη πυθµένα του υπερχειλιστή στο κατάντη η ροή του υπερχειλιστη πρέπει να είναι ελεύθερη ηµιουργείται Τεχνητή Απώλεια Ενέργειας ίση µε το µέγιστο κατάντι βάθος ροής κατασκευάζοντας ένα σκαλοπάτι για να έχουµε ελεύθερη πτώση του λύµατος

40 Αεριζόµενοι Αµµοσυλλέκτες Σταθερή απόδοση για αυξοµειώσεις της παροχής (µε ρύθµιση παροχής του αέρα) Απαιτούν µικρότερο χώρο, λόγω µικρότερου χρόνου παραµονής Τα απόβλητα αερίζονται (ευνοϊκή επίδραση στις διεργασίες που ακολουθούν) ύνανται να χρησιµοποιηθούν και σαν σηµεία προσθήκης χηµικών, λόγω της µορφής της ροής (π.χ. προχλωρίωση, αποµάκρυνση οσµών) Χρησιµοποιούνται και σαν λιποσυλλέκτες Έχουν µικρές υδραυλικές απώλειες Εχουν απλή λειτουργία Η άµµος δεν χρειάζεται πλύση και διατίθεται χωρίς περαιτέρω επεξεργασία (η σπειροειδής ροή παρασύρει τα οργανικά από την άµµο).

41

42

43

44 Η ταχύτητα περιστροφής, καθορίζεται από την παροχή του αέρα. Η επιθυµητή ταχύτητα περιστροφής είναι 0,30 m/sec. Οι συνηθισµένες τιµές παροχής αέρα είναι 0,15-0,75 0,75 m3 3 αέρα/min ανά m µήκους δεξαµενής. Τυπική τιµή είναι 0,30 m3 3 αέρα/min min. Για µεγάλες διατοµές δεξαµενών δηλ. βάθος µεγαλύτερο από 3,5 m και πλάτος µεγαλύτερο από 4 m χρησιµοποιούνται τιµές πάνω από 0,70 m3 αέρα/min min. Οι διαχυτήρες τοποθετούνται σε απόσταση 0,45-0,90 0,90 από τον πυθµένα του αµµοσυλέκτη Η διάταξη εισροής πρέπει να είναι έτσι ώστε τα λύµατα να εισάγονται σε ορθή γωνία ως προς την διέυθυνση ροής και να αρχίζουν αµέσως να έχουν περιστροφική κίνηση για να µην δηµιουργούνται αδρανείς περιοχές.

45 Για την µέγιστη παροχή ο υδραυλικός χρόνος παραµονής είναι 2-5 min.. Αν απαιτείται αποµάκρυνση άµµου µε d > 0,2 mm χρησιµοποιούνται µεγαλύτεροι χρόνοι παραµονής Χρόνος (sec) Μέγεθος Άµµου (mm) 0,125-0,160 0,160-0,200 0,200-0,250 0,250-0,315 0,315-0,400 0,400-0,500 0,500-0,800

46 Τυπικές σχεδιαστικές πληροφορίες για αεριζόµενους αµµοσυλλέκτες Στοιχείο Μονάδες ιακύµανση Τυπ.τιµή Min χρόνος παραµονής min Βάθος m 2-5 Μήκος m 7,5-20 Πλάτος m 2,5-7 Λόγος πλάτους-βάθους 1:1-5:1 1,5-1 Λόγος µήκους-πλάτους 3:1-5:1 4:1 Παροχή αέρα /m m³/min m 0,2-0,5 0,3 Ποσότητες άµµου m³/10³m³ ,

47 ιαχείριση της άµµου Ενδεικτικές τιµές ποσότητας άµµου που αποµακρύνεται Ειδος Αποχετευτικού Συστήµατος ιακύµανση Ποσότητας Άµµου l/10 3 m 3 Τυπική τιµή l /10 3 m 3 Μέση Τιµή l/ κατ, έτος Χωριστικό Παντορροϊκό Μερικά χωριστικό

48 Αµµοσυλλέκτες-Λιποσυλλέκτες

49 Σχεδιασµός Εξαµµωτή-Λιποσυλλέκτη Υπολογίζεται η παροχή Αιχµής Επιλέγουµε χρόνο παραµονής T π Υπολογίζεται ο ελάχιστος όγκος εξάµµωσης: Vmin = = Qαιχµής x Χρόνο Παραµονής= Q x T π Επιλέγουµε αριθµό δεξαµενών σε λειτουργία: n Ελάχιστος όγκος κάθε δεξαµενής: Vmin δεξ = Vmin / n Επιλέγεται Βάθος εξαµµωτή: : Η εξ Ελάχιστη απαιτούµενη επιφάνεια : Sur εξ = Vmin δεξ / Η εξ Επιλέγεται λόγος Πλάτος / Βάθος Πλάτος Επιλέγεται προσάυξηση µήκους και Υπολογίζεται Μήκος εξαµµωτή Lεξαµµ Η προκύπτουσα επιφάνεια του εξαµµωτή είναι: := SURεξαµµ bεξαµµ SURτελ ( 1 + α) := Lεξαµµ bεξαµµ

50 Τελικός όγκος εξαµενής Vτελδεξ := SURτελ Hεξαµµ Συνολικός όγκος εξαµµωτή Vεξαµµολ := Vτελδεξ nεξαµµ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ : Επιλέγουµε q = 15m 3 /m.h Qairολ := qεξαµµ nεξαµµ Lεξαµµ Υπολογίζεται η πίεση του αέρα (Pb) στην έξοδο από τους διαχυτές, Pb := P Dεξαµµ + + PL + Psf Όπου PL= απώλειες λόγω τριβών του αέρα στις σωληνώσεις= 0,020 atm Psf = συντελεστής ασφαλείας, Ρ = ατµοσφαιρική πίεση 1 atm D εξαµ = το βάθος τοποθέτησης διαχυτών

51 Επιλέγεται ι συνολικός αριθµός διαχυτήρων nδ Υπολογίζεται η Παροχή αέρα κάθε διαχυτήρα Qδ := Qairολ nδ Επιλέγεται αριθµός ζευγών οπών διάχυσης ανά διαχυτήρα n δ2 ιαστασιολόγηση διαµέτρων οπών διάχυσης & διαχυτήρων Επιλέγουµε διάµετρο για τον σωλήνα του διαχυτήρα d δ1 Η ταχύτητα του αέρα είναι uδ1 := 4 π Qδ 2 dδ Για Παροχή αέρα και διάµετρο οπών d δ2 : Qδ2 = Qδ/ n δ2 Η ταχύτητα του αέρα είναι uδ2 := 4 π Qδ2 2 dδ

52 Υπολογισµός ενεργειακών απαιτήσεων φυσητήρων Οι ενεργειακές απαιτήσεις εκάστου φυσητήρα (Pw( Pw) ) υπολογίζονται για παροχή αέρα Qairολ Pw := w R To 8.41 nb Pb Po 1 wi := 1.0 Qairολ 3600 R:= kmole kj σταθερά αερίων βαθµόk Το = θερµοκρασία εισόδου 308 βαθµοί Κ Ρο = 0,98 atm πίεση εισόδου nb = απόδοση διαχυτήρα Τοποθετούνται δύο φυσητήρες, ένας σε λειτουργία και ένας εφεδρικός µε εγκατεστηµένη ισχύ εκάστου διαχυτήρα (Pi) για προσαύξηση ασφαλείας (Sfp): 0,45 Pi := Pw ( 1 + Sfp )

53 αµµοσυλλέκτη µε διαστάσεις τέτοιες ώστε ο ωφέλιµος όγκος του να Υπολογισµός αντλίας συλλογής άµµου AIR - LIFT : Η παραγόµενη ποσότητα άµµου (csand( csand) εκτιµάται σε 30 ltr /1000 m3 λυµάτων µε ποσοστό υγρασίας 50%. Όγκος άµµου Vsand := Qαιχµής nεξαµµ lt άµµου ανά δεξαµενή ανά ηµέρα δεξαµενή ανά ηµέρα νος αµµοσυλλέκτη συλλογής µε άµµου διαστάσεις του τέτοιες αµµοσυλλέκτη ώστε ο ωφέλιµος µε διαστάσεις όγκος του να Qairlift := Vsand Tairlift

54 Ο απαιτούµενος αέρας (Vas1) για ανύψωση 1 m 3 άµµου δίνεται από την σχέση Τα Η1 καη2 προσδιορίζονται βάσει των διαστάσεων του κώνου k = 10,2 Vas1 := klog H1 H Η απαιτούµενη παροχή αέρα για την ανύψωση του ανωτέρω όγκου άµµου (Vsand( Vsand) ) ισούται µε: Vair := Vas1 Qairlift 1000

55 Υπολογισµός µεγέθους σωλήνα αεραντλίας (Air( Lift) Ταχύτητα αέρα στο σωλήνα : m/sec Τροφοδοσία αέρα µέσω φυσητήρα Nm 3 /hr: Προσαυξηµένη τροφοδοσία αέρα µέσω φυσητήρα Nm 3 /hr: Uair := 5.1 V1 := 6 V2 := V1 1.5 η διάµετρος σωλήνα αέρα AIR - LIFT είναι : Dair:= 4V2 π Uair

56 Επιλογή διαστάσεων λιποσυλλέκτη: Το κανάλι λιπών έχει µήκος: L λιπ = L εξ Επιλέγεται πλάτος, Βάθος καναλιού Η λιπ = Η εξ Υπολογίζεται η επιφανειακή φόρτιση m 3 m 2 h

57 Υπολογισµός ποσότητας λιπών και διαστασιολόγηση φρεατίου συλλογής: Ηµερήσια ποσότητα λιπών λd d = [ Πο(1+Σ) n ] q/( ) όπου Πο = κάτοικοι Σ = ετήσια αύξηση πληθυσµού n = έτη λειτουργίας (Σχεδιασµός) q = παραγωγή λιπών lt ανα κάτοικο ανά έτος Επιλέγεται χρόνος αποθήκευσης t λιπ Πλάτος και βάθος ίδια µε το κανάλι του λιποσυλλέκτη Το Μήκος L 2λιπ Επιλέγεται Ο ωφέλιµος όγκος υγρών του φρεατίου: V 2λιπ = L 2λιπ x H x b Η ικανότητα αποθήκευσης: V 2λιπ / λdλ

58 Μέτρηση Παροχής Ελέγχεται αν υπερφορτίζεται ή υποφορτίζεται ο βιολογικός καθαρισµός Ρυθµίζεται η επανακυκλοφορία της ενεργούς ιλύος Ρυθµίζεται η δόση χλωρίου για την αποτελεσµατικότερη και οικονοµικότερη απολύµανση

59 Υπερηχητικός µετρητής On-line µέτρηση

60 Η παροχή στον ίαυλο Parshall υπολογίζεται από το βάθος ροής ανάντη της στένωσης µε την σχέση: Q = k.y u n Όπου Yu = Βάθος ροής ανάντη της στένωσης k,n = συντελεστές f( ( πλάτους στένωσης w) Η ακρίβεια της µέτρησης + 3-5%.

61 w (mm) min Q (L/s) max Q (L/s) min Y u (m) max Y u (m) k n Y u /Y d (%) 25,4 50,8 76,2 152,4 228,6 304,8 457,2 609,6 0,09 0,18 0,77 1,50 2,50 3,32 4,80 12,10 5,40 13,2 32,10 111,0 251,0 457,0 695,0 937,0 0,015 0,015 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,046 0,20 0,24 0,33 0,45 0,61 0,76 0,76 0,76 0,064 0,1207 0,1771 0,3812 0,5354 0,6906 1,056 1,424 1,55 1,55 1,55 1,58 1,53 1,522 1,538 1,

62 Τυπικές διαστάσεις διαύλου Parshall σε mm (Danfoss) w H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 L 1 L 2 L 3 50,8 76,2 152,4 228,4 304, ,8 76,2 152,4 228,6 304, Για την καλή λειτουργία του διαύλου θα πρέπει µετά την στένωση (κατάντη) να υπάρχει βάθος ροής ΥdΥ που δεν υπερβαίνει το 50-70% του ΥuΥ ή να υπάρχει ελεύθερη πτώση. Πριν την στένωση (ανάντη) πρέπει να υπάρχει ευθύγραµµο τµήµα ίσο µε 20 Β 2

63 Υποδοχή Βοθρολυµάτων Ο χώρος εκκένωσης θα πρέπει να είναι κλειστός µε σύστηµα απόσµησης και σύστηµα έκπλυσης. Πρέπει να βρίσκεται κοντά στα λοιπά έργα προεπεξεργασίας. Τα φρεάτια υποδοχής έχουν σύστηµα στεγανής σύνδεσης µε τα βυτιοφόρα

64 Τα βοθρολύµατα από τα φρεάτιο υποδοχής καταλήγουν σε κλειστές δεξαµενές εξισορρόπησης. Η δεξαµενές αυτές έχουν σύστηµα αερισµού ή ανάδευσης. Πολλές φορές, για την εξουδετέρωση των βοθρολυµάτων,, προστίθενται χηµικές ουσίες.

65 Η τροφοδότηση της µονάδας µε βοθρολύµατα πρέπει να γίνεται σε χρονικές ηµερήσιες περιόδους που τα ρυπαντικά φορτία των υγρών αποβλήτων είναι ελάχιστα. Από εµπειρικά στοιχεία προκύπτει ότι το µέγιστο φορτίο βοθρολυµάτων που µπορεί να δεχθεί µια µονάδα επεξεργασίας αστικών λυµάτων είναι, όσο αφορά το ΒΟD5, ίσο µε το 15% του φορτίου σχεδιασµού

ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ. Πίνακας Περιεχοµένων

ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ. Πίνακας Περιεχοµένων ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Πίνακας Περιεχοµένων 2. ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ... 1 2.1 ΓΕΝΙΚΑ... 1 2.2. ΕΡΓΑ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ... 1 2.2.1. Πιεζοθραυστικό φρεάτιο άφιξης... 1 2.2.2. Eσχάρωση... 1 2.2..

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Γενικά Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων είναι τεχνικές διατάξεις που αποτελούν κατά βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων νήσου Θηρασίας (Ν2000a)» 1.276.000 ευρώ Απρίλιος 2013 K:\N2000a\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000a/5247/B02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300b\cons\tefhi\MAPS.doc N0300b/5296 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ Ε.Ε.Λ.(ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ)...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Α.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4 Α.2 ΣΤΕΡΕΑ (SOLIDS)..5 Α.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ..6

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αναστάσιος Ι. Στάµου Επικ. Καθηγητής Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Εργων. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥ- ΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕ- ΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Ταχ. /νση: Λιμένας Θάσου ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Προϋπολογισµού: 970.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Προϋπολογισµού: 970.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 006/2011 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων της πόλης της Πάτρας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων της πόλης της Πάτρας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μονάδα επεξεργασίας υγρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Ε.Ε.Λ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Ε.Ε.Λ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ... 3 4.1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 4.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΗΛΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 3 4.2.1. Εγκατάσταση εσχάρωσης-φρεάτιο εισόδου... 3 4.2.2. Εξάµµωση-Λιποσυλλογή, µέτρηση παροχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ Κ. ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑ Εξεταστική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στέφανος Κανάκας (ΑΜ: Τ-767) Επιβλέπων: Βέντζας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.2.1 Φρεάτιο εισόδου, αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης, εσχάρωση... 3 Φρεάτιο εισόδου... 3 Θέσεις εκκένωσης βυτιοφόρων, Φρεάτια υποδοχής λυμάτων - βοθρολυμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΝΤΟΥ 50,48924 9,197652 31,31115 0,978474 2,348337 5,675147

ΑΦΑΝΤΟΥ 50,48924 9,197652 31,31115 0,978474 2,348337 5,675147 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή µε θέµα ιαχείριση αστικών λυµάτων βορείου τριγώνου Ν. Ρόδου, αφενός διερευνά τη δυναµικότητα της υφιστάµενης ΕΕΛ του. Ροδίων και αφετέρου προτείνει κατάλληλες επεκτάσεις / αναθεωρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» Υποέργο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ» Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ &Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ της ΕΥΑΘ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ της ΕΥΑΘ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ της ΕΥΑΘ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) έχει τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης - Βασιλικών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης - Βασιλικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 Γενικά»...3 Δημογραφικά...4 Ύδρευση...5 Κλιματολογικά...5 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ...7 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ...8 ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ...9 ΕΠΙΛΟΓΗ... Απαιτήσεις... Εναλλακτικές... 6... Ενεργός Ιλύς...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) 1.ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 1.1 Φρεάτιο Άφιξης 1.2 Αντλιοστάσιο Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1.1 Εισαγωγή... 2 1.1.2 Δεδομένα σχεδιασμού... 2 1.1.3 Αιτιολόγηση και φιλοσοφία σχεδιασμού προτεινόμενης λύσης... 4 1.1.4 Γενική περιγραφή του έργου... 6 1.1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. <<Κρήτης και νήσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ: 646.930,32. Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3 Τεχνική Περιγραφή Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. <<Κρήτης και νήσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ: 646.930,32. Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3 Τεχνική Περιγραφή Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΙΑΘΟΥ Σελίδα 1 από 9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.- Τόπος Εγκατάστασης: Πόλη-Δημ. Διαμ.: ΣΚΙΑΘΟΣ περιοχή: ΞΑΝΕΜΟ Δήμος: ΣΚΙΑΘΟΥ Οδός:...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΛΚΗΣΤΙΣ- ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΚΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα.

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Τίτλος: Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Σπουδάστρια: Σαραντόγλου Ευθυμία Επιβλέπων Καθηγητής : Ανδρέας Θ. Δεληγίαννης, Dr Χημικός

Διαβάστε περισσότερα