ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Save this PDF as:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΙΒΑΔΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών (εργασίας) ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

2 1. Ε.Ε.Λ. δ.δ. Ελασσόνας Γενικά στοιχεία έργου Δεδομένα σχεδιασμού Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Ελασσόνας βρίσκεται στη θέση «Βοδιανά», ανάντη του χειμάρρου Ελασσονίτικου (παραπόταμος του Τιταρήσιου ποταμού) και εξυπηρετεί τον πληθυσμό του δ.δ. Ελασσόνας. Η μέθοδος επεξεργασίας των λυμάτων της Ε.Ε.Λ. Ελασσόνας είναι αυτή της ενεργούς ιλύος με παρατεταμένο αερισμό με ταυτόχρονη νιτροποίηση απονιτροποίηση και τρεις βαθμίδες επεξεργασίας. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μονάδα Ισοδύναμος πληθυσμός άτομα Παροχές αποβλήτων Μέση ημερήσια Q d,ave m 3 /ημέρα Μέση ωριαία Q h,ave m 3 /ώρα Μέγιστη ωριαία Q h,max m 3 /ώρα Ρυπαντικά φορτία kg/ημέρα Οργανικό φορτίο BOD 5 mg/lit Αιωρούμενα στερεά SS kg/ημέρα mg/lit Ολικό άζωτο TKN kg/ημέρα mg/lit Φώσφορος P kg/ημέρα Θερμοκρασί α λυμάτων mg/lit Χειμώνας ο C Καλοκαίρι ο C Η ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων θα καλύπτει τα όρια της / απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, την 4956/ Νομαρχιακή απόφαση και τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 5673/400/ (Οδηγία 91/271 εοκ). Αποδέκτης των επεξεργασμένων λυμάτων είναι ο Ελασσονίτικος ποταμός, στον οποίο οδηγούνται με αγωγό βαρύτητας τα επεξεργασμένα λύματα των εγκαταστάσεων. Η φόρτιση του αγωγού γίνεται από το τελικό φρεάτιο των εγκαταστάσεων. Η ποιότητα εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων θα πληροί τα ακόλουθα όρια: Α/Α Παράμετροι Ανώτατο όριο συγκέντρωσης 1 BOD SS 25 mg/lit 3 COD 80 mg/lit 4 Λίπη - Έλαια 0 mg/lit

3 5 Καθιζ. Στερ. (Imhoff) <0,3ml/lit 6 Ν 10 mg/lit 7 Αμμωνιακό Άζωτο 2 mg/lit 8 Φώσφορος 4 mg/lit 9 Επιπλέοντα στερεά 0 mg/lit 10 Διαλυόμενο οξυγόνο 6 mg/lit Η επεξεργασμένη ιλύς μετά την αφυδάτωσή της έχει συγκέντρωση στερεών 20 % και υπολογίζεται σε περίπου 20 τόνους ανά μήνα. Οι απαιτήσεις εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων θα εκπληρούνται τουλάχιστον για το 95% των δειγμάτων ενός 24ώρου. Τα προϊόντα της επεξεργασίας, δηλαδή η αφυδατωμένη ιλύς, τα λίπη και τα προϊόντα των φρεατίων συλλογής επιπλεόντων των δεξαμενών καθίζησης, θα μεταφέρονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε αδειοδοτημένο χώρο ώστε να μην δημιουργούνται εστίες συγκέντρωσης εντόμων κατά τους θερινούς μήνες. Μέθοδος επεξεργασίας Γενική περιγραφή Τα λύματα του δ.δ. Ελασσόνας φθάνουν στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) μέσω του δικτύου αποχέτευσης. Η προσαγωγή των λυμάτων γίνεται με καταθλιπτικό αγωγό (Κ.Α.Α.) στο Φρεάτιο Εισόδου της Εγκατάστασης. Μετά την επεξεργασία τους τα λύματα καταλήγουν στο φρεάτιο εξόδου από όπου ξεκινά ο αγωγός διάθεσης των αποβλήτων. Τμήμα Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Η Ε.Ε.Λ. αποτελείται από τα εξής κύρια τμήματα: Αντλιοστάσιο ανύψωσης. Εγκατάσταση προεπεξεργασίας λυμάτων Εγκατάσταση βιολογικής δέσμευσης φωσφόρου. Εγκατάσταση βιολογικής επεξεργασίας Εγκατάσταση επεξεργασίας λάσπης. Εγκατάσταση φίλτρων, απολύμανσης χλωρίωσης αποχλωρίωσης) και διάθεσης λυμάτων Έργα υποδομής (διοικητήριο, κτίριο ηλεκτρικής ενέργειας κ.λ.π.). Αναλυτικά οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τα παρακάτω επιμέρους τμήματα: Αντλιοστάσιο ανύψωσης

4 Πιεζοθραυστικό φρεάτιο εισόδου Συγκρότημα απόσμησης Μονάδες εσχαρισμού Μονάδα εξάμμωσης και λιποσυλλογής Μεριστής δεξαμενών αερισμού Δεξαμενές βιολογικής αποφωσφόρωσης Εξοπλισμός χημικής αποφωσφόρωρης Δεξαμενές απονιτροποίησης Δεξαμενές αερισμού νιτροποίησης Οικισμός και συγκρότημα φυσητήρων Δεξαμενές καθίζησης Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας λάσπης Φρεάτιο επιπλεόντων καθιζήσεων Μετρητής παροχής λυμάτων Μονάδα απολύμανσης επεξεργασμένων λυμάτων και οικίσκος χλωρίωσης Δεξαμενή αποχλωρίωσης Φίλτρο παλινδρομικής γέφυρας Αντλιοστάσιο διάθεσης Δεξαμενή συγκέντρωσης της λάσπης Μονάδα αφυδάτωσης της λάσπης και κτίριο αφυδάτωσης Αντλιοστάσιο στραγγιδίων και αποχετευτικό δίκτυο επιστροφής τους στη μονάδα επεξεργασίας. Φρεάτια και αγωγοί παράκαμψης (by-pass), συνολικής εγκατάστασης, βιολογικής επεξεργασίας και χλωρίωσης Κτίριο διοίκησης Κτίριο ηλεκτρικής ενέργειας Έργα υποδομής (οδοποιία, δίκτυο ομβρίων, δίκτυο βιομηχανικού νερού κ.λ.π.) Περιγραφή διαδικασίας παραγωγής Τα λύματα εισέρχονται στο αντλιοστάσιο ανύψωσης της εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού μέσω του αποχετευτικού δικτύου της πόλης. Με τη βοήθεια τριών υποβρύχιων αντλιών λυμάτων ανυψώνονται προς την εγκατάσταση των Έργων Εισόδου, όπου περνούν την αναγκαία προεπεξεργασία μέσω του συστήματος εσχαρισμού και της μονάδας λιποσυλλογής / αμμοσυλλογής. Η εγκατάσταση εσχαρισμού βρίσκεται εντός του κτιρίου Έργων Εισόδου, αποτελείται από αυτόματη εσχάρα με διάκενα 15 χιλιοστών και με μια απλή στατική σχάρα με διάκενο ράβδων 20 χιλιοστών που βρίσκεται σε παρακαμπτήριο κανάλι. Τα εσχαρίσματα οδηγούνται με κοχλία μεταφοράς, στονν κοχλία συμπίεσης εσχαρισμάτων και κατόπιν συλλέγονται σε δοχεία αποθήκευσης. Η μονάδα εσχάρωσης όπως και η μονάδα αμμοσυλλογής /

5 λιποσυλλογής βρίσκεται εντός κοινού, κλειστού αποσπούμενου από φίλτρα άνθρακα, χώρου. Ο εξαμμωτής / λιποσυλλέκτης είναι δίδυμος αεριζόμενου τύπου και αποτελείται από τις δεξαμενές απομάκρυνσης άμμου και λιπών, τα κανάλια συλλογής άμμου και λιπών τον αντίστοιχο εξοπλισμό τους. Σε κάθε δεξαμενή η άμμος συγκεντρώνεται στον πυθμένα και απομακρύνεται από αντλία η οποία αναρτάται από την παλινδρομική γέφυρα και απομακρύνεται σε αυτόματο σύστημα διαχωρισμού της άμμο. Η διαχωριζόμενη άμμος σε δοχεία αποθήκευσης. Παράλληλα με τον εξαμμωτή δημιουργείτε κανάλι ηρεμίας της ροής για την επίπλευση των λιπών, τα οποία συλλέγονται με την βοήθεια του επιφανειακού ξέστρου της κινητής γέφυρας και αποθηκεύονται σε φρεάτιο, από όπου περιοδικά αντλούνται από βυτιοφόρο και απομακρύνονται. Ο απαιτούμενος αέρας προσφέρεται από συγκρότημα τριών (3) φυσητήρων, που βρίσκεται εγκατεστημένο στον οικίσκο φυσητήρων. Τα λύματα συνεχίζουν στη βαθμίδα βιολογικής επεξεργασίας. Εδώ ο όγκος των λυμάτων εισέρχεται στον μεριστή, όπου διαμοιράζεται, στις δύο ανεξάρτητες γραμμές παραγωγής. Έτσι υπερχειλίζοντας, τα λύματα φθάνουν στις δεξαμενές βιολογικής αποφωσφόρωσης (μια δεξαμενή για κάθε γραμμή επεξεργασίας οι οποίες λειτουργούν ταυτόχρονα και ως βιοεπιλογέας), όπου κάτω από αναερόβιες συνθήκες πραγματοποιείται η απομάκρυνση του φωσφόρου. Από τις δεξαμενές αποφωσφόρωσης τα λύματα καταλήγουν μέσω υποβρυχίων οπών στις ανοξικές (χωρίς οξυγόνο και νιτρικές ενώσεις) δεξαμενές απονιτροποίησης, όπου γίνεται μετατροπή των νιτρικών ενώσεων. Μετά την δεξαμενή απονιτροποίησης τα λύματατα οδηγούνται στην επαμφοτερίζουσα δεξαμενή. Στην περιοχή αυτή υπάρχει η δυνατότητα τροφοδοσίας οξυγόνου από τρείς (3) λοβοειδείς φυσητήρες μέσω των διαχυτών λεπτής φυσαλίδας και χρησιμοποιείτε είτε ως ανοξική ζώνη δεξαμενής απονιτροποίησης, είτε ως το πρώτο αερόβιο τμήμα των δεξαμενών αερισμού σε περιπτώσεις μειωμένης παροχής λυμάτων μειωμένων φορτίων. Στη συνέχεια τα λύματα καταλήγουν στις δεξαμενές αερισμού, όπου τροφοδοτούνται με οξυγόνο από λοβοειδείς φυσητήρες (κοινοί με αυτούς της δεξαμενής απονιτροποίησης) μέσω διαχυτών λεπτής φυσαλίδας. Με τον τρόπο αυτό γίνεται η βιολογική τους επεξεργασία με την πλήρη αποικοδόμηση και ανοργανοποίηση του ρυπαντικού τους φορτίου. Παράλληλα σταθεροποιείται η λάσπη και γίνεται επεξεργασία της αζωτούχου ρύπανσης, ενώ η νιτροποίηση που επιτυγχάνεται, οφείλεται στην αύξηση της ποσότητας του οξυγόνου, μέσω της ροής βύσματος (plugflow) που δημιουργείται. Στο τέλος κάθε δεξαμενής αερισμού και πριν

6 την υπερχείλιση των λυμάτων προς τις δεξαμενές καθίζησης, μεταφέρεται ικανή ποσότητα λυμάτων υπόγεια, μέσω υποβρύχιας αντλίας, στην δεξαμενή απονιτροποίησης, ανατροφοδοτώντας την έτσι με την απαραίτητη προς απονιτροποίηση ποσότητα λυμάτων. Τα λύματα οδηγούνται στις δεξαμενές τελικής καθίζησης. Υπό συνθήκες ηρεμίας διαχωρίζονται τα αιωρούμενα στερεά από τα επεξεργασμένα υγρά. Η λάσπη που καθιζάνει στις δεξαμενές ανακυκλοφορεί προς τις δύο αναερόβιες δεξαμενές αποφωσφόρωσης, μέσω των αντλιοστασίων ανακυκλοφορίας / απομάκρυνσης λάσπης. Η ανακυκλοφορία λάσπης διατηρεί σταθερή τη συγκέντρωση ενεργού ιλύος στο σύστημα αερισμού, ενώ η πλεονάζουσα λάσπη απομακρύνεται μέσω των αντλιών απομάκρυνσης περίσσειας λάσπης προς την δεξαμενή συγκέντρωσης λάσπης. Στη συνέχεια τα λύματα, αφού πρώτα μετρηθεί η παροχή του σε κανάλι Parshall, υφίστανται απολύμανση μέσω διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου και καταλήγουν στη δεξαμενή αποχλωρίωσης, όπου γίνεται προσθήκη κατάλληλου διαλύματος (Bisulfite) υπό ανάδευση. Από την δεξαμενή αποχλωρίωσης τα επεξεργασμένα λύματα υπερχειλίζουν στο αντλιοστάσιο εξόδου, απ όπου με την βοήθεια υποβρύχιων αντλιών προωθούνται στο φίλτρο παλινδρομικής γέφυρας. Εκεί γίνεται κατάρτιση των αιωρούμενων σωματιδίων που διαφεύγουν από την εγκατάσταση. Τα αιωρούμενα στερεά που κατακρατούνται με συνεχή έκπλυση επιστρέφουν στην εγκατάσταση για επεξεργασία, ενώ τα διαυγασμένα απόβλητα οδηγούνται στο φρεάτιο εξόδου και από εκεί στον Ελασσονίτη ποταμό. Η περίσσεια λάσπης διοχετεύεται προς την εγκατάσταση επεξεργασίας της. Αρχικά οδηγείται στην δεξαμενή συγκέντρωσης λάσπης, όπου αποθηκεύεται υπό ανάμειξη και αερόβιες συνθήκες. Από την δεξαμενή συγκέντρωσης η λάσπη οδηγείται σε τράπεζα μηχανικής πάχυνσης μικρού χρόνου παραμονής, όπου συμπυκνώνεται μέχρι συγκέντρωσης 5-6%. Στη συνέχεια οδηγείται στο συγκρότημα ταινιοφιλτριπρέσσας, όπου συμπυκνώνεται μέχρι τελικής συγκέντρωσης στερεών >20% και απομακρύνεται με τη βοήθεια μεταφορικής ταινίας. Τα στραγγίδια από την εγκατάσταση αφυδάτωσης, οδηγούνται στο αντλιοστάσιο στραγγιδίων από όπου τελικά οδηγούνται στο φρεάτιο εισόδου. Το σύστημα παρακολουθείται και ελέγχεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος SCADA, εγκατεστημένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

7 Η αναλυτική περιγραφή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με αναφορά στις επιμέρους μονάδες και τον ενσωματούμενο εξοπλισμό αυτών είναι στη διάθεση των διαγωνιζομένων κατόπιν γραπτού αιτήματος, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης. Εικόνα 1: Κάτοψη Ε.Ε.Λ. Ελασσόνας 2. Ε.Ε.Λ. δ.δ. Λιβαδίου Γενικά στοιχεία έργου Δεδομένα σχεδιασμού Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Λιβαδίου βρίσκεται σε γήπεδο νοτιοανατολικά του οικισμού και δυναμικότητας εξυπηρετούμενου

8 πληθυσμού κατοίκων. Η επεξεργασία των λυμάτων γίνεται με τη μέθοδο των βιοδίσκων. Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (κάτοικοι) Μέση ημερήσια παροχήq d,ave (m 3 /d) Μέση ωριαία παροχήq h,ave (m 3 /d) Οργανικό φορτίο 180 BOD 5 (kg/d) Αιωρούμενα στερεά 210 SS (kg/d) Ολικό άζωτο TKN 24 (kg/d) Φώσφορος P (kg/d) 9 Η ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων θα καλύπτει τα όρια της ΚΥΑ 5673/400/ (Οδηγία 91/271 ΕΟΚ). Α/Α Παράμετροι Ανώτατο όριο συγκέντρωσης 1 BOD 5 < 25 mg/lit 2 SS (διαμέτρου έως 1mm) < 35 mg/lit 3 COD < 125 mg/lit 4 ph 6-9,5 5 Διαλυμένο οξυγόνο > 3 mg/lit Σε περίπτωση ευτροφισμού, η οριακή τιμή του φωσφόρου ορίζεται σε 2mg/lit ή 80% μείωση. Τα προϊόντα της επεξεργασίας, δηλαδή η αφυδατωμένη ιλύς, τα λίπη και τα προϊόντα των φρεατίων συλλογής επιπλεόντων των δεξαμενών καθίζησης, θα μεταφέρονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε αδειοδοτημένο χώρο ώστε να μην δημιουργούνται εστίες συγκέντρωσης εντόμων κατά τους θερινούς μήνες. Μέθοδος επεξεργασίας Γενική περιγραφή Τα λύματα του δ.δ. Λιβαδίου φθάνουν στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) από το εσωτερικό δίκτυο μέσω προσαγωγού, ο οποίος είναι βαρυτικός κατά το μεγαλύτερο μέρος του και εισέρχονται στο φρεάτιο εισόδου της εγκατάστασης. Μετά την επεξεργασία τους, τα λύματα καταλήγουν με αγωγό στον αποδέκτη διάθεσης (ρέμα Γκουγκούλα).

9 Τμήμα Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Η Ε.Ε.Λ. αποτελείται από τα εξής κύρια τμήματα: Εσχαρισμός Πρωτοβάθμια επεξεργασία (δεξαμενή συγκέντρωσης, λιποσυλλέκτης, αμμοσυλλέκτης, συγκέντρωση σε δεξαμενή Imhoff) Βιολογική επεξεργασία με σύστημα βιοδίσκων και δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης) Διάταξη αποφωσφόρωσης με χημική αποφωσφόρωση Επεξεργασία λάσπης σε δεξαμενή με προσθήκη κροκιδωτικών Συμπίεση λάσπης σε φιλτρόπρεσσα Επιστροφή στραγγιδίων στην είσοδο της βιολογικής επεξεργασίας Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων σε αποδέκτη Περιγραφή διαδικασίας παραγωγής Τα λύματα εισέρχονται με βαρυτικό αγωγό στην Ε.Ε.Λ μέσω του αποχετευτικού δικτύου του δήμου. Διοχετεύονται στη δεξαμενή αμμοκράτησης για τη συγκράτηση άμμου και άλλων υλικών πριν την εσχάρωση. Η άμμος με κοχλία μεταφέρεται στην επιφάνεια και στη συνέχεια χειροκίνητα σε κάδο αποθήκευσης. Με την είσοδο τους, στο κανάλι εσχάρωσης, τα λύματα διέρχονται από σχάρες τριών μεγεθών όπου συγκρατούνται τα ευμεγέθη στερεά όπως τεμάχια ξύλου, πανιά, γυαλιά, πλαστικά κ.λ.π. Έπειτα, τα εσχαρίσματα συλλέγονται σε παρακείμενο δοχείο αποθήκευσης. Τα λύματα οδηγούνται στη λιποσυλλογή, όπου μετά από επίπλευσή τους αφαιρούνται χειροκίνητα στο φρεάτιο συλλογής λιπών (το οποίο πρέπει να εκκενώνεται με την πλήρωσή του). Οι φυσητήρες του λιποσυλλέκτη τροφοδοτούν τον αέρα που είναι κατάλληλος για την επεξεργασία. Στη συνέχεια, τα λύματα εισέρχονται στο μηχανικό διαχωριστή και αφαιρούνται διάφορα ανόργανα στερεά και άμμος. Στη συνέχεια, μεταφέρονται στη δεξαμενή συγκέντρωσης. Από εκεί, μέσω αντλιών, τα λύματα ανυψώνονται και μεταφέρονται στη δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης.. Τα λύματα συνεχίζουν στη βαθμίδα βιολογικής επεξεργασίας. Ο όγκος των λυμάτων εισέρχεται στο φρεάτιο μερισμού, όπου με ειδικά θυροφράγματα, διαμοιράζεται σε τρεις γραμμές παραγωγής οι οποίες είναι ανεξάρτητες. Με υπερχείλιση, τα λύματα μεταφέρονται στις δεξαμενές δευτεροβάθμιας επεξεργασίας όπου βρίσκονται εγκατεστημένη βιοδίσκοι και με τη μέθοδο προσκολλημένης βιομάζας αφαιρείται το οργανικό ρυπαντικό φορτίο. Η παραγόμενη βιομάζα αποκολλάται από τους δίσκους και εκρέει μαζί με τα λύματα προς τις δεξαμενές τελικής καθίζησης. Πραγματοποιείται ο διαχωρισμός των επεξεργασμένων υγρών και της λάσπης-ιλύος. Τα διαυγασμένα-επεξεργασμένα υγρά οδηγούνται στη δεξαμενή φόρτισης φίλτρου. Είναι εγκατεστημένο φίλτρο UV υπεριώδους ακτινοβολίας μέσω του οποίου διέρχονται τα λύματα και υπόκεινται την τριτοβάθμια

10 επεξεργασία/απολύμανση. Τα λύματα μετά την καθίζηση εισέρχονται σε φρεάτιο φόρτισης του φίλτρου. Από εκεί, μεταφέρονται στο φίλτρο, υπόκεινται σε επεξεργασία και στη συνέχεια καταλήγουν στον αποδέκτη. Στο σημείο, εκείνο έρχονται σε επαφή και με χλώριο. Τέλος, τα επεξεργασμένα λύματα οδηγούνται στην έξοδο και καταλήγουν στον αποδέκτη. Η λάσπη από τις δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης μεταφέρεται με αεραντλίες στο κτίριο επεξεργασίας ιλύος όπου επεξεργάζεται όπως και η πρωτοβάθμια ιλύς. Η γραμμή επεξεργασίας ιλύος αποτελείται από τον παχυντή ιλύος, την τράπεζα αφυδάτωσης και το συγκρότημα πολυηλεκτρολύτη. Εικόνα 2: Διάγραμμα ροής Ε.Ε.Λ. Λιβαδίου 3. Ε.Ε.Λ. δ.δ. Σαρανταπόρου Γενικά στοιχεία έργου Δεδομένα σχεδιασμού Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Σαρανταπόρου βρίσκεται σε εκτός σχεδίου κτήμα του δήμου και εξυπηρετεί τον πληθυσμό του δ.δ. Σαρανταπόρου. Η μέθοδος επεξεργασίας των λυμάτων της Ε.Ε.Λ. Σαρανταπόρου είναι αυτή της βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων με τη μέθοδο των τεχνητών υγροβιότοποων.

11 Α φάση Έτος 2015 Β φάση Έτος 2037 Ισοδύναμος πληθυσμός 1200 κάτοικοι 1778 κάτοικοι Παροχή 288 m 3 /d 426 m 3 /d BΟD 5 60 gr/κατ/d 72 kg/d 106 kg/d SS 50 gr/κατ/d 60 kg/d 89 kg/d Noλ. 11 gr/κατ/d 13,2 kg/d 19,5 kg/d Pολ. 6 gr/κατ/d 7,2 kg/d 10,7 kg/d Η ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων θα καλύπτει τα όρια της ΚΥΑ 5673/400/ (ΦΕΚ 192/Β/ ) (Οδηγία 91/271 ΕΟΚ). Η ποιότητα εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων θα πληροί τα ακόλουθα όρια: Α/Α Παράμετροι Ανώτατο όριο συγκέντρωσης 1 BOD 5 25 mg/lit 2 SS 35 mg/lit 3 COD 125 mg/lit Μέθοδος επεξεργασίας Γενική περιγραφή Τα λύματα του οικισμού Σαρανταπόρου φθάνουν στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) μέσω του δικτύου αποχέτευσης. Η προσαγωγή των λυμάτων γίνεται με καταθλιπτικό αγωγό (Κ.Α.Α.) στο Φρεάτιο Εισόδου της Εγκατάστασης. Μετά την επεξεργασία τους τα λύματα καταλήγουν στο φρεάτιο εξόδου από όπου ξεκινά ο αγωγός διάθεσης των αποβλήτων. Τμήμα Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Η Ε.Ε.Λ. αποτελείται από τα εξής κύρια τμήματα: Μονάδα εσχάρωσης Μετρητή παροχής τύπου Parshall Κλίνες πρώτης βαθμίδας Κλίνες δεύτερης βαθμίδας Κλίνες ιλύος Η εγκατάσταση διαθέτει και υποδοχή βοθρολυμάτων. Τα βοθρολύματα εισέρχονται με αγωγό στη δεξαμενή συγκέντρωσης και με αντλίες ανυψώνονται για να εισέλθουν στη μονάδα επεξεργασίας. Περιγραφή διαδικασίας παραγωγής

12 Τα λύματα εισέρχονται στην εγκατάσταση μέσω του αποχετευτικού δικτύου και διέρχονται από τη μονάδα εσχάρωσης που αποτελείται από μία αυτόματη και μία χειροκίνητη εσχάρα για τη συγκράτηση ευμεγέθων στερεών. Στη συνέχεια, τα λύματα μεταφέρονται στο φρεάτιο υπερχείλισης και ηλεκτροβάνας κι από εκεί στις δεξαμενές πρωτοβάθμιας επεξεργασίας και στις δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης. Ο χειρισμός των λυμάτων στις δεξαμενές γίνεται με κατάλληλες βάνες. Οι δεξαμενές αυτές καθώς και εκείνες της δευτεροβάθμιας επεξεργασίας είναι ουσιαστικά λεκάνες με συγκεκριμένο βάθος, οι οποίες στον πυθμένα καλύπτονται με γεωύφασμα (για την αποφυγή διαφυγής στραγγισμάτων προς τον υδροφόρο) και οι οποίες γεμίζουν με 2-3 στρώσεις αδρανών υλικών. Στην επιφάνεια τοποθετείται ένα πλέγμα διάτρητων σωληνώσεων, σε σύνδεση με την ατμόσφαιρα, για τον αερισμό του συστήματος. Στην ανώτερη στρώση των υλικών φυτεύονται τα γνωστά σε όλους καλάμια, συνήθως Phragmites (που απαντώνται ευρέως στην ελληνική επικράτεια), φυτά πολύ ανθεκτικά. Η τροφοδοσία του αποβλήτου γίνεται από την επιφάνεια της κλίνης μέσω σωληνώσεων Υπάρχουν δύο γραμμές επεξεργασίας που αποτελούνται από δύο δεξαμενές πρωτοβάθμιας και μία δεξαμενή δευτεροβάθμιας επεξεργασίας. Εικόνα 3: Διάγραμμα ροής Ε.Ε.Λ. Σαρανταπόρου ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΙΒΑΔΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:33/2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:33/2019 Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Χρ. Βλαχοδήμου 1 (Πνευματικό κέντρο) Τ.Κ. 402 00 Ελασσόνα Τηλ.: 2493025444 Fax : 2493029527 e-mail: info@deyael.gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:33/2019

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1.0.0. ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ- ΒΥ PASS... 2 2.0.0. ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ... 2 2.1.0 ΕΣΧΑΡΩΣΗ... 2 2.2.0. ΑΜΜΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΙΑΘΟΥ Σελίδα 1 από 9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.- Τόπος Εγκατάστασης: Πόλη-Δημ. Διαμ.: ΣΚΙΑΘΟΣ περιοχή: ΞΑΝΕΜΟ Δήμος: ΣΚΙΑΘΟΥ Οδός:...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1. ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΦΙΞΗΣ Τα λύματα μέσω του Κεντρικού Αποχετευτικού αγωγού διαμέτρου Φ1000 καταλήγουν στο φρεάτιο Αφιξης όπου είναι εγκατεστημένη αυτόματη χονδροεσχάρα ανοίγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) 1.ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 1.1 Φρεάτιο Άφιξης 1.2 Αντλιοστάσιο Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Έκθεση έχει ως σκοπό την την πρόταση αναβάθμισης της Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ούτως ώστε η τελική εκροή να μπορεί να οδηγηθεί για επαναχρησιμοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ- ΒΥ PASS... 3 2.0.0. ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ... 3 1.0.0. 3.0.0. 3.1.0. 3.2.0. 3.3.0. 3.4.0. 3.5.0. 2.1.0 ΕΣΧΑΡΩΣΗ... 3 2.2.0. ΑΜΜΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ- ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Αμμοσυλλέκτες Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χηµικών Μηχανικών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΛΥΣΙ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Καθηγητής ΑΘΗΝΑ 2007 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Ο ι ρύποι που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcompact K παραδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Έλεγχος Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρισας

Διπλωματική Εργασία Έλεγχος Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρισας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Έλεγχος Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρισας Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Δημήτριος Γεράσης Α.Μ.: 2000.05.0037 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn Οι compact μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcomp Ν παραδίδονται έτοιμες προς τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Άσκηση 1η Να γίνει μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής ενός συστήματος επαναχρησιμοποίησης λυμάτων 1000 ισοδυνάμων κατοίκων για άρδευση με περιορισμούς (το ίδιο ισχύει και για υπεδάφια διάθεση) Βήμα 1. Υπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Εσχάρωση αστικών λυμάτων Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Καθίζηση Δεξαμενές καθίζησης Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Χ Α Λ Κ Ι Δ Α Σ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Λειτουργία και Συντήρηση Κέντρων Λυμάτων ΔΕΥΑΧ έτους 2016» (2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση: ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Τ.Κ. : 33 100 Πληρ.: Τηλ.: 2265028347 Fax: 2265022157 ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Να σχεδιάστε ένα τυπικό διάγραμμα ροής μιας εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων και να περιγράψτε τη σημασία των επιμέρους σταδίων.

Να σχεδιάστε ένα τυπικό διάγραμμα ροής μιας εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων και να περιγράψτε τη σημασία των επιμέρους σταδίων. Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Σημαντικά ζητήματα μαθήματος (Β. Διαμαντής) Βασικές αρχές Από τι αποτελούνται τα αστικά λύματα? Ποιες είναι οι τυπικές συγκεντρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

AS VARIOcompN Ultra ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

AS VARIOcompN Ultra ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ AS VARIOcompN Ultra ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το AS VARIOcompN Ultra αποτελεί μια ολοκληρωμένη προκατασκευασμένη μονάδα βιολογικού καθαρισμού λυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙ- ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2017 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

AS VARIOcomp N Ultra

AS VARIOcomp N Ultra ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ AS VARIOcomp N Ultra Compact Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων τύπου MBR, για Προχωρημένη Επεξεργασία και Απολύμανση Το AS VARIOcompN Ultra αποτελεί μια ολοκληρωμένη compact

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 24/08/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : ΚΟΠΑΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Τηλέφωνο : 24210 75152 Fax : 24210 75183 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Α) τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν τεύχος τροποποιήσεων / διορθώσεων συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 20Α του τεύχους Διακήρυξης (ΤΔ1).

Το παρόν τεύχος τροποποιήσεων / διορθώσεων συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 20Α του τεύχους Διακήρυξης (ΤΔ1). ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) Ταχ. δ/νση: Οδός Σφαγείων Ταχ. Κωδ.: 59200 Νάουσα Τηλ :23320 25266 Φαξ :23320 22620 Νάουσα 24/12/2018 Αρ. πρωτ. 2363 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΟΦΙΚΩΝ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΟΦΙΚΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΟΦΙΚΩΝ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΑΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS Η ΜΕΘΟΔΟΣ SBR Η μέθοδος SBR (Sequential Batch Reactor) για τη βιολογική επεξεργασία λυμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης: 59/2017 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑΣ): ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης: 59/2017 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑΣ): ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης: 59/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑΣ): ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 11: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κ.Ε.Λ.Ψ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 11: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κ.Ε.Λ.Ψ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 11 Σελίδα 1 11 Περιεχόμενα Π11.1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 Π11.2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Λ.Ψ.... 3 Π11.3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΡΟΗ... 10 Π11.4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση της επεξεργασίας λυμάτων με εφαρμογή μεμβρανών με τη συμβατική

Σύγκριση της επεξεργασίας λυμάτων με εφαρμογή μεμβρανών με τη συμβατική Σύγκριση της επεξεργασίας λυμάτων με εφαρμογή μεμβρανών με τη συμβατική «Νέες διεργασίες για την αντιμετώπιση της ρύπανσης σε βιοαντιδραστήρες μεμβρανών (FOUL-MEM)» (Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ II» 11ΣΥΝ_8_1084)

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μάνδρα 25.2.2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ αριθμ. πρωτ. 3116 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45 Τηλέφωνο: 2132014900 ΦΑΧ: 2105555880 Ταχ.Κώδ.: 19600 Μάνδρα ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Μάνδρα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1.1 Εισαγωγή... 2 1.1.2 Δεδομένα σχεδιασμού... 2 1.1.3 Αιτιολόγηση και φιλοσοφία σχεδιασμού προτεινόμενης λύσης... 4 1.1.4 Γενική περιγραφή του έργου... 6 1.1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟY ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟY ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟY ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Διημερίδα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α «Διαχείριση υγρών αποβλήτων σε μικρούς οικισμούς με ι.π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διπλωματική Εργασία με θέμα: «Έλεγχος λειτουργίας Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Καβάλας» ΣΤΕΛΛΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής: Κ. Διονύσης Μαντζαβίνος

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΒΡΥΛΛΑΚΗΣ ΜΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Τ.Ε.Ε. ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ ΣΕΛΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 4,8 tn τυρόγαλα / ημέρα στην αιχμή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της ΕΕΛ Κερατέας της ΔΕΥΑΤΗΛ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛ. Προϋπολογισμός: 700.000,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) Χρηματοδότηση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση και Βελτιστοποίηση Λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προσομοίωση και Βελτιστοποίηση Λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΠΕΡΙΓΑΡΦΗ ΤΗΣ ΕΕΛ ΧΙΟΥ...7 2.1 Συνοπτική Περιγραφή της Εγκατάστασης...8 2.2 Αναλυτική Περιγραφή των Μονάδων Επεξεργασίας...10 2.2.1 Φρεάτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ Ε.Ε.Λ.(ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ)...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Α.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4 Α.2 ΣΤΕΡΕΑ (SOLIDS)..5 Α.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ..6

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων

Διαχείριση και Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων Διαχείριση και Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων Απόβλητα Ν. 1650/1986 Απόβλητο θεωρείται κάθε ποσότητα ουσιών, θορύβου, αντικειμένων ή άλλων μορφών ενέργειας σε οποιαδήποτε φυσική κατάσταση από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων και ανακατασκευής ΕΕΛ οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων και ανακατασκευής ΕΕΛ οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Στους υπό μελέτη οικισμούς Νιγρίτας και Τερπνής του διευρυμένου Δήμου, η υφιστάμενη κατάσταση αποχέτευσης περιγράφεται παρακάτω. Ο οικισμός της Νιγρίτας διαθέτει παντορροϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη)

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Αθήνα 2004 ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.2.1 Φρεάτιο εισόδου, αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης, εσχάρωση... 3 Φρεάτιο εισόδου... 3 Θέσεις εκκένωσης βυτιοφόρων, Φρεάτια υποδοχής λυμάτων - βοθρολυμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 38/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 38/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 38/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη τρίτη (13η) Οκτωβρίου 2014 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων. Νίκος Σακκάς, Δρ. Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης

Eπεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων. Νίκος Σακκάς, Δρ. Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης Eπεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων Νίκος Σακκάς, Δρ. Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης Γιατί είναι απαραίτητη η επεξεργασία Για να προστατευτεί η ποιότητα του αποδέκτη από: Ελάττωση του διαλυμένου οξυγόνου και αλλοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ της ΕΥΑΘ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ της ΕΥΑΘ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ της ΕΥΑΘ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) έχει τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός Γεωγραφική θέση-έκταση

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός Γεωγραφική θέση-έκταση Θέμα Εισήγησης «Αποχέτευση λυμάτων ΟΤΑ Λίμνης Ν. Πλαστήρα- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων». Σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου Η λίμνη Πλαστήρα χρησιμοποιείται για άρδευση, ύδρευση, παραγωγή ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων της πόλης της Πάτρας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων της πόλης της Πάτρας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μονάδα επεξεργασίας υγρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AQUABIO SBR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AQUABIO SBR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. Στέλλα Παναγούλη Επιβλέπουσα Μηχανικός Έργων Ψυττάλειας

ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. Στέλλα Παναγούλη Επιβλέπουσα Μηχανικός Έργων Ψυττάλειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ (ΕΥΔΕ/ΑΕΛΜΠ) ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ Στέλλα Παναγούλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ Μαρία Λυμπινάκη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: αιτιολογημένη εισήγηση επί της ΜΠΕ του ΚΕΛ Ραφήνας-Πικερμίου-Σπάτων Αρτέμιδας

Θέμα: αιτιολογημένη εισήγηση επί της ΜΠΕ του ΚΕΛ Ραφήνας-Πικερμίου-Σπάτων Αρτέμιδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ραφήνα: 29.03.2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Αριθμ. Π.Ε.Α 824 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: Τοπικά Συμβούλια Ραφήνας Δ/νση: Αραφηνίδων Αλών 10-12 & Πικερμίου Ταχ.Κωδ. : 19009

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥ- ΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕ- ΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Ταχ. /νση: Λιμένας Θάσου ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξημένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Το σύστημα που απομακρύνει τα ακάθαρτα νερά από το περιβάλλον που ζει και εργάζεται ο άνθρωπος και τα διαθέτει τελικά, με τρόπο υγιεινό και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αναστάσιος Ι. Στάµου Επικ. Καθηγητής Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Εργων. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΛΚΗΣΤΙΣ- ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΚΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓO : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ΧΑΝΙΩΝ

ΕΡΓO : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Δ.E.Y.A.B.A. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (O.A.K.) ΕΡΓO : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ΧΑΝΙΩΝ TEXNIKH

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΡΥΠΑΝΤΩΝ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΡΥΠΑΝΤΩΝ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΡΥΠΑΝΤΩΝ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΡΥΠΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Μεγάλα στερεά Άμμος Λίπη-Έλαια Καθιζήσιμα οργανικά Κολλοειδή και διαλυμένα οργανικά Άζωτο Φώσφορος Παθογόνα Τοξικά ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εμφράξεις, ιζήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ. Επιβλέπων :. Μαµάης Αθήνα, Νοέµβριος 2006

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ. Επιβλέπων :. Μαµάης Αθήνα, Νοέµβριος 2006 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΥΡΙ ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟY ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟY ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟY ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 3Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ VERDE.TEC 2019 WORKSHOP 1 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» 17/2/2019 ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας λυμάτων Ι

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας λυμάτων Ι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας λυμάτων Ι Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr o Η ολοκληρωμένη διαχείριση των υγρών

Διαβάστε περισσότερα

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάθεσης των παραπάνω αποβλήτων, τα Ελληνικά τυροκομεία ως επί το πλείστον:

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάθεσης των παραπάνω αποβλήτων, τα Ελληνικά τυροκομεία ως επί το πλείστον: Ο κλάδος της τυροκόμησης είναι παραδοσιακά ο κλάδος με τη μικρότερη απόδοση προϊόντων σε σχέση με την πρώτη ύλη. Για κάθε τόνο γάλακτος παράγονται περίπου 350 κιλά προϊόντος και περίπου 2,6 τόνοι απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.Π.Μ.Σ.«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µε θέµα «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Σε τι αποσκοπεί ο Βιολογικός Καθαρισµός των Αποβλήτων ΕίναιΕίναι από τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους αντιµετώπισης της ρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών Επιτυγχάνει τον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση λυμάτων σε επιφανειακούς ΥΔΑΤΙΝΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ. Αντιδραστήρες ενεργού λάσπης (ιλύος)

Διάθεση λυμάτων σε επιφανειακούς ΥΔΑΤΙΝΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ. Αντιδραστήρες ενεργού λάσπης (ιλύος) Διάθεση λυμάτων σε επιφανειακούς ΥΔΑΤΙΝΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Αντιδραστήρες ενεργού λάσπης (ιλύος) Οι αντιδραστήρες της κατηγορίας αυτής διατίθενται σε δύο κατηγορίες, τα συστήματα ξεχωριστών δεξαμενών STAR και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ17ΛΚ-9ΕΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Μ17ΛΚ-9ΕΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Έδαφος μικρής διαπερατότητας

Έδαφος μικρής διαπερατότητας ΔΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ Χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία: αστικών λυμάτων (κυρίως για μικρές κοινότητες)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης - Βασιλικών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης - Βασιλικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 Γενικά»...3 Δημογραφικά...4 Ύδρευση...5 Κλιματολογικά...5 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ...7 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ...8 ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ...9 ΕΠΙΛΟΓΗ... Απαιτήσεις... Εναλλακτικές... 6... Ενεργός Ιλύς...

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπηρετούµενος πληθυσµός Γεωγραφική θέση-έκταση

Εξυπηρετούµενος πληθυσµός Γεωγραφική θέση-έκταση Θέµα Εισήγησης «Αποχέτευση λυµάτων ΟΤΑ Λίµνης Ν. Πλαστήρα- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων». Σκοπιµότητα υλοποίησης του έργου Η λίµνη Πλαστήρα χρησιµοποιείται για άρδευση, ύδρευση, παραγωγή ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300b\cons\tefhi\MAPS.doc N0300b/5296 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Γιαννιτσά Προς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Γιαννιτσά Προς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Γιαννιτσά 08-11-2012 Αριθ. Πρωτ. 71601 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου Τ.Κ. 581 00 Πληροφορίες: Ζωή Ιωαννίδου Τηλέφωνο: 23823

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη του έργου: Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Φαλάνης και Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Γιάννουλης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άσκηση 10B: Επεξεργασία ιλύος Α. Ζαφειράκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της Δ.Κ. Κουφαλίων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ. Πίνακας Περιεχοµένων

ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ. Πίνακας Περιεχοµένων ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Πίνακας Περιεχοµένων 2. ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ... 1 2.1 ΓΕΝΙΚΑ... 1 2.2. ΕΡΓΑ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ... 1 2.2.1. Πιεζοθραυστικό φρεάτιο άφιξης... 1 2.2.2. Eσχάρωση... 1 2.2..

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

ιαχείριση υγρών α οβλήτων ιαχείριση υγρών α οβλήτων Εισαγωγή στις βαθµίδες βιολογικών καθαρισµών Ε εξεργασία καθαρισµού λυµάτων Αποµάκρυνση, εξουδετέρωση ή κατάλληλη τροποποίηση των επιβλαβών χαρακτηριστικών των λυµάτων ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. Προυπ.: 98.500,00 Ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. Προυπ.: 98.500,00 Ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. Προυπ.: 98.500,00 Ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Πηγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ () ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΒΟΛΟΥ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Α. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου.

Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου. Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου. Οι τρεις βασικές διεργασίες οι οποίες διακρίνονται στην επεξεργασία των λυμάτων σε εργοστάσια τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Προμέτρηση Έργων ΗΜ και ΕΕΑ

Προμέτρηση Έργων ΗΜ και ΕΕΑ Προμέτρηση Έργων ΗΜ και ΕΕΑ Άρθρο 1 Περιγραφή Φυσικό μέρος 1: Προεπεξεργασία Φρεάτιο εισόδου Εσχάρωση Εσχάρα χειροκαθαριζόμενη, ανοξείδωτη, στo φρεάτιο εισόδου ανάντη της σηπτικής δεξαμενής ΤΕΜ 1 Ηλεκτρομαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ, ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ, ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ, ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θ. Λώλος 1, Χ. Τσομπανίδης 1, Γ. Λώλος 1, Γ. Tαβουλάρης 1 1 ENVIROPLAN Α.Ε., Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επιφανειακής Διάθεσης των Επεξεργασμένων Οικιακών Λυμάτων

Συστήματα Επιφανειακής Διάθεσης των Επεξεργασμένων Οικιακών Λυμάτων Συστήματα Επιφανειακής Διάθεσης των Επεξεργασμένων Οικιακών Λυμάτων Αντιδραστήρες ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ Τα συστήματα επεξεργασίας των οικιακών λυμάτων για επιφανειακή διάθεση με αντιδραστήρες βιολογικών φίλτρων,

Διαβάστε περισσότερα

WehoPuts. Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων

WehoPuts. Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων WehoPuts Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων Χρήση υψηλής τεχνολογίας Οι προκατασκευασμένες μονάδες WehoPuts αποτελούν συστήματα βιοχημικής επεξεργασίας, τα οποία είναι σχεδιασμένα για να εξυπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Κιτσούλης Ιωάννης Θεοδώρου Ζωή ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Κιτσούλης Ιωάννης Θεοδώρου Ζωή ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολογίας Κιτσούλης Ιωάννης Θεοδώρου Ζωή ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολογίας Εισαγωγή Ιστορική αναδρομή: Δημιουργία υπονόμων και αποχετευτικού συστήματος λόγω της ανάγκης απομάκρυνσης των λυμάτων. Εμφάνιση υποτυπωδών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα