Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων. (ΦΕΚ 514/Β/ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων. (ΦΕΚ 514/Β/22-7-88)"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. Β 16147/2213/88 Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων. (ΦΕΚ 514/Β/ ) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1 του Ν. 1386/83 «Εφαρµογή του Κοινοτικού ικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του Νόµου 1440/84 «Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού EURATOM» (ΦΕΚ 70/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 του Ν. 1775/88 «Εταιρείες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/ ). 2. Τις διατάξεις του Ν. 372/76 «Περί συστάσεως και λειτουργίας Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)» (ΦΕΚ 166/Α/ ), και το άρθρο 22 του Ν. 1682/87 (ΦΕΚ 14/ ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α). 4. το Π. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» (ΦΕΚ 96/Α/ ) 5. Την Υ 1321/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας Κ. Παπαναγιώτου» (ΦΕΚ 531/Β/ ) 6. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονοµίας» (ΦΕΚ 702/Β/87), αποφασίζουµε: Άρθρο 1 1. Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 84/528 ΕΟΚ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών µελών σχετικά µε τις κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων" (Ε.Ε. αριθ. L σελ. 72) 2. Ως ανυψωτικά µηχανήµατα και µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων, κατά την έννοια της παρούσας νοούνται όλα τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή µηχανήµατα διακινήσως φορτίων, τα οποία κινούνται µε ηλεκτρική υδραυλική ή µε κάθε άλλου είδους µηχανική κίνηση, όπως ανελκυστήρες, ανελκυστήρες και αναβατόρια υλικών εργοταξίου, ανελκυστήρες φορτίων, γερανοί, µεταφορικές ταινίες και αυτοκίνητα βιοµηχανικά οχήµατα 3. Ως στοιχείο κατασκευής κατά την έννοια της παρούσας απόφασης νοείται κάθε στοιχείο ενός ανυψωτικού µηχανήµατος ή µηχανήµατος διακινήσεως φορτίων 4. Στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας απόφασης δεν εµπίπτουν τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων που προορίζονται για στρατιωτικούς ή πειραµατικούς σκοπούς, καθώς και αυτά που χρησιµοποιούνται για τον εξοπλισµό των σκαφών, στις εγκαταστάσεις αναζήτησης και εκµετάλλευσης κοιτασµάτων στην ανοιχτή θάλασσα (ofshore), στα ορυχεία ή για το χειρισµό ραδιενεργών ουσιών. Άρθρο 2 Κατά την έννοια της παρούσας απόφασης νοείται ως «Έγκριση ΕΟΚ», η διαδικασία µε την οποία ένα Κράτος µέλος διαπιστώνει, µετά απο δοκιµές και βεβαιώνει οτι ένας τύπος

2 ανυψωτικού µηχανήµατος ή µηχανήµατος διακινήσεως φορτίων ή/και στοιχείου κατασκευής ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της παρούσας και στις ισχύουσες ειδικές διατάξεις. «Εξακρίβωση ΕΟΚ», η διαδικασία µε την οποία το Κράτος µέλος πιστοποιεί, µετά απο δοκιµές, οτι κάθε µηχάνηµα ή κάθε στοιχείο κατασκευής ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της παρούσας και στις ισχύουσες ειδικές διατάξεις. «Εξέταση τύπου ΕΟΚ», η διαδικασία µε την οποία ο αναγνωρισµένος για το σκοπό αυτό απο Κράτος µέλος Οργανισµός διαπιστώνει, µετά από δοκιµές, και βεβαιώνει οτι ένας τύπος µηχανήµατος ή/και στοιχείο κατασκευής ανταποκρίνεται στις διατάξεις της παρούσας και στις ισχύουσες ειδικές διατάξεις. «Έλεγχος ΕΟΚ», η διαδικασία µε την οποία ο αναγνωρισµένος για το σκοπό αυτό απο Κράτος µέλος Οργανισµός βεβαιώνεται, µετά την έκδοση βεβαίωσης για την εξέταση τύπου ΕΟΚ σύµφωνα µε την παρούσα και στις ισχύουσες ειδικές διατάξεις, οτι τα µηχανήµατα ή/και τα στοιχεία κατασκευής κατασκευάστηκαν σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους τύπους. «Αυτοπιστοποίηση ΕΟΚ», η διαδικασία µε την οποία ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του που είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα, βεβαιώνει υπεύθυνα οτι ένα µηχάνηµα ή/και ένα στοιχείο κατασκευής ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της παρούσας και στις ισχύουσες ειδικές διατάξεις. Άρθρο 3 1. Ως ανυψωτικό µηχάνηµα ή µηχάνηµα διακινήσεως φορτίων ή/και στοιχείο κατασκευής τύπου ΕΟΚ, κατά την έννοια της παρούσας απόφασης, νοείται κάθε µηχάνηµα ή/και στοιχείο κατασκευής που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της παρούσας και στις ισχύουσες ειδικές διατάξεις και το οποίο φέρει, κατά συνέπεια, το σήµα ΕΟΚ που αναφέρεται στο άρθρο εν δύναται, να απαγορευθεί ή να περιορισθεί η διάθεση στην αγορά ή η θέση σε λειτουργία µηχανήµατος ή/και στοιχείου κατασκευής τύπου ΕΟΚ, για χρήση σύµφωνη µε τον προορισµό του, για λόγους που αφορούν την κατασκευή και τον έλεγχο αυτής. Άρθρο 4 Η έγκριση ΕΟΚ, η πιστοποίηση ΕΟΚ, η εξέταση τύπου ΕΟΚ, ο έλεγχος ΕΟΚ και η αυτοπιστοποίηση ΕΟΚ είναι ισότιµες προς τις αντίστοιχες εθνικές πράξεις. Άρθρο 5 1. Η έγκριση ΕΟΚ αποτελεί προϋπόθεση για την διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία µηχανήµατος ή/και στοιχείου κατασκευής τύπου ΕΟΚ, εφόσον αυτό προβλέπεται απο ειδικές διατάξεις. 2. Μετά απο αίτηση του κατασκευαστή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του που είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα, το ΥΒΕΤ χορηγεί την έγκριση ΕΟΚ σε κάθε ανυψωτικού µηχανήµατος ή µηχανήµατος διακινήσεως φορτίων ή/και στοιχείου κατασκευής που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της παρούσας, και στις ισχύουσες ειδικές διατάξεις. 3. Για τον ίδιο τύπο ανυψωτικού µηχανήµατος ή µηχανήµατος διακινήσεως φορτίων ή/και στοιχείου κατασκευής, η αίτηση έγκρισης ΕΟΚ µπορεί να υποβληθεί µόνο σε ένα Κράτος µέλος των Ε.Κ. Το ΥΒΕΤ χορηγεί, αρνείται να χορηγήσει, αναστέλλει ή ανακαλεί την έγκριση ΕΟΚ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και του παραρτήµατος Ι. Άρθρο 6 1. Το ΥΒΕΤ που χορηγεί την έγκριση ΕΟΚ, εκδίδει βεβαίωση έγκρισης ΕΟΚ, η οποία κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση στον αιτούντα. Η βεβαίωση έγκρισης ΕΟΚ συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος ΙΙΙ. Άρθρο 7

3 1. Εάν το ΥΒΕΤ διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα µηχανήµατα ή/και στοιχεία κατασκευής δεν είναι σύµφωνα µε τον τύπο για τον οποίο χορηγήθηκε έγκριση ΕΟΚ, αναστέλλει ή ανακαλεί την έγκριση. 2. Η έγκριση ΕΟΚ µπορεί ωστόσο να διατηρηθεί όταν το ΥΒΕΤ κρίνει ότι οι διαφορές που διαπιστώθηκαν είναι ελάχιστες, δεν αλλάζουν ουσιαστικά το µηχάνηµα ή το στοιχείο κατασκευής και, σε κάθε περίπτωση, δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία. Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία µπορεί να ζητήσει απο τον κατασκευαστή να διορθώσει το γρηγορότερο δυνατόν την κατασκευή του ή να συµµορφωθεί προς τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις. Εάν ο κατασκευαστής δεν συµµορφωθεί προς τις υποδείξεις του ΥΒΕΤ, αυτό ανακαλεί την έγκριση ΕΟΚ. 3. Η ανωτέρω υπηρεσία που χορήγησε την έγκριση ΕΟΚ, εάν διαπιστώσει οτι αυτή η έγκριση δεν θα έπρεπε να χορηγηθεί ή οτι οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 2 δεν πληρώθηκαν, υποχρεούται να την αποσύρει. 4. Εάν, ο ΥΒΕΤ, που χορήγησε την έγκριση ΕΟΚ, πληροφορηθεί απο άλλο Κράτος µέλος την ύπαρξη µιας των περιπτώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1,2 και 3, λαµβάνει επίσης, µετά απο διαβούλευση µε αυτό το Κράτος, τα µέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους αυτές. 5. Εάν η σκοπιµότητα ή η υποχρέωση της αναστολής ή της ανάκλησης της έγκρισης ΕΟΚ δώσει λαβή σε διαφωνία µεταξύ της υπηρεσίας που χορήγησε την έγκριση ΕΟΚ και ενός άλλου Κράτους µέλους η υπηρεσία ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή των Ε.Κ. 6. Η αναστολή ή η ανάκληση έγκρισης ΕΟΚ δύναται να απαγγελθεί µόνο απο την υπηρεσία που τη χορήγησε. Η ανωτέρω υπηρεσία ενηµερώνει αµέσως τα άλλα Κράτη µέλη και την Επιτροπή δίνοντας όλες τις δυνατές ποσοτικές και ποιοτικές διευκρινίσεις που είναι αναγκαίες για την εξατοµίκευση του µη συµφώνου υλικού. Άρθρο 8 Ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), ως εξουσιοδοτηµένος οργανισµός για τη διεξαγωγή εξέτασης τύπου ΕΟΚ σύµφωνα µε τις διατάξεις του εποµένου άρθρου, ανταποκρίνεται στα ελάχιστα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙ. Κατάλογος των οργανισµών διεξαγωγής εξέτασης τύπου ΕΟΚ ως και κάθε τροποποίηση τούτου, κοινοποιείται απο την αρµόδια υπηρεσία ΥΒΕΤ στα άλλα Κράτη µέλη και στην Επιτροπή των Ε.Κ. Άρθρο 9 1. Η βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΟΚ, είναι το έγγραφο µε το οποίο ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποιήσης (ΕΛΟΤ) ή άλλος αναγνωρισµένος Οργανισµός, βεβαιώνει οτι ένας τύπος µηχανήµατος ή/και στοιχείο κατασκευής πληροί τους όρους της παρούσας απόφασης και των υφισταµένων ειδικών διατάξεων. Ο οργανισµός µετά απο αίτηση του κατασκευαστή ή του εγκατεστηµένου στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του, διεξάγει την εξέταση τύπου ΕΟΚ ενός τύπου µηχανήµατος ή/και στοιχείου κατασκευής. Εάν αυτός ο τύπος ανταποκρίνεται στους όρους της παρούσας απόφασης και αν ο κατασκευαστής αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 15, ο αναγνωρισµένος οργανισµός χορηγεί την βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΟΚ. Η βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΟΚ συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙΙ, της παρούσας. Τα µηχανήµατα ή/και τα στοιχεία κατασκευής που θα κατασκευαστούν µετά απο βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΟΚ δεν πρέπει να διαφέρουν απο το µηχάνηµα για το οποίο χορηγήθηκε αυτή η βεβαίωση. 2. Ο Οργανισµός χορηγεί, αρνείται να χορηγήσει, αναστέλλει ή ανακαλεί τη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΟΚ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσης και του παραρτήµατος Ι.

4 3. Η αίτηση εξέτασης τύπου ΕΟΚ για ένα τύπο µηχανήµατος ή στοιχείου κατασκευής µπορεί να υποβληθεί µόνο σε ένα αναγνωρισµένο οργανισµό των Ε.Κ. 4. Η βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΟΚ συνοδεύεται απο τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 15 και ενδεχοµένως απο χρονικό περιορισµό. 5. Οι προδιαγραφές για την βεβαίωση ΕΟΚ περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι της παρούσας. Άρθρο Εάν ο ΕΛΟΤ ή άλλος εξουσιοδοτηµένος οργανισµός διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα µηχανήµατα ή/και στοιχεία κατασκευής, για τον τύπο των οποίων χορηγήθηκε βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΟΚ, δεν συµφωνούν µ' αυτό τον τύπο, ζητεί απο τον κάτοχο της βεβαίωσης να διορθώσει την κατασκευή εντός προθεσµίας που του καθορίζει και αναστέλλει ενδεχοµένως τη βεβαίωση. Ειδικές διατάξεις που αναφέρονται σ' αυτό το µηχάνηµα ή/και στοιχείο κατασκευής δύναται να καθορίζουν ενδεχοµένως τον αριθµό των µηχανηµάτων ή στοιχείων κατασκευής που θεωρείται ότι δικαιολογεί την παρέµβαση του αναγνωρισµένου οργανισµού. Εάν ο κατασκευαστής δεν συµµορφωθεί εντός της επιβληθείσας προθεσµίας ο οργανισµός αναστέλλει ή ανακαλεί τη βεβαίωση. 2. Ο ΕΛΟΤ ή άλλος εξουσιοδοτηµένος οργανισµός που χορήγησε τη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΟΚ προβαίνει στην ανάκληση αυτής, εάν διαπιστώσει οτι η βεβαίωση αυτή δεν θα έπρεπε να είχε χορηγηθεί ή ότι δεν είχαν πληρωθεί οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος Αναστέλλει ή ανακαλεί τη βεβαίωση στην περίπτωση που ο δικαιούχος της βεβαίωσης δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 17, έναντι του αναγνωρισµένου οργανισµού του ΕΛΟΤ. Άρθρο Ο ΕΛΟΤ ή άλλος εξουσιοδοτηµένος Οργανισµός δύναται να αναθέσει µε ιδία αυτού ευθύνη σε ένα ή περισσότερα εργαστήρια την εκτέλεση των δοκιµών που πρέπει να πραγµατοποιηθούν στα πλαίσια εξέτασης τύπου ΕΟΚ και του ελέγχου ΕΟΚ που αναφέρεται στο κεφάλαιο V, αυτά τα εργαστήρια πρέπει να ανταποκρίνονται στα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙ σηµεία 2,3,4 και Κατά των αποφάσεων του ΕΛΟΤ ή άλλου εξουσιοδοτηµένου οργανισµού για τη µη χορήγηση ή αναστολή ή ανάκληση της βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΟΚ, ο ενδιαφερόµενος δύναται να προσφύγει ενώπιον της αρµοδίας υπηρεσίας του ΥΒΕΤ, η οποία δύναται να αναπέµψει την απόφαση στον ΕΛΟΤ για νέα κρίση. Εφόσον διαπιστωθεί απο το ΥΒΕΤ, οτι ο εξουσιοδοτηµένος Οργανισµός δεν ανταποκρίνεται στα ελάχιστα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ ή οτι δεν τηρεί τους όρους που του επιβλήθηκαν ή οτι δεν εκπληρώνει τα καθήκοντα του όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 τούτο δύναται να προβεί στην ανάκληση της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε. Εφόσον διαπιστωθεί απο το ΥΒΕΤ οτι ένας εξουσιοδοτηµένος οργανισµός µολονότι δεν ανταποκρίνεται στα ελάχιστα κριτήρια εξακολουθεί να λειτουργεί σε άλλο Κράτος µέλος, το ΥΒΕΤ ενηµερώνει την Επιτροπή των Ε.Κ. για τη λήψη των κατάλληλων µέτρων. Άρθρο Η αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ πριν εισηγηθεί την ανάκληση της εξουσιοδότησης του οργανισµού, λαµβάνει κάθε χρήσιµο µέτρο, προκειµένου να µην υπάρξει διακοπή κατά την πραγµατοποίηση των υποχρεώσεων και καθηκόντων που προκύπτουν απο τη χορήγηση βεβαιώσεων εξέτασης τύπου ΕΟΚ απο αυτό τον οργανισµό. 2. Η αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ πριν ανακαλέσει την παραπάνω εξουσιοδότηση πρέπει να αποσύρει όλες τις βεβαιώσεις που χορήγησε αυτός ο οργανισµός, εφόσον είχαν χορηγηθεί αδικαιολόγητα. Άρθρο 13

5 1. Εάν διαπιστωθεί µία απο τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10, το ΥΒΕΤ ενηµερώνει την αρµόδια υπηρεσία του Κράτους µέλους στο οποίο χορηγήθηκε η βεβαίωση, προκειµένου να υποχρεώσει τον αναγνωρισµένο οργανισµό να λάβει µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ της αρµοδίας υπηρεσίας του ΥΒΕΤ και ενός άλλου Κράτους µέλους σχετικά µε τη χορήγηση της βεβαίωσης, µε µέριµνα της αρµόδιας υπηρεσίας του ΥΒΕΤ ενηµερώνεται η Επιτροπή των Ε.Κ. για να λάβει τα κατάλληλα µέτρα. Άρθρο 14 Η αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ µεριµνά για τον έλεγχο ΕΟΚ, ο οποίος έχει ως αντικείµενο την ορθή χρήση του σήµατος ΕΟΚ. Ο έλεγχος αυτός πραγµατοποείται απο τον ΕΛΟΤ ή άλλον εξουσιοδοτηµένο Οργανισµό που έχει χορηγήσει βεβαίωση τύπου ΕΟΚ. Ο έλεγχος αυτός πραγµατοποιείται µεταξύ άλλων µε τυχαία δειγµατοληψία. Ο διεξάγων τον έλεγχο οργανισµός πρέπει να ανταποκρίνεται στα κριτήρια του παραρτήµατος ΙΙ και ανακοινώνεται απο την αρµόδια Υπηρεσία του ΥΒΕΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 8. Άρθρο Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του µόλις κάνει χρήση του σήµατος ΕΟΚ, οφείλει: (α) να ενηµερώσει τον ΕΛΟΤ, ή τον εξουσιοδοτηµένο οργανισµό που χορήγησε τη βεβαίωση τύπου ΕΟΚ: _ για τους χώρους κατασκευής ή/και για τους χώρους εναποθηκεύσεως σύµφωνα µε την αίτηση του οργανισµού. - για την ηµεροµηνία κατά την οποία αρχίζει η κατασκευή, - για κάθε άλλη πληροφορία την οποία χρειάζεται ο οργανισµός για να φέρει σε πέρας το έργο του. (β) να επιτρέπει την είσοδο στους εν λόγω χώρους κατασκευής ή/και εναποθηκεύσεως, καθώς και την πρόσβαση στα µητρώα ελέγχου, στους υπαλλήλους του οργανισµού που έχει χορηγήσει τη βεβαίωση, προκειµένου να προβούν σε έλεγχο, και να τους δώσει τις αναγκαίες για τον έλεγχο αυτό πληροφορίες. (γ) να επιτρέπει στον οργανισµό που χορήγησε τη βεβαίωση, τη λήψη ενός ή περισσότερων µηχανηµάτων ή/και στοιχείων κατασκευής απο τους χώρους κατασκευής ή εναποθηκεύσεως προς έλεγχο. 2. Ο οργανισµός που χορήγησε τη βεβαίωση τύπου ΕΟΚ πρέπει να παραδίδει στους άλλους αναγνωρισµένους οργανισµούς, στα Κράτη µέλη και στην Επιτροπή, εφόσον το ζητούν, αντίγραφο του πρακτικού δοκιµής και, ενδεχοµένως, του τεχνικού φακέλλου. 3. Ο δικαιούχος του σήµατος ΕΟΚ οφείλει να διοργανώσει ή να εξασφαλίσει τη διοργάνωση ελέγχου κατασκευής και να διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισµό για τον έλεγχο, κατά συνεχή και επαρκή τρόπο, της πιστότητας των κατασκευαζοµένων µηχανηµάτων ή/και των στοιχείων κατασκευής προς το µηχάνηµα για το οποίο χορηγήθηκε βεβαίωση τύπου ΕΟΚ. Άρθρο Ο ΕΛΟΤ ή άλλος εξουσιοδοτηµένος οργανισµός που χορήγησε τη βεβαίωση τύπου ΕΟΚ διοργανώνει τον έλεγχο ΕΟΚ των κατασκευασµένων µηχανηµάτων ή/και στοιχείων κατασκευής για τα οποία έχει χορηγηθεί βεβαίωση τύπου ΕΟΚ. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να επιτρέπει καταρχήν στον αναγνωρισµένο οργανισµό να επαληθεύει οτι ο κατασκευαστής διαθέτει τα µέσα ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 και, στη συνέχεια, οτι ασκεί πράγµατι έλεγχο πιστότητας των κατασκευαζοµένων µηχανηµάτων ή/και στοιχείων κατασκευής προς τη συσκευή που

6 αποτέλεσε αντικείµενο βεβαίωσης τύπου ΕΟΚ, παραδείγµατος χάρη οτι τηρεί µητρώα ελέγχου, εφόσον τούτο του ζητήθηκε. Επιπλέον ο ΕΛΟΤ ή άλλος εξουσιοδοτηµένος οργανισµός, µπορεί να προβαίνει σε τυχαίες δειγµατοληψίες στους χώρους κατασκευής ή στους χώρους αποθηκεύσεως που έχουν ορισθεί. Ο αναγνωρισµένος οργανισµός έχει επίσης δικαίωµα να προβαίνει επι πληρωµή σε δειγµατοληψίες σε κάθε εµπορικό στάδιο. 2. Αν ο χώρος κατασκευής, αποθηκεύσεως ή διαθέσεως στο εµπόριο βρίσκεται σε άλλο κράτος µέλος των Ε.Κ., ο αναγνωρισµένος οργανισµός που έχει χορηγήσει τη βεβαίωση τύπου ΕΟΚ, έρχεται σε επαφή, εφόσον υπάρχει ανάγκη, µε τον αναγνωρισµένο οργανισµό του Κράτους µέλους στον οποίο πρέπει να πραγµατοποιηθεί η δειγµατοληψία για τους ελέγχους που αναφέρονται ανωτέρω. Ο αναγνωρισµένος οργανισµός που πραγµατοποιεί τον έλεγχο, συντάσσει έκθεση προς τον αναγνωρισµένο οργανισµό που χορήγησε τη βεβαίωση τύπου ΕΟΚ. Άρθρο Στην περίπτωση που οι έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 18 καταδείξουν οτι τα µηχανήµατα ή/και στοιχεία κατασκευής δεν είναι σύµφωνα προς το µηχάνηµα ή/και στοιχείο κατασκευής στο οποίο χορηγήθηκε βεβαίωση τύπου ΕΟΚ ή/και οι προδιαγραφές της παρούσας απόφασης καθώς και οι προβλεπόµενες απο ειδικές διατάξεις έχουν όλες τηρηθεί, ο αναγνωρισµένος οργανισµός πρέπει να λάβει απέναντι στον κάτοχο του σήµατος ΕΟΚ ένα απο τα ακόλουθα µέτρα: (α) απλή προειδοποίηση µε τακτή προθεσµία για να πάψουν οι διαπιστούµενες παρατυπίες. (β) προειδοποίηση, όπως προβλέπεται στο στοιχείο (α), αλλά συνοδευόµενη απο ελέγχους σε µεγαλύτερη συχνότητα. (γ) αναστολή της βεβαίωσης τύπου ΕΟΚ (δ) ανάκληση της βεβαίωσης τύπου ΕΟΚ Τα µέτρα λαµβάνονται µόνο απο τον αναγνωρισµένο οργανισµό που χορήγησε τη βεβαίωση τύπου ΕΟΚ. 2. Τα δύο πρώτα µέτρα λαµβάνονται όταν οι διαφορές δεν επηρεάζουν το γενικό σχεδιασµό του µηχανήµατος ή οταν οι διαπιστούµενος παρατυπίες είναι ελάχιστες και, εν πάση περιπτώσει δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία. Λαµβάνεται ένα απο τα δύο τελευταία µέτρα, εφόσον οι διαφορές ή οι διαπιστούµενες παρατυπίες είναι σηµαντικές και, εν πάση περιπτώσει, εφόσον θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία. 3. Ο αναγνωρισµένος οργανισµός που χορήγησε τη βεβαίωση τύπου ΕΟΚ οφείλει επίσης να ανακαλέσει τη βεβαίωση: - οταν ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του που είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εµποδίζει τη διεξαγωγή των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 18, - οταν διαπιστώνει οτι η βεβαίωση τύπου ΕΟΚ έπρεπε να µην έχει χορηγηθεί. 4. Αν ο αναγνωρισµένος οργανισµός που εξέδωσε τη βεβαίωση τύπου ΕΟΚ πληροφορηθεί απο τον αναγωνρισµένο οργανισµό ενός άλλου Κράτους µέλους την ύπαρξη µίας απο τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, λαµβάνει επίσης, κατόπιν διαβουλεύσεως µε τον οργανισµό αυτό, τα µέτρα που προβλέπονται στις εν λόγω παραγράφους. 5. Η αναστολή ή η ανάκληση βεβαίωσης τύπου ΕΟΚ ανακοινώνεται στα άλλα Κράτη µέλη και τους άλλους αναγνωρισµένους οργανισµούς. Άρθρο Η πιστότητα ενός µηχανήµατος ή/και στοιχείου κατασκευής προς τον τύπο που εγκρίθηκε ή για τον οποίο χορηγήθηκε βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΟΚ, πιστοποιείται µε την επίθεση σήµατος πιστότητας ΕΟΚ. 2. Η βεβαίωση έγκρισης ΕΟΚ ή η βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΟΚ παρέχει το δικαίωµα στον κατασκευαστή να επιθέσει, µε δική του ευθύνη το σήµα πιστότητας ΕΟΚ επι των προϊόντων

7 που θα διαθέτουν στο εµπόριο, στα οποία ανταποκρίνονται στον τύπο για τον οποίο χορηγήθηκε αυτή η βεβαίωση ή να εκδόσει πιστοποιητικό πιστότητας σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος ΙV. Οι προδιαγραφές για το σήµα ΕΟΚ αναφέρονται στο παράρτηµα Ι. 3. Τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων ή/και τα στοιχεία κατασκευής που υπόκεινται στην έγκριση ΕΟΚ ή/και στην εξακρίβωση ΕΟΚ ή στην εξέταση τύπου ΕΟΚ απαγορεύεται να φέρουν σήµατα ή επιγραφές που να δηµιουργούν σύγχυση µε το σήµα ΕΟΚ. Άρθρο 19 Το Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας κοινοποιεί στα άλλα Κράτη µέλη και την Επιτροπή: - τον κατάλογο των υπηρεσιών οι οποίες στα πλαίσια της έγκρισης ΕΟΚ ή/και της πιστοποίησης ΕΟΚ, είναι επιφορτισµένες να διεξάγουν τις εξετάσεις και τις δοκιµές. - τον κατάλογο των αναγνωρισµένων οργανισµών που είναι επιφορτισµένοι να προβούν στην εξέταση τύπου ΕΟΚ και ελέγχου ΕΟΚ, κάθε µεταγενέστερη τροποποιήση αυτών των καταλόγων. Άρθρο Ο σχεδιασµός και οι τρόποι κατασκευής ενός µηχανήµατος ή/και στοιχείου κατασκευής δύνανται, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, να αποκλίνουν απο ορισµένες διατάξεις που προβλέπονται στις ειδικές αποφάσεις χωρίς αυτό το µηχάνηµα ή/και στοιχείο κατασκευής να παύσει να απολαύει των ευεργετικών διατάξεων του άρθρου 3, παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης, αν οι γενόµενες τροποποιήσεις αποσκοπούν να προσφέρουν τουλάχιστον ίση προστασία για την ασφάλεια και την υγεία. 2. Εφόσον γίνει δεκτή αίτηση παρέκκλισης, εφαρµόζεται η ακόλουθη διαδικασία: (α) Η αρµόδια Υπηρεσία του ΥΒΕΤ διαβιβάζει - άµεσα, στην περίπτωση της διαδικασίας έγκρισης ΕΟΚ ή έµµεσα µέσω του ΕΛΟΤ, στην περίπτωση διαδικασίας τύπου ΕΟΚ- τα έγγραφα που περιέχουν την περιγραφή του µηχανήµατος ή/και στοιχείου κατασκευής, καθώς και τα δικαιολογητικά της αιτήσεως εξαιρέσεως, ιδίως τα αποτελέσµατα των δοκιµών που ενδεχοµένως πραγµατοποιήθηκαν στην Επιτροπή. Η Επιτροπή αποστέλλει αντίγραφο στα άλλα Κράτη µέλη τα οποία διαθέτουν προθεσµία 4 µηνών µετά την ανακοίνωση αυτή για να διατυπώσουν τη συµφωνία ή διαφωνία τους έναντι του συγκεκριµένου Κράτους µέλους ή να ζητήσουν να έρθει το θέµα ενώπιον της επιτροπής που δηµιουργήθηκε µε την οδηγία 73/361 ΕΟΚ. Αντίγραφο κάθε ανακοίνωσης αποστέλλεται στην Επιτροπή. Η αλληλογραφία αυτή είναι εµπιστευτική. (β) αν κανένα Κράτος µέλος δεν εκφράσει τη διαφωνία του ή δεν ζητήσει τη σύγκληση της επιτροπής πριν από την λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο στοιχείο (α), Επιτροπή µπορεί αν συγκαλέσει την επιτροπή ή να επιτρέψει στο Κράτος µέλος να χορηγεί το ίδιο ή να αναθέσει τη χορήγηση της αιτηθείσας παρέκκλισης, και ενηµερώνει σχετικά τα λοιπά Κράτη µέλη. (γ) αν ένα Κράτος µέλος δεν απαντήσει καθόλου πριν απο τη λήξη της προβλεποµένης προθεσµίας, θεωρείται οτι αυτό το Κράτος µέλος συναινεί, (δ) στην αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή αποφασίζει για την αίτηση παρέκκλισης, αφού λάβει τη γνώση της επιτροπής που συνεστήθη µε την οδηγία 73/361/ΕΟΚ, (ε) τα έγγραφα αυτά συντάσσονται στην ή στις επίσηµες γλώσσες του Κράτους προορισµού ή, σε ειδικές περιπτώσεις σε άλλη γλώσσα αποδεκτή απο το Κράτος αυτό. 3. Σε περίπτωση βεβαιώσεως, που εκδίδεται απο τον ίδιο το κατασκευαστή, δε µπορεί να γίνει παρέκκλιση, κατ' εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1, απο τις διατάξεις της απόφασης παρά µόνο εάν ένας αναγνωρισµένος οργανισµός βεβαιώνει τον κατασκευαστή οτι η σχεδιαζόµενη παρέκκλιση δεν παραβλάπτει την ασφάλεια. Πριν χορηγηθεί η παρέκκλιση, ο ΕΛΟΤ ενηµερώνει τους άλλους αναγνωρισµένους οργανισµούς. Σε περίπτωση αµφισβητήσεως εκ µέρους ενός απο τους οργανισµούς αυτούς

8 εντός προθεσµίας δύο µηνών, το θέµα φέρεται ενώπιον της Επιτροπής µέσω ενός Κράτους µέλους. Η Επιτροπή προσπαθεί να επιλύσει τη διαφορά. Αν υπάρξει ανάγκη, συγκαλεί την επιτροπή που συνεστήθη µε την οδηγία 73/361/ΕΟΚ και αποφασίζει αφού λάβει τη γνώµη της. Άρθρο Εάν η αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ διαπιστώσει, βάσει εµπεριστατωµένης αιτιολογήσεως, οτι ένα ή περισσότερα ανυψωτικά µηχανήµατα ή µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων ή/και ένα στοιχείο κατασκευής, µολονότι είναι σύµφωνα προς τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης και των ειδικών διατάξεων που το αφορούν, παρουσιάζουν κίνδυνο για την ασφάλεια ή/και την υγεία, δύναται να απαγορεύσει προσωρινά την διάθεση στην αγορά ή τη θέση σε λειτουργία για χρήση σύµφωνη µε τον προορισµό αυτού του µηχανήµατος ή/και του στοιχείου κατασκευής ή να την υποβάλει σε ειδικούς όρους. Ενηµερώνει περί τούτου αµέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη αιτιολογώντας επαρκώς την απόφαση της. 2. Η επιτροπή εντός προθεσµίας έξη εβδοµάδων προβαίνει σε διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα Κράτη µέλη και κατόπιν διατυπώνει χωρίς καθυστέρηση τη γνώµη της και λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. Άρθρο 22 Τα έξοδα που προκύπτουν απο την έγκριση ΕΟΚ, την εξακρίβωση ΕΟΚ, την εξέταση τύπου ΕΟΚ και τον έλεγχο ΕΟΚ επιβαρύνουν τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του, ο οποίος ζήτησε να τύχει της εφαρµογής αυτών των διαδικασιών. Άρθρο 23 Κάθε απόφαση που λαµβάνεται κατ' εφαρµογή της παρούσας απόφασης, η οποία συνεπάγεται άρνηση έγκρισης ΕΟΚ, εξακρίβωσης ΕΟΚ ή εξέτασης τύπου ΕΟΚ, αναστολή ή ανάκληση βεβαίωσης έγκρισης ΕΟΚ, εξακρίβωσης ΕΟΚ, ή εξέτασης τύπου ΕΟΚ, η απαγόρευση διαθέσεως στην αγορά, ή θέσεως σε λειτουργία ανυψωτικών µηχανηµάτων ή µηχανηµάτων διακινήσεως φορτίων τύπου ΕΟΚ ή/και στοιχείων κατασκευής τύπου ΕΟΚ, αιτιολογείται δεόντως. Κοινοποιείται το ταχύτερο στον ενδιαφερόµενο µε υπόδειξη των ενδίκων µέσων τα οποία µπορούν να ασκηθούν, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και των προθεσµιών εντός των οποίων τα ένδικα αυτά µέσα µπορούν να ασκηθούν. Άρθρο 24 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV της οδηγίας 84/528/ΕΟΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΟΚ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΟΚ 1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΕΟΚ Ή ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΟΚ 1.1. Η αίτηση και η σχετική αλληλογραφία συντάσσονται στην επίσηµη γλώσσα (ή σε µία από τις επίσηµες γλώσσες) του κράτους στο οποίο υποβάλλεται αυτή η αίτηση. Το εν λόγω κράτος ή ο (οι) αναγνωρισµένος (οι) οργανισµός (οί), που έχει ορίσει, έχει(ουν) όπως τα συνηµµένα έγγραφα είναι επίσης συντεταγµένα στην αυτή επίσηµη γλώσσα Η αίτηση περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

9 - το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή της επιχειρήσεως, του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου, - την κατηγορία της συσκευής ή/και του στοιχείου κατασκευής, - την προβλεπόµενη χρήση ή τις ενδεχόµενες απαγορεύσεις, - τον ενδεχόµενο διακριτικό τίτλο ή τον τύπο, - τα τεχνικά χαρακτηριστικά 1.3. Η αίτηση συνοδεύεται από δύο αντίτυπα τω απαραίτητων προς εξέτασή της εγγράφων, ιδίως: τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στις ειδικές οδηγίες, - τους χώρους για το σήµα ΕΟΚ που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία και για τα άλλα σήµατα που προβλέπονται από τις ειδικές οδηγίες, µια δήλωση που πιστοποιεί ότι καµία άλλη αίτηση εγκρίσεως ΕΟΚ ή εξετάσεως τύπου ΕΟΚ δεν έχει κατατεθεί για τον ίδιο τύπο συσκευής ή/και στοιχείο κατασκευής, κατά περιπτωση, τα έγγραφα για τις εθνικές εγκρίσεις που έχουν ήδη ληφθεί και τα στοιχεία κατασκευής που έχουν χρησιµοποιηθεί και αποτελούν το αντικείµενο εγκρίσεως ΕΟΚ ή εξετάσεως τύπου ΕΟΚ και ενδεχοµένως πιστοποιήσεως ΕΟΚ. 2. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ 2.1. Η εξέταση της αιτήσεως γίνεται βάσει των σχεδίων κατασκευής και ενδεχοµένως επί των συσκευών ή/και των κατασκευαστικών στοιχείων. Η εξέταση αυτή περιλαµβάνει όλες τις εξετάσεις και δοκιµές που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και τις σχετικές ειδικές οδηγίες Οι εδικές οδηγίες για τις διάφορες κατηγορίες ανυψωτικών µηχανηµάτων ή µηχανηµάτων διακινήσεως φορτίων ή/και στοιχείων κατασκευής ορίζουν εν ανάγκη τους κανόνες κατασκευής, υπολογισµού και εξέτασης και τους συντελεστές που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό, και καθορίζουν τη φύση και την ποιότητα των υλικών που γίνονται δεκτά για την κατασκευή αυτών των ανυψωτικών µηχανηµάτων ή των µηχανηµάτων διακινήσεως φορτίων. 3. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑ ΕΟΚ Η βεβαίωση εγκρίσεως Εοκ ή η βεβαίωση εξετάσεως ΕΟΚ επαναλαµβάνει τα συµπεράσµατα της εξέτασης του τύπου και αναφέρει τους όρους από τους οποίους ενδεχοµένως συνοδεύεται. Συνοδεύεται από αναγκαίες περιγραφές και σχέδια προς αναγνώριση του τύπου και ενδεχοµένως για την επεξήγηση της λειτουργίας του. το σήµα ΕΟΚ το προβλεπόµενο στα άρθρο 20 αποτελείται από ένα ειδικού σχήµατος γράµµα ε περιβαλλόµενο από εξάγωνο περιέχον: - στο άνω µέρος, τον αριθµό που χαρακτηρίζει την ειδική οδηγία και έχει δοθεί κατά τη χρονολογική σειρά αποδοχής, και τα κεφαλαία διακριτικά γράµµατα του κράτους που χορήγησε τη βεβαίωση (Β για το Βέλγιο, D για την Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γερµανίας, DK για τη ανία, F για τη Γαλλία, GR για την Ελλάδα, I για την Ιταλία, IRL για την Ιρλανδία, L για το Λουξεµβούργο, NL για τις Κάτω Χώρες, UK για το Ηνωµένο Βασίλειο) και τους δύο τελευταίους αριθµούς του έτους της βεβαίωσης. Ο αριθµός που χαρακτηρίζει την ειδική οδηγία, στην οποία αναφέρεται η βεβαίωση, θα δίδεται από το Συµβούλιο κατά τη θέσπιση της εν λόγω οδηγίας, - στο κάτω µέρος, το χαρακτηριστικό αριθµό της βεβαίωσης.

10 Ένα παράδειγµα αυτού του σήµατος ευρίσκεται στο σηµείο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Το κράτος µέλος ή ο αναγνωρισµένος οργανισµός που χορήγησε τη βεβαίωση πρέπει να ειδοποιείται για κάθε σηµαντική τροποποίηση, ιδίως αν συνεπάγεται αλλαγή της εµπορικής ονοµασίας του προϊόντος 5. ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 5.1. Απόσπασµα των βεβαιώσεων δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Τη στιγµή της κοινοποιήσεως στον ενδιαφερόµενο, αντίγραφα της βεβαιώσεως στέλλονται από το κράτος µέλος που χορηγεί τη βεβαίωση στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη, τα οποία µπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφο του οριστικού τεχνικού φακέλου της συσκευής και των πρακτικών των εξετάσεων και δοκιµών που υπέστη Η ανάκληση βεβαιώσεις ΕΟΚ αποτελεί το αντικείµενο της διαδικασίας δηµοσιότητας που προβλέπεται στα σηµεία 5.1 και Σε περίπτωση αρνήσεως χορηγήσεως βεβαιώσεως, το κράτος µέλος, άµεσα στα πλαίσια της εγκρίσεως ΕΟΚ ή µε πρωτοβουλία του αναγνωρισµένου οργανισµού στα πλαίσια της εξετάσεως ΕΟΚ, ενηµερώνει σχετικά τα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή. 6. ΣΗΜΑ ΕΟΚ 6.1. Σήµα ΕΟΚ (βλ. σηµείο 3) Παράδειγµα: Βεβαίωση εκδοθείσα από την Οµοσπονδιακή δηµοκρατία της Γερµανίας ή από αναγνωρισµένο οργανισµό που όρισε, το 1979, κατ εφαρµογή της πρώτης ειδικής οδηγίας. Χαρακτηριστικός αριθµός της βεβαίωσης Οι ειδικές µπορούν να ορίζουν τη θέση και τις διατάξεις του σήµατος ΕΟΚ Στην περίπτωση που δεν γίνεται µνεία στις ειδικές οδηγίες, τα γράµµατα και οι αριθµοί κάθε σήµατος πρέπει να είναι ύψους το λιγότερο 5 χιλιοστών Το σήµα αυτό πρέπει να είναι ορατό, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο πάνω σε κάθε µηχάνηµα και στοιχείο κατασκευής. ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Ο οργανισµός, ο διευθυντής αυτού και το προσωπικό του δεν επιτρέπεται να είναι ούτε ο εφευρέτης, ούτε ο κατασκευαστής, ούτε ο προµηθευτής, ούτε ο εγκαταστάτης των µηχανηµάτων, ούτε ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος ενός εξ αυτών των προσώπων. εν δύνανται να παρέµβουν, ούτε απευθείας ούτε κατόπιν εντολής στο σχεδιασµό, την κατασκευή, την εµπορία, την αντιπροσωπεία ή τη συντήρηση αυτών των µηχανηµάτων και κατασκευαστικών στοιχείων. Τούτο δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών µεταξύ του κατασκευαστή και του αναγνωρισµένου οργανισµού.

11 2. Το προσωπικό, το επιφορτισµένο µε την εξέταση των µηχανηµάτων για τη χορήγηση της βεβαιώσεως εξετάσεως τύπου ΕΟΚ και των ελέγχων, οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντά του µε τη µεγαλύτερη ακεραιότητα και τη µεγαλύτερη τεχνική ικανότητα και οφείλει να είναι ελεύθερο από οποιεσδήποτε πιέσεις και προτροπές, ιδίως οικονοµικής φύσεως, που δύναται να επηρεάσουν την κρίση του ή τα πορίσµατα των εργασιών του, ειδικότερα από εκείνες που προέρχονται από πρόσωπα ή οµάδες προσώπων ενδιαφεροµένων για τα αποτελέσµατα της εξετάσεως. 3. Οι οργανισµοί, που είναι επιφορτισµένοι µε την εξέταση των µηχανηµάτων και των στοιχείων κατασκευής για τη χορήγηση της βεβαιώσεως ΕΟΙ και των ελέγχων, πρέπει να έχουν προσωπικό και να διαθέτουν τα αναγκαία µέσα για να εκπληρούν µε κατάλληλο τρόπο τα τεχνικά και διοικητικά καθήκοντα που συνδέονται µε τη χορήγηση των βεβαιώσεων ΕΟΚ και τη διεξαγωγή των ελέγχων, και να χρησιµοποιούν το απαιτούµενο υλικό για έκτακτους ελέγχους και εξετάσεις. 4. Το προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε τις εξετάσεις και τους ελέγχους πρέπει να διαθέτει: - καλή τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση, - ικανοποιητική γνώση των προδιαγραφών των σχετικών µε τους ελέγχους και τις εξετάσεις που διενεργεί, και επαρκή πρακτική αυτών των εργασιών, - την απαιτούµενη ικανότητα για τη διατύπωση των πρακτικών και των αναφορών που απαιτούνται για την υλοποίηση των πραγµατοποιούµενων εργασιών. 5. Πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του προσωπικού του επιφορτισµένου µε τον έλεγχο. Οι απολαβές κάθε υπαλλήλου δεν πρέπει να εξαρτώνται ούτε από τον αριθµό των ελέγχων που πραγµατοποιεί ούτε από τα αποτελέσµατα αυτών των ελέγχων. 6. Ο αναγνωρισµένος οργανισµός πρέπει να συµβάλλεται µε σύµβαση ασφαλίσεως καλύπτουσα την αστική του ευθύνη εκτός αν η ευθύνη αυτή καλύπτεται από το κράτος δυνάµει του εθνικού δικαίου. 7. Το προσωπικό του αναγνωρισµένου οργανισµού δεσµεύεται από το επαγγελµατικό απόρρητο για οτιδήποτε πληροφορείται κατά την άσκηση των καθηκόντων του (εξαιρούνται οι αρµόδιες διοικητικές αρχές του κράτους εντός του οποίου ασκεί τη δραστηριότητά του) εντός των πλαισίων της παρούσας οδηγίας και των ειδικών οδηγιών ή κάθε άλλης διατάξεως εσωτερικού δικαίου που προσδίδει ισχύ στις οδηγίες αυτές. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΕΟΚ Ή ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΟΚ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Ή ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Ή/ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Ένδειξη της αρµόδιας διοικητικής αρχής ή του αναγνωρισµένου οργανισµού. Βεβαίωση εγκρίσεως ΕΟΚ/εξετάσεως τύπου ΕΟΚ (1).. Αριθ. εγκρίσεως ΕΟΚ/εξετάσεως τύπου ΕΟΚ (1). 1. Κατηγορία, τύπος και σήµα κατασκευής ή εµπορίας 2. Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή.. 3. Όνοµα και διεύθυνση του κατόχου της βεβαίωσης.

12 4. Υποβλήθηκε προς έγκριση ΕΟΚ/εξέταση τύπου ΕΟΚ (1) στις.. 5. Βεβαίωση χορηγηθείσα δυνάµει της ακόλουθης προδιαγραφής: Εργαστήριο δοκιµών 7. Ηµεροµηνία και αριθµός πρακτικού του εργαστηρίου 8. Ηµεροµηνία εγκρίσεως ΕΟΚ/εξετάσεως τύπου ΕΟΚ (1) 9. Επισυνάπτονται στην παρούσα βεβαίωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά τα οποία φέρουν τον εξής αριθµό εγκρίσεως ΕΟΚ/εξετάσεως τύπου ΕΟΚ (1). Έγινε στις.. στις.. (1) Να διαγραφεί η ένδειξη που δεν χρειάζεται (υπογραφή) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΟΚ Ο υπογραφόµενος. (όνοµα και επίθετο) βεβαιώνω ότι το υλικό/εξοπλισµός/εγκατάσταση/στοιχείο/ανυψωτικό µηχάνηµα ή µηχάνηµα διακινήσεως φορτίων (1) 1. κατηγορίας.. 2. κατασκευασθέν από. 3. τύπου 4. µε αριθµό κατασκευής.. 5. έτους κατασκευής συµφωνεί - µε τον/τους τύπο/τύπους που έχουν εγκριθεί (έγκριση ΕΟΚ) (1) - µε τον/τους τύπο/τύπους που έχουν εξετασθεί (εξέταση τύπου ΕΟΚ) (1) όπως αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα: Ειδικές οδηγίες Σε περίπτωση εγκρίσεως (1) Σε περίπτωση εγκρίσεως (1) Αριθ. ηµεροµηνία κράτος µέλος Αριθ. ηµεροµηνία αναγνωρισµένος οργανισµός

13 Έγινε στις, στις (υπογραφή) (καθήκοντα) (1) Να διαγραφούν οι ενδείξεις που δεν χρειάζονται Άρθρο 25 Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς της παρούσας άρχεται απο της δηµοσιεύσεως της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Ιουλίου 1988 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 22223/4073/88 Συσκευές που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα, μηχανισμοί ασφαλείας και ρυθμίσεως των αερίων για τις συσκευές αυτές και μέθοδοι ελέγχου αυτών των συσκευών. (ΦΕΚ 792/Β/1-11-88)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α).

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα (ΦΕΚ 137/Α). Αριθ. 16440/Φ.10.4/445. Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογουµένων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (Β 756). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 727 Κ.Δ.Π. 111/2002 Αρ. 3583, 8.3.2002 Αριθμός 111 Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ. ΤΑΞΗΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ. ΤΑΞΗΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 2923/161/86 Ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιµης ατµόσφαιρας σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 76/117/ΕΟΚ της 18 εκεµβρίου 1975 και 79/196/ΕΟΚ της 6 Φεβρουαρίου 1979, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 15233/91 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την 90/396/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις συσκευές αερίου. (ΦΕΚ 487/Β/4-7-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α Θ Η Ν Α Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου. EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 335/93 Αιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα, σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4588, (I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4588, (I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4588, 3.2.2017 Ν. 3(Ι)/2017 3(I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το Παράρτημα ΙΙ, σημείο 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α /28-6-2000) [όπως τροποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α /22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α /31-12-2002)] Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Οϊ ΠΕΡϊ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε

Οϊ ΠΕΡϊ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε Αριθµός 314 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Νέοι Αέβητες Ζεστού Νερού Τροφοδοτούµενοι µε Υγρά ή Αέρια Καύσιµα) Κανονισµοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), 31993L0068 Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τομέα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 392541/1010/88 Καθορισμός μέτρων για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και ειδικότερα των οριακών τιμών για την περιεκτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο. (ΦΕΚ 366/Β/8-6-1988) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 1626/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 1626/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 14132/618/2001 Συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/36 του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 σχετικά µε τον µεταφερόµενο εξοπλισµό υπό πίεση όπως αυτή τροποποιήθηκε µε νεώτερη οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 323 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0258 (NLE) 12042/16 ADD 1 TRANS 335 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058. "Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα"

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058. Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058 "Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα" ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ11321/12490/878 Παροχή τηλεοµοιοτυπίας προς πιστοποιηµένους στο ΙΚΑ φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα, για βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας συναλλασσόµενου µε αυτούς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στην Επιτροπή GNSS Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ελβετίας η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2010D0022 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ L 330/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης ποιότητας όσον αφορά τους φορείς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Προοίμιο. Για σκοπούς - Ε.Ε.: L

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9087 (ΦΟΡ) 1004 της 4/13.9.1996 Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζοµένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόµενη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σολωμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)».

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: Ελληνική Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ.53969/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 4 / 9 / Αρ. Πρωτ. Ζ3-654 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα 4 / 9 / Αρ. Πρωτ. Ζ3-654 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα 4 / 9 / 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Τµήµα Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : 101 81 Αθήνα Πληροφορίες : Κ. Ζήσης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 12479 Φ17/414/91 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε τις 87/404/ΕΟΚ και 90/488/ΕΟΚ οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε απλά δοχεία πίεσης. (ΦΕΚ 431/Β/24-6-91)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ, 10181 ΑΘΗΝΑ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΡ FAX :

ΑΔΑ: 4ΑΛΡ FAX : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 05-01- 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 115276 / 44 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & Φ. Π. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα