Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων. (ΦΕΚ 514/Β/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων. (ΦΕΚ 514/Β/22-7-88)"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. Β 16147/2213/88 Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων. (ΦΕΚ 514/Β/ ) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1 του Ν. 1386/83 «Εφαρµογή του Κοινοτικού ικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του Νόµου 1440/84 «Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού EURATOM» (ΦΕΚ 70/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 του Ν. 1775/88 «Εταιρείες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/ ). 2. Τις διατάξεις του Ν. 372/76 «Περί συστάσεως και λειτουργίας Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)» (ΦΕΚ 166/Α/ ), και το άρθρο 22 του Ν. 1682/87 (ΦΕΚ 14/ ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α). 4. το Π. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» (ΦΕΚ 96/Α/ ) 5. Την Υ 1321/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας Κ. Παπαναγιώτου» (ΦΕΚ 531/Β/ ) 6. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονοµίας» (ΦΕΚ 702/Β/87), αποφασίζουµε: Άρθρο 1 1. Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 84/528 ΕΟΚ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών µελών σχετικά µε τις κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων" (Ε.Ε. αριθ. L σελ. 72) 2. Ως ανυψωτικά µηχανήµατα και µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων, κατά την έννοια της παρούσας νοούνται όλα τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή µηχανήµατα διακινήσως φορτίων, τα οποία κινούνται µε ηλεκτρική υδραυλική ή µε κάθε άλλου είδους µηχανική κίνηση, όπως ανελκυστήρες, ανελκυστήρες και αναβατόρια υλικών εργοταξίου, ανελκυστήρες φορτίων, γερανοί, µεταφορικές ταινίες και αυτοκίνητα βιοµηχανικά οχήµατα 3. Ως στοιχείο κατασκευής κατά την έννοια της παρούσας απόφασης νοείται κάθε στοιχείο ενός ανυψωτικού µηχανήµατος ή µηχανήµατος διακινήσεως φορτίων 4. Στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας απόφασης δεν εµπίπτουν τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων που προορίζονται για στρατιωτικούς ή πειραµατικούς σκοπούς, καθώς και αυτά που χρησιµοποιούνται για τον εξοπλισµό των σκαφών, στις εγκαταστάσεις αναζήτησης και εκµετάλλευσης κοιτασµάτων στην ανοιχτή θάλασσα (ofshore), στα ορυχεία ή για το χειρισµό ραδιενεργών ουσιών. Άρθρο 2 Κατά την έννοια της παρούσας απόφασης νοείται ως «Έγκριση ΕΟΚ», η διαδικασία µε την οποία ένα Κράτος µέλος διαπιστώνει, µετά απο δοκιµές και βεβαιώνει οτι ένας τύπος

2 ανυψωτικού µηχανήµατος ή µηχανήµατος διακινήσεως φορτίων ή/και στοιχείου κατασκευής ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της παρούσας και στις ισχύουσες ειδικές διατάξεις. «Εξακρίβωση ΕΟΚ», η διαδικασία µε την οποία το Κράτος µέλος πιστοποιεί, µετά απο δοκιµές, οτι κάθε µηχάνηµα ή κάθε στοιχείο κατασκευής ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της παρούσας και στις ισχύουσες ειδικές διατάξεις. «Εξέταση τύπου ΕΟΚ», η διαδικασία µε την οποία ο αναγνωρισµένος για το σκοπό αυτό απο Κράτος µέλος Οργανισµός διαπιστώνει, µετά από δοκιµές, και βεβαιώνει οτι ένας τύπος µηχανήµατος ή/και στοιχείο κατασκευής ανταποκρίνεται στις διατάξεις της παρούσας και στις ισχύουσες ειδικές διατάξεις. «Έλεγχος ΕΟΚ», η διαδικασία µε την οποία ο αναγνωρισµένος για το σκοπό αυτό απο Κράτος µέλος Οργανισµός βεβαιώνεται, µετά την έκδοση βεβαίωσης για την εξέταση τύπου ΕΟΚ σύµφωνα µε την παρούσα και στις ισχύουσες ειδικές διατάξεις, οτι τα µηχανήµατα ή/και τα στοιχεία κατασκευής κατασκευάστηκαν σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους τύπους. «Αυτοπιστοποίηση ΕΟΚ», η διαδικασία µε την οποία ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του που είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα, βεβαιώνει υπεύθυνα οτι ένα µηχάνηµα ή/και ένα στοιχείο κατασκευής ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της παρούσας και στις ισχύουσες ειδικές διατάξεις. Άρθρο 3 1. Ως ανυψωτικό µηχάνηµα ή µηχάνηµα διακινήσεως φορτίων ή/και στοιχείο κατασκευής τύπου ΕΟΚ, κατά την έννοια της παρούσας απόφασης, νοείται κάθε µηχάνηµα ή/και στοιχείο κατασκευής που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της παρούσας και στις ισχύουσες ειδικές διατάξεις και το οποίο φέρει, κατά συνέπεια, το σήµα ΕΟΚ που αναφέρεται στο άρθρο εν δύναται, να απαγορευθεί ή να περιορισθεί η διάθεση στην αγορά ή η θέση σε λειτουργία µηχανήµατος ή/και στοιχείου κατασκευής τύπου ΕΟΚ, για χρήση σύµφωνη µε τον προορισµό του, για λόγους που αφορούν την κατασκευή και τον έλεγχο αυτής. Άρθρο 4 Η έγκριση ΕΟΚ, η πιστοποίηση ΕΟΚ, η εξέταση τύπου ΕΟΚ, ο έλεγχος ΕΟΚ και η αυτοπιστοποίηση ΕΟΚ είναι ισότιµες προς τις αντίστοιχες εθνικές πράξεις. Άρθρο 5 1. Η έγκριση ΕΟΚ αποτελεί προϋπόθεση για την διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία µηχανήµατος ή/και στοιχείου κατασκευής τύπου ΕΟΚ, εφόσον αυτό προβλέπεται απο ειδικές διατάξεις. 2. Μετά απο αίτηση του κατασκευαστή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του που είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα, το ΥΒΕΤ χορηγεί την έγκριση ΕΟΚ σε κάθε ανυψωτικού µηχανήµατος ή µηχανήµατος διακινήσεως φορτίων ή/και στοιχείου κατασκευής που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της παρούσας, και στις ισχύουσες ειδικές διατάξεις. 3. Για τον ίδιο τύπο ανυψωτικού µηχανήµατος ή µηχανήµατος διακινήσεως φορτίων ή/και στοιχείου κατασκευής, η αίτηση έγκρισης ΕΟΚ µπορεί να υποβληθεί µόνο σε ένα Κράτος µέλος των Ε.Κ. Το ΥΒΕΤ χορηγεί, αρνείται να χορηγήσει, αναστέλλει ή ανακαλεί την έγκριση ΕΟΚ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και του παραρτήµατος Ι. Άρθρο 6 1. Το ΥΒΕΤ που χορηγεί την έγκριση ΕΟΚ, εκδίδει βεβαίωση έγκρισης ΕΟΚ, η οποία κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση στον αιτούντα. Η βεβαίωση έγκρισης ΕΟΚ συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος ΙΙΙ. Άρθρο 7

3 1. Εάν το ΥΒΕΤ διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα µηχανήµατα ή/και στοιχεία κατασκευής δεν είναι σύµφωνα µε τον τύπο για τον οποίο χορηγήθηκε έγκριση ΕΟΚ, αναστέλλει ή ανακαλεί την έγκριση. 2. Η έγκριση ΕΟΚ µπορεί ωστόσο να διατηρηθεί όταν το ΥΒΕΤ κρίνει ότι οι διαφορές που διαπιστώθηκαν είναι ελάχιστες, δεν αλλάζουν ουσιαστικά το µηχάνηµα ή το στοιχείο κατασκευής και, σε κάθε περίπτωση, δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία. Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία µπορεί να ζητήσει απο τον κατασκευαστή να διορθώσει το γρηγορότερο δυνατόν την κατασκευή του ή να συµµορφωθεί προς τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις. Εάν ο κατασκευαστής δεν συµµορφωθεί προς τις υποδείξεις του ΥΒΕΤ, αυτό ανακαλεί την έγκριση ΕΟΚ. 3. Η ανωτέρω υπηρεσία που χορήγησε την έγκριση ΕΟΚ, εάν διαπιστώσει οτι αυτή η έγκριση δεν θα έπρεπε να χορηγηθεί ή οτι οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 2 δεν πληρώθηκαν, υποχρεούται να την αποσύρει. 4. Εάν, ο ΥΒΕΤ, που χορήγησε την έγκριση ΕΟΚ, πληροφορηθεί απο άλλο Κράτος µέλος την ύπαρξη µιας των περιπτώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1,2 και 3, λαµβάνει επίσης, µετά απο διαβούλευση µε αυτό το Κράτος, τα µέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους αυτές. 5. Εάν η σκοπιµότητα ή η υποχρέωση της αναστολής ή της ανάκλησης της έγκρισης ΕΟΚ δώσει λαβή σε διαφωνία µεταξύ της υπηρεσίας που χορήγησε την έγκριση ΕΟΚ και ενός άλλου Κράτους µέλους η υπηρεσία ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή των Ε.Κ. 6. Η αναστολή ή η ανάκληση έγκρισης ΕΟΚ δύναται να απαγγελθεί µόνο απο την υπηρεσία που τη χορήγησε. Η ανωτέρω υπηρεσία ενηµερώνει αµέσως τα άλλα Κράτη µέλη και την Επιτροπή δίνοντας όλες τις δυνατές ποσοτικές και ποιοτικές διευκρινίσεις που είναι αναγκαίες για την εξατοµίκευση του µη συµφώνου υλικού. Άρθρο 8 Ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), ως εξουσιοδοτηµένος οργανισµός για τη διεξαγωγή εξέτασης τύπου ΕΟΚ σύµφωνα µε τις διατάξεις του εποµένου άρθρου, ανταποκρίνεται στα ελάχιστα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙ. Κατάλογος των οργανισµών διεξαγωγής εξέτασης τύπου ΕΟΚ ως και κάθε τροποποίηση τούτου, κοινοποιείται απο την αρµόδια υπηρεσία ΥΒΕΤ στα άλλα Κράτη µέλη και στην Επιτροπή των Ε.Κ. Άρθρο 9 1. Η βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΟΚ, είναι το έγγραφο µε το οποίο ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποιήσης (ΕΛΟΤ) ή άλλος αναγνωρισµένος Οργανισµός, βεβαιώνει οτι ένας τύπος µηχανήµατος ή/και στοιχείο κατασκευής πληροί τους όρους της παρούσας απόφασης και των υφισταµένων ειδικών διατάξεων. Ο οργανισµός µετά απο αίτηση του κατασκευαστή ή του εγκατεστηµένου στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του, διεξάγει την εξέταση τύπου ΕΟΚ ενός τύπου µηχανήµατος ή/και στοιχείου κατασκευής. Εάν αυτός ο τύπος ανταποκρίνεται στους όρους της παρούσας απόφασης και αν ο κατασκευαστής αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 15, ο αναγνωρισµένος οργανισµός χορηγεί την βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΟΚ. Η βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΟΚ συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙΙ, της παρούσας. Τα µηχανήµατα ή/και τα στοιχεία κατασκευής που θα κατασκευαστούν µετά απο βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΟΚ δεν πρέπει να διαφέρουν απο το µηχάνηµα για το οποίο χορηγήθηκε αυτή η βεβαίωση. 2. Ο Οργανισµός χορηγεί, αρνείται να χορηγήσει, αναστέλλει ή ανακαλεί τη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΟΚ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσης και του παραρτήµατος Ι.

4 3. Η αίτηση εξέτασης τύπου ΕΟΚ για ένα τύπο µηχανήµατος ή στοιχείου κατασκευής µπορεί να υποβληθεί µόνο σε ένα αναγνωρισµένο οργανισµό των Ε.Κ. 4. Η βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΟΚ συνοδεύεται απο τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 15 και ενδεχοµένως απο χρονικό περιορισµό. 5. Οι προδιαγραφές για την βεβαίωση ΕΟΚ περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι της παρούσας. Άρθρο Εάν ο ΕΛΟΤ ή άλλος εξουσιοδοτηµένος οργανισµός διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα µηχανήµατα ή/και στοιχεία κατασκευής, για τον τύπο των οποίων χορηγήθηκε βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΟΚ, δεν συµφωνούν µ' αυτό τον τύπο, ζητεί απο τον κάτοχο της βεβαίωσης να διορθώσει την κατασκευή εντός προθεσµίας που του καθορίζει και αναστέλλει ενδεχοµένως τη βεβαίωση. Ειδικές διατάξεις που αναφέρονται σ' αυτό το µηχάνηµα ή/και στοιχείο κατασκευής δύναται να καθορίζουν ενδεχοµένως τον αριθµό των µηχανηµάτων ή στοιχείων κατασκευής που θεωρείται ότι δικαιολογεί την παρέµβαση του αναγνωρισµένου οργανισµού. Εάν ο κατασκευαστής δεν συµµορφωθεί εντός της επιβληθείσας προθεσµίας ο οργανισµός αναστέλλει ή ανακαλεί τη βεβαίωση. 2. Ο ΕΛΟΤ ή άλλος εξουσιοδοτηµένος οργανισµός που χορήγησε τη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΟΚ προβαίνει στην ανάκληση αυτής, εάν διαπιστώσει οτι η βεβαίωση αυτή δεν θα έπρεπε να είχε χορηγηθεί ή ότι δεν είχαν πληρωθεί οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος Αναστέλλει ή ανακαλεί τη βεβαίωση στην περίπτωση που ο δικαιούχος της βεβαίωσης δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 17, έναντι του αναγνωρισµένου οργανισµού του ΕΛΟΤ. Άρθρο Ο ΕΛΟΤ ή άλλος εξουσιοδοτηµένος Οργανισµός δύναται να αναθέσει µε ιδία αυτού ευθύνη σε ένα ή περισσότερα εργαστήρια την εκτέλεση των δοκιµών που πρέπει να πραγµατοποιηθούν στα πλαίσια εξέτασης τύπου ΕΟΚ και του ελέγχου ΕΟΚ που αναφέρεται στο κεφάλαιο V, αυτά τα εργαστήρια πρέπει να ανταποκρίνονται στα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙ σηµεία 2,3,4 και Κατά των αποφάσεων του ΕΛΟΤ ή άλλου εξουσιοδοτηµένου οργανισµού για τη µη χορήγηση ή αναστολή ή ανάκληση της βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΟΚ, ο ενδιαφερόµενος δύναται να προσφύγει ενώπιον της αρµοδίας υπηρεσίας του ΥΒΕΤ, η οποία δύναται να αναπέµψει την απόφαση στον ΕΛΟΤ για νέα κρίση. Εφόσον διαπιστωθεί απο το ΥΒΕΤ, οτι ο εξουσιοδοτηµένος Οργανισµός δεν ανταποκρίνεται στα ελάχιστα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ ή οτι δεν τηρεί τους όρους που του επιβλήθηκαν ή οτι δεν εκπληρώνει τα καθήκοντα του όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 τούτο δύναται να προβεί στην ανάκληση της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε. Εφόσον διαπιστωθεί απο το ΥΒΕΤ οτι ένας εξουσιοδοτηµένος οργανισµός µολονότι δεν ανταποκρίνεται στα ελάχιστα κριτήρια εξακολουθεί να λειτουργεί σε άλλο Κράτος µέλος, το ΥΒΕΤ ενηµερώνει την Επιτροπή των Ε.Κ. για τη λήψη των κατάλληλων µέτρων. Άρθρο Η αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ πριν εισηγηθεί την ανάκληση της εξουσιοδότησης του οργανισµού, λαµβάνει κάθε χρήσιµο µέτρο, προκειµένου να µην υπάρξει διακοπή κατά την πραγµατοποίηση των υποχρεώσεων και καθηκόντων που προκύπτουν απο τη χορήγηση βεβαιώσεων εξέτασης τύπου ΕΟΚ απο αυτό τον οργανισµό. 2. Η αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ πριν ανακαλέσει την παραπάνω εξουσιοδότηση πρέπει να αποσύρει όλες τις βεβαιώσεις που χορήγησε αυτός ο οργανισµός, εφόσον είχαν χορηγηθεί αδικαιολόγητα. Άρθρο 13

5 1. Εάν διαπιστωθεί µία απο τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10, το ΥΒΕΤ ενηµερώνει την αρµόδια υπηρεσία του Κράτους µέλους στο οποίο χορηγήθηκε η βεβαίωση, προκειµένου να υποχρεώσει τον αναγνωρισµένο οργανισµό να λάβει µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ της αρµοδίας υπηρεσίας του ΥΒΕΤ και ενός άλλου Κράτους µέλους σχετικά µε τη χορήγηση της βεβαίωσης, µε µέριµνα της αρµόδιας υπηρεσίας του ΥΒΕΤ ενηµερώνεται η Επιτροπή των Ε.Κ. για να λάβει τα κατάλληλα µέτρα. Άρθρο 14 Η αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ µεριµνά για τον έλεγχο ΕΟΚ, ο οποίος έχει ως αντικείµενο την ορθή χρήση του σήµατος ΕΟΚ. Ο έλεγχος αυτός πραγµατοποείται απο τον ΕΛΟΤ ή άλλον εξουσιοδοτηµένο Οργανισµό που έχει χορηγήσει βεβαίωση τύπου ΕΟΚ. Ο έλεγχος αυτός πραγµατοποιείται µεταξύ άλλων µε τυχαία δειγµατοληψία. Ο διεξάγων τον έλεγχο οργανισµός πρέπει να ανταποκρίνεται στα κριτήρια του παραρτήµατος ΙΙ και ανακοινώνεται απο την αρµόδια Υπηρεσία του ΥΒΕΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 8. Άρθρο Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του µόλις κάνει χρήση του σήµατος ΕΟΚ, οφείλει: (α) να ενηµερώσει τον ΕΛΟΤ, ή τον εξουσιοδοτηµένο οργανισµό που χορήγησε τη βεβαίωση τύπου ΕΟΚ: _ για τους χώρους κατασκευής ή/και για τους χώρους εναποθηκεύσεως σύµφωνα µε την αίτηση του οργανισµού. - για την ηµεροµηνία κατά την οποία αρχίζει η κατασκευή, - για κάθε άλλη πληροφορία την οποία χρειάζεται ο οργανισµός για να φέρει σε πέρας το έργο του. (β) να επιτρέπει την είσοδο στους εν λόγω χώρους κατασκευής ή/και εναποθηκεύσεως, καθώς και την πρόσβαση στα µητρώα ελέγχου, στους υπαλλήλους του οργανισµού που έχει χορηγήσει τη βεβαίωση, προκειµένου να προβούν σε έλεγχο, και να τους δώσει τις αναγκαίες για τον έλεγχο αυτό πληροφορίες. (γ) να επιτρέπει στον οργανισµό που χορήγησε τη βεβαίωση, τη λήψη ενός ή περισσότερων µηχανηµάτων ή/και στοιχείων κατασκευής απο τους χώρους κατασκευής ή εναποθηκεύσεως προς έλεγχο. 2. Ο οργανισµός που χορήγησε τη βεβαίωση τύπου ΕΟΚ πρέπει να παραδίδει στους άλλους αναγνωρισµένους οργανισµούς, στα Κράτη µέλη και στην Επιτροπή, εφόσον το ζητούν, αντίγραφο του πρακτικού δοκιµής και, ενδεχοµένως, του τεχνικού φακέλλου. 3. Ο δικαιούχος του σήµατος ΕΟΚ οφείλει να διοργανώσει ή να εξασφαλίσει τη διοργάνωση ελέγχου κατασκευής και να διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισµό για τον έλεγχο, κατά συνεχή και επαρκή τρόπο, της πιστότητας των κατασκευαζοµένων µηχανηµάτων ή/και των στοιχείων κατασκευής προς το µηχάνηµα για το οποίο χορηγήθηκε βεβαίωση τύπου ΕΟΚ. Άρθρο Ο ΕΛΟΤ ή άλλος εξουσιοδοτηµένος οργανισµός που χορήγησε τη βεβαίωση τύπου ΕΟΚ διοργανώνει τον έλεγχο ΕΟΚ των κατασκευασµένων µηχανηµάτων ή/και στοιχείων κατασκευής για τα οποία έχει χορηγηθεί βεβαίωση τύπου ΕΟΚ. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να επιτρέπει καταρχήν στον αναγνωρισµένο οργανισµό να επαληθεύει οτι ο κατασκευαστής διαθέτει τα µέσα ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 και, στη συνέχεια, οτι ασκεί πράγµατι έλεγχο πιστότητας των κατασκευαζοµένων µηχανηµάτων ή/και στοιχείων κατασκευής προς τη συσκευή που

6 αποτέλεσε αντικείµενο βεβαίωσης τύπου ΕΟΚ, παραδείγµατος χάρη οτι τηρεί µητρώα ελέγχου, εφόσον τούτο του ζητήθηκε. Επιπλέον ο ΕΛΟΤ ή άλλος εξουσιοδοτηµένος οργανισµός, µπορεί να προβαίνει σε τυχαίες δειγµατοληψίες στους χώρους κατασκευής ή στους χώρους αποθηκεύσεως που έχουν ορισθεί. Ο αναγνωρισµένος οργανισµός έχει επίσης δικαίωµα να προβαίνει επι πληρωµή σε δειγµατοληψίες σε κάθε εµπορικό στάδιο. 2. Αν ο χώρος κατασκευής, αποθηκεύσεως ή διαθέσεως στο εµπόριο βρίσκεται σε άλλο κράτος µέλος των Ε.Κ., ο αναγνωρισµένος οργανισµός που έχει χορηγήσει τη βεβαίωση τύπου ΕΟΚ, έρχεται σε επαφή, εφόσον υπάρχει ανάγκη, µε τον αναγνωρισµένο οργανισµό του Κράτους µέλους στον οποίο πρέπει να πραγµατοποιηθεί η δειγµατοληψία για τους ελέγχους που αναφέρονται ανωτέρω. Ο αναγνωρισµένος οργανισµός που πραγµατοποιεί τον έλεγχο, συντάσσει έκθεση προς τον αναγνωρισµένο οργανισµό που χορήγησε τη βεβαίωση τύπου ΕΟΚ. Άρθρο Στην περίπτωση που οι έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 18 καταδείξουν οτι τα µηχανήµατα ή/και στοιχεία κατασκευής δεν είναι σύµφωνα προς το µηχάνηµα ή/και στοιχείο κατασκευής στο οποίο χορηγήθηκε βεβαίωση τύπου ΕΟΚ ή/και οι προδιαγραφές της παρούσας απόφασης καθώς και οι προβλεπόµενες απο ειδικές διατάξεις έχουν όλες τηρηθεί, ο αναγνωρισµένος οργανισµός πρέπει να λάβει απέναντι στον κάτοχο του σήµατος ΕΟΚ ένα απο τα ακόλουθα µέτρα: (α) απλή προειδοποίηση µε τακτή προθεσµία για να πάψουν οι διαπιστούµενες παρατυπίες. (β) προειδοποίηση, όπως προβλέπεται στο στοιχείο (α), αλλά συνοδευόµενη απο ελέγχους σε µεγαλύτερη συχνότητα. (γ) αναστολή της βεβαίωσης τύπου ΕΟΚ (δ) ανάκληση της βεβαίωσης τύπου ΕΟΚ Τα µέτρα λαµβάνονται µόνο απο τον αναγνωρισµένο οργανισµό που χορήγησε τη βεβαίωση τύπου ΕΟΚ. 2. Τα δύο πρώτα µέτρα λαµβάνονται όταν οι διαφορές δεν επηρεάζουν το γενικό σχεδιασµό του µηχανήµατος ή οταν οι διαπιστούµενος παρατυπίες είναι ελάχιστες και, εν πάση περιπτώσει δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία. Λαµβάνεται ένα απο τα δύο τελευταία µέτρα, εφόσον οι διαφορές ή οι διαπιστούµενες παρατυπίες είναι σηµαντικές και, εν πάση περιπτώσει, εφόσον θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία. 3. Ο αναγνωρισµένος οργανισµός που χορήγησε τη βεβαίωση τύπου ΕΟΚ οφείλει επίσης να ανακαλέσει τη βεβαίωση: - οταν ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του που είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εµποδίζει τη διεξαγωγή των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 18, - οταν διαπιστώνει οτι η βεβαίωση τύπου ΕΟΚ έπρεπε να µην έχει χορηγηθεί. 4. Αν ο αναγνωρισµένος οργανισµός που εξέδωσε τη βεβαίωση τύπου ΕΟΚ πληροφορηθεί απο τον αναγωνρισµένο οργανισµό ενός άλλου Κράτους µέλους την ύπαρξη µίας απο τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, λαµβάνει επίσης, κατόπιν διαβουλεύσεως µε τον οργανισµό αυτό, τα µέτρα που προβλέπονται στις εν λόγω παραγράφους. 5. Η αναστολή ή η ανάκληση βεβαίωσης τύπου ΕΟΚ ανακοινώνεται στα άλλα Κράτη µέλη και τους άλλους αναγνωρισµένους οργανισµούς. Άρθρο Η πιστότητα ενός µηχανήµατος ή/και στοιχείου κατασκευής προς τον τύπο που εγκρίθηκε ή για τον οποίο χορηγήθηκε βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΟΚ, πιστοποιείται µε την επίθεση σήµατος πιστότητας ΕΟΚ. 2. Η βεβαίωση έγκρισης ΕΟΚ ή η βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΟΚ παρέχει το δικαίωµα στον κατασκευαστή να επιθέσει, µε δική του ευθύνη το σήµα πιστότητας ΕΟΚ επι των προϊόντων

7 που θα διαθέτουν στο εµπόριο, στα οποία ανταποκρίνονται στον τύπο για τον οποίο χορηγήθηκε αυτή η βεβαίωση ή να εκδόσει πιστοποιητικό πιστότητας σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος ΙV. Οι προδιαγραφές για το σήµα ΕΟΚ αναφέρονται στο παράρτηµα Ι. 3. Τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων ή/και τα στοιχεία κατασκευής που υπόκεινται στην έγκριση ΕΟΚ ή/και στην εξακρίβωση ΕΟΚ ή στην εξέταση τύπου ΕΟΚ απαγορεύεται να φέρουν σήµατα ή επιγραφές που να δηµιουργούν σύγχυση µε το σήµα ΕΟΚ. Άρθρο 19 Το Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας κοινοποιεί στα άλλα Κράτη µέλη και την Επιτροπή: - τον κατάλογο των υπηρεσιών οι οποίες στα πλαίσια της έγκρισης ΕΟΚ ή/και της πιστοποίησης ΕΟΚ, είναι επιφορτισµένες να διεξάγουν τις εξετάσεις και τις δοκιµές. - τον κατάλογο των αναγνωρισµένων οργανισµών που είναι επιφορτισµένοι να προβούν στην εξέταση τύπου ΕΟΚ και ελέγχου ΕΟΚ, κάθε µεταγενέστερη τροποποιήση αυτών των καταλόγων. Άρθρο Ο σχεδιασµός και οι τρόποι κατασκευής ενός µηχανήµατος ή/και στοιχείου κατασκευής δύνανται, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, να αποκλίνουν απο ορισµένες διατάξεις που προβλέπονται στις ειδικές αποφάσεις χωρίς αυτό το µηχάνηµα ή/και στοιχείο κατασκευής να παύσει να απολαύει των ευεργετικών διατάξεων του άρθρου 3, παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης, αν οι γενόµενες τροποποιήσεις αποσκοπούν να προσφέρουν τουλάχιστον ίση προστασία για την ασφάλεια και την υγεία. 2. Εφόσον γίνει δεκτή αίτηση παρέκκλισης, εφαρµόζεται η ακόλουθη διαδικασία: (α) Η αρµόδια Υπηρεσία του ΥΒΕΤ διαβιβάζει - άµεσα, στην περίπτωση της διαδικασίας έγκρισης ΕΟΚ ή έµµεσα µέσω του ΕΛΟΤ, στην περίπτωση διαδικασίας τύπου ΕΟΚ- τα έγγραφα που περιέχουν την περιγραφή του µηχανήµατος ή/και στοιχείου κατασκευής, καθώς και τα δικαιολογητικά της αιτήσεως εξαιρέσεως, ιδίως τα αποτελέσµατα των δοκιµών που ενδεχοµένως πραγµατοποιήθηκαν στην Επιτροπή. Η Επιτροπή αποστέλλει αντίγραφο στα άλλα Κράτη µέλη τα οποία διαθέτουν προθεσµία 4 µηνών µετά την ανακοίνωση αυτή για να διατυπώσουν τη συµφωνία ή διαφωνία τους έναντι του συγκεκριµένου Κράτους µέλους ή να ζητήσουν να έρθει το θέµα ενώπιον της επιτροπής που δηµιουργήθηκε µε την οδηγία 73/361 ΕΟΚ. Αντίγραφο κάθε ανακοίνωσης αποστέλλεται στην Επιτροπή. Η αλληλογραφία αυτή είναι εµπιστευτική. (β) αν κανένα Κράτος µέλος δεν εκφράσει τη διαφωνία του ή δεν ζητήσει τη σύγκληση της επιτροπής πριν από την λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο στοιχείο (α), Επιτροπή µπορεί αν συγκαλέσει την επιτροπή ή να επιτρέψει στο Κράτος µέλος να χορηγεί το ίδιο ή να αναθέσει τη χορήγηση της αιτηθείσας παρέκκλισης, και ενηµερώνει σχετικά τα λοιπά Κράτη µέλη. (γ) αν ένα Κράτος µέλος δεν απαντήσει καθόλου πριν απο τη λήξη της προβλεποµένης προθεσµίας, θεωρείται οτι αυτό το Κράτος µέλος συναινεί, (δ) στην αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή αποφασίζει για την αίτηση παρέκκλισης, αφού λάβει τη γνώση της επιτροπής που συνεστήθη µε την οδηγία 73/361/ΕΟΚ, (ε) τα έγγραφα αυτά συντάσσονται στην ή στις επίσηµες γλώσσες του Κράτους προορισµού ή, σε ειδικές περιπτώσεις σε άλλη γλώσσα αποδεκτή απο το Κράτος αυτό. 3. Σε περίπτωση βεβαιώσεως, που εκδίδεται απο τον ίδιο το κατασκευαστή, δε µπορεί να γίνει παρέκκλιση, κατ' εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1, απο τις διατάξεις της απόφασης παρά µόνο εάν ένας αναγνωρισµένος οργανισµός βεβαιώνει τον κατασκευαστή οτι η σχεδιαζόµενη παρέκκλιση δεν παραβλάπτει την ασφάλεια. Πριν χορηγηθεί η παρέκκλιση, ο ΕΛΟΤ ενηµερώνει τους άλλους αναγνωρισµένους οργανισµούς. Σε περίπτωση αµφισβητήσεως εκ µέρους ενός απο τους οργανισµούς αυτούς

8 εντός προθεσµίας δύο µηνών, το θέµα φέρεται ενώπιον της Επιτροπής µέσω ενός Κράτους µέλους. Η Επιτροπή προσπαθεί να επιλύσει τη διαφορά. Αν υπάρξει ανάγκη, συγκαλεί την επιτροπή που συνεστήθη µε την οδηγία 73/361/ΕΟΚ και αποφασίζει αφού λάβει τη γνώµη της. Άρθρο Εάν η αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ διαπιστώσει, βάσει εµπεριστατωµένης αιτιολογήσεως, οτι ένα ή περισσότερα ανυψωτικά µηχανήµατα ή µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων ή/και ένα στοιχείο κατασκευής, µολονότι είναι σύµφωνα προς τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης και των ειδικών διατάξεων που το αφορούν, παρουσιάζουν κίνδυνο για την ασφάλεια ή/και την υγεία, δύναται να απαγορεύσει προσωρινά την διάθεση στην αγορά ή τη θέση σε λειτουργία για χρήση σύµφωνη µε τον προορισµό αυτού του µηχανήµατος ή/και του στοιχείου κατασκευής ή να την υποβάλει σε ειδικούς όρους. Ενηµερώνει περί τούτου αµέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη αιτιολογώντας επαρκώς την απόφαση της. 2. Η επιτροπή εντός προθεσµίας έξη εβδοµάδων προβαίνει σε διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα Κράτη µέλη και κατόπιν διατυπώνει χωρίς καθυστέρηση τη γνώµη της και λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. Άρθρο 22 Τα έξοδα που προκύπτουν απο την έγκριση ΕΟΚ, την εξακρίβωση ΕΟΚ, την εξέταση τύπου ΕΟΚ και τον έλεγχο ΕΟΚ επιβαρύνουν τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του, ο οποίος ζήτησε να τύχει της εφαρµογής αυτών των διαδικασιών. Άρθρο 23 Κάθε απόφαση που λαµβάνεται κατ' εφαρµογή της παρούσας απόφασης, η οποία συνεπάγεται άρνηση έγκρισης ΕΟΚ, εξακρίβωσης ΕΟΚ ή εξέτασης τύπου ΕΟΚ, αναστολή ή ανάκληση βεβαίωσης έγκρισης ΕΟΚ, εξακρίβωσης ΕΟΚ, ή εξέτασης τύπου ΕΟΚ, η απαγόρευση διαθέσεως στην αγορά, ή θέσεως σε λειτουργία ανυψωτικών µηχανηµάτων ή µηχανηµάτων διακινήσεως φορτίων τύπου ΕΟΚ ή/και στοιχείων κατασκευής τύπου ΕΟΚ, αιτιολογείται δεόντως. Κοινοποιείται το ταχύτερο στον ενδιαφερόµενο µε υπόδειξη των ενδίκων µέσων τα οποία µπορούν να ασκηθούν, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και των προθεσµιών εντός των οποίων τα ένδικα αυτά µέσα µπορούν να ασκηθούν. Άρθρο 24 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV της οδηγίας 84/528/ΕΟΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΟΚ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΟΚ 1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΕΟΚ Ή ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΟΚ 1.1. Η αίτηση και η σχετική αλληλογραφία συντάσσονται στην επίσηµη γλώσσα (ή σε µία από τις επίσηµες γλώσσες) του κράτους στο οποίο υποβάλλεται αυτή η αίτηση. Το εν λόγω κράτος ή ο (οι) αναγνωρισµένος (οι) οργανισµός (οί), που έχει ορίσει, έχει(ουν) όπως τα συνηµµένα έγγραφα είναι επίσης συντεταγµένα στην αυτή επίσηµη γλώσσα Η αίτηση περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

9 - το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή της επιχειρήσεως, του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου, - την κατηγορία της συσκευής ή/και του στοιχείου κατασκευής, - την προβλεπόµενη χρήση ή τις ενδεχόµενες απαγορεύσεις, - τον ενδεχόµενο διακριτικό τίτλο ή τον τύπο, - τα τεχνικά χαρακτηριστικά 1.3. Η αίτηση συνοδεύεται από δύο αντίτυπα τω απαραίτητων προς εξέτασή της εγγράφων, ιδίως: τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στις ειδικές οδηγίες, - τους χώρους για το σήµα ΕΟΚ που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία και για τα άλλα σήµατα που προβλέπονται από τις ειδικές οδηγίες, µια δήλωση που πιστοποιεί ότι καµία άλλη αίτηση εγκρίσεως ΕΟΚ ή εξετάσεως τύπου ΕΟΚ δεν έχει κατατεθεί για τον ίδιο τύπο συσκευής ή/και στοιχείο κατασκευής, κατά περιπτωση, τα έγγραφα για τις εθνικές εγκρίσεις που έχουν ήδη ληφθεί και τα στοιχεία κατασκευής που έχουν χρησιµοποιηθεί και αποτελούν το αντικείµενο εγκρίσεως ΕΟΚ ή εξετάσεως τύπου ΕΟΚ και ενδεχοµένως πιστοποιήσεως ΕΟΚ. 2. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ 2.1. Η εξέταση της αιτήσεως γίνεται βάσει των σχεδίων κατασκευής και ενδεχοµένως επί των συσκευών ή/και των κατασκευαστικών στοιχείων. Η εξέταση αυτή περιλαµβάνει όλες τις εξετάσεις και δοκιµές που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και τις σχετικές ειδικές οδηγίες Οι εδικές οδηγίες για τις διάφορες κατηγορίες ανυψωτικών µηχανηµάτων ή µηχανηµάτων διακινήσεως φορτίων ή/και στοιχείων κατασκευής ορίζουν εν ανάγκη τους κανόνες κατασκευής, υπολογισµού και εξέτασης και τους συντελεστές που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό, και καθορίζουν τη φύση και την ποιότητα των υλικών που γίνονται δεκτά για την κατασκευή αυτών των ανυψωτικών µηχανηµάτων ή των µηχανηµάτων διακινήσεως φορτίων. 3. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑ ΕΟΚ Η βεβαίωση εγκρίσεως Εοκ ή η βεβαίωση εξετάσεως ΕΟΚ επαναλαµβάνει τα συµπεράσµατα της εξέτασης του τύπου και αναφέρει τους όρους από τους οποίους ενδεχοµένως συνοδεύεται. Συνοδεύεται από αναγκαίες περιγραφές και σχέδια προς αναγνώριση του τύπου και ενδεχοµένως για την επεξήγηση της λειτουργίας του. το σήµα ΕΟΚ το προβλεπόµενο στα άρθρο 20 αποτελείται από ένα ειδικού σχήµατος γράµµα ε περιβαλλόµενο από εξάγωνο περιέχον: - στο άνω µέρος, τον αριθµό που χαρακτηρίζει την ειδική οδηγία και έχει δοθεί κατά τη χρονολογική σειρά αποδοχής, και τα κεφαλαία διακριτικά γράµµατα του κράτους που χορήγησε τη βεβαίωση (Β για το Βέλγιο, D για την Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γερµανίας, DK για τη ανία, F για τη Γαλλία, GR για την Ελλάδα, I για την Ιταλία, IRL για την Ιρλανδία, L για το Λουξεµβούργο, NL για τις Κάτω Χώρες, UK για το Ηνωµένο Βασίλειο) και τους δύο τελευταίους αριθµούς του έτους της βεβαίωσης. Ο αριθµός που χαρακτηρίζει την ειδική οδηγία, στην οποία αναφέρεται η βεβαίωση, θα δίδεται από το Συµβούλιο κατά τη θέσπιση της εν λόγω οδηγίας, - στο κάτω µέρος, το χαρακτηριστικό αριθµό της βεβαίωσης.

10 Ένα παράδειγµα αυτού του σήµατος ευρίσκεται στο σηµείο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Το κράτος µέλος ή ο αναγνωρισµένος οργανισµός που χορήγησε τη βεβαίωση πρέπει να ειδοποιείται για κάθε σηµαντική τροποποίηση, ιδίως αν συνεπάγεται αλλαγή της εµπορικής ονοµασίας του προϊόντος 5. ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 5.1. Απόσπασµα των βεβαιώσεων δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Τη στιγµή της κοινοποιήσεως στον ενδιαφερόµενο, αντίγραφα της βεβαιώσεως στέλλονται από το κράτος µέλος που χορηγεί τη βεβαίωση στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη, τα οποία µπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφο του οριστικού τεχνικού φακέλου της συσκευής και των πρακτικών των εξετάσεων και δοκιµών που υπέστη Η ανάκληση βεβαιώσεις ΕΟΚ αποτελεί το αντικείµενο της διαδικασίας δηµοσιότητας που προβλέπεται στα σηµεία 5.1 και Σε περίπτωση αρνήσεως χορηγήσεως βεβαιώσεως, το κράτος µέλος, άµεσα στα πλαίσια της εγκρίσεως ΕΟΚ ή µε πρωτοβουλία του αναγνωρισµένου οργανισµού στα πλαίσια της εξετάσεως ΕΟΚ, ενηµερώνει σχετικά τα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή. 6. ΣΗΜΑ ΕΟΚ 6.1. Σήµα ΕΟΚ (βλ. σηµείο 3) Παράδειγµα: Βεβαίωση εκδοθείσα από την Οµοσπονδιακή δηµοκρατία της Γερµανίας ή από αναγνωρισµένο οργανισµό που όρισε, το 1979, κατ εφαρµογή της πρώτης ειδικής οδηγίας. Χαρακτηριστικός αριθµός της βεβαίωσης Οι ειδικές µπορούν να ορίζουν τη θέση και τις διατάξεις του σήµατος ΕΟΚ Στην περίπτωση που δεν γίνεται µνεία στις ειδικές οδηγίες, τα γράµµατα και οι αριθµοί κάθε σήµατος πρέπει να είναι ύψους το λιγότερο 5 χιλιοστών Το σήµα αυτό πρέπει να είναι ορατό, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο πάνω σε κάθε µηχάνηµα και στοιχείο κατασκευής. ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Ο οργανισµός, ο διευθυντής αυτού και το προσωπικό του δεν επιτρέπεται να είναι ούτε ο εφευρέτης, ούτε ο κατασκευαστής, ούτε ο προµηθευτής, ούτε ο εγκαταστάτης των µηχανηµάτων, ούτε ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος ενός εξ αυτών των προσώπων. εν δύνανται να παρέµβουν, ούτε απευθείας ούτε κατόπιν εντολής στο σχεδιασµό, την κατασκευή, την εµπορία, την αντιπροσωπεία ή τη συντήρηση αυτών των µηχανηµάτων και κατασκευαστικών στοιχείων. Τούτο δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών µεταξύ του κατασκευαστή και του αναγνωρισµένου οργανισµού.

11 2. Το προσωπικό, το επιφορτισµένο µε την εξέταση των µηχανηµάτων για τη χορήγηση της βεβαιώσεως εξετάσεως τύπου ΕΟΚ και των ελέγχων, οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντά του µε τη µεγαλύτερη ακεραιότητα και τη µεγαλύτερη τεχνική ικανότητα και οφείλει να είναι ελεύθερο από οποιεσδήποτε πιέσεις και προτροπές, ιδίως οικονοµικής φύσεως, που δύναται να επηρεάσουν την κρίση του ή τα πορίσµατα των εργασιών του, ειδικότερα από εκείνες που προέρχονται από πρόσωπα ή οµάδες προσώπων ενδιαφεροµένων για τα αποτελέσµατα της εξετάσεως. 3. Οι οργανισµοί, που είναι επιφορτισµένοι µε την εξέταση των µηχανηµάτων και των στοιχείων κατασκευής για τη χορήγηση της βεβαιώσεως ΕΟΙ και των ελέγχων, πρέπει να έχουν προσωπικό και να διαθέτουν τα αναγκαία µέσα για να εκπληρούν µε κατάλληλο τρόπο τα τεχνικά και διοικητικά καθήκοντα που συνδέονται µε τη χορήγηση των βεβαιώσεων ΕΟΚ και τη διεξαγωγή των ελέγχων, και να χρησιµοποιούν το απαιτούµενο υλικό για έκτακτους ελέγχους και εξετάσεις. 4. Το προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε τις εξετάσεις και τους ελέγχους πρέπει να διαθέτει: - καλή τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση, - ικανοποιητική γνώση των προδιαγραφών των σχετικών µε τους ελέγχους και τις εξετάσεις που διενεργεί, και επαρκή πρακτική αυτών των εργασιών, - την απαιτούµενη ικανότητα για τη διατύπωση των πρακτικών και των αναφορών που απαιτούνται για την υλοποίηση των πραγµατοποιούµενων εργασιών. 5. Πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του προσωπικού του επιφορτισµένου µε τον έλεγχο. Οι απολαβές κάθε υπαλλήλου δεν πρέπει να εξαρτώνται ούτε από τον αριθµό των ελέγχων που πραγµατοποιεί ούτε από τα αποτελέσµατα αυτών των ελέγχων. 6. Ο αναγνωρισµένος οργανισµός πρέπει να συµβάλλεται µε σύµβαση ασφαλίσεως καλύπτουσα την αστική του ευθύνη εκτός αν η ευθύνη αυτή καλύπτεται από το κράτος δυνάµει του εθνικού δικαίου. 7. Το προσωπικό του αναγνωρισµένου οργανισµού δεσµεύεται από το επαγγελµατικό απόρρητο για οτιδήποτε πληροφορείται κατά την άσκηση των καθηκόντων του (εξαιρούνται οι αρµόδιες διοικητικές αρχές του κράτους εντός του οποίου ασκεί τη δραστηριότητά του) εντός των πλαισίων της παρούσας οδηγίας και των ειδικών οδηγιών ή κάθε άλλης διατάξεως εσωτερικού δικαίου που προσδίδει ισχύ στις οδηγίες αυτές. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΕΟΚ Ή ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΟΚ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Ή ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Ή/ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Ένδειξη της αρµόδιας διοικητικής αρχής ή του αναγνωρισµένου οργανισµού. Βεβαίωση εγκρίσεως ΕΟΚ/εξετάσεως τύπου ΕΟΚ (1).. Αριθ. εγκρίσεως ΕΟΚ/εξετάσεως τύπου ΕΟΚ (1). 1. Κατηγορία, τύπος και σήµα κατασκευής ή εµπορίας 2. Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή.. 3. Όνοµα και διεύθυνση του κατόχου της βεβαίωσης.

12 4. Υποβλήθηκε προς έγκριση ΕΟΚ/εξέταση τύπου ΕΟΚ (1) στις.. 5. Βεβαίωση χορηγηθείσα δυνάµει της ακόλουθης προδιαγραφής: Εργαστήριο δοκιµών 7. Ηµεροµηνία και αριθµός πρακτικού του εργαστηρίου 8. Ηµεροµηνία εγκρίσεως ΕΟΚ/εξετάσεως τύπου ΕΟΚ (1) 9. Επισυνάπτονται στην παρούσα βεβαίωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά τα οποία φέρουν τον εξής αριθµό εγκρίσεως ΕΟΚ/εξετάσεως τύπου ΕΟΚ (1). Έγινε στις.. στις.. (1) Να διαγραφεί η ένδειξη που δεν χρειάζεται (υπογραφή) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΟΚ Ο υπογραφόµενος. (όνοµα και επίθετο) βεβαιώνω ότι το υλικό/εξοπλισµός/εγκατάσταση/στοιχείο/ανυψωτικό µηχάνηµα ή µηχάνηµα διακινήσεως φορτίων (1) 1. κατηγορίας.. 2. κατασκευασθέν από. 3. τύπου 4. µε αριθµό κατασκευής.. 5. έτους κατασκευής συµφωνεί - µε τον/τους τύπο/τύπους που έχουν εγκριθεί (έγκριση ΕΟΚ) (1) - µε τον/τους τύπο/τύπους που έχουν εξετασθεί (εξέταση τύπου ΕΟΚ) (1) όπως αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα: Ειδικές οδηγίες Σε περίπτωση εγκρίσεως (1) Σε περίπτωση εγκρίσεως (1) Αριθ. ηµεροµηνία κράτος µέλος Αριθ. ηµεροµηνία αναγνωρισµένος οργανισµός

13 Έγινε στις, στις (υπογραφή) (καθήκοντα) (1) Να διαγραφούν οι ενδείξεις που δεν χρειάζονται Άρθρο 25 Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς της παρούσας άρχεται απο της δηµοσιεύσεως της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Ιουλίου 1988 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 335/93 Αιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα, σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως», ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως», ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 470/85 Ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 73/23 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 183/Β/4-4-85) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 12479 Φ17/414/91 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε τις 87/404/ΕΟΚ και 90/488/ΕΟΚ οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε απλά δοχεία πίεσης. (ΦΕΚ 431/Β/24-6-91)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9087 (ΦΟΡ) 1004 της 4/13.9.1996 Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζοµένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόµενη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗ Άρθρο 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗ Άρθρο 1 Π.Δ. 98 της 12/31.3.86. Ασκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, από οδοντιάτρους υπηκόους των Κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και ρύθμιση συναφών θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93. Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου (Φ.Ε.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93. Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου (Φ.Ε.Κ. ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93 Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 673/Β/1993) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 31/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ A.Π.: οικ.12044/2ηδκβπ662/φ.24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προς: Υπουργείο Οικονομικών 1 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γεν. Γραμματεία Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: Ελληνική Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ.53969/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ:

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά µε τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 317/92 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Α.Ν. 1998/1939 «Περί σηµάτων όπως τροποποιήθηκε µεταγενεστέρως, σε συµµόρφωση προς την Πρώτη οδηγία του Συµβουλίου της 21 ης εκεµβρίου 1998, για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12 Μαΐου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Δημιουργείται ειδική υπηρεσία το "Γραφείο Συμψηφισμού" αρμόδιο ιδίως για την μηχανογραφική και εν γένει τεχνική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα