ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 15233/91 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την 90/396/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις συσκευές αερίου. (ΦΕΚ 487/Β/4-7-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 αριθ. (η) και (3) του Ν. 1338/83 «Εφαρµογή του Κοινοτικού ικαίου» (ΦΕΚ 34/Α'/ ), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 «συµµετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού EURATOM» (ΦΕΚ 70/Α'/ ). 2. Το Π.. 229/86 «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» (ΦΕΚ 96/Α'/ ) και το Π.. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α'/ ) «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας». 3. Την Υ. 1074/ (ΦΕΚ 325/Β'/90) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιοµηχανίας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Β. Μαντζώρη». 4. Την αριθ. 90/396/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις συσκευές αερίου (ΕΕ αριθ. L 196/1990 σελ. 15). 5. Την Υ 1201/ απόφαση του πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας Ευθυµίου Χριστοδούλου» (ΦΕΚ 636/Β), όπως συµπληρώθηκε µε την Υ 1250/91 απόφαση του πρωθυπουργού, αποφασίζουµε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σκοπός, Πεδίο Εφαρµογής, ιάθεση στην αγορά και ελεύθερη κυκλοφορία Άρθρο 1 1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 90/396/ΕΟΚ της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών - µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (Ε.Ε. αριθ. L 196/1990 σελ. 15). 2. α) Η παρούσα απόφαση ισχύει για: - τις συσκευές αέριων καυσίµων, οι οποίες χρησιµοποιούνται για µαγειρική, θέρµανση, θέρµανση νερού, ψύξη, φωτισµό και πλύσιµο, οι οποίες λειτουργούν, κατά περίπτωση, µε κανονική θερµοκρασία νερού όχι µεγαλύτερη από C και οι οποίες στο εξής ονοµάζονται «συσκευές». Οι καυστήρες µε συνεχή ή διακεκοµµένη εµφύσηση αέρα (FORCED DRAUGHT BURNERS) και τα θερµαντικά σώµατα, που πρόκειται να εξοπλιστούν µε τέτοιους καυστήρες, θεωρούνται επίσης συσκευές, - τα συστήµατα ασφαλείας, ελέγχου ή ρύθµισης και τα υποσυγκροτήµατα, άλλα από τους καυστήρες µε συνεχή ή διακεκοµµένη εµφύσηση αέρα και τα θερµαντικά σώµατα που πρόκειται να εξοπλιστούν µε τέτοιους καυστήρες, τα οποία διατίθενται στην αγορά χωριστά για επαγγελµατική χρήση και προορίζονται να ενσωµατωθούν σε συσκευή αερίου ή να συναρµολογηθούν για να αποτελέσουν συσκευή αερίου, και τα οποία στο εξής ονοµάζονται «εξοπλισµοί». β) Οι συσκευές που προορίζονται ειδικά για χρήση για βιοµηχανικούς σκοπούς και οι οποίες χρησιµοποιούνται σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής στην παράγραφο α.

2 γ) Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως «αέριο καύσιµο» νοείται κάθε καύσιµο που βρίσκεται σε αέρια κατάσταση σε θερµοκρασία 15 0 C και πίεση 1 ΒΑR. δ) Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως «κανονικά χρησιµοποιούµενες» συσκευές, νοούνται οι συσκευές οι οποίες ταυτοχρόνως: - έχουν εγκατασταθεί σωστά και συντηρούνται κανονικά, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, - χρησιµοποιούν αέριο του οποίου οι ποιοτικές µεταβολές κινούνται εντός των κανονικών ορίων και του οποίου η διακύµανση της πίεσης τροφοδοσίας είναι κανονική και - χρησιµοποιούνται για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται ή µε τρόπο χρήσης που είναι λογικά δυνατόν να προβλεφθεί. Άρθρο 2 Οι συσκευές και οι εξοπλισµοί που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 2 επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά και να τίθενται σε λειτουργία µόνον εφόσον κανονικά χρησιµοποιούµενες, δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ανθρώπων, κατοικιδίων ζώων ή αγαθών. Άρθρο 3 Οι συσκευές και οι εξοπλισµοί που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 2 πρέπει να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις, οι οποίες ισχύουν γι' αυτές και οι οποίες εκτίθενται στο άρθρο 14 παράρτηµα Ι. Άρθρο 4 Συσκευές και εξοπλισµοί, εφόσον υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 5 και 8 ανταποκρίνονται προς τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3, επιτρέπεται να διατίθενται και να λειτουργούν ελεύθερα στην αγορά Άρθρο 5 1. Συσκευές και εξοπλισµοί θεωρείται ότι πληρούν τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 3, εφόσον οι εν λόγω συσκευές ή οι εν λόγω εξοπλισµοί συµφωνούν µε: α) σχετικά εθνικά πρότυπα τα οποία µεταγράφουν τα εναρµονισµένα πρότυπα, των οποίων τα στοιχεία δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας δηµοσιεύει τα στοιχεία των εν λόγω εθνικών προτύπων. β) τα σχετικά εθνικά πρότυπα τα οποία αναφέρονται στην παρ. 2, στο βαθµό που, στους τοµείς που καλύπτονται από τα εν λόγω πρότυπα, δεν υφίστανται εναρµονισµένα πρότυπα. 2. Το Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας γνωστοποιεί στην Επιτροπή τα κείµενα των εθνικών προτύπων που αναφέρονται στην παράγρ. 1 στοιχ. (β), τα οποία θεωρεί ότι πληρούν τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 3. Άρθρο 6 Σε περίπτωση που το ΥΒΕΤ θεωρεί ότι τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 1, δεν πληρούν απόλυτα τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρού 3 το ΥΒΕΤ φέρει το θέµα ενώπιον της µόνιµης επιτροπής που συγκροτείται µε την Οδηγία 83/183/ ΕΟΚ, καλουµένη στο εξής «επιτροπή» εκθέτοντας τους λόγους του. Άρθρο 7 Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί από το ΥΒΕΤ ότι υπάρχει κίνδυνος, κανονικά χρησιµοποιούµενες συσκευές που φέρουν το Σήµα ΕΚ να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια προσώπων, κατοικιδίων ζώων και αγαθών τότε µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού

3 Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας τα ανωτέρω προϊόντα θα αποσύρονται από την αγορά ή θα απαγορεύεται ή θα περιορίζεται η διάθεσή τους στην αγορά. Η παραπάνω απόφαση θα κοινοποιείται αµέσως στην Επιτροπή αναφέροντας τους λόγους λήψεώς της, ιδίως αν η µη πιστότητα οφείλεται σε: α) µη τήρηση των βασικών απαιτήσεων του άρθρου 3, σε περίπτωση που η συσκευή δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα του άρθρου 5 παρ. 1, β) κακή εφαρµογή των προτύπων του άρθρου 5 παρ. 1, γ) ελλείψεις των ίδιων των προτύπων του άρθρου 5 παρ. 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Μέσα για τη βεβαίωση της πιστότητας Άρθρο 8 1. Τα µέσα βεβαίωσης της πιστότητας των συσκευών που παράγονται σε σειρά είναι: α) η εξέταση τύπου ΕΚ, που αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙΙ σηµείο 1 του άρθρου 14, και β) πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά, κατ' επιλογή του κατασκευαστή: - είτε η δήλωση πιστότητας τύπου ΕΚ που αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙΙ σηµείο 2 του άρθρου είτε η δήλωση πιστότητας τύπου ΕΚ (εγγύηση της ποιότητας της παραγωγής), που αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙΙ σηµείο 3 του άρθρου είτε η δήλωση πιστότητας τύπου ΕΚ (εγγύηση της ποιότητας του προϊόντος) που αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙΙ σηµείο 4 του άρθρου είτε η επαλήθευση ΕΚ που αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙΙ σηµείο 5 του άρθρου Στην περίπτωση συσκευών που κατασκευάζονται µεµονωµένα ή σε µικρό αριθµό, ο κατασκευαστής µπορεί να επιλέγει τη µοναδιαία επαλήθευση ΕΚ που αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙΙ σηµείο 6 του άρθρου Μετά την εφαρµογή των διαδικασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο (β) και στην παράγραφο 2, επιτίθεται στις σχετικές συσκευές το σήµα πιστότητας ΕΚ σύµφωνα µε το άρθρο Οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρµόζονται στην περίπτωση των εξοπλισµών των οποίων γίνεται µνεία στο άρθρο 1 παρ. 2 εκτός από την επίθεση το Σήµα πιστότητας ΕΚ και ενδεχοµένως, από την έκδοση της δήλωσης πιστότητας. Πρέπει να εκδίδεται βεβαίωση, µε την οποία θα δηλώνεται η πιστότητα των εξοπλισµών αυτών προς τις σχετικές διατάξεις της παρούσας απόφασης και θα αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των εν λόγω εξοπλισµών καθώς και οι όροι συναρµολόγησής τους, ή της ενσωµάτωσής τους σε συσκευή, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις που εφαρµόζονται στις ολοκληρωµένες συσκευές. Η βεβαίωση συνοδεύει τον εξοπλισµό. 5. Όταν οι συσκευές εµπίπτουν στις διατάξεις άλλων υπουργικών αποφάσεων ή διαταγµάτων που έχουν εκδοθεί για τη συµµόρφωση της ελληνικής νοµοθεσίας µε οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, - ελέγχεται εάν πληρούν τις βασικές απαιτήσεις της παρούσας απόφασης σύµφωνα µε τις διαδικασίες που αναφέρονται στις παραγρ. 1, 2 και - εξασφαλίζεται ότι οι συσκευές πληρούν επίσης τις βασικές απαιτήσεις άλλων υπουργικών αποφάσεων ή διαταγµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπονται σε αυτά. Η επίθεση του σήµατος ΕΚ, όπως αναφέρεται στην παράγραφο βεβαιώνει ότι η συσκευή πληροί τις διατάξεις όλων των αποφάσεων και διαταγµάτων που ισχύουν γι αυτή. 6. Τα έγγραφα και η αλληλογραφία όσον αφορά τα µέσα βεβαίωσης της πιστότητας συντάσσονται στην επίσηµη γλώσσα του Κράτους που είναι εγκατεστηµένος ο οργανισµός ο οποίος είναι επιφορτισµένος µε την εφαρµογή των διαδικασιών αυτών, ή σε γλώσσα αποδεκτή από τον οργανισµό αυτό.

4 Άρθρο 9 Για την Ελλάδα, Οργανισµός επιφορτισµένος µε την πραγµατοποίηση των διαδικασιών πιστοποίησης, που αναφέρεται στο άρθρο 8 είναι ο ΕΛΟΤ ή και άλλος Οργανισµός, εφόσον εις το µέλλον ήθελε ορισθεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε παράλληλη γνωστοποίηση στην Επιτροπή και ο οποίος θα πρέπει να πληροί τα ελάχιστα κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτηµα Υ του άρθρου 14. Οι Οργανισµοί οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται στα εναρµονισµένα πρότυπα τα οποία εφαρµόζονται σχετικά, θεωρείται ότι πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτηµα. Σε περίπτωση που ήθελε να διαπιστωθεί από το ΥΒΕΤ ότι ο ανωτέρω Οργανισµός δεν πληροί πλέον τα κριτήρια που αναφέρονται στο παράρτηµα Υ του άρθρου 14, η δοθείσα έγκριση θα ανακληθεί και θα ενηµερωθεί αµέσως η Επιτροπή και τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη. Στην συνέχεια της παρούσας απόφασης, όπου αναφέρεται «δηλωµένος οργανισµός» εννοείται ο ΕΛΟΤ ή άλλος οργανισµός, σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ Άρθρο Το Σήµα πιστότητας ΕΚ καθώς και τα αναγραφόµενα στοιχεία που προβλέπονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 14 πρέπει να τίθενται κατά τρόπο εµφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, στην ίδια τη συσκευή ή σε πινακίδα τοποθετηµένη στη συσκευή για το σκοπό αυτό. Η εν λόγω πινακίδα πρέπει να έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να µην είναι δυνατόν να επαναχρησιµοποιηθεί. 2. Απαγορεύεται να επιτίθενται στις συσκευές, σήµατα που είναι δυνατό να προκαλέσουν σύγχυση µε το σήµα ΕΚ. Άρθρο 11 Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι το σήµα ΕΚ κακώς έχει τεθεί σε συσκευές ή ότι κακώς έχει χορηγηθεί η προβλεπόµενη βεβαίωση για εξοπλισµούς διότι: - οι εν λόγω συσκευές ή οι εξοπλισµοί δεν είναι σύµφωνοι προς τη συσκευή ή τον εξοπλισµό, που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ, - οι συσκευές ή οι εξοπλισµοί είναι σύµφωνοι προς τη συσκευή ή τον εξοπλισµό, που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ αλλά δεν πληρούν τις βασικές απαιτήσεις που εφαρµόζονται στην περίπτωσή τους, - ο κατασκευαστής δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 14. Ο δηλωµένος οργανισµός ανακαλεί το δικαίωµα επίθεσης του σήµατος ΕΚ ή το δικαίωµα έκδοσης της βεβαίωσης, ενηµερώνει σχετικά τους άλλους δηλωµένους οργανισµούς και υποβάλλει έκθεση στο Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Τελικές διατάξεις. Άρθρο 12

5 1. Οποιοσδήποτε διαθέτει στην αγορά ή θέτει σε λειτουργία συσκευή ή εξοπλισµό που δεν πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης όπως αναφέρεται στα άρθρα 3 και 4, τιµωρείται µε πρόστιµο µέχρι δρχ. Σε περίπτωση υποτροπής, οι παραβάτες τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι 2 ετών και µε χρηµατική ποινή. 2. Τα πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ύστερα από πρόταση της αρµόδιας υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση θα αποσύρονται από την κυκλοφορία µε µέριµνα των οικείων αστυνοµικών αρχών, και θα απαγορεύεται η περαιτέρω διάθεση στην αγορά των ανωτέρω συσκευών ή εξοπλισµών. Εάν οι συσκευές αυτές φέρουν σήµα ΕΚ θα ενηµερώνεται σχετικά η Επιτροπή και τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη. 3. Οι ανωτέρω αποφάσεις που συνεπάγονται περιορισµούς, όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά ή και τη θέση σε λειτουργία συσκευών ή εξοπλισµών, αιτιολογούνται επακριβώς. Οι εν λόγω αποφάσεις κοινοποιούνται το ταχύτερο δυνατόν στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος συγχρόνως ενηµερώνεται σχετικά µε τα ένδικα µέσα, τα οποία µπορεί να ασκήσει και µε τις προθεσµίες εντός των οποίων τα ένδικα αυτά µέσα µπορεί να ασκηθούν. Άρθρο 13 Οι υπουργικές αποφάσεις µε αριθµό 22223/4073/ (ΦΕΚ 792/Β'/ ) και 4469/603/ (ΦΕΚ 158/Β'/6.3.89), που εξεδόθησαν για την προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε τις 84/530/ΕΟΚ και 84/531/ΕΟΚ οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καταργούνται. Άρθρο 14 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας τα παραρτήµατα Ι έως V της 90/396/ΕΟΚ Οδηγίας του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα οποία έχουν ως εξής: Προκαταρκτική παρατήρηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις βασικές απαιτήσεις του παρόντος παραρτήµατος για τις συσκευές εφαρµόζονται και στους εξοπλισµούς εφόσον υπάρχει ο αντίστοιχος κίνδυνος. 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1. Όλες οι συσκευές πρέπει να σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι ώστε να λειτουργούν µε απόλυτη ασφάλεια και χωρίς κινδύνους για τα πρόσωπα, τα κατοικίδια ζώα και τα αγαθά, εφόσον χρησιµοποιούνται κανονικά, όπως ορίζει το άρθρο 1 παράγραφος 2δ της παρούσας απόφασης Κατά τη διάθεσή της στην αγορά, κάθε συσκευή πρέπει: - να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση, - να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης για το χρήστη, - να φέρει, τόσο η ίδια όσο και η συσκευασία της, τις κατάλληλες προειδοποιήσεις. Οι οδηγίες και προειδοποιήσεις πρέπει να συντάσσονται στην ή τις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους προορισµού Οι τεχνικές οδηγίες για τον εγκαταστάτη πρέπει να παρέχουν όλες τις οδηγίες για την εγκατάσταση, τη ρύθµιση και τη συντήρηση, ώστε οι σχετικές ενέργειες να εκτελούνται σωστά και η συσκευή να χρησιµοποιείται κατά τρόπο ασφαλή. Οι οδηγίες πρέπει ιδίως να αναφέρουν:

6 - το χρησιµοποιούµενο είδος αερίου, - τη χρησιµοποιούµενη πίεση τροφοδοσίας, - τον απαιτούµενο αερισµό του χώρου: - για την παροχή αέρα για την καύση, - για την αποφυγή δηµιουργίας δειγµάτων µε επικίνδυνη περιεκτικότητα σε άκαυστο αέριο όσον αφορά τις συσκευές που δεν φέρουν τη διάταξη του σηµείου 3.2.3, - τους όρους για την αποβολή των καυσαερίων, - για τους καυστήρες µε συνεχή ή διακεκοµµένη εµφύσηση αέρα και τα θερµαντικά σώµατα που πρόκειται να εξοπλιστούν µε τέτοιους καυστήρες, τα χαρακτηριστικά τους, τους όρους συναρµολόγησης, που συµβάλλουν στην τήρηση των βασικών απαιτήσεων που ισχύουν για τις ολοκληρωµένες συσκευές, και ενδεχοµένως, τον κατάλογο των συνδυασµών που συνιστούν οι κατασκευαστές Οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης, που προβλέπονται για το χρήστη, πρέπει να παρέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ασφαλή χρήση και πρέπει ιδίως να εφιστούν την προσοχή του χρήστη σε ενδεχόµενους περιορισµούς όσον αφορά τη χρήση Οι προειδοποιήσεις που φέρει η συσκευή και η συσκευασία της πρέπει να αναφέρουν σαφώς το είδος του αερίου, την πίεση της τροφοδοσίας και τους τυχόν περιορισµούς όσον αφορά τη χρήση, ιδίως δε τον περιορισµό σύµφωνα µε τον οποίο η συσκευή πρέπει να τοποθετείται µόνο σε χώρους µε επαρκή αερισµό Κάθε εξοπλισµός που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί σε συσκευή, πρέπει να σχεδιάζεται και κατασκευάζεται έτσι ώστε να επιτελεί σωστά την προβλεπόµενη λειτουργία, εφόσον συναρµολογηθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης. Οι οδηγίες για την εγκατάσταση, τη ρύθµιση, τη λειτουργία και τη συντήρηση πρέπει να συνοδεύουν τη διάταξη. 2. ΥΛΙΚΑ 2.1. Τα υλικά πρέπει να είναι κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται και να είναι ανθεκτικά στις µηχανικές, χηµικές και θερµικές συνθήκες στις οποίες προβλέπεται να εκτεθούν Ο προµηθευτής ή ο κατασκευαστής πρέπει να εγγυάται τις ιδιότητες των υλικών οι οποίες αφορούν την ασφάλεια. 3. ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3.1. Γενικά Οι συσκευές πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, να µην παρουσιάζουν αστάθεια, παραµόρφωση, ρήγµατα ή φθορά που να µειώνει την ασφάλειά τους Οι συµπυκνώσεις που δηµιουργούνται κατά την έναρξη λειτουργίας ή και κατά τη λειτουργία της συσκευής δεν πρέπει να µειώνουν την ασφάλειά της Οι συσκευές πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται µε τρόπο που να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους έκρηξης σε περίπτωση πυρκαγιάς από εξωτερική αιτία Η κατασκευή της συσκευής πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η διείσδυση νερού και ανεπιθύµητου αέρα στο κύκλωµα του αερίου Η συσκευή πρέπει να εξακολουθεί να λειτουργεί ασφαλώς κατά τις φυσιολογικές διακυµάνσεις της παροχής βοηθητικής ενέργειας Η συσκευή δεν πρέπει να συνιστά αιτία κινδύνου σε περίπτωση που σηµειώνεται ασυνήθης διακύµανση της τροφοδοσίας ή σε περίπτωση διακοπής ή αποκατάστασης της τροφοδοσίας σε βοηθητική ενέργεια Οι συσκευές πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να προλαµβάνονται οι κίνδυνοι τους οποίους συνεπάγεται η ηλεκτρική ενέργεια. Στο σχετικό πεδίο εφαρµογής, η τήρηση των κανόνων ασφάλειας για τους κινδύνους από την ηλεκτρική ενέργεια που αναφέρονται στην ΥΑ. 470/85 (ΦΕΚ 133/Β/4.4.35) εκδόθηκε για τη

7 συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την 73123/ΕΟΚ οδηγία, θεωρείται ότι αποτελεί και πλήρωση αυτής της απαίτησης Όλα τα υπό πίεση µέρη µιας συσκευής πρέπει να αντέχουν στις µηχανικές και θερµικές καταπονήσεις στις οποίες υποβάλλονται, χωρίς να προκαλούνται παραµορφώσεις που να επηρεάζουν την ασφάλεια Οι συσκευές πρέπει να σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι ώστε η βλάβη κάποιου συστήµατος ασφάλειας, ελέγχου και ρύθµισης να µην συνιστά αιτία κινδύνου Αν µια συσκευή είναι εφοδιασµένη µε συστήµατα ασφάλειας και ρύθµισης, η λειτουργία των συστηµάτων ασφάλειας είναι ανεξάρτητη από τη λειτουργία των συστηµάτων ρύθµισης Τα µέρη των συσκευών τα οποία τοποθετούνται ή ρυθµίζονται κατά την κατασκευή και τα οποία δεν επιτρέπεται να χειρίζεται ο χρήστης ή ο εγκαταστάτης, πρέπει να προστατεύονται κατά τον δέοντα τρόπο Οι µοχλοί ή τα όργανα χειρισµού ή ρύθµισης πρέπει να επισηµαίνονται µε ακρίβεια και να περιλαµβάνουν κάθε ένδειξη που απαιτείται προκειµένου να αποφεύγεται οποιοσδήποτε λανθασµένος χειρισµός. Ο σχεδιασµός τους πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να εµποδίζονται οι άκαιροι χειρισµοί ιαφυγή άκαυστου αερίου Οι συσκευές πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε το ποσοστό του διαφεύγοντος αερίου να µη δηµιουργεί κινδύνους Οι συσκευές πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε και µετά τη σβέση της φλόγας να είναι επαρκώς περιορισµένη, προκειµένου να αποφεύγονται επικίνδυνες συγκεντρώσεις άκαυστου αερίου στη συσκευή Οι συσκευές που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε χώρους, πρέπει να φέρουν ειδική διάταξη µε την οποία να αποφεύγεται η επικίνδυνη συσσώρευση άκαυστου αερίου στους χώρους. Οι συσκευές που δεν φέρουν τη διάταξη αυτή, πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο σε χώρους µε επαρκή αερισµό, για να αποφεύγεται η επικίνδυνη συσσώρευση άκαυστου αερίου. Τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίζουν στο έδαφός τους ικανοποιητικούς όρους αερισµού των χώρων για την εγκατάσταση των συσκευών αυτών λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των συσκευών. Οι συσκευές µαγειρείων και οι συσκευές που τροφοδοτούνται µε αέριο που περιέχει τοξικά στοιχεία πρέπει να φέρουν τη διάταξη αυτή Έναυση Οι συσκευές πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε, όταν χρησιµοποιούνται υπό κανονικές συνθήκες: - η έναυση και η επανέναυση να γίνονται κατά τρόπο ήπιο, - να εξασφαλίζεται η διάδοση της φλόγας (inter-allumage) Καύση Οι συσκευές πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε, κατά την κανονική χρήση τους, να εξασφαλίζεται η σταθερότητα της φλόγας επίσης τα προϊόντα της καύσης να µην περιέχουν µη επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις επιβλαβών για την υγεία ουσιών Οι συσκευές πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε, όταν χρησιµοποιούνται κανονικά, να µην προκαλείται απρόβλεπτη έκλυση προϊόντων καύσης Οι συσκευές οι οποίες συνδέονται µε αγωγό αποµάκρυνσης των προϊόντων καύσης πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε, σε περίπτωση µη φυσιολογικού εκλυσµού, να µην προκαλείται έκλυση προϊόντων καύσης σε ποσότητα που συνιστά κίνδυνο για τον συγκεκριµένο χώρο Οι ανεξάρτητες οικιακές συσκευές θέρµανσης και οι συσκευές στιγµιαίας θέρµανσης νερού, οι οποίες δεν συνδέονται µε αγωγό αποµάκρυσης των προϊόντων καύσης, δεν πρέπει να προκαλούν στον συγκεκριµένο χώρο, συγκέντρωση µονοξειδίου του άνθρακα που να παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία των προσώπων που εκτίθενται σε συνάρτηση µε τον προβλεπόµενο χρόνο της έκθεσης για τα πρόσωπα αυτά Ορθολογική χρησιµοποίηση της ενέργειας

8 Οι συσκευές πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ορθολογική χρησιµοποίηση της ενέργειας, σύµφωνα µε τις υπάρχουσες γνώσεις και τεχνικές και µε βάση τους όρους ασφαλείας Θερµοκρασίες Τα µέρη των συσκευών που πρόκειται να γειτνιάζουν µε το δάπεδο ή µε άλλες επιφάνειες, δεν πρέπει να θερµαίνονται σε θερµοκρασίες που συνεπάγονται κινδύνους για τον περιβάλλοντα χώρο Η θερµοκρασία των κοµβίων και των µοχλών ρύθµισης που προορίζονται για χειρισµούς, δεν πρέπει να συνεπάγεται κίνδυνο για τον χρήστη Η θερµοκρασία της επιφάνειας των εξωτερικών µερών συσκευών που προορίζονται για οικιακή χρήση, εκτός από επιφάνειες ή µέρη που µετέχουν στη λειτουργία µεταφοράς θερµότητας, δεν πρέπει, κατά τη λειτουργία, να δηµιουργεί κινδύνους για τον χρήστη και ιδίως για τα παιδιά, για τα οποία πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατάλληλος χρόνος αντίδρασης Τρόφιµα και νερό για χρήσεις υγιεινής Με την επιφύλαξη της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας, τα υλικά και τα συστατικά µέρη που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή συσκευών οι οποίες είναι δυνατό να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα ή νερό για χρήσεις υγιεινής, δεν πρέπει να αλλοιώσουν την ποιότητα αυτών των τροφίµων και υδάτων. 1. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ 1.1. Η εξέταση τύπου ΕΚ είναι η πράξη της διαδικασίας µε την οποία ο δηλωµένος οργανισµός εξακριβώνει και βεβαιώνει ότι µια συσκευή, αντιπροσωπευτική της σχεδιαζόµενης παραγωγής, πληροί τις διατάξεις της παρούσας απόφασης που εφαρµόζονται σ' αυτήν Η αίτηση για την εξέταση τύπου ΕΚ υποβάλλεται, από τον κατασκευαστή ή τον εντολοδόχο του που είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα, σε ένα και µόνο δηλωµένο οργανισµό Η αίτηση περιλαµβάνει: - το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, επιπλέον, σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τον εντολοδόχο του, το όνοµα και η διεύθυνση του εντολοδόχου, - γραπτή δήλωση ότι η αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε κανέναν άλλο δηλωµένο οργανισµό, - τον τεχνικό φάκελο, όπως αυτός περιγράφεται στο παράρτηµα ΙV Ο αιτών θέτει στη διάθεση του δηλωµένου οργανισµού µια συσκευή, αντιπροσωπευτική της σχεδιαζόµενης παραγωγής, η οποία εφεξής καλείται «τύπος». Ο δηλωµένος οργανισµός είναι δυνατό να ζητά να του δοθούν και άλλα δείγµατα του τύπου, εφόσον αυτό απαιτείται για το πρόγραµµα δοκιµών. Ο τύπος είναι δυνατόν να καλύπτει και παραλλαγές του προϊόντος, µε την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω παραλλαγές δεν έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τη φύση των κινδύνων Ο δηλωµένος οργανισµός: εξετάζει τον τεχνικό φάκελλο, ελέγχει αν ο τύπος έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε το φάκελλο αυτό και εντοπίζει τα στοιχεία τα οποία έχουν σχεδιαστεί σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες διατάξεις των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5 και των βασικών απαιτήσεων της παρούσας απόφασης πραγµατοποιεί ή εντέλλεται τις δέουσες εξετάσεις ή/και δοκιµές ώστε να ελεγχθεί κατά πόσον οι λύσεις που επέλεξε ο κατασκευαστής ανταποκρίνονται στις βασικές απαιτήσεις, εφόσον τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5 δεν έχουν εφαρµοστεί.

9 πραγµατοποιεί ή εντέλλεται τις δέουσες εξετάσεις ή/και δοκιµές ώστε να ελεγχθεί αν τα σχετικά πρότυπα εφαρµόστηκαν όντως, εφόσον ο κατασκευαστής επέλεξε να τα εφαρµόσει, και εποµένως να εξασφαλίσει την πιστότητα προς τις βασικές απαιτήσεις Όταν ο τύπος πληρεί τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, ο δηλωµένος οργανισµός χορηγεί στον αιτούντα πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ. Το πιστοποιητικό περιέχει τα συµπεράσµατα που προέκυψαν κατά την εξέταση, τις τυχόν προϋποθέσεις όσον αφορά την ισχύ του πιστοποιητικού, τα αναγκαία στοιχεία για την αναγνώριση του εγκεκριµένου τύπου και, εάν απαιτείται, περιγραφή της λειτουργίας του. Στο πιστοποιητικό επισυνάπτονται και τα σχετικά τεχνικά στοιχεία, όπως σχέδια και διαγράµµατα Ο δηλωµένος οργανισµός ενηµερώνει αµέσως τους υπόλοιπους δηλωµένους οργανισµούς σχετικά µε την έκδοση του πιστοποιητικού εξέτασης του ΕΚ καθώς και τις σχετικές προσθήκες, που αναφέρονται στο σηµείο 1.7. Οι δηλωµένοι οργανισµοί είναι δυνατό να λαµβάνουν αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ ή/και των προσθηκών του, εφόσον δε το ζητήσουν αιτιολογηµένα, είναι δυνατό να τους χορηγείται αντίγραφο των παραρτηµάτων του πιστοποιητικού και των εκθέσεων όσον αφορά τις εξετάσεις και τις δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν Ο δηλωµένος οργανισµός που αρνείται να χορηγήσει ή που ανακαλεί πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ, ενηµερώνει σχετικά το κράτος µέλος που έχει δηλώσει τον οργανισµό αυτό καθώς και τους υπόλοιπους δηλωµένους οργανισµούς, αναφέροντας τους λόγους της απόφασής του Ο αιτών τηρεί ενήµερο τον δηλωµένο οργανισµό που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ σχετικά µε κάθε τροποποίηση του εγκεκριµένου τύπου που µπορεί να έχει επιπτώσεις στην τήρηση των βασικών απαιτήσεων. Για τις τροποποιήσεις του εγκεκριµένου τύπου πρέπει να χορηγείται νέα έγκριση από τον δηλωµένο οργανισµό που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ, εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές έχουν επιπτώσεις στην τήρηση των βασικών απαιτήσεων ή των προβλεπόµενων προϋποθέσεων όσον αφορά τη χρήση της συσκευής. Η νέα αυτή έγκριση παρέχεται υπό τύπο προσθήκης στο αρχικό πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ. 2. ΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ 2.1. Η δήλωση πιστότητας τύπου ΕΚ είναι η πράξη της διαδικασίας µε την οποία ο κατασκευαστής δηλώνει ότι οι υπόψη συσκευές είναι σύµφωνες προς τον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και πληρούν τις εφαρµοστέες βασικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας και επιθέτει το σήµα ΕΚ σε κάθε συσκευή. Αυτή η δήλωση πιστότητας καλύπτει µία ή περισσότερες συσκευές και παραµένει στην κατοχή του κατασκευαστή. Το σήµα ΕΚ συνοδεύεται από το σύµβολο αναγνώρισης του δηλωµένου οργανισµού που είναι αρµόδιος να εκτελεί τους αιφνιδιαστικούς ελέγχους που προβλέπονται στο σηµείου Ο κατασκευαστής λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε η µέθοδος παραγωγής, καθώς και η τελική επιθεώρηση της συσκευής και οι δοκιµές, να εξασφαλίζουν την οµοιογένεια της παραγωγής και την πιστότητα των συσκευών προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και προς τις εφαρµοστέες βασικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Ένας δηλωµένος οργανισµός, της επιλογής του κατασκευαστή, διενεργεί αιφνιδιαστικούς ελέγχους στις συσκευές, όπως προβλέπεται στο σηµείο Οι επιτόπιοι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι συσκευών πραγµατοποιούνται σε χρονικά διαστήµατα µία φορά το χρόνο ή συχνότερα, από τον δηλωµένο οργανισµό. Κατά τους ελέγχους αυτούς, πρέπει να εξετάζεται επαρκής αριθµός συσκευών και εκτελούνται κατάλληλες δοκιµές, όπως προβλέπουν τα εφαρµοστέα πρότυπα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 5 ή ισοδύναµες δοκιµές ώστε να εξασφαλίζεται η πιστότητα των συσκευών προς τις βασικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Ο δηλωµένος οργανισµός καθορίζει σε κάθε περίπτωση εάν οι δοκιµές αυτές πρέπει να διεξαχθούν πλήρως ή µερικώς. Σε περίπτωση που απορρίπτονται µία ή περισσότερες συσκευές, ο δηλωµένος οργανισµός λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε να προληφθεί η εµπορία τους.

10 3. ΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ (Εγγύηση της ποιότητας της παραγωγής) 3.1. Η δήλωση πιστότητας τύπου ΕΚ (εγγύηση της ποιότητας της παραγωγής) είναι η διαδικασία κατά την οποία ο κατασκευαστής που τηρεί τις υποχρεώσεις τις αναφερόµενες στο σηµείο 3.2. δηλώνει ότι οι υπόψη συσκευές συµφωνούν µε τον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και πληρούν τις εφαρµοστέες βασικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Ο κατασκευαστής επιθέτει το σήµα ΕΚ σε κάθε συσκευή και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας. Η δήλωση αυτή καλύπτει µια ή περισσότερες συσκευές και παραµένει στην κατοχή του κατασκευαστή. Το σήµα ΕΚ ακολουθείται από τον αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου οργανισµού που είναι επιφορτισµένος µε την επιτήρηση ΕΚ Ο κατασκευαστής εφαρµόζει σύστηµα ποιότητας της παραγωγής µε το οποίο εξασφαλίζεται η πιστότητα των συσκευών προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και προς τις εφαρµοστέες βασικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Ο κατασκευαστής υπόκειται στην επιτήρηση ΕΚ, όπως ορίζεται στο σηµείο Σύστηµα ποιότητας Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για την έγκριση του συστήµατος ποιότητας που εφαρµόζει σε δηλωµένο οργανισµό της επιλογής του για τις εν λόγω συσκευές. Η αίτηση περιλαµβάνει: - το φάκελο του συστήµατος ποιότητας. - η ανάληψη δέσµευσης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το σύστηµα ποιότητας όπως αυτό εγκρίθηκε, - ανάληψη δέσµευσης για τη διατήρηση του εγκεκριµένου συστήµατος ποιότητας, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται πάντα η καταλληλότητα και η αποτελεσµατικότητά του. - τα έγγραφα που αφορούν τον εγκεκριµένο τύπο και αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και µέτρα του κατασκευαστή τεκµηριώνονται κατά τρόπο συστηµατικό και ορθολογικό υπό τύπο γραπτών µέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. Με τα έγγραφα αυτά του συστήµατος ποιότητας, εξασφαλίζεται η ενιαία ερµηνεία των προγραµµάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και εγγραφών του συστήµατος ποιότητας απ' όλους. Τα έγγραφα περιλαµβάνουν, ιδίως, κατάλληλη περιγραφή: - των ποιοτικών στόχων, του οργανογράµµατος και των διοικητικών αρµοδιοτήτων καθώς και των αρµοδιοτήτων όσον αφορά την ποιότητα των συσκευών, - των µεθόδων παραγωγής, των τεχνικών ποιοτικού ελέγχου και εξασφάλισης της ποιότητας που θα χρησιµοποιηθούν καθώς και των συστηµατικών ενεργειών που θα αναληφθούν, - των ελέγχων και δοκιµών που θα εκτελούνται πριν, κατά και µετά την παραγωγή καθώς και της συχνότητάς τους, - των µέσων, µε τα οποία παρακολουθείται κατά πόσον επιτυγχάνεται το απαιτούµενο επίπεδο ποιότητας των συσκευών και κατά πόσον λειτουργεί αποτελεσµατικά το σύστηµα ποιότητας Ο δηλωµένος οργανισµός εξετάζει και αξιολογεί το σύστηµα ποιότητας για να προσδιορίσει αν αυτό πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σηµείο Ο δηλωµένος οργανισµός τεκµαίρει ότι τα συστήµατα ποιότητας που εφαρµόζουν το αντίστοιχο εναρµονισµένο πρότυπο πληρούν τις εν λόγω απαιτήσεις. Ο δηλωµένος οργανισµός κοινοποιεί την απόφαση του στον κατασκευαστή και ενηµερώνει σχετικά τους άλλους δηλωµένους οργανισµούς. Η κοινοποίηση στον κατασκευαστή περιέχει τα συµπεράσµατα που προέκυψαν κατά την εξέταση, το όνοµα και τη διεύθυνση του δηλωµένου οργανισµού και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης για τις εν λόγω συσκευές Ο κατασκευαστής τηρεί τον δηλωµένο οργανισµό, που έχει εγκρίνει το σύστηµα ποιότητας, ενήµερο σχετικά µε κάθε προσαρµογή του συστήµατος ποιότητας η οποία απαιτείται εξαιτίας π.χ. νέων τεχνολογιών και αντιλήψεων όσον αφορά την ποιότητα. Ο δηλωµένος οργανισµός εξετάζει τις προτεινόµενες τροποποιήσεις και αποφασίζει αν το τροποποιηµένο σύστηµα ποιοτικού ελέγχου ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις ή αν

11 απαιτείται νέα αξιολόγηση. Ο δηλωµένος οργανισµός κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιλαµβάνει τα πορίσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης Αν ένας δηλωµένος οργανισµός ανακαλέσει την έγκριση συστήµατος ποιότητας, ενηµερώνει σχετικά τους άλλους δηλωµένους οργανισµούς, αναφέροντας τους λόγους της απόφασής του Επιτήρηση ΕΚ Σκοπός της επιτήρησης ΕΚ είναι να εξασφαλιστεί ότι ο κατασκευαστής τηρεί δεόντως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας Ο κατασκευαστής επιτρέπει την πρόσβαση του δηλωµένου οργανισµού, προκειµένου να διενεργήσει επιθεώρηση, στους χώρους κατασκευής, ελέγχου, δοκιµών και αποθήκευσης, και παρέχει στον οργανισµό αυτό κάθε αναγκαία πληροφορία και ιδίως: - το φάκελο του συστήµατος ποιότητας, - τα έγγραφα που αφορούν την ποιότητα, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκιµών, στοιχεία βαθµονόµησης, εκθέσεις όσον αφορά τα προσόντα του απασχολούµενου προσωπικού κ.λπ Ο δηλωµένος οργανισµός διενεργεί ελέγχους τουλάχιστον µία φορά κάθε δύο χρόνια για να βεβαιωθεί ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρµόζει το εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας και διαβιβάζει στον κατασκευαστή έκθεση σχετικά µε τον έλεγχο αυτόν Επιπλέον, ο δηλωµένος οργανισµός µπορεί να επισκέπτεται αιφνιδιαστικά τον κατασκευαστή. Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο δηλωµένος οργανισµός µπορεί να εκτελεί να εντέλλεται δοκιµές των συσκευών, συντάσσει δε έκθεση επίσκεψης και, ενδεχοµένως, έκθεση δοκιµής για τον κατασκευαστή Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσει, εφόσον του ζητηθεί, την έκθεση του δηλωµένου οργανισµού. 4. ΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ (Εγγύηση της ποιότητας του προϊόντος) 4.1. Η δήλωση πιστότητας τύπου ΕΚ (εγγύηση της ποιότητας του προϊόντος) είναι η πράξη της διαδικασίας µε την οποία ο κατασκευαστής που τηρεί τις υποχρεώσεις τις αναφερόµενες στο σηµείο 4.2. δηλώνει ότι οι υπόψη συσκευές είναι σύµφωνες προς τον τύπο όπως αυτός περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και πληρούν τις εφαρµοστέες βασικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Ο κατασκευαστής επιθέτει το σήµα ΕΚ και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας. Η δήλωση αυτή καλύπτει µία ή περισσότερες συσκευές και παραµένει στην κατοχή του κατασκευαστή. Το σήµα ΕΚ συνοδεύεται από το σύµβολο αναγνώρισης του δηλωµένου οργανισµού που είναι αρµόδιος για την επιτήρηση ΕΚ Ο κατασκευαστής εφαρµόζει εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας για την τελική επιθεώρηση των συσκευών και τις δοκιµές, όπως ορίζεται στο σηµείο 4.3. Ο κατασκευαστής υπόκειται στην επιτήρηση ΕΚ όπως ορίζεται στο σηµείο Σύστηµα ποιότητας Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, ο κατασκευαστής υποβάλλει, σε δηλωµένο οργανισµό της επιλογής του, αίτηση για την έγκριση του συστήµατος ποιότητας που εφαρµόζει για τις εν λόγω συσκευές. Η αίτηση περιλαµβάνει: - το φάκελο του συστήµατος ποιότητας, - η ανάληψη δέσµευσης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το σύστηµα ποιότητας, όπως αυτό εγκρίθηκε. - ανάληψη δέσµευσης για τη διατήρηση του εγκεκριµένου συστήµατος ποιότητας, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται πάντα η καταλληλότητα και η αποτελεσµατικότητά του, - τα έγγραφα που αφορούν τον εγκεκριµένο τύπο και αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ Στα πλαίσια του συστήµατος ποιότητας, εξετάζεται κάθε συσκευή και γίνονται οι κατάλληλες δοκιµές, που ορίζονται στο ή τα εφαρµοστέα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5 ή ισοδύναµες δοκιµές, προκειµένου να διαπιστωθεί ότι το σύστηµα είναι σύµφωνο προς τις εφαρµοστέες βασικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

12 Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και µέτρα του κατασκευαστή τεκµηριώνονται κατά τρόπο συστηµατικό και ορθολογικό υπό τύπο γραπτών µέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. Με τα έγγραφα αυτά του συστήµατος ποιότητας, εξασφαλίζεται η ενιαία ερµηνεία των προγραµµάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και εγγράφων του συστήµατος ποιότητας από όλους. Τα έγγραφα του συστήµατος ποιότητας περιλαµβάνουν, ιδίως, κατάλληλη περιγραφή: - των ποιοτικών στόχων, του οργανογράµµατος και των διοικητικών αρµοδιοτήτων καθώς και των αρµοδιοτήτων όσον αφορά την ποιότητα των συσκευών, - των ελέγχων και δοκιµών που πρέπει να εκτελούνται πριν, κατά και µετά την παραγωγή, - των µέσων µε τα οποία ελέγχεται κατά πόσον λειτουργεί αποτελεσµατικά το σύστηµα ποιότητας Ο δηλωµένος οργανισµός εξετάζει και αξιολογεί το σύστηµα ποιότητας για να προσδιορίσει αν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σηµείο Ο δηλωµένος οργανισµός τεκµαίρει ότι τα συστήµατα ποιότητας που εφαρµόζουν το αντίστοιχο εναρµονισµένο πρότυπο είναι σύµφωνα προς τις εν λόγω απαιτήσεις. Ο δηλωµένος οργανισµός κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή και ενηµερώνει σχετικά τους άλλους δηλωµένους οργανισµούς. Η κοινοποίηση στον κατασκευαστή περιέχει τα συµπεράσµατα που προέκυψαν κατά την εξέταση, το όνοµα και τη διεύθυνση του δηλωµένου οργανισµού και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης για τις εν λόγω συσκευές Ο κατασκευαστής τηρεί τον δηλωµένο οργανισµό, που έχει εγκρίνει το σύστηµα ποιότητας, ενήµερο σχετικά µε κάθε προσαρµογή του συστήµατος η οποία απαιτείται εξαιτίας, π.χ. νέων τεχνολογιών και αντιλήψεων όσον αφορά την ποιότητα. Ο δηλωµένος οργανισµός εξετάζει τις προτεινόµενες τροποποιήσεις και αποφασίζει αν το τροποποιηµένο σύστηµα ποιότητας ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις ή αν απαιτείται νέα αξιολόγηση. Ο δηλωµένος οργανισµός κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιλαµβάνει τα πορίσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης Αν ένας δηλωµένος οργανισµός ανακαλέσει την έγκριση συστήµατος ποιότητας, ενηµερώνει σχετικά τους άλλους δηλωµένους οργανισµούς, αναφέροντας τους λόγους της απόφασής του Επιτήρηση ΕΚ Σκοπός της επιτήρησης ΕΚ είναι να εξασφαλιστεί ότι ο κατασκευαστής τηρεί δεόντως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας Ο κατασκευαστής επιτρέπει την πρόσβαση του δηλωµένου οργανισµού προκειµένου να διενεργήσει επιθεώρηση, στους χώρους ελέγχου, δοκιµών και αποθήκευσης, και παρέχει στον οργανισµό αυτό κάθε αναγκαία πληροφορία, και ιδίως: - το φάκελο του συστήµατος ποιότητας, - τα έγγραφα που αφορούν την ποιότητα, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκιµών, στοιχεία βαθµονόµησης, εκθέσεις όσον αφορά τα προσόντα του απασχολούµενου προσωπικού κ.λπ Ο δηλωµένος οργανισµός διενεργεί ελέγχους τουλάχιστον µία φορά κάθε δύο χρόνια για να βεβαιωθεί ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρµόζει το εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας και διαβιβάζει στον κατασκευαστή έκθεση σχετικά µε τον έλεγχο αυτόν Επιπλέον, ο δηλωµένος οργανισµός µπορεί να επισκέπτεται αιφνιδιαστικά τον κατασκευαστή. Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο δηλωµένος οργανισµός µπορεί να εκτελεί ή να εντέλλεται δοκιµές των συσκευών, συντάσσει δε έκθεση επίσκεψης και, ενδεχοµένως, έκθεση δοκιµής για τον κατασκευαστή Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσει, εφόσον του ζητηθεί, την έκθεση του δηλωµένου οργανισµού. 5. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΕΚ 5.1 Η επαλήθευση ΕΚ, είναι η πράξη της διαδικασίας µε την οποία ο δηλωµένος οργανισµός ελέγχει και βεβαιώνει ότι οι συσκευές είναι σύµφωνες προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και πληρούν τις εφαρµοστέες βασικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

13 5.2 Η επαλήθευση ΕΚ µπορεί να γίνεται, κατ επιλογή του κατασκευαστή, είτε µε έλεγχο και δοκιµή κάθε συσκευής όπως ορίζει το σηµείο 5.3, είτε µε έλεγχο και δοκιµή της συσκευής στατιστικά όπως ορίζει το σηµείο Επαλήθευση µε έλεγχο και δοκιµή κάθε συσκευής Εξετάζονται κάθε συσκευή, και γίνονται οι κατάλληλες δοκιµές που ορίζονται στα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5, ή ισοδύναµες δοκιµές προκειµένου να διαπιστωθεί ότι η συσκευή είναι σύµφωνη προς τις εφαρµοστέες βασικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας Ο δηλωµένος οργανισµός επιθέτει το σήµα ΕΚ σε κάθε εγκεκριµένη συσκευή και χορηγεί εγγράφως πιστοποιητικό πιστότητας. Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να καλύπτει µια ή περισσότερες συσκευές και παραµένει στην κατοχή του κατασκευαστή. Το σήµα ΕΚ συνοδεύεται από το σύµβολο αναγνώρισης του δηλωµένου οργανισµού. 5.4 Στατιστική εξακρίβωση Ο κατασκευαστής παρουσιάζει τις συσκευές του σε οµοιογενείς παρτίδες και λαµβάνει κάθε µέτρο που απαιτείται ώστε η διαδικασία κατασκευής να εξασφαλίζει την οµοιογένεια κάθε παραγόµενης παρτίδας Εάν συντρέχει λόγος, ο κατασκευαστής µπορεί να επιθέτει το σήµα ΕΚ σε κάθε συσκευή κατά τη διαδικασία κατασκευής. Το σήµα ΕΚ συνοδεύεται από το σύµβολο αναγνώρισης του δηλωµένου οργανισµού που είναι υπεύθυνος για τη στατιστική επαλήθευση Οι συσκευές υποβάλλονται σε στατιστικό έλεγχο ανάλογα µε τα επιµέρους χαρακτηριστικά τους και συνεπώς κατατάσσονται σε αναγνωρίσιµες παρτίδες που αποτελούνται από µονάδες ενός και µόνο µοντέλου παραγόµενες ουσιαστικά υπό τις ίδιες συνθήκες. Κατά τυχαία χρονικά διαστήµατα, εξετάζεται µια παρτίδα. Οι συσκευές που αποτελούν ένα δείγµα εξετάζονται µεµονωµένα και εκτελούνται κατάλληλες δοκιµές., όπως προβλέπουν το ή τα σχετικά πρότυπα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 5 ή ισοδύναµες δοκιµές ώστε να προσδιοριστεί εάν η παρτίδα είναι αποδεκτή ή εάν απορρίπτεται. Εφαρµόζεται πρόγραµµα δειγµατοληψίας µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - επίπεδο τυπικής ποιότητας το οποίο αντιστοιχεί προς πιθανότητα αποδοχής 95%, µε ποσοστό µη πιστότητας κυµαινόµενο µεταξύ 0,5 και 1,5%, - οριακά ανεκτή ποιότητα η οποία αντιστοιχεί προς πιθανότητα αποδοχής 5%, µε ποσοστό µη πιστότητας µεταξύ 5% και 10% Εάν η παρτίδα είναι αποδεκτή, ο δηλωµένος οργανισµός χορηγεί εγγράφως πιστοποιητικό πιστότητας το οποίο παραµένει στην κατοχή του κατασκευαστή. Όλες οι συσκευές που περιλαµβάνονται στην παρτίδα µπορούν να διατίθενται στην αγορά, εκτός από τις συσκευές που περιλαµβάνονται στο δείγµα για τις οποίες διαπιστώθηκε ότι δεν συµφωνούν. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η παρτίδα απορρίπτεται, ο αρµόδιος δηλωµένος οργανισµός λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να αποτραπεί η διάθεση της παρτίδας αυτής στην αγορά. Σε περίπτωση συχνής απόρριψης των παρτίδων, ο δηλωµένος οργανισµός µπορεί να αναστέλλει τη στατιστική επαλήθευση. 6. ΜΟΝΑ ΙΑΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΕΚ. 6.1 Η µοναδιαία επαλήθευση ΕΚ είναι η διαδικασία κατά την οποία ένας δηλωµένος οργανισµός ελέγχει και βεβαιώνει ότι η συσκευή πληροί τις εφαρµοστέες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Ο δηλωµένος οργανισµός επιθέτει το σήµα ΕΚ στις συσκευές και χορηγεί εγγράφως πιστοποιητικό πιστότητας. Το πιστοποιητικό αυτό παραµένει στην κατοχή του κατασκευαστή. 6.2 Ο τεχνικός φάκελος, ο οποίος περιγράφεται στο παράρτηµα IV, τίθεται στη διάθεση του δηλωµένου οργανισµού. 6.3 Η συσκευή εξετάζεται και, λαµβάνοντας υπόψη τον τεχνικό φάκελο, πραγµατοποιούνται κατάλληλες δοκιµές προκειµένου να εξασφαλιστεί η πιστότητά της προς τις βασικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

14 Αν ο δηλωµένος οργανισµός το κρίνει αναγκαίο, οι εξετάσεις και οι κατάλληλες δοκιµές µπορούν να πραγµατοποιηθούν µετά την εγκατάσταση της συσκευής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚ ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Το σήµα ΕΚ αποτελείται από το σύµβολο CΕ που εικονίζεται κατωτέρω, συνοδευόµενο από τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο επιτίθεται το σήµα και από το σύµβολο αναγνώρισης του δηλωµένου οργανισµού που πραγµατοποίησε τους αιφνιδιαστικούς ελέγχους, την επιτήρηση ΕΚ ή την επαλήθευση ΕΚ. 2. Στην ίδια τη συσκευή ή σε ειδική πινακίδα, τίθεται το σήµα ΕΚ και αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: - το όνοµα ή το σύµβολο αναγνώρισης του κατασκευαστή, - η εµπορική ονοµασία της συσκευής, - τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύµατος µε το οποίο τροφοδοτείται η συσκευή, ανάλογα µε την περίπτωση, - η κατηγορία της συσκευής, Επιπλέον των ανωτέρω και ανάλογα µε το είδος της συσκευής, προστίθενται οι αναγκαίες πληροφορίες για την εγκατάσταση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Ο τεχνικός φάκελος περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες, στο βαθµό που αυτές είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση από τον δηλωµένο οργανισµό: - γενική περιγραφή της συσκευής, - τις κατασκευαστικές µελέτες, τα σχέδια, τα διαγράµµατα των συστατικών µερών, των υποσυγκροτηµάτων, των κυκλωµάτων κ.λπ., - τις περιγραφές και εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των ανωτέρω στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένης της λειτουργίας των συσκευών, - πίνακα των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5 και τα οποία εφαρµόζονται καθ' ολοκληρία ή µερικώς, καθώς και περιγραφές των λύσεων που εφαρµόζει ο κατασκευαστής για να ανταποκριθεί στις βασικές απαιτήσεις, στην περίπτωση κατά την οποία δεν εφαρµόζονται τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5, - τις εκθέσεις δοκιµών, - τα εγχειρίδια για την εγκατάσταση και τη χρήση. Ενδεχοµένως, ο τεχνικός φάκελος περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: - τις βεβαιώσεις των εξοπλισµών που ενσωµατώνονται στη συσκευή,

15 - τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά των µεθόδων κατασκευής ή/και επιθεώρησης ή/και ελέγχου της συσκευής, - οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο µπορεί να διευκολύνει την αξιολόγηση εκ µέρους του δηλωµένου οργανισµού. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΗΛΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Οι οργανισµοί που ορίζονται από τα κράτη - µέλη πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις: - να έχουν διαθέσιµο προσωπικό καθώς και αναγκαία µέσα και εξοπλισµό, - το προσωπικό να έχει τεχνικά προσόντα και επαγγελµατική ακεραιότητα, - ως προς την εκτέλεση των δοκιµών, την κατάρτιση των εκθέσεων, την έκδοση των βεβαιώσεων και την πραγµατοποίηση της επιτήρησης που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση να εξασφαλίζεται ανεξαρτησία των στελεχών και του τεχνικού προσωπικού έναντι όλων των κύκλων, οµάδων ή ατόµων, που άµεσα ή έµµεσα έχουν σχέση µε τις συσκευές, - να τηρείται το επαγγελµατικό απόρρητο εκ µέρους του προσωπικού, - να έχει συναφθεί ασφάλεια αστικής ευθύνης, εκτός αν η ευθύνη αυτή καλύπτεται από το κράτος µε βάση την εθνική νοµοθεσία. Η πλήρωση των προϋποθέσεων της πρώτης και της δεύτερης περίπτωσης ελέγχεται κατά διαστήµατα από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών ή από οργανισµούς που ορίζουν τα κράτη µέλη. Άρθρο Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου Εντούτοις, κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 και µε την επιφύλαξη των άρθρων 30 έως 36 της συνθήκης, επιτρέπεται µέχρι την 31 η εκεµβρίου 1995 να εξετάζεται η δυνατότητα διάθεσης στην αγορά ή και θέση σε λειτουργία συσκευών και εξοπλισµών που συµφωνούν µε τις ρυθµίσεις που ισχύουν πριν από την 1η Ιανουαρίου Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Ιουλίου 1991 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣ. ΜΑΝΤΖΩΡΗΣ

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (90/396/ΕΟΚ)

Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (90/396/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (90/396/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙKΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Εχοντας υπόχη: τη συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. ΟΔΗΓΙΑ 2009/142/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τις συσκευές αερίου

ΟΔΗΓΙΕΣ. ΟΔΗΓΙΑ 2009/142/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τις συσκευές αερίου L 330/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/142/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τις συσκευές αερίου (κωδικοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

30(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

30(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4038 Κ.Α.Π. 373/2002 Αρ. 3626, 26.7.2002 Αριθμός 373 Οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές Αερίου) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ Ö ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Õ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε τις συσκευές αερίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ Ö ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Õ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε τις συσκευές αερίου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.10.2007 COM(2007) 633 τελικό 2007/0225 (COD) C6-0393/07 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ Ö ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Õ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τις συσκευές αερίου

Διαβάστε περισσότερα

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις συσκευές αερίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις συσκευές αερίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2014 COM(2014) 258 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις συσκευές αερίου {SWD(2014) 150

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 335/93 Αιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα, σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Οϊ ΠΕΡϊ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε

Οϊ ΠΕΡϊ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε Αριθµός 314 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Νέοι Αέβητες Ζεστού Νερού Τροφοδοτούµενοι µε Υγρά ή Αέρια Καύσιµα) Κανονισµοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α).

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα (ΦΕΚ 137/Α). Αριθ. 16440/Φ.10.4/445. Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογουµένων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (Β 756). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α Θ Η Ν Α Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2014/0136(COD) 4.3.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 202-229 Σχέδιο έκθεσης Catherine Stihler (PE544.262v01-00) Συσκευές αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ:

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά µε τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

182 Κ.Α.Π. 314/2003. ί^"?*?? 1 *

182 Κ.Α.Π. 314/2003. ί^?*?? 1 * ί^"?*?? 1 * 182 Κ.Α.Π. 314/2003 Αρ. 3706,18.4.2003 Αριθμός 314 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Νέοι Λέβητες Ζεστού Νερού Τροφοδοτούμενοι με Υγρά ή Αέρια Καύσιμα) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1992L0042 EL 11.08.2005 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 92/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά με τις απαιτήσεις απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 1626/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 1626/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 14132/618/2001 Συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/36 του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 σχετικά µε τον µεταφερόµενο εξοπλισµό υπό πίεση όπως αυτή τροποποιήθηκε µε νεώτερη οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 22223/4073/88 Συσκευές που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα, μηχανισμοί ασφαλείας και ρυθμίσεως των αερίων για τις συσκευές αυτές και μέθοδοι ελέγχου αυτών των συσκευών. (ΦΕΚ 792/Β/1-11-88)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4157, 4/4/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4157, 4/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως», ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως», ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 470/85 Ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 73/23 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 183/Β/4-4-85) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2003

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2003 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1523 308/2003 Αρ. 3706, 18.4.2003 Αριθµός 308 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Οικιακά Ηλεκτρικά Ψυγεία, Καταψύκτες και τους) Κανονισµοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούδυνάµει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ. ΤΑΞΗΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ. ΤΑΞΗΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 2923/161/86 Ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιµης ατµόσφαιρας σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 76/117/ΕΟΚ της 18 εκεµβρίου 1975 και 79/196/ΕΟΚ της 6 Φεβρουαρίου 1979, του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ A Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής A1 Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και δοκιμές προϊόντων υπό επίσημη εποπτεία Α2 Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και έλεγχοι προϊόντων υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 12479 Φ17/414/91 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε τις 87/404/ΕΟΚ και 90/488/ΕΟΚ οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε απλά δοχεία πίεσης. (ΦΕΚ 431/Β/24-6-91)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 392541/1010/88 Καθορισμός μέτρων για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και ειδικότερα των οριακών τιμών για την περιεκτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο. (ΦΕΚ 366/Β/8-6-1988) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), 31993L0068 Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τομέα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε

του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 2133 Κ..Π. 361/2003 Αρ. 3710, 2.5.2003 Αριθµός 361 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισµένες Κατηγορίες Προϊόντων (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE 1 Εισαγωγή Θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός των συνόρων της Ευρώπης και η εξάλειψη των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Μαΐου 1989

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Μαΐου 1989 23. 5. 89 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 139/ 19 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων. (ΦΕΚ 514/Β/22-7-88)

Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων. (ΦΕΚ 514/Β/22-7-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. Β 16147/2213/88 Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων. (ΦΕΚ 514/Β/22-7-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 4.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις ενότητες των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης,

Διαβάστε περισσότερα

5585 ' ' Κ.Δ.Π. 511/2002

5585 ' ' Κ.Δ.Π. 511/2002 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 5584 Κ.Δ.Π. 511/2002 Αρ. 3647, 25.10.2002 Αριθμός 511 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Υδραργύρου από Τομείς Εκτός του Βιομηχανικού Τομέα της Ηλεκτρόλυσης των Χλωριούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ Οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 1989 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους ( εύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1984L0156 EL 23.12.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαρτίου 1984 για τις οριακές τιµές και τους ποιοτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 5037, 1.9.2017 Κ.Δ.Π. 288/2017 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 18.04.2004 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06/02/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 245100 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1)Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ZΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 29 Τ.Κ. 104

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0259 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2011 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 07.08.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 308/ διάθεση στην TfOQOL. Παράρτημα 1. Σήμανση συμμόρφωσης. Παράρτημα 111. Τεκμήριο συμμόρφωσης.

Κ.Δ.Π. 308/ διάθεση στην TfOQOL. Παράρτημα 1. Σήμανση συμμόρφωσης. Παράρτημα 111. Τεκμήριο συμμόρφωσης. E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1523 K.AJL 308/2003 Αρ. 3706,18.4.2003 Αριθμός 308 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Οικιακά Ηλεκτρικά Ψυγεία, Καταψύκτες και Συνδυασμοί τους) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 20 Ιουλίου 2010 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΦΕΚ : 1264/Β/2015 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3702, 28/3/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3702, 28/3/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τον έλεγχο της

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. οικ. 10315. Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

30(1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Εομηνεία. 52 του 1986.

30(1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Εομηνεία. 52 του 1986. Ε.Ε. Παρ. III(I) 3526 Κ.Δ.Π. 600/2003 Αρ. 3738, 18.7.2003 Αριθμός 600 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Παρ. Ν. 100(Ι)/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Ο περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ποιότητας, Προµήθειας και Τιµών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2232 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93. Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου (Φ.Ε.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93. Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου (Φ.Ε.Κ. ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93 Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 673/Β/1993) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9087 (ΦΟΡ) 1004 της 4/13.9.1996 Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζοµένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόµενη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

«άδεια» σημαίνει την άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων, η οποία εκδίδεται με βάση το άρθρο 8 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας

«άδεια» σημαίνει την άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων, η οποία εκδίδεται με βάση το άρθρο 8 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Ε.Ε. Παρ. III(I) 193 Κ.Α.Π. 75/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 75 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Πρόληψη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης που Προκαλείται από Υφιστάμενες Εγκαταστάσεις Καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

1517 Κ.Δ.Π. 334/2000

1517 Κ.Δ.Π. 334/2000 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3451, 24.11.2000 1517 Κ.Δ.Π. 334/2000 Αριθμός 334 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Πιεσόμετρα Ελαστικών Μηχανοκίνητων Οχημάτων) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 74(1) του (1) του (1) του 1998.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 74(1) του (1) του (1) του 1998. Ε.Ε.Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1809 Κ.Δ.Π. 313/2003 Αρ. 3706,18.4.2003 Αριθμός 313 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 25/1988 Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του αζώτου και τροποποίηση των µε αριθµ. 98 και99/10.7.87 Πράξεων του Υπουργικού Συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων Τα παραρτήματα III και XVI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/ 2011 τροποποιούνται ως εξής: 1. Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής: α) Ο τίτλος του παραρτήματος III αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058. "Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα"

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058. Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058 "Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα" ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης.

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης. Ε.Ε. Παρ. III(I) 2133 Κ.Δ.Π. 361/2003 Αρ. 3710, 2.5.2003 Αριθμός 361 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Εναρμονισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0136(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0136(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 20.1.2015 2014/0136(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα