Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές. ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές. ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων"

Transcript

1 Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων

2 Πρωτόκολλα και Πρότυπα Πρωτόκολλο = Σύνολο από κανόνες που διέπουν την επικοινωνία 2 συστηµάτων Πρότυπο = Πρωτόκολλο που υποστηρίζεται από οργανισµό προτυποποίησης De facto Πρότυπα (OSI/ISO - TCP/IP) Μεταγωγή Κυκλώµατος Φυσικό Κύκλωµα Νοητό Κύκλωµα (σταθερό bit-rate) Μεταγωγή µε Πακέτα Νοητό Κύκλωµα (µεταβλητό bit-rate) Με σύνδεση (hand-shaking) Χωρίς σύνδεση 2

3 Μέτρα Αξιολόγησης Ενός ικτύου (I) Ρυθµός Εξυπηρέτησης Ο ρυθµός µεταφοράς των δεδοµένων µεταξύ δύο συστηµάτων ορίζεται ως το πλήθος των δυαδικών ψηφίων (ή πακέτων) που µπορεί να δεχτεί και µεταδόσει το δίκτυο στη µονάδα του χρόνου. Καθυστέρηση Μεταφοράς (Transit Delay) Η καθυστέρηση µεταφοράς του δικτύου είναι το χρονικό διάστηµα µεταξύ της αποστολής του πρώτου bit ενός κοµµατιού πληροφορίας και της λήψης του από το άλλο άκρο της επικοινωνίας 3

4 Μέτρα Αξιολόγησης Ενός ικτύου (II) Καθυστέρηση Μεταφοράς 4

5 Μέτρα Αξιολόγησης Ενός ικτύου (IIΙ) Μεταβλητότητα της Καθυστέρησης (Delay Variation) Ισοχρονισµός (Isochronism) Μια από άκρο σε άκρο επικοινωνία ονοµάζεται ισόχρονη, εάν το bit rate της σύνδεσης είναι εξασφαλισµένο και αν η µεταβλητότητα της καθυστέρησης είναι επίσης εξασφαλισµένη και µικρή. Multicasting Multicasting είναι η ιδιότητα ενός δικτύου να αντιγράφει, σε καθορισµένα σηµεία του δικτύου, τα δεδοµένα που εκπέµπει µια πηγή. Τα δεδοµένα που αντιγράφονται προωθούνται στα συστήµατα-παραλήπτες που αποτελούν µέλη ενός multicast group, µε τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα τµήµατα του δικτύου, στα οποία περνούν πολλά αντίγραφα της ίδιας πληροφορίας. Ρυθµοί Λαθών (Error Rates): Αλλοίωση των δεδοµένων, Χάσιµο δεδοµένων, Data Duplication, Λήψη σε λάθος σειρά. 5

6 Μετρήσεις και διόρθωση λαθών (Error Metrics and Recovery ) Bit Error Rate Packet Error Rate ή Cell Error Rate Packet Loss Rate ή Cell Loss Rate Error Detection Cyclic Redundancy Check (CRC) Error Recovery Forward Error Corrections (FEC) 6

7 Απαιτήσεις Από µια Εφαρµογή Πολυµέσων (I) Οι εφαρµογές πολυµέσων έχουν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι απαιτούν διάφορα είδη ροών πληροφορίας Ικανότητα του δικτύου να διατηρεί ένα σταθερό, και συνήθως αρκετά µεγάλο, ρυθµό µεταφοράς δεδοµένων. Ο συγχρονισµός της πληροφορίας στο δέκτη µπορεί να γίνει µόνοαντοδίκτυοέχειµικρές καθυστερήσεις µεταφοράς µε ανεκτή µεταβλητότητα. 7

8 Απαιτήσεις Από µια Εφαρµογή Πολυµέσων (II) Interactive εφαρµογές έχουν την τάση να µεταδίδουν πληροφορία µε εκρήξεις(bursts). Η παρούσα τεχνολογία παρουσιάζει εναλλακτικές λύσεις για κάθε είδος ξεχωριστά: τα δίκτυα µεταγωγής κυκλώµατος προσφέρονται για ισόχρονη µεταφορά πληροφορίας ενώ τα δίκτυα µεταγωγής µε πακέτα για ασύγχρονη. Οι εφαρµογές πολυµέσων απαιτούν δίκτυα που να προσφέρουν και τα δύο χαρακτηριστικά ταυτόχρονα. 8

9 Εκρηκτικότητα - Burstiness Peak Bit Rate (PBR): Μέγιστος αριθµός bits που περιέχονται στο stream για µικρή και προκαθορισµένη χρονική περίοδο. Mean Bit Rate (MBR): Μέσος όρος των bits που περιέχονται στο stream για µεγάλη περίοδο ή ολόκληρο το session. Η διάρκεια της αιχµής (peak duration). Burstiness ratio: Λόγος MBR και PBR. 9

10 Τοπικά ίκτυα (LANs) Ethernet Ταχύτητα πρόσβασης 100Mbps. H πρόσβαση των κόµβων στο δίκτυο γίνεται µε µια µέθοδο που ονοµάστηκε Carrier Sense Multiple Access Collision Detection (CSMA/CD). Η τοπολογία του δικτύου είναι δακτύλιος. Το φυσικό µέσο είναι ένα οµοαξονικό καλώδιο διαµέτρου 0.5 inches ή καλώδιο UTP. Token Ring Ρυθµός Μετάδοσης 4 ή 16 Μbps Τοπολογία ακτυλίου FDDI Ρυθµός Μετάδοσης 100 Μbps Τοπολογία ακτυλίου Οπτικές Ίνες 10

11 ΑΤΜ Το ΑΤΜ έχει σχεδιαστεί για WANs, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για LANs Η πληροφορία µεταφέρεται σε σταθερού και µικρού µήκους τµήµατα που ονοµάζονται κελιά (cells). Η αρχική µορφή του ορίζει ως βασική ταχύτητα τα 155Mbps αλλά υπάρχει δυνατότητα για 622Mbps. 11

12 ίκτυα Ευρείας Κλιµακας (WANs) - Internet Protocol Το ΙΡ προσφέρει επικοινωνία χωρίς σύνδεση. Το δίκτυο απλώς αναγνωρίζει και µεταφέρει πακέτα πληροφορίας, τα οποία ονοµάζονται datagrams. Το δίκτυο παρέχει κάθε στιγµή την καλύτερη υπηρεσία που µπορεί (best effort protocol), χωρίς να παρέχεται καµία εγγύηση για την ποιότητα αυτής. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης είναι δυνατόν να χαθούν πακέτα ή να καθυστερήσει υπερβολικά η µετάδοση τους. Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα δροµολόγησης : στατικά και δυναµικά. 12

13 Multi point µετάδοση σε ΙP δίκτυα Unicasting περισσότερο χρησιµοποιούµενη µέθοδος αυτή τη στιγµή χρησιµοποιεί το bandwidth του δικτύου παντού ανεξάρτητα αν τα υποδίκτυα ενδιαφέρονται για το µήνυµα ή όχι Broadcasting πρακτική υπηρεσία µετάδοσης για δεδοµένα που αποστέλλονται σε µεγάλο κοινό χρησιµοποιεί πολύ bandwidth χωρίς να είναι απαραίτητο στην περίπτωση που ίδια δεδοµένα αποστέλλονται σε πολλούς hosts περιορίζεται σε χρήση σε LAN όπου κι εκεί µπορεί να θεωρηθεί ανεπιθύµητο γιατί απαιτεί από όλες τις µηχανές να εκτελέσουν κάποια επεξεργασία ώστε να καθορίσουν αν ενδιαφέρονται ή όχι για τα δεδοµένα Multicasting περιορίζει την κατανάλωση του bandwidth καθώς τα multicasted δεδοµένα αποστέλλονται µόνο στους hosts που ενδιαφέρονται γι' αυτά 13

14 Η διευθυνσιοδότηση σε Multicast Στο IP multicasting, όταν θέλουµε να στείλουµε πληροφορία σε µία οµάδα από διευθύνσεις τότε αναγράφουµε ένα ID που λέγεται multicast group ID. Στην multicast διευθυνσιοδότηση τα τέσσερα πιο σηµαντικά bits των διευθύνσεων της Class D θέτονται ως Ο 28µπιτος αριθµός που ακολουθεί ονοµάζεται «multicast group ID». Η διάταξη των IP διευθύνσεων της Class D φαίνεται στο σχήµα 14

15 Πρωτόκολλα ροµολόγησης Πολλαπλής Εκποµπής Ηδροµολόγηση των multicast πακέτων γίνεται µε ειδικά πρωτόκολλα, τα οποία θα πρέπει να υποστηρίζονται από όλους τους routers κορµού ενός δικτύου. ιαµορφώνονται multicast νησίδες, οι οποίες επικοινωνούν µέσω της δηµιουργίας νοητών συνδέσµων (tunnels), που µεταφέρουν multicast πακέτα ενσωµατωµένα σε unicast πακέτα. Τα multicast πρωτόκολλα δροµολόγησης απαιτούν να γνωρίζουν την προέλευση ενός πακέτου και όχι τον προορισµό του. Τα περισσότερα multicast πρωτόκολλα δροµολόγησης στηρίζονται στην τεχνική της δηµιουργίας ενός spanning tree (δέντρου διανοµής) που συνδέει όλους τους ενδιαφερόµενους σταθµούς. 15

16 Θέµατα Ασφάλειας Η εξασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας από µη συµµετέχοντες χρήστες αποτελεί ένα σηµαντικό µέρος που πρέπει να επιλυθεί. Τα µηνύµατα κρυπτογραφούνται µε διάφορους αλγόριθµους. υσκολία της αναγνώρισης του πραγµατικού εκποµπού (ακόµα και αν έχει συµβεί IP spoofing) είναι ένα πρόβληµα που αυτή τη στιγµή λύνεται µε τη χρήση ψηφιακών υπογραφών. Απαραίτητη η αποτελεσµατική διαχείριση της πρόσβασης του καθένα (πχ. σε περίπτωση που κάποιοι δεν θέλουν να λαµβάνουν ένα γεγονός). Αυτή τη στιγµή οι έλεγχοι αυτοί γίνονται από τους multicast routers. Η φύση του δικτύου Internet στο οποίο βασίζεται αυτό το virtual network δεν υποστηρίζει multicasting, δυστυχώς είναι πολύ δύσκολη η επιτυχία υπηρεσιών υψηλής αξιοπιστίας. 16

17 ίκτυα ΙSDN (I) Αρχιτεκτονική ικτύου που παρέχει µε σύνδεση point to point ψηφιακή επικοινωνία µεταξύ των συνδροµητών µε στόχο την κοινή εξυπηρέτηση ποικιλίας εφαρµογών (CCITT) Κανάλια ISDN Κανάλι B (κύριο κανάλι επικοινωνίας, δεδοµένα, φωνή, εικόνα) 64 Kbps Κανάλι D (σηµατοδότηση και δεδοµένα σε χαµηλές ταχύτητες) 16 ή 64 Kbps Κανάλι H (δεδοµένα υψηλών απαιτήσεων - video) 384 ή 1536 ή 1920 Kbps Συνδέσεις ISDN Βασική (basic rate) 2Β+D = 144 Kbps (128) Πρωτεύουσα (primary rate) 30B+D =1984 Kbps (1920) 17

18 Περιορισµοί στο ΙSDN Ηχρήση των υφισταµένων καλωδιώσεων Τροφοδοσία των τερµατικών από το δίκτυο Περιορισµένες Αποστάσεις 0,6 mm διάµετρος / 1km µήκος 10 m Απόσταση Τερµατικού - Πρίζας 8 Τερµατικά Μέγιστο σε Παθητικό ίαυλο 18

19 Τρόποι σύνδεσης στο ISDN δίκτυο 19

20 Πλεονεκτήµατα / Μειoνεκτήµατα ISDN Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα Κόστος ικανοποιητικό για λογική χρήση Ικανότητα µετάδοσης φωνής, εικόνας, δεδοµένων εν επαρκεί για µεταφορά µεγάλης ποσότητας δεδοµένων Ακριβό για συνεχή µεταφορά δεδοµένων Χρήση υπάρχουσας υποδοµής - Ιδανικήγιαχρήσησαν εφεδρικής γραµµής - 20

21 ίκτυα Σταθερής Πρόσβασης ADSL Cable - Satellite Κανάλι ADSL Ψηφιακή Επεξεργασία Σήµατος για να εξαλείψει τους θορύβους στο χάλκινο PSTN Downstream 1,536 Mbps - Upstream 16 Kbps 4 KHz analog channel Cable 4 Mbps / user εν δεσµεύει τηλεφωνική γραµµή Satellite 400 Kbps Κόστος εξοπλισµού Επίγειο upstream 21

22 RT applications Audio CD Quality Stereo: 10Hz-20KHz MPEG L3 (MP3) Broadcast Quality (G.722): 50Hz-7KHz Telephony (PCM,G.711): 0.2Hz-3.4KHz Low bit rate telephony (G.723.1) Low bit rate telephony (G.728) Low bit rate telephony (G.729.1) Video HDTV MPEG-2 MPEG-1 MPEG-4 RealVideo Videoconferencing (H.261) Low bitrate videoconferencing (H.263) BW requirements 256 Kbps Kbps 64/56/48 Kbps 64 Kbps 6.4/5.3 Kbps 16 Kbps 8 Kbps ~20 Mbps ~ Mbps ~1-3 Mbps 16 Κbps Κ bps 16 Κbps Κ bps 64 Kbps 2 Mbps 28.8 Kbps - less than 2 Mbps 22

23 Εισαγωγικά Η τεχνολογία xdsl είναι τεχνολογία modem, η οποία χρησιµοποιεί την υπάρχουσα τηλεφωνική καλωδίωση για τη µεταφορά ευρυζωνικών δεδοµένων όπως είναι το video και τα multimedia. Τα αρχικά DSL (Digital Subscriber Line) πρωτοχρησιµοποιήθηκαν σα συντοµογραφία της κωδικοποίησης για µεταδόσεις βασικού ρυθµού ISDN (BRI), µέσα από δισύρµατητηλεφωνικήγραµµή. 23

24 Χωρητικότητα modem Όλα τα modem που λειτουργούν µε συχνότητες ανάλογες της συχνότητας της φωνής, υπακούουν στο νόµο των Shannon- Hartley οπότε η χωρητικότητα τους είναι: Χωρητικότητα = Εύρος Ζώνης * log 2 ( 1+ Σήµα/ Θόρυβος) Τα xdsl σήµατα είναι σχεδιασµένα να µεγιστοποιούν το ρυθµό µετάδοσης ψηφιακών σηµάτων, χρησιµοποιώντας τις συχνότητες που είναι µεγαλύτερες από 1MHz, αρκετά δηλαδή πάνω από τα 3000Hz που είναι δεσµευµένα για µετάδοση φωνής. 24

25 Χωρητικότητα xdsl Με το DSL, η επικοινωνία γίνεται εξ ολοκλήρου ψηφιακά, επιτρέποντας τη χρήση πολύ µεγαλύτερου εύρους ζώνης για τη µεταφορά των δεδοµένων, µε αποτέλεσµα την επίτευξη πολύ υψηλότερων ταχυτήτων. Ηταχύτηταµεταφοράς, σε σχέση µε αυτέςπουέχουµε συνηθίσει οι πιο πολλοί, είναι τεράστια και µπορείναφτάσειτα52,8 Mbps από το Internet (downstream) προς το χρήστη και τα 2,3Mbps απότοχρήστη(upstream) προς το Internet. Επειδή, όµως, τίποτε δεν έχει µόνο θετικές πλευρές, το DSL έχει µια µεγάλη δέσµευση: την απόσταση. 25

26 Τεχνολογίες DSL (1) Asymmetric DSL (ADSL): ονοµάζεται ασύµµετρη διότι η ταχύτητα από προς τον καταναλωτή (downstream) είναι µεγαλύτερη από την ταχύτητα προς το κέντρο (upstream). Το ADSL λειτουργεί έτσι διότι οι περισσότεροι χρήστες παίρνουν πιο πολλές πληροφορίες από το Internet από ότι στέλνουν. High bit-rate DSL (HDSL): δίνει ρυθµούς µετάδοσης δεδοµένων εφάµιλλους µε εκείνους που δίνει η T1 γραµµή (1,5 Mbps). Στέλνει και λαµβάνει δεδοµένα στην ίδια ταχύτητα, αλλά απαιτεί δύο γραµµές διαφορετικές από την κανονική τηλεφωνική γραµµή. 26

27 Τεχνολογίες DSL (2) ISDN DSL (IDSL): τεχνολογία κυρίως για τους χρήστες του ISDN. Είναι πιο αργή από τις υπόλοιπες DSL και λειτουργεί στα 144Kbps και για τις δύο κατευθύνσεις. Το πλεονέκτηµα είναιότι χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός της IDSN, αλλά το κέρδος είναι µόλις 16 Kbps (αφού η ISDN λειτουργεί στα 128 Kbps). Multirate Symmetric DSL (MSDSL): είναι συµµετρική DSL που µπορεί να µεταφέρει µε πολλούς διαφορετικούς ρυθµούς δεδοµένων. Ορυθµός καθορίζεται από τον παροχέα της υπηρεσίας, και βασίζεται κυρίως στο κόστος της σύνδεσης. 27

28 Τεχνολογίες DSL (3) Rate Adaptive DSL (RADSL): είναι µια παραλλαγή της DSL η οποία επιτρέπει το Modem να ρυθµίσει την ταχύτητα της σύνδεσης ανάλογα µε το µήκος και την ποιότητα της γραµµής. Symmetric DSL (SDSL): λαµβάνει και στέλνει δεδοµένα στην ίδια ταχύτητα. Χρειάζεται ξεχωριστή γραµµή από το τηλέφωνο όπως η HDSL, αλλά χρησιµοποιεί µία γραµµή αντίγιαδύο. Very high bit-rate DSL (VDSL): ασύµµετρη DSL η οποία δουλεύει σε µικρές αποστάσεις χρησιµοποιώντας απλές τηλεφωνικές γραµµές. 28

29 Σύγκριση των DSL τεχνολογιών DSL Type Maximum Send Speed Maximum Receive Speed ADSL 800 Kbps 8 Mbps Maximum Distance 18,000 ft (5,500 m) Phone Support Lines Required 1 Yes HDSL 1.54 Mbps 1.54 Mbps 12,000 ft (3,650 m) 2 No IDSL 144 Kbps 144 Kbps 35,000 ft (10,700 m) 1 No MSDSL 2 Mbps 2 Mbps 29,000 ft (8,800 m) 1 No RADSL 7 Mbps 1 Mbps 18,000 ft (5,500 m) 1 Yes SDSL 2.3 Mbps 2.3 Mbps 22,000 ft (6,700 m) 1 No VDSL 52 Mbps 16 Mbps 4,000 ft (1,200 m) 1 Yes 29

30 Πλεονεκτήµατα του ADSL Επιτρέπει ταυτόχρονη χρήση της τηλεφωνικής συσκευής και του modem γιασύνδεσηστο ιαδίκτυο, µε υψηλές ταχύτητες για τη λήψη δεδοµένων. Ησύνδεσηµε τον παροχέα διαδικτύου (ISP) είναι µονίµως διαθέσιµη, 24 ώρες το 24ωρο. Συνεπώς δε χρειάζεται να περιµένουµε διαθέσιµο modem ή ελεύθερη γραµµή πρόσβασης προκειµένου να συνδεθούµε στο ιαδίκτυο, όπως γίνεται µέχρι σήµερα. Ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός που πρέπει να αγοράσουµε είναι προσιτός. Το ADSL, λόγω των υψηλών ταχυτήτων που προσφέρει, µπορεί να υποστηρίξει υπηρεσίες πολυµέσων 30

31 Ταχύτητες του ADSL Στο παραπάνω σχήµα φαίνεται ενδεικτικά ο χρόνος (σε λεπτά) που απαιτείται για το "κατέβασµα" του trailer του Star wars (αρχείο µεγέθους 25 MB). 31

32 Η τεχνολογία FTTx Η τεχνολογία που κάνει χρήση οπτικής ίνας µέχρι ένα ορισµένο σηµείο του δικτύου πρόσβασης καλείται FTTx (Fiber To The x). Το σηµείο x µπορεί να είναι η γειτονιά ή το κράσπεδο του πεζοδροµίου οπότε έχουµε αντίστοιχα FTTN (Fiber To The Neighborhood) και FTTC (Fiber To The Curb), το κτίριο οπότε έχουµε την περίπτωση FTTB (Fiber To The Building), ή το σπίτι µε το FTTH (Fiber To The Home). Όλα τα FTTx δίκτυα βασίζονται στις αρχές των PONs (Passive Optical Networks). Το PON είναι ένας από τους τρόπου κατανοµής των πόρων σε περίπτωση που οι χρήστες δεν χρησιµοποιούν µεγάλο όγκο δεδοµένων. 32

33 ίκτυα πρόσβασης µε οπτική ίνα 33

34 Παθητικά Οπτικά ίκτυα 34

35 FTTC/FTTB H FTTC αρχιτεκτονική αποτελείται από οπτική ίνα στο δίκτυο πρόσβασης µέχρι το µονάδα τερµατισµού της οπτικής ίνας, που τοπολογικά βρίσκεται στο κράσπεδο του πεζοδροµίου (FTTC) ή µέχρι ένα συγκεκριµένο κτίριο (FTTB) εξυπηρετώντας µερικές δεκάδες συνδροµητές. Το τελευταίο τµήµα µέχρι τη συσκευή του χρήστη έχει τυπικά µήκος περίπου 300 µέτρα και αποτελείται από οµοαξονικό καλώδιο ή δισύρµατη τηλεφωνική γραµµή. Κάθε χρήστης συνδέεται µε το δικό του καλώδιο µέχρι τη µονάδα τερµατισµού της οπτικής ίνας, δηµιουργώντας µιας τοπολογία αστεριού 35

36 FTTH (Fiber To The Home) Η τεχνολογία FTTH (Fiber To The Home) χρησιµοποιεί οπτική ίνα µέχρι το σπίτι. Μπορεί να συνδυαστεί είτε µε παθητικό τερµατισµό τηςοπτικήςίναςοπότεέχουµε έναpon δίκτυο, είτε µε ενεργητικό τερµατισµό τηςίνας. Στην τελευταία περίπτωση είναι πιθανό τα σήµατα να µεταφέρονται µε διαφορετικό µέσο µέχρι την τερµατική συσκευή. Τέλος είναι πιθανό οι ενεργοί τερµατισµοίτηςίναςνα χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία τοπολογίας αστεριού µέχρι το τερµατικό. 36

37 FTTH µε ενεργό τερµατισµό δικτύου 37

38 FTTH µε Πολυπλεξία ιαίρεσης Χρόνου (TDM) και Κύµατος (WDM) 38

39 ίκτυα Καλωδιακής Τηλεόρασης Σύγχρονα δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης µπορούν να µεταδώσουν πάνω από οµοαξονικό καλώδιο από 50 έως 100 κανάλια, ανάλογα µε την άνω συχνότητα του δικτύου. Η εξέλιξη του δικτύου της καλωδιακής τηλεόρασης βασίζεται σε ένα υβριδικό σύστηµα πουσυνδυάζειοπτικήίνακαιοµοαξονικό καλώδιο (Hybrid Fiber-Coax, HFC). Η οπτική ίνα εκτείνεται από το τέλος του δικτύου πυρήνα και φτάνει µέχρι ένα κόµβο ανά γειτονιά. Ο κόµβος αυτός τυπικά εξυπηρετεί 100 µε 500 χρήστες. 39

40 Κατανοµή φάσµατος πάνω από οµοαξονικό καλώδιο 40

41 Βασικά πλεονεκτήµατα της HFC µετάδοσης εν χρειάζεται επιπλέον εξοπλισµό στο χρήστη για να µετατρέψει το σήµα σεµορφή κατάλληλη για τις συσκευές που χρησιµοποιεί. Έτσι µπορεί να χρησιµοποιεί την καλωδιακή τηλεόραση και ραδιόφωνοόπωςκαιπριν. Σήµατα µπορούν να µεταδίδονται αποδοτικά ανάλογα µε τις υπηρεσίες που µεταφέρουν Το εύρος ζώνης δεν είναι από πριν καθορισµένο. Μπορεί να δεσµεύεται και να µεταβάλλεται από υπηρεσία σε υπηρεσία π.χ. καλωδιακή τηλεόραση σε ταινίες µε επιλογή ανάλογα µε τη ζήτηση. 41

42 SDV (Switched Digital Video) Η SDV αρχιτεκτονική είναι µια αρχιτεκτονική FTTC αστεριού. Μια οπτική ίνα µε πολύ µεγάλο εύρος ζώνης (>1Gb/s), µεταφέρει τόσο τα αναλογικά κανάλια τηλεόρασης, όσο και τα ψηφιακά. Η οπτική ίνα φτάνει µέχρι ορισµένα σηµεία τερµατισµού, και από εκείνα τα σηµεία και µέχρι το σπίτι χρησιµοποιεί ένα συνδυασµό από οµοαξονικό καλώδιο και δισύρµατη τηλεφωνική γραµµή. 42

43 Αρχιτεκτονική SDV 43

44 Ήχος και Εικόνα στο ίκτυο IP Multicast Μεταδίδει την ίδια πληροφορία µία φορά µόνο σε πολλούς χρήστες. Όταν ένας ακροατής θέλει να ακούσει κάτι οι routers βρίσκουν τον πλησιέστερο κόµβο που διαθέτει την πληροφορία και την αντιγράφουν. MBONE Εικονικό δίκτυο πάνω από κοµµάτια του πραγµατικού διαδικτύου που επιτρέπουν τη δροµολόγηση πακέτων για multicast καθώς αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται από όλους τους εµπορικούς δροµολογητές. Το ΜΒΟΝΕ αποτελείται από νησίδες, που υποστηρίζουν άµεσο multicast -τοπικά δίκτυα Ethernet- και είναι συνδεδεµένες µεταξύ τους µε απ άκρο εις άκρο συνδέσεις που ονοµάζονται «tunnels». Αυτή τη στιγµή υπάρχει ένας σχετικά µικρός αριθµός κόµβων που συµµετέχει στο ΜΒΟΝΕ αλλά διαρκώς οι νέοι κόµβοι που το υποστηρίζουν αυξάνονται. 44

45 Πρωτόκολλα µεταφοράς πραγµατικού χρόνου (Ι) (RTP Real-time Transfer Protocol) -RFC 1889 Από άκρη σε άκρη λειτουργίες δικτύου µεταφοράς κατάλληλες για εφαρµογές που µεταδίδουν δεδοµένα πραγµατικού χρόνου, όπως ήχο, εικόνα ή δεδοµένα προσοµοίωσης µέσω multicast ή unicast δικτυακών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες του RTP περιλαµβάνουν προσδιορισµό του τύπου του φορτίου, αρίθµηση της ακολουθίας, χρονικό χαρακτηρισµό και έλεγχο παραλαβής. εν προσφέρει κανένα µηχανισµό χρονικής εξασφάλισης της αποστολής εν εγγυάται παράδοση των πακέτων ούτε µπορεί να αποτρέψει εκτός σειράς παράδοση ενώ ούτε στηρίζεται στην αξιοπιστία του υποκειµένου πρωτοκόλλου. Τα νούµερα της αλληλουχίας που περιλαµβάνονται στο RTP επιτρέπουν στον παραλήπτη να επανασυνθέσει την αλληλουχία των πακέτων του αποστολέα. 45

46 Λειτουργία του RTP payload type (PT): 7 bits. Identifies the format of the RTP payload and determines its interpretation by the application. sequence number: 16 bits. Increments by one for each RTP data packet sent, may be used by the receiver to detect packet loss and to restore packet sequence. The initial value is randomly set. timestamp: 32 bits. The sampling instant of the first octet in the RTP data packet. May be used for synchronization and jitter calculations. The initial value is randomly set. 46

47 Πρωτόκολλα µεταφοράς πραγµατικού χρόνου (ΙΙ) RTSP (Real -Time Streaming Protocol) Υποστηρίζει έναρξη και η παύση της µετάδοσης σε πραγµατικό χρόνο, συγχρονισµό πολλαπλών µορφών δεδοµένων και άλλους ελέγχους Tα δεδοµένα χωρίζονται σε πακέτα, ανάλογα µε το είδος της µεταφερόµενης πληροφορίας και το ρυθµό µεταφοράς µεταξύ πελάτη και εξυπηρετητή. Όταν ο πελάτης έχει λάβει επαρκή αριθµό πακέτων, το λογισµικό του χρήστη µπορεί να παίζει ένα πακέτο, ταυτόχρονα όµως να λαµβάνει ένα άλλο και να αποκωδικοποιεί ένα τρίτο. To RTSP επιτρέπει τη συνεργασία του µε άλλα, καθιερωµένα πρωτόκολλα στο χώρο των δικτύων, όπως το HTTP (HyperText Transfer protocol) ή το RTP (Real Time Transfer Protocol). Tο RTSP παρέχει µηχανισµούς ελέγχου και φροντίζει για ζητήµατα υψηλού επιπέδου όπως για παράδειγµα την εγκαθίδρυση συνόδου (session establishment) ή ζητήµατα licensing. 47

48 Πρωτόκολλα µεταφοράς πραγµατικού χρόνου (ΙΙΙ) ASF (Active Streaming Format) Αναφέρεται συχνά όχι σαν πρωτόκολλο αλλά σαν τύπος αρχείου (file format) και θεωρείται κοµµάτι της συνολικής στρατηγικής των ActiveX. Αρχεία που περιέχουν πολλαπλά αντικείµενα (ήχο, εικόνα κ.τ.λ.) και αποστέλλονται ενοποιηµένα µέσα από τα frames του δικτύου. εν υποκαθιστά το MPEG αντίθετα frames παραγόµενα από MPEG κωδικοποιητές µπορούν να ενσωµατωθούν στα frames τoυ ASF. Το ASF χρησιµοποιείται σαν file format και µπορεί να µεταφερθεί πάνω από χαµηλότερου επιπέδου πρωτόκολλα µεταφοράς περιλαµβανοµένων των TCP/IP, UDP/IP, και το RTP. Ακόµη και ακροατές που βρίσκονται πίσω από firewalls που µπλοκάρουν όλα τα UDP πακέτα µπορούν µέσω HTTP να λάβουν τα σήµατα. 48

49 Πρωτόκολλα µεταφοράς πραγµατικού χρόνου (ΙV) RSVP (Resourse Reservation Protocol) Το πρωτόκολλο αυτό διασφαλίζει τη µεταφορά µέσω ενός δικτύου και επιτρέπει στους χρήστες να ζητούν συγκεκριµένης ποιότητας υπηρεσίες για δεδοµένη ροή πληροφοριών. Οι ακροατές µπορούν να προσδιορίζουν τι εύρος ζώνης θα χρειασθούν και τη µέγιστη καθυστέρηση που µπορούν να ανεχθούν και όλες οι συσκευές που εµπλέκονται κρατούν το εύρος για τη ροή αυτή. Ένας χρήστης είτε θα εξυπηρετηθεί είτε θα ενηµερωθεί ότι δεν υπάρχει διαθέσιµο κανάλι. Ένα µεγάλο µειονέκτηµα είναι ότι όλοι όσοι εµπλέκονται ανάµεσα στον προµηθευτή και τον ακροατή θα πρέπει να υποστηρίζουν το RSVP. Το RSVP λειτουργεί πάνω από IP, καταλαµβάνοντας τη θέση του επιπέδου µεταφοράς αλλά προσφέρει και υπηρεσίες επιπέδου συνόδου 49

50 Προϊόντα Μεταφοράς Ήχου & Εικόνας (I) Real Media - Real Player H εταιρεία ενώ πουλά τον κωδικοποιητή δίνει δωρεάν σε όλους τους χρήστες του δικτύου τον αποκωδικοποιητή (player). Μετάδοση σε πραγµατικό χρόνο αρχείων ήχου, κινούµενης εικόνας, MIDI, κείµενο, εικόνες, animation και παρουσιάσεις. Μετάδοση δεδοµένων συγχρονισµένα. Έλεγχος των πακέτων και από τις δύο πλευρές δηλαδή τόσο από αυτόν που µεταδίδει όσο και από αυτόν που λαµβάνει. Επιτρέπει τη µείωση των λαθών, την συνεννόηση για την σύνδεση (bandwidth negotiation), την ζωντανή µετάδοση και τον έλεγχο της και τέλος την πολλαπλή µετάδοση(multicast). 50

51 Προϊόντα Μεταφοράς Ήχου & Εικόνας (II) Λογική πελάτη εξυπηρετητή (client-server) και διαθέτει µια ανοιχτή αρχιτεκτονική για όλους τους τύπους δεδοµένων. Ένα plug-in προστίθεται στον εξυπηρετητή ή την εφαρµογή για τους χρήστες και επεξηγεί πως να διαβαστούν τα εκάστοτε δεδοµένα. H πλατφόρµα επιτρέπει να µεταδώσει κάποιος το περιεχόµενό που θέλει, στην περίπτωσή µας τον ήχο µε τη βοήθεια οποιουδήποτε πρωτοκόλλου για το δίκτυο όπως TCP/IP, UDP/IP, ή HTTP. Οι εξυπηρετητές δίνουν τη δυνατότητα για µετάδοση σε ένα ή περισσότερους πελάτες ταυτόχρονα (unicast,multicast) ενώ υποστηρίζουν αµέτρητο αριθµό ταυτόχρονων συνδέσεων. Περίπου χρήστες κάθε εβδοµάδα επισκέπτονται το site της Real Media για να «κατεβάσουν» για πρώτη φορά ή να αναβαθµίσουν το πρόγραµµα τους (player). 51

52 Προϊόντα Μεταφοράς Ήχου & Εικόνας (III) Microsoft s Netshow Το πρωτόκολλο που χρησιµοποιεί το Netshow είναι το ASF. Το Netshow βελτιστοποιεί τη µεταφορά τους ενώ περιέχει και εργαλεία για την µετατροπή όλων των γνωστών file formats σε ASF format. Τηλεφωνία (Voice over IP) VoIP πακέτα µεταδίδονται µε το πρωτόκολλο RTP (Real- Time Transport Protocol) µέσα σε UDP-IP πακέτα Το RTP αναλαµβάνει αρίθµηση της ακολουθίας, χρονικό χαρακτηρισµό και έλεγχο παραλαβής των πακέτων 52

53 Άλλοι Real Time Video Streamers MacroMedia s Streaming Shockwave StreamWorks της Xing Technology VDOLive της VDONet Vosaic (University of Illinois) Vxtreme Vivoactive 53

54 Σύστηµα VoD Satellite Adapted CATV infrastructure. Conventional copper telephone wires. Optical fibre infrastructure. Mixed fiber/coaxial cable infrastructure. Wireless microwave distribution. Μεταγωγέας Οπτική Ίνα Εξυπηρετητής Video ίκτυο ιανοµής Εξυπηρετητής Ήχου Τοπικός Εξυπηρετητής 54

55 Βασικά Μέρη Συστήµατος VoD Ο video server στον οποίο τοποθετούνται οι ταινίες σε ψηφιακή µορφή (MPEG 2) Το δίκτυο διανοµής (Ψηφιακό π.χ. ΑΤΜ ή αναλογικό RF) Οι αποκωδικοποιητές MPEG 2 Το set top box που ρυθµίζει την επικοινωνία του συνδροµητή µε τον server Τη συσκευή προβολής 55

56 Είδη υπηρεσιών Broadcast (no-vod): υπηρεσία η οποία είναι παρόµοια µε την παραδοσιακή TV στην οποία ο χρήστης είναι παθητικός δέκτης και δεν έχει καθόλου έλεγχο. Pay-Per-View (PPV): υπηρεσία όπου οι χρήστες αφού εγγραφούν και πληρώσουν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν συγκεκριµένα προγράµµατα, όµοια µε τις υπάρχουσες υπηρεσίες CATV PPV. Quasi Video-on-Demand (Q-VoD): υπηρεσία όπου οι χρήστες χωρίζονται σε οµάδες µε βάση ένα κατώφλι ενδιαφέροντος. Ένας χρήστης µέσω της επιλογής µιας άλλης οµάδας µπορεί να ελέγξει τι θα πρόγραµµα θα παρακολουθήσει. Near Video-on-Demand (N-VoD): υπηρεσία όπου λειτουργίες όπως forward και reverse εξοµοιώνονται µε µεταβάσεις σε διακριτά χρονικά διαστήµατα (περίπου κάθε 5 λεπτά). Αυτή η δυνατότητα παρέχεται µε την επανεκποµπή του ίδιου προγράµµατος σε τακτά χρονικά διαστήµατα από διάφορα κανάλια. True Video-on-Demand (T-VoD): υπηρεσία στην οποία ο χρήστης έχει τον απόλυτο έλεγχο πάνω στην παρουσίαση του προγράµµατος. Adaptive Video-on-Demand: υπηρεσία στην οποία ο χρήστης κάνει αίτηση για να παρακολουθήσει ένα πρόγραµµα. Η απόφαση αν η αίτηση του θα γίνει αποδεκτή ή όχι εξαρτάται από έναν αλγόριθµο δροµολόγησης. 56

57 Κατηγορίες χρηστών Μεµονωµένοι συνδροµητές: αποτελούν µια πολύ µεγάλη οµάδα δυνητικών χρηστών για την περίπτωση του VoD, αφού µε µια σύνδεση της τάξης των 32 ή 64 Kbps, είναι δυνατή η µεταφορά µίας ταινίας σε ικανοποιητικό χρονικό διάστηµα. Εταιρίες ψυχαγωγίας: οι χρήστες στην περίπτωση αυτή είναι εταιρείες ψυχαγωγίας, οι οποίες µπορούν να εγκαταστήσουν τοπικά συστήµατα παιχνιδιών κατ απαίτηση, που θα δίνουν ηλεκτρονικά παιχνίδια στο τερµατικό του τελικού χρήστη. Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις: πολλές µεγάλες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, κυρίως στο εξωτερικό, παρέχουν True ή Near βίντεο κατ απαίτηση. Η εφαρµογή έγκειται στην εγκατάσταση ενός τοπικού συστήµατος βίντεο κατ απαίτηση, το οποίο παρέχει βίντεο ή παιχνίδια στην τηλεοπτική συσκευή ή στο τερµατικό κάθε δωµατίου, ή ακόµα και σε ειδικές κοινόχρηστες αίθουσες. Φορείς εκπαίδευσης: οι φορείς εκπαίδευσης µπορούν να χρησιµοποιήσουν µια τοπική εγκατάσταση True βίντεο κατ απαίτηση για την υποστήριξη µαθηµάτων και σεµιναρίων. Η εγκατάσταση µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν ένα σύστηµα offline εκπαίδευσης από απόσταση, µε εφαρµογή σε τοπική κλίµακα. Ειδησεογραφικοί σταθµοί: οι ειδησεογραφικοί σταθµοί µπορούν να παρέχουν σε ιδιώτες ειδησεογραφικό δελτίο (On Line News) κατ απαίτηση. ιαφηµιστικά γραφεία: τα διαφηµιστικά γραφεία µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα συστήµατα VoD για να συγκεντρώνουν πληροφορίες από τους καταναλωτές µε κόστος πολύ µικρότερο από το συνηθισµένο. 57

58 Κατηγορίες Εφαρµογών 58

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.)

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.) Δίκτυα Πρόσβασης Τί είναι δίκτυο πρόσβασης Αποτελεί το τελευταίο τμήμα του δικτύου Ενώνει τον τελικό χρήστη με τα σημεία απόληξης του βασικού δικτύου Χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες Υπηρεσία πρόσβασης:

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ητεχνολογία xdsl (χ Digital Subscriber Line) κάνει δυνατή την επίτευξη πολύ υψηλών ταχυτήτωνµεταφοράς δεδοµένων µέσα από την υπάρχουσα τηλεφωνική καλωδιακή υποδοµή και συγκεκριµένα µέσα από τα χάλκινα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.6 Frame Relay 6.7 ATM 6.8 xdsl 6.9 Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα 6.10 Κριτήρια Επιλογής τεχνολογιών WAN Σελ. 205-216 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Κεφάλαιο 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Γ. ιακονικολάου Γ.Διακονικολάου, Η.Μπούρας, Α.Αγιακάτσικα 1 Σκοπός Κεφαλαίου Παρουσίαση των τεχνολογιών πρόσβασης των χρηστών στο ιαδίκτυο. Συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 7 η Digital Subscriber Line (DSL) Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Επικοινωνίες Δεδοµένων και Τεχνολογίες Internet I, Διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΑΝΙΗΛ Α.Μ 3014 Επιβλέπων Καθηγητής κ. ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ Νext Generation Network (NGN) εννοούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πολυµέσων στο ιαδίκτυο

Υπηρεσίες Πολυµέσων στο ιαδίκτυο Υπηρεσίες Πολυµέσων στο ιαδίκτυο Εφαρµογές Πολυµέσων Οι εφαρµογές πολυµέσων στηρίζονται στη µετάδοση δεδοµένων ήχου, βίντεο, εικόνας και ήχου Ορισµένα από τα δεδοµένα είναι από τη φύση τους σε ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN).

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN). Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος 1. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης Πρωτόκολλα LAN ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm

Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm Μέτσιος Κων/νος Εξαμ. Ι Παπαδοπούλου Μαρία Εξαμ. Ι Επιβλέπων καθηγητής: Αναλυτή Κατερίνα Ορισμός του BISDN BISDN σημαίνει Broadband Integrated

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον)

Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον) Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον) Τηλέµαχος ούκογλου, PhD Μέλος Τ.Ε.Ε. Γεώργιος Αγαπίου, PhD Μέλος Τ.Ε.Ε., Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων

ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων ίκτυα Πολυµέσων, Μετάδοση Πολυµέσων σε ίκτυα Βέλτιστης Προσπάθειας (Best Effort Networks), Τεχνολογίες Streaming Περιεχόµενα ίκτυα Πολυµέσων Τηλεφωνικά ίκτυα (Telephone

Διαβάστε περισσότερα

γ. Αυθεντικότητα (authentication) δ. Εγκυρότητα (validity) Μονάδες 5

γ. Αυθεντικότητα (authentication) δ. Εγκυρότητα (validity) Μονάδες 5 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία ADSL. Τα δύο σημαντικότερα πλεονεκτήματα μιας ADSL γραμμής σε σύγκριση με τη χρήση ενός αναλογικού modem είναι τα εξής :

Η Τεχνολογία ADSL. Τα δύο σημαντικότερα πλεονεκτήματα μιας ADSL γραμμής σε σύγκριση με τη χρήση ενός αναλογικού modem είναι τα εξής : Σαχπατζίδης Αβραάμ Καθηγητής Πληροφορικής Π.Ε 20 Master of Arts (M.A) in "Gender, New Forms of Education, New Forms of Employment and New Technologies in the Information Age". Η Τεχνολογία ADSL Τι Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα # 11: RTSP Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών»

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα # 11: RTSP Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών» Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων Ενότητα # 11: RTSP Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών» Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ ρ. Κ. Σ. Χειλάς Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι : (α) η εµβάθυνση σε θέµατα λειτουργίας δικτύων καθώς και (β) η εξοικείωση των σπουδαστών µε ένα από τα συχνότερα

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ρ Θεοδώρου Παύλος pavlos@aegean.gr Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.9 (1/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 1. ΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1. Τι είναι ίκτυο Υπολογιστών. Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένων που συνδέει δύο ή περισσότερους αυτόνοµους και ανεξάρτητους υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 6 Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Είναι η διαδικασία της μετάβασης από την (υπάρχουσα) επίγεια αναλογική στην επίγεια ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ

Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ ρ. Ε. Μάγκος Ενότητες Μαθήµατος 1. Επίπεδο 2 στο Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Ενότητα 2 Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG)

Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG) Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG) Εισαγωγή στο MPEG-2 Κωδικοποίηση βίντεο Κωδικοποίηση ήχου Ροή δεδοµένων Εισαγωγή στο MPEG-4 οµή σκηνών Κωδικοποίηση ήχου και βίντεο Τεχνολογία Πολυµέσων 11-1 Εισαγωγή στο MPEG-2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Αρ. Τσίπουρας Email: aris@di.uoa.gr

Τεχνολογίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Αρ. Τσίπουρας Email: aris@di.uoa.gr Τεχνολογίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης 1 Αρ. Τσίπουρας Email: aris@di.uoa.gr Περιεχόμενa Ευρυζωνικότητα Δίκτυα Πρόσβασης Τεχνολογίες ευρυζωνικής Πρόσβασης Ενσύρματες Ασύρματες Η ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων (xdsl,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1 Δίκτυα ATM Εισαγωγή Εικονικά κυκλώματα Πακέτα και κελιά Δρομολόγηση και προώθηση Ιεραρχία πρωτοκόλλων Επίπεδα προσαρμογής Ποιότητα υπηρεσίας Υποστήριξη IP Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ενότητα # 2: Βασικά στοιχεία ευρυζωνικών επικοινωνιών Μέρος 2 Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές των πολυµέσων

Εφαρµογές των πολυµέσων Εφαρµογές των πολυµέσων Κατηγοριοποίηση εφαρµογών Οµαδική εργασία Καταµερισµένος πίνακας Καταµερισµένη εφαρµογή ιανοµή διαλέξεων Τηλεδιάσκεψη Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Ανάκτηση πληροφοριών Ανάκτηση βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 06

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013. Στόχος: 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013 Άσκηση 4 Η κατανόηση βασικών εννοιών όσον αφορά τη μετάδοση πολυμεσικής πληροφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2 Σύγχρονες τεχνικές μετάδοσης σημάτων video & audio Ιστορική Αναδρομή Αναλογική Τηλεόραση Συστήματα PAL, SECAM, NTSC Εύρος Ζώνης Σήματος 6MHz, Καναλιού 8MHz Μετάδοση μέσω ασυρματικών ζεύξεων μέσω ΟΕ και

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΩΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Τετάρτη 16 Ιουνίου 2004 Οδηγίες: Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3,5 ώρες. Ισχύουν όσα αναφέρονται στους Κανονισµούς Εξετάσεων του ΕΑΠ γενικότερα και της ΘΕ ειδικότερα. Είναι υποχρεωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 6 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 Πολύπλεξη ΗΠολύπλεξηείναι η µετάδοση διαφορετικών ρευµάτων πληροφορίας µέσα από την ίδια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η

ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η ρ. Ε. Μάγκος Τι είναι το ιαδίκτυο (Internet); 1. Πρώτη προσέγγιση («εσωτερικά»): Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 10 ίκτυα Γιώργος Γιαγλής Περίληψη Κεφαλαίου 10 Τεχνολογίες Μετάδοσης εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των πολυμέσων

Εφαρμογές των πολυμέσων Εφαρμογές των πολυμέσων Κατηγοριοποίηση εφαρμογών Σύγχρονες εφαρμογές Ασύγχρονες εφαρμογές Εφαρμογές αλληλεπίδρασης Εφαρμογές διανομής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 02-1 Κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H)

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H) 1 Το DVB (Digital Video Broadcasting) αναφέρεται στην µετάδοση ψηφιακού βίντεο και περιλαµβάνει τα εξής συστήµατα µετάδοσης: 1. Τα δορυφορικά συστήµατα DVB-S και DVB-S2 2. Το καλωδιακό σύστηµα DVB-C 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Τι είναι το ιαδίκτυο (Internet);

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Τι είναι το ιαδίκτυο (Internet); Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Τι είναι το ιαδίκτυο (Internet); ίκτυα Η/Υ ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η 1. Πρώτη προσέγγιση («εσωτερικά»): Ποια είναι η οµή τουinternet; Υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 6ο

ίκτυα - Internet Μάθηµα 6ο Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα ίκτυα - Internet Μάθηµα 6ο Τι είναι το ιαδίκτυο (Internet); 1. Πρώτη προσέγγιση («εσωτερικά»): Ποια είναι η οµή τουinternet; Υλικό (hardware),

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Αρχές δικτυακών εφαρμογών Αρχιτεκτονικές Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου μεταφοράς Μοντέλο πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές 6.3 Μισθωμένες Γραμμές 6.4 X.25 Σελ. 196-202 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr Creative

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων

Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων Βασικές Τοπολογίες Δικτύων Αρτηρία (Bus) Δέντρο (Tree) Δακτύλιος (Ring) Αστέρας (Star) Το μοντέλο Αναφοράς OSI Μετάδοση Δεδομένων στο Μοντέλο OSI Το Mοντέλο Aναφοράς TCP/IP Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 7 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 7 η Το Πρότυπο OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) Σχηµατισµό των επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Κ. Βασιλάκης Περιεχόμενα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU)

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Περιεχόµενα Περιγραφή Υπηρεσίας... 3 Σχηµατική απεικόνιση υπηρεσίας VPU- (ΚV)... 3 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_BRAS KV... 5 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_DSLAM KV... 7 Παράρτηµα... 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 5: Δίκτυα επικοινωνίας Τι είναι δίκτυο; Δίκτυο είναι μια ομάδα υπολογιστών συνδεδεμένων μεταξύ τους ενσύρματα ή ασύρματα, η οποία επιτρέπει σε πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM 1 ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 111 110 101 100 000 001 010 011 Αναλογικό σήµα είγµατα αναλογικού σήµατος στην κλίµακα κβαντοποίησης Κωδικοποίηση διαστηµάτων 100 111

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο που εξυπηρετεί: περιφερειακών συσκευών μεταξύ τους

Δίκτυο που εξυπηρετεί: περιφερειακών συσκευών μεταξύ τους Δημιουργία οικιακού δικτύου για ψυχαγωγικούς σκοπούς Σχεδιάζοντας το δίκτυο Εγκαθιστώντας το δίκτυο Διαχειρίζωντας ένα δίκτυο ψυχαγωγικούς σκοπούς Μελλοντικές τάσεις στα οικιακά δίκτυα για Τι είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τηλεφωνίας (σταθερής, κινητής) Δίκτυα αισθητήρων

ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τηλεφωνίας (σταθερής, κινητής) Δίκτυα αισθητήρων ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τηλεφωνίας (σταθερής, κινητής) Δίκτυα αισθητήρων Περισσότερο θα εστιάσουμε στα δίκτυα υπολογιστών τα οποία μπορούμε να τα κατατάξουμε σε κατηγορίες ανάλογα την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα