Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID"

Transcript

1 21 Καλοί Λόγοι για Καλζσ Βιβλιοκικεσ Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: 21 Good reasons for good libraries ken-en.pdf Μετάφραςθ: Μεταφραςτικό Γραφείο Καρολίνα Τακτικοφ Βιβλιοκικεσ; Μάλιςτα. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί άνκρωποι που τισ επιςκζπτονται! Γιατί όμωσ; Αφοφ ζχουμε το διαδίκτυο και μποροφμε με το Google να βροφμε ό,τι πλθροφορίεσ χρειαηόμαςτε. Αγοράηουμε ςτα παιδιά μασ βιβλία, αλλά τα παιδιά προτιμοφν να παίηουν ςτον υπολογιςτι. Ναι, αυτό είναι: και μόνο για αυτό το λόγο χρειαηόμαςτε βιβλιοκικεσ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. 21 Καλοί Λόγοι για Καλζσ Βιβλιοκικεσ 1. Γιατί μασ φζρνουν πιο κοντά Η μορφωμζνθ μεςαία τάξθ πάει ςτο κζατρο, οι μακθτζσ πάνε ςτο ςχολείο, οι ποδοςφαιριςτζσ πάνε ςτο γιπεδο. Πλοι όμωσ πάνε ςτθ βιβλιοκικθ. Μεγάλοι και μικροί, κακθγθτζσ και πωλιτριεσ, άνκρωποι με υψθλά ειςοδιματα και άνκρωποι που ηουν από το ταμείο ανεργίασ, Μουςουλμάνοι και Χριςτιανοί. Οποιοςδιποτε πάει ςτθ βιβλιοκικθ αιςκάνεται ότι είναι μζροσ τθσ κοινωνίασ. Οι άνκρωποι που πάνε εκεί ζχουν όρεξθ να μάκουν και κζλουν να χρθςιμοποιιςουν τισ ευκαιρίεσ που ζχουν είτε πρόκειται για το «hot ςθμείο ςυνάντθςθσ» ςτθν τοπικι δθμοτικι βιβλιοκικθ είτε για τθ βιβλιοκικθ ςτθν πανεπιςτθμιοφπολθ. Οι βιβλιοκικεσ βοθκοφν ςτο να μθν οξφνονται περιςςότερο οι κοινωνικοί διαχωριςμοί. Στο ςχολείο ι ςτα μακιματα για ενιλικεσ όλοι μποροφν να μάκουν Αγγλικά, επεξεργαςία κειμζνου ι βιοχθμεία, αλλά κάποια ςτιγμι ζρχονται οι τελικζσ εξετάςεισ και το μάκθμα Ιςπανικϊν τελειϊνει. Τι γίνεται μετά; Μόνο οι ενθμερωμζνοι και οι επιτυχθμζνοι μποροφν να ςυμμετζχουν ςτθν πρόοδο; Πχι όςο υπάρχουν γφρω μασ βιβλιοκικεσ που κάνουν τθ γνϊςθ, τθν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο και τα διάφορα μζςα διακζςιμα ςε όλουσ. Κι αυτό ιςχφει πραγματικά για όλουσ όςουσ το κζλουν ακόμα και ςτθ φυλακι ι το νοςοκομείο. Δεν υπάρχει καμία απολφτωσ ανάγκθ να αγοράςετε ι να αναηθτιςετε ςυμβουλζσ. Υπάρχουν περίπου βιβλιοκικεσ ςτθ Γερμανία και επιςκζπτεσ ςτισ βιβλιοκικεσ κάκε μζρα. 2. Για να διαβάηουν τα παιδιά μασ. Όλα τα παιδιά. Η βιβλιοκικθ είναι ζνασ χϊροσ τρόμου. Πλοι το ξζρουν αυτό. Η Φλϊρα Φλόμπερ κάκεται ςτθ βιβλιοκικθ, τα δόντια τθσ είναι ςαν παγοκρφςταλλοι, τα χζρια τθσ ςαν χζρια ρομπότ, κρατάει τισ ςφραγίδεσ τθσ ςαν περίςτροφα και κάποιοι λζνε ότι ζχει ζνα φλόμπερ που πετάει πατάτεσ ςτα παιδιά που δεν κάκονται φρόνιμα. Στθν πραγματικότθτα θ Φλϊρα Φλόμπερ είναι μια βιβλιοκθκονόμοσ που ζχει μάκει ςτθν πράξθ όλα 1

2 τα κόλπα του βιβλίου και μπορεί να διδάξει ακόμα και τουσ πιο απρόκυμουσ αναγνϊςτεσ να απολαφςουν τα βιβλία. Ακόμα και τα αγόρια! Είναι απλϊσ μια ςωςτι βιβλιοκθκονόμοσ. Μποροφν να το κάνουν. Το ζχουν ςπουδάςει. Το ηιτθμα είναι ότι το διάβαςμα δεν είναι μόνο αυτό που μακαίνεισ ςτο δθμοτικό ςχολείο: ςυλλαβιςμόσ, κατανόθςθ λζξεων, αναγνϊριςθ προτάςεων. Το ςωςτό διάβαςμα ςθμαίνει: Κατανόθςθ. Αντίλθψθ. Ανάπτυξθ δθμιουργικισ ςκζψθσ. Αγάπθ για τα βιβλία. Ρολλά παιδιά δεν τα μακαίνουν πλζον αυτά ςτο ςπίτι διότι δεν υπάρχει κανζνασ εκεί για να κοιτάξει μαηί τουσ ζνα εικονογραφθμζνο βιβλίο ι για να τουσ διαβάςει δυνατά, κάτι που αποτελεί παράδειγμα προσ μίμθςθ για τα παιδιά. Στισ μζρεσ μασ, πολλά παιδιά δεν βλζπουν κανζναν να διαβάηει ςτο ςπίτι τουσ, δεν υπάρχει κανζνασ που να μθν πρζπει να ενοχλιςουμε διότι διαβάηει, δεν υπάρχει κανζνασ που να περιγράφει τα περιπετειϊδθ πράγματα που ζμακε διαβάηοντασ ζνα βιβλίο ι μια εφθμερίδα. Αλλά βλζπουν ανκρϊπουσ να κάνουν ακριβϊσ αυτά τα πράγματα ακόμα και ςτισ πιο μικρζσ βιβλιοκικεσ. Εικονογράφθςθ Tony Ross από: Πουεν Κόλφερ «Ο κρφλοσ τθσ Φλϊρασ Φλόμπερ», εκδόςεισ Ψυχογιόσ (Eoin Colfer «The Legend of Spud Murphy» 2005 Beltz & Gelberg, εκδόςεισ Beltz, Weinheim und Basel (εκδόκθκε το 2005 ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο από τισ εκδόςεισ Puffin)) 3. Γιατί ζχει φανταςτικά κρεβάτια με ουρανό Τουλάχιςτον, ςτθ βιβλιοκικθ τθσ πόλθσ που ηει ο Πςκαρ, υπάρχουν. Μπορεί να κουρνιάςει εκεί και να ακοφςει ιςτορίεσ, παρόλο που είναι πλζον μεγάλοσ για να το κάνει αυτό. Ο Πςκαρ είναι ζνασ πολφ ευζξαπτοσ οχτάχρονοσ που του αρζςει να ζρχεται εδϊ. Υπάρχουν πολλά να ανακαλφψει: το θλεκτρονικό παιχνίδι που του είπε ο φίλοσ του, θ τελευταία ζκδοςθ του αγαπθμζνου του κόμικ - άςε που πρόςφατα γνϊριςε και τον ίδιο τον ςκιτςογράφο. Ζκανε τα ςκίτςα του εδϊ! Σε πολλζσ πόλεισ και αςτικά κζντρα, ςχεδόν κάκε παιδί του ςχολείου ζχει επιςκεφκεί τθ δθμοτικι βιβλιοκικθ ι τισ βιβλιοκικεσ τθσ εκκλθςίασ. Στο Hilden, για παράδειγμα, οι βιβλιοκικεσ ζχουν ςυνάψει ςυμφωνίεσ ςυνεργαςίασ και με τα 17 ςχολεία τθσ πόλθσ και ςτα παιδιά δίνεται θ κάρτα βιβλιοκικθσ μόλισ ξεκινοφν το ςχολείο. Δϊδεκα χρόνια αργότερα, μποροφν να μάκουν πϊσ να ςυντάςςουν μια ςωςτι βιβλιογραφία για κάποια μελζτθ ςε ζνα εκπαιδευτικό εργαςτιριο που παρζχεται ςτθ βιβλιοκικθ. Στθ Χαϊδελβζργθ οι ζφθβοι άνω των 14 ετϊν εργάηονται ςτθ δθμοτικι βιβλιοκικθ ωσ «πρεςβευτζσ του διαβάςματοσ». Η ανταμοιβι τουσ είναι θ μεγάλθ και καλι εμπειρία με τουσ ανκρϊπουσ και τα Μζςα. Και οι πολφ πακιαςμζνοι ζφθβοι χρθςιμοποιοφν το blog τθσ βιβλιοκικθσ για να προτείνουν ςτουσ άλλουσ τα φανταςτικά μυκιςτοριματα, τα μουςικά ςυγκροτιματα και τισ ιςτοςελίδεσ που ανακάλυψαν πρόςφατα ςτθ βιβλιοκικθ. 4. Επιταχφνετε τισ ςπουδζσ ςασ ςτθ βιβλιοκικθ Να μια καλι ιδζα για να κερδίςεισ χριματα δφο ςπουδαςτζσ ςτο Passau, κρατοφςαν κζςεισ ςτο αναγνωςτιριο τθσ πανεπιςτθμιακισ βιβλιοκικθσ, ςτισ οποίεσ υπιρχε μόνιμθ ζλλειψθ, και τισ «νοίκιαηαν»! 2

3 Δθμιοφργθςαν ζνα ςχζδιο μάρκετινγκ για τθν ιδιωτικι υπθρεςία κζςεων, τφπωςαν ζνα διαφθμιςτικό φυλλάδιο και ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ δυνθτικϊν επιςκεπτϊν τουσ κάλεςαν από τθν αρχι. Στθν πραγματικότθτα θ ςυγκεκριμζνθ εκςτρατεία ιταν απλϊσ ζνα αςτείο για να αναδειχκεί θ κατάςταςθ που επικρατοφςε ςτθν πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ. Οι πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ ςτθ Γερμανία είναι εντελϊσ κορεςμζνεσ. Το 90 τοισ εκατό των ςπουδαςτϊν και των ερευνθτϊν χρθςιμοποιεί τισ βιβλιοκικεσ των πανεπιςτθμίων. Δφο εκατομμφρια ςπουδαςτζσ ςτα γερμανικά πανεπιςτιμια τισ χρειάηονται ςε κακθμερινι βάςθ για τθ μελζτθ τουσ και για να εργαςτοφν αποτελεςματικά. Χωρίσ τισ βιβλιοκικεσ είναι αδιανόθτθ θ ζρευνα και θ διδαςκαλία. Το διαδίκτυο δεν ζχει αλλάξει τίποτα από τθν άποψθ αυτι. Ωςτόςο, θ νευρολόγοσ μπορεί να δει πιο γριγορα ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι τθσ τα αποτελζςματα των πειραμάτων των ςυναδζλφων τθσ από ολόκλθρο τον κόςμο, χάρθ ςτθν άδεια τθσ βιβλιοκικθσ. Ο ςπουδαςτισ του τμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων μπορεί να βρει online παραδόςεισ μακθμάτων για τισ βάςεισ δεδομζνων του αντικειμζνου του αλλά και το βιβλίο για τθν εργαςία του εξαμινου που ζχει φτάςει μζςω τθσ υπθρεςίασ διαδανειςμοφ και το ticker για τισ τιμζσ των μετοχϊν του. Η μεταπτυχιακι φοιτιτρια που το πρωί κάνει πειράματα με μφγεσ, μπορεί το απόγευμα να χρθςιμοποιιςει τθν πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ για να ςυντάξει τθ βιβλιογραφία τθσ ζρευνάσ τθσ από βάςεισ δεδομζνων δοκιμίων, καταλόγουσ βιβλιοκθκϊν και καταλόγουσ ςχολιαςμζνων ςυνδζςμων. Και φυςικά ςτθν πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ υπάρχουν βιβλία τυπωμζνα αλλά και ψθφιακά. Ραραμζνουν ζνα ςθμαντικό βοικθμα για τισ ςπουδζσ - όχι μόνο για τουσ φοιτθτζσ των καλϊν τεχνϊν και των κοινωνικϊν επιςτθμϊν Οι βιβλιοκικεσ ζχουν άφκονο υλικό για τθ μετανάςτευςθ Από που ερχόμαςτε και που πάμε; Ερωτιςεισ ςαν αυτζσ απαςχολοφν τουσ πάντεσ και ςτθ βιβλιοκικθ μπορείτε να βρείτε κάκε είδουσ απαντιςεισ. Η Ayse μπορεί να δανειςτεί βιβλία και DVD ςτα Τουρκικά, αλλά και το τελευταίο CD του Muhabet, του αγαπθμζνου τθσ καλλιτζχνθ. Μπορεί επίςθσ να βρει δίγλωςςουσ τίτλουσ εάν κζλει να βελτιϊςει λίγο τα Γερμανικά τθσ. Ή εάν κζλει να βελτιϊςει λίγο τα Τουρκικά τθσ. Και μπορεί να ςυναντιςει εκεί και τον Philipp, τον ςυμμακθτι τθσ... Ραλαιότερα είχε ζρκει και ο πατζρασ τθσ Ayse εδϊ. Ρριν πάρει τθ γερμανικι υπθκοότθτα, ζψαχνε πλθροφορίεσ για το τί κα ςθμαίνει για αυτόν θ νζα ικαγζνεια και τι ακριβϊσ ςυμβαίνει όταν κα αποκτιςει τθν επόμενθ χρονιά δικαίωμα ψιφου για τισ βουλευτικζσ εκλογζσ. Με χαρά διαπίςτωςε ότι υπάρχει επίςθσ άφκονο υλικό για τθ χϊρα που είναι ακόμα θ πατρίδα του. Και μάλιςτα ςε δφο γλϊςςεσ. Οι βιβλιοκικεσ αντιμετωπίηουν με ςοβαρότθτα το ηιτθμα τθσ ζνταξθσ. Εδϊ θ ζνταξθ δεν είναι ζνα τςιτάτο, είναι πραγματικότθτα. 6. Παρακαλοφμε εξυπθρετθκείτε! Η γνϊςθ για όλουσ είναι δθμοκρατία Οι γνϊςεισ τθσ βιβλιοκικθσ, οι ςυλλογζσ των βιβλίων τθσ, οι βάςεισ δεδομζνων, οι εφθμερίδεσ, τα DVD και τα CD είναι εκεί για όλουσ. Πποιοσ δεν ζχει ςτο ςπίτι του πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, μπορεί να χρθςιμοποιιςει τθ βιβλιοκικθ για να ψάξει για κάποια μόνιμθ εργαςία, κάποιο ραντεβοφ ι κάποια πθγι παρακεμάτων για τθ διατριβι του. Πποιοσ ζρχεται εδϊ μπορεί να εξυπθρετθκεί χωρίσ χρζωςθ και να ζχει πρόςβαςθ ςε όλα τα 3

4 είδθ πλθροφοριϊν. Υπάρχει απόλυτθ ελευκερία ενθμζρωςθσ ςε κακθμερινι βάςθ και αυτό κάνει εφικτι τθν ποικιλομορφία των απόψεων. Για να το ποφμε απλά: Δθμοκρατία. Οι βιβλιοκικεσ εκδθμοκρατίηουν τθν πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ. Αποτελοφν κεμελιϊδθ πυλϊνα μιασ ελεφκερθσ, ενοποιθτικισ, φωτιςμζνθσ κοινωνίασ. 7. Οι βιβλιοκικεσ είναι ικανζσ να καλφψουν όλεσ τισ ανάγκεσ Οι βιβλιοκικεσ κεωρείται ότι παρζχουν ςτουσ ανκρϊπουσ του ζκνουσ όλεσ τισ πλθροφορίεσ που χρειάηονται. Μεγάλεσ γενικζσ βιβλιοκικεσ, δθμοτικζσ βιβλιοκικεσ, κοινοτικζσ βιβλιοκικεσ, κινθτζσ βιβλιοκικεσ προφανϊσ δεν ζχουν τα πάντα, αλλά ζχουν τισ κατάλλθλεσ επαφζσ και τθ δυνατότθτα ςυνεργαςίασ, ϊςτε να αποκτιςουν τα πάντα. Αυτζσ οι βιβλιοκικεσ είναι γενικοφ ενδιαφζροντοσ. Ππωσ τα πολυκαταςτιματα. Ή τα ςοφπερ-μάρκετ. 8. Οι βιβλιοκικεσ είναι εξειδικευμζνεσ Αλλά ποιοσ κα ζψαχνε κάτι πραγματικά ςπάνιο ςε ζνα πολυκατάςτθμα; Ασ υποκζςουμε ότι ζχετε ζνα ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τα νετρόνια. Τότε μπορείτε να εμπιςτευκείτε τθ Βιβλιοκικθ Otto-Hahn ςτο Ινςτιτοφτο Max-Planck Βιοφυςικισ Χθμείασ ςτο Göttingen. Εάν κζλετε να δείτε τθν παρτιτοφρα τθσ όπερασ του Händel «Απόλλωνασ και Δάφνθ», να δείτε πϊσ τθν ζγραψε ο μπαρόκ ςυνκζτθσ, τότε πρζπει να απευκυνκείτε ςτθ βιβλιοκικθ Händel-Haus ςτθ Halle. Η Κακεδρικι και Επιςκοπικι Βιβλιοκικθ ςτθν Κολωνία διακζτει τα αυκεντικά χειρόγραφα του Αγίου Θωμά Ακινάτθ, κακϊσ και πολλοφσ άλλουσ κθςαυροφσ. Η Γερμανικι Βιβλιοκικθ για τθν Εγκλθματικότθτα που βρίςκεται ςτθ δθμοτικι βιβλιοκικθ τθσ Βρζμθσ διακζτει ςυγκλονιςτικό υλικό που προκαλεί ανατριχίλα. Η βιβλιοκικθ του Ινςτιτοφτου Alfred Wegener Ρολικϊν και Θαλάςςιων Ερευνϊν ςτο Bremerhaven διακζτει μια ςυλλογι που προκαλεί ρίγθ. Η κρατικι βιβλιοκικθ ςτο Eutin εξειδικεφεται ςτθν ιςτορικι ταξιδιωτικι λογοτεχνία. Η «Anna Amalia» ςτθ Βαϊμάρθ είναι μια βιβλιοκικθ των κλαςικϊν. Ο ίδιοσ ο Goethe είχε αναμειχκεί για δεκαετίεσ ςτθ δθμιουργία των ςυλλογϊν τθσ. Στο Βερολίνο, το ίδρυμα «Τοπογραφία του Τρόμου» ζχει δθμιουργιςει μια βιβλιοκικθ με τίτλουσ που καλφπτουν τα διάφορα κζματα του εκνικοςοςιαλιςμοφ. Υπάρχουν εξειδικευμζνεσ βιβλιοκικεσ ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα: βιβλιοκικεσ με ςυλλογζσ ςε ειδικοφσ τομείσ, ιδιαίτερα όμορφεσ βιβλιοκικεσ, ιδιαίτερα παλιζσ βιβλιοκικεσ. 9. Οι βιβλιοκικεσ δεν επιδιϊκουν το εμπορικό κζρδοσ Η γνϊςθ είναι ακόμα δφναμθ, αλλά θ πλθροφορία είναι ςυχνά και εμπόρευμα, κοςτίηει χριματα. Εάν ψάχνετε κάπου για ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία και ειδικζσ εκδόςεισ, ςίγουρα κα βρείτε κάποιον που κα ςασ τα πουλιςει. Είναι πολφ πικανό να μθ χρειάηεται να πλθρϊςετε τίποτα ςτθν αρχι - αλλά μετά κα υπάρχει κάποιοσ ρυκμόσ μεταφοράσ δεδομζνων ι κάτι παρόμοιο ι κάποιοσ μυςτιριοσ αλγόρικμοσ, ο οποίοσ αποφαςίηει εάν επιτρζπεται να δείτε κάποια ζγγραφα και με ποια ςειρά. Οι βιβλιοκικεσ χρθματοδοτοφνται από το κράτοσ. Γι αυτό το λόγο μπορείτε να αποκτιςετε ενθμερωμζνεσ πλθροφορίεσ χωρίσ κάποιο εμπορικό ςυμφζρον. Από 4

5 ζνα κατάςτθμα γνϊςθσ που δεν ζχει γεμίςει τα ράφια του, διότι κάποιοσ ελπίηει να επωφελθκεί από αυτό. Ακριβϊσ το αντίκετο θ πλθρότθτα των γνϊςεων που διακζτει ζχει ςτόχο να κάνει πιο πλοφςια ολόκλθρθ τθν κοινωνία. 10. Αλλά οι βιβλιοκικεσ είναι και κερδοφόρεσ Πχι εμπορικζσ, αλλά κερδοφόρεσ: οι βιβλιοκικεσ χρθςιμοποιοφν εργαλεία διαχείριςθσ. Οι άνκρωποι που εργάηονται εκεί, ζχουν ςυνθκίςει εδϊ και καιρό να χρθςιμοποιοφν μακθματικά και υπολογιςμοφσ, κακϊσ και ζννοιεσ όπωσ μάρκετινγκ, διαχείριςθ ποιότθτασ και ςυγκριτικι αξιολόγθςθ. Οι βιβλιοκθκονόμοι χρθςιμοποιοφν αποτελεςματικά τουσ προχπολογιςμοφσ. Εξάλλου δεν κα πρζπει αυτό να επθρεάηει τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Είναι πολυμιχανοι όταν πρζπει να γίνουν περικοπζσ εκεί που δεν μπορεί να το καταλάβει κανείσ. Κι όμωσ μερικζσ φορζσ τα χριματα ίςα που φτάνουν όταν αυξάνονται τα ζξοδα αλλά όχι οι προχπολογιςμοί. Μια κατάςταςθ που απαιτεί δθμιουργικι προςζγγιςθ: με τα χριματα, με τα ενδιαφζροντα των επιςκεπτϊν, με το ςφςτθμα διαδανειςμοφ και με τισ δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ με άλλεσ βιβλιοκικεσ και πολιτιςτικά ιδρφματα. Ραρόλα αυτά, οι βιβλιοκικεσ βελτιϊνουν τισ ςυλλογζσ τουσ και τισ δυνατότθτζσ τουσ ςε τακτικι βάςθ. Οι τελευταίεσ νζεσ εκδόςεισ ζντυπα βιβλία, e-book, ακουςτικά βιβλία, μουςικι και ταινίεσείναι πάντα εγκαίρωσ ςτα ράφια. Η επζνδυςθ ςτθν ζρευνα των βάςεων δεδομζνων, ςτθν αναηιτθςθ πλιρουσ κειμζνου, ςτισ online παραγγελίεσ και ςτισ όλο και πιο εξελιγμζνεσ διαδικτυακζσ πφλεσ, κάνει τθν εργαςία πιο άνετθ και αποτελεςματικι. Η αρχι λειτουργίασ «ανοικτι πρόςβαςθ» κάνει τα πράγματα πιο οικονομικά: οι βιβλιοκθκονόμοι μποροφν να βρουν ποφ διατίκενται αποτελζςματα ερευνϊν δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν χωρίσ χρζωςθ μια εξαιρετικι υπθρεςία. Η επζνδυςθ ςτισ βιβλιοκικεσ ςθμαίνει επζνδυςθ ςτθν ανκρϊπινθ διάνοια. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά αυτι θ επζνδυςθ πλθρϊνει μερίςματα. Ρολλζσ διεκνείσ μελζτεσ ζχουν δείξει ότι κάκε ευρϊ επζνδυςθσ επιςτρζφει πζντε φορζσ τθν αξία του. 11. Η υπζροχθ ατμόςφαιρα τθσ βιβλιοκικθσ Ξεχάςτε τισ κατακλιπτικζσ ςχολικζσ βιβλιοκικεσ τθσ νιότθσ ςασ, όπου τα κιτρινιςμζνα βιβλία και οι κουρελιαςμζνεσ εκδόςεισ του Οβίδιου ιταν κανόνασ ςτα ράφια. Σιμερα κάποιεσ βιβλιοκικεσ είναι πραγματικοί ναοί του design. Για παράδειγμα, θ πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ του Cottbus ι θ δθμοτικι βιβλιοκικθ ςτο Münster: γενναιόδωρεσ αναλογίεσ, φωτεινά κτίρια, χϊροι επιπλωμζνοι ςε μοντζρνο ςτιλ με όλθ τθν τεχνικι φινζτςα και με μια ατμόςφαιρα που επιτρζπει ςτισ ςκζψεισ να ταξιδεφουν ελεφκερα. Εδϊ και καιρό οι ερευνθτικζσ και δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ δεν είναι πλζον κλιβερά ςθμεία δανειςμοφ, είναι ςθμεία μάκθςθσ με τζλειο εξοπλιςμό πολυμζςων, με δωμάτια για ομάδεσ και με ιςυχουσ χϊρουσ για εργαςία. Ζχουν μια επικοινωνιακι, ηωντανι ατμόςφαιρα, αλλά ςυγχρόνωσ και θρεμία. Και το παλιό καλό αναγνωςτιριο όπου φωνάηεισ «ςουτ!» ςε όποιον τολμιςει να βιξει; Ναι, κι αυτό υπάρχει. Στθ Γερμανικι Εκνικι Βιβλιοκικθ τθσ Λειψίασ, για παράδειγμα, ςτθ βιβλιοκικθ «Anna Amalia» και ςε πολλζσ παραδοςιακζσ πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ. Εκεί μπορεί κάποιοσ να μελετιςει όπωσ γινόταν και ςτθν εποχι του 5

6 Lichtenberg μόνο που ςιμερα ζχουν κζρμανςθ και W-LAN. Εάν ο Lichtenberg επζςτρεφε ςτθν πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ του ςτο Göttingen, κα πάκαινε ςοκ. Είναι τα πάντα ολοκαίνουργια...! 12. Συμβαίνουν πολλά πράγματα μζςα ςτθ βιβλιοκικθ Ασ ρίξουμε μια ματιά: ςτθ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Herten, ζνασ κακθγθτισ παιδαγωγικισ ςυηθτάει με τουσ γονείσ για τα ξεςπάςματα κυμοφ των παιδιϊν, ςτθν Κρατικι Βιβλιοκικθ τθσ Βυρτεμβζργθσ γίνεται μια ζκκεςθ για τον Hölderlin, ςτο Rosenheim, ο αγαπθμζνοσ εγγονόσ του Τόμασ Μαν μιλάει για μια παιδικι θλικία που δεν ιταν εφκολθ, με ζναν διαφορετικό τρόπο. Στο Altentreptow, που ζχει πλθκυςμό κατοίκουσ, διαβάηει ο Günter Hertl, ςτο Auerbach/Vogtland ζχει καμπαρζ, ςτο Bad Aibling ζχει μια παράςταςθ με μαριονζτεσ, τον «Μακθτευόμενο Μάγο» του Goethe, για παιδιά άνω των τεςςάρων ετϊν. Στθ βιβλιοκικθ του Bad Winsheim κάποιοσ δολοφονικθκε: δθμόςια ανάγνωςθ κρίλερ λογοτεχνίασ. Στο Gingst ιρκε θ ϊρα για παραμφκια, ςτο Oldenburg για κινθματογράφο, εμπνευςμζνο από εικονογραφθμζνα βιβλία και ςτο Αμβοφργο τα πράγματα απογειϊνονται με τθν «Ιπτάμενθ εκςτρατεία διαβάςματοσ»: θκοποιοί ενςαρκϊνουν ιρωεσ παιδικϊν βιβλίων. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στισ βιβλιοκικεσ μπορείσ να μαγειρζψεισ ηυμαρικά, να κάνεισ τα δικά ςου podcast ι να ζρκεισ προτελευταίοσ ςτο διαγωνιςμό ποίθςθσ. Γίνονται διάφορα πράγματα ςτισ βιβλιοκικεσ: επικοινωνία, πολιτιςμόσ. Και ειδικά ςτισ μικρζσ πόλεισ, μόνο ςτισ βιβλιοκικεσ εξακολουκοφν να γίνονται πράγματα για τον πολιτιςμό. 13. Το καλφτερο πράγμα μζςα ςτθ βιβλιοκικθ: ο βιβλιοκθκονόμοσ! Η κουραςτικι φορολογικι διλωςθ και πάλι. Ο Wolfgang Reimann βαριζται τόςο πολφ να τθν κάνει. Τελικά μπορείσ να αντιςτακμίςεισ το διπλό επίδομα ςτζγθσ ι όχι; Αυτά τα πράγματα αλλάηουν ςυνζχεια - ακόμα κι ζνασ ακαδθμαϊκόσ κάποιεσ φορζσ δεν μπορεί να τα βγάλει πζρα χωρίσ βοικεια. Ευτυχϊσ, θ βιβλιοκθκάριοσ ξζρει ποφ να βρει ενθμερωμζνουσ οδθγοφσ και προγράμματα υπολογιςτι για αυτό το ηιτθμα. Το μόνο πρόβλθμα είναι ότι τα ζχει δανειςτεί κάποιοσ άλλοσ. Δεν πειράηει, κα τα παραγγείλει για τον Wolfgang Reimann και τθν επόμενθ φορά που κα κατζβει ςτο κζντρο τθσ πόλθσ κα τα πάρει. Οι βιβλιοκθκονόμοι είναι υπεφκυνοι για τθν ενθμζρωςθ, τθν αγορά, τθν οργάνωςθ, τθν ζρευνα, τθν ανάπτυξθ, τθν επικοινωνία το επάγγελμά τουσ ζχει αλλάξει ςε μεγάλο βακμό. Η τεχνολογία και οι απαιτιςεισ των επιςκεπτϊν ζχουν επαναςτατικοποιιςει τισ βιβλιοκικεσ. Σιμερα οι βιβλιοκθκονόμοι βοθκοφν ςτο ςχθματιςμό του ψθφιακοφ κόςμου, οδθγοφν τουσ χριςτεσ διαμζςου μιασ όλο και πιο ςφνκετθσ ποικιλίασ δυνατοτιτων πλθροφορίασ: τι φοβερι δουλειά! Συγχρόνωσ όμωσ αςχολοφνται και με τθν προϊκθςθ του διαβάςματοσ, τθν ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ι τθν οργάνωςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων

7 Φυςικά εξαρτάται από το τι ψάχνει κανείσ. Εάν ενδιαφζρεςτε για τθ βιογραφία του Χόρχε Λουίσ Μπόρχεσ, τον ςυγγραφζα (και βιβλιοκθκονόμο) που ταξινομεί φανταςτικά βιβλία ςε μια φανταςιακι δομι ςτθ «Βιβλιοκικθ τθσ Βαβζλ», τότε θ Wikipedia μπορεί να ςασ δϊςει μια γριγορθ λφςθ. Αλλά εάν κζλετε να γνωρίςετε πιο λεπτομερϊσ τθ δουλειά του Μπόρχεσ ι εάν ςχεδιάηετε μια πιο περιεκτικι ζρευνα ςτισ βάςεισ δεδομζνων, τότε κα εξυπθρετθκείτε καλφτερα πθγαίνοντασ ςτθ βιβλιοκικθ. Αλλά μάλλον δεν κα χρειαςτεί να πάρετε το μετρό ι το λεωφορείο, απλϊσ κάντε περιιγθςθ ςτον θλεκτρονικό κατάλογο από το ςπίτι ςασ. Ή κάντε τθν ζρευνά ςασ ενϊ είςτε ςτο λεωφορείο... Google; Πλοι όςοι είχαν κάποτε μια περίπλοκθ ερϊτθςθ το γνωρίηουν: υπάρχουν μθχανζσ αναηιτθςθσ που λειτουργοφν ςαν τεράςτια δίχτυα και ψαρεφουν χριςιμεσ αλλά και άςχετεσ πλθροφορίεσ. Αντίκετα, ςτθ βιβλιοκικθ θ ακριβισ εργαςία γίνεται αςτραπιαία. 15. Βιβλιοκικεσ; Είναι τζλειεσ Τουλάχιςτον αυτό λζνε οι αναγνϊςτεσ. Ρωσ το ξζρουμε αυτό; Ρρϊτον: διότι χρθςιμοποιοφν τισ βιβλιοκικεσ οι βιβλιοκικεσ μετράνε τουσ χριςτεσ τουσ. Δεφτερον: διότι τουσ τίκεται το ερϊτθμα ςε τακτικι βάςθ. Ράνω από το 75% των επιςκεπτϊν αξιολογοφν τθν υπθρεςία ςυμβουλευτικισ τθσ βιβλιοκικθσ τουσ ωσ «καλι» ι «πολφ καλι». Αιςκάνονται ότι τουσ φροντίηουν, ότι βρίςκουν πιο εφκολα άκρθ ςε ςχζςθ με τουσ χριςτεσ πριν 15 χρόνια και τουσ αρζςει θ ατμόςφαιρα ςτθ δθμόςια βιβλιοκικθ. Το ζνα τρίτο των Γερμανϊν χρθςιμοποιεί βιβλιοκικεσ. Αυτό είναι μεγάλο ποςοςτό. Λιγότεροι άνκρωποι πθγαίνουν ςτο κζατρο ι ςτο ποδόςφαιρο Οι βιβλιοκικεσ ζχουν βιβλία ακόμα και τυπωμζνα Αυτι τθ ςτιγμι, νεαρζσ Γιαπωνζηεσ κάνουν μερικά «κλικ» και διαβάηουν τα τελευταία μπεςτ-ςζλερ ςτα κινθτά τουσ τθλζφωνα, ενϊ βρίςκονται μζςα ςτο μετρό. Άλλο πράγμα όμωσ να διαβάηεισ ζνα ωραίο βιβλίο οι περιςςότεροι άνκρωποι κζλουν να διαβάηουν με τον μόνο τρόπο που παραμζνει ο πιο άνετοσ: να διαβάηουν τυπωμζνα βιβλία. Οι κλαςικζσ ςυλλογζσ βιβλίων είναι εδϊ για να μείνουν. Πλοι οι χριςτεσ κζλουν να υπάρχουν βιβλία ςτθ βιβλιοκικθ ακόμα κι αν ζρχονται με τουσ φορθτοφσ υπολογιςτζσ τουσ. Απλϊσ κζλουν τθν κατάλλθλθ μορφι για κάκε ςκοπό: ζνα e-book για γριγορθ αναφορά και αναηιτθςθ, ζνα ακουςτικό βιβλίο για διαςκζδαςθ και τα ζντυπα βιβλία για εντατικι μελζτθ ι ξεφφλλιςμα. Εξάλλου, ςυνεχίηουμε να ακοφμε ραδιόφωνο ι να πθγαίνουμε ςτον κινθματογράφο, παρόλο που ζχουμε τθλεόραςθ και διαδίκτυο. Και ςυνεχίηουμε να καλοφμε ςτο τθλζφωνο παρόλο που ζχουμε . Χρειαηόμαςτε τα βιβλία και χρειαηόμαςτε τισ βιβλιοκικεσ. Και τισ ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ. Και ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία και τθ βιβλιογραφία. 17. Οι βιβλιοκικεσ ζχουν εκπλιξεισ Ο ςυντάκτθσ των ομιλιϊν κάποιου υπουργοφ ςτο Schleswig-Holstein χρειαηόταν μια ζξυπνθ διλωςθ κλειςίματοσ για τθ δθμόςια εμφάνιςθ του εργοδότθ του ςτο Lübeck. Το κζμα είναι θ απόδοςθ, ωσ βαςικι αρχι. Lübeck: το πιο προφανζσ είναι να ψάξει κανείσ ςτα ζργα ενόσ μεγάλου αςτοφ ςυγγραφζα, ενόσ άξιου 7

8 τζκνου τθσ πόλθσ. Τόμασ Μαν - το πιο προφανζσ είναι να ψάξει κανείσ ςτθν Ιαπωνία. Ορίςτε; Κι όμωσ, είναι αλικεια. Μια πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ ςτθ Φουκουόντα διακζτει μια υπθρεςία αναηιτθςθσ πλιρουσ κειμζνου για τα ζργα του Τόμασ Μαν. Το αποτζλεςμα: μερικά ευριματα και ςτθ ςυνζχεια πρζπει να το αναηθτιςεισ μόνοσ ςου ςτο κείμενο, για λόγουσ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Ο ςυντάκτθσ ομιλιϊν δεν ζχει τα επιλεγμζνα ζργα ςε 13 τόμουσ ςτο γραφείο του, αλλά ξζρει ότι θ βιβλιοκικθ του κοινοβουλίου μπορεί πάντα να βοθκιςει ςε τζτοιεσ καταςτάςεισ. Του ζχει ιδθ προωκιςει πολφ πιο ςφνκετεσ πλθροφορίεσ. Η διεφκυνςθ τθσ ιαπωνικισ ιςτοςελίδασ: > 18. Οι βιβλιοκικεσ ζχουν ςφςτθμα Ζτςι είναι. Είναι καλά οργανωμζνεσ, διαφορετικά δεν κα ζβριςκε κανείσ τίποτα. Επίςθσ όμωσ, οι βιβλιοκικεσ σχηματίζουν ζνα ςφςτθμα, ζνα δίκτυο που απλϊνεται ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα. Η δθμοτικι βιβλιοκικθ είναι ζνα δίκτυο με παρακλάδια ςε πολλζσ γειτονιζσ τθσ πόλθσ, που είναι υπεφκυνα για τθ βαςικι διάκεςθ. Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ μικρότερων βιβλιοκθκϊν δεν κα υπιρχε κακόλου, δεν κα είχαν νόθμα εάν δεν ιταν δικτυωμζνεσ, εάν δεν ςυνεργάηονταν με μεγαλφτερεσ περιφερειακζσ βιβλιοκικεσ, εάν δεν ςυνδζονταν με το ςφςτθμα διαδανειςμοφ, υποςτθριηόμενεσ από τουσ ειδικοφσ φορείσ των ομοςπονδιακϊν κρατιδίων και των ενϊςεων των εκκλθςιαςτικϊν βιβλιοκθκϊν. Οι δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ και οι πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ δουλεφουν μαηί, ενϊνοντασ τισ δυνάμεισ τουσ για να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ και για να παρζχουν ςε όλουσ γενικά προςβάςιμθ γνϊςθ. Οι ςχολικζσ βιβλιοκικεσ αποτελοφν μζροσ του ςυςτιματοσ, οι πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ είναι δικτυωμζνεσ μεταξφ τουσ και, από πολλζσ απόψεισ, λειτουργοφν βάςει καταμεριςμοφ τθσ εργαςίασ. Εξάλλου, δεν μποροφν να ζχουν όλοι τα πάντα. Η πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ ςτο Göttingen διακζτει ειδικι βιβλιογραφία για κακθγθτζσ και φοιτθτζσ από το Clausthal-Zellerfeld, εντοπίηει διατριβζσ από τθ Δρζςδθ, κακϊσ και άρκρα από περιοδικά, για τα οποία ο μόνοσ ςυνδρομθτισ ςτθ Γερμανία είναι θ Γερμανικι Εκνικι Βιβλιοκικθ Οικονομικϊν ςτο Kίελο. Οι εκνικζσ και κρατικζσ βιβλιοκικεσ ζχουν το δικό τουσ εξειδικευμζνο πρόγραμμα ςυλλογϊν. Στθν Εκνικι Βιβλιοκικθ ςτθ Φρανκφοφρτθ και τθ Λειψία, απλϊσ ςυγκεντρϊνεται ό,τι εκδίδεται ςτθ Γερμανία και ό,τι βγαίνει ςτθν αγορά ςτθ γερμανικι γλϊςςα. Ρροφανϊσ, ςε ζναν παγκοςμιοποιθμζνο κόςμο θ Βρετανικι Βιβλιοκικθ ςτο Λονδίνο ι θ Βιβλιοκικθ του Κογκρζςου ςτθν Ουάςιγκτον δεν είναι πολφ πιο μακριά από τθ δικι ςασ πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ. Ο υπεφκυνοσ εργαςτθρίου κάνει μια αναηιτθςθ ςτον online κατάλογο, θ βιβλιοκικθ προωκεί τα ευριματά του μζςω του διεκνοφσ ςυςτιματοσ διαδανειςμοφ και λίγο αργότερα ζχει το άρκρο του περιοδικοφ ςτο γραφείο του ι ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι του. Οι βιβλιοκικεσ λειτουργοφν ωσ ςφςτθμα, ωσ ομάδα. Υπό αυτι τθν ζννοια, είναι ςαν τουσ ανκρϊπουσ: χρειάηονται επικοινωνία, διάδραςθ, ςχζςεισ, ο ζνασ ςυμπλθρϊνει τον άλλο. Και με αυτό τον τρόπο ςυνεχίηουν να εξελίςςονται Οι βιβλιοκικεσ βοθκοφν τουσ ανκρϊπουσ να γράφουν 8

9 Ο Ralf-Peter Märtin, ιςτορικόσ αρχαίασ ιςτορίασ, ςυγγραφζασ και δθμοςιογράφοσ, ζχει αναδιφιςει πολφ βακιά τθν ιςτορία τθσ ωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ για το βιβλίο του «Die Varus-Schlacht» (Η Μάχθ του Βάρου). Ο Märtin γράφει ςτο ςπίτι του ςτθ Φρανκφοφρτθ, ενϊ μία φορά τθν εβδομάδα πθγαίνει και ςε ζνα μοναςτιρι ςτο ινο, αλλά θ ζρευνα προθγείται τθσ ςυγγραφισ. Διάβαςμα. Στθ βιβλιοκικθ. Γιατί; «Κατ αρχάσ, λόγω των βιβλίων. Φυςικά, ζνασ ιςτορικόσ αρχαίασ ιςτορίασ ζχει τα ζργα του Λίβιου ςτο ςπίτι του, αλλά ζνα άτομο δεν πρόκειται να αγοράςει τθ ςειρά «Der Neue Pauly» που αποτελείται από δϊδεκα τόμουσ. Ρόςο μάλλον το «Reallexikon der germanischen Altertumskunde» (Εγκυκλοπαίδεια τθσ Γερμανικισ Αρχαιολογίασ) που αποτελείται από 37 τόμουσ. Ράω ςτθ βιβλιοκικθ τθσ ωμαιογερμανικισ Επιτροπισ κοντά ςτο Palmengarten». Μεγάλεσ εξειδικευμζνεσ εγκυκλοπαίδειεσ, εκδόςεισ πθγϊν, τόμοι αναφοράσ επιςτθμονικϊν ςυμποςίων, ζγγραφα, αλλθλογραφίεσ, όλα τα εξειδικευμζνα περιοδικά που περιζχουν επιςτθμονικζσ ςυηθτιςεισ, εκατοντάδεσ από τα οποία ςε ολόκλθρο τον κόςμο αναφζρονται ακριβϊσ ςτον τομζα ενδιαφζροντοσ του Märtin: Η ϊμθ και τα γερμανικά φφλα. Θα ιταν αδφνατο να τα αγοράςει κανείσ μόνοσ του όλα αυτά! «Και οι ςυλλογζσ ζχουν πλζον τόςο καλό ευρετιριο που θ εργαςία με τισ βιβλιοκικεσ ζχει γίνει, ςε γενικζσ γραμμζσ, πολφ πιο άνετθ. Η πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ μου υπενκυμίηει μζςω πότε πρζπει να επιςτρζψω ζνα βιβλίο και για πολλά από αυτά μπορϊ να ανανεϊςω το δανειςμό online...» 20. Οι βιβλιοκικεσ ςϊηουν τθ γνϊςθ Τα βιβλία παλιϊνουν ο χρόνοσ αφινει τα ςθμάδια του ςε πολλοφσ τόμουσ, οξζα και βακτιρια διαβρϊνουν το χαρτί, το κιτρινίηουν και το κάνουν εφκρυπτο: θ πολιτιςτικι μασ κλθρονομιά κα καταρρεφςει εάν αποκθκευκεί ςε χαρτί από ξφλο. Ειδικοί εκτιμοφν ότι 60 εκατομμφρια βιβλία ςτισ γερμανικζσ βιβλιοκικεσ απειλοφνται από τθ φκορά και χρειάηονται αποξίνωςθ. Ακόμα και πολφ παλιά χειρόγραφα διατρζχουν κίνδυνο. Για παράδειγμα, ςτθν Κρατικι και Ρανεπιςτθμιακι Βιβλιοκικθ Carl von Ossietzky ςτο Αμβοφργο, τα αυκεντικά χειρόγραφα του Lessing και του Klopstock, του Heine και του Händel πρζπει να διαςωκοφν άμεςα για τισ μελλοντικζσ γενιζσ, μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ αποκατάςταςθσ. Η αλικεια είναι πωσ κανζνα θλεκτρονικό αρχείο δεν μπορεί να αντικαταςτιςει τθ γοθτεία που αςκεί ζνα αυκεντικό ζγγραφο. Ραρόλα αυτά, οι βιβλιοκικεσ ςκοπεφουν να ψθφιοποιιςουν ςιγά-ςιγά το ςφνολο των ςυλλογϊν τουσ - ακόμα κι αν δεν βρίςκονται ςε άμεςο κίνδυνο και παρόλο που είναι μια δαπανθρι διαδικαςία. Τα βιβλία χρειάηονται αναγνϊςτεσ και θ ψθφιοποίθςι τουσ τα κάνει πιο εφκολα προςβάςιμα ςε αυτοφσ, ζτςι ϊςτε οι χριςτεσ να ζχουν τθ δυνατότθτα να αναςφρουν πθγζσ, δεδομζνα και γεγονότα ςε μορφι πλιρουσ κειμζνου ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Στθ Google, αυτι τθ ςτιγμι, εργάηονται για τθν ανάπτυξθ μιασ τεράςτιασ ψθφιακισ βιβλιοκικθσ. Για να το πετφχουν αυτό ςτθ Γερμανία, θ παγκόςμια μθχανι αναηιτθςθσ ςυνεργάηεται με τθν Κρατικι Βιβλιοκικθ τθσ Βαυαρίασ. Η Επιτροπι τθσ ΕΕ ζχει δθμιουργιςει τθν ευρωπαϊκι βιβλιοκικθ Europeana ψθφιακι και αυτι. Κάποια μζρα κα αποδειχκεί το τεράςτιο όφελοσ από τισ δφο αυτζσ προςπάκειεσ. Και οι δφο κα ιταν αδιανόθτεσ χωρίσ τισ ςυλλογζσ των μεγάλων βιβλιοκθκϊν. Και όταν κα ζχουν ψθφιοποιθκεί τα πάντα; Τότε το κακικον τθσ διατιρθςθσ τθσ ςυλλογικισ γνϊςθσ κα ςυνεχίςει να υπάρχει: το ηιτθμα είναι ότι ακόμα και τα ψθφιακά μζςα ζχουν περιοριςμζνθ διάρκεια ηωισ. Πποιοσ 9

10 προςπάκθςε να εκτυπϊςει ξανά μια παλιά διατριβι από ζνα floppy disk το γνωρίηει αυτό. Οι βιβλιοκικεσ εργάηονται εντατικά για να διατθριςουν τθν ψθφιακι γνϊςθ αςφαλϊσ προςβάςιμθ για αιϊνεσ. 21. Συγγνϊμθ παιδιά, αλλά οι πλθροφορίεσ πρζπει να μακαίνονται Η γιαγιά ιταν μορφωμζνθ γυναίκα. Είχε τθν εγκυκλοπαίδεια Großer Brockhaus ςτο ςαλόνι, εκεί ζψαχνε τα πάντα. Επίςθσ, ζκανε ςπουδζσ ςτο πανεπιςτιμιο και ζψαχνε για βιβλιογραφία ςτο ξφλινο κουτί με τισ κάρτεσ ευρετθρίου ςτθν Κρατικι Βιβλιοκικθ. Αλλά εάν θ γιαγιά πιγαινε ςιμερα εκεί, κα ζμενε ζκπλθκτθ. Υπάρχουν πιο πολλζσ οκόνεσ παρά βιβλία! Και θ εγγονι τθσ πρζπει με κάποιο τρόπο να βρει τθν άκρθ εκεί - όπωσ κάνει ςτον περίπλοκο κόςμο τθσ πλθροφορίασ γενικά. Είναι καλό που μακαίνει από τόςο νωρίσ, ενϊ είναι ακόμα ςτο ςχολείο. Και μάλιςτα ςτθν πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ. Μακαίνει να αναπτφςςει ςτρατθγικζσ αναηιτθςθσ, να αναγνωρίηει τισ ςωςτζσ πθγζσ πλθροφοριϊν, να χρθςιμοποιεί βάςεισ δεδομζνων και ςτθ ςυνζχεια να αποκτά τισ πλθροφορίεσ για τον εαυτό τθσ. Πλα αυτά είναι ζνα αντικείμενο από μόνο του. Ονομάηεται δεξιότθτεσ πλθροφορικισ. Μακαίνουν κάποια πράγματα που ακόμα και θ γιαγιά ιξερε και άλλα πράγματα που ακόμα και ο μπαμπάσ δεν ζχει ιδζα για αυτά. Αυτό όμωσ χρειάηεςαι ςτθν κοινωνία μασ. Δεν ονομάηεται τυχαία κοινωνία τθσ πλθροφορίασ. Ροιοι διδάςκουν τουσ ανκρϊπουσ αυτά τα πράγματα; Οι βιβλιοκθκονόμοι φυςικά. Τι χρειάηονται οι βιβλιοκικεσ Μια επαρκϊσ ευρεία επιλογι υλικοφ. Το διεκνζσ πρότυπο για τισ δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ είναι τουλάχιςτον μονάδεσ μζςων και δφο ανά κάτοικο τθσ περιοχισ, ςτθν οποία ανικει θ βιβλιοκικθ - αυτό απζχει πολφ από το να επιτευχκεί ςτθ Γερμανία. Μια ενδιαφζρουςα ποικιλία υλικϊν. Για να το πετφχει αυτό, μια δθμόςια βιβλιοκικθ πρζπει να ενθμερϊνει το δζκα τοισ εκατό του υλικοφ τθσ κάκε χρόνο. Μια πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ πρζπει να παρζχει ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ τθν τελευταία εξειδικευμζνθ βιβλιογραφία - online, ψθφιακά ι ζντυπα. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, θ ηιτθςθ των επιςκεπτϊν εξαρτάται από το πόςο ενθμερωμζνο είναι το υλικό τθσ βιβλιοκικθσ. Η παλαιότερθ επζνδυςθ χάνει τθν αξία τθσ εάν θ ςυλλογι ςτο ςφνολό τθσ πάψει να είναι ςφγχρονθ. Ώρεσ λειτουργίασ φιλικζσ προσ τον επιςκζπτθ. Οι φοιτθτζσ κζλουν να μάκουν, τα παιδιά κζλουν να διαβάςουν, οι εργαηόμενοι κζλουν να περιθγθκοφν ςτα ράφια και οι οικογζνειεσ κζλουν να περάςουν τον ελεφκερο χρόνο τουσ μαηί τα βράδια και τα Σαββατοκφριακα. Καλά εκπαιδευμζνο και εξειδικευμζνο προςωπικό. Και πρζπει να παραμείνουν ενθμερωμζνοι με περαιτζρω εκπαίδευςθ και προςόντα, ζτςι ϊςτε να μποροφν να δείξουν ςτουσ επιςκζπτεσ τουσ πϊσ να βρουν το δρόμο τουσ μζςα ςτθ βιβλιογραφία και τθν πλθροφορία. 10

11 Βολικι τοποκεςία. Η βιβλιοκικθ πρζπει να βρίςκεται εκεί που βρίςκονται οι χριςτεσ τθσ. Μζςα ςτθν πόλθ, ςε μια διαςταφρωςθ, ςτο ςχολείο, ςτθν πανεπιςτθμιοφπολθ. Ρρζπει να είναι προςβάςιμθ ςε όλουσ όςοι κζλουν να τθ χρθςιμοποιιςουν ακόμα και ςτα χωριά ι τα προάςτια. Πρότυπα. Για να βεβαιωκείτε ότι θ βιβλιοκικθ τθσ γειτονιάσ ςασ ι του πανεπιςτθμίου δεν ζχει αφεκεί ςτθν τφχθ τθσ. Αυτόσ είναι ο μόνοσ τρόποσ να διαςφαλιςτεί μια αξιόπιςτθ επιλογι υλικοφ για τουσ επιςκζπτεσ τθσ βιβλιοκικθσ. Οι τοπικζσ αρχζσ (για τισ δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ) και οι περιφερειακζσ κυβερνιςεισ (για τισ ερευνθτικζσ βιβλιοκικεσ) είναι ςε καλφτερθ κζςθ να αξιολογιςουν αυτά που παρζχουν τα ιδρφματά τουσ ςτουσ πελάτεσ. Οι εγκαταςτάςεισ και θ αποτελεςματικότθτα είναι μετριςιμα και ςυγκρίςιμα μεγζκθ. Υπάρχουν ςυγκεκριμζνοι αρικμοί για αυτό. Συνεργάτεσ. Για παράδειγμα, θ βιβλιοκικθ είναι βαςικό ςθμείο ςφνδεςθσ ςτο δίκτυο πλθροφοριϊν. Οι παιδικοί ςτακμοί, τα ςχολεία, τα κζντρα εκπαίδευςθσ ενθλίκων, τα πανεπιςτιμια και οι βιβλιοκικεσ πρζπει να ςυνεργάηονται ςε οργανωτικό και δομικό επίπεδο να ενκαρρφνουν το διάβαςμα, να εξαςκοφν τισ δεξιότθτεσ πλθροφορικισ, να διευρφνουν τθ μόρφωςθ των ανκρϊπων ςυνεχϊσ. Πολιτικοί με ενδιαφζρον. Οι βιβλιοκικεσ χρειάηονται φίλουσ και υποςτθρικτζσ από τον κόςμο τθσ πολιτικισ, οι οποίοι κατανοοφν ότι ο πολιτιςμόσ και θ μόρφωςθ ςε αυτι τθ χϊρα διαμορφϊνουν ζνα δίκτυο και ότι χρειάηονται και οι ίδιοι αυτό το δίκτυο για να κζςουν ςτθν πράξθ τουσ πολιτικοφσ τουσ ςτόχουσ. Πτι θ βιβλιοκικθ αποτελεί παράγοντα χωροκζτθςθσ. Νόμοι για τθν πνευματικι ιδιοκτθςία που είναι φιλικοί προσ το κοινό και τθν επιςτθμονικι ζρευνα, που επιτρζπουν ςε όλα τα μζλθ του κοινοφ να ζχουν το δικό τουσ μερίδιο ςτθν επιςτιμθ, τθ μόρφωςθ και τθν πλθροφορία. Ειδικοί φορείσ ςτα ομοςπονδιακά κρατίδια και χρθματοδότθςθ από τον ιδιωτικό τομζα, που ςτθρίηει τθ ςυνεργαςία και τθν ανάπτυξθ των βιβλιοκθκονόμων και των βιβλιοκθκϊν ςε περιφερειακό επίπεδο. Ρου κα διαςφαλίηει ότι όλεσ οι βιβλιοκικεσ διακζτουν τα ίδια επαγγελματικά πρότυπα. Ένασ εκνικόσ οργανιςμόσ ανάπτυξθσ των βιβλιοκθκϊν, που προωκεί τθ ςυνεργαςία και τθ ςφμπραξθ, που ςτθρίηει τθν καινοτομία ςτθ βιβλιοκικθ και τθ δικτφωςθ με άλλα εκπαιδευτικά και πολιτιςτικά ιδρφματα, κακϊσ και με τον εμπορικό τομζα. Αςφάλεια. Μια νομοκεςία για τισ βιβλιοκικεσ ζτςι ϊςτε θ βιβλιοκικθ ςασ να μθν υποςτεί τισ ςυνζπειεσ από τον επόμενο κφκλο κυβερνθτικϊν περικοπϊν. Πςο θ βιβλιοκικθ είναι μια «εκελοντικι υπθρεςία» που παρζχεται από τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, θ φπαρξι τθσ μπορεί να διατρζξει κίνδυνο ανά πάςα ςτιγμι όταν προκφπτουν διαμάχεσ ςχετικά με τθ δθμόςια χρθματοδότθςθ. Στοιχεία ζκδοςθσ «21 Καλοί Λόγοι για Καλζσ Βιβλιοκικεσ» Εκδόκθκε από τθν BID Bibliothek & Information Deutschland Ιδζα/περιεχόμενο: Gabriele Beger (dbv/dgi), Ulrich Hohoff (VDB), Hella Klauser (dbv/knb), Barbara Lison (BID), Jürgen Lorenzen (dbv), Cornelia Vonhof (BIB), Ulla Wimmer (dbv/knb) 11

12 Κείμενο: Anne Buhrfeind, Αμβοφργο Ιδζα γραφικϊν και ςχεδιαςμόσ: Victor Ströver, nordsign, Βρζμθ Ραραγωγι: BOCK+HERCHEN Verlag, Bad Honnef Εκτφπωςθ: Siebengebirgsdruck GmbH & Co.KG, Bad Honnef Βερολίνο 2009 Στοιχεία φωτογραφιϊν: dbv archive *14+, Augsburg, Ρανεπιςτθμιακι Βιβλιοκικθ [8], Michael Latz [1], Michael Lorenzo [18], [13], Tony Ross [2], Markus Steur [cover], Victor Ströver [3, 6, 9, 13, 16, 21], Weiden, Ρεριφερειακι Βιβλιοκικθ [11], en.wikipedia.org [17], Ayhan Yildiz [10] (δεξιά ςτιλθ) dbv (Deutscher Bibliotheksverband) BIB (Berufsverband Information Bibliothek) VDB (Verein Deutscher Bibliothekare e.v.) DGI (Dt. Gesellschaft für Informationspraxis) Bertelsmann Stiftung ekz Service für Bibliotheken Goethe-Institut e.v Δθμοτικι και Κρατικι Βιβλιοκικθ Ντόρτμουντ Φωτογραφία: Markus-Steur.de 12

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ (Α ΟΜΑΔΑ) ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ [1] 1. Ποια πιςτεφεισ ότι είναι τα μθνφματα που ικελε να προβάλει θ ςυγγραφζασ με το βιβλίο; Η ςυγγραφζασ κζλει να τονίςει με τθν Αγγελίνα, το κορίτςι

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Θζμα: Δυνατότητεσ και προοπτικζσ του επαγγζλματοσ που θζλω να ακολουθήςω ή των επαγγελμάτων των γονιϊν μου μζςα από το διαδίκτυο ΧΟΛΕΙΟ: ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΤΗΝΟΧΩΡΙΟΤ ΜΑΘΗΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Δημιοσργία μιας δική ζας ζελίδας ζηο διαδίκησο ή ζηα κοινωνικά δίκησα,ζτεδιαζμός και σλοποίηζη καμπάνιας για ηην προβολή ηης και ηην προζέλκσζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Καλτςίδθσ Χριςτοσ Παπαλεωνίδασ Αντϊνθσ Σεχνικοί Τπεφκυνοι ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ζβρου ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΟ ΓΙΑ Ανοιχτό ςε όλουσ καλοφσ και όχι τόςο καλοφσ ανκρϊπουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR

w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR Νίκοσ Καμπιτάκθσ 26 Μαρτίου 2011 Γενικζσ πλθροφορίεσ Δθμιουργία το Νοζμβριο του 2009 Γραφιςτικόσ ςχεδιαςμόσ «κοντά» ςτο παλιό Εξελιγμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ 28 Σεπτεμβρίου 2010 Εργαςτιριο και παρουςίαςθ με κζμα: Δικτφωςθ με τοπικοφσ ςυνεργάτεσ: κοινζσ δράςεισ για προϊκθςθ των δεξιοτιτων ανάγνωςθσ Ομιλιτρια: Ute Hachmann,

Διαβάστε περισσότερα

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο Δίκαιο Εμπόριο Ερωτιςεισ για τθν αρχι: 1) Ποια προϊόντα ειςάγουμε από τον Τρίτο Κόςμο; 2) Όταν αγοράηετε αυτά τα προϊόντα, ςκεφτόςαςτε ποια είναι θ ιςτορία τουσ; Δθλαδι, από ποφ προζρχονται, ποιοι είναι

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ www.timproject.eu www.tim.project-platform.eu TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ This project has been founded with support form the European Commission. This presentation reflects the

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015 Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο Μαΰργιώτησ Αντώνησ Σύγχρονο γραφείο Δεν είναι απλϊσ ςφνολο από καρζκλεσ, γραφεία και μθχανζσ Αποτελεί χϊρο όπου οι ςφγχρονοι εργαηόμενοι περνοφν το περιςςότερο χρόνο τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

PERSONAL TRAINING 5 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ PERSONAL TRAINER

PERSONAL TRAINING 5 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ PERSONAL TRAINER PERSONAL TRAINING 5 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ PERSONAL TRAINER 1. Σου δίνει 80% καλφτερα αποτελζςματα, 3 φορζσ γρθγορότερα 2. Σχεδιάηει και εξελίςςει ζνα ειδικό πρόγραμμα αποκλειςτικά για ςζνα, τισ προςωπικζσ ςου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project Ονοματεπώνυμα και Α.Μ. μελών ομάδασ Κοφινάσ Νίκοσ ΑΜ:2007030111 Πζρροσ Ιωακείμ ΑΜ:2007030085 Site survey Τα κτιρια τθσ επιλογισ μασ αποτελοφν το κτιριο επιςτθμϊν και το κτιριο ςτο οποίο ςτεγάηεται θ λζςχθ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS.

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS. Λογιςμικό: Η γλϊςςα με τα μάτια μου Κατθγορία αναπθρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάκθμα:Γλϊςςα και Λογοτεχνία για Κωφοφσ και Βαρικοουσ μακθτζσ Τάξθ/εισ: Αϋ, Βϋ, Γϋ Δθμοτικοφ Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ

ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ 29/9/2014 το μάκθμα τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ,τα παιδιά χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ και ζφτιαξαν τθν δικι τουσ ηωγραφιά χρθςιμοποιϊντασ γεωμετρικά ςχιματα. ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ ΤΜΜΕΣΡΙΑ: 10 ΚΑΙ 13 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου

Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου Επιμελείται θ Ευαγγελία Αφεντάκθ 1. - Γζροντα, ςιμερα ο Διάβολοσ οργϊνει όλθ τθ γθ και τα φζρνει όλα άνω κάτω. τι κα γίνει; - Μθν ανθςυχείσ, βρε λεβζντθ. Ο Χριςτόσ κα βρίςκει ζτοιμο

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και διδακτικζσ πρακτικζσ - η ςχζςη τουσ με τισ θεωρίεσ μάθηςησ. Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017

Παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και διδακτικζσ πρακτικζσ - η ςχζςη τουσ με τισ θεωρίεσ μάθηςησ. Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 Παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και διδακτικζσ πρακτικζσ - η ςχζςη τουσ με τισ θεωρίεσ μάθηςησ Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 Παρατηρώντασ τη μαθηςιακή διαδικαςία Σι είδουσ δραςτθριότθτεσ παρατθριςατε να αναπτφςςονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Οδθγίεσ Προτείνεται να γίνει ςαφισ ο ρόλοσ κάκε τμιματοσ του ΚΝΣ και να αναδειχκεί θ ςχζςθ που ζχουν τα μζρθ αυτά με τισ ανϊτερεσ πνευματικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι του παιδιοφ που περνά

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ Ι

Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ Ι Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ Ι Ενότθτα 5: Η παιδαγωγικι του γραμματιςμοφ Μαριάννα Κoνδφλθ Σχολι Ανκρωπιςτικϊν και Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Σκοποί ενότθτασ Να εντοπιςτοφν οι διαφορζσ προφορικοφ και γραπτοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE

ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE Ένασ βιμα προσ βιμα οδθγόσ μιασ απλισ αναηιτθςθσ ςτο Visual History Archive. Για μια πλιρθ περιγραφι του τρόπου χριςθσ του Visual History Archive ςυμβουλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Φιλιοποφλου Ειρινθ Βάςθ Δεδομζνων Βάζη δεδομένων είναι μια οπγανωμένη ζςλλογή πληποθοπιών οι οποίερ πποζδιοπίζοςν ένα ζςγκεκπιμένο θέμα.χπηζιμεύοςν ζηην Σςλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ

Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ Παρουςίαςη Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατζοποφλου Προμθκευτισ: Hyper Systems Προςβαςιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ.

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ. Οι ιδιότθτεσ των πεδίων διαφζρουν ανάλογα με τον τφπο δεδομζνων που επιλζγουμε. Ορίηονται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου ςχεδίαςθσ του πίνακα, ςτθν καρτζλα Γενικζσ. Ιδιότθτα: Μζγεκοσ πεδίου (Field size)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Ζουηοφνια ςε αρικμοφσ

Ζουηοφνια ςε αρικμοφσ Ζουηοφνια ςε αρικμοφσ Danielle Bruckert Ζουηοφνια ςε αρικμοφσ Σθμείωςθ ςτουσ Αναγνϊςτεσ: Τα παιδιά κα πρζπει να προςπακοφν να καταμετριςουν τα Ζουηοφνια που βρίςκονται ςτθν πρϊτθ ςελίδα κάκε αρικμοφ πριν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες. Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ

Εισαγωγικές έννοιες. Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ Εισαγωγικές έννοιες Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ Έννοιεσ που πρϋπει να επιβεβαιώςουμε ότι τισ ξϋρουμε (1) - αναζότηςη Ιςτοςελίδα Αρχείο που περιζχει πλθροφορίεσ προοριςμζνεσ για δθμοςίευςθ ςτο Παγκόςμιο Ιςτό (www).

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΤΠΕ ωσ μζςο δημοκρατικήσ και διαπολιτιςμικήσ επικοινωνίασ

Οι ΤΠΕ ωσ μζςο δημοκρατικήσ και διαπολιτιςμικήσ επικοινωνίασ Οι ΤΠΕ ωσ μζςο δημοκρατικήσ και διαπολιτιςμικήσ επικοινωνίασ Τ. Α. Μικρόπουλοσ Εργαςτιριο Εφαρμογϊν Εικονικισ Πραγματικότθτασ ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Διαπολιτιςμική εκπαίδευςη ιςότητα και

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιςτικι είναι ο κλάδοσ των μακθματικϊν που αςχολείται με τθ ςυλλογι, τθν οργάνωςθ, τθν παρουςίαςθ και τθν ανάλυςθ αρικμθτικϊν

Διαβάστε περισσότερα