Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID"

Transcript

1 21 Καλοί Λόγοι για Καλζσ Βιβλιοκικεσ Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: 21 Good reasons for good libraries ken-en.pdf Μετάφραςθ: Μεταφραςτικό Γραφείο Καρολίνα Τακτικοφ Βιβλιοκικεσ; Μάλιςτα. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί άνκρωποι που τισ επιςκζπτονται! Γιατί όμωσ; Αφοφ ζχουμε το διαδίκτυο και μποροφμε με το Google να βροφμε ό,τι πλθροφορίεσ χρειαηόμαςτε. Αγοράηουμε ςτα παιδιά μασ βιβλία, αλλά τα παιδιά προτιμοφν να παίηουν ςτον υπολογιςτι. Ναι, αυτό είναι: και μόνο για αυτό το λόγο χρειαηόμαςτε βιβλιοκικεσ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. 21 Καλοί Λόγοι για Καλζσ Βιβλιοκικεσ 1. Γιατί μασ φζρνουν πιο κοντά Η μορφωμζνθ μεςαία τάξθ πάει ςτο κζατρο, οι μακθτζσ πάνε ςτο ςχολείο, οι ποδοςφαιριςτζσ πάνε ςτο γιπεδο. Πλοι όμωσ πάνε ςτθ βιβλιοκικθ. Μεγάλοι και μικροί, κακθγθτζσ και πωλιτριεσ, άνκρωποι με υψθλά ειςοδιματα και άνκρωποι που ηουν από το ταμείο ανεργίασ, Μουςουλμάνοι και Χριςτιανοί. Οποιοςδιποτε πάει ςτθ βιβλιοκικθ αιςκάνεται ότι είναι μζροσ τθσ κοινωνίασ. Οι άνκρωποι που πάνε εκεί ζχουν όρεξθ να μάκουν και κζλουν να χρθςιμοποιιςουν τισ ευκαιρίεσ που ζχουν είτε πρόκειται για το «hot ςθμείο ςυνάντθςθσ» ςτθν τοπικι δθμοτικι βιβλιοκικθ είτε για τθ βιβλιοκικθ ςτθν πανεπιςτθμιοφπολθ. Οι βιβλιοκικεσ βοθκοφν ςτο να μθν οξφνονται περιςςότερο οι κοινωνικοί διαχωριςμοί. Στο ςχολείο ι ςτα μακιματα για ενιλικεσ όλοι μποροφν να μάκουν Αγγλικά, επεξεργαςία κειμζνου ι βιοχθμεία, αλλά κάποια ςτιγμι ζρχονται οι τελικζσ εξετάςεισ και το μάκθμα Ιςπανικϊν τελειϊνει. Τι γίνεται μετά; Μόνο οι ενθμερωμζνοι και οι επιτυχθμζνοι μποροφν να ςυμμετζχουν ςτθν πρόοδο; Πχι όςο υπάρχουν γφρω μασ βιβλιοκικεσ που κάνουν τθ γνϊςθ, τθν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο και τα διάφορα μζςα διακζςιμα ςε όλουσ. Κι αυτό ιςχφει πραγματικά για όλουσ όςουσ το κζλουν ακόμα και ςτθ φυλακι ι το νοςοκομείο. Δεν υπάρχει καμία απολφτωσ ανάγκθ να αγοράςετε ι να αναηθτιςετε ςυμβουλζσ. Υπάρχουν περίπου βιβλιοκικεσ ςτθ Γερμανία και επιςκζπτεσ ςτισ βιβλιοκικεσ κάκε μζρα. 2. Για να διαβάηουν τα παιδιά μασ. Όλα τα παιδιά. Η βιβλιοκικθ είναι ζνασ χϊροσ τρόμου. Πλοι το ξζρουν αυτό. Η Φλϊρα Φλόμπερ κάκεται ςτθ βιβλιοκικθ, τα δόντια τθσ είναι ςαν παγοκρφςταλλοι, τα χζρια τθσ ςαν χζρια ρομπότ, κρατάει τισ ςφραγίδεσ τθσ ςαν περίςτροφα και κάποιοι λζνε ότι ζχει ζνα φλόμπερ που πετάει πατάτεσ ςτα παιδιά που δεν κάκονται φρόνιμα. Στθν πραγματικότθτα θ Φλϊρα Φλόμπερ είναι μια βιβλιοκθκονόμοσ που ζχει μάκει ςτθν πράξθ όλα 1

2 τα κόλπα του βιβλίου και μπορεί να διδάξει ακόμα και τουσ πιο απρόκυμουσ αναγνϊςτεσ να απολαφςουν τα βιβλία. Ακόμα και τα αγόρια! Είναι απλϊσ μια ςωςτι βιβλιοκθκονόμοσ. Μποροφν να το κάνουν. Το ζχουν ςπουδάςει. Το ηιτθμα είναι ότι το διάβαςμα δεν είναι μόνο αυτό που μακαίνεισ ςτο δθμοτικό ςχολείο: ςυλλαβιςμόσ, κατανόθςθ λζξεων, αναγνϊριςθ προτάςεων. Το ςωςτό διάβαςμα ςθμαίνει: Κατανόθςθ. Αντίλθψθ. Ανάπτυξθ δθμιουργικισ ςκζψθσ. Αγάπθ για τα βιβλία. Ρολλά παιδιά δεν τα μακαίνουν πλζον αυτά ςτο ςπίτι διότι δεν υπάρχει κανζνασ εκεί για να κοιτάξει μαηί τουσ ζνα εικονογραφθμζνο βιβλίο ι για να τουσ διαβάςει δυνατά, κάτι που αποτελεί παράδειγμα προσ μίμθςθ για τα παιδιά. Στισ μζρεσ μασ, πολλά παιδιά δεν βλζπουν κανζναν να διαβάηει ςτο ςπίτι τουσ, δεν υπάρχει κανζνασ που να μθν πρζπει να ενοχλιςουμε διότι διαβάηει, δεν υπάρχει κανζνασ που να περιγράφει τα περιπετειϊδθ πράγματα που ζμακε διαβάηοντασ ζνα βιβλίο ι μια εφθμερίδα. Αλλά βλζπουν ανκρϊπουσ να κάνουν ακριβϊσ αυτά τα πράγματα ακόμα και ςτισ πιο μικρζσ βιβλιοκικεσ. Εικονογράφθςθ Tony Ross από: Πουεν Κόλφερ «Ο κρφλοσ τθσ Φλϊρασ Φλόμπερ», εκδόςεισ Ψυχογιόσ (Eoin Colfer «The Legend of Spud Murphy» 2005 Beltz & Gelberg, εκδόςεισ Beltz, Weinheim und Basel (εκδόκθκε το 2005 ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο από τισ εκδόςεισ Puffin)) 3. Γιατί ζχει φανταςτικά κρεβάτια με ουρανό Τουλάχιςτον, ςτθ βιβλιοκικθ τθσ πόλθσ που ηει ο Πςκαρ, υπάρχουν. Μπορεί να κουρνιάςει εκεί και να ακοφςει ιςτορίεσ, παρόλο που είναι πλζον μεγάλοσ για να το κάνει αυτό. Ο Πςκαρ είναι ζνασ πολφ ευζξαπτοσ οχτάχρονοσ που του αρζςει να ζρχεται εδϊ. Υπάρχουν πολλά να ανακαλφψει: το θλεκτρονικό παιχνίδι που του είπε ο φίλοσ του, θ τελευταία ζκδοςθ του αγαπθμζνου του κόμικ - άςε που πρόςφατα γνϊριςε και τον ίδιο τον ςκιτςογράφο. Ζκανε τα ςκίτςα του εδϊ! Σε πολλζσ πόλεισ και αςτικά κζντρα, ςχεδόν κάκε παιδί του ςχολείου ζχει επιςκεφκεί τθ δθμοτικι βιβλιοκικθ ι τισ βιβλιοκικεσ τθσ εκκλθςίασ. Στο Hilden, για παράδειγμα, οι βιβλιοκικεσ ζχουν ςυνάψει ςυμφωνίεσ ςυνεργαςίασ και με τα 17 ςχολεία τθσ πόλθσ και ςτα παιδιά δίνεται θ κάρτα βιβλιοκικθσ μόλισ ξεκινοφν το ςχολείο. Δϊδεκα χρόνια αργότερα, μποροφν να μάκουν πϊσ να ςυντάςςουν μια ςωςτι βιβλιογραφία για κάποια μελζτθ ςε ζνα εκπαιδευτικό εργαςτιριο που παρζχεται ςτθ βιβλιοκικθ. Στθ Χαϊδελβζργθ οι ζφθβοι άνω των 14 ετϊν εργάηονται ςτθ δθμοτικι βιβλιοκικθ ωσ «πρεςβευτζσ του διαβάςματοσ». Η ανταμοιβι τουσ είναι θ μεγάλθ και καλι εμπειρία με τουσ ανκρϊπουσ και τα Μζςα. Και οι πολφ πακιαςμζνοι ζφθβοι χρθςιμοποιοφν το blog τθσ βιβλιοκικθσ για να προτείνουν ςτουσ άλλουσ τα φανταςτικά μυκιςτοριματα, τα μουςικά ςυγκροτιματα και τισ ιςτοςελίδεσ που ανακάλυψαν πρόςφατα ςτθ βιβλιοκικθ. 4. Επιταχφνετε τισ ςπουδζσ ςασ ςτθ βιβλιοκικθ Να μια καλι ιδζα για να κερδίςεισ χριματα δφο ςπουδαςτζσ ςτο Passau, κρατοφςαν κζςεισ ςτο αναγνωςτιριο τθσ πανεπιςτθμιακισ βιβλιοκικθσ, ςτισ οποίεσ υπιρχε μόνιμθ ζλλειψθ, και τισ «νοίκιαηαν»! 2

3 Δθμιοφργθςαν ζνα ςχζδιο μάρκετινγκ για τθν ιδιωτικι υπθρεςία κζςεων, τφπωςαν ζνα διαφθμιςτικό φυλλάδιο και ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ δυνθτικϊν επιςκεπτϊν τουσ κάλεςαν από τθν αρχι. Στθν πραγματικότθτα θ ςυγκεκριμζνθ εκςτρατεία ιταν απλϊσ ζνα αςτείο για να αναδειχκεί θ κατάςταςθ που επικρατοφςε ςτθν πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ. Οι πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ ςτθ Γερμανία είναι εντελϊσ κορεςμζνεσ. Το 90 τοισ εκατό των ςπουδαςτϊν και των ερευνθτϊν χρθςιμοποιεί τισ βιβλιοκικεσ των πανεπιςτθμίων. Δφο εκατομμφρια ςπουδαςτζσ ςτα γερμανικά πανεπιςτιμια τισ χρειάηονται ςε κακθμερινι βάςθ για τθ μελζτθ τουσ και για να εργαςτοφν αποτελεςματικά. Χωρίσ τισ βιβλιοκικεσ είναι αδιανόθτθ θ ζρευνα και θ διδαςκαλία. Το διαδίκτυο δεν ζχει αλλάξει τίποτα από τθν άποψθ αυτι. Ωςτόςο, θ νευρολόγοσ μπορεί να δει πιο γριγορα ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι τθσ τα αποτελζςματα των πειραμάτων των ςυναδζλφων τθσ από ολόκλθρο τον κόςμο, χάρθ ςτθν άδεια τθσ βιβλιοκικθσ. Ο ςπουδαςτισ του τμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων μπορεί να βρει online παραδόςεισ μακθμάτων για τισ βάςεισ δεδομζνων του αντικειμζνου του αλλά και το βιβλίο για τθν εργαςία του εξαμινου που ζχει φτάςει μζςω τθσ υπθρεςίασ διαδανειςμοφ και το ticker για τισ τιμζσ των μετοχϊν του. Η μεταπτυχιακι φοιτιτρια που το πρωί κάνει πειράματα με μφγεσ, μπορεί το απόγευμα να χρθςιμοποιιςει τθν πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ για να ςυντάξει τθ βιβλιογραφία τθσ ζρευνάσ τθσ από βάςεισ δεδομζνων δοκιμίων, καταλόγουσ βιβλιοκθκϊν και καταλόγουσ ςχολιαςμζνων ςυνδζςμων. Και φυςικά ςτθν πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ υπάρχουν βιβλία τυπωμζνα αλλά και ψθφιακά. Ραραμζνουν ζνα ςθμαντικό βοικθμα για τισ ςπουδζσ - όχι μόνο για τουσ φοιτθτζσ των καλϊν τεχνϊν και των κοινωνικϊν επιςτθμϊν Οι βιβλιοκικεσ ζχουν άφκονο υλικό για τθ μετανάςτευςθ Από που ερχόμαςτε και που πάμε; Ερωτιςεισ ςαν αυτζσ απαςχολοφν τουσ πάντεσ και ςτθ βιβλιοκικθ μπορείτε να βρείτε κάκε είδουσ απαντιςεισ. Η Ayse μπορεί να δανειςτεί βιβλία και DVD ςτα Τουρκικά, αλλά και το τελευταίο CD του Muhabet, του αγαπθμζνου τθσ καλλιτζχνθ. Μπορεί επίςθσ να βρει δίγλωςςουσ τίτλουσ εάν κζλει να βελτιϊςει λίγο τα Γερμανικά τθσ. Ή εάν κζλει να βελτιϊςει λίγο τα Τουρκικά τθσ. Και μπορεί να ςυναντιςει εκεί και τον Philipp, τον ςυμμακθτι τθσ... Ραλαιότερα είχε ζρκει και ο πατζρασ τθσ Ayse εδϊ. Ρριν πάρει τθ γερμανικι υπθκοότθτα, ζψαχνε πλθροφορίεσ για το τί κα ςθμαίνει για αυτόν θ νζα ικαγζνεια και τι ακριβϊσ ςυμβαίνει όταν κα αποκτιςει τθν επόμενθ χρονιά δικαίωμα ψιφου για τισ βουλευτικζσ εκλογζσ. Με χαρά διαπίςτωςε ότι υπάρχει επίςθσ άφκονο υλικό για τθ χϊρα που είναι ακόμα θ πατρίδα του. Και μάλιςτα ςε δφο γλϊςςεσ. Οι βιβλιοκικεσ αντιμετωπίηουν με ςοβαρότθτα το ηιτθμα τθσ ζνταξθσ. Εδϊ θ ζνταξθ δεν είναι ζνα τςιτάτο, είναι πραγματικότθτα. 6. Παρακαλοφμε εξυπθρετθκείτε! Η γνϊςθ για όλουσ είναι δθμοκρατία Οι γνϊςεισ τθσ βιβλιοκικθσ, οι ςυλλογζσ των βιβλίων τθσ, οι βάςεισ δεδομζνων, οι εφθμερίδεσ, τα DVD και τα CD είναι εκεί για όλουσ. Πποιοσ δεν ζχει ςτο ςπίτι του πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, μπορεί να χρθςιμοποιιςει τθ βιβλιοκικθ για να ψάξει για κάποια μόνιμθ εργαςία, κάποιο ραντεβοφ ι κάποια πθγι παρακεμάτων για τθ διατριβι του. Πποιοσ ζρχεται εδϊ μπορεί να εξυπθρετθκεί χωρίσ χρζωςθ και να ζχει πρόςβαςθ ςε όλα τα 3

4 είδθ πλθροφοριϊν. Υπάρχει απόλυτθ ελευκερία ενθμζρωςθσ ςε κακθμερινι βάςθ και αυτό κάνει εφικτι τθν ποικιλομορφία των απόψεων. Για να το ποφμε απλά: Δθμοκρατία. Οι βιβλιοκικεσ εκδθμοκρατίηουν τθν πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ. Αποτελοφν κεμελιϊδθ πυλϊνα μιασ ελεφκερθσ, ενοποιθτικισ, φωτιςμζνθσ κοινωνίασ. 7. Οι βιβλιοκικεσ είναι ικανζσ να καλφψουν όλεσ τισ ανάγκεσ Οι βιβλιοκικεσ κεωρείται ότι παρζχουν ςτουσ ανκρϊπουσ του ζκνουσ όλεσ τισ πλθροφορίεσ που χρειάηονται. Μεγάλεσ γενικζσ βιβλιοκικεσ, δθμοτικζσ βιβλιοκικεσ, κοινοτικζσ βιβλιοκικεσ, κινθτζσ βιβλιοκικεσ προφανϊσ δεν ζχουν τα πάντα, αλλά ζχουν τισ κατάλλθλεσ επαφζσ και τθ δυνατότθτα ςυνεργαςίασ, ϊςτε να αποκτιςουν τα πάντα. Αυτζσ οι βιβλιοκικεσ είναι γενικοφ ενδιαφζροντοσ. Ππωσ τα πολυκαταςτιματα. Ή τα ςοφπερ-μάρκετ. 8. Οι βιβλιοκικεσ είναι εξειδικευμζνεσ Αλλά ποιοσ κα ζψαχνε κάτι πραγματικά ςπάνιο ςε ζνα πολυκατάςτθμα; Ασ υποκζςουμε ότι ζχετε ζνα ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τα νετρόνια. Τότε μπορείτε να εμπιςτευκείτε τθ Βιβλιοκικθ Otto-Hahn ςτο Ινςτιτοφτο Max-Planck Βιοφυςικισ Χθμείασ ςτο Göttingen. Εάν κζλετε να δείτε τθν παρτιτοφρα τθσ όπερασ του Händel «Απόλλωνασ και Δάφνθ», να δείτε πϊσ τθν ζγραψε ο μπαρόκ ςυνκζτθσ, τότε πρζπει να απευκυνκείτε ςτθ βιβλιοκικθ Händel-Haus ςτθ Halle. Η Κακεδρικι και Επιςκοπικι Βιβλιοκικθ ςτθν Κολωνία διακζτει τα αυκεντικά χειρόγραφα του Αγίου Θωμά Ακινάτθ, κακϊσ και πολλοφσ άλλουσ κθςαυροφσ. Η Γερμανικι Βιβλιοκικθ για τθν Εγκλθματικότθτα που βρίςκεται ςτθ δθμοτικι βιβλιοκικθ τθσ Βρζμθσ διακζτει ςυγκλονιςτικό υλικό που προκαλεί ανατριχίλα. Η βιβλιοκικθ του Ινςτιτοφτου Alfred Wegener Ρολικϊν και Θαλάςςιων Ερευνϊν ςτο Bremerhaven διακζτει μια ςυλλογι που προκαλεί ρίγθ. Η κρατικι βιβλιοκικθ ςτο Eutin εξειδικεφεται ςτθν ιςτορικι ταξιδιωτικι λογοτεχνία. Η «Anna Amalia» ςτθ Βαϊμάρθ είναι μια βιβλιοκικθ των κλαςικϊν. Ο ίδιοσ ο Goethe είχε αναμειχκεί για δεκαετίεσ ςτθ δθμιουργία των ςυλλογϊν τθσ. Στο Βερολίνο, το ίδρυμα «Τοπογραφία του Τρόμου» ζχει δθμιουργιςει μια βιβλιοκικθ με τίτλουσ που καλφπτουν τα διάφορα κζματα του εκνικοςοςιαλιςμοφ. Υπάρχουν εξειδικευμζνεσ βιβλιοκικεσ ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα: βιβλιοκικεσ με ςυλλογζσ ςε ειδικοφσ τομείσ, ιδιαίτερα όμορφεσ βιβλιοκικεσ, ιδιαίτερα παλιζσ βιβλιοκικεσ. 9. Οι βιβλιοκικεσ δεν επιδιϊκουν το εμπορικό κζρδοσ Η γνϊςθ είναι ακόμα δφναμθ, αλλά θ πλθροφορία είναι ςυχνά και εμπόρευμα, κοςτίηει χριματα. Εάν ψάχνετε κάπου για ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία και ειδικζσ εκδόςεισ, ςίγουρα κα βρείτε κάποιον που κα ςασ τα πουλιςει. Είναι πολφ πικανό να μθ χρειάηεται να πλθρϊςετε τίποτα ςτθν αρχι - αλλά μετά κα υπάρχει κάποιοσ ρυκμόσ μεταφοράσ δεδομζνων ι κάτι παρόμοιο ι κάποιοσ μυςτιριοσ αλγόρικμοσ, ο οποίοσ αποφαςίηει εάν επιτρζπεται να δείτε κάποια ζγγραφα και με ποια ςειρά. Οι βιβλιοκικεσ χρθματοδοτοφνται από το κράτοσ. Γι αυτό το λόγο μπορείτε να αποκτιςετε ενθμερωμζνεσ πλθροφορίεσ χωρίσ κάποιο εμπορικό ςυμφζρον. Από 4

5 ζνα κατάςτθμα γνϊςθσ που δεν ζχει γεμίςει τα ράφια του, διότι κάποιοσ ελπίηει να επωφελθκεί από αυτό. Ακριβϊσ το αντίκετο θ πλθρότθτα των γνϊςεων που διακζτει ζχει ςτόχο να κάνει πιο πλοφςια ολόκλθρθ τθν κοινωνία. 10. Αλλά οι βιβλιοκικεσ είναι και κερδοφόρεσ Πχι εμπορικζσ, αλλά κερδοφόρεσ: οι βιβλιοκικεσ χρθςιμοποιοφν εργαλεία διαχείριςθσ. Οι άνκρωποι που εργάηονται εκεί, ζχουν ςυνθκίςει εδϊ και καιρό να χρθςιμοποιοφν μακθματικά και υπολογιςμοφσ, κακϊσ και ζννοιεσ όπωσ μάρκετινγκ, διαχείριςθ ποιότθτασ και ςυγκριτικι αξιολόγθςθ. Οι βιβλιοκθκονόμοι χρθςιμοποιοφν αποτελεςματικά τουσ προχπολογιςμοφσ. Εξάλλου δεν κα πρζπει αυτό να επθρεάηει τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Είναι πολυμιχανοι όταν πρζπει να γίνουν περικοπζσ εκεί που δεν μπορεί να το καταλάβει κανείσ. Κι όμωσ μερικζσ φορζσ τα χριματα ίςα που φτάνουν όταν αυξάνονται τα ζξοδα αλλά όχι οι προχπολογιςμοί. Μια κατάςταςθ που απαιτεί δθμιουργικι προςζγγιςθ: με τα χριματα, με τα ενδιαφζροντα των επιςκεπτϊν, με το ςφςτθμα διαδανειςμοφ και με τισ δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ με άλλεσ βιβλιοκικεσ και πολιτιςτικά ιδρφματα. Ραρόλα αυτά, οι βιβλιοκικεσ βελτιϊνουν τισ ςυλλογζσ τουσ και τισ δυνατότθτζσ τουσ ςε τακτικι βάςθ. Οι τελευταίεσ νζεσ εκδόςεισ ζντυπα βιβλία, e-book, ακουςτικά βιβλία, μουςικι και ταινίεσείναι πάντα εγκαίρωσ ςτα ράφια. Η επζνδυςθ ςτθν ζρευνα των βάςεων δεδομζνων, ςτθν αναηιτθςθ πλιρουσ κειμζνου, ςτισ online παραγγελίεσ και ςτισ όλο και πιο εξελιγμζνεσ διαδικτυακζσ πφλεσ, κάνει τθν εργαςία πιο άνετθ και αποτελεςματικι. Η αρχι λειτουργίασ «ανοικτι πρόςβαςθ» κάνει τα πράγματα πιο οικονομικά: οι βιβλιοκθκονόμοι μποροφν να βρουν ποφ διατίκενται αποτελζςματα ερευνϊν δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν χωρίσ χρζωςθ μια εξαιρετικι υπθρεςία. Η επζνδυςθ ςτισ βιβλιοκικεσ ςθμαίνει επζνδυςθ ςτθν ανκρϊπινθ διάνοια. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά αυτι θ επζνδυςθ πλθρϊνει μερίςματα. Ρολλζσ διεκνείσ μελζτεσ ζχουν δείξει ότι κάκε ευρϊ επζνδυςθσ επιςτρζφει πζντε φορζσ τθν αξία του. 11. Η υπζροχθ ατμόςφαιρα τθσ βιβλιοκικθσ Ξεχάςτε τισ κατακλιπτικζσ ςχολικζσ βιβλιοκικεσ τθσ νιότθσ ςασ, όπου τα κιτρινιςμζνα βιβλία και οι κουρελιαςμζνεσ εκδόςεισ του Οβίδιου ιταν κανόνασ ςτα ράφια. Σιμερα κάποιεσ βιβλιοκικεσ είναι πραγματικοί ναοί του design. Για παράδειγμα, θ πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ του Cottbus ι θ δθμοτικι βιβλιοκικθ ςτο Münster: γενναιόδωρεσ αναλογίεσ, φωτεινά κτίρια, χϊροι επιπλωμζνοι ςε μοντζρνο ςτιλ με όλθ τθν τεχνικι φινζτςα και με μια ατμόςφαιρα που επιτρζπει ςτισ ςκζψεισ να ταξιδεφουν ελεφκερα. Εδϊ και καιρό οι ερευνθτικζσ και δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ δεν είναι πλζον κλιβερά ςθμεία δανειςμοφ, είναι ςθμεία μάκθςθσ με τζλειο εξοπλιςμό πολυμζςων, με δωμάτια για ομάδεσ και με ιςυχουσ χϊρουσ για εργαςία. Ζχουν μια επικοινωνιακι, ηωντανι ατμόςφαιρα, αλλά ςυγχρόνωσ και θρεμία. Και το παλιό καλό αναγνωςτιριο όπου φωνάηεισ «ςουτ!» ςε όποιον τολμιςει να βιξει; Ναι, κι αυτό υπάρχει. Στθ Γερμανικι Εκνικι Βιβλιοκικθ τθσ Λειψίασ, για παράδειγμα, ςτθ βιβλιοκικθ «Anna Amalia» και ςε πολλζσ παραδοςιακζσ πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ. Εκεί μπορεί κάποιοσ να μελετιςει όπωσ γινόταν και ςτθν εποχι του 5

6 Lichtenberg μόνο που ςιμερα ζχουν κζρμανςθ και W-LAN. Εάν ο Lichtenberg επζςτρεφε ςτθν πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ του ςτο Göttingen, κα πάκαινε ςοκ. Είναι τα πάντα ολοκαίνουργια...! 12. Συμβαίνουν πολλά πράγματα μζςα ςτθ βιβλιοκικθ Ασ ρίξουμε μια ματιά: ςτθ δθμοτικι βιβλιοκικθ του Herten, ζνασ κακθγθτισ παιδαγωγικισ ςυηθτάει με τουσ γονείσ για τα ξεςπάςματα κυμοφ των παιδιϊν, ςτθν Κρατικι Βιβλιοκικθ τθσ Βυρτεμβζργθσ γίνεται μια ζκκεςθ για τον Hölderlin, ςτο Rosenheim, ο αγαπθμζνοσ εγγονόσ του Τόμασ Μαν μιλάει για μια παιδικι θλικία που δεν ιταν εφκολθ, με ζναν διαφορετικό τρόπο. Στο Altentreptow, που ζχει πλθκυςμό κατοίκουσ, διαβάηει ο Günter Hertl, ςτο Auerbach/Vogtland ζχει καμπαρζ, ςτο Bad Aibling ζχει μια παράςταςθ με μαριονζτεσ, τον «Μακθτευόμενο Μάγο» του Goethe, για παιδιά άνω των τεςςάρων ετϊν. Στθ βιβλιοκικθ του Bad Winsheim κάποιοσ δολοφονικθκε: δθμόςια ανάγνωςθ κρίλερ λογοτεχνίασ. Στο Gingst ιρκε θ ϊρα για παραμφκια, ςτο Oldenburg για κινθματογράφο, εμπνευςμζνο από εικονογραφθμζνα βιβλία και ςτο Αμβοφργο τα πράγματα απογειϊνονται με τθν «Ιπτάμενθ εκςτρατεία διαβάςματοσ»: θκοποιοί ενςαρκϊνουν ιρωεσ παιδικϊν βιβλίων. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στισ βιβλιοκικεσ μπορείσ να μαγειρζψεισ ηυμαρικά, να κάνεισ τα δικά ςου podcast ι να ζρκεισ προτελευταίοσ ςτο διαγωνιςμό ποίθςθσ. Γίνονται διάφορα πράγματα ςτισ βιβλιοκικεσ: επικοινωνία, πολιτιςμόσ. Και ειδικά ςτισ μικρζσ πόλεισ, μόνο ςτισ βιβλιοκικεσ εξακολουκοφν να γίνονται πράγματα για τον πολιτιςμό. 13. Το καλφτερο πράγμα μζςα ςτθ βιβλιοκικθ: ο βιβλιοκθκονόμοσ! Η κουραςτικι φορολογικι διλωςθ και πάλι. Ο Wolfgang Reimann βαριζται τόςο πολφ να τθν κάνει. Τελικά μπορείσ να αντιςτακμίςεισ το διπλό επίδομα ςτζγθσ ι όχι; Αυτά τα πράγματα αλλάηουν ςυνζχεια - ακόμα κι ζνασ ακαδθμαϊκόσ κάποιεσ φορζσ δεν μπορεί να τα βγάλει πζρα χωρίσ βοικεια. Ευτυχϊσ, θ βιβλιοκθκάριοσ ξζρει ποφ να βρει ενθμερωμζνουσ οδθγοφσ και προγράμματα υπολογιςτι για αυτό το ηιτθμα. Το μόνο πρόβλθμα είναι ότι τα ζχει δανειςτεί κάποιοσ άλλοσ. Δεν πειράηει, κα τα παραγγείλει για τον Wolfgang Reimann και τθν επόμενθ φορά που κα κατζβει ςτο κζντρο τθσ πόλθσ κα τα πάρει. Οι βιβλιοκθκονόμοι είναι υπεφκυνοι για τθν ενθμζρωςθ, τθν αγορά, τθν οργάνωςθ, τθν ζρευνα, τθν ανάπτυξθ, τθν επικοινωνία το επάγγελμά τουσ ζχει αλλάξει ςε μεγάλο βακμό. Η τεχνολογία και οι απαιτιςεισ των επιςκεπτϊν ζχουν επαναςτατικοποιιςει τισ βιβλιοκικεσ. Σιμερα οι βιβλιοκθκονόμοι βοθκοφν ςτο ςχθματιςμό του ψθφιακοφ κόςμου, οδθγοφν τουσ χριςτεσ διαμζςου μιασ όλο και πιο ςφνκετθσ ποικιλίασ δυνατοτιτων πλθροφορίασ: τι φοβερι δουλειά! Συγχρόνωσ όμωσ αςχολοφνται και με τθν προϊκθςθ του διαβάςματοσ, τθν ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ι τθν οργάνωςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων

7 Φυςικά εξαρτάται από το τι ψάχνει κανείσ. Εάν ενδιαφζρεςτε για τθ βιογραφία του Χόρχε Λουίσ Μπόρχεσ, τον ςυγγραφζα (και βιβλιοκθκονόμο) που ταξινομεί φανταςτικά βιβλία ςε μια φανταςιακι δομι ςτθ «Βιβλιοκικθ τθσ Βαβζλ», τότε θ Wikipedia μπορεί να ςασ δϊςει μια γριγορθ λφςθ. Αλλά εάν κζλετε να γνωρίςετε πιο λεπτομερϊσ τθ δουλειά του Μπόρχεσ ι εάν ςχεδιάηετε μια πιο περιεκτικι ζρευνα ςτισ βάςεισ δεδομζνων, τότε κα εξυπθρετθκείτε καλφτερα πθγαίνοντασ ςτθ βιβλιοκικθ. Αλλά μάλλον δεν κα χρειαςτεί να πάρετε το μετρό ι το λεωφορείο, απλϊσ κάντε περιιγθςθ ςτον θλεκτρονικό κατάλογο από το ςπίτι ςασ. Ή κάντε τθν ζρευνά ςασ ενϊ είςτε ςτο λεωφορείο... Google; Πλοι όςοι είχαν κάποτε μια περίπλοκθ ερϊτθςθ το γνωρίηουν: υπάρχουν μθχανζσ αναηιτθςθσ που λειτουργοφν ςαν τεράςτια δίχτυα και ψαρεφουν χριςιμεσ αλλά και άςχετεσ πλθροφορίεσ. Αντίκετα, ςτθ βιβλιοκικθ θ ακριβισ εργαςία γίνεται αςτραπιαία. 15. Βιβλιοκικεσ; Είναι τζλειεσ Τουλάχιςτον αυτό λζνε οι αναγνϊςτεσ. Ρωσ το ξζρουμε αυτό; Ρρϊτον: διότι χρθςιμοποιοφν τισ βιβλιοκικεσ οι βιβλιοκικεσ μετράνε τουσ χριςτεσ τουσ. Δεφτερον: διότι τουσ τίκεται το ερϊτθμα ςε τακτικι βάςθ. Ράνω από το 75% των επιςκεπτϊν αξιολογοφν τθν υπθρεςία ςυμβουλευτικισ τθσ βιβλιοκικθσ τουσ ωσ «καλι» ι «πολφ καλι». Αιςκάνονται ότι τουσ φροντίηουν, ότι βρίςκουν πιο εφκολα άκρθ ςε ςχζςθ με τουσ χριςτεσ πριν 15 χρόνια και τουσ αρζςει θ ατμόςφαιρα ςτθ δθμόςια βιβλιοκικθ. Το ζνα τρίτο των Γερμανϊν χρθςιμοποιεί βιβλιοκικεσ. Αυτό είναι μεγάλο ποςοςτό. Λιγότεροι άνκρωποι πθγαίνουν ςτο κζατρο ι ςτο ποδόςφαιρο Οι βιβλιοκικεσ ζχουν βιβλία ακόμα και τυπωμζνα Αυτι τθ ςτιγμι, νεαρζσ Γιαπωνζηεσ κάνουν μερικά «κλικ» και διαβάηουν τα τελευταία μπεςτ-ςζλερ ςτα κινθτά τουσ τθλζφωνα, ενϊ βρίςκονται μζςα ςτο μετρό. Άλλο πράγμα όμωσ να διαβάηεισ ζνα ωραίο βιβλίο οι περιςςότεροι άνκρωποι κζλουν να διαβάηουν με τον μόνο τρόπο που παραμζνει ο πιο άνετοσ: να διαβάηουν τυπωμζνα βιβλία. Οι κλαςικζσ ςυλλογζσ βιβλίων είναι εδϊ για να μείνουν. Πλοι οι χριςτεσ κζλουν να υπάρχουν βιβλία ςτθ βιβλιοκικθ ακόμα κι αν ζρχονται με τουσ φορθτοφσ υπολογιςτζσ τουσ. Απλϊσ κζλουν τθν κατάλλθλθ μορφι για κάκε ςκοπό: ζνα e-book για γριγορθ αναφορά και αναηιτθςθ, ζνα ακουςτικό βιβλίο για διαςκζδαςθ και τα ζντυπα βιβλία για εντατικι μελζτθ ι ξεφφλλιςμα. Εξάλλου, ςυνεχίηουμε να ακοφμε ραδιόφωνο ι να πθγαίνουμε ςτον κινθματογράφο, παρόλο που ζχουμε τθλεόραςθ και διαδίκτυο. Και ςυνεχίηουμε να καλοφμε ςτο τθλζφωνο παρόλο που ζχουμε . Χρειαηόμαςτε τα βιβλία και χρειαηόμαςτε τισ βιβλιοκικεσ. Και τισ ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ. Και ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία και τθ βιβλιογραφία. 17. Οι βιβλιοκικεσ ζχουν εκπλιξεισ Ο ςυντάκτθσ των ομιλιϊν κάποιου υπουργοφ ςτο Schleswig-Holstein χρειαηόταν μια ζξυπνθ διλωςθ κλειςίματοσ για τθ δθμόςια εμφάνιςθ του εργοδότθ του ςτο Lübeck. Το κζμα είναι θ απόδοςθ, ωσ βαςικι αρχι. Lübeck: το πιο προφανζσ είναι να ψάξει κανείσ ςτα ζργα ενόσ μεγάλου αςτοφ ςυγγραφζα, ενόσ άξιου 7

8 τζκνου τθσ πόλθσ. Τόμασ Μαν - το πιο προφανζσ είναι να ψάξει κανείσ ςτθν Ιαπωνία. Ορίςτε; Κι όμωσ, είναι αλικεια. Μια πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ ςτθ Φουκουόντα διακζτει μια υπθρεςία αναηιτθςθσ πλιρουσ κειμζνου για τα ζργα του Τόμασ Μαν. Το αποτζλεςμα: μερικά ευριματα και ςτθ ςυνζχεια πρζπει να το αναηθτιςεισ μόνοσ ςου ςτο κείμενο, για λόγουσ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Ο ςυντάκτθσ ομιλιϊν δεν ζχει τα επιλεγμζνα ζργα ςε 13 τόμουσ ςτο γραφείο του, αλλά ξζρει ότι θ βιβλιοκικθ του κοινοβουλίου μπορεί πάντα να βοθκιςει ςε τζτοιεσ καταςτάςεισ. Του ζχει ιδθ προωκιςει πολφ πιο ςφνκετεσ πλθροφορίεσ. Η διεφκυνςθ τθσ ιαπωνικισ ιςτοςελίδασ: > 18. Οι βιβλιοκικεσ ζχουν ςφςτθμα Ζτςι είναι. Είναι καλά οργανωμζνεσ, διαφορετικά δεν κα ζβριςκε κανείσ τίποτα. Επίςθσ όμωσ, οι βιβλιοκικεσ σχηματίζουν ζνα ςφςτθμα, ζνα δίκτυο που απλϊνεται ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα. Η δθμοτικι βιβλιοκικθ είναι ζνα δίκτυο με παρακλάδια ςε πολλζσ γειτονιζσ τθσ πόλθσ, που είναι υπεφκυνα για τθ βαςικι διάκεςθ. Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ μικρότερων βιβλιοκθκϊν δεν κα υπιρχε κακόλου, δεν κα είχαν νόθμα εάν δεν ιταν δικτυωμζνεσ, εάν δεν ςυνεργάηονταν με μεγαλφτερεσ περιφερειακζσ βιβλιοκικεσ, εάν δεν ςυνδζονταν με το ςφςτθμα διαδανειςμοφ, υποςτθριηόμενεσ από τουσ ειδικοφσ φορείσ των ομοςπονδιακϊν κρατιδίων και των ενϊςεων των εκκλθςιαςτικϊν βιβλιοκθκϊν. Οι δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ και οι πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ δουλεφουν μαηί, ενϊνοντασ τισ δυνάμεισ τουσ για να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ και για να παρζχουν ςε όλουσ γενικά προςβάςιμθ γνϊςθ. Οι ςχολικζσ βιβλιοκικεσ αποτελοφν μζροσ του ςυςτιματοσ, οι πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ είναι δικτυωμζνεσ μεταξφ τουσ και, από πολλζσ απόψεισ, λειτουργοφν βάςει καταμεριςμοφ τθσ εργαςίασ. Εξάλλου, δεν μποροφν να ζχουν όλοι τα πάντα. Η πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ ςτο Göttingen διακζτει ειδικι βιβλιογραφία για κακθγθτζσ και φοιτθτζσ από το Clausthal-Zellerfeld, εντοπίηει διατριβζσ από τθ Δρζςδθ, κακϊσ και άρκρα από περιοδικά, για τα οποία ο μόνοσ ςυνδρομθτισ ςτθ Γερμανία είναι θ Γερμανικι Εκνικι Βιβλιοκικθ Οικονομικϊν ςτο Kίελο. Οι εκνικζσ και κρατικζσ βιβλιοκικεσ ζχουν το δικό τουσ εξειδικευμζνο πρόγραμμα ςυλλογϊν. Στθν Εκνικι Βιβλιοκικθ ςτθ Φρανκφοφρτθ και τθ Λειψία, απλϊσ ςυγκεντρϊνεται ό,τι εκδίδεται ςτθ Γερμανία και ό,τι βγαίνει ςτθν αγορά ςτθ γερμανικι γλϊςςα. Ρροφανϊσ, ςε ζναν παγκοςμιοποιθμζνο κόςμο θ Βρετανικι Βιβλιοκικθ ςτο Λονδίνο ι θ Βιβλιοκικθ του Κογκρζςου ςτθν Ουάςιγκτον δεν είναι πολφ πιο μακριά από τθ δικι ςασ πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ. Ο υπεφκυνοσ εργαςτθρίου κάνει μια αναηιτθςθ ςτον online κατάλογο, θ βιβλιοκικθ προωκεί τα ευριματά του μζςω του διεκνοφσ ςυςτιματοσ διαδανειςμοφ και λίγο αργότερα ζχει το άρκρο του περιοδικοφ ςτο γραφείο του ι ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι του. Οι βιβλιοκικεσ λειτουργοφν ωσ ςφςτθμα, ωσ ομάδα. Υπό αυτι τθν ζννοια, είναι ςαν τουσ ανκρϊπουσ: χρειάηονται επικοινωνία, διάδραςθ, ςχζςεισ, ο ζνασ ςυμπλθρϊνει τον άλλο. Και με αυτό τον τρόπο ςυνεχίηουν να εξελίςςονται Οι βιβλιοκικεσ βοθκοφν τουσ ανκρϊπουσ να γράφουν 8

9 Ο Ralf-Peter Märtin, ιςτορικόσ αρχαίασ ιςτορίασ, ςυγγραφζασ και δθμοςιογράφοσ, ζχει αναδιφιςει πολφ βακιά τθν ιςτορία τθσ ωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ για το βιβλίο του «Die Varus-Schlacht» (Η Μάχθ του Βάρου). Ο Märtin γράφει ςτο ςπίτι του ςτθ Φρανκφοφρτθ, ενϊ μία φορά τθν εβδομάδα πθγαίνει και ςε ζνα μοναςτιρι ςτο ινο, αλλά θ ζρευνα προθγείται τθσ ςυγγραφισ. Διάβαςμα. Στθ βιβλιοκικθ. Γιατί; «Κατ αρχάσ, λόγω των βιβλίων. Φυςικά, ζνασ ιςτορικόσ αρχαίασ ιςτορίασ ζχει τα ζργα του Λίβιου ςτο ςπίτι του, αλλά ζνα άτομο δεν πρόκειται να αγοράςει τθ ςειρά «Der Neue Pauly» που αποτελείται από δϊδεκα τόμουσ. Ρόςο μάλλον το «Reallexikon der germanischen Altertumskunde» (Εγκυκλοπαίδεια τθσ Γερμανικισ Αρχαιολογίασ) που αποτελείται από 37 τόμουσ. Ράω ςτθ βιβλιοκικθ τθσ ωμαιογερμανικισ Επιτροπισ κοντά ςτο Palmengarten». Μεγάλεσ εξειδικευμζνεσ εγκυκλοπαίδειεσ, εκδόςεισ πθγϊν, τόμοι αναφοράσ επιςτθμονικϊν ςυμποςίων, ζγγραφα, αλλθλογραφίεσ, όλα τα εξειδικευμζνα περιοδικά που περιζχουν επιςτθμονικζσ ςυηθτιςεισ, εκατοντάδεσ από τα οποία ςε ολόκλθρο τον κόςμο αναφζρονται ακριβϊσ ςτον τομζα ενδιαφζροντοσ του Märtin: Η ϊμθ και τα γερμανικά φφλα. Θα ιταν αδφνατο να τα αγοράςει κανείσ μόνοσ του όλα αυτά! «Και οι ςυλλογζσ ζχουν πλζον τόςο καλό ευρετιριο που θ εργαςία με τισ βιβλιοκικεσ ζχει γίνει, ςε γενικζσ γραμμζσ, πολφ πιο άνετθ. Η πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ μου υπενκυμίηει μζςω πότε πρζπει να επιςτρζψω ζνα βιβλίο και για πολλά από αυτά μπορϊ να ανανεϊςω το δανειςμό online...» 20. Οι βιβλιοκικεσ ςϊηουν τθ γνϊςθ Τα βιβλία παλιϊνουν ο χρόνοσ αφινει τα ςθμάδια του ςε πολλοφσ τόμουσ, οξζα και βακτιρια διαβρϊνουν το χαρτί, το κιτρινίηουν και το κάνουν εφκρυπτο: θ πολιτιςτικι μασ κλθρονομιά κα καταρρεφςει εάν αποκθκευκεί ςε χαρτί από ξφλο. Ειδικοί εκτιμοφν ότι 60 εκατομμφρια βιβλία ςτισ γερμανικζσ βιβλιοκικεσ απειλοφνται από τθ φκορά και χρειάηονται αποξίνωςθ. Ακόμα και πολφ παλιά χειρόγραφα διατρζχουν κίνδυνο. Για παράδειγμα, ςτθν Κρατικι και Ρανεπιςτθμιακι Βιβλιοκικθ Carl von Ossietzky ςτο Αμβοφργο, τα αυκεντικά χειρόγραφα του Lessing και του Klopstock, του Heine και του Händel πρζπει να διαςωκοφν άμεςα για τισ μελλοντικζσ γενιζσ, μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ αποκατάςταςθσ. Η αλικεια είναι πωσ κανζνα θλεκτρονικό αρχείο δεν μπορεί να αντικαταςτιςει τθ γοθτεία που αςκεί ζνα αυκεντικό ζγγραφο. Ραρόλα αυτά, οι βιβλιοκικεσ ςκοπεφουν να ψθφιοποιιςουν ςιγά-ςιγά το ςφνολο των ςυλλογϊν τουσ - ακόμα κι αν δεν βρίςκονται ςε άμεςο κίνδυνο και παρόλο που είναι μια δαπανθρι διαδικαςία. Τα βιβλία χρειάηονται αναγνϊςτεσ και θ ψθφιοποίθςι τουσ τα κάνει πιο εφκολα προςβάςιμα ςε αυτοφσ, ζτςι ϊςτε οι χριςτεσ να ζχουν τθ δυνατότθτα να αναςφρουν πθγζσ, δεδομζνα και γεγονότα ςε μορφι πλιρουσ κειμζνου ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Στθ Google, αυτι τθ ςτιγμι, εργάηονται για τθν ανάπτυξθ μιασ τεράςτιασ ψθφιακισ βιβλιοκικθσ. Για να το πετφχουν αυτό ςτθ Γερμανία, θ παγκόςμια μθχανι αναηιτθςθσ ςυνεργάηεται με τθν Κρατικι Βιβλιοκικθ τθσ Βαυαρίασ. Η Επιτροπι τθσ ΕΕ ζχει δθμιουργιςει τθν ευρωπαϊκι βιβλιοκικθ Europeana ψθφιακι και αυτι. Κάποια μζρα κα αποδειχκεί το τεράςτιο όφελοσ από τισ δφο αυτζσ προςπάκειεσ. Και οι δφο κα ιταν αδιανόθτεσ χωρίσ τισ ςυλλογζσ των μεγάλων βιβλιοκθκϊν. Και όταν κα ζχουν ψθφιοποιθκεί τα πάντα; Τότε το κακικον τθσ διατιρθςθσ τθσ ςυλλογικισ γνϊςθσ κα ςυνεχίςει να υπάρχει: το ηιτθμα είναι ότι ακόμα και τα ψθφιακά μζςα ζχουν περιοριςμζνθ διάρκεια ηωισ. Πποιοσ 9

10 προςπάκθςε να εκτυπϊςει ξανά μια παλιά διατριβι από ζνα floppy disk το γνωρίηει αυτό. Οι βιβλιοκικεσ εργάηονται εντατικά για να διατθριςουν τθν ψθφιακι γνϊςθ αςφαλϊσ προςβάςιμθ για αιϊνεσ. 21. Συγγνϊμθ παιδιά, αλλά οι πλθροφορίεσ πρζπει να μακαίνονται Η γιαγιά ιταν μορφωμζνθ γυναίκα. Είχε τθν εγκυκλοπαίδεια Großer Brockhaus ςτο ςαλόνι, εκεί ζψαχνε τα πάντα. Επίςθσ, ζκανε ςπουδζσ ςτο πανεπιςτιμιο και ζψαχνε για βιβλιογραφία ςτο ξφλινο κουτί με τισ κάρτεσ ευρετθρίου ςτθν Κρατικι Βιβλιοκικθ. Αλλά εάν θ γιαγιά πιγαινε ςιμερα εκεί, κα ζμενε ζκπλθκτθ. Υπάρχουν πιο πολλζσ οκόνεσ παρά βιβλία! Και θ εγγονι τθσ πρζπει με κάποιο τρόπο να βρει τθν άκρθ εκεί - όπωσ κάνει ςτον περίπλοκο κόςμο τθσ πλθροφορίασ γενικά. Είναι καλό που μακαίνει από τόςο νωρίσ, ενϊ είναι ακόμα ςτο ςχολείο. Και μάλιςτα ςτθν πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ. Μακαίνει να αναπτφςςει ςτρατθγικζσ αναηιτθςθσ, να αναγνωρίηει τισ ςωςτζσ πθγζσ πλθροφοριϊν, να χρθςιμοποιεί βάςεισ δεδομζνων και ςτθ ςυνζχεια να αποκτά τισ πλθροφορίεσ για τον εαυτό τθσ. Πλα αυτά είναι ζνα αντικείμενο από μόνο του. Ονομάηεται δεξιότθτεσ πλθροφορικισ. Μακαίνουν κάποια πράγματα που ακόμα και θ γιαγιά ιξερε και άλλα πράγματα που ακόμα και ο μπαμπάσ δεν ζχει ιδζα για αυτά. Αυτό όμωσ χρειάηεςαι ςτθν κοινωνία μασ. Δεν ονομάηεται τυχαία κοινωνία τθσ πλθροφορίασ. Ροιοι διδάςκουν τουσ ανκρϊπουσ αυτά τα πράγματα; Οι βιβλιοκθκονόμοι φυςικά. Τι χρειάηονται οι βιβλιοκικεσ Μια επαρκϊσ ευρεία επιλογι υλικοφ. Το διεκνζσ πρότυπο για τισ δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ είναι τουλάχιςτον μονάδεσ μζςων και δφο ανά κάτοικο τθσ περιοχισ, ςτθν οποία ανικει θ βιβλιοκικθ - αυτό απζχει πολφ από το να επιτευχκεί ςτθ Γερμανία. Μια ενδιαφζρουςα ποικιλία υλικϊν. Για να το πετφχει αυτό, μια δθμόςια βιβλιοκικθ πρζπει να ενθμερϊνει το δζκα τοισ εκατό του υλικοφ τθσ κάκε χρόνο. Μια πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ πρζπει να παρζχει ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ τθν τελευταία εξειδικευμζνθ βιβλιογραφία - online, ψθφιακά ι ζντυπα. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, θ ηιτθςθ των επιςκεπτϊν εξαρτάται από το πόςο ενθμερωμζνο είναι το υλικό τθσ βιβλιοκικθσ. Η παλαιότερθ επζνδυςθ χάνει τθν αξία τθσ εάν θ ςυλλογι ςτο ςφνολό τθσ πάψει να είναι ςφγχρονθ. Ώρεσ λειτουργίασ φιλικζσ προσ τον επιςκζπτθ. Οι φοιτθτζσ κζλουν να μάκουν, τα παιδιά κζλουν να διαβάςουν, οι εργαηόμενοι κζλουν να περιθγθκοφν ςτα ράφια και οι οικογζνειεσ κζλουν να περάςουν τον ελεφκερο χρόνο τουσ μαηί τα βράδια και τα Σαββατοκφριακα. Καλά εκπαιδευμζνο και εξειδικευμζνο προςωπικό. Και πρζπει να παραμείνουν ενθμερωμζνοι με περαιτζρω εκπαίδευςθ και προςόντα, ζτςι ϊςτε να μποροφν να δείξουν ςτουσ επιςκζπτεσ τουσ πϊσ να βρουν το δρόμο τουσ μζςα ςτθ βιβλιογραφία και τθν πλθροφορία. 10

11 Βολικι τοποκεςία. Η βιβλιοκικθ πρζπει να βρίςκεται εκεί που βρίςκονται οι χριςτεσ τθσ. Μζςα ςτθν πόλθ, ςε μια διαςταφρωςθ, ςτο ςχολείο, ςτθν πανεπιςτθμιοφπολθ. Ρρζπει να είναι προςβάςιμθ ςε όλουσ όςοι κζλουν να τθ χρθςιμοποιιςουν ακόμα και ςτα χωριά ι τα προάςτια. Πρότυπα. Για να βεβαιωκείτε ότι θ βιβλιοκικθ τθσ γειτονιάσ ςασ ι του πανεπιςτθμίου δεν ζχει αφεκεί ςτθν τφχθ τθσ. Αυτόσ είναι ο μόνοσ τρόποσ να διαςφαλιςτεί μια αξιόπιςτθ επιλογι υλικοφ για τουσ επιςκζπτεσ τθσ βιβλιοκικθσ. Οι τοπικζσ αρχζσ (για τισ δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ) και οι περιφερειακζσ κυβερνιςεισ (για τισ ερευνθτικζσ βιβλιοκικεσ) είναι ςε καλφτερθ κζςθ να αξιολογιςουν αυτά που παρζχουν τα ιδρφματά τουσ ςτουσ πελάτεσ. Οι εγκαταςτάςεισ και θ αποτελεςματικότθτα είναι μετριςιμα και ςυγκρίςιμα μεγζκθ. Υπάρχουν ςυγκεκριμζνοι αρικμοί για αυτό. Συνεργάτεσ. Για παράδειγμα, θ βιβλιοκικθ είναι βαςικό ςθμείο ςφνδεςθσ ςτο δίκτυο πλθροφοριϊν. Οι παιδικοί ςτακμοί, τα ςχολεία, τα κζντρα εκπαίδευςθσ ενθλίκων, τα πανεπιςτιμια και οι βιβλιοκικεσ πρζπει να ςυνεργάηονται ςε οργανωτικό και δομικό επίπεδο να ενκαρρφνουν το διάβαςμα, να εξαςκοφν τισ δεξιότθτεσ πλθροφορικισ, να διευρφνουν τθ μόρφωςθ των ανκρϊπων ςυνεχϊσ. Πολιτικοί με ενδιαφζρον. Οι βιβλιοκικεσ χρειάηονται φίλουσ και υποςτθρικτζσ από τον κόςμο τθσ πολιτικισ, οι οποίοι κατανοοφν ότι ο πολιτιςμόσ και θ μόρφωςθ ςε αυτι τθ χϊρα διαμορφϊνουν ζνα δίκτυο και ότι χρειάηονται και οι ίδιοι αυτό το δίκτυο για να κζςουν ςτθν πράξθ τουσ πολιτικοφσ τουσ ςτόχουσ. Πτι θ βιβλιοκικθ αποτελεί παράγοντα χωροκζτθςθσ. Νόμοι για τθν πνευματικι ιδιοκτθςία που είναι φιλικοί προσ το κοινό και τθν επιςτθμονικι ζρευνα, που επιτρζπουν ςε όλα τα μζλθ του κοινοφ να ζχουν το δικό τουσ μερίδιο ςτθν επιςτιμθ, τθ μόρφωςθ και τθν πλθροφορία. Ειδικοί φορείσ ςτα ομοςπονδιακά κρατίδια και χρθματοδότθςθ από τον ιδιωτικό τομζα, που ςτθρίηει τθ ςυνεργαςία και τθν ανάπτυξθ των βιβλιοκθκονόμων και των βιβλιοκθκϊν ςε περιφερειακό επίπεδο. Ρου κα διαςφαλίηει ότι όλεσ οι βιβλιοκικεσ διακζτουν τα ίδια επαγγελματικά πρότυπα. Ένασ εκνικόσ οργανιςμόσ ανάπτυξθσ των βιβλιοκθκϊν, που προωκεί τθ ςυνεργαςία και τθ ςφμπραξθ, που ςτθρίηει τθν καινοτομία ςτθ βιβλιοκικθ και τθ δικτφωςθ με άλλα εκπαιδευτικά και πολιτιςτικά ιδρφματα, κακϊσ και με τον εμπορικό τομζα. Αςφάλεια. Μια νομοκεςία για τισ βιβλιοκικεσ ζτςι ϊςτε θ βιβλιοκικθ ςασ να μθν υποςτεί τισ ςυνζπειεσ από τον επόμενο κφκλο κυβερνθτικϊν περικοπϊν. Πςο θ βιβλιοκικθ είναι μια «εκελοντικι υπθρεςία» που παρζχεται από τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, θ φπαρξι τθσ μπορεί να διατρζξει κίνδυνο ανά πάςα ςτιγμι όταν προκφπτουν διαμάχεσ ςχετικά με τθ δθμόςια χρθματοδότθςθ. Στοιχεία ζκδοςθσ «21 Καλοί Λόγοι για Καλζσ Βιβλιοκικεσ» Εκδόκθκε από τθν BID Bibliothek & Information Deutschland Ιδζα/περιεχόμενο: Gabriele Beger (dbv/dgi), Ulrich Hohoff (VDB), Hella Klauser (dbv/knb), Barbara Lison (BID), Jürgen Lorenzen (dbv), Cornelia Vonhof (BIB), Ulla Wimmer (dbv/knb) 11

12 Κείμενο: Anne Buhrfeind, Αμβοφργο Ιδζα γραφικϊν και ςχεδιαςμόσ: Victor Ströver, nordsign, Βρζμθ Ραραγωγι: BOCK+HERCHEN Verlag, Bad Honnef Εκτφπωςθ: Siebengebirgsdruck GmbH & Co.KG, Bad Honnef Βερολίνο 2009 Στοιχεία φωτογραφιϊν: dbv archive *14+, Augsburg, Ρανεπιςτθμιακι Βιβλιοκικθ [8], Michael Latz [1], Michael Lorenzo [18], [13], Tony Ross [2], Markus Steur [cover], Victor Ströver [3, 6, 9, 13, 16, 21], Weiden, Ρεριφερειακι Βιβλιοκικθ [11], en.wikipedia.org [17], Ayhan Yildiz [10] (δεξιά ςτιλθ) dbv (Deutscher Bibliotheksverband) BIB (Berufsverband Information Bibliothek) VDB (Verein Deutscher Bibliothekare e.v.) DGI (Dt. Gesellschaft für Informationspraxis) Bertelsmann Stiftung ekz Service für Bibliotheken Goethe-Institut e.v Δθμοτικι και Κρατικι Βιβλιοκικθ Ντόρτμουντ Φωτογραφία: Markus-Steur.de 12

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007

Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007 Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007 Φεβρουάριοσ 2008 1452 / Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΘ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα

Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα Μάιοσ 2008 Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΕΕΥΝΩΝ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: PUBLIC ISSUE (Α.Μ. ΕΣ: 8). Μζλοσ ESOMAR, WAPOR, ΡΕΣΣ/ΣΕΔΕΑ ΚΑΘΘΜΕΙΝΘ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη 1. Μάκθμα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα): Αγγλικά, Πλθροφορικι, Ευζλικτθ ηϊνθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

ελαχιςτοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, προκειμζνου ν ανταποκρικεί ς αυτζσ - ςτισ μεγαλουπόλεισ, ζνα μεγάλο μζροσ του ελεφκερου χρόνου δαπανάται ςτισ

ελαχιςτοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, προκειμζνου ν ανταποκρικεί ς αυτζσ - ςτισ μεγαλουπόλεισ, ζνα μεγάλο μζροσ του ελεφκερου χρόνου δαπανάται ςτισ Ελεύθερος Χρόνος - Ψυχαγωγία Οριςμόσ Ελεφκεροσ χρόνοσ είναι ο χρόνοσ που διακζτει ο άνκρωποσ για τον εαυτό του, για να τον αξιοποιιςει ςφμφωνα με τισ προςωπικζσ του επιλογζσ, και αντιδιαςτζλλεται προσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑΤΑ: Ιαηπικήρ Βιολογίαρ (& 2ο) Οδονηιαηπικήρ Κηηνιαηπικήρ Δπιζηήμηρ Γιαιηολογίαρ-Γιαηποθήρ Υαποκοπείος

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

E-ducation. Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager

E-ducation. Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager E-ducation Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Agenda Παροσζίαζη ηης SiEBEN Μαθηηές με netbooks, Live@Edu (cloud collaboration) & διαδραζηικούς πίνακες Υποδομή δικηύοσ (AD, WDS, Security, Offline

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ Ευάγγελοσ Σιϊκασ, Υποψ. Διδάκτορασ ΕΜΠ Νικόλαοσ Κανζλλοσ, Υποψ.

Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ Ευάγγελοσ Σιϊκασ, Υποψ. Διδάκτορασ ΕΜΠ Νικόλαοσ Κανζλλοσ, Υποψ. Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ Ευάγγελοσ Σιϊκασ, Υποψ. Διδάκτορασ ΕΜΠ Νικόλαοσ Κανζλλοσ, Υποψ. Διδάκτορασ ΕΜΠ Τα Σεμινάρια τθσ Ερμοφπολθσ 2010, 9-11/7 Τα χαρακτθριςτικά τθσ διδαςκαλίασ

Διαβάστε περισσότερα