ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 11117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων Πολεμικής Αεροπορίας έτους Τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Δραπετσώνας... 2 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έρ γου από τη Δημοτική Αναπτυξιακή Εταιρεία Ρε ντίνας (Δ.ΑΝ.Ε.Ρ.) στα πλαίσια προγράμματος του ΟΠΑΑΧ του Γ ΠΕΠ Θεσσαλίας για τη λειτουργία του ξενοδοχείου της Επιχείρησης... 3 Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποί ησης σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης που αφορά την απόκτηση ποσοστού 51% του συνολικού μετοχι κού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας με την επωνυμία «FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρεία «ASPIS BANK ATE»... 4 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ /06/ ( ΦΕΚ 264/ ) απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ /ΑΔ Υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων Πολεμικής Αεροπορίας έτους Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1. Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/ τ.α ) β. Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ Εγκύκλιο του ΓΛΚ/22η Δνση Μισθολογίου «Περί Παροχής Οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003» γ. Τη υπ αριθμ. Φ.451/41/10623/ απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, που καθορίζει τις Υπηρε σίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που λειτουργούν σε 24ωρη βάση. δ. Την ανάγκη αντιμετώπισης από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας της δαπάνης αμοιβής των ωρών απα σχόλησης των Μονίμων Υπαλλήλων για εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, για κάλυψη εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, λόγω ασκήσεων επιθεωρήσεων, έργων εκσυγχρονισμού για τις ανάγκες του Στρατιωτικού Νοσοκομείου/251 ΓΝΑ, των Στρατιωτικών Εργοστασίων, της ΕΜΥ και των Εφο διαστικών Μονάδων. ε. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 274 Β ) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας. στ. Τις εγγεγραμμένες στον Π/Υ της Πολεμικής Αερο πορίας πιστώσεις για αμοιβή αποζημίωση της υπερω ριακής νυχτερινής εξαιρέσιμων ημερών απασχόλησης (ΕΦ , ΕΦ , ΕΦ , ΚΑΕ 0511, ΚΑΕ 0512). ζ. Τη σημαντική μείωση του προσωπικού της Πολ. Αεροπορίας, αποφασίζουμε: 2. Εγκρίνουμε την υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών υπερωριακή εργασία με αμοι βή, πέραν από το κανονικό ωράριο, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για το χρονικό διάστημα από έως , ως ακολούθως: α. Υπηρεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας ΕΦ , έναντι τριών χιλιάδων επτακοσίων δέκα εννέα (3.719) υπηρετούντων μονίμων υπαλλήλων, προτείνονται: (1) Στον ΚΑΕ 0511 για υπερωριακή απογευματινή εργα σία περίπου Μ.Υ, ώρες περίπου, ευρώ. (2) Στον ΚΑΕ 0512 για νυκτερινή εργασία και για ερ γασία Κυριακών, εξαιρέσιμων ημερών και αργιών MY, ώρες περίπου, ευρώ. β. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) ΕΦ , έναντι εκατόν ενενήντα τεσσάρων (194) υπηρετούντων MY, προτείνονται: (1) Στον ΚΑΕ 0511 για υπερωριακή απογευματινή εργα σία, 156 Μ.Υ, ώρες περίπου, ευρώ. (2) Στον ΚΑΕ 0512 για νυχτερινή εργασία, και για ερ γασία εξαιρέσιμων ημερών, αργιών, βαρδιών, 156 Μ.Υ, ώρες περίπου, ευρώ. γ. 359 ΜΑΕΔΥ ΕΦ , έναντι των εκατόν εννέα (109) υπηρετούντων MY, προτείνονται: (1) Στον ΚΑΕ 0511 για υπερωριακή απογευματινή ερ γασία, 100 Μ.Υ, ώρες περίπου, ευρώ. (2) Στον ΚΑΕ 0512 για νυκτερινή εργασία και για ερ γασία Κυριακών, εξαιρέσιμων ημερών και αργιών 100 MY, ώρες περίπου, ευρώ. δ. Υπηρεσίες ΑΤΑ (1 ο ΚΕΠ 3 η ΜΣΕΠ)

2 11118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για 6 MY, για ώρες περίπου υπερωριακής ερ γασίας, οι πιστώσεις βαραίνουν τον Π/Υ ADG NATO, ποσό ευρώ. 3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται δαπάνη σε βάρος: α. Του Π/Υ ΓΕΑ ποσού ευρώ για το έτος 2007 (ΠΑ ΕΦ , ΕΜΥ ΕΦ11420, ΜΑΕΔΥ ΕΦ11 430). β. Του Π/Υ ADG/NATO ποσού ευρώ. 4. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εξήντα (60) ανά Υπάλληλο μηνιαίως. Σε Υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή σε 24ώρη βάση, στην καθ υπέρβαση εργασία οι ώρες νυκτερινής, Κυριακών και Εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορούν να υπερβούν τις δεκαέξι (16) ώρες κατά περίπτωση τον μήνα. 5. Στην παραπάνω εργασία θα μπορούν να μετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι, εντός όμως του ιδίου συ νολικού αριθμού των εγκρινομένων ωρών, με πράξη των οικείων Διευθύνσεων. 6. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα προσφοράς υπε ρωριακής εργασίας σε Υπαλλήλους οδηγούς, κατά το διάστημα της μετακίνησης τους εκτός έδρας, για εκτέ λεση δρομολογίων σε όλη την επικράτεια και τη λήψη υπερωριακής αποζημίωσης, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του ν. 3205/ Ορίζονται για υπερωριακή απασχόληση όλες οι ημέρες της εβδομάδας και από 15 ης μέχρι 22 ας ώρας για υπερωριακή, απογευματινή εργασία και από 22ας μέχρι της 6 ης πρωινής για νυκτερινή εργασία επειδή οι υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την υπερωριακή απασχόληση των Υπαλλήλων της ΠΑ προκύπτουν όλες τις ημέρες και τις ώρες της εβδομάδας (Παραγωγικά ερ γοστάσια, Τηλεπικοινωνιακές και Μεταφορικές Μονάδες, Στρατιωτικό Νοσοκομείο/251ΓΝΑ, ΕΜΥ ΜΑΚ και λοιπές Μονάδες που λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως. 8. Η δαπάνη που θα προκύψει από το σύνολο των υπό έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τις πιστώσεις που ενεγράφησαν στους οικείους κωδικούς ΓΕΑ, ΕΜΥ, 359 ΜΑΕΔΥ έτους Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο παροχής της υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται η Μ.Υ. Βουγιούκαλου Πολυζώη της ΥΠΔΝΣΗΣ/ΟΙΚ.ΜΕΡ/ΓΕΑ/Β5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Β. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ F Αριθμ. 07/ΔΤΑ/3356 (2) Τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Δραπετσώνας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244/ τ.α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1188/1981, (άρθρο 8 παρ. 5 του ν. 2307/1995 άρθρο 1 παρ. 2 εδαφ. Στ ν.2503/1997). 4. Την υπ αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 1693/τ.Β / ) απόφαση Γενικού Γραμματέα «περί μεταβίβα σης αρμοδιοτήτων». 5. Την υπ αριθμ. 07/ΔΤΑ/1358/ απόφασή μας περί τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου Δραπετσώνας. 6. Την υπ αριθμ. 124/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δραπετσώνας. 7. Την σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Πειραιά όπως διατυπώθηκε στο πρα κτικό 23/05 της συνεδρίασης που έγινε στης (θέμα 3 ο ), αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Δραπετσώνας ως εξής: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Προσωπικό που διέπεται από το άρθρο 245 του ν.1188/1981 όπως ισχύει σήμερα 2 θέσεις Δικηγόρων. Το άρθρο 4 παρ. Β περ. Β1 αναδιαρθρώνεται και ανα διατυπώνεται. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 1 Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων 1 2 Κλάδος ΔΕ Κηπουρών 14 3 Κλάδος ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας 10 4 Κλάδος ΔΕ Διοικητικών 26 5 Κλάδος ΔΕ Εισπρακτόρων 1 6 Κλάδος ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 1 7 Κλάδος ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων 4 8 Κλάδος ΔΕ Ηλεκτρολόγων 4 9 Κλάδος ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων 1 10 Κλάδος ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 3 11 Κλάδος ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Κλάδος ΔΕ Προγραμματιστών Η/Υ 2 13 Κλάδος ΔΕ Σχεδιαστών Εργοδηγών 2 14 Κλάδος ΔΕ Τεχνιτών Γενικά 24 Εφαρμοστής Συντηρητής 1 Υπεύθυνος Συνεργείου συντήρησης οδών 1 Ελαιοχρωματιστών 2 Υδραυλικών 2 Ξυλουργών 2 Αποθηκάριων 1 Συντηρητές Παιδικών Χαρών 1 Τεχνιτών Σιδηρών Κατασκευών/ Ηλεκτρο συγκολητών 3 Τεχνιτών Πλακοστρώσεων 2 Τετνίτη Μαραγκού Ξυλοτύπου 1 Τεχνιτών Οικοδόμων 6 Τεχνίτη Δομικών Κατασκευών οπλισμένου και άοπλου σκυροδέρματος 1 Τεχνίτη ρίψης ασφάλτου και συντ/σης, αποχετευτικού δικτύου 1 15 Κλάδος ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 5 16 Κλάδος ΔΕ Εργοδηγών Μηχανολόγων 1 Κλάδος ΔΕ Επόπτες Φύλακες Σχολικών 17 Κτιρίων 1 Με την παραπάνω τροποποίηση δεν προκαλείται κα μία δαπάνη στον τρέχοντα προϋπολογισμό. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 3 Απριλίου 2007 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια ΑΙΚ. ΓΙΑΒΑΣΗ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (3) Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου από τη Δημοτική Αναπτυξιακή Εταιρεία Ρεντίνας (Δ.ΑΝ.Ε.Ρ.) στα πλαίσια προγράμματος του ΟΠΑΑΧ του Γ ΠΕΠ Θεσσαλίας για τη λειτουργία του ξενο δοχείου της Επιχείρησης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ / εγκύκλιο του Υπουργεί ου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Προσλήψεις Προσωπικού στις Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. για το έτος 2003». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 270 του ν. 3463/ Την υπ αριθμ. 3970/ απόφαση του Γ.Γ.Π.Θ. για την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου της Δημοτικής Αναπτυξιακής Εταιρείας Ρεντίνας (Δ.ΑΝ.Ε.Ρ.) στο Μέτρο 2.15 του ΠΕΠ Θεσσαλίας «Ενθάρρυνση των Τουριστικών και Βιοτεχνικών δραστηριοτήτων». 5. Την υπ αριθμ. 767/ απόφαση του Γ.Γ.Π.Θ. με την οποία γίνεται αλλαγή θέσεων εργασίας και παρα τείνεται η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου που εγκρίθηκε με την παραπάνω απόφαση. 6. Την υπ αριθμ. 496/ εισήγηση του Δήμου Ρεντίνας μέσω της οποίας υποβάλλεται το αίτημα της Δημοτικής Αναπτυξιακής Εταιρείας Ρεντίνας (Δ.ΑΝ.Ε.Ρ.) με την υπ αριθμ. 7/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου της για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, αποφασίζουμε: Παρέχουμε την έγκριση για την πρόσληψη προσω πικού με σύμβαση μίσθωσης έργου από τη Δημοτική Αναπτυξιακή Εταιρεία Ρεντίνας (Δ.ΑΝ.Ε.Ρ.) και συγκε κριμένα: Ένα (1) άτομο, κλάδου ΠΕ Οικονομικού, ως λογιστής. Ένα (1) άτομο, κλάδου ΔΕ, ως υπεύθυνος προβολής και διαφήμισης, καθώς και διοργάνωσης πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Το συγκεκριμένο έργο που θα επωμισθούν θα είναι: α) Ο λογιστής: Θα αντιμετωπίζει όλα τα θέματα που απαιτούν ειδι κούς και γρήγορους χειρισμούς και θα συντονίζει όλες τις δραστηριότητες του Ξενώνα. Θα είναι υπεύθυνος για τις εισπράξεις πληρωμές αγορές ειδών. Θα παρακολουθεί τα περιουσιακά στοι χεία της επιχείρησης και θα τηρεί τα σχετικά βιβλία αποθήκης και απογραφών. Θα προετοιμάζει τα θέματα για το διοικητικό συμ βούλιο. Θα εκτελεί κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από το Δ.Σ. σχετική με το πρόγραμμα για την εύρυθμη λειτουργία του Ξενώνα. β) Ο υπεύθυνος προβολής και διαφήμισης: Θα διοργανώνει πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και καλλι τεχνικές εκδηλώσεις με σκοπό την προβολή και διαφή μιση του Ξενώνα που τώρα ξεκινάει τον κύκλο εργασιών του. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την παράδο ση του έργου για τον κάθε ένα από τους παραπάνω εί ναι οκτώ (8) μήνες, από την έως την Το συνολικό ποσό αμοιβής θα ανέρχεται στο ποσό των: α) Για τον λογιστή, (πλέον Φ.Π.Α.) και β) Για τον υπεύθυνο προβολής και διαφήμισης, (πλέον Φ.Π.Α.). Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι: α) Για τον λογιστή, το γραφείο της Επιχείρησης και β) Για τον υπεύθυνο προβολής και διαφήμισης, το Ξενοδοχείο της Επιχείρησης. Τα δικαιώματα των συμβασιούχων είναι αυτά που απορρέουν από τη σύμβαση μίσθωσης έργου. Οι υποχρεώσεις τους εκτός των προαναφερόμενων θα είναι: α) Για τον λογιστή, η τακτική ενημέρωση του Δ.Σ. για την πορεία των οικονομικών της Επιχείρησης. β) Για τον υπεύθυνο προβολής και διαφήμισης η τα κτική ενημέρωση του Δ.Σ. για την πορεία του έργου του. Δεν θα υπάρχει για τους απασχολούμενους στο έργο, συνεχές ωράριο εργασίας και δεν θα δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα ούτε επίδομα Αδείας. Επίσης δεν δικαιούνται άδεια εργασίας. Δεν υπάρχει από την Επιχείρηση υποχρέωση ασφάλισης, κύριας και επικουρικής. Επισημαίνουμε ότι εφεξής, κατά την υπογραφή των συμβάσεων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι περιο ρισμοί των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 στο πεδίο εφαρμογής των οποίων υπάγονται και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Καρδίτσα, 3 Απριλίου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ F (4) Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίη σης σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης που αφορά την απόκτη ση ποσοστού 51% του συνολικού μετοχικού κεφα λαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας με την επωνυμία «FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑ ΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρεία «ASPIS BANK ATE» Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθμ. αποφ /V/2007) Η Επιτροπή Ανταγωνισμού Τμήμα Α συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Μαρτίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, με την εξής σύνθεση: Προεδρεύων: Αριστομένης Κομισόπουλος Μέλη: Φαίδων Στράτος, Γαρυφαλιά Αθανασίου, Δημή τριος Γιαννέλης, και Γεώργιος Σωτηρόπουλος, λόγω κω λύματος του τακτικού μέλους Ελίζας Αλεξανδρίδου. Τα λοιπά τακτικά ή/και αναπληρωματικά μέλη αυτών, αν και προσκληθέντα, δεν 1 προσήλθαν στη συνεδρίαση, λόγω δικαιολογημένου κωλύματος. Γραμματέας: Όλγα Ανίτα Ραφτοπούλου, λόγω κωλύ ματος της τακτικής Αικατερίνης Τριβέλη 1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχεί ρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 1890/Β / ), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρη ματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παρα λειφθεί υπάρχει η ένδειξη [...]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός [...]).

4 11120 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης που αφορά την απόκτηση ποσοστού 51% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας με την επωνυμία «FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής FBBank) από την εταιρεία «ASPIS BANK ATE» (εφεξής ASPIS). Στην αρχή της συζήτησης, τον λόγο έλαβε ο Γενικός Εισηγητής Ιωάννης Μιχαήλ, Προϊστάμενος της Β Διεύ θυνσης Εφαρμογής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγω νισμού (εφεξής Γ.Δ.Α.), ο οποίος ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση (υπ αριθμ. 1680/ ) της Υπηρεσίας και πρότεινε τη μη απαγόρευση της από γνωστο ποιηθείσης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, συγκέντρωσης, καθόσον δεν δημιουργού νται σοβαρές αμφιβολίες ως προς την δυνατότητα να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές τις οποίες αφορά. Κατόπιν η Επιτροπή Ανταγωνισμού διασκέφθηκε και αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης και την Εισήγηση της Γ.Δ.Α., ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: Ι. 1. Την (αριθ. ημ. πρωτ. 999) γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, από την «ASPIS BANK ATE» (εφεξής ASPIS) η απόκτηση, με το από 1ης Φε βρουαρίου 2007 Ιδιωτικό Συμφωνητικό αγοράς μετοχών, μεταξύ αφενός των [ ] (οι Πωλητές και ο καθένας, ο Πωλητής) και αφετέρου της εταιρίας ASPIS (αγορά στρια). Οι Πωλητές θα μεταβιβάσουν και ο Αγοραστής θα αγοράσει τις κοινές μετοχές, καταχωρη μένες με τις μετοχές δικαιωμάτων ψήφου της FBBank, οι οποίες ανέρχονται σε 51% του τρέχοντος συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της FBBank. Το υπόλοιπο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της FBBank, ήτοι μετοχές που αντιστοιχεί στο 49% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της FBBank, κατέχεται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε, η οποία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό. 2. Κατά τους όρους του παραπάνω Συμφωνητικού, κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης, οι Πωλητές θα με ταβιβάσουν και ο Αγοραστής θα αγοράσει τις μετοχές έναντι της πληρωμής του τιμήματος, πληρωμή η οποία θα είναι σε εκκαθαρισμένα μετρητά χρήματα, χωρίς οποιαδήποτε κράτηση, παρακράτηση ή συμψηφισμό. Για την αποφυγή αμφιβολίας, ο Αγοραστής θα απαιτηθεί να αγοράσει όλες τις μετοχές και όχι ένα μέρος αυτών. Οι Πωλητές θα μεταφέρουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, χρήσης και κατοχής όλων των άλλων τίτλων και τόκων στις μετοχές ελεύθερα από όλα τα βάρη, δικαιώματα τρίτων, αξιώσεις, προνόμια, δικαιώματα πρώτης άρνη σης, χρεώσεις και επιβαρύνσεις οποιουδήποτε είδους. 3. Το τίμημα για την πώληση των μετοχών θα είναι ίσο με [ ]. 4. Η πώληση και η αγορά των μετοχών από τον Αγο ραστή τελεί υπό τους παρακάτω όρους (του άρθρου 6 της συμφωνίας): την έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος της απόκτησης από τον Αγοραστή των μετοχών. την γραπτή άδεια ή ισότιμη γραπτή επιβεβαίωση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την απόκτηση των μετοχών από τον Αγοραστή, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/1977. τη συμμόρφωση με τις εγγυήσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα 1(Α), της συμφωνίας αγοράς μετοχών ακριβώς, όπως αναφέρεται παρακάτω, πριν και κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης. κάθε μέρος θα κάνει τη μεγαλύτερη δυνατή προ σπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι όροι στον όρο 6 ανωτέρω θα εκπληρωθούν το συντομότερο δυνατόν από την ημερομηνία του παρόντος και σε κάθε περί πτωση το αργότερο 3 μήνες από την ημερομηνία της παρούσας συμφωνίας. 5. Η Ολοκλήρωση της Αγοραπωλησίας θα πραγματο ποιηθεί στα γραφεία των πωλητών στην Αθήνα, μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες αφότου η πώληση και η αγορά των μετοχών λάβει χώρα άνευ επιφυλάξεων (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σχετικά με τη διεξαγωγή του Νομικού Ελέγχου). Πριν από την ολοκλήρωση, τα συμβαλλόμενα μέρη θα συντάξουν και θα καταθέσουν τις δηλώσεις φορολογίας που απαιτούνται για την πώληση και τη μεταβίβαση των μετοχών. Κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης: οι Πωλητές και ο Αγοραστής θα εκτελέσουν, ή θα μεριμνήσουν για την εφαρμογή της Σύμβασης μεταβί βασης μετοχών σε ό, τι αφορά τις μετοχές, ο Αγοραστής θα καταβάλει στο λογαριασμό των Πωλητών το τίμημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 4, ταυτόχρονα με την πληρωμή της αμοιβής οι Πωλη τές θα παραδώσουν τους τίτλους στον Αγοραστή και οι Πωλητές και ο Αγοραστής θα προβούν στις σχετικές καταχωρήσεις στο μητρώο μετόχων της FBBank, και στους τίτλους, όπως απαιτείται από το νόμο, οι Πωλητές θα παραδώσουν ή θα μεριμνήσουν για την παράδοση στον Αγοραστή των γραπτών παραι τήσεων των διευθυντών της FBBank, που διορίστηκαν από τους Πωλητές. 6. «Οι Πωλητές δεσμεύονται πως για μια περίοδο 12 μηνών μετά την Ολοκλήρωση δε θα προσλάβουν οποι οδήποτε υπάλληλο, ΠΑΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ότι τίπο τα στον όρο 11 της συμφωνίας αγοράς μετοχών δεν θα εμποδίσει τους Πωλητές να απασχολήσουν έναν υπάλληλο που έχει προσληφθεί σύμφωνα με μια γε νική διαφήμιση για ανεύρεση εργασίας ή ανακοίνωση στο διαδίκτυο που έχει τεθεί σε κυκλοφορία από τους Πωλητές και που δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε υπαλλήλους». 7. Οι Πωλητές έχουν την πλήρη, κοινή και αδιαίρετη, κυριότητα κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου της FBBank, με ονομαστική αξία 2,94 ευρώ ανά μετοχή, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 51% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων της FBBank. Κανένας από τους Πωλητές δεν έχει διαθέσει ή έχει συμφωνήσει να διαθέσει, ή έχει χορηγήσει ή έχει συμφωνήσει να χορηγήσει οποιαδήποτε προτίμηση ή δικαίωμα προτιμήσεως, ή δεν έχει προσφέρει οποιαδή ποτε από τις μετοχές του προς πώληση. 8. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της FBBank είναι ευρώ. Οι μετοχές είναι κοινές, ονομαστικές, ελεύθερα μεταβιβάσιμες πλήρως καταβεβλημένες και φέρουν μια ψήφο ανά μετοχή. Οι μετοχές έχουν εκδοθεί νόμιμα και έχουν ονομαστική αξία 2,94 ανά μετοχή, αντι προσωπεύουν δε το 51% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου στην FBBank. 9. Οι μέτοχοι της FBBank, συμπεριλαμβανομένης και της Αγροτικής Τράπεζας, είχαν προσυπογράψει συμφω

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νία για τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν στα πλαίσια της συνεργασίας τους. Κατά την δήλωση των εμπλεκο μένων στο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών, η Συμφωνία των Μετόχων της FBBank με την Αγροτική Τράπεζα έληξε στις 30 Νοεμβρίου 2006, δεν έχει ανα νεωθεί, ούτε εξακολούθησε να ισχύει με οποιονδήποτε τρόπο μετά τις 30 Νοεμβρίου 2006 και δεν θα ανανεω θεί, ούτε θα εξακολουθήσει να ισχύει με άλλο τρόπο. Η Συμφωνία των Μετόχων δεν ισχύει για την προβλεπό μενη μεταβίβαση των Μετοχών ούτε έχει επιπτώσεις σε τέτοια μεταβίβαση με οποιονδήποτε τρόπο. II. ΤΑ ΜΕΡΗ 1. ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Aspis Bank, ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Όθωνος 4, είναι πι στωτικό ίδρυμα. Δραστηριοποιείται σε όλες τις τρα πεζικές εργασίες, εκ των οποίων οι κυριότερες είναι η παροχή χορηγήσεων και η συγκέντρωση καταθέσεων. Η Aspis Bank έχει ως αποκλειστικό σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της, τη διενέργεια, για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, όλων των επιτρεπόμενων από τη νομοθεσία τραπεζικών εργασιών. Η Aspis Βank ελέγχεται άμεσα και (κυρίως) έμμεσα από τον Π. Ψωμιάδη. Ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της Aspis Bank, του Ομίλου Ασπίς Πρόνοια και των εταιρειών που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ο Παύλος Ψωμιάδης στον χώρο των ασφαλίσεων και μη, σε ενοποιημένη βάση για το έτος 2005, είναι 372,03 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών του 2005 περιλαμβάνει τον κύκλο εργασιών των εταιρειών που ανήκουν στον όμιλο της Aspis Bank (ήτοι Aspis Bank, Aspis International Α.Ε.Δ.Α.Κ., Aspis Α.Ε. Μεσιτείας Ασφαλίσεων, Aspis ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Α.Ε., Aspis Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ, ASPIS FINANCE PLC. (Μ. Βρετανία), τις εταιρείες που ενοποιεί η ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. (ήτοι, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α., ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ., ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (Κύπρου) και ΑΣΠΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.), κα θώς και τις ακόλουθες εταιρείες που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ο Παύλος Ψωμιάδης, ήτοι COMMERCIAL VALUE A.Α.E, ΑΣΠΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, και ΑΣΠΙΣ ΚΑΠΙΤΑΛ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Επίσης ο Όμιλος Ασπίς Πρόνοια ή/και ο Παύλος Ψωμιάδης συμμετέχουν ή/και ελέγχουν και τις εταιρίες ΑΣΠΙΣ ΕΣΤΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε, BRIGHT A.E. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ASPIS LIV FORSEKRINGS AB (ΣΟΥΗΔΙΑ) και ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΑΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ. Το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών των εταιριών του Ομίλου διενερ γήθηκε στην Ελληνική Αγορά. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Aspis Bank κατά το έτος 2005 στην ελληνική αγορά είναι 367,85 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών του 2005 στην Ελλάδα δεν περιλαμβάνει τον κύκλο εργασιών των ακόλουθων εταιρειών: ASPIS FINANCE PLC. (Μ. Βρετανία), και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (Κύπρου). 2. FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η FBBank, πρώτη επιχειρηματική τράπεζα ανώνυμη εταιρεία, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μι χαλακοπούλου 91, είναι εμπορικό πιστωτικό ίδρυμα που δραστηριοποιείται στον κλάδο των τραπεζικών προϊό ντων και υπηρεσιών και ειδικότερα, στη ναυτιλιακή τρα πεζική, την τραπεζική επιχειρήσεων και την τραπεζική ιδιωτών. Η παροχή τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί τη βασική της δραστηριότητα. Η διεύρυνση των προϊόντων και υπηρεσιών της FBBank προς ιδιώτες ξεκίνησε το 2005 με επέκταση και στη λιανική τραπεζική. Ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της FBBank σε ενο ποιημένη βάση για το έτος 2005, είναι 51,55 εκατ. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της FBBANK κατά το έτος 2005 στην ελληνική αγορά είναι 51,55 εκατ. ευρώ. H FBBank ελέγχεται από τους Πωλητές, ήτοι τους κ.κ. [ ], οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα και έχουν στην κοινή, αδιαίρετη και πλήρη ιδιοκτησία τους συνολικά μετοχές της FBBank και οι οποίες αντιστοι χούν στο 51% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της FBBank. Tο υπόλοιπο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της FBBank, ήτοι μετοχές της FBBank, που αντιστοιχεί στο 49% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της, κατέχεται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. ΙΙΙ. 1. Σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατα σταθούν μεταξύ τους λόγω των χαρακτηριστικών, των τιμών τους και της σκοπούμενης χρήσης τους. Η υπό κρίση συγκέντρωση αφορά τις αγορές που δραστηριοποιούνται οι εταιρείες που συμμετέχουν στη συγκέντρωση και συγκεκριμένα οι αγορές των ASPIS BANK και FFBANK. Οι όμιλοι εταιρειών στους οποίους ανήκουν οι συμμε τέχουσες δραστηριοποιούνται στις ακόλουθες αγορές: α) τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών εν γένει. Σε σειρά αποφάσεων της Επιτροπής και της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βλ. Ε.Α. 46/II/99, 54/II/99, 67/II/99, IV/M391, IV/M213, IV/M/319 κ.α.) σχετικά με συγκεντρώσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα αναφέρεται ότι αυτός δύναται να διακριθεί σε πολλές ξεχωριστές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών όπως η λιανική τραπεζική (retail banking), η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες (private banking), η πα ροχή καινοτομικού κεφαλαίου (venture capital), η παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις (corporate banking) κλπ. Εν τούτοις, με βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία στην υπό κρίση συγκέντρωση, δεν θεωρείται ότι είναι σκόπιμη η εξέταση του ζητήματος εάν οι ανωτέρω αποτελούν και ξεχωριστές σχετικές αγορές υπηρεσιών του τραπεζικού τομέα, δεδομένου ότι όπως αναφέρεται παρακάτω οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση εταιρίες κατέχουν μικρά μερίδια στον τραπεζικό κλάδο γενικότερα, και η στενότερη οριοθέτηση της ανωτέρω αγοράς δε θα επέφερε σημαντική διαφοροποίηση στην εκτίμηση των επιπτώσεων που αναμένεται να επιφέρει η κρινόμενη συναλλαγή στον ανταγωνισμό, β) αμοιβαίων κεφαλαίων (μόνο η ASPIS), γ) χρηματιστηριακών υπηρεσιών (μόνο η ASPIS), δ) ασφαλιστικών και πρακτορειακών εργασιών, ήτοι υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη σύναψη ασφαλειών (μόνο η ASPIS), και ε) χρηματοδοτικής μίσθωσης (μόνο η ASPIS). Η αγορά των χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing), η οποία εντάσσεται στην ευρύτερη αγορά των χρη ματοπιστωτικών υπηρεσιών αποτελεί διακριτή αγορά όπως έχει αποφανθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε προηγούμενες Αποφάσεις της (Ε.Α. 67/ΙΙ/99, 89/ΙΙ/99, 201/ΙΙΙ/2001).

6 11122 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Σχετική Γεωγραφική Αγορά Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περι οχή στην οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πωλούν τα σχετικά προϊόντα τους υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού. Ως σχετική αγορά, στην υπό κρίση συγκέντρωση θε ωρείται το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. IV. ΔΟΜΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ H εν λόγω συγκέντρωση αφορά τις ακόλουθες σχετι κές αγορές που δραστηριοποιούνται οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. Α 1. Κλάδοι δραστηριοποίησης Aspis Bank Η Aspis Bank δραστηριοποιείται σε όλους τους κλά δους εμπορικής τραπεζικής κατόπιν της τροποποίη σης του καταστατικού της, το 2001, και μετατροπής, σε εμπορική τράπεζα από στεγαστική, με απόφαση της επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος ( ). Ειδικότερα, οι σημαντικότεροι υφιστάμενοι κλάδοι δραστηριότητας της Aspis Bank είναι α) η λιανική τρα πεζική (στεγαστική, καταναλωτική πίστη και χρημα τοδοτήσεις Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων) και η επιχειρηματική τραπεζική (χρηματοδοτήσεις Μεγάλων Επιχειρήσεων η Τράπεζα δραστηριοποιείται στον Το μέα αυτό κυρίως από το 2002), β) ο Τομέας Κεφαλαια γορών (χρηματιστηριακές εργασίες, λήψη και διαβίβαση εντολών, υπηρεσίες θεματοφυλακής, κ.α.). Τα προϊόντα που προσφέρονται καλύπτουν όλο το φάσμα των απαι τήσεων των ιδιωτών (στεγαστικά & επισκευαστικά δά νεια επιδοτούμενα και μη, καταναλωτικά δάνεια, πιστω τικές κάρτες) και των επιχειρήσεων (παροχή υπηρεσιών μισθοδοσίας, υπηρεσίες phone banking και e banking, πληρωμή ΦΠΑ και εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ, κεφά λαια κίνησης, χρηματοδότηση πάγιων εγκαταστάσεων, διεξαγωγή εργασιών εισαγωγών εξαγωγών, οργάνωση ή συμμετοχή σε κοινοπρακτικά δάνεια, χρηματοδοτή σεις επί μέρους επενδυτικών σχεδίων). Επίσης από τον όμιλο Aspis Bank προσφέρεται σειρά αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων και αμοιβαίων κεφαλαίων, που ανήκουν σε άλλες αγορές από αυτή που επηρε άζει η γνωστοποιούμενη συγκέντρωση. Συγκεκριμένα μέσω των καταστημάτων διατίθενται, γ) τα αμοιβαία κεφάλαια της ASPIS INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ. και από το τέλος 2002 τα αμοιβαία κεφάλαια της ΑΒΝ AMRO Luxemburg Investment Funds S.A.στα πλαίσια της ευρύ τερης συνεργασίας της Τράπεζας με την ABN AMRO στο τομέα του asset management, δ) Σημειώνεται ότι το Νοέμβριο 2002 ολοκληρώθηκε η εξαγορά του δικτύ ου λιανικής τραπεζικής της ABN AMRO BANK (Hellas) και κατά συνέπεια τα 17 καταστήματά της καθώς και οι εταιρίες ABN AMRO Leasing Hellas και ABN AMRO ΑΕ Μεσιτείας Ασφαλίσεων, οι οποίες μετονομάστηκαν σε ΑSPIS Α.Ε. Χρηματοδοτικής Μίσθωσης και ΑSPIS Α.Ε. Μεσιτείας Ασφαλίσεων αντίστοιχα, πέρασαν στον έλεγχο της Aspis Bank. Επίσης, το 2004 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των εταιριών ΑΣΠΙΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. και ABN AMRO Α.Ε.Δ.Α.Κ. και η νέα εταιρία που προέκυψε μετο νομάστηκε σε ASPIS INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ., και ε) Μέσω των προαναφερθεισών θυγατρικών της (ASPIS INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ., ΑSPIS Α.Ε. Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, ASPIS Α.Ε. Λειτουργικών Μισθώσεων (θυγα τρική της ΑSPIS Α.Ε. Χρηματοδοτικής Μίσθωσης), ΑSPIS Α.Ε. Μεσιτείας Ασφαλίσεων) η ASPIS BANK προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες όπως: (i) Διαχείριση χαρτοφυλακίου ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών, υπηρεσίες χρηματοδοτικής και λειτουργικής μίσθωσης, (ii) Υπηρεσίες μεσιτείας ασφαλίσεων. 2. Δίκτυο ASPIS BANK Οι τραπεζικές υπηρεσίες της Aspis Bank εκτείνονται σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας. Το δίκτυο της ASPIS BANK περιλαμβάνει: (α) 69 καταστήματα ανά την Ελλάδα εκ των οποίων, 33 στον Ν. Αττικής, 24 στην Κεντρική & Βόρεια Ελλά δα (6 στον Ν. Θεσσαλονίκης), 5 στην Πελοπόννησο, 3 στην Κρήτη, 2 στη Δυτική Ελλάδα, 1 στη Ρόδο και 1 στη Μυτιλήνη. (β) Ηλεκτρονική τραπεζική και δίκτυο ΑΤΜ. Μέσω των υπηρεσιών του δικτύου των ΑΤΜ της Τράπεζας και του ΔΙΑΣ και του Direct Banking (phone banking και internet banking) προσφέρεται ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους πελάτες κατά την διάρκεια του 24ωρου. (γ) Εναλλακτικά Δίκτυα. Από το 2001 οργανώθηκε η προώθηση τραπεζικών προϊόντων μέσω του ασφαλιστι κού δικτύου του Ομίλου ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, καθώς και η αντίστοιχη προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας, με στόχο την αξιοποίηση του δικτύου πωλήσεων του Ομίλου πέραν του παραδοσιακού δικτύου τραπεζικών κατα στημάτων. Η δραστηριοποίηση στον τομέα αυτό υπο στηρίζεται από ανάλογες μηχανογραφικές εφαρμογές καθώς και εκπαίδευση του προσωπικού της Τράπεζας και των ασφαλιστικών συμβούλων στα προϊόντα που προωθούν. 3. Κλάδοι δραστηριοποίησης FBBank Η FBBANK δραστηριοποιείται στον κλάδο των τρα πεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και ειδικότερα στην παροχή τραπεζικών υπηρεσιών σε μεγάλες επιχειρήσεις (corporate banking) και στην παροχή τραπεζικών υπη ρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, με έμφαση στους τομείς της ναυτιλίας και του τουρισμού. Η παροχή τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί τη βα σική της δραστηριότητα. Η διεύρυνση των προϊόντων και υπηρεσιών της FBBank προς ιδιώτες ξεκίνησε το 2005 με επέκταση και στη λιανική τραπεζική. 4. Δίκτυο FBBank Οι τραπεζικές υπηρεσίες της FBBank εκτείνονται κατά κύριο λόγο στην Αττική. Το δίκτυο Καταστημάτων της FBBank αποτελείται από 15 καταστήματα στην Αθήνα, Πειραιά, Καλλιθέα, Γλυφάδα, Κηφισιά, Μαρούσι, Περιστέρι Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδο, Λάρισα και Κέρκυρα. Τα κατα στήματα αυτά είναι εφοδιασμένα με ATMs. Εκτός από τα ΑΤΜs του δικτύου της FBBank, που βρί σκονται εγκατεστημένα στα καταστήματα της τράπε ζας, οι πελάτες της FBBank μπορούν να χρησιμοποιούν το δίκτυο των 600 ΑΤΜs της Αγροτικής Τράπεζας σε όλη την Ελλάδα. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία τόσο η Aspis Bank όσο και η FBBank θεωρούνται από τις «μικρές» τράπεζες που δεν κατέχουν σημαντική θέση στην τραπεζική αγορά στην Ελλάδα. Β. Ανταγωνισμός Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Τρα πεζών για το έτος 2005, στην Ελλάδα δραστηριοποιού νται συνολικά 43 εμπορικές τράπεζες εκ των οποίων 21 ελληνικές και 22 αλλοδαπές (οι οποίες ανήκουν σε με

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γάλα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού), καθώς και η Τράπεζα της Ελλάδος, 2 Ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισμοί (το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακατα θηκών και Δανείων) και 16 πιστωτικοί συνεταιρισμοί. Λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών που υπο δηλώνουν τη σχετική θέση που κατέχει μία τράπεζα στον χρηματοπιστωτικό κλάδο (ήτοι σύνολο ενεργη τικού, καταθέσεις κάθε μορφής, χορηγήσεις, παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, αριθμός υποκαταστημάτων και αριθμός απασχολούμενου προσωπικού) αλλά και του εύρους και της ποικιλίας των προσφερομένων προϊό ντων και υπηρεσιών, οι Εμπορικές Τράπεζες κατέχουν κυρίαρχη θέση. Ειδικότερα δε η ΕΤΕ, η ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS και η ALPHA BANK, οι οποίες είναι οι μεγαλύτερες εμπορικές τράπεζες στην Ελλάδα, καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς. Σύμφωνα με τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά την η ΕΤΕ είχε την πρώτη (1η) θέση στα μερίδια αγοράς στις παραδο σιακές τραπεζικές εργασίες με βάση το σύνολο α) του ενεργητικού (μερίδιο αγοράς 20%), β) των καταθέσεων (μερίδιο αγοράς 22%) και γ) των χορηγήσεων (μερί διο αγοράς 18%), ενώ τη δεύτερη θέση μοιράζονται οι ALPHA BANK και ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS (με αντίστοιχα μερίδια 16%, 13% και 16% η EFG και 16%, 10% και 16% η ALPHA BANK). Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ελλη νικών Τραπεζών (URL: htm), βάσει των δημοσιευμένων οικονομικών καταστά σεων των πιστωτικών ιδρυμάτων το σύνολο του όγκου πωλήσεων (μικτά λειτουργικά έσοδα) των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα έως την ανήλθε σε 14,5 δις. Από αυτό, η EFG EUROBANK ERGASIAS κατέχει την πρώτη θέση στα μερίδια αγο ράς βάσει όγκου πωλήσεων με ποσοστό 20,6%, ενώ τη δεύτερη θέση κατέχει η ETE με ποσοστό 18,3% και την τρίτη θέση κατέχει η Alpha Bank με ποσοστό 13,5%. Για λόγους πληρότητας αναφέρεται ότι, το σύνολο του όγκου πωλήσεων των τραπεζών που δραστηριοποι ούνται στην Ελλάδα με βάση τα καθαρά λειτουργικά έσοδα ανήλθε, κατά το ίδιο διάστημα σε 9,2 δις και τα μερίδια αγοράς των ΕΤΕ, EFG και Alpha Bank σε 19,2%, 15,5% και 14,3%, αντίστοιχα. Γ. Μερίδια αγοράς Σύμφωνα εξάλλου με τα πιο πάνω στοιχεία της Τράπε ζας της Ελλάδος και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στις : α) το μερίδιο αγοράς της Aspis Bank είναι 0,7% με βάση το σύνολο του ενεργητικού, 0,8% με βάση το σύ νολο των καταθέσεων, 1% με βάση το σύνολο των χορη γήσεων και περίπου 0,9% με βάση τον όγκο πωλήσεων των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα ενώ β) το μερίδιο αγοράς της FBBank στην Ελλάδα εί ναι 0,4% με βάση το σύνολο του ενεργητικού, 0,4% με βάση το σύνολο των καταθέσεων, 0,6% με βάση το σύνολο των χορηγήσεων και περίπου 0,4% με βάση τον όγκο πωλήσεων των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα. Η FBBank δεν ασχολείται με άλλες δραστηριότητες. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν υπάρχουν επη ρεαζόμενες αγορές δεδομένου ότι τα μερίδια αγοράς είναι μικρότερα από 15%. V. 1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. Β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, συγκέντρωση πραγματοποιεί ται όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μια επιχείρηση ή μια ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. Σύμφωνα δε με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει, «ο έλεγχος απορρέει από δικαιώμα τα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστη ριότητα μιας επιχείρησης και ιδίως από: α) δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συ νόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επι χείρησης, β) δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή τις αποφάσεις των οργάνων μίας επιχείρησης». Στην υπό κρίση περίπτωση, σύμφωνα με το από 1ης Φεβρουαρίου 2007 Ιδιωτικό Συμφωνητικό αγοράς με τοχών, μεταξύ αφενός των Βίκτωρα Ρέστη, Μπέλας Ρέστη, Κάτιας Ρέστη και Κλαούντιας Ρέστη (οι πωλη τές) και αφετέρου της εταιρίας ASPIS (αγοράστρια), οι Πωλητές θα μεταβιβάσουν και η «ASPIS» θα αγοράσει τις κοινές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου, της FBBank, οι οποίες ανέρχονται σε 51% του τρέχοντος συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της FBBank. Το υπόλοιπο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της FBBank, ήτοι μετοχές που αντιστοιχεί στο 49% του συνολικού με τοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της FBBank, κατέχεται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελ λάδος Α.Ε, η οποία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό. Κατά συνέπεια, δημιουργείται συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 εδαφ. β του ν. 703/1977, όπως ισχύει. Σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, «Κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη σύναψη της συμφω νίας ή τη δημοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση συμμετοχής που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης, όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέ ντρωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ ανέρχεται, στην παγκόσμια αγορά τουλάχιστον σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια ( ) ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, η καθεμία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων ( ) ευρώ στην ελλη νική αγορά». Ο συνολικός κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων, το έτος 2005, ανήλ θε στην παγκόσμια αγορά σε ποσό που υπερβαίνει τα ευρώ (Όμιλος ASPIS BANK 372,03 εκατ. ευρώ, Όμιλος FFBANK 51,55 εκατ. ευρώ) και στην ελλη νική αγορά η Aspis Bank πραγματοποίησε 367,85 εκατ. ευρώ και η FFBank 51,55 εκατ. ευρώ. Η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών υπεγράφη την 1η Φεβρουαρίου 2007 και η σχετική γνωστοποίηση υπο βλήθηκε εμπρόθεσμα στις 15 Φεβρουαρίου 2007, δημο σιεύθηκε στην εφημερίδα «ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ» στις και προσκομίσθηκε το υπ αριθμ. 6534/ φύλλο της εφημερίδας αυτής.

8 11124 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Σύμφωνα με το άρθρο 4δ παρ. 3 «Αν διαπιστωθεί ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 4β, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότη τα της να περιορίσει τον ανταγωνισμό στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με απόφαση της που εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη γνωστοποίηση, επιτρέπει τη συγκέντρωση». Ως προς τη δυνατότητα μιας συγκέντρωσης να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών τμήμα της και ιδί ως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης, αυτό διερευνάται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4γ όπου προβλέπεται ότι «για την εκτίμηση της δυνα τότητας μιας συγκέντρωσης να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό, λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερα η δι άρθρωση όλων των σχετικών αγορών, ο πραγματικός ή δυνητικός ανταγωνισμός εκ μέρους επιχειρήσεων εγκα τεστημένων εντός ή εκτός Ελλάδος, η ύπαρξη νομικών ή πραγματικών εμποδίων εισόδου στην αγορά, η θέση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων στην αγορά και η χρηματοδοτική και οικονομική δύναμή τους, οι δυνα τότητες επιλογής των προμηθευτών και των χρηστών από τις επιχειρήσεις και από άλλες ανταγωνιστικές ή δυνητικά ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, η πρόσβασή τους στις πηγές εφοδιασμού ή στις αγορές διάθεσης των προϊόντων, η εξέλιξη της προσφοράς και της ζήτησης των οικείων αγαθών και υπηρεσιών, τα συμφέροντα των ενδιάμεσων και τελικών καταναλωτών και η συμβολή στην εξέλιξη της τεχνικής και οικονομικής προόδου, υπό τον όρο ότι η εξέλιξη αυτή είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών και δεν αποτελεί εμπόδιο για τον ανταγωνισμό». 3. Από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των ανω τέρω στοιχείων του φακέλου των σχετικών με τη διάρ θρωση και λειτουργία της σχετικής αγοράς προϊόντων και της γεωγραφικής αγοράς, τα μερίδια σε αυτήν των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιρειών και την οικονομική τους δύναμη, τη μη ύπαρξη νομικών ή πραγ ματικών εμποδίων εισόδου στην αγορά, τη δυνατότητα επιλογής των προμηθευτών και των χρηστών από τις άνω εταιρείες και από άλλες ανταγωνιστικές επιχειρή σεις, την πρόσβασή τους στις πηγές εφοδιασμού ή στις αγορές διάθεσης των προϊόντων, τα μικρά μερίδια των μερών στην αγορά (από 0,4 έως 1%) που δεν επιτρέπουν τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης αυτών, το συμφέρον των καταναλωτών, και τη λειτουργία γενικώς του ανταγωνισμού, όπως λεπτομερώς αυτά εκτίθενται και αναλύονται και στην υπ αριθμ. 1680/ εισή γηση της Γ.Δ.Α., και δεδομένου ότι οι συνομολογούμενοι στο από 1ης Φεβρουαρίου 2007 Ιδιωτικό Συμφωνητικό όροι αποσκοπούν στη διασφάλιση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών για την επίτευξη της συγκέντρωσης και δεν επηρεάζουν καθ οιοδήποτε τρόπο τον ανταγωνισμό, η Επιτροπή Ανταγω νισμού Τμήμα Α άγεται στην κρίση ότι η συγκέντρωση που αφορά την απόκτηση ποσοστού 51% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής FBBank) από την εται ρεία «ASPIS BANK ATE» (εφεξής ASPIS), δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά. * * ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η Επιτροπή Ανταγωνισμού Τμήμα Α : Επιτρέπει την κατ άρθρο 4β του ν. 703/1977 γνωστο ποιηθείσα την (αριθ. ημ. πρωτ. 999) συγκέντρω ση που πραγματοποιήθηκε με την απόκτηση από την εταιρεία «ASPIS BANK ATE» ποσοστού 51% του συνολι κού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθόσον η συγκέντρωση αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επι μέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά. Η απόφαση εκδόθηκε την 23η Μαρτίου Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ βέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 6 του ισχύο ντος Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επι τροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ Β 1890/ ). Ο Προεδρεύων του Α Τμήματος ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ F ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (5) Στην υπ αριθμ /06/ ( ΦΕΚ 264/ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται η παρακάτω διόρθωση: Από το λανθασμένο: «Έχοντας υπόψη: 3. Την υπ αριθμ. 4597/ απόφαση του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Αττικής η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 977/ τ.β, και αφορά στην σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου στο Δήμου Περιστερίου με την επω νυμία «Δημοτικός Βρεφικός Παιδικός Σταθμός Περιστε ρίου Γ. Παπαδάκης». 4. Την υπ αριθμ. 857/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περιστερίου που αφορά στην τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ «Δη μοτικός Βρεφικός Παιδικός Σταθμός Περιστερίου Γ. Παπαδάκης», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ / απόφαση του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Αττικής την παρ. α στο κεφάλαιο των πόρων, ως προς το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης του Δήμου Περιστερίου ως εξής:» Στο ορθό: «Έχοντας υπόψη: 3. Την υπ αριθμ. 4597/ απόφαση του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Αττικής η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 977/ τ.β, και αφορά στην σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου στο Δήμου Περιστερίου με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δή μου Περιστερίου». 4. Την υπ αριθμ. 857/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περιστερίου που αφορά στην τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ «Ορ γανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Περιστερίου», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 4597/ από φαση του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Αττικής την παρ. α στο κεφάλαιο των πόρων, ως προς το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης του Δήμου Περιστερίου ως εξής:» (Από την Περιφέρεια Αττικής) ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 335/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 335/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 335/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Μαρτίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Σεπτεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 417/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12 η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 224/ ΙΙΙ / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 224/ ΙΙΙ / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 224/ ΙΙΙ / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 521 των γραφείων της Γραμματείας της, στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Aspis Bank (15η Απριλίου 2010)

Πίνακας 1: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Aspis Bank (15η Απριλίου 2010) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 488/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Ιουλίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 22 Απριλίου 1996, με την εξής σύνθεση : Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λασσαδός.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) τη 10 η Σεπτεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 449/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 449/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 449/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 25 η Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 14 η Οκτωβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 484 / VI /2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 30η Απριλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου : 27-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 1119 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Ζωγράφου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, τη 10 η Οκτωβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Ιουλίου 2009, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 9 εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 311 / V / 2006 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 311 / V / 2006 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 311 / V / 2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Ιουλίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Απριλίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 10536/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 383/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Μαρτίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου ΑΠΟΦΑΣΗ 98/ΙΙ/1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 4η Νοεμβρίου 1999 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Αριθμ. Πρωτ: οικ.29827 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ434691Ω3-ΣΝΣ. Εγκύκλιος: 35. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΛ434691Ω3-ΣΝΣ. Εγκύκλιος: 35. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α Αθήνα, 18/07/2013 Αρ. πρωτ.:διασφ/φ3/85/1151870 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ? Τραπεζοαφάλεια (Bancassurance) ονομάζεται η διείσδυση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Οι διαδικασίες σύστασης μίας Ανώνυμης Εταιρείας ξεκινούν από τη σύνταξη του Σχεδίου του Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1151 7 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση απογευματινής εργασί ας αστυνομικού προσωπικού που διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 353/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 353/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 353/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιανουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 387/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 387/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 387/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 27 η Μαρτίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω:

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Λάρισα, 13/03/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 564/VII/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 564/VII/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 564/VII/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, τη 25

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1043497/10623/Β0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 349/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΡΙΘΜ. 349/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 349/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 19 η Ιουλίου 2007, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:1026310/163/0015 Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΠΟΛ:1050 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 404/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 404/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 404/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Ιουνίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 345/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 345/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 345/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Iουλίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς γνωστοποιεί στα μέλη του ασφαλισμένους στον Ο.Α.Ε.Ε. ότι την 31/12/12 λήγει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα