Εκπαιδεύοντας Εκπαιδευτικούς στη Διερευνητική Μάθηση: Τα πρώτα σημάδια επιτυχίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαιδεύοντας Εκπαιδευτικούς στη Διερευνητική Μάθηση: Τα πρώτα σημάδια επιτυχίας"

Transcript

1 Εκπαιδεύοντας Εκπαιδευτικούς στη Διερευνητική Μάθηση: Τα πρώτα σημάδια επιτυχίας Μητρόπουλος Ευστάθιος 1, Καραγγελής Κωνσταντίνος 2, Πετροπούλου Ουρανία 3, Ρετάλης Συμεών 1 Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 2 Καθηγητής Μαθηματικών, ο Γυμνάσιο Αλίμου, Αθήνα 3 Μεταδιδάκτορας, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αποτίμηση ενός σεμιναρίου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διερευνητική μάθηση (Inquiry Based Learning). Το σεμινάριο εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων SAILS (Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science) και PREATY (Proposing modern E- Assessment approaches and Tools to Young and experienced in-service teachers), υλοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και συμμετείχαν σε αυτό 18 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: α) στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή πρότυπων σεναρίων διερευνητικής μάθησης σε μαθήματα Φυσικών Επιστημών και β) στην αξιοποίηση μοντέρνων τεχνικών αξιολόγησης της επίδοσης, ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι ικανοί να αποτιμούν με όσον το δυνατόν μεγαλύτερη πληρότητα και ακρίβεια την ατομική και ομαδική επίδοση των μαθητών τους. Στην εργασία παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα αξιολόγησης του σεμιναρίου εστιάζοντας αφενός στην αποτίμηση της στάσης των εκπαιδευτικών ως προς την εφαρμογή της διερευνητικής μάθησης στην τάξη, αφετέρου στην αξιολόγηση των διδακτικών σεναρίων που δημιούργησαν οι εκπαιδευόμενοι ως προς τον τρόπο που αξιοποιούν - «μεταφράζουν» τη διερευνητική μάθηση στα διδακτικά τους σενάρια. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διερευνητική Μάθηση, Φυσικές Επιστήμες, ΤΠΕ, επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κυρίαρχος στόχος της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στη σημερινή Κοινωνία της Μάθησης (Learning Society) αποτελεί τόσο η παροχή χρήσιμων και απαραίτητων γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο όσο και η ανάπτυξη και η καλλιέργεια γνωστικών, μεταγνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους μαθητές να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές και τις προκλήσεις της ζωής (Petropoulou et al., 2012; Shamsudin et al., 2013). Οι Turiman et al. (2011) [195]

2 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» επισημαίνουν πως για να είναι ικανοί οι μαθητές να ανταπεξέλθουν στις μελλοντικές προκλήσεις, υπάρχει ανάγκη να εμπλουτιστούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι, με τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, που μπορούν να καλλιεργηθούν μέσω του επιστημονικού γραμματισμού και των επιστημονικών δεξιοτήτων. Οι επιστημονικές δεξιότητες περιλαμβάνουν τη συλλογή και ανάλυση πειραματικών δεδομένων, τη διαμόρφωση υποθέσεων, εξηγήσεων και θεωριών, την αξιολόγηση, τον έλεγχο, την επιβεβαίωση υποθέσεων και θεωριών, τη χρησιμοποίηση ειδικών τρόπων αναπαράστασης φαινομένων και την ανταλλαγή ιδεών, κλπ. (Ford & Forman, 2006; Duschl et al., 2007). Στο νέο διαμορφούμενο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες απαιτείται να γνωρίζουν και να είναι σε θέση ταυτόχρονα να αξιοποιήσουν ένα εύρος σύγχρονων παιδαγωγικών στρατηγικών (π.χ. διερευνητική, συνεργατική μάθηση, κλπ.), ώστε να εμπλουτίσουν τη μαθησιακή διαδικασία και να μεγιστοποιήσουν τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (Morton, 2012). Τα τελευταία χρόνια αρκετές μελέτες που έχουν διεξαχθεί τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν αναδείξει τη διερευνητική μάθηση (Inquiry Based Learning) ως μια από τις πολλά υποσχόμενες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για τη βελτίωση της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες (Minner et al., 2010; Bolte et al. 2012). Η διερευνητική μάθηση ορίζεται ως «η συνειδητή διαδικασία διάγνωσης προβλημάτων, κριτικής θεώρησης πειραμάτων, διάκρισης εναλλακτικών λύσεων, σχεδιασμού ερευνών, διερεύνησης εικασιών, αναζήτησης πληροφοριών, κατασκευής μοντέλων, συζήτησης με «όμοιους» (peers) και διατύπωσης συνεκτικών επιχειρημάτων (Linn et al., 200). H Spronken-Smith (2008) αναφέρει πως βασικοί στόχοι της διερευνητικής μάθησης είναι οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη, η ικανότητα για ανεξάρτητη έρευνα, η ευθύνη για τη μάθηση και η ανάπτυξη της διανοητικής ωριμότητας. Ωστόσο για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να υιοθετήσουν τη διερευνητική μάθηση ως δυναμική προσέγγιση στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών είναι σημαντικό να κατανοήσουν και να αποσαφηνίσουν τη διαδικασία δημιουργίας της επιστημονικής γνώσης (Morrison, 2013). Όπως αναφέρουν οι Ratcliffe & Millar (2009) η αλλαγή στις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών δεν απαιτεί μόνο χρόνο αλλά και σημαντική υποστήριξη (π.χ. επιμόρφωση, σεμινάρια, κλπ), κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, ακόμα και κίνητρα επαγγελματικής ανάπτυξης που θα ενθαρρύνουν την πρακτική εφαρμογή των καινοτόμων προσεγγίσεων. Παράλληλα τις τελευταίες δεκαετίες δίνεται ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ως δυναμικό εργαλείο για τη βελτίωσηενδυνάμωση της μαθησιακής διαδικασίας στη σχολική πρακτική (Barton & Haydn, 2006). Σύμφωνα με τους Safad et al. (2012), οι σημερινοί εκπαιδευτικοί είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), ειδικά με τα κοινωνικά δίκτυα και έχουν θετική αντιμετώπιση απέναντι στις ΤΠΕ για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Παρόλα αυτά μελέτες επισημαίνουν ότι οι εκπαιδευτικοί συναντούν σημαντικές δυσκολίες στην προσπάθεια τους να αξιοποιήσουν-ενσωματώσουν αποτελεσματικά τις Τ.Π.Ε. στα σενάρια μάθησης που εφαρμόζουν στην καθημερινή σχολική πρακτική (Lei, 2009; Valtonen et al., 2011). Ακόμη και η υλοποίηση σεμιναρίων ή εργαστηρίων (workshops) που αποσκοπούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για συγκεκριμένα εκπαιδευτικά λογισμικά φαίνεται, ότι δεν βοηθούν αποτελεσματικά τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν, πως οι ΤΠΕ μπορούν να αλληλεπιδράσουν με [196]

3 συγκεκριμένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και να ενισχύσουν την μάθηση πάνω σε συγκεκριμένα θέματα (Jimoyiannis, 2008). Εστιαζόμενοι στις παραπάνω διαπιστώσεις-προκλήσεις, η παρούσα εργασία αποσκοπεί: α) αφενός να παρουσιάσει αναλυτικά τις φάσεις σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης ενός σεμιναρίου που αξιοποιεί τις ΤΠΕ για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη διερευνητική μάθηση, β) αφετέρου να αξιολογήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη διερευνητική μάθηση όπως επίσης και γ) να αποτιμήσει τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούν-ενσωματώνουν τη διερευνητική μάθηση στα διδακτικά τους σενάρια. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Το σεμινάριο περιελάμβανε πέντε διακριτές φάσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις πρώτες υλοποιήθηκαν δια ζώσης (5 διδακτικές ώρες), ενώ η τελευταία πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως. Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά οι φάσεις ανάπτυξης και εφαρμογής του σεμιναρίου, καθώς επίσης και ο τρόπος που εργάστηκαν οι συμμετέχοντες-εκπαιδευτικοί καθώς επίσης και τα παραδοτέα που κλήθηκαν να υλοποιήσουν. ΦΑΣΗ 1 η - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Η πρώτη φάση του σεμιναρίου περιελάμβανε την αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας του εκπαιδευτικού σχεδιασμού (φάσεις, στάδια ανάπτυξης, κλπ). Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι τρόποι σύνδεσης της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών με τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και αναδύθηκε η πολλαπλή δυναμική της διερευνητικής μάθησης (βήματα ανάπτυξης, μοντέλα, κλπ). Το θεωρητικό μέρος του σεμιναρίου ολοκληρώθηκε με την ανασκόπηση των μοντέρνων τεχνικών αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών (π.χ. ρουμπρίκες αξιολόγησης, εννοιολογικός χάρτης, κλπ) και με την παρουσίαση παραδειγματικών τρόπων αξιοποίησης τους στην καθημερινή σχολική πρακτική. Τέλος οι συμμετέχοντεςεκπαιδευτικοί μέσω βιωματικού εργαστηρίου -ακολουθώντας τη συνεργατική στρατηγική «πυραμίδα»- κλήθηκαν να εντοπίσουν, να περιγράψουν και να καταγράψουν τους παράγοντες (αιτίες) που θεωρούν ότι δυσχεραίνουν τη διαδικασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. ΦΑΣΗ 2 η - ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Στην παρούσα φάση, αφού αποσαφηνίστηκε ο όρος εννοιολογικός σχεδιασμός, οι συμμετέχοντες-εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να συνεργαστούν ( ομάδες -5 ατόμων), να καθορίσουν-οριοθετήσουν το περιεχόμενο και τους εκπαιδευτικούς στόχους του σεναρίου που θα ανέπτυσσαν, να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων, αλλά και τις προκλήσεις που έπρεπε να ξεπεραστούν ώστε να επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι. ΦΑΣΗ 3 η - ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Σε αυτή τη φάση οι ομάδες δημιούργησαν μέσω της τεχνικής Storyboard μια γραφική απεικόνιση των δραστηριοτήτων του διδακτικού τους σεναρίου, στο οποίο προσδιόρισαν: τον τύπο κάθε δραστηριότητας, το χρόνος υλοποίησης, τις πηγές και τα εργαλεία που συνδέονται με αυτές, αλλά και τις τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών που θα εφάρμοζαν. [197]

4 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ΦΑΣΗ η - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Οι ομάδες προχώρησαν στο κυρίως μέρος της συγγραφής του διδακτικού τους σεναρίου με τη βοήθεια του εργαλείου γραφικού σχεδιασμού με γραφική διαπροσωπεία (graphical LD tools) WebCollage (Dimitriadis, 2010). Το συγκεκριμένο εργαλείο υποστηρίζει τη διαδικασία του μαθησιακού σχεδιασμού για μη εξειδικευμένους σχεδιαστές διδακτικών σεναρίων, ενώ παράλληλα αναδεικνύει πιθανούς κινδύνους και οφέλη κατά το σχεδιασμό της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών. ΦΑΣΗ 5 η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Στην τελευταία φάση, η οποία διενεργήθηκε εξ αποστάσεως, οι ομάδες ολοκλήρωσαν τη συγγραφή των διδακτικών τους σεναρίων με την υποστήριξη της πλατφόρμας ILDE (Hernández-Leo et al., 2012). Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου ήταν κάθε ομάδα συμμετεχόντων-εκπαιδευτικών να παραδώσει ένα διδακτικό σενάριο με τη μορφή ρέοντος κειμένου καθώς και ένα σενάριο που υλοποιήθηκε μέσω του εργαλείου Web Collage. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες-εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο δόθηκε σε ηλεκτρονική μορφή και είχε ως στόχο να αποτυπώσει τις απόψεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών τόσο για τη διερευνητική μάθηση όσο και για τις προοπτικές εφαρμογής της στην τάξη. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΣ ΈΡΕΥΝΑΣ Στόχοι της έρευνας ήταν: α) η καταγραφή των απόψεων-στάσεων που διαμόρφωσαν οι συμμετέχοντες-εκπαιδευτικοί για τη διερευνητική μάθηση αλλά και η διερεύνηση των προοπτικών πρακτικής εφαρμογής της στην τάξη (1 ο ερευνητικό ερώτημα), και β) η αποτίμηση του τρόπου αξιοποίησης-ενσωμάτωσης της διερευνητικής μάθησης σε σενάρια φυσικών επιστημών (2 ο ερευνητικό ερώτημα). ΧΩΡΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Το συγκεκριμένο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2013, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά με τη συμμετοχή 18 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν μαθήματα Φυσικών Επιστημών. Οι συμμετέχοντες-εκπαιδευτικοί είχαν πολύχρονη εκπαιδευτική προϋπηρεσία, σημαντική εμπειρία στις ΤΠΕ και σε μεγάλο ποσοστό γνώριζαν τις βασικές αρχές του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Για τη διερεύνηση του 1 ου ερευνητικού ερωτήματος συλλέχθηκαν δεδομένα από ερωτηματολόγιο, το οποίο κλήθηκαν οι συμμετέχοντες-εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο εμπεριείχε ερωτήσεις που αναδείκνυαν τόσο τις απόψεις-στάσεις που διαμόρφωσαν οι εκπαιδευτικοί για τη διερευνητική μάθηση αλλά και τις προοπτικές πρακτικής εφαρμογής της στην τάξη. Για να μελετηθεί ο τρόπος με το οποίο οι συμμετέχοντες-εκπαιδευτικοί αξιοποιούνενσωματώνουν τη διερευνητική μάθηση στα μαθησιακά τους σενάρια (2 ο ερευνητικό ερώτημα) έγινε: α) ανάλυση σε βάθος των διδακτικών σεναρίων που δημιούργησαν στο πλαίσιο του σεμιναρίου και β) αξιολόγηση τους με βάση ρουμπρίκα αξιολόγησης. [198]

5 Τις τελευταίες δεκαετίες οι ρουμπρίκες (rubrics assessment) αποτελούν την πιο σταθερή και συνάμα την πιο δημοφιλή τεχνική αξιολόγησης καθώς χρησιμοποιούνται για να αποτιμήσουν με όσον το δυνατόν μεγαλύτερη εγκυρότητα και αξιοπιστία ένα ευρύ φάσμα μαθησιακών δραστηριοτήτων (Jonsson & Svingby, 2007; Arter & Chappuis, 2009; Wren, 2009). Πρόσφατες έρευνες επισημαίνουν την προστιθέμενη αξία των ρουμπρικών ως δυναμικού εργαλείου αξιολόγησης στο πεδίο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού (Learning Design) (Morrison et al. 2007;Dick et al., 2008; Merrill, 2009; Reiser & Dempsey, 2011) Η ρουμπρίκα αξιολόγησης, που αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε, εμπεριείχε αφενός κριτήρια που εδράζονταν στους εκπαιδευτικούς στόχους που προάγει η διερευνητική μάθηση, αφετέρου κοινά αποδεκτό πυρήνα κριτηρίων, που αξιοποιούνται για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία. Στο Σχήμα 1. που ακολουθεί απεικονίζεται τμήμα-απόσπασμα της ρουμπρίκας που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα. Κριτήρια Περιεχόμενο διερεύνησης Ενεργός συμμετοχή Υψηλού επιπέδου Μετρίου επιπέδου Χαμηλού επιπέδου Οι μαθητές συμβάλουν σημαντικά στον καθορισμό του περιεχομένου της Οι μαθητές μπορούν Το περιεχόμενο της διερεύνησης, να καθορίσουν σε διερεύνησης η οποία προέρχεται από μικρό ποσοστό το καθορίζεται κυρίως μια ερώτηση, ένα περιεχομένου της από τον πρόβλημα ή μια κατάσταση διερεύνησης. εκπαιδευτικό. που τους αφορά έμμεσα ή άμεσα. Οι μαθητές εμπλέκονται σε μια πραγματική έρευνα χρησιμοποιώντας μια ποικιλία μέσων, μεθόδων και πηγών. Οι μαθητές εμπλέκονται στο βασικό κομμάτι της έρευνας χρησιμοποιώντας μια ποικιλία πηγών. Οι μαθητές υλοποιούν μια σειρά από δραστηριότητες, που καθορίζει ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας έναν περιορισμένο αριθμό πηγών. Βαθμοί Ρόλοι Το σενάριο απαιτεί μια σύνθετη ποικιλία ρόλων, που υλοποιούν διαφορετικές λειτουργίες. Το σενάριο περιέχει μερικούς διακριτούς ρόλους, που υλοποιούν ελαφρώς διαφορετικές λειτουργίες. Το σενάριο περιέχει ελάχιστους ρόλους που υλοποιούν την ίδια ενιαία λειτουργία. Προστιθέμενη αξία ΤΠΕ Οι ΤΠΕ αξιοποιούνται αναδεικνύοντας νέους τρόπους σκέψης και πράξης. Η χρήση των ΤΠΕ είναι ουσιαστικής σημασίας για την ολοκλήρωση της διερεύνησης. Σχετίζεται και απαιτείται η χρήση ΤΠΕ για τη υλοποίηση της διερεύνησης. Η χρήση των ΤΠΕ δεν προσδίδει προστιθέμενη αξία στη διαδικασία της διερεύνησης, ενώ δεν είναι απαραίτητη για τη υλοποίηση της. [199]

6 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Διαδικασία Οι μαθητές ενθαρρύνονται να ακολουθήσουν ως διαδικασία απόκτησης γνώσης τις απαντήσεις σε μια σειρά ερωτήσεων που αφορούν π.χ. αποδεικτικά στοιχεία, διαφορετικές απόψεις, αλληλεξαρτήσεις, υποθέσεις και κίνητρα, κλπ. Οι μαθητές ενθαρρύνονται μερικώς, να συνδέουν έννοιες ανάμεσα σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να απομνημονεύουν και να επαναλαμβάνουν γεγονότα. Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών Η αξιολόγηση γίνεται καθόλη τη διάρκεια της διερευνητικής διαδικασίας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και παράλληλα καθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους αξιοποιώντας μοντέρνες τεχνικές π.χ. αυτοαξιολόγηση, ετεροαξιολόγηση, κλπ. Η αξιολόγηση γίνεται σε μεμονωμένες φάσεις της διερευνητικής διαδικασίας, και συνδέεται εν μέρει με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Η αξιολόγηση γίνεται στο τέλος της διερεύνησης. Σχήμα 1: Απόσπασμα Ρουμπρίκας Αξιολόγησης Διερευνητικών Σεναρίων Μάθησης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ Από την επεξεργασία και ανάλυση των ερωτηματολογίων που παρέδωσαν οι 18 συμμετέχοντες-εκπαιδευτικοί και του οποίου προέκυψαν τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Πίνακα 1. Ερωτήσεις 0 Διαφωνώ Πλήρως Συμφωνώ Απόλυτα Το σεμινάριο βοήθησε να γίνει πιο κατανοητή η διερευνητική μάθηση για τις Φυσικές Επιστήμες; Το σεμινάριο σας έπεισε ώστε να χρησιμοποιήσετε τη διερευνητική διδασκαλία στα μαθήματα σας; Αισθάνεστε πως έχετε μεγαλύτερη ευχέρεια στη διερευνητική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών; Όσα μάθατε θα τροποποιήσουν τις υφιστάμενες πρακτικές που χρησιμοποιείτε στην τάξη μου; Τα εργαλεία που χρησιμοποιήσατε σας βοήθησαν στη διαδικασία σχεδιασμού διερευνητικών σεναρίων; Πρόκειται να εφαρμόσετε όσα μάθατε στην πράξη (στην καθημερινή σχολική πρακτική); Εφαρμόζοντας όσα μάθατε πιστεύετε πως θα βελτιωθεί η ποιότητα των μαθημάτων σας; - - [200] 1 (5,6%) 1 (5,6%) (5,6%) (22,2%) (22,2%) (22,2%) 5 (27,8%) 3 (16,7) 6 (33,3%) (22,2%) Πίνακας 1. Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου 6 (33,3%) (22,2%) 5 (27,8%) 8 (,%) 6 (33,3%) 6 (33,3%) 8 (,%) 7 (38,9%) 9 (50%) 9 (50%) 5 (27,8%) 9 (50%) 6 (33,3%) 5 (27,8%)

7 Το ερωτηματολόγιο έδειξε ότι οι συμμετέχοντες-εκπαιδευτικοί στο σύνολο τους ανέπτυξαν ιδιαίτερα θετική στάση απέναντι στη διερευνητική μάθηση. Επίσης με βάση τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών διαπιστώνουμε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά να εμφανίζονται τόσο στην προστιθέμενη αξία των εργαλείων ΤΠΕ που χρησιμοποίησαν οι συμμετέχοντες-εκπαιδευτικοί για τη δημιουργία των διδακτικών τους σεμιναρίων, όσο και στη θετική στάση τους ως προς την πρακτική εφαρμογή των όσων έμαθαν στην καθημερινή σχολική πρακτική. Επιπρόσθετα βλέπουμε πως το ποσοστό των εκπαιδευόμενων που εμφανίζουν μια ουδέτερη στάση σε όλες τις κατηγορίες των ερωτήσεων είναι αρκετά μικρό, με τους συμμετέχοντες που έχουν αρνητική στάση να περιορίζονται στον ένα και αυτό σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ Συνολικά και οι ομάδες ανέπτυξαν ιδιαίτερα αξιόλογα και ενδιαφέροντα διδακτικά σενάρια μάθησης με βάση τη διερευνητική μάθηση για γνωστικά αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι τίτλοι των διδακτικών σεναρίων που δημιούργησαν, τα γνωστικά αντικείμενα και οι πληθυσμοίστόχοι για τους οποίους σχεδιάστηκαν. α/α Ομάδας Τίτλοι Διδακτικού Σεναρίου Γνωστικό Αντικείμενο Πληθυσμός-Στόχος 1 η Κλείνω το κύκλωμα - Ανάβω το φως Φυσική Ε Δημοτικού 2 η Μελέτη του Νόμου του Hooke Φυσική Α Λυκείου 3 η Δομή της Ύλης Φυσική Ε Δημοτικού η Το ταξίδι του νερού Βιολογία ΣΤ Δημοτικού Πίνακας 2. Διερευνητικά Διδακτικά Σενάρια που αναπτύχθηκαν Και τα διδακτικά σενάρια, αφού μελετήθηκαν και ελέγχθηκαν σε βάθος, ως προς την ορθότητα και την πληρότητα διαπιστώθηκε ότι τηρούσαν στο σύνολο τους τις παιδαγωγικές αρχές του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Γεγονός που θεωρήθηκε αναμενόμενο λόγω του υποστηρικτικού υλικού που δόθηκε στους εκπαιδευόμενους, αλλά και της σημαντικής εμπειρίας που διέθεταν οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί. Αξίζει να σημειωθεί πως τα διδακτικά σενάρια που αναπτύχθηκαν ήταν ιδιαίτερα σύνθετα (πολλαπλές δραστηριότητες, εναλλαγές ρόλων κλπ), ενώ παράλληλα ενσωμάτωναν περισσότερες από μια συνεργατικές στρατηγικές μάθησης. Επίσης διαπιστώθηκε ότι στο σύνολο τους τα σενάρια εμπεριείχαν συνδυασμό μοντέρνων τεχνικών αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών (πχ. ρουμπρίκες αξιολόγησης, ετεροαξιολόγηση, εννοιολογικό χάρτη, κλπ) και με αυτόν τον τρόπο αποτιμούσαν με όσον το δυνατόν μεγαλύτερη πληρότητα και ακρίβεια την ατομική και ομαδική επίδοση των μαθητών τους σε όλες τις φάσεις των διδακτικών σεναρίων τους. Από την επεξεργασία και ανάλυση των τεσσάρων διδακτικών σεναρίων που δημιουργήθηκαν και παραδόθηκαν από τις αντίστοιχες ομάδες των εκπαιδευτικών προέκυψαν τα ακόλουθα ποσοτικά στοιχεία τα οποία παραθέτουμε στον παρακάτω πίνακα. Τα κριτήρια αξιολόγησης εκπορεύονται από τη ρουμπρίκα που σχεδιάστηκε για την αξιολόγηση των διερευνητικών σεναρίων. [201]

8 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Κριτήρια Άριστη Μέτρια Κακή Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης 3 (75%) 1 (25%) Οικοδόμηση της γνώσης (100%) Ενίσχυση της συνεργασίας (100%) Υποστήριξη αναστοχασμού 2 (50%) 2 (50%) Σύνδεση με τη καθημερινότητα 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) Ενίσχυση της αυτορρύθμισης 2 (50%) 2 (50%) Ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής (100%) Πίνακας 3. Ρουμπρίκα αξιολόγησης Διδακτικών Σεναρίων Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 3 οι τέσσερις ομάδες εκπαιδευομένων που συμμετείχαν στο σεμινάριο: Ανέπτυξαν με μεγάλη επιτυχία διερευνητικά σενάρια μάθησης (ποσοστό 100%) που περιελάμβαναν ως κυρίαρχο στοιχείο τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης. Επιπλέον στο σύνολο των σεναρίων παρατηρείται πως υπάρχει ενίσχυση της συνεργασίας μέσω της ενσωμάτωσης ποικίλων συνεργατικών στρατηγικών μάθησης (π.χ. jigsaw, tps, pyramid, κλπ). Σε όλα τα διδακτικά σενάρια που αναπτύχθηκαν ένα ακόμα κοινό σημείο αναφοράς είναι η ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών μέσω ποικίλων ομαδικών και ατομικών δραστηριοτήτων. Το μεγάλο ποσοστό επιτυχίας στα παραπάνω κριτήρια εκτιμάται ότι οφείλεται τόσο στην εκπαίδευση (π.χ. βιωματικό εργαστήριο, παραδειγματικές εφαρμογές, κλπ.) που έγινε κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, όσο και στο υποστηρικτικό υλικό με τις οδηγίες για τη δημιουργία των διδακτικών σεναρίων. Δημιούργησαν σε μεγάλο ποσοστό διδακτικά σενάρια στα οποία η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης αποτελεί σημαντικό παράγοντα και έχει βαρύνουσα σημασία στην αξιολόγηση της επίδοσης των εκπαιδευομένων. Περιέλαβαν στα διδακτικά τους σενάρια δραστηριότητες υποστήριξης αναστοχασμού και ενίσχυσης της αυτορρύθμισης (μεταγνωστικές δεξιότητες) σε μέτριο έως πολύ υψηλό ποσοστό, κάτι το οποίο ενισχύει τη σύνδεση του γνωστικού αντικειμένου με την καθημερινότητα των μαθητών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε αναλυτικά ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων ενός σεμιναρίου που αξιοποιεί τις ΤΠΕ για την επιμόρφωση στη διερευνητική μάθηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες. Η προστιθέμενη αξία της συγκεκριμένης εργασίας έγκειται στο γεγονός, ότι εκτός από την αποτίμηση της στάσης των εκπαιδευτικών και των κινήτρων για πρακτική εφαρμογή της στην τάξη, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί μεταφράζουν τη διερευνητική μάθηση στα διδακτικά τους σενάρια. Οι Lin et al. (2013) έχουν επισημάνει πως ενώ υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες και αναφορές που δίνουν έμφαση στη σημασία της διδασκαλίας μέσω της διερεύνησης, είναι λιγοστή η έρευνα πάνω στα εμπειρικά δεδομένα για τον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί μεταφράζουν την διερευνητική μάθηση στη διδακτική πρακτική. [202]

9 Η αποτίμηση των ευρημάτων του σεμιναρίου καταδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί μετά τη διεξαγωγή του σεμιναρίου: α) ανέπτυξαν μια ιδιαίτερα θετική στάση απέναντι στη διερευνητική μάθηση, η οποία είχε θετική επίδραση αυξάνοντας τα κίνητρα τους για την πρακτική εφαρμογή της συγκεκριμένης παιδαγωγικής προσέγγισης στην σχολική πρακτική και β) δημιούργησαν ολοκληρωμένα διδακτικά σενάρια τα οποία ακολουθούσαν τη φιλοσοφία και τις παιδαγωγικές αρχές της διερευνητικής μάθησης, ενώ παράλληλα με τους γνωστικούς στόχους ικανοποιούσαν σε μεγάλο βαθμό και τις δεξιότητες που καλλιεργεί η διερευνητική μάθηση. Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά καθώς οι εκπαιδευτικοί όχι μόνο έχουν τα κίνητρα και τη διάθεση να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τη διερευνητική μάθηση στην τάξη, αλλά και ο τρόπος που ενσωματώνουν-αξιοποιούν τη διερευνητική μάθηση στα διδακτικά τους σενάρια αποδεικνύεται ότι εναρμονίζεται σε ικανοποιητικό βαθμό με τους στόχους που έχουν τεθεί από το θεωρητικό υπόβαθρο της συγκεκριμένης παιδαγωγικής προσέγγισης. Άμεσος μελλοντικός μας στόχος αποτελεί η παρακολούθηση της πρακτικής εφαρμογής των διδακτικών σεναρίων και η ανατροφοδότηση που θα ληφθεί από την όλη διαδικασία, η οποία θα αναδείξει κατά πόσο η διερευνητική μάθηση και ο συγκεκριμένος τρόπος εκπαιδευτικού σχεδιασμού αποδίδει σε συνθήκες τάξης. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η ερευνητική αυτή εργασία έχει υποστηριχτεί από τα έργα: α) SAILS που χρηματοδοτείται από το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Seventh Framework Programme). Ο δικτυακός τόπος του έργου είναι: β) Comenius «PREATY: Proposing modern e- assessment approaches and tools to young and experienced in-service teachers» (n LLP GR-COMENIUS-CMP) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος LifeLong Learning. Ο δικτυακός τόπος του έργου είναι: ΑΝΑΦΟΡΕΣ Arter J., & Chappuis J. (2009). Creating and recognizing quality rubrics. Princeton, NJ: Educational Testing Service. Barton, R., & Haydn, T. (2006). Trainee teachers views on what helps them to use information and communication technology effectively in their subject teaching. Journal of Computer Assisted Learning, 22, Bolte, C., Streller, S., Holbrook, J., Rannikmae, M., Mamlok Naaman, R., Hofstein, A., & Rauch, F. (2012): PROFILES: Professional Re-flection-Oriented Focus on Inquirybased Learning and Education through Science. Proceedings of the European Science Edu-cational Research Association (ESERA), Lyon, France. Dick, W., Carey, L. & Carey, J. (2008). Systematic Design of Instruction, (7th ed.) Upper Saddle River, NJ: Pearson. Dimitriadis, Y. (2010). Supporting teachers in orchestrating CSCL classrooms. Proceedings of the 7th Pan-Hellenic Conference with International Participation: Information and Communication Technologies in Education, Korinthos, Greece, pp [203]

10 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Duschl, R. A., Schweingruber, H. A., & Shouse, A. W. (2007).Taking science to school: Learning and teaching science in grades K-8. Washington, DC: National Academies Press. Ford, M. J., & Forman, E. A. (2006). Redefining disciplinary learning in classroom contexts. In J. Green & A. Luke (Eds.), Review of research in education (Vol. 30, pp. 1 32). Washington, DC:American Educational Research Association. Hernández-Leo, D., Chacón J., Prieto, L., Asensio, J., Derntl, M. (2012). METIS deliverable D2.1: Report 1 on meeting with stakeholders: early feedback on ILDE requirements. Retrieved 17/1/201, from Jimoyiannis, A. (2008). Factors determining teachers beliefs and perceptions of ICT in education. In A. Cartelli, & M. Palma (Eds.), Encyclopedia of information communication technology (pp ). Hershey, PA: IGI Global. Jonsson, A., & Svingby, G. (2007). The use of scoring rubrics: Reliability, validity and educational consequences. Educational Research Review, 2, Lei, J. (2009). Digital natives as preservice teachers: what technology preparation is needed? Journal of Computing in Teacher Education, 25(3), Lin, H., Hong, Z., Yang, K. & Lee, S. (2013). The Impact of Collaborative Reflections on Teachers Inquiry Teaching, International Journal of Science Education, 35:18, Linn, M. C., Davis, E. A., & Bell. P. (200). Inquiry and Technology. In M.C. Linn, E.A. Davis, & P. Bell (Eds.), Internet Environments for Science Education (pp. 3-28). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Merrill, D. (2009). Finding e 3 (effective, efficient and engaging) instruction. Educational Technology, 9(3), Minner, D., Levy, A., Century, J. (2010). Inquiry-based science instruction what is it and does it matter? Results from a research synthesis years 198 to Journal of Research in Science Teaching, 7, pp Morrison. J. (2013). Scientists participation in teacher professional development: the impact on fourth to eighth grade teachers understanding and implementation of inquiry science. International Journal of Science and Mathematics Education, 11 (6), Morrison G., Ross S., & Kemp J. (2007). Designing Effective Instruction, (5th ed), Wiley. Morton, T. (2012). Classroom talk, conceptual change and teacher reflection in bilingual science teaching. Teaching and Teacher Education, 28 (1), pp Petropoulou, O., Retalis, S., Lazakidou G. (2012). Measuring Students Performance in e-learning Environments via Enriched Assessment Rubrics, In Psaromiligkos, Spyridakos, Retalis(eds): Evaluation in e-learning, Nova Science Publishers, ISBN: Ratcliffe, M., & Millar, R. (2009). Teaching for understanding of science in context: Evidence from the pilot trials of the twenty first century science courses. Journal of Research in Science Teaching, 6(8), Reiser R., & Dempsey, J. (2011). Trends and Issues in Instructional Design and Technology (3 rd Edition), Allyn and Bacon, Publ. [20]

11 Sadaf, A., Newby, T., Ertmer, P. (2012). Exploring pre-service teachers beliefs about using Web 2.0 technologies in K-12 classroom. Computers & Education, 59(3), Shamsudin, N., Abdullah, N., Yaamat, Ν. (2013). Strategies of Teaching Science Using an Inquiry based Science Education (IBSE) by Novice Chemistry Teachers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.90, pp Spronken-Smith, R. (2008). Experiencing the process of knowledge creation: The nature and use of inquiry-based learning in higher education. Journal of Geography in Higher Education, 2, Turiman, P., Omar, J., Daud, A., Osman, K. (2011). Fostering the 21st Century Skills through Scientific Literacy and Science Process Skills. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol 59, pp Valtonen, T., Pöntinen, S., Kukkonen, J., Dillon, P., Väisänen, P., Hacklin, S. (2011). Confronting the technological pedagogical knowledge of Finnish net generation student teachers. Technology, Pedagogy and Education, 20(1), Wren D. (2009). Performance Assessment: A Key Component of a Balanced Assessment System. Report from the Department of Research, Evaluation, and Assessment, Research Brief (2), Virginia Beach City Public Schools. [205]

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Παρασκευή Χόρτη (chorpara@hotmail.com) Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19, 24 ο Γυμνάσιο Αθήνας, Γ. Σούκα 3, 11522, Αθήνα Βασιλική Πουλοπούλου (pvasiko@yahoo.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων)

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Αναστασία Οικονόμου Προϊστάμενη Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Άντρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PROFILES ανακοινώνει τη δυνατότητα δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο βιωματικών εργαστηρίων (2012-2013) με θέμα το σχεδιασμό και

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ. Ιδιότητα: Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι.

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ. Ιδιότητα: Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι. Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Η διερευνητική διδακτική προσέγγιση στην ανάπτυξη και την αξιολόγηση της κριτικής σκέψης των μαθητών Σταύρος Τσεχερίδης Εισαγωγή Παρά την ευρεία αποδοχή της άποψης ότι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κομβικών Δεξιοτήτων. Αξιολόγηση. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού #ATS2020

Κομβικών Δεξιοτήτων. Αξιολόγηση. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού #ATS2020 Αξιολόγηση Κομβικών Δεξιοτήτων Ενίσχυση των κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών, μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Π. Καριώτογλου. Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Π. Καριώτογλου. Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STED Π. Καριώτογλου Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Η παρουσίαση γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η εκπαίδευση της σύγχρονης κοινωνίας των γνωστικών απαιτήσεων, χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑ1 ΤΟΥ ERASMUS+ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑ1 ΤΟΥ ERASMUS+ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑ1 ΤΟΥ ERASMUS+ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού σχολικής μονάδας Erasmus+

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα

Ανάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα Ανάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή Από τη γνώση αποκλειστικά και

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ. Ράνια Πετροπούλου

Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ. Ράνια Πετροπούλου Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ Ράνια Πετροπούλου rania.petro@yahoo.gr Τι θα δούμε? ICT - Information and communication technologies ICT - Information and communication technologies Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ε. Καμπακάκη 2 ου ΓΕΛ Αγίου Αθανασίου/Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ekampakaki@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Ποιες Νέες Τεχνολογίες; 1841: Μαυροπίνακας 1940: Κινούµενη Εικόνα 1957: Τηλεόραση 2000: Το ιαδίκτυο και η Τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών 1 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες Διερεύνηση του προσωπικού ενδιαφέροντος των αριστούχων μαθητών της Γ Λυκείου για το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής, με τη χρήση του C.L.A.S.S. Χριστίνα Ηλ. Κωσταρά και Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατική δημιουργία, επεξεργασία και αξιολόγηση ερωτηματολογίων με χρήση τεχνολογιών Web 2.0

Συνεργατική δημιουργία, επεξεργασία και αξιολόγηση ερωτηματολογίων με χρήση τεχνολογιών Web 2.0 Διημερίδα - ΗΕρευνητικήΕργασίακαιηΤεχνολογία Συνεργατική δημιουργία, επεξεργασία και αξιολόγηση ερωτηματολογίων με χρήση τεχνολογιών Web 2.0 Γιάννης Τζωρτζάκης M.Sc. Ζάννειο Πειραματικό Λύκειο Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ενότητα 6: Πλαίσιο Σχεδιασμού και αναφοράς Σεναρίου

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ενότητα 6: Πλαίσιο Σχεδιασμού και αναφοράς Σεναρίου Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση Μάθημα επιλογής Α εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Αναστάσιος Μικρόπουλος Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Τεχνολογίες μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σάββατο 5 Μαρτίου και Σάββατο 19 Μαρτίου 2016,ώρες 9.00-15.00 (2 δια ζώσης συναντήσεις του Σεμιναρίου) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η Διδασκαλία της Οπτικής στην Ε και τη

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης

Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Τομέας/Δείκτης: Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών Δείκτης 3.1 Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ"

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον!

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! 1 ΣΥΝΟΨΗ 150.000 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή υλικού και παρουσίαση: Τζούλια Φορτούνη

Συλλογή υλικού και παρουσίαση: Τζούλια Φορτούνη Συλλογή υλικού και παρουσίαση: Τζούλια Φορτούνη Εμπνευστής του WebQuest θεωρείται ο: Bernie Dodge, Ed Tech Department, San Diego State University Τι είναι το Ένα WebQuest αποτελεί μία δραστηριότητα κατευθυνόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών ΟιΤΠΕχαρακτηρίζουνόλαταμέσαπουείναιφορείς άυλων μηνυμάτων (χαρακτήρες, εικόνες, ήχοι). Η αξιοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Εργαστήριο Εκπαιδευτικής & Γλωσσικής Τεχνολογίας http://hermes.di.uoa.gr/ S.C.A.L.E. Μαρία Γρηγοριάδου A.L.M.A. Οµότιµη Καθηγήτρια SemanDix Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες Δημιουργός: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. ΓΨ02.008 Ανάπτυξη προγράμματος σχολικής βελτίωσης Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Με το προτεινόμενο Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης θεσμοθετείται η ανάπτυξη προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της επιμόρφωσης στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Περίληψη

Η συμβολή της επιμόρφωσης στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Περίληψη Η συμβολή της επιμόρφωσης στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δημοσθένης Μαδεμτζίδης ΜΔΕ Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 tenis.gr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

«Ευρωπαϊκό Έργο Inspiring Science Education: Καινοτομία στην Διδακτική των θετικών επιστημών»

«Ευρωπαϊκό Έργο Inspiring Science Education: Καινοτομία στην Διδακτική των θετικών επιστημών» «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ευρωπαϊκό Έργο Inspiring Science Education: Καινοτομία στην Διδακτική των θετικών επιστημών» Αργύρη Παναγιώτα Μαθηματικός, Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ «Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου» Δέγγλερη Σοφία Μουδατσάκη Ελένη Λιόβας

Διαβάστε περισσότερα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Υποέργο 3: Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Ευδοκία Καραβά, Επίκουρη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer

Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer Αναστάσιος Καρακώστας, Θρασύβουλος Τσιάτσος {akarakos,tsiatsos}@csd.auth.gr Τμ. Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ AΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΠΠΑΙΚ 2016-2017 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Δρ. Ράνια Πετροπούλου Τι είναι οι Ρουμπρίκες Αξιολόγησης? Ρουμπρίκα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 2: Mοντέλα διδασκαλίας και μάθησης Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του μοντέλου της Γνωστικής Μαθητείας στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής μέσω του STEM

Αξιοποίηση του μοντέλου της Γνωστικής Μαθητείας στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής μέσω του STEM Αξιοποίηση του μοντέλου της Γνωστικής Μαθητείας στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής μέσω του STEM «Α. Ακριτίδου» 1, «Φ. Παρασκευά» 2, «Α. Αλεξίου» 2 1 Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα: Η Δυναμική Προσέγγιση

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα: Η Δυναμική Προσέγγιση Εκπαιδευτική Ημερίδα «Αποτελεσματική Διδασκαλία: Προβληματισμοί Προτάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΥΡΓΟΣ 26 / 2 / 2015 Αριθ. Πρωτ.: 282 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 3 ο ημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Υπεύθυνος: Σιέκρη Φρειδερίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε. Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης.

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης. Περιγραφή της ερευνητικής εργασίας Βασικοί σκοποί της έρευνας: Η οικοδόμηση γνώσεων όσον αφορά στη λειτουργία των φωτογραφικών τεχνικών (αναλογικών ψηφιακών) διερευνώντας το θέμα κάτω από το πρίσμα των

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών

Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών Αθανάσιος Τζιμογιάννης ajimoyia@uop.gr Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΠΕΚ Λαμίας Υπεύθυνος: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα