ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Insert, Update, Delete, Ένωση πινάκων Γιώργος Μαρκοµανώλης

2 Περιεχόµενα Group By... 1 Having...1 Οrder By... 2 Εντολή Insert... 3 Εντολή Update... 4 Εντολή Delete... 5 Κατηγόρηµα Exists... 5 Υποερωτήµατα... 5 Inner Join... 6 Outer Join... 7 Καρτεσιανό γινόµενο... 8 Ψευδώνυµα πινάκων... 8 Υποερωτήµατα για σύνδεση πινάκων... 8 Union... 9

3 Παράµετροι µετά το Where Παράµετροι µετά το Where Μια απλή γενική σύνταξη της SELECT για ανάκτηση πληροφοριών από έναν πίνακα, είναι η ακόλουθη: SELECT ονόµατα στηλών ή * FROM όνοµα πίνακα WHERE συνθήκες παράµετροι; GROUP BY Με την παράµετρο GROUP BY µπορείτε να χωρίσετε τα αποτελέσµατα που θα εµφανιστούν ανά οµάδες. Παράδειγµα Αν έχετε τον παρακάτω πίνακα µε τα ακόλουθα δεδοµένα, Τύπος Προϊόν (E_TYPE) Τιµή (PRICE) Παπούτσια 40 Παπούτσια 50 Παλτό 150 SELECT E_TYPE,SUM(PRICE) FROM PRODUCTS GROUP BY E_TYPE; Με την παραπάνω εντολή θα εµφανιστεί ο παρακάτω πίνακας όπου έχει γίνει οµαδοποίηση µε βάση τον τύπο προϊόν που βάλαµε µετά το GROUP BY και στην στήλη των τιµών έχει το άθροισµα των τιµών ανά είδος. Τύπος Προϊόν (E_TYPE) Τιµή (PRICE) Παπούτσια 90 Παλτό 150 Αντί για SUM µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και άλλες συναρτήσεις. Προσοχή: Οι στήλες που επιλέγονται πρέπει να µπορούν να οµαδοποιηθούν, δηλαδή να υπάρχουν ίδιες τιµές για κάποιο γνώρισµα. HAVING Η παράµετρος HAVING χρησιµοποιείται µετά το GROUP BY και προσθέτει επιπλέον συνθήκη για την εύρεση δεδοµένων. ηλαδή αν θέλαµε µια οµαδοποίηση δεδοµένων 1

4 Παράµετροι µετά το Where όπως κάναµε πριν αλλά να εµφανιστούν µόνο όσες πωλήσεις είναι πάνω από 100, τότε πρέπει να δώσουµε την εντολή: SELECT E_TYPE,SUM(PRICE) FROM PRODUCTS GROUP BY E_TYPE HAVING SUM(PRICE)>100; Με την παραπάνω εντολή θα εµφανιστεί ο πίνακας µε τις πωλήσεις άνω του 100. Τύπος Προϊόν (E_TYPE) Τιµή (PRICE) Παλτό 150 Προσοχή: Μετά την παράµετρο HAVING µπορείτε να γράψετε στήλες ή συναρτήσεις στηλών που έχουν οµαδοποιηθεί. ΟRDER BY Η παράµετρος ORDER BY χρησιµοποιείται για την ταξινόµηση των εγγραφών κατά την ανάκτηση από την βάση. Αν θέλαµε να δούµε τα δεδοµένα του πίνακα ταξινοµηµένα µε βάση τον τύπο του προϊόν, θα δίναµε την εντολή: SELECT * FROM PRODUCTS ORDER BY E_TYPE; 2

5 Εντολή Insert Εντολή Insert Με την εντολή Insert καταχωρείτε δεδοµένα στους πίνακες µιας βάσης. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει και σε προηγούµενο µάθηµα η σύνταξη της εντολής είναι η εξής: INSERT INTO <όνοµα πίνακα ή όνοµα όψης> (ονόµατα στηλών για τα οποία θα εισάγετε δεδοµένα) VALUES (δεδοµένα που θα εισάγετε για κάθε στήλη χωρισµένα µε κόµµα) Παράδειγµα Για να καταχωρήσουµε ένα νέο τύπο προϊόν µε όνοµα Καπέλα και µε πωλήσεις 30 στον πίνακα PRODUCTS, δίνουµε την εντολή: INSERT INTO PRODUCTS (E_TYPE,PRICE) VALUES ( Καπέλα, 30 ); Αν έχουµε δύο πίνακες και θέλουµε να καταχωρήσουµε στον δεύτερο τα περιεχόµενα του πρώτου, δίνουµε την εντολή: INSERT INTO ΠΙΝΑΚΑ_Β(Στήλη1, Στήλη2,...) SELECT Στήλη1, Στήλη2, Στήλη3 FROM ΠΙΝΑΚΑ_Α; Μετά την εντολή Insert δίνουµε την εντολή COMMIT; Για να καταχωρηθούν τα δεδοµένα στην βάση. Παρατήρηση: Όταν έχετε ορίσει σε µια στήλη Default τιµή, τότε για να καταχωρηθεί η Default τιµή πρέπει να µην βάλετε ούτε το όνοµα της στήλης αλά ούτε και κάποια τιµή για αυτή την στήλη στην εντολή Insert. 3

6 Εντολή Update Εντολή Update Με την εντολή Update µπορούµε να αλλάξουµε τα δεδοµένα που ήδη έχουν καταχωρηθεί στην βάση. Η σύνταξη της εντολής είναι η ακόλουθη: UPDATE όνοµα_πίνακα όνοµα_όψης SET όνοµα_στήλης = τιµή [WHERE συνθήκες αναζήτησης] Η νέα τιµή της στήλης µπορεί να είναι: NULL, αν γίνεται η στήλη να είναι NULL. Μια σταθερή τιµή Αν θέλουνε να καταχωρήσουµε κείµενο Γιάννης που έχει διαφορετικό Character Set από αυτό που έχει δηµιουργηθεί η στήλη, µπορούµε να δώσουµε την εντολή: SET όνοµα_στήλης = _IS08859_7 Γιάννης Μπορούµε να ορίσουµε µια στήλη να έχει τις τιµές που έχει µια άλλη στήλη µε την εντολή: SET όνοµα_στήλης_α = όνοµα_στήλης_β Αν έχουµε µια στήλη µε τύπο δεδοµένων ηµεροµηνία και θέλουµε να την αλλάξουµε και να βάλουµε µια ηµεροµηνία, δύο βδοµάδες αργότερα, δίνουµε την εντολή: SET E_DATE=E_DATE+14 Φυσικά µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε εντολές από τον server, δηλαδή αν θέλουµε να καταχωρήσουµε την σηµερινή ηµεροµηνία, δίνουµε την εντολή: SET E_DATE=CURRENT_DATE Μπορούµε να κάνουµε πράξεις µε τις τιµές στηλών, δηλαδή αν θέλουµε η στήλη_α να έχει τιµή την στήλη_α και την στήλη_β, τότε δίνουµε την εντολή: SET Στήλη_Α=Στήλη_Α+Στήλη_Β 4

7 Εντολή Delete, κατηγόρηµα Exists, Υποερωτήµατα Εντολή Delete Η εντολή Delete χρησιµεύει για την διαγραφή γραµµών από έναν πίνακα. Η σύνταξη της εντολής είναι η ακόλουθη: DELETE FROM όνοµα_πίνακα WHERE συνθήκες αναζήτησης; Αν δεν µπουν συνθήκες αναζήτησης, τότε θα σβηστούν όλες οι γραµµές του πίνακα. Παράδειγµα Για να διαγράψουµε τον προϊόν Καπέλα, δίνουµε την εντολή: DELETE FROM PRODUCTS WHERE E_TYPE= Καπέλα ; Κατηγόρηµα Exists Με το κατηγόρηµα Exists µπορούµε να ελέγξουµε αν ισχύει ένα ερώτηµα. Παράδειγµα Θα κάνουµε Update τον πίνακα PRODUCTS στο προϊόν που έχει όνοµα Καπέλα, αρκεί να υπάρχει γραµµή που να έχει τιµή 30 και θα την κάνουµε 40. ίνουµε την εντολή: UPDATE PRODUCTS SET PRICE=40 WHERE E_TYPE= Καπέλα AND EXISTS(SELECT SALES FROM PRODUCTS WHERE PRICE=30); Υποερωτήµατα Μπορείτε µέσα σε µια εντολή SELECT να έχετε και άλλη εντολή SELECT. ηλαδή αν θέλουµε να βρούµε το προϊόν που έχει την µέγιστη τιµή πώλησης, τότε δίνουµε την εντολή: SELECT E_TYPE FROM PRODUCTS WHERE PRICE=(SELECT MAX(PRICE) FROM PRODUCTS); 5

8 Ερωτήσεις σε πολλούς πίνακες Ερωτήσεις σε πολλούς πίνακες Η Firebird µπορεί να κάνει ερωτήσεις σε πολλούς πίνακες µε τις µεθόδους: joins, subqueries και unions. Αυτά τα ερωτήµατα έχουν ως σκοπό την εύρεση δεδοµένων που δεν βρίσκονται µόνο σε έναν πίνακα αλλά σε δύο ή και περισσότερους πίνακες. Inner Join Όταν σε µια εντολή SELECT θέλουµε να βρούµε δεδοµένα από δύο πίνακες (ή και περισσότερους) τότε για να ορίσετε µια στήλη στην εντολή, γράφετε πρώτα το όνοµα του πίνακα, µετά τελεία και µετά το όνοµα της στήλης χωρίς κενά. Έστω ότι έχουµε δύο πίνακες µε τα παρακάτω δεδοµένα: PRODUCTS E_TYPE PRICE Παλτό 150 Παπούτσια 50 STOCK E_TYPE E_DATE Παλτό 5/11/204 Παπούτσια 11/11/2004 Στον πίνακα Products έχουµε τα προϊόντα και την τιµή πώλησης και στον πίνακα STOCK έχουµε τα προϊόντα και την ηµεροµηνία παραλαβής τους. Στον πίνακα Products η στήλη E_TYPE είναι primary key και στον πίνακα STOCK η στήλη E_TYPE είναι foreign key στην στήλη E_TYPE του πίνακα Products. Αν θέλουµε να βρούµε τα προϊόντα που έχουµε, την τιµή τους και την ηµεροµηνία παραλαβής τότε δίνουµε την εντολή: SELECT PRODUCTS.E_TYPE, PRICE, E_DATE FROM PRODUCTS INNER JOIN STOCK ON PRODUCTS.E_TYPE=STOCK.E_TYPE; Θα εµφανιστεί ο ακόλουθος πίνακας: E_TYPE PRICE E_DATE Παλτό 150 5/11/2004 Παπούτσια 50 11/11/2004 Παρατήρηση: Αυτή η σύνδεση πινάκων λειτουργεί κανονικά, όταν ο πίνακας πριν την εντολή INNER JOIN έχει primary key και ο πίνακας µετά από αυτή την εντολή έχει foreign key που αναφέρεται στο primary key του πρώτου πίνακα. 6

9 Ερωτήσεις σε πολλούς πίνακες Επίσης αν στον πίνακα Products είχαµε ένα επιπλέον προϊόν που δεν υπήρχε στον πίνακα STOCK, τότε δεν θα εµφανιζόταν καθόλου αυτό το προϊόν, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν τιµές και στους δύο πίνακες. Μπορούµε φυσικά να βάλουµε και συνθήκη Where µετά την συνθήκη ON. Η λέξη INNER στην συνθήκη INNER JOIN είναι προαιρετική. Αν θέλετε να συνδέσετε 3 πίνακες, τότε µπορούµε να δώσουµε ένα SELECT της ακόλουθης µορφής: SELECT Table1.ColumnA, Table2.ColumnB, Table3.ColumnC FROM Table1 JOIN Table2 ON Table1.ColumnB=Table2.ColumnD JOIN Table3 ON Table2.ColumnE=Table3.ColumnD WHERE συνθήκες αναζήτησης; Outer Join Σε αντίθεση µε το INNER JOIN, η σύνδεση OUTER JOIN θα εµφανίσει όλα τις εγγραφές του πίνακα ανεξάρτητα αν υπάρχουν τιµές στον άλλον πίνακα βάζοντας NULL όπου δεν υπάρχουν τιµές. ηλαδή αν προσθέσουµε στον πίνακα products το προϊόν Καπέλα µε τιµή 20, τότε αν δώσουµε την εντολή: Θα εµφανιστεί ο πίνακας: SELECT PRODUCTS.E_TYPE, PRICE, E_DATE FROM PRODUCTS LEFT OUTER JOIN STOCK ON PRODUCTS.E_TYPE=STOCK.E_TYPE; E_TYPE PRICE E_DATE Καπέλα 20 NULL Παλτό 150 5/11/2004 Παπούτσια 40 11/11/2004 Συµβουλή: Για να θυµάστε το LEFT OUTER JOIN να σκέφτεστε ότι µε το left δηλώνουµε ότι θα εµφανιστούν όλες οι εγγραφές του αριστερού πίνακα. Αντίστοιχα για RIGHT OUTER JOIN θα εµφανιστούν όλες οι τιµές του δεξιού πίνακα. Για το FULL JOIN θα εµφανιστούν όλες οι τιµές και από τους δύο πίνακες συνδυάζοντας το LEFT και το RIGHT OUTER JOIN. 7

10 Ερωτήσεις σε πολλούς πίνακες Καρτεσιανό γινόµενο Για να ανακτήσουµε το καρτεσιανό γινόµενο των παραπάνω πινάκων, δίνουµε την εντολή: SELECT PRODUCTS.*, STOCK.* FROM PRODUCTS, STOCK; Θέλουµε όµως να πάρουµε την ένωση των πινάκων, άρα δίνουµε την εντολή: SELECT PRODUCTS.*, STOCK.E_DATE FROM PRODUCTS, STOCK WHERE PRODUCTS.E_TYPE=STOCK.E_TYPE; Με την παραπάνω εντολή θα πάρουµε τον πίνακα: E_TYPE PRICE E_DATE Παλτό 150 5/11/2004 Παπούτσια 40 11/11/2004 Ψευδώνυµα πινάκων Αν τα ονόµατα των πινάκων είναι µεγάλα και θέλετε να χρησιµοποιείτε άλλα ονόµατα για να δίνετε εντολές, πρέπει να δηλώσουµε ψευδώνυµα στους πίνακες. Για την παραπάνω εντολή θα µπορούσαµε να την γράψουµε ως εξής: SELECT A.*, B.E_DATE FROM PRODUCTS A, STOCK B A.E_TYPE=B.E_TYPE Υποερωτήµατα για σύνδεση πινάκων Έχουµε υποερωτήµατα αν δίνουµε εντολή SELECT που περιέχει και άλλη εντολή SELECT. ηλαδή µε την εντολή: SELECT PRODUCTS.*,(SELECT E_DATE FROM STOCK WHERE PRODUCTS.E_TYPE=STOCK.E_TYPE) FROM PRODUCTS, STOCK WHERE PRODUCTS.E_TYPE=STOCK.E_TYPE; Με την παραπάνω εντολή θα πάρουµε τον πίνακα: E_TYPE PRICE E_DATE Παλτό 150 5/11/2004 Παπούτσια 40 11/11/2004 8

11 Ερωτήσεις σε πολλούς πίνακες Union Με την εντολή UNION µπορούµε να ενώσουµε δύο ή περισσότερες εντολές SELECT. ηλαδή αν δώσουµε την εντολή: SELECT * FROM PRODUCTS WHERE PRICE= 50 UNION SELECT * FROM PRODUCTS WHERE E_TYPE= Καπέλα ; Θα εµφανιστεί ο πίνακας που είναι η ένωση των δύο SELECT, δηλαδή: Ενώ αν δώσουµε την εντολή: E_TYPE PRICE Καπέλα 20 SELECT * FROM PRODUCTS WHERE PRICE= 150 UNION SELECT * FROM PRODUCTS WHERE E_TYPE= Καπέλα ; Θα εµφανιστεί ο πίνακας: E_TYPE PRICE E_DATE Καπέλα 20 NULL Παλτό 150 5/11/2004 9

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ηµιουργία Βάσης, Πίνακα, Domain Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα ηµιουργία Βάσης... 1 ηµιουργία µιας shadow βάσης... 2 ιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Triggers, Stored procedures Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Triggers-Ενηµέρωση δεδοµένων άλλων πινάκων... 1 Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

SQL. Πριν μια σύντομη επανάληψη της σχεσιακής άλγεβρας. H SQL έχει διάφορα τμήματα: Γλώσσα Ορισμού εδομένων (ΓΟ ) Γλώσσα Χειρισμού εδομένων (ΓΧ )

SQL. Πριν μια σύντομη επανάληψη της σχεσιακής άλγεβρας. H SQL έχει διάφορα τμήματα: Γλώσσα Ορισμού εδομένων (ΓΟ ) Γλώσσα Χειρισμού εδομένων (ΓΧ ) Εισαγωγή Πως θα υλοποιήσουμε (προγραμματίσουμε) την εφαρμογή μας χρησιμοποιώντας ένα σχεσιακό Σ Β : SQL Γλώσσα Ορισμού (του σχήματος) Γλώσσα Χειρισμού εδομένων Γλώσσα Τροποποίησης (εισαγωγή, διαγραφή πλειάδων)

Διαβάστε περισσότερα

(Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2

(Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Η Γλώσσα SQL (Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Η γλώσσα SQL H SQL έχει διάφορα τµήµατα: Γλώσσα Ορισµού εδοµένων (ΓΟ ) Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 7.2: Structured Query Language - 2 ο Μέρος. Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 7.2: Structured Query Language - 2 ο Μέρος. Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 7.2: Structured Query Language - 2 ο Μέρος Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΙ. Εργαστήριο SQL SERVER. ρ Γεωργία Γκαράνη

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΙ. Εργαστήριο SQL SERVER. ρ Γεωργία Γκαράνη ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΙ SQL SERVER ρ Γεωργία Γκαράνη 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργαστήριο 1: ηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Ερωτήµατα

Κεφάλαιο 11 Ερωτήµατα Κεφάλαιο 11 Ερωτήµατα Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος δηµιουργίας και διαχείρισης ερωτηµάτων µέσα από το περιβάλλον της Microsoft Access. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο, ένας από

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική. Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική. Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Σημειώσεις μαθήματος: http://medisp.bme.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους.

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Πριν ξεκινήσουµε την περιγραφή του προγράµµατος καλό θα ήταν να αναφερθούµε στον ορισµό κάποιων εννοιών για τις οποίες θα γίνεται λόγος στο κεφάλαιο αυτό. Πρώτα από όλα πρέπει να καταλάβουµε την διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Βάσεων Δεδοµένων. Access for Windows

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Βάσεων Δεδοµένων. Access for Windows Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Βάσεων Δεδοµένων Φλώρινα, Φεβρουάριος 2000 Τι Σηµαίνει Βάση Δεδοµένων Βάση Δεδοµένων (DataBase) είναι µια συλλογή από εγγραφές και αρχεία, τα οποία είναι οργανωµένα έτσι ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης 1 Εισαγωγή Λογιστικά Φύλλα Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρµογές στις οποίες τα αριθµητικά δεδοµένα είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισµών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel...

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 5 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 6 2.1 Εισαγωγή δεδοµένων... 6 2.2 Τύποι δεδοµένων... 6 2.2.1 Κείµενο...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Point of Sale P.O.S. Console

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Point of Sale P.O.S. Console Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I Food & Beverage Works 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας... 4... 4 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 5 Point of Sale... 5 P.O.S. Console... 5

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 1996 2 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για τους φοιτητές του Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL Περιεχόµενα Εισαγωγή στο Υπολογιστικό Φύλλο Excel...1 Αρχικά...1 Βασικές έννοιες...3 ηµιουργία νέου Βιβλίου εργασίας...4 1. ηµιουργία νέου βιβλίο εργασίας...5

Διαβάστε περισσότερα

FROM TESTOTA.REGISTRY

FROM TESTOTA.REGISTRY ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη Ενότητα: Βc1.1.3 Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & IT) Πρακτική Άσκηση (επίπεδο 1): Στόχος της άσκησης είναι η εµβάθυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο. 2007-2010 Alfaware S.A.

Πρωτόκολλο. 2007-2010 Alfaware S.A. Πρωτόκολλο 1-1 Πρωτόκολλο Περιεχόµενα 0 2 Κεφάλαιο 1 Είσοδος - Λειτουργικότητα Εφαρµογής 1 Επανακαθορισµός... Βάσης εδοµένων 2 2 Γραµµή... Ενηµέρωσης (Κυλιόµενο Μήνυµα) 3 3 Λειτουργικότητα... Φόρµας 4

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων. Excel for Windows

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων. Excel for Windows Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων Φλώρινα, Φεβρουάριος 2000 Εκκίνηση του Excel Για να εκκινήσουµε το Excel για Windows, µπορούµε να το επιλέξου- µε από το µενού Προγράµµατα4 του κουµπιού Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

HotRadio Ολοκληρωµένο πρόγραµµα διαχείρισης ραδιοφωνικού σταθµού - 1 - 1. Εγκατάσταση του HotRadio Η διαδικασία της εγκατάστασης είναι πάρα πολύ απλή και -σε αντίθεση µε την πρώτη έκδοση- από εσάς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 3.1 Μορφή Προγράµµατος Τα προγράµµατα Fortran γράφονται σε αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει µια συνοπτική εισαγωγή στην Microsoft Access 2000, που είναι και το σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων µε το οποίο θα ασχοληθούµε.

Διαβάστε περισσότερα

M:N, είναι προφανές, πως οι βαθµοί των µαθητών του σχολείου θα καταχωρηθούν σε ένα ενδιάµεσο πίνακα (ας τον ονοµάσουµε ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) που θα περιέχει

M:N, είναι προφανές, πως οι βαθµοί των µαθητών του σχολείου θα καταχωρηθούν σε ένα ενδιάµεσο πίνακα (ας τον ονοµάσουµε ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) που θα περιέχει Κεφάλαιο 12 Αναφορές Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η διαδικασία δηµιουργίας αναφορών οι οποίες εµφανίζουν τα δεδοµένα των πινάκων της βάσης ή τα αποτελέσµατα των ερωτηµάτων της εφαρµογής, σε µορφή κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET 1 version v5.4 Εγχειρίδιο ιαχείρισης 2012 Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET To παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία της INVENTICS A.E. Απευθύνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 14.0

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 14.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 14.0 Περιεχόµενα Εισαγωγή στο Στατιστικό πακέτο SPSS 14.0...1 Αρχικά...1 Παράθυρα του SPSS...2 Παράθυρο δεδοµένων του SPSS...4 Status bar και Toolbar...4

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργαστής κειµένου Word

Επεξεργαστής κειµένου Word 1 Εισαγωγή Το Word είναι χωρίς αµφιβολία ο πιο διαδεδοµένος επεξεργαστής κειµένου στο χώρο των προσωπικών υπολογιστών και ανήκει στην οµάδα προγραµµάτων του Microsoft Office. Οι δυνατότητες που έχει πλησιάζουν

Διαβάστε περισσότερα