ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 15/ ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 15/19-07-2011 ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΟΤ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 15/ ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ ΑΡΘΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ: 75/2011 ΠΕΡΘΛΗΦΗ: «Έγθξηζε πξαθηηθνύ δεκνπξαζίαο γηα ηε ζπληήξεζε επηζθεπή όισλ ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2011 θαη ηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηώλ θιπ. ζηελ εηαηξεία Α. ΚΑΟΤΖ ΑΔ θαη ζην ζπλεξγείν απηνθηλήησλ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΛΟΪΕΟΤ» ηε Μύθνλν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα ηελ 19 ελ ηνπ κελόο Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 12:00 κεζεκβξίλε, ζπλειζνύζα ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά ηελ ππ αξηζκ.15/ έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο θ. ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΚΟΤΑΘΑΝΑ-ΜΔΓΑ Γεκάξρνπ Μπθόλνπ, ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε απηήο θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/10 άξζξν 75. Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα θαη ηα επηά (7) κέιε: Παξόληεο: Απόληεο: 1. ΑΘΑΝΑΘΟ ΚΟΤΑΘΑΝΑ-ΜΕΓΑ 1. ΘΡΑ. ΚΟΝΣΟΜΗΣΡΟ 2. ΕΘΡΗΝΗ ΓΡΤΠΑΡΗ 2. ΜΑΡΟΤΛΑ ΥΑΝΘΧΣΗ 3. ΜΘΛΣΘΑΔΗ ΑΣΖΑΜΟΓΛΟΤ (οι οποίοι αν και κλήθηκαν 4. ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΜΠΑΛΛΑ νόμιμα δεν πποζήλθαν) 5. ΜΑΡΘΓΟΤΛΑ ΑΠΟΣΟΛΟΤ Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αθνύ δηαπίζησζε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία εηζεγνύκελνο ην 3 ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο έζεζε ππόςε ηεο ηα παξαθάησ: α) Σελ ππ αξηζ.241/2010 πξάμε ηεο Γ.Δ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ «Πεξί θαηάξηηζεο ησλ όξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνύ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ θιπ. γηα ηελ «πληήξεζε Δπηζθεπή όισλ ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ έηνπο 2011» β) Σελ ππ αξηζ.1009/ πεξίιεςε δηαθήξπμεο Γεκάξρνπ Μπθόλνπ γηα ηελ δεκνζίεπζε ηεο ζηηο ππό ηνπ Νόκνπ πξνβιεπόκελεο εθεκεξίδεο θαη ζπγθεθξηκέλα: 1) Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ΦΔΚ 35/ ) Δθεκεξίδα Γεκνπξαζηώλ θαη Πιεηζηεξηαζκώλ ηεο 15/02/2011 3) Δθεκεξίδα Ζρώ ησλ Γεκνπξαζηώλ ηεο 15/02/2011 4) Δθεκεξίδα «Κπθιαδηθή» ηεο 15/02/2011 5) Δθεκεξίδα Σα Νέα Πάξνπ Αληηπάξνπ ηεο 19/02/2011 6) Σν από 08/03/2011 πξαθηηθό 01 ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ ε νπνία νξίζζεθε κε ηελ ππ αξηζ. 05/2011 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ θαη ην νπνίν αλαθέξεη: - 1 -

2 ΠΡΑΚΣΙΚΟ 1 ο ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ κε θξηηήξην ηε ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά ηελ 8 ε ηνπ κήλα Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ γηα ηελ :<< Πεξί ζπγθξνηήζεσο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή όισλ ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2011 >> κε πξνβιεπόκελε ώξα ιήμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ π.κ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Ζ νπνία νξίζζεθε κε αξηζκό πξάμεο 05/2011 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ θαη ηζρύεη ζήκεξα: ΠΡΟΔΓΡΟ : Πξόεδξν ηνλ Κνληηδά Μηράιε, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ ηεο ΓΔΤΑΜ Μπθόλνπ. ΜΔΛΖ :1)Δπάγγειν Νηθεθνξάθε, Αλαπι. Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη Καζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ. 2)Βηιαπιάγθα Παλαγηώηε, νδεγό απνξξηκαηνθόξσλ απηνθηλήησλ, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ. Ζ αλσηέξσ επηηξνπή δηαγσληζκνύ ελεξγώληαο βάζεη ησλ όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ όπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην απόζπαζκα από ην πξαθηηθό 02/ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ κε αξηζκό απόθαζεο 05/2011, πεξί ώξα...π.κ θήξπμε ηελ έλαξμε παξαιαβήο πξνζθνξώλ, έσο θαη ηελ ώξα.. π.κ (ώξα ιήμεο παξαιαβήο πξνζθνξώλ) πξνζήιζαλ νη εμήο δηαγσληδόκελνη: 1. ΝΗΚΟΛΑΟ ΛΟΪΕΟ (αξ. πξση. 1622/ ) Δίραλ ππνβιεζεί εκπξόζεζκα θαη δηαβηβάζηεθαλ από ην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ (1) κηα πξνζθνξά ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηνπ θάησζη δηαγσληδόκελνπ: 2. Α. ΚΑΟΤΖ Α.Δ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΗΓΗΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ (αξ. πξση. 1599/ ) Ζ επηηξνπή δηαγσληζκνύ κεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξώλ (10.30 π.κ) αξίζκεζε κνλόγξαςε θαη απνζθξάγηζε ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπ θάζε δηαγσληδόκελνπ θαηά ζεηξά επίδνζεο ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ θαη αθνύ δηαπίζησζε όηη είλαη ζύκθσλνο κε ην αξζξν 7 ηεο δηαθήξπμεο πξνέβε ζηνλ έιγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ θάζε δηαγσληδόκελνπ. ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή δηαγσληζκνύ ζπλεδξίαζε θαη έθαλε δεθηέο γηα ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνύ ηηο αθόινπζεο εηαηξίεο: 1. ΝΗΚΟΛΑΟ ΛΟΪΕΟ 2. Α.ΚΑΟΤΖ Α.Δ. Σν παξόλ Πξαθηηθό δηαηίζεηαη γηα ελεκέξσζε ησλ δηαγσληδόκελσλ ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ θαη γηα ηελ ππνβνιή ηπρόλ αληηξξήζεσλ θαζνξίδεηαη έλαξμε ηελ , εκέξα Σξίηε, θαη πέξαο ηελ , εκέξα Γεπηέξα. Μύθνλνο, ΚΟΝΣΗΕΑ ΜΗΥΑΛΖ 1. ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΝΗΚΖΦΟΡΑΚΖ 2. ΠΑΝ. ΒΗΛΑΠΛΑΓΚΑ - 2 -

3 Σν από 18/04/2011 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ ην νπνίν αλαθέξεη: ΠΡΑΚΣΘΚΟ 2 ο ήκεξα ηελ 18 ε ηνπ κήλα Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ ζρεηηθά κε ηε κεηνδνηηθή δεκνπξαζία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 8/3/2011 γηα ηελ: << Διαγωνιζμόρ για ηην ζςνηήπηζη και επιζκεςή όλων ηων οσημάηων ηος Δήμος Μςκόνος για ηο οικονομικό έηορ 2011>>. Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ, ε νπνία νξίζζεθε κε αξηζκό πξάμεο 05/2011 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ θαη έρεη ηελ παξαθάησ ζύζηαζε: ΠΡΟΔΓΡΟ: Κνληηδάο Μηράιεο, Μερ/γνο Μερ/θνο Σ.Δ., ζηελ Σ.Τ. ΓΔΤΑΜ. ΜΔΛΖ: 1) Δπάγγειν Νηθεθνξάθε ηνπ Κπξηάθνπ, Αλαπ. Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη Καζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ 2) Ησάλλε Απνζηνιόπνπινπ ηνπ ηακαηίνπ, ειεθηξνιόγν ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, ελεξγώληαο βάζεη ησλ όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ όπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην απόζπαζκα από ην πξαθηηθό 05/2011 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, θαζώο θαη ην 1/ πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ όπνπ έθαλε δεθηή γηα ηελ ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνύ ηηο: 1. Α.ΚΑΟΤΖ Α.Δ. 2. ΝΗΚΟΛΑΟ ΛΟΪΕΟ Πεξί ώξα 13:30 π.κ. παξνπζία εθπξνζώπνπ ησλ δηαγσληδόκελσλ πξνέβε ζηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη θαηάξηεζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα κεηνδνζίαο. Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ ΠΟΟ 1 Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΪΖΟΣ Ανταλακτικά: Ευρώ Εργασίες: Ευρώ Ανταλακτικά: Ευρώ Εργασίες: Ευρώ 37750,00 Ευρώ (εκτός του Φ.Π.Α.) ,00 Ευρώ (εκτός του Φ.Π.Α.) Σν παξόλ Πξαθηηθό εθηππώζεθε ζε ηξία (3) όκνηα αληίγξαθα θαη ππνγξάθεθε από ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνύ, ζηε ζπλέρεηα ζα δηαβηβαζηεί ζηελ Γεκαξρηαθή επηηξνπή γηα έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο πξνκήζεηαο. Μύθνλνο, ΚΟΝΣΗΕΑ ΜΗΥΑΛΖ 1. ΚΩΝ/ΝΟ ΚΟΤΝΑΝΖ 2. ΗΩΑΝ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ - 3 -

4 Σν από 08/05/2011 πξαθηηθό Νν 3 ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα ηελ ζπληήξεζε επηζθεπή όισλ ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2011, ην νπνίν αλαθέξεη: ΠΡΑΚΣΙΚΟ 3 ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΥΟΡΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: << Περί συγκροτήσεως επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την συντήρηση και επισκευή όλων των οχημάτων του Δήμου Μυκόνου για το οικονομικό έτος 2011>> ήκεξα, ηελ 8 Ματνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ θαη ώξα 12:00π.κ. ζπλεδξηάδεη ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, ε νπνία ζύκθσλα κε ηελ αξηζκό πξάμεο 05/2011 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ ηνπ Γ.. απνηειείηαη από ηνπο θάησζη: ΠΡΟΔΓΡΟ: Κνληηδά Μηράιε, Μερ/γνο Μερ/θνο Σ.Δ. ηεο ΓΔΤΑ Μπθόλνπ. ΜΔΛΖ: 1) Δπάγγειν Νηθεθνξάθε, Αλαπι. Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη Καζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ. 2) Βηιαπιάγθα Παλαγηώηε, νδεγό απνξξηκκαηνθόξσλ απηνθηλήησλ, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ. Γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο 3 εο θάζεο ηνπ δηαγσληζκνύ αμηνιόγεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γηα ηελ: << Πεξί ζπγθξνηήζεσο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή όισλ ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2011>>. Ζ επηηξνπή κεηά ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, ζύκθσλα κε ην Πξαθηηθό Νν2 αλαθέξζεθε ζηα παξαθάησ: Ο ζπκκεηέρσλ ΝΗΚΟΛΑΟ ΛΟΗΕΟ κε αξηζκό θαθέινπ ζπκκεηνρήο (1) θαηέζεζε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ γηα ην αλσηέξσ έξγν ε νπνία αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ εθαηόλ ζαξάληα ελλέα ρηιηάδσλ θαη ηεηξαθνζίσλ πελήληα επξώ ( Δπξώ) πιένλ Φ.Π.Α. 16% ιόγσ ηνπ όηη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα όιεο ηηο νκάδεο πνπ πξνβιέπεη ε δηαθήξπμε. Ο ζπκκεηέρσλ Α.ΚΑΟΤΖ Α.Δ. θαηέζεζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά κόλν γηα ηελ νκάδα 5 κε ην πνζό ησλ ηξηάληα επηά ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ πελήληα επξώ ( Δπξώ). Ο ζπγθεθξηκέλνο δελ έδσζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηηο ππόινηπεο νκάδεο. Καηόπηλ αμηνιόγεζεο ηεο αλσηέξσ, ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ εηζεγείηαη όπσο αλαηεζεί ην έξγν << Πεξί ζπθξνηήζεσο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα Σελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή όισλ ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2011>> σο παξαθάησ: 1. Ζ νκάδα Νν 5 πνπ αθνξά ηηο ππεξθαηαζθεπέο αλαηίζεηαη ζηνλ Α.ΚΑΟΤΖ Α.Δ. ν νπνίνο θαη έρεη δώζεη κόλν γηα ηελ νκάδα Νν 5 πνζνζηό έθπησζεο 45%, ρακειόηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. Σν ζπλνιηθό πνζό ηεο ζύκβαζεο ζα αλέξρεηαη ζηηο ηξηάληα επηά ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ πελήληα επξώ, ( Δπξώ) ρσξίο Φ.Π.Α. 2. Οη ππόινηπεο νκάδεο αλαηίζεηαη ζηνλ ΝΗΚΟΛΑΟ ΛΟΪΕΟ ιόγσ ηνπ όηη έρεη ηελ νηθνλνκηθόηεξε θαη κνλαδηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηηο ππόινηπεο νκάδεο απηέο. Σν ζπλνιηθό πνζό ηεο ζύκβαζεο ζα αλέξρεηαη ζηηο νγδόληα έμη ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα πελήληα επξώ, (86450 Δπξώ) ρσξίο Φ.Π.Α. Μύθνλνο ΚΟΝΣΗΕΑ ΜΗΥΑΛΖ 1.ΝΗΚΖΦΟΡΑΚΖ ΔΤΑΓΔΛΟ 2.ΒΗΛΑΠΛΑΓΚΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ - 4 -

5 Μεηά από ηα πην πάλσ ν Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εθθάιεζε ηνπο πκβνύινπο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο όιν ηνλ θάθειιν ηεο ζρεηηθήο δεκνπξαζίαο, ηα πξαθηηθά 1, 2 θαη 3 ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ομόθωνα Α) Εγκπίνει ηα πξαθηηθά Νν 1,2 θαη 3 ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ γηα ηελ «πληήξεζε Δπηζθεπή όισλ ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011» Β) Αναθέηει ζηελ εηαηξία Α. ΚΑΟΤΖ Α.Δ. κόλν ηελ νκάδα Νν 5 ζύκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε θαη πνπ αθνξά εξγαζίεο ππεξθαηαζθεπώλ, ν νπνίνο έδσζε ηελ ρακειόηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δει. ζπλνιηθνύ πνζνύ ,00 Δπξώ (ρσξίο Φ.Π.Α.) ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ γηα ηελ ζπληήξεζε επηζθεπή όισλ ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο Γ) Αναθέηει ζην ζπλεξγείν απηνθηλήησλ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΛΟΪΕΟΤ ηηο ππόινηπεο νκάδεο ζύκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δει. ζπλνιηθνύ πνζνύ ,00 Δπξώ (ρσξίο Φ.Π.Α.) ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ γηα ηελ ζπληήξεζε επηζθεπή όισλ ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο Γ) Εξοςζιοδοηεί ηνλ θ. Πξόεδξν γηα ηηο δηθέο ηνπ λόκηκεο ελέξγεηεο (ππνγξαθή ζπκβάζεσλ). Ζ παξνύζα απόθαζε λα ζηαιεί: ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ, Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ Ννηίνπ Αηγαίνπ, Δπηαλήζνπ 35, ύξνο, γηα ηνλ θαηά λόκν έιεγρν ζηελ εηαηξία Α. ΚΑΟΤΖ Α.Δ. ζην ζπλεξγείν απηνθηλήησλ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΛΟΪΕΟΤ ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ ζηελ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο & Καζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ ζηνλ Αληηδήκαξρν Μπθόλνπ θ. Αιέμαλδξν Γ. Βακβαθνύξε γηα λα ιάβνπλ γλώζε θαη γηα ηηο δηθέο ηνπο ελέξγεηεο. Ζ παξνύζα πξάμε έιαβε αύμνληα αξηζκό 75/2011. Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. Γηα ηελ αθξίβεηα ησλ πην πάλσ ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεθε σο θάησζη: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΘΑΝΑΗΟ Η.ΚΟΤΑΘΑΝΑ-ΜΔΓΑ ΣΑ ΜΔΛΖ ΓΡΤΠΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ ΜΗΛΣΗΑΓΖ ΑΣΕΑΜΟΓΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΜΠΑΛΛΑ ΜΑΡΗΓΟΤΛΑ ΑΠΟΣΟΛΟΤ σζηό Απόζπαζκα Μύθνλνο 22/07/2011 Ο Ππόεδπορ ΑΘΑΝΑΘΟ ΚΟΤΑΘΑΝΑ-ΜΕΓΑ ΔΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ

πλεδξίαζε: 18ε 20-07-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Απιθμόρ Απόθαζηρ : 233/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ

πλεδξίαζε: 18ε 20-07-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Απιθμόρ Απόθαζηρ : 233/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Υ. ηαζνπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003084470 2015-09-24

15PROC003084470 2015-09-24 15PROC003084470 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάλςμνορ, 24/09/2015 Απιθ. Ππυη.: 19763 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μισαήλ Μπαφπάμηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : 2241-46339, 22414631, Fax : 2241-46361 (22413-61361) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθό πλεδξίαζεο Αξηζκόο: 23 / 1-12-214 ηε Ρόδν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 6 εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σαρ. Γ/λζε : πλ. Πεληέιεο, ζέζε Φεινγνξίηζα Σ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 16 Ηνπιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 12641 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΦΑΠΖ ΑΟΗΘΚ. : 380 / 2013 ΑΞΝ ΡΝ Ξ'ΑΟΗΘΚ.. 33 / 2013 ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΩΠ ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ

ΑΞΝΦΑΠΖ ΑΟΗΘΚ. : 380 / 2013 ΑΞΝ ΡΝ Ξ'ΑΟΗΘΚ.. 33 / 2013 ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΩΠ ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΔΒΟΝ ΓΖΚΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΡΚΖΚΑ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΝΟΓΑΛΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΑΞΝΦΑΠΖ ΑΟΗΘΚ. : 380 / 2013 ΑΞΝ ΡΝ Ξ'ΑΟΗΘΚ.. 33 / 2013 ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ. Ωο Δηδηθόο Γξακκαηέαο παξαβξέζεθε ν ππάιιεινο θ. Λνπθάο ηξαβόιαηκνο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ. Ωο Δηδηθόο Γξακκαηέαο παξαβξέζεθε ν ππάιιεινο θ. Λνπθάο ηξαβόιαηκνο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α Π Ο Φ Α Ζ Έγκπιζη Ππακηικού Γιεξαγυγήρ Ππόσειπος διαγυνιζμού με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ιαγκαδάρ, 16/04/2015 ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Απ. Ξπυη. : -1057- ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Γ Ζ Κ Ν Π Ι Α Γ Θ Α Γ Α.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ (Λ.Ξ.Γ.Γ.) Σαρ. Γ/λζε: Υξ. κύξλεο 29 Σ.Κ.: 572 00, Λαγθαδάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: Πρόεδρο Δεκοηηθού σκβοσιίοσ

ΠΡΟ: Πρόεδρο Δεκοηηθού σκβοσιίοσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγιος τέυανος 2/12/2011 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αρ. Πρωτ. 38009 ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Σατ.Δ/νση :Λ. Μαραθώνος & Αθ. Διάκοσ 1 Πληρ.: ερασκέρης Μαν. Σηλ:2132030629 ΠΡΟ: Πρόεδρο Δεκοηηθού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003031211 2015-09-09

15PROC003031211 2015-09-09 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπαϊξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηήξην Σ.Κ : 28100 Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ - 1 - ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιπία Ο.Σ.Α με τον διακπιτικό τίτλο.α.ζ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Σ.Α. ηηο 27 Μαξηίνπ 1998, ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΙΣΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΣΗΜΑΣΟ και ΤΦΑ ΡΔΒΤΘΟΤΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. ςήθηζαλ ηε Νέα νη κύξλε Γεκνηηθνί θαη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 22/6/2011 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα

Α Π Ο Π Α Μ Α. ςήθηζαλ ηε Νέα νη κύξλε Γεκνηηθνί θαη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 22/6/2011 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκόθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ANAΡΣΗΣΕΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Τ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002805796 2015-05-27

15PROC002805796 2015-05-27 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Θάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπατξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 27/1/2012 Αξ. πξωη. 1349

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 27/1/2012 Αξ. πξωη. 1349 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 27/1/2012 Αξ. πξωη. 1349 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Σελ 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011 Αζήλα 08-11- 2011 Αξηζ. Πξση : 298267 ΑΓΑ : 45ΒΝ46ΦΥΔΓ-8ΡΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΤ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1 3 Σ. Κ :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο Aληηδήκαξρνο Ρόδνπ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο Aληηδήκαξρνο Ρόδνπ Ρόδνο 09/07/2015 Αξ.Πξση. :2/63437 Έρνληαο ππ όςηλ: ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο Aληηδήκαξρνο Ρόδνπ α) ην Ν. 2971/01 θαη ηδίσο ηα άξζξα 2, 13, 15 θαη 31 θαη ην Π.Γ. 270/1981. β) ην Γ.Κ.Κ (Ν.3463/06) γ) ην Ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ)

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ) ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ TI «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ» ΑΡ.ΠΡΧΣ. : 4814 Αζήλα,14.11.13 ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ Πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 1 εο

Διαβάστε περισσότερα