Α Π Ο Π Α Μ Α. Πεξίιεςε: Έγκριζη και διάθεζη πιζηώζεων προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ μας οικονομικού έηοσς 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Π Α Μ Α. Πεξίιεςε: Έγκριζη και διάθεζη πιζηώζεων προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ μας οικονομικού έηοσς 2011"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ 4ΑΓΞΩΚ3-1 ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ σνεδρίαζη 5 η ηης Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 5 ε πλεδξίαζε ηεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Αξ. Απόθαζεο : 41/2011 Πεξίιεςε: Έγκριζη και διάθεζη πιζηώζεων προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ μας οικονομικού έηοσς 2011 ηε Νέα κύξλε ζήκεξα ηελ εκέξα Tξίηε θαη ώξα 13:00 ζπλήιζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο κύξλεο, ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα επί ηεο νδνύ Δι. Βεληδέινπ 14, 6 νο όξνθνο, απνηεινύκελε από ηνπο: 1. ΣΕΟΤΛΑΚΖ ΣΑΤΡΟ ΠΡΟΔΓΡΟ - ΓΖΜΑΡΥΟ 2. ΓΖΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ 3. ΟΤΡΒΗΝΟ ΑΓΓΔΛΟ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΛΟ 4. ΜΑΡΑΜΠΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΛΟ 5. ΑΡΚΑΓΗΝΟ ΓΗΟΝΤΗΟ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΛΟ 6. ΣΟΤΡΑΚΖ ΚΩΝ/ΝΟ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΛΟ 7. ΠΟΤΛΗΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΛΟ 8. ΑΠΔΡΓΖ ΜΑΡΗΑ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΛΟ νη νπνίνη θιήζεθαλ κε ηελ ππ. αξ. πξση / πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο. Σo Σαθηηθόo Μέινο θ. Πεξηκέλεο Πέηξνο απνπζίαδε ιόγσ θσιύκαηνο αλ θαη λόκηκα θιήζεθε. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ βξέζεθε ζε απαξηία κε ηα πην πάλσ κέιε, πξνέβε ζηελ ζπδήηεζε επί ηνπ 8 οσ θέμαηος Κύξηε Πξόεδξε, «Παξαθαιώ ην ώκα λα πάξεη απόθαζε γηα ηελ έγθξηζε θαη δηάζεζε ηεο πίζησζεο ηνπ Κ.Α πνπ αθνξά «Δπηζηξαθέληα Αλεμόθιεηα Υξεκαηηθά Δληάικαηα πξνκεζεηώλ 2010» θαη «Οθεηιόκελα κε Δληαικαηνπνηεκέλα Παξαζηαηηθά όπσο αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα, πνζνύ ,81 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011» Ζ Ο Η Κ Ο Ν Ο Μ Η Κ Ζ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν - Γήκαξρν, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η Δγθξίλεη νκόθσλα ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο πνζνύ # ,81# πνπ αθνξά «Δπηζηξαθέληα Αλεμόθιεηα Υξεκαηηθά Δληάικαηα πξνκεζεηώλ 2010» θαη «Οθεηιόκελα κε Δληαικαηνπνηεκέλα Παξαζηαηηθά όπσο αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ζ πίζησζε ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο

2 Α/Α Ζμ/νία Δκδ. Αρ. Ξαρ. Θινηζη Γικαιούτος Ξοζό 1 24/6/ Ξαραζηαηικά ALAPIS MEDICAL & DIAGNOSTICS Α.Δ. 108,54 2 4/11/ Ριμολόγια ALAPIS MEDICAL & DIAGNOSTICS Α.Δ. 123 ΠΛΝΙΝ 231, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ALRHA COPY - CENTERS A.E. - ΑΠΖΚΑΘΝΠ - ΚΑΣΑΗΟΑΠ 114,29 ΠΛΝΙΝ 114, /12/ Ριμολόγια 5 23/12/ Ξαραζηαηικά ARKTOS ILLUMINATION - ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ARKTOS ILLUMINATION - ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝΠ , ,34 ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΠΛΝΙΝ , /10/ Ριμολόγια DOMO CLEANING SERVICES Δ.Ξ.Δ 1.845,00 ΠΛΝΙΝ 1.845, /4/ Ξαραζηαηικά EN INTEGRATED ENTERPRISE NETWORKS Α.Δ 6.537, /4/ Ξαραζηαηικά EN INTEGRATED ENTERPRISE NETWORKS Α.Δ 678,81 2

3 9 23/4/ Ξιζηωηικό ηιμολόγιο EN INTEGRATED ENTERPRISE NETWORKS Α.Δ -37, /4/ Ριμολόγια 11 16/12/ Ριμολόγια EN INTEGRATED ENTERPRISE NETWORKS Α.Δ EN INTEGRATED ENTERPRISE NETWORKS Α.Δ 2.235, ,00 ΠΛΝΙΝ , /10/ Ριμολόγια EQA HELLAS A.E. 984 ΠΛΝΙΝ /12/ Ξαραζηαηικά FIREVAC - ΞΟΝΠΒΔΠΡΖΟΔΠ, ΞΟΑΛΗΣΛΔΠΖ , /11/ Ριμολόγια 15 24/11/ Ριμολόγια ΑΛΑΓΝΚΩΠΔΗΠ, ΔΗΓΖ ΞΟΑΠΦΑΙΔΗΑΠ - ΒΑΚΒΑΘΑΟΖΠ Φ. ΑΛΡΩΛΗΝΠ ΠΛΝΙΝ 6.838,80 Forthnet 118,87 Forthnet 118,87 ΠΛΝΙΝ 237, /11/ Ξαραζηαηικά KASA SHEFQET 45 3

4 από απόθαζη Γημοηικού Πσμβοσλίοσ ΠΛΝΙΝ /11/ Ξαραζηαηικά KASA VJOLLCA 45 από απόθαζη Γημοηικού Πσμβοσλίοσ ΠΛΝΙΝ /4/ Ξαραζηαηικά KONICA MINOLTA ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΔΠ ΙΠΔΗΠ 241,03 ΔΙΙΑΠ Α.Δ 19 12/5/ Ξαραζηαηικά KONICA MINOLTA ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΔΠ ΙΠΔΗΠ 233,29 ΔΙΙΑΠ Α.Δ 20 3/6/ Ξαραζηαηικά KONICA MINOLTA ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΔΠ ΙΠΔΗΠ 58,32 ΔΙΙΑΠ Α.Δ 21 7/6/ Ξαραζηαηικά KONICA MINOLTA ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΔΠ ΙΠΔΗΠ 61,5 ΔΙΙΑΠ Α.Δ 22 10/6/ Ξαραζηαηικά KONICA MINOLTA ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΔΠ ΙΠΔΗΠ 298,87 ΔΙΙΑΠ Α.Δ 23 7/7/ Ξαραζηαηικά KONICA MINOLTA 82,66 4

5 ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΔΠ ΙΠΔΗΠ ΔΙΙΑΠ Α.Δ 24 13/7/ Ξιζηωηικό ηιμολόγιο KONICA MINOLTA ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΔΠ ΙΠΔΗΠ ΔΙΙΑΠ Α.Δ -82, /7/ Ξιζηωηικό ηιμολόγιο 26 16/7/ Ξιζηωηικό ηιμολόγιο 27 29/10/ Ριμολόγια 28 29/10/ Ριμολόγια 29 29/10/ Ριμολόγια KONICA MINOLTA ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΔΠ ΙΠΔΗΠ ΔΙΙΑΠ Α.Δ KONICA MINOLTA ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΔΠ ΙΠΔΗΠ ΔΙΙΑΠ Α.Δ KONICA MINOLTA ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΔΠ ΙΠΔΗΠ ΔΙΙΑΠ Α.Δ KONICA MINOLTA ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΔΠ ΙΠΔΗΠ ΔΙΙΑΠ Α.Δ KONICA MINOLTA ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΔΠ ΙΠΔΗΠ ΔΙΙΑΠ Α.Δ -624,11-87,64 592,23 771,12 238, /10/ Ριμολόγια 31 29/10/ Ριμολόγια 32 29/10/ Ριμολόγια KONICA MINOLTA ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΔΠ ΙΠΔΗΠ ΔΙΙΑΠ Α.Δ KONICA MINOLTA ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΔΠ ΙΠΔΗΠ ΔΙΙΑΠ Α.Δ KONICA MINOLTA ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΔΠ ΙΠΔΗΠ 187,81 60,43 111,13 5

6 33 26/11/ Ριμολόγια ΔΙΙΑΠ Α.Δ KONICA MINOLTA ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΔΠ ΙΠΔΗΠ ΔΙΙΑΠ Α.Δ 153,85 ΠΛΝΙΝ 2.296, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ 35 10/6/ Ξαραζηαηικά LANCOM SYSTEMS ΚΑΟΘΔΕΗΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ LANCOM SYSTEMS ΚΑΟΘΔΕΗΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 1.380,40 689, /6/ Ξαραζηαηικά LANCOM SYSTEMS ΚΑΟΘΔΕΗΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 689,7 37 4/11/ Ξαραζηαηικά LANCOM SYSTEMS ΚΑΟΘΔΕΗΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 6.076, /11/ Ξαραζηαηικά LANCOM SYSTEMS ΚΑΟΘΔΕΗΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 971, /11/ Ξαραζηαηικά LANCOM SYSTEMS ΚΑΟΘΔΕΗΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 5.876, /11/ Ξαραζηαηικά LANCOM SYSTEMS ΚΑΟΘΔΕΗΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 1.333,20 6

7 41 25/11/ Ξαραζηαηικά LANCOM SYSTEMS ΚΑΟΘΔΕΗΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 516, /11/ Ξαραζηαηικά LANCOM SYSTEMS ΚΑΟΘΔΕΗΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 1.707, /12/ Ριμολόγια LANCOM SYSTEMS ΚΑΟΘΔΕΗΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 996,3 ΠΛΝΙΝ , /3/ Ριμολόγια M PRESS ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΘΓΝΡΗΘΖ Δ.Ξ.Δ. "ΔΙΔΘΔΟΖ ΩΟΑ" 310,59 ΠΛΝΙΝ 310, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ROCHE (HELLAS) A.E 1.890,37 ΠΛΝΙΝ 1.890, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ 47 30/7/ Ξαραζηαηικά ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E 5.464, , /12/ Ξαραζηαηικά ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E 7.145,07 ΠΛΝΙΝ ,50 7

8 49 31/12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ TOP VISION ΔΞΔ 238 ΠΛΝΙΝ /9/ Ξαραζηαηικά ΑΓΓΔΙΖΠ ΑΘ - ΛΗΘ. ΚΑΓΑΙΗΝΠ Ν.Δ. 193, /9/ Ξαραζηαηικά ΑΓΓΔΙΖΠ ΑΘ - ΛΗΘ. ΚΑΓΑΙΗΝΠ Ν.Δ , /9/ Ξαραζηαηικά ΑΓΓΔΙΖΠ ΑΘ - ΛΗΘ. ΚΑΓΑΙΗΝΠ Ν.Δ. 161, /9/ Ξαραζηαηικά ΑΓΓΔΙΖΠ ΑΘ - ΛΗΘ. ΚΑΓΑΙΗΝΠ Ν.Δ. 574, /10/ Ξαραζηαηικά ΑΓΓΔΙΖΠ ΑΘ - ΛΗΘ. ΚΑΓΑΙΗΝΠ Ν.Δ. 647, /10/ Ξαραζηαηικά ΑΓΓΔΙΖΠ ΑΘ - ΛΗΘ. ΚΑΓΑΙΗΝΠ Ν.Δ. 514, /10/ Ξαραζηαηικά ΑΓΓΔΙΖΠ ΑΘ - ΛΗΘ. ΚΑΓΑΙΗΝΠ Ν.Δ , /11/ Ξιζηωηικό ΑΓΓΔΙΖΠ ΑΘ - ΛΗΘ. -60,01 8

9 ηιμολόγιο 58 1/11/ Ξιζηωηικό ηιμολόγιο 59 1/11/ Ξαραζηαηικά ΚΑΓΑΙΗΝΠ Ν.Δ. ΑΓΓΔΙΖΠ ΑΘ - ΛΗΘ. ΚΑΓΑΙΗΝΠ Ν.Δ. ΑΓΓΔΙΖΠ ΑΘ - ΛΗΘ. ΚΑΓΑΙΗΝΠ Ν.Δ. -11,48 11, /11/ Ξαραζηαηικά ΑΓΓΔΙΖΠ ΑΘ - ΛΗΘ. ΚΑΓΑΙΗΝΠ Ν.Δ. 60, /11/ Ξαραζηαηικά ΑΓΓΔΙΖΠ ΑΘ - ΛΗΘ. ΚΑΓΑΙΗΝΠ Ν.Δ. 475, /11/ Ξαραζηαηικά ΑΓΓΔΙΖΠ ΑΘ - ΛΗΘ. ΚΑΓΑΙΗΝΠ Ν.Δ , /12/ Ξαραζηαηικά ΑΓΓΔΙΖΠ ΑΘ - ΛΗΘ. ΚΑΓΑΙΗΝΠ Ν.Δ. 607, /12/ Ξαραζηαηικά ΑΓΓΔΙΖΠ ΑΘ - ΛΗΘ. ΚΑΓΑΙΗΝΠ Ν.Δ /12/ Ξαραζηαηικά ΑΓΓΔΙΖΠ ΑΘ - ΛΗΘ. ΚΑΓΑΙΗΝΠ Ν.Δ , /12/ Ξαραζηαηικά ΑΓΓΔΙΖΠ ΑΘ - ΛΗΘ. 251,68 9

10 ΚΑΓΑΙΗΝΠ Ν.Δ. ΠΛΝΙΝ , /3/ Ριμολόγια 68 29/3/ Ριμολόγια ΑΓΟΑΦΗΩΡΖ ΗΩΑΛ. ΣΟΗΠΡΗΛΑ entipo..si ΑΓΟΑΦΗΩΡΖ ΗΩΑΛ. ΣΟΗΠΡΗΛΑ entipo..si 86,87 96,4 ΠΛΝΙΝ 183, /12/ Ξαραζηαηικά ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΠΞ. - ΑΛΡΩΛΗΝ ΘΩΛ. Ν.Δ. 545,02 ΠΛΝΙΝ 545, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ "Ν ΦΑΟΝΠ" ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ 3.000,00 ΠΛΝΙΝ 3.000, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΑΚΑΟΠΗΑ Κ. Δ.Ξ.Δ. 114, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΑΚΑΟΠΗΑ Κ. Δ.Ξ.Δ. 92, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΑΚΑΟΠΗΑ Κ.Δ.Ξ.Δ. 136, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΑΚΑΟΠΗΑ Κ. Δ.Ξ.Δ. 130,9 10

11 75 31/12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΑΚΑΟΠΗΑ Κ. Δ.Ξ.Δ. 89, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΑΚΑΟΠΗΑ Κ. Δ.Ξ.Δ. 78, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΑΚΑΟΠΗΑ Κ. Δ.Ξ.Δ. 89, /2/ Ριμολόγια ΑΚΑΟΠΗΑ Κ. Δ.Ξ.Δ. 71, /5/ Ριμολόγια ΑΚΑΟΠΗΑ Κ. Δ.Ξ.Δ. 87, /8/ Ριμολόγια ΑΚΑΟΠΗΑ Κ. Δ.Ξ.Δ. 77, /9/ Ριμολόγια ΑΚΑΟΠΗΑ Κ. Δ.Ξ.Δ. 81, /12/ Ριμολόγια ΑΚΑΟΠΗΑ Κ. Δ.Ξ.Δ. 147,6 ΠΛΝΙΝ 1.196, /12/ Ξαραζηαηικά ΑΛΔΠΡΖΠ ΑΟΑΚΞΑΡΕΖΠ ΑΔΒΔ 947,1 11

12 84 23/12/ Ριμολόγια 85 23/12/ Ξαραζηαηικά ΑΛΔΠΡΖΠ ΑΟΑΚΞΑΡΕΖΠ ΑΔΒΔ ΑΛΔΠΡΖΠ ΑΟΑΚΞΑΡΕΖΠ ΑΔΒΔ 2.214,00 141,2 ΠΛΝΙΝ 3.302, /12/ ΞΗΠΡΩΡΗΘΑ ΑΛΘΝ Α.Δ ,08 ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ ΑΞΝΓΟΑΦΖΠ 87 31/12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΑΛΘΝ Α.Δ ,08 ΠΛΝΙΝ /7/ Ριμολόγια ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ ΠΡΔΦ. ΡΝΘΝΠ /9/ Ριμολόγια ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ ΠΡΔΦ. ΡΝΘΝΠ /9/ Ριμολόγια ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ ΠΡΔΦ. ΡΝΘΝΠ /9/ Ξαραζηαηικά ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ ΠΡΔΦ. ΡΝΘΝΠ 112,5 92 2/11/ Ριμολόγια ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ ΠΡΔΦ. ΡΝΘΝΠ 60 12

13 93 2/11/ Ξαραζηαηικά ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ ΠΡΔΦ. ΡΝΘΝΠ /11/ Ριμολόγια ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ ΠΡΔΦ. ΡΝΘΝΠ /11/ Ξαραζηαηικά ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ ΠΡΔΦ. ΡΝΘΝΠ /12/ Ξαραζηαηικά ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ ΠΡΔΦ. ΡΝΘΝΠ 220 ΠΛΝΙΝ 717, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΑΟΓΟΗΝ ΓΗΑΛΛΖΠ - ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ 5.571,72 ΠΛΝΙΝ 5.571, /4/ Ξαραζηαηικά ΑΟΓΟΩ ΚΗΣ. ΘΑΟΑΡΕΑ 1.932,08 ΠΛΝΙΝ 1.932, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΖΠ ΔΞΔ ΔΘΓΝΡΗΘΝΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΖΠ ΔΞΔ ΔΘΓΝΡΗΘΝΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝΠ 265,5 166,28 13

14 101 29/3/ Ριμολόγια 102 1/9/ Ριμολόγια ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΖΠ ΔΞΔ ΔΘΓΝΡΗΘΝΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΖΠ ΔΞΔ ΔΘΓΝΡΗΘΝΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ 159,04 215,87 ΠΛΝΙΝ 806, /11/ Ριμολόγια ΑΠΑ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ ΑΡΔ , /12/ Ξαραζηαηικά ΑΠΑ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ ΑΡΔ ,00 ΠΛΝΙΝ , /11/ Ξαραζηαηικά ΑΦΝΗ ΓΑΙΗΑΛΖ Ν.Δ. - ΓΝΚΗΘΖ ΔΛΖΚΔΟΩΠΖ 561,84 ΠΛΝΙΝ 561, /12/ Ξαραζηαηικά ΑΦΝΗ Γ. ΞΑΞΑΠΡΑΘΖ Ν.Δ ,93 ΠΛΝΙΝ , /12/ Ξαραζηαηικά ΑΦΝΗ ΘΑΟΑΛΗΘΝΙΑ & ΠΗΑ 135,59 14

15 Ν.Δ /12/ Ξαραζηαηικά ΑΦΝΗ ΘΑΟΑΛΗΘΝΙΑ & ΠΗΑ Ν.Δ. 246, /12/ Ριμολόγια ΑΦΝΗ ΘΑΟΑΛΗΘΝΙΑ & ΠΗΑ Ν.Δ. 98, /12/ Ριμολόγια ΑΦΝΗ ΘΑΟΑΛΗΘΝΙΑ & ΠΗΑ Ν.Δ. 123 ΠΛΝΙΝ 603, /10/ Ξαραζηαηικά ΑΦΝΗ Ξ. ΘΑΗ Η. ΞΑΟΗΠΠΗΛΝ ΑΛΩΛ. ΔΚΞ. ΔΡΑΗΟΔΗΑ ,85 ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΘ. ΠΛΝΙΝ , /10/ Ξαραζηαηικά ΑΦΝΗ ΞΑΛΡ. ΡΠΝΙΑΘΗΓΖ & ΠΗΑ Ν.Δ , /10/ Ξαραζηαηικά ΑΦΝΗ ΞΑΛΡ. ΡΠΝΙΑΘΗΓΖ & ΠΗΑ Ν.Δ ,17 ΠΛΝΙΝ 5.052, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΒΑΙΑΒΑΛΖΠ ΔΠΡΟΑΡ. ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ 115,67 15

16 115 17/5/ Ξαραζηαηικά ΒΑΙΑΒΑΛΖΠ ΔΠΡΟΑΡ. ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ 113,67 ΠΛΝΙΝ 229, /12/ ΞΗΠΡΩΡΗΘΑ ΒΑΟΒΝΡΠΖΠ Δ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ,45 ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ ΑΞΝΓΟΑΦΖΠ /12/ ΞΗΠΡΩΡΗΘΑ ΒΑΟΒΝΡΠΖΠ Δ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ,18 ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ ΑΞΝΓΟΑΦΖΠ /12/ ΞΗΠΡΩΡΗΘΑ ΒΑΟΒΝΡΠΖΠ Δ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ -325,11 ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ ΑΞΝΓΟΑΦΖΠ /12/ ΞΗΠΡΩΡΗΘΑ ΒΑΟΒΝΡΠΖΠ Δ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ -325,11 ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ ΑΞΝΓΟΑΦΖΠ /12/ ΞΗΠΡΩΡΗΘΑ ΒΑΟΒΝΡΠΖΠ Δ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ,45 ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ ΑΞΝΓΟΑΦΖΠ /12/ ΞΗΠΡΩΡΗΘΑ ΒΑΟΒΝΡΠΖΠ Δ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ,70 ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ ΑΞΝΓΟΑΦΖΠ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΒΑΟΒΝΡΠΖΠ Δ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 1.300, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΒΑΟΒΝΡΠΖΠ Δ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 1.219, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΒΑΟΒΝΡΠΖΠ Δ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 325,11 16

17 125 31/12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΒΑΟΒΝΡΠΖΠ Δ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 325, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΒΑΟΒΝΡΠΖΠ Δ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 4.876, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΒΑΟΒΝΡΠΖΠ Δ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 1.300,45 ΠΛΝΙΝ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΒΔΙΙΑΠ ΑΠΡ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΔΘΓΝΡΖΠ "ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΑ ΛΔΑ" 230, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΒΔΙΙΑΠ ΑΠΡ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΔΘΓΝΡΖΠ "ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΑ ΛΔΑ" ΒΔΙΙΑΠ ΑΠΡ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΔΘΓΝΡΖΠ "ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΑ ΛΔΑ" ΒΔΙΙΑΠ ΑΠΡ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΔΘΓΝΡΖΠ "ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΑ ΛΔΑ" ΒΔΙΙΑΠ ΑΠΡ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΔΘΓΝΡΖΠ "ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΑ ΛΔΑ" ΒΔΙΙΑΠ ΑΠΡ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΔΘΓΝΡΖΠ "ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΑ ΛΔΑ" 289,17 61,26 141,37 61,26 65, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΒΔΙΙΑΠ ΑΠΡ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 133,87 17

18 135 31/12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ 138 1/5/ Ριμολόγια ΔΘΓΝΡΖΠ "ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΑ ΛΔΑ" ΒΔΙΙΑΠ ΑΠΡ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΔΘΓΝΡΖΠ "ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΑ ΛΔΑ" ΒΔΙΙΑΠ ΑΠΡ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΔΘΓΝΡΖΠ "ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΑ ΛΔΑ" ΒΔΙΙΑΠ ΑΠΡ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΔΘΓΝΡΖΠ "ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΑ ΛΔΑ" ΒΔΙΙΑΠ ΑΠΡ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΔΘΓΝΡΖΠ "ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΑ ΛΔΑ" 69,61 160,65 178,5 226, /5/ Ριμολόγια 140 2/8/ Ριμολόγια /8/ Ριμολόγια /8/ Ριμολόγια ΒΔΙΙΑΠ ΑΠΡ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΔΘΓΝΡΖΠ "ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΑ ΛΔΑ" ΒΔΙΙΑΠ ΑΠΡ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΔΘΓΝΡΖΠ "ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΑ ΛΔΑ" ΒΔΙΙΑΠ ΑΠΡ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΔΘΓΝΡΖΠ "ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΑ ΛΔΑ" ΒΔΙΙΑΠ ΑΠΡ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΔΘΓΝΡΖΠ "ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΑ ΛΔΑ" 239,85 71,95 71,95 66, /8/ Ριμολόγια /8/ Ριμολόγια ΒΔΙΙΑΠ ΑΠΡ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΔΘΓΝΡΖΠ "ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΑ ΛΔΑ" ΒΔΙΙΑΠ ΑΠΡ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΔΘΓΝΡΖΠ "ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΑ 66,42 77,49 18

19 145 30/8/ Ριμολόγια /8/ Ριμολόγια 147 3/9/ Ριμολόγια 148 8/9/ Ριμολόγια /9/ Ριμολόγια 150 6/10/ Ριμολόγια ΛΔΑ" ΒΔΙΙΑΠ ΑΠΡ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΔΘΓΝΡΖΠ "ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΑ ΛΔΑ" ΒΔΙΙΑΠ ΑΠΡ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΔΘΓΝΡΖΠ "ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΑ ΛΔΑ" ΒΔΙΙΑΠ ΑΠΡ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΔΘΓΝΡΖΠ "ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΑ ΛΔΑ" ΒΔΙΙΑΠ ΑΠΡ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΔΘΓΝΡΖΠ "ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΑ ΛΔΑ" ΒΔΙΙΑΠ ΑΠΡ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΔΘΓΝΡΖΠ "ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΑ ΛΔΑ" ΒΔΙΙΑΠ ΑΠΡ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΔΘΓΝΡΖΠ "ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΑ ΛΔΑ" 77,49 71,95 77,49 66,42 132,84 94,09 ΠΛΝΙΝ 2.733, /9/ Ξαραζηαηικά ΒΗΒΙΗΝΠΛΔΟΓΑΡΗΘΖ Α.Δ.Ξ.Δ.Δ ,59 ΠΛΝΙΝ , /10/ Ξαραζηαηικά ΒΗΒΙΗΝΣΑΟΡΝΞΩΙΔΗΝ ΘΔΚΔΙΗΝ 361,62 ΚΖΡΟΝΓΗΑΛΛΝΞΝΙΝΠ ΓΗΩΟΓΝΠ 153 9/11/ Ξαραζηαηικά ΒΗΒΙΗΝΣΑΟΡΝΞΩΙΔΗΝ ΘΔΚΔΙΗΝ 5.116,80 ΚΖΡΟΝΓΗΑΛΛΝΞΝΙΝΠ 19

20 154 23/11/ Ξαραζηαηικά ΓΗΩΟΓΝΠ ΒΗΒΙΗΝΣΑΟΡΝΞΩΙΔΗΝ ΘΔΚΔΙΗΝ 1.311,18 ΚΖΡΟΝΓΗΑΛΛΝΞΝΙΝΠ ΓΗΩΟΓΝΠ /11/ Ξαραζηαηικά ΒΗΒΙΗΝΣΑΟΡΝΞΩΙΔΗΝ ΘΔΚΔΙΗΝ 1.897,89 ΚΖΡΟΝΓΗΑΛΛΝΞΝΙΝΠ ΓΗΩΟΓΝΠ 156 2/12/ Ξαραζηαηικά ΒΗΒΙΗΝΣΑΟΡΝΞΩΙΔΗΝ ΘΔΚΔΙΗΝ 1.328,40 ΚΖΡΟΝΓΗΑΛΛΝΞΝΙΝΠ ΓΗΩΟΓΝΠ /12/ Ξαραζηαηικά ΒΗΒΙΗΝΣΑΟΡΝΞΩΙΔΗΝ ΘΔΚΔΙΗΝ 799,5 ΚΖΡΟΝΓΗΑΛΛΝΞΝΙΝΠ ΓΗΩΟΓΝΠ /12/ Ξαραζηαηικά ΒΗΒΙΗΝΣΑΟΡΝΞΩΙΔΗΝ ΘΔΚΔΙΗΝ 270,6 ΚΖΡΟΝΓΗΑΛΛΝΞΝΙΝΠ ΓΗΩΟΓΝΠ ΠΛΝΙΝ , /7/ Ξαραζηαηικά ΒΗΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ Δ.Ξ.Δ. 108, /10/ Ξαραζηαηικά ΒΗΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ Δ.Ξ.Δ. 762, /12/ Ξαραζηαηικά ΒΗΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ Δ.Ξ.Δ ,60 20

21 ΠΛΝΙΝ 7.168, /2/ Ριμολόγια ΒΝΘΝΟΝΘΝΠ Γ. & ΠΗΑ Ν.Δ. 121, /6/ Ριμολόγια ΒΝΘΝΟΝΘΝΠ Γ. & ΠΗΑ Ν.Δ. 133, /8/ Ριμολόγια ΒΝΘΝΟΝΘΝΠ Γ. & ΠΗΑ Ν.Δ. 60, /9/ Ριμολόγια ΒΝΘΝΟΝΘΝΠ Γ. & ΠΗΑ Ν.Δ. 79, /10/ Ριμολόγια ΒΝΘΝΟΝΘΝΠ Γ. & ΠΗΑ Ν.Δ. 117, /11/ Ριμολόγια ΒΝΘΝΟΝΘΝΠ Γ. & ΠΗΑ Ν.Δ. 99, /12/ Ριμολόγια ΒΝΘΝΟΝΘΝΠ Γ. & ΠΗΑ Ν.Δ. 244,52 ΠΛΝΙΝ 855, /11/ Ξαραζηαηικά 7.820, /11/ Ξαραζηαηικά Ξαροτής πηρεζιών 1.230,00 21

22 171 8/11/ Ξαραζηαηικά 5.765, /11/ Ξαραζηαηικά Ξαροτής πηρεζιών /11/ Ξαραζηαηικά , /11/ Ξαραζηαηικά Ξαροτής πηρεζιών /11/ Ξαραζηαηικά 1.107, , /11/ Ξαραζηαηικά Ξαροτής πηρεζιών /11/ Ξαραζηαηικά , /11/ Ξαραζηαηικά Ξαροτής πηρεζιών /11/ Ξαραζηαηικά ,50 22

23 180 15/11/ Ξαραζηαηικά , /11/ Ξαραζηαηικά Ξαροτής πηρεζιών /11/ Ξαραζηαηικά Ξαροτής πηρεζιών /11/ Ξαραζηαηικά 676, , , /11/ Ξαραζηαηικά Ξαροτής πηρεζιών /11/ Ξαραζηαηικά , /11/ Ξαραζηαηικά Ξαροτής πηρεζιών /11/ Ξαραζηαηικά 1.045, , /11/ Ξαραζηαηικά Ξαροτής πηρεζιών /11/ Ξαραζηαηικά 6.654,30 23

24 190 25/11/ Ξαραζηαηικά Ξαροτής πηρεζιών /11/ Ξαραζηαηικά 1.107, , /11/ Ξαραζηαηικά Ξαροτής πηρεζιών 193 1/12/ Ξαραζηαηικά 922, , /12/ Ξαραζηαηικά Ξαροτής πηρεζιών 195 3/12/ Ξαραζηαηικά 1.045, , /12/ Ξαραζηαηικά Ξαροτής πηρεζιών 799, /12/ Ξαραζηαηικά 3.124,20 24

25 198 6/12/ Ξαραζηαηικά Ξαροτής πηρεζιών 199 8/12/ Ξαραζηαηικά , /12/ Ξαραζηαηικά Ξαροτής πηρεζιών 201 9/12/ Ξαραζηαηικά 282, , /12/ Ξαραζηαηικά Ξαροτής πηρεζιών 861 ΠΛΝΙΝ , /11/ Ξαραζηαηικά ΓΑΙΑΘΡΝΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΙΑΟΗΠΖΠ Α.Δ ΝΙΚΞΝΠ 167, /11/ Ξαραζηαηικά ΓΑΙΑΘΡΝΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΙΑΟΗΠΖΠ Α.Δ ΝΙΚΞΝΠ 918, /11/ Ξαραζηαηικά ΓΑΙΑΘΡΝΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΙΑΟΗΠΖΠ Α.Δ ΝΙΚΞΝΠ 7.448, /11/ Ξαραζηαηικά ΓΑΙΑΘΡΝΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ 222,22 25

26 ΙΑΟΗΠΖΠ Α.Δ ΝΙΚΞΝΠ /12/ Ξαραζηαηικά ΓΑΙΑΘΡΝΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΙΑΟΗΠΖΠ Α.Δ ΝΙΚΞΝΠ 170, /12/ Ξαραζηαηικά ΓΑΙΑΘΡΝΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΙΑΟΗΠΖΠ Α.Δ ΝΙΚΞΝΠ 881, /12/ Ξαραζηαηικά ΓΑΙΑΘΡΝΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΙΑΟΗΠΖΠ Α.Δ ΝΙΚΞΝΠ 8.009, /12/ Ξαραζηαηικά ΓΑΙΑΘΡΝΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΙΑΟΗΠΖΠ Α.Δ ΝΙΚΞΝΠ 239,32 ΠΛΝΙΝ , /12/ Ξαραζηαηικά ΓΔΩΚΖΣΑΛΗΘΖ ΑΘΖΛΩΛ ΔΞΔ 4.856,66 ΠΛΝΙΝ 4.856, /10/ Ξαραζηαηικά ΓΔΩΟΓΗΙΔΠ Α. ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 1.389, /10/ Ξαραζηαηικά ΓΔΩΟΓΗΙΔΠ Α. ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 1.299,18 26

27 214 29/12/ Ξαραζηαηικά ΓΔΩΟΓΗΙΔΠ Α. ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 735,84 ΠΛΝΙΝ 3.424, /12/ Ριμολόγια ΓΘΝΛΡΝΦΑΠ ΖΙ. ΔΑΓΓΔΙΝΠ 697, /12/ Ριμολόγια ΓΘΝΛΡΝΦΑΠ ΖΙ. ΔΑΓΓΔΙΝΠ 387,58 ΠΛΝΙΝ 1.085, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΓΑΛΑΝΠ ΑΦΝΗ ΓΔΩΟΓΗΝΞΝΙΝΗ ΑΔΒΔ 504,27 ΠΛΝΙΝ 504, /12/ Ριμολόγια ΓΑΟΓΝΚΑΠ ΠΡ. ΗΩΑΛΛΖΠ 418, /12/ Ριμολόγια ΓΑΟΓΝΚΑΠ ΠΡ. ΗΩΑΛΛΖΠ 888,68 ΠΛΝΙΝ 1.306, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΓΔΛΑΜΑΠ Π. - Γ.ΚΞΗΙΗΑΠ Ν.Δ ,00 ΠΛΝΙΝ 2.596, /12/ Ξαραζηαηικό λοιπών δαπανών ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΘΑΡΠΗΘΑΓΔΙΖΠ - ΓΗΑΣ/ΠΡΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΘΡΗΟΗΝ 146,04 ΠΛΝΙΝ 146, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ & 101,95 27

28 223 31/12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ 226 2/2/ Ριμολόγια ΞΙΔΗΠΡΖΟΗΑΠΚΩΛ ΕΩΖ Γ. ΙΔΘΝΦΟΓΝ & ΠΗΑ ΝΔ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ & ΞΙΔΗΠΡΖΟΗΑΠΚΩΛ ΕΩΖ Γ. ΙΔΘΝΦΟΓΝ & ΠΗΑ ΝΔ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ & ΞΙΔΗΠΡΖΟΗΑΠΚΩΛ ΕΩΖ Γ. ΙΔΘΝΦΟΓΝ & ΠΗΑ ΝΔ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ & ΞΙΔΗΠΡΖΟΗΑΠΚΩΛ ΕΩΖ Γ. ΙΔΘΝΦΟΓΝ & ΠΗΑ ΝΔ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ & ΞΙΔΗΠΡΖΟΗΑΠΚΩΛ ΕΩΖ Γ. ΙΔΘΝΦΟΓΝ & ΠΗΑ ΝΔ 299,48 102,82 121,45 98,18 ΠΛΝΙΝ 723, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΓΗΘΡΩΠΖ - ΑΛΩΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΘΡΩΠΖ - ΑΛΩΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 959, , /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΓΗΘΡΩΠΖ - ΑΛΩΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ,53 ΠΛΝΙΝ , /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΑΞΝΓΔΚΑΡΗΛΖ Α.Δ. 19 ΠΛΝΙΝ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΠΡ. ΛΗΘΑΘΖΠ "ΡΑ ΔΞΗΘΑΗΟΑ" 142,8 28

29 232 31/12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ /6/ Ριμολόγια /6/ Ριμολόγια ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΠΡ. ΛΗΘΑΘΖΠ "ΡΑ ΔΞΗΘΑΗΟΑ" ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΠΡ. ΛΗΘΑΘΖΠ "ΡΑ ΔΞΗΘΑΗΟΑ" ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΠΡ. ΛΗΘΑΘΖΠ "ΡΑ ΔΞΗΘΑΗΟΑ" ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΠΡ. ΛΗΘΑΘΖΠ "ΡΑ ΔΞΗΘΑΗΟΑ" ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΠΡ. ΛΗΘΑΘΖΠ "ΡΑ ΔΞΗΘΑΗΟΑ" 142,8 148, ,73 136,12 ΠΛΝΙΝ 1.421, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Λ. ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ ΑΔ 69, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Λ. ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ ΑΔ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Λ. ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ ΑΔ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Λ. ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ ΑΔ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Λ. ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ ΑΔ 139,94 149,94 77,35 53,55 29

30 242 28/1/ Ριμολόγια /3/ Ριμολόγια /3/ Ριμολόγια /3/ Ριμολόγια /5/ Ριμολόγια /5/ Ριμολόγια ΔΘΓΝΠΔΗΠ Λ. ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ ΑΔ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Λ. ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ ΑΔ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Λ. ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ ΑΔ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Λ. ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ ΑΔ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Λ. ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ ΑΔ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Λ. ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ ΑΔ 86,28 67,83 44,98 44,98 65,34 90, /6/ Ριμολόγια /9/ Ριμολόγια 250 7/10/ Ριμολόγια /10/ Ριμολόγια ΔΘΓΝΠΔΗΠ Λ. ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ ΑΔ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Λ. ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ ΑΔ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Λ. ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ ΑΔ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Λ. ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ ΑΔ 78,65 70,11 47,97 107,63 30

31 252 17/11/ Ξιζηωηικό ηιμολόγιο ΔΘΓΝΠΔΗΠ Λ. ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ ΑΔ -43,05 ΠΛΝΙΝ 1.152, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΠΝΦΗΑ ΚΝΠΣΑΛΓΟΔΝ & ΠΗΑ Δ.Δ. - ΖΣΩ ΡΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΠΝΦΗΑ ΚΝΠΣΑΛΓΟΔΝ & ΠΗΑ Δ.Δ. - ΖΣΩ ΡΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΠΝΦΗΑ ΚΝΠΣΑΛΓΟΔΝ & ΠΗΑ Δ.Δ. - ΖΣΩ ΡΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΠΝΦΗΑ ΚΝΠΣΑΛΓΟΔΝ & ΠΗΑ Δ.Δ. - ΖΣΩ ΡΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΠΝΦΗΑ ΚΝΠΣΑΛΓΟΔΝ & ΠΗΑ Δ.Δ. - ΖΣΩ ΡΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ 176,72 38,56 74,97 57,83 48, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ /1/ Ριμολόγια ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΠΝΦΗΑ ΚΝΠΣΑΛΓΟΔΝ & ΠΗΑ Δ.Δ. - ΖΣΩ ΡΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΠΝΦΗΑ ΚΝΠΣΑΛΓΟΔΝ & ΠΗΑ Δ.Δ. - ΖΣΩ ΡΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΠΝΦΗΑ ΚΝΠΣΑΛΓΟΔΝ & ΠΗΑ Δ.Δ. - ΖΣΩ ΡΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΠΝΦΗΑ ΚΝΠΣΑΛΓΟΔΝ & ΠΗΑ Δ.Δ. - ΖΣΩ ΡΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ 60,69 57,12 110,08 46, /3/ Ριμολόγια ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΠΝΦΗΑ 46,59 31

32 263 29/3/ Ριμολόγια /3/ Ριμολόγια /3/ Ριμολόγια /3/ Ριμολόγια /4/ Ριμολόγια ΚΝΠΣΑΛΓΟΔΝ & ΠΗΑ Δ.Δ. - ΖΣΩ ΡΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΠΝΦΗΑ ΚΝΠΣΑΛΓΟΔΝ & ΠΗΑ Δ.Δ. - ΖΣΩ ΡΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΠΝΦΗΑ ΚΝΠΣΑΛΓΟΔΝ & ΠΗΑ Δ.Δ. - ΖΣΩ ΡΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΠΝΦΗΑ ΚΝΠΣΑΛΓΟΔΝ & ΠΗΑ Δ.Δ. - ΖΣΩ ΡΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΠΝΦΗΑ ΚΝΠΣΑΛΓΟΔΝ & ΠΗΑ Δ.Δ. - ΖΣΩ ΡΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΠΝΦΗΑ ΚΝΠΣΑΛΓΟΔΝ & ΠΗΑ Δ.Δ. - ΖΣΩ ΡΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ 43,38 50,77 32,13 48,2 49, /10/ Ριμολόγια /10/ Ριμολόγια 270 6/12/ Ξιζηωηικό ηιμολόγιο ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΠΝΦΗΑ ΚΝΠΣΑΛΓΟΔΝ & ΠΗΑ Δ.Δ. - ΖΣΩ ΡΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΠΝΦΗΑ ΚΝΠΣΑΛΓΟΔΝ & ΠΗΑ Δ.Δ. - ΖΣΩ ΡΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΠΝΦΗΑ ΚΝΠΣΑΛΓΟΔΝ & ΠΗΑ Δ.Δ. - ΖΣΩ ΡΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ 44,28 110,7-44,28 ΠΛΝΙΝ 1.051, /12/ ΞΗΠΡΩΡΗΘΑ ΔΘΝ ΑΒΔΔ -68,19 ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ ΑΞΝΓΟΑΦΖΠ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΔΘΝ ΑΒΔΔ 333,68 32

33 273 19/2/ Ξαραζηαηικά ΔΘΝ ΑΒΔΔ 705, /11/ Ξαραζηαηικά ΔΘΝ ΑΒΔΔ , /11/ Ξαραζηαηικά ΔΘΝ ΑΒΔΔ , /12/ Ξαραζηαηικά ΔΘΝ ΑΒΔΔ , /12/ Ξαραζηαηικά ΔΘΝ ΑΒΔΔ ,34 ΠΛΝΙΝ , /2/ Ριμολόγια ΔΙΔΘΔΟΝΠ ΓΗΑΙΝΓΝΠ- ΔΒΓΝΚΑΓΗΑΗΑ ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΩΡΗΘΖ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ 154,7 ΠΛΝΙΝ 154, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΔΦΖΚΔΟΗΠ ΔΠΡΗΑ - ΘΝΗΛΩΛΗΑ ΑΠΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ ΔΘ ΘΙΖΟΝΛΝΚΗΑΠ ΑΓΩΛΗΓΝΠ ΘΟΝ 91, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΔΦΖΚΔΟΗΠ ΔΠΡΗΑ - 64,26 33

34 ΘΝΗΛΩΛΗΑ ΑΠΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ ΔΘ ΘΙΖΟΝΛΝΚΗΑΠ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΑΓΩΛΗΓΝΠ ΘΟΝ ΔΦΖΚΔΟΗΠ ΔΠΡΗΑ - ΘΝΗΛΩΛΗΑ ΑΠΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ ΔΘ ΘΙΖΟΝΛΝΚΗΑΠ ΑΓΩΛΗΓΝΠ ΘΟΝ ΔΦΖΚΔΟΗΠ ΔΠΡΗΑ - ΘΝΗΛΩΛΗΑ ΑΠΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ ΔΘ ΘΙΖΟΝΛΝΚΗΑΠ ΑΓΩΛΗΓΝΠ ΘΟΝ 286,49 66, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ /9/ Ριμολόγια /9/ Ριμολόγια /9/ Ριμολόγια ΔΦΖΚΔΟΗΠ ΔΠΡΗΑ - ΘΝΗΛΩΛΗΑ ΑΠΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ ΔΘ ΘΙΖΟΝΛΝΚΗΑΠ ΑΓΩΛΗΓΝΠ ΘΟΝ ΔΦΖΚΔΟΗΠ ΔΠΡΗΑ - ΘΝΗΛΩΛΗΑ ΑΠΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ ΔΘ ΘΙΖΟΝΛΝΚΗΑΠ ΑΓΩΛΗΓΝΠ ΘΟΝ ΔΦΖΚΔΟΗΠ ΔΠΡΗΑ - ΘΝΗΛΩΛΗΑ ΑΠΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ ΔΘ ΘΙΖΟΝΛΝΚΗΑΠ ΑΓΩΛΗΓΝΠ ΘΟΝ ΔΦΖΚΔΟΗΠ ΔΠΡΗΑ - ΘΝΗΛΩΛΗΑ ΑΠΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ ΔΘ ΘΙΖΟΝΛΝΚΗΑΠ ΑΓΩΛΗΓΝΠ ΘΟΝ 44,98 464, ,61 447,97 ΠΛΝΙΝ 2.490, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΕΔΒΔΙΑΘΖ Κ. - ΚΑΠΡΝΟΑΠ Γ. Ν.Δ. ΦΡΝΦΑΟ 654 ΠΛΝΙΝ

35 288 29/4/ Ριμολόγια /9/ Ριμολόγια 290 1/10/ Ριμολόγια Ζ ΑΓΖ Α.Δ.- ΔΘΓΝΡΗΘΝΠ & ΓΖΚΝΠΗΝΓΟΑΦΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ Ζ ΑΓΖ Α.Δ.- ΔΘΓΝΡΗΘΝΠ & ΓΖΚΝΠΗΝΓΟΑΦΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ Ζ ΑΓΖ Α.Δ.- ΔΘΓΝΡΗΘΝΠ & ΓΖΚΝΠΗΝΓΟΑΦΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ 68,97 446, , /10/ Ριμολόγια /10/ Ριμολόγια Ζ ΑΓΖ Α.Δ.- ΔΘΓΝΡΗΘΝΠ & ΓΖΚΝΠΗΝΓΟΑΦΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ Ζ ΑΓΖ Α.Δ.- ΔΘΓΝΡΗΘΝΠ & ΓΖΚΝΠΗΝΓΟΑΦΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ 431,73 98,4 ΠΛΝΙΝ 2.152, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ Ζ ΑΓΖ ΑΔ 29, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ Ζ ΑΓΖ ΑΔ 384, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ Ζ ΑΓΖ ΑΔ 61, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ Ζ ΑΓΖ ΑΔ 705, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ Ζ ΑΓΖ ΑΔ 51,41 35

36 298 31/12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ Ζ ΑΓΖ ΑΔ 163, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ Ζ ΑΓΖ ΑΔ 46, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ Ζ ΑΓΖ ΑΔ 160, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ Ζ ΑΓΖ ΑΔ 96, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ Ζ ΑΓΖ ΑΔ 91, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ Ζ ΑΓΖ ΑΔ 72, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ Ζ ΑΓΖ ΑΔ 57, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ Ζ ΑΓΖ ΑΔ 136, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ Ζ ΑΓΖ ΑΔ 571, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ Ζ ΑΓΖ ΑΔ 67, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ Ζ ΑΓΖ ΑΔ 124,95 36

37 309 3/2/ Ριμολόγια Ζ ΑΓΖ ΑΔ 142, /3/ Ξιζηωηικό Ζ ΑΓΖ ΑΔ -29,99 ηιμολόγιο /3/ Ξιζηωηικό Ζ ΑΓΖ ΑΔ -109,24 ηιμολόγιο /3/ Ξιζηωηικό Ζ ΑΓΖ ΑΔ -49,98 ηιμολόγιο /3/ Ξιζηωηικό Ζ ΑΓΖ ΑΔ -35,7 ηιμολόγιο /3/ Ριμολόγια Ζ ΑΓΖ ΑΔ 35, /3/ Ριμολόγια Ζ ΑΓΖ ΑΔ 273, /3/ Ριμολόγια Ζ ΑΓΖ ΑΔ 44, /3/ Ριμολόγια Ζ ΑΓΖ ΑΔ 44, /3/ Ριμολόγια Ζ ΑΓΖ ΑΔ 74, /3/ Ριμολόγια Ζ ΑΓΖ ΑΔ 44,98 37

38 320 29/3/ Ριμολόγια Ζ ΑΓΖ ΑΔ 80, /3/ Ριμολόγια Ζ ΑΓΖ ΑΔ 38, /3/ Ριμολόγια Ζ ΑΓΖ ΑΔ 112, /7/ Ριμολόγια Ζ ΑΓΖ ΑΔ 70,11 ΠΛΝΙΝ 3.558, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ Ζ ΚΑΣΖΡΗΘΖ ΡΝ ΚΝΠΣΑΡΝ ΘΑΗ ΡΩΛ ΓΔΗΡΝΛΗΘΩΛ ΓΖΚΩΛ 57,12 ΠΛΝΙΝ 57, /9/ Ριμολόγια ΖΣΩ ΡΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΩΛ Δ.Ξ.Δ. 64,58 ΠΛΝΙΝ 64, /9/ Ξαραζηαηικά Θ. ΞΑΛΝΠΑΘΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ , /9/ Ξαραζηαηικά Θ. ΞΑΛΝΠΑΘΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ , /10/ Ξαραζηαηικά Θ. ΞΑΛΝΠΑΘΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ. 418,2 38

39 329 29/10/ Ξαραζηαηικά Θ. ΞΑΛΝΠΑΘΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ , /10/ Ξαραζηαηικά Θ. ΞΑΛΝΠΑΘΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ , /11/ Ξαραζηαηικά Θ. ΞΑΛΝΠΑΘΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ , /11/ Ξαραζηαηικά Θ. ΞΑΛΝΠΑΘΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ. 418, /11/ Ξαραζηαηικά Θ. ΞΑΛΝΠΑΘΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ. 885, /12/ Ξαραζηαηικά Θ. ΞΑΛΝΠΑΘΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ , /12/ Ξαραζηαηικά Θ. ΞΑΛΝΠΑΘΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ , /12/ Ξαραζηαηικά Θ. ΞΑΛΝΠΑΘΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ ,20 39

40 337 8/12/ Ξαραζηαηικά Θ. ΞΑΛΝΠΑΘΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ , /12/ Ξαραζηαηικά Θ. ΞΑΛΝΠΑΘΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ , /12/ Ξαραζηαηικά Θ. ΞΑΛΝΠΑΘΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ , /12/ Ξαραζηαηικά Θ. ΞΑΛΝΠΑΘΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ , /12/ Ξαραζηαηικά Θ. ΞΑΛΝΠΑΘΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ , /12/ Ξαραζηαηικά Θ. ΞΑΛΝΠΑΘΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ , /12/ Ξαραζηαηικά Θ. ΞΑΛΝΠΑΘΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ , /12/ Ξαραζηαηικά Θ. ΞΑΛΝΠΑΘΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ ,40 40

41 ΠΛΝΙΝ , /12/ Ριμολόγια /12/ Ριμολόγια Θ. ΞΑΛΝΠΑΘΖΠ Α.Δ. - AUTO ΟΝΓΑ Θ. ΞΑΛΝΠΑΘΖΠ Α.Δ. - AUTO ΟΝΓΑ 570,72 282,9 ΠΛΝΙΝ 853, /12/ Ριμολόγια Η.Δ.Θ.Δ.Κ. Ρ.Δ.Δ. Α.Δ. 275 ΠΛΝΙΝ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΗΩΛΔΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ 2.000,00 ΠΛΝΙΝ 2.000, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΘΑΓΘΔΙΑΟΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 77, /11/ Ξαραζηαηικά ΘΑΓΘΔΙΑΟΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 645, /12/ Ξαραζηαηικά ΘΑΓΘΔΙΑΟΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ /12/ Ξαραζηαηικά ΘΑΓΘΔΙΑΟΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 968,5 41

42 /12/ Ξαραζηαηικά ΘΑΓΘΔΙΑΟΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 473, /12/ Ξαραζηαηικά ΘΑΓΘΔΙΑΟΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 749 ΠΛΝΙΝ 3.491, /6/ Ξαραζηαηικά ΘΑΪΚΑΘΖ ΣΟΠΝΙΑ 186,03 από απόθαζη Γημοηικού Πσμβοσλίοσ ΠΛΝΙΝ 186, /10/ Ξαραζηαηικά ΘΑΙΝΓΔΟΝΞΝΙΝΠ ΣΟ. ΓΔΩΟΓΗΝΠ 6.526,40 ΠΛΝΙΝ 6.526, /12/ Ριμολόγια ΘΑΝΠΖΠ Α. Α.Δ , /12/ Ξαραζηαηικά ΘΑΝΠΖΠ Α. Α.Δ ,81 ΠΛΝΙΝ 6.679, /12/ Ξαραζηαηικά ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΣΑΟ. & ΠΗΑ Δ.Ξ.Δ

43 360 28/12/ Ξαραζηαηικά ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΣΑΟ. & ΠΗΑ Δ.Ξ.Δ. 503,07 ΠΛΝΙΝ 738, /12/ Ξαραζηαηικά ΘΑΟΑΛΑΠΡΑΠΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ & ΠΗΑ ΝΔ 300,01 ΠΛΝΙΝ 300, /12/ Ξαραζηαηικό ΘΑΟΝΠΝΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ 63,08 λοιπών δαπανών ΠΛΝΙΝ 63, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΘΑΦΔ ΑΙΘΝΛΖ Α.Δ. ΔΠΡΗΑΠΖΠ 1.808,45 ΠΛΝΙΝ 1.808, /10/ Ξαραζηαηικό ΘΙΑΒΑΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 1.717,27 λοιπών δαπανών /11/ Ξαραζηαηικό ΘΙΑΒΑΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 1.717,27 λοιπών δαπανών ΠΛΝΙΝ 3.434, /9/ ΚΗΠΘΝΓΝΡΗΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΙΖΟΝΛΝΚΝΗ ΚΑΟΝΚΚΑΡΖ ΕΩΖΠ 2.811,38 ΠΛΝΙΝ 2.811, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΘΙΖΟΝΛΝΚΝΗ ΠΟΔΙΙΖ 1.227,70 43

44 ΒΑΠΗΙΔΗΝ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΘΙΖΟΝΛΝΚΝΗ ΠΟΔΙΙΖ ΒΑΠΗΙΔΗΝ ΘΙΖΟΝΛΝΚΝΗ ΠΟΔΙΙΖ ΒΑΠΗΙΔΗΝ ΘΙΖΟΝΛΝΚΝΗ ΠΟΔΙΙΖ ΒΑΠΗΙΔΗΝ ΘΙΖΟΝΛΝΚΝΗ ΠΟΔΙΙΖ ΒΑΠΗΙΔΗΝ 990,71 809,63 424,35 556,79 ΠΛΝΙΝ 4.009, /12/ Ριμολόγια ΘΝΛΗΡΠΗΩΡΖΠ Γ. - Η. ΞΑΞΑΓΔΩΟΓΗΝ Ν.Δ. "FOSS ΔΜΑΓΟΑΚΚΝ" 9.643,20 ΠΛΝΙΝ 9.643, /11/ Ξαραζηαηικά ΘΝΓΗΝΚΡΕΝΞΝΙΝΠ Α.Δ , /11/ Ξαραζηαηικά ΘΝΓΗΝΚΡΕΝΞΝΙΝΠ Α.Δ ,10 ΠΛΝΙΝ , /12/ Ξαραζηαηικό ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΘΙΑΒΑΠ 136,68 λοιπών δαπανών /12/ Ξαραζηαηικό ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΘΙΑΒΑΠ 159,13 44

45 λοιπών δαπανών ΠΛΝΙΝ 295, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΙΑΘΑΦΩΠΖΠ ΘΩΛ. - ΓΗΘΖΓΝΟΝΠ 3.567,61 ΠΛΝΙΝ 3.567, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΙΑΟΔΛΡΕΑΘΖ Γ. ΕΑΣΑΟΔΛΗΑ 1.535, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΙΑΟΔΛΡΕΑΘΖ Γ. ΕΑΣΑΟΔΛΗΑ 102, /3/ Ριμολόγια ΙΑΟΔΛΡΕΑΘΖ Γ. ΕΑΣΑΟΔΛΗΑ 100, /11/ Ξαραζηαηικά ΙΑΟΔΛΡΕΑΘΖ Γ. ΕΑΣΑΟΔΛΗΑ 750, /12/ Ριμολόγια ΙΑΟΔΛΡΕΑΘΖ Γ. ΕΑΣΑΟΔΛΗΑ 103, /12/ Ριμολόγια ΙΑΟΔΛΡΕΑΘΖ Γ. ΕΑΣΑΟΔΛΗΑ 176, /12/ Ριμολόγια ΙΑΟΔΛΡΕΑΘΖ Γ. ΕΑΣΑΟΔΛΗΑ 81,18 ΠΛΝΙΝ 2.849,70 45

46 385 31/12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΚΑΙΙΗΝΠ ΣΑΟ. ΓΔΩΟΓΗΝΠ 539, /1/ Ριμολόγια ΚΑΙΙΗΝΠ ΣΑΟ. ΓΔΩΟΓΗΝΠ 80, /9/ Ριμολόγια ΚΑΙΙΗΝΠ ΣΑΟ. ΓΔΩΟΓΗΝΠ 68,88 ΠΛΝΙΝ 689, /12/ Ξαραζηαηικά ΚΑΟΝΓΖΠ Β. Λ Δ.Δ ,73 ΠΛΝΙΝ 3.964, /12/ Ξαραζηαηικά ΚΔΙΑ ΠΝΦΗΑ 450,49 απο αποθαζή Γημοηικού Πσμβοσλ'ιοσ ΠΛΝΙΝ 450, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΚΔΛΔΜΖΠ ΘΔΝΓ. ΓΗΑΛΛΖΠ - ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ,ΘΑΘΗΠΡΗΘΑ, ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΑ, ΡΑΞΔΡΠΑΟΗΔΠ,ΔΚΞΝΟΗΝ ΘΑΡΑΠΘΔΡΔΠ 90,27 ΠΛΝΙΝ 90, /12/ Ξαραζηαηικά ΚΔΡΟΗΘΖ Α.Δ. - ΝΟΓΑΛΑ ΚΔΡΟΖΠΔΩΠ & ΔΙΔΓΣΝ ,40 SIEMENS VDO KIENZLE ΠΛΝΙΝ 2.927,40 46

47 392 30/12/ Ξαραζηαηικό ΚΖΡΠΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 75,25 λοιπών δαπανών ΠΛΝΙΝ 75, /12/ Ξαραζηαηικό ΚΗΠΔΓΗΑΛΛΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 303,73 λοιπών δαπανών ΠΛΝΙΝ 303, /11/ Ξαραζηαηικά ΚΝΙΗΛΝΠ ΓΔΟ.ΑΛΓΟΔΑΠ " ΔΟΓΑΙΔΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ" 971, /11/ Ριμολόγια 396 3/12/2010 1E+06 Ξαραζηαηικά ΚΝΙΗΛΝΠ ΓΔΟ.ΑΛΓΟΔΑΠ " ΔΟΓΑΙΔΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ" ΚΝΙΗΛΝΠ ΓΔΟ.ΑΛΓΟΔΑΠ " ΔΟΓΑΙΔΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ" ,22 ΠΛΝΙΝ 1.972, /10/ Ξαραζηαηικά ΚΝΠΝΓΑΘΖ ΔΙΔΛΖ 195 απο αποθαζή Γημοηικού Πσμβοσλ'ιοσ ΠΛΝΙΝ /9/ Ξαραζηαηικά ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΓΖΚΝΠ & ΠΗΑ Δ.Δ , /9/ Ξαραζηαηικά ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΓΖΚΝΠ & ΠΗΑ Δ.Δ ,54 47

48 400 6/10/ Ξαραζηαηικά ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΓΖΚΝΠ & ΠΗΑ Δ.Δ , /10/ Ξιζηωηικό ηιμολόγιο ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΓΖΚΝΠ & ΠΗΑ Δ.Δ. -370,85 ΠΛΝΙΝ , /12/ Ριμολόγια ΚΞΔΟΡΝΓΝΙΝΠ ΔΞΔ ,00 ΠΛΝΙΝ , /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΚΞΝΙΔΟΝ ΑΙΔΜΗΑ 109,29 ΠΛΝΙΝ 109, /12/ Ξαραζηαηικά ΛΑΘΑΠ ΦΗΙΗΞΞΝΠ ΑΒΔΔΡΔ ΚΝΠΗΘΝΠ ΝΗΘΝΠ ,00 ΠΛΝΙΝ , /11/ Ξαραζηαηικά ΛΑΠΝΠ Α. ΛΗΘΝΙΑΝΠ 221,4 ΠΛΝΙΝ 221, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΛΔΑ ΓΛΩΚΖ - ΕΔΘΝΠ ΞΑΛ. 113,09 48

49 ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΛΔΑ ΓΛΩΚΖ - ΕΔΘΝΠ ΞΑΛ. ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΛΔΑ ΓΛΩΚΖ - ΕΔΘΝΠ ΞΑΛ. ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΛΔΑ ΓΛΩΚΖ - ΕΔΘΝΠ ΞΑΛ. ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 125,66 113,09 103,67 ΠΛΝΙΝ 455, /1/ Ριμολόγια ΛΔΑ ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ - ΔΒΓΝΚΑΓΗΑΗΑ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑΠ ΘΑΙΙΗΘΔΑΠ 139,23 ΠΛΝΙΝ 139, /11/ Ξαραζηαηικά ΛΗΘΝΙΑΝ Η. ΠΞΟΝΠ 9.755,24 ΠΛΝΙΝ 9.755, /12/ Ριμολόγια ΛΝΖΠΗΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ Α.Δ 3.120, /12/ Ριμολόγια ΛΝΖΠΗΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ Α.Δ 8.966,70 ΠΛΝΙΝ , /12/ Ξαραζηαηικά ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΞΟΝΚΖΘΔΡΗΘΖ 1.165,13 ΓΔΩΟΓΝΠΝΞΝΙΝ ΑΗΘ. - ΚΞΑΘΝΙΑΠ Β. Ν.Δ. 49

50 415 21/12/ Ξαραζηαηικά ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΞΟΝΚΖΘΔΡΗΘΖ 1.241,75 ΓΔΩΟΓΝΠΝΞΝΙΝ ΑΗΘ. - ΚΞΑΘΝΙΑΠ Β. Ν.Δ /12/ Ξαραζηαηικά ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΞΟΝΚΖΘΔΡΗΘΖ 729,39 ΓΔΩΟΓΝΠΝΞΝΙΝ ΑΗΘ. - ΚΞΑΘΝΙΑΠ Β. Ν.Δ /12/ Ξαραζηαηικά ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΞΟΝΚΖΘΔΡΗΘΖ 109,62 ΓΔΩΟΓΝΠΝΞΝΙΝ ΑΗΘ. - ΚΞΑΘΝΙΑΠ Β. Ν.Δ. ΠΛΝΙΝ 3.245, /9/ Ριμολόγια /9/ Ξαραζηαηικά ΞΑΞΑΓΝΓΔΩΟΓΝΞΝΙΝΠ Β. ΦΑΟΚΑΘΗΓΖΠ Γ. Ν.Δ. RISE COMPUTER CENTER ΞΑΞΑΓΝΓΔΩΟΓΝΞΝΙΝΠ Β. ΦΑΟΚΑΘΗΓΖΠ Γ. Ν.Δ. RISE ,68 COMPUTER CENTER 420 6/10/ Ξαραζηαηικά ΞΑΞΑΓΝΓΔΩΟΓΝΞΝΙΝΠ Β. ΦΑΟΚΑΘΗΓΖΠ Γ. Ν.Δ. RISE 285,36 COMPUTER CENTER ΠΛΝΙΝ 528, /11/ Ξαραζηαηικά ΞΑΞΑΣΟΠΑΛΘΝ ΗΑΘΩΒΝΠ 5.183,32 ΠΛΝΙΝ 5.183, /12/ Ξαραζηαηικό ΞΔΡΟΝΛΔΙΙΑ ΠΔΟΦΗΩΡΖ 63,22 50

51 λοιπών δαπανών (ΓΗΑΣ/ΠΡΟΗΑ ΓΖΚ. ΘΡΗΟΗΝ ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ 16) ΠΛΝΙΝ 63, /9/ Ριμολόγια ΞΝΙΡΔΘ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΔΠ ΞΑΟΑΓΩΓΔΠ ΔΞΔ 6.000,00 ΠΛΝΙΝ 6.000, /7/ Ριμολόγια ΟΑΘ. ΠΒΝΟΩΛΝΠ Α.Δ. - ΘΑΡΑΠΘΔΖ - ΔΚΞΝΟΗΑ ΚΔΡΑΙ. ΟΝΙΙΩΛ ΘΑΗ ΠΛΑΦΩΛ ΔΗΓΩΛ 369 ΠΛΝΙΝ /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ /10/ Ξαραζηαηικά ΟΖΓΝΞΝΙΝ ΞΑΡΟΑ - ΑΛΘΔΚΗΝΛ ΟΖΓΝΞΝΙΝ ΞΑΡΟΑ - ΑΛΘΔΚΗΝΛ 499,8 378, /10/ Ξαραζηαηικά ΟΖΓΝΞΝΙΝ ΞΑΡΟΑ - ΑΛΘΔΚΗΝΛ 459,11 ΠΛΝΙΝ 1.337, /11/ Ξαραζηαηικά ΠΑΙΑΞΑΡΑΟΑΠ Λ. ΘΑΗ ΠΗΑ Ν.Δ.BROTHERS 280 ADVERTISING S.A. ΠΛΝΙΝ /12/ Ξαραζηαηικό λοιπών ΠΗΚΩΡΑ ΑΘΑΛΑΠΗΑ ΓΗΑΣ/ΠΡΟΗΑ (ΡΑΛΡΑΙΝ 22) 224,13 51

52 δαπανών ΠΛΝΙΝ 224, /12/ Ξαραζηαηικά ΠΘΝΙΑΡΝΠ Η. ΚΗΣΑΙΖΠ - ims 388, /12/ Ξαραζηαηικά ΠΘΝΙΑΡΝΠ Η. ΚΗΣΑΙΖΠ - ims 388, /12/ Ξαραζηαηικά ΠΘΝΙΑΡΝΠ Η. ΚΗΣΑΙΖΠ - ims 691, /12/ Ξαραζηαηικά ΠΘΝΙΑΡΝΠ Η. ΚΗΣΑΙΖΠ - ims 2.799, /12/ Ξαραζηαηικά ΠΘΝΙΑΡΝΠ Η. ΚΗΣΑΙΖΠ - ims 4.179, /12/ Ξαραζηαηικά ΠΘΝΙΑΡΝΠ Η. ΚΗΣΑΙΖΠ - ims 3.968,60 ΠΛΝΙΝ , /11/ Ξαραζηαηικά ΠΡΙΗΑΛΝΠ ΑΛΡ. ΘΑΙΝΟΖΠ 1.093,22 ΠΛΝΙΝ 1.093,22 52

53 437 14/6/ Ξαραζηαηικά ΠΩΚΑ ΔΙΙΖΛΩΛ 4.000,00 από απόθαζη ΞΟΝΠΘΝΞΩΛ - ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γημοηικού ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ Πσμβοσλίοσ ΠΛΝΙΝ 4.000, /10/ Ξαραζηαηικά Ξαροτής πηρεζιών ΡΑΠΗΝΞΝΙΝΠ Θ.- Ξ. ΟΑΚΚΝΠ Ν.Δ /11/ Ξαραζηαηικά Ξαροτής πηρεζιών 440 8/12/ Ξαραζηαηικά Ξαροτής πηρεζιών ΡΑΠΗΝΞΝΙΝΠ Θ.- Ξ. ΟΑΚΚΝΠ Ν.Δ. ΡΑΠΗΝΞΝΙΝΠ Θ.- Ξ. ΟΑΚΚΝΠ Ν.Δ ΠΛΝΙΝ /11/ Ριμολόγια ΡΔΔ (ΡΔΣΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΔΙΙΑΓΝΠ Λ.Ξ.Γ.Γ.) 116,85 ΠΛΝΙΝ 116, /12/ Ξαραζηαηικά ΡΔΚΘΑ ΔΞΔ ,14 ΠΛΝΙΝ , /12/ Ξαραζηαηικά ΡΟΝΦΗΚΑ ΖΙΗΑΠ ΓΝΘΑΠ Α.Δ ,58 ΠΛΝΙΝ , /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΡΠΑΘΩΛΑ Γ. ΙΝΘΗΑ 1.260,00 53

54 ΠΛΝΙΝ 1.260, /12/ Ξαραζηαηικά ΡΠΑΞΝ ΚΑΟΗΑ ,31 ΠΛΝΙΝ , /12/ Ξαραζηαηικά ΡΠΝΙΑΘΗΓΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 985, /12/ Ξαραζηαηικά ΡΠΝΙΑΘΗΓΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 280,44 ΠΛΝΙΝ 1.266, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΦΗΙΗΔΠ ΓΔΠΔΗΠ Α.Δ ,42 ΠΛΝΙΝ 1.213, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΦΡΩΟΗΑ ΑΛΡΔΚΗΠΑΟΖ Α.Δ 1.235, /3/ Ξαραζηαηικά ΦΡΩΟΗΑ ΑΛΡΔΚΗΠΑΟΖ Α.Δ 236, /11/2010 1E+06 Ξαραζηαηικά ΦΡΩΟΗΑ ΑΛΡΔΚΗΠΑΟΖ Α.Δ 1.892,55 54

55 452 18/11/ Ξαραζηαηικά ΦΡΩΟΗΑ ΑΛΡΔΚΗΠΑΟΖ Α.Δ 829, /11/ Ξαραζηαηικά ΦΡΩΟΗΑ ΑΛΡΔΚΗΠΑΟΖ Α.Δ 3.896, /11/ Ξαραζηαηικά ΦΡΩΟΗΑ ΑΛΡΔΚΗΠΑΟΖ Α.Δ 5, /12/ Ξαραζηαηικά ΦΡΩΟΗΑ ΑΛΡΔΚΗΠΑΟΖ Α.Δ 261, /12/ Ξαραζηαηικά ΦΡΩΟΗΑ ΑΛΡΔΚΗΠΑΟΖ Α.Δ 6, /12/ Ξαραζηαηικά ΦΡΩΟΗΑ ΑΛΡΔΚΗΠΑΟΖ Α.Δ 378, /12/ Ξαραζηαηικά ΦΡΩΟΗΑ ΑΛΡΔΚΗΠΑΟΖ Α.Δ 1.918, /12/ Ξαραζηαηικά ΦΡΩΟΗΑ ΑΛΡΔΚΗΠΑΟΖ Α.Δ 1.456,18 55

56 460 23/12/ Ξαραζηαηικά ΦΡΩΟΗΑ ΑΛΡΔΚΗΠΑΟΖ Α.Δ 1.675,40 ΠΛΝΙΝ , /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ Σ. ΣΑΟΗΠΖΠ Γ. ΗΑΘΩΒΗΓΝ & ΠΗΑ Δ.Ξ.Δ. JACOBI Δ.Ξ.Δ. ΔΡΝΗΚΑ ΔΛΓΚΑΡΑ 4.545,81 ΠΛΝΙΝ 4.545, /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΣΑΟΡΑ Α.Δ , /12/ ΑΞΝΓΟΑΦΖ ΣΑΟΡΑ Α.Δ. 174,2 ΠΛΝΙΝ 1.944,20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,81 Ο Η Κ Ο Ν Ο Μ Η Κ Ζ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Ο ΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΕΟΤΛΑΚΖ ΣΑΤΡΟ ΓΖΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ ΟΤΡΒΗΝΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΑΡΑΜΠΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ ΑΡΚΑΓΗΝΟ ΓΗΟΝΤΗΟ ΣΟΤΡΑΚΖ ΚΩΝ/ΝΟ ΠΟΤΛΗΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΑΠΔΡΓΖ ΜΑΡΗΑ Ακριβές Ανηίγραθο Νέα μύρνη Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΖΜΑΡΥΟ ΣΕΟΤΛΑΚΖ ΣΑΤΡΟ 56

57 57

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Δγθξίλεη κε ΓΗΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΗ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ A/A Αριθμός Πιστοποιητικού 1 PYR-LPR-410.05.193-2 PYR-LPR-410.05.184-3 PYR-LPR-410.06.039-4 PYR-LPR-410.06.025-5 PYR-LPR-410.06.031-6 PYR-LPR-410.06.013-7 PYR-LPR-410.05.197-8 PYR-LPR-410.06.023- COMP001.06-GRC

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΤΝΘΔΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ έρεη ωο εμήο : Οη απνπσηάδνλτεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΤΝΘΔΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ έρεη ωο εμήο : Οη απνπσηάδνλτεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. 8 εο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 28/2/2011 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόυασεο : 55/2011 Πεξί: Πξήξωσεο ζέσεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοζη Δαπανών Παγίαρ Πποκαηαβολήρ.

Απόδοζη Δαπανών Παγίαρ Πποκαηαβολήρ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Φ Α Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Απόδοζη Δαπανών Παγίαρ Πποκαηαβολήρ. Αξηζκόο Απόθαζεο: 111 Υνιαξγόο ζήκεξα ηελ 8 η ηνπ κελόο Οκηωβπίος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ. Α/Α Α.Μ. ΔΞΥΛΚΝ 1 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 ΓΗΑΛΝΚΔΥΛ ΓΔΛ ΘΑΡΔΘΔΠΔ ΑΓΔΗΑ ΝΓΖΓΖΠΖΠ ΚΝΡΝΠΗΘΙΔΡΑΠ Ζ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ 2 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 3 83 ΓΗΑΙΝΓΙΗΓΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ ΑΛΘΗΚΝΠ Σ491294 4 43

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔIEYΘΤΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ρασ. Γ/νζη : Θαθ. Ουζζίδη 11 Ρασ. Θώδικαρ : 540 08 Ξληποθοπίερ : K. Ξαπαγευπγίος Ρηλ. : 2313309464 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ ΔΣΑΛ Α.Δ. - ΑΞΟΝΑ 4-ΠΑΑ-LEADER ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ 1η Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος, 3.08.2010-5.10.2010 1 12700 ΓΖΚΝΠ ΔΔΟΓΔΡΝΙΑ ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ.

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Αριθ.Απόθ. 17/2011 ΘΕΜΑ : Δπηινγή πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο γηα ηελ έληνθε θαηάζεζε ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΝΦΑΠΖΠ:14/2015

ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΝΦΑΠΖΠ:14/2015 ΔΓΓΟΑΦΖ Π ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ Θεπαηζίνι: 30/7/05 ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ-ΓΟΑΞΔΡΠΩΛΑΠ ---------- Απ. ππυη: 40686 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΡΚΖΚΑ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από ηα Ξπακηικά ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΛΕΥΘΗΑΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΔΟ ΣΡΟΦΙΜΟΤ ΕΙΔΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟΤ ΟΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015

4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015 Καλούνηαι όλοι οι παπακάηυ θοπείρ να ζηείλοςν Σιμολόγιο Παποσήρ Τπηπεζιών

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. ςήθηζαλ ηε Νέα νη κύξλε Γεκνηηθνί θαη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 22/6/2011 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα

Α Π Ο Π Α Μ Α. ςήθηζαλ ηε Νέα νη κύξλε Γεκνηηθνί θαη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 22/6/2011 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκόθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ANAΡΣΗΣΕΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξηζ. Απνθάζεωο 88/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Καζνξηζκόο ηξόπνπ θαηαβνιήο ηειώλ ρξήζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΠΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩΠ... ΔΗΛΩΣΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Ο παξόλ Πίλαθαο έρεη ζθνπό λα δηεπθνιύλεη ηηο εηαηξίεο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελώλ ή απνηεινύλ αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 24/2011 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 24/2011 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 24/2011 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξηζ. Απνθάζεσο 976/2011 Π ε ξ ί ι ε ς ε Δπηβνιή ηέινπο επί ησλ αθαζαξίζησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Υπιζηίνα Κοηηαπίδη Βηνιόγνο, Δξγαζηήξην Γηαγλωζηηθήο Κπηηαξνινγίαο Ιαηξηθήο Σρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Κςηηαπομεηπία

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΛΑΟΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ : ΣΟΜΔΑ ΕΖΜΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΗΚΩΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΡ.ΠΡΩΣ.78640/21-5-2010 ΑΘΖΝΑ, 21/5/2010 ΠΡΟ:ΣΗ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΗ ΚΑΗ ΣΗ ΛΟΗΠΔ ΜΟΝΑΓΔ ΠΑΡΑΓΩΓΖ,ΣΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΔΗ,ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 12εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 12εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 8 Απξηιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 5862 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΡΑΞΔΡΠΑΟΗΑΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΓΟΑΦΔΗΝ (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-ΡΔΔ)

ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΡΑΞΔΡΠΑΟΗΑΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΓΟΑΦΔΗΝ (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-ΡΔΔ) ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ ΡΑΞΔΡΠΑΟΗΑΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΓΟΑΦΔΗΝ (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-ΡΔΔ) ΚΑΘΙΣΜΑΤΑΠΕ Ππλνιηθό Ύςνο: 850mm Ύςνο Έδξαο 480mm Γηάζηαζε Έδξαο: 420x420mm 1/38 ΚΔΡΑΙΙΗΘΔΠ ΘΟΔΚΑΠΡΟΔΠ (ΘΑΙΝΓΖΟΝΗ) (ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ-ΓΖΚΝΡΗΘΝ-ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 15/19-07-2011 ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ

ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 15/19-07-2011 ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΟΤ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 15/19-07-2011 ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ ΑΡΘΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΔΠ ΔΗΓΥΛ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΝΙΥΛ ΡΥΛ ΒΑΘΚΗΓΥΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΔΠ ΔΗΓΥΛ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΝΙΥΛ ΡΥΛ ΒΑΘΚΗΓΥΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 1 / 69 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δ/ΝΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΥΟΛΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΔΠ ΔΗΓΥΛ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΝΙΥΛ ΡΥΛ ΒΑΘΚΗΓΥΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ (ΔΜΝΞΙΗΠΡΗΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα