πλεδξίαζε: 18ε ΑΠΟΠΑΜΑ Απιθμόρ Απόθαζηρ : 233/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πλεδξίαζε: 18ε 20-07-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Απιθμόρ Απόθαζηρ : 233/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Υ. ηαζνπνύινπ Tει.: , Fax: πλεδξίαζε: 18ε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζ. 18 εο / πλεδξίαζεο ηεο ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. Απιθμόρ Απόθαζηρ : 233/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΘΔΜΑ: Λήτη απόθαζηρ για οπιζμό ηηρ ημεπομηνίαρ διεξαγυγήρ ηυν διαγυνιζμών για ηα έπγα: «Αποκαηάζηαζη ΥΑΓΑ Κεπαηέαρ», «Αποκαηάζηαζη ΥΑΓΑ Μεγάπυν» και «Αποκαηάζηαζη ΥΑΓΑ ΝΑ Αηηικήρ». ηελ Αζήλα θαη ζηα γξαθεία ηνπ Δηδηθνύ Γηαβαζκηδηθνύ πλδέζκνπ Ν. Αηηηθήο, Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, ζήκεξα ηελ 20 η ηνπ κήλα Ηοςλίος ηνπ έηνπο 2015 εκέξα Γεςηέπα θαη ώξα 09:30 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Δ.Γ..Ν.Α., ύζηεξα από έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ κε αξ. πξση.: 6463/ , πνπ επηδόζεθε ζε όια ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δ.Δ., ζύκθσλα κε ην άξζξν 111 ηνπ Ν. 3463/06 «Πεξί Κύξσζεο ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, ζε ζύλνιν επηά (7) ηαθηηθώλ κειώλ ήηαλ παξόληα ηα ηέζζεξα (4) κέιε θαη έλα αλαπιεξσκαηηθό κέινο. ΠΑΡΟΝΣΔ: 1. Μπηδά Αθξνδίηε, Αληηπξόεδξνο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γ.. Αγ. Αλαξγύξσλ-Κακαηεξνύ. 2. Βξνύζηεο Αξηζηείδεο, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Πεξ. ύκβνπινο Β.Σ. Αζελώλ. 3. Ιαηξνύ ηαύξνο, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γ.. Λαπξεσηηθήο. 4. Μπνπξατκεο Γεκήηξεο, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γ.. Φπιήο. 5. Γακηαλόο Πέηξνο, Πεξ. ύκβνπινο Β.Σ. Αζελώλ, 1 νο Αλαπιεξσκαηηθόο (αλαπιεξώλεη ηελ θα Κνξσλαίνπ-Κακπά νθία, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ., Πεξ. ύκβνπινο Β.Σ. Αζελώλ). 1

2 6. Γατηαλάξνο ηέιηνο, Γ.. Πεηξαηά, 2 νο Αλαπιεξσκαηηθόο (πξνζήιζε ζην 2 ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη αλαπιεξώλεη ηνλ θ. Παππνύ Υξήζην, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ., Γήκαξρνο Φπιήο). ΑΠΟΝΣΔ: 1. Γνύξνπ Ρέλα, Πξόεδξνο ηνπ ΔΓΝΑ, Πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο. 2. Κνξσλαίνπ-Κακπά νθία, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Πεξ. ύκβνπινο Β.Σ. Αζελώλ. 3. Παππνύο Υξήζηνο, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γήκαξρνο Φπιήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθαλ θαη νη θ.θ. Γακηαλόο Πέηξνο, 1 ν Αλαπιεξσκαηηθό Μέινο, Πεξ. ύκβνπινο Β.Σ. Αζελώλ, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ ΔΓΝΑ, ν λνκηθόο πλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ θαη ν εηζεγεηήο ηνπ ζέκαηνο. Η θα Αληηπξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 18εο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. θαη εηζεγνύκελε ην 3o ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε: Σν ζέκα είλαη θαηεπείγνλ λα ζπδεηεζεί, θαζώο ππάξρεη άκεζε αλάγθε λα κεηαηεζεί ε εκεξνκελία δηαγσληζκνύ γηα ηα έξγα: «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Κεξαηέαο», «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Μεγάξσλ» θαη «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ ΝΑ Αηηηθήο», πνπ είρε πξνγξακκαηηζηεί γηα ηελ Σξίηε , ιόγσ παξάηαζεο ηεο ηξαπεδηθήο αξγίαο έσο ηηο θαη ηεο επαθόινπζεο δπζρέξεηαο ζπγθέληξσζεο ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ από ηνπο δηαγσληδόκελνπο. - ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δγθξίλεηε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο θαηεπείγνλ; - ΜΔΛΖ: Δγθξίλεηαη. - ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κύξηνη, ζρεηηθά κε ην αλσηέξσ ζέκα ζέησ ππόςε ζαο ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, ε νπνία αλαθέξεη ηα εμήο: «Με ηηο 94/2015, 95/2015 θαη 96/2015 Απνθάζεηο ηεο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ εγθξίζεθαλ νη κειέηεο θαη θαηαξηίζηεθαλ νη όξνη δεκνπξάηεζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ηνπ ζέκαηνο. Οη δηαγσληζκνί γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρσλ θαηαζθεπήο ησλ ελ ιόγσ έξγσλ θαζνξίζηεθε λα δηελεξγεζνύλ ηελ Σξίηε Με ηελ κε αξηζκό 180/2015 Απόθαζε ηεο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ θαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην εηζεγεηηθό ηεο (Σξαπεδηθή αξγία πνπ νξίζηεθε κε ηελ ΠΝΠ ηεο 28/06/2015 ΦΔΚ Α 65) κεηαηέζεθε ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ πξναλαθεξόκελσλ ηξηώλ δηαγσληζκώλ γηα ηελ Σξίηε 14/07/2015 ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ησλ δηαθεξύμεσλ. Γεδνκέλνπ όκσο όηη ε πξναλαθεξόκελε Σξαπεδηθή αξγία κε ηελ κε αξηζκ. πξση. Γ.Γ.Ο.Π ΔΞ2015/ /Υ.Π (ΦΔΚ Β 1420/ ) Απόθαζε ηνπ 2

3 Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ παξαηάζεθε έσο θαη 13 Ινπιίνπ 2015, ε Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, κε ηελ κε αξηζκ. 229/2015 απόθαζή ηεο, κεηέζεζε ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ησλ ηξηώλ (3) δηαγσληζκώλ ησλ έξγσλ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Ν.Α. Αηηηθήο», «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Μεγάξσλ» θαη «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Κεξαηέαο», πξνο δηεπθόιπλζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηνπο δηαγσληζκνύο, ζε ρξόλν πνπ ζα νξηζηεί κε λεόηεξε απόθαζε θαη ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία (Ν. 3669/2008) θαη αθνύ έρεη νκαινπνηεζεί ε ιεηηνπξγία ησλ Σξαπεδώλ, ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Ήδε ζήκεξα ύζηεξα θαη από ηελ Π.Ν.Π. ηεο 18 εο Ινπιίνπ 2015 (ΦΔΚ 84 Α ) απνθαηαζηάζεθε ε ιεηηνπξγία ησλ Σξαπεδώλ θαη ζπλεπώο είλαη δπλαηή ε δηεμαγσγή ησλ ελ ζέκαηη δηαγσληζκώλ. Πξνηείλεηαη ινηπόλ λα νξηζηεί σο εκεξνκελία δηελέξγεηαο ησλ δηαγσληζκώλ ε Σπίηη , πξνθεηκέλνπ ζην κεζνδηάζηεκα λα είλαη εθηθηή ε γλσζηνπνίεζε ηεο εκεξνκελίαο ζε όζνπο έιαβαλ ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ [πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία άξζξν 22 ηνπ Ν. 3669/2008] αιιά θαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο αλαθνηλώζεηο δεκνζηεύζεηο. Πιένλ απηώλ ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηνύλ θαη ηα αθόινπζα, ζε απάληεζε πξνθνξηθά δηαηππσζέλησλ εξσηεκάησλ Οη δηαγσληζκνί ζα γίλνπλ κε βάζε ηνπο (αξρηθνύο) όξνπο δεκνπξάηεζεο όπσο απηνί θαηαξηίζηεθαλ κε ηηο κε αξηζκνύο 94/2005, 95/2015 θαη 96/2015 Απνθάζεηο ηεο Δ.Δ. γηα ηα έξγα «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Κεξαηέαο», «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Ν.Α. Αηηηθήο» θαη «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Μεγάξσλ», αληίζηνηρα. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλαθέξνπλ, σο εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, είηε α) ηελ σο άλσ νξηζζείζα (Σξίηε ), είηε β) θάπνηα από ηηο πξνεγνύκελεο εκεξνκελίεο δειαδή ηελ ή ηελ , κε ζαθή όκσο αλαθνξά, ζηε δεύηεξε πεξίπησζε, όηη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ηζρύεη θαη γηα ηπρόλ επαλαιήςεηο ηνπ δηαγσληζκνύ. Ο ρξόλνο ηζρύνο ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξνο ησλ δέθα (10) κελώλ από ηελ εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο, δειαδή ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζα πξέπεη λα έρεη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ Δπηζεκαίλεηαη όηη ην ππό ζπδήηεζε ζέκα είλαη θαηεπείγνλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε έγθαηξε ελεκέξσζε όισλ όζσλ έρνπλ εθδειώζεη ελδηαθέξνλ (έρνπλ παξαιάβεη έληππα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο) γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο δηαγσληζκνύο απηνύο αιιά θαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο αλαθνηλώζεηο δεκνζηεύζεηο». Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ, παξαθαιώ λα απνθαλζείηε επί ηνπ ζέκαηνο. 3

4 Έσονηαρ λάβει ςπ ότιν: Ζ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 1. Σνλ θαηεπείγνληα ραξαθηήξα ηνπ ζέκαηνο. 2. Σελ εηζήγεζε ηεο Αληηπξνέδξνπ. 3. Σελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο. 4. Σηο ππ αξ. 94/15, 95/15, 96/15, 180/15 θαη 229/15 ΑΔΔ. 5. Tελ ΠΝΠ ηεο 28/06/2015 ΦΔΚ Α Σελ ππ αξ. πξση. Γ.Γ.Ο.Π ΔΞ2015/ /Υ.Π (ΦΔΚ Β 1420/ Απόθαζε ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθώλ. 7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηε». 9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4071/2012 (παξ. 2β) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» (Α' 85). 10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3669/2008 «Κύξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ (Α 116)». Ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Δ.Δ. ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 1. Γέρεηαη λα ζπδεηεζεί ην εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα σο θαηεπείγνλ. 2. Απνδέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηεο Αληηπξνέδξνπ. 3. Απνδέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο. 4. Μεηαζέηεη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ δηαγσληζκώλ γηα ηα έξγα: «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Κεξαηέαο», «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Μεγάξσλ» θαη «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ ΝΑ Αηηηθήο» γηα ηελ Σξίηε Οη δηαγσληζκνί ζα γίλνπλ κε βάζε ηνπο (αξρηθνύο) όξνπο δεκνπξάηεζεο όπσο απηνί θαηαξηίζηεθαλ κε ηηο κε αξηζκνύο 94/2005, 95/2015 θαη 96/2015 Απνθάζεηο ηεο Δ.Δ. γηα ηα έξγα «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Κεξαηέαο», «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Ν.Α. Αηηηθήο» θαη «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Μεγάξσλ», αληίζηνηρα. 6. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλαθέξνπλ, σο εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, είηε α) ηελ σο άλσ νξηζζείζα (Σξίηε ), είηε β) θάπνηα από ηηο πξνεγνύκελεο εκεξνκελίεο δειαδή ηελ ή ηελ , κε ζαθή όκσο αλαθνξά, ζηε δεύηεξε πεξίπησζε, όηη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ηζρύεη θαη γηα ηπρόλ επαλαιήςεηο ηνπ δηαγσληζκνύ. 4

5 7. Ο ρξόλνο ηζρύνο ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξνο ησλ δέθα (10) κελώλ από ηελ εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο, δειαδή ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζα πξέπεη λα έρεη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ Η παξνύζα ζα γλσζηνπνηεζεί ζε όινπο όζνπο έρνπλ παξαιάβεη ηεύρε δεκνπξάηεζεο. 9. Δμνπζηνδνηεί ηελ Πξόεδξν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο. Δθδόζεθε ε κε αξηζκ. 233/15 Α.Δ.Δ. θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί. Αθήνα, Ζ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΜΠΗΕΑ Γ.. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ-ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΣΑ ΜΔΛΖ Βπούζηηρ Απιζηείδηρ Ηαηπού ηαύπορ Μποςπαφμηρ Γημήηπιορ Γαμιανόρ Πέηπορ 5

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : 2241-46339, 22414631, Fax : 2241-46361 (22413-61361) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθό πλεδξίαζεο Αξηζκόο: 23 / 1-12-214 ηε Ρόδν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηήξην Σ.Κ : 28100 Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Πξαθηηθνύ από ηε Γεκόζηα ΣΑΚΣΗΚΖ πλεδξίαζε κε Αξηζκό 11/2013 από 6/8/2013.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Πξαθηηθνύ από ηε Γεκόζηα ΣΑΚΣΗΚΖ πλεδξίαζε κε Αξηζκό 11/2013 από 6/8/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Αριθ.Απόθαζης

Διαβάστε περισσότερα

πλεδξίαζε: 21ε 05-08-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζκόο Απόθαζεο : 281/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ

πλεδξίαζε: 21ε 05-08-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζκόο Απόθαζεο : 281/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ1Ω6Υ-9ΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αγία Παξαζθεπή 20/12/2013 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ

ΑΔΑ: ΒΛΓ1Ω6Υ-9ΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αγία Παξαζθεπή 20/12/2013 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αγία Παξαζθεπή 20/12/2013 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Αξηζκ. πξση.:49372 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. ΘΔΜΑ : Σπγρώλεπζε Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ

Α Π Ο Π Α Μ Α ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. ΘΔΜΑ : Σπγρώλεπζε Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ Σεο αξηζ. 5/2011 Παξαλεζηίνπ. Αξηζ.Απόθ. 60/2011 Α Π Ο Π Α Μ Α ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΘΔΜΑ : Σπγρώλεπζε Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ Σην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003084470 2015-09-24

15PROC003084470 2015-09-24 15PROC003084470 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάλςμνορ, 24/09/2015 Απιθ. Ππυη.: 19763 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μισαήλ Μπαφπάμηρ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 6 εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σαρ. Γ/λζε : πλ. Πεληέιεο, ζέζε Φεινγνξίηζα Σ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 01 ηνπ κήλα Γεκεμβρίοσ ηνπ έηνπο 2011 κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αθ ελόο ηνπ ζηελ Αζήλα (αησβξηάλδνπ 18), εδξεύνληνο Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΦΑΛΗΖ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ Σαρ. Γ/λζε: Γ.Γ. Λνπηξώλ Τπάηεο Σαρ. Κσδ.: 35016 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr web: www.oiti.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνύια Καζηαληώηε Λνπηξά Τπάηεο, 4-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη.

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη. 1 ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ ΘΔΜΑ: «Τν λνκηθό θαζεζηώο θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηωλ 24 εηαηξηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη λνκίκωο ζηελ Διιάδα θαηά ην κεηαβαηηθό ζηάδην ηνπ αξ.50 παξ.12 ηνπ Ν.4002/2011» Καιεκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Τ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002565676 2015-02-09

15PROC002565676 2015-02-09 PROC002565676 20-02-09 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ ΕΡΓΑΙΑ: ΤΝΣΗΡΗΗ - ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ Aριθμ. Μελέτης : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικόσ Προϋπολογιςμόσ 3. Συγγραφή υποχρεώςεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα