Εισήγηση για την έγκριση με παρατηρήσεις του Β1 σταδίου της μελέτης «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισήγηση για την έγκριση με παρατηρήσεις του Β1 σταδίου της μελέτης «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Πληροφ: Π. Ράγκου-Β. Ανυφαντής Τηλ.: , ΠΡΟΣ: Καρδίτσα, Την Επιτροπή Ποιότητας του Δήμου Καρδίτσας ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την έγκριση με παρατηρήσεις του Β1 σταδίου της μελέτης «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας» ΥΠΟΨΗ: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 2. Τις διατάξεις του Ν. 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 4 αυτού. 3. Τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 3 αυτού. 4. Την αρχική Απόφαση Ένταξης της πράξης με αρ. πρωτ. 1757/ στο Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ », την αρ. πρωτ. 7360/ η τροποποίηση αυτής (ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑ1-0) και την αριθ. πρωτ. 3348/ η τροποποίηση αυτής (ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ7ΛΡ-Φ3Ε) 5. To έγγραφο αριθ. πρωτ. 4826/ ΕΔΑΠΘ (διατύπωση σύμφωνης γνώμης) 6. Το αριθ / Ιδιωτικό Συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της ως άνω μελέτης στον διαγωνιζόμενο «ΒΑΛΣΑΜΩ ΜΙΤΣΗ ΒΑΛΑΣΣΑ Κ. ΤΣΑΤΣΑΡΕΛΗΣ Ε. ΜΟΥΤΣΑΝΙΔΗΣ Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ο.Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΛΙΑΡΗΣ» (ΑΔΑ: Β4Τ8ΩΕΗ-ΒΨΖ). 7. Την αριθ. 5544/ απόφασή μας περί ορισμού επιβλεπόντων της παραπάνω μελέτης (ΑΔΑ: Β43ΘΩΕΗ-Θ34). 8. Την αριθ. 423/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας περί έγκρισης της Α Φάσης της μελέτης (ΑΔΑ: ΒΛ9ΣΩΕΗ-ΚΞ8). 9. Την από (αριθ. πρωτ. 6543) εμπρόθεσμη υποβολή του Β1 Σταδίου της Β Φάσης της μελέτης. 10. Το αριθ. πρωτ (σχ. 3271)/ έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας με το οποίο διατυπώνεται Σύμφωνη Γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης του Υποέργου (1) «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας» της Πράξης (270977) «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας» μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου. Η Σύμφωνη Γνώμη διατυπώνεται για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου

2 έως τις Το αριθ. πρωτ. 3637/ έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καρδίτσας (ΑΔΑ: ΩΜ23ΩΕΗ-ΓΘΖ) «Έγκριση αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης» Α. Εισαγωγικά Ο Δήμος Καρδίτσας, μετά από ένταξη της μελέτης «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας» (εφεξής «μελέτη ΓΠΣ») στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Θεσσαλίας-Στερεάς-Ηπείρου , ανέθεσε με την απόφαση αριθ. 424/ (ΑΔΑ: Β4ΘΥΩΕΗ-ΓΒ1) της Οικονομικής Επιτροπής την εκπόνησή της στο διαγωνιζόμενο «ΒΑΛΣΑΜΩ ΜΙΤΣΗ ΒΑΛΑΣΣΑ Κ. ΤΣΑΤΣΑΡΕΛΗΣ Ε. ΜΟΥΤΣΑΝΙΔΗΣ Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ο.Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΛΙΑΡΗΣ» και υπογράφτηκε το αριθ / Ιδιωτικό Συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της ως άνω μελέτης. Η περιοχή εφαρμογής του ΓΠΣ, λόγω του ότι η ένταξη της μελέτης στο Ε.Π., που έγινε την , προηγήθηκε του «Καλλικράτη», ταυτίζεται πλέον με τα όρια της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Καρδίτσας του καλλικρατικού Δήμου Καρδίτσας. Περιλαμβάνονται, δηλαδή, τα όρια των Δ.Κ. Καρδίτσας και Καρδιτσομαγούλας και οι Τ.Κ. Αγιοπηγή, Αρτεσιανό, Παλαιοκκλήσι και Ρούσσο. Η μελέτη ΓΠΣ εκπονείται σε δυο φάσεις: Η Α φάση περιλαμβάνει την ανάλυση της ήδη υπάρχουσας κατάστασης, τη διάγνωση των προβλημάτων και τάσεων της περιοχής. Η Α φάση άρχισε την και υποβλήθηκε στις εμπρόθεσμα. Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας με την απόφαση 423/ (ΑΔΑ: ΒΛ9ΣΩΕΗ- ΚΞ8), ενώ δόθηκε η εντολή εκπόνησης της Β φάσης στις Η Β φάση υποδιαιρείται σε δυο στάδια το Β1 (πρόταση του ΓΠΣ) και το Β2 που οριστικοποιεί τη μελέτη, μετά τις συμμετοχικές διαδικασίες. Το Β2 στάδιο θα υποβληθεί προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, μετά από τη σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ). Ο ανάδοχος της μελέτης παρέδωσε την το Β1 στάδιο της Β φάσης της μελέτης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Οι συμμετοχικές διαδικασίες που τηρήθηκαν κατόπιν και για τις οποίες πρέπει να γίνει ρητή μνεία στη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα ακολουθήσει (παράγρ. 2 άρθρ. 3 Ν. 1337/83), είναι οι ακόλουθες: 1. Ο Δήμος Καρδίτσας διοργάνωσε την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 17:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Κινηματοθέατρου Καρδίτσας δημόσια ανοιχτή συνάντηση, στην οποία κάλεσε με την Πρόσκληση αριθ. πρωτ. 2468/ να παρευρεθούν 47 φορείς των οποίων η δραστηριότητα επεκτείνεται στην περιοχή του γενικού πολεοδομικού σχεδίου. Στη διάρκεια της συνάντησης έγινε αρχικά η παρουσίαση της πρότασης του Β1 Σταδίου και επακολούθησε συζήτηση επί των προτάσεων για να καταγραφούν όλες οι απόψεις. 2. Η πρόταση του Β1 σταδίου στάλθηκε στη συνέχεια με την αριθ. πρωτ. 659/ έγγραφη πρόσκληση σε ηλεκτρονική μορφή (DVD) στους 16 βασικότερους φορείς και εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την καλύτερη ενημέρωσή τους, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν στα θέματα της αρμοδιότητάς τους, εντός χρονικής προθεσμίας 2 μηνών από την ημερομηνία παρουσίασης της Πρότασης. Σελίδα 2 από 16

3 3. Η πρόταση όλο το παραπάνω διάστημα, βρισκόταν αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Δήμου: για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου. 4. Την έγινε συμπληρωματική συνάντηση-συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου έγιναν διευκρινίσεις και διατυπώθηκαν απόψεις των δημοτικών συμβούλων. 5. Την έγινε ενημέρωση από τους μελετητές της νέας δημοτικής αρχής (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι των παρατάξεων, Πρόεδροι ΔΚ Καρδίτσας, Καρδιτσομαγούλας και ΤΚ Αγιοπηγής, Αρτεσιανού, Παλαιοκκλησίου και Ρούσσου). Β. Παρατηρήσεις στη Χωρική Οργάνωση / Οργάνωση Χρήσεων Γης Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση του ευρύτερου χώρου της εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών περιοχής της μελέτης. Με το Ν.4269/14 (ΦΕΚ 142 Α/ ) «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη» έχουν αλλάξει οι κατηγορίες και το περιεχόμενο των επιτρεπόμενων χρήσεων γης. Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 άρθρ. 33 του νόμου αυτού, πρέπει να γίνει προσαρμογή της μελέτης στις νέες χρήσεις. Για το σκοπό αυτό προτείνουμε, όπου προβλέπεται αμιγής κατοικία, να εφαρμοστεί η (περισσότερο αντίστοιχη με αυτή) κατοικία επιπέδου γειτονιάς Κ2, ενώ όπου προβλέπεται γενική κατοικία, να γίνει εφαρμογή της (περισσότερο αντίστοιχης) κατοικίας ενδιάμεσου επιπέδου ΜΚ. Επομένως, στις Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ) Καρδιτσομαγούλας και Μαύρικα, η αμιγής κατοικία πρέπει να επικαιροποιηθεί με την κατοικία Κ2. Προτείνουμε να δημιουργηθεί ΠΕΠΔ Περιαστικού Χώρου Καρδίτσας, που θα περιλαμβάνει τις γειτνιάζουσες με το σχέδιο πόλης εκτός σχεδίου περιοχές, που με την πρόταση των μελετητών περιλαμβάνονται στην Ευρύτερη Εκτός Σχεδίου Περιοχή χωρίς έλεγχο των χρήσεων. Θεωρούμε ότι στις περιοχές αυτές, που βρίσκονται κοντά στις κατοικημένες περιοχές της Καρδίτσας, πρέπει να αποτραπούν χρήσεις βιοτεχνικές και χονδρεμπορίου, και προτείνουμε την κατοικία ενδιάμεσου επιπέδου ΜΚ. Οι βιοτεχνικές χρήσεις προτείνεται να μετατεθούν στην ΠΟΑΠΔ και στις επεκτάσεις των ΠΕΠΔ Εθνικής και Επαρχιακής οδού που προτείνονται παρακάτω. Λόγω της ύπαρξης της Περιφερειακής εθνικής οδού, οι περιοχές μέσα από την οδό δεν έχουν πλέον χρήση υψηλής παραγωγικότητας, γι αυτό μπορούν να περιληφθούν στην ΠΕΠΔ Περιαστικού Χώρου Καρδίτσας και οι δυο τριγωνικές περιοχές στα ΒΑ και ΒΔ της Καρδίτσας (σχετική πρόταση ΔΚ Καρδίτσας). Στην ΠΕΠΔ Εθνικής οδού Καρδίτσας-Τρικάλων να εφαρμοστούν οι αντίστοιχες παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής & μέσης όχλησης (ΧΜΟ) και χονδρικό εμπόριο (ΧΕ). Παρόμοιες ΠΕΠΔ θεωρούμε ότι πρέπει να προβλεφτούν στο υπόλοιπο εκτός σχεδίου τμήμα της Εθνικής οδού Καρδίτσας-Τρικάλων, που είναι μήκους περίπου 2 km (στα πλαίσια του διπόλου με τα Τρίκαλα, που προβλέπεται στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας) και στο εκτός σχεδίου τμήμα της Επαρχιακής οδού Καρδίτσας-Μουζακίου, μήκους 4,5 km εντός των ορίων της περιοχής μελέτης (Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας), επειδή οι εκτάσεις αυτές δεν γειτνιάζουν με το υδρογραφικό δίκτυο και μπορούν να εφαρμοστούν αναπτυξιακές χρήσεις, σε αντίθεση για παράδειγμα με την οδό Καρδίτσας-Μητρόπολης που αποτελεί τμήμα τουριστικής διαδρομής προς τη Λίμνη Πλαστήρα. Σελίδα 3 από 16

4 Πάντως, θεωρούμε ότι στα γήπεδα με πρόσωπο επί όλων των εθνικών και επαρχιακών οδών πρέπει να επιτρέπονται πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου για την εξυπηρέτηση της αυτοκίνησης. Στην Περιοχή Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) 1 «Υγροβιότοποι Υδρογραφικό δίκτυο» προτείνεται από τους μελετητές Ζώνη Ειδικής Προστασίας 50 μ από την όχθη, όπως αυτή θα καθοριστεί κατόπιν ειδικής μελέτης. Η περιοχή αυτή προορίζεται για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ήπια αναψυχή, πολιτισμό. Δεν επιτρέπεται η κατάτμηση, ούτε η δόμηση. Βάσει του Ν. 4258/2014 προβλέπεται ειδική υδρολογική και υδραυλική μελέτη, σύμφωνα με την οποία καθορίζεται η οριογραμμή του ρέματος/ποταμού, η οποία περιλαμβάνει τη γραμμή πλημμύρας, τις όχθες και οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή τεχνητό στοιχείο. Λόγω της ευρύτητας της οριοθετούμενης περιοχής, θεωρούμε ότι μια Ζώνη Ειδικής Προστασίας σε απόσταση 20 μ από την οριογραμμή είναι αρκετή. Κατά τα λοιπά, σύμφωνα με μελετητές. Στις ΠΕΠ 2 «Δασικές εκτάσεις Οικοσυστήματα» και ΠΕΠ 3 «Αρχαιολογικοί χώροι» οι μελετητές προτείνουν απαγόρευση της κατάτμησης και της δόμησης, χρήσεις ήπιες δραστηριότητες αναψυχής και πολιτισμού και αναψυκτήρια εμβαδού 30 τμ. Η υπηρεσία συμφωνεί με τις ρυθμίσεις αυτές. Στην Περιοχή Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) 4 «Αναδασμοί Αρδευόμενη Γεωργική Γη (Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας)» η πρόταση των μελετητών είναι να επιτρέπεται κάθε είδους γεωργική δραστηριότητα, η κατασκευή μιας γεωργικής αποθήκης/βοηθητικού χώρου εμβαδού 50 μ 2 ανά ιδιοκτησία και η απαγόρευση της κατάτμησης. Στο άρθρο 6 της αριθ /5542/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1615 Β/ ) «Ρύθμιση θεμάτων νέων αγροτών» αναφέρεται ότι οι κλάδοι του αγροτικού τομέα είναι η γεωργία, η αλιεία, η δασοπονία και ο αγροτουρισμός. Στον όρο γεωργία νοούνται η φυτική και η ζωική παραγωγή, η οποία περιλαμβάνει την κτηνοτροφία, πτηνοτροφία κλπ. Ο δε αγροτουρισμός περιλαμβάνει την αγροβιοτεχνία, παραδοσιακή βιοτεχνία, προστασία του περιβάλλοντος, εφόσον ασκούνται από αγρότες στα όρια της αγροτικής εκμετάλλευσης. Επίσης στο άρθρο 2 του Ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» στα αγροτικά προϊόντα περιλαμβάνονται «τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών και τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα». Επίσης «Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται εκτός από την παραγωγή των προϊόντων και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η εν γένει τοποθέτηση μέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκμετάλλευση, καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους, η θαλάσσια αλιεία, η αλιεία εσωτερικών υδάτων, η σπογγαλιεία, η οστρακαλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ως και η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW και η λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων». Στην περιοχή της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΕ Καρδίτσας επιτρέπει τις παραπάνω αναφερόμενες χρήσεις, τηρουμένων, βέβαια, των ελαχίστων αποστάσεων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από τα όρια οικισμών και πόλεων που προβλέπει ο νόμος (άρθ. 20 Ν. 4056/2012). Κατόπιν των παραπάνω, θεωρούμε ότι πρέπει να διευκρινισθεί ότι στην ΠΕΠ 4 πρέπει να επιτρέπονται οι χρήσεις του αγροτικού τομέα παραγωγής και της αγροτικής Σελίδα 4 από 16

5 εκμετάλλευσης, περιλαμβανόμενης της αποθήκευσης, τυποποίησης, συσκευασίας και της εν γένει τοποθέτησης μέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκμετάλλευση και οι ενώσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους, η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW και η λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων. Επίσης, η μελέτη προτείνει την απαγόρευση όλων των ΑΠΕ. Όμως, οι εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης της βιομάζας από προϊόντα, απόβλητα και υπολείμματα βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία, θεωρούμε ότι είναι συμβατές με το χαρακτήρα της περιοχής αυτής και δεν είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον. Μετά από αυτό, προτείνουμε στην ΠΕΠ 4 να επιτρέπονται, επίσης, οι εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης της βιομάζας από προϊόντα, απόβλητα και υπολείμματα βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), με την προϋπόθεση ότι είναι εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος μικρότερης ή ίσης των 500 KW. Στην ίδια περιοχή, και για την εξυπηρέτηση των παραπάνω αναγκών, προτείνουμε το όριο κατάτμησης στην ΠΕΠ 4 να είναι τα 10 στρέμματα, και ως προς τους όρους δόμησης να ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης εκτός σχεδίου, δηλαδή το άρθ. 1 του Π.Δ. της 24/ (ΦΕΚ-270 Δ'), και όχι οι παρεκκλίσεις ως προς το ποσοστό κάλυψης, το συντελεστή δόμησης κ.λπ. του άρθ. 2 για τα γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια. Η πρόταση αυτή ενισχύεται, αν ληφθεί υπόψη ότι μια (1) ισοδύναμη ζωική μονάδα, που αποτελείται από 50 πρόβατα, χρειάζεται έκταση σταβλισμού 60 μ 2, σύμφωνα με τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και επομένως επιπλέον έκταση για αποθήκευση. `Στην Περιοχή ΠΕΠ 5 «Ενιαίο Δίκτυο Πρασίνου», η οποία είναι μια ευρύτερη περιοχή κοντά στους ποταμούς και κυρίως του Καράμπαλη, στα νότια και ανατολικά της Καρδίτσας, οι μελετητές προτείνουν απαγόρευση της κατάτμησης και της δόμησης, χρήσεις ήπιας δραστηριότητας αναψυχής και πολιτισμού και αναψυκτήρια εμβαδού 30 τμ. Επειδή η περιοχή αυτή είναι αρκετά μεγάλη και καλύπτεται από ιδιωτικές εκτάσεις, θεωρούμε ότι η πλήρης σχεδόν απαγόρευση της δόμησης δεν μπορεί να επιβληθεί, ενώ πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για το θέμα αυτό έχουν υποβληθεί αρκετές ενστάσεις ιδιοκτητών της περιοχής. Προτείνουμε να ισχύουν οι διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης με ανώτατο όριο τα 200 τμ ανά ιδιοκτησία για τις εξής χρήσεις: κατοικία, γεωργικές αποθήκες, ήπιες δράσεις αναψυχής και πολιτισμού και υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις (με τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους κτίρια), ενώ πρέπει να διευκρινιστεί ότι επιτρέπεται η απλή γεωργική καλλιέργεια βιολογικής φυτικής παραγωγής. Στην Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ Ι), που βρίσκεται νότια του Βιοτεχνικού Πάρκου, μεταξύ των ποταμών Καράμπαλη και Καλέντζη, οι μελετητές προτείνουν να εφαρμοστούν οι παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής & μέσης όχλησης (ΧΜΟ) και χονδρικό εμπόριο (ΧΕ), και η υπηρεσία μας συμφωνεί. Προτείνουν επίσης τη χρήση φωτοβολταϊκών, ενώ απαγορεύουν τις υπόλοιπες ΑΠΕ. Η άποψή μας είναι να επιτρέπονται όλες οι ΑΠΕ, γιατί η περιοχή προορίζεται αποκλειστικά για αναπτυξιακές δραστηριότητες. Στην Ευρύτερη Εκτός Σχεδίου Περιοχή εμφανίζονται μεμονωμένα γεωτεμάχια, τα οποία χρειάζεται περαιτέρω έρευνα από τους μελετητές, ώστε, αν ανήκουν σε αναδασμό, να ενταχθούν και αυτά στη Γεωργική Γης Υψηλής Παραγωγικότητας, ή αν βρίσκονται κοντά σε ρέματα/ποταμούς να ενταχθούν στην ΠΕΠ 1 ή στην ΠΕΠ 5. Σελίδα 5 από 16

6 Στην εκτός σχεδίου περιοχή νότια του Νοσοκομείου, οι μελετητές έχουν το χαρακτηρισμό Περιοχή προς Εξυπηρέτηση Νοσοκομειακών Λειτουργιών. Επειδή υπάρχουν ιδιόκτητες εκτάσεις, προτείνουμε να επιτραπούν και οι χρήσεις χονδρεμπορίου ΧΕ, λόγω και της κατάργησης ΧΕ από τις οδούς Τρικάλων και Λαρίσης που προτείνονται στην Πολεοδομική Οργάνωση. Γ. Παρατηρήσεις στη Γενική Πολεοδομική Οργάνωση Λόγω της προσαρμογής των χρήσεων γης στο νέο νόμο 4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη», στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται αναλυτικά οι προτάσεις των μελετητών με την αναγκαία προσαρμογή τους στις νέες χρήσεις, ενώ με την επισήμανση «ΥΠΗΡΕΣΙΑ» γίνεται η διαφοροποιημένη ή συμπληρωματική πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις προτάσεις για την οργάνωση των περιοχών που καλύπτονται από τους οικισμούς και τις προτεινόμενες επεκτάσεις τους. Αναλυτικότερα για : Το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Καρδίτσας που αποτελείται από την πόλη της Καρδίτσας, την Καρδιτσομαγούλα και τον οικισμό Μαύρικα. Τους υπόλοιπους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας, Αγιοπηγή, Αρτεσιανό, Παλαιοκκλήσι και Ρούσσο, ο καθένας εκ των οποίων οργανώνεται και αποτελεί ξεχωριστή Πολεοδομική Ενότητα. 1. Προτεινόμενες Επεκτάσεις Κατά την Α Φάση της μελέτης προέκυψε ότι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ( συντελεστές δόμησης χρήσεις γης ) και την πληθυσμιακή εξέλιξη της πόλης και των οικισμών, δεν απαιτούνται επεκτάσεις για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του προγραμματικού πληθυσμού του έτους Ωστόσο πέραν της αυστηρής κάλυψης του πληθυσμιακού μεγέθους, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που οδηγούν στην αναγκαιότητα περιορισμένων επεκτάσεων στην περίμετρο του οικιστικού ιστού. Όπως: Η αναγκαιότητα μείωσης των πληθυσμιακών πυκνοτήτων στις κεντρικές πολεοδομικές ενότητες της πόλης. Προτείνεται επομένως μείωση των υψηλών Σ.Δ του Α και Β τομέα και ως αντιστάθμισμα προτείνονται νέες μικρής κλίμακας επεκτάσεις. Η πλήρωση των κενών μεταξύ θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων και η αποκατάσταση της συνέχειας του οικιστικού ιστού με τη λειτουργική ενοποίησή τους, καθώς και η εξομάλυνση των ιδιαίτερα τεθλασμένων ορίων που δυσχεραίνουν την οργάνωση των περιοχών. Η αναγκαιότητα εξεύρεσης γης για κοινωνικές εξυπηρετήσεις μεγάλης επιφανείας, η οποία είναι ανέφικτο να βρεθεί στις πυκνοδομημένες εντός σχεδίου περιοχές. Η Αυξημένη ζήτηση οικοπέδων για ανάπτυξη μονοκατοικιών στις περιφερειακές Π.Ε. η οποία είναι επιθυμητό να ενθαρρυνθεί, προσδοκώντας στη μείωση της πυκνότητας στις κεντρικές περιοχές της πόλης. Οι προτεινόμενες περιοχές επεκτάσεων είναι θύλακες μικρής κλίμακας, κατανέμονται στην περίμετρο της πόλης και δεν διαμορφώνουν νέες πολεοδομικές ενότητες αλλά εντάσσονται οργανικά στις ήδη υφιστάμενες. Επιπλέον το κόστος της ένταξής τους στο σχέδιο είναι ελάχιστο δεδομένου ότι τα βασικά δίκτυα υποδομής έχουν κατασκευασθεί ως τα όριά τους. Αναλυτικά : Σελίδα 6 από 16

7 Προτεινόμενες περιοχές επεκτάσεων στην πόλη της Καρδίτσας 1. Περιοχή Αγ. Νικολάου. Προτείνονται συνολικά προς ένταξη 221 στρ.* τα οποία περιλαμβάνουν την περιοχή μεταξύ των ορίων του ισχ. ΓΠΣ Καρδίτσας και του ορίου ΓΠΣ Καρδιτσομαγούλας., καθώς και την περιοχή της ετήσιας εμποροπανήγυρης η οποία προτείνεται να αξιοποιηθεί για κοινωνικές εξυπηρετήσεις. 2. Αγ. Μηνάς Καροπλεσίτες. Προτείνονται συνολικά προς ένταξη 243 στρ. τα οποία περιλαμβάνουν έκταση 178 στρ. νότια του Παλέρμο καθώς και τη δημοτική έκταση περ. 65 στρ. δυτικά του Νοσοκομείου η οποία προτείνεται να αξιοποιηθεί για κοινωνικές εξυπηρετήσεις. Περίθαλψης, Πρόνοιας και Πρασίνου. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Προτείνουμε να προστεθούν οι Αθλητικές Εγκαταστάσεις, λόγω ύπαρξης τέτοιας χρήσης. 3. Αγ. Παντελεήμονας. Μικρό τμήμα 34 στρ. στα Β.Α του οικισμού εκ των οποίων μόνο τα 15 στρ. είναι αξιοποιήσιμα, ενώ το υπόλοιπο τμήμα καταλαμβάνουν η περιφερειακή αρτηρία και η ζώνη του ΟΣΕ. 4. Μικρές επεκτάσεις προς εξομάλυνση ορίων. Περίπου 2 στρ στα Β.Δ του θερινού κινηματογράφου και 1 στρ στα Β.Δ. της ζώνης χονδρεμπορίου της Τρικάλων. 5. Εντάξεις Ιδιαίτερων χρήσεων. Η περιοχή στα Β.Α της περιφερειακής αρτηρίας συνολικής έκτασης 78 στρ. η οποία περιλαμβάνει τη θεσμοθετημένη με τοπικό ρυμοτομικό χρήση «Σταθμού αυτοκινήτων Γκαράζ» του υπεραστικού ΚΤΕΛ Καρδίτσας, καθώς και την περιοχή των εγκαταστάσεων των Δημοτικών σφαγείων Προτεινόμενες περιοχές επεκτάσεων στην Καρδιτσομαγούλα Περιοχή στα ανατολικά του οικισμού εμβαδού 48 στρ, προς εξομάλυνση των ορίων που εμφανίζονται ιδιαίτερα τεθλασμένα καθώς και Δημοτική έκταση 10 στρ. στα Β.Δ του οικισμού προς επέκταση του χώρου του Γυμνασίου. Προτεινόμενες Επεκτάσεις στην Αγιοπηγή Προτείνονται συνολικά 20,5 στρ. που αφορούν αποκλειστικά σε Δημοτικές εκτάσεις στα Β.Δ. και στα Ν.Α του οικισμού, οι οποίες προτείνεται να αξιοποιηθούν για χωροθέτηση κοινωνικών εξυπηρετήσεων και πρασίνου : Προτεινόμενες Επεκτάσεις στο Αρτεσιανό Προς εξομάλυνση των ιδιαίτερα τεθλασμένων ορίων του οικισμού, προτείνεται να ενταχθούν στο σχέδιο εκτάσεις 213 στρ. Από τις παραπάνω τα 132 στρ. αποτελούν Δημοτική γη η οποία προτείνεται να αξιοποιηθεί για την κάλυψη σημερινών και μελλοντικών αναγκών του οικισμού ή του Δήμου σε κοινωνικό εξοπλισμό και πράσινο. Προτεινόμενες Επεκτάσεις στο Παλαιοκκλήσι Προτείνονται να ενταχθεί η περιοχή του αθλητικού γηπέδου στα βόρεια του οικισμού έκτασης περίπου 29 στρ. και έκταση περίπου 29 στρ. στο Ν.Α τμήμα του οικισμού προς εξομάλυνση ορίων και πλήρωση των κενών μεταξύ σχεδίου και υφιστάμενων δρόμων. Προτεινόμενες Επεκτάσεις στο Ρούσσο Προτείνεται για ένταξη η δημοτική έκταση περίπου 21 στρ για χωροθέτηση κοινωνικών εξυπηρετήσεων και αστικού πρασίνου. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Σελίδα 7 από 16

8 ΒΙΟΠΑ. Το δυτικό όριο του ΒΙΟΠΑ διχοτομεί ιδιοκτησίες και κτίρια. Είναι σκόπιμο να μετατοπισθεί στα όρια της δημοτικής οδού προς Μέλισσα. Στο δυτικό τμήμα του περιφερειακού από τη διασταύρωση Φαναρίου έως και βορειότερα της οδού Αγ. Σεραφείμ να επεκταθεί το σχέδιο πόλης έως τα όρια του περιφερειακού (ένσταση Μηλίτση), γιατί πράγματι απομένει στενή λωρίδα μεταξύ περιφερειακού και σχεδίου πόλης. Περιοχή εμποροπανήγυρης. Στα όρια περιλαμβάνεται ιδιόκτητος χώρος 5 στρ. που δεσμεύεται για κοινωφελή χρήση. Δεδομένου ότι η πολεοδόμηση της περιοχής δεν θα γίνει σύντομα ώστε να αποκατασταθεί η ιδιοκτησία σε άλλη περιοχή, είναι μάλλον σκόπιμο να τεθεί εκτός ορίων. Παλαιοκκλήσι διεύρυνση ορίων. Τμήμα να περιληφθεί στα όρια προς πολεοδόμηση και τα υπόλοιπα τμήματα μπορεί να χαρακτηρισθούν ως ΠΕΠΔ με χρήση Κ2, εκτός από τα γήπεδα με πρόσωπο στον επαρχιακό δρόμο, για τα οποία να ισχύσει η πρόταση ΠΕΠΔ Επαρχικής οδού Καρδίτσας-Μουζακίου 2. Χρήσεις γης 2.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΥ Ν. 4269/14 ΦΕΚ 142/Α / ) Προτάσεις μελέτης και Προτάσεις Υπηρεσίας Αναλυτικά οι προτάσεις που αφορούν στις γενικές χρήσεις γης του Π.Σ. Καρδίτσας παρουσιάζονται στη συνέχεια ανά κατηγορία περιοχών: Α. Περιοχές εντός ρυμοτομικού σχεδίου με θεσμοθετημένες χρήσεις γης Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαμορφωμένη κατάσταση δεν επιτρέπει σημαντικές παρεμβάσεις γίνονται σε γενικές γραμμές αποδεκτές οι θεσμοθετημένες χρήσεις γης του ρυμοτομικού σχεδίου. Οι τροποποιήσεις που προτείνονται, όπου κρίνεται απαραίτητο, είναι στην πλειοψηφία τους τοπικής σημασίας. Αναλυτικά : 1. Με στόχο τη διατήρηση της κατοικίας στην περιοχή του κέντρου και τη μείωση των προβλημάτων (κυρίως κυκλοφορίας στάθμευσης) που απορρέουν από τη κάλυψη των ισογείων με εμπορικές δραστηριότητες προτείνεται τροποποίηση της χρήσης από Γενική ( κατοικία ΜΚ) σε Αμιγή Κατοικία ( Κ1 επιπέδου γειτονιάς), στις παρακάτω περιοχές οι οποίες είναι τα μόνα τμήματα του ευρύτερου κέντρου στις οποίες η κατοικία λειτουργεί σήμερα αμιγώς (στην πλειοψηφία τους οι πολυώροφες οικοδομές διαθέτουν pilotis ). Στο Ν.Α τμήμα της Π.Ε 1. Πρόκειται για το τμήμα μεταξύ των οδών Νικηταρά- Σμύρνης Διάκου- Δ. Λάππα Γ. Μπότση Παλαιολόγου Δ. Εμανουήλ με εξαίρεση τα τμήματα του πολυγώνου που έχουν πρόσωπο στους προαναφερόμενους δρόμους. Στο Β.Δ. τμήμα της Π.Ε 8 όπως αποτυπώνεται στο χάρτη Π.3.1/2. Πρόκειται για τμήμα της περιοχής μεταξύ των οδών Καποδιστρίου, Βότση, Ρ. Φεραίου, Τρικάλων. 2. Προτείνεται χρήση Αμιγούς κατοικίας ( Κ1 επιπέδου γειτονιάς) αντί της Γενικής κατοικίας που προβλέπεται με το ισχύον ΓΠΣ, στην περιοχή ΣΥΚΕΑ (Σεισμόπληκτα). 3. Θεσμοθέτηση Κεντρικών λειτουργιών πόλης αντί της γενικής κατοικίας στα μέτωπα του ανατολικού και νοτίου κλάδου της περιφερειακής αρτηρίας (εντός και εκτός ρυμοτομικού) στα οποία Σελίδα 8 από 16

9 προβλέπεται παράπλευρο δίκτυο. ( Πρόταση της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για το δυτικό κλάδο της περιφερειακής οδού στα σημεία που προβλέπεται παράπλευρο δίκτυο). 4. Θεσμοθέτηση χρήσεων Γενικής κατοικίας αντί της Αμιγούς που ισχύει σήμερα, στα μέτωπα των Ο.Τ β-552 που βρίσκονται απέναντι από το Διοικητήριο, επί των οδών Ολυμπίας και Ησαϊου, και από το Άλσος του πρώην στρατοπέδου Λουμάκη λόγω των αυξημένων απαιτήσεων χρήσεων πλην κατοικίας που θα προκύψουν με την εγκατάσταση του Διοικητηρίου. 5. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Στο Άλσος πρώην στρατοπέδου Λουμάκη υπάρχουν ήδη κτίρια, τα οποία προτείνουμε να παραμείνουν, στα οποία πρέπει να μπει ο χαρακτηρισμός Πολιτιστικών Κτιρίων. 6. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Προτείνονται χρήσεις Γενικής κατοικίας (κατοικία ΜΚ) ή Κεντρικών λειτουργιών, κατά περίπτωση, στα μέτωπα των βασικών οδικών αξόνων καθώς και στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε βασικούς κοινόχρηστους χώρους ( πλατεία Ακαδημίας, άλσος θύλακα Ζαχαριωτών, πλατεία ΣΥΚΕΑ) 7. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Στο ΟΤ 829 περιοχής Φαναρίου η υπάρχουσα βιοτεχνία έχει μεταφερθεί και επομένως η χρήση μπορεί να γίνει ΜΚ. Β. Περιοχές εντός ορίων θεσμοθετημένου ΓΠΣ οι οποίες δεν έχουν πολεοδομηθεί 8. Στις περιοχές για οικιστική ανάπτυξη προτείνεται η χρήση της Γενικής Κατοικίας (ΜΚ) με εξαίρεση μικρά τμήματα του Αγ. Νικολάου. 9. Στις περιοχές Κοινωνικών Εξυπηρετήσεων προτείνονται οι εξειδικεύσεις χρήσεων όπως προτείνονται στους χάρτες. 10. Στην έκταση που σήμερα λειτουργεί το Οινοποιείο της Ε.Γ.Σ.Κ προτείνεται η χρήση μη οχλούσας Βιομηχανίας Βιοτεχνίας ( παραγωγικές δραστηριότητες μέσης και χαμηλής όχλησης). Οι κατευθύνσεις του ισχύοντος ΓΠΣ ήταν χονδρεμπόριο. 11. Στην εκτός Π.Ε περιοχή που αναπτύσσεται εκατέρωθεν της οδού Τρικάλων με τη μελέτη προτείνεται ανάπτυξη μικτής χρήσης, Κεντρικών λειτουργιών Χονδρεμπορίου. Μετά την εφαρμογή του Ν. 4269/14 (χρήσεων γης ) οι επιθυμητές χρήσεις καλύπτονται από την κατηγορία των κεντρικών λειτουργιών. (Με την κατάργηση του χονδρεμπορίου δεν επιτρέπονται μόνο: - Επαγγελματικά εργαστήρια μέσης όχλησης και εγκαταστάσεις αποθήκευσης χωρίς περιορισμούς (επιτρέπονται επαγγ. εργαστήρια και εγκ. αποθήκευσης χαμηλής όχλησης. - Συνεργεία αυτοκινήτων μεγάλων και βαρέων οχημάτων και σκαφών αναψυχής - ΚΤΕΟ - Ελικοδρόμια - Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής - Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων - Κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων ) 12. Στο μέτωπο του ΒΙΟΠΑ επί της οδού Λαρίσης με τη μελέτη προτείνεται ανάπτυξη μικτής χρήσης, Κεντρικών λειτουργιών Χονδρεμπορίου, όπως προβλεπόταν με το ισχύον ΓΠΣ.. Μετά την εφαρμογή του Ν. 4269/14 (χρήσεων γης ) οι επιθυμητές χρήσεις καλύπτονται από την κατηγορία Παραγωγικές δραστηριότητες μέσης και χαμηλής όχλησης. Σελίδα 9 από 16

10 (Με την αντικατάσταση των χρήσεων δεν επιτρέπονται μόνο: - Κατοικία - Εκπαίδευση - Αθληση - Πολιτιστικές λειτουργίες - Θρησκευτικοί χώροι - Περίθαλψη. Επιτρέπεται μόνο πρωτοβάθμια ελεγχόμενη από οργανωμένο φορέα). Γ. Περιοχές προτεινόμενων νέων επεκτάσεων 13. Προτείνεται η χρήση της Γενικής Κατοικίας ( ΜΚ), με εξαίρεση τμήμα στην περιοχή του Αγ. Μηνά στο οποίο προτείνεται χρήση Αμιγούς, ώστε σε κάθε Π.Ε να υπάρχει τμήμα Αμιγής κατοικία όπως προβλέπεται σε όλες τις Π.Ε της πόλης. 14. Στις υπόλοιπες περιοχές προτείνεται η χρήση της Γενικής κατοικίας. 15. Στον οικισμό Μαύρικα προτείνεται η χρήση της Αμιγούς κατοικίας. Δ. Ειδικές περιπτώσεις Προτείνονται οι παρακάτω χωροθετήσεις: 16. Δημαρχείο στο χώρο του 1 ου Λυκείου 17. Πολιτιστικού Κέντρου Δημοτικού θεάτρου στη θέση του πρώην Μύλου Κολέτσου. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Συμφωνούμε καταρχή με την πρόταση των μελετητών, αλλά λόγω των οικονομικών απαιτήσεων της συγκεκριμένης απαλλοτρίωσης (υπάρχει και σχετική ένσταση), τίθεται στη διάθεση του Δημοτικού Συμβουλίου. 18. Δημοτικού Ωδείου στο διατηρητέο κτίριο που σήμερα λειτουργεί το Νυχτερινό Γυμνάσιο. 19. Χώρων Αστικού πράσινου στις θέσεις των κοιμητηρίων για τα οποία προτείνεται απομάκρυνση. 20. Χρήσεις Κοινωνικής πρόνοιας Περίθαλψης στην προτεινόμενη προς ένταξη Δημοτική έκταση δυτικά του Νοσοκομείου. 21. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Για το λόγο της ύπαρξης ιδιόκτητων εκτάσεων σε κάποιες περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Αστικό Πράσινο, (σχετική ένσταση Κουτσιαλή), προτείνουμε, για την αποφυγή της πλήρους δέσμευσης των ιδιοκτησιών, να χαρακτηριστούν ως χώροι κατοικίας Κ2 και η δέσμευση να απεικονιστεί ως χώρος ειδικού προορισμού (πράσινο, κοινόχρηστος και κοινωφελείς) με ελλειψοειδές περίγραμμα, που σημαίνει ότι η χωροθέτηση της χρήσης είναι ενδεικτική και η ακριβής θέση θα αποτελέσει αντικείμενο της σχετικής Πολεοδομικής Μελέτης. 22. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Στο χώρο της πρώην ΥΕΒ προτείνεται η αξιοποίηση των υφιστάμενων κτιρίων για πολιτιστικές λειτουργίες. Προτείνεται να περιληφθούν και παράλληλες χρήσεις Διοίκησης στο κτίριο που λειτουργούν υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας 23. Κέντρο γεωργικής έρευνας στο παλαιό Ιπποφορβείο-Σταθμό Επιβητόρων. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Λόγω ενεργειών της Δημοτικής Αρχής για παραχώρηση στο Δήμο για πολιτιστικές χρήσεις και χρήσεις αγοράς τοπικών προϊόντων, προτείνουμε χρήσεις Πολιτιστικών Εγκαταστάσεων, Χώρων Συνάθροισης Κοινού, Εμπορικών Καταστημάτων και Γεωργικής Έρευνας σε ολόκληρη την έκταση αυτή, που είναι 97 στρ. (σχετική πρόταση ΔΚ Καρδίτσας). Σελίδα 10 από 16

11 24. Εγκαταστάσεις Κοινής Ωφελείας και Διοίκησης στον προτεινόμενο προς ένταξη χώρο της Εμποροπανήγυρης. 25. Πολιτιστικές δραστηριότητες Εκθεσιακό Συνεδριακό κέντρο στο χώρο των καπναποθηκών Καρδιτσομαγούλας. Ε. Χρήσεις γης οικισμών Με την μελέτη προτείνονται χρήσεις Γενικής κατοικίας ( ΜΚ) με εξαίρεση το Αρτεσιανό στο οποίο προβλέπεται περιοχή γραμμικού κέντρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΥ Ν. 4269/14 ΦΕΚ 142/Α / ) ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στο άρθρο 11 του Π.Δ 23.2/87- ΦΕΚ 166 Δ, υπάρχει δυνατότητα εξαιρέσεων χρήσεων με την πολεοδομική μελέτη. Στο άρθρο 33 του Ν. 4269/14 αναφέρονται. Παρ. 4. Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τον καθορισμό των κατηγοριών χρήσεων των οικιστικών περιοχών είναι δυνατόν να επιβάλλονται περιορισμοί και απαγορεύσεις, όπως ειδικότερα προβλέπονται στα αντίστοιχα άρθρα. Παρ. 5. Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τον καθορισμό των κατηγοριών χρήσεων των άρθρων 19 έως 31, είναι δυνατόν να επιβάλλονται περιορισμοί και απαγορεύσεις, μετά από πλήρη τεκμηρίωση στη σχετική μελέτη. Παρ. 6. Με τον καθορισμό χρήσεων γης στους οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων επιτρέπεται μετά από τεκμηρίωση, σε τμήματα του οικισμού να καθορίζονται χρήσεις των άρθρων 15, 16, 17, 19, 20 και 21. Δεν επιτρέπονται χρήσεις πολεοδομικού κέντρου. Αναλυτικά οι προτάσεις που αφορούν στο περιεχόμενο των χρήσεων παρουσιάζονται στη συνέχεια: 1. Στις περιοχές που με την παρούσα μελέτη επιτρέπονται τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης ισχύουν οι επισυναπτόμενοι πίνακες Α και Β που συνοδεύουν την ΑΠ.ΝΟΜ. 2188/ , ΦΕΚ 908/Δ / Επιτρέπονται δηλαδή τα επαγγελματικά εργαστήρια που αναφέρονται στον πίνακα Β και απαγορεύονται τα επαγγελματικά εργαστήρια που αναφέρονται στον πίνακα Α. Επιπλέον απαιτείται επαναπροσδιορισμός και επικαιροποίηση των πινάκων που θα προκύψει από ειδική μελέτη χρήσεων η οποία θα λάβει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες των περιοχών.. Έως τότε ισχύουν οι προαναφερόμενοι πίνακες. Αναλυτικά ανά κατηγορία. 2. Περιοχές Κεντρικών λειτουργιών πόλης. Δημιουργούνται 3 διαβαθμίσεις οι οποίες διαφοροποιούνται σε σχέση με την αρχική πρόταση της μελέτης. Κέντρο 1 ( όλες οι περιοχές κεντρικών λειτουργιών πλην περιφερειακής αρτηρίας και Τρικάλων) και Περιοχές τοπικών κέντρων. Επιτρέπονται οι χρήσεις «Πολεοδομικού κέντρου», όπως καθορίζονται με το άρθρο 18 του Ν.4269/2014, «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» ΦΕΚ 142/Α / , με εξαίρεση τα κέντρα διασκέδασης, Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ**, Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων, Συνεργεία επισκευήςσυντήρησης και βαφής οχημάτων και μοτοποδηλάτων, Πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων και όλα τα επαγγελματικά εργαστήρια που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα Α. Σελίδα 11 από 16

12 Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας επιτρέπεται να κατασκευάζονται μόνο σε οικόπεδα ανέγερσης κτιρίων χώρων στάθμευσης αμιγούς χρήσης δυναμικότητας τουλάχιστο 50 θέσεων στάθμευσης (πρόταση μελετητών και ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ). ** Σταθμοί λεωφορείων υπεραστικών-διεθνών, επιτρέπονται δεδομένου ότι σύμφωνα με το αρθρ. 18,η χρήση επιτρέπεται, εφόσον προβλέπονται από το εγκεκριμ. Ρυμοτομικό σχέδιο συγκεκριμένοι χώροι ή Ο.Τ για την ανάπτυξή της. Η διαφοροποίηση σε σχέση με τις θεσμοθετημένες χρήσεις αφορά μόνο στα πρατήρια καυσίμων τα οποία σήμερα δεν επιτρέπονται. Κέντρο 2. (Αφορά στις περιοχές επί του περιφερειακού δρόμου). Επιτρέπονται οι χρήσεις «Πολεοδομικού κέντρου», όπως καθορίζονται με το άρθρο 18 του Ν.4269/2014, «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» ΦΕΚ 142/Α / , με εξαίρεση τα Κέντρα διασκέδασης, Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ, Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων, Συνεργεία επισκευής-συντήρησης και βαφής οχημάτων και μοτοποδηλάτων, Πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων και όλα τα επαγγελματικά εργαστήρια που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα Α. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας επιτρέπεται να κατασκευάζονται μόνο σε χώρους κτιρίων αμιγούς χρήσης πρατηρίων. ( Σύμφωνα με την αρχική πρόταση της μελέτης, ως κέντρο 2 προσδιοριζόταν το κέντρο της Κουμουνδούρου από το οποίο εξαιρούνταν ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, κέντρα διασκέδασης, χώροι συνάθροισης κοινού, εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων εκθεσιακά κέντρα, εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών, συνεργεία επισκευής-συντήρησης και βαφής οχημάτων και μοτοποδηλάτων και όλα τα επαγγελματικά εργαστήρια που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα Α. Πρατήρια βενζίνης επιτρέπεται να κατασκευάζονται μόνο σε οικόπεδα ανέγερσης κτιρίων χώρων στάθμευσης αμιγούς χρήσης. Η περιοχή ενσωματώνεται στο κέντρο 1). Κέντρο 3. Αφορά στο ΠΚ επί της οδού Τρικάλων. Επιτρέπονται οι χρήσεις «Πολεοδομικού κέντρου», όπως καθορίζονται με το άρθρο 18 του Ν.4269/2014, «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» ΦΕΚ 142/Α / , με εξαίρεση τα, Συνεργεία επισκευής-συντήρησης και βαφής οχημάτων και μοτοποδηλάτων, Πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων και όλα τα επαγγελματικά εργαστήρια που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα Α. Πρατήρια βενζίνης επιτρέπεται να κατασκευάζονται μόνο σε χώρους κτιρίων στάθμευσης αμιγούς χρήσης. Κέντρα διασκέδασης επιτρέπονται εφόσον διαθέτουν χώρους στάθμευσης, ανάλογους με τη δυναμικότητά τους, στην ίδια πλευρά της οδού στην οποία αναπτύσσεται η λειτουργία. * Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ, Σταθμοί λεωφορείων υπεραστικών-διεθνών και Εμπορευματικοί σταθμοί δεν εξαιρούνται, δεδομένου ότι σύμφωνα με το αρθρ. 18,η χρήση επιτρέπεται, εφόσον προβλέπονται από το εγκεκριμ. Ρυμοτομικό σχέδιο συγκεκριμένοι χώροι ή Ο.Τ για την ανάπτυξή τους. Επομένως επειδή με την αρχική μελέτη στην περιοχή προβλέπονταν και χρήσεις χονδρεμπορίου δεν είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν. 3. Περιοχές Κατοικίας ενδιάμεσου επιπέδου (ΜΚ), άρθρο 17 ( πρώην Γενική Κατοικία ) Σύμφωνα με την αρχική μελέτη στις περιοχές γενικής κατοικίας, πλην των παρακάτω αναφερόμενων εξαιρούνταν τα πρατήρια βενζίνης, συνεργεία επισκευής - συντήρησης και βαφής οχημάτων και μοτοποδηλάτων και όλα τα επαγγελματικά εργαστήρια που Σελίδα 12 από 16

13 αναφέρονται στον πίνακα Α. Π.Ε ΙΙΙ 15 Αγ. Παντελεήμονας. Επιτρέπονται οι χρήσεις «Γενικής κατοικίας», όπως καθορίζονται με το άρθρο 3 του Π.Δ./ , ΦΕΚ 166/Δ /6-3-87, με εξαίρεση τα ξενοδοχεία, γραφεία μεγαλύτερα των 60 τμ, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμούς, πρατήρια βενζίνης, κτίρια στάθμευσης, συνεργεία επισκευής - συντήρησης και βαφής οχημάτων και μοτοποδηλάτων και όλα τα επαγγελματικά εργαστήρια που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα Α. Στην περιοχή που περιέχεται στην πολεοδομική μελέτη Αναθεώρησης Επέκτασης τμήματος Αγ. Νικολάου ( πρώην ΖΑΑ, εγκρ. Πράξη Π.Δ ΦΕΚ 132/Δ /93), επιτρέπονται οι χρήσεις «Γενικής κατοικίας», όπως καθορίζονται με το άρθρο 3 του προαναφερόμενου διατάγματος, με εξαίρεση τα ξενοδοχεία άνω των 20 κλινών, πρατήρια βενζίνης, συνεργεία επισκευής - συντήρησης και βαφής οχημάτων και μοτοποδηλάτων, κτίρια στάθμευσης και όλα τα επαγγελματικά εργαστήρια που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα Α. Στην Π.Ε VII 17 της Καρδιτσομαγούλας επιτρέπονται οι χρήσεις «Γενικής κατοικίας», όπως καθορίζονται με το άρθρο 3 του Π.Δ./ , ΦΕΚ 166/Δ /6-3-87, με εξαίρεση τα συνεργεία επισκευής - συντήρησης και βαφής οχημάτων και μοτοποδηλάτων, και όλα τα επαγγελματικά εργαστήρια που αναφέρονται στον πίνακα Α. Πρατήρια βενζίνης επιτρέπεται να κατασκευάζονται μόνο σε χώρους κτιρίων αμιγούς χρήσης. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Στα οικόπεδα της Καρδιτσομαγούλας με πρόσωπο στον παράπλευρο του περιφερειακού δρόμου Καρδίτσας προτείνουμε να επιτρέπονται χρήσεις ΠΚ, λόγω της ύπαρξης αρκετών τέτοιων χρήσεων. Παρατηρήσεις Η δυνατότητα εξαιρέσεων που μας δίνει το αρθρ. 17 για ΜΚ είναι, κτίρια- γήπεδα στάθμευσης, Πρατήρια καυσίμων, Συνεργεία αυτοκινήτων, πλυντήρια- λιπαντήρια αυτοκινήτων, επαγγελματικά εργαστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης. Επιπλέον, δεδομένου ότι στις περιοχές κατοικίας Κ2 επιτρέπονται ξενοδοχειακά καταλύματα ξενώνες μέχρι 50 κλίνες, κτίρια στάθμευσης κλπ., με τι σκεπτικό θα μειωθούν από περιοχές κατοικίας ΜΚ κλίνες, ή στον Αγ. Παντελεήμονα να τεθούν περιορισμοί στα γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες κλπ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Κατόπιν των παραπάνω, και λόγω των δεσμεύσεων του νέου νόμου, να επιτρέπονται ΜΚ ή Κ2 αντίστοιχα, με εξαίρεση τα πρατήρια βενζίνης, συνεργεία επισκευής - συντήρησης και βαφής οχημάτων και μοτοποδηλάτων και όλα τα επαγγελματικά εργαστήρια που αναφέρονται στον πίνακα Α. 4. Περιοχές Κατοικίας επιπέδου γειτονιάς (Κ2), ( πρώην Αμιγής Κατοικία ) Επιτρέπονται οι χρήσεις όπως καθορίζονται με το άρθρο 16 του Ν.4269/2014, «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» ΦΕΚ 142/Α / Δεν δίνεται δυνατότητα εξαιρέσεων. 5. Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης άρθρο 25 Αφορά στο ΒΙΟΠΑ και στο Οινοποιείο της ΕΓΣΚ. Επιτρέπονται οι χρήσεις, όπως προσδιορίζονται Στο αρθρ Ελεύθεροι χώροι Αστικό Πράσινο Σελίδα 13 από 16

14 Σύμφωνα με την πρόταση επιτρέπονται μόνο ελαφρές υπαίθριες εγκαταστάσεις. Στις περιπτώσεις υφιστάμενων κτρίων επιτρέπονται μικρές επεκτάσεις βοηθητικών κτισμάτων απαραίτητων για τη λειτουργία τους. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Σύμφωνα με το αρθρ. 21 και στα υπάρχοντα κτίρια να επιτρέπονται πολιτιστικές χρήσεις. 7. Εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας- άρθρο 20 Επιτρέπονται οι χρήσεις όπως προσδιορίζονται στους αντίστοιχους χάρτες. Χρήσεις γης Οικισμών Σύμφωνα με την αρχική πρόταση. Οι περιοχές με εξαίρεση το τοπικό κέντρο του Αρτεσιανού, προσδιορίζονται ως περιοχές Γενικής Κατοικίας. Επιτρέπονται οι χρήσεις «Γενικής κατοικίας», όπως καθορίζονται με το άρθρο 3 του Π.Δ./ , ΦΕΚ 166/Δ / Τα συνεργεία επισκευής - συντήρησης και βαφής οχημάτων και μοτοποδηλάτων επιτρέπονται σε περιφερειακές θέσεις των οικισμών. Τα πρατήρια καυσίμων επιτρέπονται με εξαίρεση τα μέτωπα του εθνικού ή επαρχιακού δικτύου στα οποία επιτρέπονται μόνο εφόσον υπάρχει παράπλευρο οδικό δίκτυο. Τοπικό κέντρο Αρτεσιανού Επιτρέπονται οι χρήσεις «Πολεοδομικού κέντρου κεντρικές λειτουργίες πόλης», όπως καθορίζονται με το άρθρο 4 του Π.Δ./ , ΦΕΚ 166/Δ /6-3-87, με εξαίρεση τα κέντρα διασκέδασης, εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων εκθεσιακά κέντρα, εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών, συνεργεία επισκευήςσυντήρησης και βαφής οχημάτων και μοτοποδηλάτων. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Στο άρθρο 33 παρ. 6 του Ν. 4269/14 αναφέρεται ότι με τον καθορισμό χρήσεων γης στους οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων επιτρέπεται μετά από τεκμηρίωση, σε τμήματα του οικισμού να καθορίζονται χρήσεις των άρθρων 15, 16, 17, 19, 20 και 21. Δεν επιτρέπονται χρήσεις πολεοδομικού κέντρου. Μετά την απόδοση στην κυκλοφορία του περιφερειακού δρόμου στο Αρτεσιανό, προτείνουμε σε όλο τον κεντρικό δρόμο εντός του οικισμού να θεσμοθετηθούν χρήσεις ΜΚ και ΤΑ (σχετική πρόταση ΤΚ Αρτεσιανού). 3. Συντελεστές Δόμησης - Πυκνότητες Προγραμματικά μεγέθη Προτεινόμενοι Συντελεστές Δόμησης Π.Σ Καρδίτσας Κατά την Α Φάση τις μελέτης διαπιστώθηκε ότι οι τιμές των Σ.Δ. σε επίπεδο πόλης είναι σχετικά χαμηλές και οδηγούν σε οικιστικό περιβάλλον με χαμηλά κτίρια στις γειτονιές της περιφέρειας. Εξαίρεση αποτελούν οι Σ.Δ. της Α και Β ζώνης οι οποίοι εμφανίζουν σχετικά υψηλές τιμές. Λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη, τους ιδιαίτερα αυξημένους Σ.Δ. ( 3,4 και 3,00) που εφαρμόστηκαν κατά τη δεκαετία , οι υλοποιημένοι Σ.Δ. είναι στην πραγματικότητα σημαντικά υψηλότεροι από τους θεσμοθετημένους, δεδομένου ότι τη συγκεκριμένη δεκαετία υπήρξε μεγάλη ανοικοδόμηση με το σύστημα της αντιπαροχής. Σε συνδυασμό με την πυκνοκατοίκηση της περιοχής και τις διατάξεις του Ν.Ο.Κ, οι οποίοι έμμεσα αυξάνουν σημαντικά τη δόμηση θα οδηγήσουν σε υψηλή πυκνοδόμηση και υποβαθμισμένο οικιστικό περιβάλλον: Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται μείωση των Σ.Δ. της Α και Β ζώνης ως εξής : Σελίδα 14 από 16

15 Α ζώνη : Σ.Δ.= 2,0 Β ζώνη : Σ.Δ.= 1,8 Οι τομείς των Σ.Δ του ρυμοτομικού σχεδίου παραμένουν όπως έχουν θεσμοθετηθεί. Για τις εκτός ρυμοτομικού σχεδίου περιοχές προτείνεται : Σ.Δ.= 0,6 για τις εντός ορίων ισχύοντος Γ.Π.Σ περιοχές Σ.Δ.= 0,4 για τις περιοχές των προτεινόμενων επεκτάσεων ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Προτείνουμε να μην μειωθούν οι συντελεστές δόμησης (σ.δ.) στην Α και Β ζώνη (σχετική πρόταση ΔΚ Καρδίτσας), για τους εξής λόγους: α) Σε όλη την περιοχή της Α ζώνης και στις πιο κεντρικές περιοχές της Β ζώνης το ποσοστό οικοδομήσιμων χώρων (επί του συνολικού εμβαδού) δεν είναι υψηλό. Σύμφωνα με υπολογισμούς μας στην πολεοδομική ενότητα (ΠΕ) Ι1 είναι 53% και στην ΠΕ V8 είναι 67%, ενώ στις παρακείμενες περιοχές αυτό είναι πάνω από 70%. β) Οι διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, οι οποίες οι μελετητές επικαλούνται ότι έμμεσα αυξάνουν τη δόμηση, επειδή αφήνουν εκτός συντελεστή δόμησης τους κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής, δεν αναμένεται να αυξήσουν τη δόμηση, γιατί η εξαίρεση από το σ.δ. αφορά μόνο στα αδόμητα οικόπεδα ή τμήματα οικοπέδων και όχι στις υπάρχουσες οικοδομές. Να ληφθεί μάλιστα υπόψη ότι στην Α και Β ζώνη δεν υπάρχουν αδόμητα οικόπεδα. γ) Στις υπάρχουσες οικοδομές της Α και Β ζώνης έχουν συναφθεί πάρα πολλά συμβόλαια σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας στα οποία έχει περιληφθεί και το δικαίωμα υψούν. Με τυχόν μείωση των σ.δ. θα δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και θα απαιτηθεί τροποποίηση των συμβολαίων ή θα υπάρξουν δικαστικές διαμάχες. Για ήδη εγκεκριμένες επεκτάσεις σχεδίου να σημειώσουμε ότι οι συντελεστές δόμησης και οι παράμετροι δόμησης πρέπει να παραμείνουν ως έχουν και για τις προτεινόμενες προς ένταξη περιοχές εκτιμούμε ότι δεν θα πρέπει να αλλοιωθούν οι συντελεστές δόμησης, σε σχέση με τις τελευταίες εγκριθείσες και προτείνει ελάχιστο συντελεστή δόμησης παντού στις νέες επεκτάσεις της τάξης του 0,6. Για τους οικισμούς προτείνεται : Οι οικισμοί προτείνεται να συνεχίσουν να λειτουργούν με τους όρους δόμησης που διέπει τους οικισμούς με πληθυσμό < των 2000 κατοίκων. Προτείνεται πολεοδόμηση του Παλαιοκκλησίου και πολεοδόμηση προβληματικών τμημάτων Αγιοπηγής και Αρτεσιανού. Οι προτεινόμενοι Σ.Δ. για τις περιοχές των επεκτάσεων είναι 0,4. Στους οριοθετημένους οικισμούς, για να ορισθεί ο έμμεσα εξαγόμενος Σ.Δ πρέπει πρώτα να προσδιορισθεί το μέσο μέγεθος των οικοπέδων. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τις υφιστάμενες κατατμήσεις οι υπολογισμοί γίνονται με βάση την παραδοχή ότι η διαμορφωμένη κατάσταση δεν επιτρέπει την υλοποίηση του Σ.Δ = 0,8 που αντιστοιχεί στο θεσμοθετημένο όριο κατάτμησης. Για τον υπολογισμό της χωρητικότητας χρησιμοποιείται Σ.Δ = 0,6 που αντιστοιχεί σε οικόπεδα της τάξης των περ. 700 τ.μ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Σύμφωνα με το Ν. 2508/97, αρθρ. 4, παρ. 8. μετά την έγκριση του ΓΠΣ και μέχρι την αναθεώρηση του σχεδίου πόλης και την προσαρμογή του στο ΓΠΣ, δεν επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικών αδειών με βάση Σ.Δ ανώτερο από τον μέσο Σ.Δ που ορίζεται στο ΓΠΣ. Επομένως ο μέσος Σ.Δ που πρέπει να εγκριθεί είναι αυτός που αντιστοιχεί στο εμβαδό κατάτμησης 300 τ.μ, δηλαδή, 240/300 = 0,8 και να ακολουθήσει πολεοδόμηση των οικισμών. Σελίδα 15 από 16

16 Δ. Μεταβατικές διατάξεις Οι μεταβατικές διατάξεις για τις εκτός οικιστικών υποδοχέων περιοχές, καθορίζουν ότι νομίμως προϋφιστάμενες δραστηριότητες/χρήσεις, εφόσον πληρούν τους περιβαλλοντικούς όρους που τους έχουν τεθεί, διατηρούνται χωρίς χρονικό περιορισμό, σύμφωνα και με το άρθ. 26 Ν. 2831/2000 και το άρθρο 7 του Ν. 3325/2005. Για τις εντός οικιστικών υποδοχέων περιοχές, προβλέπεται για τις προϋπάρχουσες χρήσεις που αντίκεινται στις διατάξεις του ΓΠΣ, ανώτατο όριο λειτουργίας 10 χρόνια μετά την έγκριση του ΓΠΣ. Λαμβάνοντας υπόψη και τη 12ετία που προβλέπεται στο άρθ. 7 του Ν. 3325/2005, προτείνουμε ανώτατο όριο τα 12 χρόνια, γι αυτές τις περιοχές, με εξαίρεση περιοχές ήδη εντός σχεδίου πόλης όπου ισχύουν άλλες δυσμενέστερες διατάξεις χρονικού ορίζοντα, όπως για τα πρατήρια, που προτείνουμε να συνεχίσουν να ισχύουν. Ε. Πρόταση Προτείνουμε την έγκριση του Β1 σταδίου της μελέτης ΓΠΣ με τις παρατηρήσεις που κάνει η Διευθύνουσα Υπηρεσία και να δοθεί εντολή στους μελετητές να προχωρήσουν στη σύνταξη του Β2 σταδίου, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις αυτές. Επίσης να ληφθούν υπόψη στη σύνταξη του Β2 σταδίου από τους μελετητές και οι λοιπές διευκρινίσεις ή διορθώσεις, που εκφράστηκαν από τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, τους φορείς και τους δημότες. Για την Επιτροπή Επίβλεψης Ο Συντονιστής ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΒΑΪΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΡΑΓΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Σελίδα 16 από 16

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 2 1. Γενικές αρχές.... 3 2. Γενική αντιστοίχηση χρήσεων γης στις Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης (ΠΟΑ).... 3 3. Αντιστοίχηση χρήσεων γης ανά οικισµό.... 5 3.1. Νέα Αγχίαλος (Π.Ε.1-3)...

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2)

Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2) Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2) 1. Οι περιοχές κατοικίας επιπέδου γειτονιάς Κ2, όπως ορίζεται στον χάρτη ΠΜ7 χρήσεων γης της πολεοδομικής μελέτης, αποτελούν περιοχές κατοικίας οι οποίες εξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 1. Γενικά Υφιστάµενη κατάσταση Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού διαχρονικά έχει οδηγήσει σε ένα δαιδαλώδες και ασαφές θεσµικό πλαίσιο, προκαλώντας προβλήµατα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης: 10 η Αριθμός Απόφασης: 3/10/17.06.2014 Σήμερα, 17 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, Βασ. Ολγας 160-162 & 25 ης Μαρτίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού δίνει κατ αρχήν έμφαση στην ανάγκη εναρμόνισης του Ειδικού Πλαισίου με το υφιστάμενο και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ & Ι Ο Ν Ι Ο Υ

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ & Ι Ο Ν Ι Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟ Κ Ε Ν ΤΡ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης: Αριθμός Απόφασης: 6/3/12.2.2013 Σήμερα, 12 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, Βασ. Ολγας 105, ύστερα από την με Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ. Ο Ν. 4014/2011 συμπληρώνει 6 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ. Ο Ν. 4014/2011 συμπληρώνει 6 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του. Ο Ν. 4014/2011 συμπληρώνει 6 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του. Ο τρόπος υλοποίησης αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στην χώρα μιας πιο συστηματικής καταγραφής και αποτύπωσης των ρυθμιζόμενων αυθαιρέτων κατασκευών.

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θ ΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ ΗΜΟΣ Κ ΑΡΔΙΤΣΑΣ Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ανάδοχος Η Σύμπραξη των Γραφείων: "ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ ΒΑΛΑΣΣΑ"

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ (Τα παρακάτω αποτυπώνονται στο Χάρτη Π1: Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου). Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ

Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Π.3.1 Πρόταση Πολεοδομικής Οργάνωσης Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προτάσεις του ΓΠΣ για την πολεοδομική οργάνωση του Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Διενέργεια ελέγχου στατικής επάρκειας ή δελτίο δομικής τρωτότητας σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων επιβάλει η υπουργική απόφαση, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιτροπή: Συντονισμός - Παρουσίαση: Ζύγρας Νέστωρ, Τοπογράφος Μηχ. Κουρουμπέτση Τάνια, Αρχ. Μηχ. Τσάντζαλος

Διαβάστε περισσότερα

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Εισηγητής : Χριστόφορος Παντουβάκης 1 Σύντομη παρουσίαση άρθρων ΝΟΚ ΑΡΘΡΑ 1-6: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (τι-πως-ποιος): αναφέρεται στους σκοπούς, στους ορισμούς, πότε απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Νόμου

Γνώμη του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Νόμου Γνώμη του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Νόμου «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Δήμος Βόλου ανέθεσε με Ιδιωτικό Συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 15 Οκτωβρίου 2008, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε, την εκπόνηση της μελέτης «Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) ή του πληρεξούσιου αυτού 2. Δηλώσεις ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 29 Ιουλίου 2013 ζητήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν. 3η Συμμετοχή. Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία. & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Επίκαιρο Σεμινάριο

Δωρεάν. 3η Συμμετοχή. Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία. & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Επίκαιρο Σεμινάριο Επίκαιρο Σεμινάριο Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης Δυνατότητα Παρακολούθησης του σεμιναρίου: On-Line / ζωντανά μέσω Διαδικτύου με δυνατότητα ερωτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ Καταχωρούμε το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων εκμισθωτών, πρέπει το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών να είναι 100%.

ΠΟΣΟΣΤΟ Καταχωρούμε το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων εκμισθωτών, πρέπει το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών να είναι 100%. Α.Φ.Μ πεδία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ Καταχωρούμε τον Α.Φ.Μ του εκμισθωτή ή σε περίπτωση περισσοτέρων, τον ΑΦΜ ενός εκάστου. Για να καταχωρήσουμε επόμενο ΑΦΜ εκμισθωτή πατάμε το σημάδι με τον πράσινο σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Η «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» είναι αντίθετη με τη φιλοσοφία του Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 2.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 2.Πετάκος Γεώργιος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 2.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 2.Πετάκος Γεώργιος ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εκσυγχρονισμός υφισταμένων Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμός Ως υφιστάμενες Αθλητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Μπορούν να ισχύσουν ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ μηχανικών και ιδιοκτητών περί της αμοιβής επίβλεψης για άδειες που έχουν εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης αυτής είναι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης αυτής είναι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λάρισα 22-02-2013 Αρ. πρωτ. οικ.: 230 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να προσέλθετε στο Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ7ΛΚ-2ΞΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΧ7ΛΚ-2ΞΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Τηλέφωνο : 2813404531 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1

Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1 Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1 Π.4.1 Ίδρυση Φορέα Εφαρμογής Π.4.1.1 Νομικό πλαίσιο Ρόλος και αρμοδιότητες Ο Ν. 2508/1997 προσδιορίζει στο άρθρο 6 τα όργανα εφαρμογής των Γενικών Πολεοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων Θα μου επιτρέψετε για οικονομία του χρόνου να μην σταθώ στην αναγκαιότητα του χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας. 20 Μαρτίου 2013

Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας. 20 Μαρτίου 2013 Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας 20 Μαρτίου 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2012 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Ενεργειακό πιστοποιητικό: Τι χρειάζεται για να εκδοθεί E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Τελευταία Ενημέρωση στις 13 Νοεμβρίου 2012. Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει μπει τα τελευταία δύο χρόνια για τα καλά στη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων

Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων ΑΔΑ:Β4411-ΙΩ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα: α Αθήνα, 23/1/2012

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 32633 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΜΓΝΗΣΙΣ 32634 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθνος, 12/02/2013. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ. 555. ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: Κύθνος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθνος, 12/02/2013. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ. 555. ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: Κύθνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθνος, 12/02/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ. 555 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: Κύθνος Τ.Κ.: 840 06 Τηλ: 22813-61100 Fax: 22813-61120 e-mail:dkithnou@otenet.gr ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1: ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ _6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1: ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ _6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1: ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ _6 Π.1.1. Γενικό πλαίσιο 6 Π.1.2. Χωροταξική θεώρηση Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 8 Π.1.3. Χωροταξική θεώρηση Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταγραφή Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων - Ορισμός του Επαγγελματία Αγρότη» Άρθρο 1 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δημιουργείται Μητρώο Αγροτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 3 ης / 24-3-2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 3 ης / 24-3-2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 8/2015 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 3 ης / 24-3-2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 6 / 0 7-0 3-2 0 1 3 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 6 / 0 7-0 3-2 0 1 3 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 6 / 0 7-0 3-2 0 1 3 Την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013 και ώρα 16:00 μ.μ. στο Περιφερειακό Μέγαρο [Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου] συνήλθε το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012

Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012 Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012 Με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το αριθμ. 14720/2185/20-6-2012

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33)

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 9 παρ. 7 εδ. δεύτερο του Ν. 1512/1985 (Α 4): "Σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών, Αριθ. 40158 ΦΕΚ Β 1556, 22-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά την Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Περιγραφή των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εισαγωγή του θεσμού των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) στη Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη ως ένα δυνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19-1-2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρ. Πρωτ.: 367/5778/οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΙΦΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΙΜΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΜΛΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.1- Καραούζι, Π.8- Παπαχωράφι, Π.9-Μάριζα & Π.13- Νέα Παλλήνη» Ίδιοι Πόροι Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΜΠΕ <ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ> ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΜΠΕ <ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ> ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΜΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Αφάντου Ρόδου (ΤΑΙΠΕΔ) Φορέας Ακινήτου: ΤΑΙΠΕΔ Τεχνικός Σύμβουλος: Δέκαθλον ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες

Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής αδείας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) 2. Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Ανάλυση περιοχών Προστασίας και Ειδικής Διαχείρισης με βάση το ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Ιτάνου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Ανάλυση περιοχών Προστασίας και Ειδικής Διαχείρισης με βάση το ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Ιτάνου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Ανάλυση περιοχών Προστασίας και Ειδικής Διαχείρισης με βάση το ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Ιτάνου (ΦΕΚ 498/2 10 2009) Π. 1. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) και Ειδική Ζώνη Ήπιας Βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ : ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ΣΤ.Κυβέλου Κυβέλου, Επ.καθηγήτρια Υπεύθυνη Ασκήσεων : Ν.Μαραβά, Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα