Εισήγηση για την έγκριση με παρατηρήσεις του Β1 σταδίου της μελέτης «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισήγηση για την έγκριση με παρατηρήσεις του Β1 σταδίου της μελέτης «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Πληροφ: Π. Ράγκου-Β. Ανυφαντής Τηλ.: , ΠΡΟΣ: Καρδίτσα, Την Επιτροπή Ποιότητας του Δήμου Καρδίτσας ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την έγκριση με παρατηρήσεις του Β1 σταδίου της μελέτης «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας» ΥΠΟΨΗ: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 2. Τις διατάξεις του Ν. 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 4 αυτού. 3. Τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 3 αυτού. 4. Την αρχική Απόφαση Ένταξης της πράξης με αρ. πρωτ. 1757/ στο Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ », την αρ. πρωτ. 7360/ η τροποποίηση αυτής (ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑ1-0) και την αριθ. πρωτ. 3348/ η τροποποίηση αυτής (ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ7ΛΡ-Φ3Ε) 5. To έγγραφο αριθ. πρωτ. 4826/ ΕΔΑΠΘ (διατύπωση σύμφωνης γνώμης) 6. Το αριθ / Ιδιωτικό Συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της ως άνω μελέτης στον διαγωνιζόμενο «ΒΑΛΣΑΜΩ ΜΙΤΣΗ ΒΑΛΑΣΣΑ Κ. ΤΣΑΤΣΑΡΕΛΗΣ Ε. ΜΟΥΤΣΑΝΙΔΗΣ Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ο.Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΛΙΑΡΗΣ» (ΑΔΑ: Β4Τ8ΩΕΗ-ΒΨΖ). 7. Την αριθ. 5544/ απόφασή μας περί ορισμού επιβλεπόντων της παραπάνω μελέτης (ΑΔΑ: Β43ΘΩΕΗ-Θ34). 8. Την αριθ. 423/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας περί έγκρισης της Α Φάσης της μελέτης (ΑΔΑ: ΒΛ9ΣΩΕΗ-ΚΞ8). 9. Την από (αριθ. πρωτ. 6543) εμπρόθεσμη υποβολή του Β1 Σταδίου της Β Φάσης της μελέτης. 10. Το αριθ. πρωτ (σχ. 3271)/ έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας με το οποίο διατυπώνεται Σύμφωνη Γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης του Υποέργου (1) «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας» της Πράξης (270977) «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας» μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου. Η Σύμφωνη Γνώμη διατυπώνεται για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου

2 έως τις Το αριθ. πρωτ. 3637/ έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καρδίτσας (ΑΔΑ: ΩΜ23ΩΕΗ-ΓΘΖ) «Έγκριση αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης» Α. Εισαγωγικά Ο Δήμος Καρδίτσας, μετά από ένταξη της μελέτης «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας» (εφεξής «μελέτη ΓΠΣ») στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Θεσσαλίας-Στερεάς-Ηπείρου , ανέθεσε με την απόφαση αριθ. 424/ (ΑΔΑ: Β4ΘΥΩΕΗ-ΓΒ1) της Οικονομικής Επιτροπής την εκπόνησή της στο διαγωνιζόμενο «ΒΑΛΣΑΜΩ ΜΙΤΣΗ ΒΑΛΑΣΣΑ Κ. ΤΣΑΤΣΑΡΕΛΗΣ Ε. ΜΟΥΤΣΑΝΙΔΗΣ Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ο.Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΛΙΑΡΗΣ» και υπογράφτηκε το αριθ / Ιδιωτικό Συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της ως άνω μελέτης. Η περιοχή εφαρμογής του ΓΠΣ, λόγω του ότι η ένταξη της μελέτης στο Ε.Π., που έγινε την , προηγήθηκε του «Καλλικράτη», ταυτίζεται πλέον με τα όρια της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Καρδίτσας του καλλικρατικού Δήμου Καρδίτσας. Περιλαμβάνονται, δηλαδή, τα όρια των Δ.Κ. Καρδίτσας και Καρδιτσομαγούλας και οι Τ.Κ. Αγιοπηγή, Αρτεσιανό, Παλαιοκκλήσι και Ρούσσο. Η μελέτη ΓΠΣ εκπονείται σε δυο φάσεις: Η Α φάση περιλαμβάνει την ανάλυση της ήδη υπάρχουσας κατάστασης, τη διάγνωση των προβλημάτων και τάσεων της περιοχής. Η Α φάση άρχισε την και υποβλήθηκε στις εμπρόθεσμα. Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας με την απόφαση 423/ (ΑΔΑ: ΒΛ9ΣΩΕΗ- ΚΞ8), ενώ δόθηκε η εντολή εκπόνησης της Β φάσης στις Η Β φάση υποδιαιρείται σε δυο στάδια το Β1 (πρόταση του ΓΠΣ) και το Β2 που οριστικοποιεί τη μελέτη, μετά τις συμμετοχικές διαδικασίες. Το Β2 στάδιο θα υποβληθεί προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, μετά από τη σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ). Ο ανάδοχος της μελέτης παρέδωσε την το Β1 στάδιο της Β φάσης της μελέτης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Οι συμμετοχικές διαδικασίες που τηρήθηκαν κατόπιν και για τις οποίες πρέπει να γίνει ρητή μνεία στη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα ακολουθήσει (παράγρ. 2 άρθρ. 3 Ν. 1337/83), είναι οι ακόλουθες: 1. Ο Δήμος Καρδίτσας διοργάνωσε την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 17:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Κινηματοθέατρου Καρδίτσας δημόσια ανοιχτή συνάντηση, στην οποία κάλεσε με την Πρόσκληση αριθ. πρωτ. 2468/ να παρευρεθούν 47 φορείς των οποίων η δραστηριότητα επεκτείνεται στην περιοχή του γενικού πολεοδομικού σχεδίου. Στη διάρκεια της συνάντησης έγινε αρχικά η παρουσίαση της πρότασης του Β1 Σταδίου και επακολούθησε συζήτηση επί των προτάσεων για να καταγραφούν όλες οι απόψεις. 2. Η πρόταση του Β1 σταδίου στάλθηκε στη συνέχεια με την αριθ. πρωτ. 659/ έγγραφη πρόσκληση σε ηλεκτρονική μορφή (DVD) στους 16 βασικότερους φορείς και εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την καλύτερη ενημέρωσή τους, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν στα θέματα της αρμοδιότητάς τους, εντός χρονικής προθεσμίας 2 μηνών από την ημερομηνία παρουσίασης της Πρότασης. Σελίδα 2 από 16

3 3. Η πρόταση όλο το παραπάνω διάστημα, βρισκόταν αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Δήμου: για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου. 4. Την έγινε συμπληρωματική συνάντηση-συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου έγιναν διευκρινίσεις και διατυπώθηκαν απόψεις των δημοτικών συμβούλων. 5. Την έγινε ενημέρωση από τους μελετητές της νέας δημοτικής αρχής (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι των παρατάξεων, Πρόεδροι ΔΚ Καρδίτσας, Καρδιτσομαγούλας και ΤΚ Αγιοπηγής, Αρτεσιανού, Παλαιοκκλησίου και Ρούσσου). Β. Παρατηρήσεις στη Χωρική Οργάνωση / Οργάνωση Χρήσεων Γης Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση του ευρύτερου χώρου της εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών περιοχής της μελέτης. Με το Ν.4269/14 (ΦΕΚ 142 Α/ ) «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη» έχουν αλλάξει οι κατηγορίες και το περιεχόμενο των επιτρεπόμενων χρήσεων γης. Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 άρθρ. 33 του νόμου αυτού, πρέπει να γίνει προσαρμογή της μελέτης στις νέες χρήσεις. Για το σκοπό αυτό προτείνουμε, όπου προβλέπεται αμιγής κατοικία, να εφαρμοστεί η (περισσότερο αντίστοιχη με αυτή) κατοικία επιπέδου γειτονιάς Κ2, ενώ όπου προβλέπεται γενική κατοικία, να γίνει εφαρμογή της (περισσότερο αντίστοιχης) κατοικίας ενδιάμεσου επιπέδου ΜΚ. Επομένως, στις Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ) Καρδιτσομαγούλας και Μαύρικα, η αμιγής κατοικία πρέπει να επικαιροποιηθεί με την κατοικία Κ2. Προτείνουμε να δημιουργηθεί ΠΕΠΔ Περιαστικού Χώρου Καρδίτσας, που θα περιλαμβάνει τις γειτνιάζουσες με το σχέδιο πόλης εκτός σχεδίου περιοχές, που με την πρόταση των μελετητών περιλαμβάνονται στην Ευρύτερη Εκτός Σχεδίου Περιοχή χωρίς έλεγχο των χρήσεων. Θεωρούμε ότι στις περιοχές αυτές, που βρίσκονται κοντά στις κατοικημένες περιοχές της Καρδίτσας, πρέπει να αποτραπούν χρήσεις βιοτεχνικές και χονδρεμπορίου, και προτείνουμε την κατοικία ενδιάμεσου επιπέδου ΜΚ. Οι βιοτεχνικές χρήσεις προτείνεται να μετατεθούν στην ΠΟΑΠΔ και στις επεκτάσεις των ΠΕΠΔ Εθνικής και Επαρχιακής οδού που προτείνονται παρακάτω. Λόγω της ύπαρξης της Περιφερειακής εθνικής οδού, οι περιοχές μέσα από την οδό δεν έχουν πλέον χρήση υψηλής παραγωγικότητας, γι αυτό μπορούν να περιληφθούν στην ΠΕΠΔ Περιαστικού Χώρου Καρδίτσας και οι δυο τριγωνικές περιοχές στα ΒΑ και ΒΔ της Καρδίτσας (σχετική πρόταση ΔΚ Καρδίτσας). Στην ΠΕΠΔ Εθνικής οδού Καρδίτσας-Τρικάλων να εφαρμοστούν οι αντίστοιχες παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής & μέσης όχλησης (ΧΜΟ) και χονδρικό εμπόριο (ΧΕ). Παρόμοιες ΠΕΠΔ θεωρούμε ότι πρέπει να προβλεφτούν στο υπόλοιπο εκτός σχεδίου τμήμα της Εθνικής οδού Καρδίτσας-Τρικάλων, που είναι μήκους περίπου 2 km (στα πλαίσια του διπόλου με τα Τρίκαλα, που προβλέπεται στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας) και στο εκτός σχεδίου τμήμα της Επαρχιακής οδού Καρδίτσας-Μουζακίου, μήκους 4,5 km εντός των ορίων της περιοχής μελέτης (Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας), επειδή οι εκτάσεις αυτές δεν γειτνιάζουν με το υδρογραφικό δίκτυο και μπορούν να εφαρμοστούν αναπτυξιακές χρήσεις, σε αντίθεση για παράδειγμα με την οδό Καρδίτσας-Μητρόπολης που αποτελεί τμήμα τουριστικής διαδρομής προς τη Λίμνη Πλαστήρα. Σελίδα 3 από 16

4 Πάντως, θεωρούμε ότι στα γήπεδα με πρόσωπο επί όλων των εθνικών και επαρχιακών οδών πρέπει να επιτρέπονται πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου για την εξυπηρέτηση της αυτοκίνησης. Στην Περιοχή Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) 1 «Υγροβιότοποι Υδρογραφικό δίκτυο» προτείνεται από τους μελετητές Ζώνη Ειδικής Προστασίας 50 μ από την όχθη, όπως αυτή θα καθοριστεί κατόπιν ειδικής μελέτης. Η περιοχή αυτή προορίζεται για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ήπια αναψυχή, πολιτισμό. Δεν επιτρέπεται η κατάτμηση, ούτε η δόμηση. Βάσει του Ν. 4258/2014 προβλέπεται ειδική υδρολογική και υδραυλική μελέτη, σύμφωνα με την οποία καθορίζεται η οριογραμμή του ρέματος/ποταμού, η οποία περιλαμβάνει τη γραμμή πλημμύρας, τις όχθες και οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή τεχνητό στοιχείο. Λόγω της ευρύτητας της οριοθετούμενης περιοχής, θεωρούμε ότι μια Ζώνη Ειδικής Προστασίας σε απόσταση 20 μ από την οριογραμμή είναι αρκετή. Κατά τα λοιπά, σύμφωνα με μελετητές. Στις ΠΕΠ 2 «Δασικές εκτάσεις Οικοσυστήματα» και ΠΕΠ 3 «Αρχαιολογικοί χώροι» οι μελετητές προτείνουν απαγόρευση της κατάτμησης και της δόμησης, χρήσεις ήπιες δραστηριότητες αναψυχής και πολιτισμού και αναψυκτήρια εμβαδού 30 τμ. Η υπηρεσία συμφωνεί με τις ρυθμίσεις αυτές. Στην Περιοχή Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) 4 «Αναδασμοί Αρδευόμενη Γεωργική Γη (Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας)» η πρόταση των μελετητών είναι να επιτρέπεται κάθε είδους γεωργική δραστηριότητα, η κατασκευή μιας γεωργικής αποθήκης/βοηθητικού χώρου εμβαδού 50 μ 2 ανά ιδιοκτησία και η απαγόρευση της κατάτμησης. Στο άρθρο 6 της αριθ /5542/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1615 Β/ ) «Ρύθμιση θεμάτων νέων αγροτών» αναφέρεται ότι οι κλάδοι του αγροτικού τομέα είναι η γεωργία, η αλιεία, η δασοπονία και ο αγροτουρισμός. Στον όρο γεωργία νοούνται η φυτική και η ζωική παραγωγή, η οποία περιλαμβάνει την κτηνοτροφία, πτηνοτροφία κλπ. Ο δε αγροτουρισμός περιλαμβάνει την αγροβιοτεχνία, παραδοσιακή βιοτεχνία, προστασία του περιβάλλοντος, εφόσον ασκούνται από αγρότες στα όρια της αγροτικής εκμετάλλευσης. Επίσης στο άρθρο 2 του Ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» στα αγροτικά προϊόντα περιλαμβάνονται «τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών και τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα». Επίσης «Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται εκτός από την παραγωγή των προϊόντων και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η εν γένει τοποθέτηση μέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκμετάλλευση, καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους, η θαλάσσια αλιεία, η αλιεία εσωτερικών υδάτων, η σπογγαλιεία, η οστρακαλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ως και η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW και η λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων». Στην περιοχή της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΕ Καρδίτσας επιτρέπει τις παραπάνω αναφερόμενες χρήσεις, τηρουμένων, βέβαια, των ελαχίστων αποστάσεων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από τα όρια οικισμών και πόλεων που προβλέπει ο νόμος (άρθ. 20 Ν. 4056/2012). Κατόπιν των παραπάνω, θεωρούμε ότι πρέπει να διευκρινισθεί ότι στην ΠΕΠ 4 πρέπει να επιτρέπονται οι χρήσεις του αγροτικού τομέα παραγωγής και της αγροτικής Σελίδα 4 από 16

5 εκμετάλλευσης, περιλαμβανόμενης της αποθήκευσης, τυποποίησης, συσκευασίας και της εν γένει τοποθέτησης μέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκμετάλλευση και οι ενώσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους, η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW και η λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων. Επίσης, η μελέτη προτείνει την απαγόρευση όλων των ΑΠΕ. Όμως, οι εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης της βιομάζας από προϊόντα, απόβλητα και υπολείμματα βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία, θεωρούμε ότι είναι συμβατές με το χαρακτήρα της περιοχής αυτής και δεν είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον. Μετά από αυτό, προτείνουμε στην ΠΕΠ 4 να επιτρέπονται, επίσης, οι εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης της βιομάζας από προϊόντα, απόβλητα και υπολείμματα βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), με την προϋπόθεση ότι είναι εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος μικρότερης ή ίσης των 500 KW. Στην ίδια περιοχή, και για την εξυπηρέτηση των παραπάνω αναγκών, προτείνουμε το όριο κατάτμησης στην ΠΕΠ 4 να είναι τα 10 στρέμματα, και ως προς τους όρους δόμησης να ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης εκτός σχεδίου, δηλαδή το άρθ. 1 του Π.Δ. της 24/ (ΦΕΚ-270 Δ'), και όχι οι παρεκκλίσεις ως προς το ποσοστό κάλυψης, το συντελεστή δόμησης κ.λπ. του άρθ. 2 για τα γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια. Η πρόταση αυτή ενισχύεται, αν ληφθεί υπόψη ότι μια (1) ισοδύναμη ζωική μονάδα, που αποτελείται από 50 πρόβατα, χρειάζεται έκταση σταβλισμού 60 μ 2, σύμφωνα με τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και επομένως επιπλέον έκταση για αποθήκευση. `Στην Περιοχή ΠΕΠ 5 «Ενιαίο Δίκτυο Πρασίνου», η οποία είναι μια ευρύτερη περιοχή κοντά στους ποταμούς και κυρίως του Καράμπαλη, στα νότια και ανατολικά της Καρδίτσας, οι μελετητές προτείνουν απαγόρευση της κατάτμησης και της δόμησης, χρήσεις ήπιας δραστηριότητας αναψυχής και πολιτισμού και αναψυκτήρια εμβαδού 30 τμ. Επειδή η περιοχή αυτή είναι αρκετά μεγάλη και καλύπτεται από ιδιωτικές εκτάσεις, θεωρούμε ότι η πλήρης σχεδόν απαγόρευση της δόμησης δεν μπορεί να επιβληθεί, ενώ πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για το θέμα αυτό έχουν υποβληθεί αρκετές ενστάσεις ιδιοκτητών της περιοχής. Προτείνουμε να ισχύουν οι διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης με ανώτατο όριο τα 200 τμ ανά ιδιοκτησία για τις εξής χρήσεις: κατοικία, γεωργικές αποθήκες, ήπιες δράσεις αναψυχής και πολιτισμού και υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις (με τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους κτίρια), ενώ πρέπει να διευκρινιστεί ότι επιτρέπεται η απλή γεωργική καλλιέργεια βιολογικής φυτικής παραγωγής. Στην Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ Ι), που βρίσκεται νότια του Βιοτεχνικού Πάρκου, μεταξύ των ποταμών Καράμπαλη και Καλέντζη, οι μελετητές προτείνουν να εφαρμοστούν οι παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής & μέσης όχλησης (ΧΜΟ) και χονδρικό εμπόριο (ΧΕ), και η υπηρεσία μας συμφωνεί. Προτείνουν επίσης τη χρήση φωτοβολταϊκών, ενώ απαγορεύουν τις υπόλοιπες ΑΠΕ. Η άποψή μας είναι να επιτρέπονται όλες οι ΑΠΕ, γιατί η περιοχή προορίζεται αποκλειστικά για αναπτυξιακές δραστηριότητες. Στην Ευρύτερη Εκτός Σχεδίου Περιοχή εμφανίζονται μεμονωμένα γεωτεμάχια, τα οποία χρειάζεται περαιτέρω έρευνα από τους μελετητές, ώστε, αν ανήκουν σε αναδασμό, να ενταχθούν και αυτά στη Γεωργική Γης Υψηλής Παραγωγικότητας, ή αν βρίσκονται κοντά σε ρέματα/ποταμούς να ενταχθούν στην ΠΕΠ 1 ή στην ΠΕΠ 5. Σελίδα 5 από 16

6 Στην εκτός σχεδίου περιοχή νότια του Νοσοκομείου, οι μελετητές έχουν το χαρακτηρισμό Περιοχή προς Εξυπηρέτηση Νοσοκομειακών Λειτουργιών. Επειδή υπάρχουν ιδιόκτητες εκτάσεις, προτείνουμε να επιτραπούν και οι χρήσεις χονδρεμπορίου ΧΕ, λόγω και της κατάργησης ΧΕ από τις οδούς Τρικάλων και Λαρίσης που προτείνονται στην Πολεοδομική Οργάνωση. Γ. Παρατηρήσεις στη Γενική Πολεοδομική Οργάνωση Λόγω της προσαρμογής των χρήσεων γης στο νέο νόμο 4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη», στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται αναλυτικά οι προτάσεις των μελετητών με την αναγκαία προσαρμογή τους στις νέες χρήσεις, ενώ με την επισήμανση «ΥΠΗΡΕΣΙΑ» γίνεται η διαφοροποιημένη ή συμπληρωματική πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Το κεφάλαιο περιλαμβάνει τις προτάσεις για την οργάνωση των περιοχών που καλύπτονται από τους οικισμούς και τις προτεινόμενες επεκτάσεις τους. Αναλυτικότερα για : Το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Καρδίτσας που αποτελείται από την πόλη της Καρδίτσας, την Καρδιτσομαγούλα και τον οικισμό Μαύρικα. Τους υπόλοιπους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας, Αγιοπηγή, Αρτεσιανό, Παλαιοκκλήσι και Ρούσσο, ο καθένας εκ των οποίων οργανώνεται και αποτελεί ξεχωριστή Πολεοδομική Ενότητα. 1. Προτεινόμενες Επεκτάσεις Κατά την Α Φάση της μελέτης προέκυψε ότι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ( συντελεστές δόμησης χρήσεις γης ) και την πληθυσμιακή εξέλιξη της πόλης και των οικισμών, δεν απαιτούνται επεκτάσεις για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του προγραμματικού πληθυσμού του έτους Ωστόσο πέραν της αυστηρής κάλυψης του πληθυσμιακού μεγέθους, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που οδηγούν στην αναγκαιότητα περιορισμένων επεκτάσεων στην περίμετρο του οικιστικού ιστού. Όπως: Η αναγκαιότητα μείωσης των πληθυσμιακών πυκνοτήτων στις κεντρικές πολεοδομικές ενότητες της πόλης. Προτείνεται επομένως μείωση των υψηλών Σ.Δ του Α και Β τομέα και ως αντιστάθμισμα προτείνονται νέες μικρής κλίμακας επεκτάσεις. Η πλήρωση των κενών μεταξύ θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων και η αποκατάσταση της συνέχειας του οικιστικού ιστού με τη λειτουργική ενοποίησή τους, καθώς και η εξομάλυνση των ιδιαίτερα τεθλασμένων ορίων που δυσχεραίνουν την οργάνωση των περιοχών. Η αναγκαιότητα εξεύρεσης γης για κοινωνικές εξυπηρετήσεις μεγάλης επιφανείας, η οποία είναι ανέφικτο να βρεθεί στις πυκνοδομημένες εντός σχεδίου περιοχές. Η Αυξημένη ζήτηση οικοπέδων για ανάπτυξη μονοκατοικιών στις περιφερειακές Π.Ε. η οποία είναι επιθυμητό να ενθαρρυνθεί, προσδοκώντας στη μείωση της πυκνότητας στις κεντρικές περιοχές της πόλης. Οι προτεινόμενες περιοχές επεκτάσεων είναι θύλακες μικρής κλίμακας, κατανέμονται στην περίμετρο της πόλης και δεν διαμορφώνουν νέες πολεοδομικές ενότητες αλλά εντάσσονται οργανικά στις ήδη υφιστάμενες. Επιπλέον το κόστος της ένταξής τους στο σχέδιο είναι ελάχιστο δεδομένου ότι τα βασικά δίκτυα υποδομής έχουν κατασκευασθεί ως τα όριά τους. Αναλυτικά : Σελίδα 6 από 16

7 Προτεινόμενες περιοχές επεκτάσεων στην πόλη της Καρδίτσας 1. Περιοχή Αγ. Νικολάου. Προτείνονται συνολικά προς ένταξη 221 στρ.* τα οποία περιλαμβάνουν την περιοχή μεταξύ των ορίων του ισχ. ΓΠΣ Καρδίτσας και του ορίου ΓΠΣ Καρδιτσομαγούλας., καθώς και την περιοχή της ετήσιας εμποροπανήγυρης η οποία προτείνεται να αξιοποιηθεί για κοινωνικές εξυπηρετήσεις. 2. Αγ. Μηνάς Καροπλεσίτες. Προτείνονται συνολικά προς ένταξη 243 στρ. τα οποία περιλαμβάνουν έκταση 178 στρ. νότια του Παλέρμο καθώς και τη δημοτική έκταση περ. 65 στρ. δυτικά του Νοσοκομείου η οποία προτείνεται να αξιοποιηθεί για κοινωνικές εξυπηρετήσεις. Περίθαλψης, Πρόνοιας και Πρασίνου. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Προτείνουμε να προστεθούν οι Αθλητικές Εγκαταστάσεις, λόγω ύπαρξης τέτοιας χρήσης. 3. Αγ. Παντελεήμονας. Μικρό τμήμα 34 στρ. στα Β.Α του οικισμού εκ των οποίων μόνο τα 15 στρ. είναι αξιοποιήσιμα, ενώ το υπόλοιπο τμήμα καταλαμβάνουν η περιφερειακή αρτηρία και η ζώνη του ΟΣΕ. 4. Μικρές επεκτάσεις προς εξομάλυνση ορίων. Περίπου 2 στρ στα Β.Δ του θερινού κινηματογράφου και 1 στρ στα Β.Δ. της ζώνης χονδρεμπορίου της Τρικάλων. 5. Εντάξεις Ιδιαίτερων χρήσεων. Η περιοχή στα Β.Α της περιφερειακής αρτηρίας συνολικής έκτασης 78 στρ. η οποία περιλαμβάνει τη θεσμοθετημένη με τοπικό ρυμοτομικό χρήση «Σταθμού αυτοκινήτων Γκαράζ» του υπεραστικού ΚΤΕΛ Καρδίτσας, καθώς και την περιοχή των εγκαταστάσεων των Δημοτικών σφαγείων Προτεινόμενες περιοχές επεκτάσεων στην Καρδιτσομαγούλα Περιοχή στα ανατολικά του οικισμού εμβαδού 48 στρ, προς εξομάλυνση των ορίων που εμφανίζονται ιδιαίτερα τεθλασμένα καθώς και Δημοτική έκταση 10 στρ. στα Β.Δ του οικισμού προς επέκταση του χώρου του Γυμνασίου. Προτεινόμενες Επεκτάσεις στην Αγιοπηγή Προτείνονται συνολικά 20,5 στρ. που αφορούν αποκλειστικά σε Δημοτικές εκτάσεις στα Β.Δ. και στα Ν.Α του οικισμού, οι οποίες προτείνεται να αξιοποιηθούν για χωροθέτηση κοινωνικών εξυπηρετήσεων και πρασίνου : Προτεινόμενες Επεκτάσεις στο Αρτεσιανό Προς εξομάλυνση των ιδιαίτερα τεθλασμένων ορίων του οικισμού, προτείνεται να ενταχθούν στο σχέδιο εκτάσεις 213 στρ. Από τις παραπάνω τα 132 στρ. αποτελούν Δημοτική γη η οποία προτείνεται να αξιοποιηθεί για την κάλυψη σημερινών και μελλοντικών αναγκών του οικισμού ή του Δήμου σε κοινωνικό εξοπλισμό και πράσινο. Προτεινόμενες Επεκτάσεις στο Παλαιοκκλήσι Προτείνονται να ενταχθεί η περιοχή του αθλητικού γηπέδου στα βόρεια του οικισμού έκτασης περίπου 29 στρ. και έκταση περίπου 29 στρ. στο Ν.Α τμήμα του οικισμού προς εξομάλυνση ορίων και πλήρωση των κενών μεταξύ σχεδίου και υφιστάμενων δρόμων. Προτεινόμενες Επεκτάσεις στο Ρούσσο Προτείνεται για ένταξη η δημοτική έκταση περίπου 21 στρ για χωροθέτηση κοινωνικών εξυπηρετήσεων και αστικού πρασίνου. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Σελίδα 7 από 16

8 ΒΙΟΠΑ. Το δυτικό όριο του ΒΙΟΠΑ διχοτομεί ιδιοκτησίες και κτίρια. Είναι σκόπιμο να μετατοπισθεί στα όρια της δημοτικής οδού προς Μέλισσα. Στο δυτικό τμήμα του περιφερειακού από τη διασταύρωση Φαναρίου έως και βορειότερα της οδού Αγ. Σεραφείμ να επεκταθεί το σχέδιο πόλης έως τα όρια του περιφερειακού (ένσταση Μηλίτση), γιατί πράγματι απομένει στενή λωρίδα μεταξύ περιφερειακού και σχεδίου πόλης. Περιοχή εμποροπανήγυρης. Στα όρια περιλαμβάνεται ιδιόκτητος χώρος 5 στρ. που δεσμεύεται για κοινωφελή χρήση. Δεδομένου ότι η πολεοδόμηση της περιοχής δεν θα γίνει σύντομα ώστε να αποκατασταθεί η ιδιοκτησία σε άλλη περιοχή, είναι μάλλον σκόπιμο να τεθεί εκτός ορίων. Παλαιοκκλήσι διεύρυνση ορίων. Τμήμα να περιληφθεί στα όρια προς πολεοδόμηση και τα υπόλοιπα τμήματα μπορεί να χαρακτηρισθούν ως ΠΕΠΔ με χρήση Κ2, εκτός από τα γήπεδα με πρόσωπο στον επαρχιακό δρόμο, για τα οποία να ισχύσει η πρόταση ΠΕΠΔ Επαρχικής οδού Καρδίτσας-Μουζακίου 2. Χρήσεις γης 2.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΥ Ν. 4269/14 ΦΕΚ 142/Α / ) Προτάσεις μελέτης και Προτάσεις Υπηρεσίας Αναλυτικά οι προτάσεις που αφορούν στις γενικές χρήσεις γης του Π.Σ. Καρδίτσας παρουσιάζονται στη συνέχεια ανά κατηγορία περιοχών: Α. Περιοχές εντός ρυμοτομικού σχεδίου με θεσμοθετημένες χρήσεις γης Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαμορφωμένη κατάσταση δεν επιτρέπει σημαντικές παρεμβάσεις γίνονται σε γενικές γραμμές αποδεκτές οι θεσμοθετημένες χρήσεις γης του ρυμοτομικού σχεδίου. Οι τροποποιήσεις που προτείνονται, όπου κρίνεται απαραίτητο, είναι στην πλειοψηφία τους τοπικής σημασίας. Αναλυτικά : 1. Με στόχο τη διατήρηση της κατοικίας στην περιοχή του κέντρου και τη μείωση των προβλημάτων (κυρίως κυκλοφορίας στάθμευσης) που απορρέουν από τη κάλυψη των ισογείων με εμπορικές δραστηριότητες προτείνεται τροποποίηση της χρήσης από Γενική ( κατοικία ΜΚ) σε Αμιγή Κατοικία ( Κ1 επιπέδου γειτονιάς), στις παρακάτω περιοχές οι οποίες είναι τα μόνα τμήματα του ευρύτερου κέντρου στις οποίες η κατοικία λειτουργεί σήμερα αμιγώς (στην πλειοψηφία τους οι πολυώροφες οικοδομές διαθέτουν pilotis ). Στο Ν.Α τμήμα της Π.Ε 1. Πρόκειται για το τμήμα μεταξύ των οδών Νικηταρά- Σμύρνης Διάκου- Δ. Λάππα Γ. Μπότση Παλαιολόγου Δ. Εμανουήλ με εξαίρεση τα τμήματα του πολυγώνου που έχουν πρόσωπο στους προαναφερόμενους δρόμους. Στο Β.Δ. τμήμα της Π.Ε 8 όπως αποτυπώνεται στο χάρτη Π.3.1/2. Πρόκειται για τμήμα της περιοχής μεταξύ των οδών Καποδιστρίου, Βότση, Ρ. Φεραίου, Τρικάλων. 2. Προτείνεται χρήση Αμιγούς κατοικίας ( Κ1 επιπέδου γειτονιάς) αντί της Γενικής κατοικίας που προβλέπεται με το ισχύον ΓΠΣ, στην περιοχή ΣΥΚΕΑ (Σεισμόπληκτα). 3. Θεσμοθέτηση Κεντρικών λειτουργιών πόλης αντί της γενικής κατοικίας στα μέτωπα του ανατολικού και νοτίου κλάδου της περιφερειακής αρτηρίας (εντός και εκτός ρυμοτομικού) στα οποία Σελίδα 8 από 16

9 προβλέπεται παράπλευρο δίκτυο. ( Πρόταση της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για το δυτικό κλάδο της περιφερειακής οδού στα σημεία που προβλέπεται παράπλευρο δίκτυο). 4. Θεσμοθέτηση χρήσεων Γενικής κατοικίας αντί της Αμιγούς που ισχύει σήμερα, στα μέτωπα των Ο.Τ β-552 που βρίσκονται απέναντι από το Διοικητήριο, επί των οδών Ολυμπίας και Ησαϊου, και από το Άλσος του πρώην στρατοπέδου Λουμάκη λόγω των αυξημένων απαιτήσεων χρήσεων πλην κατοικίας που θα προκύψουν με την εγκατάσταση του Διοικητηρίου. 5. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Στο Άλσος πρώην στρατοπέδου Λουμάκη υπάρχουν ήδη κτίρια, τα οποία προτείνουμε να παραμείνουν, στα οποία πρέπει να μπει ο χαρακτηρισμός Πολιτιστικών Κτιρίων. 6. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Προτείνονται χρήσεις Γενικής κατοικίας (κατοικία ΜΚ) ή Κεντρικών λειτουργιών, κατά περίπτωση, στα μέτωπα των βασικών οδικών αξόνων καθώς και στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε βασικούς κοινόχρηστους χώρους ( πλατεία Ακαδημίας, άλσος θύλακα Ζαχαριωτών, πλατεία ΣΥΚΕΑ) 7. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Στο ΟΤ 829 περιοχής Φαναρίου η υπάρχουσα βιοτεχνία έχει μεταφερθεί και επομένως η χρήση μπορεί να γίνει ΜΚ. Β. Περιοχές εντός ορίων θεσμοθετημένου ΓΠΣ οι οποίες δεν έχουν πολεοδομηθεί 8. Στις περιοχές για οικιστική ανάπτυξη προτείνεται η χρήση της Γενικής Κατοικίας (ΜΚ) με εξαίρεση μικρά τμήματα του Αγ. Νικολάου. 9. Στις περιοχές Κοινωνικών Εξυπηρετήσεων προτείνονται οι εξειδικεύσεις χρήσεων όπως προτείνονται στους χάρτες. 10. Στην έκταση που σήμερα λειτουργεί το Οινοποιείο της Ε.Γ.Σ.Κ προτείνεται η χρήση μη οχλούσας Βιομηχανίας Βιοτεχνίας ( παραγωγικές δραστηριότητες μέσης και χαμηλής όχλησης). Οι κατευθύνσεις του ισχύοντος ΓΠΣ ήταν χονδρεμπόριο. 11. Στην εκτός Π.Ε περιοχή που αναπτύσσεται εκατέρωθεν της οδού Τρικάλων με τη μελέτη προτείνεται ανάπτυξη μικτής χρήσης, Κεντρικών λειτουργιών Χονδρεμπορίου. Μετά την εφαρμογή του Ν. 4269/14 (χρήσεων γης ) οι επιθυμητές χρήσεις καλύπτονται από την κατηγορία των κεντρικών λειτουργιών. (Με την κατάργηση του χονδρεμπορίου δεν επιτρέπονται μόνο: - Επαγγελματικά εργαστήρια μέσης όχλησης και εγκαταστάσεις αποθήκευσης χωρίς περιορισμούς (επιτρέπονται επαγγ. εργαστήρια και εγκ. αποθήκευσης χαμηλής όχλησης. - Συνεργεία αυτοκινήτων μεγάλων και βαρέων οχημάτων και σκαφών αναψυχής - ΚΤΕΟ - Ελικοδρόμια - Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής - Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων - Κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων ) 12. Στο μέτωπο του ΒΙΟΠΑ επί της οδού Λαρίσης με τη μελέτη προτείνεται ανάπτυξη μικτής χρήσης, Κεντρικών λειτουργιών Χονδρεμπορίου, όπως προβλεπόταν με το ισχύον ΓΠΣ.. Μετά την εφαρμογή του Ν. 4269/14 (χρήσεων γης ) οι επιθυμητές χρήσεις καλύπτονται από την κατηγορία Παραγωγικές δραστηριότητες μέσης και χαμηλής όχλησης. Σελίδα 9 από 16

10 (Με την αντικατάσταση των χρήσεων δεν επιτρέπονται μόνο: - Κατοικία - Εκπαίδευση - Αθληση - Πολιτιστικές λειτουργίες - Θρησκευτικοί χώροι - Περίθαλψη. Επιτρέπεται μόνο πρωτοβάθμια ελεγχόμενη από οργανωμένο φορέα). Γ. Περιοχές προτεινόμενων νέων επεκτάσεων 13. Προτείνεται η χρήση της Γενικής Κατοικίας ( ΜΚ), με εξαίρεση τμήμα στην περιοχή του Αγ. Μηνά στο οποίο προτείνεται χρήση Αμιγούς, ώστε σε κάθε Π.Ε να υπάρχει τμήμα Αμιγής κατοικία όπως προβλέπεται σε όλες τις Π.Ε της πόλης. 14. Στις υπόλοιπες περιοχές προτείνεται η χρήση της Γενικής κατοικίας. 15. Στον οικισμό Μαύρικα προτείνεται η χρήση της Αμιγούς κατοικίας. Δ. Ειδικές περιπτώσεις Προτείνονται οι παρακάτω χωροθετήσεις: 16. Δημαρχείο στο χώρο του 1 ου Λυκείου 17. Πολιτιστικού Κέντρου Δημοτικού θεάτρου στη θέση του πρώην Μύλου Κολέτσου. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Συμφωνούμε καταρχή με την πρόταση των μελετητών, αλλά λόγω των οικονομικών απαιτήσεων της συγκεκριμένης απαλλοτρίωσης (υπάρχει και σχετική ένσταση), τίθεται στη διάθεση του Δημοτικού Συμβουλίου. 18. Δημοτικού Ωδείου στο διατηρητέο κτίριο που σήμερα λειτουργεί το Νυχτερινό Γυμνάσιο. 19. Χώρων Αστικού πράσινου στις θέσεις των κοιμητηρίων για τα οποία προτείνεται απομάκρυνση. 20. Χρήσεις Κοινωνικής πρόνοιας Περίθαλψης στην προτεινόμενη προς ένταξη Δημοτική έκταση δυτικά του Νοσοκομείου. 21. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Για το λόγο της ύπαρξης ιδιόκτητων εκτάσεων σε κάποιες περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Αστικό Πράσινο, (σχετική ένσταση Κουτσιαλή), προτείνουμε, για την αποφυγή της πλήρους δέσμευσης των ιδιοκτησιών, να χαρακτηριστούν ως χώροι κατοικίας Κ2 και η δέσμευση να απεικονιστεί ως χώρος ειδικού προορισμού (πράσινο, κοινόχρηστος και κοινωφελείς) με ελλειψοειδές περίγραμμα, που σημαίνει ότι η χωροθέτηση της χρήσης είναι ενδεικτική και η ακριβής θέση θα αποτελέσει αντικείμενο της σχετικής Πολεοδομικής Μελέτης. 22. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Στο χώρο της πρώην ΥΕΒ προτείνεται η αξιοποίηση των υφιστάμενων κτιρίων για πολιτιστικές λειτουργίες. Προτείνεται να περιληφθούν και παράλληλες χρήσεις Διοίκησης στο κτίριο που λειτουργούν υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας 23. Κέντρο γεωργικής έρευνας στο παλαιό Ιπποφορβείο-Σταθμό Επιβητόρων. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Λόγω ενεργειών της Δημοτικής Αρχής για παραχώρηση στο Δήμο για πολιτιστικές χρήσεις και χρήσεις αγοράς τοπικών προϊόντων, προτείνουμε χρήσεις Πολιτιστικών Εγκαταστάσεων, Χώρων Συνάθροισης Κοινού, Εμπορικών Καταστημάτων και Γεωργικής Έρευνας σε ολόκληρη την έκταση αυτή, που είναι 97 στρ. (σχετική πρόταση ΔΚ Καρδίτσας). Σελίδα 10 από 16

11 24. Εγκαταστάσεις Κοινής Ωφελείας και Διοίκησης στον προτεινόμενο προς ένταξη χώρο της Εμποροπανήγυρης. 25. Πολιτιστικές δραστηριότητες Εκθεσιακό Συνεδριακό κέντρο στο χώρο των καπναποθηκών Καρδιτσομαγούλας. Ε. Χρήσεις γης οικισμών Με την μελέτη προτείνονται χρήσεις Γενικής κατοικίας ( ΜΚ) με εξαίρεση το Αρτεσιανό στο οποίο προβλέπεται περιοχή γραμμικού κέντρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΥ Ν. 4269/14 ΦΕΚ 142/Α / ) ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Στο άρθρο 11 του Π.Δ 23.2/87- ΦΕΚ 166 Δ, υπάρχει δυνατότητα εξαιρέσεων χρήσεων με την πολεοδομική μελέτη. Στο άρθρο 33 του Ν. 4269/14 αναφέρονται. Παρ. 4. Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τον καθορισμό των κατηγοριών χρήσεων των οικιστικών περιοχών είναι δυνατόν να επιβάλλονται περιορισμοί και απαγορεύσεις, όπως ειδικότερα προβλέπονται στα αντίστοιχα άρθρα. Παρ. 5. Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τον καθορισμό των κατηγοριών χρήσεων των άρθρων 19 έως 31, είναι δυνατόν να επιβάλλονται περιορισμοί και απαγορεύσεις, μετά από πλήρη τεκμηρίωση στη σχετική μελέτη. Παρ. 6. Με τον καθορισμό χρήσεων γης στους οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων επιτρέπεται μετά από τεκμηρίωση, σε τμήματα του οικισμού να καθορίζονται χρήσεις των άρθρων 15, 16, 17, 19, 20 και 21. Δεν επιτρέπονται χρήσεις πολεοδομικού κέντρου. Αναλυτικά οι προτάσεις που αφορούν στο περιεχόμενο των χρήσεων παρουσιάζονται στη συνέχεια: 1. Στις περιοχές που με την παρούσα μελέτη επιτρέπονται τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης ισχύουν οι επισυναπτόμενοι πίνακες Α και Β που συνοδεύουν την ΑΠ.ΝΟΜ. 2188/ , ΦΕΚ 908/Δ / Επιτρέπονται δηλαδή τα επαγγελματικά εργαστήρια που αναφέρονται στον πίνακα Β και απαγορεύονται τα επαγγελματικά εργαστήρια που αναφέρονται στον πίνακα Α. Επιπλέον απαιτείται επαναπροσδιορισμός και επικαιροποίηση των πινάκων που θα προκύψει από ειδική μελέτη χρήσεων η οποία θα λάβει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες των περιοχών.. Έως τότε ισχύουν οι προαναφερόμενοι πίνακες. Αναλυτικά ανά κατηγορία. 2. Περιοχές Κεντρικών λειτουργιών πόλης. Δημιουργούνται 3 διαβαθμίσεις οι οποίες διαφοροποιούνται σε σχέση με την αρχική πρόταση της μελέτης. Κέντρο 1 ( όλες οι περιοχές κεντρικών λειτουργιών πλην περιφερειακής αρτηρίας και Τρικάλων) και Περιοχές τοπικών κέντρων. Επιτρέπονται οι χρήσεις «Πολεοδομικού κέντρου», όπως καθορίζονται με το άρθρο 18 του Ν.4269/2014, «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» ΦΕΚ 142/Α / , με εξαίρεση τα κέντρα διασκέδασης, Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ**, Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων, Συνεργεία επισκευήςσυντήρησης και βαφής οχημάτων και μοτοποδηλάτων, Πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων και όλα τα επαγγελματικά εργαστήρια που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα Α. Σελίδα 11 από 16

12 Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας επιτρέπεται να κατασκευάζονται μόνο σε οικόπεδα ανέγερσης κτιρίων χώρων στάθμευσης αμιγούς χρήσης δυναμικότητας τουλάχιστο 50 θέσεων στάθμευσης (πρόταση μελετητών και ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ). ** Σταθμοί λεωφορείων υπεραστικών-διεθνών, επιτρέπονται δεδομένου ότι σύμφωνα με το αρθρ. 18,η χρήση επιτρέπεται, εφόσον προβλέπονται από το εγκεκριμ. Ρυμοτομικό σχέδιο συγκεκριμένοι χώροι ή Ο.Τ για την ανάπτυξή της. Η διαφοροποίηση σε σχέση με τις θεσμοθετημένες χρήσεις αφορά μόνο στα πρατήρια καυσίμων τα οποία σήμερα δεν επιτρέπονται. Κέντρο 2. (Αφορά στις περιοχές επί του περιφερειακού δρόμου). Επιτρέπονται οι χρήσεις «Πολεοδομικού κέντρου», όπως καθορίζονται με το άρθρο 18 του Ν.4269/2014, «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» ΦΕΚ 142/Α / , με εξαίρεση τα Κέντρα διασκέδασης, Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ, Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων, Συνεργεία επισκευής-συντήρησης και βαφής οχημάτων και μοτοποδηλάτων, Πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων και όλα τα επαγγελματικά εργαστήρια που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα Α. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας επιτρέπεται να κατασκευάζονται μόνο σε χώρους κτιρίων αμιγούς χρήσης πρατηρίων. ( Σύμφωνα με την αρχική πρόταση της μελέτης, ως κέντρο 2 προσδιοριζόταν το κέντρο της Κουμουνδούρου από το οποίο εξαιρούνταν ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, κέντρα διασκέδασης, χώροι συνάθροισης κοινού, εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων εκθεσιακά κέντρα, εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών, συνεργεία επισκευής-συντήρησης και βαφής οχημάτων και μοτοποδηλάτων και όλα τα επαγγελματικά εργαστήρια που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα Α. Πρατήρια βενζίνης επιτρέπεται να κατασκευάζονται μόνο σε οικόπεδα ανέγερσης κτιρίων χώρων στάθμευσης αμιγούς χρήσης. Η περιοχή ενσωματώνεται στο κέντρο 1). Κέντρο 3. Αφορά στο ΠΚ επί της οδού Τρικάλων. Επιτρέπονται οι χρήσεις «Πολεοδομικού κέντρου», όπως καθορίζονται με το άρθρο 18 του Ν.4269/2014, «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» ΦΕΚ 142/Α / , με εξαίρεση τα, Συνεργεία επισκευής-συντήρησης και βαφής οχημάτων και μοτοποδηλάτων, Πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων και όλα τα επαγγελματικά εργαστήρια που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα Α. Πρατήρια βενζίνης επιτρέπεται να κατασκευάζονται μόνο σε χώρους κτιρίων στάθμευσης αμιγούς χρήσης. Κέντρα διασκέδασης επιτρέπονται εφόσον διαθέτουν χώρους στάθμευσης, ανάλογους με τη δυναμικότητά τους, στην ίδια πλευρά της οδού στην οποία αναπτύσσεται η λειτουργία. * Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ, Σταθμοί λεωφορείων υπεραστικών-διεθνών και Εμπορευματικοί σταθμοί δεν εξαιρούνται, δεδομένου ότι σύμφωνα με το αρθρ. 18,η χρήση επιτρέπεται, εφόσον προβλέπονται από το εγκεκριμ. Ρυμοτομικό σχέδιο συγκεκριμένοι χώροι ή Ο.Τ για την ανάπτυξή τους. Επομένως επειδή με την αρχική μελέτη στην περιοχή προβλέπονταν και χρήσεις χονδρεμπορίου δεν είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν. 3. Περιοχές Κατοικίας ενδιάμεσου επιπέδου (ΜΚ), άρθρο 17 ( πρώην Γενική Κατοικία ) Σύμφωνα με την αρχική μελέτη στις περιοχές γενικής κατοικίας, πλην των παρακάτω αναφερόμενων εξαιρούνταν τα πρατήρια βενζίνης, συνεργεία επισκευής - συντήρησης και βαφής οχημάτων και μοτοποδηλάτων και όλα τα επαγγελματικά εργαστήρια που Σελίδα 12 από 16

13 αναφέρονται στον πίνακα Α. Π.Ε ΙΙΙ 15 Αγ. Παντελεήμονας. Επιτρέπονται οι χρήσεις «Γενικής κατοικίας», όπως καθορίζονται με το άρθρο 3 του Π.Δ./ , ΦΕΚ 166/Δ /6-3-87, με εξαίρεση τα ξενοδοχεία, γραφεία μεγαλύτερα των 60 τμ, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμούς, πρατήρια βενζίνης, κτίρια στάθμευσης, συνεργεία επισκευής - συντήρησης και βαφής οχημάτων και μοτοποδηλάτων και όλα τα επαγγελματικά εργαστήρια που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα Α. Στην περιοχή που περιέχεται στην πολεοδομική μελέτη Αναθεώρησης Επέκτασης τμήματος Αγ. Νικολάου ( πρώην ΖΑΑ, εγκρ. Πράξη Π.Δ ΦΕΚ 132/Δ /93), επιτρέπονται οι χρήσεις «Γενικής κατοικίας», όπως καθορίζονται με το άρθρο 3 του προαναφερόμενου διατάγματος, με εξαίρεση τα ξενοδοχεία άνω των 20 κλινών, πρατήρια βενζίνης, συνεργεία επισκευής - συντήρησης και βαφής οχημάτων και μοτοποδηλάτων, κτίρια στάθμευσης και όλα τα επαγγελματικά εργαστήρια που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα Α. Στην Π.Ε VII 17 της Καρδιτσομαγούλας επιτρέπονται οι χρήσεις «Γενικής κατοικίας», όπως καθορίζονται με το άρθρο 3 του Π.Δ./ , ΦΕΚ 166/Δ /6-3-87, με εξαίρεση τα συνεργεία επισκευής - συντήρησης και βαφής οχημάτων και μοτοποδηλάτων, και όλα τα επαγγελματικά εργαστήρια που αναφέρονται στον πίνακα Α. Πρατήρια βενζίνης επιτρέπεται να κατασκευάζονται μόνο σε χώρους κτιρίων αμιγούς χρήσης. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Στα οικόπεδα της Καρδιτσομαγούλας με πρόσωπο στον παράπλευρο του περιφερειακού δρόμου Καρδίτσας προτείνουμε να επιτρέπονται χρήσεις ΠΚ, λόγω της ύπαρξης αρκετών τέτοιων χρήσεων. Παρατηρήσεις Η δυνατότητα εξαιρέσεων που μας δίνει το αρθρ. 17 για ΜΚ είναι, κτίρια- γήπεδα στάθμευσης, Πρατήρια καυσίμων, Συνεργεία αυτοκινήτων, πλυντήρια- λιπαντήρια αυτοκινήτων, επαγγελματικά εργαστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης. Επιπλέον, δεδομένου ότι στις περιοχές κατοικίας Κ2 επιτρέπονται ξενοδοχειακά καταλύματα ξενώνες μέχρι 50 κλίνες, κτίρια στάθμευσης κλπ., με τι σκεπτικό θα μειωθούν από περιοχές κατοικίας ΜΚ κλίνες, ή στον Αγ. Παντελεήμονα να τεθούν περιορισμοί στα γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες κλπ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Κατόπιν των παραπάνω, και λόγω των δεσμεύσεων του νέου νόμου, να επιτρέπονται ΜΚ ή Κ2 αντίστοιχα, με εξαίρεση τα πρατήρια βενζίνης, συνεργεία επισκευής - συντήρησης και βαφής οχημάτων και μοτοποδηλάτων και όλα τα επαγγελματικά εργαστήρια που αναφέρονται στον πίνακα Α. 4. Περιοχές Κατοικίας επιπέδου γειτονιάς (Κ2), ( πρώην Αμιγής Κατοικία ) Επιτρέπονται οι χρήσεις όπως καθορίζονται με το άρθρο 16 του Ν.4269/2014, «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» ΦΕΚ 142/Α / Δεν δίνεται δυνατότητα εξαιρέσεων. 5. Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης άρθρο 25 Αφορά στο ΒΙΟΠΑ και στο Οινοποιείο της ΕΓΣΚ. Επιτρέπονται οι χρήσεις, όπως προσδιορίζονται Στο αρθρ Ελεύθεροι χώροι Αστικό Πράσινο Σελίδα 13 από 16

14 Σύμφωνα με την πρόταση επιτρέπονται μόνο ελαφρές υπαίθριες εγκαταστάσεις. Στις περιπτώσεις υφιστάμενων κτρίων επιτρέπονται μικρές επεκτάσεις βοηθητικών κτισμάτων απαραίτητων για τη λειτουργία τους. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Σύμφωνα με το αρθρ. 21 και στα υπάρχοντα κτίρια να επιτρέπονται πολιτιστικές χρήσεις. 7. Εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας- άρθρο 20 Επιτρέπονται οι χρήσεις όπως προσδιορίζονται στους αντίστοιχους χάρτες. Χρήσεις γης Οικισμών Σύμφωνα με την αρχική πρόταση. Οι περιοχές με εξαίρεση το τοπικό κέντρο του Αρτεσιανού, προσδιορίζονται ως περιοχές Γενικής Κατοικίας. Επιτρέπονται οι χρήσεις «Γενικής κατοικίας», όπως καθορίζονται με το άρθρο 3 του Π.Δ./ , ΦΕΚ 166/Δ / Τα συνεργεία επισκευής - συντήρησης και βαφής οχημάτων και μοτοποδηλάτων επιτρέπονται σε περιφερειακές θέσεις των οικισμών. Τα πρατήρια καυσίμων επιτρέπονται με εξαίρεση τα μέτωπα του εθνικού ή επαρχιακού δικτύου στα οποία επιτρέπονται μόνο εφόσον υπάρχει παράπλευρο οδικό δίκτυο. Τοπικό κέντρο Αρτεσιανού Επιτρέπονται οι χρήσεις «Πολεοδομικού κέντρου κεντρικές λειτουργίες πόλης», όπως καθορίζονται με το άρθρο 4 του Π.Δ./ , ΦΕΚ 166/Δ /6-3-87, με εξαίρεση τα κέντρα διασκέδασης, εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων εκθεσιακά κέντρα, εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών, συνεργεία επισκευήςσυντήρησης και βαφής οχημάτων και μοτοποδηλάτων. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Στο άρθρο 33 παρ. 6 του Ν. 4269/14 αναφέρεται ότι με τον καθορισμό χρήσεων γης στους οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων επιτρέπεται μετά από τεκμηρίωση, σε τμήματα του οικισμού να καθορίζονται χρήσεις των άρθρων 15, 16, 17, 19, 20 και 21. Δεν επιτρέπονται χρήσεις πολεοδομικού κέντρου. Μετά την απόδοση στην κυκλοφορία του περιφερειακού δρόμου στο Αρτεσιανό, προτείνουμε σε όλο τον κεντρικό δρόμο εντός του οικισμού να θεσμοθετηθούν χρήσεις ΜΚ και ΤΑ (σχετική πρόταση ΤΚ Αρτεσιανού). 3. Συντελεστές Δόμησης - Πυκνότητες Προγραμματικά μεγέθη Προτεινόμενοι Συντελεστές Δόμησης Π.Σ Καρδίτσας Κατά την Α Φάση τις μελέτης διαπιστώθηκε ότι οι τιμές των Σ.Δ. σε επίπεδο πόλης είναι σχετικά χαμηλές και οδηγούν σε οικιστικό περιβάλλον με χαμηλά κτίρια στις γειτονιές της περιφέρειας. Εξαίρεση αποτελούν οι Σ.Δ. της Α και Β ζώνης οι οποίοι εμφανίζουν σχετικά υψηλές τιμές. Λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη, τους ιδιαίτερα αυξημένους Σ.Δ. ( 3,4 και 3,00) που εφαρμόστηκαν κατά τη δεκαετία , οι υλοποιημένοι Σ.Δ. είναι στην πραγματικότητα σημαντικά υψηλότεροι από τους θεσμοθετημένους, δεδομένου ότι τη συγκεκριμένη δεκαετία υπήρξε μεγάλη ανοικοδόμηση με το σύστημα της αντιπαροχής. Σε συνδυασμό με την πυκνοκατοίκηση της περιοχής και τις διατάξεις του Ν.Ο.Κ, οι οποίοι έμμεσα αυξάνουν σημαντικά τη δόμηση θα οδηγήσουν σε υψηλή πυκνοδόμηση και υποβαθμισμένο οικιστικό περιβάλλον: Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται μείωση των Σ.Δ. της Α και Β ζώνης ως εξής : Σελίδα 14 από 16

15 Α ζώνη : Σ.Δ.= 2,0 Β ζώνη : Σ.Δ.= 1,8 Οι τομείς των Σ.Δ του ρυμοτομικού σχεδίου παραμένουν όπως έχουν θεσμοθετηθεί. Για τις εκτός ρυμοτομικού σχεδίου περιοχές προτείνεται : Σ.Δ.= 0,6 για τις εντός ορίων ισχύοντος Γ.Π.Σ περιοχές Σ.Δ.= 0,4 για τις περιοχές των προτεινόμενων επεκτάσεων ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Προτείνουμε να μην μειωθούν οι συντελεστές δόμησης (σ.δ.) στην Α και Β ζώνη (σχετική πρόταση ΔΚ Καρδίτσας), για τους εξής λόγους: α) Σε όλη την περιοχή της Α ζώνης και στις πιο κεντρικές περιοχές της Β ζώνης το ποσοστό οικοδομήσιμων χώρων (επί του συνολικού εμβαδού) δεν είναι υψηλό. Σύμφωνα με υπολογισμούς μας στην πολεοδομική ενότητα (ΠΕ) Ι1 είναι 53% και στην ΠΕ V8 είναι 67%, ενώ στις παρακείμενες περιοχές αυτό είναι πάνω από 70%. β) Οι διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, οι οποίες οι μελετητές επικαλούνται ότι έμμεσα αυξάνουν τη δόμηση, επειδή αφήνουν εκτός συντελεστή δόμησης τους κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής, δεν αναμένεται να αυξήσουν τη δόμηση, γιατί η εξαίρεση από το σ.δ. αφορά μόνο στα αδόμητα οικόπεδα ή τμήματα οικοπέδων και όχι στις υπάρχουσες οικοδομές. Να ληφθεί μάλιστα υπόψη ότι στην Α και Β ζώνη δεν υπάρχουν αδόμητα οικόπεδα. γ) Στις υπάρχουσες οικοδομές της Α και Β ζώνης έχουν συναφθεί πάρα πολλά συμβόλαια σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας στα οποία έχει περιληφθεί και το δικαίωμα υψούν. Με τυχόν μείωση των σ.δ. θα δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και θα απαιτηθεί τροποποίηση των συμβολαίων ή θα υπάρξουν δικαστικές διαμάχες. Για ήδη εγκεκριμένες επεκτάσεις σχεδίου να σημειώσουμε ότι οι συντελεστές δόμησης και οι παράμετροι δόμησης πρέπει να παραμείνουν ως έχουν και για τις προτεινόμενες προς ένταξη περιοχές εκτιμούμε ότι δεν θα πρέπει να αλλοιωθούν οι συντελεστές δόμησης, σε σχέση με τις τελευταίες εγκριθείσες και προτείνει ελάχιστο συντελεστή δόμησης παντού στις νέες επεκτάσεις της τάξης του 0,6. Για τους οικισμούς προτείνεται : Οι οικισμοί προτείνεται να συνεχίσουν να λειτουργούν με τους όρους δόμησης που διέπει τους οικισμούς με πληθυσμό < των 2000 κατοίκων. Προτείνεται πολεοδόμηση του Παλαιοκκλησίου και πολεοδόμηση προβληματικών τμημάτων Αγιοπηγής και Αρτεσιανού. Οι προτεινόμενοι Σ.Δ. για τις περιοχές των επεκτάσεων είναι 0,4. Στους οριοθετημένους οικισμούς, για να ορισθεί ο έμμεσα εξαγόμενος Σ.Δ πρέπει πρώτα να προσδιορισθεί το μέσο μέγεθος των οικοπέδων. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τις υφιστάμενες κατατμήσεις οι υπολογισμοί γίνονται με βάση την παραδοχή ότι η διαμορφωμένη κατάσταση δεν επιτρέπει την υλοποίηση του Σ.Δ = 0,8 που αντιστοιχεί στο θεσμοθετημένο όριο κατάτμησης. Για τον υπολογισμό της χωρητικότητας χρησιμοποιείται Σ.Δ = 0,6 που αντιστοιχεί σε οικόπεδα της τάξης των περ. 700 τ.μ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Σύμφωνα με το Ν. 2508/97, αρθρ. 4, παρ. 8. μετά την έγκριση του ΓΠΣ και μέχρι την αναθεώρηση του σχεδίου πόλης και την προσαρμογή του στο ΓΠΣ, δεν επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικών αδειών με βάση Σ.Δ ανώτερο από τον μέσο Σ.Δ που ορίζεται στο ΓΠΣ. Επομένως ο μέσος Σ.Δ που πρέπει να εγκριθεί είναι αυτός που αντιστοιχεί στο εμβαδό κατάτμησης 300 τ.μ, δηλαδή, 240/300 = 0,8 και να ακολουθήσει πολεοδόμηση των οικισμών. Σελίδα 15 από 16

16 Δ. Μεταβατικές διατάξεις Οι μεταβατικές διατάξεις για τις εκτός οικιστικών υποδοχέων περιοχές, καθορίζουν ότι νομίμως προϋφιστάμενες δραστηριότητες/χρήσεις, εφόσον πληρούν τους περιβαλλοντικούς όρους που τους έχουν τεθεί, διατηρούνται χωρίς χρονικό περιορισμό, σύμφωνα και με το άρθ. 26 Ν. 2831/2000 και το άρθρο 7 του Ν. 3325/2005. Για τις εντός οικιστικών υποδοχέων περιοχές, προβλέπεται για τις προϋπάρχουσες χρήσεις που αντίκεινται στις διατάξεις του ΓΠΣ, ανώτατο όριο λειτουργίας 10 χρόνια μετά την έγκριση του ΓΠΣ. Λαμβάνοντας υπόψη και τη 12ετία που προβλέπεται στο άρθ. 7 του Ν. 3325/2005, προτείνουμε ανώτατο όριο τα 12 χρόνια, γι αυτές τις περιοχές, με εξαίρεση περιοχές ήδη εντός σχεδίου πόλης όπου ισχύουν άλλες δυσμενέστερες διατάξεις χρονικού ορίζοντα, όπως για τα πρατήρια, που προτείνουμε να συνεχίσουν να ισχύουν. Ε. Πρόταση Προτείνουμε την έγκριση του Β1 σταδίου της μελέτης ΓΠΣ με τις παρατηρήσεις που κάνει η Διευθύνουσα Υπηρεσία και να δοθεί εντολή στους μελετητές να προχωρήσουν στη σύνταξη του Β2 σταδίου, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις αυτές. Επίσης να ληφθούν υπόψη στη σύνταξη του Β2 σταδίου από τους μελετητές και οι λοιπές διευκρινίσεις ή διορθώσεις, που εκφράστηκαν από τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, τους φορείς και τους δημότες. Για την Επιτροπή Επίβλεψης Ο Συντονιστής ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΒΑΪΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΡΑΓΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Σελίδα 16 από 16

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.6ης Συνεδρίασης;έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 39.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.6ης Συνεδρίασης;έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 39. Λιβαδειά 29-9 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:26573 Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.6ης Συνεδρίασης;έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 39 Περίληψη Εισήγηση για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ & Ι Ο Ν Ι Ο Υ

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ & Ι Ο Ν Ι Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟ Κ Ε Ν ΤΡ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Β1 Στάδιο Μελέτης : «Αναθεώρηση ΓΠΣ Ιτέας και Κίρρας Δήμου Ιτέας»

Β1 Στάδιο Μελέτης : «Αναθεώρηση ΓΠΣ Ιτέας και Κίρρας Δήμου Ιτέας» Β1 Στάδιο Μελέτης : «Αναθεώρηση ΓΠΣ Ιτέας και Κίρρας Δήμου Ιτέας» (2 η Ανάρτηση 9/2015) Τριταία Ιτέα Κίρρα Σύμπραξη : Σαράφης Κωνσταντίνος (χωροτάκτης) -Καρακώτιας Δημήτρης (πολεοδόμος)- Σκοβολάς Σεραφείμ

Διαβάστε περισσότερα

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θ ΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ ΗΜΟΣ Κ ΑΡΔΙΤΣΑΣ Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ανάδοχος Η Σύμπραξη των Γραφείων: "ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ ΒΑΛΑΣΣΑ"

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ

Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Π.3.1 Πρόταση Πολεοδομικής Οργάνωσης Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προτάσεις του ΓΠΣ για την πολεοδομική οργάνωση του Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης: 10 η Αριθμός Απόφασης: 3/10/17.06.2014 Σήμερα, 17 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, Βασ. Ολγας 160-162 & 25 ης Μαρτίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. 1. Έναρξη Μελέτης

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. 1. Έναρξη Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Βιώσιμης Κινητικότητας Μικρασιατών 81 383 33 Βόλος Τηλ. 24213-56825 email: nikmoschos@gmail.com http://epoleodomia.volos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4

Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4 2.1. Χωροταξικά δεδομένα περιοχής μελέτης... 4 2.1.1 Γεωγραφικός εντοπισμός της περιοχής μελέτης... 4 2.1.2 Διοικητικά δεδομένα περιοχής μελέτης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1: ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ _6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1: ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ _6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1: ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ _6 Π.1.1. Γενικό πλαίσιο 6 Π.1.2. Χωροταξική θεώρηση Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 8 Π.1.3. Χωροταξική θεώρηση Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α.4.5. Θεσμικό πλαίσιο: χρήσεις γης, όροι δόμησης, τυχόν άλλες ρυθμίσεις (υπάρχον ΓΠΣ κλπ.)

Α.4.5. Θεσμικό πλαίσιο: χρήσεις γης, όροι δόμησης, τυχόν άλλες ρυθμίσεις (υπάρχον ΓΠΣ κλπ.) Α.4.5. Θεσμικό πλαίσιο: χρήσεις γης, όροι δόμησης, τυχόν άλλες ρυθμίσεις (υπάρχον ΓΠΣ κλπ.) Α.4.5.1. Θεσμοθετημένες Χρήσεις Γης και Όροι Δόμησης Ένα μικρό ιστορικό To πρώτο σύγχρονο Ρυμοτομικό Σχέδιο στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΟΣ B1 ΣΤΑΔΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ

Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ Σχέδιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣΒ, κλ. 1:25.000 Π.2.1 Γενικές Αρχές Βασικοί Στόχοι Στο κεφάλαιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27

Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ...4 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ...6 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ...7 Π.1 - ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 8 Π.1.1 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 2 1. Γενικές αρχές.... 3 2. Γενική αντιστοίχηση χρήσεων γης στις Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης (ΠΟΑ).... 3 3. Αντιστοίχηση χρήσεων γης ανά οικισµό.... 5 3.1. Νέα Αγχίαλος (Π.Ε.1-3)...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης: Αριθμός Απόφασης: 6/3/12.2.2013 Σήμερα, 12 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, Βασ. Ολγας 105, ύστερα από την με Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Νόμου

Γνώμη του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Νόμου Γνώμη του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Νόμου «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» Α ΣΤΑΔΙΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

«ΜΕΛΕΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» Α ΣΤΑΔΙΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. Γενικά... 4 1.1 Στόχοι και περιεχόμενο του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.... 4 1.2 Ιστορικό της μελέτης... 4 1.3 Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών )

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ... 9 Π.1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 11 Π.1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... 5 Β.1. Γενικά στοιχεία περιοχής Χωροταξικά στοιχεία... 5 Β.2. Κατευθύνσεις των υπερκείµενων βαθµίδων σχεδιασµού... 6 Β.3. Περιβαλλοντικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) είναι μια δυναμική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, διαμέσου της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών & χρήσεων γης & σύγχρονες πρακτικές σχεδιασµού

ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών & χρήσεων γης & σύγχρονες πρακτικές σχεδιασµού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙO ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών

Διαβάστε περισσότερα

.2.1. / (Ha) 81-01 (%) (1) (2) (3) (4) (5) 74,3 72,4 52,1 91,8 58,6 71,3 106,5 42,5 11,2

.2.1. / (Ha) 81-01 (%) (1) (2) (3) (4) (5) 74,3 72,4 52,1 91,8 58,6 71,3 106,5 42,5 11,2 Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ Σχέδιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ κλ. 1:25.000 Π.2.1 Γενικές Αρχές Βασικοί Στόχοι Στο

Διαβάστε περισσότερα

Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ

Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3.1. ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ) Π.3.1.1. Στόχοι και Κατευθύνσεις Πολεοδοµικής Οργάνωσης και Οικιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΔIMHNIAIA ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Iδιοκτήτης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΙΟΝΟΣ 1, - 81100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

B2: Ευρείες ζώνες ανάπτυξης αστικών δραστηριοτήτων

B2: Ευρείες ζώνες ανάπτυξης αστικών δραστηριοτήτων Παρατηρήσεις-Προτάσεις του Δήμου Χερσονήσου για τη Φάση Β1 «Μελέτης Αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης» Στα πλαίσια της διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Α. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ. Πολεοδόμος ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Α. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ. Πολεοδόμος ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΑΤΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΑΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.1.1. Μέσα στο παραπάνω περίγραµµα, προτείνεται η πολεοδοµική οργάνωση της πόλης σύµφωνα µε το σχέδιο Π.3.1, όπου συγκεκριµένα απεικονίζονται:

Π.3.1.1. Μέσα στο παραπάνω περίγραµµα, προτείνεται η πολεοδοµική οργάνωση της πόλης σύµφωνα µε το σχέδιο Π.3.1, όπου συγκεκριµένα απεικονίζονται: Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3.1 Πρόταση Πολεοδοµικής Οργάνωσης Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προτάσεις του ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ για την πολεοδοµική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ του πρακτικού της με αριθμό 17/ 2008 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ του πρακτικού της με αριθμό 17/ 2008 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ του πρακτικού της με αριθμό 17/ 2008 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου Α π ό φ α σ η: 291/2008 Π ε ρ ί λ η ψ η: Συζήτηση επί

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΤΑΔΙΟ (ΠΡΟΤΑΣΗ) ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ

Β1 ΣΤΑΔΙΟ (ΠΡΟΤΑΣΗ) ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ Β1 ΣΤΑΔΙΟ (ΠΡΟΤΑΣΗ) ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Στόχοι και περιεχόμενο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.)... 3 2. Σύμβαση Ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα