ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΟ: Προµήθεια στεγάστρων αστικής συγκοινωνίας ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2012 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη το νοµικό πλαίσιο όπως ισχύει για: α) Τις αρµοδιότητες: 1. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / ) «Πρόγραµµα Καλλικράτης» 2. Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α / ) «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις» β) Την προσβασιµότητα: Εγκύκλιος 6/ του Υπουργείου Εσωτερικών «ίκτυο προσβασιµότητας ΑΜΕΑ». γ) Την υπαίθρια εµπορική διαφήµιση: 1. Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» 2. Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α / ) «Υπαίθρια ιαφήµιση, Συµπολιτείες ήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» 3. Κ.Υ.Α / (ΦΕΚ 1788 Β / ) «Καθορισµός όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά διαµορφωµένων πλαισίων, για την προβολή υπαίθριας εµπορικής διαφήµισης, κατά τις διατάξεις τους Ν. 2946/2001» 4. Κ.Υ.Α / (ΦΕΚ 1903 Β / ) «Καθορισµός ειδικότερων όρων υπό τους οποίους επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφηµίσεων σε κατάλληλα διαµορφωµένους δηµοτικούς χώρους και σε στάσεις αναµονής επιβατών, κατά τις διατάξεις του Ν.3052/2002» 5. Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α / ) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» Έντυπο: Θ/ ΜΑΕ-Ε4.1-4 σελ. 1 από 11

2 δ) Τις τεχνικές προδιαγραφές: Υ.Α /4971/ (ΦΕΚ 2201Β / ) «Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης ειδικών και προεξοχών πεζοδροµίου σε στάσεις λεωφορείων και οριοδεικτών σε διασταυρώσεις» ε) Την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστηµάτων 1. Υ.Α (ΦΕΚ 1079Β / ) «Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων» 2. Υ.Α. /Φ1/οικ / (ΦΕΚ 1557Β / ) «Συµπλήρωση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις» Επίσης έχοντας υπόψη τα ακόλουθα υποδείγµατα: 1. Προδιαγραφές Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), Προδιαγραφές ήµου Θεσσαλονίκης,1997,2002, Προδιαγραφές ήµου Πυλαίας Χορτιάτη, ιεθνείς προδιαγραφές στεγάστρων υλικών (ADA, OCTA, BC, DIN, ISO, ΕΛΟΤ) Ορίζουµε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: Γενικά για τη χωροθέτηση 1. Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προµήθεια και τοποθέτηση δύο τύπων στεγάστρων: Τύπος (α) για πεζοδρόµια πραγµατικού πλάτους 3,20 µ. και άνω, και Τύπος (β) για πεζοδρόµια πραγµατικού πλάτους από 2,50 έως 3,20 µ. Για πεζοδρόµια κάτω των 2,50 µ. δε θα προβλέπεται στέγαστρο, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα να διευρυνθεί το πλάτος του πεζοδροµίου. 2. Ως πραγµατικό πλάτος νοείται το πλάτος του πεζοδροµίου από την οικοδοµική γραµµή (ή από τυχόν φυσικά εµπόδια, όπως εξωτερικές κλίµακες ανόδου ή καθόδου σε υπόγεια, περιφράξεις προκηπίων, προεξοχές ισογείων) ως το κράσπεδο της οδού, συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν προεξοχών-επεκτάσεων του πεζοδροµίου στις στάσεις, εφόσον υφίστανται ή πρόκειται να κατασκευαστούν στα πλαίσια του παρόντος έργου. 3. Για την τοποθέτηση στεγάστρου θα πρέπει το ελεύθερο ύψος πάνω από το κοινόχρηστο πεζοδρόµιο να είναι τουλάχιστον 3,50 µ. µετρούµενο από την τελική στάθµη του πεζοδροµίου Έντυπο: Θ/ ΜΑΕ-Ε4.1-4 σελ. 2 από 11

3 έως την κάτω παρειά εξωστών, προβόλων, κατακόρυφων επιγραφών καταστηµάτων ή άλλων προεξοχών. 4. Το στέγαστρο τοποθετείται σε κάθε περίπτωση σε υποχώρηση κατά 0,50 µ. τουλάχιστον από το κράσπεδο. 5. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα του πλάτους του πεζοδροµίου, θα πρέπει να µην παρεµποδίζεται η διέλευση των πεζών καθ όλο το µήκος και το πλάτος που καταλαµβάνει το στέγαστρο, δηλαδή να µην αναγκάζονται οι πεζοί να βαδίσουν επί του οδοστρώµατος. Πρέπει να εξασφαλίζεται συνεχής ελεύθερη όδευση πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50 µ. 6. Η θέση εγκατάστασης του στεγάστρου θα είναι ορατή από τον οδηγό του λεωφορείου και τους χρήστες των αστικών συγκοινωνιών και δε θα παρεµποδίζεται από οποιαδήποτε άλλη κατασκευή εγκατάσταση ή φυσικό εµπόδιο. 7. Στα στέγαστρα που θα τοποθετηθούν σε αφετηρίες και τέρµατα γραµµών, στα οποία δεν έχει κατασκευαστεί Σταθµός Μετεπιβίβασης, θα τοποθετηθεί κιγκλίδωµα κουπαστή στην κύρια όψη του στεγάστρου για την τήρηση προτεραιότητας και την ασφαλή επιβίβαση στο λεωφορείο. 8. εν επιτρέπεται η τοποθέτηση πέραν του ενός όµοιων στεγάστρων ανά στάση. Εφόσον το πλήθος των εξυπηρετούµενων επιβατών και των διερχόµενων λεωφορειακών γραµµών είναι µεγαλύτερο του συνήθους (όπως προκύπτει από µελέτη ή µε υπόδειξη του ΟΑΣΘ), τότε επιτρέπεται η τοποθέτηση και δεύτερου στεγάστρου υπό την προϋπόθεση ότι το πρώτο κατά τη φορά της οδικής κίνησης δεν θα φέρει διαφηµιστικό πλαίσιο, για λόγους ασφαλείας και ορατότητας, ή θα φέρει µόνο στην πλάτη (παράλληλα) προς τον άξονα της οδού. Γενικές απαιτήσεις (ισχύουν και για τους δύο τύπους) Α. Μορφολογικά - λειτουργικά χαρακτηριστικά και κατασκευή στεγάστρου 1. Τα στέγαστρα θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερη αρχιτεκτονική µορφή, να διαθέτουν λειτουργικότητα και προσαρµογή στο περιβάλλον και να συνδυάζονται µε τις κατακόρυφες σηµάνσεις των στάσεων σε ένα αρµονικό σύνολο. Θα πρέπει να παρέχουν την απαραίτητη προστασία στους χρήστες των αστικών συγκοινωνιών από τις καιρικές συνθήκες κατά τον χρόνο αναµονής τους και να εξασφαλίζουν την ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις µε εξαίρεση εκείνη που φέρει το διαφηµιστικό πλαίσιο. 2. Η κατασκευή των στεγάστρων θα πρέπει να γίνεται µε υλικά υψηλών µηχανικών και χηµικών ιδιοτήτων και προδιαγραφών που θα παρέχουν καλαίσθητη εµφάνιση, θα είναι αντιβανδαλιστικά και δεν θα αλλοιώνονται από την επίδραση των καιρικών και Έντυπο: Θ/ ΜΑΕ-Ε4.1-4 σελ. 3 από 11

4 περιβαλλοντικών συνθηκών. Τα χρησιµοποιούµενα υλικά για την κατασκευή των στεγάστρων απαιτείται να συνεργάζονται απόλυτα µεταξύ τους για τις περιπτώσεις µεταβολών της θερµοκρασίας και µηχανικών καταπονήσεων. Η κατασκευή δεν πρέπει να φέρει αιχµηρά σηµεία ή επικίνδυνες προεξοχές. 3. Τα στέγαστρα πρέπει να διαθέτουν φωτισµό και να εξασφαλίζεται πλήρως η προστασία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, καθώς και η προστασία των επιβατών από το ρεύµα. 4. Τα στέγαστρα είναι χρήσιµο να διαθέτουν µεµονωµένα καθίσµατα (σταθερά ή ανακλινόµενα), εφόσον το επιτρέπει ο τύπος του στεγάστρου, ή ενιαία αλλά µε κατάλληλη κλίση, ώστε να αποτρέπουν ή να καθιστούν αδύνατη την κατάληψή τους από περιθωριακά άτοµα. 5. Σε κάθε στέγαστρο θα τοποθετείται καλάθι αχρήστων, σε σηµείο που να µην εµποδίζει τους επιβάτες ή τους διερχόµενους πεζούς. 6. Θα προβλεφθεί υποχρεωτικά ειδικό πλαίσιο στο στέγαστρο, διαστάσεων 50Χ70 τουλάχιστον, όπου θα αναρτώνται πληροφορίες ή/και χάρτης των διερχοµένων αστικών συγκοινωνιών, το οποίο θα είναι από ανθεκτικό και αντιβανδαλιστικό υλικό, θα επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση των πληροφοριών καθώς και την εύκολη αντικατάσταση του πληροφοριακού υλικού, θα είναι στεγανό και δεν θα επιτρέπει την συγκέντρωση υγρασίας. Το πληροφοριακό υλικό (σε ελληνικά και αγγλικά) θα συντάσσεται και θα επικαιροποιείται µε µέριµνα και δαπάνη του ήµου Θεσσαλονίκης και θα τοποθετείται µε ευθύνη του παραχωρησιούχου. 7. Στις 3 πλευρές του στεγάστρου (εξαιρουµένης της οπίσθιας), θα υπάρχουν καλαίσθητα πλαίσια στα οποία θα αναγράφονται α) οι ονοµασίες των στάσεων, µε ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, β) η ονοµασία του ήµου Θεσσαλονίκης και το λογότυπο (κεφαλή Μ. Αλεξάνδρου) και γ) ο α/α της στάσης, εφόσον οριστεί. Β. Συντήρηση και Καθαρισµός Στεγάστρου 1. Η κατασκευή του στεγάστρου σχεδιάζεται έτσι ώστε να διευκολύνει τις εργασίες καθαρισµού και δεν πρέπει να φέρει σηµεία συγκέντρωσης ακαθαρσιών. 2. Τα στέγαστρα είναι απαραίτητο να διαθέτουν κατάλληλη διάταξη συλλογής και όδευσης των όµβριων προς το έδαφος. 3. Η συντήρηση και ο καθαρισµός του στεγάστρου θα γίνεται από τον παραχωρησιούχο, σύµφωνα µε το πρόγραµµα συντηρήσεων και καθαρισµού που θα συµφωνηθεί µε την αρµόδια Υπηρεσία του ήµου Θεσσαλονίκης. 4. Σε περίπτωση καταστροφής του στεγάστρου, ο παραχωρησιούχος προβαίνει σε άµεση αντικατάστασή του, το αργότερο µετά από 2 ηµέρες µετά την έγγραφη ειδοποίησή του. Σε περίπτωση παραβίασης της προθεσµίας, ο ήµος Θεσσαλονίκης προβαίνει στην αποξήλωση Έντυπο: Θ/ ΜΑΕ-Ε4.1-4 σελ. 4 από 11

5 του κατεστραµµένου στεγάστρου και επιβαρύνει τον παραχωρησιούχο µε τη σχετική δαπάνη αποξήλωσης και µεταφοράς. Γ. Εγκρίσεις - Πιστοποιήσεις 1. Πριν την τοποθέτηση των στεγάστρων, θα υποβληθούν και θα εγκριθούν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ήµου Θεσσαλονίκης οι εξής πρότυπες µελέτες για κάθε τύπο στεγάστρου: α) Αρχιτεκτονική µελέτη εφαρµογής, µε όλες τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και τεχνική περιγραφή, υπογεγραµµένη από ιπλωµατούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΑΕΙ, β) Στατική µελέτη εφαρµογής του µεταλλικού φορέα, υπογεγραµµένη από ιπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ, γ) Ηλεκτρολογική µελέτη εφαρµογής, υπογεγραµµένη από ιπλωµατούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. Ο παραχωρησιούχος θα πρέπει να συµµορφωθεί σε τυχόν παρατηρήσεις ή διορθώσεις των µελετών και εφόσον ζητηθεί θα κατασκευάσει ή θα προσκοµίσει πρότυπο δείγµα στεγάστρου προς λεπτοµερέστερο έλεγχο σε χώρο που θα του υποδειχθεί από το ήµο Θεσσαλονίκης. 2. Όλα τα τοποθετούµενα υλικά, οι συνδέσεις, κολλήσεις και στερεώσεις και ιδίως η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα συµµορφώνονται προς τις νόµιµες προδιαγραφές και τους κανόνες ασφαλείας, θα διαθέτουν τα προβλεπόµενα πιστοποιητικά και θα υπόκεινται σε δειγµατοληπτικό έλεγχο από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ήµου Θεσσαλονίκης.. Ελάχιστες κατασκευαστικές απαιτήσεις 1. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Η θεµελίωση γίνεται µέσω των εξεχόντων φερόντων στοιχείων (κατακόρυφοι κοιλοδοκοί) του στεγάστρου σε βάσεις από σκυρόδεµα C20/25 χωρίς οπλισµό, διαστάσεων 50Χ50Χ50. Για τη θεµελίωση του διαφηµιστικού πλαισίου χρησιµοποιούνται δύο αγκύρια µε περικόχλια ρύθµισης καθετότητας τα οποία πακτώνονται σε βάση σκυροδέµατος διαστάσεων 100Χ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ Ο σκελετός φορέας των στεγάστρων θα είναι µεταλλικός είτε από γαλβανισµένο µορφοσίδηρο είτε από αλουµίνιο εξ ολοκλήρου ανοδιωµένο, τετραγωνικής διατοµής, ηλεκτροστατικά βαµµένο σε δύο στάδια (primer και τελικό εποξειδικό χρώµα) µε εγγύηση διάρκειας ζωής άνω των 10 ετών, σε απόχρωση επιλογής του ήµου. 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙ Α ΣΤΑΣΕΩΣ Οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν στις όψεις του στεγάστρου θα κατασκευαστούν ενδεικτικά από τα εξής υλικά: χαλυβδοελάσµατα ST πάχους 3mm και πολυκαρβονικά γαλακτερά φύλλα πάχους 2mm. Έντυπο: Θ/ ΜΑΕ-Ε4.1-4 σελ. 5 από 11

6 4. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ Η µορφή της στέγης (τοξωτή,επίπεδη) δεν είναι δεσµευτική, όµως πρέπει να φέρει τις κατάλληλες κλίσεις για την αποχέτευση των όµβριων υδάτων, να διαθέτει ενσωµατωµένες υδρορροές και να έχει τις κατάλληλες αντοχές για τη συνήθη χιονόπτωση και ανεµοπίεση. Οι υδρορροές θα είναι από γαλβανισµένη στρατζαριστή λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 4 mm και θα διοχετεύουν κατακόρυφα τα όµβρια στο ρείθρο της οδού. Η επικάλυψη του στεγάστρου θα αποτελείται από ειδικά αδιαφανή πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα πάχους 4 mm, τα οποία φέρουν ειδική επίστρωση για προστασία από το υπεριώδες φάσµα της ηλιακής ακτινοβολίας. Θα είναι άθραυστα, άκαυστα και θα επιτυγχάνουν την κατακράτηση κατά 85% της ηλιακής ακτινοβολίας, για την επαρκή σκίαση του χώρου αναµονής επιβατών. Το εσωτερικό ωφέλιµο ύψος συµπεριλαµβανοµένου και του φωτισµού θα είναι µεγαλύτερο ή ίσο από 2,10 µ. 5. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Τα καθίσµατα θα είναι ειδικής σχεδίασης, σταθερά ή ανακλινόµενα, τουλάχιστον τριών θέσεων µε κατάλληλη σχεδίαση ώστε να αποτρέπουν ή να καθιστούν αδύνατη την κατάληψή τους από περιθωριακά άτοµα. 6. ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στην πλευρά που βρίσκεται στο αντίθετο προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας άκρο του στεγάστρου, επιτρέπεται να τοποθετείται διαφηµιστική πινακίδα τύπου «ρακέτα» και σύµφωνα µε την παρ. 15 του άρθρου 19 του Ν. 4071/2012, επιτρέπεται η τοποθέτηση και στην παράλληλη προς τον άξονα της οδού, πλευρά (πλάτη) των στεγάστρων. Όταν τοποθετούνται πλαίσια σε δύο πλευρές των στεγάστρων πρέπει στην πλάτη αυτών : (α) να εξασφαλίζεται ελεύθερη δίοδος µήκους τουλάχιστον ενός (1) µέτρου καθ όλο το ύψος αυτής και (β) να εξασφαλίζεται η δυνατότητα τοποθέτησης χάρτη αστικών συγκοινωνιών, όπως στην παρ. Α.6 της παρούσας. Η προβολή της διαφήµισης επιτρέπεται και στις δύο όψεις των πλαισίων αυτών. Έντυπο: Θ/ ΜΑΕ-Ε4.1-4 σελ. 6 από 11

7 Η ρακέτα θα είναι διπλής όψης, αυτοφωτιζόµενη, σταθερής ή εναλλασσόµενης διαφήµισης µε εναλλασσόµενα µηνύµατα συχνότητας όχι µικρότερης του ενός µηνύµατος ανά δέκα λεπτά, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της Κ.Υ.Α 52138/2003. Το πλαίσιο µέγιστων διαστάσεων 1,40 Χ 2,00 µ (πλάτος Χ ύψος) σύµφωνα µε το άρθρο 4 της Κ.Υ.Α 52138/2003, θα είναι από χαλυβδοελάσµατα ST37 πάχους 2mm κατάλληλα διαµορφωµένα (κοπή- διάτρηση- κάµψη) σε ειδικά αυτόµατα µηχανήµατα. Οι κορνίζες θα είναι από ειδικό προφίλ αλουµινίου, γυαλισµένο και ανοδιωµένο µε γωνίες χυτοπρεσσαριστές αλουµινίου. Το µοντάρισµα γίνεται µε ανοξείδωτους κοχλίες. Θα προβλέπονται κατάλληλες υποδοχές για το διαφανές φύλλο και τα ελαστικά παρεµβύσµατα στεγανότητας. Τα διαφανή φύλλα θα είναι κατασκευασµένα από κρύσταλλο security πάχους 6mm. Τα γαλακτερά φύλλα θα είναι κατασκευασµένα από συµπαγές πολυκαρβονικό υλικό πάχους 1,5 mm ή ειδικό αδιαφανές ύφασµα. Θα έχουν εξαιρετικές ιδιότητες διάχυσης του φωτός για την επίτευξη οµοιόµορφου φωτισµού της πινακίδας και θα είναι ενισχυµένα µε ειδικό προφίλ αλουµινίου ώστε να δηµιουργείται στιβαρό πλαίσιο ανάρτησης αφίσας. 7. ΒΑΦΕΣ Για την βαφή των µεταλλικών µερών λαµβάνουν χώρα τα εξής στάδια: Μηχανικός καθαρισµός. Χηµικός καθαρισµός και απολύµανση (φωσφάτωση). Βαφή ηλεκτροστατική φούρνου µε πούδρα πάχους m. 8. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ) Τροφοδοσία: Ηλεκτρικός Πίνακας (ΡILLAR) Επιθυµητές διαστάσεις 800Χ1000Χ300 Η παροχή ηλεκτρικής ισχύος θα τροφοδοτηθεί από το δίκτυο χαµηλής κατάλληλου ηλεκτρικού πίνακα, ξεχωριστού για κάθε στέγαστρο. τάσης της ΕΗ µέσω Ο πίνακας διανοµής θα χωρίζεται σε δύο µέρη, θα έχει δυο πόρτες, εκ των οποίων η µια θα φέρει τζάµι για την ανάγνωση του µετρητή της ΕΗ. Στο ένα θα εγκατασταθεί ο µετρητής και στο άλλο η Έντυπο: Θ/ ΜΑΕ-Ε4.1-4 σελ. 7 από 11

8 στεγανή διανοµή. Η εγκατάσταση θα λειτουργεί αυτόµατα και οι εντολές (ΟΝ -ΟFF) θα δίνονται από φωτοκύτταρο ρυθµιζόµενης ευαισθησίας ή χρονοδιακόπτη µε δυνατότητα επιλογής. Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι κατασκευασµένος από λαµαρίνα DΚΡ πάχους 1.5 mm τουλάχιστον, ηλεκτροστατικά βαµµένη, στεγανός προστασίας ΙΡ 55. Η κατασκευή του πίνακα θα είναι τέτοια ώστε τα διάφορα όργανα του να είναι εύκολα προσιτά και τοποθετηµένα σε κανονικές αποστάσεις µεταξύ τους. Ο κατά τον παραπάνω τρόπο συγκροτούµενος πίνακας θα φέρει εσωτερικό κοχλία γείωσης για σύνδεση µε το δίκτυο γείωσης της εγκατάστασης. Ο κοχλίας αυτός εσωτερικά θα είναι γεφυρωµένος µε τη χάλκινη πλάκα γείωσης 500Χ500Χ3 όπως περιγράφεται παρακάτω. Όλοι οι κοχλίες γείωσης των ηλεκτρικών συνδέσεων θα είναι ηλεκτρικά επιψευδαργυρωµένοι επικαδµιωµένοι. ή Τo pillar θα εδράζεται σε κατάλληλη βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα ύψους τουλάχιστον 50cm η οποία θα φέρει τους κοχλίες µε τους οποίους θα το στερεώνει. Υπόγειο δίκτυο Το στέγαστρο θα ηλεκτροδοτηθεί µε υπόγειο καλώδιο τροφοδοσίας NYY 3x2.5mm2 (ελάχιστη διατοµή) εντός κατάλληλου σιδηροσωλήνα (θα τοποθετηθεί ένα επιπλέον καλώδιο µε τα ίδια χαρακτηριστικά στον ίδιο σωλήνα σε περίπτωση χρήσης κυλιόµενης διαφηµιστικής πινακίδας) από το pillar διανοµής και θα εγκιβωτιστεί σε τσιµέντο. Αγωγός γείωσης γυµνός Cu 25mm2 θα οδεύει µαζί µε τον αγωγό τροφοδοσίας αλλά εκτός σωλήνα και θα γειώνει µέσω κατάλληλου ακροδέκτη το στέγαστρο στην βάση του µε πρόβλεψη να είναι αδύνατη η διάβρωση της επαφής ακροδέκτη-στέγαστρο. Επιπλέον για την βέλτιστη γείωση του στεγάστρου θα τοποθετηθεί πλάκα γείωσης 500Χ500Χ3 µε την επιφάνεια της κατακόρυφη και το πάνω µέρος της να βρίσκεται σε βάθος τουλάχιστον ενός µέτρου (1m). Η σύνδεση της πλάκας µε την βάση του στεγάστρου θα γίνει µέσω αγωγού γείωσης γυµνού Cu 25mm2 και κατάλληλων ακροδεκτών µε πρόβλεψη να είναι αδύνατη η διάβρωση της επαφής ακροδέκτη-στέγαστρο. Έντυπο: Θ/ ΜΑΕ-Ε4.1-4 σελ. 8 από 11

9 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση των στεγάστρων θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τον ισχύοντα Κανονισµό εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Η όλη κατασκευή θα ελέγχεται για τυχόν διαρροές και εσφαλµένες γειώσεις του σκελετού. Κάθε στέγαστρο θα ασφαλίζεται µε αυτόµατο διακόπτη διαφυγής έντασης 25A, 30mA και µε µικροαυτόµατο B 4 Α, 6 KA (έναν επιπλέον µικροαυτόµατο σε περίπτωση κυλιόµενης διαφηµιστικής πινακίδας) που θα είναι τοποθετηµένα στο τοπικό pillar ή σε περίπτωση εναερίου δικτύου, σε κατάλληλο κιβώτιο, το οποίο θα παρέχει προστασία τουλάχιστον IP54 και θα είναι τοποθετηµένο επί του στεγάστρου σε θέση µη προσβάσιµη στο κοινό. Μεταξύ των ηλεκτρολογικών στοιχείων (π.χ. πλαίσια φωτιστικών σωµάτων, διατάξεις συνδεσµολογιών κλέµες κλπ.) και του στεγάστρου θα πρέπει να εξασφαλίζεται ελάχιστη µόνωση 1000V. Όλα τα στοιχεία του στεγάστρου θα πρέπει να είναι κατάλληλα γειωµένα ώστε να παρέχουν επαρκή ασφάλεια στο κοινό. Οι καλωδιώσεις εντός του στεγάστρου θ οδεύουν προστατευµένες εντός εύκαµπτου πλαστικού σωλήνα Ηλεκτρικοί λαµπτήρες Οι ηλεκτρικοί λαµπτήρες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι φθορισµού Τ 5 κατάλληλης ισχύος µε χρήση ηλεκτρονικών ballast. Το συνολικό επίπεδο φωτισµού που θα επιλεγεί θα πρέπει να προάγει τους σκοπούς της διαφήµισης αλλά και να βελτιώνει το αισθητικό αποτέλεσµα του περιβάλλοντα χώρου. Ο φωτισµός του στεγάστρου θα πρέπει οπωσδήποτε να βελτιώνει τις συνθήκες ασφαλείας των πεζών και να παρέχει αίσθηση άνετης παραµονής των ανθρώπων κάτω και γύρω από το στέγαστρο. Οι παραπάνω απαιτήσεις ικανοποιούνται ενδεικτικά ως εξής: α) στην ρακέτα: 8 λαµπτήρες φθορισµού T5 ισχύος 28 W τάσης λειτουργίας 230V, µήκους 1115mm, θερµοκρασίας χρώµατος 6400K έκαστος. Έντυπο: Θ/ ΜΑΕ-Ε4.1-4 σελ. 9 από 11

10 β) στις ενδεικτικές πινακίδες στάσεως: από 1 λαµπτήρα φθορισµού T5 ισχύος 14 W τάσης λειτουργίας 230V, µήκους 549mm, θερµοκρασίας χρώµατος 6400K Ηλεκτροδότηση µε χρήση A.Π.Ε Εναλλακτικά για στέγαστρα που υπάρχει επαρκής ηλιοφάνεια (δεν υπάρχουν τριγύρω υψηλά εµπόδια) κατά την διάρκεια της ηµέρας µπορεί να γίνει η ηλεκτροδότηση µε χρήση φωτοβολταικών panels και συσσωρευτών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή η ύπαρξη µεγάλης επιφάνειας (8-10τ.µ) για την τοποθέτηση των panels στο επάνω µέρος του στεγάστρου για επίτευξη αυτονοµίας της εγκατάστασης έως και 5 ηµέρες κατά τους χειµερινούς µήνες. Η επιφάνεια αυτή µπορεί να είναι πολύ µικρότερη σε περίπτωση που χρησιµοποιείται το δίκτυο της.ε.η εφεδρικά σε περίπτωση εκφόρτισης των συσσωρευτών, µε την παραδοχή ότι η εγκατάσταση θα λειτουργεί περίπου ώρες ηµερησίως. Ειδικές απαιτήσεις χαρακτηριστικά ΤΥΠΟΣ Α 1. Είναι τα στέγαστρα µε πλάτος από 1,20 µ. και άνω, και τοποθετούνται σε πεζοδρόµια πλάτους από 3,20µ. (1,20 µ. πλάτος στεγάστρου + 0,50 µ. απόσταση από κράσπεδο + 1,50 µ. ελεύθερη όδευση Α.µεΑ.) και άνω. Το µήκος του στεγάστρου θα είναι τουλάχιστον τριπλάσιο του πλάτους του. 2. Η οπίσθια όψη (πλάτη) δύναται να είναι πλήρως κλειστή από διαφανές πλαίσιο ή να φέρει διαφηµιστικό πλαίσιο διπλής όψης (ρακέτα). Στη δεύτερη περίπτωση, πρέπει στην πλάτη να διασφαλίζεται ελεύθερη δίοδος πλάτους 1,0 µ. Η αριστερή πλάγια πλευρά δύναται να φέρει διαφηµιστικό πλαίσιο (ρακέτα) διπλής όψης, ενώ η δεξιά πλευρά θα είναι τελείως ελεύθερη. 3. Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση διαφήµισης ή πληροφοριακών εντύπων κλπ σε άλλες θέσεις πλην των προβλεποµένων. 4. Το στέγαστρο θα φέρει καθίσµατα τουλάχιστον τριών θέσεων, σταθερά ή ανακλινόµενα. ΤΥΠΟΣ Β 1. Είναι τα στέγαστρα µε πλάτος από 1,00 µ. έως 1,20 µ. και τοποθετούνται σε πεζοδρόµια πλάτους από 2,50 µ. έως 3,20 µ. Το µήκος του στεγάστρου θα είναι τουλάχιστον τριπλάσιο του πλάτους του. 2. Στον τύπο αυτό δεν τοποθετείται διαφηµιστικό πλαίσιο, ή εναλλακτικά, δύναται να τοποθετηθεί στην πλάτη του καθίσµατος (τύπου «ρακέτα» διπλής όψης). Στη δεύτερη περίπτωση, πρέπει στην πλάτη να διασφαλίζεται ελεύθερη δίοδος πλάτους 1,0 µ. Έντυπο: Θ/ ΜΑΕ-Ε4.1-4 σελ. 10 από 11

11 3. ύναται να υπάρχει µόνο οπίσθια όψη (πλάτη) πλήρως κλειστή από διαφανές πλαίσιο. Αριστερά και δεξιά το στέγαστρο θα είναι τελείως ανοικτό. 4. Ο τύπος αυτός µπορεί να εξοπλιστεί µόνο µε ανακλινόµενο κάθισµα. Έντυπο: Θ/ ΜΑΕ-Ε4.1-4 σελ. 11 από 11

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Ηλεκτροφωτισµός οδών Σπετσών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση βελτίωση και εκσυγχρονισµός του δικτύου Ηλεκτροφωτισµού πόλης» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ήµος Θεσσαλονίκης 350.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΝΞ Νάξος 29 Μαίου2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΞ/ΔΑΠ/107 Πληροφορίες : Κοντοστέργιος

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.205.240,00 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Βασ.Σοφίας 9 & ηµ.μόσχα Μαρούσι 15124 ΤΗΛ. 213.20.38.140 Fax 213.20.38.514 e-mail: ty@maroussi.gr ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού 80-88 Α.Π.ΟΙΚ.: 55602 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση ενός (1) ισόγειου προκατασκευασµένου οικίσκου τύπου (ISOBOX), ο οποίος θα χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. /νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες: Π.Γκiόκας

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 58.043,70 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 58.043,70 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ -- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Κωδικός φορέα :0085 - Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο : 2132157762 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ:

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ: ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ.Μελέτης : 14/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Κατασκευή ανελκυστήρα στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

«Κατασκευή ανελκυστήρα στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «Κατασκευή ανελκυστήρα στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: 01/2014 «Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς, πλακιδίων ασφαλείας & αστικού εξοπλισμού για δύο (2) παιδικές χαρές του Δήμου Σίφνου»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000 ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα