ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (πρώην ΤΣΑΥ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (πρώην ΤΣΑΥ)"

Transcript

1 ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (πρώην ΤΣΑΥ) Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση και Επαγγελµατικά Ταµεία Ασφάλισης Dr.Κιτσοπανίδης Ιωάννης Πρόεδρος Επιτροπής ΙΣΑ για το ΕΤΑΑ-Τ.Υ (πρώην ΤΣΑΥ) Αθήνα Μάρτιος 2015

2 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

3 Στο ισχύον Σύνταγµα του 1975 όπως αναθεωρήθηκε το 1986 και το 2001 και στο άρθρο 22 παρ 5 ορίζεται ότι «Το κράτος µεριµνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων, όπως ο νόµος ορίζει» Η συνταγµατική αυτή θεµελίωση του δικαιώµατος στην κοινωνική ασφάλιση όπως αυτή έχει ερµηνευτεί και από την νοµολογία των Ελληνικών δικαστηρίων, συνθέτει τη βάση για την ασφαλιστική κάλυψη όλων των εργαζοµένων, ανεξάρτητα από το είδος απασχόληση τους Η συνταγµατική κατοχύρωση της αρχής του κοινωνικού κράτους δικαίου, εντοπίζεται στο άρθρο 25 παρ 1 του Συντάγµατος που προβλέπει ότι: Τα δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του κράτους.

4 Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη και αποτελεσµατική άσκηση τους, ενώ οι κάθε είδους περιορισµοί που µπορεί κατά το Σύνταγµα να επιβληθούν στα δικαιώµατα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας. Το δικαίωµα στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί εποµένως κοινωνικό δικαίωµα, το περιεχόµενο του οποίου, κατά το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος, συνίσταται στην υποχρέωση του κράτους να µεριµνά για την ύπαρξη και τη συνεχή λειτουργία των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να καθίσταται εφικτή η άσκηση του σχετικού δικαιώµατος των πολιτών και υπό αυτήν την έννοια το κράτος εγγυάται την κοινωνική ασφάλιση.

5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

6 Το Συµβούλιο Επικρατείας µε την απόφαση της ολοµέλειας 5024/1987 έχει κρίνει από τα µέσα της δεκαετίας του 80, και εφεξής θεωρείται παγίως, ότι η υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση αποτελεί κρατική αρµοδιότητα και δεν µπορεί να ασκείται από ιδιωτικά νοµικά πρόσωπα. Οι οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να είναι οργανωµένοι σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ( ΝΠ ) διότι κατά το άρθρο 22 παρ 5 του Συντάγµατος η υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, κύρια και επικουρική αποτελεί κρατική αρµοδιότητα και ως εκ τούτου εξαιρείται της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ταυτίζει δηλαδή τη µέριµνα του κράτους για την κοινωνική ασφάλιση µε την παροχή αυτής από δηµόσια κρατική υπηρεσία ή από ΝΠ που είναι και αυτά δηµόσιες υπηρεσίες αποκεντρωµένες και αυτό ισχύει υποχρεωτικά για τον πρώτο πυλώνα της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης

7 * Η νοµολογία αυτή παγιώθηκε και µε νεότερες αποφάσεις του ίδιου δικαστηρίου (ΣτΕ 2696/2009, 218/2007, 1612/2006, ΣτΕ 2898/1999, ΣτΕ 3099/2001, Ε ΚΑ 2001, 746, ΣτΕ (Ολ.) 2692/1993, Ε ΚΑ 1994, 84, ΣτΕ (Ολ.) 3596/1991. * Κατά µια άλλη άποψη, η επιβαλλόµενη από το Σύνταγµα κρατική µέριµνα µπορεί κατ επιλογήν του κοινού νοµοθέτη να υλοποιηθεί και µε την ανάθεση της υπό τη λειτουργική έννοια δηµόσιας υπηρεσίας κοινωνικής ασφάλισης, είτε σε δηµόσια νοµικά πρόσωπα είτε σε ιδιωτικά, εφόσον στην τελευταία περίπτωση εξασφαλίζονται οι αρχές που διέπουν τις δηµόσιες υπηρεσίες και ο κρατικός έλεγχος

8 Άλλωστε αν ο συνταγµατικός νοµοθέτης ήθελε η κοινωνική ασφάλιση να παρέχεται αποκλειστικά από το κράτος ή από ΝΠ θα χρησιµοποιούσε τον όρο «παρέχει» αντί του όρου «µεριµνά» και ενδεχοµένως θα απαγόρευε ρητά σε ιδιωτικά νοµικά πρόσωπα να ασκήσουν αυτή τη δραστηριότητα. Η υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων στους οικείους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ορίζεται και στο άρθρο 1 του Ν. 2084/1992 µε την επιπλέον έννοια ότι κάθε εργαζόµενος δεν έχει ελευθερία επιλογής ασφαλιστικού φορέα αλλά υποχρεούται να ασφαλιστεί στον προβλεπόµενο από τον νόµο ασφαλιστικό οργανισµό. Επίσης µε απόφαση του ΣτΕ 2263/1976 η ασφαλιστική κάλυψη έχει επεκταθεί και στα έµµεσα µελή δηλαδή των πρόσωπων που συνδέονται µε συγγένεια ορισµένου βαθµού η γάµο µε τον εργαζόµενο ασφαλισµένο.

9 ΠΥΛΩΝEΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ I. Πρώτος Πυλώνας Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση Κυρία και Επικουρική Ασφάλιση II. εύτερος Πυλώνας Προαιρετική Κοινωνική Ασφάλιση Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης III. Τρίτος Πυλώνας Προαιρετική Κοινωνική Ασφάλιση Προγράµµατα Ιδιωτικής Ασφαλιστικής Κάλυψης

10 ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

11 ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το ελληνικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης του πρώτου πυλώνα ασφάλισης είναι ένα σύστηµα δηµοσίου δικαίου, συνταγµατικά κατοχυρωµένο, µε δηµόσιο, καθολικό, υποχρεωτικό, αυτεπάγγελτο και αναδιανεµητικό χαρακτήρα Το σύστηµα του πρώτου πυλώνα καλύπτει δύο επίπεδα ασφάλισης: κύρια ασφάλιση (πρώτο επίπεδο περίπου 80% του συνόλου των συντάξεων) και επικουρική ασφάλιση (δεύτερο επίπεδο)

12 ΙΑΚΡΙΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΠΥΛΩΝΑ Φορείς Κύριας Ασφάλισης Παρέχουν συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και θανάτου Φορείς Επικουρικής Ασφάλισης. Είναι οργανισµοί που έχουν συσταθεί για να συµπληρώνουν τις βασικές παροχές του φορέα κύριας ασφάλισης µε ένα ακόµη ποσό περιοδικής η εφάπαξ παροχής Ταµεία Πρόνοιας Χορηγούν µια µόνο και µάλιστα στιγµιαία παροχή ( εφάπαξ παροχή ) µε την επέλευση κάποιου ασφαλιστικού κινδύνου και ιδίως κατά την έξοδο των ασφαλισµένων από την παραγωγική διαδικασία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο νόµος 3029/2002 άρθρο 6 παρ 20 έδωσε την δυνατότητα στα ήδη υπάρχοντα ταµεία πρόνοιας που λειτουργούν υπό µορφή ΝΠ να µετατραπούν σε ΝΠΙ εφ όσον καταβάλλονται σ αυτά εισφορές µονό από τους ασφαλισµένους

13 Ασφαλιστικοί κινδύνου που καλύπτουν οι φορείς υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης του πρώτου πυλώνα Καλυπτόµενοι κίνδυνοι Ασθένεια Παροχές σε είδος ( σήµερα παρέχονται από τον ΕΟΠΥΥ ) Παροχές σε χρήµα Μητρότητα Αναπηρία Εργατικό Ατύχηµα και Επαγγελµατική Ασθένεια Γηρατειά Θάνατος προστάτη οικογενείας Ανεργία Οικογενειακά βάρη

14 Χρηµατοδότηση του πρώτου πυλώνα της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης Οι φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και οι παροχές του πρώτου πυλώνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση, χρηµατοδοτούνται από σύνθετους µηχανισµούς που περιλαµβάνουν: Εισφορές εργαζοµένων Εισφορές εργοδοτών Τακτική συµµέτοχη του κρατικού προϋπολογισµού (Τριµερής χρηµατοδότησης ) Κοινωνικούς πόρους Έκτακτη κρατική επιχορήγηση Πόρους από αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ΦΚΑ.

15 Επενδύσεις Αποθεµατικών Ταµείων Υποχρεωτικής Ασφάλισης Νοµοθετικό πλαίσιο για την διαχείριση και αξιοποίηση των αποθεµατικών και της κινητής και ακίνητης περιουσίας Α.Ν. 1611/50, Ν /54 Ν. 876/79, Ν.1266/82 Ν.1902/90, Ν /92, Ν. 2076/92, Ν. 2216/94, Ν.2469/97, Ν.2642/98 Ν.2676/99,2778/99. Υποχρεωτική τήρηση των διαθεσίµων κεφαλαίων των Ασφαλιστικών Οργανισµών στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ενεργεί ως διαχειρίστρια και επενδύει τα διαθέσιµα τους σε τίτλους του ηµοσίου. Τήρησης λογαριασµού ταµειακής διαχείρισης σε Τράπεζα ή Τραπεζικό Οργανισµό. υνατότητα επένδυσης από τους Ασφαλιστικούς, Οργανισµούς ποσοστού 23% των διαθεσίµων τους σε ακίνητα και κινητές αξίες, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις επενδύσεις που κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος. Από το ανωτέρω ποσοστό, το 40% επενδύεται σε ακίνητα και το 60% σε χρεόγραφα (Ν.2084/92 άρθρο 14, Ν.2676/99 άρθρο 40)

16 Τρόπος Λειτουργίας της Υποχρεωτικής Κοινωνικής Ασφάλισης Κατά κανόνα, η λειτουργία της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης πραγµατοποιείται µέσω του αναδιανεµητικού συστήµατος. Το σύνολο των εισπραττοµένων πόρων από τα Ταµεία καλύπτει το σύνολο των τρεχουσών προβλεποµένων συνταξιοδοτικών παροχών των συνταξιούχων (µε το όποιο θετικό υπόλοιπο να αποθεµατοποιείται). Εντός βεβαίως του συγκεκριµένου σχήµατος, στο οποίο η συµµετοχή είναι καθολική και υποχρεωτική, λειτουργεί η αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται και ο ζωτικός ρόλος του κράτους που συνίσταται κυρίως στη µακροχρόνια πρόβλεψη και διασφάλιση της δίκαιης, µεταξύ των γενεών κατανοµής του κόστους χρηµατοδότησης

17 ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

18 ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ιδρύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3029/2002 άρθρα 7 και 8 ως νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και τον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Ιδρύονται προαιρετικά ανά επιχείρηση ή κλάδο ή κλάδους εργαζοµένων, µε πρωτοβουλία των εργαζοµένων ή των εργοδοτών ή µε συµφωνία των εργοδοτών και των εργαζοµένων, καθώς επίσης µε πρωτοβουλία των αυτοτελώς απασχολούµενων ή των ελεύθερων επαγγελµατιών ή των αγροτών ή των επαγγελµατικών τους οργανώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθµός των ασφαλιζόµενων µελών τους υπερβαίνει τους 100. Η υπαγωγή των εργαζοµένων στην ασφάλιση των ταµείων επαγγελµατικής ασφάλισης είναι προαιρετική, σε αντίθεση µε τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της δηµόσιας κοινωνικής ασφάλισης.

19 Ασφαλιστικοί κινδύνου που µπορεί να καλύπτουν τα ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης Σκοπός των Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης είναι η παροχή στους ασφαλισµένους και τους δικαιούχους των παροχών, συµπληρωµατικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόµενης από την υποχρεωτική ασφάλιση για τους ασφαλιστικούς κινδύνους: Ασθένειας Παροχές σε είδος Παροχές σε χρήµα Επαγγελµατικού Ατυχήµατος Γήρατος Σύνταξη Εφάπαξ Αναπηρίας Θανάτου Όταν χορηγούν συνταξιοδοτικές παροχές που καταβάλλονται είτε περιοδικά είτε εφάπαξ αυτές χορηγούνται µε βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα.

20 Χρηµατοδότηση των Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης Τα ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης και οι παροχές του δευτέρου πυλώνα Προαιρετική Κοινωνική Ασφάλιση) χρηµατοδοτούνται από σύνθετους µηχανισµούς που περιλαµβάνουν: Εισφορές εργαζοµένων τακτικές και έκτακτες Εισφορές εργοδοτών τακτικές και έκτακτες Πρόσοδοι περιουσίας Απόδοση των κεφαλαίων και αποθεµατικών τους Τα ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης υποχρεούνται στην δηµιουργία αποθεµατικών που καλύπτουν τις υποχρεώσεις οι οποίους αναλαµβάνονται έναντι των ασφαλισµένων και δικαιούχων παροχών.

21 Επενδύσεις Αποθεµατικών Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης Ποσοστό µέχρι 10% των τεχνικών αποθεµατικών επενδύεται σε ακίνητα Ποσοστό µέχρι 70% των τεχνικών αποθεµατικών επενδύεται σε µετοχές και οµολογίες εταιρειών Ποσοστό µέχρι 70% των τεχνικών αποθεµατικών επενδύεται σε έντοκα γραµµάτια και τραπεζικές καταθέσεις Με τον νόµο (Ν. 4261/2014 ΦΕΚ Α 107/ ) προβλέπεται ότι, ηεποπτεία και Ο έλεγχος για τις επενδύσεις των ΤΕΑ περνά στην Επιτροπή εφαλαιαγοράς. Βάσει της νέας νοµοθετικής παρέµβασης, εάν κάποιο ταµείο επαγγελµατικής ασφάλισης διαχειρίζεται το ίδιο τις επενδύσεις του, θα απαιτείται ειδική έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

22 Νόµος 4261/2014 επανακαθορισµός επενδυτικής πολιτικής των Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης α) το ενεργητικό επενδύεται πρωτίστως σε οργανωµένες αγορές. Το τµήµα που επενδύεται σε στοιχεία µη εισηγµένα προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένες αγορές δεν υπερβαίνει το 5% του ενεργητικού. β) επένδυση σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα είναι δυνατή, εφόσον συµβάλλουν στη µείωση των επενδυτικών κινδύνων ή διευκολύνουν την αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Τα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα αποτιµώνται µε σύνεση. Το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης αποφεύγει την υπερβολική έκθεση σε κίνδυνο από έναν αντισυµβαλλόµενο, καθώς και από άλλες πράξεις σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, γ) τα στοιχεία του ενεργητικού είναι διαφοροποιηµένα, ώστε να αποφεύγεται η υπέρµετρη εξάρτηση από κάποιο συγκεκριµένο στοιχείο ή εκδότη ή όµιλο επιχειρήσεων αλλά και η συσσώρευση κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο συνολικά.

23 δ) η επένδυση στη χρηµατοδοτούσα επιχείρηση δεν υπερβαίνει το 5% του συνόλου του χαρτοφυλακίου και στην περίπτωση που η χρηµατοδοτούσα επιχείρηση ανήκει σε όµιλο, η επένδυση στις επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όµιλο µε τη χρηµατοδοτούσα επιχείρηση δεν υπερβαίνει το 10% του χαρτοφυλακίου. Βάσει του νέου νοµικού πλαισίου, το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να δανείζεται ή να ενεργεί ως εγγυητής υπέρ τρίτων. Κατά παρέκκλιση των παραπάνω, το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης δύναται να δανειοδοτηθεί µόνο για σκοπούς ρευστότητας και σε προσωρινή βάση.

24 Περιορισµοί της επενδυτικής πολίτικης των Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης Το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης υπόκειται επίσης στους εξής περιορισµούς: α) οι επενδύσεις σε µετοχές, διαπραγµατεύσιµες κινητές αξίες εξοµοιούµενες προς µετοχές και εταιρικές οµολογίες, που έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένες αγορές, δεν υπερβαίνουν το 70% του ενεργητικού που καλύπτει τα τεχνικά αποθέµατα ή του συνολικού χαρτοφυλακίου των ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης, στα οποία οι ασφαλισµένοι φέρουν τον κίνδυνο επενδύσεων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µετά από γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, µπορεί πλέον να επιβάλει χαµηλότερο όριο σε ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης που καταβάλλουν συνταξιοδοτικές παροχές µε εγγύηση µακροπρόθεσµων επιτοκίων, φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο και παρέχουν τα ίδια την ανωτέρω εγγύηση β) οι επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού εκπεφρασµένα σε νοµίσµατα διαφορετικά από εκείνο στο οποίο είναι εκπεφρασµένες οι υποχρεώσεις του Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης δεν υπερβαίνουν το 30% του ενεργητικού που καλύπτει τα τεχνικά αποθέµατα

25 γ) οι επενδύσεις σε επιχειρηµατικά κεφάλαια και σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το 5% του ενεργητικού. δ) οι επενδύσεις σε κινητές αξίες ή/και µέσα χρηµαταγοράς του ίδιου εκδότη δεν υπερβαίνουν το 15% του ενεργητικού του Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης, ε) κατά παρέκκλιση της περίπτωσης δ,' επιτρέπεται η τοποθέτηση µέχρι και 35% του ενεργητικού του ΤΕΑ σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς του ίδιου εκδότη, όταν οι κινητές αξίες ή τα µέσα χρηµαταγοράς έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυηµένα από κράτος - µέλος ή από τρίτα κράτη, όπως αυτά ορίζονται σε σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή από δηµόσιο διεθνή οργανισµό στον οποίο συµµετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη-µέλη

26 στ) το σύνολο των επενδύσεων σε κινητές αξίες και σε µέσα χρηµαταγοράς της περίπτωσης ε' επιτρέπεται να αυξηθεί µέχρι το 100% του ενεργητικού του Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης, εφόσον το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης έχει επενδύσει σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που ανήκουν σε τουλάχιστον 6 διαφορετικές εκδόσεις και οι αξίες που ανήκουν σε κάθε έκδοση δεν υπερβαίνουν το 30% του ενεργητικού του Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης ζ) κατά παρέκκλιση της περίπτωσης δ', επιτρέπεται η τοποθέτηση µέχρι 25% του ενεργητικού του Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης, σε οµολογίες που εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυµα που έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος - µέλος και υπόκειται δια νόµου σε ειδικό καθεστώς δηµόσιας εποπτείας για την προστασία των οµολογιούχων, η έκδοση των οποίων έχει κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

27 η) οι καταθέσεις του Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης άνω των ευρώ δεν µπορεί να υπερβαίνει ανά πιστωτικό ίδρυµα το 25% του ενεργητικού του, θ) το ΤΕΑ δεν επιτρέπεται να συνδυάζει, αθροιστικά, άνω του 40% του ενεργητικού του σε: Επενδύσεις σε κινητές αξίες ή µέσω χρηµαταγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισµό, Καταθέσεις στον οργανισµό αυτό, ή/και Κινδύνους από πράξεις παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων µε αντισυµβαλλόµενο τον οργανισµό αυτό, ι) Η αξία του συνόλου των ακινήτων του Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης, πρέπει να είναι κατώτερη του 20% του ενεργητικού του, ια)το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να αποκτά πολύτιµα µέταλλα. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µάλιστα, µπορεί να απαιτεί την εφαρµογή αυστηρότερων επενδυτικών κανόνων ανά ΤΕΑ µετά από γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

28 Νοµικό πλαίσιο που διέπει τα Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης α) Νόµοι Ν. 3029/2002,άρθρα 7και 8 (ΦΕΚ 160Α) Ν. 3385/2005,άρθρο 12 (ΦΕΚ 210Α) Ν.4019/2012, άρθρο 108 Ν. 4261/2014 ΦΕΚ Α 107/ β) Προεδρικά ιατάγµατα Π.. 80/1997 (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) σε συνδυασµό µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Π.. 87/2002 (Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης στα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης)

29 β)οι κατ εξουσιοδότηση του Ν. 3029/2002 εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις Υ.Α. Φ. επαγγ.ασφ./οικ.16/ ( ΦΕΚ 462 Β ), για τους όρους λειτουργίας των Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης Υ.Α.Φ. επαγγ. ασφ./43/ ( ΦΕΚ 1703 Β ), για τη διαδοχική ασφάλιση στα Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης Υ.Α.Φ /1821/16/ ( ΦΕΚ 370 Β ), για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων Αριθ. πρωτ.- Φ οικ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (Κανονισµού εοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης )

30 γ) Κοινοτικό ίκαιο Οδηγίες 96/97/ΕΚ και 86/378/ΕΟΚ (Ισότητα των φύλων στα επαγγελµατικά καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης, όπως ενσωµατώθηκαν στην ελληνική έννοµη τάξη µε το π.δ. 87/2002 ( ΦΕΚ 66 Α ) Οδηγία 98/49/ΕΚ ( Προστασία δικαιωµάτων συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης µισθωτών και µη που διακινούνται στην ΕΕ),όπως ενσωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη µε το π.δ. 227/2004 ( ΦΕΚ 212 Α ) Οδηγία 2003/41/ΕΚ/ ( Για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυµάτων Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτικών Παροχών ( ΙΕΣΠ) Οδηγία 2010/78/ΕΕ (Εξουσίες Ευρωπαϊκής Αρχής {Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων} σχετικά µε την διασυνοριακή δραστηριότητα των ΤΕΑ

31 ΤΡΙΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Προαιρετική Κοινωνική Ασφάλιση

32 Προαιρετική Κοινωνική Ασφάλιση Αφορά την ατοµική προαιρετική συνταξιοδοτική εξασφάλιση, µέσω αποταµιεύσεων και ιδιωτικών ασφαλιστηρίων ζωής. Εισφορές καταβάλλει ο ασφαλισµένος, ενώ ο πυλώνας είναι απόλυτα ανταποδοτικός και χρηµατοδοτείται µε τον κεφαλαιοποιητικό τρόπο. Οι παροχές του τρίτου πυλώνα από ασφάλεια ζωής, λαµβάνουν συνήθως τη µορφή εφάπαξ ποσών και σπάνια τη µορφή ετήσιων πληρωµών.

33 ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μέχρι σήµερα έχουν δηµιουργηθεί 13 Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης εκ των οποίων τα τέσσερα τελευταία δηµιουργήθηκαν όντος του 2013 µέσω της µετατροπής τεσσάρων επικουρικών ταµείων σε ΤΕΑ υποχρεωτικής ασφάλισης. Πρόκειται για το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, το Επαγγελµατικό Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών, το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εµπορίου Τροφίµων και το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρµακευτικών Εργασιών, που διαθέτουν και τα περισσότερα κεφάλαια

34 Συνολικά, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το σύνολο των υπενδεδυµένων κεφαλαίων των 13ΤΕΑ,ανέρχεταισε 1δισ.ευρώ. Από αυτά, η συντριπτική πλειοψηφία αφορά κεφάλαια των τεσσάρων νέων ΤΕΑ, υποχρεωτικής ασφάλισης. Από τα υπόλοιπα 9, που λειτουργούν µε σηµαντικά προβλήµατα και θεσµικά κενά, τα τελευταία δέκα και πλέον, χρόνια, το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης Προσωπικού Καζίνο υπολειτουργεί, όπως και αυτό των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, ενώ το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών έχει προχωρήσει στηναναστολήόλωντωνπαροχώντουαπότην 1ηΙανουαρίουτου 2012.

35 Άλλα πάλι, όπως το ταµείο των Οικονοµολόγων, των ΕΛΤΑ, των Γεωτεχνικών και των Αστυνοµικών, προσπαθούν να επιβιώσουν σε δύσκολες συνθήκες,, καθώς ξεκίνησαν τη λειτουργία τους σε µια περίοδο που το εισόδηµα των εργαζοµένων βαίνει µειούµενο, ενώ οι εισφορές για την υποχρεωτική, κοινωνική ασφάλιση, είναι από τις πλέον υψηλές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ όλα αυτά έχουν κατά διαστήµατα καταφέρει να σηµειώσουν και σηµαντικές αποδόσεις, στα λίγα οµολογουµένως αποθεµατικά τους Να σηµειωθεί επίσης, ότι µόλις δύο Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης εργαζοµένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν δηµιουργηθεί, και είναι το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης προσωπικού των εταιρειών Johnson & Johnson ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ και Janssen Cilag Φαρµακευτική ΑΕΒΕ (ΤΕΑ J&J/JC) και το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης Προσωπικού INTERAMERICAN, στα οποία µαζίµετοταµείοτωνελτασυµµετέχεικαιοεργοδότης.

36 ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΑ-Τ.Υ ( πρώην ΤΣΑΥ)

37 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (πρώην ΤΣΑΥ ) περιλαµβάνει τους εξής κλάδους : Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Κλάδο Υγείας Κλάδο Πρόνοιας Λογαριασµό Στέγης Υγειονοµικών

38 Κλάδος κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ-Τ.Υ Ανήκει στον πρώτο πυλώνα της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης και σαν τέτοιος δεν µπορεί να µετατραπεί σε Επαγγελµατικό Ταµείο Ασφάλισης. Αν δεχθούµε όµως την άποψη ότι, η επιβαλλόµενη από το Σύνταγµα κρατική µέριµνα µπορεί κατ επιλογήν του κοινού νοµοθέτη να υλοποιηθεί και µε την ανάθεση της υπό τη λειτουργική έννοια δηµόσιας υπηρεσίας κοινωνικής ασφάλισης, όχι µόνο σε δηµόσια νοµικά πρόσωπα αλλά και σε ιδιωτικά, εφόσον στην τελευταία περίπτωση εξασφαλίζονται οι αρχές που διέπουν τις δηµόσιες υπηρεσίες και ο κρατικός έλεγχος,τότε είναι δυνατή η διεκδίκηση τηςαπόσπασηςσαςαπότοεταακαιτηςµετατροπήςµαςσενπι.

39 Ενισχυτικό των θέσεως αυτής είναι και το γεγονός ότι,το ΕΤΑΑ Τ.Υ είναι µεν Ταµείο υποχρεωτικής Κοινωνικής Ασφάλισης,αυτοχρηµατοδοτούµενο δε, δηλαδή χρηµατοδοτούµενο µόνο από εισφορές εργαζοµένων και εργοδοτών ενώ η υποχρέωση του Κράτους για την καταβολή του µέρους που του αναλογεί τόσο στο πλαίσιο της τρίµερους χρηµατοδότης, όσο και στις λοιπές οφειλές του, ουδέποτε έχει γίνει πράξη. Ήδη σήµερα τα οφειλόµενα από το κράτος στο ΕΤΑΑ-Τοµέας Υγειονοµικών( πρώην ΤΣΑΥ) ξεπερνούν το ,54 ευρώ.

40 ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΤΑΑ- Τ.Υ ( ΤΣΑΥ) ,17 Από επιχορήγηση για γενικούς σκοπούς για την κάλυψη διαφυγόντων εσόδων από κοινωνικούς πόρους (του άρθρου 4 του Ν.982/79) όπως είχαν καθορισθεί µε το άρθρο 63 του Ν.2519/1997, οι οποίοι καταργήθηκαν µε το άρθρο 1 της από 7/11/1997 Πράξης Νοµοθετικού περιεχοµένου µε στόχο τη µείωση της τιµής των φαρµάκων ,37. Από συµµετοχή του Κράτους στην κοινωνική ασφάλιση. Άρθρο 22, ν.2084/ ,00 Από επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών συντάξεων οµογενών Κωνσταντινούπολης, Αιγύπτου κλπ. Άρθρο 23, ν.2079/ ,00 Από επιχορήγηση από ΕΚ και από τον Κρατικό Προϋπολογισµό δαπάνης του έργου αυτοµατοποίηση των συναλλαγών και της δαπάνης του έργου του ΟΠΣ ,00 Από επιχορήγηση για δαπάνες άσκησης κοινωνικής πρόνοιας

41 Κλάδος Υγείας του ΕΤΑΑ-Τ.Υ (πρώην ΤΣΑΥ Ο κλάδος Υγείας του ΕΤΑΑ-Τ.Υ (πρώην ΤΣΑΥ) ανήκει επίσης στον πρώτο πυλώνα της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης ως συµπληρωµατικό µέρος των παροχών του κλάδου της κύριας σύνταξης και σαν τέτοιος δεν µπορεί επίσης να µετατραπεί σε Επαγγελµατικό Ταµείο Ασφάλισης

42 Κλάδος Πρόνοιας του ΕΤΑΑ-Τ.Υ ( πρώην ΤΣΑΥ ) Ο κλάδος Πρόνοιας του ΕΤΑΑ-Τ.Υ ( πρώην ΤΣΑΥ ) ανήκει επίσης στον πρώτο πυλώνα της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης. Ο κλάδος πρόνοιας κατ ευφηµισµό παρέχει προνοµιακές παροχές.στην πράξη παρέχει συνταξιοδοτικές παροχές Χορήγει µια στιγµιαία παροχή ( εφάπαξ παροχή ) µε την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου δηλαδή την έξοδο των ασφαλισµένων υγειονοµικών από την παραγωγική διαδικασία. Ο νόµος 3029/2002 άρθρο 6 παρ 20 δίδει την δυνατότητα στα ήδη υπάρχοντα ταµεία πρόνοιας που λειτουργούν υπό µορφή ΝΠ να µετατραπούν σε ΝΠΙ εφ όσον καταβάλλονται σ αυτά εισφορές µόνο από τους ασφαλισµένους, όπως αυτό συµβαίνει στον κλάδο Πρόνοιας του Τοµέα Υγειονοµικών του ΕΤΑΑ το οποίο σηµειωτέον έχει σηµαντικότατα όχι µόνο ετήσια έσοδα αλλά και αποθεµατικά.

43 Μετατροπή του κλάδου Πρόνοιας σε ΝΠΙ -Επαγγελµατικό Ταµείο Ασφάλισης Η µετατροπή του κλάδου Πρόνοιας του ΕΤΑΑ-Τοµέας Υγειονοµικών (πρώην ΤΣΑΥ) σε ΝΠΙ -Επαγγελµατικό Ταµείο Ασφάλισης µπορεί να προσθέσει και άλλες παροχές έκτος από το εφάπαξ, όπως: Παροχές Υγείας σε είδος η χρήµα, κύριες η συµπληρωµατικές των παρεχόµενων από τον κλάδο Υγείας του Τ. Υ του ΕΤΤΑ( πρώην ΤΣΑΥ). Παροχές Επικουρικής Σύνταξης δεδοµένου ότι το ΕΤΑΑ-ΤΥ ( πρώην ΤΣΑΥ) στερείται Επικουρικής Σύνταξης. Παροχές ανικανότητας µερικής η ολικής. Παροχές Επαγγελµατικού Ατυχήµατος.

44 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Η κοινωνική ασφάλιση και τα ασφαλιστικά συστήµατα είναι µηχανισµοί που επιτρέπουν τη διασπορά και τον διαµοιρασµό του κινδύνου της µεταβολής του εισοδήµατος των πιο µεγάλων σε ηλικία ανθρώπων (που έχουν συνταξιοδοτηθεί) µε άλλους ανθρώπους ίδιας ηλικίας ή, µικρότερης. Τα ασφαλιστικά ταµεία είναι χρηµατοδοτικοί οργανισµοί που λειτουργούν βάσει αµοιβαίων συµφωνιών, στηρίζονται εν µέρη στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργαζοµένων και εργοδοτών και εν µέρη στην κρατική χρηµατοδότηση και έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Το κοινωνικό κράτος στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι εργαζόµενοι υπερτερούν κατά πολύ των συνταξιούχων και κατά συνέπεια αυτοί που εργάζονται σήµερα θα πρέπει να χρηµατοδοτούν τις συντάξεις εκείνων που εργάζονταν χθες (αναδιανεµητικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης).

45 Η υπόθεση όµως αυτή δεν ισχύει για τους περισσότερους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεδοµένου ότι η σχέση εργαζοµένων προς συνταξιούχους έχει µειωθεί σηµαντικά τα τελευταία ιδίως χρόνια,µε αποτέλεσµα την ολοένα και µεγαλύτερη απαίτηση των ΦΚΑ για επί πλέον χρηµατοδότηση, δηλαδή χρηµατοδότηση πέραν της θεσµοθετηµένης συµµετοχής τους κράτους στο πλαίσιο της τρίµερους χρηµατοδότησης. Ο Τοµέας Υγειονοµικών του ΕΤΑΑ ( πρώην ΤΣΑΥ) στηρίζεται αποκλειστικά στις εισφορές εργαζοµένων και εργοδοτών και στις αποδόσεις των επενδεδυµένων αποθεµατικών του. Οι υποχρεώσεις του κράτους τόσο στο πλαίσιο της τρίµερους χρηµατοδότησης όσο και στις λοιπές προς το ταµείο υποχρεώσεις του, ύψους ,54 ευρώ δεν έχουν καταβληθεί

46 Η µέση ηλικία των ενεργών ασφαλισµένων υγειονοµικών είναι, 44 έτη για τιςγυναίκεςκαι 48έτηγιατουςάνδρες (µελέτη Prudentialγιατονκλάδο υγείας του ΕΤΑΑ-Τ.Υ- ΤΣΑΥ 2013), η σχέση ενεργών ασφαλισµένων προς συνταξιούχους είναι 4 /1 και η µέση ηλικία των συνταξιούχων είναι 70έτηγιατουςΆνδρες και 68γιατιςγυναίκες.Παράλληλα το 95 %των συνταξιούχων ανδρών είναι ηλικίας ετών ενώ το 85 % των συνταξιούχων γυναικών είναι ηλικίας ετών Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν και την αντοχή του Ταµείου σε βάθος χρόνου να εκπληρώνει την προσδοκία της µελλοντικής ροής εισοδήµατος στους ασφαλισµένους του κατά την στιγµή της συνταξιοδότησης

47 Με την ισχύουσα σήµερα κατάσταση ο Τοµέας Υγειονοµικών του ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΑΥ) στερείται του δευτέρου επίπεδου της Υποχρεωτικής Κοινωνικής Ασφάλισης δηλαδή την Επικουρική σύνταξη. Με την µετατροπή του κλάδου Πρόνοιας του ΕΤΑΑ-Τ.Υ (ΤΣΑΥ) σε Επαγγελµατικό Ταµείο Ασφάλισης θα δοθεί η δυνατότητα να χορηγούνται έκτος από το εφάπαξ και άλλες πρόσθετες παροχές όπως είναι η επικουρική σύνταξη,η κάλυψη κινδύνων µερικής και ολικής ανικανότητας αλλά και συµπληρωµατικές παροχές Υγείας. Αποµένει στις δευτεροβάθµιες Υγειονοµικές Κοινότητες και κύρια στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο να οραµατιστεί και να υιοθετήσει πολιτικές αναβάθµισης της ασφαλιστικής κάλυψης των Ελλήνων Υγειονοµικών

48 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ασφαλιστικά Ταµεία και ιαχείριση Κινδύνου. Ηλίας Κ. Σαλάτας Το ικαίωµα στην Κοινωνική Ασφάλιση. Βασιλική Μπρισίµη Η συνταγµατική υποχρέωση λειτουργίας δηµοσίων φορέων κοινωνικής ασφάλισης και η πιθανή εξωτερίκευση δραστηριοτήτων και συνεργασιών µε επαγγελµατικούς και ιδιωτικούς φορείς. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη Η επικουρική κοινωνική ασφάλιση στο ευρωπαϊκό - κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισµού, Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη.2002 Συνταγµατικά ικαιώµατα. Συνταγµατικό ίκαιο. ηµητρόπουλος Α.2004 ίκιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Πετρόγλου Α.1974 Η Συνταγµατική Κατοχύρωση της Κοινωνικής Ασφάλισης. Στεργίου.Α 1994 ίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κρεµανλής Κ 1985 Συνταξιοδοτικά ταµεία η περίπτωση της Ελλάδας και της Ε.Ε.( ηµόσια και Ιδιωτική υγεία. Παπακωνσταντίνου Παναγιώτα Οι θέσεις του Σύριζα για την Κοινωνική Ασφάλιση. Αναλογιστικη µελέτη για τον κλάδο υγείας του ΕΤΑΑ-Τ.Υ- ΤΣΑΥ. Prudential 2013

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το βασικό θέμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και. Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ

Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και. Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 3 5) Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Κοινωνική Ασφάλιση

Οι Θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Κοινωνική Ασφάλιση Οι Θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Κοινωνική Ασφάλιση Α. Η κοινωνική ασφάλιση υπό κατάρρευση: αιτίες, αποτελέσματα Οι διαχρονικές πολιτικές υποβάθμισης και ιδιωτικοποίησης Από την οικονομική κρίση του '90, η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012 30 Απριλίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 163203/17875/2013 Ειδ. Επιστήµονας: Π. Κοντογεωργοπούλου Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική ιεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης Σταδίου 29 101 10 Αθήνα Θέµα: Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ...5 Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα Απρίλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Μακροοικονομικές προοπτικές 2.1 Τρέχουσες εξελίξεις 2.2 Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση

Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 205, Μάιος 2013 Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 205, Μάιος 2013 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Με το τεύχος αυτό της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ενδιαφερόμενος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεννόησης. στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής

Μνηµόνιο Συνεννόησης. στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_2_ΕΛΛ 1 ΕΛΛΑΣ Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Οι εκταµιεύσεις της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Β ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο μακροχρόνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα 2009 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αινείας και Αγχίσης (αγγείο του 5 ου αιώνα π.χ.) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Σεπτέµβριος 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 1 ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Γενική παρουσίαση

AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Γενική παρουσίαση AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και δηµοσιονοµική εξυγίανση θέµατα αρµοδιότητας Υ- πουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση Νόµος 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38/10.02.2004) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες.

Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες. Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες. Η γνώση των δικαιωµάτων στη µισθωτή εργασία οδηγεί στην άσκηση και διεκδίκηση τους και κατά συνέπεια στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠIΘΥΜΩNΤΑΣ να καθορίσουν το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα