ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ"

Transcript

1 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. Μπαλντούκας *, Η. Ματσαγγούρας **, Κ. Περβανάς **, I. Μπουρίκα*** * Τµήµα Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας ** Παιδαγωγικό Τµήµα.Ε. Πανεπιστηµίου Αθηνών *** 14 ο ηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας Περίληψη Στόχος της δράσης είναι η δηµιουργία της εκπαιδευτικής- τεχνολογικής υποδοµής και η πιλοτική λειτουργία ενός πρότυπου «εκπαιδευτικού πάρκου τεχνολογικής έρευνας», όπου οι µαθητές 10 έως 15 χρόνων θα εισάγονται στις βασικές αρχές της έρευνας, ασκούµενοι σε πραγµατικές συνθήκες εργαστηρίου. Κύριο αντικείµενο της εργασίας είναι να προτείνει µέθοδο ικανή να ευαισθητοποιήσει µαθητές στις βασικές έννοιες της τεχνολογίας και της εφαρµοσµένης τεχνολογικής έρευνας, οι οποίοι εργαζόµενοι σε οµάδες και χρησιµοποιώντας απαξιωµένα και ανακυκλώσιµα υλικά αρχικά κατασκευάζουν πειραµατικές συσκευές, τις οποίες στη συνέχεια χρησιµοποιούν για την εκτέλεση πειραµάτων. Θα καταστεί µε τον τρόπο αυτό δυνατό να αποµυθοποιήσουν οι µαθητές την τεχνολογική εξέλιξη, να ενθαρρυνθούν στην εµπλοκή τους σε θέµατα τεχνολογίας και έρευνας και να συνειδητοποιήσουν τη σηµαντικότητα της οµαδικής εργασίας. Το παιδαγωγικό προϊόν της πιλοτικής λειτουργίας του πάρκου, µπορεί να δηµιουργήσει τις βάσεις για τη µελλοντική λειτουργία του εκπαιδευτικού πάρκου τεχνολογικής έρευνας, ανοικτού σε µεγαλύτερο αριθµό µαθητών. Εισαγωγή Ενώ η κοινωνία µας χαρακτηρίζεται, εκτός των άλλων, και ως «κοινωνία της τεχνολογίας» [1-4] αντιµετωπίζει περισσότερο από κάθε άλλη εποχή το φάσµα του τεχνολογικού αναλφαβητισµού [5-7]. Οι αιτίες που γεννούν το φαινόµενο του τεχνολογικού αναλφαβητισµού είναι πολλές µε κυριότερες ίσως τη δόµηση των εκπαιδευτικών συστηµάτων κατά το µονοδροµικό µοντέλο το οποίο, σε αντιπαράθεση µε το πολλαπλό -εις βάθος χρόνου (ή πολυµερές), απαξιώνει την όποια διοχέτευση προς τους τεχνολογικούς κλάδους-σε σχέση µε αυτούς των πανεπιστηµιακών σπουδών - ιδιαίτερα στο ελληνικό πλαίσιο- [8] και, σε άλλο επίπεδο, τη µη απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των µελών της κοινωνίας (µαθητών και δασκάλων συµπεριλαµβανοµένων) σε προγράµµατα και προϊόντα που προωθούν γνώσεις, δεξιότητες και αξίες συνυφασµένες µε τη δύναµη της "κατανόησης" και της χρήσης της (τελευταίας) τεχνολογίας [5, 9-11]. Χρέος των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και προγραµµάτων παντός είδους είναι να συµβάλλουν στην εξάλειψη κάθε µορφής αναλφαβητισµού, του τεχνολογικού συµπεριλαµβανοµένου[12-28]. Σε αυτή τη λογική εντάσσεται και η παρούσα εργασία, η οποία ενσωµατώνει σε ενιαία εκπαιδευτική πρόταση τρεις παραµέτρους ιδιαίτερης παιδαγωγικής σηµασίας. Πρώτο, την οµαδοσυνεργατική προσέγγιση [29-31], η οποία επιτρέπει στα παιδιά µέσα σε ένα πλαίσιο σχετικής ανεξαρτησίας από την εξουσία των ενηλίκων, αλλά άµεσης στήριξης των συνοµηλίκων να προσεγγίζουν µέσα από διερευνητικές δραστηριότητες, σε πραγµατικές συνθήκες εργαστηρίου τεχνολογικά έργα, προκειµένου να κατανοήσουν την κατασκευή τους και τη λειτουργία τους. εύτερο, τη διαθεµατική προσέγγιση [32-34], η οποία δεν περιορίζεται στην τεχνολογική εξέταση των κατασκευών, αλλά αναζητά τόσο τη συµβολή επιστηµονικών κλάδων στη δηµιουργία τους όσο, και στις προεκτάσεις που έχει η λειτουργία τους στο κοινωνικό και στο φυσικό περιβάλλον. Τρίτο, την πραγµατιστική προσέγγιση [35-38], που φέρνει τα παιδιά σε άµεση επαφή µε τα ίδια τα «πράγµατα» της τεχνολογίας και όχι µε εικονικές αναπαραστάσεις τους, έντυπης ή ηλεκτρονικής µορφής.

2 Σενάριο λειτουργίας του εκπαιδευτικού πάρκου τεχνολογικής έρευνας Στόχος των µαθητών που λαµβάνουν µέρος στη διαδραστική λειτουργία του εκπαιδευτικού πάρκου τεχνολογικής έρευνας είναι να χρησιµοποιήσουν απαξιωµένα και ανακυκλώσιµα υλικά και εργαζόµενοι σε οµάδες να κατασκευάσουν µια πειραµατική συσκευή την οποία στη συνέχεια θα χρησιµοποιήσουν για την εκτέλεση ολοκληρωµένης σειράς πειραµάτων (διατύπωση υπόθεσης, οργάνωση και εκτέλεση των πειραµάτων, συλλογή πειραµατικών µετρήσεων, διερεύνηση επαναληψιµότητας, κατασκευή διαγραµµάτων, αξιολόγηση των πειραµατικών αποτελεσµάτων και διατύπωση συµπερασµάτων). Για το σκοπό αυτό αρχικά δηµιουργούνται τρεις οµάδες, των τριών ή τεσσάρων µαθητών η καθεµία. Κάθε οµάδα επιλέγει και κατασκευάζει ένα τµήµα της πειραµατικής συσκευής. Για την κατασκευή των επιµέρους τµηµάτων της συσκευής χρησιµοποιούνται ανακυκλώσιµα και απαξιωµένα υλικά και ακολουθούνται οδηγίες που παρουσιάζονται αναλυτικά σε τρισδιάστατη απεικόνιση. Την καθοδήγηση των µαθητών αναλαµβάνει ένας εκπαιδευτής. Στη συνέχεια τα επιµέρους τµήµατα της πειραµατικής συσκευής συνδέονται µεταξύ τους, ώστε να δηµιουργηθεί η ολοκληρωµένη µορφή της λειτουργικής συσκευής που θα χρησιµοποιηθεί στην πειραµατική διαδικασία. Κατά την πειραµατική διαδικασία, οι µαθητές όλων οµάδων, µε διακριτούς ρόλους ο καθένας, µεταβάλουν τις παραµέτρους εισόδου της πειραµατικής συσκευής, καταγράφουν τις τιµές της εξόδου, συλλέγουν δηλαδή τις πειραµατικές µετρήσεις σε κατάλληλα σχεδιασµένο έντυπο και τελικά τις εισάγουν σε Η/Υ ή τις αποτυπώνουν σε διάγραµµα µε σκοπό να κατασκευάσουν τις πειραµατικές καµπύλες λειτουργίας της συσκευής που κατασκεύασαν. Η αρχή λειτουργίας του εκπαιδευτικού πάρκου τεχνολογικής έρευνας αποτυπώνεται διαγραµµατικά στη Σχήµα 1. Σχήµα 1: Αρχή λειτουργίας του εκπαιδευτικού πάρκου τεχνολ. έρευνας Αναγκαιότητα - επιστηµονικοί και τεχνολογικοί στόχοι Το εκπαιδευτικό πάρκο τεχνολογικής έρευνας που έχει ήδη λειτουργήσει πιλοτικά, φέρνει σε επαφή τους µαθητές µε ένα πλήρως οργανωµένο εργαστήριο, όµοιο του οποίου δε διαθέτουν τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στην αναγκαιότητα δηµιουργίας του προτεινόµενου πάρκου συντείνει η σηµαντική πρωτοτυπία του, που κυρίως συνίσταται στην πλήρη συµµετοχή των εµπλεκόµενων µαθητών στην εργαστηριακή διαδικασία (όχι παθητική παρακολούθηση του πειράµατος σε εικονική πραγµατικότητα). Τα εργαστηριακά µαθήµατα που διδάσκονται στο σχολικό περιβάλλον είναι ελάχιστα, µε αποτέλεσµα πολλά από τα τεχνολογικά επιτεύγµατα της εποχής µας να φαντάζουν στα µάτια των µαθητών ανεξερεύνητα και µαγικά. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σηµαντικό από τη µικρή ηλικία τα παιδιά να εισαχθούν στις βασικές έννοιες της τεχνολογίας και της τεχνολογικής έρευνας, ώστε να αποµυθοποιήσουν την τεχνολογική εξέλιξη, να ενθαρρυνθούν στην εµπλοκή τους σε θέµατα τεχνολογίας, να απεξαρτηθούν από την έννοια του «µαύρου τεχνολογικού κουτιού» που παράγει κάτι χωρίς να γνωρίζουν τη µέθοδο παραγωγής του και να συνειδητοποιήσουν τη σηµαντικότητα της οµαδικής εργασίας στην παραγωγή συγκεκριµένου τεχνολογικού αποτελέσµατος. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι το παιδαγωγικό προϊόν του προτεινόµενου πάρκου, τείνει να δηµιουργήσει

3 τις βάσεις για τη συγκρότηση και τη µελλοντική λειτουργία, σε ευρεία κλίµακα, αντίστοιχου εκπαιδευτικού πάρκου τεχνολογικής έρευνας, ανοικτού σε µεγαλύτερο αριθµό µαθητών. Οι ερευνητικοί στόχοι του εκπαιδευτικού πάρκου τεχνολογικής έρευνας, µπορούν να ταξινοµηθούν ως εξής: ιερεύνηση της δυνατότητας δηµιουργίας φάσεων κατασκευής συγκεκριµένων συσκευών από ανακυκλώσιµα και απαξιωµένα υλικά. ιερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας των µαθητών σε οµάδες των τριών - τεσσάρων, για την κατασκευή διακριτής και σαφώς καθορισµένης συσκευής, ακολουθώντας διαγραµµατικές οδηγίες και χρησιµοποιώντας απλά εργαλεία πάγκου. ιερεύνηση του βαθµού και του χρόνου ανταπόκρισης των µαθητών. ιερεύνηση της ταχύτητας µεταφοράς των πληροφοριών, του επιπέδου και του βαθµού ενσυνείδητης χρήσης τους στα πλαίσια της εργαστηριακής άσκησης µαθητών στο εκπαιδευτικό πάρκο τεχνολογικής έρευνας. ιερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρµογής από τους µαθητές των σταδίων διερευνητικής µάθησης ανακάλυψης µε σκοπό την ολοκλήρωση του έργου ιερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρµογής από τους µαθητές της διαδικασίας ελέγχου υποθέσεων, ελέγχου µεταβλητών, κατασκευής έργου, κριτικής και παρουσίασης της εργασίας τους Μεταξύ των τεχνολογικών στόχων του εκπαιδευτικού πάρκου τεχνολογικής έρευνας, συγκαταλέγονται: Η πλήρης εµπλοκή των µαθητών στην εργαστηριακή διαδικασία και όχι παθητική παρακολούθηση του πειράµατος. Η χρήση του Η/Υ ως εργαλείου για τη διεξαγωγή της έρευνας και όχι ως µέσου για την προβολή εικονικών εργαστηριακών ασκήσεων. Η εφαρµογή από τους µαθητές τεχνολογικών διαδικασιών για την µεταποίηση και τη λειτουργική εκµετάλλευση ανακυκλώσιµων και απαξιωµένων υλικών. Η λειτουργία των µαθητών σε οµάδες και ανάπτυξη της αλληλεγγύης για την παραγωγή ενός προϊόντος, το οποίο χαρακτηρίζει την οµάδα και όχι το άτοµο. Η χρήση και εφαρµογή δεξιοτήτων συνεργατικής µάθησης και οµαδικής εργασίας. Η ένταξη συσχέτιση της ύλης των αναλυτικών προγραµµάτων των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε τις επιλογές που προσφέρει η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού πάρκου τεχνολογικής έρευνας. Η αποµυθοποίηση των τεχνολογικών επιτευγµάτων και προσέγγιση εννοιών της τεχνολογικής έρευνας από τους µαθητές. Η χρήση πολυµέσων και τρισδιάστατων απεικονίσεων για τη βήµα προς βήµα καθοδήγηση των µαθητών στην πορεία κατασκευής Πιλοτική λειτουργία του εκπαιδευτικού πάρκου τεχνολογικής έρευνας Κατά την πιλοτική λειτουργία του εκπαιδευτικού πάρκου τεχνολογικής έρευνας οι µαθητές κατασκεύασαν και πειραµατίστηκαν µε ένα κουρντιστό όχηµα από απαξιωµένα και ανακυκλώσιµα υλικά (πλαστικά µπουκάλια, πλαστικά κεσεδάκια γιαουρτιών, σπάγκο, λαστιχάκια, κοχλίες, περικόχλια, ροδέλες). Για τη συναρµολόγηση χρησιµοποιήθηκαν απλά εργαλεία όπως ψαλίδια, πένσες και κλειδιά για τη σύσφιξη των περικοχλίων. Οι φάσεις συναρµολόγησης της πειραµατικής συσκευής που έπρεπε να ακολουθήσουν οι µαθητές, αποτυπώνονταν σε τρισδιάστατη απεικόνιση πάνω στο πάγκο εργασίας, όπως φαίνεται στα Σχήµατα 2 έως 4, ενώ παράλληλα προβαλλόταν, σε διδιάστατη και τρισδιάστη αναπαράσταση, η διαδικασία συναρµολόγηση σε γιγαντοοθόνη. Τυπική πειραµατική συσκευή, όπως κατασκευάστηκε από µαθητές που εντάχθηκαν στη διαδραστική λειτουργία του εκπαιδευτικού πάρκου τεχνολογικής έρευνας, φαίνεται στο Σχήµα 5.

4 Σώµα οχήµατος Συναρµολόγηση κινητήριου τροχού Κλειδιά Χρησιµοποιούνται για τη στήριξη του τροχού πάνω στον άξονα Συναρµολογηµένοι ελεύθεροι τροχοί Ελεύθερος τροχός Κεσεδάκι από γιαούρτι, στη βάση του οποίου έχει ανοιχτεί τρύπα όπου θα περάσει ο άξονας Σχήµα 2: Συναρµολόγηση εµπρόσθιουελεύθερου τροχού Σχήµα 3: Συναρµολόγηση οπίσθιουκινητήριου τροχού Λάστιχο τάνυσης συστήµατος κουρντίσµατος Κινητήριοι τροχοί οχείο τοποθέτησης βάρους Καλαµάκι στήριξης συστήµατος κουρντίσµατος Σώµα Kινητήριοι τροχοί Ελεύθεροι τροχοί Σπάγγος κουρντίσµατος Eλεύθεροι τροχοί Σύστηµα κουρντίσµατος Σχήµα 4: Συναρµολόγηση συστήµατος κουρντίσµατος Σχήµα 5: Συναρµολογηµένο κουρντιστό όχηµα Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες Η πειραµατική συσκευή (µικρό κουρντιστό όχηµα) αποτελείται από το σώµα από τους τροχούς και από το σύστηµα κουρντίσµατος. Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της πειραµατικής συσκευής παρουσιάζονται στο Σχήµα 6 και 7, όπου τα επιµέρους τµήµατά της φέρουν προσδιοριστική αρίθµηση. Το σώµα του οχήµατος είναι κατασκευασµένο από πλαστικό µπουκάλι από αναψυκτικό ή σαµπουάν αποκόπτεται το τµήµα του ρύγχους. Το τµήµα του πλαστικού µπουκαλιού που παραµένει, αποτελεί το σώµα του κουρντιστού οχήµατος (3) και (13). Τα χείλη αποκοπής αποτελούν το πίσω µέρος του κουρντιστού οχήµατος (6) και (18). Στο πίσω µέρος του «σώµατος» του οχήµατος και στην κάτω πλευρά του γίνεται µια παραλληλόγραµµη εγκοπή (25), για να διευκολύνεται η προσέγγιση του κινητήριου άξονα (17). Στο πάνω τµήµα του σώµατος επικολλάται µε υγρή-θερµή σιλικόνη ένα δοχείο φόρτωσης από πλαστικό κεσεδάκι από γιαούρτι (7). Το δοχείο φόρτωσης χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των πειραµάτων µε σκοπό τη διερεύνηση της συµπεριφοράς του οχήµατος υπό µεταβλητό φορτίο. Ως προστιθέµενο φορτίο µπορούν να χρησιµοποιηθούν περικόχλια ή ροδέλες, αφού προηγηθεί ζύγισή τους για τον ακριβή προσδιορισµό του βάρους τους. Η κίνηση του οχήµατος επιτυγχάνεται µε δύο κινητήριους τροχούς κατασκευασµένους από δύο πλαστικά κεσεδάκια από γιαούρτι (5), (19) και δύο ελεύθερους τροχούς κατασκευασµένους επίσης από δύο πλαστικά κεσεδάκια από γιαούρτι (1), (8). Τόσο οι κινητήριοι όσο και οι ελεύθεροι τροχοί είναι προσαρµοσµένοι στα άκρα ενός κινητήριου (17) και ενός ελεύθερου άξονα (12), οι οποίοι είναι κατασκευασµένοι από κοχλίες χωρίς κεφαλή. Η πρόσδεση των τροχών πάνω στους άξονες επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια περικοχλίων και ροδελών (21). Στην περιφέρεια των δύο κινητήριων τροχών επικολλάται πεπλατυσµένο (κατά προτίµηση) λαστιχάκι (4), (20), µε τη βοήθεια υγρής-θερµής σιλικόνης, αφού προηγουµένως αποκοπεί το χείλος του δοχείου-τροχού. Το ένα άκρο του συστήµατος κουρντίσµατος (2), (11), προσαρµόζεται στο µπροστινό τµήµα του σώµατος και το άλλο άκρο του επικολλάται, µε τη βοήθεια υγρής-θερµής σιλικόνης, στον κινητήριο άξονα (16). Ολόκληρος ο µηχανισµός κουρντίσµατος αποτελείται από ένα µικρό κυλινδρικό ξυλάκι (2), (11) ένα µικρό καλώδιο (10), το οποίο

5 συνδέει το κυλινδρικό ξυλάκι µε το λάστιχο τάνυσης (9). Πάνω στο λάστιχο τάνυσης δένεται το ένα άκρο ενός λεπτού σπάγκου (15), ενώ το άλλο άκρο του σπάγκου επικολλάται µε τη βοήθεια υγρή-θερµής σιλικόνης (ή προσαρµόζεται στο καπάκι του µπουκαλιού που έχει στηριχτεί µε περικόχλια) στον κινητήριο (πίσω) άξονα του οχήµατος (16). Το κούρντισµα της πειραµατικής συσκευής επιτυγχάνεται µε την περιστροφή του κινητηρίου άξονα κατά φορά αντίστροφη της φοράς κίνησης του οχήµατος (14). Σχήµα 6: Τρισδιάστατη απεικόνιση της συναρµολογηµένης πειραµατικής συσκευής Σχήµα 7: Απεικόνιση της συναρµολογηµένης πειραµατικής συσκευής σε διαµήκη τοµή Εκτέλεση πειραµάτων Μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής της πειραµατικής συσκευής, βλ. Σχήµα 8, οι µαθητές εκτελούσαν σειρά πειραµάτων, βλ. Σχήµα 9, µε σκοπό να διαπιστώσουν την επίδραση των στροφών κουρντίσµατος των κινητήριων τροχών στη µετατόπιση του οχήµατος. Για τον προσδιορισµό της διανυόµενης απόστασης οι µαθητές χρησιµοποιούσαν απλό µέτρο, ενώ ο προσδιορισµός του φορτίου γινόταν µε µικρή ηλεκτρονική ζυγαριά. Πειράµατα ίδιων παραµέτρων εκτελούνταν πολλές φορές, ώστε να διερευνηθεί η επαναληψιµότητά τους. Οι πειραµατικές τιµές συλλέγονταν σε κατάλληλα σχεδιασµένο έντυπο συλλογής πειραµατικών µετρήσεων, Σχήµα 10. Στη συνέχεια οι µαθητές σχεδίαζαν τις αντίστοιχες πειραµατικές καµπύλες, βλ. Σχήµα 11. Σχήµα 8: Κατασκευή του κουρντιστού οχήµατος

6 Σχήµα 9: Εκτέλεση πειραµάτων Σχήµα 10: Πίνακας πειραµατικών µετρήσεων Σχήµα 11: ιάγραµµα πειραµατικών µετρήσεων Συµπεράσµατα Η συµµετοχή των µαθητών στην πιλοτική λειτουργία του εκπαιδευτικού πάρκου τεχνολογικής ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης, γεγονός που ενδυναµώνει το στόχο για τη µεταφορά λειτουργία του εκπαιδευτικού πάρκου τεχνολογικής έρευνας µέσα στη σχολική αίθουσα. Από την εφαρµογή της δράσης στις εκθέσεις Εβδοµάδα Επιστήµης και Τεχνολογίας που διοργάνωσε η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας στο Ζάππειο Μέγαρο τον Ιούλιο του 2005 και 2006, προέκυψαν τα ακόλουθα συµπεράσµατα: Οι µαθητές εργάζονται αποτελεσµατικά για την κατασκευή της πειραµατικής συσκευής σε οµάδες των τριών. Η ολοκλήρωση της συναρµολόγησης και της εκτέλεσης των αντίστοιχων πειραµάτων απαιτούσε την απασχόληση των µαθητών για δύο ώρες. Για την καθοδήγηση των µαθητών δεν επαρκούσαν οι αναρτηµένες αφίσες στις οποίες απεικονίζονταν τα βήµατα συναρµολόγησης, αλλά ήταν απαραίτητη και η παρουσία ενός έµπειρου εκπαιδευτή. Ένας εκπαιδευτής µπορούσε να καθοδηγήσει ταυτόχρονα έως τρεις οµάδες των τριών µαθητών. Όλοι οι µαθητές εξέφραζαν την επιθυµία να ολοκληρώσουν τη συναρµολόγηση της πειραµατικής συσκευής εντός του χρόνου που είχαν στη διάθεσή τους και όχι να την κατασκευάσουν σταδιακά µε ενδιάµεσα χρονικά κενά. Η λειτουργικότητα της πειραµατικής συσκευής βρισκόταν σε άµεση συνάρτηση µε την εµπειρία που ήδη διέθεταν οι µαθητές σε κατασκευές. Ενώ για αρκετούς µαθητές το κουρντιστό όχηµα φαινόταν αρχικά εύκολο στη συναρµολόγηση, η διασπορά των

7 πειραµατικών τιµών που συνέλεγαν κατά τη χρήση της συσκευής στην εκτέλεση των πειραµάτων και τα λειτουργικά προβλήµατα που εµφάνιζαν τα οχήµατα που κατασκεύασαν κατά την κίνησή τους, αναβάθµιζαν στη συνείδησή των µαθητών την αξία της λεπτοµερούς και επιµεληµένης συναρµολόγησης. Οι µαθητές που, πριν από τη συναρµολόγηση, διερευνούσαν το µηχανισµό λειτουργίας της πειραµατικής συσκευής που επρόκειτο να κατασκευάσουν, ολοκλήρωναν τη δράση πιο αποτελεσµατικά και σε µικρότερο χρονικό διάστηµα, συγκριτικά µε εκείνους του µαθητές που εκτελούσαν τα βήµατα συναρµολόγησης της συσκευής και εκτέλεσης των πειραµάτων χωρίς να έχουν προηγουµένως ερµηνεύσει την αρχή λειτουργία της συσκευής. Η διαθεµατικότητα της πειραµατικής συσκευής που κατασκεύαζαν οι µαθητές, διεύρυνε της ανησυχίες τους για πειραµατισµό, σε σηµείο που πρότειναν αλλαγή των υλικών κατασκευής ή της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για τη συναρµολόγηση. Βιβλιογραφία [1] Hein, T. "To ensure our future" in ASEE Prism (1999) v 8 no 7 p. 56 [2] Labbo, L.; Reinking, D.; Mcenna, M. "Technology and literacy education in the next Century: exploring the connection between work and schooling" in Peabody Journal of Education (1998) v 73 no 3/4 p [3] Evans, R. "Serving modern students in a modern society at the community college: incorporating basic technological literacy" in THE journal (1999) v.27 no 3 p [4] Gilberti, A. "Why technology should be integrated into the curriculum as a core subject" in NASSP Bulletin (1999) v.83 no 608 p [5] Machado, P. "Equal Access to technology" in Thrust for Educational Leadership (1997) v 26 p [6] Moran, L. "Technology in education vs technology education" in Tech Directions (1997) v 57, p [7] Dugger, W. "Putting technology education standards into practice" in NASSP Bulletin (1999) v.83 no 608 p [8] Πολυχρονόπουλος, Π. "Προβληµατισµοί και προτάσεις περί της δοµής του εκπαιδευτικού µας συστήµατος" στο Παιδαγωγικός Λόγος (2001) τχ.1 σ [9] Gagel, Ch. "Literacy and Technology: reflections and insights for technological literacy" in Journal of Industrial Teacher Education (1997) v 34 p [10] Wright, T. "Are you caught in a time warp?" in Tech directions (1998) v 57 p [11] Walker-Decker, F. Tecnology and Literacy: Raising the Bar" in Educational Leadership (1999) v 57 no 2 p [12] Burbules Nicholas & Callister Thomas Jr.. Watch IT: the risks and promises of new information technologies for education Colorado: Westview Press (2000) [13] Dijkstra Sanne, Seel Norbert, Schott Franz & Tennyson Robert (eds) Instructional design: International Perspectives, volume 1: Theory, Research and Models. and volume 2: Solving Instructional Design Problems. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. (1997). [14] Duffy Thomas & Jonassen David (eds) Contructivism and Technology of Instruction: A conversation. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. (1992). [15] Kent Todd & McNergney Robert Will technology really change education? From blackboard to Web (1999). [16] Plomp Tjeerd, & Ely Donald (eds) International Encyclopedia of Educational Technology. Oxford: Pergamon Press. California: Corwin Press (1996). [17] Hansen,-Mike Construction Technology's Crucial First Step in Tech-Directions, (2002) v 62 no3, p [18] Mc Leod,-Joyce; Kilpatrick,-Kay-M Exploring science at the museum in Educational Leadership (2001) v 58 no7, p [19] Poertner,-Carole; Sumner,-Anna; Tsosie,-Terie Teacher models for implementing Standards for Technological Literacy in The Technology Teacher, (2002) v 62 no1, p. 27-9

8 [20] Pugalee,-David-K Algebra for all: the role of technology and constructivism in an algebra course for at-risk students in Preventing School Failure (2001) v 45 no 4, p [21] Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο & Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης, Οι Νέες Τεχνολογίες για την Κοινωνία και τον Πολιτισµό: Πρακτικά Β Πανελλήνιου Συνεδρίου. Αθήνα (2000). [22] Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος Τεχνολογία και Εκπαίδευση: Πρακτικά Γ ιεθνούς Συνεδρίου, Ορθόδοξη Ακαδηµία Κρήτης Οκτ Αθήνα: Εκδόσεις Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος (1989). [23] Reigeluth Charles (ed) Instructional design theories and models, volume 2. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. (1999). [24] Albion,-Peter-R; Gibson,-Ian-W Problem-based learning as a multimedia design framework in teacher education in Journal of Technology and Teacher Education (2000) v 8 no4. p [25] Heflich,-David-A; Dixon,-Juli-Kim; Davis,-Kathleen-S Taking it to the field: the authentic integration of mathematics and technology in inquiry-based science instruction in The Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching (2001) v 20 no1. p [26] Baylor,-Steven-C Brain research and technology education in The Technology Teacher (2000) v 59 no7. p [27] DeMiranda,-Michael-A; Folkestad,-James-E Linking cognitive science theory and technology education practice: a powerful connection not fully realized in Journal of Industrial Teacher Education (2000) v 37 no4, p [28] Howard,-Bruce-C; McGee,-Steven; Schwartz,-Neil The experience of constructivism: transforming teacher epistemology in Journal-of-Research-on- Computing-in-Education (2000) v 32 no 4 Summer, p [29] Ματσαγγούρας, Ηλίας Γ., Οµαδοσυνεργατική διδασκαλία : για το καθηµερινό µάθηµα και τα προγράµµατα του ολοήµερου σχολείου, τα περιβαλλοντικά, τα πολιτιστικά και τα ευρωπαϊκής συνεργασίας. Αθήνα : Γρηγόρη (2000) [30] Leh,-Amy-S.-C Action Research on the Changing Roles of the Instructors and the Learners in Tech Trends (2002) v 46 no5, p. 44-7, 33 [31] Peterson,-Richard-E Establishing the creative environment in technology education in The Technology Teacher (2002) v 61 no4. p [32] Ματσαγγούρας, Ηλίας Γ., Η διαθεµατικότητα στη σχολική γνώση : εννοιοκεντρική αναπλαισίωση και σχέδια εργασίας. Αθήνα : Γρηγόρης (2003). [33] Jiang,-Zhonghong; McClintock,-Edwin Multiple approaches to problem solving and the use of technology in The Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching (2000) v 19 no 1, p [34] Kenneth, St. "Technology and teacher preparation: four critical issues" in Teaching Education (Columbia S C) (1997) v 8 p. 3-8 [35] Gomez,-Alan-G Engineering, but how? in The Technology Teacher (2000) v 59 no 6 Mar. p [36] Hartshorn,-Kiley Girls take charge of technology in Learning and Leading with Technology (2000) v 28 no3, p [37] Portz,-Stephen-M Lego league: bringing robotics training to your middle school in Tech Directions (2002) v 61 no10, p [38] Holderfield,-Greg; McQueeny-Tankard,-Cassie It's the Real World" partnership bridges gap between classroom and business in The Technology Teacher (2000) v 60 no2, p

Ο Ο ΥΣΣΕΑΣ στο Πανηγύρι της Επιστήµης: Ένα Πρόγραµµα Εξ αποστάσεως ιδασκαλίας του Μαθήµατος των Φυσικών Επιστηµών σε ηµοτικά Σχολεία της Κύπρου

Ο Ο ΥΣΣΕΑΣ στο Πανηγύρι της Επιστήµης: Ένα Πρόγραµµα Εξ αποστάσεως ιδασκαλίας του Μαθήµατος των Φυσικών Επιστηµών σε ηµοτικά Σχολεία της Κύπρου Ο Ο ΥΣΣΕΑΣ στο Πανηγύρι της Επιστήµης: Ένα Πρόγραµµα Εξ αποστάσεως ιδασκαλίας του Μαθήµατος των Φυσικών Επιστηµών σε ηµοτικά Σχολεία της Κύπρου Παναγιώτης Σ. Aναστασιάδης (*), Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας δραστηριότητες ροµποτικής για µαθητές Γυµνασίου

Σχεδιάζοντας δραστηριότητες ροµποτικής για µαθητές Γυµνασίου Σχεδιάζοντας δραστηριότητες ροµποτικής για µαθητές Γυµνασίου Σ. Φράγκου 1, Γ. Γρηγοριάδου 2, Κ. Παπανικολάου 3 1. Π. Μ. Σ. στη Βασική και Εφαρµοσµένη Γνωσιακή Επιστήµη s_frangou@phs.uoa.gr 2 Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση λογισμικού Engino KidCAD για τρισδιάστατη σχεδίαση από παιδιά. Περίληψη

Αξιολόγηση λογισμικού Engino KidCAD για τρισδιάστατη σχεδίαση από παιδιά. Περίληψη Αξιολόγηση λογισμικού Engino KidCAD για τρισδιάστατη σχεδίαση από παιδιά Δημητρίου Δημήτρης Δάσκαλος, MA IT in Education engino.education@gmail.com Σίσαμος Κώστας Μηχ. Μηχανικός, MSc Δάσκαλος c.sisamos@engino.com

Διαβάστε περισσότερα

ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION

ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION Τεύχος 3 Αλεξανδρούπολη, Μάρτιος 2015 Έρευνα στην Εκπαίδευση Ηλεκτρονικό Περιοδικό Ελεύθερης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων

Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων Γώγουλος Γιώργος Υπευθ. τοµέα Πληροφορικής στη Β θµια Εκπ/ση Πρόεδρος του Συλλόγου Καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη, Επ. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά της Δ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Page 1 of 197 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακά συστήµατα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαστέλλοντας και συστέλλοντας στερεά, υγρά και αέρια με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Παπούλιας Νικόλαος Εκπαιδευτικός ΠΕ70, ΜEd npapoulias@sch.

Διαστέλλοντας και συστέλλοντας στερεά, υγρά και αέρια με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Παπούλιας Νικόλαος Εκπαιδευτικός ΠΕ70, ΜEd npapoulias@sch. Διαστέλλοντας και συστέλλοντας στερεά, υγρά και αέρια με ηλεκτρονικό υπολογιστή Παπούλιας Νικόλαος Εκπαιδευτικός ΠΕ70, ΜEd npapoulias@sch.gr Περίληψη Η μεγάλη έλξη που ασκεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ της ΕΕΦ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετο Εικονικό Περιβάλλον για τη διδασκαλία Θερµότητας- Θερµοδυναµικής

Σύνθετο Εικονικό Περιβάλλον για τη διδασκαλία Θερµότητας- Θερµοδυναµικής 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 331 Σύνθετο Εικονικό Περιβάλλον για τη διδασκαλία Θερµότητας- Θερµοδυναµικής.Ψύλλος 1, Π.Αργυράκης 2, Ι.Βλαχάβας 3, Ε.Χατζηκρανιώτης 2, Γ.Μπισδικιάν 1, Ι.Ρεφανίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση» Τελικός ικαιούχος ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση» Τελικός ικαιούχος ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε& ΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού

Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού Σ. Τσοβόλας, Β. Κόμης Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών {stsovol,

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις εκπαιδευομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικής Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας (ΠΑΔ)

Απόψεις εκπαιδευομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικής Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας (ΠΑΔ) Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 3ο, 4-19, 2014 Απόψεις εκπαιδευομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικής Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας (ΠΑΔ) Αικατερίνη Κασιμάτη

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

«Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΜΗ «Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφοριακή Παιδεία στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των Εικονικών Περιβαλλόντων Μάθησης

Η Πληροφοριακή Παιδεία στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των Εικονικών Περιβαλλόντων Μάθησης Η Πληροφοριακή Παιδεία στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των Εικονικών Περιβαλλόντων Μάθησης [Δημοσιευμένο στο περιοδικό «Ανοικτή Εκπαίδευση» (Open Education), τευχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο»

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Α. Μαργετουσάκη 1 Π. Γ. Μιχαηλίδης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Κρήτης amarge@edc.uoc.gr michail@edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία του Προγραμματισμού και της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων στο Ενιαίο Λύκειο

Η διδασκαλία του Προγραμματισμού και της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων στο Ενιαίο Λύκειο Η διδασκαλία του Προγραμματισμού και της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων στο Ενιαίο Λύκειο Αθανάσιος Τζιμογιάννης Σκοπός Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι η διαπραγμάτευση του πλαισίου διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιώντας τα Lego Mindstorms NXT για τη διδασκαλία του Προγραμματισμού σε ένα διαθεματικό πλαίσιο: μία πιλοτική μελέτη

Χρησιμοποιώντας τα Lego Mindstorms NXT για τη διδασκαλία του Προγραμματισμού σε ένα διαθεματικό πλαίσιο: μία πιλοτική μελέτη Χρησιμοποιώντας τα Lego Mindstorms NXT για τη διδασκαλία του Προγραμματισμού σε ένα διαθεματικό πλαίσιο: μία πιλοτική μελέτη Ελένη Ελευθεριώτη 1, Ανθή Καρατράντου 2, Χρήστος Παναγιωτακόπουλος 2 eleni_elefther@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη»

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Αξιοποίηση και αξιολόγηση του πολυχρηστικού εικονικού περιβάλλοντος ανοικτού κώδικα Open Sim σε διασύνδεση με το Scratch4OS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θωμαΐδης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Δυτικής Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική ροµποτική: παιδαγωγικό πλαίσιο και µεθοδολογία ανάπτυξης διαθεµατικών συνθετικών εργασιών

Εκπαιδευτική ροµποτική: παιδαγωγικό πλαίσιο και µεθοδολογία ανάπτυξης διαθεµατικών συνθετικών εργασιών ιδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη ιδασκαλία της Πληροφορικής 1 Κεφάλαιο 10ο Εκπαιδευτική ροµποτική: παιδαγωγικό πλαίσιο και µεθοδολογία ανάπτυξης διαθεµατικών συνθετικών εργασιών Σ. Φράγκου Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

H εφαρµογή της ιαδικτυακής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο για κατοίκους ορεινών και αποµακρυσµένων περιοχών

H εφαρµογή της ιαδικτυακής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο για κατοίκους ορεινών και αποµακρυσµένων περιοχών H εφαρµογή της ιαδικτυακής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο για κατοίκους ορεινών και αποµακρυσµένων περιοχών. Παπαχρήστος, Εργαστηριακός Συνεργάτης τµήµατος Τεχνολογίας Αεροσκαφών, ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τα εικονικά εργαστήρια στη διδασκαλία της Πληροφορικής

Τα εικονικά εργαστήρια στη διδασκαλία της Πληροφορικής 126 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Τα εικονικά εργαστήρια στη διδασκαλία της Πληροφορικής Φράνκα Παντάνο Ρόκου ιδάκτωρ Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Αιγαίου frokou@ct.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό

Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό 1η Έκδοση, Σεπτέμβριος 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ Τζούλια Φορτούνη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης μεταπτυχιακή φοιτήτρια gfort@primedu.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα