(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07)"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 48/7 Πρόσκληση του 2010 για υποβολή προτάσεων για έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο του πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών Safer Internet (Ασφαλέστερη χρήση του Διαδικτύου) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07) 1. Σύμφωνα με την απόφαση αριθ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες της επικοινωνίας ( 1 ) (Safer Internet Ασφαλέστερη χρήση του Διαδικτύου), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί με την παρούσα στην υποβολή προτάσεων για δράσεις, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα Safer Internet βασίζεται σε τέσσερις δράσεις: α) ευαισθητοποίηση του κοινού, β) καταπολέμηση παράνομου περιεχόμενου και αντιμετώπιση βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς, γ) προαγωγή ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος, δ) συγκρότηση βάσης γνώσεων. Το πρόγραμμα διαδέχεται το πρόγραμμα Safer Internet plus ( ). 2. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάρτισε πρόγραμμα εργασιών ( 2 ), το οποίο θα χρησιμεύσει ως βάση για την εφαρμογή του προγράμματος το Στο πρόγραμμα εργασιών περιέχονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, τις προτεραιότητες, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τους τύπους δράσεων που αφορά η παρούσα πρόσκληση, καθώς και σχετικά με τους κανόνες επιλεξιμότητας. 3. Πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης και υποβολής των προτάσεων, καθώς και για τη διαδικασία αξιολόγησης περιέχονται στον οδηγό υποβολής προτάσεων ( 3 ). Ο εν λόγω οδηγός, μαζί με το πρόγραμμα εργασιών και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετική με την παρούσα πρόσκληση, διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ακόλουθη διεύθυνση: European Commission Directorate-General for the Information Society and Media Safer Internet EUFO 1195 Rue Alcide de Gasperi 2920 Luxembourg LUXEMBOURG Φαξ Ηλε-διεύθυνση.: Ιστότοπος: 4. Επιτρέπεται η υποβολή προτάσεων για τα μέρη της πρόσκλησης που προσδιορίζονται στη συνέχεια. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν με προτάσεις σε περισσότερα από ένα μέρη πρέπει να υποβάλουν χωριστή πρόταση για κάθε μέρος της πρόσκλησης. ( 1 ) ΕΕ L 348 της , σ. 118 ( 2 ) Απόφαση της Επιτροπής C(2009) 8301 της , ( 3 )

2 C 48/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενδεικτικός συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την παρούσα πρόσκληση με βάση τον προϋπολογισμό του 2010 ανέρχεται σε 3 εκατ. EUR κοινοτικής χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Επιχορήγηση σε προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα δοθεί υπό μορφή συμφωνιών επιχορήγησης. Από την αξιολόγηση των προτάσεων θα προκύψει κατάλογος προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν. Ο εν λόγω κατάλογος μπορεί να συμπληρωθεί από εφεδρικό κατάλογο ποιοτικά άρτιων προτάσεων, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν εφόσον υπάρξουν διαθέσιμοι πόροι. 6. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος εργασιών απευθύνεται σε όλες τις νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες στα κράτη μέλη. Είναι επίσης ανοιχτή στη συμμετοχή νομικών οντοτήτων εγκατεστημένων σε κράτη της ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν). Είναι επίσης ανοιχτή στη συμμετοχή νομικών οντοτήτων εγκατεστημένων σε άλλες χώρες υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 2 της απόφασης του προγράμματος ( 1 ), εφόσον υπογραφεί διμερής συμφωνία. Σε περίπτωση που επιλεγούν για χρηματοδότηση προτάσεις που έχουν υποβληθεί από νομικές οντότητες από τις χώρες αυτές, οι συμφωνίες επιχορήγησης θα υπογραφούν μόνον εφόσον έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε η εκάστοτε χώρα να προσχωρήσει στο πρόγραμμα με την υπογραφή διμερούς συμφωνίας. Επικαιροποιημένη πληροφόρηση σχετικά με τη συμμετοχή χωρών στο πρόγραμμα διατίθεται στον ιστότοπο του προγράμματος, στην ηλε-διεύθυνση Νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε χώρες μη μέλη της ΕΕ, εκτός από εκείνες που προαναφέρθηκαν, καθώς και διεθνείς οργανισμοί, μπορούν να λάβουν μέρος σε όλα τα έργα με δικές τους δαπάνες. ΤΜΗΜΑ 1 ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Δράσεις 1 και 2: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΡΗΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 7. Αναγνωριστικά στοιχεία: 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ: ΚΕΝΤΡΑ SAFER INTERNET Το πρόγραμμα προωθεί τη δημιουργία κέντρων Safer Internet ανά την Ευρώπη για το συντονισμό δραστηριοτήτων και τη συνεργασία ποικίλων ενδιαφερομένων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ανάληψη δράσης και να διευκολυνθεί η μεταφορά γνώσεων. Όλα τα κέντρα Safer Internet θα διεξάγουν δραστηριότητες ευαισθητοποίησης που θα απευθύνονται σε γονείς, κηδεμόνες, διδάσκοντες και παιδιά, σε στενή συνεργασία με όλους τους συναφείς συντελεστές σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με αντικείμενο θέματα σχετικά με περιεχόμενο που θεωρείται ακατάλληλο για παιδιά. Παραδείγματος χάρη, ρατσισμός και ξενοφοβία, εκφοβισμός και παρενόχληση, βλέψεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης, χρήση διομότιμων υπηρεσιών, ευρυζωνικό βίντεο, άμεσα μηνύματα, δικτυακοί χώροι συζήτησης, ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και πρόσβαση σε περιεχόμενο και διαδραστική πληροφόρηση και επικοινωνία, ως αποτέλεσμα της ταχείας διάδοσης στα παιδιά του Διαδικτύου, των κινητών τηλεφώνων και των κονσολών παιχνιδιών. Στις δράσεις λαμβάνονται υπόψη συναφή θέματα προστασίας των καταναλωτών, προστασίας δεδομένων, πληροφοριών, ασφάλειας δικτύου (ιοί/ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα). Επιπλέον, τα κέντρα Safer Internet πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης α) ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας, μέσω των οποίων το κοινό θα μπορεί να καταγγείλει περιπτώσεις παράνομου περιεχομένου ή/και β) γραμμές βοήθειας, μέσω των οποίων γονείς και παιδιά θα μπορούν να δέχονται συμβουλές για τον τρόπο αντιμετώπισης βλαβερών επαφών (συναναστροφή με βλέψεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης), βλαβερή συμπεριφορά (διαδικτυακή παρενόχληση/εκφοβισμός), βλαβερό περιεχόμενο και δυσάρεστες ή τρομακτικές εμπειρίες από τη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών εκ μέρους τους. Τα καθήκοντα των κέντρων Safer Internet καθορίζονται λεπτομερέστερα στο πρόγραμμα εργασιών. ( 1 ) Απόφαση αριθ. 1351/2008/ΕΚ, (ΕΕ L 348 της , σ. 118).

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 48/9 Χρηματοδότηση κατά 50 % των επιλέξιμων δαπανών (ποσοστό που μπορεί να φθάσει το 75 % για δημόσιους οργανισμούς, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις). Η πρόσκληση για το 2010 θα είναι ανοιχτή μόνο για: προτάσεις ίδρυσης κέντρου Safer Internet στις χώρες όπου δεν είχε προταθεί χρηματοδότηση κέντρου Safer Internet στο πλαίσιο της πρόσκλησης του 2009 ( 1 ), προτάσεις για την προσθήκη ανοιχτών γραμμών επικοινωνίας σε κέντρα Safer Internet για τα οποία είχε προταθεί χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης του 2009, προτάσεις για την προσθήκη γραμμών βοήθειας σε κέντρα Safer Internet για τα οποία δεν είχε προταθεί χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Δράση 3: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΡΗΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 8. Αναγνωριστικά στοιχεία: 2.5. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΧΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για ένα θεματικό δίκτυο που θα ενθαρρύνει την οργανωμένη και εκτεταμένη διασυνοριακή ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση της παραγωγής και της επιγραμμικής διανομής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, στην Ευρώπη και διεθνώς. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι μια συντονισμένη αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο τον περιορισμό της διανομής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ώστε να μειωθεί η ποσότητα του υλικού που παράγεται και διανέμεται μέσω τεχνολογιών των επικοινωνιών. Αυτή η συντονισμένη αντιμετώπιση περιλαμβάνει την κατάρτιση ευρωπαϊκού καταλόγου διευθύνσεων URL που περιέχουν εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ο οποίος θα είναι προσβάσιμος από τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου. Χρηματοδότηση κατά 100 % περιορισμένης δέσμης επιλέξιμων δαπανών (άμεσο κόστος συντονισμού και υλοποίησης του δικτύου) για θεματικά δίκτυα. 9. Αναγνωριστικά στοιχεία: 2.6. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΟΜΟΤΙΜΩΝ (P2P) ΔΙΚΤΥΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για ένα στοχοθετημένο έργο που θα μπορούσε να βελτιώσει την ανάλυση, από τις αρχές επιβολής του νόμου, υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, αποβλέποντας στην ανάπτυξη ή τη βελτίωση τεχνολογικών εργαλείων για τις συγκεκριμένες ανάγκες της αστυνομίας, με στόχο τον προσδιορισμό και τη διευκόλυνση της ανάλυσης των αποδεικτικών στοιχείων που βρέθηκαν σε δίκτυα P2P. Τα εργαλεία θα πρέπει να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του μεγάλου όγκου παράνομου υλικού που βρίσκεται σε δίκτυα P2P, προσδιορίζοντας και βελτιώνοντας τρόπους εντοπισμού πιθανού παράνομου υλικού προς περαιτέρω εξέταση εκ μέρους των αρχών επιβολής του νόμου, ή συνδέοντας μεταξύ τους διάφορα επιμέρους αποδεικτικά στοιχεία. Οι αρχές επιβολής του νόμου, τα ερευνητικά ιδρύματα (δημόσια και ιδιωτικά), οι προμηθευτές τεχνολογίας και οι τεχνικές εταιρείες καλούνται να υποβάλουν προτάσεις στα θεματικά πεδία που βασίζονται στην ανάκτηση πληροφοριών, την όραση υπολογιστή, ειδικότερα την αναγνώριση προσώπου, την εκτίμηση ηλικίας βάσει φωτογραφιών ή βίντεο, την αναγνώριση μοντέλων, τεχνικές γεωεντοεντοπισμού, βελτίωση εικόνας από παραμορφωμένη εικόνα/βίντεο κ.λπ. ( 1 ) Πληροφορίες σχετικά με τις προτάσεις που θα προταθούν για χρηματοδότηση θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα μας, μετά την αξιολόγηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2009, στις αρχές του 2010.

4 C 48/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χρηματοδότηση κατά 50 % των επιλέξιμων δαπανών (ποσοστό που μπορεί να φθάσει το 75 % για δημόσιους οργανισμούς, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις). Δράση 4: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 10. Αναγνωριστικά στοιχεία: 4.1. ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ: ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για ένα έργο διεύρυνσης των γνώσεων σχετικά με τον εθισμό των ανηλίκων στο Διαδίκτυο. Ως αποτέλεσμα του έργου αναμένεται να γίνει αντιληπτό σε ποιο βαθμό ο εθισμός στο Διαδίκτυο συνιστά επιγραμμικό κίνδυνο για τους ανηλίκους στην Ευρώπη, τόσο όσον αφορά την ένταση όσο και την έκτασή του, καθώς και την εξέλιξη και τη δυνατότητα αποτροπής του. Τα ευρήματα θα συμβάλουν στο έργο της κοινωνικής πρόνοιας για παιδιά και στην ευαισθητοποίηση, ενώ θα αποτελέσουν θέματα για περαιτέρω δράσεις και μελέτες. Στη μεθοδολογία του έργου πρέπει να περιλαμβάνεται ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση. Το ποιοτικό μέρος πρέπει να αφορά ανηλίκους που παρουσιάζουν εθισμό στη χρήση του Διαδικτύου. Τα έργα διεύρυνσης των γνώσεων θα χρηματοδοτηθούν σε ύψος 100 % των άμεσων επιλέξιμων δαπανών (σύμφωνα με το υπόδειγμα της συμφωνίας επιχορήγησης), χωρίς όμως έμμεσες δαπάνες (γενικά έξοδα). 11. Αναγνωριστικά στοιχεία: 4.2. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ: ΤΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για ένα θεματικό δίκτυο που θα φέρει σε επαφή ειδικούς των κοινωνικών επιστημών και εμπειρογνώμονες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της διαδικτυακής ασφάλειας των παιδιών σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να τονωθεί και να συντονιστεί η έρευνα στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο που, ιδίως τα παιδιά, χρησιμοποιούν τα νέα μέσα, με σκοπό τον προσδιορισμό πεδίων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την ασφάλεια των παιδιών και την υπόδειξη αποτελεσματικών τρόπων για την αύξηση της ευαισθητοποίησης, καθώς και άλλες πρακτικές δράσεις στο πεδίο. Το δίκτυο πρέπει να συγκεντρώνει και να προωθεί την υφιστάμενη έρευνα στην ΕΕ (μεταξύ άλλων και μέσω κοινού αποθετηρίου), να αναλύει τα αποτελέσματα και να επισημαίνει καίριες ελλείψεις όσον αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία. Το δίκτυο πρέπει να αποβλέπει στην ανταλλαγή εμπειρίας και την ανάπτυξη ή διατήρηση υψηλών ποιοτικών και καινοτόμων ερευνητικών προτύπων. Το δίκτυο θα ενθαρρύνει νέες έρευνες που θα διεξαχθούν, σε συγκριτική βάση στην Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη το μεθοδολογικό πλαίσιο (οδηγός έρευνας) που έχει εκπονηθεί από το έργο EUKidsOnline. Τα εθνικά μέλη του δικτύου πρέπει να αποκαταστήσουν σύνδεση με άλλες ερευνητικές ομάδες στη χώρα τους και να συνεργαστούν με τα εθνικά κέντρα Safer Internet (ιδίως με τα κέντρα ευαισθητοποίησης). Χρηματοδότηση κατά 100 % περιορισμένης δέσμης επιλέξιμων δαπανών (άμεσο κόστος συντονισμού και υλοποίησης του δικτύου) για θεματικά δίκτυα. ΜΕΡΟΣ 2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση των προτάσεων θα βασιστεί στις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Η αξιολόγηση θα διεξαχθεί από την Επιτροπή, επικουρούμενη από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Κάθε πρόταση θα αξιολογηθεί με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: κριτήρια επιλεξιμότητας, κριτήρια ανάθεσης και κριτήρια επιλογής. Μόνο οι προτάσεις που θα καλύψουν τις απαιτήσεις των κριτηρίων επιλεξιμότητας θα αξιολογηθούν περαιτέρω. Ακολουθεί περιγραφή των εν λόγω κριτηρίων.

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 48/ Κριτήρια επιλεξιμότητας Μετά την παραλαβή τους, όλες οι προτάσεις και οι αιτήσεις θα υποβληθούν σε διαδικασία ελέγχου της επιλεξιμότητας, προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης και της διαδικασίας υποβολής. Θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι: παραλαβή της πρότασης από την Επιτροπή εντός της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας που καθορίζεται στην πρόσκληση, έλεγχος πληρότητας της πρότασης. Προτάσεις με ουσιαστικές ελλείψεις εάν δηλαδή τα έντυπα δεν περιέχουν επαρκή στοιχεία για την ταυτότητα των εταίρων, το νομικό τους καθεστώς και την αξιολόγηση του πεδίου εφαρμογής του προτεινόμενου έργου δεν θα ληφθούν υπόψη. Επίσης, οι προτείνοντες πρέπει να βεβαιώσουν ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασίας, εξαιτίας της οποίας αποκλείεται η συμμετοχή τους. 13. Κριτήρια ανάθεσης Για την αξιολόγηση των σχετικών πλεονεκτημάτων των προτάσεων που θα παραληφθούν, κάθε μέσο υλοποίησης του έργου (ολοκληρωμένα δίκτυα, στοχοθετημένα έργα και θεματικά δίκτυα) θα ελεγχθεί ως προς την αντίστοιχη δέσμη κριτηρίων ανάθεσης, με επιμέρους στάθμιση. Η περιγραφή των παραπάνω κριτηρίων παρουσιάζεται στο πρόγραμμα εργασιών 2010 του Safer Internet. 14. Κριτήρια επιλογής Τα κριτήρια επιλογής εξασφαλίζουν ότι οι προτείνοντες διαθέτουν τους πόρους για συγχρηματοδότηση του έργου, καθώς και τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες και προσόντα για την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών. Τα κριτήρια επιλογής εφαρμόζονται με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην πρόταση. Εφόσον από την ανάλυση αυτή προκύψουν προβλήματα όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επιφάνεια ή την επαγγελματική επάρκεια, ενδέχεται να απαιτηθούν αντισταθμιστικά μέτρα, όπως χρηματοοικονομικές εγγυήσεις ή άλλα μέτρα. Για να συναφθεί συμφωνία επιχορήγησης, οι προτάσεις που θα επιλεγούν για να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης θα υποβληθούν σε επίσημη νομική και οικονομική επικύρωση. Η περιγραφή των κριτηρίων επιλογής εκτίθεται στο πρόγραμμα εργασιών 2010 του προγράμματος Safer Internet. ΜΕΡΟΣ 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15. Οι προτάσεις πρέπει να συνταχθούν με βάση τα υποδείγματα που προβλέπονται στον οδηγό υποβολής προτάσεων και να αποσταλούν στην Επιτροπή, σε έντυπη μορφή, ένα (1) πρωτότυπο και πέντε (5) αντίγραφα, μαζί με ηλεκτρονικό αντίγραφό τους σε CD-Rom, στην παρακάτω διεύθυνση: European Commission Directorate-General for the Information Society and Media Safer Internet Bureau EUFO 1194 Rue Alcide de Gasperi 2920 Luxembourg LUXEMBOURG 16. Καταληκτική ημερομηνία για όλες τις προτάσεις: 27 Μαΐου 2010, ώρα (τοπική ώρα Λουξεμβούργου). Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας, ή αποσταλούν τηλεομοιοτυπικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν θα ληφθούν υπόψη.

6 C 48/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενδεικτική αξιολόγηση και χρονοδιάγραμμα επιλογής: η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί εντός διμήνου από την καταληκτική ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά με τα αποτελέσματα της αίτησής τους έπειτα από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Για το χρονοδιάγραμμα ορισμένων νέων έργων θα ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες συμβάσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η πλέον αποδοτική αξιοποίηση της χρηματοδότησης. 18. Σε κάθε αλληλογραφία που αφορά την παρούσα πρόσκληση (π.χ. όταν ζητούνται πληροφορίες ή υποβάλλεται πρόταση) βεβαιωθείτε ότι αναφέρονται σωστά τα αναγνωριστικά στοιχεία του μέρους της πρόσκλησης. Η υποβολή πρότασης συνεπάγεται την αποδοχή, εκ μέρους των υποψηφίων, των διαδικασιών και των όρων όπως περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων και στα έγγραφα στα οποία αυτή αναφέρεται. Όλες οι προτάσεις που θα παραλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θεωρηθούν απολύτως εμπιστευτικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί πολιτική ίσων ευκαιριών και, κατά συνέπεια, ενθαρρύνει ιδιαίτερα τις γυναίκες να υποβάλουν προτάσεις ή να συμμετάσχουν στην υποβολή προτάσεων.

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Μέρος B - Δράση 1.3 Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Στόχοι Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004L0018 EL 01.01.2010 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2014 COM(2014) 179 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΕΑ, ΑΛΙΚΑΝΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ...6 3. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

EL 2014. Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; Ειδική έκθεση ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΡΙΘ.

EL 2014. Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; Ειδική έκθεση ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΡΙΘ. EL 2014 ΑΡΙΘ. 02 Ειδική έκθεση Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.6.2014 COM(2014) 371 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δεύτερη έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για την υλοποίηση της σύστασης 2009/C 151/01 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2 0 1 4 ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)++ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα