ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. ΣτΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑτΙΚΗ ΕΚΠΑίΔΕΥΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. ΣτΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑτΙΚΗ ΕΚΠΑίΔΕΥΣΗ"

Transcript

1 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣτΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑτΙΚΗ ΕΚΠΑίΔΕΥΣΗ Έλενα Μάντζαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το εκπαιδευτικό λογισμικό που παρουσιάζεται έχει ως στόχο να ενισχύσει τη διαδικασfα tης γλωσσικής εκμάθησης σtov χώρο tης επαγγελμαπκής εκπαίδευσης για κάποιες από 11ς λιγόtερο χρησιμοποιούμενες και διδασκόμεvες γλώσσες (Less Widely Used and Taught Languages) tης Εuρωπα1κής Ένωσης, εvσωμαtώνονtας πολύγλωσσα ορολογικά λεξικά για touς γνωσπκούς tομείς "Χρήση ηλεκφονικών υπολογισtών σε περιβάλλον γραφείου" και "Διοfκηση και οργάνωση γραφείου", καθώς και διδακτικά βοηθήματα υλοποιημένα με την τεχνολογfα των πολυμέσων. ABSTRACT Ε. Mantzari: Multimedia Language Learning in Vocational Trainιng The educational software presented here aims at assisting the vocational training pτσcess, especίally, at the language learning leνel, fσr some of the Less Widely Used and Taught Languages (LWUTL) in the EU, ίncσrρσrating mυ/ti/ingua/ termino/ogical glossaries for the knowledge areas of "Use of computers at the office envirσnment " and ''Otfice management and organisation", as weh as multimedia teaching aids. Ο. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα ανακοfνωση παρουσιάζει τον σχεδιασμό και τις λεηουργίες του λογισμικού που αναπτύσσεται σιο πλαίσιο του κοινο1ικού προγράμματος "VOCALL". Στόχος 1ου προγράμμαtος είναι η δημιουργfα ενός λογισμικού - πρωtοtύπου με χρήση πολυμέσων, πολυγλωσσικού (αγγλικά - γερμανικά - ελληνικά - ιρλανδικά - πορtογαλικά), για tους γνωσπκούς τομείς "Χρήση ηλεκφονικών υπολογισtών σε περιβάλλον γραφείου" και "Διοίκηση και οργάνωση γραφείου". Το λογισμικό αυτό εν1άσσεται στον χώρο της "υποβοηθούμενης από υπολογισtές εκμάθησης tης γλώσσας" (Cσmputer Aided Language Learning), και συγκεκριμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί: ως εργαλεlο αυτοδιδασκαλiας σtο πλαίσιο ξενόγλωσσης επαγγελμαπκής καtάρπσης, κυρίως από μετανάστες ή από αλλόγλωσσους, που επιθυμούν να δουλέψουν σε μία από ης παραπάνω χώρες, ή 237

2 ως συμπληρωματικό εργαλείο που θα συνοδεύει και θα επικουρεί την πραγμαrοποιούμενη από σχεrικούς οργανισμούς επαγγελμαrική εκπαίδευση μαθηrών με χαμηλό επίπεδο γλωσσικών γνώσεων, σrις χώρες που συμμεrέχουν σrο πρόγραμμα. Η εκπαιδεurική χρησιμόrηrα rου λογισμικού είναι αναμφισβήrηrη δεδομένου όrι για καμία από rις rρεις γλώσσες (ελληνικά, ιρλανδικά, πορrογαλικά) δεν υπάρχουν γλωσσικά βοηθήμαrα προσαρμοσμένα σrις διδακrικές ανάγκες rης επαγγελμαrικής εκπαίδευσης, για aυτούς τους γνωστικούς τομείς και, κατά συνέπεια, ούτε και κοινές μεθοδολογίες για ανάπτυξη αντίστοιχων εκπαιδευτικών εργαλείων. προγράμμαrα επαγγελμαrικής καrάρrισης σrις Ακόμα και σε αναβαθμισμένα rρεις χώρες δεν υπάρχει συσrημαrοποιημένη διδασκαλία rης ορολογίας σrο πλαίσιο rης μονόγλωσσης εκπαίδευσης, πολύ δε περισσόrερο σε αυrό rης ξενόγλωσσης. 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Το λογισμικό που θα παρουσιασrεί περιλαμβάνει rέσσερις βασικές ενόrηrες γύρω από rις οποfες οργανώνεtαι το σχετικό γλωσσικό και εκπαιδευτικό υλικό. Ο σχεδιασμός του λογισμικού στοχεύει στη δημιουργία ενός ευέλικτου εργαλείου που να επηρέπει να χρησιμοποιούνrαι οι ενόrηrες αυrές και ανεξάρrηrα η μία από rην άλλη, ενώ έχει, επίσης, προβλεφθεί η δυναrόrηrα μεrαγενέσrερου εμπλουrισμού rου υλικού με άλλες γλώσσες και επαγγελμαrικούς rομεlς. Τις τέσσερις ενότηtες του λογισμικού αποτελούν : τα γλωσσάρια, που περιλαμβάνουν βασική ορολογία για JΟυς παραπάνω τομείς, αποσπάσματα κειμένων από διδακιικό υλικό (teaching material), τα οποία παρουσιάζουν rη βασική ορολογία "εν χρήσει", σrο περικείμενό rης, 1α παιχνίδια, με τα οποfα οι εκπαιδευόμενοι εμπλουτίζουν και αξιολογούν ης γνώσεις rους σrους προαναφερθένrες επαγγελμαrικούς rομείς, δοκιμασίες πολλαπλών επιλογών (multiple choice tests) για rην αξιολόγηση rων λεξιλογικών γνώσεων tων εκπαιδευόμενων στη γλώσσα τους ή και σε κάποια από ης υπόλοιπες γλώσσες. Το πρόγραμμα rου λογισμικού υλοποιεlrαι με rη χρήση rης γλώσσας προγραμμαrισμού C++, ενώ η αποθήκευση tων ορολογικών δεδομένων γίνεται σε MS Access

3 2. ΓΛΩΣΣΑΡΙΑ- ΚΑΤΑΡτΙΣΗ ΛΗΜΜΑΤΟΛΟΠΟΥ Τα γλωσσάρια κατέχουν την πιο σημανrtκή θέση σrον σχεδιασμό και στη χρήση του εργαλείου: στην περιλαμβανόμενη σε αυτά γνώση στηρίζεται και η οργάνωση και η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των υπόλοιπων ενοτήτων. Για το λόγο αυτό θα αναφερθούμε λεπτομερέστερα στη διαδικασία και μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την κατάρτιση του λημματολογίου τους KPITHPIA ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Η επιλογή των όρων που περιλαμβάνονται στα γλωσσάρια (και αποτελούν to βασικό υλικό και για ης υπόλοιπες ενότητες) θεωρήθηκε ιδιαίτερα κρίσιμη για την επιωχία ωυ εργαλείου, δεδομένου ότι τελικός χρήστης εfναι όχι ο ειδικός-καταρτισμένος στον συγκεκριμένο γνωστικό τομέα, αλλά ένας άνθρωπος μέτριου εκπαιδευιικού επιπέδου που ενδιαφέρεται να καταp11σθεί επαγγελμαιικά και όχι να μάθει την ίδια την ορολογfα. Στόχος του είναι μέσω της εκμάθησης της γλώσσας των συγκεκριμένων τομέων να αποκτήσει βασικές επαγγελματικές ικανότητες και να επικοινωνεί αποτελεσμαιικά στο επαγγελματικό του περιβάλλον. Για την επιλογή, συνεπώς, των όρων έπρεπε να ληφθούν υπόψη τα μελλονrtκά επαγγελματικά καθήκοντα των τελικών χpησtών, καθώς και το επίπεδο των γνώσεών τους. Ot τελικοί χρήστες, όπως περιγράφηκαν από τα κέντρα επαγγελμαrtκής κατάρrtσης σrtς διάφορες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα : είναι άτομα μεταξύ 18 και 30 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει rην υποχρεωτική εκπαίδευση ή έχουν αποχωρήσει από την εκπαιδευτική διαδικασία αρκετά χρόνια νωρίτερα, με χαμηλό επίπεδο γλωσσικών (στη μητρική και σε ξένες γλώσσες) και τεχνικών γνώσεων, είναι άτομα που μπορεί να γνωρίζουν τη σχετική ορολογία στη μητρική τους γλώσσα και να εργάζονται ήδη στη χώρα τους σε παρεμφερή τομέα, αλλά σκοπεύουν να εγκατασταθούν σε άλλη χώρα εξασκώντας το ίδιο επάγγελμα, σκοπεύουν να απασχοληθούν μεrά to πέρας της εκπαίδευσής rους σε κάποιον από rους παρακάtω rομείς : 1. επεξεργασία κειμένου, 2. εισαγωγή δεδομένων σε υπολογιστή, 3. συντήρηση υπολογιστών, 4. γραμματειακή υποστήριξη, 5. δtεκπαtρεωιικά καθήκοντα σε μικρές εμπορικές επιχειρήσεις. 239

4 Τα δεδομένα, επομένως, πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των συγκεκριμένων χρηστών τόσο στο επίπεδο της μονόγλωσσης εκπαίδευσης, όσο και στο επfπεδο της ξενόγλωσσης επαγγελματικής κατάρτισης. Συνεπώς, στόχος μας ήταν να συμπεριλάβουμε στα γλωσσάρια βασικούς όρους για καθέναν από τους δύο τομεiς, που θα εξοικειώσουν τον εκπαιδευόμενο με την ορολογία της επαγγελματικής πράξης περισσότερο παρά με αυτή της θεωρίας της, έτσι ώστε σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον ο χρήστης να μπορεί να είναι αποτελεσματικός στα καθήκοντα που αναλαμβάνει και να μπορεf, ειδικά σε ένα ξενόγλωσσο περιβάλλον, να επικοινωνεί άνεtα με τους συναδέλφους του. Για παράδειγμα, οι όροι που επιλέχθηκαν για τον γνωστικό τομέα της "Χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών" έχουν τα εξής χαρακτηριστικά : Είναι βασικοί όροι tης λειτουργίας των υπολογιστών και βοηθούν τον εκπαιδευόμενο να αντιληφθεf τη λογική της. Έτσι, δεν εfναι απαραίτητο για κάποιον που χρειάζεται απλώς να χρησιμοποιεf έναν επεξεργαστή κειμένου να γνωρίζει τους όρους "προγραμματιστικό λάθος" (bυg) και "εκκινώ" (boot), καθώς είναι πολύ πιθανό ο ίδιος να μη χρειαστεί ποτέ ούτε να ενtοπiσει προγραμμαησηκά λάθη ούτε να φορτώσει λειrοuργικό σύστημα στον υπολογιστή του. Παρόλα αυτά, αν τους μάθει, θα αισθάνεtαι πιο ασφαλής όταν χρησιμοποιεί τους υπολογισtές και θα συνεννοείται καλύtερα με tους συναδέλφους tου. Είναι οι πιο λεηουργικοf και κοινοί όροι για την εκμάθηση πακέτων λογισμικού που θα χρησιμοποιήσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Σε εγχειρίδια για την εκμάθηση ενός επεξεργαστή κειμένου, οι όροι "αρχείο", "καιάλογος", "αποκοπή", "επικόλληση", "διαστήματα", "μορφοποfηση" είναι βασικοί προκειμένου ο χρήστης να επιτελέσει βασικές εργασίες σtην επεξεργασία κειμένου. Ειδικοί όροι που προϋποθέτουν βαθύτερη και εξονυχιστικότερη γνώση των προγραμμάτων αυτών αποκλείστηκαν από τη διαδικασία επιλογής. Ο λόγος είναι σαφής : το εργαλείο μας στην πρωτοτυπική του μορφή δε στοχεύει να ανηκαταστήσει tα εγχειρίδια εκμάθησης των ανtίσ10ιχων προγραμμάτων, αλλά να βοηθήσει τον χρήστη με το συγκεκριμένο προφίλ και τις συγκεκριμένες επαγγελματικές ανάγκες να κατακτήσει τη βασική ορολογία στη γλώσσα του ή σε κάποια άλλη γλώσσα. Επίσης, προβλέφθηκε να περιληφθούν στα γλωσσάρια και ιδιαίτεροι για κάθε γλώσσα όροι, έσtω και αν αυtοί είναι περισσόtερο σπάνιοι ή ανύπαρκrοι σε κάποια ή κάποιες από αutές. Δεδομένου ότι το ανηκείμενο του γνωστικού τομέα εlvαι κοινό για όλες τις γλώσσες, η βασική ορολογία είναι και αυτή κοινή. Παρόλ' αυτά, σε κάθε χώρα υπάρχουν ιδιαίtερες γι' αυτήν διαδικασίες και, συνεπώς, έννοιες που θα πρέπει να διδαχθεί 240

5 ο τελικός χρήστης για να λειτουργήσει αποτελεσματικά στο συγκεκριμένο επαγγελματικό περιβάλλον. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι κοινοf και σης πέντε γλώσσες όροι του γνωσrικού ωμέα "Διοίκησης και οργάνωσης γραφείου" ήταν σαφώς λιγότεροι από αυτούς του γνωστικού τομέα "Χρήσης tωv ηλεκτρονικών υπολογιστών". Όπως αποδείχrηκε, μετά από εξαντλητική εξέταση και συζήτηση για όλους τους προτεινόμενους όρους, οι διαφορές στη διοικητική οργάνωση των εμπλεκόμενων χωρών και οι διαφορές στα εκπαιδευτικά εγχειρίδια ήταν φυσικό να αντανακλών10ι και στην ορολογία που χρησιμοποιείtαι σε κάθε γλώσσα. Έτσι, ενώ στην ελληνική και πορτογαλική γλώσσα χρησιμοποιείται ο όρος "άδεια πατρότητας" ("paternity leaνe"), η έννοια αυτή απουσιάζει από το οικογενειακό δίκαιο της Ιρλανδίας και, φυσικά, την αγνοεί ο ιρλανδός εργαζόμενος. Ο όρος αυτός, όμως, περιλήφθηκε στο τελικό γλωσσάριο του συγκεκριμένου τομέα, όχι μόνο για τους Έλληνες και Πορτογάλους χρήστες αλλά και για τους Ιρλανδούς που ενδιαφέρονται να εργαστούν σε μία από αυτές τις χώρες. Για να εξασφαλιστεί συνέπεια στην επιλογή των όρων από τις διάφορες ομάδες εργασίας προαποφασίστηκαν κάποια γλωσσολογικού τύπου κριτήρια που αφορούν στη μορφή τους (σύνθετοι και απλοί όροι, aρκτικόλεξα), στη σύνθεσή τους (συνδυασμοί ποιων λέξεων συνιστούν επιθυμητό όρο) και στο μέγεθός τους (όρια πολυλεκτικών). Σύμφωνα με αυτά, οι υποψήφιοι όροι μπορούν να είναι : Απλοί, δηλαδή μονολεκτικοί όροι. Σύνθετοι, μέχρι και τριλεκτικοί, επειδή κρίναμε ότι συντάγματα άνω των τεσσάρων λέξεων αναφέρονται σε συvθετόrερες έννοιες και, άρα, σε πολυπλοκότερες διαδικασίες, δύσκολες στην κατανόησή τους από τους τελικούς μας χρήστες. Αρκτικόλεξο, χωρίς περιορισμούς στον αριθμό των λέξεων που αποτελούν την αναπτυγμένη μορφή τους. Η απόφαση αυτή στηρίχθηκε στο γεγονός ότι τα aρκτικόλεξα τις περισσότερες φορές αναπαριστούν έννοιες που αναφέρονται σε διαδικασίες, αντικείμενα ή οργανισμούς, και είναι συχνές, εύχρηστες και εύληπτες. Έτσι, το αρκτικόλεξο "RAM" είναι ένας όρος, tou οποίου ακόμα και αν δεν είναι κοινώς γνωσtή η σημασία του στην αναπτυγμένη του μορφή, όμως, είναι κατανοητή η χρήση του ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Για να εξασφαλισtεί η εκπαιδευτική επάρκεια αλλά και η γλωσσική ιδιαιtερόιηια ιου ορολογικού υλικού, αρχικά έγινε επιλογή όρων για κάθε γλώσσα χωριστά, 241

6 χρησιμοποιώντας διδακτικό υλικό από το χώρο της σχετικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, ορολογικά λεξικά (έντυπα και ηλεκτρονικά), καθώς και την πολύτιμη συνδρομή ειδικών για κάθε τομέα 1. Θα μπορούσε, βέβαια, κανείς να αμφισβητήσει την εγκυρότητα και τη λειτουργικότητα της παραπάνω διαδικασίας. Ειδικά σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση κειμένων διαφορετικών γλωσσών για την επιλογή της ορολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία είναι κυρίως αγγλικής καταγωγής, η χρήση αγγλικών και μόνο κειμένων θα εξασφάλιζε τη συγκέντρωση των όρων-εννοιών, ενώ θα απέφεπε τη συγκέντρωση των μεωφραστικών rους αντιστοίχων, 10 οποία μπορεi να είναι έγκυροι όροι, αλλά μπορεί να είναι και λέξεις που πλάσθηκαν για τις ανάγκες της μετάφρασης και μόνο ή παράλληλες μεταφραστικές εκδοχές της ίδιας έννοιας (2). Γεγονός είναι ότι σε αυτό το πρώτο στάδιο της επιλογής της ορολογίας δε μας απασχόλησε το θέμα της εγκυρότητας και της αυθεντικότητας των όρων. Γνωρίζαμε ότι τα ελληνικά και πορτογαλικά κείμενα, για παράδειγμα, δεν μπορούν να είναι κείμενα - πηγή για την εν λόγω ορολογία. Παρόλα αυτά μάς ενδιέφερε περισσότερο να εντοπίσουμε τις έννοιες της πληροφορικής που χρησιμοποιούνται στα βασικά εγχειρίδια των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης στην κάθε χώρα, παρά η ονομασία της έννοιας αυτή καθεαυ1ή. Η απόδοση στα ελληνικά κείμενα της έννοιας του αγγλικού όρου "insert" άλλοτε ως "παρεμβάλλω" και άλλοτε ως "εισάγω" δε μας εμπόδισε να εντοπίσουμε την ύπαρξη κάποιας ειδικής σημασίας κατάλληλης να συμπεριληφθεί στον κατάλογό μας. Η επιλογή της ελληνικής απόδοσης μας απασχόλησε στο επόμενο στάδιο της μετάφρασης. Η επιλογή του είδους των κειμένων από τα οποία αντλήθηκαν οι όροι αποτελεί άμεση συνάρτηση του περιεχομένου του λημματολογίου όπως έχει ορισθεί παραπάνω. Εφόσον στόχος μας ήταν να περιλάβουμε, για παράδειγμα, στο πρώτο γλωσσάριο όρους βασικούς για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα κείμενα που επιλέχθηκαν ανήκαν σε δύο γενικούς γνωστικούς χώρους της τεχνολογίας των υπολογιστών: εισαγωγή στους υπολογιστές, και εγχειρίδια χρήσης διαδεδομένων πακέτων λογισμικού, δηλαδή επεξεργαστών κειμένου, λογιστικών φύλλων, βάσεων δεδομένων. τέτοια προγράμματα χρησιμοποιούνται κυρίως από ανθρώπους που εργάζονται σε περιβάλλον γραφείου. Για την επιλογή ταυ λημματολογίου του δεύτερου γλωσσαρίαυ ακολουθήθηκαν οι ίδιες γενικές αρχές με αυτές που ακολουθήθηκαν και για τα πρώτα. Οι όροι έπρεπε να αφορούν 1 Η XPtPrι λεξικών με τη f3oήfba JωV ειδικών γα την επιλογή των όρων θεωpήθημ: απαραfrητη και πολίnμη γχι τον εμπλσι..ιjσμό τιuνκατm\όyωνμας με όρουςπου πιιbνώςεi'ιιcιι paσικοiγα κάποιοντομirι, αλλά πσρόjα atl1d' δr:ν aνaφipowm στα διδακπκά ιy)(cipδκr που χρrpιμοποιήθη.v, π.χ. ο όpoς wortd Wide Web" επιλέχθηιι. από λεξικό και όχι από τα κείμενα αwφοράςμσς. 242

7 σε βασικές γνώσεις τις οποίες πρέπει να έχει ο χρήστης που πρόκειται να ασκήσει γενικά διοικητικά ή κάποια υποτυπώδη λογιστικά καθήκοντα σε μικρές εμπορικές επιχειρήσεις και γραφεία. Οι τομείς από τους οποίους ανασύρθηκαν οι όροι επιλέχθηκαν να είναι - σύμφωνα και με τα αναλυτικά προγράμματα κάποιων κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης -οι εξής : α. Κατηγορίες βιβλίων και τήρηση βιβλίων β. Βασικοί τραπεζιτικοί όροι γ. Μορφές εταιρειών δ. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου ε. Οργάνωση γραφείου (εξοπλισμός γραφείου, αναλώσιμα) στ. Βασικοί όροι φορολογικής νομοθεσίας. Στη συνέχεια, συγκεντρώθηκαν οι κατάλογοι με τους προτεινόμενους όρους για την κάθε γλώσσα. Οι όροι αυτοί συνοδεύονται από το μεταφραστικό τους αντίστοιχο στην αγγλική γλώσσα, η οποία αποτέλεσε τη γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων. Από τους καταλόγους αυτούς έγινε επιλογή των κοινών σε όλες τις γλώσσες όρων, οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται στα γλωσσάρια. Δεδομένου ότι, αφενός, τα κείμενα από τα οποία έγινε η εξαγωγή των όρων δεν ήταν τα ίδια για όλες τις γλώσσες, και, συνεπώς, κάποιοι βασικοί όροι τυχαία να μην περιλήφθηκαν στον κατάλογο κάποιας γλώσσας, και, αφετέρου, επειδή κάποιες έννοιες μπορεί να υφίστανται μόνο σε κάποια ή κάποιες από τις γλώσσες του προγράμματος, κρίθηκε αναγκαίο να συμπληρωθεί ο τελικός κατάλογος. Γι' αυτό το λόγο, ο συνολικός κατάλογος των μη-κοινών όρων δόθηκε για αξιολόγηση στους συνεργάτες-ειδικούς για να επιλέξουν πρόσθετους όρους που κρίνονται κατάλληλοι να περιληφθούν στα γλωσσάρια ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΠΕΡίΕΧΟΜΕΝΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΩΝ Το γλωσσάριο του γνωστικού τομέα "Χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών", στην τελική του μορφή, περιλαμβάνει 938 όρους από συνολικά 1500 που είχαν προταθεί για όλες τις γλώσσες. Στον τελικό κατάλογο περιλαμβάνονται όροι που προτάθηκαν για τρεις τουλάχιστον από τις πέντε γλώσσες (500 περlπου), ενώ οι υπόλοιποι εlναι αυτοί που αξιολογήθηκαν θετικά από όλους τους εταίρους σε σχέση με τη λειτουργικότητά τους για τις ανάγκες του τελικού χρήστη του εργαλεlου. ο τελικός αριθμός των όρων του δεύτερου γλωσσαρίου εlναι 997, και προέκυψε ύστερα από αξιολόγηση των προτεινόμενων 1150 όρων ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. 243

8 Τα δύο γλωσσάρια για κάθε γλώσσα του προγράμματος, εκτός από τους όρους στη γλώσσα αυτή, περιλαμβάνουν επίσης τις εξής πληροφορίες : 1. Μεταφραστικά αντίστοιχα στις υπόλοιπες γλώσσες- δίνεται μόνο ένα για κάθε γλώσσα. 2. Γραμματικές πληροφορίες (γραμματική κατηγορία, και, για τις ονοματικές κατηγορίες, γένος και αριθμό). Οι γραμματικές πληροφορίες μπορεί και να αποκλειστούν από την τελική έκδοση του πρωτοτύπου αν αποδειχθούν περιττές από τους εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους κατά την αξιολόγηση του εργαλείου σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας που θα αναλάβουν κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης σε κάθε χώρα. Η προσθήκη τους στην πρώτη αυτή μορφή του εργαλείου έγινε για καλύτερη και συνεπέστερη συνεννόηση και κωδικοποίηση των δεδομένων από τις ομάδες εργασίας. Έτσι, για την ορθή και συνεπή κωδικοποίηση του όρου "access" κρίθηκε απαραίτητη η διευκρίνιση της γραμματικής του κατηγορίας, ουσιαστικό για τη μια εγγραφή του και ρήμα για την άλλη. 3. Εκφώνηση όλων των όρων σε όλες τις γλώσσες. 4. Φωτογραφlες, ειδικά για όρους που αναφέρονται σε συγκεκριμένα αντικείμενα (Π.Χ. αναλώσιμα γραφείου). Ο εκπαιδευόμενος επιλέγει τη γλώσσα-πηγή με την οποία θα αναζητήσει τον όρο που δε γνωρίζει (είτε πληκτρολογώντας τον είτε ψάχνοντάς τον στο γλωσσάριο αλφαβητικά) και, στη συνέχεια, τη γλώσσα-στόχο στην οποία επιθυμεί να του δοθεί το μεταφραστικό αντίστοιχο. Ο χρήστης μπορεί να καλεlτα γλωσσάρια από όποια ενότητα και αν βρίσκεται. 2. KEIMENA Η ιδέα των κειμένων που θα λειτουργούν ως ηλεκτρονικά βιβλία προέκυψε, αφενός από την ανάγκη να οργανωθεί σε θεματικές ενότητες το ορολογικό υλικό που περιέχεται στα γλωσσάρια, αφετέρου από τη σκέψη ότι θα ήταν χρήσιμο για τον εκπαιδευόμενο να βλέπει τον όρο που δε θυμάται ή δε γνωρίζει στο κειμενικό του περιβάλλον. Προτιμήθηκε αυτός ο τρόπος διασαφήνισης της σημασίας του όρου έναντι της προσθήκης ορισμών στα γλωσσάρια, γιατί θεωρήθηκε διδακτικά πιο λειτουργικό ο εκπαιδευόμενος να συνδέει τον όρο με τη χρήση του. Ένας ορισμός πολλές φορές δεν είναι άμεσα aποκαλυπτικός για τη χρήση του όρου, κάτι που εμείς θεωρήσαμε απαραίτητο να δίνεται στον εκπαιδευόμενο που θέλει να εφαρμόσει τις γνώσεις του σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Τα κείμενα έχουν το μέγεθος σχετικά μικρών παραγράφων, ενώ η κάθε παράγραφος δεν περιλαμβάνει περισσότερους από τρεις όρους, για λόγους καθαρά παιδαγωγικούς : όσο 244

9 λιγότεροι όροι βρίσκονται σε ένα απόαπασμα, τόσο ευκολότερη είναι η κατανόηση της χρήσης τους. Εφαρμόζοντας τη λογική του υπερκειμένου, οι όροι για τους οποίους ο χρήστης θα μπορεί να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες είναι υπογραμμισμένοι και, πατώντας σε αυrούς, μεταφέρεται σrο ανrfστοιχο σημεiο του γλωσσαρίου. Η ενότητα αυτή, στην πρωτότυπη μορφή του εργαλείου, θα περιλαμβάνει περίπου 1 Ο θεματικές ενότητες για 100 όρους. Τα κείμενα που θα περιληφθούν είναι στην αγγλική και μεταφρασμένα στις υπόλοιπες γλώσσες'. κείμενα γραμμένα 3. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Έχουν σχεδιαστεί τρία διαφορετικά παιχνίδια προκειμένου να επιτευχθεί με ευχάριστο και ελκυστικό τρόπο η εκμάθηση και αξιολόγηση των τεχνικών και γλωσσικών γνώσεων του εκπαιδευόμενου. Στόχος τους είναι να εξοικειώσουν τον χρήστη με τα μελλοντικά του καθήκοντα στον χώρο της εργασίας του. Πρώτο παιχνίδι : Το παιχνίδι αυτό χρησιμοποιεί νideo clips τα οποία περιγράφουν κάθε φορά μία μικρή ιστορία σχετικά με κάποια διαδικασία στην οποία ο εκπαιδευόμενος θα κληθεί να λάβει μέρος σε πραγματικές συνθήκες εργασίας : να βάλει χαρτί στο φωτοτυπικό μηχάνημα, να το επιδιορθώσει, ή να συνδέσει τα διάφορα περιφερειακά του υπολογιστή. Ο χρήστης ξεκινά παρακολουθώντας για μερικά δευτερόλεπτα (το πολύ 25) ένα νίdeο clip από σύνολο 2,5 λεπτών που διαρκεf ολόκληρο το σενάριο. Στη συνέχεια, πρέπει να απαντήσει σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που σχετίζονται με την κατανόηση της σκηνής που έχει παρακολουθήσει. Αν επιλέξει τη σωστή απάντηση μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη σκηνή του νideo. Ο χρήστης ξεκινά πάντα με βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδενός και ανάλογα με το αν δίνει τη σωστή ή τη λάθος απάντηση η βαθμολογία του αυξάνεται ή μειώνεται αντfστοιχα. Αν δεν απαντήσει σωστά σε μια ερώτηση, τότε ξαναβλέπει την αντίστοιχη σκηνή και υποχρεούται να απαντήσει στις ίδιες ερωτήσεις. Κάθε φορά που επιστρέφει σε προηγούμενο σημείο του παιχνιδιού χάνει βαθμούς. Όταν η βαθμολογία του μηδενιστεί, αναγκαστικά βγαίνει από το παιχνίδι. Το παιχνfδι συνοδεύεται από σειρά ρυθμfσεων που ιο καθιστούν λιγότερο ή περισσότερο δύσκολο, εξυπηρετώντας με αυτό τον τρόπο τα διαφορετικά επίπεδα της διδασκαλίας. Έται, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το επίπεδο δυσκολίας μέσω των εξής επιλογών: 2 Η επιλογήrηςαγγλικήςyλtίdσtς' tγι;,ε yd" λόγουςευκολάφηςεπικσινωtdς με~ύ nuνετdρων 245

10 αν ο χρήατης απαντήσει λάθος σε μια ερώτηση, δεν μπορεί να ξαναπαρακολουθήσει την αντίστοιχη σκηνή του νideo, αν δεν καταλαβαίνει μια ερώτηση, μπορεί να επιλέξει να ξαναδεί το νideo, μπορεί να ακοοει τις ερωτήσεις αντί να τις διαβάζει (η επιλογή αυτή απευθονεται σε μαθητές με καλή γνώση της ξένης γλώσσας), μπορεί να επιλέξει να κάνει το τεστ μέσα σε περιορισμένο χρόνο. Στους εκπαιδευτές θα παρέχεται η δυνατότητα να κατασκευάζουν επιπλέον ερωτήσεις και απαντήσεις για τις διάφορες σκηνές του νideo. Τα σενάρια που θα περιλαμβόνει συνολικό το πρωτότυπο θα είναι 10 για κάθε γνωστικό τομέα. Δε~τερο παιχνίδι : Το δεοτερο παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι αγορών. Ο υποτιθέμενος διευθυντής δίνει κάποια χρήματα στον εκπαιδευόμενο και του ζητά να αγοράσει εξοπλισμό σχετικό με κάποια λεξιλογική ενότητα. Η δια!οπωαη των αντικειμένων που του ζητά δίνεται περιφραστικά. Αν ο εκπαιδευόμενος κόνει τις σωστές αγορές, αν δηλαδή επιλέξει τις σωστές λέξεις για τα αντικείμενα που του ζητήθηκαν, επιστρέφει στον χαροομενο διευθυντή του. Αν όχι, τότε χάνει τα χρήματά του και βγαίνει εκτός παιχνιδιοο. τ ρlτη ενότητα παιχνιδιών : Εδώ, ο εκπαιδευόμενος δοκιμάζει τις λεξιλογικές του γνώσεις επιλέγοντας από μια σειρά παραδοσιακών παιχνιδιών : κρεμάλα, σταυρόλεξο, συνδυασμοος λέξεων. Οι πιο προχωρημένοι μαθητές μπορούν να επιλέγουν να ακούν τις ερωτήσεις. 4. ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Στην ενότητα αυτή ο εκπαιδευτής μπορεί να δημιουργήσει τις δικές του δοκιμασίες πολλαπλών επιλογών προκειμένου να ελέγξει την επίδοση του μαθητή στο λεξιλογικό επίπεδο. Στο εργαλείο δίνονται ενδεικτικό τέτοιες δοκιμασίες, τις οποίες ο εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει ως παραδείγματα για την κατασκευή των δικών του. 5. ΣγΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τ ο λογισμικό που παρουσιάσθηκε αποτελεί ένα σογχρονο εκπαιδευτικό εργαλείο : περιλαμβάνει πολύγλωσσα ορολογικά λεξικά σε δύο βασικοος τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης, περιλαμβάνει διδακτικά βοηθήματα, χρησιμοποιεί την τεχνολογία των πολυμέσων, και 246

11 προτείνει νέες μεθόδους για την ενίσχυση της γλωσσικής κατάρτισης στο πλαίσιο της οργανωμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης και της aυτοδιδασκαλίας, για πέντε γλώσσες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τρεις από τις λιγότερο χρησιμοποιούμενες και διδασκόμενες στην Ευρώπη. 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Nkwentί-Azeh, Β "Posi!ional and Combinational Charac!eristics of Terms". ln Termino/ology 1 (1). Ams!erdaιn/Philadelphia : John Benjamins. 2. Sager, J. C Α Practica/ Course in Termino/ogy Processing. Amsterdaιn/Philadelphia : John Benjamins. Έλενα Μάντζαρη, Γλωσσολόγος Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, Μάργαρη 22, Αθήνα 247

Η ορολογία ως βοήθημα στην μετάφραση

Η ορολογία ως βοήθημα στην μετάφραση Η ορολογία ως βοήθημα στην μετάφραση Δημήτρης Γιάξας Termίnology as an aid to translation Dimitris Yaxas SUMMARY The accession of Greece to the European Communities in 1981 opened up the markets of 9 countries

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Οικοδομούμε μια νέα ζωή στο Οντάριο Οδηγός για τους καινούργιους μετανάστες Μαθαίνουμε να: ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Μόλις έχετε μεταναστεύσει στο Οντάριο και είναι πολύ φυσικό να έχετε

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Στο υποέργο Π2γ: Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία / εκμάθηση και πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ BLENDED LEARNING (μάθημα αίθουσας και e-learning)

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ BLENDED LEARNING (μάθημα αίθουσας και e-learning) Προγράμματα εξειδικευμένων γνώσεων Οκτώβριος Δεκέμβριος 2012 Προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη των σύγχρονων στελεχών και των επιχειρήσεών τους για περιορισμό του χρόνου συμμετοχής σε εκπαίδευση στην τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Τοπική προσαρµογή ηλεκτρονικού περιεχοµένου Σήµερα, οι περισσότερες πληροφορίες είναι ψηφιακής φύσεως. Χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Οδηγός για τους Γονείς Γνωρίζουμε πως ο Έλληνας γονιός θέλει να έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να επιλέξει τις εξετάσεις που θα λάβει μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Νούμερο 2 Μάρτιος 2009

Νούμερο 2 Μάρτιος 2009 Δελτίο τύπου Μαθήματα Αγγλικών και Γερμανικών για επαγγελματίες προσωρινούς παιδαγωγούς «Ανάπτυξη σειράς μαθημάτων στην Αγγλική και τη Γερμανική γλώσσα και εκπαιδευτικών υλικών για άτομα που σκοπεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr

Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr Ανδρέας Παπαλάμπρου Παναγιώτης Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος-Νεκτάριος Γουργουλιάτος Νικόλας-Ρικάρδο Καβαλιέρο Αστρονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη Μαρίνα Ματθαιουδάκη Περίληψη Τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (ΗΣΚ) αποτελούνται από σειρά κειμένων (γραπτών ή προφορικών) και είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή και προσβάσιμα με τη χρήση εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014 «Εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Γελαστοπούλου Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, ΙΕΠ Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α, ΙΕΠ Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο παρουσίασης των διδασκαλιών ή των project

Σχέδιο παρουσίασης των διδασκαλιών ή των project Σχέδιο παρουσίασης των διδασκαλιών ή των project Σην παρουσίαση των διδασκαλιών ή των project μπορούμε να ακολουθήσουμε την φόρμα που παρουσιάζεται παρακάτω. Μια παρουσίαση σύντομη και μια λεπτομερής.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Έκδοση Εγγράφου:1.0

Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Έκδοση Εγγράφου:1.0 Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Έκδοση Εγγράφου:1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΚΔιΒιΜ) 1 Κενή σελίδα 2 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων και Μηχανική Μετάφραση στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας

Εκπαίδευση Ενηλίκων και Μηχανική Μετάφραση στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 991 Εκπαίδευση Ενηλίκων και Μηχανική Μετάφραση στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας Κ. Χατζηθεοδώρου Εκπαιδευτής Ενηλίκων, c09chatz@ionio.gr Περίληψη Η τεχνική της

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων:

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων: Τρεις κατευθύνσεις προσανατολισμού : Ανθρωπιστικές Θετικές Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και πέντε επιστημονικά πεδία, περιλαμβάνει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis Μετάφραση Οδηγός Αγοράς metaphrasis Ποιος βρίσκεται πίσω από το metaphrasis: Κυριακή Παπακωνσταντίνου Ήδη από τη φοίτηση στο Τμήμα της Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών, τις σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή MULTIMEDIA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - CD ROM για Διαδραστικό Πίνακα Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0 Πακέτο 112 εκπαιδευτικών προγραμμάτων το οποίο εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Έβδομος (7ος) Κύκλος Επιμόρφωσης των ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 2013-2014 Συντάκτρια Άννα Κοκκινίδου Υπεύθυνη διαχείρισης του προγράμματος 1 Η συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Κ.Ε.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22 ΤΡΙΠΟΛΗ Τ.Κ. : 22100 ΤΗΛ: 2710 232524 e-mail: kee ark@sch.gr ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων c) Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες Αλφαβητισμού και Αριθμητικών Γνώσεων (Literacy and Numeracy Skills)

Δεξιότητες Αλφαβητισμού και Αριθμητικών Γνώσεων (Literacy and Numeracy Skills) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ VCAL; Tο Βικτωριανό Πιστοποιητικό Εφαρμοσμένης Μάθησης [Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL)] είναι μια πρακτική επιλογή για μαθητές Σχολικών Ετών 11 και 12 (Year 11 και 12). Tο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών βιβλίων Αγγλικής. Το νέο πόρταλ του ΠΕΑΠ και η επιμόρφωση μέσω διαδικτύου

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών βιβλίων Αγγλικής. Το νέο πόρταλ του ΠΕΑΠ και η επιμόρφωση μέσω διαδικτύου λογότυπα Κατερίνα Μακρή, συνεργάτιδα του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών βιβλίων Αγγλικής Το νέο πόρταλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Στο τρίτο άρθρο αυτής της σειράς, η οποία αποτελεί μια πρώτη, μικρή απάντηση στις ανάγκες των εκπαιδευτών του σεμιναρίου της 12 ης & 13 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης Γιώργος Μ. Μιλής G.M EuroCy Innovations Ltd (george.milis@eurocyinnovations.com) 2 Η βασική διαδικασία μάθησης 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Κατηγορία:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του:

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: Πρόγραμμα Δωρεάν Κατάρτισης ΝΕΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ) Με την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Το αρχείο της παρουσίασης συνοδεύεται από τα εξής:

Το αρχείο της παρουσίασης συνοδεύεται από τα εξής: Το θέμα της παρουσίασης Eμπλουτισμός σχολικών βιβλίων Αγγλικής http://digitalschool.minedu.gov.gr Το θέμα της παρουσίασης είναι ο εμπλουτισμός των σχολικών βιβλίων της Αγγλικής γλώσσας. Εφόσον το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ 2986/5 Νοεμβρίου 2014 Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικής Εφαρμογής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Πρόγραμμα Κινητικότητας του ΕΠΕΑΕΚ

Ανάπτυξη Πολυμεσικής Εφαρμογής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Πρόγραμμα Κινητικότητας του ΕΠΕΑΕΚ Ανάπτυξη Πολυμεσικής Εφαρμογής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Πρόγραμμα Κινητικότητας του ΕΠΕΑΕΚ Θ. Ναλμπάντη, Σ. Χατζηλεοντιάδου Εισαγωγή Η εισαγωγή των πολυμέσων στην εκπαίδευση έχει ως σκοπό τη μερική

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών Έκδοση 4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)...1 Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών...1 Συγγραφείς...3 Διορθωτές...3 1. Το Διαδικτυακό

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να καταστήσουμε και την εξέταση αυτή ως θεσμό στην Κύπρο προς όφελος των υποψηφίων και της οικονομίας.

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να καταστήσουμε και την εξέταση αυτή ως θεσμό στην Κύπρο προς όφελος των υποψηφίων και της οικονομίας. 21 Νοεμβρίου 2008 Αγαπητοί συνεργάτες, Εισαγωγή Επικοινωνούμε μαζί σας και σας ενημερώνουμε για την εισαγωγή της νέας εξέτασης «Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Λογιστικής με τη Χρήση. Στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ...3 ΠΙΝΑΚΕΣ...4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΙΤΛΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ...5 ΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ...8 ΦΟΡΜΕΣ ΦΟΡΕΩΝ...13 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ...14 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ...18 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η βάση δεδοµένων Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Ροδόλφος Mασλίας. Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014. Powerpoint Templates

Ροδόλφος Mασλίας. Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014. Powerpoint Templates Ροδόλφος Mασλίας Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014 Powerpoint Templates DGTRAD Γενική διεύθυνση μονάδας Διεύθυνση A Διεύθυνση B Πολυγλωσσία Διεύθυνση C Πόροι και Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Δράση «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» Σύνδεσμος: http://opencourses.uoa.gr / Περιεχόμενα ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1) Ερώτηση: Στο ΑΡΘΡΟ 1, παράγραφος 1.1. Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου, στους Ειδικούς Στόχους του ΕΣΠΑ, στον αριθμό 10 αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

wikispaces Επεξεργασία και συγγραφή Πατρώνας Γεώργιος

wikispaces Επεξεργασία και συγγραφή Πατρώνας Γεώργιος Wikispaces Επεξεργασία και συγγραφή Πατρώνας Γεώργιος Η επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση του wikispaces είναι: http://www.wikispaces.com/ Το εργαλείο wikispaces είναι ένας ιστότοπος που αποτελείται από ένα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

4. Όταν έχετε κάνει λάθος, διορθώστε το. 5. Να αγαπάτε και να σέβεστε τα κείμενά σας

4. Όταν έχετε κάνει λάθος, διορθώστε το. 5. Να αγαπάτε και να σέβεστε τα κείμενά σας Ε.Κ.Π.Α. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας λ Μετάφραση με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή Ιατρικά Κείμενα Χάρης Ε. Καζλαρής, PhD Κλινικός Εμβρυολόγος - Λέκτορας Εμβρυολογίας 29/12/2011 Χάρης Ε. Καζλαρής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου!

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Extra&Friends iebook leaflet_extra&friends iebook leaflet 09/12/2010 4:48 ΜΜ Page 1 Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Extra&Friends iebook leaflet_extra&friends iebook leaflet 09/12/2010 4:48 ΜΜ Page

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ Θέσεις για νέους εργαζομένους δεν υπάρχουν μόνο στις ελληνικές εταιρείες, αλλά και σε πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς. Έκδοση 2012

Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς. Έκδοση 2012 Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς Έκδοση 2012 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα