ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. ΣτΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑτΙΚΗ ΕΚΠΑίΔΕΥΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. ΣτΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑτΙΚΗ ΕΚΠΑίΔΕΥΣΗ"

Transcript

1 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣτΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑτΙΚΗ ΕΚΠΑίΔΕΥΣΗ Έλενα Μάντζαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το εκπαιδευτικό λογισμικό που παρουσιάζεται έχει ως στόχο να ενισχύσει τη διαδικασfα tης γλωσσικής εκμάθησης σtov χώρο tης επαγγελμαπκής εκπαίδευσης για κάποιες από 11ς λιγόtερο χρησιμοποιούμενες και διδασκόμεvες γλώσσες (Less Widely Used and Taught Languages) tης Εuρωπα1κής Ένωσης, εvσωμαtώνονtας πολύγλωσσα ορολογικά λεξικά για touς γνωσπκούς tομείς "Χρήση ηλεκφονικών υπολογισtών σε περιβάλλον γραφείου" και "Διοfκηση και οργάνωση γραφείου", καθώς και διδακτικά βοηθήματα υλοποιημένα με την τεχνολογfα των πολυμέσων. ABSTRACT Ε. Mantzari: Multimedia Language Learning in Vocational Trainιng The educational software presented here aims at assisting the vocational training pτσcess, especίally, at the language learning leνel, fσr some of the Less Widely Used and Taught Languages (LWUTL) in the EU, ίncσrρσrating mυ/ti/ingua/ termino/ogical glossaries for the knowledge areas of "Use of computers at the office envirσnment " and ''Otfice management and organisation", as weh as multimedia teaching aids. Ο. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα ανακοfνωση παρουσιάζει τον σχεδιασμό και τις λεηουργίες του λογισμικού που αναπτύσσεται σιο πλαίσιο του κοινο1ικού προγράμματος "VOCALL". Στόχος 1ου προγράμμαtος είναι η δημιουργfα ενός λογισμικού - πρωtοtύπου με χρήση πολυμέσων, πολυγλωσσικού (αγγλικά - γερμανικά - ελληνικά - ιρλανδικά - πορtογαλικά), για tους γνωσπκούς τομείς "Χρήση ηλεκφονικών υπολογισtών σε περιβάλλον γραφείου" και "Διοίκηση και οργάνωση γραφείου". Το λογισμικό αυτό εν1άσσεται στον χώρο της "υποβοηθούμενης από υπολογισtές εκμάθησης tης γλώσσας" (Cσmputer Aided Language Learning), και συγκεκριμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί: ως εργαλεlο αυτοδιδασκαλiας σtο πλαίσιο ξενόγλωσσης επαγγελμαπκής καtάρπσης, κυρίως από μετανάστες ή από αλλόγλωσσους, που επιθυμούν να δουλέψουν σε μία από ης παραπάνω χώρες, ή 237

2 ως συμπληρωματικό εργαλείο που θα συνοδεύει και θα επικουρεί την πραγμαrοποιούμενη από σχεrικούς οργανισμούς επαγγελμαrική εκπαίδευση μαθηrών με χαμηλό επίπεδο γλωσσικών γνώσεων, σrις χώρες που συμμεrέχουν σrο πρόγραμμα. Η εκπαιδεurική χρησιμόrηrα rου λογισμικού είναι αναμφισβήrηrη δεδομένου όrι για καμία από rις rρεις γλώσσες (ελληνικά, ιρλανδικά, πορrογαλικά) δεν υπάρχουν γλωσσικά βοηθήμαrα προσαρμοσμένα σrις διδακrικές ανάγκες rης επαγγελμαrικής εκπαίδευσης, για aυτούς τους γνωστικούς τομείς και, κατά συνέπεια, ούτε και κοινές μεθοδολογίες για ανάπτυξη αντίστοιχων εκπαιδευτικών εργαλείων. προγράμμαrα επαγγελμαrικής καrάρrισης σrις Ακόμα και σε αναβαθμισμένα rρεις χώρες δεν υπάρχει συσrημαrοποιημένη διδασκαλία rης ορολογίας σrο πλαίσιο rης μονόγλωσσης εκπαίδευσης, πολύ δε περισσόrερο σε αυrό rης ξενόγλωσσης. 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Το λογισμικό που θα παρουσιασrεί περιλαμβάνει rέσσερις βασικές ενόrηrες γύρω από rις οποfες οργανώνεtαι το σχετικό γλωσσικό και εκπαιδευτικό υλικό. Ο σχεδιασμός του λογισμικού στοχεύει στη δημιουργία ενός ευέλικτου εργαλείου που να επηρέπει να χρησιμοποιούνrαι οι ενόrηrες αυrές και ανεξάρrηrα η μία από rην άλλη, ενώ έχει, επίσης, προβλεφθεί η δυναrόrηrα μεrαγενέσrερου εμπλουrισμού rου υλικού με άλλες γλώσσες και επαγγελμαrικούς rομεlς. Τις τέσσερις ενότηtες του λογισμικού αποτελούν : τα γλωσσάρια, που περιλαμβάνουν βασική ορολογία για JΟυς παραπάνω τομείς, αποσπάσματα κειμένων από διδακιικό υλικό (teaching material), τα οποία παρουσιάζουν rη βασική ορολογία "εν χρήσει", σrο περικείμενό rης, 1α παιχνίδια, με τα οποfα οι εκπαιδευόμενοι εμπλουτίζουν και αξιολογούν ης γνώσεις rους σrους προαναφερθένrες επαγγελμαrικούς rομείς, δοκιμασίες πολλαπλών επιλογών (multiple choice tests) για rην αξιολόγηση rων λεξιλογικών γνώσεων tων εκπαιδευόμενων στη γλώσσα τους ή και σε κάποια από ης υπόλοιπες γλώσσες. Το πρόγραμμα rου λογισμικού υλοποιεlrαι με rη χρήση rης γλώσσας προγραμμαrισμού C++, ενώ η αποθήκευση tων ορολογικών δεδομένων γίνεται σε MS Access

3 2. ΓΛΩΣΣΑΡΙΑ- ΚΑΤΑΡτΙΣΗ ΛΗΜΜΑΤΟΛΟΠΟΥ Τα γλωσσάρια κατέχουν την πιο σημανrtκή θέση σrον σχεδιασμό και στη χρήση του εργαλείου: στην περιλαμβανόμενη σε αυτά γνώση στηρίζεται και η οργάνωση και η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των υπόλοιπων ενοτήτων. Για το λόγο αυτό θα αναφερθούμε λεπτομερέστερα στη διαδικασία και μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την κατάρτιση του λημματολογίου τους KPITHPIA ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Η επιλογή των όρων που περιλαμβάνονται στα γλωσσάρια (και αποτελούν to βασικό υλικό και για ης υπόλοιπες ενότητες) θεωρήθηκε ιδιαίτερα κρίσιμη για την επιωχία ωυ εργαλείου, δεδομένου ότι τελικός χρήστης εfναι όχι ο ειδικός-καταρτισμένος στον συγκεκριμένο γνωστικό τομέα, αλλά ένας άνθρωπος μέτριου εκπαιδευιικού επιπέδου που ενδιαφέρεται να καταp11σθεί επαγγελμαιικά και όχι να μάθει την ίδια την ορολογfα. Στόχος του είναι μέσω της εκμάθησης της γλώσσας των συγκεκριμένων τομέων να αποκτήσει βασικές επαγγελματικές ικανότητες και να επικοινωνεί αποτελεσμαιικά στο επαγγελματικό του περιβάλλον. Για την επιλογή, συνεπώς, των όρων έπρεπε να ληφθούν υπόψη τα μελλονrtκά επαγγελματικά καθήκοντα των τελικών χpησtών, καθώς και το επίπεδο των γνώσεών τους. Ot τελικοί χρήστες, όπως περιγράφηκαν από τα κέντρα επαγγελμαrtκής κατάρrtσης σrtς διάφορες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα : είναι άτομα μεταξύ 18 και 30 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει rην υποχρεωτική εκπαίδευση ή έχουν αποχωρήσει από την εκπαιδευτική διαδικασία αρκετά χρόνια νωρίτερα, με χαμηλό επίπεδο γλωσσικών (στη μητρική και σε ξένες γλώσσες) και τεχνικών γνώσεων, είναι άτομα που μπορεί να γνωρίζουν τη σχετική ορολογία στη μητρική τους γλώσσα και να εργάζονται ήδη στη χώρα τους σε παρεμφερή τομέα, αλλά σκοπεύουν να εγκατασταθούν σε άλλη χώρα εξασκώντας το ίδιο επάγγελμα, σκοπεύουν να απασχοληθούν μεrά to πέρας της εκπαίδευσής rους σε κάποιον από rους παρακάtω rομείς : 1. επεξεργασία κειμένου, 2. εισαγωγή δεδομένων σε υπολογιστή, 3. συντήρηση υπολογιστών, 4. γραμματειακή υποστήριξη, 5. δtεκπαtρεωιικά καθήκοντα σε μικρές εμπορικές επιχειρήσεις. 239

4 Τα δεδομένα, επομένως, πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των συγκεκριμένων χρηστών τόσο στο επίπεδο της μονόγλωσσης εκπαίδευσης, όσο και στο επfπεδο της ξενόγλωσσης επαγγελματικής κατάρτισης. Συνεπώς, στόχος μας ήταν να συμπεριλάβουμε στα γλωσσάρια βασικούς όρους για καθέναν από τους δύο τομεiς, που θα εξοικειώσουν τον εκπαιδευόμενο με την ορολογία της επαγγελματικής πράξης περισσότερο παρά με αυτή της θεωρίας της, έτσι ώστε σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον ο χρήστης να μπορεί να είναι αποτελεσματικός στα καθήκοντα που αναλαμβάνει και να μπορεf, ειδικά σε ένα ξενόγλωσσο περιβάλλον, να επικοινωνεί άνεtα με τους συναδέλφους του. Για παράδειγμα, οι όροι που επιλέχθηκαν για τον γνωστικό τομέα της "Χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών" έχουν τα εξής χαρακτηριστικά : Είναι βασικοί όροι tης λειτουργίας των υπολογιστών και βοηθούν τον εκπαιδευόμενο να αντιληφθεf τη λογική της. Έτσι, δεν εfναι απαραίτητο για κάποιον που χρειάζεται απλώς να χρησιμοποιεf έναν επεξεργαστή κειμένου να γνωρίζει τους όρους "προγραμματιστικό λάθος" (bυg) και "εκκινώ" (boot), καθώς είναι πολύ πιθανό ο ίδιος να μη χρειαστεί ποτέ ούτε να ενtοπiσει προγραμμαησηκά λάθη ούτε να φορτώσει λειrοuργικό σύστημα στον υπολογιστή του. Παρόλα αυτά, αν τους μάθει, θα αισθάνεtαι πιο ασφαλής όταν χρησιμοποιεί τους υπολογισtές και θα συνεννοείται καλύtερα με tους συναδέλφους tου. Είναι οι πιο λεηουργικοf και κοινοί όροι για την εκμάθηση πακέτων λογισμικού που θα χρησιμοποιήσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Σε εγχειρίδια για την εκμάθηση ενός επεξεργαστή κειμένου, οι όροι "αρχείο", "καιάλογος", "αποκοπή", "επικόλληση", "διαστήματα", "μορφοποfηση" είναι βασικοί προκειμένου ο χρήστης να επιτελέσει βασικές εργασίες σtην επεξεργασία κειμένου. Ειδικοί όροι που προϋποθέτουν βαθύτερη και εξονυχιστικότερη γνώση των προγραμμάτων αυτών αποκλείστηκαν από τη διαδικασία επιλογής. Ο λόγος είναι σαφής : το εργαλείο μας στην πρωτοτυπική του μορφή δε στοχεύει να ανηκαταστήσει tα εγχειρίδια εκμάθησης των ανtίσ10ιχων προγραμμάτων, αλλά να βοηθήσει τον χρήστη με το συγκεκριμένο προφίλ και τις συγκεκριμένες επαγγελματικές ανάγκες να κατακτήσει τη βασική ορολογία στη γλώσσα του ή σε κάποια άλλη γλώσσα. Επίσης, προβλέφθηκε να περιληφθούν στα γλωσσάρια και ιδιαίτεροι για κάθε γλώσσα όροι, έσtω και αν αυtοί είναι περισσόtερο σπάνιοι ή ανύπαρκrοι σε κάποια ή κάποιες από αutές. Δεδομένου ότι το ανηκείμενο του γνωστικού τομέα εlvαι κοινό για όλες τις γλώσσες, η βασική ορολογία είναι και αυτή κοινή. Παρόλ' αυτά, σε κάθε χώρα υπάρχουν ιδιαίtερες γι' αυτήν διαδικασίες και, συνεπώς, έννοιες που θα πρέπει να διδαχθεί 240

5 ο τελικός χρήστης για να λειτουργήσει αποτελεσματικά στο συγκεκριμένο επαγγελματικό περιβάλλον. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι κοινοf και σης πέντε γλώσσες όροι του γνωσrικού ωμέα "Διοίκησης και οργάνωσης γραφείου" ήταν σαφώς λιγότεροι από αυτούς του γνωστικού τομέα "Χρήσης tωv ηλεκτρονικών υπολογιστών". Όπως αποδείχrηκε, μετά από εξαντλητική εξέταση και συζήτηση για όλους τους προτεινόμενους όρους, οι διαφορές στη διοικητική οργάνωση των εμπλεκόμενων χωρών και οι διαφορές στα εκπαιδευτικά εγχειρίδια ήταν φυσικό να αντανακλών10ι και στην ορολογία που χρησιμοποιείtαι σε κάθε γλώσσα. Έτσι, ενώ στην ελληνική και πορτογαλική γλώσσα χρησιμοποιείται ο όρος "άδεια πατρότητας" ("paternity leaνe"), η έννοια αυτή απουσιάζει από το οικογενειακό δίκαιο της Ιρλανδίας και, φυσικά, την αγνοεί ο ιρλανδός εργαζόμενος. Ο όρος αυτός, όμως, περιλήφθηκε στο τελικό γλωσσάριο του συγκεκριμένου τομέα, όχι μόνο για τους Έλληνες και Πορτογάλους χρήστες αλλά και για τους Ιρλανδούς που ενδιαφέρονται να εργαστούν σε μία από αυτές τις χώρες. Για να εξασφαλιστεί συνέπεια στην επιλογή των όρων από τις διάφορες ομάδες εργασίας προαποφασίστηκαν κάποια γλωσσολογικού τύπου κριτήρια που αφορούν στη μορφή τους (σύνθετοι και απλοί όροι, aρκτικόλεξα), στη σύνθεσή τους (συνδυασμοί ποιων λέξεων συνιστούν επιθυμητό όρο) και στο μέγεθός τους (όρια πολυλεκτικών). Σύμφωνα με αυτά, οι υποψήφιοι όροι μπορούν να είναι : Απλοί, δηλαδή μονολεκτικοί όροι. Σύνθετοι, μέχρι και τριλεκτικοί, επειδή κρίναμε ότι συντάγματα άνω των τεσσάρων λέξεων αναφέρονται σε συvθετόrερες έννοιες και, άρα, σε πολυπλοκότερες διαδικασίες, δύσκολες στην κατανόησή τους από τους τελικούς μας χρήστες. Αρκτικόλεξο, χωρίς περιορισμούς στον αριθμό των λέξεων που αποτελούν την αναπτυγμένη μορφή τους. Η απόφαση αυτή στηρίχθηκε στο γεγονός ότι τα aρκτικόλεξα τις περισσότερες φορές αναπαριστούν έννοιες που αναφέρονται σε διαδικασίες, αντικείμενα ή οργανισμούς, και είναι συχνές, εύχρηστες και εύληπτες. Έτσι, το αρκτικόλεξο "RAM" είναι ένας όρος, tou οποίου ακόμα και αν δεν είναι κοινώς γνωσtή η σημασία του στην αναπτυγμένη του μορφή, όμως, είναι κατανοητή η χρήση του ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Για να εξασφαλισtεί η εκπαιδευτική επάρκεια αλλά και η γλωσσική ιδιαιtερόιηια ιου ορολογικού υλικού, αρχικά έγινε επιλογή όρων για κάθε γλώσσα χωριστά, 241

6 χρησιμοποιώντας διδακτικό υλικό από το χώρο της σχετικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, ορολογικά λεξικά (έντυπα και ηλεκτρονικά), καθώς και την πολύτιμη συνδρομή ειδικών για κάθε τομέα 1. Θα μπορούσε, βέβαια, κανείς να αμφισβητήσει την εγκυρότητα και τη λειτουργικότητα της παραπάνω διαδικασίας. Ειδικά σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση κειμένων διαφορετικών γλωσσών για την επιλογή της ορολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία είναι κυρίως αγγλικής καταγωγής, η χρήση αγγλικών και μόνο κειμένων θα εξασφάλιζε τη συγκέντρωση των όρων-εννοιών, ενώ θα απέφεπε τη συγκέντρωση των μεωφραστικών rους αντιστοίχων, 10 οποία μπορεi να είναι έγκυροι όροι, αλλά μπορεί να είναι και λέξεις που πλάσθηκαν για τις ανάγκες της μετάφρασης και μόνο ή παράλληλες μεταφραστικές εκδοχές της ίδιας έννοιας (2). Γεγονός είναι ότι σε αυτό το πρώτο στάδιο της επιλογής της ορολογίας δε μας απασχόλησε το θέμα της εγκυρότητας και της αυθεντικότητας των όρων. Γνωρίζαμε ότι τα ελληνικά και πορτογαλικά κείμενα, για παράδειγμα, δεν μπορούν να είναι κείμενα - πηγή για την εν λόγω ορολογία. Παρόλα αυτά μάς ενδιέφερε περισσότερο να εντοπίσουμε τις έννοιες της πληροφορικής που χρησιμοποιούνται στα βασικά εγχειρίδια των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης στην κάθε χώρα, παρά η ονομασία της έννοιας αυτή καθεαυ1ή. Η απόδοση στα ελληνικά κείμενα της έννοιας του αγγλικού όρου "insert" άλλοτε ως "παρεμβάλλω" και άλλοτε ως "εισάγω" δε μας εμπόδισε να εντοπίσουμε την ύπαρξη κάποιας ειδικής σημασίας κατάλληλης να συμπεριληφθεί στον κατάλογό μας. Η επιλογή της ελληνικής απόδοσης μας απασχόλησε στο επόμενο στάδιο της μετάφρασης. Η επιλογή του είδους των κειμένων από τα οποία αντλήθηκαν οι όροι αποτελεί άμεση συνάρτηση του περιεχομένου του λημματολογίου όπως έχει ορισθεί παραπάνω. Εφόσον στόχος μας ήταν να περιλάβουμε, για παράδειγμα, στο πρώτο γλωσσάριο όρους βασικούς για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα κείμενα που επιλέχθηκαν ανήκαν σε δύο γενικούς γνωστικούς χώρους της τεχνολογίας των υπολογιστών: εισαγωγή στους υπολογιστές, και εγχειρίδια χρήσης διαδεδομένων πακέτων λογισμικού, δηλαδή επεξεργαστών κειμένου, λογιστικών φύλλων, βάσεων δεδομένων. τέτοια προγράμματα χρησιμοποιούνται κυρίως από ανθρώπους που εργάζονται σε περιβάλλον γραφείου. Για την επιλογή ταυ λημματολογίου του δεύτερου γλωσσαρίαυ ακολουθήθηκαν οι ίδιες γενικές αρχές με αυτές που ακολουθήθηκαν και για τα πρώτα. Οι όροι έπρεπε να αφορούν 1 Η XPtPrι λεξικών με τη f3oήfba JωV ειδικών γα την επιλογή των όρων θεωpήθημ: απαραfrητη και πολίnμη γχι τον εμπλσι..ιjσμό τιuνκατm\όyωνμας με όρουςπου πιιbνώςεi'ιιcιι paσικοiγα κάποιοντομirι, αλλά πσρόjα atl1d' δr:ν aνaφipowm στα διδακπκά ιy)(cipδκr που χρrpιμοποιήθη.v, π.χ. ο όpoς wortd Wide Web" επιλέχθηιι. από λεξικό και όχι από τα κείμενα αwφοράςμσς. 242

7 σε βασικές γνώσεις τις οποίες πρέπει να έχει ο χρήστης που πρόκειται να ασκήσει γενικά διοικητικά ή κάποια υποτυπώδη λογιστικά καθήκοντα σε μικρές εμπορικές επιχειρήσεις και γραφεία. Οι τομείς από τους οποίους ανασύρθηκαν οι όροι επιλέχθηκαν να είναι - σύμφωνα και με τα αναλυτικά προγράμματα κάποιων κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης -οι εξής : α. Κατηγορίες βιβλίων και τήρηση βιβλίων β. Βασικοί τραπεζιτικοί όροι γ. Μορφές εταιρειών δ. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου ε. Οργάνωση γραφείου (εξοπλισμός γραφείου, αναλώσιμα) στ. Βασικοί όροι φορολογικής νομοθεσίας. Στη συνέχεια, συγκεντρώθηκαν οι κατάλογοι με τους προτεινόμενους όρους για την κάθε γλώσσα. Οι όροι αυτοί συνοδεύονται από το μεταφραστικό τους αντίστοιχο στην αγγλική γλώσσα, η οποία αποτέλεσε τη γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων. Από τους καταλόγους αυτούς έγινε επιλογή των κοινών σε όλες τις γλώσσες όρων, οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται στα γλωσσάρια. Δεδομένου ότι, αφενός, τα κείμενα από τα οποία έγινε η εξαγωγή των όρων δεν ήταν τα ίδια για όλες τις γλώσσες, και, συνεπώς, κάποιοι βασικοί όροι τυχαία να μην περιλήφθηκαν στον κατάλογο κάποιας γλώσσας, και, αφετέρου, επειδή κάποιες έννοιες μπορεί να υφίστανται μόνο σε κάποια ή κάποιες από τις γλώσσες του προγράμματος, κρίθηκε αναγκαίο να συμπληρωθεί ο τελικός κατάλογος. Γι' αυτό το λόγο, ο συνολικός κατάλογος των μη-κοινών όρων δόθηκε για αξιολόγηση στους συνεργάτες-ειδικούς για να επιλέξουν πρόσθετους όρους που κρίνονται κατάλληλοι να περιληφθούν στα γλωσσάρια ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΠΕΡίΕΧΟΜΕΝΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΩΝ Το γλωσσάριο του γνωστικού τομέα "Χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών", στην τελική του μορφή, περιλαμβάνει 938 όρους από συνολικά 1500 που είχαν προταθεί για όλες τις γλώσσες. Στον τελικό κατάλογο περιλαμβάνονται όροι που προτάθηκαν για τρεις τουλάχιστον από τις πέντε γλώσσες (500 περlπου), ενώ οι υπόλοιποι εlναι αυτοί που αξιολογήθηκαν θετικά από όλους τους εταίρους σε σχέση με τη λειτουργικότητά τους για τις ανάγκες του τελικού χρήστη του εργαλεlου. ο τελικός αριθμός των όρων του δεύτερου γλωσσαρίου εlναι 997, και προέκυψε ύστερα από αξιολόγηση των προτεινόμενων 1150 όρων ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. 243

8 Τα δύο γλωσσάρια για κάθε γλώσσα του προγράμματος, εκτός από τους όρους στη γλώσσα αυτή, περιλαμβάνουν επίσης τις εξής πληροφορίες : 1. Μεταφραστικά αντίστοιχα στις υπόλοιπες γλώσσες- δίνεται μόνο ένα για κάθε γλώσσα. 2. Γραμματικές πληροφορίες (γραμματική κατηγορία, και, για τις ονοματικές κατηγορίες, γένος και αριθμό). Οι γραμματικές πληροφορίες μπορεί και να αποκλειστούν από την τελική έκδοση του πρωτοτύπου αν αποδειχθούν περιττές από τους εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους κατά την αξιολόγηση του εργαλείου σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας που θα αναλάβουν κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης σε κάθε χώρα. Η προσθήκη τους στην πρώτη αυτή μορφή του εργαλείου έγινε για καλύτερη και συνεπέστερη συνεννόηση και κωδικοποίηση των δεδομένων από τις ομάδες εργασίας. Έτσι, για την ορθή και συνεπή κωδικοποίηση του όρου "access" κρίθηκε απαραίτητη η διευκρίνιση της γραμματικής του κατηγορίας, ουσιαστικό για τη μια εγγραφή του και ρήμα για την άλλη. 3. Εκφώνηση όλων των όρων σε όλες τις γλώσσες. 4. Φωτογραφlες, ειδικά για όρους που αναφέρονται σε συγκεκριμένα αντικείμενα (Π.Χ. αναλώσιμα γραφείου). Ο εκπαιδευόμενος επιλέγει τη γλώσσα-πηγή με την οποία θα αναζητήσει τον όρο που δε γνωρίζει (είτε πληκτρολογώντας τον είτε ψάχνοντάς τον στο γλωσσάριο αλφαβητικά) και, στη συνέχεια, τη γλώσσα-στόχο στην οποία επιθυμεί να του δοθεί το μεταφραστικό αντίστοιχο. Ο χρήστης μπορεί να καλεlτα γλωσσάρια από όποια ενότητα και αν βρίσκεται. 2. KEIMENA Η ιδέα των κειμένων που θα λειτουργούν ως ηλεκτρονικά βιβλία προέκυψε, αφενός από την ανάγκη να οργανωθεί σε θεματικές ενότητες το ορολογικό υλικό που περιέχεται στα γλωσσάρια, αφετέρου από τη σκέψη ότι θα ήταν χρήσιμο για τον εκπαιδευόμενο να βλέπει τον όρο που δε θυμάται ή δε γνωρίζει στο κειμενικό του περιβάλλον. Προτιμήθηκε αυτός ο τρόπος διασαφήνισης της σημασίας του όρου έναντι της προσθήκης ορισμών στα γλωσσάρια, γιατί θεωρήθηκε διδακτικά πιο λειτουργικό ο εκπαιδευόμενος να συνδέει τον όρο με τη χρήση του. Ένας ορισμός πολλές φορές δεν είναι άμεσα aποκαλυπτικός για τη χρήση του όρου, κάτι που εμείς θεωρήσαμε απαραίτητο να δίνεται στον εκπαιδευόμενο που θέλει να εφαρμόσει τις γνώσεις του σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Τα κείμενα έχουν το μέγεθος σχετικά μικρών παραγράφων, ενώ η κάθε παράγραφος δεν περιλαμβάνει περισσότερους από τρεις όρους, για λόγους καθαρά παιδαγωγικούς : όσο 244

9 λιγότεροι όροι βρίσκονται σε ένα απόαπασμα, τόσο ευκολότερη είναι η κατανόηση της χρήσης τους. Εφαρμόζοντας τη λογική του υπερκειμένου, οι όροι για τους οποίους ο χρήστης θα μπορεί να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες είναι υπογραμμισμένοι και, πατώντας σε αυrούς, μεταφέρεται σrο ανrfστοιχο σημεiο του γλωσσαρίου. Η ενότητα αυτή, στην πρωτότυπη μορφή του εργαλείου, θα περιλαμβάνει περίπου 1 Ο θεματικές ενότητες για 100 όρους. Τα κείμενα που θα περιληφθούν είναι στην αγγλική και μεταφρασμένα στις υπόλοιπες γλώσσες'. κείμενα γραμμένα 3. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Έχουν σχεδιαστεί τρία διαφορετικά παιχνίδια προκειμένου να επιτευχθεί με ευχάριστο και ελκυστικό τρόπο η εκμάθηση και αξιολόγηση των τεχνικών και γλωσσικών γνώσεων του εκπαιδευόμενου. Στόχος τους είναι να εξοικειώσουν τον χρήστη με τα μελλοντικά του καθήκοντα στον χώρο της εργασίας του. Πρώτο παιχνίδι : Το παιχνίδι αυτό χρησιμοποιεί νideo clips τα οποία περιγράφουν κάθε φορά μία μικρή ιστορία σχετικά με κάποια διαδικασία στην οποία ο εκπαιδευόμενος θα κληθεί να λάβει μέρος σε πραγματικές συνθήκες εργασίας : να βάλει χαρτί στο φωτοτυπικό μηχάνημα, να το επιδιορθώσει, ή να συνδέσει τα διάφορα περιφερειακά του υπολογιστή. Ο χρήστης ξεκινά παρακολουθώντας για μερικά δευτερόλεπτα (το πολύ 25) ένα νίdeο clip από σύνολο 2,5 λεπτών που διαρκεf ολόκληρο το σενάριο. Στη συνέχεια, πρέπει να απαντήσει σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που σχετίζονται με την κατανόηση της σκηνής που έχει παρακολουθήσει. Αν επιλέξει τη σωστή απάντηση μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη σκηνή του νideo. Ο χρήστης ξεκινά πάντα με βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδενός και ανάλογα με το αν δίνει τη σωστή ή τη λάθος απάντηση η βαθμολογία του αυξάνεται ή μειώνεται αντfστοιχα. Αν δεν απαντήσει σωστά σε μια ερώτηση, τότε ξαναβλέπει την αντίστοιχη σκηνή και υποχρεούται να απαντήσει στις ίδιες ερωτήσεις. Κάθε φορά που επιστρέφει σε προηγούμενο σημείο του παιχνιδιού χάνει βαθμούς. Όταν η βαθμολογία του μηδενιστεί, αναγκαστικά βγαίνει από το παιχνίδι. Το παιχνfδι συνοδεύεται από σειρά ρυθμfσεων που ιο καθιστούν λιγότερο ή περισσότερο δύσκολο, εξυπηρετώντας με αυτό τον τρόπο τα διαφορετικά επίπεδα της διδασκαλίας. Έται, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το επίπεδο δυσκολίας μέσω των εξής επιλογών: 2 Η επιλογήrηςαγγλικήςyλtίdσtς' tγι;,ε yd" λόγουςευκολάφηςεπικσινωtdς με~ύ nuνετdρων 245

10 αν ο χρήατης απαντήσει λάθος σε μια ερώτηση, δεν μπορεί να ξαναπαρακολουθήσει την αντίστοιχη σκηνή του νideo, αν δεν καταλαβαίνει μια ερώτηση, μπορεί να επιλέξει να ξαναδεί το νideo, μπορεί να ακοοει τις ερωτήσεις αντί να τις διαβάζει (η επιλογή αυτή απευθονεται σε μαθητές με καλή γνώση της ξένης γλώσσας), μπορεί να επιλέξει να κάνει το τεστ μέσα σε περιορισμένο χρόνο. Στους εκπαιδευτές θα παρέχεται η δυνατότητα να κατασκευάζουν επιπλέον ερωτήσεις και απαντήσεις για τις διάφορες σκηνές του νideo. Τα σενάρια που θα περιλαμβόνει συνολικό το πρωτότυπο θα είναι 10 για κάθε γνωστικό τομέα. Δε~τερο παιχνίδι : Το δεοτερο παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι αγορών. Ο υποτιθέμενος διευθυντής δίνει κάποια χρήματα στον εκπαιδευόμενο και του ζητά να αγοράσει εξοπλισμό σχετικό με κάποια λεξιλογική ενότητα. Η δια!οπωαη των αντικειμένων που του ζητά δίνεται περιφραστικά. Αν ο εκπαιδευόμενος κόνει τις σωστές αγορές, αν δηλαδή επιλέξει τις σωστές λέξεις για τα αντικείμενα που του ζητήθηκαν, επιστρέφει στον χαροομενο διευθυντή του. Αν όχι, τότε χάνει τα χρήματά του και βγαίνει εκτός παιχνιδιοο. τ ρlτη ενότητα παιχνιδιών : Εδώ, ο εκπαιδευόμενος δοκιμάζει τις λεξιλογικές του γνώσεις επιλέγοντας από μια σειρά παραδοσιακών παιχνιδιών : κρεμάλα, σταυρόλεξο, συνδυασμοος λέξεων. Οι πιο προχωρημένοι μαθητές μπορούν να επιλέγουν να ακούν τις ερωτήσεις. 4. ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Στην ενότητα αυτή ο εκπαιδευτής μπορεί να δημιουργήσει τις δικές του δοκιμασίες πολλαπλών επιλογών προκειμένου να ελέγξει την επίδοση του μαθητή στο λεξιλογικό επίπεδο. Στο εργαλείο δίνονται ενδεικτικό τέτοιες δοκιμασίες, τις οποίες ο εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει ως παραδείγματα για την κατασκευή των δικών του. 5. ΣγΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τ ο λογισμικό που παρουσιάσθηκε αποτελεί ένα σογχρονο εκπαιδευτικό εργαλείο : περιλαμβάνει πολύγλωσσα ορολογικά λεξικά σε δύο βασικοος τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης, περιλαμβάνει διδακτικά βοηθήματα, χρησιμοποιεί την τεχνολογία των πολυμέσων, και 246

11 προτείνει νέες μεθόδους για την ενίσχυση της γλωσσικής κατάρτισης στο πλαίσιο της οργανωμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης και της aυτοδιδασκαλίας, για πέντε γλώσσες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τρεις από τις λιγότερο χρησιμοποιούμενες και διδασκόμενες στην Ευρώπη. 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Nkwentί-Azeh, Β "Posi!ional and Combinational Charac!eristics of Terms". ln Termino/ology 1 (1). Ams!erdaιn/Philadelphia : John Benjamins. 2. Sager, J. C Α Practica/ Course in Termino/ogy Processing. Amsterdaιn/Philadelphia : John Benjamins. Έλενα Μάντζαρη, Γλωσσολόγος Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, Μάργαρη 22, Αθήνα 247

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

"Μια σημαία μια ιδέα"

Μια σημαία μια ιδέα Τελική Εργασία "Μια σημαία μια ιδέα" Καρακώτσογλου Αντώνης 19ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Τάξη Στ` Υπεύθυνη ομάδας εργασίας: Δούβλη Γεωργία ΜΑΙΟΣ 2014 Abstract - Περίληψη Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ακολουθώντας. το λύκο και τη μέλισσα. Από τη δασκάλα: Πονηρού Άννα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Η ορολογία ως βοήθημα στην μετάφραση

Η ορολογία ως βοήθημα στην μετάφραση Η ορολογία ως βοήθημα στην μετάφραση Δημήτρης Γιάξας Termίnology as an aid to translation Dimitris Yaxas SUMMARY The accession of Greece to the European Communities in 1981 opened up the markets of 9 countries

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Οικοδομούμε μια νέα ζωή στο Οντάριο Οδηγός για τους καινούργιους μετανάστες Μαθαίνουμε να: ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Μόλις έχετε μεταναστεύσει στο Οντάριο και είναι πολύ φυσικό να έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Scratch Δημοτικό 5: Οι μεταβλητές σαν ιδιότητες αντικειμένων στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch

Scratch Δημοτικό 5: Οι μεταβλητές σαν ιδιότητες αντικειμένων στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch Scratch Δημοτικό 5: Οι μεταβλητές σαν ιδιότητες αντικειμένων στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch Εκτιμώμενη διάρκεια: Μία διδακτική ώρα Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Ολοήμερου Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Στο υποέργο Π2γ: Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία / εκμάθηση και πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Νούμερο 2 Μάρτιος 2009

Νούμερο 2 Μάρτιος 2009 Δελτίο τύπου Μαθήματα Αγγλικών και Γερμανικών για επαγγελματίες προσωρινούς παιδαγωγούς «Ανάπτυξη σειράς μαθημάτων στην Αγγλική και τη Γερμανική γλώσσα και εκπαιδευτικών υλικών για άτομα που σκοπεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ BLENDED LEARNING (μάθημα αίθουσας και e-learning)

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ BLENDED LEARNING (μάθημα αίθουσας και e-learning) Προγράμματα εξειδικευμένων γνώσεων Οκτώβριος Δεκέμβριος 2012 Προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη των σύγχρονων στελεχών και των επιχειρήσεών τους για περιορισμό του χρόνου συμμετοχής σε εκπαίδευση στην τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Τοπική προσαρµογή ηλεκτρονικού περιεχοµένου Σήµερα, οι περισσότερες πληροφορίες είναι ψηφιακής φύσεως. Χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας Δίνεται έμφαση κυρίως στις γραπτές δοκιμασίες Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Για εμάς ο μύθος της δυσκολίας εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας δεν υπάρχει.

Για εμάς ο μύθος της δυσκολίας εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας δεν υπάρχει. 2 Στο σημερινό περιβάλλον των έντονων αλλαγών, της παγκοσμιοποίησης και της πολυπολιτισμικότητας, η επικοινωνία γίνεται όλο και πιο αναγκαία σε παγκόσμιο επίπεδο, με κυρίαρχα στοιχεία το διαδίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

MK Prosopsis Ltd - Assistive Technology Products & Services

MK Prosopsis Ltd - Assistive Technology Products & Services Βασικά Στοιχεία Λογισμικό Επικοινωνώ: Συμβολογράφος Σύντομος Οδηγός Σημειώσεις Τι είναι: o Πρόκειται για ένα λογισμικό το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει του μαθητές που δυσκολεύονται στο γραπτό λόγο (και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματιζόμενοι με αριθμούς στο περιβάλλον του Microworlds Pro: διαθεματική προσέγγιση περί «πολλαπλασίων και διαιρετών»

Πειραματιζόμενοι με αριθμούς στο περιβάλλον του Microworlds Pro: διαθεματική προσέγγιση περί «πολλαπλασίων και διαιρετών» Πειραματιζόμενοι με αριθμούς στο περιβάλλον του Microworlds Pro: διαθεματική προσέγγιση περί «πολλαπλασίων και διαιρετών» μια Νίκος Δαπόντες Φυσικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Το περιβάλλον Microworlds

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε "Ναι" Τέλος Α2

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε Ναι Τέλος Α2 Διδακτική πρόταση ΕΝΟΤΗΤΑ 2η, Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών Κεφάλαιο 2.2. Παράγραφος 2.2.7.4 Εντολές Όσο επανάλαβε και Μέχρις_ότου Η διαπραγμάτευση των εντολών επανάληψης είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Scratch Δημοτικό 4: Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch (οι μεταβλητές σαν απαριθμητές)

Scratch Δημοτικό 4: Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch (οι μεταβλητές σαν απαριθμητές) Scratch Δημοτικό 4: Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch (οι μεταβλητές σαν απαριθμητές) Εκτιμώμενη διάρκεια: Μία διδακτική ώρα Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Ολοήμερου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά IMI

Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά IMI EL Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά IMI Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μέσω της διοικητικής συνεργασίας Αποκομίζοντας τα οφέλη της ενιαίας αγοράς Τι είναι το IMI; Μια πορτογαλίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Αποτελέσματα ερωτηματολογίου Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης Παναγιώτης ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ Ημερίδα Εργασίας «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 21-22 Μαρτίου 2014, Λευκωσία 16-17 Μαΐου 2014, Λεμεσός Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: imerisia.gr. Όπως αναφέρει το υπουργείο, οι αλλαγές γίνονται γιατί:

Πηγή: imerisia.gr. Όπως αναφέρει το υπουργείο, οι αλλαγές γίνονται γιατί: Πηγή: imerisia.gr Το νέο εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, σύστημα που θα ισχύσει το σχολικό έτος 2015-2016. Όπως αναφέρει το υπουργείο,

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό exe. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη

Λογισμικό exe. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Λογισμικό exe Οδηγός Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Απρίλιοσ 2010 Το SCORM είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο Καθ. Β. Δενδρινού Τι είναι η «Τράπεζα Θεμάτων»; H «Τράπεζα Θεμάτων» είναι ένα αποθετήριο στο οποίο καταχωρίζονται,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή MULTIMEDIA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - CD ROM για Διαδραστικό Πίνακα Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0 Πακέτο 112 εκπαιδευτικών προγραμμάτων το οποίο εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων:

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων: Τρεις κατευθύνσεις προσανατολισμού : Ανθρωπιστικές Θετικές Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και πέντε επιστημονικά πεδία, περιλαμβάνει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Τα στοιχεία που ζητούνται από το ερωτηματολόγιο έχουν καθοριστεί από την Eurostat και η συμπλήρωσή τους είναι υποχρεωτική σε όλη την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο»

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο» Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Μαρία Γαβριηλίδου ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» Κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων» Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα Πολυγλωσσική Ελλάδα (1) Η Γλωσσική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΤΑΞΗ Δ : ΒΙΒΛΙΑ : * Paul, Lisa & CO 1 Kursbuch (αναγνωστικό) * Paul, Lisa & CO 1 Arbeitsbuch (βιβλίο ασκήσεων) * Paul, Lisa & CO 1 Glossar (βιβλίο λεξιλογίου + CD) * GRAMMATIKLAND 1 (Βιβλίο γραμματικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Στόχοι του μαθήματος Μετά το τέλος του μαθήματος οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση: Να περιγράφουν τι είναι πρόγραμμα Να εξηγούν την αναγκαιότητα για τη δημιουργία γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες Αλφαβητισμού και Αριθμητικών Γνώσεων (Literacy and Numeracy Skills)

Δεξιότητες Αλφαβητισμού και Αριθμητικών Γνώσεων (Literacy and Numeracy Skills) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ VCAL; Tο Βικτωριανό Πιστοποιητικό Εφαρμοσμένης Μάθησης [Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL)] είναι μια πρακτική επιλογή για μαθητές Σχολικών Ετών 11 και 12 (Year 11 και 12). Tο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Οδηγός για τους Γονείς Γνωρίζουμε πως ο Έλληνας γονιός θέλει να έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να επιλέξει τις εξετάσεις που θα λάβει μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό για το µάθηµα της βιολογίας Α και Γ Γυµνασίου. Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή

Λογισµικό για το µάθηµα της βιολογίας Α και Γ Γυµνασίου. Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή Λογισµικό για το µάθηµα της βιολογίας Α και Γ Γυµνασίου Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή Περιεχόµενα Πρόλογος για τον µαθητή...2 1. Το µενού πλοήγησης...3 2. Κουµπιά / εντολές πλοήγησης...4 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κέντρο και άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη που καθοδηγεί και προσφέρει. Γι αυτό οι μέθοδοι αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Βιβλία-βιβλιοθήκες» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 677 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT Πέτρος Κούμουλος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014 «Εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Γελαστοπούλου Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, ΙΕΠ Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α, ΙΕΠ Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ m134

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ m134 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ m134 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. EC-ASE: European Certification for Advisors/ Educators of Social Economy

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. EC-ASE: European Certification for Advisors/ Educators of Social Economy ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ EC-ASE: European Certification for Advisors/ Educators of Social Economy Διαδικασία Αξιολόγησης Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων: γνώσεις δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες ηµοτικού) τάξεις Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ηλεκτροµαγνητισµός (ηλεκτρισµός και µαγνήτες)» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (http://hnc.ilsp.gr/)

Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (http://hnc.ilsp.gr/) Παραγωγικά επιθήματα: ουσιαστικά παράγωγα από ρήματα Περιεχόμενα 1 η Φάση: Συγκέντρωση σχετικών λημμάτων Εναλλακτική διαδικασία για την υλοποίηση της 1 η φάσης 2 η Φάση: Κυρίως διερευνητική εργασία. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el Σαράντος Καπιδάκης 1, Στέλιος Πιπερίδης 2, Πένυ Λαμπροπούλου 2, Μαρία Γαβριηλίδου 2 ( 1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2 Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 6-11 Ιουλίου 2008 Η διοικητική (αναλυτική) λογιστική αποτελεί σημαντικό παράγοντα συμβολής στη βελτίωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Η προσέγγιση και επεξεργασία της

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΗΜΙ-ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΡΩΝ. Αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης είναι μία μέθοδος ημι-αυτόματης εξαγωγής όρων από

ΜΕΘΟΔΟΣ ΗΜΙ-ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΡΩΝ. Αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης είναι μία μέθοδος ημι-αυτόματης εξαγωγής όρων από ΜΕΘΟΔΟΣ ΗΜΙ-ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΡΩΝ Μ. Γαβριηλίδοu και Π. Λαμπροπούλοu ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης είναι μία μέθοδος ημι-αυτόματης εξαγωγής όρων από κείμενα. Στόχος είναι ο εvrοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Εκπαιδευτικού λογισμικού «Αθηνά Core 4»

Εγχειρίδιο χρήσης Εκπαιδευτικού λογισμικού «Αθηνά Core 4» Εγχειρίδιο χρήσης Εκπαιδευτικού λογισμικού «Αθηνά Core 4» Επιλέξτε την ενότητα στην οποία θέλετε να εκπαιδευτείτε π.χ. Windows 7 Εμφανίζονται όλα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα της ενότητας. Επιλέξτε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα