ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. ΣτΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑτΙΚΗ ΕΚΠΑίΔΕΥΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. ΣτΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑτΙΚΗ ΕΚΠΑίΔΕΥΣΗ"

Transcript

1 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣτΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑτΙΚΗ ΕΚΠΑίΔΕΥΣΗ Έλενα Μάντζαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το εκπαιδευτικό λογισμικό που παρουσιάζεται έχει ως στόχο να ενισχύσει τη διαδικασfα tης γλωσσικής εκμάθησης σtov χώρο tης επαγγελμαπκής εκπαίδευσης για κάποιες από 11ς λιγόtερο χρησιμοποιούμενες και διδασκόμεvες γλώσσες (Less Widely Used and Taught Languages) tης Εuρωπα1κής Ένωσης, εvσωμαtώνονtας πολύγλωσσα ορολογικά λεξικά για touς γνωσπκούς tομείς "Χρήση ηλεκφονικών υπολογισtών σε περιβάλλον γραφείου" και "Διοfκηση και οργάνωση γραφείου", καθώς και διδακτικά βοηθήματα υλοποιημένα με την τεχνολογfα των πολυμέσων. ABSTRACT Ε. Mantzari: Multimedia Language Learning in Vocational Trainιng The educational software presented here aims at assisting the vocational training pτσcess, especίally, at the language learning leνel, fσr some of the Less Widely Used and Taught Languages (LWUTL) in the EU, ίncσrρσrating mυ/ti/ingua/ termino/ogical glossaries for the knowledge areas of "Use of computers at the office envirσnment " and ''Otfice management and organisation", as weh as multimedia teaching aids. Ο. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα ανακοfνωση παρουσιάζει τον σχεδιασμό και τις λεηουργίες του λογισμικού που αναπτύσσεται σιο πλαίσιο του κοινο1ικού προγράμματος "VOCALL". Στόχος 1ου προγράμμαtος είναι η δημιουργfα ενός λογισμικού - πρωtοtύπου με χρήση πολυμέσων, πολυγλωσσικού (αγγλικά - γερμανικά - ελληνικά - ιρλανδικά - πορtογαλικά), για tους γνωσπκούς τομείς "Χρήση ηλεκφονικών υπολογισtών σε περιβάλλον γραφείου" και "Διοίκηση και οργάνωση γραφείου". Το λογισμικό αυτό εν1άσσεται στον χώρο της "υποβοηθούμενης από υπολογισtές εκμάθησης tης γλώσσας" (Cσmputer Aided Language Learning), και συγκεκριμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί: ως εργαλεlο αυτοδιδασκαλiας σtο πλαίσιο ξενόγλωσσης επαγγελμαπκής καtάρπσης, κυρίως από μετανάστες ή από αλλόγλωσσους, που επιθυμούν να δουλέψουν σε μία από ης παραπάνω χώρες, ή 237

2 ως συμπληρωματικό εργαλείο που θα συνοδεύει και θα επικουρεί την πραγμαrοποιούμενη από σχεrικούς οργανισμούς επαγγελμαrική εκπαίδευση μαθηrών με χαμηλό επίπεδο γλωσσικών γνώσεων, σrις χώρες που συμμεrέχουν σrο πρόγραμμα. Η εκπαιδεurική χρησιμόrηrα rου λογισμικού είναι αναμφισβήrηrη δεδομένου όrι για καμία από rις rρεις γλώσσες (ελληνικά, ιρλανδικά, πορrογαλικά) δεν υπάρχουν γλωσσικά βοηθήμαrα προσαρμοσμένα σrις διδακrικές ανάγκες rης επαγγελμαrικής εκπαίδευσης, για aυτούς τους γνωστικούς τομείς και, κατά συνέπεια, ούτε και κοινές μεθοδολογίες για ανάπτυξη αντίστοιχων εκπαιδευτικών εργαλείων. προγράμμαrα επαγγελμαrικής καrάρrισης σrις Ακόμα και σε αναβαθμισμένα rρεις χώρες δεν υπάρχει συσrημαrοποιημένη διδασκαλία rης ορολογίας σrο πλαίσιο rης μονόγλωσσης εκπαίδευσης, πολύ δε περισσόrερο σε αυrό rης ξενόγλωσσης. 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Το λογισμικό που θα παρουσιασrεί περιλαμβάνει rέσσερις βασικές ενόrηrες γύρω από rις οποfες οργανώνεtαι το σχετικό γλωσσικό και εκπαιδευτικό υλικό. Ο σχεδιασμός του λογισμικού στοχεύει στη δημιουργία ενός ευέλικτου εργαλείου που να επηρέπει να χρησιμοποιούνrαι οι ενόrηrες αυrές και ανεξάρrηrα η μία από rην άλλη, ενώ έχει, επίσης, προβλεφθεί η δυναrόrηrα μεrαγενέσrερου εμπλουrισμού rου υλικού με άλλες γλώσσες και επαγγελμαrικούς rομεlς. Τις τέσσερις ενότηtες του λογισμικού αποτελούν : τα γλωσσάρια, που περιλαμβάνουν βασική ορολογία για JΟυς παραπάνω τομείς, αποσπάσματα κειμένων από διδακιικό υλικό (teaching material), τα οποία παρουσιάζουν rη βασική ορολογία "εν χρήσει", σrο περικείμενό rης, 1α παιχνίδια, με τα οποfα οι εκπαιδευόμενοι εμπλουτίζουν και αξιολογούν ης γνώσεις rους σrους προαναφερθένrες επαγγελμαrικούς rομείς, δοκιμασίες πολλαπλών επιλογών (multiple choice tests) για rην αξιολόγηση rων λεξιλογικών γνώσεων tων εκπαιδευόμενων στη γλώσσα τους ή και σε κάποια από ης υπόλοιπες γλώσσες. Το πρόγραμμα rου λογισμικού υλοποιεlrαι με rη χρήση rης γλώσσας προγραμμαrισμού C++, ενώ η αποθήκευση tων ορολογικών δεδομένων γίνεται σε MS Access

3 2. ΓΛΩΣΣΑΡΙΑ- ΚΑΤΑΡτΙΣΗ ΛΗΜΜΑΤΟΛΟΠΟΥ Τα γλωσσάρια κατέχουν την πιο σημανrtκή θέση σrον σχεδιασμό και στη χρήση του εργαλείου: στην περιλαμβανόμενη σε αυτά γνώση στηρίζεται και η οργάνωση και η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των υπόλοιπων ενοτήτων. Για το λόγο αυτό θα αναφερθούμε λεπτομερέστερα στη διαδικασία και μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την κατάρτιση του λημματολογίου τους KPITHPIA ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Η επιλογή των όρων που περιλαμβάνονται στα γλωσσάρια (και αποτελούν to βασικό υλικό και για ης υπόλοιπες ενότητες) θεωρήθηκε ιδιαίτερα κρίσιμη για την επιωχία ωυ εργαλείου, δεδομένου ότι τελικός χρήστης εfναι όχι ο ειδικός-καταρτισμένος στον συγκεκριμένο γνωστικό τομέα, αλλά ένας άνθρωπος μέτριου εκπαιδευιικού επιπέδου που ενδιαφέρεται να καταp11σθεί επαγγελμαιικά και όχι να μάθει την ίδια την ορολογfα. Στόχος του είναι μέσω της εκμάθησης της γλώσσας των συγκεκριμένων τομέων να αποκτήσει βασικές επαγγελματικές ικανότητες και να επικοινωνεί αποτελεσμαιικά στο επαγγελματικό του περιβάλλον. Για την επιλογή, συνεπώς, των όρων έπρεπε να ληφθούν υπόψη τα μελλονrtκά επαγγελματικά καθήκοντα των τελικών χpησtών, καθώς και το επίπεδο των γνώσεών τους. Ot τελικοί χρήστες, όπως περιγράφηκαν από τα κέντρα επαγγελμαrtκής κατάρrtσης σrtς διάφορες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα : είναι άτομα μεταξύ 18 και 30 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει rην υποχρεωτική εκπαίδευση ή έχουν αποχωρήσει από την εκπαιδευτική διαδικασία αρκετά χρόνια νωρίτερα, με χαμηλό επίπεδο γλωσσικών (στη μητρική και σε ξένες γλώσσες) και τεχνικών γνώσεων, είναι άτομα που μπορεί να γνωρίζουν τη σχετική ορολογία στη μητρική τους γλώσσα και να εργάζονται ήδη στη χώρα τους σε παρεμφερή τομέα, αλλά σκοπεύουν να εγκατασταθούν σε άλλη χώρα εξασκώντας το ίδιο επάγγελμα, σκοπεύουν να απασχοληθούν μεrά to πέρας της εκπαίδευσής rους σε κάποιον από rους παρακάtω rομείς : 1. επεξεργασία κειμένου, 2. εισαγωγή δεδομένων σε υπολογιστή, 3. συντήρηση υπολογιστών, 4. γραμματειακή υποστήριξη, 5. δtεκπαtρεωιικά καθήκοντα σε μικρές εμπορικές επιχειρήσεις. 239

4 Τα δεδομένα, επομένως, πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των συγκεκριμένων χρηστών τόσο στο επίπεδο της μονόγλωσσης εκπαίδευσης, όσο και στο επfπεδο της ξενόγλωσσης επαγγελματικής κατάρτισης. Συνεπώς, στόχος μας ήταν να συμπεριλάβουμε στα γλωσσάρια βασικούς όρους για καθέναν από τους δύο τομεiς, που θα εξοικειώσουν τον εκπαιδευόμενο με την ορολογία της επαγγελματικής πράξης περισσότερο παρά με αυτή της θεωρίας της, έτσι ώστε σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον ο χρήστης να μπορεί να είναι αποτελεσματικός στα καθήκοντα που αναλαμβάνει και να μπορεf, ειδικά σε ένα ξενόγλωσσο περιβάλλον, να επικοινωνεί άνεtα με τους συναδέλφους του. Για παράδειγμα, οι όροι που επιλέχθηκαν για τον γνωστικό τομέα της "Χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών" έχουν τα εξής χαρακτηριστικά : Είναι βασικοί όροι tης λειτουργίας των υπολογιστών και βοηθούν τον εκπαιδευόμενο να αντιληφθεf τη λογική της. Έτσι, δεν εfναι απαραίτητο για κάποιον που χρειάζεται απλώς να χρησιμοποιεf έναν επεξεργαστή κειμένου να γνωρίζει τους όρους "προγραμματιστικό λάθος" (bυg) και "εκκινώ" (boot), καθώς είναι πολύ πιθανό ο ίδιος να μη χρειαστεί ποτέ ούτε να ενtοπiσει προγραμμαησηκά λάθη ούτε να φορτώσει λειrοuργικό σύστημα στον υπολογιστή του. Παρόλα αυτά, αν τους μάθει, θα αισθάνεtαι πιο ασφαλής όταν χρησιμοποιεί τους υπολογισtές και θα συνεννοείται καλύtερα με tους συναδέλφους tου. Είναι οι πιο λεηουργικοf και κοινοί όροι για την εκμάθηση πακέτων λογισμικού που θα χρησιμοποιήσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Σε εγχειρίδια για την εκμάθηση ενός επεξεργαστή κειμένου, οι όροι "αρχείο", "καιάλογος", "αποκοπή", "επικόλληση", "διαστήματα", "μορφοποfηση" είναι βασικοί προκειμένου ο χρήστης να επιτελέσει βασικές εργασίες σtην επεξεργασία κειμένου. Ειδικοί όροι που προϋποθέτουν βαθύτερη και εξονυχιστικότερη γνώση των προγραμμάτων αυτών αποκλείστηκαν από τη διαδικασία επιλογής. Ο λόγος είναι σαφής : το εργαλείο μας στην πρωτοτυπική του μορφή δε στοχεύει να ανηκαταστήσει tα εγχειρίδια εκμάθησης των ανtίσ10ιχων προγραμμάτων, αλλά να βοηθήσει τον χρήστη με το συγκεκριμένο προφίλ και τις συγκεκριμένες επαγγελματικές ανάγκες να κατακτήσει τη βασική ορολογία στη γλώσσα του ή σε κάποια άλλη γλώσσα. Επίσης, προβλέφθηκε να περιληφθούν στα γλωσσάρια και ιδιαίτεροι για κάθε γλώσσα όροι, έσtω και αν αυtοί είναι περισσόtερο σπάνιοι ή ανύπαρκrοι σε κάποια ή κάποιες από αutές. Δεδομένου ότι το ανηκείμενο του γνωστικού τομέα εlvαι κοινό για όλες τις γλώσσες, η βασική ορολογία είναι και αυτή κοινή. Παρόλ' αυτά, σε κάθε χώρα υπάρχουν ιδιαίtερες γι' αυτήν διαδικασίες και, συνεπώς, έννοιες που θα πρέπει να διδαχθεί 240

5 ο τελικός χρήστης για να λειτουργήσει αποτελεσματικά στο συγκεκριμένο επαγγελματικό περιβάλλον. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι κοινοf και σης πέντε γλώσσες όροι του γνωσrικού ωμέα "Διοίκησης και οργάνωσης γραφείου" ήταν σαφώς λιγότεροι από αυτούς του γνωστικού τομέα "Χρήσης tωv ηλεκτρονικών υπολογιστών". Όπως αποδείχrηκε, μετά από εξαντλητική εξέταση και συζήτηση για όλους τους προτεινόμενους όρους, οι διαφορές στη διοικητική οργάνωση των εμπλεκόμενων χωρών και οι διαφορές στα εκπαιδευτικά εγχειρίδια ήταν φυσικό να αντανακλών10ι και στην ορολογία που χρησιμοποιείtαι σε κάθε γλώσσα. Έτσι, ενώ στην ελληνική και πορτογαλική γλώσσα χρησιμοποιείται ο όρος "άδεια πατρότητας" ("paternity leaνe"), η έννοια αυτή απουσιάζει από το οικογενειακό δίκαιο της Ιρλανδίας και, φυσικά, την αγνοεί ο ιρλανδός εργαζόμενος. Ο όρος αυτός, όμως, περιλήφθηκε στο τελικό γλωσσάριο του συγκεκριμένου τομέα, όχι μόνο για τους Έλληνες και Πορτογάλους χρήστες αλλά και για τους Ιρλανδούς που ενδιαφέρονται να εργαστούν σε μία από αυτές τις χώρες. Για να εξασφαλιστεί συνέπεια στην επιλογή των όρων από τις διάφορες ομάδες εργασίας προαποφασίστηκαν κάποια γλωσσολογικού τύπου κριτήρια που αφορούν στη μορφή τους (σύνθετοι και απλοί όροι, aρκτικόλεξα), στη σύνθεσή τους (συνδυασμοί ποιων λέξεων συνιστούν επιθυμητό όρο) και στο μέγεθός τους (όρια πολυλεκτικών). Σύμφωνα με αυτά, οι υποψήφιοι όροι μπορούν να είναι : Απλοί, δηλαδή μονολεκτικοί όροι. Σύνθετοι, μέχρι και τριλεκτικοί, επειδή κρίναμε ότι συντάγματα άνω των τεσσάρων λέξεων αναφέρονται σε συvθετόrερες έννοιες και, άρα, σε πολυπλοκότερες διαδικασίες, δύσκολες στην κατανόησή τους από τους τελικούς μας χρήστες. Αρκτικόλεξο, χωρίς περιορισμούς στον αριθμό των λέξεων που αποτελούν την αναπτυγμένη μορφή τους. Η απόφαση αυτή στηρίχθηκε στο γεγονός ότι τα aρκτικόλεξα τις περισσότερες φορές αναπαριστούν έννοιες που αναφέρονται σε διαδικασίες, αντικείμενα ή οργανισμούς, και είναι συχνές, εύχρηστες και εύληπτες. Έτσι, το αρκτικόλεξο "RAM" είναι ένας όρος, tou οποίου ακόμα και αν δεν είναι κοινώς γνωσtή η σημασία του στην αναπτυγμένη του μορφή, όμως, είναι κατανοητή η χρήση του ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Για να εξασφαλισtεί η εκπαιδευτική επάρκεια αλλά και η γλωσσική ιδιαιtερόιηια ιου ορολογικού υλικού, αρχικά έγινε επιλογή όρων για κάθε γλώσσα χωριστά, 241

6 χρησιμοποιώντας διδακτικό υλικό από το χώρο της σχετικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, ορολογικά λεξικά (έντυπα και ηλεκτρονικά), καθώς και την πολύτιμη συνδρομή ειδικών για κάθε τομέα 1. Θα μπορούσε, βέβαια, κανείς να αμφισβητήσει την εγκυρότητα και τη λειτουργικότητα της παραπάνω διαδικασίας. Ειδικά σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση κειμένων διαφορετικών γλωσσών για την επιλογή της ορολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία είναι κυρίως αγγλικής καταγωγής, η χρήση αγγλικών και μόνο κειμένων θα εξασφάλιζε τη συγκέντρωση των όρων-εννοιών, ενώ θα απέφεπε τη συγκέντρωση των μεωφραστικών rους αντιστοίχων, 10 οποία μπορεi να είναι έγκυροι όροι, αλλά μπορεί να είναι και λέξεις που πλάσθηκαν για τις ανάγκες της μετάφρασης και μόνο ή παράλληλες μεταφραστικές εκδοχές της ίδιας έννοιας (2). Γεγονός είναι ότι σε αυτό το πρώτο στάδιο της επιλογής της ορολογίας δε μας απασχόλησε το θέμα της εγκυρότητας και της αυθεντικότητας των όρων. Γνωρίζαμε ότι τα ελληνικά και πορτογαλικά κείμενα, για παράδειγμα, δεν μπορούν να είναι κείμενα - πηγή για την εν λόγω ορολογία. Παρόλα αυτά μάς ενδιέφερε περισσότερο να εντοπίσουμε τις έννοιες της πληροφορικής που χρησιμοποιούνται στα βασικά εγχειρίδια των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης στην κάθε χώρα, παρά η ονομασία της έννοιας αυτή καθεαυ1ή. Η απόδοση στα ελληνικά κείμενα της έννοιας του αγγλικού όρου "insert" άλλοτε ως "παρεμβάλλω" και άλλοτε ως "εισάγω" δε μας εμπόδισε να εντοπίσουμε την ύπαρξη κάποιας ειδικής σημασίας κατάλληλης να συμπεριληφθεί στον κατάλογό μας. Η επιλογή της ελληνικής απόδοσης μας απασχόλησε στο επόμενο στάδιο της μετάφρασης. Η επιλογή του είδους των κειμένων από τα οποία αντλήθηκαν οι όροι αποτελεί άμεση συνάρτηση του περιεχομένου του λημματολογίου όπως έχει ορισθεί παραπάνω. Εφόσον στόχος μας ήταν να περιλάβουμε, για παράδειγμα, στο πρώτο γλωσσάριο όρους βασικούς για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα κείμενα που επιλέχθηκαν ανήκαν σε δύο γενικούς γνωστικούς χώρους της τεχνολογίας των υπολογιστών: εισαγωγή στους υπολογιστές, και εγχειρίδια χρήσης διαδεδομένων πακέτων λογισμικού, δηλαδή επεξεργαστών κειμένου, λογιστικών φύλλων, βάσεων δεδομένων. τέτοια προγράμματα χρησιμοποιούνται κυρίως από ανθρώπους που εργάζονται σε περιβάλλον γραφείου. Για την επιλογή ταυ λημματολογίου του δεύτερου γλωσσαρίαυ ακολουθήθηκαν οι ίδιες γενικές αρχές με αυτές που ακολουθήθηκαν και για τα πρώτα. Οι όροι έπρεπε να αφορούν 1 Η XPtPrι λεξικών με τη f3oήfba JωV ειδικών γα την επιλογή των όρων θεωpήθημ: απαραfrητη και πολίnμη γχι τον εμπλσι..ιjσμό τιuνκατm\όyωνμας με όρουςπου πιιbνώςεi'ιιcιι paσικοiγα κάποιοντομirι, αλλά πσρόjα atl1d' δr:ν aνaφipowm στα διδακπκά ιy)(cipδκr που χρrpιμοποιήθη.v, π.χ. ο όpoς wortd Wide Web" επιλέχθηιι. από λεξικό και όχι από τα κείμενα αwφοράςμσς. 242

7 σε βασικές γνώσεις τις οποίες πρέπει να έχει ο χρήστης που πρόκειται να ασκήσει γενικά διοικητικά ή κάποια υποτυπώδη λογιστικά καθήκοντα σε μικρές εμπορικές επιχειρήσεις και γραφεία. Οι τομείς από τους οποίους ανασύρθηκαν οι όροι επιλέχθηκαν να είναι - σύμφωνα και με τα αναλυτικά προγράμματα κάποιων κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης -οι εξής : α. Κατηγορίες βιβλίων και τήρηση βιβλίων β. Βασικοί τραπεζιτικοί όροι γ. Μορφές εταιρειών δ. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου ε. Οργάνωση γραφείου (εξοπλισμός γραφείου, αναλώσιμα) στ. Βασικοί όροι φορολογικής νομοθεσίας. Στη συνέχεια, συγκεντρώθηκαν οι κατάλογοι με τους προτεινόμενους όρους για την κάθε γλώσσα. Οι όροι αυτοί συνοδεύονται από το μεταφραστικό τους αντίστοιχο στην αγγλική γλώσσα, η οποία αποτέλεσε τη γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων. Από τους καταλόγους αυτούς έγινε επιλογή των κοινών σε όλες τις γλώσσες όρων, οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται στα γλωσσάρια. Δεδομένου ότι, αφενός, τα κείμενα από τα οποία έγινε η εξαγωγή των όρων δεν ήταν τα ίδια για όλες τις γλώσσες, και, συνεπώς, κάποιοι βασικοί όροι τυχαία να μην περιλήφθηκαν στον κατάλογο κάποιας γλώσσας, και, αφετέρου, επειδή κάποιες έννοιες μπορεί να υφίστανται μόνο σε κάποια ή κάποιες από τις γλώσσες του προγράμματος, κρίθηκε αναγκαίο να συμπληρωθεί ο τελικός κατάλογος. Γι' αυτό το λόγο, ο συνολικός κατάλογος των μη-κοινών όρων δόθηκε για αξιολόγηση στους συνεργάτες-ειδικούς για να επιλέξουν πρόσθετους όρους που κρίνονται κατάλληλοι να περιληφθούν στα γλωσσάρια ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΠΕΡίΕΧΟΜΕΝΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΩΝ Το γλωσσάριο του γνωστικού τομέα "Χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών", στην τελική του μορφή, περιλαμβάνει 938 όρους από συνολικά 1500 που είχαν προταθεί για όλες τις γλώσσες. Στον τελικό κατάλογο περιλαμβάνονται όροι που προτάθηκαν για τρεις τουλάχιστον από τις πέντε γλώσσες (500 περlπου), ενώ οι υπόλοιποι εlναι αυτοί που αξιολογήθηκαν θετικά από όλους τους εταίρους σε σχέση με τη λειτουργικότητά τους για τις ανάγκες του τελικού χρήστη του εργαλεlου. ο τελικός αριθμός των όρων του δεύτερου γλωσσαρίου εlναι 997, και προέκυψε ύστερα από αξιολόγηση των προτεινόμενων 1150 όρων ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. 243

8 Τα δύο γλωσσάρια για κάθε γλώσσα του προγράμματος, εκτός από τους όρους στη γλώσσα αυτή, περιλαμβάνουν επίσης τις εξής πληροφορίες : 1. Μεταφραστικά αντίστοιχα στις υπόλοιπες γλώσσες- δίνεται μόνο ένα για κάθε γλώσσα. 2. Γραμματικές πληροφορίες (γραμματική κατηγορία, και, για τις ονοματικές κατηγορίες, γένος και αριθμό). Οι γραμματικές πληροφορίες μπορεί και να αποκλειστούν από την τελική έκδοση του πρωτοτύπου αν αποδειχθούν περιττές από τους εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους κατά την αξιολόγηση του εργαλείου σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας που θα αναλάβουν κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης σε κάθε χώρα. Η προσθήκη τους στην πρώτη αυτή μορφή του εργαλείου έγινε για καλύτερη και συνεπέστερη συνεννόηση και κωδικοποίηση των δεδομένων από τις ομάδες εργασίας. Έτσι, για την ορθή και συνεπή κωδικοποίηση του όρου "access" κρίθηκε απαραίτητη η διευκρίνιση της γραμματικής του κατηγορίας, ουσιαστικό για τη μια εγγραφή του και ρήμα για την άλλη. 3. Εκφώνηση όλων των όρων σε όλες τις γλώσσες. 4. Φωτογραφlες, ειδικά για όρους που αναφέρονται σε συγκεκριμένα αντικείμενα (Π.Χ. αναλώσιμα γραφείου). Ο εκπαιδευόμενος επιλέγει τη γλώσσα-πηγή με την οποία θα αναζητήσει τον όρο που δε γνωρίζει (είτε πληκτρολογώντας τον είτε ψάχνοντάς τον στο γλωσσάριο αλφαβητικά) και, στη συνέχεια, τη γλώσσα-στόχο στην οποία επιθυμεί να του δοθεί το μεταφραστικό αντίστοιχο. Ο χρήστης μπορεί να καλεlτα γλωσσάρια από όποια ενότητα και αν βρίσκεται. 2. KEIMENA Η ιδέα των κειμένων που θα λειτουργούν ως ηλεκτρονικά βιβλία προέκυψε, αφενός από την ανάγκη να οργανωθεί σε θεματικές ενότητες το ορολογικό υλικό που περιέχεται στα γλωσσάρια, αφετέρου από τη σκέψη ότι θα ήταν χρήσιμο για τον εκπαιδευόμενο να βλέπει τον όρο που δε θυμάται ή δε γνωρίζει στο κειμενικό του περιβάλλον. Προτιμήθηκε αυτός ο τρόπος διασαφήνισης της σημασίας του όρου έναντι της προσθήκης ορισμών στα γλωσσάρια, γιατί θεωρήθηκε διδακτικά πιο λειτουργικό ο εκπαιδευόμενος να συνδέει τον όρο με τη χρήση του. Ένας ορισμός πολλές φορές δεν είναι άμεσα aποκαλυπτικός για τη χρήση του όρου, κάτι που εμείς θεωρήσαμε απαραίτητο να δίνεται στον εκπαιδευόμενο που θέλει να εφαρμόσει τις γνώσεις του σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Τα κείμενα έχουν το μέγεθος σχετικά μικρών παραγράφων, ενώ η κάθε παράγραφος δεν περιλαμβάνει περισσότερους από τρεις όρους, για λόγους καθαρά παιδαγωγικούς : όσο 244

9 λιγότεροι όροι βρίσκονται σε ένα απόαπασμα, τόσο ευκολότερη είναι η κατανόηση της χρήσης τους. Εφαρμόζοντας τη λογική του υπερκειμένου, οι όροι για τους οποίους ο χρήστης θα μπορεί να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες είναι υπογραμμισμένοι και, πατώντας σε αυrούς, μεταφέρεται σrο ανrfστοιχο σημεiο του γλωσσαρίου. Η ενότητα αυτή, στην πρωτότυπη μορφή του εργαλείου, θα περιλαμβάνει περίπου 1 Ο θεματικές ενότητες για 100 όρους. Τα κείμενα που θα περιληφθούν είναι στην αγγλική και μεταφρασμένα στις υπόλοιπες γλώσσες'. κείμενα γραμμένα 3. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Έχουν σχεδιαστεί τρία διαφορετικά παιχνίδια προκειμένου να επιτευχθεί με ευχάριστο και ελκυστικό τρόπο η εκμάθηση και αξιολόγηση των τεχνικών και γλωσσικών γνώσεων του εκπαιδευόμενου. Στόχος τους είναι να εξοικειώσουν τον χρήστη με τα μελλοντικά του καθήκοντα στον χώρο της εργασίας του. Πρώτο παιχνίδι : Το παιχνίδι αυτό χρησιμοποιεί νideo clips τα οποία περιγράφουν κάθε φορά μία μικρή ιστορία σχετικά με κάποια διαδικασία στην οποία ο εκπαιδευόμενος θα κληθεί να λάβει μέρος σε πραγματικές συνθήκες εργασίας : να βάλει χαρτί στο φωτοτυπικό μηχάνημα, να το επιδιορθώσει, ή να συνδέσει τα διάφορα περιφερειακά του υπολογιστή. Ο χρήστης ξεκινά παρακολουθώντας για μερικά δευτερόλεπτα (το πολύ 25) ένα νίdeο clip από σύνολο 2,5 λεπτών που διαρκεf ολόκληρο το σενάριο. Στη συνέχεια, πρέπει να απαντήσει σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που σχετίζονται με την κατανόηση της σκηνής που έχει παρακολουθήσει. Αν επιλέξει τη σωστή απάντηση μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη σκηνή του νideo. Ο χρήστης ξεκινά πάντα με βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδενός και ανάλογα με το αν δίνει τη σωστή ή τη λάθος απάντηση η βαθμολογία του αυξάνεται ή μειώνεται αντfστοιχα. Αν δεν απαντήσει σωστά σε μια ερώτηση, τότε ξαναβλέπει την αντίστοιχη σκηνή και υποχρεούται να απαντήσει στις ίδιες ερωτήσεις. Κάθε φορά που επιστρέφει σε προηγούμενο σημείο του παιχνιδιού χάνει βαθμούς. Όταν η βαθμολογία του μηδενιστεί, αναγκαστικά βγαίνει από το παιχνίδι. Το παιχνfδι συνοδεύεται από σειρά ρυθμfσεων που ιο καθιστούν λιγότερο ή περισσότερο δύσκολο, εξυπηρετώντας με αυτό τον τρόπο τα διαφορετικά επίπεδα της διδασκαλίας. Έται, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το επίπεδο δυσκολίας μέσω των εξής επιλογών: 2 Η επιλογήrηςαγγλικήςyλtίdσtς' tγι;,ε yd" λόγουςευκολάφηςεπικσινωtdς με~ύ nuνετdρων 245

10 αν ο χρήατης απαντήσει λάθος σε μια ερώτηση, δεν μπορεί να ξαναπαρακολουθήσει την αντίστοιχη σκηνή του νideo, αν δεν καταλαβαίνει μια ερώτηση, μπορεί να επιλέξει να ξαναδεί το νideo, μπορεί να ακοοει τις ερωτήσεις αντί να τις διαβάζει (η επιλογή αυτή απευθονεται σε μαθητές με καλή γνώση της ξένης γλώσσας), μπορεί να επιλέξει να κάνει το τεστ μέσα σε περιορισμένο χρόνο. Στους εκπαιδευτές θα παρέχεται η δυνατότητα να κατασκευάζουν επιπλέον ερωτήσεις και απαντήσεις για τις διάφορες σκηνές του νideo. Τα σενάρια που θα περιλαμβόνει συνολικό το πρωτότυπο θα είναι 10 για κάθε γνωστικό τομέα. Δε~τερο παιχνίδι : Το δεοτερο παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι αγορών. Ο υποτιθέμενος διευθυντής δίνει κάποια χρήματα στον εκπαιδευόμενο και του ζητά να αγοράσει εξοπλισμό σχετικό με κάποια λεξιλογική ενότητα. Η δια!οπωαη των αντικειμένων που του ζητά δίνεται περιφραστικά. Αν ο εκπαιδευόμενος κόνει τις σωστές αγορές, αν δηλαδή επιλέξει τις σωστές λέξεις για τα αντικείμενα που του ζητήθηκαν, επιστρέφει στον χαροομενο διευθυντή του. Αν όχι, τότε χάνει τα χρήματά του και βγαίνει εκτός παιχνιδιοο. τ ρlτη ενότητα παιχνιδιών : Εδώ, ο εκπαιδευόμενος δοκιμάζει τις λεξιλογικές του γνώσεις επιλέγοντας από μια σειρά παραδοσιακών παιχνιδιών : κρεμάλα, σταυρόλεξο, συνδυασμοος λέξεων. Οι πιο προχωρημένοι μαθητές μπορούν να επιλέγουν να ακούν τις ερωτήσεις. 4. ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Στην ενότητα αυτή ο εκπαιδευτής μπορεί να δημιουργήσει τις δικές του δοκιμασίες πολλαπλών επιλογών προκειμένου να ελέγξει την επίδοση του μαθητή στο λεξιλογικό επίπεδο. Στο εργαλείο δίνονται ενδεικτικό τέτοιες δοκιμασίες, τις οποίες ο εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει ως παραδείγματα για την κατασκευή των δικών του. 5. ΣγΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τ ο λογισμικό που παρουσιάσθηκε αποτελεί ένα σογχρονο εκπαιδευτικό εργαλείο : περιλαμβάνει πολύγλωσσα ορολογικά λεξικά σε δύο βασικοος τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης, περιλαμβάνει διδακτικά βοηθήματα, χρησιμοποιεί την τεχνολογία των πολυμέσων, και 246

11 προτείνει νέες μεθόδους για την ενίσχυση της γλωσσικής κατάρτισης στο πλαίσιο της οργανωμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης και της aυτοδιδασκαλίας, για πέντε γλώσσες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τρεις από τις λιγότερο χρησιμοποιούμενες και διδασκόμενες στην Ευρώπη. 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Nkwentί-Azeh, Β "Posi!ional and Combinational Charac!eristics of Terms". ln Termino/ology 1 (1). Ams!erdaιn/Philadelphia : John Benjamins. 2. Sager, J. C Α Practica/ Course in Termino/ogy Processing. Amsterdaιn/Philadelphia : John Benjamins. Έλενα Μάντζαρη, Γλωσσολόγος Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, Μάργαρη 22, Αθήνα 247

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Πρόγραμμα Προσομοίωσης για Εκμάθηση Office 2007 Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων»

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Εκμάθηση Νεοελληνικής Γλώσσας Β Δημοτικού μέσω Flash Γεωργακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιμορφωτικής ενότητας

Οδηγός επιμορφωτικής ενότητας Επιμορφωτική ενότητα σχετικά με τη «Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού» Οδηγός επιμορφωτικής ενότητας Σύμβαση αριθ. JUST/2010/JCIV/FW/0052/A4

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο CLIL 6 1.1. Η πρόοδος του CLIL...6 1.2. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι το CLIL;...6 1.3. Χαρακτηριστικά του CLIL...

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο CLIL 6 1.1. Η πρόοδος του CLIL...6 1.2. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι το CLIL;...6 1.3. Χαρακτηριστικά του CLIL... ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ CLIL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ CLIL Ορολογία:...4 Δομή του Εγχειριδίου...5 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο CLIL 6 1.1. Η πρόοδος του CLIL...6 1.2. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι το CLIL;...6 1.3. Χαρακτηριστικά του CLIL...7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ» 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον στην Ανοιχτή εξ Αποστάσεως Μάθηση»

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον στην Ανοιχτή εξ Αποστάσεως Μάθηση» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον στην Ανοιχτή εξ Αποστάσεως Μάθηση» Απρίλιος 2006 Επιβλέπων καθηγητής : ΚΟΝΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ. Φερφέρης Ιωάννης

Πτυχιακή Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ. Φερφέρης Ιωάννης Πτυχιακή Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση MACROMEDIA FLASH 8

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση MACROMEDIA FLASH 8 Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο MACROMEDIA FLASH 8 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ WEB Πτυχιακή Εργασία Αποστολοπούλου Μαρία Γαρυφαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αριθμός Μητρώου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8544666, Fax. 210 8543636 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Ανάπτυξη Μαθημάτων για εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση του Συστήματος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου

Διαβάστε περισσότερα